MINISTERSTWO EDUICACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUICACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUICACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU! Dla: - szkoly policealnej no podbudowic progiaolowej szkoly Jredliiej Minister Edukacji Narodowcj

2

3 I. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU - IU3LNER PLAN NAUCZANIA S&oia irednia mwodowa Szkola policealna Zaw6d: keiner 512[0l] Podbudowa programowa: szkoia Srcdnia

4

5 I. TECMNOLOGIA GASTRONOMICZN 5 2. OBSLUGA KONSUMENTA 5 3. JCZYK OBCY ZAWODOWY 9 4. JCZYKA OBCY I 5. TECHNIKAPRA EKONOMIKA 1 ORGANIZACJA GASTTRONOMII IUCHUNKOWOSC I FINANSE W GASTRONOMII PODSTWY PSYCHOLOGI 9. SENSORY 10. ENOLOGI 1 I. TOWAROZNAWSTWO NAPOJOW 12. PMKTYKA ZAWODOW * Program Jqzyk:, obcego I1 wybieia siq z wykazu piogrambw nauczania przcdrniolow og0lnokszlalcqcych dopuszczonycll do otytko szkolnego w szkolacl> Sredoicli koiicqcycli s i ~ maturqlob opracowjje zgodaie z aktualnym razporzqdzeniem Ministra Edokacji Narodowcj w sprawie warunk6w i trybi~ dopuszczenia do wiytku szkolnego programbw nauczania z wkrcso kszlalcciiia og6lnego... (Dz. U. z 1999 i. Nr 14 poz. 130 z p6i zm.).

6 JCZYK OBCY ZAWODOWY - mgr Boguslawa Pienkowska, Policealne Studiiim Hotelarsko-Turystyczne, Warszawa TECIWOLOGIA GASTRONOMICZNA - mgr ini. Jnrlwiga Kozerska, Policealnc Stodium I-lotelarsko-Turystyczne, Warszawa OBSLUGA KONSUMENTA - mgr int. tluru~a GiZy~iska, Policealne Studium Hotelarsko-Turystycme, Warszawa TECMNlKA PRACY BIUROWEJ - mgr Graiyna Mikolajcwska, ~o~icka~ne Studium Hotelaisko-Turystyczne, Warszawa EKONOMIKA I ORGANIZACJA GASTRONOMII - mgi Elibicta Czarnecka, Policealne Studiuin Holelanko-Tuiystyczne, Warszawa ci RACHUNKOWOSC ZAWODOWA - mgr Elibiela Czarnccka, Policealne Studium Hotclarsko-Turystyczne, Warszawa PODSTAWY PSYCI-IOLOGII - mgr Jacek Kaczyriski, Policealne Studium Hotelarsko-Tuiystyczne, Warszawa SENSORYKA - Katarzyna Lukaszewicz- Stowaizyszenie Sonimelier Polski ENOLOGIA - Katarzyna Lukaszewicz - Stowaizyszenie Soinn~elier Polski TOWAROZNAWSTWO NAPOJOW - Katarzyna Lokaszewicz- Stowarzyszenie Sammelier Polski PRAKTYKA ZAWODOWA - mgr in?. Anna Trzeciak, Policealnc Studium Ilotelarsko-Tuiystycznc, Warszawa

7 TECI-INOLOGIA GASTRONOMICZNA 1. SZCZEGOLOWJI CELE I<SZTALCENIA W wyniki~ procesu nauczania uczeii powinicn urnirt: - ksztaltowat pocnicie odpowiedzialooici w zdrowie osobislc i wspblpvacowi~ikow orai, przestrzegac na co dzicii przepisy BliP, - oceniat pod wzglqdem towaroznawczym produkty i icli zastosowanie, - zdcfilhiowat i odl.0inic pojqcia: suiowiec, p0lproduk1, potruwa, posilek, - wyjdnit wsady pizechowywania produktbw slosowanych w gastronomii. 8, - przcprowadzit occnq organolcptycm~surowcbw i potraw, - wyjainit wplyw procesbw leclmologicznycli, wanlakbw i c7asu przccl~owywania golowycli potinw na wlaiciwoici orgilnoleplyczne, - oiiibwit melody obrbbki surowchw, - dobra6 wlaiciwe sorowce do prorlukcji poszczegblnych potraw, - sporzzldwt podslawowe Dolrawy korzyslajqc z norm i rcccplur gaslronomicmycli, - mstosowvi odpowicdniq rnetodq tecl~nolagiczn;~?~pcwoinj,?cq wysokq w;wloii odtywcz,? i jakoit poliaw, - zdcfioiowot podsluwowc z;llozcnia tywicnia diclclyczncgo, - dobierac wlasciwe silrowce (wskaune lub wbrooione) w wlcznoici od rodmjo dicl, - wplanowat wlaiciwe tccliniki sporzqd.z~nia i doprawianiv polrnw dictelycznych. - sporz;idzat podslswowe potrawy kuclini staiopolskicj, kuchlii rcgionalnycll oraz,,oiojcgos.. iegionu i wybranych naiodbw, - dobrakdodalki i wiuiciwic podat poliawy kuchni i$ii~ycl> narodow, - dopiawit potrawy nadajqc im poiqdane ccchy orgaiiolcplyczne, - occnii argaiioleplycviie potrawy mctodq5-cio punktowg - dobrat wlaiciwy sposbb poda~iia i dekoracji polraw, I' - dobrat odpowietlnie winn do potraw,, - - zaproponowat napoje alkoliolowc w kolejnoici dad, - gospodarowat oszczednie sorowcanii, - przestrzegat zasad lhigieny w piocesic produkcyjnyni, - stosowae system bezpieczeilstwa i jakoici iywno8ci,,i-iaccp",

8 zorgani2.owac sianowisko pracy orazprodukcj~ zgodnie z zasadami bhp, wsphlpracowak w zcspolc. 2. MATERIAL NAUCZANIA Ccl i wdania przedmiotu. Receptury, tecliniki sporqdwnia potraw oraz ich rola w tcclmologii gilslronomicznej. Urydzenia i wyposatenic pracomii teclmologicmej, oghine zasady dzialania.. I instrukcja obslngi. Organiwcja zajpc w pracowni. CzynnoQi porqdkowc w pracowrii i na stanowisku pracy. Przepisy bhp i wymogi sanitamo - epidemiologiczne (badania okrcsowe personclu). Odzict ochronna i robocza w wkladzic gastronomicznym. ~wiczct~i:a: - zaprczcntowanic ubioru ochionncgo stosowancgo przy piadukcji gastronamicznej, - zaznajoniicnic z wyposaicnicm pracowni w sprzpt ktichenny i urqdzenia oiaz wtniciwe icli ~~stosowa~~ic, - iiruciia~nianie i~rqdzeh tcchnologicznycli zgodiiic z inslrukcj;lobslugi. - przcglqd lilcmu~ry i czasopistn wwodowycii. - wy~~lrkiwaiiie i analizownnie okies1onyc.h reccptur gastrotiomicznych z dostppnych trhdel litcratury. II.Z.ASADY PRZECI-IOWYWANIA PRODUI<TOW SPOtYWCZYCH C Podzial iiodkbw tywnoiciowych pod wzgiqdem pochbdzeiiia, wlabciwoici, skladu clieniicniego i waitoici odiywczcj. Wplyw skladu clicmicznego nu tnvillosc produkihw. Substancjc obcc w zywnoici. Czynniki wplywajyce na jakobc produkthw spozywczycli (powiclrzc. tenipcrntura, wilgotnoik. Swiatlo, czas przechowywania, drobiioustroje, rodzaj opakown~i). Zasady przccliowywnnis produktbw spotywczych. Zmiany tizykochemiczne wciiod7,lcc w produktacl~ 2ywnoSciowych podczas magazynowania orez ich wptyw na jakobk i wartobe odrywcz;i produkthw. Doposzczalny cws i ternpcratura przcchowywiuiia produkthw.

9 ewiczcnin: - porbwnywanie skladu chemicmego z tiwaloiciy produkt6w na podstawic label waitoici odzywczych produkt6w, - poi0woywnnie produktbw spo2ywczych w vlernoici od cwsu i wariinkow przechawywania METODY OCENY PRODUI<TOW ZYWNOSCIOWYCH Pojqcie oceny organoleplyczncj. Cel slasowaniv bada~i oigunoleplycz~iycl~ produki6w i potraw i warunki iih przcprowadvnia. Ocena sciisoiy'czoa. Wymagania dotyczqce wrailiwosci i spiamoici sensorycznej osob przeprowadzaja.cyc11 ocenq. Stosowvne metody oceny sensorycznej. Ocena jakoici produktow i potraw melody 5-50 puliktowq Wplyw surowca, procesdw tecllnologicznych oraz wanmk6w i wluiciwoici orgmoleptyczne. czasu pizechawywania gotowych polraw na Cwiczenia: - przeprawadze~iie pihb na wralliwoic srnakowq i miracliowil, - przeprowudzenic occny potraw metody 5 - punktowg - przygolownnic i zabezpieczeoie pr6b kanlroliiych. l~ Proces tecli~iologiczny i jego elapy. Obr6bka wstepna (pizygolowanie polproduk10w) - cele i wplyw na warloit odlywcy Elapy obrhbki wstqpncj. Zjawisko osmosy. Zmiany wchodqce w prodoktach podcvs obitibki wstqpncj. Dobiii inetod obrobki w zlletnoici od. surowca. Sl,osoby wykorzystania odpad6w surowcowycli.., Obrhbka ciepioa - cel, melody, zmiany wcliodzqce podczas obr6bki cicplnej, wplyw ina :. ) erviezcnia: warloic od'lywczt. Slosowanie nowoczesnych metod obrobki cieplnej. - obr6bka wslppna wybiaoych surowcow sposobem iecznym i maszyliowyln (Cwiczenie ruchhw, koiejnosc czynnoici, zasndp higieny),. abserwowanie?~i>iali lizykochemicznycli zachodqcycl~ podcws obrobki wstepnej,

10 - poslugiwanie siq narzqdziami pracy i urydzeniami do obr6bki wstepnej surowca, - obsenvowanie zjawiska osmozy w procesach techologicznych, - przeprowadzcnie obr6bki cieplnej wybranych surowc6w; obsenvawanie zmian fizyko- chemicznych wchodycych podczas obr6bki cieplnej, - ocena sensolyczna potraw sporz%dzonych r6inymi metodami obrobki cieplnej.,! V. OCENA 'I'OWAROZNAWCZA ORAZ ZAS'TOSOWANIE W TECIINOLOGII GASTRONOMICZNEJ WARZYW, OWOCOW, GRZYBOW Oghlne wiadomoici o budowie oraz skiadzie cliemicmym wnrzyw, grzyb6w i owoc6w. Podzial warzyw i owoc6w na grupy, ocena icli wartoici odzywczej i jakoici. Zasady przechowywania warzyw i owochw Swiciycli i mroionych. Zmiany zachoilyce w warzywach i owocach podczas przechowywania Obr6bka wstepnil warzyw, ziemniukow, owochw i grzybbw, proces cicmnienia i sposoby L. Zasady sporzq<lzan>a surhwek i nupojhw - podzial, spasoby doprawiania, podawania, wielkode porcji. Metody obi6bki cicpinej warzyw, owoc6w, ziemniakbw i grzybhw. Zasady sparydzania warzyw golowanycli ( z wody ), doszonycli, smaionych i wpiekanycli. Wplyw Srodowiska na wcliowanic baiwy i witarnin. Asortyment polraw i wkqsek. Sposob i estetyka potlaiiia. Znstosowanic ziernniiikow i grzyb6w w potrawach. Slosowanie nowoczesncgo sprzqtu do sporzqdania potrvw z warzyw. i,! C~viacnin: - obieranic sorowca na poszczcg6lne potiawy z uwzgi<dnieoiem ich przydatnosci kulinaincj, - pr7,cprowadzenie obr6bki wstqpnej warzyw, owocbw, grzybow i ziernniakhw zgodnie z ', zasnda~ni lhigicny, - dobor suiowca i sporydzanie silr6wek w oparciu o receptiliy. - wykonywaiiie elenient6w dekoracyjnych surowek i wladciwe podanie, - gotowanie wnizyw zabanvionych chlorofilern, karotenem, antocyjanami, kapustnych oraz stiqczkowych zgodnie z zasadami technologicmymi, - spor"~\dzanie wybranych potraw z warzyw,'owocbw, grzybbw z uwzglqdnieniem rbioycb inetod obr6bki cieplnej, nowych trend6w orazdostepnych maszyn i urydzeii, - sporqdanie deser6w i napoj6w zowochw Swietych, spos6b podania, ocena jakosci. 2, >,

11 VI. OCENA TOWAROZNAWCZA OMZ ZASTOSOWANIE ~ 4 1I a K ~SZ W SPORZADZANIU POTMW t 1 Podslawowe rodzaje i typy mqki orazjej sklad chemicmy. Wykorzystanie wiaiciwosci mqki do zagqszczania potraw. Sposoby 7agqszczania potraw mqkq pszennq i zicmniaczana Polrawy mqczne: podzial, skladniki techniki sporydzania potiaw niqcznych wyiabiariycli nu sloinicy I w naczyniu, normatywy surowca, waga porcji, wstosowanie. Sporzqdzanic ciasta zicrnniaczanego, zastosowanie. Dodatki do potiaw z mqki, uzupelniajqcc icb warloit odiywczq. Spodb i esterykapodawaciia potraw z mqki. Podzial kasz ze wzglqdu na rodzaj ziarna, obrhbkq i konsysteocjq. Ocena lowaiozliawcza wybranych rodzajhw i galunk6w kasz, porhwnanie waltosci odiywczej. Obrhbka wstcpiiu i cieplna kusz. Norilly surowca, techniki golowanin kasz ina r6%nc sposoby. Asortymenl polraw z kasz. Dodatki do potraw z kasz podnosqce ich warloit odiywcal. Clviczcniu: - iozpoznawanie i ocena lowvroznawcw poszczeghlnyci~ gatunkhw mqk i kasz, - wykonywanie rhinych polraw mqczoycb z>r?r2~bianycli na sloinicy i w naczyniil (wyrohiauic spiawnoici ma~~ualnycl~ podczils formowania), - sporzqdzaiiie potraw z ciasta ziemniaczanego, - planowanic i sporzqdzanic dodalkhw ceiem i~zi~pclnienia wniloici od'iywczych potiaw, - pizeprowadzenie aceny orgiinoleptyczacj polraw ze wskazz~~~icm hl~dhw i obniiajqcycli jakosc, cryni~ikhw ', :. - ocena organoleptyczna p6lprodukthw mqcznych mroionycii po wykonaniil obiobki cieplnej, - sporzzzdzadzanie potiaw z kasz rozklejanych, sypkicli i phlsypkici~ - obliczanie wydajnosci, - wykorzysianic kasz jako dodatk6w do zup, diugich dab, jako datiie san~orlzieliic czy dcsei, normatywy porcji, sposdb podania. i Og6lne wiadomoici o rodzajach i skladnikacli alp. Pizygolowywunie wywarow i glownycil sklndnikbw zup. Klasyfikacja zup, lcchnika wykonania, sposoby podpiawiania, stosowaoc dodalki.

12 l'echnika sporqdzania mp czystych, podprawianycli i krembw. Sposoby podawania zup, oraz slosowanie r6inych dodatkbw. Podzial i klasyfikacja sodw. Skladniki gl6wne sos6w, dodarki, sposoby zagqszczania i wslosowanie w tywieniu. ~wiczenia: - sparaldzanie zup czysrycii z dodatkarni, - planownnie i spoiqdznnie dodatkbw skiobiowych do zup czystych i podprawianych, - sparaldzanie podslawowych rodzajbw zup wgqszcwnych mqkq i wlasnym skladnikiem 1, s!uobiowyrn. - wykananie zupy - kremil z dodalkami, - wykonywanie sosbw gorqcycli 7agqszczanycIi rhiny~iii technikanii i icll ocena i.: organoleptyczna, - spoiqdzanie sos6w zdodalkiern wiiia, ocena orgaiioleptyczna. V111. OCENA TOWAIIOZNAWCZA ORAL Lhb I OSOWANIE MLEIU I JECO PRZETWOROW W TECIINOLOCII CASTRONOMICZNEJ Ocena townraznnwcza mlcka - sklad c1,erniczny. wartosc odrywcza, cechy orgaiialcpiyczne. Mikioflorn mlcka. Gattinki lhandlowe inleka. Zrniaoy fizykochemiczne zacbodzqce w mleku podcam przcclioivywania i obr6bki lerrnicznej. Zaslosowaaie mleka sladkicgo i sfemenlowailego w produkcji gaslronomiczncj (napoje, zupy, dcseiy, dodatki do polraw). Przetwory mleczne - rodzaje, wartoif odtywc7a, vstosowaiiie w produkcji poliaw (przekqski, sosy, dcsery, dodalek do ciasl, wypiek6w ilp.). kligicna produkcji i ekspedycji potraw z mleka i jego przetwoi6w. Sposbb i estetyka podania, grarnatuia porcji. LJ ~wiczcni;,: - occna mleku i jcgo przetworbw pod wzgl$dem tawaroznawczyrn, - sporaldzadzanie poliaw z mleka slodkiego, sfcrinenlowancgo (zupy, napojc, coctailc, descry). - ocetin towaroziinwcza oraz organolcplyczna serow podpriszczkowycll i twarogawych, - przygolowanic wybranych poliaw z przelwor6w mlecznych, - wlasciwc podawanic, dekoracja i occna jakoici polraw mlecmych.

13 IX. OCENA TOWAROZNAWCZA 1 ZASTOSOWANIE JAJ W l'eciino1,ogii GASTRONOMICZNEJ Bodowa jaja, skiad cliemicmy i wartoif odkywczn. Ocena Swiezoici jaj, Asortyment potiaw z jaj gotowanych i smahnycb. Tcchniki sporqdzania i sposoby podawania potraw z jaj. Dobhr tluszczu do smazeoia jaj. Wpiyw obrdbki teimicznej na waitosc odiywcq i slrawooit potraw z jaj. Zastosowanie jaj w piodukcji gastronomicznej jako czynnika spuicbniaj~cego, zagqszczajqcego, wiqtqcego i emuiguj~cego. cwiczenia:, - przygotowywanie polraw zjaj gotowanych i smaionych, sposoby podania, - spoi-qd-~anie przykladowycii patl-rw wykarzystiijqc wlabciwoici spolcl~niajqcc, 2agqszczajyce i wiqtqce juj, - sporzldzanie majoaezu oraz sos6w zininycb na podstawie inajonezu, - przepiowadzenie oceny jakoiciowej wybiaciych polraw zjaj. X. SPORZ/\DZANIE POTRAW BEZMII$SNYCFI,, ', LJ Podziai potiaw bezmiqsnycb, warlost odiywcza. skladi~iki. Sporqd-~anie potraw jarskich gotowanych, srna%onych, duszonych, pieczonycli i zapiekaoych. Umpei~iienie ich waifoici dodatkieni bialku. Wvrzywa oadziewnne i bodynie. Estetyka i spos6b podania. ~~viczcnia: - sporaqdzaaie potiaw bemiqsnych z irtyciem roinych surowcbw i techriik obrobki cicplnej, - porownywanie wplywu obrhbki cieplncj na smak i wartoit odtywc7~potrawy. XI. OCENA TOWAROZNAWCZA ORAZ ZASTOSOWANIE MIFSA ZWIER'Z4T RZEZNYCII I PODROBOW W TECEINOLOGII GASTR0NOMICZNE.J Og6lna cliaraktelystyka miqsa zwierzqt rzeinych i podiob0w. Budowa, sklad chcmicmy i waitosc odkywcza rniqsa i podrobow. Cechy jakosciowe rbhlego iod;f,?lu miqsa. Sposoby utnvalania miqsa.

14 Podzial tusz na elementy kuliname i gastronomiczne, ich przydatnosc dla r62nych metod obrbbki ciepincj. Etapy obrbbki wsqpnej, przygotowanie pmproduklhw, obrhbka cieplna. Klasyiikacja, cliarakterystyka asortymentu i zastosowanie w posilkach potraw z miqsa zwierz;ir rzeinych i podrobbw: a) potrawy z miqsa gotowanego;,' I b) potrawy z rniqsa smatonego - saute' i panierowanego; c) potrawy z miqsa duszonego; d) potrawy z mipa picczonego w piecu, na giilu i rotnie, inne; e) polrawy z mielonej mvsy rniqsncj; f) potrawy z podrobhw. Normalywy surowca rniqsnego oraz gatowycli potraw. Typowc dodalki do potraw miqsnych orvzpodrobhw sporzqdzanych rhtnymi metadmi obrbbki terrnicznej. Sposhb i cstetyka podania. L,. ~r~iezct~iit: - przeprowadzenie oceny SwictoSci surowca miqsnego, dobieranie clcrnentu gnstronomicznego do odpowiedniej tcchniki kulioarnej. - przygotowanic, formowanie i wykaiiczanic phlprodukt6w z miqsa, - sporazdzanic, dobbr dodatk6w i ocena organoicplyczna potraw z miesa golowanego, - przygotowanie, formowanic i smaienie miqs bilycli saute' i panieiowanych, dob6i dodatkhw, ukladanic na talerzacll i pblmiskach, - sporzqdzanie dowolnych potraw z rniqsa duszonego z dodarkami, - pizygotowanie potraw z rniqsa pieczonego w piecu, oa grilu i rozoie, dobhr dodatkhw, <J - spoiz~dza~iie jniielo~iej tnasy rniqsnej, przygolowanie i formowaaie pblproduktow do golowania, duszcnin, srnaieaia i picczenia, - spoi~zdzanic wybranych potraw z mielonej masy miqsnej zdodatkanii, - przygotowanie i ocena organoleptyczna wybianych potraw z podrobow. : j XII. OCENA TOWAROZNAWCZA ORAZ ZASTOSOWANIE DROBIU W TECltNOLOGll GASTRONOMICZNEJ r, Ocena towaioznawcv drobiu, sklad chemiczny, wart046 odzywcza; porbwnanie z miqsem zwierzqt rzeinych. PrzydatnoSC kulinarna drobiu w zaletnosci od gatunku i wieku. Obrbbka wslqpnadrobiu, przygotowywanie phlproduktbw do wszystkich melod obrbbki cieplnej.

15 Obrbbka cieplna - potrawy gotowane, mnaione, duszone i pieczane z drobiu. Rodzaje nadzienia do drobiu pieczonego. Potrawy z mielonej masy ~niqsa drobiu sporalclzane wszystkimi ~netodami abrdbki cicplncj. Dob6r dodatk6w, porcjowanic, dckoiowaiiie, spos0h podania, zastosowanie w posilkach. kwiczenia: - dzielenie tuszek drobiowych, pizygotawywanie p6lproduktbw, - fomiowanie i spinanie tuszek, - spora~dzanic, porcjowanie, dekorowanic i wydawanie wybranych potraw z drobiu: a) gotowanego; 1, b) smaioncgo - saute' i panieiawanycli; c) duszonego; d) pieczonego. - dobbr dodalk6w do potraw z drobio, - przygotowanie potraw z mielonej masy miqsa drobiu z dodatkami. I 1.I Klasyfikacjs potraw p6lmiqsnych: warzywno - rniqsne, z kaszy i rniqsa, z ciasin i rni~sa. Asoityment potraw pblmiqsnych gotowanych, smaionycb, dusmnycii i wpiekalycii. DobOr i rola dodatk6w do potrnw pblmiqsnycl~. Wart036 odzywcza i ziiaczenie ekonomiczoc slosowaiiia potiaw pbtmi~snych w iywieniu. Estetyka i sposob podania potraw. Cwiczcnin: - sporqdzadzanie i ocena organoleptyczna polraw p6lmiqsnycll gotowanycli, soiaiooych, i i I :, duszonych i zapiekanych, - dob6r dodatkow i estetyka podania, - przcgl*d asortymentu potiaw pbln~iqsnycli w jadiospisacli i kartacli menu z wybia~iycll wkladbw gastionomicznycl~.

16 XIV. OCENA TOWAROZNAWCZA ORAZ ZASTOSOWNYIE RYB I OWOCOW MORZA W TECI~INOLOGII GASTRONOMICZNEJ Ocena towaroznawcza ryb, sklad chemiczny i waif036 odiywcza. Ocena SwietoSci lyb, melody zapobiegania psuciu siq ryb. Obrhbkn ws$pna ryb iywych, Sniptych, mro%onycli i solonych.! Klasyfikacja potraw z ryb. Przygotowanie p6lpioduktbw z ryb do gotowania, smaienia, 'duszenia, pieczenia i zapiekania. Obibbka cieplna ryb. Przygotowanie rnicionej masy rybnej, asortymcnt potraw. Typowe dodatki do potraw z ryb, sposoby podawania, zastosowanie w ; posilkuch. Ogbine wiadomosci o owocach morn. Obrobka wstfpna i ciepina, zaslosowanie w potrawach. ~wiczenia: C. - occna Swietodci ryb, - czyszczcnic ryb, filetowanie, podzial na.,dmonkau, - spor~z~izanie i occna orgaiioleplyczna wybranycli potraw z ryb: a) golowanycli; b) sma%onych saule', panierowanych; C) d11szonyci1; d) pieczonych i zapiekilnycli; e) z mielonej masy rybnej; 0 z owocbw moiza (kiewetki, malie, kallnary itd.). - dob6i dadalkhw do potraw z ryb, estetyka podania. XV. SPORZ4DZANIE PRZEI<I\SEK ZIMNYCII I GOMCYCH u Charnkierystykv i podzial przekqsck. Technika spoizylzania pizekqsek zimnych z miesa '. suiowego, golowanego, pieczoncgo. Przekvki z wqdlin, galantyny, rolady. Galarety - sposob przygotowania, klarowanic. Paicjowanie, dekorowailie i wydswanie pizek+sek zimnych z miqsa. Przekqski z ryb. Sledzi, owocbw moiza, galaiety rybne. Dekoracju, sposhb wydswaniv przekqsck. Przekqski zdrobiu, jaj, sera, waizyw; sposhb podania. Sosy zirnne na podslawie: majonezu, Smietany, jogurtu i galaretki owocowej. Kanapki - rodzajc, dekoracja, spos6b podania.

17 Przekqski gorqce z migsa, r/b, drobio, jaj, grzybow i ciasla. Dobbr sorowca, technika wykonania, spos6b dekoracji i podania. Asortyment pr7.ekqsek gorqcych podawanycli na bankielach s1oj;icycli i zasiadanycli. Znsady sanitaroo - higienicuie obowiqzujqce podcws produkcji, ckspcdycji i przekqsek. przcchowywania ~wiezcnia: - sporqdwnie przekqsek ziilrnych ze szczegolnym uwzglednieniem sposobu podvnia i dekoiacji, - kiarowanie galaiety, - wykonywanie sosbw zimnych, - sporqdzaoie rbmego iypu kaoapek, - sporqdzanie przckqsek gorqcych - estelyka i spos6b podania, dobor dodatkow, - przygotowanie zirnnego bufdu; sposaby ustawicnia przekqsek i dodatkbw, - przeglqd asoitymentu pizckqsek zirnnycli i gorqcycli oa podstawic kart menu i jadlospisbw z wybranycl~ wklndbw gastronomicznych. XVI. TECHNOLOCIA SPORZADZANIA CIAST PIECZONYCII I ICE1 OCENA '. >.,, Skladniki ciusla - podslawowe i dodalkowe, irodki spulchi,iajqcc Pad7.ial ciissl i charnkterjstykn poszczegblnych rodzajbw cisst, l'ccl,nikil pieczenia ciasla. Skladniki, technika wykonania, asottymeal wyrobrjw i zaslosowanie ciasl: a) kiuclicgo i pblkrucliego; b) droidiowego; c) biszkoplowego i plysiowego; d) frnncitskicgo i p0tfrancuskiego;,, Sposoby wykaiic7ania i dekoracji ciast wleinie od wstosowania. Sposoby porcjowania i podawania. ~wiczcnia: - sporwdzadzanie poszczeg6inych rodzaj6w ciasr: a) droidiowcgo; b) biszkaptowega i plysiowego; c) fiancuskiego i p6lfrancuskiego;

18 d) kmchego i p6lkruchego; - sposoby wykaficwnia, dekorowania, porcjowania i podawania ciast, - ocena organoleptyczna poszczeg6lr~ych ciast. XVII. SPORZI\DZANIE DESEROW ZIMNYCI-I I GORt\CYCH! Klasyfikacja deser6w. WartoSC od29wcza i znaczenie deser6w w tywieniu. Rodzaje i technika spordzanis deser6w zimnych. Nonnatyw surowcow, gramatura porcji, spos6b podania, clekoracja. Asortyment i leclinika wykonania deser6w goiqcych (budynie, suflety, nalesniki). Desery plonqce - asortymenl, technika spoiqdmnia, dodatki, zastosowanie. Og6lne zasady obowiqmjqce przy dobieraniu deseru do zaplanowanego zestawu poiraw. L C1viczcniil: - ulotenie r6inycli owoc6w na patcrze, - sporqdzdzanie wybranych deserow zimnych, gorqcycli i pionqcych, - dekoracja, spos6b podania i ocena oiganoleplyczna wybranycll deser6w. - dabieranie odpowiedniego desem do zaplanowancga zeslawu potiaw, - przcglqd asoriymcntu descrow na podstawie kart menu wybranych zakladow gastronomicznych. XVIII. ZASTOSOWANIE ORAZ SPOSOBY PODAWANIA NAPOJOW ZIMNYCH I 0 GOI<qCYCH Ocena towaroznawc7a kawy, lherbaty, kakao. Charakterystykanapoj6w gorqcych i ich podzial. Sposoby parzenia i podvwania kawy i herbaty. Nonnatyw surowca, stosowane dodatki. Napoje ziinne bezalkoliolowe i czlowieka, w tyn~ wplyw alkoholu. z dodatkiein aikol~olu. Znnczenie napoj6w dla organizmu Rodwje, asoriyment i ocenajakoici zimnych napoj6w bezalkoholowych. Asortyment, wartost odiywcw, spodb podania i zastosowanie napoj6w ziolowch, z owocow i waizyw, coctaili mleczno - owoc'owych i mleczno - warzywnych, napojbw musujilcych i z koncentral6w. '. i I.,

19 ewiczenia: - pizeprowadzcnie ekstiakcji skladnikow z kawy i heibaty rbrlnymi metodanii, - podawanic i ocena organoleptycma napojbw gorqcych z rbznyini dadatkami. - spoiz~dzanie i ocena oapojdw zirnnych be~alkoholowych owocowych, warzywnycii cactaiii i inapojnw z koncentrat6w. XIX. POTRAWY KUCIlNl STAROPOLSI<IEJ, KUCHNI REGIONALNYCII ORAL INNYCI~ NAROD~W Og6lna cliaraklerystyka kuclini stsropolskiej - tiadycje, zwyczaje, lypowc potrawy. Reccplury i technika sporzqdzania, sposoby podnnia typowych potraw staropolskicb oraz z kuchni regionalnych. Cccliy charakle~ystyczne kuchni innycli naiodbw. Typowe potiuwy, najczqsciej stosowane si~rowce, przyprnwy, techniki sporzqdzania i sposoby podawania potraw wybranych kuclmi: ( fra~~cuskicj, wloskiej, chihskicj itd. ). Wplyw kuchni europejskich na polskie zwyczaje iywieniowe. ~wiczenin: - przygotowanie wybraaycli, typowych potinw kuchni slnropolskiej i regionalnej, - sporqdzanie charakterystycmycli polraw kucl~ni innycli nurodow, uwzgledniajqc r0211c,.; teclioiki i specyficzny spn~t (np. patelnie Vok, zeslaw do fondue), - wpoznnnie sic z asortymentem polraw podnwanych w wkladach gastronornicznycli falkloiystycznych oraz o cliarakterze narodowym. XX. ZASADY SI'ORZ4DZANlA POTRAW DIETETYCZNYCEI Charaktcrystyka najczesciej stosowanych diet w zakladach gastronomicztiych. Orgarliwcja pracy piq, sporydzariiu potrarv i posilkbw diefetycznycii. Zasady sporziidzaoia potraw dictetycznych z uwzglednieniem dobom surowca, lechnik sporqd7;lnia, o~etod dopiawiania i podawania potraw. Zachowanie w).mogbw technologiczi~ycb i bigienicznych przy sporzqddzaniu polraw i nnpoj6w. ewiczcnia: - vplanowanie i sporzqdwnie posilkbw dla okreslonycb diet,

20 - occna organoleptyczna wykonywanych potraw i sposobu podania. XXI. PLANOWANIE ORAZ SPORZ4DZANIE ZESTAWOW POSILI<OW CODZIENNYCM I OKOLICZNOSCIOWYCH Rodzaje i chaiakteryslyka posilk6w codziennycii i okolicmoiciowych. Zasady doboru produktbw, ustalenic zcstawu potraw i napoj6w. Dob6r win i innych nupoj6w alkoholowycl~ do azplanowanych potiaw. R6bice w doborze potraw i napojhw w zestawach vleinie od iodvju posilku i imprezy. Charaktcrystyczne zestawy potraw na przyjecia popularne i uroczyste; typu obiadowego, podwieczorkowego i kolacyjncgo. Charakterystyczne zestawy potiaw i napojbw nu imprezy takie jak: konferencjc, zjazdy, bale, wescla, garden party, catcring. Zasady nnklywania stolbw, podawania i senvowania potraw oraz napoj6w alkoholowych. i-. c~viczcnin: - wplanowanic i wykonaiiie potraw na pi?yjecia okolicznosciowe typu zasiadanego (uroczysty obiad, kolacja). Dob6r dodatk6w oraz napoj6w alkolioiowycl~ i bc7~lkoholowycl1, tecliniki obslugi, - wplanowanie i wykonanie potiaw na przyjqcia typu coctail party, dob6r dadatk6w ornz napoj6w alkoholawycli oraz bezalkoholowych, sposoby padawania, - przygotowanie stolu bucctowego, - wplanowanie i wykonanie potraw na posilki codzienne (iniadania, obiady, kolacje, CJ podwieczorki), - planowanie potraw, posilk6w i napoj6w na konfeiencje, zjazdy, impreq wyjazdowe.,outside cntcring", I. - dekoracja potraw, stoldw i pomieszczeri, dob6r bielizny i wstawy stolowej. 3. UWAGI 0 REALIZACJI Program naucwnia pizedmiotu.,technologia gastronomiczna" obejmuje nastqp~ij$ce zsgndnicnia: - towaioznawstwo wjmujqce siq charaktcrystykq wszystkich produkt6w spotywczych, ich wartoiciq odtywcq, metodami oceny jakoici, sposobami przechowywania i mianami

21 wcliod~cymi w cwsie przechowywania. W tcj czesci uwzgl$dniane sc lei zagadnienia miqane z analiq organoleptycznqsurowc6w stosowanych do sporydzania potraw; - bezpieczeristwa i higiena prvcy obejinujqcicc mgadnienis datyc,.ac?ce liigienicznych i bezpiecmycli wamnkbw sporqdzania i podawania potraw; - tcchnologiq sporzqdzania potraw obejmujqcq obrbbkp wstqpnq i ciepltiq ro/~iycli giup surowcbw, woi?osb odiywcq i orgsnoleptycznqgatowycli potraw oiaz sposoby podawania. W czqsci tej uwzgledniane sq lei wgadiiienia zwiqanc z obslugq konsumenta dotyczqcice estetyki nakrywaoia stolbw, d~koracji potraw i doboru odpowiednicl~ naczyii i sztuccbw. Nalety ttei uwzglqdnit wiedzc z zakrcsu enolagii win pny wykonywaniil polraw i planowaiiiu posilkbw. Taki uklad umoiliwia integracjq wiedzy ze wszystkich przedmiotbw, co pozwala na lepszc przygofowanie do zawodu kelner - sommelier. Na piewszcj lekcji nauczyciel powinicn wpoznat slucliaczy z podstawowymi podr~cznika~ni oiaz szeiokq liteiaturq specjalistycznq i czasopisrnami wwodowymi. Nnlczy rownie% uswiadomil slochaczom, ie wymagania stawiaiie w mwodzie kelnci - sommelier sq wysokic. co wymaga nieustannego podnoszenin kwnlifikacji i wdiatania ich do samodziclnej pracy, razwijania umiejqtnoici samoksztalceniowycl~. Nauczyciel, poslugi~jqc sic aktywny~ni nietodami pracy, powinien do winteresowania problcmatykq i iozbudzit -ia~nilownnic ucznin do zawodu, Efektywnoit ksztolccnia w duzylli stop~iiu jest uwlciiiio~ia od slosawenycl~ Siodkbw dydaktycznycl~. I<oniccme jcsl zaplanowanie i wczesnicjsze przygolow;~nic do k;!%dcj lckcji odpowicdnicli pomocy dydaktycznych, jak: specjalislyczna literntorn, tnblice, plnnszc. foliogramy. Material iiaucwnia obejmujqcy cz$sc techt~ologiczn~, wymaga prowadzenia zajqt w dobrze wyposaionej (w nowoczesny sprzet kucl~enny i stolowy) prscawni technologicznej, w ktorcj slucl~acze lnusy bezwzgl$dnie pizestizegaf obowiqmjqcego ubiom ochronnego oraz przpisbw blip (ksiqkieczki zdrowia)., I Zajecia powiilny odbywac siq z podzialenl ria grupy, nie wiqksze t iit IS-osobowe, co zapewnia., zrealimwanie wsystkicli ctapbw lekcji, wlaiciwq organimcjq i bezpicczcnstwo proccsii tcchnologicmego. Proponuje siq zorgaliizowanik 1-2 osobowycl~ stanowisk pracy i zacllownnin podzialu na grupy. ~wiczenia powitmy bye wykonywane indywidualnic, z wyjqtkicm twiczcn baidzicj piacoclilonnych, cwsoclilonnych iub o podwyeszonyrn koszcie. Sa~nodzielne wykonaiie Cwiczenia, ulatwia zdobycie padstawowycli un~iejqtnosci w zakrcsic technologii kuiioamej. ~wiczcnia tmdniejsze naleiy wprowadzac stopniowo oraz wyiabiab odpowiedziainosc za jakosc spor7.~cizancj poliawy. Nauczyciel na bieiqco powitlien z~vracac

22 uwagq na prawidlowosc wykonywanych czynnosci i korygowac blqdy popelniane przez sluchacw. istotnym etapeln wjqc z teclmoiogii gastronomicznej jest degustacja, kthra ma na celu ocenq jakosci pofrawy i calokszlaliu pracy. Najlrudniejszc do opanowania pizez sluchaczy s;l nastppuj;lce elemeniy: zachowanie wlasciwej kolejnosci poszczcghliiycl~ czynnoici, wlasciwa,: organiucja pracy, osiqganie sprawnosci manualnej, doprawianic i dckoracja potraw. W celu cfeklywnego wykorzystnnia czasii podczas sporzqdzanin potiaw nalciy egzekwowiif, wczeiniej zdobytq wiedzq z zakresu warioici odtywczej produkiu, zasad pizechowywaiiia, wlasciwosci (np. tluszczhw), charakielystyki 2ywienia innyci~ narodbw, itp. P q bardziej skomplikowanych technikach np. produkcji ciast, motna skorzystac z p6lfabrykatbw, skupiajqc "wag? na wykviicunie i podawanie wypiekbw. Realizujqc dzial XIX - Potrawy kuchni iegionalnych i innych narodbw, naleiy sporydwf, i.' typowe poirawy, przy czym nie mozna dopuscic do zatarcia ich specyfiki przez zmianq potruw, dodatk6w lub sposabu podawania. W celu podnoszenia stanu zdiowotnego i zapobiegania choroboni cywilizacyjnym, naleiy macat uwngq na zlc nvwyki tywieniowe i tcclinologiczne. W procesie naucwnia tego przcdmiolu nalezy stosowaf, efektywne metody nauczania oraz odpowicd~lia je dobieraf, w zaicznoici od lematyki lckcji, np. wyklad, pogadanka, dyskusja, prnca w grupach, z podrqcmikiem, nauczanie problemowe itp. CzqSf, technologicma wymaga zaihwiio wykladu, inslmktatu podcws wykonywania Cwiczeii oiaz poslugiwania siq iitera1ur;l np. wyszukiwanie rcceptur. Cwiczenia technologiczne muszq by6 7;iwsze poprzcdzonc pokazem, demonstracjq teclmiki spoi&1(lzania, obslugi sprzetu, sposobhw dekoracji, podawania. Wskazane jest zastosowanie film" instruktazowego jako Srodka dydaktycznego. Godziny do dyspozycji nauczyciela naleiy przeznaczyt na poglqbianie zainteresowa3 ucznihw (b (sluchaczy) wybranq temaiykg uakhlalnienia wiedzy, realiwcjq tresci ksztalcenia nie objqiych prograniem jak rbwniet zorganizowanic wycieczki przcdmiotowej lub spotkan z mistrwmi gastrononiii itp. : W procesie ksztalcenia naleiy zwrbcic uwagq na ksztaltowanie cech osobowosci I < niezbqdnycli w wwodzie takicl~ jak: uczciwosc, uprzejmosc, goicinnosc, iycziiwosc, spostrzcgawczost, umiejqlnost pracy w zespole oiaz wyrvbianie odpowiedniej postawy spolecmej przyszlego pracownika w zakresie odpowiedzialnosci za: - zdrowie konsumenta poprzez przestrzeganie zasad higieny osobistej, higieny produkcji i miejsca pracy. - jakosf, produkcji i poziom Swiadczonych uslug gastronomicznych, - racjonaine planowanie i oszczedne gospodarowanie surowcami,

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku poznanie zwyczajów i kultury włoskiej, zasad organizacji pracy w zakładach gastronomicznych, sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów kuchni włoskiej, wyposażenie uczniów w umiejętności, umożliwiające

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 2TŻ1, 2TŻ2

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 2TŻ1, 2TŻ2 TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 2TŻ1, 2TŻ2 Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami 1 egzaminu zawodowego Powtórzenie wiadomości z klasy I 2 Powtórzenie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Gastronomia hotelowa

Gastronomia hotelowa Technik hotelarstwa 1 Marek Halama Gastronomia hotelowa Skrypt do nauki zawodu Technik hotelarstwa 2 Gastronomia hotelowa Skrypt został opracowany zgodnie z obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. podstawą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11. 2. Podział przestrzenny zakładu gastronomicznego... 26

Spis treści. 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11. 2. Podział przestrzenny zakładu gastronomicznego... 26 Spis treści 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11 1.1. Działalność usługowa zakładów gastronomicznych........ 11 1.2. Podział zakładów gastronomicznych w zależności od zakresu świadczonych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Procesy technologiczne w produkcji potraw. Cele i

Bardziej szczegółowo

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9 PROGRAM KURSU Kelner-barman edycja II Część stacjonarna Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9 Dzień 1 piątek (09.09.2011r.) 16:30 17:15 17:15 18:00 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

1 TŻ technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

1 TŻ technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 1 TŻ technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Procesy technologiczne w produkcji potraw. Cele i zadania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

pracy. WBG.0 Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie 5 gastronomicznym. WBG.0 Elementy prawa pracy związane z bezpieczeństwem

pracy. WBG.0 Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie 5 gastronomicznym. WBG.0 Elementy prawa pracy związane z bezpieczeństwem PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI T.. SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW W OBRĘBIE ZAWODU: KUCHARZ Przedmiot nauczania WBG DGG Wyposażenie i zasady bezpieczeństw a w gastronomii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Potrawy półmięsne...8

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Potrawy półmięsne...8 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Potrawy półmięsne...8 1.1. Dlaczego warto przygotowywać potrawy półmięsne?...8 1.2. Jak się sporządza potrawy półmięsne gotowane?...9 1.3. Co trzeba wiedzieć o potrawach półmięsnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Przedmiot: pracownia gastronomiczna. Klasa: I

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Przedmiot: pracownia gastronomiczna. Klasa: I Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiot: pracownia gastronomiczna Klasa: I Procedury obowiązujące w gastronomii. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

* potrafi samodzielnie zaplanować wyposażenie pracowni tak aby była ona funkcjonalna i spelniała wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne

* potrafi samodzielnie zaplanować wyposażenie pracowni tak aby była ona funkcjonalna i spelniała wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Zawód i symbol cyfrowy zawodu: [ 343 404 ] Technik żywienia i usług gastronomicznych klasa : II OCENA NAZWA DZIAŁU

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2 Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek SPIS TREŚCI Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o produktach spożywczych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. Klasa 1 kucharz. L. p. Zakres treści. Moduł - dział -temat

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. Klasa 1 kucharz. L. p. Zakres treści. Moduł - dział -temat TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa 1 kucharz Moduł - dział -temat Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym Cele i zadania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wiadomości wstępne 9

SPIS TREŚCI. Wiadomości wstępne 9 Wiadomości wstępne 9 Rozdział 1. Zapewnianie bezpieczeństwa żywności 11 1.1. Prawo żywnościowe 12 1.2. Normalizacja i normy 18 1.3. Systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 20 1.3.1. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Powtórzenie wiadomości z klasy I 2-3 Przyprawy roślinne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI

SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI Czas trwania: 6 godzin SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI 1. Wprowadzenie ( przedstawienie prowadzącego i uczestników, przekazanie celu i metodyki szkolenia, zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Lublin, 2012

Program praktyk. Lublin, 2012 Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Dział programowy: I Charakterystyka towaroznawcza i sposób jej zdefiniować pojęcie żywność; zidentyfikować surowce dodatki do i materiały pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Konspekt. Metody kształcenia: Mini wykład problemowy z dyskusją. Pokaz. Ćwiczenia praktyczne.

Konspekt. Metody kształcenia: Mini wykład problemowy z dyskusją. Pokaz. Ćwiczenia praktyczne. Konspekt Przedmiot: praktyczna nauka zawodu-kucharz małej gastronomii Klasa: I a zawodowa Data: Prowadząca: Janina Niebudek Moduł: Zboża i przetwory zbożowe Temat: Ciasta zarabiane na stolnicy. Podział

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI: T.6. SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW W OBRĘBIE ZAWODU: KUCHARZ 512001 WBG DGG Przedmiot nauczania Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa Działalność

Bardziej szczegółowo

GASTRONOMIK BIAŁYSTOK. DOBRA SZKOŁA. DOBRY ZAWÓD.

GASTRONOMIK BIAŁYSTOK. DOBRA SZKOŁA. DOBRY ZAWÓD. GASTRONOMIK BIAŁYSTOK. DOBRA SZKOŁA. DOBRY ZAWÓD. WSTĘP Kształcenie w Zespole Szkół Gastronomicznych jest prowadzone w oparciu o pewne standardy, które obowiązują bez szczególnych zmian od wielu lat. Wpływ

Bardziej szczegółowo

Modelowy program doskonalenia zawodowego

Modelowy program doskonalenia zawodowego 16 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. Kurs baristyczny (dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno

Zadanie nr 1. Kurs baristyczny (dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZKOLENIA NA TERENIE SZKOŁY Kursy gastronomiczne Zadanie nr 1. Kurs baristyczny (dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bochni) 1. Liczba uczestników zajęć 3

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie projektu: Roman Bryl. Opracowanie typograficzne, projekt makiety środków i okładki: Radosław Pazdrijowski

Prowadzenie projektu: Roman Bryl. Opracowanie typograficzne, projekt makiety środków i okładki: Radosław Pazdrijowski Prowadzenie projektu: Roman Bryl Opracowanie typograficzne, projekt makiety środków i okładki: Radosław Pazdrijowski Redakcja językowa: Bożenna Chicińska Fotografie: Michał Stokowski (aranżacja Renata

Bardziej szczegółowo

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9 Program kursu Kelner-barman I Edycja Część stacjonarna Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9 Dzień 1 piątek (25.03.2011r.) 16:30 17:15 17:15 18:00 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej

Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 1 Marek Halama Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 2 Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej Podręcznik został opracowany

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KUCHARZ 512 1021 Minister Edukacji Narodowej I Sportu Autorzy: rngr inz Kamila Jachowicz rngr ini Wanda Nowak rngr ink Teresa Wasilewska mgr ini

Bardziej szczegółowo

Wymagania z pracowni obsługi konsumenta

Wymagania z pracowni obsługi konsumenta Wymagania z pracowni obsługi konsumenta Dział: 8.1. Organizacja pracy i funkcjonowanie usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich Ocena celujący Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsip.com.pl 3

Spis treści. www.wsip.com.pl 3 Spis treści 1. Wprowadzenie................................................... 9 1.1. Żywność jako źródło składników pokarmowych...................... 9 1.1.1. Normy żywienia dla ludności................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 13

Spis treści Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Charakterystyka gastronomii i technologii gastronomicznej... 17 Rozdział 2. Organizacja funkcjonowania zakładów gastronomicznych... 24 2.1. Działy zakładu gastronomicznego...

Bardziej szczegółowo

KURS BARMAŃSKI. Szkolenie barmańskie w BarCocktail ma na celu wyprowadzenie na polski rynek doskonale wyszkolonych barmanów.

KURS BARMAŃSKI. Szkolenie barmańskie w BarCocktail ma na celu wyprowadzenie na polski rynek doskonale wyszkolonych barmanów. KURS BARMAŃSKI BarCocktail to profesjonalna kadra szkoleniowa, która swoje umiejętności zawdzięcza wieloletniemu doświadczeniu w Polsce i za granicą. To także laureaci wielu konkursów barmańskich, a przede

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 341[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1)

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: KELNER przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Zasady prawidłowego żywienia.

Zasady prawidłowego żywienia. Program kursu Kucharz małej gastronomii I Edycja Część stacjonarna Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 11 Dzień 1 piątek (19.11.2010r.) 16:30 17:15 Zasady

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 3 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: określić zakres świadczonych usług przez gastronomię

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej przez Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy

Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej przez Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy BIBLIOGRAFIA EFEKTYWNY NAUCZYCIEL SZTUKI KULINARNEJ WDROŻENIE MODELU KSIĄŻKI TRADYCYJNE 1 Ackerman D., (1994), Historia naturalna zmysłów, Warszawa 1994 2 Biller E., Kucharz i gastronom Vademecum, wyd.

Bardziej szczegółowo

Daj sobie szansę - inwestuj w siebie

Daj sobie szansę - inwestuj w siebie Od września do listopada 2013 roku w sali bankietowej Powozownia w Gostyniu 28 osób (z podziałem na 2 grupy po 14 osób) uczestniczyło w kursie z małej gastronomi. Dla każdej grupy przeznaczono 94 godziny

Bardziej szczegółowo

Zasady prawidłowego żywienia.

Zasady prawidłowego żywienia. Program kursu Kucharz małej gastronomii V Edycja Część stacjonarna Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 11 Dzień 1 piątek (18.11.2011r.) 16:30 17:15 Zasady

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU:

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: ZSP1/T-V-tżu-12/13 12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie gastronomicznym. Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI T.5. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USUG GASTRONOMICZNYCH W OBRĘBIE ZAWODU: TECHNIK ŻYWIENIA I USUG GASTRONOMICZNYCH 330 Przedmiot nauczania Dział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA KELNER 512[01]

PROGRAM NAUCZANIA KELNER 512[01] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 512[01]/T,SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA KELNER 512[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr inż. Hanna Giżyńska mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: II stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KONSUMENTA WERSJA ŚREDNIO- ZAAWANSOWANA

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KONSUMENTA WERSJA ŚREDNIO- ZAAWANSOWANA RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KONSUMENTA WERSJA ŚREDNIO- ZAAWANSOWANA Czas trwania: 3 dni po 8 godzin (24 godziny) Dedykowane dla: szkół gastronomicznych, lokali gastronomicznych, wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZO GASTRONOMICZNYCH W WARSZAWIE W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPRZEDAWCA SYMBOL ZAWODU 522301 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU N KLASA I,

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 26.10.2015r.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 26.10.2015r. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY 26.10.2015r. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY Żywienie, szczególnie zbiorowe, nie powinno być realizowane w sposób doraźny. Jest to istotny problem

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I. Hotelarstwo i Gastronomia

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I. Hotelarstwo i Gastronomia Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia Semestr: I-VI Moduł

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo mięsne 1.1. Mięso jako surowiec do przetwórstwa 1.2. Ubój zwierząt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 512[05]/SZ/MENiS/2002.05.08. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE: II stopień

PROGRAM NAUCZANIA. KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 512[05]/SZ/MENiS/2002.05.08. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE: II stopień PROGRAM NAUCZANIA KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 512[05]/SZ/MENiS/2002.05.08 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE: II stopień Nr Treści programowe I Opakowania żywności. 1. Zapoznanie się z programem nauczania. 2. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL ZAWODU 522305

TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL ZAWODU 522305 TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL ZAWODU 522305 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU KLASA I i II N Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE. w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU. w roku szkolnym 2012/2013

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE. w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU. w roku szkolnym 2012/2013 WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU w roku szkolnym 2012/2013 Do egzaminów przystąpiło ogółem 266 uczniów ZSG w zawodach: Technikum nr

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: kelner; symbol 513101 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1

Bardziej szczegółowo

SIATKA GODZIN KURSU. Liczba godzin. Blok tematyczny. Wykłady. Ćwiczenia. Regulacje prawne z zakresu BHP. Wymogi rynku pracy w zawodzie pomoc kuchenna.

SIATKA GODZIN KURSU. Liczba godzin. Blok tematyczny. Wykłady. Ćwiczenia. Regulacje prawne z zakresu BHP. Wymogi rynku pracy w zawodzie pomoc kuchenna. SIATKA GODZIN KURSU Lp. Blok tematyczny Liczba godzin Wykłady Ćwiczenia 1 Regulacje prawne z zakresu BHP. 8 Wymogi rynku pracy w zawodzie pomoc kuchenna. 5 0 Zasady dekorowania stołów. 1 4 Obsługa kas

Bardziej szczegółowo

KURS BARMAŃSKI. Szkolenie barmańskie w BarCocktail ma na celu wyprowadzenie na polski rynek doskonale wyszkolonych barmanów.

KURS BARMAŃSKI. Szkolenie barmańskie w BarCocktail ma na celu wyprowadzenie na polski rynek doskonale wyszkolonych barmanów. KURS BARMAŃSKI BarCocktail to profesjonalna kadra szkoleniowa, która swoje umiejętności zawdzięcza wieloletniemu doświadczeniu w Polsce i za granicą. To także laureaci wielu konkursów barmańskich, a przede

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 512[02]/T- 4,TU,SP/MENiS/2004.. PROGRAM NAUCZANIA KUCHARZ 512 [02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej I Sportu Warszawa 2004 Autorzy: mgr inż. Kamila Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowione efekty kształcenia po zrealizowaniu których uczeń potrafi :

Uszczegółowione efekty kształcenia po zrealizowaniu których uczeń potrafi : Przedmiot: Towaroznawstwo z technologią gastronomiczną Klasa ITŻ Nauczyciel: mgr Mariola Ratajska Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne Podstawą klasyfikacji ucznia jest jego obecność

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA. Przedmiot/Temat

HARMONOGRAM SZKOLENIA. Przedmiot/Temat Kolejny dzień kursu Data realizacji szkolenia Godziny realizacji szkolenia 1 (od do) Numer jednostki modułowej 2 Liczba godzin szkolenia Trener prowadzący szkolenie (imię i nazwisko) Pieczątka Beneficjenta

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 ZASADY OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 ZASADY OCENIANIA Układ graficzny CKE 2016 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 ZASADY OCENIANIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2016 r. - Fundusz Pracy

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2016 r. - Fundusz Pracy PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2016 r. - Fundusz Pracy L.p. NAZWA SZKOLENIA ZAKRES SZKOLENIA ILOŚĆ OSÓB PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI/ ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA W GODZINACH CHARAKTERYSTYKA OSÓB, DLA KTÓRYCH KIEROWANE

Bardziej szczegółowo

Dla nas liczy się sprawianie radości. Oto tajemnica, dzięki której wszystko! w BarCocktail zawsze smakuje wyjątkowo!

Dla nas liczy się sprawianie radości. Oto tajemnica, dzięki której wszystko! w BarCocktail zawsze smakuje wyjątkowo! BarCocktail powstał z pasji tworzenia. Aby być dobrym barmanem, trzeba mieć to w sercu. Komponowanie koktajli stanowi przecież formę sztuki. Latami zdobywana praktyka przynosi satysfakcję dopiero wtedy,

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNUK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH 341[07]

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć praktycznych

Scenariusz zajęć praktycznych Scenariusz zajęć praktycznych Nauczyciel: Strojewska Krzysztofa Klasa: I Technik organizacji usług gastronomicznych Rok szkolny: 2011/2012 Liczba godzin: 2 godz lekcyjne. 1. Temat lekcji: Kelnerski system

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 016/017 Kierunek studiów: Dietetyka

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI. 1. Cele lekcji

KONSPEKT LEKCJI. 1. Cele lekcji KONSPEKT LEKCJI Data realizacji:24.11.2011r. Klasa: III Td Zawód: kucharz Przedmiot: pracownia gastronomiczna Dział programowy: Sporządzanie wyrobów garmaŝeryjnych Temat: Asortyment i technika sporządzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja VIII posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 26-27

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa Wydanie I (2014)

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa Wydanie I (2014) Zeszyt ćwiczeń Procesy technologiczne w gastronomii stanowi uzupełnienie podręczników do nauki zawodów z branży gastronomicznej opracowanych zgodnie z nową podstawą programową. Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM/HARMONOGRAM PRAKTYK KRAJOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ORAZ INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA ZAWODU: KELNER

PROGRAM/HARMONOGRAM PRAKTYK KRAJOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ORAZ INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA ZAWODU: KELNER PROGRAM/HARMONOGRAM PRAKTYK KRAJOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ORAZ INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA ZAWODU: KELNER Wstęp: 1. Podstawą opracowania programu są: podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału zajęcia kulinarne

Rozkład materiału zajęcia kulinarne Zajęcia kulinarne propozycja rozkładu materiału na 60 godzin (jeśli uczeń wybierze te same zajęcia także w drugim roku) Lp. Działy materiału nauczania Proponowana liczba godzin 1. Wartość odżywcza pożywienia

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie napojów i potraw

Sporządzanie napojów i potraw Sporządzanie napojów i potraw REFORMA 2012 TOWAROZNAWSTWO I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI Anna Kmiołek Kwalifikacja T.6.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH KUCHARZ Podręcznik

Bardziej szczegółowo

godz. Zakres treści Ilość Moduł-dział 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania Lekcja organizacyjna-zapoznanie z PSO

godz. Zakres treści Ilość Moduł-dział 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania Lekcja organizacyjna-zapoznanie z PSO Lekcja organizacyjna-zapoznanie z PSO 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania 2 Powtórzenie wiadomości Procesy techniczne w gastronomii 3 kształcenie umiejętności uzupełniania tekstu poprzez brakujące

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu specjalizacyjnego Kuchnie różnych narodów dla klasy IV TŻ Technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Wymagania edukacyjne z przedmiotu specjalizacyjnego Kuchnie różnych narodów dla klasy IV TŻ Technik żywienia i gospodarstwa domowego. Wymagania edukacyjne z przedmiotu specjalizacyjnego Kuchnie różnych narodów dla klasy IV TŻ Technik żywienia i gospodarstwa domowego. Opracowała : Jolanta Próchniewicz Dział programowy Dopuszczający Dostateczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji

Bardziej szczegółowo

rubinstein restauracja OFERTA

rubinstein restauracja OFERTA rubinstein restauracja OFERTA wigilijna Zapraszamy Państwa do zorganizowania uroczystego spotkania wigilijnego w Restauracji Rubinstein. Degustacja potraw, ze specjalnie przygotowanego na tę okazję menu,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs kelner dla uczniów grupy I ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs kelner dla uczniów grupy I ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs kelner dla uczniów grupy I ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników kursu - 12 uczniów. 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godz. lekcyjnych, w tym zajęć praktycznych 40

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7 LOGO Kierunki nauczania 1 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 3 lata 2 Kucharz - 3 lata Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAhlCZANlA. TEGHNlM HOTELARSIWA 34'1[04j. Minister Edukacji Narodowej

PROGRAM NAhlCZANlA. TEGHNlM HOTELARSIWA 34'1[04j. Minister Edukacji Narodowej PROGRAM NAhlCZANlA TEGHNlM HOTELARSIWA 34'1[04j Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Barbara Cymarisita-Garbowska mgr Sebastian Krzywda mgr Jadwiga Pietras mgr Anna Sancewicz-KliS Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 13 I. Mąka, kasze, ryż, makarony 15 1. Wstęp 15 2. Mąka 16 2.1. Przemiał ziarna zbożowego 16 2.2. Mąki chlebowe i niechlebowe 17 2.2.1. Mąki chlebowe 17 2.2.2. Mąki niechlebowe

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług cateringowych: 1) podczas imprez okolicznościowych organizowanych przez organy Izby Adwokackiej w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Kucharz 512[02]

I.1.1. Kucharz 512[02] I.1.1. Kucharz 512[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2237 Przystąpiło łącznie: 1968 przystąpiło: 1950 przystąpiło: 1934 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1764 (90,5%) zdało: 1477 (76,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 512001 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 512001 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 5200 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 2. RODZAJ

Bardziej szczegółowo

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych SPIS TREŚCI Wprowadzenie 11 I. Jakość żywności, systemy zarządzania jakością i klasyfikacja żywności 13 1. Wstęp 13 2. Określenia jakości 14 3. Systemy zapewniające prawidłową jakość produktów spożywczych

Bardziej szczegółowo

Kucharz małej gastronomii z organizacją usług cateringowych 150 godz.

Kucharz małej gastronomii z organizacją usług cateringowych 150 godz. Program szkolenia Kucharz małej gastronomii z organizacją usług cateringowych 150 godz. Moduły Jednostki tematyczne Liczba godzin dydakt. Podstawowe wiadomości z zakresu nauki o żywieniu człowieka Wybrane

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404 Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich 95-015 Bratoszewice, Pl. Staszica 14 tel.42/719-89-83 fax 42/719-66-77

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UE.43000.24.2013 Załącznik nr 9c do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Załącznik 7 do Regulaminu Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Proszę zaznaczyć produkty, które chcą Państwo wystawiać w czasie trwania Targów a) Półprodukty żywnościowe i składniki (pakowane

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Usługi żywieniowe. w hotelarstwie. Bożena Granecka-Wrzosek. Kwalifikacja T.12.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA

REFORMA 2012. Usługi żywieniowe. w hotelarstwie. Bożena Granecka-Wrzosek. Kwalifikacja T.12.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA REFORMA 2012 Usługi żywieniowe w hotelarstwie Bożena Granecka-Wrzosek Kwalifikacja T.12.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA III Moduł Dział podręcznika Treści nauczania Wiadomości Osiągnięcia szczegółowe uczniów Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

JAK NAKRYWAĆ STÓŁ? Małgorzata Mizera

JAK NAKRYWAĆ STÓŁ? Małgorzata Mizera JAK NAKRYWAĆ STÓŁ? Małgorzata Mizera Nakrycie (z francuskiego couvert) to wszystkie przedmioty, które ustawiamy na stole przed przybyciem gości. Zaliczamy do niego sztućce, serwety, szkło, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Oznaczenie kwalifikacji: T.15 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ wyŝywienie podczas IV Forum Rozwoju Mazowsza i jednodniowej konferencji.

Załącznik nr 1 do SOPZ wyŝywienie podczas IV Forum Rozwoju Mazowsza i jednodniowej konferencji. dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Świąteczna oferta dla firm

Świąteczna oferta dla firm Świąteczna oferta dla firm Każda okazja do kontaktu ze swoimi pracownikami jest bardzo dobra. Jednak są dni kiedy jednoczenie się ze swoim personelem ma szczególne znaczenie. Jednym z takich okresów w

Bardziej szczegółowo