Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 z autopoprawkami. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 z autopoprawkami. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego"

Transkrypt

1 Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 z autopoprawkami Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

2 Budżet 2014 założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,4% przewidywany wzrost PKB 2,5% Budżet realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata Przewiduje kontynuację wykorzystania funduszy europejskich (MRPO/PO KL/PROW/PO IiŚ/PO IG/PO PT/PO RYBY) Zakłada realne planowanie kosztów projektów inwestycyjnych Zakłada dokończenie rozpoczętych inwestycji Zakłada wzrost wydatków bieżących w stosunku do 1 stycznia 2013 r. w jednostkach oświaty (bez PO KL) o 4,5% i w instytucjach kultury o 5,8 % (w projekcie budżetu przewidziano 5,0%)

3 Plan budżetu województwa na 2014 rok po uwzględnieniu Autopoprawek Nr 1 i Nr 2 Treść Projekt budżetu na 2014 r. Zmniejszenie - Zwiększenie + Projekt budżetu po autopoprawce Nr 1 i Nr 2 Treść Projekt budżetu na 2014 r. Zmniejszenie - Zwiększenie + Projekt budżetu po autopoprawce Nr 1 i Nr 2 I. DOCHODY II. WYDATKI wynik (I - II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY kredyt kredyty do spłaty kredyt na VAT od zakupu - pojazdów szynowych spłata kredytu pomostowego kredyt pomostowy na zaciągniętego na prefinansowanie projektów prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami współfinansowanych pochodzącymi z budżetu UE środkami pochodzącymi z budżetu UE emisja obligacji wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - spłata udzielonych pożyczek udzielone pożyczki i kredyty / Ogółem: I + III Ogółem: II + IV

4 Prace nad budżetem Autopoprawki Nr 1 i Nr 2 Autopoprawka nr 1 Autopoprawka nr 2 zwiększenie wydatków o kwotę zł w związku z przesunięciem realizacji zadań z 2013 na 2014 r. zwiększenie dochodów o kwotę zł z tytułu dotacji i środków na projekty UE W konsekwencji : wprowadzenie emisji obligacji na kwotę zł zmniejszenie kredytu komercyjnego o kwotę zł zwiększenie kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę zł zwiększenie wolnych środków o kwotę zł 4/ zwiększenie wydatków o kwotę zł w tym: - zmniejszenie wydatków o kwotę zł - zwiększenie wydatków o kwotę zł zwiększenie dochodów o kwotę zł z tytułu PIT, CIT, dotacji z WFOŚiGW, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wydawania zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi zwiększenie rozchodów o kwotę zł na pożyczki do udzielenia dla SP ZOZ na restrukturyzację ( zł) i spłatę kredytu pomostowego ( zł) W konsekwencji: zwiększenie wolnych środków o kwotę zł

5 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Uzasadnienie Rolnictwo i łowiectwo na zadania: Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów trudności w trakcie realizacji inwestycji (zalanie placu budowy, ujawnione przesiąki) Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej opóźnienia w uzyskaniu przez wykonawcę: 1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km w m. Kędzierzynka, Kwapinka gm Raciechowice, pow. myślenicki zł 2. pozwolenia wodnoprawnego na realizację zadania pn. Budowa nowych obwałowań rzeki Biała Tarnowska w m. Bobowa, pow. gorlicki zł 5/

6 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Przetwórstwo przemysłowe na zadania: Uzasadnienie wprowadzenie wolnych środków w związku z niewykorzystaniem w 2013 r. środków otrzymanych w Projekty systemowe PO KL formie zaliczki z BGK (środki UE) w kwocie zł w projektach własnych Województwa realizowanych w ramach PO KL. SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast - Działanie 8.2 MRPO przesunięcie środków z 2013 r. na 2014 r., w tym wkład WM zł, środki UE zł m.in. na organizację warsztatów, sfinansowanie 5 umów z ekspertami z obszaru smart city w celu opracowania raportów cząstkowych strategii 6/

7 7/ Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Przebudowa odbiornika wód opadowych z pasa drogowego obwodnicy Wojnicza w postaci rowu odwadniającego Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej Przebudowa obiektów mostowych w ciagu DW 780 w m. Chełmek i DW 975 w m. Zakliczyn Kwota w zł Transport i łączność na zadania: Uzasadnienie środki stanowiące pomoc finansową dla gminy Wojnicz, z powodu przedłużającej się procedury pozyskania działek oraz opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej przystąpienie do realizacji planowanej inwestycji, zostaną przekazane w 2014 r. część zapłaty za opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie nastąpi w 2014 r. po uzyskaniu pozytywnej oceny dokumentów przez Komisję Europejską w trakcie robót w zakresie przebudowy skrzyżowania ujawniono przebieg niezidentyfikowanych na mapach przedprojektowych urządzeń obcych kolidujących z pasem drogowym. Przełożenie tych urządzeń wymaga odpowiednich formalnych procedur, co skutkuje tym, iż roboty w rejonie kolizji nie mogą być realizowane do czasu dokonania przebudowy światłowodu.

8 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Kwota w zł Uzasadnienie Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów Syndyk masy upadłościowej Budostal-5 złożył pozew do sądu o bezpodstawne odstąpienie od umów przez ZDW oraz o powołanie biegłego w celu określenia zakresu i wartości robót wykonanych przez Konsorcjum. Zatrzymanie środków do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd oraz protesty mieszkańców (blokada placu budowy) spowodowały konieczność wprowadzenia zmian do rozwiązań projektowych, pozyskanie nowej decyzji wodnoprawnej i przesunięcie zakończenia robót na rok 2014 r. środki przeznaczone na wykupy gruntów nie zostały Obwodnica Gdowa - Etap I wydatkowane w 2013 r. z uwagi na brak decyzji Wojewody Małopolskiego ustalających wysokość odszkodowania 8/

9 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Kwota w zł Uzasadnienie Obwodnica Wojnicza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO kilkunastotygodniowe opóźnianie płatności należnego wynagrodzenia podwykonawcom przez Mostostal spowodowało spowolnienie budowy lub okresowe jej przerwanie i zmniejszenie zakresu robót wykonanych do planowanych. Aktualnie ZDW wypłaca Podwykonawcom ich należności bezpośrednio i roboty nabrały tempa. Jednak zaległości w zakresie wykonanych robót nie można było nadrobić 1. brak prawomocnych decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za grunty ( zł) oraz na zadaniu dotyczącym zabezpieczenia osuwiska w m. Gorlice decyzja ZRID została zaskarżona, nie jest możliwe wypłacenie pozostałych 30% odszkodowań za wykup gruntów ( zł) Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych zł 2. przedłużające się procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i przygotowaniem dokumentacji projektowych (pomoc finansowa dla powiatu Tatrzańskiego zł, gminy Wierzchosławice zł oraz gminy Zator zł) zł

10 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Kwota w zł Uzasadnienie Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond Obwodnica Olkusza - Etap II Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Liczne niezinwentaryzowane kolizje z uzbrojeniem podziemnym, których istnienie zostało stwierdzone dopiero po wykonaniu przekopów i odkrywek (słup sygnalizacji świetlnej posadowiony na wodociągu, ciepłociąg nie zinwentaryzowany wysokościowo) oraz błędy wysokościowe na pozyskanej ze Starostwa mapie do celów projektowych spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w wykonanej dokumentacji projektowej i przełożenia wbudowanych już elementów na budowie brak decyzji ustalających wysokość odszkodowania, które wydaje Wojewoda Małopolski nie zawarto umowy z wykonawcą ze względu na odwołanie jednego z uczestników postępowania przetargowego. Po rozprawie w KIO trwa oczekiwanie na wyrok w sprawie przetargu

11 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim Kwota w zł Uzasadnienie ostatnia (piąta) płatność w ramach umowy na wykonanie pracy badawczej pn. Opracowanie metodyki tworzenia planu transportu publicznego dla województwa małopolskiego oraz pracy rozwojowej pn. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim, z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu planu transportowego i uwzględnienia w nim uwag, zostanie uregulowana w 2014 r. Turystyka na zadanie: Projekt pn."tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego-małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej-etap I"-Działanie 3.1 C MRPO wydłużenie terminu wykonania oznakowania drogowego Szlaku do końca czerwca 2014 r. ze względu na przedłużający się proces pozyskania uzgodnień dla lokalizacji znaków drogowych w pasie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych (niezależne od Województwa Małopolskiego)

12 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Podniesienie jakości udostępniania usług/ danych poprzez budowę sieci teleinformatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych UMWM i systemów współpracujących Kwota w zł Działalność usługowa na zadania: Uzasadnienie w ramach realizacji umowy na "Dostarczenie łączności przewodowej (stacjonarnej) dla zapewnienia komunikacji pomiędzy CPD UMWM, a poszczególnymi lokalizacjami, w których rozlokowane zostaną elementy systemu oraz zapewnienie gwarancji na dostarczone elementy i usługi" zawartej z Telekomunikacją Polska S.A. przewidziane były do realizacji zamówienia uzupełniające dotyczące wykonania instalacji i uruchomienia łączności w nowej lokalizacji na potrzeby realizacji projektów UMWM. Umowy na zmianę wykonania instalacji będą realizowane w 2014 r. Wdrażanie projektu ADAPT2DC w Małopolsce - Program INTERREG IV C przesunięcie środków (w tym: wkład WM zł, środki UE zł) na działania przewidziane w harmonogramie realizacji projektu, tj. na koszty materiałów promocyjnych, organizację w Małopolsce międzynarodowego spotkania partnerów Projektu, usługi eksperckie (umowy zlecenia) oraz na koszty delegacji służbowych zagranicznych

13 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Małopolski System Informacji Medycznej - Działanie 1.2 MRPO Kwota w zł Informatyka na zadanie: Uzasadnienie przesunięcie środków z 2013 r. na 2014 r. (w tym wkład WM zł, środki UE zł) na realizację zamówienia publicznego na zakup, wdrożenie i konfigurację systemu informacji medycznej oraz zakup, instalację i konfigurację oprogramowania niezbędnego do wdrożenia tego systemu oraz sprzętu serwerowego, komputerowego i sieciowego. Środki te stanowią oszczędność w 2013 r. po zawarciu umowy na opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności Projektu na niższą, od planowanej. Administracja publiczna na zadania: na zakup archiwizacji danych oraz rozbudowy systemu backup-owego w celu ujednolicenia w 2014 r. systemów w związku z planowanym wdrożeniem w Urzędzie Informatyzacja Urzędu Zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Województwem (projekt realizowany w ramach Działania 1.2 MRPO).

14 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Uzasadnienie Wdrażanie projektu CLUE w Małopolsce - Program INTERREG IVC urealnienie wydatków w ramach Projektu o kwotę zł (w tym: wkład WM zł, środki UE zł) na działania przewidziane we wniosku aplikacyjnym dotyczących kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu, na krajowe delegacje służbowe i usługi pocztowe i kurierskie Business in Małopolska Partnership Network - Działanie 8.2 MRPO przesunięcie środków z 2013 r. na 2014 r. (w tym wkład WM zł, środki UE zł oraz budżet państwa zł) na wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie oraz produkcję materiałów informacyjno promocyjnych (ze względu na późniejsze, od planowanego, zatrudnienie pracownika realizującego Projekt prace nad przygotowaniem dokumentacji związanej z organizacją przetargu nieograniczonego).

15 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Uzasadnienie Oświata i wychowanie na zadanie: Inspektor nadzoru budowlanego odmówił podpisania Modernizacja budynków Zespołu Szkół protokołu odbioru robót ze względu na wadliwe Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła wykonanie części zaplanowanych prac, w związku z Gościnności w Myślenicach czym nastąpiła konieczność wydatkowania środków w 2014 roku. Ochrona zdrowia na zadanie: Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zespołem techniczno-administracyjnym opóźnienie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę planowanych pierwotnie w harmonogramie w br. - konieczne jest dokonanie zmian w zakresie rzeczowym związanym z rozpoczęciem robót ziemnych i konstrukcyjnych. Termin uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót ziemnych planowany jest w styczniu 2014 r.

16 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Realizacja międzynarodowej wystawy w nowej siedzibie Cricoteki w 2014 roku - Działanie 3.3 B MRPO Adaptacja budynku na potrzeby siedziby Muzeum Pienińskiego im. J. Szalaya oraz budowa Skansenu Pienińskiego w Szlachtowej Skrzydła Wielkiej Wojny - Małopolska Działanie 3.3 B MRPO Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "CRICOTEKA" przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Kwota w zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania: Uzasadnienie przesunięcie terminu otwarcia wystawy na rok na koszty związane z obsługą kredytu zaciąganego na pomostowe finansowanie zadania, w związku z planowanym w 2014 roku uzyskaniem dofinansowania w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska Słowacja wprowadzenie zmian w projekcie i konieczność przeprowadzenia dodatkowej procedury przetargowej na zaprojektowanie i wykonanie ekspozycji w 2014 roku przedłużające się uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi odnośnie rozwiązań budowlano - konserwatorskich

17 Autopoprawka nr 1 pozostałe zmiany Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Transport i łączność na zadania: Uzasadnienie Opracowanie systemu zarządzania oraz planu uruchomienia kolei aglomeracyjnej w ramach Działania 9.3 MRPO Projekt realizowany będzie w ramach Działania 9.3 pn.: Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Środki (wkład własny WM) przeznaczone zostaną na zlecenie opracowań dotyczących uruchomienia kolei aglomeracyjnej. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej zwiększenie wartości zadania ze względu na konieczność wykonania usługi doradztwa technicznego w zakresie odbiorów technicznych pojazdów kolejowych (wydatek kwalifikowalny)

18 Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zmniejszenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych Dostosowanie infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Kwota w zł Ochrona zdrowia na zadania: Uzasadnienie rezygnacja z Opracowania strategii na lata ze wskazaniem kierunku restrukturyzacji i wyboru optymalnego wariantu działalności zakładów opieki zdrowotnej Zimowe Igrzyska Olimpijskie - KRAKÓW 2022 Kultura fizyczna na zadanie:

19 Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Kwota Nazwa zadania w zł Rolnictwo i łowiectwo na zadanie: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Małopolskiego dla Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach na zadania z zakresu doradztwa rolniczego (gospodarstwa ekologiczne) Uzasadnienie Rozwój wsi i rolnictwa na integrację kół gospodyń wiejskich, w tym na szkolenia ( zł) oraz małe granty ( zł) Transport i łączność na zadania: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich na wykonane 15 km tzw. cichych nawierzchni obniżających poziom hałasu (w tym zł z WFOŚiGW) Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych na opracowanie dokumentacji przebudowy DW 975 na odcinku Dąbrowa Tarnowska - Gródek n. Dunajcem

20 Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu Kwota w zł Turystyka na zadanie: Uzasadnienie na otwarty konkurs ofert z dziedziny turystyki pn.: Szlak Architektury Drewnianej ( zł) oraz targi turystyczne Winter Travel ( zł) Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli Administracja publiczna na zadania: na wydatki związane z 10 - leciem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Integracja Województwa Promocja województwa na: "Święto Wolności" 25-lecie pierwszych wolnych wyborów ( zł) oraz na jubileusz 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego ( zł) w tym na przedsięwzięcia Filmoteka Małopolska ( zł) oraz Święto Małopolski 15 lat samorządu Województwa Małopolskiego ( zł)

21 Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Kwota w zł Uzasadnienie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadanie: Wsparcie finansowe prac budowlanoremontowych remiz strażackich z terenu województwa małopolskiego - Małopolskie Remizy Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa Oświata i wychowanie na zadania: Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie Program pn. Małopolskie dziedzictwo na zadanie budżetowe pn. Małopolskie SOS w edukacji i sporcie

22 Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Kwota Nazwa zadania w zł Ochrona zdrowia na zadania: Dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Internistyczno- Kardiologicznego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizowane przez Szpital Specjalistyczny im. Śniadeckiego w Nowym Sączu Uzasadnienie Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim z przeznaczeniem na szczepienia przeciw pneumokokom, szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy na zwalczanie narkomanii zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi zł Pomoc społeczna na zadania: z przeznaczeniem na kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

23 Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach Kwota w zł Edukacyjna opieka wychowawcza na zadania: Uzasadnienie na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania: Mecenat Małopolski w dziedzinie kultury na konkurs Kapliczka Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym na Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury ( zł), Międzynarodowe spotkania z folklorem (Festiwal zł) Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu na realizację projektów pn. Święto Dzieci Gór na przygotowanie projektu Centrum Muzyki Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie w Krakowie Upowszechnianie kultury fizycznej Kultura fizyczna na zadanie: na realizację programu Małopolska biega

24 Autopoprawka nr 2 pozostałe zmiany Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa Kwota w zł Transport i łączność na zadanie: Uzasadnienie na dokapitalizowanie jednoosobowej Spółki Województwa Małopolskiego pod firmą,,koleje Małopolskie Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie rezerwę ogólną rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Różne rozliczenia na: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania: na konkurs dla jst. pn. Małopolska Biblioteka+ Opera Krakowska w Krakowie na realizację zadania pn. Skrzypek na dachu premiera

25 Autopoprawka nr 2 pozostałe zmiany Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu Centrum Sztuki Mościce Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Kwota Uzasadnienie w zł z przeznaczeniem na Sądecki Festiwal Muzyczny IUBILAEI CANTUS ( zł), Wieczory Małopolskie ( zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Scena Muzyki Klasycznej na realizację projektu pn. Rewitalizacja tradycyjnych, ginących zawodów wiejskich i małomiasteczkowych w Sądeckim Parku Etnograficznym Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Prorokowanie wyobraźni (Edukacja przez Sztukę Władysława Hasiora) oraz Galeria Hasiora ochrona przeciw pożarowa (interwencja) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Wiosna na Orawie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

26 Miliony zł Dochody budżetu WM w latach (plan na 01.01) dochody Województwa bez środków UE środki UE

27 Dochody budżetu Województwa na 2014 rok według źródeł powstawania udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotacje i środki na programy europejskie dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t., z funduszy celowych subwencja ogólna pozostałe dochody razem

28 Struktura dochodów budżetu Województwa na 2014 rok według źródeł powstawania PIT + CIT; 370,3 mln zł 28,9% dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t, z funduszy celowych; 264,6 mln zł 20,6% dotacje i środki na programy europejskie; 443,3 mln zł 34,6% subwencja ogólna; 160,3 mln zł 12,5% pozostałe dochody; 43,4 mln zł 3,4%

29 Miliony zł Dochody z PIT w budżecie Województwa Małopolskiego (plan na 01.01) , ,

30 Miliony zł Dochody z CIT w budżecie Województwa Małopolskiego (plan na 01.01) ,7 283,

31 Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Małopolskiego w latach (plan na 01.01) część oświatowa część wyrównawcza część regionalna

32 Miliony zł Wysokość wydatków budżetu Województwa w latach (plan na 01.01) środki krajowe środki UE

33 Wydatki ogółem na 2014 rok - w tym na ważniejsze programy operacyjne (w mln zł) Całość: 1 430,2 mln zł 5,6 312,8 718,1 155,1 139,6 58,8 40,2 MRPO PROW SPPW inne programy współfinansowane z UE PO KL POIiŚ pozostałe wydatki budżetowe

34 Struktura wydatków budżetu Województwa na 2014 rok wydatki pozostałe; 781,5 mln zł 54,6% wydatki inwestycyjne; 648,7 mln zł 45,4%

35 Główne kierunki wydatków w 2014 r. Treść Plan na 2014 r. w tym wydatki majątkowe Plan na r. w tym wydatki majątkowe Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (głównie wydatki na PO KL) Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza Przetwórstwo przemysłowe (głównie II oś MRPO i PO KL) Ochrona zdrowia Kultura fizyczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w tym na Małopolskie Remizy mln zł, wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na zakup sprzętu ratowniczogaśniczego 0,4 mln zł, wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa - 0,3 mln zł) Pozostałe wydatki razem

36 w % Udział wydatków inwestycyjnych w ogółem wydatków w latach , ,4 40,7 53,3 45,4 54,5 51,2 47,9 51,8 49,3 44,0 39,3 39,0 38,4 45, plan na wykonanie (w 2013 r. przewidywane wykonanie)

37 Miliony zł Wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem środków UE w latach (plan na 01.01) środki krajowe środki UE

38 Budżet Województwa Małopolskiego na 2014 rok I. DOCHODY II. WYDATKI wynik (I - II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY kredyt kredyty do spłaty kredyt na VAT od zakupu pojazdów szynowych kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE emisja obligacji spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych udzielone pożyczki i kredyty spłata udzielonych pożyczek Ogółem: I + III Ogółem: II + IV

39 Miliony zł Miliony zł Kredyty w latach , ,4 100, ,0 17,7 30,5 36,7 plan na stan aktualny plan na Plan na 1.01 Wykonanie na kredyt na VAT od zakupu pojazdów szynowych kredyt na fin. deficytu, obligacje kredyt pomostowy na prefin. projektów współfin. z UE

40 Miliony zł Skumulowane zadłużenie Skumulowane zadłużenie Kredyty pomostowe

41 Wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych 25,00% Wskaźnik obsługi zadłużenia 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 2,52% 6,77% 7,38% 7,96% 8,14% 7,8% 7,6% 7,2% 6,9% 6,6% 6,0% 4,9% 2,7% 0,7% 0,4% 0,00% średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat (maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty) obsługa zadłużenia / dochody ogółem

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r.

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2011

Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2011 Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 211 Zarząd Województwa Małopolskiego BudŜet 211 załoŝenia konstrukcyjne ZałoŜenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,3% przewidywany wzrost PKB 3,5%

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu. Województwa Małopolskiego. na rok Jacek Krupa Marszałek

Projekt budżetu. Województwa Małopolskiego. na rok Jacek Krupa Marszałek Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2017 Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego Budżet 2017 założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja przewidywany

Bardziej szczegółowo

Budżet województwa małopolskiego na rok 2007 Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Zakładane wskaźniki makroekonomiczne wzrost PKB 4,6% inflacja średnioroczna 1,9% 2 Budżet 2007 założenia konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK SZCZECIN, 27 STYCZNIA 2015 ROKU 2 Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,2% przewidywany wzrost PKB 3,4% Został opracowany w warunkach systemowych,

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok 2 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. wg stanu na dzień 01.01.15

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Wyszczególnienie Plan na 30.11.2014 Plan na 2015 r. % DOCHODY 96 802 741 zł 98 167 767 zł 101,41 Dochody bieżące 88 408 029 zł 84 719 379 zł 95,82 Dochody majątkowe 8 394

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014

BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014 BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014 Budżet Nowego Targu w 2014 r. 2014 Dochody 116 300 000 zł Wydatki 131 203 000 zł Przychody 25 003 000 zł Rozchody 10 100 000 zł Deficyt 14 903 000 zł 141 303 000 zł 141 303

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU DOCHODY Wykonanie dochodów w 2009 roku w mln zł Plan 379,0 166,5 673,4 1 218,9 Wykonanie 398,8 162,8 618,1 1 179,7 tj. 96,8 % planu Dochody własne

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Załącznik nr 1 do Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Plan na rok L.p. Treść przychodów i 2011 rozchodów 1. Planowane dochody 21 909 707,67 2. Planowane wydatki Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2)

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok Podstawa oceny budżetu Województwa Wielkopolskiego Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Województwa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK Gdańsk, czerwiec 2015 Opinia RIO Skład Orzekający RIO uchwałą nr 072/w111/R/II/15 z dnia 10 kwietnia 2015 roku pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Załącznik nr 1 do Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Plan na rok Treść przychodów i 2011 rozchodów 1. Planowane dochody 22 519 677,87 2. Planowane wydatki Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) 23

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł

subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013 wyniesie 393.471.000,00 zł, z tego: dochody własne 216.027.930,34 zł subwencja ogólna z budżetu państwa 123.118.443,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2010. Autopoprawka. Zarząd Województwa Małopolskiego

Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2010. Autopoprawka. Zarząd Województwa Małopolskiego Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2010 Autopoprawka Zarząd Województwa Małopolskiego BudŜet 2010 załoŝenia konstrukcyjne ZałoŜenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,0% przewidywany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010 Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010 Dane Ogólne Dochody wykonane 94.765.779,11 zł czyli 97,78 % Wydatki wykonane 103.810.147,92 zł czyli 89,25 % Dane Ogólne Przychody roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 21.12.2015 r. PROJEKT BUDŻETU NA 2016 r. Projekt budżetu na 2016r. zakłada następujące wielkości: Wyszczególnienie Plan na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 201 1 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok w dniu 10 lutego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.

Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r. Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK Gdańsk, czerwiec 2016 Budżet 2015 wybrane dane dochody wydatki 842 802 pozytywna opinia RIO 2015 wynik budżetu 40 nadwyżka operacyjna 113 spłata i

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne. Projekt Budżetu na 2016 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne. Projekt Budżetu na 2016 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne Projekt Budżetu na 2016 rok Charakterystyka Województwa Wielkopolskiego Udział Województwa Wielkopolskiego w tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

roku dot. prognozy dochodów budżetu Gminy Dobczyce na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany": Dział Rozdział N a z w a Zwiększenia Zmniejszenia

roku dot. prognozy dochodów budżetu Gminy Dobczyce na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany: Dział Rozdział N a z w a Zwiększenia Zmniejszenia Załącznik Nr 1 do uchwały roku dot. prognozy dochodów budżetu Gminy Dobczyce na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany": Dział Rozdział N a z w a Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 300

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 tys. zł 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 PRZYCHODY 20 554 ROZCHODY 16 704 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 529 800

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/40/11 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/40/11 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r. UCHWAŁA NR IX/40/11 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 3822 UCHWAŁA NR 141/XIX/2016 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/149/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opinie Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM z dnia 11 grudnia 2009r.

Opinie Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM z dnia 11 grudnia 2009r. Opinie Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM z dnia 11 grudnia 2009r. Szanowny Pan Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Opinie Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2675 UCHWAŁA NR XII/238/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLV Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r.

Uchwała nr XLV Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r. Uchwała nr XLV.274.14 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok.

UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok. UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY W FAŁKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 567.LXI.2014 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR 567.LXI.2014 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR 567.LXI.2014 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Dokonuje zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę zł zgodnie z Tabelą Nr 1 z tego : -zmniejsza się dochody bieżące o kwotę zł

1 Dokonuje zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę zł zgodnie z Tabelą Nr 1 z tego : -zmniejsza się dochody bieżące o kwotę zł U C H W A Ł A Nr XIV/96/ 2016 Rady Gminy Chynów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 r. Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 1976 UCHWAŁA NR XX/207/16 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Nr IX/152/15 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego. Data utworzenia 2015-05-25 Numer aktu 152 Akt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU

BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU Budżet wykonanie 2011 r. DOCHODY 2 081 295 758 WYDATKI 2 543 287 727 DEFICYT SFINANSOWANY KREDYTAMI, OBLIGACJAMI I WOLNYMI ŚRODKAMI *) - 461 991 969 Budżet - wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 tys. zł BUDŻET OGÓŁEM Budżet Miasta Zielona Góra na rok 2013

Bardziej szczegółowo