Nota Informacyjna. dla Obligacji zwykłych Serii C o łącznej wartości ,00 PLN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nota Informacyjna. dla Obligacji zwykłych Serii C o łącznej wartości 9.600.000,00 PLN"

Transkrypt

1 Nota Informacyjna dla Obligacji zwykłych Serii C o łącznej wartości ,00 Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, Poznań Oferujący: NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą: Nowy Świat 64, Warszawa Data sporządzenia: 9 maja 2011r.

2 1. Cel emisji Celem emisji Obligacji jest spłata części kapitałowej zobowiązania z tytułu wyemitowanych przez Emitenta obligacji Serii A w kwocie ,00 (słownie: dziewięć milionów). W przypadku zrealizowania emisji Obligacji w kwocie większej niż ,00, cel emisji w odniesieniu do kwoty wynikającej z nadwyżki zrealizowanej kwoty emisji ponad ,00 nie zostaje określony. 2. Rodzaj emitowanych dłużnych instrumentów finansowych Obligacje zwykłe na okaziciela, jednoroczne, stałokuponowe, niezabezpieczone. 3. Wielkość emisji Wielkość emisji wynosi ,00 (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy). 4. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji są sobie równe i wynoszą 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc). 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji Posiadaczom Obligacji będzie wypłacony w Dniu Wykupu kupon w stałej wysokości równy 10,5% (słownie: dziesięć i pół procenta). Początkiem okresu odsetkowego będzie dzień r. Wysokość odsetek będzie obliczona na podstawie rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. Rzeczywista liczba dni w okresie odsetkowym wyniesie 368 dni. Strona 2 Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 9 marca 2012 roku. Wysokość kuponu będzie równa 105,86 (słownie: sto pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) dla jednej Obligacji: Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. 6. Wysokość i forma zabezpieczenia Obligacje objęte niniejszą Notą Informacyjną nie są zabezpieczone. 7. Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji Na podstawie Śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2010 roku, opublikowanego w Raporcie kwartalnym 4/2010 w dniu 28 lutego 2011 roku, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła:

3 a) na poziomie skonsolidowanym: (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych). Na powyższą wartość zobowiązań składają się: zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie , w tym: o 54,88 mln zobowiązania spółki zależnej OZEN PLUS; o 5,95 mln zobowiązania spółki zależnej BIOGAZ ZENERIS; o 17,12 mln zobowiązania spółki zależnej VIATRON z tytułu pożyczki długoterminowej. (Podane zobowiązania, zgodnie z zasadami konsolidacji sprawozdań, nie obejmują pożyczek udzielonych przez BBI ZENERIS NFI S.A. spółkom celowym.) zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w kwocie ; zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania z tytułu realizacji projektów inwestycyjnych w kwocie ; inne zobowiązania w kwocie Powyższa struktura zobowiązań jest w dużym zakresie determinowana działalnością spółek zależnych Emitenta związaną z realizacją inwestycji. b) na poziomie jednostkowym: (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych). Na powyższą wartość zobowiązań składają się: zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w kwocie złotych, inne zobowiązania w kwocie złotych. Strona 3 Biorąc pod uwagę perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji przewiduje się, że zobowiązania Emitenta na dzień wykupu, z uwzględnieniem zadłużenia wynikającego z obligacji, w znacznej mierze determinowane będą scenariuszami rozwoju poszczególnych projektów realizowanych przez Fundusz. Fundusz, za pośrednictwem spółek celowych, prowadzi obecnie działalność w następujących liniach biznesowych: 1. Energia z biomasy stałej (OZEN Plus Sp. z o.o.) 2. Energia z biogazu (BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o., Biogazownia Bielany Sp. z o.o.) 3. Termiczne przetwarzanie odpadów (Energo-Eko I S.A., Energia Trojanowo Sp. z o.o.) 4. Energia wodna (Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o., Elektrownie Wodne ZENERIS Plus Sp. z o.o., Zespół Elektrowni Wodnych ZENERIS Sp. z o.o.) 5. Energia wiatrowa (VIATRON Sp. z o.o.) Poniżej scharakteryzowano źródła generowania przyszłych zobowiązań z tytułu realizacji projektów w wymienionych obszarach, zarówno będących obecnie w fazie realizacji jak i planowanych. Podane wielkości przewidywanych zobowiązań przypisanych poszczególnym spółkom/obszarom działalności nie uwzględniają pożyczek udzielanych przez BBI ZENERIS NFI S.A. spółkom celowym. Ad. 1 Realizowana przez Spółkę OZEN Plus Sp. z o.o. inwestycja budowy zakładu produkcji węgla drzewnego oraz energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Wałczu aktualnie znajduje się w końcowej fazie realizacji (rozruch technologiczny).

4 W dniu 15 marca 2010 r., Spółka OZEN Plus zawarła z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w celu sfinansowania realizacji inwestycji trzy umowy kredytowe na łączną kwotę , dotyczące: kredytu inwestycyjnego ( ), kredytu w rachunku bieżącym ( ) oraz kredytu rewolwingowego na zapłatę podatku VAT w okresie realizacji inwestycji ( ). Szacowane na dzień wykupu obligacji zobowiązania Spółki powinny się kształtować następująco: zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego: ; zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym: /max ; pozostałe zobowiązania: Ad. 2 Realizowana przez Spółkę BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. inwestycja budowy biogazowni w miejscowości Skrzatusz została zakończona. W marcu 2011 roku rozpoczęto produkcję energii elektrycznej. W dniu 7 marca 2011r. Spółka otrzymała decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. W dniu 15 grudnia 2009 r. Spółka BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w celu sfinansowania realizacji inwestycji umowy kredytowe na łączną kwotę zł, dotyczące: kredytu inwestycyjnego ( ), kredytu pomostowego na zapłatę wydatków objętych dotacją ( ) kredytu obrotowego z przeznaczeniem na finansowanie płatności podatku VAT związanych z realizacją inwestycji ( ) Kredyt pomostowy oraz kredyt związany z podatkiem VAT mają charakter kredytów okresowych, w związku z czym zakłada się, iż na dzień wykupu obligacji kredyty te zostaną w całości spłacone i spółka nie będzie wykazywać zadłużenia z tytułu tych kredytów. Szacowane zadłużenie z tytułu kredytu inwestycyjnego na dzień wykupu obligacji określa się natomiast na kwotę Ponadto, w dniu 22 października 2010r. Spółka zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowy kredytowe na łączną kwotę z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, dotyczące: kredytu rewolwingowego ( ), kredytu w rachunku bieżącym ( ). Szacowane zadłużenie z tytułu tych kredytów na dzień wykupu obligacji określa się na kwotę Strona 4 Projekt realizowany przez Spółkę Biogazownia Bielany Sp. z o.o. jest obecnie na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Na dzień wykupu obligacji nie zakłada się wystąpienia zobowiązań związanych z realizacją tej inwestycji. Zobowiązania z tytułu innych planowanych projektów w obszarze biogazu na dzień wykupu obligacji mogą zawierać się w przedziale od 4 do 20 mln, w zależności od ilości realizowanych projektów. BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. w chwili obecnej prowadzi rozmowy dotyczące realizacji jako generalny wykonawca 5 projektów polegających na budowie biogazowi o łącznej mocy ok. 3 MW. Prezentowana kwota zadłużenia (4-20 mln ) związana jest z potencjalnym zadłużeniem wynikającym z konieczności pozyskania środków obrotowych na realizację tych projektów, jak również obejmuje kwotę ok. 11 mln zł, zakładaną na inwestycje kapitałowe BBI ZENERIS NFI S.A. związane z przygotowaniem projektów biogazowych.

5 Ad. 3 Fundusz przygotowuje się do realizacji poprzez spółkę zależną Energo-Eko I S.A. projektu inwestycyjnego pod nazwą Budowa innowacyjnego zakładu przetwórstwa odpadów komunalnych i przemysłowych w Jastrzębiu-Zdroju. Wniosek Spółki został umieszczony na liście wniosków zatwierdzonych do wsparcia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4. kwota przyznanej dotacji wynosi tys.. Do dnia r. umowa o dofinansowanie nie została podpisana. Spółka jest na etapie II stopnia audytu dokumentacji dotyczącej dotacji. Obecnie trudno jest określić, kiedy audyt zostanie zakończony i czy umowa zostanie podpisana. Rozstrzygnięcie tej kwestii będzie determinowało sposób realizacji tej inwestycji przez Fundusz, w szczególności w zakresie technologii oraz ostatecznego budżetu inwestycyjnego. Fundusz szacuje, iż wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do poniesienia wyniesie w granicach mln. W chwili obecnej trwają negocjacje warunków realizacji projektu oraz warunków finansowych. Fundusz będzie dążył do tego, aby kwota co najmniej 70 mln sfinansowana została w formie długu bankowego (lub obligacji) zaciągniętego przez Spółkę Energo-Eko I S.A. Fundusz nie wyklucza również możliwości realizacji tego projektu ze współinwestorem. W takim wypadku oczekiwany przez Fundusz wkład kapitałowy współinwestora (poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Energi-Eko I S.A.) może wynieść około 30 mln zł. Rozpoczęcie budowy obiektu nastąpi najwcześniej w drugim/trzecim kwartale 2011 roku. Na dzień wykupu obligacji zaawansowanie projektu szacowane jest na 30%-50%, co skutkować będzie wykazaniem zadłużenia związanego z realizacją tego projektu w wysokości mln. Strona 5 Spółka Energia Trojanowo Sp. z o.o. powołana została w celu przygotowania i realizacji projektu nastawionego na produkcję zielonej energii elektrycznej i cieplnej pochodzących z przetworzenia odpadów w instalacji termicznego przetwarzania odpadów, biogazowni lub innej. Ze względu na wstępny etap przygotowań projektu zakłada się, że na dzień wykupu obligacji nie wystąpią zobowiązania związane z realizacją tej inwestycji. Ad. 4 Fundusz zakłada, iż prowadzone obecnie przez Spółki zależne Funduszu projekty związane z energetyką wodną (przygotowywanie lokalizacji, uzyskiwanie decyzji środowiskowych, wykonywanie dokumentacji projektowej z zakresu hydroenergetyki) nie będą obciążane kredytami i podmioty te na dzień wykupu obligacji nie będą wykazywać zadłużenia. Aktualnie Fundusz prowadzi rozmowy związane z przejęciem gotowego do realizacji projektu elektrowni wodnej o mocy 1 MWe. Budżet inwestycyjny projektu określa się na kwotę 22,0 mln, z czego 14,8 mln planuje się sfinansować kredytem bankowym (pozostała część nakładów sfinansowana będzie środkami dotacyjnymi oraz kapitałem własnym). Zadłużenie z tytułu kredytu inwestycyjnego na budowę tej instalacji, z uwzględnieniem stopnia realizacji inwestycji, powinno kształtować się na dzień wykupu obligacji na poziomie około 7,4 mln. Ad. 5 Spółka zależna VIATRON Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu pod nazwą Wdrożenie innowacyjnej technologii instalacji turbin wiatrowych i innych specjalistycznych usług dźwigowych.

6 Celem sfinansowania zakupu urządzeń związanych z realizacją projektu Spółka VIATRON Sp. z o.o. w dniu 16 sierpnia 2010 roku zawarła z De Lage Landen Leasing Polska S.A. umowę pożyczki w maksymalnej wysokości EUR, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 5 października 2010 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 27 października 2010 r. na kwotę euro. Na kwotę pożyczki składają się: pożyczka długoterminowa na kwotę euro, pożyczka pomostowa na kwotę euro, udzielona na okres 3 miesięcy do czasu wypłaty dotacji. W grudniu 2010 roku Spółka spłaciła część pożyczki pomostowej w kwocie EUR. Pozostała kwota tj EUR została spłacona z wpływu środków finansowych z PARP z tytułu refundacji poniesionych przez Spółkę nakładów w dniu 30 marca 2011 r.. Zobowiązania z tytułu pożyczki długoterminowej szacuje się na dzień wykupu obligacji na kwotę EUR, tj. około 10,4 mln. Przedstawione powyżej informacje dotyczące szacowanego poziomu zobowiązań Funduszu na dzień wykupu obligacji zostały zebrane w poniższej tabeli. Szacowane zobowiązania Szacowane zadłużenie L.p. Spółka/ obszar na z tytułu z tytułu potencjalnych Razem działania Funduszu obecnie realizowanych zobowiązań dotyczących projektów planowanych projektów Kredyt inwestycyjny 1 OZEN Plus Sp. z o.o. (długoterminowy): tys. Kredyt obrotowy: tys tys. Nie dotyczy Pozostałe zobowiązania: tys. RAZEM: tys tys. 2 Kredyt inwestycyjny: BIOGAZ ZENERIS tys tys tys. Sp. z o.o. i inne, w zależności od Kredyty obrotowe: 400 tys. przedsięwzięcia z liczby realizowanych obszaru biogazu projektów RAZEM: tys. 3 Energo-Eko I S.A. Nie dotyczy tys tys tys tys tys tys tys tys. Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o., Elektrownie Wodne ZENERIS Plus Sp. z o.o., 4 Zespół Elektrowni Nie dotyczy tys tys. Wodnych ZENERIS Sp. z o.o. i inne przedsięwzięcia z obszaru energetyki wodnej 5 VIATRON Sp. z o.o. Pożyczka długoterminowa: tys. Nie dotyczy tys. 6 Obligacje zwykłe bieżącej BBI ZENERIS NFI tys. emisji: Nie dotyczy S.A tys. Strona 6

