MINISTERSTWO EDUICACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUICACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUICACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU! Dla: - szkoly policealnej no podbudowic progiaolowej szkoly Jredliiej Minister Edukacji Narodowcj

2

3 I. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU - IU3LNER PLAN NAUCZANIA S&oia irednia mwodowa Szkola policealna Zaw6d: keiner 512[0l] Podbudowa programowa: szkoia Srcdnia

4

5 I. TECMNOLOGIA GASTRONOMICZN 5 2. OBSLUGA KONSUMENTA 5 3. JCZYK OBCY ZAWODOWY 9 4. JCZYKA OBCY I 5. TECHNIKAPRA EKONOMIKA 1 ORGANIZACJA GASTTRONOMII IUCHUNKOWOSC I FINANSE W GASTRONOMII PODSTWY PSYCHOLOGI 9. SENSORY 10. ENOLOGI 1 I. TOWAROZNAWSTWO NAPOJOW 12. PMKTYKA ZAWODOW * Program Jqzyk:, obcego I1 wybieia siq z wykazu piogrambw nauczania przcdrniolow og0lnokszlalcqcych dopuszczonycll do otytko szkolnego w szkolacl> Sredoicli koiicqcycli s i ~ maturqlob opracowjje zgodaie z aktualnym razporzqdzeniem Ministra Edokacji Narodowcj w sprawie warunk6w i trybi~ dopuszczenia do wiytku szkolnego programbw nauczania z wkrcso kszlalcciiia og6lnego... (Dz. U. z 1999 i. Nr 14 poz. 130 z p6i zm.).

6 JCZYK OBCY ZAWODOWY - mgr Boguslawa Pienkowska, Policealne Studiiim Hotelarsko-Turystyczne, Warszawa TECIWOLOGIA GASTRONOMICZNA - mgr ini. Jnrlwiga Kozerska, Policealnc Stodium I-lotelarsko-Turystyczne, Warszawa OBSLUGA KONSUMENTA - mgr int. tluru~a GiZy~iska, Policealne Studium Hotelarsko-Turystycme, Warszawa TECMNlKA PRACY BIUROWEJ - mgr Graiyna Mikolajcwska, ~o~icka~ne Studium Hotelaisko-Turystyczne, Warszawa EKONOMIKA I ORGANIZACJA GASTRONOMII - mgi Elibicta Czarnecka, Policealne Studiuin Holelanko-Tuiystyczne, Warszawa ci RACHUNKOWOSC ZAWODOWA - mgr Elibiela Czarnccka, Policealne Studium Hotclarsko-Turystyczne, Warszawa PODSTAWY PSYCI-IOLOGII - mgr Jacek Kaczyriski, Policealne Studium Hotelarsko-Tuiystyczne, Warszawa SENSORYKA - Katarzyna Lukaszewicz- Stowaizyszenie Sonimelier Polski ENOLOGIA - Katarzyna Lukaszewicz - Stowaizyszenie Soinn~elier Polski TOWAROZNAWSTWO NAPOJOW - Katarzyna Lokaszewicz- Stowarzyszenie Sammelier Polski PRAKTYKA ZAWODOWA - mgr in?. Anna Trzeciak, Policealnc Studium Ilotelarsko-Tuiystycznc, Warszawa

7 TECI-INOLOGIA GASTRONOMICZNA 1. SZCZEGOLOWJI CELE I<SZTALCENIA W wyniki~ procesu nauczania uczeii powinicn urnirt: - ksztaltowat pocnicie odpowiedzialooici w zdrowie osobislc i wspblpvacowi~ikow orai, przestrzegac na co dzicii przepisy BliP, - oceniat pod wzglqdem towaroznawczym produkty i icli zastosowanie, - zdcfilhiowat i odl.0inic pojqcia: suiowiec, p0lproduk1, potruwa, posilek, - wyjdnit wsady pizechowywania produktbw slosowanych w gastronomii. 8, - przcprowadzit occnq organolcptycm~surowcbw i potraw, - wyjainit wplyw procesbw leclmologicznycli, wanlakbw i c7asu przccl~owywania golowycli potinw na wlaiciwoici orgilnoleplyczne, - oiiibwit melody obrbbki surowchw, - dobra6 wlaiciwe sorowce do prorlukcji poszczegblnych potraw, - sporzzldwt podslawowe Dolrawy korzyslajqc z norm i rcccplur gaslronomicmycli, - mstosowvi odpowicdniq rnetodq tecl~nolagiczn;~?~pcwoinj,?cq wysokq w;wloii odtywcz,? i jakoit poliaw, - zdcfioiowot podsluwowc z;llozcnia tywicnia diclclyczncgo, - dobierac wlasciwe silrowce (wskaune lub wbrooione) w wlcznoici od rodmjo dicl, - wplanowat wlaiciwe tccliniki sporzqd.z~nia i doprawianiv polrnw dictelycznych. - sporz;idzat podslswowe potrawy kuclini staiopolskicj, kuchlii rcgionalnycll oraz,,oiojcgos.. iegionu i wybranych naiodbw, - dobrakdodalki i wiuiciwic podat poliawy kuchni i$ii~ycl> narodow, - dopiawit potrawy nadajqc im poiqdane ccchy orgaiiolcplyczne, - occnii argaiioleplycviie potrawy mctodq5-cio punktowg - dobrat wlaiciwy sposbb poda~iia i dekoracji polraw, I' - dobrat odpowietlnie winn do potraw,, - - zaproponowat napoje alkoliolowc w kolejnoici dad, - gospodarowat oszczednie sorowcanii, - przestrzegat zasad lhigieny w piocesic produkcyjnyni, - stosowae system bezpieczeilstwa i jakoici iywno8ci,,i-iaccp",

8 zorgani2.owac sianowisko pracy orazprodukcj~ zgodnie z zasadami bhp, wsphlpracowak w zcspolc. 2. MATERIAL NAUCZANIA Ccl i wdania przedmiotu. Receptury, tecliniki sporqdwnia potraw oraz ich rola w tcclmologii gilslronomicznej. Urydzenia i wyposatenic pracomii teclmologicmej, oghine zasady dzialania.. I instrukcja obslngi. Organiwcja zajpc w pracowni. CzynnoQi porqdkowc w pracowrii i na stanowisku pracy. Przepisy bhp i wymogi sanitamo - epidemiologiczne (badania okrcsowe personclu). Odzict ochronna i robocza w wkladzic gastronomicznym. ~wiczct~i:a: - zaprczcntowanic ubioru ochionncgo stosowancgo przy piadukcji gastronamicznej, - zaznajoniicnic z wyposaicnicm pracowni w sprzpt ktichenny i urqdzenia oiaz wtniciwe icli ~~stosowa~~ic, - iiruciia~nianie i~rqdzeh tcchnologicznycli zgodiiic z inslrukcj;lobslugi. - przcglqd lilcmu~ry i czasopistn wwodowycii. - wy~~lrkiwaiiie i analizownnie okies1onyc.h reccptur gastrotiomicznych z dostppnych trhdel litcratury. II.Z.ASADY PRZECI-IOWYWANIA PRODUI<TOW SPOtYWCZYCH C Podzial iiodkbw tywnoiciowych pod wzgiqdem pochbdzeiiia, wlabciwoici, skladu clieniicniego i waitoici odiywczcj. Wplyw skladu clicmicznego nu tnvillosc produkihw. Substancjc obcc w zywnoici. Czynniki wplywajyce na jakobc produkthw spozywczycli (powiclrzc. tenipcrntura, wilgotnoik. Swiatlo, czas przechowywania, drobiioustroje, rodzaj opakown~i). Zasady przccliowywnnis produktbw spotywczych. Zmiany tizykochemiczne wciiod7,lcc w produktacl~ 2ywnoSciowych podczas magazynowania orez ich wptyw na jakobk i wartobe odrywcz;i produkthw. Doposzczalny cws i ternpcratura przcchowywiuiia produkthw.

9 ewiczcnin: - porbwnywanie skladu chemicmego z tiwaloiciy produkt6w na podstawic label waitoici odzywczych produkt6w, - poi0woywnnie produktbw spo2ywczych w vlernoici od cwsu i wariinkow przechawywania METODY OCENY PRODUI<TOW ZYWNOSCIOWYCH Pojqcie oceny organoleplyczncj. Cel slasowaniv bada~i oigunoleplycz~iycl~ produki6w i potraw i warunki iih przcprowadvnia. Ocena sciisoiy'czoa. Wymagania dotyczqce wrailiwosci i spiamoici sensorycznej osob przeprowadzaja.cyc11 ocenq. Stosowvne metody oceny sensorycznej. Ocena jakoici produktow i potraw melody 5-50 puliktowq Wplyw surowca, procesdw tecllnologicznych oraz wanmk6w i wluiciwoici orgmoleptyczne. czasu pizechawywania gotowych polraw na Cwiczenia: - przeprawadze~iie pihb na wralliwoic srnakowq i miracliowil, - przeprowudzenic occny potraw metody 5 - punktowg - przygolownnic i zabezpieczeoie pr6b kanlroliiych. l~ Proces tecli~iologiczny i jego elapy. Obr6bka wstepna (pizygolowanie polproduk10w) - cele i wplyw na warloit odlywcy Elapy obrhbki wstqpncj. Zjawisko osmosy. Zmiany wchodqce w prodoktach podcvs obitibki wstqpncj. Dobiii inetod obrobki w zlletnoici od. surowca. Sl,osoby wykorzystania odpad6w surowcowycli.., Obrhbka ciepioa - cel, melody, zmiany wcliodzqce podczas obr6bki cicplnej, wplyw ina :. ) erviezcnia: warloic od'lywczt. Slosowanie nowoczesnych metod obrobki cieplnej. - obr6bka wslppna wybiaoych surowcow sposobem iecznym i maszyliowyln (Cwiczenie ruchhw, koiejnosc czynnoici, zasndp higieny),. abserwowanie?~i>iali lizykochemicznycli zachodqcycl~ podcws obrobki wstepnej,

10 - poslugiwanie siq narzqdziami pracy i urydzeniami do obr6bki wstepnej surowca, - obsenvowanie zjawiska osmozy w procesach techologicznych, - przeprowadzcnie obr6bki cieplnej wybranych surowc6w; obsenvawanie zmian fizyko- chemicznych wchodycych podczas obr6bki cieplnej, - ocena sensolyczna potraw sporz%dzonych r6inymi metodami obrobki cieplnej.,! V. OCENA 'I'OWAROZNAWCZA ORAZ ZAS'TOSOWANIE W TECIINOLOGII GASTRONOMICZNEJ WARZYW, OWOCOW, GRZYBOW Oghlne wiadomoici o budowie oraz skiadzie cliemicmym wnrzyw, grzyb6w i owoc6w. Podzial warzyw i owoc6w na grupy, ocena icli wartoici odzywczej i jakoici. Zasady przechowywania warzyw i owochw Swiciycli i mroionych. Zmiany zachoilyce w warzywach i owocach podczas przechowywania Obr6bka wstepnil warzyw, ziemniukow, owochw i grzybbw, proces cicmnienia i sposoby L. Zasady sporzq<lzan>a surhwek i nupojhw - podzial, spasoby doprawiania, podawania, wielkode porcji. Metody obi6bki cicpinej warzyw, owoc6w, ziemniakbw i grzybhw. Zasady sparydzania warzyw golowanycli ( z wody ), doszonycli, smaionych i wpiekanycli. Wplyw Srodowiska na wcliowanic baiwy i witarnin. Asortyment polraw i wkqsek. Sposob i estetyka potlaiiia. Znstosowanic ziernniiikow i grzyb6w w potrawach. Slosowanie nowoczesncgo sprzqtu do sporzqdania potrvw z warzyw. i,! C~viacnin: - obieranic sorowca na poszczcg6lne potiawy z uwzgi<dnieoiem ich przydatnosci kulinaincj, - pr7,cprowadzenie obr6bki wstqpnej warzyw, owocbw, grzybow i ziernniakhw zgodnie z ', zasnda~ni lhigicny, - dobor suiowca i sporydzanie silr6wek w oparciu o receptiliy. - wykonywaiiie elenient6w dekoracyjnych surowek i wladciwe podanie, - gotowanie wnizyw zabanvionych chlorofilern, karotenem, antocyjanami, kapustnych oraz stiqczkowych zgodnie z zasadami technologicmymi, - spor"~\dzanie wybranych potraw z warzyw,'owocbw, grzybbw z uwzglqdnieniem rbioycb inetod obr6bki cieplnej, nowych trend6w orazdostepnych maszyn i urydzeii, - sporqdanie deser6w i napoj6w zowochw Swietych, spos6b podania, ocena jakosci. 2, >,

11 VI. OCENA TOWAROZNAWCZA OMZ ZASTOSOWANIE ~ 4 1I a K ~SZ W SPORZADZANIU POTMW t 1 Podslawowe rodzaje i typy mqki orazjej sklad chemicmy. Wykorzystanie wiaiciwosci mqki do zagqszczania potraw. Sposoby 7agqszczania potraw mqkq pszennq i zicmniaczana Polrawy mqczne: podzial, skladniki techniki sporydzania potiaw niqcznych wyiabiariycli nu sloinicy I w naczyniu, normatywy surowca, waga porcji, wstosowanie. Sporzqdzanic ciasta zicrnniaczanego, zastosowanie. Dodatki do potiaw z mqki, uzupelniajqcc icb warloit odiywczq. Spodb i esterykapodawaciia potraw z mqki. Podzial kasz ze wzglqdu na rodzaj ziarna, obrhbkq i konsysteocjq. Ocena lowaiozliawcza wybranych rodzajhw i galunk6w kasz, porhwnanie waltosci odiywczej. Obrhbka wstcpiiu i cieplna kusz. Norilly surowca, techniki golowanin kasz ina r6%nc sposoby. Asortymenl polraw z kasz. Dodatki do potraw z kasz podnosqce ich warloit odiywcal. Clviczcniu: - iozpoznawanie i ocena lowvroznawcw poszczeghlnyci~ gatunkhw mqk i kasz, - wykonywanie rhinych polraw mqczoycb z>r?r2~bianycli na sloinicy i w naczyniil (wyrohiauic spiawnoici ma~~ualnycl~ podczils formowania), - sporzqdzaiiie potraw z ciasta ziemniaczanego, - planowanic i sporzqdzanic dodalkhw ceiem i~zi~pclnienia wniloici od'iywczych potiaw, - pizeprowadzenie aceny orgiinoleptyczacj polraw ze wskazz~~~icm hl~dhw i obniiajqcycli jakosc, cryni~ikhw ', :. - ocena organoleptyczna p6lprodukthw mqcznych mroionycii po wykonaniil obiobki cieplnej, - sporzzzdzadzanie potiaw z kasz rozklejanych, sypkicli i phlsypkici~ - obliczanie wydajnosci, - wykorzysianic kasz jako dodatk6w do zup, diugich dab, jako datiie san~orlzieliic czy dcsei, normatywy porcji, sposdb podania. i Og6lne wiadomoici o rodzajach i skladnikacli alp. Pizygolowywunie wywarow i glownycil sklndnikbw zup. Klasyfikacja zup, lcchnika wykonania, sposoby podpiawiania, stosowaoc dodalki.

12 l'echnika sporqdzania mp czystych, podprawianycli i krembw. Sposoby podawania zup, oraz slosowanie r6inych dodatkbw. Podzial i klasyfikacja sodw. Skladniki gl6wne sos6w, dodarki, sposoby zagqszczania i wslosowanie w tywieniu. ~wiczenia: - sparaldzanie zup czysrycii z dodatkarni, - planownnie i spoiqdznnie dodatkbw skiobiowych do zup czystych i podprawianych, - sparaldzanie podslawowych rodzajbw zup wgqszcwnych mqkq i wlasnym skladnikiem 1, s!uobiowyrn. - wykananie zupy - kremil z dodalkami, - wykonywanie sosbw gorqcycli 7agqszczanycIi rhiny~iii technikanii i icll ocena i.: organoleptyczna, - spoiqdzanie sos6w zdodalkiern wiiia, ocena orgaiioleptyczna. V111. OCENA TOWAIIOZNAWCZA ORAL Lhb I OSOWANIE MLEIU I JECO PRZETWOROW W TECIINOLOCII CASTRONOMICZNEJ Ocena townraznnwcza mlcka - sklad c1,erniczny. wartosc odrywcza, cechy orgaiialcpiyczne. Mikioflorn mlcka. Gattinki lhandlowe inleka. Zrniaoy fizykochemiczne zacbodzqce w mleku podcam przcclioivywania i obr6bki lerrnicznej. Zaslosowaaie mleka sladkicgo i sfemenlowailego w produkcji gaslronomiczncj (napoje, zupy, dcseiy, dodatki do polraw). Przetwory mleczne - rodzaje, wartoif odtywc7a, vstosowaiiie w produkcji poliaw (przekqski, sosy, dcsery, dodalek do ciasl, wypiek6w ilp.). kligicna produkcji i ekspedycji potraw z mleka i jego przetwoi6w. Sposbb i estetyka podania, grarnatuia porcji. LJ ~wiczcni;,: - occna mleku i jcgo przetworbw pod wzgl$dem tawaroznawczyrn, - sporaldzadzanie poliaw z mleka slodkiego, sfcrinenlowancgo (zupy, napojc, coctailc, descry). - ocetin towaroziinwcza oraz organolcplyczna serow podpriszczkowycll i twarogawych, - przygolowanic wybranych poliaw z przelwor6w mlecznych, - wlasciwc podawanic, dekoracja i occna jakoici polraw mlecmych.

13 IX. OCENA TOWAROZNAWCZA 1 ZASTOSOWANIE JAJ W l'eciino1,ogii GASTRONOMICZNEJ Bodowa jaja, skiad cliemicmy i wartoif odkywczn. Ocena Swiezoici jaj, Asortyment potiaw z jaj gotowanych i smahnycb. Tcchniki sporqdzania i sposoby podawania potraw z jaj. Dobhr tluszczu do smazeoia jaj. Wpiyw obrdbki teimicznej na waitosc odiywcq i slrawooit potraw z jaj. Zastosowanie jaj w piodukcji gastronomicznej jako czynnika spuicbniaj~cego, zagqszczajqcego, wiqtqcego i emuiguj~cego. cwiczenia:, - przygotowywanie polraw zjaj gotowanych i smaionych, sposoby podania, - spoi-qd-~anie przykladowycii patl-rw wykarzystiijqc wlabciwoici spolcl~niajqcc, 2agqszczajyce i wiqtqce juj, - sporzldzanie majoaezu oraz sos6w zininycb na podstawie inajonezu, - przepiowadzenie oceny jakoiciowej wybiaciych polraw zjaj. X. SPORZ/\DZANIE POTRAW BEZMII$SNYCFI,, ', LJ Podziai potiaw bezmiqsnycb, warlost odiywcza. skladi~iki. Sporqd-~anie potraw jarskich gotowanych, srna%onych, duszonych, pieczonycli i zapiekaoych. Umpei~iienie ich waifoici dodatkieni bialku. Wvrzywa oadziewnne i bodynie. Estetyka i spos6b podania. ~~viczcnia: - sporaqdzaaie potiaw bemiqsnych z irtyciem roinych surowcbw i techriik obrobki cicplnej, - porownywanie wplywu obrhbki cieplncj na smak i wartoit odtywc7~potrawy. XI. OCENA TOWAROZNAWCZA ORAZ ZASTOSOWANIE MIFSA ZWIER'Z4T RZEZNYCII I PODROBOW W TECEINOLOGII GASTR0NOMICZNE.J Og6lna cliaraktelystyka miqsa zwierzqt rzeinych i podiob0w. Budowa, sklad chcmicmy i waitosc odkywcza rniqsa i podrobow. Cechy jakosciowe rbhlego iod;f,?lu miqsa. Sposoby utnvalania miqsa.

14 Podzial tusz na elementy kuliname i gastronomiczne, ich przydatnosc dla r62nych metod obrbbki ciepincj. Etapy obrbbki wsqpnej, przygotowanie pmproduklhw, obrhbka cieplna. Klasyiikacja, cliarakterystyka asortymentu i zastosowanie w posilkach potraw z miqsa zwierz;ir rzeinych i podrobbw: a) potrawy z miqsa gotowanego;,' I b) potrawy z rniqsa smatonego - saute' i panierowanego; c) potrawy z miqsa duszonego; d) potrawy z mipa picczonego w piecu, na giilu i rotnie, inne; e) polrawy z mielonej mvsy rniqsncj; f) potrawy z podrobhw. Normalywy surowca rniqsnego oraz gatowycli potraw. Typowc dodalki do potraw miqsnych orvzpodrobhw sporzqdzanych rhtnymi metadmi obrbbki terrnicznej. Sposhb i cstetyka podania. L,. ~r~iezct~iit: - przeprowadzenie oceny SwictoSci surowca miqsnego, dobieranie clcrnentu gnstronomicznego do odpowiedniej tcchniki kulioarnej. - przygotowanic, formowanie i wykaiiczanic phlprodukt6w z miqsa, - sporazdzanic, dobbr dodatk6w i ocena organoicplyczna potraw z miesa golowanego, - przygotowanie, formowanic i smaienie miqs bilycli saute' i panieiowanych, dob6i dodatkhw, ukladanic na talerzacll i pblmiskach, - sporzqdzanie dowolnych potraw z rniqsa duszonego z dodarkami, - pizygotowanie potraw z rniqsa pieczonego w piecu, oa grilu i rozoie, dobhr dodatkhw, <J - spoiz~dza~iie jniielo~iej tnasy rniqsnej, przygolowanie i formowaaie pblproduktow do golowania, duszcnin, srnaieaia i picczenia, - spoi~zdzanic wybranych potraw z mielonej masy miqsnej zdodatkanii, - przygotowanie i ocena organoleptyczna wybianych potraw z podrobow. : j XII. OCENA TOWAROZNAWCZA ORAZ ZASTOSOWANIE DROBIU W TECltNOLOGll GASTRONOMICZNEJ r, Ocena towaioznawcv drobiu, sklad chemiczny, wart046 odzywcza; porbwnanie z miqsem zwierzqt rzeinych. PrzydatnoSC kulinarna drobiu w zaletnosci od gatunku i wieku. Obrbbka wslqpnadrobiu, przygotowywanie phlproduktbw do wszystkich melod obrbbki cieplnej.

15 Obrbbka cieplna - potrawy gotowane, mnaione, duszone i pieczane z drobiu. Rodzaje nadzienia do drobiu pieczonego. Potrawy z mielonej masy ~niqsa drobiu sporalclzane wszystkimi ~netodami abrdbki cicplncj. Dob6r dodatk6w, porcjowanic, dckoiowaiiie, spos0h podania, zastosowanie w posilkach. kwiczenia: - dzielenie tuszek drobiowych, pizygotawywanie p6lproduktbw, - fomiowanie i spinanie tuszek, - spora~dzanic, porcjowanie, dekorowanic i wydawanie wybranych potraw z drobiu: a) gotowanego; 1, b) smaioncgo - saute' i panieiawanycli; c) duszonego; d) pieczonego. - dobbr dodalk6w do potraw z drobio, - przygotowanie potraw z mielonej masy miqsa drobiu z dodatkami. I 1.I Klasyfikacjs potraw p6lmiqsnych: warzywno - rniqsne, z kaszy i rniqsa, z ciasin i rni~sa. Asoityment potraw pblmiqsnych gotowanych, smaionycb, dusmnycii i wpiekalycii. DobOr i rola dodatk6w do potrnw pblmiqsnycl~. Wart036 odzywcza i ziiaczenie ekonomiczoc slosowaiiia potiaw pbtmi~snych w iywieniu. Estetyka i sposob podania potraw. Cwiczcnin: - sporqdzadzanie i ocena organoleptyczna polraw p6lmiqsnycll gotowanycli, soiaiooych, i i I :, duszonych i zapiekanych, - dob6r dodatkow i estetyka podania, - przcgl*d asortymentu potiaw pbln~iqsnycli w jadiospisacli i kartacli menu z wybia~iycll wkladbw gastionomicznycl~.

16 XIV. OCENA TOWAROZNAWCZA ORAZ ZASTOSOWNYIE RYB I OWOCOW MORZA W TECI~INOLOGII GASTRONOMICZNEJ Ocena towaroznawcza ryb, sklad chemiczny i waif036 odiywcza. Ocena SwietoSci lyb, melody zapobiegania psuciu siq ryb. Obrhbkn ws$pna ryb iywych, Sniptych, mro%onycli i solonych.! Klasyfikacja potraw z ryb. Przygotowanie p6lpioduktbw z ryb do gotowania, smaienia, 'duszenia, pieczenia i zapiekania. Obibbka cieplna ryb. Przygotowanie rnicionej masy rybnej, asortymcnt potraw. Typowe dodatki do potraw z ryb, sposoby podawania, zastosowanie w ; posilkuch. Ogbine wiadomosci o owocach morn. Obrobka wstfpna i ciepina, zaslosowanie w potrawach. ~wiczenia: C. - occna Swietodci ryb, - czyszczcnic ryb, filetowanie, podzial na.,dmonkau, - spor~z~izanie i occna orgaiioleplyczna wybranycli potraw z ryb: a) golowanycli; b) sma%onych saule', panierowanych; C) d11szonyci1; d) pieczonych i zapiekilnycli; e) z mielonej masy rybnej; 0 z owocbw moiza (kiewetki, malie, kallnary itd.). - dob6i dadalkhw do potraw z ryb, estetyka podania. XV. SPORZ4DZANIE PRZEI<I\SEK ZIMNYCII I GOMCYCH u Charnkierystykv i podzial przekqsck. Technika spoizylzania pizekqsek zimnych z miesa '. suiowego, golowanego, pieczoncgo. Przekvki z wqdlin, galantyny, rolady. Galarety - sposob przygotowania, klarowanic. Paicjowanie, dekorowailie i wydswanie pizek+sek zimnych z miqsa. Przekqski z ryb. Sledzi, owocbw moiza, galaiety rybne. Dekoracju, sposhb wydswaniv przekqsck. Przekqski zdrobiu, jaj, sera, waizyw; sposhb podania. Sosy zirnne na podslawie: majonezu, Smietany, jogurtu i galaretki owocowej. Kanapki - rodzajc, dekoracja, spos6b podania.

17 Przekqski gorqce z migsa, r/b, drobio, jaj, grzybow i ciasla. Dobbr sorowca, technika wykonania, spos6b dekoracji i podania. Asortyment pr7.ekqsek gorqcych podawanycli na bankielach s1oj;icycli i zasiadanycli. Znsady sanitaroo - higienicuie obowiqzujqce podcws produkcji, ckspcdycji i przekqsek. przcchowywania ~wiezcnia: - sporqdwnie przekqsek ziilrnych ze szczegolnym uwzglednieniem sposobu podvnia i dekoiacji, - kiarowanie galaiety, - wykonywanie sosbw zimnych, - sporqdzaoie rbmego iypu kaoapek, - sporqdzanie przckqsek gorqcych - estelyka i spos6b podania, dobor dodatkow, - przygotowanie zirnnego bufdu; sposaby ustawicnia przekqsek i dodatkbw, - przeglqd asoitymentu pizckqsek zirnnycli i gorqcycli oa podstawic kart menu i jadlospisbw z wybranycl~ wklndbw gastronomicznych. XVI. TECHNOLOCIA SPORZADZANIA CIAST PIECZONYCII I ICE1 OCENA '. >.,, Skladniki ciusla - podslawowe i dodalkowe, irodki spulchi,iajqcc Pad7.ial ciissl i charnkterjstykn poszczegblnych rodzajbw cisst, l'ccl,nikil pieczenia ciasla. Skladniki, technika wykonania, asottymeal wyrobrjw i zaslosowanie ciasl: a) kiuclicgo i pblkrucliego; b) droidiowego; c) biszkoplowego i plysiowego; d) frnncitskicgo i p0tfrancuskiego;,, Sposoby wykaiic7ania i dekoracji ciast wleinie od wstosowania. Sposoby porcjowania i podawania. ~wiczcnia: - sporwdzadzanie poszczeg6inych rodzaj6w ciasr: a) droidiowcgo; b) biszkaptowega i plysiowego; c) fiancuskiego i p6lfrancuskiego;

18 d) kmchego i p6lkruchego; - sposoby wykaficwnia, dekorowania, porcjowania i podawania ciast, - ocena organoleptyczna poszczeg6lr~ych ciast. XVII. SPORZI\DZANIE DESEROW ZIMNYCI-I I GORt\CYCH! Klasyfikacja deser6w. WartoSC od29wcza i znaczenie deser6w w tywieniu. Rodzaje i technika spordzanis deser6w zimnych. Nonnatyw surowcow, gramatura porcji, spos6b podania, clekoracja. Asortyment i leclinika wykonania deser6w goiqcych (budynie, suflety, nalesniki). Desery plonqce - asortymenl, technika spoiqdmnia, dodatki, zastosowanie. Og6lne zasady obowiqmjqce przy dobieraniu deseru do zaplanowanego zestawu poiraw. L C1viczcniil: - ulotenie r6inycli owoc6w na patcrze, - sporqdzdzanie wybranych deserow zimnych, gorqcycli i pionqcych, - dekoracja, spos6b podania i ocena oiganoleplyczna wybranycll deser6w. - dabieranie odpowiedniego desem do zaplanowancga zeslawu potiaw, - przcglqd asoriymcntu descrow na podstawie kart menu wybranych zakladow gastronomicznych. XVIII. ZASTOSOWANIE ORAZ SPOSOBY PODAWANIA NAPOJOW ZIMNYCH I 0 GOI<qCYCH Ocena towaroznawc7a kawy, lherbaty, kakao. Charakterystykanapoj6w gorqcych i ich podzial. Sposoby parzenia i podvwania kawy i herbaty. Nonnatyw surowca, stosowane dodatki. Napoje ziinne bezalkoliolowe i czlowieka, w tyn~ wplyw alkoholu. z dodatkiein aikol~olu. Znnczenie napoj6w dla organizmu Rodwje, asoriyment i ocenajakoici zimnych napoj6w bezalkoholowych. Asortyment, wartost odiywcw, spodb podania i zastosowanie napoj6w ziolowch, z owocow i waizyw, coctaili mleczno - owoc'owych i mleczno - warzywnych, napojbw musujilcych i z koncentral6w. '. i I.,

19 ewiczenia: - pizeprowadzcnie ekstiakcji skladnikow z kawy i heibaty rbrlnymi metodanii, - podawanic i ocena organoleptycma napojbw gorqcych z rbznyini dadatkami. - spoiz~dzanie i ocena oapojdw zirnnych be~alkoholowych owocowych, warzywnycii cactaiii i inapojnw z koncentrat6w. XIX. POTRAWY KUCIlNl STAROPOLSI<IEJ, KUCHNI REGIONALNYCII ORAL INNYCI~ NAROD~W Og6lna cliaraklerystyka kuclini stsropolskiej - tiadycje, zwyczaje, lypowc potrawy. Reccplury i technika sporzqdzania, sposoby podnnia typowych potraw staropolskicb oraz z kuchni regionalnych. Cccliy charakle~ystyczne kuchni innycli naiodbw. Typowe potiuwy, najczqsciej stosowane si~rowce, przyprnwy, techniki sporzqdzania i sposoby podawania potraw wybranych kuclmi: ( fra~~cuskicj, wloskiej, chihskicj itd. ). Wplyw kuchni europejskich na polskie zwyczaje iywieniowe. ~wiczenin: - przygotowanie wybraaycli, typowych potinw kuchni slnropolskiej i regionalnej, - sporqdzanie charakterystycmycli polraw kucl~ni innycli nurodow, uwzgledniajqc r0211c,.; teclioiki i specyficzny spn~t (np. patelnie Vok, zeslaw do fondue), - wpoznnnie sic z asortymentem polraw podnwanych w wkladach gastronornicznycli falkloiystycznych oraz o cliarakterze narodowym. XX. ZASADY SI'ORZ4DZANlA POTRAW DIETETYCZNYCEI Charaktcrystyka najczesciej stosowanych diet w zakladach gastronomicztiych. Orgarliwcja pracy piq, sporydzariiu potrarv i posilkbw diefetycznycii. Zasady sporziidzaoia potraw dictetycznych z uwzglednieniem dobom surowca, lechnik sporqd7;lnia, o~etod dopiawiania i podawania potraw. Zachowanie w).mogbw technologiczi~ycb i bigienicznych przy sporzqddzaniu polraw i nnpoj6w. ewiczcnia: - vplanowanie i sporzqdwnie posilkbw dla okreslonycb diet,

20 - occna organoleptyczna wykonywanych potraw i sposobu podania. XXI. PLANOWANIE ORAZ SPORZ4DZANIE ZESTAWOW POSILI<OW CODZIENNYCM I OKOLICZNOSCIOWYCH Rodzaje i chaiakteryslyka posilk6w codziennycii i okolicmoiciowych. Zasady doboru produktbw, ustalenic zcstawu potraw i napoj6w. Dob6r win i innych nupoj6w alkoholowycl~ do azplanowanych potiaw. R6bice w doborze potraw i napojhw w zestawach vleinie od iodvju posilku i imprezy. Charaktcrystyczne zestawy potraw na przyjecia popularne i uroczyste; typu obiadowego, podwieczorkowego i kolacyjncgo. Charakterystyczne zestawy potiaw i napojbw nu imprezy takie jak: konferencjc, zjazdy, bale, wescla, garden party, catcring. Zasady nnklywania stolbw, podawania i senvowania potraw oraz napoj6w alkoholowych. i-. c~viczcnin: - wplanowanic i wykonaiiie potraw na pi?yjecia okolicznosciowe typu zasiadanego (uroczysty obiad, kolacja). Dob6r dodatk6w oraz napoj6w alkolioiowycl~ i bc7~lkoholowycl1, tecliniki obslugi, - wplanowanie i wykonanie potiaw na przyjqcia typu coctail party, dob6r dadatk6w ornz napoj6w alkoholawycli oraz bezalkoholowych, sposoby padawania, - przygotowanie stolu bucctowego, - wplanowanie i wykonanie potraw na posilki codzienne (iniadania, obiady, kolacje, CJ podwieczorki), - planowanie potraw, posilk6w i napoj6w na konfeiencje, zjazdy, impreq wyjazdowe.,outside cntcring", I. - dekoracja potraw, stoldw i pomieszczeri, dob6r bielizny i wstawy stolowej. 3. UWAGI 0 REALIZACJI Program naucwnia pizedmiotu.,technologia gastronomiczna" obejmuje nastqp~ij$ce zsgndnicnia: - towaioznawstwo wjmujqce siq charaktcrystykq wszystkich produkt6w spotywczych, ich wartoiciq odtywcq, metodami oceny jakoici, sposobami przechowywania i mianami

21 wcliod~cymi w cwsie przechowywania. W tcj czesci uwzgl$dniane sc lei zagadnienia miqane z analiq organoleptycznqsurowc6w stosowanych do sporydzania potraw; - bezpieczeristwa i higiena prvcy obejinujqcicc mgadnienis datyc,.ac?ce liigienicznych i bezpiecmycli wamnkbw sporqdzania i podawania potraw; - tcchnologiq sporzqdzania potraw obejmujqcq obrbbkp wstqpnq i ciepltiq ro/~iycli giup surowcbw, woi?osb odiywcq i orgsnoleptycznqgatowycli potraw oiaz sposoby podawania. W czqsci tej uwzgledniane sq lei wgadiiienia zwiqanc z obslugq konsumenta dotyczqcice estetyki nakrywaoia stolbw, d~koracji potraw i doboru odpowiednicl~ naczyii i sztuccbw. Nalety ttei uwzglqdnit wiedzc z zakrcsu enolagii win pny wykonywaniil polraw i planowaiiiu posilkbw. Taki uklad umoiliwia integracjq wiedzy ze wszystkich przedmiotbw, co pozwala na lepszc przygofowanie do zawodu kelner - sommelier. Na piewszcj lekcji nauczyciel powinicn wpoznat slucliaczy z podstawowymi podr~cznika~ni oiaz szeiokq liteiaturq specjalistycznq i czasopisrnami wwodowymi. Nnlczy rownie% uswiadomil slochaczom, ie wymagania stawiaiie w mwodzie kelnci - sommelier sq wysokic. co wymaga nieustannego podnoszenin kwnlifikacji i wdiatania ich do samodziclnej pracy, razwijania umiejqtnoici samoksztalceniowycl~. Nauczyciel, poslugi~jqc sic aktywny~ni nietodami pracy, powinien do winteresowania problcmatykq i iozbudzit -ia~nilownnic ucznin do zawodu, Efektywnoit ksztolccnia w duzylli stop~iiu jest uwlciiiio~ia od slosawenycl~ Siodkbw dydaktycznycl~. I<oniccme jcsl zaplanowanie i wczesnicjsze przygolow;~nic do k;!%dcj lckcji odpowicdnicli pomocy dydaktycznych, jak: specjalislyczna literntorn, tnblice, plnnszc. foliogramy. Material iiaucwnia obejmujqcy cz$sc techt~ologiczn~, wymaga prowadzenia zajqt w dobrze wyposaionej (w nowoczesny sprzet kucl~enny i stolowy) prscawni technologicznej, w ktorcj slucl~acze lnusy bezwzgl$dnie pizestizegaf obowiqmjqcego ubiom ochronnego oraz przpisbw blip (ksiqkieczki zdrowia)., I Zajecia powiilny odbywac siq z podzialenl ria grupy, nie wiqksze t iit IS-osobowe, co zapewnia., zrealimwanie wsystkicli ctapbw lekcji, wlaiciwq organimcjq i bezpicczcnstwo proccsii tcchnologicmego. Proponuje siq zorgaliizowanik 1-2 osobowycl~ stanowisk pracy i zacllownnin podzialu na grupy. ~wiczenia powitmy bye wykonywane indywidualnic, z wyjqtkicm twiczcn baidzicj piacoclilonnych, cwsoclilonnych iub o podwyeszonyrn koszcie. Sa~nodzielne wykonaiie Cwiczenia, ulatwia zdobycie padstawowycli un~iejqtnosci w zakrcsic technologii kuiioamej. ~wiczcnia tmdniejsze naleiy wprowadzac stopniowo oraz wyiabiab odpowiedziainosc za jakosc spor7.~cizancj poliawy. Nauczyciel na bieiqco powitlien z~vracac

22 uwagq na prawidlowosc wykonywanych czynnosci i korygowac blqdy popelniane przez sluchacw. istotnym etapeln wjqc z teclmoiogii gastronomicznej jest degustacja, kthra ma na celu ocenq jakosci pofrawy i calokszlaliu pracy. Najlrudniejszc do opanowania pizez sluchaczy s;l nastppuj;lce elemeniy: zachowanie wlasciwej kolejnosci poszczcghliiycl~ czynnoici, wlasciwa,: organiucja pracy, osiqganie sprawnosci manualnej, doprawianic i dckoracja potraw. W celu cfeklywnego wykorzystnnia czasii podczas sporzqdzanin potiaw nalciy egzekwowiif, wczeiniej zdobytq wiedzq z zakresu warioici odtywczej produkiu, zasad pizechowywaiiia, wlasciwosci (np. tluszczhw), charakielystyki 2ywienia innyci~ narodbw, itp. P q bardziej skomplikowanych technikach np. produkcji ciast, motna skorzystac z p6lfabrykatbw, skupiajqc "wag? na wykviicunie i podawanie wypiekbw. Realizujqc dzial XIX - Potrawy kuchni iegionalnych i innych narodbw, naleiy sporydwf, i.' typowe poirawy, przy czym nie mozna dopuscic do zatarcia ich specyfiki przez zmianq potruw, dodatk6w lub sposabu podawania. W celu podnoszenia stanu zdiowotnego i zapobiegania choroboni cywilizacyjnym, naleiy macat uwngq na zlc nvwyki tywieniowe i tcclinologiczne. W procesie naucwnia tego przcdmiolu nalezy stosowaf, efektywne metody nauczania oraz odpowicd~lia je dobieraf, w zaicznoici od lematyki lckcji, np. wyklad, pogadanka, dyskusja, prnca w grupach, z podrqcmikiem, nauczanie problemowe itp. CzqSf, technologicma wymaga zaihwiio wykladu, inslmktatu podcws wykonywania Cwiczeii oiaz poslugiwania siq iitera1ur;l np. wyszukiwanie rcceptur. Cwiczenia technologiczne muszq by6 7;iwsze poprzcdzonc pokazem, demonstracjq teclmiki spoi&1(lzania, obslugi sprzetu, sposobhw dekoracji, podawania. Wskazane jest zastosowanie film" instruktazowego jako Srodka dydaktycznego. Godziny do dyspozycji nauczyciela naleiy przeznaczyt na poglqbianie zainteresowa3 ucznihw (b (sluchaczy) wybranq temaiykg uakhlalnienia wiedzy, realiwcjq tresci ksztalcenia nie objqiych prograniem jak rbwniet zorganizowanic wycieczki przcdmiotowej lub spotkan z mistrwmi gastrononiii itp. : W procesie ksztalcenia naleiy zwrbcic uwagq na ksztaltowanie cech osobowosci I < niezbqdnycli w wwodzie takicl~ jak: uczciwosc, uprzejmosc, goicinnosc, iycziiwosc, spostrzcgawczost, umiejqlnost pracy w zespole oiaz wyrvbianie odpowiedniej postawy spolecmej przyszlego pracownika w zakresie odpowiedzialnosci za: - zdrowie konsumenta poprzez przestrzeganie zasad higieny osobistej, higieny produkcji i miejsca pracy. - jakosf, produkcji i poziom Swiadczonych uslug gastronomicznych, - racjonaine planowanie i oszczedne gospodarowanie surowcami,

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KUCHARZ 512 1021 Minister Edukacji Narodowej I Sportu Autorzy: rngr inz Kamila Jachowicz rngr ini Wanda Nowak rngr ink Teresa Wasilewska mgr ini

Bardziej szczegółowo

Obsługa konsumenta w hotelarstwie

Obsługa konsumenta w hotelarstwie Joanna Duda Sebastian Krzywda Obsługa konsumenta w hotelarstwie PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA 1 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Bożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[04]/T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Barbara Cymańska-Garbowska mgr Sebastian

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2014. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2014. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECLARZ. wanzawa MINISTERSTWO EDIJKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAN EDUUCYJNYCFI PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

MALARZ - TAPECLARZ. wanzawa MINISTERSTWO EDIJKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAN EDUUCYJNYCFI PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO MINISTERSTWO EDIJKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAN EDUUCYJNYCFI PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MALARZ - TAPECLARZ dla: SZKOLY ZASADNICZEJ na podbudome szkoly podstawo~vej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20]

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Warszawa 2006 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmieliriski rngr inz. Zdzistaw Sawaniewicz rngr inz. Andrzej Zych Recenzenci: rngr inz.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK BUDOWNICWA 311[04] Zatwierdzam J.. Minister Edukacjl Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr ini. Krystyna Dmitrzak inz. Alicja Kulczycka mgr inz.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 724 [02] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2005 Autorzy: mgr inz. Jan Bogdan mgr ini. Jan Palka mgr ini. Janusz

Bardziej szczegółowo

1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1

1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1 Ministerstwo Edukacji Narodowej 1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] z Zatwierdzam PODSEKRETHR TANU Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr ini. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51. MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ

PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51. MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ PROGRAM NAUCZANIA w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51 Dla medycznej szkdy policealnej na podbudowie programowej: liceum og6lnoksztalcaceg0, liceum technicmego

Bardziej szczegółowo

Organizowanie przyjęć okolicznościowych 341[04].Z5.02

Organizowanie przyjęć okolicznościowych 341[04].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Sebastian Krzywda Luiza Wosik Organizowanie przyjęć okolicznościowych 341[04].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni ROGRAM NAUZANIA Typ szkoły: ubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: KUHARZ Symbol cyfrowy zawodu: 512 001 rogram powstał na podstawie przykładowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2012 r. (poz....) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Podstawa programowa, o której mowa w niniejszym załączniku, została

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] ~inister Edukacji Narodowej i Sportu Wanzawa 2004 r. AUTORZY: Ryszard $wiekatowski Wlodzimierz Arciszewski RECENZENCI:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY MODUŁ I PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B. Nazwa usługi szkoleniowej: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B kurs zawodowy:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK GEODETA 31 1[10] - Zatwierdzam Zbigniew-Wiiodkwski Minister Edukacji Narodowej T Warszawa 2008 Autorzy: mgr ini. Wanda Brzescihska dr ini. Stanislaw

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis. Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui

Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis. Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska Spis tresci

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu kucharz L.p Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo w

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie i podawanie napojów zimnych oraz gorących 512[02].Z2.08

Sporządzanie i podawanie napojów zimnych oraz gorących 512[02].Z2.08 MINTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Gorobika Sporządzanie i podawanie napojów zimnych oraz gorących 512[02].Z2.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

kształcenia zawodowego programowych kluczem Doskonalenie podstaw do modernizacji Toruń 12-13.12.2011 r.

kształcenia zawodowego programowych kluczem Doskonalenie podstaw do modernizacji Toruń 12-13.12.2011 r. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Toruń 12-13.12.2011 r. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Działanie 3.3 Poprawa

Bardziej szczegółowo

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 231339-2013; data zamieszczenia: 04.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 231339-2013; data zamieszczenia: 04.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 14 2013-11-04 20:35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 230601-2013 z dnia 2013-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kłaj 3.Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ

SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ Załącznik nr 1 do SIWZ SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa LIDER PROJEKTU: Szczecin 2013 PARTNERZY PROJEKTU:

Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa LIDER PROJEKTU: Szczecin 2013 PARTNERZY PROJEKTU: LIDER PROJEKTU: PARTNERZY PROJEKTU: Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa Szczecin 2013 Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nasz znak: 271-11/2014 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie kucharz - 512001 - kwalifikacje T.6. Sporządzanie potraw i napojów: 1) kształcenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzarn Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 Autorzy: mgr in? Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo