W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji według załączonej listy obecności. Spóźnił się radny Tadeusz Niewiński.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji według załączonej listy obecności. Spóźnił się radny Tadeusz Niewiński."

Transkrypt

1 Protokół Nr 20/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 15 mają 2009r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz do godz W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji według załączonej listy obecności. Spóźnił się radny Tadeusz Niewiński. W posiedzeniu uczestniczyli również: 1. Starosta Jan Zalewski 2. Skarbnik Powiatu Walentyna Kwiatkowska 3. Sekretarz Powiatu Jerzy Woźniak Porządek posiedzenia: 1. Opiniowanie materiałów na XIX sesję Rady Powiatu 2. Sprawy różne Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Finansowo Budżetowej Ryszard Pierlejewski. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski otwierając posiedzenie powitał zebranych, następnie przedstawił porządek posiedzenia, do którego członkowie komisji nie wnieśli uwag. P kt 1. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski poinformował, że do Rady Powiatu przesłana została informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego z działalności za rok 2008, pan Inspektor Andrzej Kozłowski został zaproszony na sesję Rady i na wszystkie ewentualne pytania czy wątpliwości odpowiedź udzielona zostanie podczas sesji. Przewodniczący Komisji poprosił o zadawanie pytań dotyczących sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach. Radny Leon Strębski stwierdził, że w sprawozdaniu znalazła się informacja o 53 przypadkach świerzbu, w dzisiejszych czasach wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. Pierwszy projekt uchwały dotyczył zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. Zmiany omówiła Skarbnik Powiatu Walentyna Kwiatkowska. Projekt uchwały w załączeniu do protokołu. Radny Leon Strębski zapytał, czy znana jest przyczyna dlaczego z rezerwy nie przyznano środków na drogę Tymianka Wólka Nurzecka? Starosta Jan Zalewski poinformował, że zasady rozdziału środków z rezerwy były podobne jak w ubiegłym roku a więc priorytetem były mosty, wiadukty tego typu infrastruktura. Radny Krzysztof Andruszkiewicz zapytał, czy jeżeli są małe kwoty korekt czy musimy korygować to w budżecie na bieżąco czy wystarczy raz na pół roku? Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że zmiany te są na pozór drobne ale jeżeli np. Urząd Pracy wnioskuje o zwiększenie kwoty w swoim planie finansowym na rzecz opłat to widocznie wydatek nie był planowany to znaczy, że brakuje na tym paragrafie. Są to zmiany wymagane w danym momencie. 1

2 Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok głosowało 8 członków Komisji. Starosta Jan Zalewski poinformował, że przetarg na duży projekt drogowy wygrało konsorcjum, w skład którego wchodzi firma Maksbud, PDM Siemiatycze i PDM Węgrów. Zadaniem tym interesował się również Strabag ale wycofał się. W tym miejscu na salę obrad przybył radny Tadeusz Niewiński. Kolejny projekt uchwały dotyczył zaciągnięcia kredytu w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że jest to kredyt pomostowy w części realizacji dużego projektu drogowego w ramach RPO na finansowanie części unijnej. Jest to duża kwota, której nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć z własnych środków. Kredyt dotyczy etapu roku 2009 i 2010, ponieważ nie ma już takich możliwości jak poprzednio, że BGK udzielał pożyczki na preferencyjnych warunkach należy przeprowadzić przetarg i zaciągnąć kredyt komercyjny, co wiąże się z dodatkowymi kosztami realizacji inwestycji. Jeżeli przekazanie dotacji przez instytucje zarządzająca nastąpi szybko to koszty te będą mniejsze. Jest to kredyt niezbędny, wybór banku nastąpi w drodze przetargu. Przewodniczący Komisji zapytał, jak przedstawia się kwestia odsetek? Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że warunki marży my akurat mamy 0,25 ale są również 0,17. W tej chwili jest to między 2% a 3%. Wielkość oprocentowania jest podobna 6-7% ale marża zdecydowanie wzrosła. Radny Krzysztof Andruszkiewicz odnosząc się do ostatniego zdania par. 1 ust. 2 zapytał, czy jest to standardowa formuła? Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że wtedy spłacamy z budżetu powiatu na normalnych zasadach, negocjujemy z bankiem na innych warunkach. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych głosowało 9 członków Komisji. Następny projekt uchwały to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie zadania Budowa oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach. Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że wracamy do tej uchwały ponieważ niesłusznie było tam dopisane, że spłata nastąpi z dochodów własnych powiatu i z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązuje zasada, że nie wskazuje się z jakich źródeł tylko określa się, że z dochodów własnych powiatu, stąd uchwała zmieniająca poprzednią uchwałę. Pożyczki jeszcze nie zaciągnęliśmy chociaż jest już po przetargu tego zadania. Radny Leon Strębski czy oferty są poniżej planu? Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że w planowanej kwocie zapisanej w budżecie na samą budowę oczyszczalni przeznaczone było ,03 zł. W związku z tym, że oferta wyniosła ,64 zł. czyli przekroczyła planowaną kwotę zabezpieczoną w budżecie Z pozostałych środków przeznaczonych na inspektora nadzoru i ewentualnie za prawa autorskie projektodawcy, Zarząd przesunął kwotę 9.642,61 zł. i w ten sposób oferta mogła zostać wybrana i przetarg mógł być 2

3 rozstrzygnięty. Inspektor nadzoru był planowany na 3% od kosztorysu robót, czyli ,58 zł., po zdjęciu tej kwoty jest to ponad 22 tys. zł. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie zadania Budowa oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach głosowało 9 członków Komisji. Kolejny projekt uchwały dotyczył wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Sekretarz Powiatu Jerzy Woźniak poinformował, że aby Zarząd mógł zbyć nieruchomości musi uzyskać zgodę Rady Powiatu, wynika to z uchwały z 2000 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami. Została podzielona zabudowana działka w Czartajewie tam, gdzie są czworaki, w Gospodarstwie Pomocniczym. Zainteresowanie nie jest ogromne ale jest zainteresowanie sprzedażą lokali w tych budynkach więc został opracowany podział tych działek i jeżeli Rada wyrazi zgodę na zbycie nieruchomości wówczas Zarząd będzie przystępował do oszacowania wartości i do sprzedaży. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości głosowało 9 członków Komisji. Następny projekt uchwały dotyczył zgłoszenia kandydata do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia. Sekretarz Powiatu Jerzy Woźniak poinformował, że Rada zatrudnienia jest organem opiniodawczym i służy pomocą Staroście w sprawach związanych z rynkiem pracy. Kadencja Rady trwa 4 lata, kadencja skończyła się. W poprzedniej kadencji z ramienia Rady Powiatu w Radzie Zatrudnienia zasiadał Pan Leon Strębski. Sekretarz Jerzy Woźniak odczytał ustawowy zapis dotyczący składu Powiatowej Rady Zatrudnienia i poinformował, że Urząd Pracy występuje do wymienionych organizacji, zgłaszają oni swoich przedstawicieli i wówczas Starosta zarządzeniem powołuje Radę Zatrudnienia. Ponieważ kadencja poprzedniej Rady skończyła się, Powiat Siemiatycki jako jednostka samorządu również ma możliwość, aby wytypować swego przedstawiciela. Przewodniczący Komisji zapytał, ile osób liczyła Rada w poprzedniej kadencji? Radny Leon Strębski odpowiedział, że 17. Rada zbierała się w zależności od potrzeb. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia głosowało 9 członków Komisji. Radny Piotr Wysocki poinformował, że ponieważ projekty uchwał przygotowuje Zarząd, była sugestia, że przedstawicielem Powiatu będzie Wicestarosta Mikołaj Mantur. Kolejny projekt uchwały dotyczył zatwierdzenia zmian Statutu SP ZOZ w Siemiatyczach. Sekretarz Powiatu Jerzy Woźniak poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały Rady Społecznej SP ZOZ ale jeszcze posiedzenie Rady nie odbyło się, odbędzie się w poniedziałek 18 maja. Są tam dwie zmiany: pierwsza zmiana dotyczy Rozdziału II, który mówi o celach i zadaniach Zakładu, są tam zapisane różne cele, dopisuje się Realizacja zadań na potrzeby obronne państwa. W Rozdz. IV Struktura organizacyjna Zakładu, chcą stworzyć wewnętrzną grupę sprzątającą. Starosta Jan Zalewski stwierdził, że jest to jakiś pomysł. Dyrektor twierdzi, że będzie taniej jeżeli stworzy taką grupę sprzątającą ale dopiero w poniedziałek odbędzie 3

4 się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ, na którym będzie to dyskutowane. Przewodniczący Komisji zapytał, czy nie lepiej usługi te wyprowadzić na zewnątrz? Starosta Jan Zalewski poinformował, że sprzątaczki tworzą taką grupę, która będzie świadczyć usługi na rzecz szpitala. Radny Janusz Żoch zaznaczył, że jeżeli będzie to na zasadzie prowadzenia działalności gospodarczej, nie będzie to grupa wewnętrzna. Starosta Jan Zalewski poinformował, że 26 maja odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych, na które poprosimy dyrektora Maksimiuka, objaśni on to. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski stwierdził, że jeśli nie wiemy, co ma być to za twór, jak ma to funkcjonować więc może nie głosujmy dziś nad tym tematem. W głosowaniu za odstąpieniem od opiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu SP ZOZ w Siemiatyczach opowiedziało się 7 członków komisji, 2 wstrzymało się od głosu. P kt 2. Radny Krzysztof Andruszkiewicz poinformował, że w ostatnim czasie zgłosiło się do niego kilku mieszkańców ul. Drohiczyńskiej, którzy chcę mieć pewność, chcą uzyskać wiarygodną informację odnośnie planowanej modernizacji drogi ul. Drohiczyńskiej. Czy nastąpi to w tym roku zgodnie z zapisami? Starosta Jan Zalewski poinformował, że ul. Drohiczyńska jest w programie RPO. Było podpisane porozumienie, po przetargu wyszła oszczędność więc po przeliczeniu musieliśmy podpisać następne porozumienia. Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że ul. Drohiczyńska planowana jest w roku 2009, co prawda jako drugi etap ale płatności planowane są na październik, listopad. Burmistrz przekazuje na ten cel 338 tys. zł. po przetargu, porozumienie było podpisane przed złożeniem wniosku a teraz kwota ta została zmniejszona. Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że występowała do wszystkich gmin - partnerów projektu o potwierdzenie w uchwałach budżetowych że mają zabezpieczone dotacje, otrzymała również taką uchwałę z Miasta, że dotacja jest wpisana. Starosta Jan Zalewski poinformował, że przetarg na duży projekt jest rozstrzygnięty, powstały pewne oszczędności, projekt Tymianka Wólka nie przeszedł, również została pewna kwota. Rozdysponowaliśmy te środki w ten sposób, że zabezpieczyliśmy kwotę za zajęcie gruntu przez PKP, mamy negocjować, zobaczymy co z tego wyjdzie. Poszliśmy w kierunku budowy chodników na terenie Gminy Nurzec ul. Żerczycka, Kolejowa, Leśna, Gminy Milejczyce ul. Parkowa strona lewa i strona prawa, Gmina Dziadkowice miejscowość Kąty i Gmina Drohiczyn ul. Kopernika 380m. Są potrzeby w dożwirowaniu ale na razie nie ma środków, poczekamy, być może dobrze pójdzie przetarg na sprzedaż działek w Wólce, mamy jeszcze wrócić do sprawy ul. Królewskiej w Mielniku, jest również dużo dożwirowań, głównie Bużyski, Chrołowice, Obniże. Na razie jest sucho więc żwirówki jakoś się trzymają ale przed okresem jesienno zimowym coś trzeba będzie zrobić. Radny Leon Strębski zapytał, czy są nadzieje na pozyskanie środków na segment C Zespołu Szkół? Starosta Jan Zalewski poinformował, że odwoływaliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego poprzez Wojewodę, Wojewoda uznał nam kilkanaście punktów ale to nie przesunęło tego projektu aby go dofinansować. Odwołaliśmy się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które uznało, że nie ma podstaw aby podważyć tą ocenę. 4

5 Starosta poinformował, że Marszałek Dworzański obiecuje, że w następnym rozdaniu dostaniemy pieniądze. Radny Leon Strębski zapytał, czy w Wólce znalazł się chętny do nabycia pozostałości? Sekretarz Jerzy Woźniak poinformował, że na razie nie ma chętnych. Radny Janusz Żoch poprosił o informację dotyczącą stanu sprzedaży mieszkań w Ostrożanach, w Czartajewie i przy ul. Szpitalnej. Czy w tym temacie coś się ruszyło w ostatnim okresie? Starosta Jan Zalewski stwierdził, że w Czartajewie idzie to nieźle, można powiedzieć że dobrze. W Ostrożanach jest gorzej. Przy ul. Szpitalnej własnością powiatu pozostało kilka mieszkań. Radny Krzysztof Andruszkiewicz zapytał, czy garaże przy bloku zostały już sprzedane? Sekretarz Jerzy Woźniak poinformował, że stały się one własnością najemców na mocy ustawy z 1990 roku. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski podziękował zebranym za przybycie i zamknął obrady Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego. Na tym protokół zakończono i podpisano. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI mgr Ryszard Pierlejewski Protokółowała: mgr Elżbieta Malinowska 5

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji według załączonej listy obecności.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji według załączonej listy obecności. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 24 maja 2012r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. (w godz. 13.00 14:00) Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r. Br.0012.24.2014 Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. PROTOKÓŁ Nr 1/2015 posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu w dniu 28 stycznia 2015 roku, godz.13.00 Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r.

Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r. Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r. Miejsce odbycia sesji: sala sesyjna, nr 104 w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 lutego 2012 roku

Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 lutego 2012 roku Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 lutego 2012 roku Rozpoczęcie: godz. 11:00 Zakończenie: godz. 14:00 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo