Kraków, dnia 16 maja 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, dnia 16 maja 2013 r."

Transkrypt

1 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 24, Kraków tel , fax ; Kraków, dnia 16 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę: 2.1.Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul. Gołębia 6/2, Kraków; 2.2.tel ; fax lub ; ) Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ PZP (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 3) Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania portalu internetowego wraz z projektem oraz usługą hostingu (dzierżawą i administracją serwera) dla czasopism Wydawnictwa UJ. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV: Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu, Usługi hostingowe dla stron WWW, 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym w celu sprawdzenia czy usługi odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ oraz dokonania oceny w kryterium ocena techniczna Zamawiając żąda dostarczenia mu próbki w postaci dołączonego do oferty portfolio zawierającego: a) wersję demonstracyjną (DEMO) systemu CMS oraz wersję demonstracyjną modułu sprzedażowego, zamieszczone w sieci, dostępne pod adresem internetowym wskazanym przez Wykonawcę. b) co najmniej 3 projekty graficzne zarówno głównej strony portalu czasopism, jak i strony głównej poszczególnego czasopisma zgodne ze specyfikacją zawartą w załączniku A do SIWZ, c) kod źródłowy fragment kodu źródłowego narzędzia, w którym będzie wykonywany portal dla Zleceniodawcy zgodny ze specyfikacją zawartą w załączniku A do SIWZ, d) specyfikację techniczną wykonania strony zgodną z wymaganiami zawartymi w specyfikacji w załączniku A do SIWZ wraz z propozycją harmonogramu wykonania prac (propozycja kolejnych etapów i ich terminów wykonania). Strona 1 z 47

2 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zostały zawarte w załączniku A oraz we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 4) Termin wykonania zamówienia. 1. Termin wykonania zamówienia został zawarty w załączniku A do SIWZ. 5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, które musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu usług i oświadczenia, potwierdzonego właściwym poświadczeniem w postaci referencji lub odpowiednich dokumentów uprzednich odbiorców, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje, tj. zrealizował lub realizuje co najmniej trzy usługi realizacji funkcjonujących portali, przy czym wartość każdej z wykazanych trzech usług nie może być mniejsza niż ,00 złotych brutto (dziesięć tysięcy złotych). Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienione usługi wykonał lub wykonuje należycie załączając dokumenty potwierdzające ich należytą realizację oraz podając działające do nich linki (odnośniki), a w wykazie podać ich wartość, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 2 do formularza oferty będące integralną częścią SIWZ. 3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 4. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 4 ustawy PZP. 1.2 wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę usług wraz z oświadczeniem i dokumentami Strona 2 z 47

3 potwierdzającymi ich należyte wykonanie, którymi są poświadczenia w postaci referencji lub odpowiednich dokumentów uprzednich odbiorców. W przypadku do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 2.2 aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy, 2.3 jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6) 2.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.4 jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższego dokumentu, wykonawca może go zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). 5. Ponadto, Wykonawca musi dołączyć: 5.1. wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią), zawierającymi część oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w niniejszej SIWZ; Fakultatywnie Wykonawca może dołączyć treść zaaprobowanego i podpisanego wzoru umowy; 5.2. próbkę w postaci dołączonego do oferty portfolio Wykonawcy; 5.3. szczegółową kalkulacje cenową, w której widnieje cena oferty (netto i brutto) wyliczona dla całości przedmiotu zamówienia, w tym dla poszczególnych przedmiotów zamówienia wymienionych w pkt 3) niniejszej SIWZ oraz w Załącznika do A do SIWZ, skalkulowana przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ i jej załączników, w tym także doświadczenia zawodowego wykonawcy; 5.4. lista członków grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), do której należy Wykonawca (o ile Wykonawca jest członkiem grupy, na dowód czego podpisał pkt II. oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 6 do Strona 3 z 47

4 formularza oferty); 5.5. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika [wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum]; 7) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faxu lub drogą elektroniczną, z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 11) SIWZ. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: 3.1 w zakresie formalnym Jan Wojas, Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 6/2, Kraków, tel ; fax lub ; w zakresie merytorycznym Bernadetta Patecka tel , fax , wuj.pl 4. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i/lub złożyć pytania. Wszelkie kwestie związane z trybem składania wyjaśnień i przygotowywanych przez Zamawiającego na nie odpowiedzi i/lub związanych z nimi zmian treści SIWZ określa art. 38 ustawy PZP. 8) Wymagania dotyczące wadium. Wadium nie jest wymagane. 9) Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert. 10) Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Wykonawca musi dołączyć do oferty wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami, zawierającymi oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5) SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6) SIWZ, (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy). 2. Wykonawca do oferty zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upełnomocnione, Strona 4 z 47

5 3. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. 5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.; osoby wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum czyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez pozostałych uczestników konsorcjum bądź stosowną umowę; w przypadku wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Zaleca się aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby Wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gołębia 6/2, Kraków, w terminie do dnia r. do godziny 10: Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 1. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: Oferta w zakresie wykonania portalu internetowego wraz z projektem oraz usługą hostingu (dzierżawą i administracją serwera) dla czasopism Wydawnictwa UJ., nr sprawy CRZP/UJ/186/ nie otwierać przed dniem r. godz. 10:05 oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy. 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. Strona 5 z 47

6 5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. o godzinie 10:05 w Biurze Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Gołębia 6/2, Kraków. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w całości zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach dla całości zamówienia. 8. Informacje, o których mowa w pkt 11)7. i 8. SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 10. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 11. Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 89 ust. 1 pkt 1 8 ustawy PZP. 13. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 7 ustawy PZP. 14. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o wykluczeniu Wykonawców, o odrzuceniu ofert, o unieważnieniu postępowania bądź o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne. 15. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 11)15. SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 12) Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy w kwocie netto i brutto (liczoną z podatkiem VAT), uwzględniając doświadczenie zawodowe i wiedzę Wykonawcy w tym zakresie. 2. Cena, o której mowa w 12) 1. SIWZ jest ceną szacunkową, mającą charakter ryczałtowy, stanowiąca maksymalne zobowiązanie Zamawiającego za realizację niniejszego zamówienia. Cena oferty Wykonawcy musi uwzględniać: 2.1 Cenę netto i brutto za wykonania portalu internetowego wraz z projektem przeznaczonego do prezentacji, udostępniania i sprzedaży czasopism wydawanych przez Wydawnictwo UJ. 2.2 Cenę łączną netto i brutto za usługę hostingu portalu przez okres 48 miesięcy w dwóch wariantach: a) hosting na serwerze wirtualnym b) hosting na serwerze dedykowanym* *w przypadku braku możliwości świadczenia usługi hostingu na serwerze wirtualnym należy podać w punkcie a) cenę za usługę na serwerze dedykowanym 3. Cena zawarta w ofercie musi uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi. 4. Nie przewiduje się waloryzacji ceny. Strona 6 z 47

7 5. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy. 13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: a) Cena brutto za całość zamówienia wraz z hostingiem (wariantowo płatnym co miesiąc) 60% b) Ocena techniczna 40 % 3. Punkty przyznawane za kryterium cena brutto za całość zamówienia będą liczone wg następującego wzoru: C = (C naj : C o ) x 10 gdzie: C liczba punktów przyznana danej ofercie, C naj najniższa cena spośród ważnych ofert, C o cena podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany. Zamawiający obliczy cenę na podstawie oferowanych cen cząstkowych przedstawionych w ofercie Wykonawców jako suma kwoty brutto za wykonania portalu internetowego wraz z projektem plus całkowita cena brutto usługi hostingu wirtualnego wykonywanej przez 48 miesięcy plus całkowita cena brutto usługi hostingu dedykowanego wykonanej przez 48 miesięcy. W przypadku braku podanej ceny hostingu wirtualnego Zamawiający policzy podwójną cenę za hosting dedykowany. Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym kryterium od jednego członka komisji, wynosi Punkty przyznane za kryterium ocena techniczna będą przyznawane na podstawie portfolio, w następujący sposób: Wykonanie bez zastrzeżeń Wykonanie niepoprawne A. Ocena wstępnych projektów graficznych 1. Zgodność projektów z układem poszczególnych elementów na stronie 2 pkt 0 pkt zawartym w załączniku A SIWZ. 2. Obecność w projektach graficznych funkcjonalności wyszczególnionych w załączniku A SIWZ 1 pkt 0 pkt Strona 7 z 47

8 3. Błędy w projektach (błędy ortograficzne, nieopisane elementy zakładek na paskach pionowych i poziomych, źle wyskalowana grafika i liternictwo, rozstrzelone lub ściśnięte liternictwo, nieujednolicona czcionka, nakładające się na siebie elementy strony i nieczytelne elementy strony, brak spójności literniczej i graficznej strony głównej portalu z projektem strony poszczególnego czasopisma) 2 pkt 0 pkt B. Wersja demonstracyjna (DEMO) funkcjonalności mechanizmów strony 1. Zgodność wersji demonstracyjnej z potrzebami Zamawiającego zawartymi w załączniku A SIWZ. 2. Łatwy, intuicyjny sposób nawigacji w wersji demonstracyjnej 3. Błędy w wersji demonstracyjnej (błędy ortograficzne, nieopisane elementy zakładek na paskach pionowych i poziomych, źle wyskalowana grafika i liternictwo, rozstrzelone lub ściśnięte liternictwo, nieujednolicona czcionka, nakładające się na siebie elementy strony i nieczytelne elementy strony) 4. Szybkość otwierania się stron wersji demonstracyjnej poniżej 5 s. 2 pkt 0 pkt 0,5 pkt 0 pkt 2 pkt 0 pkt 0,5 pkt 0 pkt Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym kryterium Strona 8 z 47

9 od jednego członka komisji, wynosi 10. Wykonawca otrzyma za całość kryterium ocena techniczna 0 punktów, w przypadku gdy portfolio będzie zawierać następujące istotne błędy: 1) Wersja demonstracyjna (DEMO) systemu CMS oraz wersja demonstracyjna modułu sprzedażowego (nieaktywne podstrony, nieaktywne linki, błędne przekierowania stron, puste strony i podstrony, niedziałające moduły wersji demonstracyjnych, pojawianie się komunikatów o błędach, niepoprawne wyświetlanie treści na stronach, brak funkcjonalności sprzedażowych, brak poprawnie funkcjonującego modułu sprzedażowego, niepoprawne wyświetlanie szablonu graficznego na poszczególnych stronach wersji demonstracyjnych, widoczne fragmenty kodu źródłowego na stronach demo, brak lub niepoprawne funkcjonowanie modułu rejestracji klientów, ładowanie się linków i podstron powyżej 10 sekund od momentu wysłania żądania otwarcia, brak wyszukiwarki, brak panelu administracyjnego, niefunkcjonująca wyszukiwarka, błędnie funkcjonująca wyszukiwarka, niefunkcjonujący panel administracyjny, błędnie funkcjonujący panel administracyjny), 2) Projekty graficzne głównej strony portalu czasopism oraz strony głównej czasopisma (dostarczenie mniej niż 3 wstępnych projektów portalu, dostarczenie mniej niż 3 odrębnych projektów portalu (znacząco różniących się od siebie graficznie- inny układ graficzny oraz kolorystyka), brak przynajmniej 1 projektu portalu dostosowanego do urządzeń przenośnych, brak uwzględnienia oczekiwań Zamawiającego dotyczącego układu graficznego i zawartości strony podanej w załączniku A do SIWZ, brak spójności graficznej pomiędzy główną stroną portalu a stroną poszczególnego czasopisma), 3) Kod źródłowy (brak pliku z fragmentem kodu źródłowego, nieotwierający się plik z kodem źródłowym, zaszyfrowane (zakodowane) kody źródłowe strony, kod źródłowy wykonany w oparciu o oprogramowanie open source, brak oparcia kodu źródłowego na językach programowania PHP5 (szczegółowy opis znajduje się tutaj lub równoważne), 4) Specyfikacja techniczna wykonania strony (brak informacji w specyfikacji, że PHP5 oraz bazy MySQL (lub równoważne) są podstawowym narzędziem wykonania strony, brak propozycji harmonogramu wykonania prac (propozycja kolejnych etapów i terminy wykonania) brak indywidualnego systemu CMS). 5. Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty przyznane przez członków komisji przetargowej. 6. Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 7. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń). 8. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbą punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje wysokość ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną. 14) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć: 1.1 ewentualny wykaz podwykonawców, 1.2 aktualną kopię dokumentu dopuszczającego wykonawcę do obrotu prawnego, tj. na przykład odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji Strona 9 z 47

10 działalności gospodarczej, o ile dokument ten nie został złożony wraz z ofertą (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich), w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego (do wglądu), 1.3 kopię umowy (ów) o udostępnienie odpowiednich zasobów w przypadku wykazania w treści oferty, iż Wykonawca będzie korzystał z niezbędnych zasobów przy wykonywaniu zamówienia i faktycznego udziału przy realizacji zamówienia podwykonawcy (ów), pod rygorem, iż w przypadku ich nie przedłożenia może nie dojść do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w szczególności utratą wadium. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie ono przesłane faksem lub em bądź 10 dni, jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób. 3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 14)2. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub występują inne przypadki określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 7 ustawy PZP. 15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Strona 10 z 47

11 16) Wzór umowy. WZÓR UMOWY CRZP/UJ/186/ 2013 zawarta w Krakowie w dniu r. pomiędzy: Uniwersytetem m Jagiellońskim z siedzibą przy ul. Gołębia 24, Kraków Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9/2, Kraków, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści: 1 1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonania portalu internetowego wraz z projektem oraz usługą hostingu (dzierżawą i administracją serwera) dla czasopism Wydawnictwa UJ. 2. Zakres zamówienia został szczegółowo opisany w treści oferty Wykonawcy oraz w Załączniku A do SIWZ, który stanowi jej integralną część. 3. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym w szczególności SIWZ wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy. 5. Przyjęcie przez Zamawiającego gotowego produktu nastąpi wyłącznie po wykonaniu gruntownych testów i nie stwierdzeniu błędów, na dowód czego przedstawiciele Stron umowy podpiszą protokół zdawczo odbiorczy nie zawierający zastrzeżeń. 6. Zlecenie wykonania, części czynności podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 8. Strony ustalają, że do bezpośrednich kontaktów w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, mających na celu sprawną realizację zamówienia i jego bieżący nadzór oraz weryfikację i kontrolę prawidłowości, powołane zostają następujące osoby: a) ze Strony Zamawiającego tel.:., adres . Osoby wymienione w pkt 3.1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu kosztów, zwiększenia lub zmiany zakresu przedmiotu umowy. b) ze Strony Wykonawcy...tel.:, adres Strona 11 z 47

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227.

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 27 czerwca 2012r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1. Uniwersytet Nr sprawy CRZP/UJ/269/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy licencji rocznej

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy licencji rocznej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ (Nr postępowania: CRZP/UJ/514/2014) 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Znak sprawy: ZP-O 271-137/14 Kraków, dnia 27 czerwca 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 09 lipca 2012 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ.

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo