UCHWAŁA NR III/21/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR III/21/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/21/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 010, 050, 150, 600, 710, 720, 730, 750, 754, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 921, 925 Data utworzenia Numer aktu 21 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2013, poz.596 z późn. zm.) art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 217, art , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę zł Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę zł tj. do kwoty zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. Zmniejsza się przychody o kwotę zł pkt. 2 i 3 przyjmuje brzmienie: 2. kredytów do kwoty zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 3. kredytów do kwoty zł oraz emisji obligacji do kwoty zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 6 W uchwale Nr XLVI/721/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014, zmienionej uchwałami: Nr 65/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2014 r., Nr 107/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2014 r., Nr XLVIII/758/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014 r., Nr 184/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2014 r., Nr 230/14

2 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 marca 2014 r., Nr 312/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2014 r., Nr XLIX/778/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2014 r., Nr 349/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2014 r., Nr 393/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr 430/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r., L/803/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 477/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 maja 2014 r., Nr 516/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2014 r., Nr 544/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 maja 2014 r., LI/813/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2014 r., Nr 594/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 czerwca 2014 r., Nr 644/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., LIII/829/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014 r., Nr 737/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2014 r., Nr 773/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 lipca 2014 r., Nr 781/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 lipca 2014 r., Nr 808/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2014 r., Nr 855/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2014 r., Nr 894/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2014 r., LIV/845/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r., Nr 926/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r., Nr 989/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 września 2014 r. Nr 1043/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2014 r., LV/868/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014 r., Nr 1097/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 października 2014 r., LVI/891/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r., Nr 1170/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2014 r., Nr 1326/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2014 r., Nr 1349/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2014 r., Nr 1392/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 grudnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany: w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7 8 UZASADNIENIE Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego polegających na: I. zwiększeniu dochodów z tytułu: 1. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne w kwocie zł w związku z wpływem zaliczki na wydatki poniesione w 2014 r. dla projektu realizowanego przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, Melioracje wodne pn. Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w mieście Kraków Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Jednocześnie o kwotę zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. Wydatki dla w/w projektu pozostają bez zmian. 2. dochodów uzyskanych przez Województwo w kwocie zł z tytułu: a) refundacji w kwocie zł (w dz. 050 Rybołówstwo i rybactwo, rozdz Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ) dokonanej przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA oraz Ministerstwo Finansów. Uzyskane dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków w latach r. na

3 wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY. b) zwrotu przez beneficjenta Działania 2.6 ZPORR "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" - Wielicką Izbę Gospodarczą w kwocie 150 zł (w dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości) tytułem odsetek od dotacji celowej z budżetu państwa. Odsetki te zostały naliczone od środków z pożyczki BGK, które nie zostały wykazane we wniosku o płatność końcową i zrefundowana przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie). Kwota ta nie podlega zwrotowi do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i stanowi dochód Województwa. c) kary umownej w kwocie zł (w dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność) naliczonej zgodnie z zapisami umowy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez wykonawcę dotyczącej usługi gastronomicznej podczas organizowanego, wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, seminarium pn.: Peer Review w dniach października 2014 r. związanego z tematyką polityki senioralnej i zmian demograficznych. d) dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł (dz Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie), jako refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. przez Departament Organizacyjno - Prawny w związku z przeprowadzeniem szkolenia pn.: ekologiczna SEGREGACJA ukierunkowanego na kreowanie wartościowych postaw ekologicznych związanych z prawidłowym postępowaniem z odpadami komunalnymi. e) zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i postępowania odwoławczego na rzecz UMWM w kwocie zł (w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacyjno - Prawnym). Postępowania sądowe dotyczyły przywrócenia byłego pracownika UMWM do pracy, nienależytego wykonania umowy na opracowanie studium wykonalności do projektu Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) realizowanego w ramach MRPO oraz dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez zwierzę leśne (szkoda komunikacyjna). f) refundacji w kwocie zł (w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Pozostałą działalność) dokonanej przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. - lidera Projektu pn.: Business in Małopolska Partnership Network Działanie 8.1 MRPO. Uzyskane dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2013 r. g) zwrotu dotacji celowej przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie kwocie zł w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Teatry, w związku z niższym niż przewidywano wkładem własnym Województwa Małopolskiego potrzebnym do realizacji projektu pn: Teatr XXI wieku East meets West West meets East, w latach r. II. zmniejszeniu dochodów z tytułu: 1. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne w kwocie zł. Zaliczka dla projektu pn. Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w dz Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie nie wpłynie w 2014 r. ze względu na długotrwałą procedurę rozliczenia wniosków o płatność (refundacja nastąpi w 2015 r.), Jednocześnie o kwotę zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. Wydatki dla w/w projektu pozostają bez zmian. 2. niższej, od planowanej, refundacji w kwocie zł w tym w: a) dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. - lidera Projektu w ramach Projektu pn.: SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Działanie 8.2 MRPO. Refundacja za wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, delegacje służbowe zagraniczne oraz na tłumaczenia w okresie czerwiec-wrzesień 2014r. wpłynie w 2015 r. b) dz Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne w kwocie zł przez Instytucję Zarządzającą MRPO w ramach Projektu pn.: Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 1.2 MRPO realizowanego przez Departament Organizacyjno - Prawny. Refundacja za wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację Projektu w III kwartale 2014 r. wpłynie w I kwartale 2015 r.

4 III. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. odszkodowania wypłaconego przez firmę INTER Ubezpieczenia w kwocie zł w dz Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie za szkody jakie powstały w wyniku wyładowania atmosferycznego (uszkodzony rejestrator oraz kamery monitoringu). Kwotę uzyskaną z odszkodowania przeznacza się na zadanie budżetowe pn.: Obsługa Województwa Małopolskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodnych administrowanych przez MZMiUW w Krakowie, w ramach którego zostanie wymieniony uszkodzony sprzęt. 2. refundacji przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w kwocie zł (w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ). Uzyskane dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2013 r. i w 2014 r. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PT PROW oraz na zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz koszty utrzymania samochodu zakupionego na potrzeby wdrażania PROW. Równocześnie o kwotę zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. Wydatki dla w/w projektu pozostają bez zmian. 3. zwrotu do budżetu państwa środków w kwocie zł z tytułu odsetek: od dotacji celowej z budżetu państwa przez beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne w Transfer Wiedzy, tj. przez Wielicką Izbę Gospodarczą 50 zł (dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości, zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Odsetki te zostały naliczone od dotacji celowej budżetu państwa, które dotyczą zwrotu wydatków niekwalifikowalnych oraz środków niewykorzystanych otrzymanych na dofinansowanie Projektu pn.: Wsparcie samorządów gospodarczych należących do Małopolskiego Porozumienia Organizacji Przedsiębiorców we wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach Regionu Małopolski. naliczonych w związku z nieterminowym złożeniem wniosku o płatność środków z dotacji celowej przez beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania 6.2 MRPO Rozwój obszarów wiejskich, tj. przez Gminę Tuchów zł (w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Powyższe środki zostaną odprowadzone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 4. zwrotu kosztów postępowania sądowego na rzecz UMWM przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie skargi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. R. Czerwiakowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i Województwa Małopolskiego na decyzję Ministerstwa dotyczącej własności budynku Szpitala w kwocie 440 zł (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacyjno - Prawnym). Środki w wysokości 80% zwrotu, tj. w kwocie 422 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla radcy prawnego UMWM z tytułu zastępstwa procesowego (zadanie budżetowe pn.: Wynagrodzenia w Departamencie Organizacyjno - Prawnym w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie). 5. zwrotu do budżetu państwa (w tym dochody w kwocie 159 zł, wydatki w kwocie 135 zł) korekty finansowej w związku z zawiadomieniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przekroczeniu przez pracownika realizującego zadania finansowe z PT PO KL w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za rok 2013 (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Wojewódzkie urzędy pracy; zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji). 6. wpływów z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środków na realizację zadania pn. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie zł w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Wojewódzkie urzędy pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki zgodnie z limitem wydatków z MPiPS (decyzja DF-II MT/14 z dnia 9 grudnia 2014 r.) na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 7. kar umownych za przekroczenie terminu realizacji umowy na wykonanie badania społecznego pn. Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców w ramach projektu

5 pn. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Działanie 6.1 PO KL) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w kwocie zł w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność). 8. pomocy finansowej z Miasta Krakowa w kwocie zł w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Teatry na dotację podmiotową dla Krakowskiego Teatru Scena STU w Krakowie na działalność bieżącą Teatru. IV. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu niższych od planowanych wpływów środków od lidera - Instytut Badań Edukacyjnych w kwocie zł na realizację projektu pn. Budowa krajowego systemu kwalifikacji pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania (Działanie 3.4 PO KL) (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach dla ekspertów, delegacjach krajowych i zagranicznych oraz na szkoleniach pracowników zaangażowanych w realizację projektu. V. zwiększeniu wydatków w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Teatry w kwocie zł, na dotację podmiotową dla Opery Krakowskiej potrzebną do sfinansowania produkcji dokumentalnego filmu realizowanego na kanwie wystawy pt. Przestrzeń Opery. Polscy scenografowie XX i XXI wieku. Wystawa gromadzi pod jednym dachem i w jednym czasie prace najwybitniejszych polskich twórców scenografii teatru Opery w Polsce. VI. zmniejszeniu wydatków w: 1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Melioracje wodne w kwocie zł w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na zadaniu pn. Program Inwestycyjny Samorządów województwa małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Wycofuje się środki własne WM w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Usuwanie szkód powodziowych na lewym wale rzeki Dunajec w km w msc. Sikorzyce, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski oraz na Usuwanie szkód powodziowych na prawym wale potoku Kisielina w km w msc. Miechowice Wielkie, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski. Środki przenosi się na 2015 r. na wkład własny WM do zadania pn.: Usuwanie szkód powodziowych na wałach Dunajca i Kisieliny w gminie Wietrzychowice - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 2. dz Transport i łączność, a) rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie zł w Departamencie Transportu i Komunikacji na zadaniu budżetowym pn. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie w związku z oszczędnościami poprzetargowymi dotyczącymi usług doradztwa w zakresie odbiorów technicznych elektrycznych zespołów trakcyjnych, przeniesieniem zadań związanych z promocją projektu na 2015 r. (na wniosek woj. Świętokrzyskiego odpowiadającego za promocję w związku z dużym ryzykiem niezrealizowania postępowania przetargowego i zamówienia w br.) oraz na zapłatę pozostałych 30% za studium wykonalności, b) rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w: Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w kwocie zł na zadaniach: - Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych zł, która nie zostanie wydatkowana w 2014 r. na wypłatę odszkodowań w związku z brakiem ostatecznych decyzji odszkodowawczych (wydawanych przez Wojewodę) dla zrealizowanych inwestycji w ciągu DW 783 Wolbrom- Miechów oraz DW 794 w Gminie Zielonki oraz z uwagi na brak decyzji środowiskowej oraz opinii i uzgodnień RZGW o konieczności ustalenia linii brzegowych cieków dla obiektów mostowych. W/w środki zostaną wydatkowane w 2015 r. - Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów zł (wkład własny WM) w związku z brakiem decyzji Wojewody o ustaleniu odszkodowania za grunty zajęte na rzecz w/w inwestycji. Wypłata odszkodowań nastąpi w 2015 r. - Obwodnica Wojnicza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO zł (wkład własny WM zł, UE zł) w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z wywłaszczeniem gruntów na przedmiotowym projekcie. Środki zostaną wydatkowane w 2015 r. Jednocześnie o kwotę zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów

6 współfinansowanych środkami europejskimi - Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce zł (wkład własny WM) z uwagi na braki i niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia dokumentacja techniczna złożona przez wykonawcę nie została zaakceptowana przez ZDW. Powyższe uniemożliwiło realizację dalszych etapów projektu, w tym dostarczenia niezbędnych urządzeń i wyposażenia. Środki zostaną wydatkowane w 2015 r - Przygotowanie dokumentacji na budowę obwodnic i modernizację odcinków dróg wojewódzkich zł w związku z wyborem do dofinansowania MRPO w/w projektu wycofuje się w takiej samej wysokości kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi Departamencie Transportu i Komunikacji w kwocie zł w na zadaniu budżetowym pn. Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych na przedsięwzięciu pn. Budowa chodnika przy DW 780 w m. Alwernia ul. Mickiewicza o długości ok. 115 mb z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w br. oraz przeniesieniem wydatków na 2015 rok w związku z przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji technicznej i pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania. c) rozdz Drogi publiczne gminne w kwocie zł w Departamencie Transportu i Komunikacji na zadaniu budżetowym pn. Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych na pomoc finansową dla Gminy Wierzchosławice na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa drogi klasy G w gminie Wierzchosławice na odcinku Wierzchosławice Łętowice. W związku z przedłużającą się procedurą wypłaty odszkodowań (m. in. za grunty niezbędne do realizacji inwestycji), środki zostaną wykorzystane w 2015 rok. d) rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Departamencie Transportu i Komunikacji na zadaniu budżetowym pn. Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim. Środki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. Zakup programu komputerowego PTV visum.13.5 (m. in. dostawa oprogramowania symulacyjnego do prognozowania ruchu i modelowania podróży wraz z przeprowadzeniem szkolenia oraz dostawą sprzętu komputerowego) przenosi się na 2015 rok w związku z ogłoszeniem przetargu pod koniec 2014 roku i planowanym wyłonieniem wykonawcy zadania w roku następnym. 2. dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostałą działalność w kwocie zł w: a) Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Monitoring rozwoju województwa w związku z mniejszą, od planowanej, ilością zrealizowanych debat redakcyjnych upowszechniających wyniki badań Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego (z planowanych pięciu zrealizowano trzy debaty). b) Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie zł w ramach zadań budżetowych pn.: Wsparcie rozwoju gospodarczego zł w związku ze zmianą programu oraz skróceniem zakresu tematycznego VII Forum Nowej Gospodarki, które odbędzie się 15 grudnia br. (planowano zorganizowanie dwudniowego posiedzenia Forum). Celem Forum jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i pomysłów w trójkącie biznes - nauka - administracja tak, by skutecznie wykorzystywać potencjał regionu małopolskiego i śląskiego. W konferencji udział wezmą przedstawiciele środowisk gospodarczych, akademickich i administracji publicznej. Promocja gospodarcza zł w związku z niższymi, od planowanych, kosztami dotyczącymi: organizacji V Polsko-Ukraińskiej Konferencji Gospodarczej (zorganizowanej w dniu 10 października 2014 r. w Chrzanowie). Niższe koszty dotyczyły m.in. umowy zawartej z moderatorem konferencji, dekoracji kwiatowej oraz wynajęcia sali podczas konferencji zł organizacji spotkania w gronie przedstawicieli największych firm z Województwa Małopolskiego w dniu 4 lipca 2014 r. Niższe koszty dotyczyły m.in.: umowy zawartej z moderatorem prowadzącym spotkanie, najmu sali w restauracji "Pod Różą" oraz zapewnienia tłumacza zł w ramach Centrum Business in Małopolska niższe koszty dotyczą m.in. organizacji spotkania z przedstawicielami z Luksemburga w dniu 27 lutego 2014 r. w Krakowie (w tym prezentacja i tłumaczenie spotkania), organizacji jednego (nie jak planowano trzech) posiedzeń Małopolskiej Rady Gospodarczej (w tym najem sali) oraz zrezygnowano z przygotowania spotu promocyjnego zł 3. dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: Zabezpieczenie działania platform teleinformatycznych o zasięgu wojewódzkim w związku z:

7 uzyskaniem niższej, od planowanej, ceny po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na świadczenia usługi serwisowej obejmującej asystę techniczną oraz helpdesk Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce (wraz z przekazaniem majątkowych praw autorskich) rezygnacją z zakupu licencji na oprogramowanie oraz sprzętu komputerowego i sieciowego na potrzeby platform teleinformatycznych wdrożonych przez Województwo Małopolskie. 4. dz. 730 Nauka, rozdz Pozostała działalność w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego na zadaniu budżetowym pn. Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu budowy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie Etap I Działanie 9.3 MRPO w kwocie zł (budżet województwa) w ramach kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych (VAT) w związku z trwającymi pracami nad wyborem lokalizacji MCN, co wpływa na realizację kolejnych części dokumentacji projektowej. Prace nad koncepcją organizacyjno-ekonomiczną zostaną zrealizowane w roku dz. 750 Administracja publiczna, a) rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie zł (wkład budżetu województwa) w: Departamencie Funduszy Europejskich w ramach zadania budżetowego pn. Promocja PO KL - Priorytet 10 PT PO KL ( zł) w związku z niższymi niż planowano kosztami produkcji materiałów informacyjnych (w tym tablice, naklejki informacyjne) oraz niższymi kosztami na obsługę systemu wystawienniczego promującego Fundusze Europejskie na terenie Małopolski. Departamencie Organizacyjno Prawnym w ramach zadania budżetowego pn. Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL - Obsługa logistyczna i informatyczna (375 zł) oraz w ramach zadania budżetowego pn. Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania (1 500 zł) w związku z niższymi wydatkami na opłaty abonamentowe dla telefonii stacjonarnej wykorzystywanej przez pracowników wdrażających PO KL oraz w związku z niższymi wydatkami na szkolenia i kursy dla pracowników wdrażających PO KL. b) rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Kancelarii Zarządu z zadania pn.: Integracja Województwa. Gmina Grybów, która zwyciężyła w konkursie na Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego 2013 r., nie zdąży wydatkować w 2014 r. przyznanej pomocy finansowej (środki zostaną przekazane gminie w 2015 r.). 6. dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Zarządzanie kryzysowe w kwocie zł w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na zadaniu pn. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wycofuje się środki własne WM w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na działania interwencyjne na uszkodzonym wale przeciwpowodziowym rzeki Dunajec w km w związku z intensywnymi opadami deszczu, jakie miały miejsce w maju bieżącego roku. 7. dz Obsługa długu publicznego, rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł oraz w rozdz Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę zł w ramach zadania pn. Obsługa zadłużenia w łącznej kwocie zł w związku z zaciągnięciem niższych niż planowano kwot kredytów na pokrycie deficytu WM w 2014 r., spadkiem stóp procentowych i kursu euro, a także w związku z terminową spłatą kredytów przez jednostki organizacyjne Województwa Małopolskiego, którym zostały udzielone poręczenia. 8. dz Różne rozliczenia, rozdz Rezerwy ogólne i celowe, w tym rezerwa celowa na: koszty przekształceń SP ZOZ o kwotę zł sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę zł przygotowanie i realizację inwestycji regionalnych o kwotę zł 9. dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne o kwotę zł z zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zespołem techniczno-administracyjnym. Środki budżetu Województwa zostają zastąpione oszczędnościami środków PFRON. Środki pochodzące z budżetu Województwa przenosi się na 2015 r. 10. dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej o kwotę zł stanowiącą udział WM celem prawidłowej realizacji zadania budżetowego pn.: Koordynowanie systemów zabezpieczenia

8 społecznego. Środki własne WM wycofuje się gdyż Wojewoda Zarządzeniem (nr poz. Rej 330/14) z 1 października 2014 r. zwiększył kwotę dotacji na powyższe zadanie. 11. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł (wkład budżetu województwa) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn. Priorytet 10 PO KL - Pomoc Techniczna w związku z oszczędnościami po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (m.in. w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich). 12. dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, a) rozdz Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę zł z zadania pn: Przygotowanie projektu Centrum Muzyki w Krakowie realizowanego przez Filharmonię Krakowską w związku z brakiem decyzji o dofinansowaniu środkami w ramach MRPO b) rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ODSTK Cricoteka w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "CRICOTEKA" przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO o kwotę zł. Płatności za roboty budowlane wykonane w 2014 r., z uwagi na trwające odbiory techniczne i trwające uzgodnienia pomiędzy Cricoteką, Chemobudową (generalny wykonawca) i projektantem, przesunięto na rok Ponadto nierozstrzygnięte postępowania przetargowe na wyposażenie obiektu (brak ofert, unieważnione z powodu błędów formalnych) zostaną ponownie ogłoszone w 2015 r. 13. dz Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz Parki krajobrazowe o kwotę zł w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego na zadaniu budżetowym pn.: Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego na przedsięwzięciu pn. Zapewnienie czynnej ochrony gatunkowej roślin i zwierząt na terenie Województwa Małopolskiego (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie - wkład budżetu Województwa Małopolskiego) w związku z oszczędnościami dotyczącymi zadania inwestycyjnego pn. Zakup osobowego samochodu terenowego. VII. przeniesieniu wydatków z dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność z Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego do dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie do Departamentu Organizacyjno Prawnego w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL. Oszczędności w zakresie realizacji zajęć online oraz kół naukowych na uczelniach wyższych zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wydatków na koszty pośrednie projektu. VIII. ponadto dokonuje się zmian: 1. w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w Departamencie Transportu i Komunikacji w ramach zadań budżetowych pn.: a) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej polegających na: - zwiększeniu dochodów i wydatków w kwocie zł z tytułu naliczenia kary umownej dla wykonawcy (firma Pojazdy Szynowe PESA) w związku z opóźnieniem w dostawie dwóch pojazdów szynowych. Równocześnie zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i wydatki o kwotę zł oraz zmniejsza się wkład budżetu województwa o kwotę zł. - zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł i z Funduszu Kolejowego w kwocie zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę zł (w tym środki z POiŚ w kwocie zł, z Funduszu Kolejowego w kwocie zł, z budżetu województwa w kwocie zł, w tym wydatki niekwalifikowane zł) w związku z opóźnieniami w dostawie 4 pojazdów szynowych przez firmę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. (zapłata nastąpi w 2015r.). Jednocześnie o kwotę zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. b) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w kwocie zł tytułu naliczenia kary umownej dla Przewozów

9 Regionalnych Sp. z o.o. W dniu r. spółka dokonała odbioru technicznego elektrycznych zespołów trakcyjnych potwierdzonego protokołem odbioru technicznego, który z uwagi na zawarte w nim sprzeczności oraz niezgodności ze stanem faktycznym nie mógł zostać przyjęty w przedstawionej formie przez UMWM co spowodowało wydłużenie procedury odbioru końcowego. Równocześnie zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i wydatki o kwotę zł oraz zmniejsza się wkład budżetu województwa o kwotę zł. 2. w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach polegających na: a) zwiększeniu dochodów z tytułu naliczenia kary dla wykonawcy w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy o kwotę zł oraz przeniesieniu wydatków w tej samej kwocie z wydatków kwalifikowanych (środki UE) na wydatki niekwalifikowane (budżet województwa) z uwagi na fakt, że z końcowej faktury dla wykonawcy zostaną potrącone kary umowne b) przeniesieniu wydatków w kwocie zł (środki UE zł i budżet województwa zł) z roku 2014 na rok 2015 w związku z niedotrzymaniem przez generalnego wykonawcę umownego terminu zakończenia prac budowlanych i odstąpienie przez Zespół Szkół od umowy. Zmniejszeniu ulega zakres finansowy i rzeczowy na rok 2014 dotyczący niedokończonych prac m.in. wymiany stolarki wewnętrznej, renowacji schodów i klatek schodowych, wykonanie posadzki z wykładziny dywanowej. W roku 2015 planuje się zaktualizowanie kosztorysów niewykonanego zakresu prac, wyłonienie nowego wykonawcy robót budowlanych, inwestora zastępczego i nadzoru autorskiego celem zakończenia modernizacji budynku szkoły. Jednocześnie o kwotę zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. W związku z koniecznością aktualizacji kosztorysów wartość zadania inwestycyjnego wzrośnie o zł. W związku z powyższym dokonuje się zmian: 1. zmniejsza się dochody o kwotę zł 2. zmniejsza się wydatki o kwotę zł 3. zmniejsza się deficyt o kwotę zł, tj. do kwoty zł 4. zmniejsza się przychody o kwotę zł, w tym: zmniejsza się kredyt o kwotę zł; zmniejsza się kredyt na VAT od zakupu pojazdów szynowych o kwotę zł; zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę zł; emisję obligacji o kwotę zł. Załączniki uchwała 21 załączniki Data: :35:11 Rozmiar: 1.67M Powiązane artykuły Akty zmienione: UCHWAŁA NR XLVI/721/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 Liczba odwiedzin: 85

10 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Katarzyna Turska Katarzyna Turska Czas wytworzenia: :19:21 Czas publikacji: :15:56 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Uchwała Nr 468/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/85/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/85/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok UCHWAŁA NR III/85/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/119/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/119/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR V/119/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK

W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK UCHWAŁA NR ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2015 r. W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK Na podstawie art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 69 UCHWAŁA NR XXX/590/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-10-23 Numer aktu 341 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/428/2014 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH z dnia 1 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/428/2014 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH z dnia 1 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXVIII/428/2014 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 lutego 2016 roku zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r.

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 29 października 2015 roku

UCHWAŁA NR XIV/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 29 października 2015 roku UCHWAŁA NR XIV/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM 788 680 168 1 197 690 0 1 675 364 789 877 858. 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 6 135 0 0 6 135

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM 788 680 168 1 197 690 0 1 675 364 789 877 858. 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 6 135 0 0 6 135 UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r., przyjętego uchwałą Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Gminy Świdnica na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11 Uchwała Nr XXIX/380/12 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/189/12 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/189/12 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok UCHWAŁA NR XXXIV/189/12 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.

Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r. Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2015 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012r.

Uchwała Nr../2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012r. Uchwała Nr../2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012r. Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11.06.2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LI RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LI-388-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 372/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 372/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 372/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1558/3/10

UCHWAŁA Nr 1558/3/10 UCHWAŁA Nr 1558/3/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu województwa pomorskiego oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy.

Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy. Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy. Data utworzenia 2015-02-27 Numer aktu 20 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2254 UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0151-551/2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009. Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/667/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA NR LVIII/667/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r. UCHWAŁA NR LVIII/667/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2014 Nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 211 i art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 6469 UCHWAŁA NR XXVIII/238/2013 RADY GMINY CHYBIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na

Bardziej szczegółowo