ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W poniższym rozkładzie materiału i planie wynikowym zawarto planowane osiągnięcia ucznia wynikające z realizacji Podstawy programowej kształcenia ogólnego w oparciu o serię Wehikuł czasu. Ponieważ wymagania ogólne (ujęte w podstawie programowej w pięciu obszarach) odnoszą się do umiejętności nabywanych w toku całego kształcenia historycznego, plan wynikowy uwzględnia tylko wymagania szczegółowe. Kursywą oznaczono wymagania, które nauczyciel jest zobowiązany zrealizować. Cele i materiał poszczególnych tematów zostały sformułowane w ujęciu operacyjnym i zakwalifikowane na poziomy wymagań: podstawowy (P) i ponadpodstawowy Przedstawiony plan wynikowy jest jedynie propozycją, z której nauczyciel może skorzystać, dostosowując ją do możliwości konkretnego zespołu klasowego. Gwiazdką * zaznaczone są tematy wykraczające poza podstawę programową. DZIAŁ TEMAT LICZBA GODZIN CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM ZAPAMIĘTYWANIE ROZUMIENIE UMIEJĘTNOŚCI I Czego będziemy się uczyć w klasie I szkoły podstawowej? 1 Zapoznanie uczniów z tematyką zajęć i przedmiotowym systemem oceniania. Omówienie zasad kontroli i oceny osiągnięć ucznia. 1

2 I 1. Co to jest historia? postać: Juliana Ursyna Niemcewicza pojęcia: historia (dzieje), historyk, historia prywatna, historia rodzinna, historia państw (P). odróżnić historię rozumianą jako dzieje, przeszłość od historii rozumianej jako opis dziejów przeszłości (P), opisać Kraków w różnych okresach historycznych wyjaśnić, czym zajmują się historycy (P), podać przykłady wydarzeń należących do historii prywatnej (P), rodzinnej i państw wyjaśnić, w jakim celu poznaje się historię (P). I 2. Jak poznajemy przeszłość? postać: Walentego Szwajcera podział źródeł historycznych (P). pojęcia: źródło historyczne, archeolog, archeologia, muzeum (P), ceramika, kronika, wykopaliska archeologiczne rolę, jaką w poznawaniu historii odgrywają źródła historyczne opisać okoliczności odkrycia osady w Biskupinie podać przykłady różnych źródeł historycznych i wyjaśnić, dlaczego należy je chronić (P), wyjaśnić, na czym polega praca historyka i archeologa (P), podać przykłady źródeł historycznych uzyskanych w wyniku pracy archeologów dostrzec związki między histo rią a archeologią przedstawić zadania muzeów (P). I 3. Jak mierzymy czas? przyczyny i skutki wydarzenia, które zapoczątkowało historię człowieka różne sposoby mierzenia czasu (P), wydarzenie, które dało początek obowiązującemu w Europie systemowi datacji (P), rzymski sposób zapisu cyfr i liczb (P). pojęcia: kalendarz, wiek (stulecie), tysiąclecie (P), klepsydra zasady ustalania wieku i połowy wieku dla danego wydarzenia historycznego (P). wyjaśnić, w jakim celu mierzy się czas obliczać upływ czasu między wydarzeniami historycznymi i umieszczać je na linii chronologicznej (P), operować pojęciami: wydarzenie wcześniejsze, wydarzenie późniejsze (P), wyjaśnić znaczenie wynalazku pisma dla wspólnoty ludzkiej opowiedzieć historię zegarów wymienić poznane typy zegarów 2

3 I 4. Po co nam mapy historyczne? oznaczenia kierunków geograficznych (N północ, S południe, E wschód, W zachód) (P), podstawowe znaki używane w legendzie mapy (P). pojęcia: mapa, legenda mapy, mapa historyczna (P), mapa geograficzna, róża wiatrów rolę, jaką w poznawaniu historii odgrywają mapy historyczne wskazać na mapie, gdzie znajdują się kierunki: północ, południe, wschód i zachód (P), wymienić poznane rodzaje map (P), wyjaśnić różnice między mapą geograficzną a mapą historyczną I Warsztat pracy historyka lekcja powtórzeniowa postacie związane Na tropie przeszłości, zasady pracy ze źródłami historycznymi, ustalania wieku i połowy wieku oraz pracy z mapą historyczną. pojęcia związane Na tropie przeszłości, rolę źródeł historycznych i map historycznych w procesie poznawania historii. wyjaśnić, na czym polega praca historyka i archeologa, wskazać przykłady źródeł pisanych i materialnych, prawidłowo określić wiek i połowę wieku, obliczać upływ czasu między wydarzeniami historycznymi i umieszczać je na linii chronologicznej, zinterpretować znaki w legendzie mapy historycznej, odpowiedzieć na proste pytania postawione do mapy historycznej, wyjaśnić, jaki wpływ na historię człowieka miało wynalezienie pisma, wytłumaczyć, co oznacza sformułowanie, że historia jest nauczycielką życia. I Na tropie przeszłości sprawdzian wiadomości 1 3

4 II II II 5. Moja rodzina nazewnictwo stosowane do określenia relacji między poszczególnymi członkami rodziny (P). 6. Moje miejsce na ziemi 7. Ojczyzna małych ojczyzn najważniejsze zabytki, wydarzenia (P), znane postacie i legendy związane z historią własnej miejscowości herb własnej miejscowości nazwy regionów wchodzących w skład Polski (P), przykłady dzieł należących do kultury narodowej pojęcia: rodzina, rodzina mała, rodzina wielka, krewny, przodek (P), genealogia, drzewo genealogiczne pojęcia: ojczyzna, mała ojczyzna (P), księga parafialna, portfolio rolę, jaką w życiu człowieka odgrywa mała ojczyzna pojęcia: region, naród (P), dialekt, gwara czym jest kultura narodowa na przykładzie własnej rodziny wymienić osoby wchodzące w skład rodziny małej i rodziny wielkiej (P), określić związki pokrewieństwa między poszczególnymi członkami rodziny (P), wyjaśnić, w jaki sposób można poznać historię swojej rodziny opowiedzieć o wydarzeniu z historii własnej rodziny (P), wyrazić opinię na temat kultywowania tradycji i gromadzenia pamiątek rodzinnych sporządzić drzewo genealogiczne własnej rodziny opisać swoją małą ojczyznę, uwzględniając tradycję historyczno kulturową wyjaśnić różnicę między małą ojczyzną a ojczyzną (P), wskazać na mapie miejscowość, w której mieszka (P), posługiwać się planem miejscowości (P), zebrać informacje o własnej miejscowości, w tym o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości małej ojczyzny wskazać na mapie Polskę i jej regiony (P), podać podstawowe informacje na temat ukształtowania powierzchni kraju przedstawić zalety i wady ukształtowania powierzchni Polski opisać główne regiony Polski (P), określić czynniki łączące przedstawicieli narodu wymienić najważniejsze polskie święta i obyczaje (P), opowiedzieć o przebiegu wybranego święta we własnej rodzinie 4

5 II 8. Polska w Europie daty: 1993, 2004 postacie: Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego (P), oficjalną nazwę Polski (P), polskie symbole narodowe (P). pojęcia: rzeczpospolita (republika), obywatel, flaga, godło, hymn państwowy (narodowy), euro (P), waluta wskazać Polskę na mapie politycznej Europy (P), podać podstawowe informacje na temat położenia geograficznego, powierzchni i liczby ludności Polski wymienić sąsiadów Polski (P) i wskazać te państwa na mapie odśpiewać dwie pierwsze zwrotki i refren Mazurka Dąbrowskiego (P), zachować odpowiednią postawę wobec polskich symboli narodowych (P), wyjaśnić, czym jest Unia Europejska (P), opisać okoliczności powstania Unii Europejskiej rozpoznać symbol unijny flagę Unii Europejskiej (P), przedstawić korzyści wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej II Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa postacie i daty związane Świat wokół mnie, nazewnictwo stosowane dla określenia więzów pokrewieństwa w rodzinie, polskie symbole narodowe. pojęcia związane Świat wokół mnie, dlaczego należy okazywać szacunek dla symboli narodowych, korzyści wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. wymienić członków rodziny małej i dużej, wskazać na mapie Polski własną miejscowość, opowiedzieć o własnej małej ojczyźnie, wskazać na mapie politycznej Europy Polskę i jej sąsiadów, podać podstawowe informacje na temat położenia geograficznego, powierzchni i liczby ludności Polski, wskazać na mapie główne regiony Polski i podać najważniejsze informacje na ich temat, opisać najważniejsze polskie święta i obyczaje, wyjaśnić, czym jest Unia Europejska, rozpoznać symbol Unii Europejskiej flagę. II Świat wokół mnie sprawdzian wiadomości 1 5

6 III 9. Piękny i dobry datę: ok p.n.e. postać: Peryklesa (P). pojęcia: starożytność, nasza era (n.e.), przed naszą erą (p.n.e.), miasto państwo, demokracja (P), pedagog, gimnazjon, niewolnik cele wychowania ateńskich chłopców (P). zlokalizować Grecję i Ateny na mapie (P), omówić system rządów w starożytnych Atenach (P), opisać życie w Atenach peryklejskich (P), opowiedzieć, jak wyglądał zamożny dom ateński (P), omówić wychowanie i edukację ateńskich dzieci scharakteryzować pozycję społeczną mężczyzn, kobiet i niewolników w starożytnych Atenach wymienić produkty wchodzące w skład jadłospisu starożytnych Ateńczyków dostrzec, na przykładzie ustroju Aten, wpływ starożytności na współczesność III 10. W co wierzyli Grecy? imiona najważniejszych bogów greckich (P) oraz dziedziny życia i zajęcia, którym patronowali bohaterów mitów greckich: Prometeusza, Heraklesa, Odyseusza (P), Syzyfa pojęcia: bogowie olimpijscy, mitologia, mit, heros (P), Chaos, Hades, Tartar, wyrocznia, Pytia rolę, jaką w greckiej religii odgrywała mitologia zlokalizować na mapie Olimp (P) i Delfy wyjaśnić, jak mieszkańcy Grecji wyobrażali sobie bo gów (P), wymienić główne cechy religii starożytnych Greków (P), opowiedzieć wybrany przez siebie mit przedstawić wyobrażenia Greków na temat życia po śmierci wytłumaczyć, w jakim celu Grecy korzystali z wyroczni III 11. W cieniu Akropolu postacie: Fidiasza, Sokratesa pojęcia: agora, Akropol, Partenon (P), kolumnada, filozofia, filozof znaczenie słów Sokratesa: wiem, że nic nie wiem opisać życie w Atenach peryklejskich (P), opowiedzieć, jak wyglądały Ateny w w. p.n.e. (P), przedstawić dokonania starożytnych Greków w dziedzinie architektury i rzeźby wyjaśnić, czym się zajmowali pierwsi filozofowie omówić działalność Sokratesa 6

7 III 12. Dzień w teatrze postać: Sofoklesa (P), boga Dionizosa pojęcia: chór, orchestra, tragedia, mityczny, komedia (P), akustyka rolę teatru w starożytnej Grecji wyjaśnić, jak powstał teatr opisać wygląd starożytnego teatru greckiego (P), wymienić zasady, na jakich opierała się organizacja przedstawień w starożytnym teatrze greckim opowiedzieć mit o Edypie wskazać różnice między grecką tragedią a komedią (P), wskazać podobieństwa i różnice między starożytnym teatrem greckim a teatrem współczesnym (P), dostrzec, na przykładzie teatru greckiego, wpływ starożytności na współczesność III 13. Igrzyska ku chwale Zeusa dyscypliny sportowe rozgrywane podczas starożytnych igrzysk olimpijskich (P), zasady obowiązujące zawodników uczestniczących w starożytnych igrzyskach olimpijskich pojęcia: igrzyska olimpijskie, olimpiada, atleta, wieniec oliwny (P), pokój boży rolę i charakter igrzysk organizowanych w starożytnej Grecji wskazać na mapie Olimpię (P) i opisać wygląd miasta omówić organizację (PP) i przebieg igrzysk olimpijskich (P), przedstawić najważniejsze podobieństwa i różnice między igrzyskami rozgrywanymi w starożytności i współcześnie (P), dostrzec, na przykładzie igrzysk olimpijskich, wpływ starożytności na współczesność III Dziedzictwo starożytnej Grecji lekcja powtórzeniowa postacie związane Starożytna Grecja, położenie geograficzne Grecji, imiona najważniejszych bogów olimpijskich i bohaterów mitów greckich. pojęcia związane Starożytna Grecja, charakter starożytnych igrzysk olimpijskich. wskazać na mapie Grecję i najważniejsze miejsca z nią związane: Ateny, Olimp, Delfy i Olimpię, omówić życie codzienne mieszkańców Aten w w. p.n.e. i opisać wygląd miasta, scharakteryzować strukturę społeczną starożytnych Aten, omówić dokonania starożytnych Greków w dziedzinie architektury i rzeźby, przedstawić dokonania filozofów greckich, opisać wygląd i organizację teatru greckiego, wskazać podobieństwa i różnice między teatrem i sportem starożytnym i współczesnym, dostrzec, na przykładzie dokonań Greków, wpływ starożytności na współczesność. 7

8 III Starożytna Grecja sprawdzian wiadomości 1 I 14. Dom, szkoła i nauczyciel z rózgą rzymski sposób zapisu cyfr i liczb (P). pojęcia: łacina, Imperium Rzymskie, cesarz, ojciec rodziny, matka rodziny, rzymska cnota (P), papirus cele wychowania rzymskich chłopców (P), rolę łaciny jako jednej z podstaw współczesnego języka polskiego wskazać na mapie Italię i Rzym (P) oraz zasięg terytorialny Imperium Rzymskiego w II w. n.e. opisać warunki życia mieszkańców Rzymu w II w. n.e. (P), omówić zasady panujące w rzymskiej rodzinie (P), wyjaśnić, jak wyglądały wychowanie (P) i edukacja rzymskich dzieci wymienić produkty wchodzące w skład jadłospisu starożytnych Rzymian wskazać podobieństwa i różnice w warunkach życia oraz w wychowaniu i edukacji dzieci w starożytnej Grecji i starożytnym Rzymie dostrzec, na przykładzie łaciny, wpływ starożytności na współczesność I 15. W Wiecznym Mieście najważniejsze budowle w starożytnym Rzymie (P). pojęcia: Forum Romanum, triumf, bazylika, łuk triumfalny, Panteon (P), łuk architektoniczny, kopuła znaczenie dróg w starożytnym Rzymie (P). wytłumaczyć, dlaczego Rzymianie nazywali swoje miasto wiecznym opisać wygląd starożytnego Rzymu (P), scharakteryzować osiągnięcia starożytnego Rzym u wyjaśnić, w jaki sposób Rzymianie budowali drogi (P), zinterpretować sformułowanie: wszystkie drogi prowadzą do Rzymu I 16. Prawo, woda i rzymskie lody przykładową zasadę prawa rzymskiego (P). pojęcia: termy, akwedukt (wodociąg) (P), rolę prawa rzymskiego jako podstawy dzisiejszego prawa scharakteryzować osiągnięcia starożytnego Rzymu wyjaśnić, do czego służyły termy i akwedukty (wodociągi) (P), opisać wygląd term (P), opowiedzieć, jak wyglądała rzymska uczta dostrzec, na przykładzie prawa rzymskiego, wpływ starożytności na współczesność 8

9 I 17. Chleba i igrzysk! najważniejsze rozrywki starożytnych Rzymian (P). pojęcia: cyrk, rydwan, Circus Maximus, kwadryga, arena, amfiteatr, gladiator, Koloseum (amfiteatr Flawiuszów) (P), znaczenie igrzysk w życiu starożytnych Rzymian scharakteryzować osiągnięcia starożytnego Rzymu opisać wygląd cyrku i amfiteatru (P), wymienić rodzaje zawodów wchodzących w skład igrzysk rzymskich (P), opowiedzieć o organizacji i przebiegu igrzysk rzymskich ocenić igrzyska w starożytnym Rzymie porównać igrzyska greckie z rzymskimi I 18. Jak powstało chrześcijaństwo? daty: ok. 6 p.n.e. 30 n.e. (P), 313 n.e. postacie: Jezusa Chrystusa (P), Nerona, Konstantyna Wielkiego imiona najważniejszych bogów rzymskich (P). pojęcia: tolerancja religijna, Żydzi (Izraelici), Biblia, Mesjasz, chrześcijaństwo (P), Jahwe, Ewangelia, apostoł przyczyny, które spowodowały, że chrześcijaństwo przetrwało mimo prześladowań wskazać na mapie Palestynę wymienić główne cechy systemu wierzeń starożytnych Rzymian (P) i Izraelitów opowiedzieć o życiu i działalności Jezusa Chrystusa (P), opisać narodziny chrześcijaństwa (P) i jego rozpowszechnianie w czasach starożytnych wyjaśnić, dlaczego Żydzi i Rzymianie prześladowali pierwszych chrześcijan (P), omówić metody prześladowań pierwszych chrześcijan I Dziedzictwo starożytnego Rzymu lekcja powtórzeniowa postacie i daty związane Starożytny Rzym, położenie geograficzne Italii i Rzymu, rzymski sposób zapisu cyfr i liczb. pojęcia związane Starożytny Rzym, przyczyny prześladowań pierwszych chrześcijan. wskazać na mapie Rzym, Italię oraz zasięg terytorialny Imperium Rzymskiego w II w. n.e., opowiedzieć o życiu codziennym w Rzymie w II w. n.e., scharakteryzować osiągnięcia starożytnych Rzymian, opisać wygląd najważniejszych budowli rzymskich, wymienić najważniejsze rozrywki mieszkańców Rzymu, opowiedzieć o życiu i działalności Jezusa Chrystusa, omówić okoliczności powstania chrześcijaństwa i jego rozwój, dostrzec, na przykładzie osiągnięć Rzymian, wpływ starożytności na współczesność, porównać i ocenić osiągnięcia starożytnych Greków i Rzymian. 9

10 I Starożytny Rzym sprawdzian wiadomości Zanim powstała Polska daty: 476, 1492 (P), głównych bohaterów legend polskich (P), ramy czasowe panowania dynastii Piastów (P). pojęcia: średniowiecze, gród, legenda, Słowianie, dynastia, Piastowie (P), znaczenie legend dla poznania początków państwa polskiego opowiedzieć legendy o Piaście i Popielu oraz Lechu, Czechu i Rusie (P), rozpoznać cechy charakterystyczne legendy wymienić różnice między legendą a hist orią (P), odróżniać fikcję od prawdy historycznej wskazać na mapie Wielkopolskę i Gniezno (P). 20. W państwie Mieszka I datę: ok. 960 (P), postać: Mieszka I (P). pojęcia: plemię, Polanie, książę, woj, drużyna, kmiecie (P), władca historyczny, wielożeństwo, postrzyżyny dlaczego państwo polskie jest nazywane państwem Mieszka I (P). wyjaśnić, w jaki sposób powstało państwo Polan opisać organizację państwa Polan wskazać na mapie państwo Mieszka I w początkach jego panowania (P), umiejscowić w czasie i opisać panowanie Mieszka I (P), omówić warunki życia na ziemiach polskich w X w. wymienić główne plemiona zamieszkujące ziemie polskie (P), scharakteryzować obyczaje Polan 21. Chrzest Polski daty: 966 (P), 972 postać: Dobrawy przyczyny, które skłoniły Mieszka I do przyjęcia chrztu (P). pojęcia: poganie, poddany (P), kultura zachodnia dlaczego Mieszko I przyjął chrzest (P), znaczenie chrztu jako wydarzenia, które zapoczątkowało historię Polski (P). omówić wierzenia Polan przedstawić okoliczności, w których doszło do chrztu Mieszka I opisać zmiany, jakie zaszły w państwie polskim po 966 r. (P), wyjaśnić, jak zmieniło się położenie polityczne Polski w Europie po chrzcie Mieszka I wskazać na mapie zmiany terytorialne państwa polskiego w czasie panowania Mieszka I (P), wymienić elementy kultury zachodniej, którą Polska przyjęła po 966 r. 10

11 22. Pierwszy król Polski daty: 992, 997, 1000, 1025 (P), postacie: biskupa Wojciecha, Bolesława Chrobrego, Ottona III (P). pojęcia: wyprawa misyjna, zjazd gnieźnieński, arcybiskupstwo, biskupstwo (P), diadem znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego znaczenie symbolicznej (dokonanej przez Ottona III) i właściwej koronacji Bolesława Chrobrego wyjaśnić przyczyny zorganizowania przez Bolesława Chrobrego wyprawy misyjnej do Prus scharakteryzować postać biskupa Wojciecha omówić przebieg i skutki wyprawy misyjnej do Prus opowiedzieć historię zjazdu gnieźnieńskieg o (P), wymienić decyzje ogłoszone podczas zjazdu gnieźnieńskiego (P), zlokalizować na mapie grody, które ogłoszono w 1000 r. biskupstwami (P), wskazać na mapie zmiany terytorialne państwa polskiego w czasie panowania Bolesława Chrobrego (P) i wyjaśnić, w jakich okolicznościach nastąpiły *23. Polska pierwszych Piastów środki płatnicze używane przez mieszkańców Polski w X XI w. pojęcie: danina (P). przedstawić obowiązki kmieci wobec władcy (P), opisać warunki życia i zajęcia mieszkańców Polski pierwszych Piastów (P), wymienić produkty wchodzące w skład jadłospisu mieszkańców Polski pierwszych Piastów wyjaśnić, w jaki sposób uczono się czytać na przełomie X i XI w. *24. Śląsk Henryka Brodatego datę: 1138 postacie: Henryka Brodatego, świętej Jadwigi śląskiej (P), Bolesława Krzywoustego, Henryka Pobożnego pojęcia: ratusz, rycerz (P), radło przyczyny wysokiej śmiertelności ludzi w epoce średniowiecza wyjaśnić przyczyny i okoliczności, w których doszło do rozpadu państwa polskiego (P), zlokalizować Śląsk na mapie (P), omówić zmiany, jakie zaszły na ziemiach polskich od XI do XIII w. wskazać różnice między miastem a grodem (P), wytłumaczyć, na przykładzie życia i działalności świętej Jadwigi śląskiej, jak rozumiano w tamtych czasach bycie wzorowym chrześcijaninem opisać metody leczenia chorych w średniowieczu 11

12 25. Król Kazimierz Wielki daty: , 1364 (P), 1320 postacie: Kazimierza Wielkiego (P), Władysława Łokietka, Mikołaja Wierzynka pojęcia: żak, Akademia Krakowska (P), rektor, rajca co oznacza sformułowanie: zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną przyczyny utworzenia Akademii Krakowskiej opisać sytuację państwa polskiego w okresie panowania Władysława Łokietka wskazać na mapie i umiejscowić w czasie państwo Kazimierza Wielkiego (P), wskazać na mapie Kraków (P), wskazać na mapie zmiany terytorialne państwa polskiego w czasie panowania Kazimierza Wielkiego (P), opowiedzieć o panowaniu Kazimierza Wielkiego z uwzględnieniem powstania Akademii Krakowskiej i uczty u Wierzynka wymienić najważniejsze osiągnięcia Kazimierza Wielkiego (P), ocenić panowanie i dokonania Kazimierza Wielkiego *26. W Polsce Kazimierza Wielkiego najważniejsze budowle XI wiecznego Krakowa (P). dlaczego w średniowiecznych rodzinach było dużo dzieci opisać wygląd średniowiecznego Krakowa (P), opowiedzieć, jak wyglądało wnętrze zamożnego domu z XI w. (P), wymienić produkty wchodzące w skład jadłospisu bogatych i ubogich mieszkańców Krakowa omówić zasady obowiązujące w średniowiecznej rodzinie Polska w X XI w. lekcja powtórzeniowa najważniejsze postacie i daty związane z tematyką działu Polska Piastów, legendy dotyczące początków państwa polskiego. najważniejsze pojęcia związane z tematyką działu Polska Piastów, przyczyny i skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka I. zlokalizować na mapie i umiejscowić w czasie państwo Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego, wskazać na mapie Gniezno i Kraków, wskazać na mapie zmiany terytorialne państwa polskiego w czasie panowania Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego, omówić i ocenić dokonania wymienionych władców, opisać życie codzienne mieszkańców Polski w X XI w. Polska Piastów sprawdzian wiadomości 1 12

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT LEKCJI 1. Co to jest historia? 2. Jak poznajemy przeszłość? POZIOM KONIECZNY OCENA DOPUSZCZAJĄCA pojęcia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W poniższym rozkładzie materiału i planie wynikowym zawarto planowane osiągnięcia ucznia wynikające z realizacji Podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 2016-09-01 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ W poniższym rozkładzie materiału i planie wynikowym zawarto planowane osiągnięcia ucznia wynikające z realizacji Podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa

Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa Powtórzenie działu Świat wokół mnie Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowym określeniem czasu historycznego:

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV Kryteria ocen z historii dla kl. IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Nr Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa Klasa Va średnia klasy: 9.59 pkt średnia szkoły: 10.68 pkt średnia ogólnopolska: 11.08 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 OCENA: CELUJĄCA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 OCENA: CELUJĄĆA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WYNIKOWY HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 1 1. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym. ROZZIŁ I: Ja i moje otoczenie LN WYNIKOWY HISTORI I SOŁEZEŃSTWO KLS IV ROK SZKOLNY 2015/2016 Treści nauczania: adane czynności ucznia: Kategoria 1.1.wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Wiesława Surdyk-Fertsch i Bogumiła Olszewska Dział programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV OCENA NIEDOSTATECZNY: Uczeń nie opanował wiadomości programowych przewidzianych zakresem nauczania historii w kl. IV Nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o niewielkim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV

Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV I. Ja i moje otoczenie - wie, na czym polega odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka - potrafi wymienić ludzkie potrzeby - zna sposoby zaspokajania

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV - historia i społeczeństwo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV - historia i społeczeństwo Wymagania na poszczególne oceny klasa IV - historia i społeczeństwo Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Dopuszczający

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Dopuszczający Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający UCZEŃ: Określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka. Charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Stopień szkolny celujący Umiejętności ucznia Wiadomości Postawy, zachowania Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA w klasie 4 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

NIEDOSTATECZNY Uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny klasyfikacyjnej dopuszczającej.

NIEDOSTATECZNY Uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny klasyfikacyjnej dopuszczającej. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo (program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI Wczoraj i dziś i dr Tomasz Maćkowski)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego DZIAŁ 1: JA I MOJA OJCZYZNA - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Temat lekcji. CZĘŚĆ I. POZNAJĘ HISTORIĘ 1. O czym mówi nam historia? 1. Historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Posiada wiedze wykraczającą poza program nauczania, wynikającą z jego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17:

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Ocena dopuszczająca: - wymieniają jedną z potrzeb człowieka,

Bardziej szczegółowo

Dynastia Piastów - powtórzenie

Dynastia Piastów - powtórzenie Poszukiwacze skarbów Autor: Karolina Żelazowska, Marcin Paks Lekcja 8: Dynastia Piastów - powtórzenie Zajęcia zobrazują kolejne możliwości wykorzystania kodowania z wykorzystaniem robota. Celem tych zajęć

Bardziej szczegółowo

wymienia przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje

wymienia przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje Wymagania edukacyjne dla klasy IV historia Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów i innych czynników niezależnych. O zmianach uczniowie będą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE Uczeń przedstawia zadania muzeum wyjaśnia związki rodzinne na przykładzie swojej rodziny wyjaśnia znaczenie pojęcia: pamiątka rodzinna pokazuje na

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Dział programu ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie Temat lekcji 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina Zagadnienia waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie 1. Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Dział programu ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie Temat lekcji 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina Zagadnienia waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii

Wymagania na poszczególne oceny z historii Wymagania na poszczególne oceny z historii Klasa IV Dział 1. Ja i moje otoczenie - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia osoby, które wchodzą w skład szkolnej społeczności

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I semestr Ocena niedostateczna -nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, -wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, -systematycznie

Bardziej szczegółowo

Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV

Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV Kim jestem? Ja i moja rodzina W mojej szkole waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Kim jestem? Ja i moja rodzina waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy IV a

Wymagania programowe dla klasy IV a Wymagania programowe dla klasy IV a Rozdział I: Ja i moje otoczenie określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny w życiu człowieka wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Klucz do historii. Program nauczania historii

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Odniesienie do podstawy programowej Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV

Roczny plan pracy dla klasy IV Roczny plan pracy dla klasy IV Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Dział Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V

KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V OCENA NIEDOSTATECZNA - nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z podstawy programowej, - braki w wiadomościach i umiejętnościach

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO. "Państwo polskie za Piastów" 6. Umiejętne wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO. Państwo polskie za Piastów 6. Umiejętne wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO "Państwo polskie za Piastów" z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 37 im. Kazimierza Górskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 2 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 2 h klasa IV 2 h Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby każdego człowieka i sposoby ich zaspakajania prawa dziecka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne opisują postępy w zakresie wiedzy i umiejętności, których nauczyciel oczekuje od ucznia. Ocena osiągnięć uczniów uwzględnia w jakim zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej według programu Nowej Ery adana czynność uczniów 1 I. HISTORI WOKÓŁ NS wie, czym jest historia zna, kto tworzy historiê wie, co to s¹ Ÿród³a historyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej (aby uzyskać oceną wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą) nauczyciel Piotr Eichler Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4. Historia i społeczeństwo klasa IV

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4. Historia i społeczeństwo klasa IV Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4 Historia i społeczeństwo klasa IV Podręcznik Wczoraj i dziś 4 Poziomy wymagań edukacyjnych: ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Ja

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby każdego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Dział programu Rozdział I: W kręgu mojej rodziny Cele

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Temat lekcji Zagadnienia Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby

Bardziej szczegółowo

- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina wielopokoleniowa, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego

- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina wielopokoleniowa, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego Wymagania edukacyjne z historii dla kl. IV Wymagania na ocenę wyższą obejmują wszystkie wymagania na oceny niższe! Rozdział 1 Ja i moje otoczenie - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Kim jestem? Ja i moja rodzina Ocena dopuszczająca waga narodzin dziecka dla określa datę i miejsce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak Zasady oceniania 1. Ucznia ocenia nauczyciel historii i

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Temat lekcji Zagadnienia Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Odniesienie do podstawy programowej Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające

Bardziej szczegółowo

System oceniania historia kl. I Gimnazjum w Kobylej Górze

System oceniania historia kl. I Gimnazjum w Kobylej Górze System oceniania historia kl. I Gimnazjum w Kobylej Górze Nauczyciele: Monika Mokrzyńska rok szkolny 2011/2012 Wymagania edukacyjne- ocena śródroczna Ocena niedostateczna - nie opanował wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: podaje przykłady podziału czasu w historii wyjaśnia, dlaczego należy chronić zabytki historyczne

Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: podaje przykłady podziału czasu w historii wyjaśnia, dlaczego należy chronić zabytki historyczne Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy 4 szkoły podstawowej. Poniższy plan wynikowy stanowi propozycję wyjściową, którą nauczyciel powinien zmodyfikować,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa IV Dział Wymagania na poszczególne oceny I. Ja i moje otoczenie Ocena dopuszczająca - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Temat lekcji. CZĘŚĆ III. STAROŻYTNI RZYMIANIE 10. W starożytnym Rzymie 1. O mieście

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO klasa IV - Wymagania na poszczególne oceny

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO klasa IV - Wymagania na poszczególne oceny HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO klasa IV - Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Temat lekcji. dostateczną. CZĘŚĆ III. STAROŻYTNI RZYMIANIE 10. W starożytnym Rzymie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W ZESPOLE SZKÓŁ W WAGANOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W ZESPOLE SZKÓŁ W WAGANOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W ZESPOLE SZKÓŁ W WAGANOWICACH opracowała: Janina Wilamowska Spis treści: I. Podstawa prawna PZO. II. Cele oceniania osiągnięć uczniów. III. Sposoby pomiaru osiągnięć

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BALICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BALICACH ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2016/2017 Wczoraj i dziś. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 DZIAŁ PROGRAMU CELE OGÓLNE TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ I TREŚCI PROGRAMOWE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA INSTRUKCJA DLA UCZNIA: 1. Sprawdź czy test zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój kod numer szkoły,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś. Odniesienia do podstawy programowej

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś. Odniesienia do podstawy programowej Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy IV Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy IV Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy IV Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO,, POLSKA W CZASACH POCZĄTKÓW PAŃSTWOWOŚCI

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO,, POLSKA W CZASACH POCZĄTKÓW PAŃSTWOWOŚCI REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z powiatu polkowickiego. Konkurs indywidualny w etapie szkolnym i drużynowy w etapie powiatowym Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

- 1 - Odniesienia do podstawy programowej. Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:

- 1 - Odniesienia do podstawy programowej. Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE. Ja i moja rodzina podręcznik, s. 8 niepowtarzalność i wyjątkowość każdego człowieka potrzeby ludzkie: naturalne,

Bardziej szczegółowo