Modernizacja obiektów w celu podwyŝszenia klasy energetycznej a moŝliwości pozyskania środków na jej realizację. Poznań, BUDMA 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modernizacja obiektów w celu podwyŝszenia klasy energetycznej a moŝliwości pozyskania środków na jej realizację. Poznań, BUDMA 2009"

Transkrypt

1 Modernizacja obiektów w celu podwyŝszenia klasy energetycznej a moŝliwości pozyskania środków na jej realizację Poznań, BUDMA 2009

2 TERMOMODENIZACJA

3 CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA, AUDYT, TERMOMODERNIZACJA Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Określenie ilości energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb związanych z uŝytkowaniem budynku (ogrzaniem, wentylacją, klimatyzacją, przygotowaniem ciepłej wody, oświetleniem) Audyt energetyczny analiza techniczno-ekonomiczna przedsięwzięć termomodernizacyjnych Ocena istniejącego budynku pod kątem zuŝycia energii Przedstawienie moŝliwych zmian i ulepszeń Wybór optymalnego wariantu Termomodernizacja ogół działań zmierzających do zmniejszenia zuŝycia energii ObniŜenie kosztów ogrzewania Podniesienie komfortu uŝytkowania

4 LISTA STANDARDOWYCH USPRAWNIEŃ 1. Zwiększenie szczelności przegród zewnętrznych uszczelnienie/remont okien i drzwi zewnętrznych załoŝenie zasłon drzwi zewnętrznych zainstalowanie automatycznego zamykania drzwi wykonanie przedsionka wykonanie ekranów przeciwwiatrowych przed wejściem do budynku

5 LISTA STANDARDOWYCH USPRAWNIEŃ 2. Zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród ocieplenie ścian zewnętrznych ocieplenie stropodachu, dachu, stropu pod nieogrzewanym dachem ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą wymiana okien i drzwi balkonowych obudowa balkonów załoŝenie Ŝaluzji zewnętrznych lub okiennic wymiana drzwi zewnętrznych zainstalowanie ekranów zagrzejnikowych

6 LISTA STANDARDOWYCH USPRAWNIEŃ 3. Modernizacja źródła ciepła automatyka, dodatkowa izolacja wymiana źródła ciepła o niskiej sprawności przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 4. Modernizacja węzła ciepłowniczego wymiana wymienników o niskiej sprawności zainstalowanie automatycznej regulacji zainstalowanie urządzeń pomiarowych zaizolowanie armatury

7 LISTA STANDARDOWYCH USPRAWNIEŃ 5. Instalacja grzewcza płukanie chemiczne instalacji uszczelnienie instalacji hermetyzacja, zmiana naczynia wzbiorczego zastosowanie indywidualnych odpowietrzników zaizolowanie przewodów zainstalowanie zaworów termostatycznych regulacja instalacji nie osłanianie grzejników kompleksowa wymiana zuŝytej instalacji

8 LISTA STANDARDOWYCH USPRAWNIEŃ 6. Instalacja wentylacyjna wprowadzenie nawiewników powietrza zmiana systemu wentylacji wprowadzenie urządzeń odzysku ciepła 7. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej uszczelnienie i zaizolowanie instalacji wymiana niesprawnych urządzeń wprowadzenie automatycznej regulacji temperatury oraz pracy pomp zainstalowanie armatury oszczędzającej zuŝycie wody

9 LISTA STANDARDOWYCH USPRAWNIEŃ 8. Inne usprawnienia wprowadzenie systemu pomiaru i indywidualnego rozliczania kosztów uŝytkowania ciepła oraz c.w.u. zmiany w sposobie eksploatacji, konserwacji i nadzoru zmiany w umowie z dostawcą (zmiana wielkości mocy szczytowej)

10 ZMIANA NAWYKÓW UśYTKOWNIKÓW MIESZKAŃ odsłonięcie grzejników ekrany zagrzejnikowe racjonalne wietrzenie wykorzystanie moŝliwości regulacji oszczędne oświetlenie oszczędne uŝytkowanie domowych urządzeń elektrycznych i gazowych oszczędne uŝytkowanie ciepłej wody

11 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODENIZACYJNYCH

12 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO INWESTYCJI Środki pomocowe Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne Środki krajowe System wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych System finansowania ochrony środowiska Środki komercyjne

13 ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ

14 PODZIAŁ ŚRODKÓW UE NA PROGRAMY OPERACYJNE W RAMACH NSS PO Infrastruktura i Środowisko 42% Regionalne Programy Operacyjne 25% PO Rozwój Polski Wschodniej 3% PO Innowacyjna gospodarka 13% PO Pomoc Techniczna 1% Programy operacyjne europejskiej współpracy terytorialnej 1% PO Kapitał ludzki 15%

15 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO - BUDśET Cały budŝet programu: 37,6 mld euro Dofinansowanie z UE: 27,9 mld euro Środki krajowe: 9,7 mld euro Na inwestycje w ochronę środowiska ze środków unijnych: 4,8 mld euro

16 PODZIAŁ ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH POIiŚ (w mld euro) Energetyka 1,7 Kultura 0,49 Zdrowie 0,35 Infrastruktura Szkolnictwa WyŜszego 0,5 Środowisko 4,8 Transport 19,4

17 POIiŚ ŚRODOWISKOWE OSIE PRIORYTETOWE I. Gospodarka wodno-ściekowa II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagroŝeniom środowiska IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

18 OŚ PRORYTETOWA IX. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Finansowanie: 1 403,0 mln euro, z tego 748 mln euro z Funduszu Spójności Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich Działania w ramach priorytetu: 1. Wysokosprawne wytwarzanie energii 2. Efektywna dystrybucja energii 3. Termomodernizacja obiektów uŝyteczności publicznej 4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 5. Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 6. Rozwój przemysłu dla OZE 7. Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych działania wdraŝane przez NFOŚiGW działania wdraŝane przez IPiEO

19 DZIAŁANIE 9.3 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Typ beneficjentów: Jednostki sektora finansów publicznych, tj.: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia Organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały Państwowe szkoły wyŝsze Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe Beneficjentem działania moŝe być jeden podmiot odpowiedzialny za prawidłowość rzeczowej i finansowej realizacji projektu przed instytucją, z którą podpisał umowę o dofinansowanie za prawidłowość całości wydatków kwalifikowanych, będącym jedynym podmiotem właściwym do kontaktów z instytucjami, odpowiedzialnym za trwałość projektu.

20 DZIAŁANIE 9.3 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Minimalna wartość projektu 10 mln PLN Maksymalna kwota wsparcia 50 mln PLN Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu 50 %

21 DZIAŁANIE 9.3 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W zakres wydatków kwalifikowanych wchodzą wydatki poniesione w związku z: Ociepleniem obiektu Wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne Przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji Przygotowaniem dokumentacji technicznej dla projektu Do wsparcia nie kwalifikują się projekty realizowane w budynkach uŝyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej budynku słuŝy prowadzeniu działalności gospodarczej lub celom mieszkaniowym

22 OŚ PRORYTETOWA IX DZIAŁANIA 9.1 do 9.3 Zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ wybór projektów odbywa się w trybie konkursowym Konkursy mają charakter zamknięty, z określoną datą rozpoczęcia i zakończenia naboru Ocena zgłoszonych projektów odbywa się w oparciu o: Kryteria formalne (podstawowe i dodatkowe) Kryteria merytoryczne I stopnia Kryteria merytoryczne II stopnia Konkurs na działanie lutego do 06 marca 2009r.

23 OŚ PRORYTETOWA IX DZIAŁANIE 9.4 Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych W ramach tego działania wspierane będą inwestycje w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej albo ciepła ze źródeł odnawialnych Rodzaje projektów: Budowa farmy wiatrowej Budowa elektrowni wodnej o mocy do 10 MW Budowa elektrowni na biomasę lub biogaz Budowa ciepłowni geotermalnej Instalacja kolektorów słonecznych Wykluczenie: Technologii współspalania paliw kopalnych i biomasy lub biogazu Budowy lub przebudowy obiektów energetycznych spalających odpady komunalne Inwestycje w zakresie wytwarzania energii w kogeneracji ze źródeł odnawialnych Projekty poniŝej 20 mln zł (dla energetyki wiatrowej, geotermalnej i słonecznej)

24 OŚ PRORYTETOWA IX DZIAŁANIE 9.4 Typ beneficjentów: Przedsiębiorcy Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, stowarzyszenia, porozumienia Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST Kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: Zgodnie z maksymalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowym

25 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Łączne środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 16,6 mld euro Przykłady działań środowiskowych w Regionalnych Programach Operacyjnych: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Energia przyjazna środowisku Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Ochrona powietrza Renowacja substancji mieszkaniowej Infrastruktura energetyczna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Efektywność energetyczna, kogeneracja i zarządzanie energią

26 USTAWA O WSPIERANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODENIZACYJNYCH /18 grudnia 2008r./ USTAWA O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW /21 listopada 2008r./

27 UPRAWNIENI DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego udzielany jest: Właścicielom i zarządcom budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, realizującym przedsięwzięcie termomodernizacyjne, z wyłączeniem jednostek budŝetowych i zakładów budŝetowych Jednostkom samorządu terytorialnego realizującym przedsięwzięcia w budynku, słuŝącym do wykonywania zadań publicznych, stanowiącym ich własność

28 KREDYTY TERMOMODERNIZACYJNE - WARUNKI Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów Wysokość premii - 20% kwoty kredytu - 16% kosztów zadania - dwukrotność rocznych oszczędności kosztów energii (w ustawie z 1998r. 25% kwoty kredytu) Maksymalna kwota kredytu bez ograniczeń (w ustawie z 1998r. 80% kosztów zadania) Okres spłaty kredytu bez ograniczeń (w ustawie z 1998r. 10 lat)

29 PROCEDURA Ustawa termomodernizacyjna INWESTOR BANK KREDYTUJĄCY BGK Wniosek o kredyt Audyt energetyczny Wniosek o premię Oświadczenie Umowa kredytowa /warunkowa/ Audyt energetyczny Wniosek o premię Weryfikacja audytu Decyzja pozytywna Realizacja zadania Zakończenie Realizacja kredytu Zaświadczenie o zakończeniu zadania i nabyciu prawa do premii Wypłata premii

30 WNIOSEK O KREDYT Kredytobiorca występuje do Banku z wnioskiem o udzielenie kredytu na druku udostępnionym przez Bank. Do wniosku Kredytobiorca dołącza wymagane przez Bank dokumenty i informacje potwierdzające stan prawny, sytuację ekonomicznofinansową i majątkową Kredytobiorcy, dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia spłaty kredytu oraz dokumenty dotyczące inwestycji będącej przedmiotem kredytowania. Kredytobiorca dołącza do wniosku o kredyt 1 egzemplarz audytu energetycznego Zawartość merytoryczna audytu musi być zgodna z algorytmem określonym w aktach wykonawczych do ustawy, a forma audytu musi uniemoŝliwiać usunięcie lub wymianę jego zawartości Wariant, określony w audycie jako optymalny, precyzuje przyjęty do realizacji zakres wykonywanych prac i jest podstawą do rozliczenia zadania

31 UMOWA KREDYTOWA Uruchomienie środków kredytu następuje po: podpisaniu umowy kredytowej, przekazaniu przez BGK zawiadomienia o przyznaniu premii termomodernizacyjnej, przedłoŝeniu oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego przedsięwzięcia zgodnie z audytem energetycznym, pobraniu prowizji przygotowawczej, ustanowieniu przewidzianych w umowie zabezpieczeń, złoŝeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji. W przypadku negatywnej weryfikacji audytu energetycznego umowa kredytu ulega rozwiązaniu Zmiany umowy kredytu dotyczące zakresu przedsięwzięcia, kwoty kredytu, terminów jego spłaty wymagają zgody BGK w trybie jak w przypadku ubiegania się o premię termomodernizacyjną Wykorzystanie środków kredytu następuje w drodze realizacji przez Bank zleceń płatniczych Kredytobiorcy (udokumentowanych i zgodnych z audytem energetycznym) w cięŝar rachunku kredytowego

32 ROZLICZENIE ZADANIA Rozliczenie zadania musi być udokumentowane: Potwierdzeniem zakończenia zadania w terminie określonym w umowie kredytu: Oświadczeniem inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, posiadającego uprawnienia budowlane, o zrealizowaniu przedsięwzięcia temomodernizacyjnego zgodnie z projektem budowlanym Oświadczeniem projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zgodnie z audytem energetycznym Niespełnienie przez Kredytobiorcę warunków związanych z rozliczeniem inwestycji powoduje utratę prawa do premii termomodernizacyjnej. W przypadku niespełnienia warunków niezbędnych do przekazania przez BGK premii termomodernizacyjnej, Kredytobiorca zobowiązany jest do całkowitej spłaty kredytu, zgodnie z harmonogramem spłat, stanowiącym załącznik do umowy kredytu.

33 FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

34 INSTYTUCJE FINANSUJĄCE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej powiaty i gminy (powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej)

35 NFOŚiGW, WFOŚiGW FINANSOWANIE Formy dofinansowania: PoŜyczki preferencyjne (z moŝliwością częściowego umorzenia) Kredyty udzielane ze środków Funduszu przez banki w ramach linii kredytowych Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i poŝyczek Dotacje O formie i wysokości dofinansowania decyduje Zarząd Funduszu, zgodnie z obowiązującymi zasadami, uwzględniając plan działalności oraz biorąc pod uwagę wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem i zabezpieczenie ich zwrotu

36 NFOŚiGW, WFOŚiGW FINANSOWANIE Kryteria: Zgodności z polityką ekologiczną państwa oraz krajowymi, wojewódzkim, powiatowymi i gminnymi programami ochrony środowiska Zgodności z listą przedsięwzięć priorytetowych Osiągnięcia standardów Unii Europejskiej Efektywności ekologicznej Zasięgu oddziaływania Oceny ekonomicznej Uwarunkowań technicznych i jakości Spełnienia wymogów formalnych

37 KREDYTY BANKOWE

38 FORMY KREDYTOWANIA EKOLOGII Kredyty preferencyjne Udzielane w ramach współpracy z donatorami środków Kredyty ze środków Banku z dopłatami do odsetek Kredyty ze środków donatorów Kredyty w ramach wspólnego finansowania Kredyty komercyjne Gdy nie ma moŝliwości skorzystania z kredytu preferencyjnego

39 NASI PARTNERZY Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Bank Gospodarstwa Krajowego Zagraniczne instytucje finansowe Producenci i dystrybutorzy urządzeń i wyrobów słuŝących ochronie środowiska

40 KREDYTY BOŚ / WFOŚiGW Zadania z zakresu efektywności energetycznej modernizacja źródeł ciepła budowa i modernizacja systemów c.o. i c.w.u. termomodernizacja budynków mieszkalnych i uŝyteczności publicznej racjonalizacja zuŝycia energii w tym termomodernizacja odnawialne źródła ciepła (kotły opalane biomasą, kolektory słoneczne, pompy ciepła) Warunki udzielania kredytów są preferencyjne, a stopień preferencji jest zróŝnicowany w zaleŝności od regionu W kaŝdym województwie określone są: przedmiot kredytowania, uprawniony podmiot, wysokość kredytu i jego udział w kosztach zadania, długość okresu kredytowania, moŝliwość uzyskania i długość okresu karencji w spłacie kapitału, oprocentowanie

41 KREDYTY NA ZAKUP I MONTAś URZĄDZEŃ SŁUśĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA Warunki udzielania kredytów: maksymalna kwota kredytu do 100% kosztów zakupu i montaŝu okres kredytowania do 5 lat oprocentowanie zmienne ustalane uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń lub wyrobów albo wykonawcą montaŝu oprocentowanie kredytu nabiera preferencyjnego charakteru

42 KREDYTY DLA WSI I MIAST DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW ZE ŚRODKÓW EFRWP AGROTURYSTYKA Uruchomienie lub rozwój przedsięwzięć z zakresu agroturystyki w zakresie bazy noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej i kulturowej oraz zakup niezbędnego, pierwszego wyposaŝenia inwestycyjnego budowanych obiektów Kwota kredytu: plafon A: zł lecz nie więcej niŝ 100% wartości kosztorysowej zadania brutto plafon B: zł lecz nie więcej niŝ 80% wartości kosztorysowej zadania brutto Okres kredytowania: do 5 lat, w tym karencja do 1 roku Oprocentowanie: plafon A: 0,80 s.r.w. lecz nie mniej niŝ 4% w skali roku plafon B: 1,39 s.r.w. lecz nie mniej niŝ 4% w skali roku W przypadku zadań objętych dofinansowaniem UE maksymalna kwota kredytu do 100% kosztów zadania

43 KREDYTY Z LINII ZAGRANICZNYCH Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW5) Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw Przedmiot kredytowania: termomodernizacja budynków usługowych i przemysłowych, odnawialne źródła energii Kwota kredytu: max 250 tys. EUR lub jej równowartość (max. 85% wartości inwestycji) Okres kredytowania min. 5 lat, max. do r. Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat Oprocentowanie: zmienne, zgodne z uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR 3M/EURIBOR 3M + marŝa

44 ZAPRASZAMY PRZYWRACAMY RÓWNOWAGĘ W PRZYRODZIE GraŜyna Kasprzak Ekspert ds. InŜynierii Środowiska Departament Projektów Ekologicznych tel. 0/ , kom

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A.

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. STRUKTURA NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 2008r. fundusze ekologiczne 16,6%

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r.

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Słoneczny EKOkredyt hit ostatnich miesięcy Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Możliwości finansowania Opracował: Mgr inż. Jerzy Piszczek Mgr inż. Arkadiusz Osicki Mgr inż. Piotr Kukla

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Oferta finansowania OZE przez Bank Ochrony Środowiska Forum Czystej Energii POLEKO, Poznań, październik 2008 BOŚ S.A. W SYSTEMIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA BOŚ S.A. to

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Marcin Wiśniewski Kierownik Zespołu ds. Funduszy UE Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA

PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA Marzec 2010 11 Spis treści Spis treści... 2 INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO... 5 O PROGRAMIE:... 5 Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywnośd

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 PAKIET INFORMACYJNY Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Orzesze, marzec 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Gen. Ziętka 2, 43-180 Orzesze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

Dostępne programy na dofinansowanie OZE

Dostępne programy na dofinansowanie OZE Dostępne programy na dofinansowanie OZE 1. Nabór wniosków do Działania 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko W terminie od 2 września 2013 r. do 31 października 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski 2011-01-17 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji na rzecz odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem środków NFOŚiGW O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo