Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 z autopoprawkami. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 z autopoprawkami. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego"

Transkrypt

1 Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 z autopoprawkami Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

2 Budżet 2014 założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,4% przewidywany wzrost PKB 2,5% Budżet realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata Przewiduje kontynuację wykorzystania funduszy europejskich (MRPO/PO KL/PROW/PO IiŚ/PO IG/PO PT/PO RYBY) Zakłada realne planowanie kosztów projektów inwestycyjnych Zakłada dokończenie rozpoczętych inwestycji Zakłada wzrost wydatków bieżących w stosunku do 1 stycznia 2013 r. w jednostkach oświaty (bez PO KL) o 4,5% i w instytucjach kultury o 5,8 % (w projekcie budżetu przewidziano 5,0%)

3 Plan budżetu województwa na 2014 rok po uwzględnieniu Autopoprawek Nr 1 i Nr 2 Treść Projekt budżetu na 2014 r. Zmniejszenie - Zwiększenie + Projekt budżetu po autopoprawce Nr 1 i Nr 2 Treść Projekt budżetu na 2014 r. Zmniejszenie - Zwiększenie + Projekt budżetu po autopoprawce Nr 1 i Nr 2 I. DOCHODY II. WYDATKI wynik (I - II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY kredyt kredyty do spłaty kredyt na VAT od zakupu - pojazdów szynowych spłata kredytu pomostowego kredyt pomostowy na zaciągniętego na prefinansowanie projektów prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami współfinansowanych pochodzącymi z budżetu UE środkami pochodzącymi z budżetu UE emisja obligacji wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - spłata udzielonych pożyczek udzielone pożyczki i kredyty / Ogółem: I + III Ogółem: II + IV

4 Prace nad budżetem Autopoprawki Nr 1 i Nr 2 Autopoprawka nr 1 Autopoprawka nr 2 zwiększenie wydatków o kwotę zł w związku z przesunięciem realizacji zadań z 2013 na 2014 r. zwiększenie dochodów o kwotę zł z tytułu dotacji i środków na projekty UE W konsekwencji : wprowadzenie emisji obligacji na kwotę zł zmniejszenie kredytu komercyjnego o kwotę zł zwiększenie kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę zł zwiększenie wolnych środków o kwotę zł 4/ zwiększenie wydatków o kwotę zł w tym: - zmniejszenie wydatków o kwotę zł - zwiększenie wydatków o kwotę zł zwiększenie dochodów o kwotę zł z tytułu PIT, CIT, dotacji z WFOŚiGW, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wydawania zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi zwiększenie rozchodów o kwotę zł na pożyczki do udzielenia dla SP ZOZ na restrukturyzację ( zł) i spłatę kredytu pomostowego ( zł) W konsekwencji: zwiększenie wolnych środków o kwotę zł

5 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Uzasadnienie Rolnictwo i łowiectwo na zadania: Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów trudności w trakcie realizacji inwestycji (zalanie placu budowy, ujawnione przesiąki) Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej opóźnienia w uzyskaniu przez wykonawcę: 1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km w m. Kędzierzynka, Kwapinka gm Raciechowice, pow. myślenicki zł 2. pozwolenia wodnoprawnego na realizację zadania pn. Budowa nowych obwałowań rzeki Biała Tarnowska w m. Bobowa, pow. gorlicki zł 5/

6 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Przetwórstwo przemysłowe na zadania: Uzasadnienie wprowadzenie wolnych środków w związku z niewykorzystaniem w 2013 r. środków otrzymanych w Projekty systemowe PO KL formie zaliczki z BGK (środki UE) w kwocie zł w projektach własnych Województwa realizowanych w ramach PO KL. SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast - Działanie 8.2 MRPO przesunięcie środków z 2013 r. na 2014 r., w tym wkład WM zł, środki UE zł m.in. na organizację warsztatów, sfinansowanie 5 umów z ekspertami z obszaru smart city w celu opracowania raportów cząstkowych strategii 6/

7 7/ Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Przebudowa odbiornika wód opadowych z pasa drogowego obwodnicy Wojnicza w postaci rowu odwadniającego Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej Przebudowa obiektów mostowych w ciagu DW 780 w m. Chełmek i DW 975 w m. Zakliczyn Kwota w zł Transport i łączność na zadania: Uzasadnienie środki stanowiące pomoc finansową dla gminy Wojnicz, z powodu przedłużającej się procedury pozyskania działek oraz opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej przystąpienie do realizacji planowanej inwestycji, zostaną przekazane w 2014 r. część zapłaty za opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie nastąpi w 2014 r. po uzyskaniu pozytywnej oceny dokumentów przez Komisję Europejską w trakcie robót w zakresie przebudowy skrzyżowania ujawniono przebieg niezidentyfikowanych na mapach przedprojektowych urządzeń obcych kolidujących z pasem drogowym. Przełożenie tych urządzeń wymaga odpowiednich formalnych procedur, co skutkuje tym, iż roboty w rejonie kolizji nie mogą być realizowane do czasu dokonania przebudowy światłowodu.

8 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Kwota w zł Uzasadnienie Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów Syndyk masy upadłościowej Budostal-5 złożył pozew do sądu o bezpodstawne odstąpienie od umów przez ZDW oraz o powołanie biegłego w celu określenia zakresu i wartości robót wykonanych przez Konsorcjum. Zatrzymanie środków do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd oraz protesty mieszkańców (blokada placu budowy) spowodowały konieczność wprowadzenia zmian do rozwiązań projektowych, pozyskanie nowej decyzji wodnoprawnej i przesunięcie zakończenia robót na rok 2014 r. środki przeznaczone na wykupy gruntów nie zostały Obwodnica Gdowa - Etap I wydatkowane w 2013 r. z uwagi na brak decyzji Wojewody Małopolskiego ustalających wysokość odszkodowania 8/

9 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Kwota w zł Uzasadnienie Obwodnica Wojnicza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO kilkunastotygodniowe opóźnianie płatności należnego wynagrodzenia podwykonawcom przez Mostostal spowodowało spowolnienie budowy lub okresowe jej przerwanie i zmniejszenie zakresu robót wykonanych do planowanych. Aktualnie ZDW wypłaca Podwykonawcom ich należności bezpośrednio i roboty nabrały tempa. Jednak zaległości w zakresie wykonanych robót nie można było nadrobić 1. brak prawomocnych decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za grunty ( zł) oraz na zadaniu dotyczącym zabezpieczenia osuwiska w m. Gorlice decyzja ZRID została zaskarżona, nie jest możliwe wypłacenie pozostałych 30% odszkodowań za wykup gruntów ( zł) Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych zł 2. przedłużające się procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i przygotowaniem dokumentacji projektowych (pomoc finansowa dla powiatu Tatrzańskiego zł, gminy Wierzchosławice zł oraz gminy Zator zł) zł

10 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Kwota w zł Uzasadnienie Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond Obwodnica Olkusza - Etap II Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Liczne niezinwentaryzowane kolizje z uzbrojeniem podziemnym, których istnienie zostało stwierdzone dopiero po wykonaniu przekopów i odkrywek (słup sygnalizacji świetlnej posadowiony na wodociągu, ciepłociąg nie zinwentaryzowany wysokościowo) oraz błędy wysokościowe na pozyskanej ze Starostwa mapie do celów projektowych spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w wykonanej dokumentacji projektowej i przełożenia wbudowanych już elementów na budowie brak decyzji ustalających wysokość odszkodowania, które wydaje Wojewoda Małopolski nie zawarto umowy z wykonawcą ze względu na odwołanie jednego z uczestników postępowania przetargowego. Po rozprawie w KIO trwa oczekiwanie na wyrok w sprawie przetargu

11 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim Kwota w zł Uzasadnienie ostatnia (piąta) płatność w ramach umowy na wykonanie pracy badawczej pn. Opracowanie metodyki tworzenia planu transportu publicznego dla województwa małopolskiego oraz pracy rozwojowej pn. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim, z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu planu transportowego i uwzględnienia w nim uwag, zostanie uregulowana w 2014 r. Turystyka na zadanie: Projekt pn."tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego-małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej-etap I"-Działanie 3.1 C MRPO wydłużenie terminu wykonania oznakowania drogowego Szlaku do końca czerwca 2014 r. ze względu na przedłużający się proces pozyskania uzgodnień dla lokalizacji znaków drogowych w pasie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych (niezależne od Województwa Małopolskiego)

12 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Podniesienie jakości udostępniania usług/ danych poprzez budowę sieci teleinformatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych UMWM i systemów współpracujących Kwota w zł Działalność usługowa na zadania: Uzasadnienie w ramach realizacji umowy na "Dostarczenie łączności przewodowej (stacjonarnej) dla zapewnienia komunikacji pomiędzy CPD UMWM, a poszczególnymi lokalizacjami, w których rozlokowane zostaną elementy systemu oraz zapewnienie gwarancji na dostarczone elementy i usługi" zawartej z Telekomunikacją Polska S.A. przewidziane były do realizacji zamówienia uzupełniające dotyczące wykonania instalacji i uruchomienia łączności w nowej lokalizacji na potrzeby realizacji projektów UMWM. Umowy na zmianę wykonania instalacji będą realizowane w 2014 r. Wdrażanie projektu ADAPT2DC w Małopolsce - Program INTERREG IV C przesunięcie środków (w tym: wkład WM zł, środki UE zł) na działania przewidziane w harmonogramie realizacji projektu, tj. na koszty materiałów promocyjnych, organizację w Małopolsce międzynarodowego spotkania partnerów Projektu, usługi eksperckie (umowy zlecenia) oraz na koszty delegacji służbowych zagranicznych

13 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Małopolski System Informacji Medycznej - Działanie 1.2 MRPO Kwota w zł Informatyka na zadanie: Uzasadnienie przesunięcie środków z 2013 r. na 2014 r. (w tym wkład WM zł, środki UE zł) na realizację zamówienia publicznego na zakup, wdrożenie i konfigurację systemu informacji medycznej oraz zakup, instalację i konfigurację oprogramowania niezbędnego do wdrożenia tego systemu oraz sprzętu serwerowego, komputerowego i sieciowego. Środki te stanowią oszczędność w 2013 r. po zawarciu umowy na opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności Projektu na niższą, od planowanej. Administracja publiczna na zadania: na zakup archiwizacji danych oraz rozbudowy systemu backup-owego w celu ujednolicenia w 2014 r. systemów w związku z planowanym wdrożeniem w Urzędzie Informatyzacja Urzędu Zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Województwem (projekt realizowany w ramach Działania 1.2 MRPO).

14 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Uzasadnienie Wdrażanie projektu CLUE w Małopolsce - Program INTERREG IVC urealnienie wydatków w ramach Projektu o kwotę zł (w tym: wkład WM zł, środki UE zł) na działania przewidziane we wniosku aplikacyjnym dotyczących kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu, na krajowe delegacje służbowe i usługi pocztowe i kurierskie Business in Małopolska Partnership Network - Działanie 8.2 MRPO przesunięcie środków z 2013 r. na 2014 r. (w tym wkład WM zł, środki UE zł oraz budżet państwa zł) na wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie oraz produkcję materiałów informacyjno promocyjnych (ze względu na późniejsze, od planowanego, zatrudnienie pracownika realizującego Projekt prace nad przygotowaniem dokumentacji związanej z organizacją przetargu nieograniczonego).

15 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Uzasadnienie Oświata i wychowanie na zadanie: Inspektor nadzoru budowlanego odmówił podpisania Modernizacja budynków Zespołu Szkół protokołu odbioru robót ze względu na wadliwe Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła wykonanie części zaplanowanych prac, w związku z Gościnności w Myślenicach czym nastąpiła konieczność wydatkowania środków w 2014 roku. Ochrona zdrowia na zadanie: Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zespołem techniczno-administracyjnym opóźnienie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę planowanych pierwotnie w harmonogramie w br. - konieczne jest dokonanie zmian w zakresie rzeczowym związanym z rozpoczęciem robót ziemnych i konstrukcyjnych. Termin uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót ziemnych planowany jest w styczniu 2014 r.

16 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Realizacja międzynarodowej wystawy w nowej siedzibie Cricoteki w 2014 roku - Działanie 3.3 B MRPO Adaptacja budynku na potrzeby siedziby Muzeum Pienińskiego im. J. Szalaya oraz budowa Skansenu Pienińskiego w Szlachtowej Skrzydła Wielkiej Wojny - Małopolska Działanie 3.3 B MRPO Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "CRICOTEKA" przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Kwota w zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania: Uzasadnienie przesunięcie terminu otwarcia wystawy na rok na koszty związane z obsługą kredytu zaciąganego na pomostowe finansowanie zadania, w związku z planowanym w 2014 roku uzyskaniem dofinansowania w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska Słowacja wprowadzenie zmian w projekcie i konieczność przeprowadzenia dodatkowej procedury przetargowej na zaprojektowanie i wykonanie ekspozycji w 2014 roku przedłużające się uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi odnośnie rozwiązań budowlano - konserwatorskich

17 Autopoprawka nr 1 pozostałe zmiany Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Transport i łączność na zadania: Uzasadnienie Opracowanie systemu zarządzania oraz planu uruchomienia kolei aglomeracyjnej w ramach Działania 9.3 MRPO Projekt realizowany będzie w ramach Działania 9.3 pn.: Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Środki (wkład własny WM) przeznaczone zostaną na zlecenie opracowań dotyczących uruchomienia kolei aglomeracyjnej. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej zwiększenie wartości zadania ze względu na konieczność wykonania usługi doradztwa technicznego w zakresie odbiorów technicznych pojazdów kolejowych (wydatek kwalifikowalny)

18 Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zmniejszenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych Dostosowanie infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Kwota w zł Ochrona zdrowia na zadania: Uzasadnienie rezygnacja z Opracowania strategii na lata ze wskazaniem kierunku restrukturyzacji i wyboru optymalnego wariantu działalności zakładów opieki zdrowotnej Zimowe Igrzyska Olimpijskie - KRAKÓW 2022 Kultura fizyczna na zadanie:

19 Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Kwota Nazwa zadania w zł Rolnictwo i łowiectwo na zadanie: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Małopolskiego dla Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach na zadania z zakresu doradztwa rolniczego (gospodarstwa ekologiczne) Uzasadnienie Rozwój wsi i rolnictwa na integrację kół gospodyń wiejskich, w tym na szkolenia ( zł) oraz małe granty ( zł) Transport i łączność na zadania: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich na wykonane 15 km tzw. cichych nawierzchni obniżających poziom hałasu (w tym zł z WFOŚiGW) Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych na opracowanie dokumentacji przebudowy DW 975 na odcinku Dąbrowa Tarnowska - Gródek n. Dunajcem

20 Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu Kwota w zł Turystyka na zadanie: Uzasadnienie na otwarty konkurs ofert z dziedziny turystyki pn.: Szlak Architektury Drewnianej ( zł) oraz targi turystyczne Winter Travel ( zł) Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli Administracja publiczna na zadania: na wydatki związane z 10 - leciem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Integracja Województwa Promocja województwa na: "Święto Wolności" 25-lecie pierwszych wolnych wyborów ( zł) oraz na jubileusz 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego ( zł) w tym na przedsięwzięcia Filmoteka Małopolska ( zł) oraz Święto Małopolski 15 lat samorządu Województwa Małopolskiego ( zł)

21 Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Kwota w zł Uzasadnienie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadanie: Wsparcie finansowe prac budowlanoremontowych remiz strażackich z terenu województwa małopolskiego - Małopolskie Remizy Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa Oświata i wychowanie na zadania: Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie Program pn. Małopolskie dziedzictwo na zadanie budżetowe pn. Małopolskie SOS w edukacji i sporcie

22 Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Kwota Nazwa zadania w zł Ochrona zdrowia na zadania: Dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Internistyczno- Kardiologicznego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizowane przez Szpital Specjalistyczny im. Śniadeckiego w Nowym Sączu Uzasadnienie Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim z przeznaczeniem na szczepienia przeciw pneumokokom, szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy na zwalczanie narkomanii zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi zł Pomoc społeczna na zadania: z przeznaczeniem na kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

23 Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach Kwota w zł Edukacyjna opieka wychowawcza na zadania: Uzasadnienie na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania: Mecenat Małopolski w dziedzinie kultury na konkurs Kapliczka Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym na Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury ( zł), Międzynarodowe spotkania z folklorem (Festiwal zł) Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu na realizację projektów pn. Święto Dzieci Gór na przygotowanie projektu Centrum Muzyki Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie w Krakowie Upowszechnianie kultury fizycznej Kultura fizyczna na zadanie: na realizację programu Małopolska biega

24 Autopoprawka nr 2 pozostałe zmiany Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa Kwota w zł Transport i łączność na zadanie: Uzasadnienie na dokapitalizowanie jednoosobowej Spółki Województwa Małopolskiego pod firmą,,koleje Małopolskie Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie rezerwę ogólną rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Różne rozliczenia na: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania: na konkurs dla jst. pn. Małopolska Biblioteka+ Opera Krakowska w Krakowie na realizację zadania pn. Skrzypek na dachu premiera

25 Autopoprawka nr 2 pozostałe zmiany Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu Centrum Sztuki Mościce Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Kwota Uzasadnienie w zł z przeznaczeniem na Sądecki Festiwal Muzyczny IUBILAEI CANTUS ( zł), Wieczory Małopolskie ( zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Scena Muzyki Klasycznej na realizację projektu pn. Rewitalizacja tradycyjnych, ginących zawodów wiejskich i małomiasteczkowych w Sądeckim Parku Etnograficznym Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Prorokowanie wyobraźni (Edukacja przez Sztukę Władysława Hasiora) oraz Galeria Hasiora ochrona przeciw pożarowa (interwencja) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Wiosna na Orawie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

26 Miliony zł Dochody budżetu WM w latach (plan na 01.01) dochody Województwa bez środków UE środki UE

27 Dochody budżetu Województwa na 2014 rok według źródeł powstawania udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotacje i środki na programy europejskie dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t., z funduszy celowych subwencja ogólna pozostałe dochody razem

28 Struktura dochodów budżetu Województwa na 2014 rok według źródeł powstawania PIT + CIT; 370,3 mln zł 28,9% dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t, z funduszy celowych; 264,6 mln zł 20,6% dotacje i środki na programy europejskie; 443,3 mln zł 34,6% subwencja ogólna; 160,3 mln zł 12,5% pozostałe dochody; 43,4 mln zł 3,4%

29 Miliony zł Dochody z PIT w budżecie Województwa Małopolskiego (plan na 01.01) , ,

30 Miliony zł Dochody z CIT w budżecie Województwa Małopolskiego (plan na 01.01) ,7 283,

31 Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Małopolskiego w latach (plan na 01.01) część oświatowa część wyrównawcza część regionalna

32 Miliony zł Wysokość wydatków budżetu Województwa w latach (plan na 01.01) środki krajowe środki UE

33 Wydatki ogółem na 2014 rok - w tym na ważniejsze programy operacyjne (w mln zł) Całość: 1 430,2 mln zł 5,6 312,8 718,1 155,1 139,6 58,8 40,2 MRPO PROW SPPW inne programy współfinansowane z UE PO KL POIiŚ pozostałe wydatki budżetowe

34 Struktura wydatków budżetu Województwa na 2014 rok wydatki pozostałe; 781,5 mln zł 54,6% wydatki inwestycyjne; 648,7 mln zł 45,4%

35 Główne kierunki wydatków w 2014 r. Treść Plan na 2014 r. w tym wydatki majątkowe Plan na r. w tym wydatki majątkowe Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (głównie wydatki na PO KL) Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza Przetwórstwo przemysłowe (głównie II oś MRPO i PO KL) Ochrona zdrowia Kultura fizyczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w tym na Małopolskie Remizy mln zł, wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na zakup sprzętu ratowniczogaśniczego 0,4 mln zł, wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa - 0,3 mln zł) Pozostałe wydatki razem

36 w % Udział wydatków inwestycyjnych w ogółem wydatków w latach , ,4 40,7 53,3 45,4 54,5 51,2 47,9 51,8 49,3 44,0 39,3 39,0 38,4 45, plan na wykonanie (w 2013 r. przewidywane wykonanie)

37 Miliony zł Wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem środków UE w latach (plan na 01.01) środki krajowe środki UE

38 Budżet Województwa Małopolskiego na 2014 rok I. DOCHODY II. WYDATKI wynik (I - II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY kredyt kredyty do spłaty kredyt na VAT od zakupu pojazdów szynowych kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE emisja obligacji spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych udzielone pożyczki i kredyty spłata udzielonych pożyczek Ogółem: I + III Ogółem: II + IV

39 Miliony zł Miliony zł Kredyty w latach , ,4 100, ,0 17,7 30,5 36,7 plan na stan aktualny plan na Plan na 1.01 Wykonanie na kredyt na VAT od zakupu pojazdów szynowych kredyt na fin. deficytu, obligacje kredyt pomostowy na prefin. projektów współfin. z UE

40 Miliony zł Skumulowane zadłużenie Skumulowane zadłużenie Kredyty pomostowe

41 Wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych 25,00% Wskaźnik obsługi zadłużenia 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 2,52% 6,77% 7,38% 7,96% 8,14% 7,8% 7,6% 7,2% 6,9% 6,6% 6,0% 4,9% 2,7% 0,7% 0,4% 0,00% średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat (maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty) obsługa zadłużenia / dochody ogółem

Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2010. Autopoprawka. Zarząd Województwa Małopolskiego

Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2010. Autopoprawka. Zarząd Województwa Małopolskiego Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2010 Autopoprawka Zarząd Województwa Małopolskiego BudŜet 2010 załoŝenia konstrukcyjne ZałoŜenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,0% przewidywany

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010,

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 159/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2006 r. sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. Data utworzenia 2006-3-3 Numer

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr 1918/191/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010, 758,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI... SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014

Warszawa, kwiecień 2014 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 137/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 Objaśnienia do Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r.

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r. PREZYDENT MIASTA SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu miasta za 2008 rok Tczew 10 marca 2009r. Spis treści strona I.Wykonanie budżetu miasta za 2008 rok 2 I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KIELCE

PREZYDENT MIASTA KIELCE PREZYDENT MIASTA KIELCE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KIELCE ZA I PÓŁROCZE 215 ROKU Kielce, sierpień 215r. SPIS TREŚCI Strona Część I Informacje ogólne 1. Zmiany w budżecie Miasta...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku w kwocie 1.513.795.069 zł wydatkowano kwotę 962.739.129,03 zł, co stanowi 63,60%

Bardziej szczegółowo