MINISTERSTWO EDUICACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUICACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUICACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU! Dla: - szkoly policealnej no podbudowic progiaolowej szkoly Jredliiej Minister Edukacji Narodowcj

2

3 I. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU - IU3LNER PLAN NAUCZANIA S&oia irednia mwodowa Szkola policealna Zaw6d: keiner 512[0l] Podbudowa programowa: szkoia Srcdnia

4

5 I. TECMNOLOGIA GASTRONOMICZN 5 2. OBSLUGA KONSUMENTA 5 3. JCZYK OBCY ZAWODOWY 9 4. JCZYKA OBCY I 5. TECHNIKAPRA EKONOMIKA 1 ORGANIZACJA GASTTRONOMII IUCHUNKOWOSC I FINANSE W GASTRONOMII PODSTWY PSYCHOLOGI 9. SENSORY 10. ENOLOGI 1 I. TOWAROZNAWSTWO NAPOJOW 12. PMKTYKA ZAWODOW * Program Jqzyk:, obcego I1 wybieia siq z wykazu piogrambw nauczania przcdrniolow og0lnokszlalcqcych dopuszczonycll do otytko szkolnego w szkolacl> Sredoicli koiicqcycli s i ~ maturqlob opracowjje zgodaie z aktualnym razporzqdzeniem Ministra Edokacji Narodowcj w sprawie warunk6w i trybi~ dopuszczenia do wiytku szkolnego programbw nauczania z wkrcso kszlalcciiia og6lnego... (Dz. U. z 1999 i. Nr 14 poz. 130 z p6i zm.).

6 JCZYK OBCY ZAWODOWY - mgr Boguslawa Pienkowska, Policealne Studiiim Hotelarsko-Turystyczne, Warszawa TECIWOLOGIA GASTRONOMICZNA - mgr ini. Jnrlwiga Kozerska, Policealnc Stodium I-lotelarsko-Turystyczne, Warszawa OBSLUGA KONSUMENTA - mgr int. tluru~a GiZy~iska, Policealne Studium Hotelarsko-Turystycme, Warszawa TECMNlKA PRACY BIUROWEJ - mgr Graiyna Mikolajcwska, ~o~icka~ne Studium Hotelaisko-Turystyczne, Warszawa EKONOMIKA I ORGANIZACJA GASTRONOMII - mgi Elibicta Czarnecka, Policealne Studiuin Holelanko-Tuiystyczne, Warszawa ci RACHUNKOWOSC ZAWODOWA - mgr Elibiela Czarnccka, Policealne Studium Hotclarsko-Turystyczne, Warszawa PODSTAWY PSYCI-IOLOGII - mgr Jacek Kaczyriski, Policealne Studium Hotelarsko-Tuiystyczne, Warszawa SENSORYKA - Katarzyna Lukaszewicz- Stowaizyszenie Sonimelier Polski ENOLOGIA - Katarzyna Lukaszewicz - Stowaizyszenie Soinn~elier Polski TOWAROZNAWSTWO NAPOJOW - Katarzyna Lokaszewicz- Stowarzyszenie Sammelier Polski PRAKTYKA ZAWODOWA - mgr in?. Anna Trzeciak, Policealnc Studium Ilotelarsko-Tuiystycznc, Warszawa

7 TECI-INOLOGIA GASTRONOMICZNA 1. SZCZEGOLOWJI CELE I<SZTALCENIA W wyniki~ procesu nauczania uczeii powinicn urnirt: - ksztaltowat pocnicie odpowiedzialooici w zdrowie osobislc i wspblpvacowi~ikow orai, przestrzegac na co dzicii przepisy BliP, - oceniat pod wzglqdem towaroznawczym produkty i icli zastosowanie, - zdcfilhiowat i odl.0inic pojqcia: suiowiec, p0lproduk1, potruwa, posilek, - wyjdnit wsady pizechowywania produktbw slosowanych w gastronomii. 8, - przcprowadzit occnq organolcptycm~surowcbw i potraw, - wyjainit wplyw procesbw leclmologicznycli, wanlakbw i c7asu przccl~owywania golowycli potinw na wlaiciwoici orgilnoleplyczne, - oiiibwit melody obrbbki surowchw, - dobra6 wlaiciwe sorowce do prorlukcji poszczegblnych potraw, - sporzzldwt podslawowe Dolrawy korzyslajqc z norm i rcccplur gaslronomicmycli, - mstosowvi odpowicdniq rnetodq tecl~nolagiczn;~?~pcwoinj,?cq wysokq w;wloii odtywcz,? i jakoit poliaw, - zdcfioiowot podsluwowc z;llozcnia tywicnia diclclyczncgo, - dobierac wlasciwe silrowce (wskaune lub wbrooione) w wlcznoici od rodmjo dicl, - wplanowat wlaiciwe tccliniki sporzqd.z~nia i doprawianiv polrnw dictelycznych. - sporz;idzat podslswowe potrawy kuclini staiopolskicj, kuchlii rcgionalnycll oraz,,oiojcgos.. iegionu i wybranych naiodbw, - dobrakdodalki i wiuiciwic podat poliawy kuchni i$ii~ycl> narodow, - dopiawit potrawy nadajqc im poiqdane ccchy orgaiiolcplyczne, - occnii argaiioleplycviie potrawy mctodq5-cio punktowg - dobrat wlaiciwy sposbb poda~iia i dekoracji polraw, I' - dobrat odpowietlnie winn do potraw,, - - zaproponowat napoje alkoliolowc w kolejnoici dad, - gospodarowat oszczednie sorowcanii, - przestrzegat zasad lhigieny w piocesic produkcyjnyni, - stosowae system bezpieczeilstwa i jakoici iywno8ci,,i-iaccp",

8 zorgani2.owac sianowisko pracy orazprodukcj~ zgodnie z zasadami bhp, wsphlpracowak w zcspolc. 2. MATERIAL NAUCZANIA Ccl i wdania przedmiotu. Receptury, tecliniki sporqdwnia potraw oraz ich rola w tcclmologii gilslronomicznej. Urydzenia i wyposatenic pracomii teclmologicmej, oghine zasady dzialania.. I instrukcja obslngi. Organiwcja zajpc w pracowni. CzynnoQi porqdkowc w pracowrii i na stanowisku pracy. Przepisy bhp i wymogi sanitamo - epidemiologiczne (badania okrcsowe personclu). Odzict ochronna i robocza w wkladzic gastronomicznym. ~wiczct~i:a: - zaprczcntowanic ubioru ochionncgo stosowancgo przy piadukcji gastronamicznej, - zaznajoniicnic z wyposaicnicm pracowni w sprzpt ktichenny i urqdzenia oiaz wtniciwe icli ~~stosowa~~ic, - iiruciia~nianie i~rqdzeh tcchnologicznycli zgodiiic z inslrukcj;lobslugi. - przcglqd lilcmu~ry i czasopistn wwodowycii. - wy~~lrkiwaiiie i analizownnie okies1onyc.h reccptur gastrotiomicznych z dostppnych trhdel litcratury. II.Z.ASADY PRZECI-IOWYWANIA PRODUI<TOW SPOtYWCZYCH C Podzial iiodkbw tywnoiciowych pod wzgiqdem pochbdzeiiia, wlabciwoici, skladu clieniicniego i waitoici odiywczcj. Wplyw skladu clicmicznego nu tnvillosc produkihw. Substancjc obcc w zywnoici. Czynniki wplywajyce na jakobc produkthw spozywczycli (powiclrzc. tenipcrntura, wilgotnoik. Swiatlo, czas przechowywania, drobiioustroje, rodzaj opakown~i). Zasady przccliowywnnis produktbw spotywczych. Zmiany tizykochemiczne wciiod7,lcc w produktacl~ 2ywnoSciowych podczas magazynowania orez ich wptyw na jakobk i wartobe odrywcz;i produkthw. Doposzczalny cws i ternpcratura przcchowywiuiia produkthw.

9 ewiczcnin: - porbwnywanie skladu chemicmego z tiwaloiciy produkt6w na podstawic label waitoici odzywczych produkt6w, - poi0woywnnie produktbw spo2ywczych w vlernoici od cwsu i wariinkow przechawywania METODY OCENY PRODUI<TOW ZYWNOSCIOWYCH Pojqcie oceny organoleplyczncj. Cel slasowaniv bada~i oigunoleplycz~iycl~ produki6w i potraw i warunki iih przcprowadvnia. Ocena sciisoiy'czoa. Wymagania dotyczqce wrailiwosci i spiamoici sensorycznej osob przeprowadzaja.cyc11 ocenq. Stosowvne metody oceny sensorycznej. Ocena jakoici produktow i potraw melody 5-50 puliktowq Wplyw surowca, procesdw tecllnologicznych oraz wanmk6w i wluiciwoici orgmoleptyczne. czasu pizechawywania gotowych polraw na Cwiczenia: - przeprawadze~iie pihb na wralliwoic srnakowq i miracliowil, - przeprowudzenic occny potraw metody 5 - punktowg - przygolownnic i zabezpieczeoie pr6b kanlroliiych. l~ Proces tecli~iologiczny i jego elapy. Obr6bka wstepna (pizygolowanie polproduk10w) - cele i wplyw na warloit odlywcy Elapy obrhbki wstqpncj. Zjawisko osmosy. Zmiany wchodqce w prodoktach podcvs obitibki wstqpncj. Dobiii inetod obrobki w zlletnoici od. surowca. Sl,osoby wykorzystania odpad6w surowcowycli.., Obrhbka ciepioa - cel, melody, zmiany wcliodzqce podczas obr6bki cicplnej, wplyw ina :. ) erviezcnia: warloic od'lywczt. Slosowanie nowoczesnych metod obrobki cieplnej. - obr6bka wslppna wybiaoych surowcow sposobem iecznym i maszyliowyln (Cwiczenie ruchhw, koiejnosc czynnoici, zasndp higieny),. abserwowanie?~i>iali lizykochemicznycli zachodqcycl~ podcws obrobki wstepnej,

10 - poslugiwanie siq narzqdziami pracy i urydzeniami do obr6bki wstepnej surowca, - obsenvowanie zjawiska osmozy w procesach techologicznych, - przeprowadzcnie obr6bki cieplnej wybranych surowc6w; obsenvawanie zmian fizyko- chemicznych wchodycych podczas obr6bki cieplnej, - ocena sensolyczna potraw sporz%dzonych r6inymi metodami obrobki cieplnej.,! V. OCENA 'I'OWAROZNAWCZA ORAZ ZAS'TOSOWANIE W TECIINOLOGII GASTRONOMICZNEJ WARZYW, OWOCOW, GRZYBOW Oghlne wiadomoici o budowie oraz skiadzie cliemicmym wnrzyw, grzyb6w i owoc6w. Podzial warzyw i owoc6w na grupy, ocena icli wartoici odzywczej i jakoici. Zasady przechowywania warzyw i owochw Swiciycli i mroionych. Zmiany zachoilyce w warzywach i owocach podczas przechowywania Obr6bka wstepnil warzyw, ziemniukow, owochw i grzybbw, proces cicmnienia i sposoby L. Zasady sporzq<lzan>a surhwek i nupojhw - podzial, spasoby doprawiania, podawania, wielkode porcji. Metody obi6bki cicpinej warzyw, owoc6w, ziemniakbw i grzybhw. Zasady sparydzania warzyw golowanycli ( z wody ), doszonycli, smaionych i wpiekanycli. Wplyw Srodowiska na wcliowanic baiwy i witarnin. Asortyment polraw i wkqsek. Sposob i estetyka potlaiiia. Znstosowanic ziernniiikow i grzyb6w w potrawach. Slosowanie nowoczesncgo sprzqtu do sporzqdania potrvw z warzyw. i,! C~viacnin: - obieranic sorowca na poszczcg6lne potiawy z uwzgi<dnieoiem ich przydatnosci kulinaincj, - pr7,cprowadzenie obr6bki wstqpnej warzyw, owocbw, grzybow i ziernniakhw zgodnie z ', zasnda~ni lhigicny, - dobor suiowca i sporydzanie silr6wek w oparciu o receptiliy. - wykonywaiiie elenient6w dekoracyjnych surowek i wladciwe podanie, - gotowanie wnizyw zabanvionych chlorofilern, karotenem, antocyjanami, kapustnych oraz stiqczkowych zgodnie z zasadami technologicmymi, - spor"~\dzanie wybranych potraw z warzyw,'owocbw, grzybbw z uwzglqdnieniem rbioycb inetod obr6bki cieplnej, nowych trend6w orazdostepnych maszyn i urydzeii, - sporqdanie deser6w i napoj6w zowochw Swietych, spos6b podania, ocena jakosci. 2, >,

11 VI. OCENA TOWAROZNAWCZA OMZ ZASTOSOWANIE ~ 4 1I a K ~SZ W SPORZADZANIU POTMW t 1 Podslawowe rodzaje i typy mqki orazjej sklad chemicmy. Wykorzystanie wiaiciwosci mqki do zagqszczania potraw. Sposoby 7agqszczania potraw mqkq pszennq i zicmniaczana Polrawy mqczne: podzial, skladniki techniki sporydzania potiaw niqcznych wyiabiariycli nu sloinicy I w naczyniu, normatywy surowca, waga porcji, wstosowanie. Sporzqdzanic ciasta zicrnniaczanego, zastosowanie. Dodatki do potiaw z mqki, uzupelniajqcc icb warloit odiywczq. Spodb i esterykapodawaciia potraw z mqki. Podzial kasz ze wzglqdu na rodzaj ziarna, obrhbkq i konsysteocjq. Ocena lowaiozliawcza wybranych rodzajhw i galunk6w kasz, porhwnanie waltosci odiywczej. Obrhbka wstcpiiu i cieplna kusz. Norilly surowca, techniki golowanin kasz ina r6%nc sposoby. Asortymenl polraw z kasz. Dodatki do potraw z kasz podnosqce ich warloit odiywcal. Clviczcniu: - iozpoznawanie i ocena lowvroznawcw poszczeghlnyci~ gatunkhw mqk i kasz, - wykonywanie rhinych polraw mqczoycb z>r?r2~bianycli na sloinicy i w naczyniil (wyrohiauic spiawnoici ma~~ualnycl~ podczils formowania), - sporzqdzaiiie potraw z ciasta ziemniaczanego, - planowanic i sporzqdzanic dodalkhw ceiem i~zi~pclnienia wniloici od'iywczych potiaw, - pizeprowadzenie aceny orgiinoleptyczacj polraw ze wskazz~~~icm hl~dhw i obniiajqcycli jakosc, cryni~ikhw ', :. - ocena organoleptyczna p6lprodukthw mqcznych mroionycii po wykonaniil obiobki cieplnej, - sporzzzdzadzanie potiaw z kasz rozklejanych, sypkicli i phlsypkici~ - obliczanie wydajnosci, - wykorzysianic kasz jako dodatk6w do zup, diugich dab, jako datiie san~orlzieliic czy dcsei, normatywy porcji, sposdb podania. i Og6lne wiadomoici o rodzajach i skladnikacli alp. Pizygolowywunie wywarow i glownycil sklndnikbw zup. Klasyfikacja zup, lcchnika wykonania, sposoby podpiawiania, stosowaoc dodalki.

12 l'echnika sporqdzania mp czystych, podprawianycli i krembw. Sposoby podawania zup, oraz slosowanie r6inych dodatkbw. Podzial i klasyfikacja sodw. Skladniki gl6wne sos6w, dodarki, sposoby zagqszczania i wslosowanie w tywieniu. ~wiczenia: - sparaldzanie zup czysrycii z dodatkarni, - planownnie i spoiqdznnie dodatkbw skiobiowych do zup czystych i podprawianych, - sparaldzanie podslawowych rodzajbw zup wgqszcwnych mqkq i wlasnym skladnikiem 1, s!uobiowyrn. - wykananie zupy - kremil z dodalkami, - wykonywanie sosbw gorqcycli 7agqszczanycIi rhiny~iii technikanii i icll ocena i.: organoleptyczna, - spoiqdzanie sos6w zdodalkiern wiiia, ocena orgaiioleptyczna. V111. OCENA TOWAIIOZNAWCZA ORAL Lhb I OSOWANIE MLEIU I JECO PRZETWOROW W TECIINOLOCII CASTRONOMICZNEJ Ocena townraznnwcza mlcka - sklad c1,erniczny. wartosc odrywcza, cechy orgaiialcpiyczne. Mikioflorn mlcka. Gattinki lhandlowe inleka. Zrniaoy fizykochemiczne zacbodzqce w mleku podcam przcclioivywania i obr6bki lerrnicznej. Zaslosowaaie mleka sladkicgo i sfemenlowailego w produkcji gaslronomiczncj (napoje, zupy, dcseiy, dodatki do polraw). Przetwory mleczne - rodzaje, wartoif odtywc7a, vstosowaiiie w produkcji poliaw (przekqski, sosy, dcsery, dodalek do ciasl, wypiek6w ilp.). kligicna produkcji i ekspedycji potraw z mleka i jego przetwoi6w. Sposbb i estetyka podania, grarnatuia porcji. LJ ~wiczcni;,: - occna mleku i jcgo przetworbw pod wzgl$dem tawaroznawczyrn, - sporaldzadzanie poliaw z mleka slodkiego, sfcrinenlowancgo (zupy, napojc, coctailc, descry). - ocetin towaroziinwcza oraz organolcplyczna serow podpriszczkowycll i twarogawych, - przygolowanic wybranych poliaw z przelwor6w mlecznych, - wlasciwc podawanic, dekoracja i occna jakoici polraw mlecmych.

13 IX. OCENA TOWAROZNAWCZA 1 ZASTOSOWANIE JAJ W l'eciino1,ogii GASTRONOMICZNEJ Bodowa jaja, skiad cliemicmy i wartoif odkywczn. Ocena Swiezoici jaj, Asortyment potiaw z jaj gotowanych i smahnycb. Tcchniki sporqdzania i sposoby podawania potraw z jaj. Dobhr tluszczu do smazeoia jaj. Wpiyw obrdbki teimicznej na waitosc odiywcq i slrawooit potraw z jaj. Zastosowanie jaj w piodukcji gastronomicznej jako czynnika spuicbniaj~cego, zagqszczajqcego, wiqtqcego i emuiguj~cego. cwiczenia:, - przygotowywanie polraw zjaj gotowanych i smaionych, sposoby podania, - spoi-qd-~anie przykladowycii patl-rw wykarzystiijqc wlabciwoici spolcl~niajqcc, 2agqszczajyce i wiqtqce juj, - sporzldzanie majoaezu oraz sos6w zininycb na podstawie inajonezu, - przepiowadzenie oceny jakoiciowej wybiaciych polraw zjaj. X. SPORZ/\DZANIE POTRAW BEZMII$SNYCFI,, ', LJ Podziai potiaw bezmiqsnycb, warlost odiywcza. skladi~iki. Sporqd-~anie potraw jarskich gotowanych, srna%onych, duszonych, pieczonycli i zapiekaoych. Umpei~iienie ich waifoici dodatkieni bialku. Wvrzywa oadziewnne i bodynie. Estetyka i spos6b podania. ~~viczcnia: - sporaqdzaaie potiaw bemiqsnych z irtyciem roinych surowcbw i techriik obrobki cicplnej, - porownywanie wplywu obrhbki cieplncj na smak i wartoit odtywc7~potrawy. XI. OCENA TOWAROZNAWCZA ORAZ ZASTOSOWANIE MIFSA ZWIER'Z4T RZEZNYCII I PODROBOW W TECEINOLOGII GASTR0NOMICZNE.J Og6lna cliaraktelystyka miqsa zwierzqt rzeinych i podiob0w. Budowa, sklad chcmicmy i waitosc odkywcza rniqsa i podrobow. Cechy jakosciowe rbhlego iod;f,?lu miqsa. Sposoby utnvalania miqsa.

14 Podzial tusz na elementy kuliname i gastronomiczne, ich przydatnosc dla r62nych metod obrbbki ciepincj. Etapy obrbbki wsqpnej, przygotowanie pmproduklhw, obrhbka cieplna. Klasyiikacja, cliarakterystyka asortymentu i zastosowanie w posilkach potraw z miqsa zwierz;ir rzeinych i podrobbw: a) potrawy z miqsa gotowanego;,' I b) potrawy z rniqsa smatonego - saute' i panierowanego; c) potrawy z miqsa duszonego; d) potrawy z mipa picczonego w piecu, na giilu i rotnie, inne; e) polrawy z mielonej mvsy rniqsncj; f) potrawy z podrobhw. Normalywy surowca rniqsnego oraz gatowycli potraw. Typowc dodalki do potraw miqsnych orvzpodrobhw sporzqdzanych rhtnymi metadmi obrbbki terrnicznej. Sposhb i cstetyka podania. L,. ~r~iezct~iit: - przeprowadzenie oceny SwictoSci surowca miqsnego, dobieranie clcrnentu gnstronomicznego do odpowiedniej tcchniki kulioarnej. - przygotowanic, formowanie i wykaiiczanic phlprodukt6w z miqsa, - sporazdzanic, dobbr dodatk6w i ocena organoicplyczna potraw z miesa golowanego, - przygotowanie, formowanic i smaienie miqs bilycli saute' i panieiowanych, dob6i dodatkhw, ukladanic na talerzacll i pblmiskach, - sporzqdzanie dowolnych potraw z rniqsa duszonego z dodarkami, - pizygotowanie potraw z rniqsa pieczonego w piecu, oa grilu i rozoie, dobhr dodatkhw, <J - spoiz~dza~iie jniielo~iej tnasy rniqsnej, przygolowanie i formowaaie pblproduktow do golowania, duszcnin, srnaieaia i picczenia, - spoi~zdzanic wybranych potraw z mielonej masy miqsnej zdodatkanii, - przygotowanie i ocena organoleptyczna wybianych potraw z podrobow. : j XII. OCENA TOWAROZNAWCZA ORAZ ZASTOSOWANIE DROBIU W TECltNOLOGll GASTRONOMICZNEJ r, Ocena towaioznawcv drobiu, sklad chemiczny, wart046 odzywcza; porbwnanie z miqsem zwierzqt rzeinych. PrzydatnoSC kulinarna drobiu w zaletnosci od gatunku i wieku. Obrbbka wslqpnadrobiu, przygotowywanie phlproduktbw do wszystkich melod obrbbki cieplnej.

15 Obrbbka cieplna - potrawy gotowane, mnaione, duszone i pieczane z drobiu. Rodzaje nadzienia do drobiu pieczonego. Potrawy z mielonej masy ~niqsa drobiu sporalclzane wszystkimi ~netodami abrdbki cicplncj. Dob6r dodatk6w, porcjowanic, dckoiowaiiie, spos0h podania, zastosowanie w posilkach. kwiczenia: - dzielenie tuszek drobiowych, pizygotawywanie p6lproduktbw, - fomiowanie i spinanie tuszek, - spora~dzanic, porcjowanie, dekorowanic i wydawanie wybranych potraw z drobiu: a) gotowanego; 1, b) smaioncgo - saute' i panieiawanycli; c) duszonego; d) pieczonego. - dobbr dodalk6w do potraw z drobio, - przygotowanie potraw z mielonej masy miqsa drobiu z dodatkami. I 1.I Klasyfikacjs potraw p6lmiqsnych: warzywno - rniqsne, z kaszy i rniqsa, z ciasin i rni~sa. Asoityment potraw pblmiqsnych gotowanych, smaionycb, dusmnycii i wpiekalycii. DobOr i rola dodatk6w do potrnw pblmiqsnycl~. Wart036 odzywcza i ziiaczenie ekonomiczoc slosowaiiia potiaw pbtmi~snych w iywieniu. Estetyka i sposob podania potraw. Cwiczcnin: - sporqdzadzanie i ocena organoleptyczna polraw p6lmiqsnycll gotowanycli, soiaiooych, i i I :, duszonych i zapiekanych, - dob6r dodatkow i estetyka podania, - przcgl*d asortymentu potiaw pbln~iqsnycli w jadiospisacli i kartacli menu z wybia~iycll wkladbw gastionomicznycl~.

16 XIV. OCENA TOWAROZNAWCZA ORAZ ZASTOSOWNYIE RYB I OWOCOW MORZA W TECI~INOLOGII GASTRONOMICZNEJ Ocena towaroznawcza ryb, sklad chemiczny i waif036 odiywcza. Ocena SwietoSci lyb, melody zapobiegania psuciu siq ryb. Obrhbkn ws$pna ryb iywych, Sniptych, mro%onycli i solonych.! Klasyfikacja potraw z ryb. Przygotowanie p6lpioduktbw z ryb do gotowania, smaienia, 'duszenia, pieczenia i zapiekania. Obibbka cieplna ryb. Przygotowanie rnicionej masy rybnej, asortymcnt potraw. Typowe dodatki do potraw z ryb, sposoby podawania, zastosowanie w ; posilkuch. Ogbine wiadomosci o owocach morn. Obrobka wstfpna i ciepina, zaslosowanie w potrawach. ~wiczenia: C. - occna Swietodci ryb, - czyszczcnic ryb, filetowanie, podzial na.,dmonkau, - spor~z~izanie i occna orgaiioleplyczna wybranycli potraw z ryb: a) golowanycli; b) sma%onych saule', panierowanych; C) d11szonyci1; d) pieczonych i zapiekilnycli; e) z mielonej masy rybnej; 0 z owocbw moiza (kiewetki, malie, kallnary itd.). - dob6i dadalkhw do potraw z ryb, estetyka podania. XV. SPORZ4DZANIE PRZEI<I\SEK ZIMNYCII I GOMCYCH u Charnkierystykv i podzial przekqsck. Technika spoizylzania pizekqsek zimnych z miesa '. suiowego, golowanego, pieczoncgo. Przekvki z wqdlin, galantyny, rolady. Galarety - sposob przygotowania, klarowanic. Paicjowanie, dekorowailie i wydswanie pizek+sek zimnych z miqsa. Przekqski z ryb. Sledzi, owocbw moiza, galaiety rybne. Dekoracju, sposhb wydswaniv przekqsck. Przekqski zdrobiu, jaj, sera, waizyw; sposhb podania. Sosy zirnne na podslawie: majonezu, Smietany, jogurtu i galaretki owocowej. Kanapki - rodzajc, dekoracja, spos6b podania.

17 Przekqski gorqce z migsa, r/b, drobio, jaj, grzybow i ciasla. Dobbr sorowca, technika wykonania, spos6b dekoracji i podania. Asortyment pr7.ekqsek gorqcych podawanycli na bankielach s1oj;icycli i zasiadanycli. Znsady sanitaroo - higienicuie obowiqzujqce podcws produkcji, ckspcdycji i przekqsek. przcchowywania ~wiezcnia: - sporqdwnie przekqsek ziilrnych ze szczegolnym uwzglednieniem sposobu podvnia i dekoiacji, - kiarowanie galaiety, - wykonywanie sosbw zimnych, - sporqdzaoie rbmego iypu kaoapek, - sporqdzanie przckqsek gorqcych - estelyka i spos6b podania, dobor dodatkow, - przygotowanie zirnnego bufdu; sposaby ustawicnia przekqsek i dodatkbw, - przeglqd asoitymentu pizckqsek zirnnycli i gorqcycli oa podstawic kart menu i jadlospisbw z wybranycl~ wklndbw gastronomicznych. XVI. TECHNOLOCIA SPORZADZANIA CIAST PIECZONYCII I ICE1 OCENA '. >.,, Skladniki ciusla - podslawowe i dodalkowe, irodki spulchi,iajqcc Pad7.ial ciissl i charnkterjstykn poszczegblnych rodzajbw cisst, l'ccl,nikil pieczenia ciasla. Skladniki, technika wykonania, asottymeal wyrobrjw i zaslosowanie ciasl: a) kiuclicgo i pblkrucliego; b) droidiowego; c) biszkoplowego i plysiowego; d) frnncitskicgo i p0tfrancuskiego;,, Sposoby wykaiic7ania i dekoracji ciast wleinie od wstosowania. Sposoby porcjowania i podawania. ~wiczcnia: - sporwdzadzanie poszczeg6inych rodzaj6w ciasr: a) droidiowcgo; b) biszkaptowega i plysiowego; c) fiancuskiego i p6lfrancuskiego;

18 d) kmchego i p6lkruchego; - sposoby wykaficwnia, dekorowania, porcjowania i podawania ciast, - ocena organoleptyczna poszczeg6lr~ych ciast. XVII. SPORZI\DZANIE DESEROW ZIMNYCI-I I GORt\CYCH! Klasyfikacja deser6w. WartoSC od29wcza i znaczenie deser6w w tywieniu. Rodzaje i technika spordzanis deser6w zimnych. Nonnatyw surowcow, gramatura porcji, spos6b podania, clekoracja. Asortyment i leclinika wykonania deser6w goiqcych (budynie, suflety, nalesniki). Desery plonqce - asortymenl, technika spoiqdmnia, dodatki, zastosowanie. Og6lne zasady obowiqmjqce przy dobieraniu deseru do zaplanowanego zestawu poiraw. L C1viczcniil: - ulotenie r6inycli owoc6w na patcrze, - sporqdzdzanie wybranych deserow zimnych, gorqcycli i pionqcych, - dekoracja, spos6b podania i ocena oiganoleplyczna wybranycll deser6w. - dabieranie odpowiedniego desem do zaplanowancga zeslawu potiaw, - przcglqd asoriymcntu descrow na podstawie kart menu wybranych zakladow gastronomicznych. XVIII. ZASTOSOWANIE ORAZ SPOSOBY PODAWANIA NAPOJOW ZIMNYCH I 0 GOI<qCYCH Ocena towaroznawc7a kawy, lherbaty, kakao. Charakterystykanapoj6w gorqcych i ich podzial. Sposoby parzenia i podvwania kawy i herbaty. Nonnatyw surowca, stosowane dodatki. Napoje ziinne bezalkoliolowe i czlowieka, w tyn~ wplyw alkoholu. z dodatkiein aikol~olu. Znnczenie napoj6w dla organizmu Rodwje, asoriyment i ocenajakoici zimnych napoj6w bezalkoholowych. Asortyment, wartost odiywcw, spodb podania i zastosowanie napoj6w ziolowch, z owocow i waizyw, coctaili mleczno - owoc'owych i mleczno - warzywnych, napojbw musujilcych i z koncentral6w. '. i I.,

19 ewiczenia: - pizeprowadzcnie ekstiakcji skladnikow z kawy i heibaty rbrlnymi metodanii, - podawanic i ocena organoleptycma napojbw gorqcych z rbznyini dadatkami. - spoiz~dzanie i ocena oapojdw zirnnych be~alkoholowych owocowych, warzywnycii cactaiii i inapojnw z koncentrat6w. XIX. POTRAWY KUCIlNl STAROPOLSI<IEJ, KUCHNI REGIONALNYCII ORAL INNYCI~ NAROD~W Og6lna cliaraklerystyka kuclini stsropolskiej - tiadycje, zwyczaje, lypowc potrawy. Reccplury i technika sporzqdzania, sposoby podnnia typowych potraw staropolskicb oraz z kuchni regionalnych. Cccliy charakle~ystyczne kuchni innycli naiodbw. Typowe potiuwy, najczqsciej stosowane si~rowce, przyprnwy, techniki sporzqdzania i sposoby podawania potraw wybranych kuclmi: ( fra~~cuskicj, wloskiej, chihskicj itd. ). Wplyw kuchni europejskich na polskie zwyczaje iywieniowe. ~wiczenin: - przygotowanie wybraaycli, typowych potinw kuchni slnropolskiej i regionalnej, - sporqdzanie charakterystycmycli polraw kucl~ni innycli nurodow, uwzgledniajqc r0211c,.; teclioiki i specyficzny spn~t (np. patelnie Vok, zeslaw do fondue), - wpoznnnie sic z asortymentem polraw podnwanych w wkladach gastronornicznycli falkloiystycznych oraz o cliarakterze narodowym. XX. ZASADY SI'ORZ4DZANlA POTRAW DIETETYCZNYCEI Charaktcrystyka najczesciej stosowanych diet w zakladach gastronomicztiych. Orgarliwcja pracy piq, sporydzariiu potrarv i posilkbw diefetycznycii. Zasady sporziidzaoia potraw dictetycznych z uwzglednieniem dobom surowca, lechnik sporqd7;lnia, o~etod dopiawiania i podawania potraw. Zachowanie w).mogbw technologiczi~ycb i bigienicznych przy sporzqddzaniu polraw i nnpoj6w. ewiczcnia: - vplanowanie i sporzqdwnie posilkbw dla okreslonycb diet,

20 - occna organoleptyczna wykonywanych potraw i sposobu podania. XXI. PLANOWANIE ORAZ SPORZ4DZANIE ZESTAWOW POSILI<OW CODZIENNYCM I OKOLICZNOSCIOWYCH Rodzaje i chaiakteryslyka posilk6w codziennycii i okolicmoiciowych. Zasady doboru produktbw, ustalenic zcstawu potraw i napoj6w. Dob6r win i innych nupoj6w alkoholowycl~ do azplanowanych potiaw. R6bice w doborze potraw i napojhw w zestawach vleinie od iodvju posilku i imprezy. Charaktcrystyczne zestawy potraw na przyjecia popularne i uroczyste; typu obiadowego, podwieczorkowego i kolacyjncgo. Charakterystyczne zestawy potiaw i napojbw nu imprezy takie jak: konferencjc, zjazdy, bale, wescla, garden party, catcring. Zasady nnklywania stolbw, podawania i senvowania potraw oraz napoj6w alkoholowych. i-. c~viczcnin: - wplanowanic i wykonaiiie potraw na pi?yjecia okolicznosciowe typu zasiadanego (uroczysty obiad, kolacja). Dob6r dodatk6w oraz napoj6w alkolioiowycl~ i bc7~lkoholowycl1, tecliniki obslugi, - wplanowanie i wykonanie potiaw na przyjqcia typu coctail party, dob6r dadatk6w ornz napoj6w alkoholawycli oraz bezalkoholowych, sposoby padawania, - przygotowanie stolu bucctowego, - wplanowanie i wykonanie potraw na posilki codzienne (iniadania, obiady, kolacje, CJ podwieczorki), - planowanie potraw, posilk6w i napoj6w na konfeiencje, zjazdy, impreq wyjazdowe.,outside cntcring", I. - dekoracja potraw, stoldw i pomieszczeri, dob6r bielizny i wstawy stolowej. 3. UWAGI 0 REALIZACJI Program naucwnia pizedmiotu.,technologia gastronomiczna" obejmuje nastqp~ij$ce zsgndnicnia: - towaioznawstwo wjmujqce siq charaktcrystykq wszystkich produkt6w spotywczych, ich wartoiciq odtywcq, metodami oceny jakoici, sposobami przechowywania i mianami

21 wcliod~cymi w cwsie przechowywania. W tcj czesci uwzgl$dniane sc lei zagadnienia miqane z analiq organoleptycznqsurowc6w stosowanych do sporydzania potraw; - bezpieczeristwa i higiena prvcy obejinujqcicc mgadnienis datyc,.ac?ce liigienicznych i bezpiecmycli wamnkbw sporqdzania i podawania potraw; - tcchnologiq sporzqdzania potraw obejmujqcq obrbbkp wstqpnq i ciepltiq ro/~iycli giup surowcbw, woi?osb odiywcq i orgsnoleptycznqgatowycli potraw oiaz sposoby podawania. W czqsci tej uwzgledniane sq lei wgadiiienia zwiqanc z obslugq konsumenta dotyczqcice estetyki nakrywaoia stolbw, d~koracji potraw i doboru odpowiednicl~ naczyii i sztuccbw. Nalety ttei uwzglqdnit wiedzc z zakrcsu enolagii win pny wykonywaniil polraw i planowaiiiu posilkbw. Taki uklad umoiliwia integracjq wiedzy ze wszystkich przedmiotbw, co pozwala na lepszc przygofowanie do zawodu kelner - sommelier. Na piewszcj lekcji nauczyciel powinicn wpoznat slucliaczy z podstawowymi podr~cznika~ni oiaz szeiokq liteiaturq specjalistycznq i czasopisrnami wwodowymi. Nnlczy rownie% uswiadomil slochaczom, ie wymagania stawiaiie w mwodzie kelnci - sommelier sq wysokic. co wymaga nieustannego podnoszenin kwnlifikacji i wdiatania ich do samodziclnej pracy, razwijania umiejqtnoici samoksztalceniowycl~. Nauczyciel, poslugi~jqc sic aktywny~ni nietodami pracy, powinien do winteresowania problcmatykq i iozbudzit -ia~nilownnic ucznin do zawodu, Efektywnoit ksztolccnia w duzylli stop~iiu jest uwlciiiio~ia od slosawenycl~ Siodkbw dydaktycznycl~. I<oniccme jcsl zaplanowanie i wczesnicjsze przygolow;~nic do k;!%dcj lckcji odpowicdnicli pomocy dydaktycznych, jak: specjalislyczna literntorn, tnblice, plnnszc. foliogramy. Material iiaucwnia obejmujqcy cz$sc techt~ologiczn~, wymaga prowadzenia zajqt w dobrze wyposaionej (w nowoczesny sprzet kucl~enny i stolowy) prscawni technologicznej, w ktorcj slucl~acze lnusy bezwzgl$dnie pizestizegaf obowiqmjqcego ubiom ochronnego oraz przpisbw blip (ksiqkieczki zdrowia)., I Zajecia powiilny odbywac siq z podzialenl ria grupy, nie wiqksze t iit IS-osobowe, co zapewnia., zrealimwanie wsystkicli ctapbw lekcji, wlaiciwq organimcjq i bezpicczcnstwo proccsii tcchnologicmego. Proponuje siq zorgaliizowanik 1-2 osobowycl~ stanowisk pracy i zacllownnin podzialu na grupy. ~wiczenia powitmy bye wykonywane indywidualnic, z wyjqtkicm twiczcn baidzicj piacoclilonnych, cwsoclilonnych iub o podwyeszonyrn koszcie. Sa~nodzielne wykonaiie Cwiczenia, ulatwia zdobycie padstawowycli un~iejqtnosci w zakrcsic technologii kuiioamej. ~wiczcnia tmdniejsze naleiy wprowadzac stopniowo oraz wyiabiab odpowiedziainosc za jakosc spor7.~cizancj poliawy. Nauczyciel na bieiqco powitlien z~vracac

22 uwagq na prawidlowosc wykonywanych czynnosci i korygowac blqdy popelniane przez sluchacw. istotnym etapeln wjqc z teclmoiogii gastronomicznej jest degustacja, kthra ma na celu ocenq jakosci pofrawy i calokszlaliu pracy. Najlrudniejszc do opanowania pizez sluchaczy s;l nastppuj;lce elemeniy: zachowanie wlasciwej kolejnosci poszczcghliiycl~ czynnoici, wlasciwa,: organiucja pracy, osiqganie sprawnosci manualnej, doprawianic i dckoracja potraw. W celu cfeklywnego wykorzystnnia czasii podczas sporzqdzanin potiaw nalciy egzekwowiif, wczeiniej zdobytq wiedzq z zakresu warioici odtywczej produkiu, zasad pizechowywaiiia, wlasciwosci (np. tluszczhw), charakielystyki 2ywienia innyci~ narodbw, itp. P q bardziej skomplikowanych technikach np. produkcji ciast, motna skorzystac z p6lfabrykatbw, skupiajqc "wag? na wykviicunie i podawanie wypiekbw. Realizujqc dzial XIX - Potrawy kuchni iegionalnych i innych narodbw, naleiy sporydwf, i.' typowe poirawy, przy czym nie mozna dopuscic do zatarcia ich specyfiki przez zmianq potruw, dodatk6w lub sposabu podawania. W celu podnoszenia stanu zdiowotnego i zapobiegania choroboni cywilizacyjnym, naleiy macat uwngq na zlc nvwyki tywieniowe i tcclinologiczne. W procesie naucwnia tego przcdmiolu nalezy stosowaf, efektywne metody nauczania oraz odpowicd~lia je dobieraf, w zaicznoici od lematyki lckcji, np. wyklad, pogadanka, dyskusja, prnca w grupach, z podrqcmikiem, nauczanie problemowe itp. CzqSf, technologicma wymaga zaihwiio wykladu, inslmktatu podcws wykonywania Cwiczeii oiaz poslugiwania siq iitera1ur;l np. wyszukiwanie rcceptur. Cwiczenia technologiczne muszq by6 7;iwsze poprzcdzonc pokazem, demonstracjq teclmiki spoi&1(lzania, obslugi sprzetu, sposobhw dekoracji, podawania. Wskazane jest zastosowanie film" instruktazowego jako Srodka dydaktycznego. Godziny do dyspozycji nauczyciela naleiy przeznaczyt na poglqbianie zainteresowa3 ucznihw (b (sluchaczy) wybranq temaiykg uakhlalnienia wiedzy, realiwcjq tresci ksztalcenia nie objqiych prograniem jak rbwniet zorganizowanic wycieczki przcdmiotowej lub spotkan z mistrwmi gastrononiii itp. : W procesie ksztalcenia naleiy zwrbcic uwagq na ksztaltowanie cech osobowosci I < niezbqdnycli w wwodzie takicl~ jak: uczciwosc, uprzejmosc, goicinnosc, iycziiwosc, spostrzcgawczost, umiejqlnost pracy w zespole oiaz wyrvbianie odpowiedniej postawy spolecmej przyszlego pracownika w zakresie odpowiedzialnosci za: - zdrowie konsumenta poprzez przestrzeganie zasad higieny osobistej, higieny produkcji i miejsca pracy. - jakosf, produkcji i poziom Swiadczonych uslug gastronomicznych, - racjonaine planowanie i oszczedne gospodarowanie surowcami,

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku poznanie zwyczajów i kultury włoskiej, zasad organizacji pracy w zakładach gastronomicznych, sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów kuchni włoskiej, wyposażenie uczniów w umiejętności, umożliwiające

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Procesy technologiczne w produkcji potraw. Cele i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11. 2. Podział przestrzenny zakładu gastronomicznego... 26

Spis treści. 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11. 2. Podział przestrzenny zakładu gastronomicznego... 26 Spis treści 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11 1.1. Działalność usługowa zakładów gastronomicznych........ 11 1.2. Podział zakładów gastronomicznych w zależności od zakresu świadczonych

Bardziej szczegółowo

pracy. WBG.0 Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie 5 gastronomicznym. WBG.0 Elementy prawa pracy związane z bezpieczeństwem

pracy. WBG.0 Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie 5 gastronomicznym. WBG.0 Elementy prawa pracy związane z bezpieczeństwem PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI T.. SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW W OBRĘBIE ZAWODU: KUCHARZ Przedmiot nauczania WBG DGG Wyposażenie i zasady bezpieczeństw a w gastronomii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2 Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek SPIS TREŚCI Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o produktach spożywczych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. Klasa 1 kucharz. L. p. Zakres treści. Moduł - dział -temat

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. Klasa 1 kucharz. L. p. Zakres treści. Moduł - dział -temat TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa 1 kucharz Moduł - dział -temat Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym Cele i zadania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI

SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI Czas trwania: 6 godzin SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI 1. Wprowadzenie ( przedstawienie prowadzącego i uczestników, przekazanie celu i metodyki szkolenia, zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Lublin, 2012

Program praktyk. Lublin, 2012 Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował:

Bardziej szczegółowo

Modelowy program doskonalenia zawodowego

Modelowy program doskonalenia zawodowego 16 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

GASTRONOMIK BIAŁYSTOK. DOBRA SZKOŁA. DOBRY ZAWÓD.

GASTRONOMIK BIAŁYSTOK. DOBRA SZKOŁA. DOBRY ZAWÓD. GASTRONOMIK BIAŁYSTOK. DOBRA SZKOŁA. DOBRY ZAWÓD. WSTĘP Kształcenie w Zespole Szkół Gastronomicznych jest prowadzone w oparciu o pewne standardy, które obowiązują bez szczególnych zmian od wielu lat. Wpływ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KUCHARZ 512 1021 Minister Edukacji Narodowej I Sportu Autorzy: rngr inz Kamila Jachowicz rngr ini Wanda Nowak rngr ink Teresa Wasilewska mgr ini

Bardziej szczegółowo

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9 Program kursu Kelner-barman I Edycja Część stacjonarna Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9 Dzień 1 piątek (25.03.2011r.) 16:30 17:15 17:15 18:00 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej

Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 1 Marek Halama Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 2 Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej Podręcznik został opracowany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 341[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsip.com.pl 3

Spis treści. www.wsip.com.pl 3 Spis treści 1. Wprowadzenie................................................... 9 1.1. Żywność jako źródło składników pokarmowych...................... 9 1.1.1. Normy żywienia dla ludności................................

Bardziej szczegółowo

KURS BARMAŃSKI. Szkolenie barmańskie w BarCocktail ma na celu wyprowadzenie na polski rynek doskonale wyszkolonych barmanów.

KURS BARMAŃSKI. Szkolenie barmańskie w BarCocktail ma na celu wyprowadzenie na polski rynek doskonale wyszkolonych barmanów. KURS BARMAŃSKI BarCocktail to profesjonalna kadra szkoleniowa, która swoje umiejętności zawdzięcza wieloletniemu doświadczeniu w Polsce i za granicą. To także laureaci wielu konkursów barmańskich, a przede

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU:

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: ZSP1/T-V-tżu-12/13 12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie gastronomicznym. Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

Daj sobie szansę - inwestuj w siebie

Daj sobie szansę - inwestuj w siebie Od września do listopada 2013 roku w sali bankietowej Powozownia w Gostyniu 28 osób (z podziałem na 2 grupy po 14 osób) uczestniczyło w kursie z małej gastronomi. Dla każdej grupy przeznaczono 94 godziny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 3 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej przez Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy

Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej przez Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy BIBLIOGRAFIA EFEKTYWNY NAUCZYCIEL SZTUKI KULINARNEJ WDROŻENIE MODELU KSIĄŻKI TRADYCYJNE 1 Ackerman D., (1994), Historia naturalna zmysłów, Warszawa 1994 2 Biller E., Kucharz i gastronom Vademecum, wyd.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZO GASTRONOMICZNYCH W WARSZAWIE W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KONSUMENTA WERSJA ŚREDNIO- ZAAWANSOWANA

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KONSUMENTA WERSJA ŚREDNIO- ZAAWANSOWANA RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KONSUMENTA WERSJA ŚREDNIO- ZAAWANSOWANA Czas trwania: 3 dni po 8 godzin (24 godziny) Dedykowane dla: szkół gastronomicznych, lokali gastronomicznych, wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zasady prawidłowego żywienia.

Zasady prawidłowego żywienia. Program kursu Kucharz małej gastronomii V Edycja Część stacjonarna Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 11 Dzień 1 piątek (18.11.2011r.) 16:30 17:15 Zasady

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: II stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: określić zakres świadczonych usług przez gastronomię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA KELNER 512[01]

PROGRAM NAUCZANIA KELNER 512[01] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 512[01]/T,SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA KELNER 512[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr inż. Hanna Giżyńska mgr inż.

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPRZEDAWCA SYMBOL ZAWODU 522301 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU N KLASA I,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 512[05]/SZ/MENiS/2002.05.08. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE: II stopień

PROGRAM NAUCZANIA. KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 512[05]/SZ/MENiS/2002.05.08. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE: II stopień PROGRAM NAUCZANIA KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 512[05]/SZ/MENiS/2002.05.08 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE: II stopień Nr Treści programowe I Opakowania żywności. 1. Zapoznanie się z programem nauczania. 2. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 26.10.2015r.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 26.10.2015r. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY 26.10.2015r. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY Żywienie, szczególnie zbiorowe, nie powinno być realizowane w sposób doraźny. Jest to istotny problem

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I. Hotelarstwo i Gastronomia

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I. Hotelarstwo i Gastronomia Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia Semestr: I-VI Moduł

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo mięsne 1.1. Mięso jako surowiec do przetwórstwa 1.2. Ubój zwierząt

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE. w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU. w roku szkolnym 2012/2013

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE. w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU. w roku szkolnym 2012/2013 WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH we WROCŁAWIU w roku szkolnym 2012/2013 Do egzaminów przystąpiło ogółem 266 uczniów ZSG w zawodach: Technikum nr

Bardziej szczegółowo

TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL ZAWODU 522305

TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL ZAWODU 522305 TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL ZAWODU 522305 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU KLASA I i II N Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Dla nas liczy się sprawianie radości. Oto tajemnica, dzięki której wszystko! w BarCocktail zawsze smakuje wyjątkowo!

Dla nas liczy się sprawianie radości. Oto tajemnica, dzięki której wszystko! w BarCocktail zawsze smakuje wyjątkowo! BarCocktail powstał z pasji tworzenia. Aby być dobrym barmanem, trzeba mieć to w sercu. Komponowanie koktajli stanowi przecież formę sztuki. Latami zdobywana praktyka przynosi satysfakcję dopiero wtedy,

Bardziej szczegółowo

KURS BARMAŃSKI. Szkolenie barmańskie w BarCocktail ma na celu wyprowadzenie na polski rynek doskonale wyszkolonych barmanów.

KURS BARMAŃSKI. Szkolenie barmańskie w BarCocktail ma na celu wyprowadzenie na polski rynek doskonale wyszkolonych barmanów. KURS BARMAŃSKI BarCocktail to profesjonalna kadra szkoleniowa, która swoje umiejętności zawdzięcza wieloletniemu doświadczeniu w Polsce i za granicą. To także laureaci wielu konkursów barmańskich, a przede

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 512[02]/T- 4,TU,SP/MENiS/2004.. PROGRAM NAUCZANIA KUCHARZ 512 [02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej I Sportu Warszawa 2004 Autorzy: mgr inż. Kamila Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć praktycznych

Scenariusz zajęć praktycznych Scenariusz zajęć praktycznych Nauczyciel: Strojewska Krzysztofa Klasa: I Technik organizacji usług gastronomicznych Rok szkolny: 2011/2012 Liczba godzin: 2 godz lekcyjne. 1. Temat lekcji: Kelnerski system

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNUK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH 341[07]

Bardziej szczegółowo

godz. Zakres treści Ilość Moduł-dział 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania Lekcja organizacyjna-zapoznanie z PSO

godz. Zakres treści Ilość Moduł-dział 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania Lekcja organizacyjna-zapoznanie z PSO Lekcja organizacyjna-zapoznanie z PSO 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania 2 Powtórzenie wiadomości Procesy techniczne w gastronomii 3 kształcenie umiejętności uzupełniania tekstu poprzez brakujące

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

Kucharz małej gastronomii z organizacją usług cateringowych 150 godz.

Kucharz małej gastronomii z organizacją usług cateringowych 150 godz. Program szkolenia Kucharz małej gastronomii z organizacją usług cateringowych 150 godz. Moduły Jednostki tematyczne Liczba godzin dydakt. Podstawowe wiadomości z zakresu nauki o żywieniu człowieka Wybrane

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 512001 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 512001 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 5200 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 2. RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu specjalizacyjnego Kuchnie różnych narodów dla klasy IV TŻ Technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Wymagania edukacyjne z przedmiotu specjalizacyjnego Kuchnie różnych narodów dla klasy IV TŻ Technik żywienia i gospodarstwa domowego. Wymagania edukacyjne z przedmiotu specjalizacyjnego Kuchnie różnych narodów dla klasy IV TŻ Technik żywienia i gospodarstwa domowego. Opracowała : Jolanta Próchniewicz Dział programowy Dopuszczający Dostateczny

Bardziej szczegółowo

rubinstein restauracja OFERTA

rubinstein restauracja OFERTA rubinstein restauracja OFERTA wigilijna Zapraszamy Państwa do zorganizowania uroczystego spotkania wigilijnego w Restauracji Rubinstein. Degustacja potraw, ze specjalnie przygotowanego na tę okazję menu,

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7 LOGO Kierunki nauczania 1 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 3 lata 2 Kucharz - 3 lata Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 13 I. Mąka, kasze, ryż, makarony 15 1. Wstęp 15 2. Mąka 16 2.1. Przemiał ziarna zbożowego 16 2.2. Mąki chlebowe i niechlebowe 17 2.2.1. Mąki chlebowe 17 2.2.2. Mąki niechlebowe

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Usługi żywieniowe. w hotelarstwie. Bożena Granecka-Wrzosek. Kwalifikacja T.12.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA

REFORMA 2012. Usługi żywieniowe. w hotelarstwie. Bożena Granecka-Wrzosek. Kwalifikacja T.12.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA REFORMA 2012 Usługi żywieniowe w hotelarstwie Bożena Granecka-Wrzosek Kwalifikacja T.12.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAhlCZANlA. TEGHNlM HOTELARSIWA 34'1[04j. Minister Edukacji Narodowej

PROGRAM NAhlCZANlA. TEGHNlM HOTELARSIWA 34'1[04j. Minister Edukacji Narodowej PROGRAM NAhlCZANlA TEGHNlM HOTELARSIWA 34'1[04j Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Barbara Cymarisita-Garbowska mgr Sebastian Krzywda mgr Jadwiga Pietras mgr Anna Sancewicz-KliS Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA III Moduł Dział podręcznika Treści nauczania Wiadomości Osiągnięcia szczegółowe uczniów Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

JAK NAKRYWAĆ STÓŁ? Małgorzata Mizera

JAK NAKRYWAĆ STÓŁ? Małgorzata Mizera JAK NAKRYWAĆ STÓŁ? Małgorzata Mizera Nakrycie (z francuskiego couvert) to wszystkie przedmioty, które ustawiamy na stole przed przybyciem gości. Zaliczamy do niego sztućce, serwety, szkło, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Kucharz 512[02]

I.1.1. Kucharz 512[02] I.1.1. Kucharz 512[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2237 Przystąpiło łącznie: 1968 przystąpiło: 1950 przystąpiło: 1934 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1764 (90,5%) zdało: 1477 (76,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404 Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich 95-015 Bratoszewice, Pl. Staszica 14 tel.42/719-89-83 fax 42/719-66-77

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji

Bardziej szczegółowo

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Załącznik 7 do Regulaminu Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Proszę zaznaczyć produkty, które chcą Państwo wystawiać w czasie trwania Targów a) Półprodukty żywnościowe i składniki (pakowane

Bardziej szczegółowo

Świąteczna oferta dla firm

Świąteczna oferta dla firm Świąteczna oferta dla firm Każda okazja do kontaktu ze swoimi pracownikami jest bardzo dobra. Jednak są dni kiedy jednoczenie się ze swoim personelem ma szczególne znaczenie. Jednym z takich okresów w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ wyŝywienie podczas IV Forum Rozwoju Mazowsza i jednodniowej konferencji.

Załącznik nr 1 do SOPZ wyŝywienie podczas IV Forum Rozwoju Mazowsza i jednodniowej konferencji. dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Program staży/praktyk zawodowych

Program staży/praktyk zawodowych Załącznik Nr 6 do SIWZ Nr IR.272.1.8.2013.III Program staży/praktyk zawodowych 1) Część 1 branża gastronomiczna organizacji usług gastronomicznych 1. Zapoznanie z układem funkcjonalno - komunikacyjnym,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁU GASTRONOMICZNYCH NR PROGRAMU- 343404 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa III MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady gastronomiczne

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis Żywienie i aktywność fizyczna mają wpływ na rozwój psychofizyczny

Bardziej szczegółowo

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R.

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W BUSKU-ZDROJU 28-100 Busko-Zdrój ul. Różana 2 tel. 378-30-54 fax. 370-91-20 PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. Lp. azwa i zakres szkolenia Liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA 1. Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SWIZ. DIETA PODSTAWOWA ( ogólna)

Załącznik nr 2 do SWIZ. DIETA PODSTAWOWA ( ogólna) Załącznik nr 2 do SWIZ DIETA PODSTAWOWA ( ogólna) Dzień Posiłek Składniki Waga (g) Makaron na mleku 300 Masło extra 35,2% Szynka kanapkowa 30 Papryka czerwona Kawa z mlekiem 225 Poniedziałek 2208,6 kcal

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 103 poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 103 poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 103 poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

II.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wynikowy plan nauczania z technologii gastronomicznej z obsługą konsumenta w ZSP Żelechów.

II.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wynikowy plan nauczania z technologii gastronomicznej z obsługą konsumenta w ZSP Żelechów. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA I MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI ( opracowała Małgorzata Zadróżna Piłka, ZSP Żelechów ). I. WYMAGANIA OGÓLNE Uczeń otrzymuje oceny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament Wdrażania Europejskiego

Bardziej szczegółowo

2. Ocena śródroczna i końcoworoczna uwzględnia wagę otrzymanych przez ucznia ocen cząstkowych według poniższych kryteriów:

2. Ocena śródroczna i końcoworoczna uwzględnia wagę otrzymanych przez ucznia ocen cząstkowych według poniższych kryteriów: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH NAUCZYCIEL: ANNA PRUSKO 1. Ocenia się następująco prace pisemne: ocena dopuszczająca minimum 30% punktów ocena dostateczna minimum 51% punktów ocena dobra minimum

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr OPS/HB/.../2015 Chorzów dnia: 2015/03/02 ZAPYTANIE OFERTOWE........ w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA PROGRAM NAUCZANIA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 343404/G/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA PROGRAM NAUCZANIA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 343404/G/ZSE-H/2012.08.30 RAKTYKA ZAWODOWA ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMIZNYH 343404 nr szkolnego zestawu programów nauczania 343404/G/ZSE-H/2012.08.30 1. Informacje o zawodzie Technik żywienia i

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora TYTUŁ Projekt realizacji prac związanych z przygotowaniem i organizacją obsługi przyjęcia z okazji oficjalnej wizyty delegacji sześciu krajów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu. procesy technologiczne w gastronomii. w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu. procesy technologiczne w gastronomii. w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu procesy technologiczne w gastronomii w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Opracowanie: Alicja Wojnach Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WZP/WIS/U-335-61/11. dla rozwoju Mazowsza

WZP/WIS/U-335-61/11. dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Program praktyki nauczycieli branży gastronomicznej

Program praktyki nauczycieli branży gastronomicznej Program praktyki nauczycieli branży gastronomicznej w ramach projektu: Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego Autorzy: Olga

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom TECHNIKA ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom Nr 2 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

Wigilia firmowa Oferta 2011

Wigilia firmowa Oferta 2011 Wigilia firmowa Oferta 2011 Menu już od 75 zł/os do wyboru w opcji: - catering (we wskazanym miejscu) - wigilia w restauracji Eureka Specjalne RABATY dla naszych klientów! 5% od 50 osób 10% od 100 osób

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA KLASA III TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 NA: Organizację Konferencji w ramach Projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym w dniach 6-13 marca 2016r. w powiecie Cieszyńskim

Bardziej szczegółowo

Zestaw I. Przystawka 1 rodzaj do ustalenia dla wszystkich Gości Gigli z kurczakiem Roladki naleśnikowe z serem feta

Zestaw I. Przystawka 1 rodzaj do ustalenia dla wszystkich Gości Gigli z kurczakiem Roladki naleśnikowe z serem feta Zestaw I Przystawka Gigli z kurczakiem Roladki naleśnikowe z serem feta I danie gorące krem pomidorowy II danie gorące Kotlet de volaille, ziemniaczki pieczone, surówka z kapusty pekińskiej Szynka pieczona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

www.dwaksiezyce.com.pl

www.dwaksiezyce.com.pl www.dwaksiezyce.com.pl 56 MIEJSC NOCLEGOWYCH W 28 PRZYTULNYCH POKOJACH Struktura pokoi: 6 pokoi 1-os. 16 pokoi 2-os. 6 pokoi 2-os. z mo liwoœci¹ dostawki Wyposa enie: stylowe wnêtrza ³azienka z kabin¹

Bardziej szczegółowo

UDANE WESELE W HOTELU BESKID****

UDANE WESELE W HOTELU BESKID**** 1 UDANE WESELE W HOTELU BESKID**** Wesela mogą być małe lub duże wystawne lub skromniejsze Zawsze jednak uroczystość ta powinna zostać w naszej pamięci, jako jedyne, niepowtarzalne wydarzenie. Dzięki naszej

Bardziej szczegółowo

Zestaw I. Przystawka 1 rodzaj do ustalenia dla wszystkich Gości Gigli z kurczakiem Roladki naleśnikowe z serem feta

Zestaw I. Przystawka 1 rodzaj do ustalenia dla wszystkich Gości Gigli z kurczakiem Roladki naleśnikowe z serem feta Zestaw I Przystawka Gigli z kurczakiem Roladki naleśnikowe z serem feta I danie gorące krem pomidorowy II danie gorące Kotlet de volaille, ziemniaczki pieczone, surówka z kapusty pekińskiej Szynka pieczona

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. klasa

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. klasa RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach technikum zawód technik żywienia i usług gastronomicznych-343404, 4-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 30 w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji szkoleniowej Zamówienie obejmuje: 1. zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Obiady grupy szkolne min 15 os.

Obiady grupy szkolne min 15 os. Obiady grupy szkolne min 15 os. Cennik - Do samodzielnego komponowania posiłków Zupy rosół z makaronem kalafiorowa z łazankami jarzynowa z ryżem pomidorowa z ryżem ziemniaczana Dania gorące pieczony schab

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. INFORMACJE OGÓLNE: 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług gastronomicznych oraz cateringowych dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 5 Moduł (typ) przedmiotów: przedmiot kierunkowy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kelner 513101

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kelner 513101 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kelner 513101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji z towaroznawstwa

Konspekt lekcji z towaroznawstwa Konspekt lekcji z towaroznawstwa Zasadnicza Szkoła zawodowa Sprzedawca towaroznawstwo KLASA III PRZEDMIOT: towaroznawstwo TEMAT: Napoje alkoholowe - gra powtórzeniowa CELE LEKCJI: utrwalenie i uporządkowanie

Bardziej szczegółowo

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM Program praktyki zawodowej do Umowy o praktykę zawodową dla Technikum dla zawodu TECHNIK HOTELARSTWA opracowany na podstawie programu nauczania: 341[04]//MEN/2008.02.07 1. Szczegółowe cele kształcenia.

Bardziej szczegółowo