Tabela Opłat i Prowizji dla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Opłat i Prowizji dla"

Transkrypt

1 Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela obowiązuje od

2 Spis Treści WSTĘP OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI...3 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKÓW...5 CZĘŚĆ II 1. Otwarcie, prowadzenie, zamykanie rachunków Rozliczenia dokonywane za pośrednictwem rachunków...5 a) Operacje gotówkowe...5 b) Płatności bezgotówkowe...7 c) Zlecenia stałe Usługi związane z prowadzeniem rachunku Pozostałe czynności bankowe...10 POZOSTAŁE ROZLICZENIA - DOKONYWANE BEZ KONIECZNOŚCI POSIADANIA RACHUNKÓW W BANKU...10 CZĘŚĆ III BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA...11 CZĘŚĆ IV ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU...12 CZĘŚĆ V USŁUGI ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI NA RACHUNKACH...13 CZĘŚĆ VI GWARANCJE...13 CZĘŚĆ VII INKASA...14 CZĘŚĆ VIII AKREDYTYWY...14 CZĘŚĆ IX KREDYTY

3 OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1 1. Niniejsza Tabela dotyczy: a) Rezydentów będących: - osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, - osobami prawnymi, z wyłączeniem banków krajowych, - jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. b) Nierezydentów, z wyłączeniem osób fizycznych i banków zagranicznych, których deklarowany we wniosku o otwarcie rachunku roczny obrót jest równy lub większy 4,0 mln PLN lub równowartość tej kwoty w walucie obcej wg kursu średniego NBP. W przypadku gdy w trakcie trwania Umowy Rachunku wysokość rocznego obrotu Klienta liczonego na koniec jego pełnego roku obrachunkowego spadnie ponizej 4,0 mln PLN (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej wg kursu średniego NBP), na wezwanie Banku, Klient w terminie 7 dni podpisze aneks do Umowy Rachunku, w którym nastąpi zmiana niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji na tabelę stosowaną w Banku w odniesieniu do poziomu obrotu Klienta. Niepodpisanie przez Klienta aneksu, strony uznają za ważny powód, który uprawnia Bank do wypowiedzenia Umowy Rachunku Bank może ustalać i wydawać odrębnie inne tabele prowizji i opłat za pozostałe czynności i usługi bankowe nie uwzględnione w niniejszej Tabeli. 2. W indywidualnych przypadkach Bank może: a) ustalić i pobrać prowizje za czynności bankowe nie wymienione w niniejszej Tabeli, b) po uprzednim ustaleniu z Klientem w umowie i/lub innym pisemnym porozumieniu pobrać opłaty i prowizje: - wyższe niż określone w Tabeli, za wykonywanie standardowych czynności lub usług w specjalny sposób powodujący ich zwiększoną złożoność i pracochłonność lub o zwiększonym stopniu ryzyka, - niższe niż określone w Tabeli. 3. Za czynności zlecane przez Bank osobom trzecim w związku z wykonywaniem zlecenia klienta poza opłatami i prowizjami wymienionymi w załączonej Tabeli Bank może pobierać: a) opłaty i prowizje pobrane przez banki zlecające wykonanie zlecenia lub pośredniczące w jego wykonaniu b) opłaty i prowizje telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie w kwocie jaką został obciążony Bank. Obciążenie Klienta nastąpi po otrzymaniu przez Bank informacji o wysokości tych kosztów. Prawidłowo ustalone i pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa Klient zleceniodawca czynności bankowych, chyba że strony umówiły się inaczej lub Klient zleceniodawca określił w dyspozycji inaczej, a Bank to aprobuje. 2. Niepobranie opłaty lub prowizji w terminach określonych w niniejszej Tabeli nie wpływa na możliwość ich pobrania w terminach późniejszych. 1. Klient jest obciążany opłatami i prowizjami na następujących zasadach: 5 a) gdy opłaty i prowizje są pobierane z rachunku złotowego: - dla opłat i prowizji wyrażonych w PLN - kwotą wynikająca z Tabeli, - dla opłat i prowizji wyrażonych w walutach obcych równowartością w złotych według kursu średniego NBP, ogłaszanego w dniu roboczym dla Banku, poprzedzającym dzień pobierania opłaty/ prowizji, b) gdy opłaty i prowizje są pobierane z rachunku walutowego: 3

4 dla opłat i prowizji wyrażonych w walutach obcych - kwotą wynikająca z Tabeli, dla opłat i prowizji wyrażonych w PLN, równowartością w walucie, według kursu średniego NBP, ogłaszanego w dniu roboczym dla Banku, poprzedzającym dzień pobierania opłaty/ prowizji. 2. Prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku walutowego Bank pobiera w walucie rachunku w kwocie stanowiącej równowartość stawki w PLN przeliczonej wg średniego kursu NBP, ogłaszanego w dniu roboczym dla Banku, poprzedzającym dzień pobierania opłaty/ prowizji, każdorazowo w ciężar rachunku walutowego, którego prowizja /opłata dotyczy. 3. W przypadku opłat i prowizji dla kredytów stosowany jest w zależności od rodzaju transakcji kurs kupna lub sprzedaży walut określony w tabeli BANKU obowiązującej w dniu pobierania prowizji. 6 O zmianach Tabeli opłat i prowizji Bank informuje Klientów: a) poprzez wyłożenie informacji w lokalach Banku, b) oraz dodatkowo jeśli tak stanowią umowy zawarte z Klientem, zgodnie z trybem i w zakresie przedmiotowym określonym w tych umowach. 4

