Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 z autopoprawkami. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 z autopoprawkami. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego"

Transkrypt

1 Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 z autopoprawkami Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

2 Budżet 2014 założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,4% przewidywany wzrost PKB 2,5% Budżet realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata Przewiduje kontynuację wykorzystania funduszy europejskich (MRPO/PO KL/PROW/PO IiŚ/PO IG/PO PT/PO RYBY) Zakłada realne planowanie kosztów projektów inwestycyjnych Zakłada dokończenie rozpoczętych inwestycji Zakłada wzrost wydatków bieżących w stosunku do 1 stycznia 2013 r. w jednostkach oświaty (bez PO KL) o 4,5% i w instytucjach kultury o 5,8 % (w projekcie budżetu przewidziano 5,0%)

3 Plan budżetu województwa na 2014 rok po uwzględnieniu Autopoprawek Nr 1 i Nr 2 Treść Projekt budżetu na 2014 r. Zmniejszenie - Zwiększenie + Projekt budżetu po autopoprawce Nr 1 i Nr 2 Treść Projekt budżetu na 2014 r. Zmniejszenie - Zwiększenie + Projekt budżetu po autopoprawce Nr 1 i Nr 2 I. DOCHODY II. WYDATKI wynik (I - II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY kredyt kredyty do spłaty kredyt na VAT od zakupu - pojazdów szynowych spłata kredytu pomostowego kredyt pomostowy na zaciągniętego na prefinansowanie projektów prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami współfinansowanych pochodzącymi z budżetu UE środkami pochodzącymi z budżetu UE emisja obligacji wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - spłata udzielonych pożyczek udzielone pożyczki i kredyty / Ogółem: I + III Ogółem: II + IV

4 Prace nad budżetem Autopoprawki Nr 1 i Nr 2 Autopoprawka nr 1 Autopoprawka nr 2 zwiększenie wydatków o kwotę zł w związku z przesunięciem realizacji zadań z 2013 na 2014 r. zwiększenie dochodów o kwotę zł z tytułu dotacji i środków na projekty UE W konsekwencji : wprowadzenie emisji obligacji na kwotę zł zmniejszenie kredytu komercyjnego o kwotę zł zwiększenie kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę zł zwiększenie wolnych środków o kwotę zł 4/ zwiększenie wydatków o kwotę zł w tym: - zmniejszenie wydatków o kwotę zł - zwiększenie wydatków o kwotę zł zwiększenie dochodów o kwotę zł z tytułu PIT, CIT, dotacji z WFOŚiGW, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wydawania zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi zwiększenie rozchodów o kwotę zł na pożyczki do udzielenia dla SP ZOZ na restrukturyzację ( zł) i spłatę kredytu pomostowego ( zł) W konsekwencji: zwiększenie wolnych środków o kwotę zł

5 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Uzasadnienie Rolnictwo i łowiectwo na zadania: Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów trudności w trakcie realizacji inwestycji (zalanie placu budowy, ujawnione przesiąki) Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej opóźnienia w uzyskaniu przez wykonawcę: 1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km w m. Kędzierzynka, Kwapinka gm Raciechowice, pow. myślenicki zł 2. pozwolenia wodnoprawnego na realizację zadania pn. Budowa nowych obwałowań rzeki Biała Tarnowska w m. Bobowa, pow. gorlicki zł 5/

6 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Przetwórstwo przemysłowe na zadania: Uzasadnienie wprowadzenie wolnych środków w związku z niewykorzystaniem w 2013 r. środków otrzymanych w Projekty systemowe PO KL formie zaliczki z BGK (środki UE) w kwocie zł w projektach własnych Województwa realizowanych w ramach PO KL. SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast - Działanie 8.2 MRPO przesunięcie środków z 2013 r. na 2014 r., w tym wkład WM zł, środki UE zł m.in. na organizację warsztatów, sfinansowanie 5 umów z ekspertami z obszaru smart city w celu opracowania raportów cząstkowych strategii 6/

7 7/ Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Przebudowa odbiornika wód opadowych z pasa drogowego obwodnicy Wojnicza w postaci rowu odwadniającego Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej Przebudowa obiektów mostowych w ciagu DW 780 w m. Chełmek i DW 975 w m. Zakliczyn Kwota w zł Transport i łączność na zadania: Uzasadnienie środki stanowiące pomoc finansową dla gminy Wojnicz, z powodu przedłużającej się procedury pozyskania działek oraz opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej przystąpienie do realizacji planowanej inwestycji, zostaną przekazane w 2014 r. część zapłaty za opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie nastąpi w 2014 r. po uzyskaniu pozytywnej oceny dokumentów przez Komisję Europejską w trakcie robót w zakresie przebudowy skrzyżowania ujawniono przebieg niezidentyfikowanych na mapach przedprojektowych urządzeń obcych kolidujących z pasem drogowym. Przełożenie tych urządzeń wymaga odpowiednich formalnych procedur, co skutkuje tym, iż roboty w rejonie kolizji nie mogą być realizowane do czasu dokonania przebudowy światłowodu.

8 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Kwota w zł Uzasadnienie Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów Syndyk masy upadłościowej Budostal-5 złożył pozew do sądu o bezpodstawne odstąpienie od umów przez ZDW oraz o powołanie biegłego w celu określenia zakresu i wartości robót wykonanych przez Konsorcjum. Zatrzymanie środków do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd oraz protesty mieszkańców (blokada placu budowy) spowodowały konieczność wprowadzenia zmian do rozwiązań projektowych, pozyskanie nowej decyzji wodnoprawnej i przesunięcie zakończenia robót na rok 2014 r. środki przeznaczone na wykupy gruntów nie zostały Obwodnica Gdowa - Etap I wydatkowane w 2013 r. z uwagi na brak decyzji Wojewody Małopolskiego ustalających wysokość odszkodowania 8/

9 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Kwota w zł Uzasadnienie Obwodnica Wojnicza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO kilkunastotygodniowe opóźnianie płatności należnego wynagrodzenia podwykonawcom przez Mostostal spowodowało spowolnienie budowy lub okresowe jej przerwanie i zmniejszenie zakresu robót wykonanych do planowanych. Aktualnie ZDW wypłaca Podwykonawcom ich należności bezpośrednio i roboty nabrały tempa. Jednak zaległości w zakresie wykonanych robót nie można było nadrobić 1. brak prawomocnych decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za grunty ( zł) oraz na zadaniu dotyczącym zabezpieczenia osuwiska w m. Gorlice decyzja ZRID została zaskarżona, nie jest możliwe wypłacenie pozostałych 30% odszkodowań za wykup gruntów ( zł) Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych zł 2. przedłużające się procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i przygotowaniem dokumentacji projektowych (pomoc finansowa dla powiatu Tatrzańskiego zł, gminy Wierzchosławice zł oraz gminy Zator zł) zł

10 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Kwota w zł Uzasadnienie Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond Obwodnica Olkusza - Etap II Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Liczne niezinwentaryzowane kolizje z uzbrojeniem podziemnym, których istnienie zostało stwierdzone dopiero po wykonaniu przekopów i odkrywek (słup sygnalizacji świetlnej posadowiony na wodociągu, ciepłociąg nie zinwentaryzowany wysokościowo) oraz błędy wysokościowe na pozyskanej ze Starostwa mapie do celów projektowych spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w wykonanej dokumentacji projektowej i przełożenia wbudowanych już elementów na budowie brak decyzji ustalających wysokość odszkodowania, które wydaje Wojewoda Małopolski nie zawarto umowy z wykonawcą ze względu na odwołanie jednego z uczestników postępowania przetargowego. Po rozprawie w KIO trwa oczekiwanie na wyrok w sprawie przetargu

11 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim Kwota w zł Uzasadnienie ostatnia (piąta) płatność w ramach umowy na wykonanie pracy badawczej pn. Opracowanie metodyki tworzenia planu transportu publicznego dla województwa małopolskiego oraz pracy rozwojowej pn. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim, z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu planu transportowego i uwzględnienia w nim uwag, zostanie uregulowana w 2014 r. Turystyka na zadanie: Projekt pn."tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego-małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej-etap I"-Działanie 3.1 C MRPO wydłużenie terminu wykonania oznakowania drogowego Szlaku do końca czerwca 2014 r. ze względu na przedłużający się proces pozyskania uzgodnień dla lokalizacji znaków drogowych w pasie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych (niezależne od Województwa Małopolskiego)

12 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Podniesienie jakości udostępniania usług/ danych poprzez budowę sieci teleinformatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych UMWM i systemów współpracujących Kwota w zł Działalność usługowa na zadania: Uzasadnienie w ramach realizacji umowy na "Dostarczenie łączności przewodowej (stacjonarnej) dla zapewnienia komunikacji pomiędzy CPD UMWM, a poszczególnymi lokalizacjami, w których rozlokowane zostaną elementy systemu oraz zapewnienie gwarancji na dostarczone elementy i usługi" zawartej z Telekomunikacją Polska S.A. przewidziane były do realizacji zamówienia uzupełniające dotyczące wykonania instalacji i uruchomienia łączności w nowej lokalizacji na potrzeby realizacji projektów UMWM. Umowy na zmianę wykonania instalacji będą realizowane w 2014 r. Wdrażanie projektu ADAPT2DC w Małopolsce - Program INTERREG IV C przesunięcie środków (w tym: wkład WM zł, środki UE zł) na działania przewidziane w harmonogramie realizacji projektu, tj. na koszty materiałów promocyjnych, organizację w Małopolsce międzynarodowego spotkania partnerów Projektu, usługi eksperckie (umowy zlecenia) oraz na koszty delegacji służbowych zagranicznych

13 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Małopolski System Informacji Medycznej - Działanie 1.2 MRPO Kwota w zł Informatyka na zadanie: Uzasadnienie przesunięcie środków z 2013 r. na 2014 r. (w tym wkład WM zł, środki UE zł) na realizację zamówienia publicznego na zakup, wdrożenie i konfigurację systemu informacji medycznej oraz zakup, instalację i konfigurację oprogramowania niezbędnego do wdrożenia tego systemu oraz sprzętu serwerowego, komputerowego i sieciowego. Środki te stanowią oszczędność w 2013 r. po zawarciu umowy na opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności Projektu na niższą, od planowanej. Administracja publiczna na zadania: na zakup archiwizacji danych oraz rozbudowy systemu backup-owego w celu ujednolicenia w 2014 r. systemów w związku z planowanym wdrożeniem w Urzędzie Informatyzacja Urzędu Zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Województwem (projekt realizowany w ramach Działania 1.2 MRPO).

14 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Uzasadnienie Wdrażanie projektu CLUE w Małopolsce - Program INTERREG IVC urealnienie wydatków w ramach Projektu o kwotę zł (w tym: wkład WM zł, środki UE zł) na działania przewidziane we wniosku aplikacyjnym dotyczących kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu, na krajowe delegacje służbowe i usługi pocztowe i kurierskie Business in Małopolska Partnership Network - Działanie 8.2 MRPO przesunięcie środków z 2013 r. na 2014 r. (w tym wkład WM zł, środki UE zł oraz budżet państwa zł) na wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie oraz produkcję materiałów informacyjno promocyjnych (ze względu na późniejsze, od planowanego, zatrudnienie pracownika realizującego Projekt prace nad przygotowaniem dokumentacji związanej z organizacją przetargu nieograniczonego).

15 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Uzasadnienie Oświata i wychowanie na zadanie: Inspektor nadzoru budowlanego odmówił podpisania Modernizacja budynków Zespołu Szkół protokołu odbioru robót ze względu na wadliwe Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła wykonanie części zaplanowanych prac, w związku z Gościnności w Myślenicach czym nastąpiła konieczność wydatkowania środków w 2014 roku. Ochrona zdrowia na zadanie: Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zespołem techniczno-administracyjnym opóźnienie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę planowanych pierwotnie w harmonogramie w br. - konieczne jest dokonanie zmian w zakresie rzeczowym związanym z rozpoczęciem robót ziemnych i konstrukcyjnych. Termin uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót ziemnych planowany jest w styczniu 2014 r.

16 Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Realizacja międzynarodowej wystawy w nowej siedzibie Cricoteki w 2014 roku - Działanie 3.3 B MRPO Adaptacja budynku na potrzeby siedziby Muzeum Pienińskiego im. J. Szalaya oraz budowa Skansenu Pienińskiego w Szlachtowej Skrzydła Wielkiej Wojny - Małopolska Działanie 3.3 B MRPO Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "CRICOTEKA" przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Kwota w zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania: Uzasadnienie przesunięcie terminu otwarcia wystawy na rok na koszty związane z obsługą kredytu zaciąganego na pomostowe finansowanie zadania, w związku z planowanym w 2014 roku uzyskaniem dofinansowania w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska Słowacja wprowadzenie zmian w projekcie i konieczność przeprowadzenia dodatkowej procedury przetargowej na zaprojektowanie i wykonanie ekspozycji w 2014 roku przedłużające się uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi odnośnie rozwiązań budowlano - konserwatorskich

17 Autopoprawka nr 1 pozostałe zmiany Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Transport i łączność na zadania: Uzasadnienie Opracowanie systemu zarządzania oraz planu uruchomienia kolei aglomeracyjnej w ramach Działania 9.3 MRPO Projekt realizowany będzie w ramach Działania 9.3 pn.: Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Środki (wkład własny WM) przeznaczone zostaną na zlecenie opracowań dotyczących uruchomienia kolei aglomeracyjnej. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej zwiększenie wartości zadania ze względu na konieczność wykonania usługi doradztwa technicznego w zakresie odbiorów technicznych pojazdów kolejowych (wydatek kwalifikowalny)

18 Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zmniejszenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych Dostosowanie infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Kwota w zł Ochrona zdrowia na zadania: Uzasadnienie rezygnacja z Opracowania strategii na lata ze wskazaniem kierunku restrukturyzacji i wyboru optymalnego wariantu działalności zakładów opieki zdrowotnej Zimowe Igrzyska Olimpijskie - KRAKÓW 2022 Kultura fizyczna na zadanie:

19 Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Kwota Nazwa zadania w zł Rolnictwo i łowiectwo na zadanie: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Małopolskiego dla Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach na zadania z zakresu doradztwa rolniczego (gospodarstwa ekologiczne) Uzasadnienie Rozwój wsi i rolnictwa na integrację kół gospodyń wiejskich, w tym na szkolenia ( zł) oraz małe granty ( zł) Transport i łączność na zadania: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich na wykonane 15 km tzw. cichych nawierzchni obniżających poziom hałasu (w tym zł z WFOŚiGW) Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych na opracowanie dokumentacji przebudowy DW 975 na odcinku Dąbrowa Tarnowska - Gródek n. Dunajcem

20 Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu Kwota w zł Turystyka na zadanie: Uzasadnienie na otwarty konkurs ofert z dziedziny turystyki pn.: Szlak Architektury Drewnianej ( zł) oraz targi turystyczne Winter Travel ( zł) Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli Administracja publiczna na zadania: na wydatki związane z 10 - leciem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Integracja Województwa Promocja województwa na: "Święto Wolności" 25-lecie pierwszych wolnych wyborów ( zł) oraz na jubileusz 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego ( zł) w tym na przedsięwzięcia Filmoteka Małopolska ( zł) oraz Święto Małopolski 15 lat samorządu Województwa Małopolskiego ( zł)

21 Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Kwota w zł Uzasadnienie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadanie: Wsparcie finansowe prac budowlanoremontowych remiz strażackich z terenu województwa małopolskiego - Małopolskie Remizy Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa Oświata i wychowanie na zadania: Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie Program pn. Małopolskie dziedzictwo na zadanie budżetowe pn. Małopolskie SOS w edukacji i sporcie

22 Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Kwota Nazwa zadania w zł Ochrona zdrowia na zadania: Dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Internistyczno- Kardiologicznego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizowane przez Szpital Specjalistyczny im. Śniadeckiego w Nowym Sączu Uzasadnienie Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim z przeznaczeniem na szczepienia przeciw pneumokokom, szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy na zwalczanie narkomanii zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi zł Pomoc społeczna na zadania: z przeznaczeniem na kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

23 Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach Kwota w zł Edukacyjna opieka wychowawcza na zadania: Uzasadnienie na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania: Mecenat Małopolski w dziedzinie kultury na konkurs Kapliczka Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym na Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury ( zł), Międzynarodowe spotkania z folklorem (Festiwal zł) Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu na realizację projektów pn. Święto Dzieci Gór na przygotowanie projektu Centrum Muzyki Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie w Krakowie Upowszechnianie kultury fizycznej Kultura fizyczna na zadanie: na realizację programu Małopolska biega

24 Autopoprawka nr 2 pozostałe zmiany Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa Kwota w zł Transport i łączność na zadanie: Uzasadnienie na dokapitalizowanie jednoosobowej Spółki Województwa Małopolskiego pod firmą,,koleje Małopolskie Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie rezerwę ogólną rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Różne rozliczenia na: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania: na konkurs dla jst. pn. Małopolska Biblioteka+ Opera Krakowska w Krakowie na realizację zadania pn. Skrzypek na dachu premiera

25 Autopoprawka nr 2 pozostałe zmiany Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu Centrum Sztuki Mościce Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Kwota Uzasadnienie w zł z przeznaczeniem na Sądecki Festiwal Muzyczny IUBILAEI CANTUS ( zł), Wieczory Małopolskie ( zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Scena Muzyki Klasycznej na realizację projektu pn. Rewitalizacja tradycyjnych, ginących zawodów wiejskich i małomiasteczkowych w Sądeckim Parku Etnograficznym Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Prorokowanie wyobraźni (Edukacja przez Sztukę Władysława Hasiora) oraz Galeria Hasiora ochrona przeciw pożarowa (interwencja) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Wiosna na Orawie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

26 Miliony zł Dochody budżetu WM w latach (plan na 01.01) dochody Województwa bez środków UE środki UE

27 Dochody budżetu Województwa na 2014 rok według źródeł powstawania udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotacje i środki na programy europejskie dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t., z funduszy celowych subwencja ogólna pozostałe dochody razem

28 Struktura dochodów budżetu Województwa na 2014 rok według źródeł powstawania PIT + CIT; 370,3 mln zł 28,9% dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t, z funduszy celowych; 264,6 mln zł 20,6% dotacje i środki na programy europejskie; 443,3 mln zł 34,6% subwencja ogólna; 160,3 mln zł 12,5% pozostałe dochody; 43,4 mln zł 3,4%

29 Miliony zł Dochody z PIT w budżecie Województwa Małopolskiego (plan na 01.01) , ,

30 Miliony zł Dochody z CIT w budżecie Województwa Małopolskiego (plan na 01.01) ,7 283,

31 Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Małopolskiego w latach (plan na 01.01) część oświatowa część wyrównawcza część regionalna

32 Miliony zł Wysokość wydatków budżetu Województwa w latach (plan na 01.01) środki krajowe środki UE

33 Wydatki ogółem na 2014 rok - w tym na ważniejsze programy operacyjne (w mln zł) Całość: 1 430,2 mln zł 5,6 312,8 718,1 155,1 139,6 58,8 40,2 MRPO PROW SPPW inne programy współfinansowane z UE PO KL POIiŚ pozostałe wydatki budżetowe

34 Struktura wydatków budżetu Województwa na 2014 rok wydatki pozostałe; 781,5 mln zł 54,6% wydatki inwestycyjne; 648,7 mln zł 45,4%

35 Główne kierunki wydatków w 2014 r. Treść Plan na 2014 r. w tym wydatki majątkowe Plan na r. w tym wydatki majątkowe Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (głównie wydatki na PO KL) Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza Przetwórstwo przemysłowe (głównie II oś MRPO i PO KL) Ochrona zdrowia Kultura fizyczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w tym na Małopolskie Remizy mln zł, wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na zakup sprzętu ratowniczogaśniczego 0,4 mln zł, wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa - 0,3 mln zł) Pozostałe wydatki razem

36 w % Udział wydatków inwestycyjnych w ogółem wydatków w latach , ,4 40,7 53,3 45,4 54,5 51,2 47,9 51,8 49,3 44,0 39,3 39,0 38,4 45, plan na wykonanie (w 2013 r. przewidywane wykonanie)

37 Miliony zł Wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem środków UE w latach (plan na 01.01) środki krajowe środki UE

38 Budżet Województwa Małopolskiego na 2014 rok I. DOCHODY II. WYDATKI wynik (I - II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY kredyt kredyty do spłaty kredyt na VAT od zakupu pojazdów szynowych kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE emisja obligacji spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych udzielone pożyczki i kredyty spłata udzielonych pożyczek Ogółem: I + III Ogółem: II + IV

39 Miliony zł Miliony zł Kredyty w latach , ,4 100, ,0 17,7 30,5 36,7 plan na stan aktualny plan na Plan na 1.01 Wykonanie na kredyt na VAT od zakupu pojazdów szynowych kredyt na fin. deficytu, obligacje kredyt pomostowy na prefin. projektów współfin. z UE

40 Miliony zł Skumulowane zadłużenie Skumulowane zadłużenie Kredyty pomostowe

41 Wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych 25,00% Wskaźnik obsługi zadłużenia 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 2,52% 6,77% 7,38% 7,96% 8,14% 7,8% 7,6% 7,2% 6,9% 6,6% 6,0% 4,9% 2,7% 0,7% 0,4% 0,00% średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat (maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty) obsługa zadłużenia / dochody ogółem

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r.

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2011

Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2011 Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 211 Zarząd Województwa Małopolskiego BudŜet 211 załoŝenia konstrukcyjne ZałoŜenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,3% przewidywany wzrost PKB 3,5%

Bardziej szczegółowo

Budżet województwa małopolskiego na rok 2007 Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Zakładane wskaźniki makroekonomiczne wzrost PKB 4,6% inflacja średnioroczna 1,9% 2 Budżet 2007 założenia konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014

BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014 BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014 Budżet Nowego Targu w 2014 r. 2014 Dochody 116 300 000 zł Wydatki 131 203 000 zł Przychody 25 003 000 zł Rozchody 10 100 000 zł Deficyt 14 903 000 zł 141 303 000 zł 141 303

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2010. Autopoprawka. Zarząd Województwa Małopolskiego

Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2010. Autopoprawka. Zarząd Województwa Małopolskiego Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2010 Autopoprawka Zarząd Województwa Małopolskiego BudŜet 2010 załoŝenia konstrukcyjne ZałoŜenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,0% przewidywany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2675 UCHWAŁA NR XII/238/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 tys. zł 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 PRZYCHODY 20 554 ROZCHODY 16 704 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 529 800

Bardziej szczegółowo

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11

Bardziej szczegółowo

Opinie Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM z dnia 11 grudnia 2009r.

Opinie Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM z dnia 11 grudnia 2009r. Opinie Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM z dnia 11 grudnia 2009r. Szanowny Pan Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Opinie Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Nr IX/152/15 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego. Data utworzenia 2015-05-25 Numer aktu 152 Akt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok.

UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok. UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY W FAŁKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 tys. zł BUDŻET OGÓŁEM Budżet Miasta Zielona Góra na rok 2013

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 567.LXI.2014 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR 567.LXI.2014 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR 567.LXI.2014 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r.

BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r. BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r. Budżet 2014 Dochody 44.517.466 Wydatki 48.089.272 Deficyt 3.571.806 Dochody Budżetu w 2014 (w tys. zł) Wyszczególnienie Udziały w PIT Udziały

Bardziej szczegółowo

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się:

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się: UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Po stronie dochodów załącznik nr 1 1. Zwiększeniem dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/326/06 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr L/326/06 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr L/326/06 z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-08-14 Numer aktu 326 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst. art. 18 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 7764 UCHWAŁA NR XXXVI/375/13 RADY GMINY JASIENICA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU Budżet Województwa Pomorskiego na rok 2008 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 258/XVI/07 z

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Załącznik nr 1 do Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Klasyfikacja Plan na rok L.p. Treść przychodów i 2011 rozchodów 1. Planowane dochody 21 354 019,40 2. Planowane wydatki Nadwyżka (1-2)

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE. z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE. z dnia 6 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWŁ NR XIV/84/2016 RDY POWITU W PIŃCZOWIE z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2946 UCHWAŁA NR III/161/2012 RADY GMINY DĘBNO. z dnia 24 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2946 UCHWAŁA NR III/161/2012 RADY GMINY DĘBNO. z dnia 24 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2946 UCHWAŁA NR III/161/2012 RADY GMINY DĘBNO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 4 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 24 maja 2013 r.

Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 24 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-10-23 Numer aktu 341 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 1380 UCHWAŁA NR V/30/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/29/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI/29/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI/29/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2014 Nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 211 i art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 34 500 874,00 WYDATKI 33 749 654,00 WYNIK BUDŻETOWY + 751 220,00

DOCHODY 34 500 874,00 WYDATKI 33 749 654,00 WYNIK BUDŻETOWY + 751 220,00 2014 rok DOCHODY 34 500 874,00 WYDATKI 33 749 654,00 WYNIK BUDŻETOWY + 751 220,00 WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT 2014 Udziały w PIT 3 460 788,00 Udziały w CIT 100 000,00 Podatek od nieruchomości 4 952 941,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

Bardziej szczegółowo