7 OGÓŁEM tys tys tys tys tys tys. Biorąc pod uwagę powyższe Fundusz szacuje, iż w zależności od możliwych scenariuszy rozwoju realizacji projektów zadłużenie Funduszu na poziomie skonsolidowanym może zawierać się w przedziale od około 86 mln do 150 mln. Podane wielkości uwzględniają najbardziej prawdopodobne możliwości podjęcia przez Fundusz realizacji nowych projektów inwestycyjnych nie będących obecnie przedmiotem realizacji. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż np. w wyniku sprzedaży akcji lub udziałów spółek z portfela lub podjęcia nowych, nie uwzględnionych w powyższym wykazie projektów, szacowane na dzień wykupu obligacji zadłużenie może być istotnie różne od wskazanego powyżej. Fundusz stoi na stanowisku, iż bezpiecznym poziomem zadłużenia jest zadłużenie sięgające wielkości sumy kapitałów własnym i ich ekwiwalentów (stosunek ok. 1:1). Biorąc pod uwagę wielkość kapitałów własnych na r., tj. 86,5 mln (na poziomie skonsolidowanym 73,7 mln ) oraz kwoty dotacji będące ekwiwalentem kapitałów własnych (48 mln dotacji wypłaconych, 48 mln dotacji przyznanych), co daje łącznie wartość ok. 182,5 mln (169,7 mln na poziomie skonsolidowanym), szacujemy, że spodziewany maksymalny poziom zadłużenia na dzień wykupu obligacji jest bezpieczny. Strona 7

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Nota Informacyjna dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Oferujący:

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych serii F o łącznej wartości 15.000.000 zł

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych serii F o łącznej wartości 15.000.000 zł Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych serii F o łącznej wartości 15.000.000 zł Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Oferujący

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/49 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy roku 1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii A AIRON INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY DLA OBLIGACJI SERII A IIF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY DLA OBLIGACJI SERII A IIF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DOKUMENT INFORMACYJNY DLA OBLIGACJI SERII A IIF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

N O T A I N F O R M A C Y J N A

N O T A I N F O R M A C Y J N A N O T A I N F O R M A C Y J N A sporządzona w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst dwuletnich obligacji

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

NOTA INFORMACYJNA Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie NOTA INFORMACYJNA Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie sporządzona na potrzeby wprowadzenia zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C do obrotu na Catalyst prowadzony jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Załącznik do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku RAFAKO S.A. GRUPA PBG ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RAFAKO

Grupa Kapitałowa RAFAKO Grupa Kapitałowa RAFAKO GRUPA PBG ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony roku 15 maja 2014 roku Spis treści Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OPTIMUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OPTIMUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OPTIMUS S.A. ZA ROK 2010 I. INFORMACJE O OPTIMUS S.A. HISTORIA OPTIMUS S.A. OPTIMUS został utworzony dnia 15 stycznia 2001 r. (pod firmą Optimus Technologie S.A.) a

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B SOLVECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA

NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Mediatel S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2012 roku

Grupa Kapitałowa Mediatel S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2012 roku Spis Treści 1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej... 3 1.1. Opis struktury głównych lokat kapitałowych

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 PAKIET INFORMACYJNY Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Orzesze, marzec 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Gen. Ziętka 2, 43-180 Orzesze

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NFI MIDAS S.A. W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NFI MIDAS S.A. W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NFI MIDAS S.A. W 2011 ROKU Warszawa, dnia 20 marca 2012 roku str. 1 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI NFI MIDAS S.A.... 4 1.1 PODSTAWOWE INFORMACJE O NFI MIDAS S.A....

Bardziej szczegółowo