5 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKÓW 1. OTWARCIE, PROWADZENIE, ZAMYKANIE RACHUNKÓW Otwarcie rachunku: a) Podstawowego bieżącego Bez opłat b) Pomocniczego Bez opłat c) Bieżącego/pomocniczego dla nierezydentów min. PLN 250,00 max. PLN 1000,00 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku: a) Bieżącego PLN 100,00 b) Pomocniczego w PLN PLN 45,00 c) Pomocniczego w walucie PLN 30,00 d) Bieżącego/ pomocniczego dla nierezydentów 1 PLN 150,00 e) Progresywnego PLN 200,00 3. Opłata za każdorazową operację na rachunku 2 PLN 2,50 4. Zamknięcie rachunku PLN 20,00 1 Dotyczy rachunków otwartych po 04 grudnia Opłata naliczana i pobierana zbiorczo w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który opłata jest pobierana. 2. ROZLICZENIA DOKONYWANE ZA POŚREDNICTWEM RACHUNKÓW a) OPERACJE GOTÓWKOWE Wpłaty gotówkowe w PLN i walutach obcych skupowanych przez Bank: 1. Wpłata własna w formie otwartej na rachunek prowadzony w Banku 0,6 % min. PLN 10,00 2. Wpłata w formie otwartej dokonywana przez osoby trzecie na rachunki podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 1 0,7% min PLN 15,00 3. Wpłata własna w formie zamkniętej (do kasy Banku, trezora, szafy 0,35 % min. PLN 10,00 transferowej) 2 środki dostępne w dniu zaksięgowania wpłaty 4. Wpłata własna w formie zamkniętej dostarczona bezpośrednio do liczarni współpracujących z Bankiem (Cash Collection) 2 0,29 % min PLN 10,00 środki dostępne w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania wpłaty Do negocjacji 5

6 Inne opłaty związane z wpłatami gotówkowymi: 1. Opłata dodatkowa od wpłaty w PLN o udziale bilonu powyżej 200,00 PLN 1% min 15,00 PLN od wartości bilonu przekraczjącej kwotę 200,00 PLN 2. Opłata dodatkowa od wpłaty w EUR zawierającej bilon UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych 60 % min 15,00 PLN wartości bilonu 3. Opłata dodatkowa od wpłaty w stanie nieuporządkowanym lub bez posegregowania 3 4. Wystawienie dokumentu w przypadku wystąpienia różnic kasowych we wpłacie zamkniętej 5. Wystawienie Bankowego Dowodu Wpłaty (BDW) w przypaku jego braku we wpłacie zamkniętej 1% min 15,00 PLN od kwoty wpłaty 15,00 PLN 15,00 PLN 6. Opłata za użytkowanie trezora nocnego (opłata miesięczna) PLN 200,00 7. Przesłanie oryginału protokołu różnic wraz z załącznikami do PLN 30,00 wpłaty/wypłaty zamkniętej realizowanej w imieniu Banku przez zewnętrzne liczarnie Wypłaty gotówkowe w PLN i walutach obcych skupowanych przez Bank: 1 Wypłata w formie otwartej w kasie Banku 0,35%min PLN 10,00 2. Wypłata w kasie Banku na podstawie czeku gotówkowego Raiffeisen 0,4% min PLN 10,00 Bank Polska S.A Wypłata w formie zamkniętej realizowana za pośrednictwem liczarni współpracujących z Bankiem (Cash Supply) Do negocjacji Inne opłaty związane z wypłatami gotówkowymi: 1. Opłata dodatkowa za wypłatę w ramach danego Oddziału Banku wymagającą awizacji, realizowaną w terminie krótszym niż standardowy pod warunkiem dostępności środków w Banku 1 Opłata jest pobierana od osoby wpłacającej (osoby trzeciej). 2 Klienci Banku zobowiązani są zaopatrywać się w koperty bezpieczne we własnym zakresie. 3 Wymogi dotyczące posegregowania i uporządkowania wpłat dostepne są w kasach banku. 4 Opłata pobierana jest z rachunku, z którego dokonuje się wypłaty. 0,25% min. PLN 10,00 (od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającą awizowania) 2. Opłata za brak lub częściową realizację awizowanej wypłaty 0,25 % min. PLN 10,00 od niepodjętej kwoty wypłaty Rozmiany gotówkowe w PLN: 1. Wymiana monet na banknoty lub banknotów na monety (Bank nie dokonuje rozmiany w walutach obcych) 2% min PLN 15,00 kwoty wymiany Klienci banku zobowiązani są awizować wpłaty i wypłaty gotówkowe: - powyżej PLN oraz powyżej dla walut EUR, USD, GBP 1 dzień roboczy przed operacją (nie później niż do godziny 12.00), - powyżej PLN oraz powyżej dla walut EUR, USD, GBP oraz dla każdej kwoty w innej walucie wymienialnej 2 dni robocze przed operacją (nie później niż do godziny 12.00). 6

7 a) PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE 1. Przelew krajowy w PLN dla Klientów posiadających rachunki w Raiffeisen Bank Polska S.A.: a) dostarczony poprzez system Raiffeisen On-Line PLN 2,00 b) dostarczony poprzez system MultiCash PLN 3,50 c) dostarczony w formie papierowej PLN 25,00 d) dostarczony poprzez system R-Express PLN 3,00 e) dostarczony poprzez system R-Mobile PLN 0,95 f) dostarczony za pośrednictwem Serwisu Automatycznego (IVR) PLN 1,20 g) dostarczony za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego PLN 2,00 2. Opłata dodatkowa w przypadku, jeśli przelew krajowy w PLN jest wykonywany poprzez system SORBNET a) PLN i powyżej PLN 10,00 b) poniżej PLN PLN 30,00 3. Przelewy wewnętrzne: 3.1 pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Raiffeisen Bank Polska S.A. (inne niż w pkt. 3.2) bez opłat a) dostarczane poprzez system Raiffeisen On-Line, MultiCash, R-Express bez oplat b) dostarczony przez system R-Mobile PLN 0,95 c) dostarczony za pośrednictwem Serwisu Automatycznego (IVR) PLN 1,20 d) dostarczony za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego PLN 2,00 e) dostarczony w formie papierowej PLN 25, pomiędzy rachunkami w różnych walutach i przelewy w PLN na rachunek PLN 25,00 prowadzony w walucie obcej, dostarczone w formie papierowej 4. Przyjęcie przelewu krajowego w dobro rachunku Klienta prowadzonego w bez opłat Raiffeisen Bank Polska S.A. 5. Polecenie zapłaty w PLN na rachunki Klientów prowadzone w Raiffeisen Bank PLN 3,00 Polska S.A. dostarczane poprzez systemy: Raiffeisen On-Line, MultiCash 6. Przyjęcie polecenia zapłaty w ciężar rachunku Klienta prowadzonego w bez opłat Raiffeisen Bank Polska S.A. 7. Odwołanie polecenia zapłaty złożone przez Klienta Raiffeisen Bank Polska S.A. PLN 5,00 8. Przyjęcie odwołania polecenia zapłaty w ciężar rachunku Klienta prowadzonego w Raiffeisen Bank Polska S.A. bez opłat 9. Przelew zagraniczny 9.1 Przelew euroregulowany 1 PLN 5, Przelew za granicę i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju 2 (inny niż w pkt. 9.1) 0,25% min. PLN 20,00 max. PLN 200,00 PLN 200, Przelew za granicę w walucie obcej, w której Raiffeisen Bank Polska S.A. nie posiada rachunku Nostro Przelew za granicę w EUR do banku z grupy Raiffeisen stawka obniżona o 20% w stosunku do przelewu poza grupę Raiffeisen 9.5 Opłata dodatkowa za złożenie przelewu za granicę i przelewu w walucie obcej PLN 40,00 do innego banku na terenie kraju w formie papierowej oraz za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego Opłata dodatkowa za realizację przelewu za granicę i przelewu w walucie obcej do innego banku na terenie kraju z opcją kosztową OUR PLN 65,00 7

8 9.7 Przelew ekspresowy 5 opłata dodatkowa 9.8 a) płatności do kwoty PLN PLN 30,00 b) płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty PLN PLN 50,00 c) płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty PLN PLN 75,00 d) płatności powyżej kwoty PLN PLN 100,00 Przelew szybki 6 opłata dodatkowa a) płatności do kwoty PLN PLN 15,00 b) płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty PLN PLN 25,00 c) płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty PLN PLN 35,00 d) płatności powyżej kwoty PLN PLN 50, Przyjęcie zlecenia Klienta dotyczącego wstrzymania zleconej przez niego płatności zagranicznej po wysłaniu komunikatu SWIFT (stop payment) 11. Opłata za realizację dyspozycji wycofania przelewu zagranicznego i przelewu w walucie obcej do innego banku na terenie kraju (przed wysłaniem komunikatu SWIFT) PLN 120,00 + koszty innego banku PLN 50, Wystawienie czeku bankierskiego w walucie obcej 0,50% min. PLN 50,00 max. PLN 200,00 +koszty innego banku 13. Przelew z zagranicy i przelew w walucie obcej z innego banku na terenie kraju bez opłat 14 Inkaso czeku w PLN PLN 20, Inkaso czeku w walucie obcej oraz w PLN w przypadku wysyłki czeku za granicę 0,5% min. PLN 50,00 max. PLN 200,00 + koszty innego banku + koszty kuriera 16. Dodatkowa opłata NON-STP 7 za: EUR 10,00 brak kodu BIC 8 banku beneficjenta lub podanie kodu BIC wraz z nazwą lub innymi danymi banku beneficjenta lub błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN 9 w przypadku przelewu za granicę wysyłanego do kraju, w którym obowiązuje standard IBAN oraz przelewu w walucie obcej do innego banku na terenie kraju 17. Opłata za niestandardową dyspozycję dotyczącą księgowania przelewów z zagranicy i przelewów w walucie obcej z innego banku na terenie kraju PLN 25,00 za każdą płatność 18 Opłata dodatkowa za realizację przelewu za granicę/ z zagranicy i przelewu w walucie obcej do/z innego banku na terenie kraju po wyznaczonej godzinie realizacji dyspozycji 10, ale nie póżniej niż o godz 16:00 11 PLN 50,00 1 Przelew w EUR do krajów UE, złozony za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany w systemie Raiffeisen On-Line, nie przekraczający kwoty EUR, posiadający numery rachunków zleceniodawcy/odbiorcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC banku odbiorcy (bez dodatkowych danych dotyczących banku beneficjenta) oraz opcję kosztową SHA (opłaty RBPL ponosi zleceniodawca, a banku zagranicznego odbiorca), wysyłany z rachunku EUR, ze standardową datą waluty. W chwili składania dyspozycji na rachunku muszą być zapewnione środki, w przeciwnym razie przelew zostanie zrealizowany zgodnie z opłatą w pkt Opłata dotyczy przelewów w walutach, dla których Raiffeisen Bank Polska S.A. publikuje Kursy Walut na stronie W przypadku przelewu realizowanego za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego realizacja transakcji do równowartości PLN. 3 Opłata dotyczy przelewów wykonywanych w nastepujących walutach: Afryka: EGP, MAD, TND ; Bliski Wschód: AED, SAR; Azja i Ocenia: INR, HKD, SGD, THB, NZD. Lista walut, w których Raiffeisen Bank Polska S.A. posiada rachunki Nostro jest dostepna w placówkach Banku oraz na stronie 4 W przypadku przelewu realizowanego za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego realizacja transakcji do równowartości PLN. 8

9 5 Przelew zagraniczny z zerową datą waluty. Opłata pobierana dla przelewów dostarczonych poprzez system Raiffeisen On-Line lub w przypadku realizacji przelewu w związku z transakcją zawartą na podstawie Umowy Ramowej Transakcji Wymiany Walut, wyłącznie w walutach EUR i USD. Usługa dostepna także w systemach Multicash/Rexpress na zasadach indywidualnie uzgodnionych z Bankiem. 6 Przelew zagraniczny z jednodniową datą waluty. Oplata pobierana dla przelewów dostarczonych poprzez system Raiffeisen On-Line lub w przypadku realizacji przelewu w związku z transakcją zawartą na podstawie Umowy Ramowej Transakcji Wymiany Walut, wyłącznie w walutach EUR i USD. Usługa dostepna także w systemach Multicash/Rexpress na zasadach indywidualnie uzgodnionych z Bankiem. 7 Opłata za wypełnienie przelewu zagranicznego w sposób uniemożliwiający jego automatyczne przetworzenie. 8 BIC Bankowy Kod Identyfikacyjny. 9 IBAN Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. 10 Szczegółowe godziny przyjmowania dyspozycji opisane są w Zasadach Realizacji Dyspozycji podmiotów Gospodarczych w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostepnych w placówkach Banku i na stronie 11 W przypadku realizacji po wyznaczonej godzinie przelewów złozonych za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany dostępnej w systemie Raiffeisen on-line, obowiązuje oplata z pkt 9.2. b) ZLECENIA STALE 1 1. Ustanowienie/modyfikacja/usunięcie zlecenia stałego a) poprzez system Raiffeisen On-Line bez opłat b) w oddziale (na formularzu udostępnionym przez Raiffeisen Bank Polska S.A.) lub za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego PLN 8,00 2. Realizacja zlecenia stałego przelew krajowy w PLN 2 PLN 1,50 3. Realizacja zlecenia stałego - polecenie zapłaty w PLN PLN 1,50 4. Realizacja zlecenia stałego przelewy wewnętrzne pomiędzy rachunkami tego samego Klienta prowadzonymi w Raiffeisen Bank Polska S.A. bez opłat 1 Po udostępnieniu takiej możliwości i na zasadach określonych przez Bank, o czym Bank poinformuje w zwyczajowo przyjęty sposób. 2 W przypadku jeśli przelew krajowy w PLN jest wykonywany poprzez system SORBNET Bank pobiera opłatę dodatkową zgodnie z Tabelą. 3. USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKU 1. Wprowadzenie zmian dotyczących prowadzonego rachunku (nazwa, adres, PLN 20,00 częstotliwość generowania wyciągu, kanał dystrybucji wyciągu, karta wzorów podpisów itp.) 2. Wydanie książeczki czekowej (25 sztuk) PLN 50,00 3. Potwierdzenie czeku PLN 20,00 4. Opłata za wysłanie wyciągu pocztą 1 PLN 5,00 5. Opłata za odbiór wyciągu w Banku 1 PLN 8,00 6. Opłata za odbiór wyciągu za pomocą systemu bankowości internetowej bez opłat Raiffeisen on-line 7. Abonament za wysyłkę wyciągów poprzez SWIFT (komunikat typu MT 940) 2 PLN 150,00 miesięcznie 8. Wydanie klucza (szyfru) do wykonywania dyspozycji faksem PLN 100,00 9. Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za PLN 30,00 granicę 10. Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku PLN 50,00 do jednego rachunku PLN 100,00 do większej ilości rachunków 11. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym 9

10 a) Za rok bieżący PLN 10,00 od strony b) za lata poprzednie PLN 10,00 od strony +PLN 50,00 za każdy rok 12. Sporządzenie odpisu wydruku historii transakcji dokonanych na rachunku bankowym a) w roku bieżącym PLN 2,00 od strony b) za lata poprzednie PLN 50,00 za każdy rok +PLN 2,00 od strony 13. Ustanowienie blokady na rachunku Klienta (na wniosek Klienta) PLN 150, Opłata za obsługę pojedynczego zajęcia na rzecz organu egzekucyjnego (niezależnie od jego efektu) 3 4 PLN 100,00 1 Opłata obowiązuje od 1 października 2008 roku, naliczana i pobierana zbiorczo za każdy wyciąg, na koniec miesiąca. 2 Opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca za każdy rachunek do którego wysyłane są wyciągi SWIFT. 3 Opłata może zostać pobrana od momentu wpłynięcia zawiadomienia o zajęciu od organu egzekucyjnego. 4 Za realizację płatności na rachunek komornika pobiera się opłaty zgodnie z Tabelą. 4. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI BANKOWE 1 1. Sporządzenie potwierdzonej kopii dokumentu: a) Wyciągu PLN 20,00 b) Innych PLN 20,00 2. Wysyłka telefaksowej kopii wyciągu lub potwierdzenia wykonania transakcji lub innego dokumentu: a) na terenie Polski PLN 10,00 b) na terenie Europy PLN 30,00 c) do pozostałych krajów PLN 50,00 Plus opłata dodatkowa do opłat wyszczególnionych w punktach a), b), c) PLN 5,00 za każdą wysłaną stronę 3. Wysyłka kopii wyciągu lub potwierdzenia wykonania transakcji lub innego dokumentu em PLN 20,00 4. Wysyłka dokumentów za pośrednictwem kuriera PLN 20,00 + koszt kuriera 5. Potwierdzenie wykonania przelewu 2 PLN 15,00 6. Wystawienie opinii o Kliencie na jego wniosek PLN 100,00 7. Przygotowanie i udzielanie informacji o obrotach i saldach na rachunkach klientowskich, otwartych pozycjach bilansowych i pozabilansowych biegłemu rewidentowi PLN 200,00 8. Wystawienie zaświadczenia o posiadaniu rachunku PLN 20,00 9. Wystawienie innych pisemnych zaświadczeń nie wymienionych w Tabeli PLN 30, Wystawienie i wysłanie upomnienia, wezwania do zapłaty PLN 20, Potwierdzenie zgodności podpisów Klienta PLN 30, Potwierdzenie dokumentu na życzenie Klienta PLN 10, Dyspozycja reklamacyjna Klienta 3 : a) do 6 mies. od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności b) pow. 6 mies. od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności PLN 60,00 +koszty innego banku PLN 90,00 +koszty innego banku 1 Opłaty i prowizje wymienione w punkcie 4 Pozostałe czynności bankowe dotyczą również czynności wymienionych w pozostałych częściach Tabeli. 10

11 2 Bank nie wydaje potwierdzenia w postaci wydruku SWIFT. 3 Opłata pobierana jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego/wyjaśniającego, tylko w przypadku reklamacji nieuzasadnionych lub nieuwzględnionych przez Bank. CZĘŚĆ II POZOSTAŁE ROZLICZENIA - DOKONYWANE BEZ KONIECZNOŚCI POSIADANIA RACHUNKÓW W Raiffeisen Bank Polska S.A. 1. Opłata za przeniesienie praw z obligacji korporacyjnych w ewidencji RBPL PLN 2000,00 CZĘŚĆ III BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA a) SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ RAIFFEISEN ON-LINE 1. Abonament miesięczny 1 PLN 100,00 2. Opłaty za czynności Udostępnienie systemu bez opłat 2.2. Wizyta instalatora PLN 500, Udostępnienie kolejnego rachunku w systemie (poza instalacją) PLN 30, Udostępnienie systemu nowemu użytkownikowi (poza instalacją) PLN 30, Ponowne generowanie i wysłanie Pakietu Startowego/HIK PLN 30, Zablokowanie użytkownikowi dostępu do systemu na podstawie dyspozycji PLN 30,00 3. Opłaty za sprzęt/materiały Udostępnienie tokena mikroprocesorowego USB (w tym udostępnienie nowego PLN 100,00 w wyniku zagubienia, uszkodzenia lub zablokowania dotychczasowego tokena) 3.2. Udostępnienie karty mikroprocesorowej (w tym udostępnienie nowej w wyniku PLN 70,00 zagubienia, uszkodzenia lub zablokowania dotychczasowej karty) 3.3. Udostępnienie czytnika kart mikroprocesorowych PLN 50,00 3. Opłata za nie zwrócenie urządzenia kryptograficznego na żądanie Banku (za PLN 200,00 sztukę) 4. Opłata za wysłanie Pakietu Startowego, HIK lub sprzętu wymienionego w pkt 3 przesyłką kurierską poza granice Polski. PLN 500,00 1 Opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca, którego opłata dotyczy. 2 Opłata pobierana jednorazowo. b) SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ MULTICASH 1. Abonament miesięczny 1 2 PLN 300,00 2. Instalacja oprogramowania: 2.1. Instalacja jednostanowiskowa PLN 300, Instalacja sieciowa a) maksymalnie do trzech stanowisk PLN 300,00 b) każde dodatkowe stanowisko powyżej trzech PLN 50,00 3. Zmiana i modyfikacja instalacji na wniosek Klienta PLN 200,00 4. Szkolenie użytkowników: 11

12 a) Pierwsze 2 sesje szkoleniowe dla użytkowników w siedzibie Klienta bez opłat (maksymalnie do 6 godz. łącznie) b) Dodatkowe szkolenie na życzenie Klienta PLN 220,00 za każde 3 godziny 5. Ponowne wygenerowanie nowego pliku BPD PLN 50,00 6. Ponowne wygenerowanie hasła identyfikacyjnego Klienta (HIK) PLN 50,00 7. Udostępnienie kolejnych rachunków do obsługi poprzez MC 3 PLN 50,00 8. Wykonywanie prac serwisowych systemu: a) w przypadkach związanych bezpośrednio z niewłaściwym użytkowaniem PLN 500,00 systemu MultiCash lub innych nie wynikających z winy Banku b) w pozostałych przypadkach bez opłat 9. Opłata za gotowość Banku do wykonania instalacji/interwencji/ szkolenia, PLN 300,00 które nie zostały zrealizowane z przyczyn leżących po stronie Klienta (niedotrzymanie uzgodnionego terminu i/lub innych warunków określonych w wymaganiach instalacyjnych) 10. Opłaty za sprzęt/materiały Udostępnienie tokena mikroprocesorowego USB 5 PLN 100, Udostępnienie karty mikroprocesorowej 5 PLN 50, Udostępnienie czytnika kart mikroprocesorowych 5 PLN 150, Wtórnik karty podpisu elektronicznego 5 PLN 50, Opłata za nie zwrócenie urządzenia kryptograficznego na żądanie Banku (za PLN 200,00 sztukę) 1 Opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca, którego opłata dotyczy. 2 Dla podmiotów o dwóch lub więcej oddziałach opłata ustalana indywidualne. 3 Opłata pobierana jest za każdy nowo udostępniony rachunek, zgłoszony po dokonaniu pierwszej instalacji systemu. 4 Opłata pobierana jednorazowo. 5 Po udostępnieniu takiej możliwości i na zasadach określonych przez Bank, o czym Bank poinformuje w zwyczajowo przyjęty sposób. c) SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ R-EXPRESS 1. Abonament miesięczny PLN 100,00 2. Ponowne wygenerowanie dyskietki z plikiem BPD PLN 50,00 3. Ponowne wygenerowanie hasła identyfikacyjnego Klienta PLN 50,00 d) INNE 1. Odtworzenie elektronicznych wyciągów w systemie MultiCash i R-Express PLN 5,00 za stronę CZĘŚĆ IV ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU 1. Opłata za aktywację usługi a) Serwis Bankowości Bezprzewodowej R-Mobile bez opłat b) Serwis Automatyczny (IVR) bez opłat c) Centrum Telefoniczne - Operator bez opłat 2. Miesięczny abonament za korzystanie z: a) Centrum Telefonicznego bez opłat b) Serwisu Bankowości Bezprzewodowej R-Mobile bez opłat 12

13 CZĘŚĆ V USLUGI ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI NA RACHUNKACH 1 Obsługa rachunku bankowego 1.1 Obsługa rachunku objętego usługą zarządzania saldami 1 PLN 50, Sporządzenie kalkulacji odsetek wewnętrznych od usługi zarządzania saldami PLN 50,00 miesięcznie za rachunek 2. Saldo Netto 1 PLN 50,00 3. IntraDay Cash Pool 1 PLN 50,00 4. Zarządzanie rachunkiem z zagranicy, za pośrednictwem komunikatów MT101/MT940 2 PLN 500,00 1 Opłata pobierana za każdy rachunek włączony do usługi, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, którego opłata dotyczy. 2 Za realizację płatności w ramach usługi pobiera się opłaty zgodnie z Tabelą, odpowiednio za realizacje przelewów krajowych i zagranicznych. CZĘŚĆ VI GWARANCJE Prowizje i opłaty dotyczą również udzielanych przez Bank awali na wekslach. a) GWARANCJE WŁASNE 1. Prowizja za udzielenie gwarancji bankowej. Do negocjacji, stawka procentowa od kwoty gwarancji 1 min. EUR 50,00 kwartalnie 2. Opłata operacyjna za udzielenie gwarancji: a) zgodnie ze wzorem stosowanym standardowo przez Bank EUR 100,00 za gwarancję b) zgodnie z tekstem przedstawionym przez zleceniodawcę i zaakceptowanym przez Bank EUR 300,00 za gwarancję 3. Uwaga: opłata pobierana jednorazowo w dniu wystawienia gwarancji Zmiana do gwarancji a) podwyższenie kwoty i/lubprzedłużenie terminu ważności prowizja jak za udzielenie gwarancji b) opłata operacyjna za wystawienie aneksu EUR 60,00 4. Wypłata z gwarancji udzielonej przez Bank 0,25% wypłaconej kwoty min. EUR 50,00 max. EUR 500,00 5. Potwierdzenie cesji z gwarancji udzielonej przez Bank EUR 100,00 6. Prowizja za anulowanie zlecenia wystawienia gwarancji EUR 50,00 7. Dodatkowe czynności na prośbę klienta np.: scan/fax gwarancji, EUR 20,00 przygotowanie przesłanie zestawienia. 1 Stawka pobierana za każdy rozpoczęty kwartał obowiązywania gwarancji liczony od dnia jej wystawienia. b) GWARANCJE OTRZYMANE/OBCE 13

14 1. Awizacja gwarancji/zmiany do gwarancji/ innej korespondencji związanej z EUR 50,00 obsługą gwarancji obcej 2. Przekazanie roszczenia z tytułu gwarancji obcej EUR 40,00 3. Opiniowanie przez Bank tekstu gwarancji obcej EUR 100,00 4. Opiniowanie przez Bank roszczenia do gwarancji obcej EUR 200,00 CZĘŚĆ VII INKASA 1. Wydanie dokumentów w zamian za zapłatę lub zaakceptowanie traty 0,3% min. EUR 90,00 2. Inkaso weksli i trat 0,2% min. EUR 70,00 3. Dokonanie częściowej płatności EUR 20,00 4. Zmiana warunków inkasa EUR 40,00 5. Wydawanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów EUR 50,00 6. Wystawienie cesji w przypadku zaadresowania towaru na bank EUR 50,00 7. Złożenie dokumentów z instrukcją inkasową w Oddziale Banku EUR 50,00 8. Złożenie dokumentów z instrukcją inkasową w Centrali Banku Bez opłat 9. Płatność poza inkasem EUR 20, Brak płatności w terminie EUR 20,00 każdorazowo 11. Złożenie weksla do protestu EUR 50, Opłata za protest weksla koszt taksy notarialnej plus koszt tłumaczenia 13. Dodatkowe czynności na prośbę klienta np.: scan/fax dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT u, przygotowanie zestawienia. EUR 20,00 CZĘŚĆ VIII AKREDYTYWY a) AKREDYTYWY WŁASNE (IMPORTOWE) I AKREDYTYWY STAND-BY (ZABEZPIECZAJĄCE) 1. Sporządzenie wzoru akredytywy EUR 60,00 2. Otwarcie akredytywy Do negocjacji, stawka procentowa od kwoty akredytywy 1 3. Zmiana warunków akredytywy: a) podwyższenie kwoty akredytywy lub przedłużenie terminu ważności poza okres, za który została pobrana prowizja min. EUR 150,00 jak za otwarcie akredytywy, min. EUR 150,00 b) pozostałych warunków EUR 40,00 4. Badanie dokumentów 0,2% 2 min. 150 EUR 14

15 5. Odroczenie terminu płatności jak za otwarcie akredytywy, za każdy rozpoczęty miesiąc 3 6. Prezentacja dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy UWAGA: Opłata pobierana od beneficjenta akredytywy 7. Anulowanie lub spisanie akredytywy min. EUR 50,00 EUR 75,00 EUR 30,00 8. Wystawienie cesji w przypadku zaadresowania towaru na bank EUR 50,00 9. Dodatkowe czynności na prośbę klienta np.: scan/fax dokumentów, wysłanie EUR 20,00 dodatkowego SWIFT u, przygotowanie zestawienia. 1 Stawka liczona za każdy rozpoczęty kwartał obowiązywania akredytywy. 2 Stawka liczona od kwoty dokumentów/kwoty płatności z akredytywy. 3 Stawka jak za otwarcie akredytywy przeliczona w skali miesiąca i pobierana za każdy rozpoczęty miesiąc. b) AKREDYTYWY OTRZYMANE (EKSPORTOWE) 1. Awizowanie preawizu dotyczącego otwarcia akredytywy EUR 40,00 2. Awizowanie beneficjentowi akredytywy dokumentowej bez dodania potwierdzenia 0,1 % min. EUR 75,00, max. EUR 200,00 3. Potwierdzenie akredytywy Stawka procentowa od kwoty akredytywy ustalana w zależności od banku otwierającego akredytywę, min. EUR 150,00 4. Odroczenie terminu płatności: a) akredytywy potwierdzone jak za potwierdzenie akredytywy 1, min. EUR 50,00 b) akredytywy niepotwierdzone EUR 40,00 5. Zmiana warunków akredytywy obcej: a) podwyższenie kwoty akredytywy lub przedłużenie terminu ważności poza okres, za który została pobrana prowizja (dotyczy akredytyw potwierdzonych) jak za potwierdzenie akredytywy 2, min. EUR 150,00 b) pozostałych warunków EUR 40,00 6. Wstępne sprawdzenie dokumentów EUR 50, Wypłata z akredytywy obcej potwierdzonej 0,25% min. EUR 150,00 8 Badanie dokumentów/negocjowanie dokumentów (prowizja liczona od kwoty dokumentów/kwoty płatności) 0,25% min. EUR 120,00 9. Prezentacja niezgodnych dokumentów (pobierana od beneficjenta EUR 75,00 akredytywy) 10 Wysyłka dokumentów bez sprawdzania EUR 50, Przeniesienie akredytywy 0,20% min. EUR 120, Unieważnienie lub spisanie akredytywy EUR 30, Przeniesienie wpływu z akredytywy EUR 70,00 15

16 14 Dodatkowe czynności na prośbę klienta np.: scan/fax dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT u, przygotowanie zestawienia 1 Stawka jak za potwierdzenie akredytywy, przeliczona w skali miesiąca i pobierana za każdy rozpoczęty miesiąc. EUR 20,00 2 Stawka jak za potwierdzenie Akredytywy, pobierana za każdy rozpoczęty miesiąc. 3 Opłata pobierana za każdorazowe sprawdzenie pełnego kompletu dokumentów. CZĘŚĆ IX KREDYTY 1. Prowizja przygotowawcza 1 max. 4 % min. PLN Prowizja za wcześniejszą spłatę 2 a) od kwoty przedterminowej spłaty poniżej PLN (z wyłączeniem kredytu nieodnawialnego) b) od kwoty przedterminowej spłaty równej lub wyższej PLN (z wyłączeniem kredytu nieodnawialnego) 0,5% Według formuły: W= KK x T x (% K - % BID) / c) dla kredytów nieodnawialnych Według formuły: W=KK x (T x ( % K+0,5%-% BID)/36000) UWAGA: Oznaczenia powyższych formuł: W wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę, KK - kwota kredytu spłaconego, T - ilość dni pozostających do końca okresu odsetkowego, % K oprocentowanie kredytu, % BID rynkowa stopa procentowa dla waluty kredytu odpowiednia dla pozostałych dni okresu odsetkowego 3. Prowizja od zaangażowania 3 min. 50% marży 4. Prowizja za zmianę warunków Umowy 4 max. 2% min. 500, 00 PLN 5. Prowizja na rzecz pokrycia opłat wnoszonych przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) 5 Zgodnie ze stawkami BFG 6. Wystawienie zaświadczenia stwierdzającego spłatę kredytu, brak zadłużenia lub wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz innych tytułów a) obejmującego rok bieżący PLN 60,00 b) obejmującego lata poprzednie PLN 80,00 7. Wydanie zaświadczenia o historii udzielonego kredytu a) w roku bieżącym PLN 80,00 b) w latach poprzednich PLN 100,00 1 Pobierana jednorazowo z góry, naliczana od kwoty udzielonego kredytu. 2 Prowizja naliczana od spłaconej przed terminem części albo całości Kredytu. 3 Naliczana od niewykorzystanej kwoty Kredytu, za każdy dzień niewykorzystania, rozpoczynając od dnia postawienia przyznanej kwoty Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy do końca okresu wykorzystania. 4 Naliczana od kwoty udzielonego Kredytu lub kwoty Kredytu pozostającej do spłaty na dzień dokonania zmiany. 5 Naliczona w trybie określonym przez BFG od łącznej kwoty zadłużenia Kredytobiorcy według stanu na dzień wskazany przez BFG. 16

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Polbank Obowiązuje od 3 czerwca 2013 r. 1 Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1.

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1. Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. 1. Niniejsza Tabela

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 01.06.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Załącznik do Zarządzenia nr Korp/463/2014 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 31 lipca 2014 r. Tabela opłat i ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla rezydentów i nierezydentów będących osobami

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 01.03.2013 r. 1. Niniejsza Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych, zwana

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 01.06.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 CENNIK USŁUG dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw stanowiący również dokument określany w obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Załącznik nr 6 do Postanowienia nr P-58/PT Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej z dnia 01.02.2011r Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 1.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od 15 czerwca 2015 r. Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 1 listopada 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw

CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne 1 II Rachunki bankowe 1 III Karty płatnicze 4 IV Kredyty.6 V Finansowanie handlu.7 VI Zlecenia różne...8 VII

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 20.04.2015 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców 2015.01.05 Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców obowiązuje od 5 stycznia 2015 roku Lp. Rodzaj czynności I. Obsługa rachunków bankowych 1 Otwarcie rachunku bankowego 1.1 Otwarcie bankowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 14 kwietnia 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych.

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 6 /2015 z dnia 27.01.2015r. TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych Spis treści: WSTĘP... 2 Rozdział 1 RACHUNKI BANKOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE... 3 Rozdział 2 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 13 z dnia 10.10.2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo