Współfinansowanie projektów dotowanych z UE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współfinansowanie projektów dotowanych z UE"

Transkrypt

1 I Forum Gospodarcze w Ostrowcu Świętokrzyskim Współfinansowanie projektów dotowanych z UE Ostrowiec Świętokrzyski, r.

2 I Forum Gospodarcze w Ostrowcu Świętokrzyskim 1. DOŚWIADCZENIA: 1. Jak środowisko bankowe przygotowało się do współpracy? 2. Wniosek: Banki mogą być skutecznym ogniwem sysytemu 2. UDZIAŁ BANKU W SYSTEMIE 1. Oferty banków 2. Schemat przykładowy 3. PRZYKŁAD OFERTY: PROGRAM EUROPEJSKI Banku PKO Bank Polski 1. USŁUGI DORADCZE 2. FINANSOWANIE PROJEKTU 3. ROZLICZENIE I ZABEZPIECZENIE PROJEKTU

3 DOŚWIADCZENIA: JAK ŚRODOWISKO BANKOWE PRZYGOTOWAŁO SIĘ DO WSPÓŁPRACY? Ramy formalne: Przepisy dot. SPO WKP; Porozumienie Rząd- NBP- ZBP, Ustawa o FPU, Umowy PARP- Banki, Umowy BGK-Banki. Struktury bankowe: w większości banków specjalne komórki ds. projektów unijnych, zatrudnione i wyszkolone kadry; ponad 630 banków /34 komercyjne i 593 spółdzielcze i zrzeszające BS/; Ok placówek w całej Polsce; Akcja Informacyjno-promocyjna: Banki opracowały i prowadzą na własny koszt szerokie akcje informacyjne ws. funduszy unijnych; - Informacja ta jest dostępna nawet w małych miejscowościach Polski; - Innym przejawem akcji informacyjnej środowiska są działania Związku Banków Polskich: informacja, edukacja, monitoring;. - Banki finansują publikacje fachowe- m.in. dodatki prasowe, poradniki, podręczniki akademickie. - Dobrze działają bankowe informacyjne narzędzia internetowe poświęcone absorpcji, infolinie, etc. Oferta banków: - Bogata (doradztwo, finansowanie, rozliczanie, zabezpieczanie, monitorowanie) - Kompleksowa - Banki nadal rozwijają ofertę Doradztwo bankowe: - Rozbudowane zespoły doradców zarówno z samych banków jak i przez banki wyselekcjonowanych i akredytowanych do obsługi projektów unijnych. - Bankowi doradcy pomogą: od udzielenia informacji, wstępnej oceny szans projektu na dofinansowanie, po montaż finansowy. - Poza tradycyjną formą doradztwa banki wychodzą do klienta w teren. Organizowane są specjalne grupowe, branżowe spotkania z przedsiębiorcami. Wg danych banków wzięło w nich udział tysiące osób. Udział w monitoringu i ewaluacji: Działania ZBP: międzybankowe grupy robocze, komitety monitorujące, fora dialogu z beneficjentami, szkolenia, inne.

4 DOŚWIADCZENIA WNIOSEK: BANKI MOGĄ BYĆ SKUTECZNYM OGNIWEM SYSTEMU Udział zaakceptowanych przez IW wniosków o dofinansowanie UE z udziałem środków instytucji bankowych i leasingowych w ogólnej liczbie zaakceptowanych wniosków przez IW (PARP) w Działaniu 2.3 SPO WKP /za wszystkie tury/* Procent zaakceptowanych wniosków zpromesą kredytową przez IW /za 4 tury/ 42% 50% Procent zaakceptowanych wniosków z promesą leasingową przez IW / za 4 tury Liczba zaakceptowanych wniosków bez udziału wsparcia Instytucji Finansowej przez IW /za 4 tury/ 8% Na podstawie: danych PARP, sierpień2006 (* dot. wniosków zaakceptowanych przez IW ze wsparciem środkami IF dla projektów z dotacją o wartości co najmniej tys. zł)

5 UDZIAŁ BANKU W SYSTEMIE Oferty banków Banki oferują zwykle dwa warianty kredytów przeznaczonych na inwestycje z funduszy unijnych: Kredyt pomostowy w wersji podstawowej kredyt pomostowy przyznawany jest w wysokości wnioskowanej dotacji na pokrycie kwalifikowanych kosztów inwestycji. Mogą się o niego starać przedsiębiorcy, którzy dysponują wkładem własnym stanowiącym różnicę między całkowitym kosztem inwestycji a przyznaną dotacją. Kredyt uzupełniający udzielany na pokrycie części kosztów, które nie zostaną zakwalifikowane do finansowania ze środków Unii Europejskiej. W przypadku niezbyt dużych inwestycji choć nie tylko wiele banków udziela łącznego kredytu inwestycyjnego, zwanego też pomostowokomercyjnym. Przyznawany jest nie tylko na część kosztów inwestycji, które pokryje dotacja z funduszu UE, ale pozwala znacząco ograniczyć wymagany udział środków własnych beneficjenta. Zwykle kredyty pomostowe są niżej oprocentowane od uzupełniających wkład własny. Oprocentowanie oparte jest najczęściej na stawkach rynku pieniężnego powiększonych o marżę banku. Indywidualnie uzgadniane są długości okresu kredytowania, harmonogram wypłat, karencja w spłacie kapitału, terminy spłat, oprocentowanie i zabezpieczenie.

6 UDZIAŁ BANKU W SYSTEMIE Oferty banków Większość banków posiada kompleksowe oferty obejmujące oprócz instrumentów finansujących także obszary: Doradztwa Konsultacje doradców, Współpraca z firmami doradczymi Wyszukiwarki internetowe pozwalające wstępnie dobrać odpowiedni do potrzeb rodzaj finansowania Rozliczania Dedykowane rachunki projektu Zabezpieczenia i monitorowania Akredytywa Gwarancja bankowa

7 UDZIAŁ BANKU W SYSTEMIE /schemat przykładowy / Klient Firma doradcza Bank Instytucja wdrażająca Pozyskuje informacje o możliwościach otrzymania wsparcia ze środków unijnych. Opracowuje i składa w banku: wniosek kredytowy, wymaganą dokumentację i załączniki w celu uzyskania promesy kredytowej dla planowanej inwestycji. Współpracując z bankiem pomaga w uzyskaniu informacji i/lub przygotowaniu dokumentacji. Udostępnia informacje w internecie. Zapewnia kontakt telefoniczny lub spotkanie z konsultantami, doradcami, którzy udzielają konsultacji w zakresie m.in.: możliwości finansowania inwestycji oraz uzyskania wsparcia finansowego ze środków unijnych, wstępnej oceny ryzyka kredytowego, opracowania struktury finansowania przedsięwzięcia (montażu finansowego) Otrzymuje decyzję banku o udzieleniu promesy kredytowej. Dokonuje oceny ryzyka i udziela promesy kredytowej.

8 UDZIAŁ BANKU W SYSTEMIE /schemat przykładowy / Klient Firma doradcza Bank Instytucja wdrażająca Przygotowuje dokumentację i składa wniosek o pomoc finansową do instytucji właściwej (miejsca składania wniosków) dla danego działania programu operacyjnego. Pomaga przygotować dokumentację i wypełnić wniosek o pomoc finansową do Instytucji Wdrażającej właściwej dla danego działania programu operacyjnego. Ocenia wniosek oraz załączniki pod względem formalnym i merytorycznym. Otrzymuje podpisaną umowę dotacji oraz umowę cesji należności z dotacji i przedkłada je bankowi. Otrzymuje podpisan¹ umowę kredytową o kredyt inwestycyjny i środki z tytułu kredytu. Otrzymuje od Klienta umowę dotacji wraz z cesją wierzytelności. Następnie dokonuje formalnej oceny przedłożonej dokumentacji pod względem zgodności z zapisami w promesie kredytowej. Podpisuje umowę kredytową o kredyt inwestycyjny. Uruchamia kredyt. Podpisuje umowę o przyznanie dotacji w ramach danego programu operacyjnego.

9 UDZIAŁ BANKU W SYSTEMIE /schemat przykładowy / Klient Firma doradcza Bank Instytucja wdrażająca Realizuje inwestycję zgodnie z harmonogramem oraz zakresem prac wynikającym z umowy kredytu. Po zakończeniu etapu lub zrealizowaniu całej inwestycji składa do Instytucji Wdrażającej wniosek o płatność. Dokonuje oceny formalnorachunkowej oraz merytorycznej przedłożonej dokumentacji, tj. wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. Wpływ dotacji na wydzielony rachunek Klienta. Dokonuje autoryzacji płatności i przekazuje środki na rachunek Klienta wskazany w umowie (refundacja poniesionych wydatków). Otrzymuje informację o stanie środków na rachunkach i spłacie kredytu. Rozlicza kredyt inwestycyjny.

10 Przykład oferty PROGRAM EUROPEJSKI PKO Bank Polski

11 PROGRAM EUROPEJSKI PKO Bank Polski wspiera od kilku lat realizację projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, znalazł uznanie klientów Program Europejski wyróżnili: BCC i UKIE Polskie Towarzystwo Handlowe NAJLEPSZY PRODUKT ROKU 2004r. MEDAL EUROPEJSKI EUROUSŁUGA Najcenniejsze jest jednak wyróżnienie i zadowolenie klientów korzystających z oferty Programu Europejskiego DYNAMIKA SPRZEDAŻY KREDYTÓW PROGRAMU EUROPEJSKIEGO OGÓŁEM + 18% w 2006 r. PKO BP miał największy spośród banków komercyjnych udział w rynku kredytów unijnych (30 %) raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

12 PROGRAM EUROPEJSKI PROGRAM EUROPEJSKI to kompleksowa oferta komplementarnych produktów PKO Banku Polskiego dedykowana beneficjentom funduszy UE PROGRAM EUROPEJSKI Wiedza Finansowanie Rozliczenia podstawowe usługi doradcze współpraca z firmami doradczymi usługi specjalistyczne (montaż finansowy) kredyt inwestycyjny pomostowy i na finansowanie wkładu własnego usługa leasingu poręczenia i gwarancje z FPU rachunek projektu akredytywa dokumentowa gwarancje bankowe ZALETY OFERTY PKO BP KOMPLEKSOWA I KOMPLEMENTARNA OBSŁUGA DOBÓR PRZEZ DORADCÓW WŁAŚCIWYCH PRODUKTÓW ZALEŻNIE OD SPECYFIKI I FAZY REALIZACJI PROJEKTU ELASTYCZNOŚĆ W FORMACH FINANSOWANIA BEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI PROJEKTÓW WIARYGODNOŚĆ PKO BANKU POLSKIEGO DOŚWIADCZENIE PKO BP PRZY PROJEKTACH UNIJNYCH

13 USŁUGI DORADCZE

14 PODSTAWOWE USŁUGI DORADCZE fundusze Unii Europejskiej PKO Bank Polski w ramach usług doradczych: Doradca PKO Banku Polskiego dokona analizy działalności i planów rozwojowych przedsiębiorstwa i przedstawi możliwe źródła wsparcia z funduszy UE Przedstawi informacje o obowiązujących procedurach aplikacyjnych, maksymalnych kwotach dofinansowania w poszczególnych działaniach, wskaże źródła szczegółowych informacji (wytyczne dla beneficjentów, wzory wniosków o dotację i umów o dofinansowanie projektu) Ułatwi kontakt z firmą doradczą w celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej Narzędzia wdrażania funduszy Unii Europejskiej w okresie PO Innowacyjna Gospodarka (PO IG) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) PO Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) PO Kapitał Ludzki (PO KL) PO Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) PO Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich (PO RYB)

15 WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI DORADCZYMI PKO Bank Polski SA podpisał porozumienia o współpracy w zakresie obsługi podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z unijnych funduszy pomocowych z ponad 200 firmami doradczymi i konsultacyjnymi. Klient dokonuje wyboru firmy doradczej samodzielnie, z listy przedstawionej przez Bank. PKO Bank Polski nie ponosi odpowiedzialności za zakres i jakość usług świadczonych przez wspomniane firmy oraz nie sugeruje Klientowi wyboru konkretnej firmy doradczej.

16 FINANSOWANIE PROJEKTU

17 Kredyt inwestycyjny pomostowy i współfinansujący Struktura finansowania projektu Warunki pozacenowe i cenowe Koszt całkowity projektu XX EUR Koszty niekwalifikowane XX EUR Koszty kwalifikowane XX EUR? Wkład własny Dotacja UE X EUR Środki własne beneficjenta Kredyt? współfinansujący Kredyt pomostowy X EUR KWOTA? Kwota kredytu pomostowego do 100% kwoty dofinansowania projektu Okres kredytowania dopasowany do realizowanego przedsięwzięcia Karencja w spłacie do 12 miesięcy Oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR Preferencyjne warunki cenowe Zabezpieczenia: cesja praw z umowy o dofinansowanie, poręczenie lub gwarancja z Funduszu Poręczeń Unijnych, inne standardowe zabezpieczenia Promesa kredytowa okres ważności do 6 miesięcy Zalety Możliwość zabezpieczenia spłaty części pomostowej cesja praw z umowy o dofinansowanie Możliwość przedstawienia jednego wniosku kredytowego i podpisania jednej umowy kredytowej

18 Współpraca z BGK FPU Poręczenia z FPU w trybie portfelowym poręczeniem może zostać objęte do 80 % wartości zaciąganego kredytu i wartość pojedynczego poręczenia nie może przekroczyć równowartości w PLN kwoty EUR* uproszczona procedura udzielenia poręczenia Poręczenia i gwarancje w FPU w trybie zwykłym poręczeniem lub gwarancją może zostać objęte do 80 % wartości zaciąganego kredytu i wartość pojedynczego poręczenia lub gwarancji nie może przekroczyć równowartości w PLN kwoty EUR* Podstawowym zabezpieczeniem poręczenia i gwarancji z FPU jest weksel in blanco. Wniosek o udzielenie poręczenia lub gwarancji z FPU składany jest wraz z wnioskiem kredytowym w PKO BP banku kredytującym

19 Usługa leasingu Dlaczego leasing Zalety produktu Koszt kwalifikowany rata leasingu prowadzącego do przeniesienia własności środka na Korzystającego, Przedmiot leasingu środek trwały w szczególności maszyny i urządzenia oraz środki transportu (ś.t. nie są finansowane w branży transportowej), Refundacja - refundacja kosztów leasingu co 6- miesięcy, Czas trwania leasingu odpowiednio do potrzeb Klienta Dogodna forma finansowania inwestycji dla przedsiębiorstw Zwiększenie płynności finansowej firmy, gdyż przedsięwzięcie gospodarcze finansowane jest ze środków leasingodawcy Koszty użytkowania urządzeń są pokrywane z bieżących przychodów firmy, a te przychody zwiększają się dzięki użytkowaniu nowego przedmiotu W krótkim czasie można stać się użytkownikiem potrzebnego środka trwałego Możliwość stosowania rat równych, malejących lub sezonowych Szybka decyzja o przyznaniu finansowania PROMESA LEASINGOWA - przyrzeczenie zawarcie w przyszłości umowy leasingu

20 ROZLICZENIE I ZABEZPIECZENIE PROJEKTU

21 Rachunek projektu Opis funkcjonowania rachunku projektu Dlaczego PKO Bank Polski rekomenduje wykorzystanie rachunku projektu? INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA DOTACJA KLIENT ŚRODKI WŁASNE RACHUNEK PROJEKTU NAZWA KLIENTA ŚRODKI Z KREYDTU/EMISJI OBLIGACJI PKO BP SA Przejrzystość rozliczeń - realizacja wszystkich rozliczeń związanych z przepływami finansowymi w ramach projektu przez jeden rachunek bankowy ułatwia bieżące monitorowanie przedsięwzięcia oraz przygotowanie zestawień zbiorczych na potrzeby sprawozdań końcowych i okresowych dla instytucji wdrażającej Koszt kwalifikowany zgodnie z Krajowymi wytycznymi dot. kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania (projekt z dnia ) koszty otwarcia i prowadzenia odrębnego rachunku bankowego dla celów realizacji projektu oraz opłaty pobierane za dokonywanie transakcji finansowych, których dokonanie jest niezbędne dla realizacji projektu są kosztem kwalifikowanym WYKONAWCA PŁATNOŚĆ ZA FAKTURĘ PŁATNOŚĆ ZA FAKTURĘ DOSTAWCA Na jakim etapie należy uwzględnić koszty rachunku projektu? Koszty obsługi bankowej przepływów finansowych projektu należy uwzględnić w budżecie projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

22 Akredytywa dokumentowa Realizacja rozliczeń w ramach akredytywy dokumentowej Dlaczego PKO Bank Polski rekomenduje realizację rozliczeń w ramach akredytywy dokumentowej? WYKONAWCA 7b. Zapłata 5. Prezentowanie dokumentów 3. Awizowanie warunków akredytywy beneficjentowi KONTRAKT 4. Realizacja usługi / wysyłka towaru 1. Zlecenie otwarcia akredytywy LOGO KLIENTA NAZWA KLIENTA 7a. Rozliczenie płatności 8.Przekazanie dokumentów Bezpieczeństwo i minimalizacja ryzyk wynikających z nieterminowej lub niezgodnej, co do zakresu, realizacji kontraktu przez wykonawcę płatność na rzecz wykonawcy dokonana zostanie dopiero po zaprezentowaniu dokumentów określonych w akredytywie, potwierdzających wykonanie danego zakresu usługi czy dostawy; zakres dokumentów warunkujących wypłatę może uwzględniać dokumenty wymagane przez instytucję wdrażającą dla rozliczenia dotacji. BANK POŚREDNICZĄCY 2. Otwarcie akredytywy 6. Przekazanie dokumentów 7. Sprawdzenie i zapłata za prawidłowe dokumenty PKO BP SA Wygoda - dla Zleceniodawcy akredytywy, ponieważ zapłata w akredytywie - po uzgodnieniu z wykonawcą - może nastąpić w terminie odroczonym; dla Wykonawcy, ponieważ ma możliwość zdyskontowania należności z akredytywy po prezentacji dokumentów Szybkość obsługa realizowana jest przy wykorzystaniu systemu SWIFT

23 Gwarancja przetargowa Opis funkcjonowania gwarancji przetargowej KLIENT 2. Przekazanie gwarancji 3. Żądanie zapłaty na skutek nie wywiązania się wykonawcyoferenta ze zobowiązań 4. Zapłata POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PKO BP SA WYKONAWCA - OFERENT 1. Zlecenie udzielenia gwarancji 4a. Dochodzenie roszczeń od zleceniodawcy gwarancji wykonawcy- oferenta Dlaczego PKO Bank Polski rekomenduje wykorzystanie gwarancji przetargowej? Zabezpiecza interesy podmiotu ogłaszającego przetarg - gwarancja przetargowa (wadialna) udzielana jest przez bank ze zlecenia oferenta - podmiotu przystępującego do przetargu. Bank, udzielając gwarancji, nieodwołalnie zobowiązuje się do dokonania zapłaty kwoty gwarancji na rzecz beneficjenta gwarancji, na jego pierwsze pisemne żądanie stwierdzające, że zleceniodawca gwarancji nie wywiązał się ze swoich zobowiązań kontraktowych. Udzielenie gwarancji poprzedzone jest dokonaniem oceny zdolności kredytowej wykonawcy kontraktu zleceniodawcy gwarancji oraz ustanowieniem przez niego właściwych zabezpieczeń wierzytelności PKO BP Koszty gwarancji ponosi zleceniodawca wykonawca projektu - oferent Bankiem udzielającym gwarancji może być PKO BP SA lub inny bank wykonawcy - oferenta PKO BP SA może udzielić gwarancji również podmiotom nie będącym klientami naszego Banku Na jakim etapie należy uwzględnić obowiązek przedstawienia gwarancji przetargowej? Obowiązek przedstawienia gwarancji przetargowej przez oferenta powinien zostać przedstawiony na etapie ustalania warunków SIWZ na wybór wykonawcy projektu

24 WARUNKI OFERTY

25 WARUNKI OBSŁUGI PROJEKTU POLITYKA CENOWA niższe opłaty i prowizje przy obsłudze projektu np. odstąpienie od opłat za przedterminową spłatę kredytu, rezygnacja z prowizji za zmianę terminu spłaty kredytu w części spłacanej dotacją unijną, obniżenie minimalnej marży stosowanej przez PKO BP dla kredytów pomostowych i współfinansujących DOBÓR USŁUG I ICH PARAMETRÓW ZALEŻY OD STANDINGU FINANSOWEGO BENEFICJENTA

26 Dziękuję za uwagę

Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA. Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP

Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA. Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia DLA FIRM Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ PKO Bank Polski SA jest niekwestionowanym liderem na rynku finansowania

Bardziej szczegółowo

BANKI W PROCESIE ABSORPCJI ŚRODKÓW UE. DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ

BANKI W PROCESIE ABSORPCJI ŚRODKÓW UE. DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ BANKI W PROCESIE ABSORPCJI ŚRODKÓW UE. DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ Związek Banków Polskich Grupa Robocza ZBP Fundusze UE Norbert Jeziolowicz, ZBP Anna Żelazna, BPS SA Dariusz Kucharczyk, Kredyt

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści dla Państwa Firmy Warunki niezbędne do skorzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Rola Banku w pozyskiwaniu funduszy unijnych przez MŚP. Departament Małych Firm Michał Surówka

Rola Banku w pozyskiwaniu funduszy unijnych przez MŚP. Departament Małych Firm Michał Surówka Rola Banku w pozyskiwaniu funduszy unijnych przez MŚP Departament Małych Firm Michał Surówka Perspektywy finansowania unijnych inwestycji przez Banki W latach 2004-2006 banki poŝyczyły 8 mld zł na projekty

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym Możliwość prefinansowania dotacji i współfinansowania inwestycji kredytem jest coraz chętniej wykorzystywana również przez podmioty państwowe i samorządowe. Coraz chętniej inwestorzy tworzą naprawdę ogromne

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 Agenda PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MŚP KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT UNIA + KREDYT INWESTYCYJNY EBI PROGRAM POLSEFF

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Joanna Leśniak-Merta, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Oddział w Katowicach Katowice, 17 stycznia 2017 Kredyt UNIA

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych.

Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych. Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych. ING Bank Śląski jest najbardziej aktywnym bankiem na rynku kredytów unijnych - wynika z badań Instytutu Badań nad Gospodarką

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Anna Frankowska Biuro Finansowania Przedsiębiorstw Bank BPH 23 września 2015 r. 1 Rola Banku w pozyskiwaniu wsparcia ze środków publicznych Euro

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Czym jest poręczenie???

Czym jest poręczenie??? Spotkanie dla przedsiębiorców grudzień 2008 r. Czym jest poręczenie??? Definicja poręczenia Poręczenie według prawa cywilnego - jest to najdogodniejsza i zarazem najczęściej stosowana forma prawnego zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r.

Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r. Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r. Ryzyko transakcji w handlu zagranicznym EKSPORTER Kontrakt na dostawę towarów

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r.

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r. Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Warszawa, sierpień 2012 r. Współpraca w zakresie poręczeń i gwarancji BGK oraz PRFPK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W TRUDNYCH CZASACH KREDYT W CZASACH KRYZYSU DLA FIRM PAWEŁ BIZOŃ DEPARTAMENT KLIENTA KORPORACYJNEGO WARSZAWA, 29.04.2009 r. Kryzys a sytuacja polskich banków w 2008 roku Na

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 -

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - ALIOR BANK Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - Kim jesteśmy? NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ BANK, NOTOWANY NA GPW Rozpoczęliśmy działalność w 2008 r., grudniu 2012 r. akcje banku z sukcesem

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty trade finance

Wybrane aspekty trade finance Wybrane aspekty trade finance Kalisz, 24.02.2015 Miasto, data prezentacji Transakcje finansowania handlu: 1) Akredytywa dokumentowa Akredytywa dokumentowa to produkt, którego przeznaczeniem jest rozliczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r.

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Plan prezentacji 1. Kredyt technologiczny w ofercie Banku BPH 2. Procedura wnioskowania o kredyt technologiczny

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych Departament Produktów Finansowania Handlu Wrocław, 16.05.2012 Formy rozliczeń i zabezpieczeń transakcji

Bardziej szczegółowo

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Dr Daria Zielińska Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych Centrum Korporacyjne w Poznaniu Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE Anna Żyła Małgorzata Kowalczuk BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020 POZNAŃ 28.10.2015 r. Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz Slajd 1 z 15 Misja

Bardziej szczegółowo

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Podstawa prawna Art. 10d ust. 3 Ustawy z dnia 22 września 2006r. o uruchomieniu środków

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI PRODUKTÓW W RAMACH OFERTY PEWNY PARTNER UNIJNY

REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI PRODUKTÓW W RAMACH OFERTY PEWNY PARTNER UNIJNY Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI PRODUKTÓW W RAMACH OFERTY PEWNY PARTNER UNIJNY Warszawa, październik 2012 r. Bank państwowy założony w 1924 roku SPIS TREŚCI: Rozdział

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW P.P.H.U. PROMETEUSZ Wojciech Kras TWÓJ PARTNER W BIZNESIE ul. Bardowskiego 2/2, Parę słów o firmie Prometeusz:

Bardziej szczegółowo

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1)

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) Warszawa, 12.06.2015 r. Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) W programie Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zielonym milionerem. Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A.

Jak zostać zielonym milionerem. Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A. Jak zostać zielonym milionerem Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A. Przygotowanie projektu Właściwa ilość substratu 2 Przygotowanie projektu Stabilność dostaw 3 Przygotowanie projektu Tendencje rynkowe

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW Prometeusz Euro Sp. z o.o. TWÓJ PARTNER W BIZNESIE , Parę słów o firmie Prometeusz: 15 lat doświadczenia założyciela

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z wykorzystanej dotacji, w rozumieniu art. 6b ust.

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Banki zaostrzyły kryteria finansowania projektów unijnych. Podobnie zrobiły spółki leasingowe.

Banki zaostrzyły kryteria finansowania projektów unijnych. Podobnie zrobiły spółki leasingowe. Banki zaostrzyły kryteria finansowania projektów unijnych. Podobnie zrobiły spółki leasingowe. Obecna sytuacja na rynkach finansowych spowodowała, że banki zaostrzyły kryteria fin ansowania projektów unijnych.

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 4.3 Kredyt technologiczny Ponieważ Działanie 4.3 Kredyt technologiczny jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję Wdrażającą na cały kraj. Jest

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Umowa o dofinansowanie Warunki podpisania umowy o dofinansowanie: potwierdzenie przyznania dofinansowania w formie Promesy premii technologicznej, podpisanie/wejście w życie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Łódź, 26 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 36/2015 Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Zarząd Redan

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 2009-05-19 WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 1. WSTĘP Przygotowany program jest konsekwencją realizacji Rządowego Planu Stabilności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 LWÓWEK 12-08- Malta, 2015 luty r. 2013 Informacje o FRIPWW S.A. (Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu) Data

Bardziej szczegółowo

Do 15 mln zł dla Twojej firmy na preferencyjnych warunkach!

Do 15 mln zł dla Twojej firmy na preferencyjnych warunkach! Do 15 mln zł dla Twojej firmy na preferencyjnych warunkach! + darmowe doradztwo JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ Z UE DLA KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT? Projekt skierowany jest do mikro, małych oraz średnich firm z

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Mikropożyczki (konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP)

Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.2, 3.3 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Wzrost udziału

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Beneficjent gwarancji / wierzyciel poręczenia: nazwa / nazwisko i imię... adres...

Beneficjent gwarancji / wierzyciel poręczenia: nazwa / nazwisko i imię... adres... Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania i potwierdzania gwarancji i poręczeń Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Z LE CE NI E UDZIELENI A PROMESY */ GWARANCJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Weronika Wichrowska Warszawa, 19 marca 2012 r. Kontrakt jest ważnym elementem oferty i procesu sprzedaży Dobrze napisany kontrakt,

Bardziej szczegółowo

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Polbank EFG S.A. po raz czwarty najlepszym bankiem dla Firm według miesięcznika Forbes najprostszy sposób zwiększania obrotów Twojej firmy Monika Stec dyrektor placówki

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK. 14 maja 2008r

Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK. 14 maja 2008r Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK 14 maja 2008r Bank Gospodarstwa Krajowego Bank jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje

Bardziej szczegółowo

Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Kielce, dnia 10.06.2016 roku Celem działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego jest wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

o Kredyt technologiczny

o Kredyt technologiczny Umowa Kredytowa nr o Kredyt technologiczny zawarta w dniu w pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne. Kujawskie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Załącznik nr 5 Do Umowy o współpracy Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c., stosowanym przez Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przelewy SEPA Przelewy SEPA umożliwiają szybkie rozliczenie się z kontrahentami z terenu Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu,

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Prosument dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji OZE

Prosument dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Warszawa, 26.03.2015 Tematy

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów unijnych i krajowych nowy model prowadzenia działalności poręczeniowej wynikający z projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie www.kuke.com.pl Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi

Bardziej szczegółowo

KREDYTY ROLNIKÓW. Od kredytów rolniczych. 150,00 zł 150,00 zł. Od pożyczki hipotecznej

KREDYTY ROLNIKÓW. Od kredytów rolniczych. 150,00 zł 150,00 zł. Od pożyczki hipotecznej KONTO FARMER KOMFORT KONTO FARMER PRESTIŻ Tekst jednolity na dzień 19.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla rolników w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dofinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Dofinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prezentuje: Jan Musiał Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

Bardziej szczegółowo