UCHWAŁA NR III/21/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR III/21/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/21/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 010, 050, 150, 600, 710, 720, 730, 750, 754, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 921, 925 Data utworzenia Numer aktu 21 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2013, poz.596 z późn. zm.) art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 217, art , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę zł Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę zł tj. do kwoty zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. Zmniejsza się przychody o kwotę zł pkt. 2 i 3 przyjmuje brzmienie: 2. kredytów do kwoty zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 3. kredytów do kwoty zł oraz emisji obligacji do kwoty zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 6 W uchwale Nr XLVI/721/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014, zmienionej uchwałami: Nr 65/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2014 r., Nr 107/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2014 r., Nr XLVIII/758/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014 r., Nr 184/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2014 r., Nr 230/14

2 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 marca 2014 r., Nr 312/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2014 r., Nr XLIX/778/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2014 r., Nr 349/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2014 r., Nr 393/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr 430/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r., L/803/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 477/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 maja 2014 r., Nr 516/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2014 r., Nr 544/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 maja 2014 r., LI/813/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2014 r., Nr 594/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 czerwca 2014 r., Nr 644/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., LIII/829/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014 r., Nr 737/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2014 r., Nr 773/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 lipca 2014 r., Nr 781/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 lipca 2014 r., Nr 808/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2014 r., Nr 855/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2014 r., Nr 894/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2014 r., LIV/845/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r., Nr 926/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r., Nr 989/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 września 2014 r. Nr 1043/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2014 r., LV/868/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014 r., Nr 1097/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 października 2014 r., LVI/891/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r., Nr 1170/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2014 r., Nr 1326/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2014 r., Nr 1349/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2014 r., Nr 1392/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 grudnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany: w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7 8 UZASADNIENIE Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego polegających na: I. zwiększeniu dochodów z tytułu: 1. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne w kwocie zł w związku z wpływem zaliczki na wydatki poniesione w 2014 r. dla projektu realizowanego przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, Melioracje wodne pn. Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w mieście Kraków Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Jednocześnie o kwotę zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. Wydatki dla w/w projektu pozostają bez zmian. 2. dochodów uzyskanych przez Województwo w kwocie zł z tytułu: a) refundacji w kwocie zł (w dz. 050 Rybołówstwo i rybactwo, rozdz Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ) dokonanej przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA oraz Ministerstwo Finansów. Uzyskane dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków w latach r. na

3 wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY. b) zwrotu przez beneficjenta Działania 2.6 ZPORR "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" - Wielicką Izbę Gospodarczą w kwocie 150 zł (w dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości) tytułem odsetek od dotacji celowej z budżetu państwa. Odsetki te zostały naliczone od środków z pożyczki BGK, które nie zostały wykazane we wniosku o płatność końcową i zrefundowana przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie). Kwota ta nie podlega zwrotowi do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i stanowi dochód Województwa. c) kary umownej w kwocie zł (w dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność) naliczonej zgodnie z zapisami umowy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez wykonawcę dotyczącej usługi gastronomicznej podczas organizowanego, wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, seminarium pn.: Peer Review w dniach października 2014 r. związanego z tematyką polityki senioralnej i zmian demograficznych. d) dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł (dz Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie), jako refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. przez Departament Organizacyjno - Prawny w związku z przeprowadzeniem szkolenia pn.: ekologiczna SEGREGACJA ukierunkowanego na kreowanie wartościowych postaw ekologicznych związanych z prawidłowym postępowaniem z odpadami komunalnymi. e) zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i postępowania odwoławczego na rzecz UMWM w kwocie zł (w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacyjno - Prawnym). Postępowania sądowe dotyczyły przywrócenia byłego pracownika UMWM do pracy, nienależytego wykonania umowy na opracowanie studium wykonalności do projektu Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) realizowanego w ramach MRPO oraz dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez zwierzę leśne (szkoda komunikacyjna). f) refundacji w kwocie zł (w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Pozostałą działalność) dokonanej przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. - lidera Projektu pn.: Business in Małopolska Partnership Network Działanie 8.1 MRPO. Uzyskane dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2013 r. g) zwrotu dotacji celowej przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie kwocie zł w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Teatry, w związku z niższym niż przewidywano wkładem własnym Województwa Małopolskiego potrzebnym do realizacji projektu pn: Teatr XXI wieku East meets West West meets East, w latach r. II. zmniejszeniu dochodów z tytułu: 1. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne w kwocie zł. Zaliczka dla projektu pn. Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w dz Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie nie wpłynie w 2014 r. ze względu na długotrwałą procedurę rozliczenia wniosków o płatność (refundacja nastąpi w 2015 r.), Jednocześnie o kwotę zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. Wydatki dla w/w projektu pozostają bez zmian. 2. niższej, od planowanej, refundacji w kwocie zł w tym w: a) dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. - lidera Projektu w ramach Projektu pn.: SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Działanie 8.2 MRPO. Refundacja za wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, delegacje służbowe zagraniczne oraz na tłumaczenia w okresie czerwiec-wrzesień 2014r. wpłynie w 2015 r. b) dz Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne w kwocie zł przez Instytucję Zarządzającą MRPO w ramach Projektu pn.: Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 1.2 MRPO realizowanego przez Departament Organizacyjno - Prawny. Refundacja za wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację Projektu w III kwartale 2014 r. wpłynie w I kwartale 2015 r.

4 III. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. odszkodowania wypłaconego przez firmę INTER Ubezpieczenia w kwocie zł w dz Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie za szkody jakie powstały w wyniku wyładowania atmosferycznego (uszkodzony rejestrator oraz kamery monitoringu). Kwotę uzyskaną z odszkodowania przeznacza się na zadanie budżetowe pn.: Obsługa Województwa Małopolskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodnych administrowanych przez MZMiUW w Krakowie, w ramach którego zostanie wymieniony uszkodzony sprzęt. 2. refundacji przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w kwocie zł (w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ). Uzyskane dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2013 r. i w 2014 r. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PT PROW oraz na zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz koszty utrzymania samochodu zakupionego na potrzeby wdrażania PROW. Równocześnie o kwotę zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. Wydatki dla w/w projektu pozostają bez zmian. 3. zwrotu do budżetu państwa środków w kwocie zł z tytułu odsetek: od dotacji celowej z budżetu państwa przez beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne w Transfer Wiedzy, tj. przez Wielicką Izbę Gospodarczą 50 zł (dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości, zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Odsetki te zostały naliczone od dotacji celowej budżetu państwa, które dotyczą zwrotu wydatków niekwalifikowalnych oraz środków niewykorzystanych otrzymanych na dofinansowanie Projektu pn.: Wsparcie samorządów gospodarczych należących do Małopolskiego Porozumienia Organizacji Przedsiębiorców we wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach Regionu Małopolski. naliczonych w związku z nieterminowym złożeniem wniosku o płatność środków z dotacji celowej przez beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania 6.2 MRPO Rozwój obszarów wiejskich, tj. przez Gminę Tuchów zł (w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Powyższe środki zostaną odprowadzone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 4. zwrotu kosztów postępowania sądowego na rzecz UMWM przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie skargi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. R. Czerwiakowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i Województwa Małopolskiego na decyzję Ministerstwa dotyczącej własności budynku Szpitala w kwocie 440 zł (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacyjno - Prawnym). Środki w wysokości 80% zwrotu, tj. w kwocie 422 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla radcy prawnego UMWM z tytułu zastępstwa procesowego (zadanie budżetowe pn.: Wynagrodzenia w Departamencie Organizacyjno - Prawnym w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie). 5. zwrotu do budżetu państwa (w tym dochody w kwocie 159 zł, wydatki w kwocie 135 zł) korekty finansowej w związku z zawiadomieniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przekroczeniu przez pracownika realizującego zadania finansowe z PT PO KL w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za rok 2013 (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Wojewódzkie urzędy pracy; zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji). 6. wpływów z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środków na realizację zadania pn. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie zł w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Wojewódzkie urzędy pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki zgodnie z limitem wydatków z MPiPS (decyzja DF-II MT/14 z dnia 9 grudnia 2014 r.) na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 7. kar umownych za przekroczenie terminu realizacji umowy na wykonanie badania społecznego pn. Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców w ramach projektu

5 pn. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Działanie 6.1 PO KL) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w kwocie zł w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność). 8. pomocy finansowej z Miasta Krakowa w kwocie zł w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Teatry na dotację podmiotową dla Krakowskiego Teatru Scena STU w Krakowie na działalność bieżącą Teatru. IV. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu niższych od planowanych wpływów środków od lidera - Instytut Badań Edukacyjnych w kwocie zł na realizację projektu pn. Budowa krajowego systemu kwalifikacji pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania (Działanie 3.4 PO KL) (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach dla ekspertów, delegacjach krajowych i zagranicznych oraz na szkoleniach pracowników zaangażowanych w realizację projektu. V. zwiększeniu wydatków w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Teatry w kwocie zł, na dotację podmiotową dla Opery Krakowskiej potrzebną do sfinansowania produkcji dokumentalnego filmu realizowanego na kanwie wystawy pt. Przestrzeń Opery. Polscy scenografowie XX i XXI wieku. Wystawa gromadzi pod jednym dachem i w jednym czasie prace najwybitniejszych polskich twórców scenografii teatru Opery w Polsce. VI. zmniejszeniu wydatków w: 1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Melioracje wodne w kwocie zł w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na zadaniu pn. Program Inwestycyjny Samorządów województwa małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Wycofuje się środki własne WM w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Usuwanie szkód powodziowych na lewym wale rzeki Dunajec w km w msc. Sikorzyce, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski oraz na Usuwanie szkód powodziowych na prawym wale potoku Kisielina w km w msc. Miechowice Wielkie, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski. Środki przenosi się na 2015 r. na wkład własny WM do zadania pn.: Usuwanie szkód powodziowych na wałach Dunajca i Kisieliny w gminie Wietrzychowice - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 2. dz Transport i łączność, a) rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie zł w Departamencie Transportu i Komunikacji na zadaniu budżetowym pn. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie w związku z oszczędnościami poprzetargowymi dotyczącymi usług doradztwa w zakresie odbiorów technicznych elektrycznych zespołów trakcyjnych, przeniesieniem zadań związanych z promocją projektu na 2015 r. (na wniosek woj. Świętokrzyskiego odpowiadającego za promocję w związku z dużym ryzykiem niezrealizowania postępowania przetargowego i zamówienia w br.) oraz na zapłatę pozostałych 30% za studium wykonalności, b) rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w: Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w kwocie zł na zadaniach: - Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych zł, która nie zostanie wydatkowana w 2014 r. na wypłatę odszkodowań w związku z brakiem ostatecznych decyzji odszkodowawczych (wydawanych przez Wojewodę) dla zrealizowanych inwestycji w ciągu DW 783 Wolbrom- Miechów oraz DW 794 w Gminie Zielonki oraz z uwagi na brak decyzji środowiskowej oraz opinii i uzgodnień RZGW o konieczności ustalenia linii brzegowych cieków dla obiektów mostowych. W/w środki zostaną wydatkowane w 2015 r. - Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów zł (wkład własny WM) w związku z brakiem decyzji Wojewody o ustaleniu odszkodowania za grunty zajęte na rzecz w/w inwestycji. Wypłata odszkodowań nastąpi w 2015 r. - Obwodnica Wojnicza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO zł (wkład własny WM zł, UE zł) w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z wywłaszczeniem gruntów na przedmiotowym projekcie. Środki zostaną wydatkowane w 2015 r. Jednocześnie o kwotę zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów

6 współfinansowanych środkami europejskimi - Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce zł (wkład własny WM) z uwagi na braki i niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia dokumentacja techniczna złożona przez wykonawcę nie została zaakceptowana przez ZDW. Powyższe uniemożliwiło realizację dalszych etapów projektu, w tym dostarczenia niezbędnych urządzeń i wyposażenia. Środki zostaną wydatkowane w 2015 r - Przygotowanie dokumentacji na budowę obwodnic i modernizację odcinków dróg wojewódzkich zł w związku z wyborem do dofinansowania MRPO w/w projektu wycofuje się w takiej samej wysokości kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi Departamencie Transportu i Komunikacji w kwocie zł w na zadaniu budżetowym pn. Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych na przedsięwzięciu pn. Budowa chodnika przy DW 780 w m. Alwernia ul. Mickiewicza o długości ok. 115 mb z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w br. oraz przeniesieniem wydatków na 2015 rok w związku z przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji technicznej i pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania. c) rozdz Drogi publiczne gminne w kwocie zł w Departamencie Transportu i Komunikacji na zadaniu budżetowym pn. Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych na pomoc finansową dla Gminy Wierzchosławice na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa drogi klasy G w gminie Wierzchosławice na odcinku Wierzchosławice Łętowice. W związku z przedłużającą się procedurą wypłaty odszkodowań (m. in. za grunty niezbędne do realizacji inwestycji), środki zostaną wykorzystane w 2015 rok. d) rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Departamencie Transportu i Komunikacji na zadaniu budżetowym pn. Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim. Środki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. Zakup programu komputerowego PTV visum.13.5 (m. in. dostawa oprogramowania symulacyjnego do prognozowania ruchu i modelowania podróży wraz z przeprowadzeniem szkolenia oraz dostawą sprzętu komputerowego) przenosi się na 2015 rok w związku z ogłoszeniem przetargu pod koniec 2014 roku i planowanym wyłonieniem wykonawcy zadania w roku następnym. 2. dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostałą działalność w kwocie zł w: a) Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Monitoring rozwoju województwa w związku z mniejszą, od planowanej, ilością zrealizowanych debat redakcyjnych upowszechniających wyniki badań Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego (z planowanych pięciu zrealizowano trzy debaty). b) Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie zł w ramach zadań budżetowych pn.: Wsparcie rozwoju gospodarczego zł w związku ze zmianą programu oraz skróceniem zakresu tematycznego VII Forum Nowej Gospodarki, które odbędzie się 15 grudnia br. (planowano zorganizowanie dwudniowego posiedzenia Forum). Celem Forum jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i pomysłów w trójkącie biznes - nauka - administracja tak, by skutecznie wykorzystywać potencjał regionu małopolskiego i śląskiego. W konferencji udział wezmą przedstawiciele środowisk gospodarczych, akademickich i administracji publicznej. Promocja gospodarcza zł w związku z niższymi, od planowanych, kosztami dotyczącymi: organizacji V Polsko-Ukraińskiej Konferencji Gospodarczej (zorganizowanej w dniu 10 października 2014 r. w Chrzanowie). Niższe koszty dotyczyły m.in. umowy zawartej z moderatorem konferencji, dekoracji kwiatowej oraz wynajęcia sali podczas konferencji zł organizacji spotkania w gronie przedstawicieli największych firm z Województwa Małopolskiego w dniu 4 lipca 2014 r. Niższe koszty dotyczyły m.in.: umowy zawartej z moderatorem prowadzącym spotkanie, najmu sali w restauracji "Pod Różą" oraz zapewnienia tłumacza zł w ramach Centrum Business in Małopolska niższe koszty dotyczą m.in. organizacji spotkania z przedstawicielami z Luksemburga w dniu 27 lutego 2014 r. w Krakowie (w tym prezentacja i tłumaczenie spotkania), organizacji jednego (nie jak planowano trzech) posiedzeń Małopolskiej Rady Gospodarczej (w tym najem sali) oraz zrezygnowano z przygotowania spotu promocyjnego zł 3. dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: Zabezpieczenie działania platform teleinformatycznych o zasięgu wojewódzkim w związku z:

7 uzyskaniem niższej, od planowanej, ceny po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na świadczenia usługi serwisowej obejmującej asystę techniczną oraz helpdesk Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce (wraz z przekazaniem majątkowych praw autorskich) rezygnacją z zakupu licencji na oprogramowanie oraz sprzętu komputerowego i sieciowego na potrzeby platform teleinformatycznych wdrożonych przez Województwo Małopolskie. 4. dz. 730 Nauka, rozdz Pozostała działalność w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego na zadaniu budżetowym pn. Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu budowy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie Etap I Działanie 9.3 MRPO w kwocie zł (budżet województwa) w ramach kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych (VAT) w związku z trwającymi pracami nad wyborem lokalizacji MCN, co wpływa na realizację kolejnych części dokumentacji projektowej. Prace nad koncepcją organizacyjno-ekonomiczną zostaną zrealizowane w roku dz. 750 Administracja publiczna, a) rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie zł (wkład budżetu województwa) w: Departamencie Funduszy Europejskich w ramach zadania budżetowego pn. Promocja PO KL - Priorytet 10 PT PO KL ( zł) w związku z niższymi niż planowano kosztami produkcji materiałów informacyjnych (w tym tablice, naklejki informacyjne) oraz niższymi kosztami na obsługę systemu wystawienniczego promującego Fundusze Europejskie na terenie Małopolski. Departamencie Organizacyjno Prawnym w ramach zadania budżetowego pn. Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL - Obsługa logistyczna i informatyczna (375 zł) oraz w ramach zadania budżetowego pn. Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania (1 500 zł) w związku z niższymi wydatkami na opłaty abonamentowe dla telefonii stacjonarnej wykorzystywanej przez pracowników wdrażających PO KL oraz w związku z niższymi wydatkami na szkolenia i kursy dla pracowników wdrażających PO KL. b) rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Kancelarii Zarządu z zadania pn.: Integracja Województwa. Gmina Grybów, która zwyciężyła w konkursie na Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego 2013 r., nie zdąży wydatkować w 2014 r. przyznanej pomocy finansowej (środki zostaną przekazane gminie w 2015 r.). 6. dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Zarządzanie kryzysowe w kwocie zł w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na zadaniu pn. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wycofuje się środki własne WM w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na działania interwencyjne na uszkodzonym wale przeciwpowodziowym rzeki Dunajec w km w związku z intensywnymi opadami deszczu, jakie miały miejsce w maju bieżącego roku. 7. dz Obsługa długu publicznego, rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł oraz w rozdz Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę zł w ramach zadania pn. Obsługa zadłużenia w łącznej kwocie zł w związku z zaciągnięciem niższych niż planowano kwot kredytów na pokrycie deficytu WM w 2014 r., spadkiem stóp procentowych i kursu euro, a także w związku z terminową spłatą kredytów przez jednostki organizacyjne Województwa Małopolskiego, którym zostały udzielone poręczenia. 8. dz Różne rozliczenia, rozdz Rezerwy ogólne i celowe, w tym rezerwa celowa na: koszty przekształceń SP ZOZ o kwotę zł sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę zł przygotowanie i realizację inwestycji regionalnych o kwotę zł 9. dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne o kwotę zł z zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zespołem techniczno-administracyjnym. Środki budżetu Województwa zostają zastąpione oszczędnościami środków PFRON. Środki pochodzące z budżetu Województwa przenosi się na 2015 r. 10. dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej o kwotę zł stanowiącą udział WM celem prawidłowej realizacji zadania budżetowego pn.: Koordynowanie systemów zabezpieczenia

8 społecznego. Środki własne WM wycofuje się gdyż Wojewoda Zarządzeniem (nr poz. Rej 330/14) z 1 października 2014 r. zwiększył kwotę dotacji na powyższe zadanie. 11. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł (wkład budżetu województwa) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn. Priorytet 10 PO KL - Pomoc Techniczna w związku z oszczędnościami po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (m.in. w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich). 12. dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, a) rozdz Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę zł z zadania pn: Przygotowanie projektu Centrum Muzyki w Krakowie realizowanego przez Filharmonię Krakowską w związku z brakiem decyzji o dofinansowaniu środkami w ramach MRPO b) rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ODSTK Cricoteka w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "CRICOTEKA" przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO o kwotę zł. Płatności za roboty budowlane wykonane w 2014 r., z uwagi na trwające odbiory techniczne i trwające uzgodnienia pomiędzy Cricoteką, Chemobudową (generalny wykonawca) i projektantem, przesunięto na rok Ponadto nierozstrzygnięte postępowania przetargowe na wyposażenie obiektu (brak ofert, unieważnione z powodu błędów formalnych) zostaną ponownie ogłoszone w 2015 r. 13. dz Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz Parki krajobrazowe o kwotę zł w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego na zadaniu budżetowym pn.: Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego na przedsięwzięciu pn. Zapewnienie czynnej ochrony gatunkowej roślin i zwierząt na terenie Województwa Małopolskiego (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie - wkład budżetu Województwa Małopolskiego) w związku z oszczędnościami dotyczącymi zadania inwestycyjnego pn. Zakup osobowego samochodu terenowego. VII. przeniesieniu wydatków z dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność z Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego do dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie do Departamentu Organizacyjno Prawnego w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL. Oszczędności w zakresie realizacji zajęć online oraz kół naukowych na uczelniach wyższych zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wydatków na koszty pośrednie projektu. VIII. ponadto dokonuje się zmian: 1. w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w Departamencie Transportu i Komunikacji w ramach zadań budżetowych pn.: a) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej polegających na: - zwiększeniu dochodów i wydatków w kwocie zł z tytułu naliczenia kary umownej dla wykonawcy (firma Pojazdy Szynowe PESA) w związku z opóźnieniem w dostawie dwóch pojazdów szynowych. Równocześnie zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i wydatki o kwotę zł oraz zmniejsza się wkład budżetu województwa o kwotę zł. - zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł i z Funduszu Kolejowego w kwocie zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę zł (w tym środki z POiŚ w kwocie zł, z Funduszu Kolejowego w kwocie zł, z budżetu województwa w kwocie zł, w tym wydatki niekwalifikowane zł) w związku z opóźnieniami w dostawie 4 pojazdów szynowych przez firmę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. (zapłata nastąpi w 2015r.). Jednocześnie o kwotę zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. b) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w kwocie zł tytułu naliczenia kary umownej dla Przewozów

9 Regionalnych Sp. z o.o. W dniu r. spółka dokonała odbioru technicznego elektrycznych zespołów trakcyjnych potwierdzonego protokołem odbioru technicznego, który z uwagi na zawarte w nim sprzeczności oraz niezgodności ze stanem faktycznym nie mógł zostać przyjęty w przedstawionej formie przez UMWM co spowodowało wydłużenie procedury odbioru końcowego. Równocześnie zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i wydatki o kwotę zł oraz zmniejsza się wkład budżetu województwa o kwotę zł. 2. w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach polegających na: a) zwiększeniu dochodów z tytułu naliczenia kary dla wykonawcy w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy o kwotę zł oraz przeniesieniu wydatków w tej samej kwocie z wydatków kwalifikowanych (środki UE) na wydatki niekwalifikowane (budżet województwa) z uwagi na fakt, że z końcowej faktury dla wykonawcy zostaną potrącone kary umowne b) przeniesieniu wydatków w kwocie zł (środki UE zł i budżet województwa zł) z roku 2014 na rok 2015 w związku z niedotrzymaniem przez generalnego wykonawcę umownego terminu zakończenia prac budowlanych i odstąpienie przez Zespół Szkół od umowy. Zmniejszeniu ulega zakres finansowy i rzeczowy na rok 2014 dotyczący niedokończonych prac m.in. wymiany stolarki wewnętrznej, renowacji schodów i klatek schodowych, wykonanie posadzki z wykładziny dywanowej. W roku 2015 planuje się zaktualizowanie kosztorysów niewykonanego zakresu prac, wyłonienie nowego wykonawcy robót budowlanych, inwestora zastępczego i nadzoru autorskiego celem zakończenia modernizacji budynku szkoły. Jednocześnie o kwotę zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. W związku z koniecznością aktualizacji kosztorysów wartość zadania inwestycyjnego wzrośnie o zł. W związku z powyższym dokonuje się zmian: 1. zmniejsza się dochody o kwotę zł 2. zmniejsza się wydatki o kwotę zł 3. zmniejsza się deficyt o kwotę zł, tj. do kwoty zł 4. zmniejsza się przychody o kwotę zł, w tym: zmniejsza się kredyt o kwotę zł; zmniejsza się kredyt na VAT od zakupu pojazdów szynowych o kwotę zł; zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę zł; emisję obligacji o kwotę zł. Załączniki uchwała 21 załączniki Data: :35:11 Rozmiar: 1.67M Powiązane artykuły Akty zmienione: UCHWAŁA NR XLVI/721/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 Liczba odwiedzin: 85

10 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Katarzyna Turska Katarzyna Turska Czas wytworzenia: :19:21 Czas publikacji: :15:56 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010, 758,

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 159/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2006 r. sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. Data utworzenia 2006-3-3 Numer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr 1918/191/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku w kwocie 1.513.795.069 zł wydatkowano kwotę 962.739.129,03 zł, co stanowi 63,60%

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/174 Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo