BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych MultiKonto w MultiBanku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych MultiKonto w MultiBanku"

Transkrypt

1 BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych MultiKonto w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003

2 Spis treści I. Postanowienia ogólne...2 II. Otwarcie MultiKonta...4 III. Karta Wzoru Podpisu...4 IV. Pełnomocnictwo...5 V. Oprocentowanie środków na rachunku...6 VI. Dostęp do rachunków...6 VII. Karty płatnicze...8 VIII. Dysponowanie rachunkiem...8 IX. Wpłaty i wypłaty...9 X. Składanie i realizacja operacji walutowych...9 XI. Odnawialny kredyt konsumpcyjny...11 XII. Dopuszczalne saldo debetowe...11 XIII. Przekroczenie dopuszczalnego salda debetowego...12 XIV. Lokaty terminowe...13 XV. Opłaty i prowizje...13 XVI. Zmiana postanowień Umowy, rozwiązanie Umowy...13 XVII. Wyciągi i kontrola salda...15 XVIII. Reklamacje...15 XIX. Postanowienia końcowe

3 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez BRE Bank SA Oddział Bankowości Detalicznej, zwany dalej MultiBankiem, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych MultiKonto w złotych. W sprawach nie uregulowanych w Umowie o prowadzenie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego MultiKonto i Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych MultiKonto w MultiBanku mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) MultiBank BRE Bank SA Oddział Bankowości Detalicznej, 2) MultiKonto rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w MultiBanku dla wyodrębnionej grupy Klientów, służący do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń, 3) aktywacja kanału dostępu ustalenie, za pośrednictwem multilinii hasła, które umożliwia dostęp do MultiKonta poprzez kanał dostępu, 4) Aneks aneks do umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, 5) Bank korespondent bank działający jako organ upoważniony przez MultiBank do wykonywania czynności finansowych na danym rynku w jego imieniu. 6) dokument tożsamości dowód osobisty lub paszport wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego pobytu, paszport lub dowód tymczasowy, 7) dopuszczalne saldo debetowe akceptowane saldo ujemne MultiKonta, wykazane na koniec dnia operacyjnego, którego maksymalną wysokość ustala MultiBank, 8) hasło ciąg znaków, który wraz z identyfikatorem umożliwia wyłączność dostępu do MultiKonta, 9) IBAN międzynarodowy numer rachunku bankowego używany w rozliczeniach zagranicznych 10) identyfikator nadawany przez MultiBank numer służący do identyfikacji Klienta, podczas korzystania z usług MultiBanku, 11) kanał dostępu sposób komunikacji Klienta z MultiBankiem, obejmujący w szczególności sieć Internet, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, umożliwiający: a) wykonanie dyspozycji związanych z funkcjonowaniem MultiKonta, b) dostęp do informacji lub usług bankowych powiązanych z MultiKontem, 9) karta płatnicza karta, służąca do wykonywania operacji związanych z MultiKontem, 10) Kurs walutowy ustalany przez MultiBank kurs kupna/sprzedaży walut obcych. 11) kwota graniczna kwota środków pieniężnych, powyżej której wypłaty gotówkowe z MultiKonta w placówce MultiBanku, będą realizowane po wcześniejszym zgłoszeniu, z dwudniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem multilinii. Wysokość kwoty granicznej ustala MultiBank. 12) multilinia Biuro Obsługi Telefonicznej Klientów Bankowości Detalicznej, 13) NRB - numer rachunku bankowego używany w rozliczeniach krajowych 14) pełnomocnik rezydent, który ukończył 13 lat, umocowany przez Posiadacza MultiKonta do korzystania z MultiKonta, 15) placówka MultiBanku jednostka organizacyjna MultiBanku prowadząca obsługę Klientów, 16) Posiadacz MultiKonta/Klient osoba fizyczna rezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych, z którą MultiBank zawarł Umowę, w przypadku MultiKonta wspólnego każdy ze Współposiadaczy, 17) Potwierdzenie otwarcia rachunku dokument potwierdzający fakt otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego MultiKonto w MultiBanku, 18) Przelew walutowy przelew środków w walucie obcej, do banku krajowego. 19) Przelew zagraniczny przelew środków w walucie obcej lub złotych polskich do banku zagranicznego. 20) rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, 21) saldo debetowe saldo ujemne wykazane na koniec dnia operacyjnego, spowodowane wypłatą kwot przewyższających stan środków pieniężnych na MultiKoncie, 22) saldo dostępne rachunku środki pieniężne płatne na żądanie przechowywane na MultiKoncie, powiększone o środki pozostałe do wykorzystania z tytułu przyznanego kredytu odnawialnego albo 2

4 dopuszczalnego salda debetowego, pomniejszone o kwoty nierozliczonych transakcji dokonanych przy użyciu kart płatniczych wydanych do MultiKonta, 23) saldo rachunku stan środków pieniężnych płatnych na żądanie przechowywanych na MultiKoncie, zaksięgowanych na koniec dnia operacyjnego, 24) Umowa Umowa o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego MultiKonto, 25) Waluty obce pieniądze, nie będące w kraju prawnym środkiem płatniczym oraz międzynarodowe jednostki rozrachunkowe. 26) Waluty wymienialne waluty obce określone jako wymienialne przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. 27) Wniosek formularz wniosku o przelew walutowy/zagraniczny, zawierający wszystkie dane niezbędne do prawidłowej realizacji przelewu walutowego/zagranicznego, 28) wpłata każda dyspozycja powodująca uznanie MultiKonta, 29) wypłata każda dyspozycja powodująca obciążenie MultiKonta. 3. MultiKonto służy do swobodnego dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi, a w szczególności umożliwia: 1) przechowywanie środków pieniężnych, 2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 3) uzyskanie kredytu odnawialnego, 4) korzystanie z dopuszczalnego salda debetowego, 5) otrzymanie i korzystanie z kart płatniczych, 6) zakładanie lokat terminowych, 7) korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez MultiBank w ramach MultiKonta zgodnie z warunkami określonymi w odrębnie zawartych umowach oraz odrębnych przepisach MultiBank otwiera rachunki, które mogą być prowadzone jako rachunki indywidualne oraz rachunki, które mogą być prowadzone jako rachunki indywidualne i wspólne dla dwóch Współposiadaczy. 2. MultiBank nie otwiera i nie prowadzi rachunków wspólnych dla dwóch rezydentów, nie posiadających obywatelstwa polskiego Współposiadacze MultiKonta stają się wierzycielami solidarnymi MultiBanku oraz odpowiadają solidarnie wobec MultiBanku za wszelkie zobowiązania powstałe wobec MultiBanku a wynikające z funkcjonowania MultiKonta. 2. Współposiadacze wyrażają nieodwołalną zgodę na dysponowanie przez każdego z nich bez ograniczeń środkami pieniężnymi znajdującymi się na MultiKoncie oraz na dokonywanie samodzielnie wszelkich czynności wynikających z Umowy, łącznie z jej wypowiedzeniem i podjęciem salda rachunku z dniem rozwiązania Umowy, o ile inaczej nie postanowiono. 3. MultiBank realizuje dyspozycje Współposiadaczy MultiKonta według kolejności wpływu. 4. MultiBank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania dyspozycji złożonych przez Współposiadaczy, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich. 5. W przypadku, gdy nie jest możliwe wykonanie kilku złożonych jednocześnie dyspozycji MultiBank ma prawo wstrzymać się z ich wykonaniem do czasu pisemnego wyjaśnienia stanowiska Współposiadaczy lub przedstawienia prawomocnego orzeczenia sądu o sposobie dysponowania MultiKontem. 6. Na wniosek Posiadacza MultiKonta, MultiBank może przekształcić posiadane MultiKonto w MultiKonto innego typu, z zachowaniem dotychczasowego numeru oraz historii posiadanego MultiKonta. 7. Przekształcenie MultiKonta wspólnego, prowadzonego na rzecz dwóch Posiadaczy w MultiKonto indywidualne może nastąpić po zgodnym złożeniu oświadczenia woli przez współposiadaczy, o przekształceniu. 8. Przekształcenie MultiKonta indywidualnego we wspólne, prowadzone na rzecz dwóch Współposiadaczy, odbywa się na zgodny wniosek Posiadacza MultiKonta oraz osoby wskazanej przez Posiadacza MultiKonta MultiBank może otworzyć i prowadzić MultiKonto w drodze przeniesienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego banku zaliczając okres posiadania rachunku w innym banku do okresu posiadania MultiKonta. W tym celu Posiadacz MultiKonta przedkłada historię przenoszonego rachunku. 3

5 2. Zaliczenie przez MultiBank okresu posiadania przeniesionego rachunku oszczędnościoworozliczeniowego w innym banku może uprawniać do uzyskania przywilejów dostępnych dla posiadaczy MultiKonta, wynikających z okresu posiadania MultiKonta. II. Otwarcie MultiKonta 7. Dla otwarcia MultiKonta niezbędne jest: 1) złożenie dyspozycji otwarcia MultiKonta, 2) zawarcie Umowy z MultiBankiem Dyspozycję otwarcia MultiKonta złożyć można: 1) w placówce MultiBanku lub 2) za pośrednictwem multilinii lub 3) korespondencyjnie lub 4) za pośrednictwem sieci Internet. 2. Składając dyspozycję otwarcia MultiKonta w placówce MultiBanku składająca ją osoba zobowiązana jest do okazania dokumentu tożsamości. 3. W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do wiarygodności danych osobowych osoby występującej o otwarcie MultiKonta, MultiBank ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających tożsamość Otwarcie MultiKonta następuje na podstawie Umowy zawartej na piśmie, pomiędzy MultiBankiem a osobą występującą o otwarcie MultiKonta na podstawie danych wnioskującego przekazanych w dyspozycji, o której mowa w 8 ust Do zawarcia Umowy o prowadzenie MultiKonta jako rachunku wspólnego, niezbędne jest łączne złożenie podpisów na Umowie przez obie osoby występujące o otwarcie MultiKonta. 3. Na dowód otwarcia MultiKonta, Posiadacz MultiKonta lub każdy ze Współposiadaczy otrzymuje jeden egzemplarz podpisanej Umowy oraz Potwierdzenie otwarcia rachunku. 10. MultiBank ma prawo do odmowy otwarcia MultiKonta, bez podania przyczyn. III. Karta Wzoru Podpisu Karta Wzoru Podpisu jest dokumentem ewidencjonującym wzory podpisów Posiadaczy, Współposiadaczy i Pełnomocników. 2. Karta Wzoru Podpisu służy do identyfikacji osób mogących składać wszelkie pisemne dyspozycje oraz mogących zlecać wykonywanie dyspozycji w placówkach MultiBanku W przypadku, gdy Umowa o prowadzenie MultiKonta została podpisana poza placówką MultiBanku, wówczas Posiadacz Rachunku podczas pierwszej wizyty w placówce MultiBanku zobowiązany jest do złożenia podpisu na Karcie Wzoru Podpisu. 2. W przypadku, gdy ustanowienie Pełnomocnika odbyło się poza placówką MultiBanku, wówczas podczas pierwszej wizyty w placówce MultiBanku Pełnomocnik zobowiązany jest do złożenia podpisu na Karcie Wzoru Podpisu Dyspozycje Posiadacza Rachunku lub osób uprawnionych do dysponowania Rachunkiem, które wymagają złożenia podpisu są realizowane przez MultiBank wyłącznie po stwierdzeniu zgodności podpisu ze wzorem złożonym na Karcie Wzoru Podpisu w obecności pracownika MultiBanku. 2. W przypadku, gdy Posiadacz Rachunku, do czasu złożenia pierwszej dyspozycji w placówce MultiBanku nie wypełnił Karty Wzoru Podpisu, wówczas jako wzór podpisu traktuje się podpis złożony na Umowie o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 14. Wszelkie zmiany danych przekazanych przez Posiadacza Rachunku a zawartych w Karcie Wzoru Podpisu, wymagają przedłożenia dokumentów potwierdzających zmianę oraz wymagają założenia nowej Karty Wzoru Podpisu i nie stanowią zmiany warunków Umowy. 4

6 IV. Pełnomocnictwo 15. Posiadacz MultiKonta może ustanowić dwóch pełnomocników do dysponowania rachunkiem. 16. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem wspólnym może być udzielone przez każdego Posiadacza MultiKonta osobno lub na podstawie zgodnej dyspozycji obu. 17. Pełnomocnictwo do MultiKonta może być: 1) 2) ogólne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania MultiKontem w takim samym zakresie jak jego Posiadacz, z zastrzeżeniem 26 niniejszego Regulaminu, rodzajowe w ramach którego pełnomocnik ma prawo, wyłącznie do posługiwania się kartą bankową wydaną do MultiKonta, 3) do poszczególnych czynności w ramach którego Pełnomocnik ma prawo do wykonania czynności określonej przez Posiadacza MultiKonta w treści pełnomocnictwa, wyłącznie w placówce MultiBanku, z wyłączeniem możliwości złożenia Wniosku Pełnomocnictwo ogólne może być udzielone, pod rygorem nieważności, wyłącznie w formie pisemnej, na formularzu MultiBanku. 2. Dopuszcza się możliwość przyjęcia pełnomocnictwa ogólnego nie na formularzu MultiBanku, pod warunkiem, że pełnomocnictwa udzielono w formie pisemnej a dokument zawiera wszystkie informacje wymagane przez MultiBank i jest poświadczone notarialnie. 3. MultiBank ma prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa w razie powzięcia wątpliwości co do jego prawdziwości lub prawidłowości. 19. Posiadacz MultiKonta ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje złożone przez pełnomocnika. 20. Obecność pełnomocnika przy ustanawianiu pełnomocnictwa nie jest wymagana Ustanowienie pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem postanowień 17 pkt.3 i 18, może być dokonane: 1) w placówce MultiBanku, 2) korespondencyjnie. 2. Wniosek dotyczący ustanowienia Pełnomocnika do dysponowania MultiKontem może być zgłoszony za pośrednictwem multilinii. W takim wypadku MultiBank przesyła do Posiadacza MultiKonta formularz pełnomocnictwa, który po podpisaniu Posiadacz MultiKonta odsyła do MultiBanku. 3. Udzielenie pełnomocnictwa korespondencyjnie wymaga potwierdzenia na dyspozycji podpisem Posiadacza MultiKonta, zgodnym z wzorem podpisu złożonym w MultiBanku na Karcie Wzoru Podpisu 4. W przypadku, gdy Posiadacz MultiKonta nie korzysta z placówek MultiBanku, a korespondencyjna dyspozycja ustanowienia pełnomocnictwa wymaga potwierdzenia zgodności podpisu, wówczas jako wzór podpisu traktuje się podpis złożony na Umowie o prowadzenie MultiKonta. 5. MultiBank ma prawo do odmowy przyjęcia dyspozycji złożonej korespondencyjnie, w przypadku, gdy powstanie podejrzenie, że podpis Posiadacza MultiKonta złożony na dyspozycji nie jest własnoręczny. 22. Posiadacz MultiKonta jest zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 23. Odwołanie pełnomocnictwa może być dokonane: 1) w formie pisemnej, na formularzu MultiBanku, a) w placówce MultiBanku, b) korespondencyjnie, Postanowienia 18 mają odpowiednie zastosowanie. 2) ustnie za pośrednictwem operatora multilinii Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane przez Posiadacza MultiKonta, w sposób określony w 23 niniejszego Regulaminu. 2. Posiadacz MultiKonta może odwołać pełnomocnictwo za pośrednictwem multilinii. Wówczas odwołanie staje się skuteczne od chwili złożenia dyspozycji i nie wymaga pisemnego potwierdzenia dyspozycji. 25. Pełnomocnictwo udzielone do MultiKonta wspólnego może być odwołane na podstawie dyspozycji każdego z Posiadaczy. 5

7 26. Pełnomocnik nie jest uprawniony do: 1) ustanawiania dalszych pełnomocnictw, 2) zamknięcia MultiKonta, 3) dokonywania zmiany warunków Umowy oraz jej wypowiedzenia, 4) składania dyspozycji na wypadek śmierci, 5) uzyskania kredytu odnawialnego w MultiKoncie, z zastrzeżeniem możliwości złożenia wniosku o kredyt na podstawie pełnomocnictwa do wykonania tej czynności. 27. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 1) dojścia do MultiBanku oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa, 2) rozwiązania Umowy, 3) powzięcia przez MultiBank wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza Rachunku lub Pełnomocnika. 28. Pełnomocnictwo ogólne ustanowione do MultiKonta uprawnia do dysponowania wszystkimi rachunkami prowadzonymi w powiązaniu z MultiKontem, o ile przepisy dotyczące poszczególnych rodzajów rachunków nie stanowią inaczej. V. Oprocentowanie środków na rachunku 29. Do obliczania kwoty należnych odsetek od środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni pozostawania środków pieniężnych na MultiKoncie. 30. Kwota środków pieniężnych wpłaconych na MultiKonto jest oprocentowana od dnia wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie. Dla naliczania odsetek od środków na MultiKoncie przyjmuje się 365 dni w roku Środki pieniężne przechowywane na MultiKoncie oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. 2. Zmiana wysokości oprocentowania rachunków może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności zmiany co najmniej jednego z następujących parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego: 1) oprocentowania lokat międzybankowych (stawek WIBID/WIBOR), 2) rentowności bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa, 3) stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, 4) stopy oprocentowania kredytu redyskontowego NBP, 5) stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez NBP, 6) poziomu inflacji. 3. Zmiana wysokości oprocentowania, dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany Umowy. 32. Informacja o zmianach oraz aktualnie obowiązujących stopach oprocentowania jest podawana do wiadomości Posiadacza MultiKonta w Tabeli Oprocentowania MultiBanku dostępnej w placówkach MultiBanku oraz za pośrednictwem multilinii oraz sieci Internet, ze wskazaniem dnia, od którego obowiązują. VI. Dostęp do rachunków Posiadacz MultiKonta może uzyskać informacje o rachunkach oraz zlecić wykonanie operacji w następujących kanałach dostępu: 1) w placówce MultiBanku lub 2) za pośrednictwem multilinii lub 3) za pośrednictwem automatycznego serwisu telefonicznego (AST) lub 4) za pośrednictwem Internetu lub 5) za pośrednictwem telefonu komórkowego, w tym funkcji SMS i WAP. 6

8 2. Pełną listę zleceń i dyspozycji, które mogą być składane w danym kanale dostępu oraz szczegółowe wymagania techniczne dotyczące korzystania z danego kanału dostępu, Posiadacz MultiKonta może uzyskać: 1) osobiście w placówce MultiBanku lub 2) od operatora multilinii lub 3) w sieci Internet na stronach informacyjnych MultiBanku Posiadacz MultiKonta uzyskuje dostęp do MultiKonta za pośrednictwem kanałów dostępu po dokonaniu aktywacji kanałów za pośrednictwem multilinii. 2. Identyfikacja Posiadacza MultiKonta następuje przy pomocy: 1) Identyfikatora - otrzymanego w chwili otwarcia rachunku, oraz 2) hasła ustalanego przez Posiadacza MultiKonta dla każdego kanału dostępu. Identyfikator i hasła do kanałów dostępu są poufne i powinny być znane wyłącznie Posiadaczowi MultiKonta. 3. MultiBank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia identyfikatora i haseł do kanałów dostępu osobom trzecim. Posiadacz MultiKonta nie może podważyć autentyczności dyspozycji złożonej przy pomocy prawidłowego identyfikatora oraz hasła. 4. MultiBank ma prawo zablokowania dostępu do MultiKonta w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującymi. 5. Trzykrotne błędne wprowadzenie identyfikatora lub hasła powoduje zablokowanie kanału. W celu odblokowania kanału Posiadacz MultiKonta powinien skontaktować się z multilinią. Zablokowanie kanału nie powoduje blokady dostępu do rachunku za pośrednictwem pozostałych kanałów. 6. Posiadacz MultiKonta powinien dezaktywować kanał dostępu (np. przerwać połączenie telefoniczne) przed opuszczeniem miejsca umożliwiającego bezpośredni osobisty nadzór danego kanału dostępu. 7. W przypadku utraty lub wystąpienia podejrzeń o możliwość wejścia osób trzecich w posiadanie hasła do kanału dostępu Posiadacz MultiKonta jest zobowiązany niezwłocznie zmienić hasło lub zablokować kanał dostępu: 1) w placówce MultiBanku lub 2) za pośrednictwem multilinii lub 3) za pośrednictwem automatycznego serwisu telefonicznego (AST) lub 4) za pośrednictwem Internetu. 8. Posiadacz MultiKonta zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie składane dyspozycje są prawidłowe i zgodne z jego intencją Realizacja dyspozycji składanych za pośrednictwem kanałów dostępu może wymagać dodatkowej identyfikacji osoby uprawnionej. 2. Do zabezpieczenia takich dyspozycji stosuje się hasła jednorazowe, służące do potwierdzania tożsamości osoby uprawnionej do składania dyspozycji Zamówienie listy haseł jednorazowych odbywa się za pośrednictwem multilinii, w automatycznym serwisie telefonicznym lub za pośrednictwem sieci Internet. 2. MultiBank wysyła nieaktywne listy haseł jednorazowych na adres wskazany przez Posiadacza MultiKonta. 3. Posiadacz MultiKonta może również otrzymać listę haseł jednorazowych w placówce MultiBanku bez wcześniejszego złożenia zamówienia. 4. Aktywacja pierwszej listy haseł jednorazowych następuje w placówce MultiBanku lub w multilinii. Aktywacji następnych list haseł jednorazowych Posiadacz MultiKonta może dokonać także w automatycznym serwisie telefonicznym lub za pośrednictwem Internetu. 5. W przypadku utraty aktywnej listy haseł jednorazowych Posiadacz MultiKonta jest zobowiązany niezwłocznie zastrzec listę w placówce MultiBanku, w multilinii lub za pośrednictwem Internetu. 6. Pięciokrotne błędne wprowadzenie hasła jednorazowego powoduje zablokowanie i zastrzeżenie danej listy haseł jednorazowych. 37. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od MultiBanku względy, może on czasowo ograniczyć dostęp do MultiKonta za pośrednictwem poszczególnych kanałów, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku MultiBank nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności MultiKonta. 7

9 VII. Karty płatnicze Na podstawie dyspozycji Posiadacza MultiKonta, MultiBank wydaje karty płatnicze powiązane z MultiKontem. 2. Karty płatnicze wydawane są Posiadaczom i/lub pełnomocnikom MultiKonta. 39. Szczegółowe zasady dotyczące wydawania i używania kart płatniczych określa Umowa o korzystanie z kart płatniczych oraz odrębne przepisy stanowiące załączniki do Umowy o korzystanie z kart płatniczych i niniejszego Regulaminu. * VIII. Dysponowanie rachunkiem Posiadacz MultiKonta może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości salda dostępnego rachunku. 2. W przypadku braku na MultiKoncie środków pieniężnych wystarczających do wykonania dyspozycji łącznie z należnymi opłatami i prowizjami MultiBank nie wykona takiej dyspozycji. 41. MultiKonto nie może być wykorzystywane przez Posiadacza MultiKonta do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Posiadacz MultiKonta może zadysponować: 1) wykonywanie stałych płatności o stałej kwocie oraz określonej częstotliwości, 2) wykonywanie płatności jednorazowych o dowolnym terminie realizacji, 3) wykonywanie płatności na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 4) wykonywanie płatności na rachunek Urzędu Skarbowego. 2. Złożenie dyspozycji, o których mowa w ust.1 może nastąpić: 1) osobiście w placówce MultiBanku lub 2) za pośrednictwem operatora multilinii lub 3) za pośrednictwem sieci Internet Wszystkie zlecenia płatnicze z MultiKonta będą realizowane do wysokości salda dostępnego rachunku. 2. MultiBank nie wykonuje zleceń płatniczych Posiadacza MultiKonta i nie odpowiada za niewykonanie zlecenia, jeżeli wykonanie zlecenia spowodowałoby powstanie na MultiKoncie salda debetowego przewyższającego saldo dostępne rachunku. 44. Zmiana zlecenia lub jego odwołanie może nastąpić w sposób określony w 42.ust.2 i nie później niż jeden dzień roboczy przed jego realizacją. 45. MultiBank nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikłe z podania przez Posiadacza MultiKonta błędnych danych, niezbędnych do realizacji dyspozycji Dyspozycje wchodzące w zakres obsługi MultiKonta oraz dyspozycje związane z dostępem do produktów i usług bankowych powiązanych z MultiKontem, Posiadacz MultiKonta może uzyskać i złożyć: 1) w placówce MultiBanku, 2) za pośrednictwem multilinii, 3) za pośrednictwem sieci Internet, 4) za pośrednictwem telefonu komórkowego, w tym funkcji SMS i WAP. 2. Dyspozycje Posiadacza MultiKonta w placówce MultiBanku wymagają potwierdzenia tożsamości oraz własnoręczności podpisu złożonego pod dyspozycją. 3. Dyspozycje Posiadacza MultiKonta realizowane za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w ust.1, pkt. 3 i 4 mogą wymagać jednoznacznej identyfikacji osoby uprawnionej, o której mowa w 35 niniejszego Regulaminu. 4. MultiBank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji, gdy zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości co do jej autentyczności lub zgodności z przepisami. 5. Realizacja dyspozycji następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wskazanym przez Posiadacza MultiKonta w dyspozycji. 47. MultiBank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji dyspozycji, na skutek niedochowania przez Posiadacza MultiKonta warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Umowie o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego MultiKonto oraz Umowie o korzystanie z kart płatniczych. 8

10 48. MultiBank nie realizuje dyspozycji Posiadacza MultiKonta w przypadkach prawem przewidzianych, w szczególności, gdy wierzytelność rachunku bankowego uległa zajęciu w trybie egzekucji. IX. Wpłaty i wypłaty Wpłaty na rachunki mogą być dokonywane: 1) w formie gotówkowej: a) wpłat gotówkowych w kasach placówek MultiBanku, b) wpłat gotówkowych dokonywanych za pośrednictwem innych banków krajowych i zagranicznych, mających swoją siedzibę na terenie Polski, c) wpłat gotówkowych dokonywanych za pośrednictwem placówek pocztowych, 2) w formie bezgotówkowej, w postaci przelewów z rachunków bankowych. 2. Uznanie MultiKonta, wpłatami dokonanymi w sposób określony w lit. a, b, c i pkt.2, następuje w dniu wpływu środków do MultiBanku. 3. Wpłaty środków pieniężnych może dokonać Posiadacz MultiKonta, pełnomocnik lub osoba znająca numer i nazwę MultiKonta. 50. Wypłaty z MultiKonta mogą być dokonywane: 1) w formie gotówkowej: a) na podstawie dyspozycji Posiadacza MultiKonta lub pełnomocnika w dowolnej placówce MultiBanku, b) przy użyciu kart płatniczych. 2) w formie bezgotówkowej: a) na podstawie polecenia przelewu, b) przy użyciu kart płatniczych Wypłata gotówkowa z MultiKonta, przewyższająca kwotę graniczną podlega wcześniejszemu zgłoszeniu. 2. Wysokość kwoty granicznej oraz termin zgłoszenia wypłaty podawane są do wiadomości w placówkach MultiBanku lub za pośrednictwem multilinii lub za pośrednictwem sieci Internet. 3. W przypadku nie zgłoszenia wypłaty gotówkowej, o której mowa w ust. 1 MultiBank zastrzega sobie możliwość odmowy wypłaty środków pieniężnych i wyznaczenia terminu wypłaty. 4. W przypadku zgłoszenia wypłaty gotówkowej, o której mowa w ust.1 i jednoczesnym nie pobraniu środków pieniężnych w zadeklarowanym dniu, wypłata środków w wysokości przewyższającej kwotę graniczną wymaga ponownego zgłoszenia. 5. Posiadacz MultiKonta może dokonać zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 w placówkach MultiBanku lub za pośrednictwem multilinii. X. Składanie i realizacja operacji walutowych Posiadacz MultiKonta przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami dewizowymi, środki przekazywane za granicę z rachunków oszczędnościowych osób fizycznych nie mogą być przeznaczone na cele prowadzonej działalności gospodarczej Posiadacz MultiKonta może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi do wysokości salda dostępnego rachunku. 2. MultiBank nie wykona dyspozycji Posiadacza MultiKonta w przypadku, gdy wykonanie takiej dyspozycji wraz z należnymi opłatami i prowizjami spowodowałoby przekroczenie salda dostępnego rachunku. 54. Posiadacz MultiKonta może złożyć dyspozycję wykonywania: 1) przelewu walutowego, 2) przelewu zagranicznego w walucie Rachunku lub innych walutach obcych wymienionych w tabeli kursów walutowych udostępnianej do wiadomości w placówkach MultiBanku, za pośrednictwem multilinii oraz sieci Internet Dyspozycje wchodzące w zakres obsługi MultiKonta oraz dyspozycje związane z korzystaniem z produktów i usług bankowych powiązanych z Rachunkiem, Posiadacz MultiKonta może złożyć: 1) w placówce MultiBanku, 9

11 2) za pośrednictwem multilinii, 3) za pośrednictwem sieci Internet. 2. Dyspozycje Posiadacza MultiKonta składane w placówce MultiBanku wymagają potwierdzenia tożsamości oraz własnoręcznego podpisu złożonego pod dyspozycją. 3. Dyspozycje Posiadacza MultiKonta realizowane za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w ust. 1.pkt. 2 i 3 wymagają jednoznacznej identyfikacji osoby uprawnionej MultiBank na podstawie złożonego Wniosku, zobowiązuje się do przekazania na warunkach określonych w tym Wniosku oraz niniejszym Regulaminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności prawa dewizowego środków pieniężnych do banku zagranicznego lub krajowego w określonej przez Posiadacza MultiKonta wysokości na rzecz wskazanego przez Posiadacza MultiKonta odbiorcy. 2. Posiadacz MultiKonta jest zobowiązany prawidłowo, dokładnie i czytelnie wskazać w swojej dyspozycji dane niezbędne do prawidłowej realizacji przelewu walutowego/zagranicznego, zgodnie z opisem pól występujących w formularzu Wniosku. 3. MultiBank nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wystawienie przelewu, w szczególności, jeżeli nastąpiło wskutek nieprawidłowego, niedokładnego lub nieczytelnego podania danych na formularzu Wniosku Posiadacz MultiKonta zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Prawa dewizowego, a w szczególności do przedstawiania zezwolenia dewizowego lub innych wymaganych dokumentów. 2. W przypadku dokonywania czynności wchodzących w zakres obrotu dewizowego Posiadacz MultiKonta zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Prawa dewizowego, w szczególności do przedstawiania zezwolenia dewizowego oraz do podawania tytułu dyspozycji, umożliwiającego sprawowanie kontroli dewizowej. 3. Dokumenty umożliwiające dokonanie kontroli dewizowej należy przekazywać na adres, który podawany jest do wiadomości w placówkach MultiBanku, za pośrednictwem w multilinii oraz sieci Internet. 4. MultiBank realizuje przelewy walutowe/zagraniczne najpóźniej w następnym dniu roboczym, po dniu złożenia wniosku. 5. Wnioski za pośrednictwem sieci Internet oraz multilinii mogą być składane w ciągu całej doby, ale realizowane są tylko od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem zapisów ust Przelew nie zostanie zrealizowany, jeżeli Wniosek został sporządzony nieprawidłowo. 2. W przypadku braku na MultiKoncie środków pieniężnych wystarczających do wykonania dyspozycji przelew nie zostanie zrealizowany. 3. MultiBank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji dyspozycji na skutek niedochowania przez Posiadacza MultiKonta warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego MultiKonto w MultiBanku. 4. MultiBank do operacji w walucie innej niż waluta MultiKonta, stosuje kurs kupna/sprzedaży walut obowiązujący w MultiBanku. Aktualne kursy walut stosowane przez MultiBank, ogłaszane są w placówce, za pośrednictwem mulitlinii oraz na stronach internetowych, z uwzględnieniem zmiany kursów walut w ciągu dnia operacyjnego Modyfikacja, jak i odwołanie Wniosku są możliwe jedynie wówczas, gdy Wniosek oczekuje na realizację. 2. Złożony Wniosek Posiadacz MultiKonta może odwołać w placówce MultiBanku lub za pośrednictwem multilinii, z zastrzeżeniem ust Modyfikacji Wniosku można dokonać w placówce MultiBanku lub za pośrednictwem multilinii, z zastrzeżeniem zapisów ust MultiBank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji, gdy zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości, co do jej autentyczności lub zgodności z przepisami MultiBank dokłada starań, aby przelew walutowy/zagraniczny został zrealizowany możliwie najkrótszą drogą bankową oraz możliwie najniższym kosztem. 2. Wybór banku korespondenta, za pośrednictwem którego przelew walutowy/zagraniczny zostanie zrealizowany, należy do MultiBanku Posiadacz MultiKonta zobowiązany jest do pokrycia kosztów realizacji przelewu walutowego/zagranicznego przez MultiBank, oraz kosztów, którymi MultiBank zostanie obciążony 10

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w mbanku

BRE BANK SA. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w mbanku BRE BANK SA Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w mbanku Łódź, sierpień 2011 1 Spis treści Dział I Zasady otwierania i prowadzenia rachunków bieżących... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania, wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

1 Bank, za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Banku, poinformuje Klientów o uruchomieniu możliwości

1 Bank, za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Banku, poinformuje Klientów o uruchomieniu możliwości Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 07 października2014 r. SPIS TREŚCI Dział I Zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A.

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych. w Banku Pocztowym S.A.

REGULAMIN. otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych. w Banku Pocztowym S.A. REGULAMIN otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady zakładania konta... 3 Konto wspólne... 3 Pełnomocnictwo... 4 Rodzaje konta... 4 Identyfikacja Klienta w placówce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Data wejścia w życie: 05 września 2011 r. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 18 sierpnia 2015 r. REGULAMIN ZINTEGROWANY UDOSTĘPNIANIA I OBSŁUGI USŁUG OFEROWANYCH DO KONTA PLUS W PLUS BANK S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW

DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW Regulamin otwierania i prowadzenia książeczek oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Wydawanie kart dodatkowych...3 IV Doręczenie karty i aktywacja karty...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Wydawanie kart dodatkowych...3 IV Doręczenie karty i aktywacja karty... BRE BANK S.A. - Departament Bankowości Elektronicznej mbank Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w mbanku Łódź, grudzień 2004 r. I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium Spółka Akcyjna

Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium Spółka Akcyjna Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium Spółka Akcyjna Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Przyjęto Uchwałą nr 1/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 13 stycznia 2015 roku Obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 roku REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Część I Rachunek bankowy bieżący i pomocniczy Wpłaty i wypłaty gotówkowe Lokaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 19.11.2012r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 19.11.2012r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 19.11.2012r. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo