Opole, dnia 6 pazdziernika 2006 r. Nr 68 UCHWAŁY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opole, dnia 6 pazdziernika 2006 r. Nr 68 UCHWAŁY"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 pazdziernika 2006 r. Nr 68, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim Nr VIII/64/2006 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXXIV/368/06 z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Grodków na lata Rady Gminy Izbicko Nr XLVIII/270/06 z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izbicko Nr XLVII/624/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn - Koźle Nr L/669/06 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych zespołów szkół miejskich, gimnazjów i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn - Koźle Rady Miejskiej w Kluczborku Nr LVII/615/06 z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXII/406/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w spawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rady Gminy Lubsza Nr XXXIX/362/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Pisarzowice Rady Gminy Lubsza Nr XXXIX/364/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Lubsza, dotyczących zniesienia nazw urzędowych miejscowości Michałowiczki - części wsi Lubsza i Piastowiczki - części wsi Lubsza Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXXVII/287/06 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie Rady Miasta Opola Nr LXIX/796/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wzniesienia pomnika Rady Gminy Strzeleczki Nr XXXVI/272/06 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rady Miejskiej w Wołczynie Nr L/380/2006 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Rady Gminy w Zębowicach Nr XXXVIII/244/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Zębowice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych OBWIESZCZENIE Wojewody Opolskiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego POROZUMIENIE Nr Or /06 z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie współdziałania Powiatu Brzeskiego z Gminą Olszanka w zakresie realizacji zadania - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180 O w miejscowości Pogorzela ROZPORZĄDZENIE Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/29/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Głogówek na obszarze Gminy Głogówek ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Cisek Nr 42/2006 z dnia 6 września 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz Uchwała Nr VIII/64/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 września 2006 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim Na podstawie art ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1477, Nr 250, poz. 2118), Rada Miejska uchwala,co następuje: 1. Po zapoznaniu się z zarzutami zawartymi w skardze Wojewody Opolskiego skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr II/13/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gorzów Śląski za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, uznaje się przedstawione zarzuty za zasadne i dlatego uwzględnia się w całości skargę. 2. Uchyla się zaskarżoną uchwałę Nr II/13/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gorzów Śląski za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 3. Niniejszą uchwałę przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przewodniczący Rady Roman Neugebauer Lp Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy rozp./ zakoń Wartość całego zadania Środki wyk. do Nakłady planowane na 2006r. Nakłady planowane na lata Załącznik do uchwały Nr XXXIV/368/06 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 2 sierpnia 2006 r. w tym w latach Odwodnienie wsi 2004/ Melioracje Lipowa - dokumentacja, wyk + nadzór Dokończenie wodociągowania Gminy Grodków Etap II Drogi dojazdowe do gruntów rolnych RAZEM DROGI DOJAZDOWE DO GRUNTÓW ROLNYCH: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Rogów Wierzbnik dokumentacja + wyk. + nadzór Osiek Grodkowski przebudowa mostu dokumentacja + wyk. + nadzór Kolnica dokumentacja + wyk. + nadzór Gnojna dokumentacja + Żelazna dokumentacja + wyk. + nadzór Kobiela dokumentacja + Nowa Wieś Mała dokumentacja + wyk. + nadzór Gola Grodkowska dokumentacja + Lipowa dokumentacja + wykonawstwo + nadzór 2003/ / / / / / / / / / / Uwagi Budowa drogi gminnej ul. Lawendowa Etap I w Grodkowie Wykonawstwo + nadzór Uchwała Nr XXXIV/368/06 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Grodków na lata Budowa dróg gminnych ul. Makowa i ul. Wrzosowa w Grodkowie Budowa dróg gminnych ul. Konwaliowa, ul. Jaśminowa, ul. Tulipanowa w Grodkowie Wykonawstwo + nadzór Wykonawstwo + nadzór Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w zakresie realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Grodków na lata Dokonane zmiany wraz z dotychczasowym zakresem przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. 3. Traci moc załącznik do uchwały Nr XXXIII/353/06 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Grodków na lata Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczacy Rady Karol Grzybowski Budowa dróg gminnych ul. Lawendowa Etap II i ul. Liliowa w Grodkowie Droga ul. Prusa w Grodkowie Osiedle Mieszkaniowe Droga Lipowa Czeska Wieś Opracowanie miejscowych pla-nów zagospoda-rowania przes-trzennego Gminy Grodków Projekt e-urząd dla mieszkańca opolszczyzny Wykonawstwo + nadzór dokumentacja dokumentacja Plany: - miasto Grodków - wsie: Tarnów Grodkowski, Gola Grodkowska, Lubcz, Polana, Wojsław, Kolnica, Młodoszowice, Baków. Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik, Nowa Wieś Mała, Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Jeszkotle, Starowice Dolne, Gnojna Dokumentacja + wykonawstwo 2005/ / , , Kwota ,70 stanowi udzieloną z rozchodów pożyczkę Liderowi, która zostanie zwrócona do budżetu gminy po rozliczeniu zadania przez Lidera Planowane finansowanie przedstawiono na str,9 tabela V

3 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz Przebudowa systemu wod. kan. wraz z infrastrukturą mieszkaniowa w miejscowości Kopice Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grodkowie Strażnica OSP Wierzbnik Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie Remont PSP 3 w Grodkowie Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym Cmentarz Jędrzejów Ogrodzenie działki nr 186 z wyrównaniem terenu w Grodkowie Urządzenie Skate Parku w Grodkowie Uzbrojenie osiedla mieszkaniowego Kościuszki Żeromskiego w Grodkowie Przebudowa drogi z kanalizacją deszczową Żeromskiego, Polna, Miodowa Program Ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy gmina miejsko-wiejska Grodków Remont Ratusza i otoczenia Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszaw-skiej w Grodkowie Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Polana Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Kobiela Adaptacja budynku na mieszkania socjalne we wsi Wierzbna Remont Bramy Lewińskiej i otoczenia Budowa parkingu ul. Słowackiego w Grodkowie Dokumentacja + Dokumentacja + Dokumentacja + Dokumentacja + Dokumentacja + Dokumentacja + Drogi osiedlowe z kanalizacją deszczową dokumentacja + dokumentacja + Kontrakt nr 1: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gola Grodkowska, Lubcz, Polana, Wojsław, Kolnica, Młodoszowice, Bąków, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik Kontrakt nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowa Wieś Mała, Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Jeszkotle, Starowice Dolne dokumentacja + wyk. + nadzór Koncepcja + dokumentacja / Wykonawstwo + nadzór Dokumentacja + Dokumentacja / / / / / / Dokumentacja Dokumentacja Planowane finansowanie przedstawiono na str 7 Tabela I pożyczka z WFOŚiGW , dotacja z GFOŚiGW / / / / , ,6, , , , dokumentacja Dokumentacja + Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór 2005 / / / Kredyt pomostowy w 2009 r. w wys zł Planowane finansowanie przedstawiono na str, 7 Tabela II Planowane finansowanie przedstawiono na str, 8 Tabela III Planowane finansowanie przedstawiono na str, 8 Tabela IV Planowane finansowanie przedstawiono na str,10 Tabela VI Lp.5 Planowane finansowanie przedstawiono na str, 11 Tabela VII planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Opracowanie miejscowych Grodków Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków Przebudowa drogi w Gałązczycach Przebudowa drogi w Wójtowicach Plany dla wsi: Węcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałązczyce, Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojowniczki, Sulisław, Zielonkowice, Żarów Plan Dokumentacja + Dokumentacja / /2007 I. Planowane finansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Pozycja 12 projekt Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie Harmonogram finansowania projektu 2006 Ogółem Udział % Środki własne , ,00 15% Dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego , ,00 85% Razem , ,00 100% Budowa drogi w Kobieli Dokumentacja Budowa drogi w Kopicach Przebudowa drogi nr 22 Wierzbnik Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 378 wraz z budową chodnika w miejscowości Gnojna, gmina Grodków Dokumentacja + Dokumentacja + Dokumentacja - współfinansowanie 2007/ / / w tym gmina RAZEM INWESTYCJE , , Opis indeksów: 1 w tym dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 2 w tym dotacja z EFS 3 w tym dotacja z GFOŚiGW w roku ,00 zł 4 w tym dotacja z WFOŚiGW w Opolu w wysokości ,00 zł 5 w tym kredyt inwestycyjny w wysokości ,00 zł 6 w tym dotacja z Funduszu Spójności w wysokości ,00 zł 7 w tym wartość zadania finansowana w ramach Funduszu Spójności ,00 zł 8 w tym kredyt z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej 9 w tym dotacja z innych źródeł 10 w tym środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG w wysokości ,00 zł 11 w tym dotacja (pożyczka) z WFOŚiGW w Opolu w wysokości ,00 zł 12 po wykonaniu i rozliczeniu refundacja z EFOiGR sekcja orientacji w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych 13 w tym dotacja z GFOŚiGW w roku 2006 w wysokości ,00 zł 14 w tym bezzwrotna pomoc finansowa z ANR O/T Opole 15 w tym dotacja z Kontraktu Wojewódzkiego w wys ,00 zł II. Planowane finansowanie z Funduszu Spójności Pozycja 20 Projekt Program Ochrony Wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy gmina miejsko wiejska Grodków Harmonogram finansowania projektu Program Ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy gmina miejsko wiejska Grodków Razem finansowanie Kredyt inwestycyjny Dotacja z FS Środki własne Planowane finansowanie przedsta- wiono na str.10 tabela VI Lp.6 Kredyt pomostowy

4 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz III. Planowane finansowanie Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych sekcja orientacji; w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ; Działanie 2.3. Odnowa Wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego: Pozycja 24 Projekt Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz Harmonogram finansowania Ogółem Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz IV. Planowane finansowanie z Europejskiego Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych sekcja orientacji; w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ; Działanie 2.3. Odnowa Wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego: Pozycja 25 Projekt Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Kobiela Harmonogram finansowania Ogółem Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Kobiela Środki własne - nakłady Po wykonaniu i rozliczeniu zadania, refundacja z EFOiGR sekcja orientacji Środki własne - nakłady Po wykonaniu i rozliczeniu zadania, refundacja z EFOiGR sekcja orientacji 80% kosztów kwalifikowanych 80% kosztów kwalifikowanych 80% kosztów kwalifikowanych 80% kosztów kwalifikowanych 80% kosztów kwalifikowanych 80% kosztów kwalifikowanych V. Planowane finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata , Priorytet I Działanie 5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego pozycja 11 projekt eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny, Liderem Projektu - Województwo Opolskie, Partnerem Gmina Grodków H a r m o n o g r a m finansowania Dotacja na koszty niekwalifikowalne- œrodki w³asne gminy Dotacja w wysokoœci 27,66%kosztów kwalifikowalnych Razem 841,00 zł 1.257,00 zł 1.257,00 zł 3.355,00 zł 135,00 zł - kwota zapłacona (25%) 14,64 zł - kwota wynikająca ze zmiany oprocentowania (Lider pokrywa 2,66% za JST ze środków własnych) 0,00 zł ,54 zł ,18 zł Razem dotacje 990,64 zł 1.257,00 zł ,54 zł ,18 zł Pożyczka w wysokości 72,34% kosztów kwalifikowalnych 391,36 zł ( Lider pokrywa ze środków własnych) 0,00 zł ,70 zł - kwota do zapłaty 0,00 zł - kwota wynikająca ze zwiększenia kosztów (Lider pokrywa za JST ze środków własnych) ,06 zł Razem 1.382,00 zł 1.257,00 zł ,24 zł ,24 zł VI. Planowane finansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych - Program o nazwie,,uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na osiedlach byłego KPGR Grodków w miejscowościach: Kobiela, Kopice, Wierzbnik i Osiek Grodkowski oraz remont przejmowanych mieszkań wraz z infrastrukturą. Pozycja 26 i pozycja 37 Rodz nakł. Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne Lp Źródło Nazwa zadania finan. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w miejscowości Kobiela Remont i modernizacja systemu wod. kan. w miejscowości Osiek Grodkowiski Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w miejscowości Wierzbnik Remont przejmowanych mieszkań i infrastruktury z nimi związanej Razem wydatki bieżące Przebudowa systemu wodno kanalizacyjnego wraz z infrastrukturą mieszkaniową w miejscowości Kopice 6. Remont drogi działka nr 22 Wierzbnik Razem wydatki inwestycyjne OGÓŁEM Finansowanie w latach Razem Ogółem A + G A G A G A G A G A G A G A G A G A G A Agencja Nieruchomości Rolnych O/T Opole G Gmina Grodków 1 w tym dotacja z innych źródeł VII. Planowane finansowanie w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego na lata , Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie, Działanie 1.2 Unowocześnienie bazy dydaktycznej placówek edukacyjnych. Pozycja 27 Harmonogram finansowania projektu 2006 Ogółem Udział % Środki własne ,67% Dotacja z Kontraktu Wojewódzkiego ,33% Razem % 2078 Uchwała Nr XLVIII/270/06 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 stycznia 2006 r. (uchwała zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu) * w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izbicko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008) w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich, Rada Gminy w Izbicku uchwala: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izbicko Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości znajdujących się w Gminie oraz zasady rozliczania świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) odpadach komunalnych drobnych - należy przez to rozumieć odpady zbierane do typowych pojemników, 2) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach, 3) odpadach niebezpiecznych rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych, w rozumieniu ustawy o odpadach, a więc, np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki, 4) odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady powstające na prywatnych lub publicznych terenach zielonych, wskutek ich pielęgnacji lub uprawiania oraz odpady pochodzenia roślinnego z targowisk i cmentarzy, 5) surowcach wtórnych - należy przez to rozumieć stałe odpady komunalne nadające się do odzysku, a w szczególności papier, tekturę, szkło, metale, tworzywa sztuczne, 6) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 7) zbiornikach bezodpływowych należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 8) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, dzierżawców, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, 9) firmie wywozowej - należy przez to rozumieć zakład lub przedsiębiorcę, w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającego wydane przez Burmistrza Gminy zezwolenie na wykonywanie usług związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi lub nieczystościami ciekłymi na terenie danej gminy, 10) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Izbicko, 11) zwierzętach domowych należy przez to rozumieć w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby akwariowe oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych, 12) zwierzętach gospodarskich należy przez to rozumieć w szczególności świnie, owce, kozy, konie, bydło, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, króliki, nutrie, norki, tchórzofretki, lisy, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta niewymienione w pkt Regulamin obowiązuje: 1) właścicieli nieruchomości, 2) kierowników budów, 3) jednostki użytkujace tereny służące komunikacji publicznej, 4) wszystkie podmioty korzystające z terenów, do których Gmina posiada tytuł prawny. 4. Gmina tworzy warunki do utrzymania czystości i porządku poprzez: tworzenie polityki ekologicznej i współdziałanie w tym zakresie z sąsiednimi gminami, propagowanie zachowań proekologicznych ludności, organizowanie selektywnej zbiórki odpadów, wydawanie zezwoleń na prowadzenie usług podmiotom gospodarczym i współdziałanie z nimi, budowa i utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej, ustalanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe, bieżącą kontrolę w zakresie niniejszej uchwały Stałe odpady komunalne składowane są na składowisku odpadów komunalnych w Suchodańcu lub wywożone przez firmę wywozową poza teren Gminy. 2. Ciekłe odpady komunalne unieszkodliwiane są w oczyszczalni ścieków w Kosorowicach Wójt Gminy sprawuje nadzór nad realizacją stanu czystości i porządku w nieruchomościach i powinien wezwać właścicieli nieruchomości uchybiających wymaganiom utrzymania ich czystości i porządku do usuwania zaniedbań i uchybień. 2. Właścicieli nieruchomości zobowiązuje się do: udzielania prawdziwych informacji w sprawie wytwarzania odpadów osobom uprawnionym, okazywania stosownych dokumentów tj. umowy z przedsiębiorstwem wywozowym lub rachunków organom kontrolnym, umożliwienie wstępu na posesję w celu kontroli osobom upoważnionym.

5 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz.2078 Rozdział 2 Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach oraz terenach użytku publicznego 7.1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania na jej terenie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego, a w szczególności do dbania o czystość chodnika przylegającego do nieruchomości poprzez zamiatanie lub jeśli wymaga tego stan zabrudzenia, zmywanie oraz odchwaszczanie: zabrania się zmiatania śmieci na trawniki lub jezdnię, nieczystości powstałe z zmiatania należy składować we własnym pojemniku. 2. Właściciele nieruchomości powinni starać się o estetyczny wygląd budynków i ich otoczenia, uprzątać teren nieruchomości z zanieczyszczeń i nieprzydatnych przedmiotów powodujących nieporządek. 3. Należy niezwłocznie uprzątać ze śniegu, lodu i błota chodnik bezpośrednio przyległy do nieruchomości przez: odgarniecie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 4. Nakazuje się usuwać sople lodowe i nawisy śniegu z dachów bezzwłocznie po ich pojawieniu się. 5. Nakazuje się bezzwłoczne usunięcie z ulicy oraz chodnika przywiezionego węgla, koksu i innych materiałów oraz oczyszczenie ich z pozostałości po ww. materiałach przez osobę, do której go dostarczono. 6. Zobowiązuje się wszystkich właścicieli i użytkowników posesji oraz działek rolnych nieuprawianych do ich systematycznego wykaszania i utrzymania w takim stanie aby nie powodowały zachwaszczenia i rozsiewania się chwastów i nie były siedliskiem gryzoni. 7. Właściciel nieruchomości może zawrzeć z odpowiednimi podmiotami umowę dotyczącą oczyszczania (zimowego i letniego) chodników, jeżeli sam nie jest w stanie wykonać tych czynności Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu. 2. Ustawianie koszy ulicznych na przystankach komunikacyjnych oraz ich opróżnianie (lub zlecenie wykonania usługi uprawnionej firmie) należy do obowiązku właściciela przystanku. 3. Właścicieli i zarządców ogólnodostępnych piaskownic dla dzieci zobowiązuje się do utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarno porządkowym przez wymianę w nich piasku przynajmniej 2 razy w roku, oraz zabezpieczenie piaskownicy przed dostępem psów i kotów Zabrania się niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych podobnych obiektów poprzez naklejanie plakatów, reklam, pisanie haseł bądź wykonywanie rysunków bez zgody właściciela lub zarządzającego obiektem. 2. Organizatorzy imprez plenerowych zobowiązani są do zaopatrzenia się w: worki lub kosze na śmieci, przenośne ubikacje, oraz do uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy. Rozdział 3 Gospodarka odpadami komunalnymi Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone w zależności od ilości wytwarzanych odpadów w następujących urządzeniach: pojemniki o pojemności 120, 240 i 1100 l, kontenerach KP-7 i 2,5 m 3, szczelne worki na odpady. 2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek: a) wyposażenie nieruchomości w pojemniki, o których mowa w pkt 1, poprzez zakup, wydzierżawienie od przedsiębiorstwa wywozowego lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z przedsiębiorstwem wywozowym lub innym uprawnionym podmiotem, b) utrzymywać pojemniki w stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym, umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i wykluczającym powstanie zagrożeń dla zdrowia użytkowników Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne gruzu budowlanego, ziemi, gałęzi szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych i innych odpadów niekomunalnych. 2. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także odpadów roślinnych). 3. Obowiązki, określone w ust. 11, stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorstwem, posiadającym zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych. Umowa powinna zawierać: określenie normatywnej ilości odpadów, ilość pojemników, wysokość opłat i częstotliwość wywozu. 2. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych ustalają na podstawie umowy podmioty, określone w 3 pkt 1-4, z podmiotem uprawnionym, wg następujących zasad: a) odpady komunalne nie rzadziej niż raz miesiącu, b) nieczystości ciekłe zgodnie z umową z podmiotem uprawnionym jednak tak często, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika bezodpływowego, c) odpady wielkogabarytowe niezwłocznie, w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym. 3. Dopuszcza się wywóz odpadów komunalnych i gruzu budowlanego z nieruchomości przez właściciela we własnym zakresie, jednakże pod warunkiem, że przewożone odpady będą odpowiednio zabezpieczone w czasie transportu. 4. Zabrania się spalania odpadów w szczególności: opon, opakowań z tworzyw sztucznych, plastiku itp w lokalnych kotłowniach, piecach, pojemnikach i na terenach otwartych. Zabrania się również spalania i wypalania traw. 5. Zabrania się magazynowania lub składowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych. 6. Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych niesegregowanych, pochodzących z własnych nieruchomości do koszy i kontenerów umieszczonych w miejscach publicznych. 14. Odpady zbierane w pojemnikach powinny być usuwane z terenu nieruchomości okresowo, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym ale z częstotliwością nie rzadziej niż raz na miesiąc. 15. W sytuacjach wyjątkowego krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach specjalnie do tego celu przeznaczonych. Do momentu wywozu worki te powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się zgromadzonych w nich odpadów. 16. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione oraz usuwane jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym lub w trakcie wystawek odpadów wielkogabarytowych, których termin oraz miejsce podane zostanie do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. 17. Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne powinny być gromadzone oddzielnie i kompostowane, np. na pryzmach kompostowych, płycie gnojowej zlokalizowanych na terenie posesji Wywóz gnojowicy i obornika oraz odpadów komunalnych powinien odbywać się w sposób eliminujący zanieczyszczenie jezdni i poboczy dróg. 2. Gnojowica, gnojówka i obornik mogą być wywożone na pola w okresie wiosennym i jesiennym w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia, a zaoranie pola powinno nastąpić jak najszybciej (tj. bezpośrednio po zakończeniu wywozu). 3. Zabrania się wywozu gnojowicy, gnojówki i obornika na pola znajdujące się mniej niż 100 m od zabudowy mieszkaniowej z wyjątkiem, że w danym dniu obornik zostanie zaorany. 4. Przed wyjazdem z posesji lub z pola maszyny powinny być oczyszczone z pozostałości obornika lub ziemi. W przypadku zanieczyszczenia drogi, poboczy lub nieruchomości własnej lub innych osób, zanieczyszczenia te należy niezwłocznie usunąć. Rozdział 4 Selektywna zbiórka odpadów Odpady komunalne stałe powstające na terenie nieruchomości powinny być zbierane w sposób zapewniający selektywną zbiórkę oraz odzysk stałych odpadów komunalnych. 2. Selektywną zbiórkę odpadów zapewnia się poprzez ustawienie pojemników w sołectwach w miejscach ogólnodostępnych - nieodpłatnie. 3. Odpady stałe jak: makulatura, opakowania szklane, opakowania plastikowe (PET) oraz puszki aluminiowe po napojach zbierane są: a) w pojemnikach o kolorze żółtym - opakowania plastikowe (PET), b) w pojemnikach o kolorze niebieskim - papier, c) w pojemnikach o kolorze zielonym - szkło, 4. W przypadku braku ww. pojemników - odpady należy selektywnie zbierać do firmowych oznakowanych worków z napisem plastik, szkło, makulatura, opakowania aluminiowe (puszki), z podziałem na poszczególne grupy odpadów. a) worki na potrzeby selektywnej zbiórki udostępnia się mieszkańcom nieodpłatnie w siedzibie przedsiębiorstwa wywozowego lub osób upoważnionych, b) worki wystawia się przed posesje w dniu wywozu, zabezpieczając przed wydostawaniem się zgromadzonych w nich odpadów. 5. Wywóz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów następuje zgodnie z harmonogramem, ustalonym przez przedsiębiorstwo wywozowe. Rozdział 5 Odpady niebezpieczne Odpady niebezpieczne winny być oddzielone od odpadów komunalnych przed ich wysypaniem do pojemników. 2. Odpady inne, niż komunalne, powstające na terenie nieruchomości grożące skażeniem lub zakażeniem oraz inne szczególnie szkodliwe dla środowiska, muszą być zbierane oddzielnie a zasady gospodarowania nimi określają odrębne przepisy. 3. Odpady przemysłowe i medyczne oraz odpady komunalne niebezpieczne podlegają obowiązkowemu oddzieleniu i unieszkodliwianiu, wg zasad określonych odrębnymi przepisami. Rozdział 6 Odpady komunalne ciekłe Właściciele nieruchomości, w obrębie której znajduje się kanalizacja i na której znajduje się obiekt posiadający urządzenia sanitarne, mają obowiązek bez zbędnej zwłoki podłączenia obiektu do kanalizacji sanitarnej na warunkach podanych przez administratora sieci, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia przekazania nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do eksploatacji. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przyłączenia, okres ten przedłuża się do 6 miesięcy. 2. W przypadku, gdy podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia jej w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe spełniający wymagania określone w przepisach. 3. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości, z częstotliwością i w sposób zapobiegający przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych. 4. Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do innych odbiorników (studnie, stawy, rowy przydrożne i melioracyjne, rzeki, strumienie, kanały burzowe itp.). 5. Zabrania się wprowadzania nieczystości ciekłych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. 6. Nieczystości ciekłe mogą być wywożone przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy. 7. Zezwala się na wywóz nieczystości ciekłych przez właściciela z terenu posesji własnym wozem asenizacyjnym, spełniającym wymagania, określone przepisami, do oczyszczalni ścieków po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. 8. Dopuszcza się możliwość naliczania opłaty ryczałtowej za nieczystości ciekłe w przypadku niepodłączenia się do znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie kanalizacji sanitarnej oraz nieokazania przez właściciela dowodu wywozu do oczyszczalni ścieków. 9. Normatywne ilości nieczystości płynnych ustala się wg art. 27 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz.747) Właściciele gospodarstw rolnych muszą gromadzić w oddzielnych zbiornikach wybieralnych gnojowicę i gnojówkę i w oddzielnym płynne ścieki bytowe. Zbiorniki te muszą odpowiadać przepisom prawa budowlanego. 2. Zabrania się wprowadzania gnojówki i gnojowicy do urządzeń kanalizacji sanitarnej i burzowej. 3. Zabrania się tworzenia pryzm kiszonkowych w obrębie rowów melioracyjnych, rowów przydrożnych oraz innych cieków wodnych i dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Znajdujące się w gospodarstwach rolnych nieużytkowane betonowe silosy kiszonek należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarno porządkowym, poprzez zabezpieczenie przed

6 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz zanieczyszczeniami, które powodują uciążliwość dla środowiska (wylęg owadów oraz silne odory). 23. Na nieruchomościach lub ich częściach, takich jak chodniki, podwórka itp.: 1. mycie samochodów może się odbywać jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych, rowów melioracyjnych, cieków rzecznych lub do ziemi, 2. doraźne naprawy i regulacje samochodów, z wyłączeniem napraw blacharsko - lakierniczych, mogą się odbywać pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych. Rozdział 7 Obowiązki właścicieli zwierząt domowych Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego. 2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani się do należytego ich traktowania zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. 3. Zabrania się pozostawiania zwierząt w miejscach publicznych bez nadzoru i odpowiednich zabezpieczeń (kagańce dla psów). 4. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia Poza teren swojej posesji psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 2. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu) Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego. 2. Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci. Rozdział 8 Warunki i wymagania dla utrzymywania zwierząt gospodarskich i drobiu na terenach Gminy 27. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić: 1) gromadzenie i usuwanie, powstających w związku z hodowlą, odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 2) niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory, 3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych. 28. Na terenie osiedli i budynków komunalnych utrzymywanie zwierząt gospodarskich i drobiu jest dozwolone po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy budynku, o ile nie jest uciążliwe dla pozostałych użytkowników Nawozy naturalne w postaci stałej powinny być przechowywane w gnojownikach lub na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych przed przenikaniem wycieku do gruntu oraz posiadających instalację odprowadzająca wyciek do szczelnych zbiorników Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są zgłosić padłe zwierzę do utylizacji oraz powiadomić Urząd Gminy w Izbicku o fakcie padnięcia zwierzęcia. 2. Zwierzęta padłe odbierane będą przez zakład utylizacyjny. 3. Koszt przyjęcia padłych zwierząt gospodarczych do utylizacji (bydło, cielę, owca, koza, świnia, koń) ponosi Gmina. 4. Koszt utylizacji padłego drobiu, psa, kota i innych zwierząt ponosi Gmina, a właściciel pokrywa koszty transportu padłego zwierzęcia. 5. Zabrania się zakopywania padłych zwierząt. Rozdział 9 Deratyzacja na terenie Gminy Zobowiązuje się do obowiązkowej deratyzacji wszystkie nieruchomości na terenie Gminy, a w szczególności w budynkach jednorodzinnych, zabudowie wielorodzinnej, obiektach użyteczności publicznej, placówkach oświatowych, ośrodkach zdrowia, w placówkach handlowych oraz w obiektach prowadzących działalność gospodarczą, składowisko odpadów komunalnych oraz sieć kanalizacyjna. 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do stałego tępienia szczurów i myszy w jej obrębie. 3. Deratyzację należy przeprowadzić 2 razy w roku w okresie wiosennym (od kwietnia każdego roku ) i jesiennym (15-30 października każdego roku). Rozdział 10 Postanowienia końcowe 32. Traci moc uchwała Nr XXVII/145/97 Rady Gminy w Izbicku z dnia 2 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, uchwała Nr XXXVII, uchwała IX/54/99 Rady Gminy w Izbicku z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały, uchwała XXIX/160/01 Rady Gminy w Izbicku z dnia 13 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały, uchwała XXIX/146/04 Rady Gminy w Izbicku z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały oraz uchwała XXXII/162/04 Rady Gminy w Izbicku z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały. 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Izbicku Jacek Sleziona */ Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr PN.III.-KK /06 z dnia 27 września 2006 r Uchwała Nr XLVII/624/06 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 25 kwietnia 2006 r. (uchwała zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu) * Na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), Rada Miasta Kędzierzyn Koźle, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie - Koźlu, uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kędzierzyn - Koźle, zwany dalej Regulaminem, o następującej treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kędzierzyn Koźle. 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 1) właścicielu nieruchomości należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; 2) przedsiębiorstwie wywozowym należy przez to rozumieć przedsiębiorcę,posiadającego aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 3) odpadach komunalnych należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; 4) odpadach wielkogabarytowych należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości; 5) odpadach ulegających biodegradacji (organicznych) rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 6) odpadach niebezpiecznych należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu ustawy o odpadach, posiadające właściwości i składniki zagrażające środowisku naturalnemu i zdrowiu człowieka; 7) odpadach budowlanych należy przez to rozumieć frakcje odpadów pochodzące z remontów i budów; 8) odpadach medycznych należy przez to rozumieć odpady, powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny; 9) odpadach weterynaryjnych należy przez to rozumieć odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a takżew związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach; 10) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych; w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn - Koźle 11) zbiornikach bezodpływowych należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych. Rozdział 2 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i w miejscach publicznych 3.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego. 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego. 3. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń - w miarę potrzeb. 4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię lub do wpustów kanalizacyjnych. 5. Dopuszcza się zgarnianie śniegu z jezdni na chodnik jedynie w sytuacji, gdy zgarnięty śnieg nie spowoduje utrudnienia w ruchu pieszym. 6. Dopuszcza się zgarnianie śniegu i lodu z chodnika do jego krawędzi. 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do podjęcia działań likwidujących, lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek użyty do tego celu należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po nastaniu odwilży. 8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu w sposób niezagrażający przechodniom oraz mieniu. 9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dokonywać wymiany piasku w piaskownicach ogólnodostępnych, znajdujących się na terenie nieruchomości, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. 10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do koszenia wyrosłych na nieruchomościach traw i chwastów. 11. Usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników, ulic, dróg i poboczy, naniesionych podczas wykonywania prac polowych oraz robót budowlanych powinno się odbywać niezwłocznie. Obowiązek ten należy do wykonującego prace polowe lub wykonawcy robót budowlanych. 12. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi oraz ochrony środowiska, zwłok bezdomnych zwierząt z terenu swojej nieruchomości na własny koszt. 13. Zabrania się umieszczania na drzewach plakatów, ogłoszeń, reklam itp. 14. Zabrania się mycia silników samochodowych poza myjniami samochodowymi. Mycie karoserii pojazdów samochodowych można przeprowadzać poza myjniami samochodowymi, na terenie nieruchomości niesłużących do użytku publicznego, pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

7 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz Naprawy pojazdów, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Wymiany olejów, płynów chłodniczych lub hamulcowych należy dokonywać jedynie w warsztatach samochodowych. 16. Wspólnoty mieszkaniowe, korzystające z altanek śmietnikowych oraz terenów Gminy, na których ustawione są pojemniki i kontenery na odpady, zobowiązane są do bieżącego utrzymywania czystości i porządku wokół altan śmietnikowych, jak i przyległych terenów zielonych. Rozdział 3 Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 4.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: szkła bezbarwnego (białego), szkła kolorowego, papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, złomu aluminiowego, odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów ulegających biodegradradacji, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych. 2. Do selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: 1) w zabudowie niskiej (osiedla domów jednorodzinnych) należy stosować worki z tworzywa sztucznego o następującej kolorystyce: worki białe szkło bezbarwne, worki zielone szkło kolorowe, worki niebieskie papier oraz kartoniki po napojach, worki żółte tworzywa sztuczne oraz puszki aluminiowe lub ogólnodostępne pojemniki ustawione na terenie osiedla o analogicznej kolorystyce; 2) w zabudowie wysokiej (osiedla bloków mieszkalnych) wyselekcjonowane odpady wrzucać należy do ogólnodostępnych, ustawionych na terenie osiedla, pojemników do selektywnej zbiórki: pojemniki białe szkło bezbarwne, pojemniki zielone szkło kolorowe, pojemniki niebieskie papier oraz kartoniki po napojach, pojemniki żółte tworzywa sztuczne oraz puszki aluminiowe. 3. Do gromadzenia odpadów, przeznaczonych do składowania, stosuje się pojemniki lub kontenery: 1) pojemniki o pojemności: 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l - plastikowe czarne lub metalowe ocynkowane, szczelne, z zamykanymi otworami wsypowymi; 2) kontenery o pojemności: 2,5 m 3, 5 m 3, 7 m 3, 9 m 3 - szczelne z zamykanymi otworami wsypowymi; 3) pojemniki otwarte (tzw. muldy) przeznaczone do gromadzenia odpadów budowlanych o pojemności od 4 m 3 do 20 m 3 ; 4) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 50 l. 4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów, uwzględniając następujące normy tygodniowe: 1) dla budynków mieszkalnych 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość; 2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia, studenta i pracownika; 3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika; 4) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 na lokal, 5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdy punkt; 6) dla lokali gastronomicznych 20 l na każde miejsce konsumpcyjne; 7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 110 l; 8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników; 9) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli i pensjonatów itp. 20 l na jedno łóżko; 10) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę, w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku oraz 5 l poza tym okresem. 5. Właściciele nieruchomości, służących do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na nieruchomości koszy na odpady. Obowiązek ten dotyczy także zarządców dróg publicznych oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej przedsiębiorców użytkujących te przystanki. Kosze uliczne rozmieszczać w odległości od 30 do 300 metrów, w zależności od natężenia ruchu pieszego. 6. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić ten fakt przedsiębiorstwu wywozowemu, w celu ustalenia warunków ich odbioru. 7. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorstwu wywozowemu, w uzgodnionym terminie odbioru odpadów, swobodny dostęp do pojemników. 8. Zabrania się zbierania śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu i odpadów wielkogabarytowych w pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów. 9. Zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów w piecach, kotłowniach, ogniskach oraz pojemnikach do gromadzenia odpadów. 10. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości oraz ich okresowego dezynfekowania Odpady budowlane gromadzić odrębnie w kontenerach, określonych w 4 pkt 3 ppkt 3, wynajętych od przedsiębiorstwa wywozowego. 2. Zakazuje się mieszania odpadów budowlanych z innymi odpadami. 6. Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione przed nieruchomości, w wyznaczonym terminie wywozu, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp przedsiębiorstwu wywozowemu, w miejscu nieutrudniającym ruchu drogowego. 7. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny powinien być wystawiany przed nieruchomości w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w sposób określony w 6, lub odbierany przez przedsiębiorcę wywozowego na warunkach określonych w umowie Odpady niebezpieczne zbierane w ramach akcji organizowanych przez Gminę należy wrzucać do specjalnych pojemników: 1) zużyte baterie do pojemników ustawionych w niektórych placówkach handlowych, placówkach oświatowych oraz budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn - Koźle; 2) leki przeterminowane do pojemników koloru czerwonego, ustawionych w aptekach. 2. Inne odpady niebezpieczne winny być gromadzone w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach lub workach, dostarczonych przez przedsiębiorstwo wywozowe i odbierane na zasadach określonych w umowie. 3. Właściciel nieruchomości, posiadający odpady zawierające azbest zobowiązany jest do ich usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia przedsiębiorcy, posiadającemu stosowne zezwolenia, na własny koszt Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, powstających na terenie nieruchomości, w celu ich przekazania przedsiębiorstwu wywozowemu. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie i na własne potrzeby. 2. Niewykorzystane we własnym zakresie i na własne potrzeby odpady ulegające biodegradacji, powinny być gromadzone oddzielnie w oznakowanych pojemnikach koloru brązowego lub workach z tworzywa sztucznego dostarczonych przez przedsiębiorstwo wywozowe. 10. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów, wynosi: 1) do 31 grudnia 2010 r. 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (tj. około Mg); 2) do 31 grudnia 2013 r. 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (tj. około Mg); 3) do 31 grudnia 2020 r. 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (tj. około Mg); w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, która w Kędzierzynie Koźlu wynosiła Mg Odpady medyczne lub weterynaryjne powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych. 2. Szczegółowe zasady postępowania z tego rodzaju odpadami określają odrębne przepisy. 12. Osoby przebywające w miejscach publicznych Gminy zobowiązane są do korzystania z koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku braku takich koszy. 13. Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do: 1) wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet; 2) oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i terenów przyległych, jeśli zostały zanieczyszczone podczas jej trwania. Rozdział 4 Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 14. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż: 1) raz w tygodniu dla budynków wielorodzinnych; 2) raz na miesiąc dla budynków jednorodzinnych; 3) raz na miesiąc w przypadku osób samotnie mieszkających w budynku jednorodzinnym; 4) w okresie od października do końca kwietnia w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast w okresie od maja do końca września 2 razy w tygodniu, dla obiektów, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna; 5) w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, dla pozostałych obiektów Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu. 2. Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i melioracyjnych oraz wylewania ich na pola. 3. Właściciele nieruchomości, położonych na terenach uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej zobowiązani są podłączyć do niej swoją nieruchomość i zlikwidować istniejące szambo na własny koszt, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu. W przypadku wybudowania kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej, właściciel nieruchomości winien podłączyć swoją nieruchomość w terminie 6 miesięcy od daty powiadomienia o zakończeniu budowy i możliwości podłączenia się. 4. Obowiązek podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków, wybudowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wykonanie obowiązków, o których mowa w 14 pkt oraz 15 pkt 1, właściciel nieruchomości zapewnia poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorstwem wywozowym. 2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z takich usług oraz przechowywania dowodów płacenia za ich wykonanie przez okres 1 roku. 17. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wystawione przez mieszkańców, przedsiębiorca wywozowy odbiera raz na kwartał, w terminach wcześniej ustalonych w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem wywozowym Odpady opakowaniowe zgromadzone w workach przedsiębiorca wywozowy odbiera co najmniej raz na miesiąc w terminach wcześniej ustalonych w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem wywozowym. 2. Odpady opakowaniowe zgromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiórki przedsiębiorca wywozowy odbiera w przypadku zapełnienia pojemnika w 2/3 pojemności, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 19. Odpady ulegające biodegradacji przedsiębiorstwo wywozowe odbiera co najmniej raz na dwa tygodnie, w terminach wcześniej ustalonych w umowie, zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem wywozowym. 20. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów należy je opróżniać w przypadku zapełnienia koszy w 2/3 pojemności, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Rozdział 5 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 21. Utrzymujący psy są zobowiązani do: 1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt; 2) dbałości aby ich zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju innym mieszkańcom; 3) sprawowania nad nimi właściwej opieki; 4) prowadzenia psa na smyczy, a psu, rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu, także do nałożenia kagańca; 5) dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy w miejscach mało uczęszczanych, z wyjątkiem terenów parków, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;

8 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz ) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w miejscach publicznych - nie dotyczy to osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, stwierdzonym na podstawie odrębnych przepisów; 7) poddania psa trwałemu oznakowaniu oraz rejestracji, w sposób określony w 22; 8) oznakowania posesji, po której pies (psy) porusza się swobodnie, tabliczką ostrzegawczą, umieszczoną w widocznym miejscu, od frontu posesji W celu przeciwdziałania bezdomności psów oraz zagrożeniom, powodowanym przez bezdomne psy i psy pozostawione bez opieki na terenie całego miasta, wprowadza się obowiązek trwałego oznakowania (identyfikacji) i rejestracji psów. 2. Identyfikacja psów polega na ich trwałym oznakowaniu poprzez wszczepienie, przez lekarza weterynarii, pod skórę psa, elektronicznego mikrochipa, określającego numer identyfikacyjny zwierzęcia, umożliwiający jego identyfikację w bazie danych. 3. Rejestracja psów polega na wprowadzaniu, bezpośrednio podczas chipowania, do komputerowej bazy danych, prowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktur Urzędu Miasta Kędzierzyn - Koźle, informacji dotyczących oznakowanych psów. 4. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu do dnia 30 października 2006 r. identyfikacja psów będzie prowadzona nieodpłatnie, przez wyznaczonych lekarzy weterynarii, w terminie i miejscach podanych do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn - Koźle oraz w prasie lokalnej. 5. Po upływie terminu, określonego w pkt 4, oznakowanie będzie wykonywane na koszt właściciela psa. 6. Obowiązek poddania psa trwałemu oznakowaniu spoczywa na wszystkich mieszkańcach Kędzierzyna - Koźla, będących właścicielami tych zwierząt (bez względu na zwolnienia dotyczące podatku od posiadania psa) i dotyczy wszystkich posiadanych psów. 7. Właściciel psa jest zobowiązany do zgłaszania, w terminie 14 dni w Wydziale Ochrony Środowiska i Infrastruktury Urzędu Miasta Kędzierzyn - Koźle wszelkich zmian na temat posiadanego psa (śmierci, zmiany właściciela, zmiany adresu itp.), celem aktualizacji bazy danych. 8. Właściciel psa, który nabędzie zwierzę po terminie przewidzianym na bezpłatną identyfikację poprzez wszczepienie mikrochipa, jest zobowiązany do poddania go rejestracji i identyfikacji na własny koszt, w terminie 30 dni od dnia jego nabycia lub ukończenia przez zwierzę trzeciego miesiąca życia. 9. Osoby posiadające psy już trwale oznakowane, za pomocą mikroczipa albo tatuażu, lub nabywające takie psy winny zgłosić ten fakt w Wydziale Ochrony Środowiska i Infrastruktury Urzędu Miasta Kędzierzyn - Koźle, celem rejestracji, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Regulaminu lub nabycia psa. 10. Obowiązki spoczywające na właścicielach psów dotyczą także opiekunów tych zwierząt, którzy sprawują stałą opiekę nad zwierzęciem. 11. Rejestr psów powinien zawierać następujące dane: 1) numer ewidencyjny /liczba porządkowa wpisu do rejestru/; 2) datę rejestracji; 3) dane psa (imię, gatunek- rasa, płeć, wiek, umaszczenie - kolor); 4) dane identyfikacyjne (numer wszczepionego psu mikrochipa lub posiadanego tatuażu i jego umiejscowienie, data wszczepienia); 5) dane właściciela posiadacza (imię i nazwisko lub nazwa oraz dokładny adres); 6) data i przyczyna skreślenia psa z ewidencji; 7) imię i nazwisko lub nazwa nowego właściciela - posiadacza psa oraz adres. 12. Dotychczasowe oznakowanie psów, za pomocą znaczka identyfikacyjnego przypiętego do obroży, przestanie obowiązywać z chwilą wprowadzania trwałego oznakowania za pomocą mikrochipa. 23. Zabrania się: 1) uprawiania handlu zwierzętami w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych; 2) wprowadzania psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci, na teren obiektów szkolnych, sportowych, handlowych oraz cmentarzy (nie dotyczy psów, które pełnią rolę przewodnika osoby niewidomej); 3) pozostawiania psów bez nadzoru w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego; 4) pozostawiania psów na terenie ogródków działkowych w czasie zimy; 5) pozostawiania psów na terenie niezamieszkałych nieruchomości. 24. Psy przebywające w miejscach publicznych bez opiekuna, nieposiadające mikrochipa, którego właściciela nie da się ustalić, uznane zostaną za bezdomne i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 25. Utrzymujący ssaki, gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. Rozdział 6 Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 26. Tereny Gminy przeznaczone do produkcji rolnej określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) miasta Kędzierzyn - Koźle Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz przydomowego chowu: 1) na terenach Gminy wyłączonych z produkcji rolnej zgodnie z mpzp, za wyjątkiem gospodarstw rolnych oraz działów specjalnych produkcji rolnej, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu; 2) na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków; 3) zakaz, określony pkt 1 ppkt 1, nie dotyczy terenów wpisanych w mpzp jako ogrody działkowe, gdzie zastosowanie ma regulamin ogrodu działkowego. 2. Na terenach, oznaczonych w mpzp symbolem MNU (tereny zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych), dopuszcza się utrzymywanie drobiu do 10 sztuk oraz 2 sztuk zwierząt gospodarskich na własne potrzeby. Dotyczy to osiedli: Koźle - Rogi, Kłodnica, Cisowa, Lenartowice, Miejsce Kłodnickie, Sławięcice, Przyjaźni. 28. Osoba prowadząca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązana do: 1) gromadzenia i usuwania odpadów i nieczystości oraz odchodów zwierzęcych, wytworzonych w związku z utrzymaniem zwierząt, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 2) prowadzenia hodowli w sposób niepowodujący uciążliwości, w szczególności zapachowych, dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich, 3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych i weterynaryjnych, budowlanych, ochrony zwierząt i ochrony środowiska oraz niniejszego Regulaminu; 4) ogrodzenia wybiegów dla zwierząt zlokalizowanych przy drogach publicznych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz i stwarzanie niebezpieczeństwa drogowego; 5) usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości paszy oraz ściółki, pozostawionych w miejscach publicznych. 29. Pnie pszczele należy lokalizować w odległości co najmniej 50 m od granicy działki sąsiedniej lub w bliższej odległości wyłącznie za zgodą właściciela tej działki, oraz 30 m od dróg publicznych. Rozdział 7 Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania Wprowadza się na terenie Gminy obowiązek prowadzenia co najmniej dwa razy w roku akcji deratyzacji (odszczurzania) w pomieszczeniach piwnicznych oraz miejscach najbardziej zagrożonych bytowaniem gryzoni (altany śmietnikowe, zsypy i pomieszczenia zsypowe, węzły ciepłownicze, magazyny, składy, wiaty, elewatory itp.) na terenie wszystkich nieruchomości. 2. Ustala się następujące terminy wykładania trutki: 1) w dniach od 1 kwietnia do 21 kwietnia każdego roku (akcja wiosenna); 2) w dniach od 1 października do 21 października każdego roku (akcja jesienna). 3. W razie konieczności powstałej z przyczyn sanitarno - zdrowotnych mogą być ustalone dodatkowe terminy deratyzacji, inne niż określone w 30 pkt Właściciel nieruchomości przed rozpoczęciem akcji odszczurzania dokona gruntownego oczyszczenia terenu, na którym prowadzona jest deratyzacja z nagromadzonych nieczystości. 5. Zobowiązuje się mieszkańców Miasta Kędzierzyn Koźle do przestrzegania czystości na terenie nieruchomości i do niewrzucania resztek pokarmowych do pojemników w czasie trwania akcji w danym rejonie. 6. Przed wyłożeniem trutki należy oznaczyć miejsca wyłożenia widocznym napisem. 7. W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp dzieciom do miejsca, w którym wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe utrzymywać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć wyłożoną trutkę przed dostępem ptactwa. 8. Za prawidłowy przebieg akcji deratyzacji, a w szczególności wykładanie trutek oraz późniejsze ich zebranie a także zlikwidowanie informacji o miejscu wyłożenia trutki, odpowiada właściciel nieruchomości. 9. Należy przestrzegać zasad bezpiecznego postępowania z resztkami trucizn, opakowaniami trutkach i padłymi gryzoniami. 10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na własny koszt. Rozdział 8 Przepisy końcowe 31. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn Koźle. 32. Traci moc uchwała Nr LIII/383/97 Rady Miejskiej w Kędzierzynie Koźlu z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kędzierzyna Koźla, z późniejszymi zmianami. 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle Ryszard Pacułt */ Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr PN.III-JK /06 z dnia 27 września 2006 r Uchwała Nr L/669/06 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych zespołów szkół miejskich, gimnazjów i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn - Koźle Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 131 poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167 poz. 1400, Nr 94 poz. 788 i Nr 249 poz. 2104) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Opolu, przekazanej pismem nr WNP-ON /06 z dnia 11 lipca 2006 r., Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Ustala się plan sieci publicznych zespołów szkół miejskich prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn - Koźle z siedzibami, jak następuje: 1. Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mieszka I nr 4, w skład którego wchodzą: A) Publiczne Sportowe Gimnazjum nr 5 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Mieszka I nr 4. 1) Granice obwodu gimnazjum ustala załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Dla klas sportowych szkoła jest bezobwodowa. 3) Dla klas dla dorosłych Środowiskowego Hufca Pracy szkoła jest bezobwodowa. B) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Mieszka I nr 4. Granice obwodu Szkoły Podstawowej ustala załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

9 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Karola Szymanowskiego 19, w skład którego wchodzą: A) Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Karola Szymanowskiego 19. Granice obwodu gimnazjum ustala załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. B) Szkoła Podstawowa nr 15 w Kędzierzynie - Koźlu ul. Karola Szymanowskiego 19. Granice obwodu Szkoły Podstawowej ustala załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu ul. Szkolna 3, w skład którego wchodzą: A) Publiczne Gimnazjum nr 7 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Szkolna 3. Granice obwodu gimnazjum ustala załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. B) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Kędzierzynie - Koźlu ul. Szkolna 3. Granice obwodu szkoły podstawowej ustala załącznik nr 6 do niniejszej uchwały Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów: 1) Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Grzegorza Piramowicza 30; 2) Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Piotra Skargi 11; 3) Publiczne Gimnazjum nr 4 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. 1 Maja 3; 4) Publiczne Gimnazjum nr 9 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Sławięcicka 96; 5) Publiczne Gimnazjum nr 10 w Kędzierzynie - Koźlu ul. Przodowników Pracy Granice obwodów, wyszczególnionych w ust. 1, gimnazjów określają załączniki nr Granice obwodów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski, określają załączniki nr 12 i Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych: 1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Kościelna 19; 2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Przodowników Pracy 13; 3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Tadeusza Kościuszki 41; 4) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Pawła Stalmacha 20; 5) Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 9 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Jurija Gagarina 3; 6) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Partyzantów 30; 7) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Piastowska 30; 8) Publiczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 13 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Stoczniowców 11; 9) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Kozielska 16; 10) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Sławięcicka 96; 11) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Jana Brzechwy 80; 12) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Archimedesa Granice obwodów szkół, wyszczególnionych w ust. 1, określają załączniki Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn - Koźle. 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/393/05 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn - Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2005 r. Nr 27 poz. 715). 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 2006 r. Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle Ryszard Pacałut Załącznik nr 1 Granice obwodu Publicznego Sportowego Gimnazjum nr 5, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu 1. W granicach obwodu gimnazjum znajdują się następujące Adama Karola Benisza Biały Ług Bolesława Krzywoustego Bolesława Śmiałego Karola Chodkiewicza Karola Gajdzika Romana Horoszkiewicza Jana Pawła II Al. od nr 46 - parzyste Kazimierza Wielkiego od nr 31 - nieparzyste Jana Kellera Wojciecha Korfantego Królowej Jadwigi Zygmunta Kuczyńskiego Leszka Białego Janusza Meissnera Mieszka I Przemysława II Józefa Wieczorka Walentego Fojkisa Władysława Łokietka 2. Dla klas sportowych szkoła jest bezobwodowa. 3. Dla klas dla dorosłych Środowiskowego Hufca Pracy szkoła jest bezobwodowa. Załącznik nr 2 Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu Adama Karola Benisza Biały Ług Bolesława Krzywoustego Bolesława Śmiałego Karola Chodkiewicza Karola Gajdzika Romana Horoszkiewicza Jana Pawła II Al. od nr 46 - parzyste Kazimierza Wielkiego od nr 31 - nieparzyste Jana Kellera Wojciecha Korfantego Królowej Jadwigi Zygmunta Kuczyńskiego Leszka Białego Janusza Meissnera Mieszka I Przemysława II Józefa Wieczorka Walentego Fojkisa Władysława Łokietka Załącznik nr 3 Granice obwodu Publicznego Gimnazjum nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie - Koźlu 1. W granicach obwodu gimnazjum znajdują się następujące Agrestowa Józefa Chełmońskiego Jana Cybisa Dobra Wojciecha Drzymały Xawerego Dunikowskiego Piotra Gaszowca Aleksandra Gierymskiego Gminna Mikołaja Goltberga Jerzego Góreckiego Artura Grottgera Grzybowa Marcina Helwiga Jagiellońska Jasna Karpacka Kasztanowa Kłodnicka Kłosowa Juliusza Kossaka Kowalska Ignacego Krasickiego Franciszka Krzyszowca Krzywa Leśna Jacka Malczewskiego Marynarska Piotra Michałowskiego Bernarda Mikusza Młynarska Gabriela Narutowicza Olszowa Piaskowa Pocztowa Portowa Promyk Przedwiośnie Sportowa Karola Szymanowskiego Leonida Teligi Torowa Ustronie Richarda Wagnera Wandy Wita Stwosza Stanisława Wyspiańskiego Żeglarska Załącznik nr 4 Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie - Koźlu Agrestowa Józefa Chełmońskiego Jana Cybisa Dobra Wojciecha Drzymały Xawerego Dunikowskiego Piotra Gaszowca Aleksandra Gierymskiego Gminna Mikołaja Goltberga Jerzego Góreckiego Artura Grottgera Grzybowa Marcina Helwiga Jagiellońska Jasna Karpacka Kasztanowa Kłodnicka Kłosowa Juliusza Kossaka Kowalska Ignacego Krasickiego Franciszka Krzyszowca Krzywa Leśna Jacka Malczewskiego Marynarska Piotra Michałowskiego Bernarda Mikusza Młynarska Gabriela Narutowicza Olszowa Piaskowa Pocztowa Portowa Promyk Przedwiośnie Sportowa Karola Szymanowskiego Leonida Teligi Torowa Ustronie Richarda Wagnera Wandy Wita Stwosza Stanisława Wyspiańskiego Żeglarska Załącznik nr 5 Granice obwodu Publicznego Gimnazjum nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu 1. W granicach obwodu gimnazjum znajdują się następujące Boczna Władysława Broniewskiego Energetyków Ludowa Kornela Makuszyńskiego Heleny Modrzejewskiej Zofii Nałkowskiej Niepodległości Nowowiejska Owocowa Połanieckich Przyjaźni Wincentego Pstrowskiego Władysława Reymonta Stara Droga Stara Śluza Szkolna Lwa Tołstoja Juliana Tuwima Wyzwolenia Zwycięstwa Załącznik nr 6 Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu Boczna Władysława Broniewskiego Energetyków Ludowa Kornela Makuszyńskiego Heleny Modrzejewskiej Zofii Nałkowskiej Niepodległości Nowowiejska Owocowa Połanieckich Przyjaźni Wincentego Pstrowskiego Władysława Reymonta Stara Droga Stara Śluza Szkolna Lwa Tołstoja Juliana Tuwima Wyzwolenia Zwycięstwa Załącznik nr 7 Granice obwodu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu 1. W granicach obwodu gimnazjum znajdują się następujące 24 Kwietnia Archimedesa Artylerzystów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Józefa Balwierczaka Błękitna Norberta Bończyka Bukowa Bolesława Chrobrego Cmentarna Antoniego Czechowa Wojciecha Czerwińskiego Isaaka Dunajewskiego Filtrowa Garncarska Gazowa Główna Głubczycka Grenadierów Husarska Kadetów Klonowa Jana Kochanowskiego Kolejowa Marii Konopnickiej Mikołaja Kopernika Kosynierów Zygmunta Krasińskiego Józefa Ignacego Kraszewskiego Lasoki Bolesława Limanowskiego Lwowska Łąkowa Ignacego Łukasiewicza Waleriana Łukasińskiego Gustawa Morcinka Juliana Ursyna Niemcewicza Pamięci Sybiraków Piastowska Grzegorza Piramowicza Władysława Planetorza Emilii Plater Pokucie Polna Józefa Poniatowskiego Przytulna Ptasia Raciborska Racławicka Rajska Franklina Roosevelta Rybarze Rynek Saperska Sądowa Henryka Sienkiewicza Skarbowa Marii Skłodowskiej-Curie Słowiańska Jana Smolenia Spółdzielców Leopolda Staffa Stara Odra Stawowa Stoczniowców Stolarska Henryka Sucharskiego Synów Pułku Lucjana Szenwalda Św. Anny Świętojańska Targowa Wiklinowa Wodna Wrzosowa Wyspa Zacisze Zamkowa Gabrieli Zapolskiej Zawiszy Czarnego Złotnicza Stefana Żeromskiego Życzliwa

10 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz Załącznik nr 8 Granice obwodu Publicznego Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu 1. W granicach obwodu gimnazjum znajdują się następujące Arki Bożka Józefa Bema Bławatków Bratków Chabrów Fryderyka Chopina Cicha Dębowa Józefa Elsnera Gliwicka Goździków Irysów Jana Kilińskiego Konwalii Janusza Korczaka Koszykowa Tadeusza Kościuszki Kozielska Krokusów Kwiatowa Juliusza Ligonia Maków Adama Mickiewicza Młyńska Stanisława Moniuszki Niezapominajek Cypriana Kamila Norwida Odrzańska Elizy Orzeszkowej Ignacego Paderewskiego Partyzantów Piotra Skargi Przechodnia Mikołaja Reja Aleja Róż Sasanek Władysława Sikorskiego Juliusza Słowackiego Jana Sobieskiego Sosnowa Stara Stokrotek Tartaczna Towarowa Henryka Wieniawskiego Wierzbowa Zielona Żwirki i Wigury Załącznik nr 9 do Uchwały Nr L/669/06 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Granice obwodu Publicznego Gimnazjum nr 4 w Kędzierzynie - Koźlu 1. W granicach obwodu gimnazjum znajdują się następujące 1 Maja 11 Listopada 9 Maja Akacjowa Aroniowa Astrów Bałtycka Brzozowa Konstantego Damrota Henryka Dąbrowskiego Romana Dmowskiego Dworcowa Jana Dzierżonia Jurija Gagarina Gajowa Głogowa Aleksandra Głowackiego Grabowa Grunwaldzka Harcerska Jagodowa Aleja Jana Pawła II -parzyste do nr 38 -nieparzyste do nr 29 Jarzębinowa Jaśminowa Jaworowa Jesionowa Jodłowa Judyma Kalinowa Kanałowa Kosmonautów Kościelna Krótka Leszczynowa Lipowa Józefa Lompy Malinowa Jana Matejki Karola Miarki Miła Modrzewiowa Morelowa Morwowa Nowa Ogrodowa Orzechowa Parkowa Piękna Pionierów Plac Wolności Platanowa Plebiscytowa Pogodna Poprzeczna Powstańców Poziomkowa Północna Przyjemna Kazimierza Pułaskiego Słoneczna Spokojna Pawła Stalmacha Starowiejska Topolowa Romualda Traugutta Wąska Wiśniowa Wojska Polskiego Zamknięta Zaścianek Zgodna Załącznik nr 10 Granice obwodu Publicznego Gimnazjum nr 9 w Kędzierzynie - Koźlu 1. W granicach obwodu gimnazjum znajdują się następujące 8 Marca Adama Asnyka Barbary Stefana Batorego Jana Brzechwy Ciasna Czajki Czyżyków Ignacego Daszyńskiego Dąbrowszczaków Edwarda Dembowskiego Dolna ks. Amanda Droni Josepha von Eichendorffa Elżbiety Aleksandra Fredry Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Poli Gojawiczyńskiej Górna Jaskółek Jesienna Kameralna Jana Kasprowicza Roberta Kocha Hugo Kołłątaja Krucza Leona Kruczkowskiego Książąt Opolskich Letnia Lokalna Mała Marii Modra Nadrzeczna Niezdrowicka Odległa Władysława Orkana Orna Filipa Pieli Piesza Pochyła Prosta Przeskok Aleksandra Puszkina Radosna Sadowa Serdeczna Skowronków Skrajna Sławięcicka Słowicza Spacerowa Stanisława Staszica Szczęśliwa Szpaków Ks. Piotra Ściegiennego Świerkowa Kazimierza Przerwy Tetmajera Kornela Ujejskiego Urszuli Wakacyjna Wesoła Wiosenna Walerego Wróblewskiego Wspólna Wydmowa Narcyzy Żmichowskiej 2. Gimnazjum składa się: a) w roku szkolnym 2006/07 z klas I gimnazjalnych z obwodu, wyszczególnionego w ust. 1. Klasy II i III gimnazjum wchodzą w skład Publicznego Gimnazjum nr 8, będącego częścią Zespołu Szkół nr 3, którego organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski, b) w roku szkolnym 2007/08 z klas I i II gimnazjum. Klasy III wchodzą w skład Publicznego Gimnazjum nr 8, będącego częścią Zespołu Szkół nr 3, którego organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski, c) w roku szkolnym 2008/09 gimnazjum osiągnie pełny stopień organizacyjny z klasami I III. Załącznik nr 11 Granice obwodu Publicznego Gimnazjum nr 10 w Kędzierzynie - Koźlu 1. W granicach obwodu gimnazjum znajdują się następujące Chemików Dąbrowa Leśna Władysława Grabskiego Jordanowska Mostowa Józefa Piłsudskiego Przodowników Pracy Ludwika Waryńskiego Wincentego Witosa 2. Gimnazjum składa się: a) w roku szkolnym 2006/07 z klas I gimnazjalnych z obwodu, wyszczególnionego w ust. 2. Klasy II i III gimnazjum wchodzą w skład Publicznego Gimnazjum nr 6, będącego częścią Zespołu Szkół nr 4, którego organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski, b) w roku szkolnym 2007/08 z klas I i II gimnazjum. Klasy III wchodzą w skład Publicznego Gimnazjum nr 6 będącego częścią Zespołu Szkół nr 4, którego organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski, c) w roku szkolnym 2008/09 gimnazjum osiągnie pełny stopień organizacyjny z klasami I III. Załącznik nr 12 Granice obwodu Publicznego Gimnazjum nr 6 w Kędzierzynie - Koźlu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4, którego organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski 1. W granicach obwodu gimnazjum znajdują się następujące ulice. 2. W skład obwodu wchodzą Chemików Dąbrowa Leśna Władysława Grabskiego Jordanowska Mostowa Józefa Piłsudskiego Przodowników Pracy Ludwika Waryńskiego Wincentego Witosa 3. Gimnazjum wchodzące w skład zespołu składa się: a) w roku szkolnym 2006/07 z klas II i III gimnazjalnych z obwodu wyszczególnionego w ust. 2. Klasy I gimnazjum wchodzą w skład Publicznego Gimnazjum nr 10, którego organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn - Koźle. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2005/2006 nie otrzymają promocji z klasy I do II gimnazjum stają się uczniami Gimnazjum nr 10, b) w roku szkolnym 2007/08 z klas III gimnazjum. Klasy I - II wchodzą w skład Publicznego Gimnazjum nr 10, którego organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn - Koźle. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2006/2007 nie otrzymają promocji z klasy II do III gimnazjum stają się uczniami gimnazjum nr 10, c) z dniem 31 sierpnia 2008 r. gimnazjum zakończy swoją działalność. Uczniowie klasy III, którzy w roku szkolnym 2007/2008 nie ukończą gimnazjum, stają się uczniami Gimnazjum nr 10. Załącznik nr 13 Granice obwodu Publicznego Gimnazjum nr 8 w Kędzierzynie - Koźlu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3, którego organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski 1. W granicach obwodu gimnazjum znajdują się następujące 8 Marca Adama Asnyka Barbary Stefana Batorego Jana Brzechwy Ciasna Czajki Czyżyków Ignacego Daszyńskiego Dąbrowszczaków Edwarda Dembowskiego Dolna ks. Amanda Droni Josepha von Eichendorffa Elżbiety Aleksandra Fredry Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Poli Gojawiczyńskiej Górna Jaskółek Jesienna Kameralna Jana Kasprowicza Roberta Kocha Hugo Kołłątaja Krucza Leona Kruczkowskiego Książąt Opolskich Letnia Lokalna Mała Marii Modra Nadrzeczna Niezdrowicka Odległa Władysława Orkana Orna Filipa Pieli Piesza Pochyła Prosta Przeskok Aleksandra Puszkina Radosna Sadowa Serdeczna Skowronków Skrajna Sławięcicka Słowicza Spacerowa Stanisława Staszica Szczęśliwa Szpaków Ks. Piotra Ściegiennego Świerkowa Kazimierza Przerwy Tetmajera Kornela Ujejskiego Urszuli Wakacyjna Wesoła Wiosenna Walerego Wróblewskiego Wspólna Wydmowa Narcyzy Żmichowskiej 2. Gimnazjum wchodzące w skład zespołu składa się: a) w roku szkolnym 2006/07 z klas II i III gimnazjalnych z obwodu wyszczególnionego w ust. 1. Klasy I gimnazjum wchodzą w skład Publicznego Gimnazjum nr 9, którego organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn - Koźle. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2005/2006 nie otrzymają promocji z klasy I do II gimnazjum stają się uczniami Gimnazjum nr 9, b) w roku szkolnym 2007/08 z klas III gimnazjum. Klasy I - II wchodzą w skład Publicznego Gimnazjum nr 9, którego organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn - Koźle. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2006/2007 nie otrzymają promocji z klasy II do III gimnazjum stają się uczniami Gimnazjum nr 9, c) z dniem 31 sierpnia 2008 r. gimnazjum zakończy swoją działalność. Uczniowie klasy III, którzy w roku szkolnym 2007/2008 nie ukończą gimnazjum, stają się uczniami Gimnazjum nr 9. Załącznik nr 14 Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu Akacjowa Aroniowa Astrów Bałtycka Brzozowa Henryka Dąbrowskiego Dworcowa Jana Dzierżonia Gajowa Głogowa Aleksandra Głowackiego Grabowa Grunwaldzka Jagodowa Jana Pawła II Al. -parzyste do nr 30 -nieparzyste do nr 29 Jarzębinowa Jaśminowa Jaworowa Jesionowa Jodłowa Kalinowa Kanałowa Kościelna Leszczynowa Lipowa Malinowa Jana Matejki (do nr 12) Karola Miarki Miła Morelowa Morwowa Nowa Ogrodowa Orzechowa Parkowa Piękna Plac Wolności Platanowa Pogodna Poprzeczna Poziomkowa Północna Przyjemna Kazimierza Pułaskiego Spokojna Starowiejska Topolowa Romualda Traugutta Wiśniowa Zamknięta Zaścianek Zgodna Załącznik nr 15 Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu Chemików Dąbrowa Leśna Władysława Grabskiego Jordanowska Mostowa Józefa Piłsudskiego Przodowników Pracy Ludwika Waryńskiego Wincentego Witosa

11 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz Załącznik nr 16 Załącznik nr 20 Załącznik nr 22 Załącznik nr 24 Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kędzierzynie - Koźlu Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Kędzierzynie - Koźlu Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Kędzierzynie - Koźlu Arki Bożka Dębowa Józefa Elsnera Jana Kilińskiego Janusza Korczaka Tadeusza Kościuszki Kwiatowa Adama Mickiewicza Stanisława Moniuszki Cypriana Kamila Norwida Elizy Orzeszkowej Piotra Skargi Władysława Sikorskiego Juliusza Słowackiego Jana Sobieskiego (powyż.nr 18) Żwirki i Wigury Załącznik nr 17 Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie - Koźlu 1 Maja 11 Listopada Konstantego Damrota 24 Kwietnia Balwirczaka Bończyka Chrobrego Cmentarna Czechowa Czerwińskiego Dunajewskiego Filtrowa Garncarska Gazowa Głubczycka Kadetów Klonowa Konopnickiej Krasińskiego Kraszewskiego Limanowskiego Lwowska Łukasiewicza Łukasińskiego Pamięci Sybiraków Piastowska (do nr 68) Piramowicza Planetorza Plater Emilii Pokucie Poniatowskiego Przytulna Raciborska Racławicka Roosevelta Rynek Sądowa Sienkiewicza Skarbowa Skłodowskiej Smolenia Spółdzielców Staffa Stara Odra Św. Anny Targowa Wiklinowa Wrzosowa Wyspa Zamkowa Zapolskiej Zawiszy Czarnego Złotnicza Żeromskiego Bema (1-9, 2-12) Chopina Cicha Gliwicka Koszykowa Kozielska Ligonia Młyńska Odrzańska Paderewskiego Przechodnia Reja Sobieskiego (1-15, 2-18) Stara Tartaczna Wieniawskiego Załącznik nr 23 Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu 2. W granicach obwodu szkoły znajdują się następujące Barbary Jana Brzechwy Ciasna Czajki Czyżyków Dolna Elżbiety Aleksandra Fredry Górna Jaskółek Jesienna Krucza Letnia Lokalna Marii Modra Nadrzeczna Odległa Orna Piesza Pochyła Prosta Przeskok Radosna Skowronków Skrajna Słowicza Szpaków z wyjątkiem nr 2a Urszuli Wakacyjna Wesoła Wiosenna Wspólna Zakątek Zofii Załącznik nr 25 Romama Dmowskiego Harcerska do nr 10 Krótka Józefa Lompy Jana Matejki od nr 13 Karola Miarki -od nr 9 Pionierów 1-3 Plebiscytowa Powstańców Słoneczna Pawła Stalmacha Wąska Wojska Polskiego - numery parzyste Załącznik nr 18 Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie - Koźlu 2. W granicach obwodu szkoły znajdują się następujące ulice wchodzące w skład obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13: Baczyńskiego Błękitna Bukowa Główna Kosynierów Lasoki Łąkowa Ptasia Rajska Rybarze Stawowa Stoczniowców Sucharskiego Wodna Zacisze Wymienione w ust. 2 ulice wchodzą w skład obwodu: - w roku szkolnym 2006/07 dla uczniów klas I - V; - od roku szkolnego 2007/08 dla wszystkich uczniów klas I - VI. 8 Marca Adama Asnyka Stefana Batorego Ignacego Daszyńskiego Dąbrowszczaków Edwarda Dembowskiego Ks. Amanda Droni Josepha von Eichendorffa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Poli Gojawiczyńskiej Kameralna Jana Kasprowicza Roberta Kocha Hugo Kołłątaja Leona Kruczkowskiego Książąt Opolskich Mała Niezdrowicka Władysława Orkana Filipa Pieli Aleksandra Puszkina Sadowa Serdeczna Sławięcicka Spacerowa Stanisława Staszica Szczęśliwa Szpaków 2a Ks. Piotra Ściegiennego Świerkowa Kazimierza Przerwy Tetmajera Kornela Ujejskiego Walerego Wróblewskiego Wydmowa Narcyzy Żmichowskiej Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Kędzierzynie - Koźlu Archimedesa Artylerzystów Grenadierów Husarska Jana Kochanowskiego Kolejowa Mikołaja Kopernika Gustawa Morcinka Juliana Ursyna Niemcewicza Piastowska (od nr 69) Polna Przytulna Saperska Słowiańska Stolarska Synów Pułku Lucjana Szenwalda Świętojańska Życzliwa 9 Maja Jurija Gagarina Harcerska 12 Jana Pawła II Aleja, nr 38 Kosmonautów Pionierów 5,6,7 Wojska Polskiego (nieparzyste) 2. Dla klas sportowych szkoła jest bezobwodowa. Załącznik nr 19 Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie - Koźlu Józefa Bema 20,22 Bławatków Bratków Chabrów Goździków Irysów Konwalii Krokusów Maków Niezapominajek Partyzantów Róż Aleja Sasanek Sosnowa Stokrotek Towarowa Wierzbowa Zielona 3. Obwód szkoły obejmuje ponadto uczniów klas IV - VI zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Kędzierzynie- Koźlu. Załącznik nr 21 Granice obwodu Publicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 13 w Kędzierzynie - Koźlu Baczyńskiego Błękitna Bukowa Główna Kosynierów Lasoki Łąkowa Ptasia Rajska Rybarze Stawowa Stoczniowców Sucharskiego Wodna Zacisze 2. Obwód szkoły obejmuje: - w roku szkolnym 2006/07 uczniów klasy VI, uczniowie klas I - V znajdują się w obwodzie szkoły podstawowej nr 12; - od roku szkolnego 2007/08 szkoła jest bezobwodowa, obwód szkoły przejmuje w całości Szkoła Podstawowa nr Dla uczniów klas dwujęzycznych szkoła jest bezobwodowa. Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 i art. 10 ust. 3 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz i 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz i 1441, Nr 179, poz. 1486, z 2006 r. Nr 104, poz. 708), Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 2. Uczniowie kończący szkołę realizują dalej obowiązek szkolny w klasach IV - VI w Publicznej Szkole Podstawowej nr Uchwała Nr LVII/615/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 1. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kluczborskiego, zalicza się następujące drogi publiczne do kategorii dróg gminnych:

12 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz Lp. Nr drogi Nazwa ulicy Długość ulicy O Armii Krajowej 196,0m O Chopina 291,0m O Dworcowa 345,0m O Grunwaldzka 261,0m O Grunwaldzka B 128,0m O Okulickiego 776,0m O Kilińskiego 587,0m O Klasztorna 439,0m O Kochanowskiego 311,0m O Kołłątaja 736,0m O Konopnickiej 808,0m O Kopernika 140,0m O Kujakowicka 388,0m O Ligonia 269,0m O Ossowskiego 687,0m O Rynek strona północna 104,0m O Powstańców Śląskich 544,0m O Paderewskiego 145,0m O Sienkiewicza 640,0m O Słowackiego 688,0m O Waryńskiego 214,0m O Witosa 432,0m O Wolności 495,0m O Ściegiennego 170,0m O Zamkowa 230,0m OGÓŁEM: ,0m 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Uchwała Nr XXXII/406/2006 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 czerwca 2006 r. (uchwała zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu) * Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, z 2002 r. Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128) art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266), Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 1. Zasady ogólne 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krapkowice. 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266), zwana jest w niniejszej uchwale ustawą. 3. Mieszkaniowy zasób Gminy Krapkowice tworzą lokale, określone w art. 20 ust.1 ustawy. 4. Postanawia się, zgodnie z art. 22 ustawy, wydzielić z mieszkaniowego zasobu Gminy część lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne. Szczegółowy wykaz lokali socjalnych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Gmina Krapkowice gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne osobom: a) pełnoletnim, zamieszkującym na stałe, na obszarze Gminy Krapkowice, lub osobom dla których Gmina Krapkowice stanowi centrum życiowe przez okres nie krótszy niż dwa lata, b) niebędącymi głównymi najemcami innych lokali mieszkalnych, w szczególności gminnych, spółdzielczych oraz niebędących właścicielami lub współwłaścicielami i spadkobiercami lokali lub budynków mieszkalnych, c) które opuściły dom dziecka, rodzinę zastępczą, ośrodek wychowawczy w wyniku osiągnięcia pełnoletności i nieposiadają stałego dochodu ani tytułu prawnego do lokalu, a zamieszkiwały przed umieszczeniem w domu dziecka na terenie Gminy. 6. W wyjątkowych przypadkach Gmina może wynająć lokal mieszkalny osobom, innym niż określone w ust 5, o ile jest to uzasadnione interesem społeczności lokalnej, tzn. osoby te zostały uznane za niezbędne dla Gminy ze względu na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej. Decyzje w tym zakresie podejmuje Burmistrz Krapkowic. 7. Wynajmującym jest Gmina Krapkowice, reprezentowana przez Burmistrza lub inny podmiot upoważniony przez Gminę Krapkowice. 8. Nawiązanie stosunku najmu następuje w drodze pisemnej umowy, zawieranej pomiędzy osobą najemcy a wynajmującym. 2. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego, uzasadniająca oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego, uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu 1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem: a) lokalu na czas nieoznaczony, określa się jako średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o najem, nie wyższy niż 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 200 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, b) lokalu socjalnego, określa się jako średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o najem, nie wyższy niż 75% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym. 2. Do dochodu, o którym mowa w ust. 1, wlicza się przeliczone na członka rodziny dochody, obliczone wg przepisów o dodatkach mieszkaniowych. 3. Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy 1. Wnioskodawcy, starający się o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony dla poprawy dotychczasowych warunków zamieszkiwania, muszą spełnić łącznie następujące warunki: a) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może być wyższy, niż określony w 2 ust.1 pkt a, b) powierzchnia pokoi dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego, przypadająca na członka gospodarstwa domowego, jest mniejsza niż 5 m 2 w gospodarstwie domowym wieloosobowym lub mniejsza niż 10 m 2 w gospodarstwie jednoosobowym, c) na najemcy dotychczas zajmowanego lokalu, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, nie ciążą zobowiązania z tytułu zaległości czynszowych oraz w opłatach niezależnych od właściciela określonych w ustawie. 4. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego 1. Spośród osób wymienionych w ust. 2 i 3, którym przysługuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego propozycje kieruje się do tych, dla których powierzchnia pokoi wolnego lokalu nie przekracza 150 % minimalnych norm, tj. : a) na członka gospodarstwa domowego co najmniej 7,5 m 2, b) w gospodarstwie jednoosobowym co najmniej 15 m 2. W przypadku lokali jednoizbowych powierzchnię całkowitą pomniejsza się o 4 m 2 z przeznaczeniem na cele mieszkalne (pokój z kuchnią). Wynajmujący może odstąpić od stosowania powyższego kryterium w przypadkach wyjątkowych. 2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem ust.1, przysługuje według poniższej kolejności: a) najemcom dokonującym zamian dobrowolnych, o których mowa w 5 ust. 1, b) osobom, których wniosek po zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową osiągnął największą ilość punktów. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez kilku wnioskodawców, o pierwszeństwie spisania umowy najmu decydować będzie data złożenia wniosku, przy czym w razie prawidłowej aktualizacji, zgodnie z 6 ust. 4, za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia pierwszego wniosku, c) najemcom, którym zaproponowano zamianę, na podstawie 5 ust. 5, d) osobom pozbawionym lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, wskutek klęsk żywiołowych i katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia losowego, e) osobom uprawnionym do lokalu zamiennego, na podstawie przepisów ustawy, orzeczenia sądowego lub posiadających tytuł prawny do zamieszkiwania w budynku podlegającym rozbiórce lub z uwagi na jego stan techniczny, f) osobom, które zgodnie z 1 ust. 6, zostały uznane za niezbędne dla Gminy ze względu na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej. 3. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, z zastrzeżeniem ust. 1, przysługuje według poniższej kolejności: a) osobom, którym przyznano wyrokiem sądu uprawnienie do lokalu socjalnego, b) osobom, wymienionym w ust. 2 pkt c, oraz zajmującym lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, c) osobom bezdomnym i nieposiadającym dochodów wyższych, niż określone w 2 ust.1 pkt b, d) osobom, które nie mają tytułu prawnego do lokalu i których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza wysokości określonej 2 ust.1 pkt b, e) osobom, które zajmują lokal nienadający się do zamieszkiwania, ze względu na stan techniczny i wyposażenie lub którego powierzchnia pokoi przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy wynosi mniej niż 5 m 2 w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m 2 w gospodarstwie jednoosobowym oraz spełniają kryteria dochodu gospodarstwa domowego, określone w 2 ust.1 pkt b. 4. Odstępstwo od kolejności, określonej w ust. 2 pkt b i ust. 3, może być zastosowane na wniosek Burmistrza Krapkowic w stosunku do osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji losowej. 5. Osoba, która w związku z realizacją wniosku na zasadach ogólnych, dwukrotnie odmówiła zasiedlenia lokalu zostaje skreślona z listy oczekujących. 6. Przed zawarciem umowy najmu lokalu socjalnego wnioskodawca, który nie weryfikował wniosku w okresie ostatnich 12 miesięcy, zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o wysokości dochodu z 3 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy najmu, a w przypadku gdy osiągnięty dochód jest wyższy, niż określony w 2 ust.1 pkt b, dokonuje się równocześnie: a) skreślenia z wykazu osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal socjalny, b) skierowania wniosku do ponownego rozpatrzenia przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, celem zweryfikowania pod kątem możliwości przekwalifikowania na listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony. 7. Umowy najmu lokalu socjalnego zawierane są na 1 rok, a ich przedłużenie może nastąpić na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy. 5. Warunki dokonywania zamiany lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach mieszkalnych 1. Najemcy lokali komunalnych mogą dokonywać dobrowolnych zamian zajmowanych przez siebie lokali, jak również zamiany tych lokali na lokale spółdzielcze, prywatne, budynki jednorodzinne i inne lokale mieszkalne, a także zamian dobrowolnych, o których mowa poniżej w ust Zamiana lokali następuje w drodze umowy stron i wymaga zezwolenia dysponentów tych lokali. 3. Zamiana lokalu zajmowanego przez najemcę na lokal lub dom, stanowiący przedmiot własności, wymaga przeniesienia własności. 4. O wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, mogą ubiegać się osoby ze względu na ich słuszne interesy, a w szczególności gdy: a) występuje nadmierne zagęszczenie, tzn. przekroczone są minimalne wartości powierzchni pokoi na 1 członka gospodarstwa domowego, b) zaistnieją warunki rodzinne uzasadniające zmianę miejsca zamieszkania, c) względy zdrowotne uzasadniają konieczność zamieszkania w innym lokalu. 5. Gmina może dokonać z najemcą lokalu zamiany na inny wolny lokal mieszkalny, o ile: a) jest to konieczne dla realizacji założeń programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy lub uzasadnione potrzebą realizacji innych zadań Gminy, za zgodą najemcy, b) najemca wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal o mniejszej powierzchni mieszkalnej, o co najmniej jeden pokój od dotychczas zajmowanego lokalu, a w przypadku lokali jednopokojowych,

13 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz mniejszy o co najmniej 10 m 2 powierzchni użytkowej od dotychczas zajmowanego lokalu, c) najemca wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal o niższym standardzie, d) z wnioskiem o zamianę wystąpiła osoba, która sama lub członek jej gospodarstwa domowego, znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej. 6. Odmowa udzielenia zezwolenia na zamianę lokalu może nastąpić m.in. w przypadku, gdy: a) zamiana spowoduje naruszenie obowiązujących przepisów, tj. jeżeli w jej wyniku na jednego członka gospodarstwa domowego przypadać będzie mniej niż 5 m 2 powierzchni pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego mniej niż 10 m 2, b) najemca zalega z zapłatą czynszu i innych opłat, c) dochody nie gwarantują regularnego opłacania czynszu, tzn. nie przekraczają w gospodarstwie wieloosobowym 75 % najniższej emerytury na jednego członka, w gospodarstwie jednoosobowym nie przekraczają 100 % najniższej emerytury. 7. Zgoda wynajmującego na zamianę, w przypadku określonym w ust. 6 pkt b, może być wyrażona po dokonaniu spłaty zaległości. 6. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej 1. Ubiegający się o najem lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy zobowiązany jest złożyć w TBS ZGM Sp. z o.o. wniosek. 2. Druk wniosku o najem lokalu komunalnego wydaje TBS ZGM Spółka z o.o. w Krapkowicach. 3. Wnioskodawca zobowiązany jest podać we wniosku: a) adres zamieszkania, potwierdzony przez organ meldunkowy, b) dane o dochodach brutto rodziny uzyskanych w okresie 3 ostatnich miesięcy z tytułu: - zatrudnienia, wykonanej umowy zlecenia lub o dzieło, potwierdzone przez pracodawcę, - prowadzonej działalności gospodarczej, potwierdzonej przez właściwy Urząd Skarbowy, - ubezpieczenia społecznego, - otrzymanej pomocy socjalnej, potwierdzone w ośrodku pomocy społecznej, - otrzymanego zasiłku dla bezrobotnych, potwierdzone przez Urząd Pracy, - inne, c) dane o zajmowanym obecnie mieszkaniu, potwierdzone przez właściciela lub zarządcę lokalu, w przypadku osób cywilnych dodatkowo własność należy potwierdzić w Starostwie Powiatowym - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, d) uzasadnienie wniosku oraz inne dowody motywujące potrzebę najmu mieszkania. 4. Osoby, zakwalifikowane do najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy na czas nieoznaczony, wpisane na listę oczekujących na przydział lokalu, winny aktualizować złożony wniosek po upływie 1 roku, licząc od dnia złożenia go w TBS ZGM Sp. z o.o. Brak aktualizacji wniosku w terminie, uznany zostanie za rezygnację z oczekiwania na najem lokalu. 5. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia TBS ZGM Sp. z o.o. o istotnych zmianach mających wpływ na realizację jego wniosku. 6. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu odbywa się jawnie, z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 7. Wnioski o najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych opiniowane są przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, którą powołuje Burmistrz Krapkowic, określając jej skład osobowy. 8. Społeczna Komisja Mieszkaniowa opiniuje wnioski na posiedzeniach, które odbywają się 2 razy w kwartale. 9. Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski osób, które zbyły lub zdały dobrowolnie lokal lub budynek mieszkalny, w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających datę złożenia wniosku. 10. Wnioski o zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, podlegają ocenie, zgodnie z tabelą punktową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 11. Przed rozstrzygnięciem wniosku, bądź przed przydzieleniem lokalu, komisja może dokonać weryfikacji zawartych w nim danych, w tym przez wezwanie wnioskodawcy do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień. 12. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, a rozstrzygnięcia komisji podawane są do wiadomości zainteresowanych. 13. Stanowisko komisji jest ostateczne i stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu. 14. Przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej, na początku każdego roku kalendarzowego i nie później niż do końca stycznia, zatwierdza sporządzoną listę osób zakwalifikowanych do spisania umowy najmu na lokal socjalny i czas nieokreślony, uwzględniając wnioski niezrealizowane w roku poprzednim. 15. TBS ZGM Sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje listy oczekujących na zawarcie umowy najmu i uzupełnia o osoby zakwalifikowane na ostatnim posiedzeniu Komisji. 16. Komisja może wezwać osobę zakwalifikowaną i wpisaną na liście oczekujących na lokal komunalny do przedłożenia aktualnych danych zawartych we wniosku, jeżeli poweźmie wątpliwości, co do ich aktualności. W takim przypadku procedura nawiązania umowy najmu zostanie wstrzymana do czasu ponownego rozpatrzenia wniosku bądź rozstrzygnięcia wątpliwości. 7. Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy 1. Na wniosek wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, zięcia oraz synowej najemcy, którzy nie wstąpili w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy, zostanie zawarta umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego, jeżeli zamieszkiwali wspólnie z najemcą do chwili jego śmierci przez okres co najmniej pięciu lat. Powyższe nie dotyczy osób, które posiadają tytuł prawny do innego lokalu lub budynku mieszkalnego. 2. Umowa najmu zostanie również zawarta z bliskimi najemcy określonymi w ust. 1, którzy z najemcą zamieszkiwali przez okres co najmniej pięciu lat, w sytuacji gdy dotychczasowy najemca: a) przeprowadził się do lokalu, do którego nie uzyskał tytułu prawnego, b) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w następstwie zawarcia związku małżeńskiego, c) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu, w którym, w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych - nastąpiłoby przekroczenia norm regulujących wymiar powierzchni przypadającej na 1 członka gospodarstwa domowego (na jednego członka gospodarstwa domowego przypadać będzie mniej niż 5 m 2 powierzchni pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego mniej niż 10 m 2 ). 2. Osobom niespełniającym warunku, określonego w ust. 1, wynajmujący wyznacza miesięczny termin do opuszczenia lokalu. 3. W razie bezskutecznego upływu terminu, określonego w ust. 2, wynajmujący wytoczy powództwo o opróżnienie lokalu. 8. Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m Lokale mieszkalne, wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, przekraczające powierzchnię 80 m 2 oddawane będą w najem według ustalonego czynszu, w drodze przetargu lub aukcji, których celem jest ustalenie najwyższej stawki czynszu. 2. Do przetargu lub aukcji przystąpić mogą osoby, które udokumentują przeciętne dochody z ostatnich 3 miesięcy przekraczające na 1 członka gospodarstwa domowego 100% najniższej emerytury. 3. Przetarg lub aukcję ogłasza i organizuje TBS ZGM Sp. z o.o. w Krapkowicach, a przeprowadza komisja powołana przez Burmistrza Krapkowic. 4. Protokół z przetargu lub aukcji stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu. 5. W stosunku do lokali o powierzchni, określonej w ust. 1, dopuszcza się odstąpienie od przeprowadzenia przetargu lub aukcji, o których mowa w ust. 1-4 powyżej, w przypadku: a) oddania w najem lokalu, w celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodzin wielodzietnych (minimum 8 osób), spełniających kryterium 4 ust. 2 pkt od b do f, b) dokonania podziału lokal na lokale o mniejszej powierzchni, c) przeznaczenia lokalu na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego. 9. Postanowienia końcowe 1. Zasady określone w uchwale mają zastosowanie do osób, które złożą wnioski o zawarcie umowy najmu po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, iż wnioski złożone przed datą wejścia w życie niniejszej uchwały podlegają weryfikacji, wg przepisów 6 ust. 4 uchwały. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą obowiązują przepisy ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 10. Traci moc uchwała Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych Gminy Krapkowice oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności, zmieniona uchwałą Nr XVIII/157/96 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 marca 1996 r. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kulpa */ Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr PN.III-SJ /06 z dnia 15 września 2006 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/406/2006 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 czerwca 2006 r. Wydzielone z zasobów mieszkaniowych Gminy lokale, położone w Krapkowicach, przeznaczone na wynajem jako lokale socjalne Lp. Nazwa ulicy numer domu i lokalu Powierzchnia użytkowa m 2 1. Staszica 4/6 18,20 2. Opolska 29/7 47,90 3. Opolska 29/8 37,53 4. Opolska 23/3 15,82 5. Opolska 23/2 34,90 6. Opolska 23/4 55,73 7. Opolska 39/4 11,80 8. Opolska 39/6 34,94 9. Opolska 47/3 36, Opolska 47/4 37, Opolska 47/5 19, Opolska 59a/2 48, Prudnicka 5/1 24, Szkolna 1/7 28, Krasińskiego 5/2 11, Sądowa 17/4 21, Kozielska 8/7-8 34, Rynek 1/7 20, Rynek 1/8 20, Rynek 1/9 20, Rynek 1/10 14,82 22 Rynek 2a/8 33, Głowackiego 6/1 33, Głowackiego 6/2 59, Głowackiego 6/3 29, Głowackiego 6/4 32, Głowackiego 6/5 29, Głowackiego 16/1 25, Głowackiego 16/2 43, Głowackiego 16/3 24, Głowackiego 16/4 16, Głowackiego 16/5 24, Kościelna 6/3 59, Rybacka 11/1 25, Rybacka 11/2 43, Rybacka 11/5 58, Rybacka 15/7 27, Rybacka 15/8 29, Kilińskiego 11/15 36, Chopina 7/7 16, Chopina 7/14 12, Opolska 21/4 17, Rybacka 17/1 20, Szkolna 1/1 41, Rybacka 17/1a 33, Kozielska 8/1 25, Opolska 59a/4 42, Rynek 1/11 34, Rynek 1/5 19, Wolności 7/5 50,98 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/406//2006 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 czerwca 2006 r. Tabela punktowa W miejscu zameldowania stałego wnioskodawcy, na osobę uprawnioną przypada: 1 / do 5 m 2 powierzchni mieszkalnej I 2 / od 5,1 m 2-6 m 2 3 / od 6,1 m 2-7 m 2 4 / od 7,1 m 2-10 m 2 II W miejscu stałego zameldowania wnioskodawcy zamieszkuje osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim W miejscu zameldowania stałego wnioskodawcy: 1 / lokal nie jest zajmowany samodzielnie III 2 / lokal nie jest wyposażony w wc i łazienkę 3 / lokal posiada pokoje przechodnie Średni miesięczny dochód brutto, przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku: 1 / w gospodarstwie jednoosobowym wynosi: a/ od 100% - 150% najniższej emerytury IV b/ od 150% - 200% 2 / w gospodarstwie wieloosobowym wynosi: a/ od 75% - 100% najniższej emerytury b/ od 100% - 150% V Sytuacja rodzinno losowa w miejscu zameldowania stałego wnioskodawcy, a w szczególności: 1/ konflikty rodzinne utrudniające dalsze wspólne zamieszkanie, 2/ uzależnienie od środków odurzających, 3/ przewlekła choroba powodująca konieczność sprawowania opieki stałej osoby drugiej, 4/ inne wskazania Wartość punktowa

14 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz Uchwała Nr XXXIX/362/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Pisarzowice Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje; 1. Nadaje się nazwę Lipowa ulicy, położonej w Pisarzowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr, nr 63/8, 64/10 z karty mapy 3. Nadaje się nazwę Dębowa ulicy, położonej w Pisarzowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr, nr 66/11, 68/14, 68/25 z karty mapy 3. Nadaje się nazwę Jodłowa ulicy, położonej w Pisarzowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr, nr 81/11, 82/9, 82/11 z karty mapy 3. Nadaje się nazwę Modrzewiowa ulicy, położonej w Pisarzowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 93/13 z karty mapy Położenie ulic i ich przebieg przedstawiają załączniki graficzne nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Lubsza Józef Poterek Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/362/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 sierpnia 2006 r.

15 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz Uchwała Nr XXXIX/364/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Lubsza, dotyczących zniesienia nazw urzędowych miejscowości Michałowiczki - część wsi Lubsza i Piastowiczki - część wsi Lubsza Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128), w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612; z 2005 r. Nr 17, poz. 141), Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje: 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami wsi Lubsza w sprawie zniesienia nazw urzędowych miejscowości Michałowiczki- część wsi Lubsza i Piastowiczki - część wsi Lubsza. 2. Wójt Gminy Lubsza jest organizatorem konsultacji, o których mowa w O terminie i miejscu przeprowadzenia konsultacji uprawnieni zostaną poinformowani poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na wiejskich tablicach ogłoszeń oraz w lokalnej prasie. 2. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. 3. Wzór formularza stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Uprawnieni do udziału w konsultacjach wyrażają swoją opinię poprzez wpisanie się w odpowiednią rubrykę formularza, o którym mowa w pkt 3, z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz serii i numeru dowodu osobistego. 4. Z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Lubsza sporządzi protokół, zawierający następujące dane: 1) datę rozpoczęcia konsultacji oraz datę ich zakończenia, 2) liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania we wsi Lubsza, 3) liczbę mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacji, 4) frekwencję, tj. stosunek liczby mieszkańców wsi Lubsza biorących udział w konsultacjach do liczby mieszkańców uprawnionych do głosowana, wyrażony w %, 5) wyniki głosowania w sprawie przedmiotu konsultacji, z wyszczególnieniem liczby głosów za, przeciw i wstrzymujących się, 6) data sporządzenia protokołu i podpis Wójta Gminy Lubsza. 5. Wynik konsultacji podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy w dniu sporządzenia protokołu, o którym mowa w Po konsultacji Rada Gminy Lubsza podejmie decyzję o ewentualnym wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego, z wnioskiem w sprawie zniesienia nazw części wsi Lubsza: Michałowiczki i Piastowiczki. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza i Przewodniczącemu Rady Gminy Lubsza. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Lubsza Józef Poterek Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/364/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 sierpnia 2006 r. Lista osób, które wzięły udział w konsultacjach społecznych, dotyczących zniesienia nazwy miejscowości części wsi Lubsza: Michałowiczki Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania Seria i numer dowodu osobistego Za zniesieniem nazwy części wsi Lubsza MICHAŁOWICZKI Przeciw zniesieniem nazwy części wsi Lubsza MICHAŁOWICZKI Głos wstrzymujący się Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/364/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 sierpnia 2006 r. Lista osób, które wzięły udział w konsultacjach społecznych dotyczących zniesienia nazwy miejscowości części wsi Lubsza: Piastowiczki Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania Seria i numer dowodu osobistego Za zniesieniem nazwy części wsi Lubsza PIASTOWICZKI Przeciw zniesieniem nazwy części wsi Lubsza PIASTOWICZKI Głos wstrzymujący się 2085 Uchwała Nr XXXVII/287/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 września 2006 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie Na podstawie art ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270, z 2004 r. Nr 162 poz. 1692, z 2005 r. Nr 94 poz. 788, Nr 169 poz. 1477, Nr 250 poz. 2118), Rada Miejska w Namysłowie postanawia, co następuje: 1. Po zapoznaniu się z zarzutami zawartymi w skardze Wojewody Opolskiego, skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, na uchwałę Nr XXXIII/252/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów, uznaje się przedstawione zarzuty za zasadne i dlatego uwzględnia się w całości skargę. 2.Uchyla się zaskarżoną uchwałę Nr XXXIII/252/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 203, z 2005 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Wyrazić zgodę na wzniesienie pomnika dla uczczenia pamięci żołnierzy podziemia niepodległościowego walczącego z władzą komunistyczną w latach Pomnik wzniesiony będzie na pl. Wolności w Opolu. Na pomniku będzie umieszczony napis o treści: Bóg Honor Ojczyzna Nie zamknie ust cmentarny dół, niepamięć ran też nie zabliźni, bo dzięki Nim jeszcze się tlą resztki honoru mej Ojczyzny T. Sikora W hołdzie żołnierzom Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Ruchu Oporu Armii Krajowej i innych formacji zbrojnego podziemia niepodległościowego walczącym z komunistyczną władzą w latach o Wolną Polskę Mieszkańcy Opola. 3.Niniejszą uchwałę przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Uchwała Nr LXIX/796/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wzniesienia pomnika Przewodniczący Rady Eugeniusz Wołoszczuk 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/335/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wzniesienia pomnika. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Dariusz Smagała

16 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz Uchwała Nr XXXVI/272/06 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 marca 2006 r. (uchwała zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu) * Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, Nr 85, poz. 729), Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Strzeleczki w tym prawa i obowiązki zakładu dostarczającego wodę i odprowadzającego ścieki, oraz odbiorców. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) ustawa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.); 2) odbiorca odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy; 3) zakład Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Strzeleczkach oraz Związek Gmin A.Q.U.A. Silesia w Walcach, z siedzibą w Strzeleczkach, realizujący postanowienia ustawy art. 2 pkt 4 ustawy; 4) umowa umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy; 5) wodomierz przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody; 6) wodomierz główny przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy; 7) wodomierz dodatkowy przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym, służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy; 8) wodomierz własny przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy; 9) okres obrachunkowy okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków, określony w umowie. Rozdział II Minimalny poziom świadczonych usług 3.1. Ilość wody dostarczanej odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez odbiorców. W umowie zakład może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia. 2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane w przepisach ustawy oraz pozwoleniu wodnoprawnym, określa zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, udzielane decyzją Wójta Zakład, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 1) zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie; 2) przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzenie ścieków, w ilości określonej w umowie; 3) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 4) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez zakład urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 5) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy. 2. Zakład ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 5. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez zakład, a w szczególności do: 1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego; 2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania; 3) natychmiastowego powiadamiania zakładu o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków; 4) niezmieniania, bez uzgodnień z zakładem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 5) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych; 6) utrzymywanie przyłącza w stanie niepowodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu zakładu; 7) użytkowania instalacji kanalizacyjnej, w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej; 8) udostępnienia zakładowi dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez zakład oraz ustalana ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji; 9) udostępnienia zakładowi dostępu do własnych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli istnieją uzasadnione przesłanki, że instalacje odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez zakład; 10) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług, świadczonych przez zakład, odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń. 2. W przypadku, gdy odbiorca nie usunie zagrożenia, pomimo wezwania ze strony zakładu, ma on prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia, z odłączeniem przyłącza włącznie. Działania zakładu nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługujące odbiorcy. Rozdział III Warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów Postanowienia ogólne 7. Postanowienia umów zawieranych przez zakład z odbiorcami nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego Regulaminu. 8.1.Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii. 2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu zakładu, odpowiedzialność zakładu za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez zakład urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawcy wody i odbioru ścieków Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust Zakład zawiera umowy na czas określony: 1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony; 2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej. 2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji. 11. W przypadku zmiany stanu nieruchomości przyłączonej do sieci zakładu, skutkującej zmianą odbiorcy, zakład zawiera umowę z nowym odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług. Zasady zawierania umów 12.1.Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu zakładu. 2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić zakładowi dokument określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości. 3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości. 5. Zakład może określić wzór wniosku o zawarcie umowy. 6. Po zawarciu umowy odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania zakładu o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania zakładu, odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez zakład Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela budynku lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem; 2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz zakładu dodatkowych opłat; 3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych. 3. Zakład może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust W terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku, zakład jest zobowiązany wydać informację określającą wymagania techniczne. 14. Zakład sporządza projekt umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy. Zasady rozwiązywania umów Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, określonego w umowie. 2. Rozwiązanie przez odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie zakładu lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta. 17. Umowa wygasa w przypadku: 1) śmierci odbiorcy usług będącego osobą fizyczną; 2) utraty przez odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości;

17 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz ) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą; 4) utraty przez zakład zezwolenia na prowadzenie działalności. 18. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, zakład dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny. Rozdział IV Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach 19. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez zakład z odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat, określone w ogłoszonych taryfach. 20. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy. 2. Stosowanie przez zakład cen i stawek opłat, wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców o ich wysokości. 3. Zakład dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla odbiorcy będącego stroną umowy Podstawą obciążenia odbiorcy za usługi świadczone przez zakład jest faktura. 2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, zakład wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali. 3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, końca okresu obrachunkowego. 4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają zakład do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej. 5. Za termin wykonania płatności uważa się dzień wpływu należności na konto GZGK. 6. Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej zapłaty. 7. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy zwraca się ją, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 23. W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w całym okresie świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego Jeżeli odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń zakładu, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego. 2. Jeżeli odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń zakładu i wprowadza ścieki do urządzeń zakładu, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego. 3. W przypadkach, określonych w ust. 1 i 2, odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji Jeżeli odbiorca usług wprowadza ścieki do urządzeń zakładu, poprzez przydomową przepompownię ścieków, przysługuje mu prawo do zwrotu kosztów energii elektrycznej bezpowrotnie zużytej na przepompowanie ścieków z przepompowni przydomowej do kolektora głównego. 2. Rozliczanie energii elektrycznej, zużytej zgodnie z ust. 1, następuje w rocznym okresie obrachunkowym, za dwanaście miesięcy roku kalendarzowego. 3. Odbiorcy, posiadający na zasilaniu przydomowej przepompowni ścieków podlicznik energii elektrycznej, winni w terminie do końca pierwszego miesiąca następującego po okresie obrachunkowym wystawić fakturę za zużytą w tym okresie, zgodnie z ust. 1, energię elektryczną. 4. Odbiorcy, nieposiadający podlicznika energii elektrycznej na zasilaniu przepompowni przydomowej, w terminie określonym w ust. 3, winni wystąpić do zakładu z pisemnym wnioskiem o określenie ilości energii zużytej, zgodnie z ust Zakład zobowiązany jest w terminie do 14 dni udzielić pisemnej odpowiedzi odbiorcy, określając ilość kw x h zużytych na pracę przepompowni. 6. Na podstawie uzyskanych informacji odbiorca, w terminie do końca I kwartału następującego po okresie obrachunkowym, winien za zużytą energię wystawić zakładowi fakturę. 7. Zwrot poniesionych przez odbiorcę kosztów energii elektrycznej związanych z pracą przydomowej przepompowni, nastąpi w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia faktury do zakładu. Rozdział V Warunki przyłączania do sieci 26. Osoba, ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci, składa zakładowi wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej: 1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy; 2) adres do korespondencji; 3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu; 4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług; 5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody; 6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających); 7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia; 8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków. 27. Do wniosku, o którym mowa w 25, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć: 1) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek; 2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Zakład w terminie 14 dni roboczych od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w 25, wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości dokument pod nazwą Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W razie braku możliwości podłączenia do sieci Zakład, w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w 21, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie. 2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien, co najmniej: 1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego głównego/lub urządzenia pomiarowego; 2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości, z podziałem na poszczególne cele; 3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość; 4) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba, ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza; 5) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok. 3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, może określać: 1) parametry techniczne przyłącza; 2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, w przypadku gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków, inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji. 4. Dokument, o którym mowa w ust. 1, traci ważność po okresie 12 miesięcy od dnia jego wydania. 5. Po upłynięciu terminu, o którym mowa w ust. 4, należy wystąpić z wnioskiem o aktualizację Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać informacje, zawarte w 25 i Wynagrodzenie zakładu za wydanie Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez zakład kosztom przygotowania tego dokumentu Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci, mogą za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również obowiązek wybudowania przez przyszłego odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. 2. W przypadku, określonym w ust. 1, zakład i osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed wydaniem Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, jest zobowiązana do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady przejęcia przez zakład urządzeń, wybudowanych przez przyszłego odbiorcę ze środków własnych. 3. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, umowa zawierana między Zakładem a tą osobą reguluje tryb i zasady przejęcia przez zakład części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenia. 4. Przejęcie może polegać na przeniesieniu na zakład prawa własności urządzenia. 5. Wybór formy przejęcia urządzenia wymaga akceptacji zakładu i osoby ubiegającej się przyłączenie. 6. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3, pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej. 7. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3, winna określać co najmniej: 1) termin wybudowania urządzenia; 2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać; 3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez zakład; 4) zasady wyceny inwestycji; 5) formę prawną przejęcia urządzenia przez zakład; 6) termin przejęcia urządzenia; 7) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci, jest pisemne uzgodnienie z zakładem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez zakład kontroli robót. 2. Spełnienie warunku, wskazanego w ust. 1, nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia dokonuje zakład, który wydał Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej dla danej nieruchomości. Zakład wykonuje tę usługę odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonania usługi zakład sporządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów. 3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, przedkłada zakładowi odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji zakład doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej. 4. Zakład wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust Przed zawarciem umowy, zakład dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych. Rozdział VI Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych Zakład ma prawo odmówić przyłączenia nowego odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. 2. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia nowego odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług. 3. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług. 4. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

18 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny zakładu, mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu z zakładem i Gminą Strzeleczki, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług. Rozdział VII Sposób dokonywania odbioru przez zakład wykonanego przyłącza W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, zakład dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez zakład Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz z projektem przyłącza. 2. Jeżeli Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obejmowały również obowiązek wybudowani przez przyszłego odbiorcę, ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przyłączenia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń. 3. Określone w warunkach próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do zakładu a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela odbiorcy, zakład uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni robocze po dacie zgłoszenia. 2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach. 35. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa zakład Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej: 1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza; 2) termin odbioru proponowany przez wykonawcę; 3) inne warunki odbioru, np. zamknięcie eksploatowanej sieci. 2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej: 1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia); 2) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego; 3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru; 4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza. Rozdzial VIII Standardy obsługi odbiorców usług Zakład jest zobowiązany do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących: 1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków; 2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych odbiorców; 3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków; 4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych; 5) planowanych przerw w świadczeniu usług. 2. Zakład udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, zakład wodociągowo - kanalizacyjny udziela odpowiedzi w tej samej formie, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania prośby, chyba że osoba zwracając się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych, niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, zakład przed upływem wskazanych terminów informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych od złożenia prośby Każdy odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji, dotyczących sposobu wykonywania przez zakład umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi. 2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej. 3. Zakład jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 4 dni od dnia złożenia w siedzibie zakładu lub doręczenia reklamacji. 37 ust. 4 stosuje się odpowiednio W siedzibie zakładu winny być udostępniane wszystkim zainteresowanym: 1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy taryfy cen i stawek opłat; 2) teks jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Gminy; 3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody; 4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz ze wszystkimi aktami wykonawczymi, wydanymi na podstawie ustawy. 2. Zakład nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1, poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat Zakład ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty, z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzinnym. 2. Zakład ma również obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin. 3. W przypadku budynków wielolokalowych, zakład może o zdarzeniach, wskazanych w ust. 2, poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin. 4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody, przekraczającej 12 godzin, zakład ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody Zakład ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. 2. Zakład ponosi odpowiedzialność za szkody, powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba że fakt ten zaistniał nie z winy zakładu. Zakład wolny jest od odpowiedzialności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług wynikały z: 1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody; 2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które zakład nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego odbiorcy; 3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych. Rozdział IX Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe 42. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez zakład, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. 43. W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe, poprzez urządzenia usytuowane na terenie publicznym, zakład uwzględnia koszty utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów, powiększone o marżę zysku. Na podstawie art 30 ust. 2b i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547, z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1760, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr. 146 poz. 1055) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128), Rada Miejska uchwala: 1. Celem przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. do organów samorządu terytorialnego, tworzy się odrębny obwód głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Wołczynie oraz ustala jego numer, granice i siedzibę obwodowej komisji wyborczej: Nr obwodu głosowania 16 Granice obwodu głosowania Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie, ul. Kościuszki Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje zakładowi informacje o ilości wody pobranej. 45. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe zakład obciąża Gminę. Rozdział X Postanowienia końcowe 46. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązującą uchwała Nr VI/44/03 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody. 47. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Walter Wieja */ Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr PN.II.SJ /06 z 29 września 2006 r Uchwała Nr L/380/2006 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie, ul. Kościuszki 1 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 2. Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach do tego przeznaczonych. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Muraszko

19 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz Uchwała Nr XXXVIII/244/06 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Zębowice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IV/29/2003 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w opłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych. 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Przewodniczący Rady Gminy Gabriela Buczek Na podstawie art. 43 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i N r 104 poz. 708) oraz art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 162 poz. 984, Nr 153 poz i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz i Nr 177 poz. 1725, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz i Nr 175 poz oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128), Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje: 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Gminy Zębowice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732 i Nr 143 poz. 1199, z 2006 r. Nr 66 poz. 470 i Nr 104 poz. 708), zwanych dalej należnościami wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami Należność może być umarzana w całości lub części, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z następujących przesłanek: a) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, b) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców, c) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika, d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, e) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze. 2. Umorzenie należności, w przypadkach określonych w ust. 1 lit. c, może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 lit. a, b, d, e również z inicjatywy wierzyciela. 3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu. 4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie, wymienione w ust. 1, zachodzą co do wszystkich dłużników Upoważnia się, z zastrzeżeniem ust. 2, do umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności należności pieniężnych Wójta Gminy Zębowice. 2. Należności nieprzekraczające 2000 zł mogą umarzać, rozkładać na raty lub odraczać terminy płatności kierownicy jednostek organizacyjnych. 3. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi ustalone na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia. 4. Kwoty należności tego samego dłużnika, wynikające z różnych tytułów, nie ulegają kumulacji W przypadkach, uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, Wójt Gminy działając na zasadach, określonych w 3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy. 2. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczenia odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji administracyjnej lub zawarcia porozumienia. 3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w 4, następuje: a) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym - w drodze decyzji administracyjnej, b) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno - prawnych - w drodze porozumienia, c) w sytuacjach, przewidzianych w 2 ust.1lit. b - w drodze jednostronnego oświadczenia woli. 6. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz.1291). 7. Wójt Gminy Zębowice przedstawi Radzie Gminy sprawozdanie roczne, dotyczące umorzonych należności oraz udzielonych ulg w terminie do 20 marca następnego roku. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), ogłasza się, co następuje. 1. Ustala się w okresie 6 miesięcy, tj. od 1 października 2006 r. do 31 marca 2007 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w wysokości zł Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r. 2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Porozumienie Nr Or /06 z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie współdziałania Powiatu Brzeskiego z Gminą Olszanka w zakresie realizacji zadania budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180 O w miejscowości Pogorzela Na podstawie uchwały Nr XLVI/443/2006 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Olszanka w sprawie budowy chodnika oraz uchwały Nr XL/477/2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Brzeskiego zadania inwestycyjnego do realizacji przez Gminę Olszanka p.n. Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1180 O w miejscowości Pogorzela, zawarte zostaje porozumienie pomiędzy: Zarządem Powiatu Brzeskiego, reprezentowanym przez: 1) Starostę Powiatu Stanisława Szypułę 2) Wicestarostę Powiatu - Zbysława Bila, przy udziale Skarbnika Powiatu - Iwony Krzysztofek a Gminą Olszanka, reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Zbigniewa Fursa, przy udziale Skarbnika Gminy- Tomasza Witkowskiego o następującej treści: 1. Przedmiotem porozumienia jest współdziałanie Powiatu Brzeskiego z Gminą Olszanka w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1180 O- po jednej stronie drogi, w miejscowości Pogorzela, zwanego dalej zadaniem. Wojewoda Opolski Bogdan Tomaszek 2.1. Zadanie realizowane będzie przez Gminę Olszanka. 2. Termin zakończenia realizacji zadania ustala się do dnia 15 grudnia 2006 r. 3. Warunki realizacji zadania: 1) Powiat Brzeski zobowiązuje się do sfinansowania zadania w wysokości 50 % ceny, wynikającej z oferty wykonawcy zadania, wyłonionego w drodze przetargu, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; 2) Gmina Olszanka przyjmuje na siebie zobowiązanie do partycypacji w kosztach zadania w wysokości 50 % ceny realizacji zadania z uwzględnieniem pkt 3; 3) należność Powiatu, o której mowa w pkt 1, nie będzie obejmowała kar umownych i odszkodowania należnego wykonawcy z przyczyn leżących po stronie Gminy Olszanka, w związku z zawartą umową na wykonanie zadania; 4) Gmina Olszanka zobowiązuje się do wykonania całości zadania, wyboru wykonawcy w drodze przetargu, a także do odbioru robót; 5) Powiat Brzeski zobowiązuje się do przekazania Gminie Olszanka na konto nr środków na realizację przedmiotowego zadania w wysokości, o której mowa w 3 pkt 1;

20 Województwa Opolskiego Nr poz Województwa Opolskiego Nr poz ) nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania będzie prowadził Zarząd Dróg Powiatowych z własnych środków Należność Powiatu Brzeskiego, o której mowa w 3 pkt 1, będzie płatna po zakończeniu zadania, w terminie 7 dni od przyjęcia przez Powiat protokołu zdawczo odbiorczego i faktury. 2. Nie przewiduje się płatności przez Powiat Brzeski faktur częściowych. 5. Wszelkie zmiany dotyczące porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każda ze stron otrzymuje po dwa egzemplarze. 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Wójt Gminy Olszanka Zbigniew Furs Skarbnik Gminy Tomasz Witkowski Zarząd Powiatu Brzeskiego Starosta Stanisław Szypuła Wicestarosta Zbysław Bil Skarbnik Iwona Krzysztofek 2092 Rozporządzenie Nr 0151/P/29/06 Wojewody Opolskiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Głogów na obszarze Gminy Głogówek Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2225), zarządza się, co następuje: 1.1. Wyznacza się aglomerację Głogówek, położoną na obszarze Gminy Głogówek. 2. W skład aglomeracji Głogówek wchodzą następujące miejscowości: 1) Biedrzychowice; 2) Błażejowice Dolne; 3) Ciesznów; 4) Dzierżysławice; 5) Głogówek; 6) Góreczno; 7) Kazimierz; 8) Kierpień; 9) Leśnik; 10) Mionów; 11) Mochów; 12) Nowe Kotkowice; 13) Racławice Śląskie; 14) Rzepcze; 15) Stare Kotkowice; 16) Szonów; 17) Tomice; 18) Twardawa; 19) Wierzch; 20) Zawada; 21) Zwiastowice. 3. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji Głogówek wynosi Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji Głogówek oczyszczane są na oczyszczalni, zlokalizowanej w Głogówku. 2. Granice i obszar aglomeracji Głogówek określone są na mapie w skali 1 : 25000, stanowiącej załącznik do niniejszego rozporządzenia. 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wojewoda Opolski Bogdan Tomaszek

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Załącznik do uchwały Nr XX/182/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 19 grudnia 2012 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIX/151/2006 R A D Y GMINY MURÓW z dnia 23 luty 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów

U C H W A Ł A Nr XXIX/151/2006 R A D Y GMINY MURÓW z dnia 23 luty 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów U C H W A Ł A Nr XXIX/151/2006 R A D Y GMINY MURÓW z dnia 23 luty 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3196 UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/92/16 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/92/16 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/92/16 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 3589 UCHWAŁA NR XIX/99/16 RADY GMINY ŁADZICE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 2999 UCHWAŁA NR XVII/110/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3157 UCHWAŁA NR XXIV/94/16 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 7 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 7 marca 2013 r. Uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie Załącznik do uchwały Nr 101/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Jastrowie Regulamin utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr XII/31/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30.06.2016r REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 czerwca 2013r.

Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 czerwca 2013r. Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rakoniewice Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3032 UCHWAŁA NR XVII/121/2016 RADY GMINY PARADYŻ z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 1390 UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY GRABICA z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/193/13 RADY GMINY WIDAWA z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI/193/13 RADY GMINY WIDAWA z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXI/193/13 RADY GMINY WIDAWA z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widawa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 3454 UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/6/XXII/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR 200/6/XXII/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR 200/6/XXII/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 3472 UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 listopada 2016 r. Poz. 4755 UCHWAŁA NR XXXIV/256/16 RADY GMINY OZORKÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/197/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/197/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/197/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/150/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/150/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/150/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3173 UCHWAŁA NR XXIII/159/2016 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3129 UCHWAŁA NR XXI/131/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 15/III/2006 Rady Gminy w Radłowie z dnia 27.12.2006. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów

UCHWAŁA NR 15/III/2006 Rady Gminy w Radłowie z dnia 27.12.2006. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów UCHWAŁA NR 15/III/2006 Rady Gminy w Radłowie z dnia 27.12.2006 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 maja 2013 r. Poz. 2388 UCHWAŁA NR XXVIII/170/13 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Lublin, dnia 6 maja 2013 r. Poz. 2388 UCHWAŁA NR XXVIII/170/13 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 19 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 maja 2013 r. Poz. 2388 UCHWAŁA NR XXVIII/170/13 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 11 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 11 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielichowo Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/280/2006 Rady Gminy Bestwina. z dnia 5 października 2006 r.

Uchwała Nr XXXVIII/280/2006 Rady Gminy Bestwina. z dnia 5 października 2006 r. Uchwała Nr XXXVIII/280/2006 Rady Gminy Bestwina z dnia 5 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bestwina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1868 UCHWAŁA NR XIII/201/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 października 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1868 UCHWAŁA NR XIII/201/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1868 UCHWAŁA NR XIII/201/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 30 października 2015 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 23 kwietnia 2013 r. UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia "REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIAST A LUBARTÓW W ZAKRESIE NIE OBJĘTYM REGULAMINEM

Bardziej szczegółowo

-projekt- UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH. z dnia..

-projekt- UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH. z dnia.. -projekt- UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr 255/XXI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/128/16 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

Lublin, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/128/16 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 7 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 2498 UCHWAŁA NR XIII/128/16 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PRZESMYKI

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PRZESMYKI Załącznik do uchwały Nr. Rady Gminy Przesmyki z dnia z dnia...200 REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PRZESMYKI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin niniejszy zgodnie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 4462 UCHWAŁA NR XXX/197/13 RADY GMINY SOSNOWICA. z dnia 30 września 2013 r.

Lublin, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 4462 UCHWAŁA NR XXX/197/13 RADY GMINY SOSNOWICA. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 4462 UCHWAŁA NR XXX/197/13 RADY GMINY SOSNOWICA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Psary Nr... z dnia... REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PSARY

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Psary Nr... z dnia... REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PSARY PROJEKT Załącznik do Uchwały Rady Gminy Psary Nr... z dnia... REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PSARY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne "Regulamin utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/68/16 RADY GMINY TRAWNIKI. z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki

UCHWAŁA NR XII/68/16 RADY GMINY TRAWNIKI. z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki UCHWAŁA NR XII/68/16 RADY GMINY TRAWNIKI z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stolno

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stolno Uchwała Nr XXVIII/222/06 Rada Gminy Stolno dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stolno Na podstawie art. 40 ust. 1ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/170/2013 RADY GMINY PIASKI. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/170/2013 RADY GMINY PIASKI. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/170/2013 RADY GMINY PIASKI z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/128/16 RADY GMINY DĄBROWA. z dnia 7 lipca 2016 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa.

UCHWAŁA NR XIX/128/16 RADY GMINY DĄBROWA. z dnia 7 lipca 2016 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa. UCHWAŁA NR XIX/128/16 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do uchwały.

1 Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do uchwały. Projekt Burmistrza Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kaletach z dnia. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/87/2012 RADY GMINY JAROSŁAW. z dnia 21 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR VIII/87/2012 RADY GMINY JAROSŁAW. z dnia 21 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR VIII/87/2012 RADY GMINY JAROSŁAW z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PILCHOWICE z dnia...

PROJEKT. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PILCHOWICE z dnia... PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY PILCHOWICE z dnia... w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 23 lutego 2015 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.

UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 23 lutego 2015 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce. UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/121/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ. z dnia 29 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/121/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 5022 UCHWAŁA NR XX/121/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r.

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r. Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia..2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 13 maja 2016 r. Poz. 1709 UCHWAŁA NR XVI/138/2016 RADY GMINY INOWROCŁAW. z dnia 6 maja 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 13 maja 2016 r. Poz. 1709 UCHWAŁA NR XVI/138/2016 RADY GMINY INOWROCŁAW. z dnia 6 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 13 maja 2016 r. Poz. 1709 UCHWAŁA NR XVI/138/2016 RADY GMINY INOWROCŁAW z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 1922 UCHWAŁA NR XX/104/2012 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 12 grudnia 2012 r.

Lublin, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 1922 UCHWAŁA NR XX/104/2012 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 12 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 1922 UCHWAŁA NR XX/104/2012 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LGOTA WIELKA

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LGOTA WIELKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/166/2006 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 30.06.2006r REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LGOTA WIELKA I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/211/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 3 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/211/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 3 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/211/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pabianice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/176/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/176/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 3437 UCHWAŁA NR XXII/176/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola. Rozdział 1

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola. Rozdział 1 P r o j e k t Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola Obowiązujący od 1 kwietnia 2015 r. Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 września 2016 r. Poz. 4420 UCHWAŁA NR 120/XV/2016 RADY GMINY WŁODOWICE z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Segreguj odpady według nowej zasady!

Segreguj odpady według nowej zasady! Segreguj odpady według nowej zasady! 1 Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 41/2015 Wójta Gminy Izabelin z dn. 14.07.2015r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM. z dnia... 2015 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 20 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia... 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czempiń

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czempiń Załącznik do uchwały Nr XXXII/256/13 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 maja 2013r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czempiń ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin utrzymania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 3150 UCHWAŁA NR XXII/262/13 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/186/2013 RADY GMINY W TARNOWIE OPOLSKIM. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/186/2013 RADY GMINY W TARNOWIE OPOLSKIM. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/186/2013 RADY GMINY W TARNOWIE OPOLSKIM z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie gminy Tarnów Opolski Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/159/13 RADY GMINY RYPIN. z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin.

UCHWAŁA NR XXVII/159/13 RADY GMINY RYPIN. z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin. UCHWAŁA NR XXVII/159/13 RADY GMINY RYPIN z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/117/2016 RADY GMINY PIASKI. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/117/2016 RADY GMINY PIASKI. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/117/2016 RADY GMINY PIASKI z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

Gmina organizuje w miarę swoich możliwości co najmniej raz w roku wywóz odpadów wielkogabarytowych.

Gmina organizuje w miarę swoich możliwości co najmniej raz w roku wywóz odpadów wielkogabarytowych. ! " # $ %! Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielgomłyny zwany dalej Regulaminem określa zasady i sposób wykonywania zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/140/11 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/140/11 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/140/11 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 14 października 2014 r. Poz. 2832. UCHWAŁA Nr XXXVII/215/14 RADY GMINY KONECK. z dnia 12 września 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 14 października 2014 r. Poz. 2832. UCHWAŁA Nr XXXVII/215/14 RADY GMINY KONECK. z dnia 12 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 14 października 2014 r. Poz. 2832 UCHWAŁA Nr XXXVII/215/14 RADY GMINY KONECK z dnia 12 września 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/136/2013 RADY GMINY DĄBROWICE. z dnia 6 marca 2013 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowice.

UCHWAŁA NR XXV/136/2013 RADY GMINY DĄBROWICE. z dnia 6 marca 2013 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowice. UCHWAŁA NR XXV/136/2013 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowice. Na podstawie art., 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/99/2011 RADY GMINY BARANÓW. z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Baranów.

UCHWAŁA NR XI/99/2011 RADY GMINY BARANÓW. z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Baranów. UCHWAŁA NR XI/99/2011 RADY GMINY BARANÓW z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Baranów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 5745 UCHWAŁA NR XXXVII/139/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/167/2013 RADY GMINY KIKÓŁ. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół

UCHWAŁA NR XXIX/167/2013 RADY GMINY KIKÓŁ. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół UCHWAŁA NR XXIX/167/2013 RADY GMINY KIKÓŁ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki Załącznik nr 1 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki (Stanowiący załącznik do Uchwały nr XXXIII/242/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 2793 UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY GMINY BUCZEK z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/449/06 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2006 roku Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/139/2013 RADY GMINY HARASIUKI. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/139/2013 RADY GMINY HARASIUKI. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/139/2013 RADY GMINY HARASIUKI z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Harasiuki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/206/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/206/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/206/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny Projekt Uchwały Nr Rady Gminy Rędziny z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 225/XXIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH. z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 225/XXIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH. z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 225/XXIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kalety Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/153/13 RADY GMINY TRAWNIKI. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki.

UCHWAŁA NR XXI/153/13 RADY GMINY TRAWNIKI. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki. UCHWAŁA NR XXI/153/13 RADY GMINY TRAWNIKI z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/267/2012 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 listopada 2012 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/267/2012 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 listopada 2012 roku UCHWAŁA NR XXVIII/267/2012 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 października 2015 r. Poz. 4082 UCHWAŁA NR XI/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 24 września 2015 r.

Wrocław, dnia 7 października 2015 r. Poz. 4082 UCHWAŁA NR XI/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 października 2015 r. Poz. 4082 UCHWAŁA NR XI/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 25 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KORNOWAC. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KORNOWAC. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII.79.2015 Rady Gminy w Kornowacu z dnia 29 stycznia 2015 roku REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KORNOWAC Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY LESZNO z dnia 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno.

UCHWAŁA NR RADY GMINY LESZNO z dnia 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno. projekt UCHWAŁA NR...2007 RADY GMINY LESZNO z dnia 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 4561 UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/208/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA. z dnia 24 maja 2016 r. regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów

UCHWAŁA NR XIX/208/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA. z dnia 24 maja 2016 r. regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów UCHWAŁA NR XIX/208/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 506 UCHWAŁA NR XXXV/282/2013 RADY GMINY DESZCZNO. z dnia 13 lutego 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 506 UCHWAŁA NR XXXV/282/2013 RADY GMINY DESZCZNO. z dnia 13 lutego 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 506 UCHWAŁA NR XXXV/282/2013 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce. Rozdział 1.

Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce. Rozdział 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.9.2016 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 2 maja 2016 r. Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce Rozdział 1. Wymagania w zakresie utrzymania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 1681 UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY J A S Ł O R E G U L A M I N UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JASŁO

URZĄD GMINY J A S Ł O R E G U L A M I N UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JASŁO URZĄD GMINY J A S Ł O R E G U L A M I N UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JASŁO Uchwała Nr XXXVII/226/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 1690 UCHWAŁA NR XXIII/195/12 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ. Rozdział 1

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu Nr XXXVII/257/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3130 UCHWAŁA NR XX/135/16 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 30 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 30 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XIX.108.16 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/175/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorlice.

UCHWAŁA NR XVI/175/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorlice. UCHWAŁA NR XVI/175/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorlice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo