Pozbawienie wyroku wykonalności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozbawienie wyroku wykonalności"

Transkrypt

1 BRONISŁAW ZIEMIANIN Pozbawienie wyroku wykonalności Prawomocny wyrok sądowy jest tytułem egzekucyjnym. Wiąże on wszystkie podmioty prawa, w tym także sądy oraz organy władzy i administracji publicznej (art k.p.c.). Jeżeli zostanie zaopatrzony w sądową klauzulę wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, który może być podstawą egzekucji (art. 776 k.p.c.). Moc wyroku nie jest jednak absolutna. Może on być udaremniony, jeżeli po jego wydaniu pojawi się któraś z okoliczności wymienionych w art k.p.c., np. zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło. Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności następuje w takim przypadku w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego. Powództwo wytacza się przed sąd właściwy rzeczowo, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja (art k.p.c.). W 2010 r. rolnik X.X. wytoczył przed Sąd Rejonowy w K.O. powództwo o pozbawienie wykonalności wyroku Sądu Apelacyjnego w P. Sąd Rejonowy powództwo oddalił, Sąd Okręgowy w Z.G. zaś oddalił apelację. Wszystkie trzy wyroki zasługują na refleksję. Punktem wyjścia analizy będzie stan faktyczny, który leżał u ich podstaw. W 1993 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objęła gospodarstwo rolnika X.X. restrukturyzacją. Rolnik otrzymał od ARiMR dwa kredyty na łączną kwotę zł ( zł i zł). Tucz gęsi, którym się zajmował, nie dał jednak spodziewanych efektów, ponieważ ARiMR nie uruchomiła w terminie umownym kredytu na kwotę zł. W 1994 r. rolnik potrącił wierzytelność ARiMR z tytułu obu kredytów z własną wierzytelnością z tytułu poniesionej straty na hodowli gęsi. Strata rolnika przekraczała znacznie wartość obu kredytów. Niezależnie od dokonanego potrącenia zażądał on więc naprawienia pozostałej szkody. ARiMR odmówiła. Rolnik skierował więc w 1996 r. pozew do Sądu Okręgowego w W. Przedmiotem sporu była kwota przekraczająca zł. Wyrokiem z grudnia 2006 r. Sąd Okręgowy w W. zasądził od ARiMR na rzecz rolnika odszkodowanie w wysokości zł oraz odsetki ustawowe za okres od czerwca 1999 r. do dnia zapłaty. Wyrokiem z marca 2008 r. Sąd Apelacyjny w W. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że zasądził dodatkowo odsetki za okres od sierpnia 1994 r. do czerwca 1999 r., ale nie od całej zasądzonej przez Sąd Okręgowy kwoty, lecz od różnicy między tą kwotą a kwotą kredytów objętych potrąceniem. Odsetki od całej zasądzonej kwoty wyniosłyby za ten okres ponad zł. Natomiast Sąd Apelacyjny zasądził odsetki jedynie w kwocie nieznacznie przekraczającej zł. W uzasadnieniu wyroku Sąd ten dokonał dwóch ważnych ustaleń: po pierwsze, że potrącenie dokonane przez rolnika w 1994 r. wierzytelności ARiMR w kwocie zł było prawnie skuteczne; po drugie, że od wierzytelności objętej potrąceniem rolnik nie może domagać się odsetek, gdyż uległa ona umorzeniu. W lipcu 2000 r. ARiMR, nie czekając na wyrok Sądu Okręgowego w W. z powództwa rolnika, wniosła przeciwko niemu dwa powództwa do Sądu Okręgowego w Z.G. Jednym dochodziła zwrotu kredytu w kwocie zł, a drugim w kwocie zł. Obydwa powództwa oparte były na jednakowej podstawie faktycznej i jednakowej podstawie prawnej. Sąd Okręgowy w Z.G. zawiesił postępowania w obu sprawach do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed Sądem Okręgowym w W. Zawieszone postępowania podjęte zostały dopiero po wydaniu wyroku przez Sąd Apelacyjny w W., to znaczy w 2008 r. Wyrokiem z grudnia 2008 r. Sąd Okręgowy w Z.G. umorzył obydwa postępowania, przyjmując za Sądem Apelacyjnym w W., że potrącenie wierzytelności ARiMR w kwotach zł i zł, którego dokonał rolnik w 1994 r., było prawnie skuteczne. Sąd uznał zgodnie z art k.c. że wierzytelności potrącone uległy umorzeniu, postępowanie sądowe o ich zaspokojenie jest więc bezprzedmiotowe. Wyrokiem z 8 kwietnia 2009 r. Sąd Apelacyjny w P. zmienił pierwszy wyrok Sądu Okręgowego w Z.G. w ten sposób, że zasądził od rolnika na rzecz ARiMR kwotę zł oraz koszty postępowania. W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny w P. przyjął wbrew stanowisku Sądu Apelacyjnego w W. że dokonane przez rolnika w 1994 r. potrącenie wierzytelności było nieskuteczne.

2 W piśmie procesowym z 9 kwietnia 2009 r., skierowanym do Sądu Apelacyjnego w P. przed wydaniem wyroku w drugiej sprawie, której przedmiotem było roszczenie ARiMR o zwrot kredytu w kwocie zł, pełnomocnik rolnika poddał ostrej krytyce wyrok, którym zasądzono na rzecz ARiMR kwotę zł. Pełnomocnik wskazał na wyraźną sprzeczność ustaleń Sądu Apelacyjnego w P. z wcześniejszym ustaleniem Sądu Apelacyjnego w W. i na naruszenie przez Sąd Apelacyjny w P. art k.p.c., zgodnie z którym Sąd ten był związany wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W. Po wyroku Sądu Apelacyjnego w P. powstała zupełnie nowa sytuacja prawna. Sąd Apelacyjny w W. uznał wcześniej, że rolnikowi przysługują odsetki za okres od sierpnia 1994 r. do czerwca 1999 r., jednakże nie mogą one być liczone od tej części wierzytelności, która została objęta potrąceniem. Sąd Apelacyjny w P. zaś przyjął, że potrącenie nie doszło do skutku, natomiast odsetki przemilczał. W świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w W. rolnik nie ma obowiązku zwrócić ARiMR kredytu w kwocie zł, ponieważ uległ on umorzeniu w wyniku potrącenia. Natomiast w świetle późniejszego wyroku Sądu Apelacyjnego w P. miałby zwrócić ten kredyt, nie otrzymując od ARiMR należnych odsetek od wierzytelności, która zdaniem tego Sądu nie została potrącona. Biorąc pod uwagę ten anormalny stan rzeczy, który wytworzony został po wyroku Sądu Apelacyjnego w P., rolnik złożył 9 kwietnia 2010 r. pisemne oświadczenie o potrąceniu zasądzonej na rzecz ARiMR kwoty zł z należnych mu odsetek, które dwukrotnie przewyższają tę kwotę. Oświadczenie to wpłynęło do Sądu Apelacyjnego w P. przed datą rozstrzygnięcia sprawy o zwrot kredytu w kwocie zł. Wyrokiem z maja 2009 r. Sąd Apelacyjny w P. oddalił apelację ARiMR od wyroku Sądu Okręgowego w Z.G. W uzasadnieniu wyroku stwierdził, że kwestia skuteczności potrącenia dokonanego przez rolnika przesądzona została w wyroku Sądu Apelacyjnego w W., a wyrok tego Sądu ma moc wiążącą dla innych sądów. W końcowej części uzasadnienia wyroku Sąd Apelacyjny w P. uznał, że apelacja ARiMR nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż jej wierzytelność z tytułu kredytu na kwotę zł uległa umorzeniu w wyniku potrącenia. Pozwy wniesione przez ARiMR do Sądu Okręgowego w Z.G. oparte zostały jak wyżej podano na takiej samej podstawie faktycznej i takiej samej podstawie prawnej. Wyroki w obu sprawach powinny więc być jednakowe. Tymczasem Sąd Apelacyjny w P. w jednej sprawie zajął stanowisko, że potrącenie dokonane przez rolnika w 1994 r. było nieskuteczne, w drugiej zaś że było skuteczne. Pierwszy wyrok tego Sądu stoi w jawnej sprzeczności ze wcześniejszym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W., narusza więc postanowienia art k.p.c. Drugi wyrok jest zgodny z prawem. Pismem z listopada 2009 r. komornik sądowy zawiadomił rolnika o wszczęciu egzekucji na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Z.G. zmienionego przez Sąd Apelacyjny w P. na niekorzyść rolnika w sprawie o zwrot kredytu w kwocie zł. 31 listopada 2009 r. rolnik wniósł do Sądu Rejonowego w K.O. powództwo o pozbawienie wykonalności prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Z.G. Za podstawę powództwa przyjęty został art pkt 2 k.p.c. W uzasadnieniu pozwu stwierdzono, że po zasądzeniu od rolnika na rzecz ARiMR kwoty zł jego zobowiązanie wygasło na skutek dokonanego przez niego 9 kwietnia 2009 r. potrącenia. Wyrokiem z czerwca 2010 r. Sąd Rejonowy w K.O. oddalił powództwo przeciwegzekucyjne. W uzasadnieniu wyroku trafnie przywołał art k.p.c., ale nie wyciągnął z tego przepisu właściwych wniosków. Przyjął mianowicie, iż na mocy tego przepisu jest związany wyrokiem Sądu Apelacyjnego w P. co do tego, że wierzytelność ARiMR nie uległa umorzeniu w wyniku potrącenia, natomiast nie wziął pod uwagę wcześniejszego wyroku Sądu Apelacyjnego w W., z którego jasno wynika, że wierzytelność ta uległa umorzeniu na skutek potrącenia. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W. związany jest nie tylko Sąd Apelacyjny w P., który rozpatrywał apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Z.G., lecz także Sąd Rejonowy w K.O., który rozpatrywał powództwo przeciwegzekucyjne. Sąd Apelacyjny w P. dostrzegł błąd, który popełnił przy rozpatrywaniu apelacji od wyroku dotyczącego kredytu w kwocie zł. Zmienił więc zdanie przy rozpatrywaniu w późniejszym terminie apelacji od wyroku dotyczącego kredytu w kwocie zł. W uzasadnieniu wyroku w tej drugiej sprawie przyznał wyraźnie, że jest związany wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W. Oddalił przeto apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Z.G., uznając za Sądem Apelacyjnym w W., że wierzytelność ARiMR uległa umorzeniu na skutek potrącenia.

3 W świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w W. sytuacja rolnika jest taka, że nie musi on zwracać ARiMR kredytów, bo uległy one umorzeniu w wyniku potrącenia, ale nie może też domagać się od ARiMR odsetek, które byłyby dwukrotnie wyższe od tych kredytów, gdyby kredyty nie zostały potrącone. Bilans rozliczeń między ARiMR a rolnikiem wychodzi więc na zero. Zupełnie inaczej zaś sprawa wygląda w świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w P. Sąd ten nie uznał potrącenia dokonanego przez rolnika w 1994 r. za skuteczne, a jednocześnie przemilczał całkowicie sprawę odsetek. Rozliczenie między ARiMR wygląda więc następująco. Rolnik musi zapłacić ARiMR kwotę zł z tytułu zwrotu kredytu, sam zaś nie może żądać od ARiMR odsetek, ponieważ żaden z sądów mu ich wyraźnie nie przyznał. Selektywna interpretacja uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w W. przez Sąd Apelacyjny w P. i Sąd Rejonowy w K.O. doprowadziła do tego, że rolnik nie tylko pozbawiony miałby być odsetek w kwocie przekraczającej zł, lecz jeszcze musiałby zapłacić ARiMR zł z tytułu zwrotu kredytu. Prawidłowa wykładnia wyroku Sądu Apelacyjnego w W. musi prowadzić do wniosku, że jeśli nie uzna się potrącenia za skuteczne, to ARiMR należeć się będzie zwrot kredytu w kwocie zł, rolnikowi zaś należeć się będą odsetki w kwocie przekraczającej zł. Sąd Apelacyjny w P. nie uznał potrącenia za skuteczne i zasądził od rolnika na rzecz ARiMR kwotę zł tytułem zwrotu kredytu. Stworzył więc tym samym nowy stan faktyczny. Skoro potrącenia w świetle jego wyroku nie było, to rolnikowi należą się odsetki. A jeżeli z odsetek tych potrącił on wierzytelność ARiMR po zasądzeniu na jej rzecz kwoty zł, to jeszcze przysługuje mu w stosunku do ARiMR roszczenie o zapłatę różnicy. Od wyroku Sądu Rejonowego w K.O., mocą którego oddalone zostało powództwo przeciwegzekucyjne, rolnik wniósł apelację do Sądu Okręgowego w Z.G. W uzasadnieniu apelacji zarzucił Sądowi Rejonowemu, że nie dokonał on funkcjonalnej wykładni wyroków Sądu Apelacyjnego w W. i Sądu Apelacyjnego w P., lecz oparł swoje rozstrzygnięcie na literalnym brzmieniu wyroku tego drugiego Sądu. Zdaniem rolnika, rozstrzygnięcie to jest wadliwe, ponieważ oparte zostało na błędnych przesłankach. Sąd Okręgowy w Z.G. oddalił apelację. W uzasadnieniu wyroku zawarł twierdzenie, zgodnie z którym: We wszelkiej interpretacji należy posługiwać się wykładnią językową, zaś wykładnia celowościowa może mieć znaczenie wyłącznie pomocnicze. Z twierdzeniem tym nie sposób się zgodzić. Normy zawarte w wyroku, jako normy indywidualne, są konkretyzacją norm prawnych, które mają charakter abstrakcyjny 1. Skoro więc przy wykładni przepisów prawa stosuje się trzy metody wykładni (językową, systemową i funkcjonalną) 2, nie ma żadnych powodów, by wykładnia wyroku miała być dokonywana wyłącznie w kontekście językowym. W piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się, że przy wykładni prawa punktem wyjścia jest metoda wykładni językowej, ale gdy jej zastosowanie nie pozwala na usunięcie wątpliwości, należy przejść do wykładni systemowej, jeżeli zaś i ona nie daje należytych efektów konieczne jest zastosowanie wykładni funkcjonalnej 3. Podobne reguły powinny być stosowane przy wykładni niejasnych wyroków. Sąd Okręgowy w Z.G. stwierdził w uzasadnieniu wyroku, że celem wykładni wyroku Sądu Apelacyjnego w W. i wyroku Sądu Apelacyjnego w P. nie było modyfikowanie tych wyroków, lecz jedynie ustalenie ich znaczenia. Jest to twierdzenie, które nie ma żadnego związku z treścią apelacji. Rolnik nie domagał się w apelacji zmodyfikowania któregokolwiek z tych wyroków, lecz jedynie wskazał na to, że to właśnie Sąd Apelacyjny w P. zmodyfikował w sposób niedopuszczalny wyrok Sądu Apelacyjnego w W. Przyjął bowiem w uzasadnieniu swojego wyroku, że wierzytelność ARiMR w kwocie zł nie została umorzona w wyniku potrącenia, podczas gdy z wyroku Sądu Apelacyjnego w W. wynika wyraźnie, że została ona w tym trybie umorzona. Rolnik domagał się od Sądu Rejonowego w K.O. poprawnej interpretacji wyroków sądów apelacyjnych w W. i w P. oraz wyciągnięcia z nich prawidłowych wniosków w kontekście art k.p.c. W świetle tego przepisu Sąd Apelacyjny w P., który orzekał później, nie mógł zignorować jednoznacznych ustaleń Sądu Apelacyjnego w W., dokonanych wcześniej. Skoro jednak zignorował on te ustalenia, to w postępowaniu o pozbawienie wykonalności jego wyroku należało wziąć pod uwagę nowe okoliczności, które zaistniały po wydaniu tego wyroku. 1 Por. W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2000, s Por. J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 128 i n. 3 Por. K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, s Zob. też M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 277 i n.

4 Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W. ustalone zostały w sposób jednoznaczny trzy fakty. Po pierwsze, ustalono, że rolnikowi od zasądzonego odszkodowania należały się odsetki ustawowe nie od czerwca 1999 r., jak ustalił Sąd Okręgowy w W., lecz od sierpnia 1994 r.; po drugie, ustalono, że wierzytelność ARiMR w kwocie zł uległa umorzeniu w wyniku dokonanego przez rolnika w 1994 r. potrącenia; po trzecie, ustalono, że rolnik nie może otrzymać od zasądzonego mu odszkodowania odsetek ustawowych w takim zakresie, w jakim odszkodowanie objęte zostało potrąceniem ( zł). Wszystkie te fakty wynikają z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w W. Były one przesłankami rozstrzygnięcia zawartego w tym wyroku. Uzasadnienie decyzji sądowej jest zaś jak pisze prof. J. Wróblewski jedynym sposobem wykazania, że jest to decyzja racjonalna, a jednocześnie jest podstawą kontroli tej racjonalności, prowadzącej do uznania trafności czy też błędności podjętej decyzji 4. Ze względu na treść art k.p.c. Sąd Apelacyjny w P. nie miał prawa przyjąć w swoim wyroku, że któraś z przesłanek, na których Sąd Apelacyjny w W. oparł swój wyrok, nie wystąpiła. Tymczasem Sąd Apelacyjny w P. ocenił te przesłanki selektywnie. Nie zakwestionował pierwszej z nich, co oznacza, że uznał prawo rolnika do odsetek ustawowych od całej kwoty odszkodowania. Natomiast odmiennie potraktował dwie pozostałe przesłanki. Wbrew stanowisku Sądu Apelacyjnego w W. przyjął mianowicie, że potrącenie dokonane przez rolnika w 1994 r. nie było prawnie skuteczne i że wierzytelność ARiMR z tytułu kredytu w kwocie zł nie uległa umorzeniu. W konsekwencji więc zerowy bilans rozliczeń między ARiMR a rolnikiem, oparty na wyroku Sądu Apelacyjnego w W., uległ takiej zmianie, że rolnik z jednej strony nie może wyegzekwować od ARiMR należnych mu odsetek, z drugiej zaś musi zwrócić tej instytucji kredyt w wysokości zł. Sąd Okręgowy w Z.G., który rozpoznawał apelację od wyroku Sądu Rejonowego w K.O., stwierdził w uzasadnieniu swojego wyroku, że rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w W. korzysta w całości z powagi rzeczy osądzonej, w tym także w zakresie odsetek, nie może więc być modyfikowane. Sąd Okręgowy nie zauważył jednak, że rolnik nie domagał się w apelacji zmodyfikowania wyroku Sądu Apelacyjnego w W., lecz jedynie wyciągnięcia z niego prawidłowych wniosków. Oddalając odsetki od wierzytelności objętej potrąceniem, Sąd Apelacyjny w W. wyraźnie wskazał, że od wierzytelności potrąconych odsetki nie przysługują. Powołał się przy tym na oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, które zawarte jest w piśmie rolnika z 1994 r. Sąd Apelacyjny w P. natomiast potrącenia tego nie uwzględnił. Po wyroku tego Sądu powstała więc nowa sytuacja. Rolnik musi zwrócić kredyt w kwocie zł, a jednocześnie nie może domagać się od ARiMR odsetek, gdyż zdaniem tego Sądu zostały one oddalone przez Sąd Apelacyjny w W. Jeżeli podstawą rozliczeń między ARiMR a rolnikiem ma być wyrok Sądu Apelacyjnego w P., a nie wyrok Sądu Apelacyjnego w W., to nie można zasadnie twierdzić, że rolnikowi nie należą się odsetki, które oddalił Sąd Apelacyjny w W. Oddalenie nastąpiło bowiem przy założeniu, że prawo do nich nie powstało, albowiem wierzytelność, od której mogły być liczone, uległa umorzeniu w wyniku potrącenia. Skoro Sąd Apelacyjny w P. przyjął, że potrącenie nie było skuteczne, to aktualizuje się uprawnienie rolnika do żądania odsetek. Potrącenie z tych odsetek kredytu w kwocie zł, dokonane przez rolnika po wyroku Sądu Apelacyjnego P., jest więc skuteczne. Powództwo przeciwegzekucyjne rolnika powinno zatem być uwzględnione. W tym kontekście na uwagę zasługuje opinia K. Piaseckiego, wyrażona w komentarzu do Kodeksu postępowania cywilnego 5, oparta na orzeczeniu Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 1980 r., IV CR 85/80 6. Jej treść jest następująca: Do uznania, że sprawa została prawomocnie osądzona, a więc że istnieją podstawy do odrzucenia nowego pozwu (art i art. 366 k.p.c.), nie wystarcza samo stwierdzenie, że w obydwu sprawach chodzi o to samo roszczenie i że strony obydwu procesów są identyczne; mimo bowiem identyczności stron i dochodzonego roszczenia stan rzeczy osądzonej nie występuje, jeżeli uległy zmianie okoliczności, których istnienie było przyczyną oddalenia pierwszego powództwa, a więc jeżeli roszczenie stało się w świetle nowego stanu faktycznego uzasadnione. W świetle opisanego wyżej stanu rzeczy nie ulega żadnej wątpliwości, że po wydaniu przez Sąd Apelacyjny w P. wyroku co do kredytu w kwocie zł w sprawie rolnika zaistniały nowe 4 J. Wróblewski, Sądowe, s Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1 505, t. 1, red. K. Piasecki, Warszawa 2006 r., s. 1336, poz. 25, ust OSN 1980, nr 11, poz. 214.

5 okoliczności. Po wyroku Sądu Apelacyjnego w W. nie mógł on żądać od ARiMR odsetek od wierzytelności uznanej za potrąconą. Natomiast po wyroku Sądu Apelacyjnego w P. może ich żądać, ponieważ Sąd ten uznał, że potrącenia nie było. Skoro w świetle tego ostatniego wyroku może on żądać odsetek, to jest oczywiste, że może je potrącić z wierzytelności ARiMR. Stanowiska Sądu Rejonowego w K.O. i Sądu Okręgowego w Z.G. w tej sprawie są nietrafne, oparte bowiem zostały na błędnych przesłankach. Według art k.c. dwie wierzytelności można potrącić, jeżeli są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym. W świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w W. rolnik nie mógł dochodzić przed sądem odsetek, ponieważ jego wierzytelność, od której miały być liczone, uległa umorzeniu w wyniku potrącenia. Natomiast w świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w P. może on dochodzić odsetek, ponieważ Sąd ten uznał, że wierzytelność nie została potrącona i zasądził na rzecz ARiMR roszczenie z tytułu kredytu. Skoro zaś tych odsetek jak wyżej stwierdzono może dochodzić, to może też dokonać ich potrącenia z wierzytelności ARiMR. Według art. 45 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia jego sprawy. Sprawa rolnika, o którym mowa w tym artykule, nie została rozpatrzona sprawiedliwie. W postępowaniu przeciwegzekucyjnym utrzymano bowiem w mocy wyrok Sądu Apelacyjnego w P., który jest sprzeczny z wcześniejszym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W. Artykuł k.p.c. zaś stanowi, że przy rozpatrywaniu sprawy sąd związany jest wcześniejszym wyrokiem innego sądu. Po wydaniu wyroku przez Sąd Apelacyjny w P. nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie rolnika wobec ARiMR wygasło. Potrącił on bowiem kredyt ARiMR w kwocie zł z należnych mu odsetek. Zaistniała więc pełna podstawa do tego, by wyrok Sądu Apelacyjnego w P. pozbawić wykonalności (art pkt 2 k.p.c.).

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt I CSK 197/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 772/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 września 2015 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 357/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 marca 2007 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Irena

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 242/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 kwietnia 2014 r. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003 r. V CK 486/02

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003 r. V CK 486/02 id: 20197 1. Przewidziane tym przepisem [art. 1105 2 k.p.c. - wstawienie własne] uzależnienie dopuszczalności skutecznego zastrzeżenia klauzuli arbitrażowej od zagranicznego statusu co najmniej jednej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie z powództwa L. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. przeciwko Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w W.

POSTANOWIENIE. w sprawie z powództwa L. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. przeciwko Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w W. Sygn. akt I CSK 550/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 czerwca 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Niedużak w sprawie z

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 403/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CK 240/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 października 2004 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSA Elżbieta Strelcow w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sygn. akt I CSK 218/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2006 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 38/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2006 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 20 listopada 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 20 listopada 2015 r. Sygn. akt III CZP 52/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 20 listopada 2015 r. Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek banku,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 81/09. Dnia 17 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 81/09. Dnia 17 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 81/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 grudnia 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski SSA Barbara Trębska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski SSN Zbigniew Strus

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski SSN Zbigniew Strus Sygn. akt V CK 296/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 listopada 2005 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Powództwo pracownika przeciwko pracodawcy o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy podlega oddaleniu ze względu na brak biernej legitymacji procesowej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 529/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2014 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Struzik (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Struzik (sprawozdawca) Sygn. akt V CK 537/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 kwietnia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Struzik

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 332/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 grudnia 2007 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

1. [W] ramach skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego wyłączone jest badanie sprawy osądzonej przez sąd polubowny pod kątem merytorycznym.

1. [W] ramach skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego wyłączone jest badanie sprawy osądzonej przez sąd polubowny pod kątem merytorycznym. id: 20363 1. [W] ramach skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego wyłączone jest badanie sprawy osądzonej przez sąd polubowny pod kątem merytorycznym. 2. [P]rzez podstawowe zasady porządku prawnego naleŝy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I PZ 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I PZ 4/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2006 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa J. W. przeciwko M. Polska Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o przywrócenie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 21/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 grudnia 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 66/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 listopada 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek Protokolant Bożena Kowalska w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 673/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 sierpnia 2015 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 stycznia 2009 r. I BP 12/08

Wyrok z dnia 6 stycznia 2009 r. I BP 12/08 Wyrok z dnia 6 stycznia 2009 r. I BP 12/08 Uprawomocnienie się wyroku przywracającego do pracy i zgłoszenie przez pracownika w ciągu 7 dni gotowości niezwłocznego jej podjęcia (art. 48 1 k.p.) powoduje

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13 Id: 20382 [S]posób doręczenia określony w art. 1160 k.p.c., należy stosować także do wyroków sądów polubownych. ( ) [B]rak dostatecznych podstaw, aby przez pisemne zawiadomienie, o którym mowa w art. 1160

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 288/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 lutego 2007 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) SSN Henryk

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Od apelacji lub skargi kasacyjnej w sprawie z zakresu prawa pracy należy uiścić opłatę stosunkową od wartości przedmiotu zaskarżenia, choćby była niższa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Sprawy dotyczące odpowiedzialności majątkowej żołnierzy są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 1 k.p.c. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 19 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 19 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 715/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CNP 47/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 listopada 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Jan Katner SSA Barbara

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 r. IX GC 605/16

Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 r. IX GC 605/16 Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 r. IX GC 605/16 Sąd Okręgowy w składzie: SSO Grzegorz Dyrga Protokolant: asystent Andrzej Myszewski po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 roku w Krakowie

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 434/14. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 434/14. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSK 434/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CZ 53/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 480/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 maja 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 439/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 kwietnia 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 258/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 526/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 23 stycznia 2002 r. I PKN 786/00

Wyrok z dnia 23 stycznia 2002 r. I PKN 786/00 Wyrok z dnia 23 stycznia 2002 r. I PKN 786/00 1. Umowa nie może mieć mieszanego charakteru, łączącego elementy umowy o pracę i umowy zlecenia. 2. Po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt IV CNP 15/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 stycznia 2016 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 763/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 212/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 października 2007 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 lipca 2000 r. I PKN 724/99

Wyrok z dnia 7 lipca 2000 r. I PKN 724/99 Wyrok z dnia 7 lipca 2000 r. I PKN 724/99 Orzeczenie sądu karnego zobowiązujące skazanego do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przestępstwem, które nie nadaje się do egzekucji cywilnej,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I BP 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa M. J. przeciwko D. R. o wznowienie postępowania w sprawie Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 505/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 maja 2013 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 28 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 28 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CSK 155/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I BP 11/14. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 października 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 211/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 stycznia 2010 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 292/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Romualda Spyt Sygn. akt II PZ 36/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 stycznia 2012 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Romualda Spyt w sprawie z powództwa P.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka Sygn. akt II CK 406/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2005 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E 1 Sygn. akt III CZP 31/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa Firmy B. A. M. S. spółki jawnej z siedzibą w G. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Wielkopolskiemu o zapłatę na skutek apelacji powódki

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wypłata emerytury wojskowej w roku 2000 powinna być dokonana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 8 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 8 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 299/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Marta

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSA Dariusz Dończyk

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSA Dariusz Dończyk Sygn. akt II CSK 231/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 października 2008 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSA Dariusz Dończyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2005 r. I ACa 1174/05

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2005 r. I ACa 1174/05 id: 20284 Sąd rozpoznając skargę uprawniony jest jedynie do oceny czy zaskarżony wyrok Sądu polubownego dotknięty jest naruszeniami wskazanymi w art. 712 1 k.p.c., a więc w niniejszej sprawie uchybia praworządności

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 111/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 listopada 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 5 maja 2005 r., IV CK 735/04

Postanowienie z dnia 5 maja 2005 r., IV CK 735/04 Postanowienie z dnia 5 maja 2005 r., IV CK 735/04 Prawomocne rozstrzygnięcie o żądaniach opartych na art. 72 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 236/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 lutego 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt II CSK 585/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 czerwca 2015 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt II PK 68/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2007 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa S. M. przeciwko D. Sp. z o.o. w D. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CK 706/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Sygn. akt I ACa 1420/07 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2008 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SA Edyta Jefimko Sędziowie: SA Roman

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 387/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 września 2011 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Kazimierz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Anna Owczarek (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) Sygn. akt V CZ 34/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 maja 2014 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) w sprawie z wniosku R.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 15/13. Dnia 18 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 15/13. Dnia 18 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III CZP 15/13 POSTANOWIENIE Dnia 18 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 491/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 października 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSA Marek Machnij

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca przed sądem Środki odwoławcze. Wpisany przez Michał Koralewski

Przedsiębiorca przed sądem Środki odwoławcze. Wpisany przez Michał Koralewski W przypadku gdy sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu zwyczajnym, od wyroku sądu I instancji przysługuje apelacja, a od niektórych wyroków sądu odwoławczego skarga kasacyjna. W zależności od rodzaju

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 16/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 czerwca 2010 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt IV CSK 133/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2015 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 kwietnia 1998 r. I PKN 55/98. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 KP ustala się według wynagrodzenia

Wyrok z dnia 22 kwietnia 1998 r. I PKN 55/98. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 KP ustala się według wynagrodzenia Wyrok z dnia 22 kwietnia 1998 r. I PKN 55/98 Odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 KP ustala się według wynagrodzenia brutto. Przewodniczący SSN: Walerian Sanetra, Sędziowie: SN Barbara Wagner, SA Alina

Bardziej szczegółowo

POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH w oparciu o projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym radca prawny Leszek Koziorowski adwokat Aleksander Woźnicki GESSEL Czerwiec

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 226/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 kwietnia 2013 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 211/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 listopada 2009 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CSK 98/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 stycznia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Postanowienie z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Przewodniczący: Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (spr.). Sędziowie SN: Iwona Koper, Zbigniew Kwaśniewski. Protokolant: Bożena Nowicka. Sąd

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon Sygn. akt III CSK 113/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 lutego 2010 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 kwietnia 2002 r., II CKN 1201/00

Wyrok z dnia 18 kwietnia 2002 r., II CKN 1201/00 Wyrok z dnia 18 kwietnia 2002 r., II CKN 1201/00 Przepisy art. 50 1 i art. 51 3 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (jedn. tekst: Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz.

Bardziej szczegółowo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 października 2004 r. I ACa 565/04

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 października 2004 r. I ACa 565/04 id: 20282 1. [S]ąd, do którego wniesiono skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego, nie działa jako Sąd II instancji, uprawniony do merytorycznego badania sprawy z zastosowaniem przepisów prawa materialnego,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) Sygn. akt IV CZ 38/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 października 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. III PK 61/09

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. III PK 61/09 Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. III PK 61/09 Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 686/14. Dnia 24 września 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 686/14. Dnia 24 września 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V CSK 686/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 września 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 47/11. Dnia 25 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 47/11. Dnia 25 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt V CSK 47/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 stycznia 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie Sygn. akt III CZP 76/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa A. T. przeciwko C. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w B. z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 762/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 października 2011 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Marek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 212/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 października 2008 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo