Pozbawienie wyroku wykonalności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozbawienie wyroku wykonalności"

Transkrypt

1 BRONISŁAW ZIEMIANIN Pozbawienie wyroku wykonalności Prawomocny wyrok sądowy jest tytułem egzekucyjnym. Wiąże on wszystkie podmioty prawa, w tym także sądy oraz organy władzy i administracji publicznej (art k.p.c.). Jeżeli zostanie zaopatrzony w sądową klauzulę wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, który może być podstawą egzekucji (art. 776 k.p.c.). Moc wyroku nie jest jednak absolutna. Może on być udaremniony, jeżeli po jego wydaniu pojawi się któraś z okoliczności wymienionych w art k.p.c., np. zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło. Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności następuje w takim przypadku w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego. Powództwo wytacza się przed sąd właściwy rzeczowo, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja (art k.p.c.). W 2010 r. rolnik X.X. wytoczył przed Sąd Rejonowy w K.O. powództwo o pozbawienie wykonalności wyroku Sądu Apelacyjnego w P. Sąd Rejonowy powództwo oddalił, Sąd Okręgowy w Z.G. zaś oddalił apelację. Wszystkie trzy wyroki zasługują na refleksję. Punktem wyjścia analizy będzie stan faktyczny, który leżał u ich podstaw. W 1993 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objęła gospodarstwo rolnika X.X. restrukturyzacją. Rolnik otrzymał od ARiMR dwa kredyty na łączną kwotę zł ( zł i zł). Tucz gęsi, którym się zajmował, nie dał jednak spodziewanych efektów, ponieważ ARiMR nie uruchomiła w terminie umownym kredytu na kwotę zł. W 1994 r. rolnik potrącił wierzytelność ARiMR z tytułu obu kredytów z własną wierzytelnością z tytułu poniesionej straty na hodowli gęsi. Strata rolnika przekraczała znacznie wartość obu kredytów. Niezależnie od dokonanego potrącenia zażądał on więc naprawienia pozostałej szkody. ARiMR odmówiła. Rolnik skierował więc w 1996 r. pozew do Sądu Okręgowego w W. Przedmiotem sporu była kwota przekraczająca zł. Wyrokiem z grudnia 2006 r. Sąd Okręgowy w W. zasądził od ARiMR na rzecz rolnika odszkodowanie w wysokości zł oraz odsetki ustawowe za okres od czerwca 1999 r. do dnia zapłaty. Wyrokiem z marca 2008 r. Sąd Apelacyjny w W. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że zasądził dodatkowo odsetki za okres od sierpnia 1994 r. do czerwca 1999 r., ale nie od całej zasądzonej przez Sąd Okręgowy kwoty, lecz od różnicy między tą kwotą a kwotą kredytów objętych potrąceniem. Odsetki od całej zasądzonej kwoty wyniosłyby za ten okres ponad zł. Natomiast Sąd Apelacyjny zasądził odsetki jedynie w kwocie nieznacznie przekraczającej zł. W uzasadnieniu wyroku Sąd ten dokonał dwóch ważnych ustaleń: po pierwsze, że potrącenie dokonane przez rolnika w 1994 r. wierzytelności ARiMR w kwocie zł było prawnie skuteczne; po drugie, że od wierzytelności objętej potrąceniem rolnik nie może domagać się odsetek, gdyż uległa ona umorzeniu. W lipcu 2000 r. ARiMR, nie czekając na wyrok Sądu Okręgowego w W. z powództwa rolnika, wniosła przeciwko niemu dwa powództwa do Sądu Okręgowego w Z.G. Jednym dochodziła zwrotu kredytu w kwocie zł, a drugim w kwocie zł. Obydwa powództwa oparte były na jednakowej podstawie faktycznej i jednakowej podstawie prawnej. Sąd Okręgowy w Z.G. zawiesił postępowania w obu sprawach do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed Sądem Okręgowym w W. Zawieszone postępowania podjęte zostały dopiero po wydaniu wyroku przez Sąd Apelacyjny w W., to znaczy w 2008 r. Wyrokiem z grudnia 2008 r. Sąd Okręgowy w Z.G. umorzył obydwa postępowania, przyjmując za Sądem Apelacyjnym w W., że potrącenie wierzytelności ARiMR w kwotach zł i zł, którego dokonał rolnik w 1994 r., było prawnie skuteczne. Sąd uznał zgodnie z art k.c. że wierzytelności potrącone uległy umorzeniu, postępowanie sądowe o ich zaspokojenie jest więc bezprzedmiotowe. Wyrokiem z 8 kwietnia 2009 r. Sąd Apelacyjny w P. zmienił pierwszy wyrok Sądu Okręgowego w Z.G. w ten sposób, że zasądził od rolnika na rzecz ARiMR kwotę zł oraz koszty postępowania. W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny w P. przyjął wbrew stanowisku Sądu Apelacyjnego w W. że dokonane przez rolnika w 1994 r. potrącenie wierzytelności było nieskuteczne.

2 W piśmie procesowym z 9 kwietnia 2009 r., skierowanym do Sądu Apelacyjnego w P. przed wydaniem wyroku w drugiej sprawie, której przedmiotem było roszczenie ARiMR o zwrot kredytu w kwocie zł, pełnomocnik rolnika poddał ostrej krytyce wyrok, którym zasądzono na rzecz ARiMR kwotę zł. Pełnomocnik wskazał na wyraźną sprzeczność ustaleń Sądu Apelacyjnego w P. z wcześniejszym ustaleniem Sądu Apelacyjnego w W. i na naruszenie przez Sąd Apelacyjny w P. art k.p.c., zgodnie z którym Sąd ten był związany wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W. Po wyroku Sądu Apelacyjnego w P. powstała zupełnie nowa sytuacja prawna. Sąd Apelacyjny w W. uznał wcześniej, że rolnikowi przysługują odsetki za okres od sierpnia 1994 r. do czerwca 1999 r., jednakże nie mogą one być liczone od tej części wierzytelności, która została objęta potrąceniem. Sąd Apelacyjny w P. zaś przyjął, że potrącenie nie doszło do skutku, natomiast odsetki przemilczał. W świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w W. rolnik nie ma obowiązku zwrócić ARiMR kredytu w kwocie zł, ponieważ uległ on umorzeniu w wyniku potrącenia. Natomiast w świetle późniejszego wyroku Sądu Apelacyjnego w P. miałby zwrócić ten kredyt, nie otrzymując od ARiMR należnych odsetek od wierzytelności, która zdaniem tego Sądu nie została potrącona. Biorąc pod uwagę ten anormalny stan rzeczy, który wytworzony został po wyroku Sądu Apelacyjnego w P., rolnik złożył 9 kwietnia 2010 r. pisemne oświadczenie o potrąceniu zasądzonej na rzecz ARiMR kwoty zł z należnych mu odsetek, które dwukrotnie przewyższają tę kwotę. Oświadczenie to wpłynęło do Sądu Apelacyjnego w P. przed datą rozstrzygnięcia sprawy o zwrot kredytu w kwocie zł. Wyrokiem z maja 2009 r. Sąd Apelacyjny w P. oddalił apelację ARiMR od wyroku Sądu Okręgowego w Z.G. W uzasadnieniu wyroku stwierdził, że kwestia skuteczności potrącenia dokonanego przez rolnika przesądzona została w wyroku Sądu Apelacyjnego w W., a wyrok tego Sądu ma moc wiążącą dla innych sądów. W końcowej części uzasadnienia wyroku Sąd Apelacyjny w P. uznał, że apelacja ARiMR nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż jej wierzytelność z tytułu kredytu na kwotę zł uległa umorzeniu w wyniku potrącenia. Pozwy wniesione przez ARiMR do Sądu Okręgowego w Z.G. oparte zostały jak wyżej podano na takiej samej podstawie faktycznej i takiej samej podstawie prawnej. Wyroki w obu sprawach powinny więc być jednakowe. Tymczasem Sąd Apelacyjny w P. w jednej sprawie zajął stanowisko, że potrącenie dokonane przez rolnika w 1994 r. było nieskuteczne, w drugiej zaś że było skuteczne. Pierwszy wyrok tego Sądu stoi w jawnej sprzeczności ze wcześniejszym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W., narusza więc postanowienia art k.p.c. Drugi wyrok jest zgodny z prawem. Pismem z listopada 2009 r. komornik sądowy zawiadomił rolnika o wszczęciu egzekucji na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Z.G. zmienionego przez Sąd Apelacyjny w P. na niekorzyść rolnika w sprawie o zwrot kredytu w kwocie zł. 31 listopada 2009 r. rolnik wniósł do Sądu Rejonowego w K.O. powództwo o pozbawienie wykonalności prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Z.G. Za podstawę powództwa przyjęty został art pkt 2 k.p.c. W uzasadnieniu pozwu stwierdzono, że po zasądzeniu od rolnika na rzecz ARiMR kwoty zł jego zobowiązanie wygasło na skutek dokonanego przez niego 9 kwietnia 2009 r. potrącenia. Wyrokiem z czerwca 2010 r. Sąd Rejonowy w K.O. oddalił powództwo przeciwegzekucyjne. W uzasadnieniu wyroku trafnie przywołał art k.p.c., ale nie wyciągnął z tego przepisu właściwych wniosków. Przyjął mianowicie, iż na mocy tego przepisu jest związany wyrokiem Sądu Apelacyjnego w P. co do tego, że wierzytelność ARiMR nie uległa umorzeniu w wyniku potrącenia, natomiast nie wziął pod uwagę wcześniejszego wyroku Sądu Apelacyjnego w W., z którego jasno wynika, że wierzytelność ta uległa umorzeniu na skutek potrącenia. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W. związany jest nie tylko Sąd Apelacyjny w P., który rozpatrywał apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Z.G., lecz także Sąd Rejonowy w K.O., który rozpatrywał powództwo przeciwegzekucyjne. Sąd Apelacyjny w P. dostrzegł błąd, który popełnił przy rozpatrywaniu apelacji od wyroku dotyczącego kredytu w kwocie zł. Zmienił więc zdanie przy rozpatrywaniu w późniejszym terminie apelacji od wyroku dotyczącego kredytu w kwocie zł. W uzasadnieniu wyroku w tej drugiej sprawie przyznał wyraźnie, że jest związany wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W. Oddalił przeto apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Z.G., uznając za Sądem Apelacyjnym w W., że wierzytelność ARiMR uległa umorzeniu na skutek potrącenia.

3 W świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w W. sytuacja rolnika jest taka, że nie musi on zwracać ARiMR kredytów, bo uległy one umorzeniu w wyniku potrącenia, ale nie może też domagać się od ARiMR odsetek, które byłyby dwukrotnie wyższe od tych kredytów, gdyby kredyty nie zostały potrącone. Bilans rozliczeń między ARiMR a rolnikiem wychodzi więc na zero. Zupełnie inaczej zaś sprawa wygląda w świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w P. Sąd ten nie uznał potrącenia dokonanego przez rolnika w 1994 r. za skuteczne, a jednocześnie przemilczał całkowicie sprawę odsetek. Rozliczenie między ARiMR wygląda więc następująco. Rolnik musi zapłacić ARiMR kwotę zł z tytułu zwrotu kredytu, sam zaś nie może żądać od ARiMR odsetek, ponieważ żaden z sądów mu ich wyraźnie nie przyznał. Selektywna interpretacja uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w W. przez Sąd Apelacyjny w P. i Sąd Rejonowy w K.O. doprowadziła do tego, że rolnik nie tylko pozbawiony miałby być odsetek w kwocie przekraczającej zł, lecz jeszcze musiałby zapłacić ARiMR zł z tytułu zwrotu kredytu. Prawidłowa wykładnia wyroku Sądu Apelacyjnego w W. musi prowadzić do wniosku, że jeśli nie uzna się potrącenia za skuteczne, to ARiMR należeć się będzie zwrot kredytu w kwocie zł, rolnikowi zaś należeć się będą odsetki w kwocie przekraczającej zł. Sąd Apelacyjny w P. nie uznał potrącenia za skuteczne i zasądził od rolnika na rzecz ARiMR kwotę zł tytułem zwrotu kredytu. Stworzył więc tym samym nowy stan faktyczny. Skoro potrącenia w świetle jego wyroku nie było, to rolnikowi należą się odsetki. A jeżeli z odsetek tych potrącił on wierzytelność ARiMR po zasądzeniu na jej rzecz kwoty zł, to jeszcze przysługuje mu w stosunku do ARiMR roszczenie o zapłatę różnicy. Od wyroku Sądu Rejonowego w K.O., mocą którego oddalone zostało powództwo przeciwegzekucyjne, rolnik wniósł apelację do Sądu Okręgowego w Z.G. W uzasadnieniu apelacji zarzucił Sądowi Rejonowemu, że nie dokonał on funkcjonalnej wykładni wyroków Sądu Apelacyjnego w W. i Sądu Apelacyjnego w P., lecz oparł swoje rozstrzygnięcie na literalnym brzmieniu wyroku tego drugiego Sądu. Zdaniem rolnika, rozstrzygnięcie to jest wadliwe, ponieważ oparte zostało na błędnych przesłankach. Sąd Okręgowy w Z.G. oddalił apelację. W uzasadnieniu wyroku zawarł twierdzenie, zgodnie z którym: We wszelkiej interpretacji należy posługiwać się wykładnią językową, zaś wykładnia celowościowa może mieć znaczenie wyłącznie pomocnicze. Z twierdzeniem tym nie sposób się zgodzić. Normy zawarte w wyroku, jako normy indywidualne, są konkretyzacją norm prawnych, które mają charakter abstrakcyjny 1. Skoro więc przy wykładni przepisów prawa stosuje się trzy metody wykładni (językową, systemową i funkcjonalną) 2, nie ma żadnych powodów, by wykładnia wyroku miała być dokonywana wyłącznie w kontekście językowym. W piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się, że przy wykładni prawa punktem wyjścia jest metoda wykładni językowej, ale gdy jej zastosowanie nie pozwala na usunięcie wątpliwości, należy przejść do wykładni systemowej, jeżeli zaś i ona nie daje należytych efektów konieczne jest zastosowanie wykładni funkcjonalnej 3. Podobne reguły powinny być stosowane przy wykładni niejasnych wyroków. Sąd Okręgowy w Z.G. stwierdził w uzasadnieniu wyroku, że celem wykładni wyroku Sądu Apelacyjnego w W. i wyroku Sądu Apelacyjnego w P. nie było modyfikowanie tych wyroków, lecz jedynie ustalenie ich znaczenia. Jest to twierdzenie, które nie ma żadnego związku z treścią apelacji. Rolnik nie domagał się w apelacji zmodyfikowania któregokolwiek z tych wyroków, lecz jedynie wskazał na to, że to właśnie Sąd Apelacyjny w P. zmodyfikował w sposób niedopuszczalny wyrok Sądu Apelacyjnego w W. Przyjął bowiem w uzasadnieniu swojego wyroku, że wierzytelność ARiMR w kwocie zł nie została umorzona w wyniku potrącenia, podczas gdy z wyroku Sądu Apelacyjnego w W. wynika wyraźnie, że została ona w tym trybie umorzona. Rolnik domagał się od Sądu Rejonowego w K.O. poprawnej interpretacji wyroków sądów apelacyjnych w W. i w P. oraz wyciągnięcia z nich prawidłowych wniosków w kontekście art k.p.c. W świetle tego przepisu Sąd Apelacyjny w P., który orzekał później, nie mógł zignorować jednoznacznych ustaleń Sądu Apelacyjnego w W., dokonanych wcześniej. Skoro jednak zignorował on te ustalenia, to w postępowaniu o pozbawienie wykonalności jego wyroku należało wziąć pod uwagę nowe okoliczności, które zaistniały po wydaniu tego wyroku. 1 Por. W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2000, s Por. J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 128 i n. 3 Por. K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, s Zob. też M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 277 i n.

4 Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W. ustalone zostały w sposób jednoznaczny trzy fakty. Po pierwsze, ustalono, że rolnikowi od zasądzonego odszkodowania należały się odsetki ustawowe nie od czerwca 1999 r., jak ustalił Sąd Okręgowy w W., lecz od sierpnia 1994 r.; po drugie, ustalono, że wierzytelność ARiMR w kwocie zł uległa umorzeniu w wyniku dokonanego przez rolnika w 1994 r. potrącenia; po trzecie, ustalono, że rolnik nie może otrzymać od zasądzonego mu odszkodowania odsetek ustawowych w takim zakresie, w jakim odszkodowanie objęte zostało potrąceniem ( zł). Wszystkie te fakty wynikają z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w W. Były one przesłankami rozstrzygnięcia zawartego w tym wyroku. Uzasadnienie decyzji sądowej jest zaś jak pisze prof. J. Wróblewski jedynym sposobem wykazania, że jest to decyzja racjonalna, a jednocześnie jest podstawą kontroli tej racjonalności, prowadzącej do uznania trafności czy też błędności podjętej decyzji 4. Ze względu na treść art k.p.c. Sąd Apelacyjny w P. nie miał prawa przyjąć w swoim wyroku, że któraś z przesłanek, na których Sąd Apelacyjny w W. oparł swój wyrok, nie wystąpiła. Tymczasem Sąd Apelacyjny w P. ocenił te przesłanki selektywnie. Nie zakwestionował pierwszej z nich, co oznacza, że uznał prawo rolnika do odsetek ustawowych od całej kwoty odszkodowania. Natomiast odmiennie potraktował dwie pozostałe przesłanki. Wbrew stanowisku Sądu Apelacyjnego w W. przyjął mianowicie, że potrącenie dokonane przez rolnika w 1994 r. nie było prawnie skuteczne i że wierzytelność ARiMR z tytułu kredytu w kwocie zł nie uległa umorzeniu. W konsekwencji więc zerowy bilans rozliczeń między ARiMR a rolnikiem, oparty na wyroku Sądu Apelacyjnego w W., uległ takiej zmianie, że rolnik z jednej strony nie może wyegzekwować od ARiMR należnych mu odsetek, z drugiej zaś musi zwrócić tej instytucji kredyt w wysokości zł. Sąd Okręgowy w Z.G., który rozpoznawał apelację od wyroku Sądu Rejonowego w K.O., stwierdził w uzasadnieniu swojego wyroku, że rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w W. korzysta w całości z powagi rzeczy osądzonej, w tym także w zakresie odsetek, nie może więc być modyfikowane. Sąd Okręgowy nie zauważył jednak, że rolnik nie domagał się w apelacji zmodyfikowania wyroku Sądu Apelacyjnego w W., lecz jedynie wyciągnięcia z niego prawidłowych wniosków. Oddalając odsetki od wierzytelności objętej potrąceniem, Sąd Apelacyjny w W. wyraźnie wskazał, że od wierzytelności potrąconych odsetki nie przysługują. Powołał się przy tym na oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, które zawarte jest w piśmie rolnika z 1994 r. Sąd Apelacyjny w P. natomiast potrącenia tego nie uwzględnił. Po wyroku tego Sądu powstała więc nowa sytuacja. Rolnik musi zwrócić kredyt w kwocie zł, a jednocześnie nie może domagać się od ARiMR odsetek, gdyż zdaniem tego Sądu zostały one oddalone przez Sąd Apelacyjny w W. Jeżeli podstawą rozliczeń między ARiMR a rolnikiem ma być wyrok Sądu Apelacyjnego w P., a nie wyrok Sądu Apelacyjnego w W., to nie można zasadnie twierdzić, że rolnikowi nie należą się odsetki, które oddalił Sąd Apelacyjny w W. Oddalenie nastąpiło bowiem przy założeniu, że prawo do nich nie powstało, albowiem wierzytelność, od której mogły być liczone, uległa umorzeniu w wyniku potrącenia. Skoro Sąd Apelacyjny w P. przyjął, że potrącenie nie było skuteczne, to aktualizuje się uprawnienie rolnika do żądania odsetek. Potrącenie z tych odsetek kredytu w kwocie zł, dokonane przez rolnika po wyroku Sądu Apelacyjnego P., jest więc skuteczne. Powództwo przeciwegzekucyjne rolnika powinno zatem być uwzględnione. W tym kontekście na uwagę zasługuje opinia K. Piaseckiego, wyrażona w komentarzu do Kodeksu postępowania cywilnego 5, oparta na orzeczeniu Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 1980 r., IV CR 85/80 6. Jej treść jest następująca: Do uznania, że sprawa została prawomocnie osądzona, a więc że istnieją podstawy do odrzucenia nowego pozwu (art i art. 366 k.p.c.), nie wystarcza samo stwierdzenie, że w obydwu sprawach chodzi o to samo roszczenie i że strony obydwu procesów są identyczne; mimo bowiem identyczności stron i dochodzonego roszczenia stan rzeczy osądzonej nie występuje, jeżeli uległy zmianie okoliczności, których istnienie było przyczyną oddalenia pierwszego powództwa, a więc jeżeli roszczenie stało się w świetle nowego stanu faktycznego uzasadnione. W świetle opisanego wyżej stanu rzeczy nie ulega żadnej wątpliwości, że po wydaniu przez Sąd Apelacyjny w P. wyroku co do kredytu w kwocie zł w sprawie rolnika zaistniały nowe 4 J. Wróblewski, Sądowe, s Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1 505, t. 1, red. K. Piasecki, Warszawa 2006 r., s. 1336, poz. 25, ust OSN 1980, nr 11, poz. 214.

5 okoliczności. Po wyroku Sądu Apelacyjnego w W. nie mógł on żądać od ARiMR odsetek od wierzytelności uznanej za potrąconą. Natomiast po wyroku Sądu Apelacyjnego w P. może ich żądać, ponieważ Sąd ten uznał, że potrącenia nie było. Skoro w świetle tego ostatniego wyroku może on żądać odsetek, to jest oczywiste, że może je potrącić z wierzytelności ARiMR. Stanowiska Sądu Rejonowego w K.O. i Sądu Okręgowego w Z.G. w tej sprawie są nietrafne, oparte bowiem zostały na błędnych przesłankach. Według art k.c. dwie wierzytelności można potrącić, jeżeli są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym. W świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w W. rolnik nie mógł dochodzić przed sądem odsetek, ponieważ jego wierzytelność, od której miały być liczone, uległa umorzeniu w wyniku potrącenia. Natomiast w świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w P. może on dochodzić odsetek, ponieważ Sąd ten uznał, że wierzytelność nie została potrącona i zasądził na rzecz ARiMR roszczenie z tytułu kredytu. Skoro zaś tych odsetek jak wyżej stwierdzono może dochodzić, to może też dokonać ich potrącenia z wierzytelności ARiMR. Według art. 45 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia jego sprawy. Sprawa rolnika, o którym mowa w tym artykule, nie została rozpatrzona sprawiedliwie. W postępowaniu przeciwegzekucyjnym utrzymano bowiem w mocy wyrok Sądu Apelacyjnego w P., który jest sprzeczny z wcześniejszym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W. Artykuł k.p.c. zaś stanowi, że przy rozpatrywaniu sprawy sąd związany jest wcześniejszym wyrokiem innego sądu. Po wydaniu wyroku przez Sąd Apelacyjny w P. nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie rolnika wobec ARiMR wygasło. Potrącił on bowiem kredyt ARiMR w kwocie zł z należnych mu odsetek. Zaistniała więc pełna podstawa do tego, by wyrok Sądu Apelacyjnego w P. pozbawić wykonalności (art pkt 2 k.p.c.).

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt IV CNP 85/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 121/12. Dnia 6 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 121/12. Dnia 6 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CZ 121/12 POSTANOWIENIE Dnia 6 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Anna Owczarek w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 282/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 marca 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Sygn. akt II CSK 276/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 stycznia 2014 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt I CSK 197/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt IV CZ 53/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 lipca 2015 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CSK 89/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 listopada 2011 r. SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z powództwa Jadwigi N. i Krystiana N. przeciwko Jackowi O. oraz z powództwa wzajemnego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 342/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 września 2010 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZ 5/12. Dnia 16 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZ 5/12. Dnia 16 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZ 5/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 lutego 2012 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 43/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 357/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 marca 2007 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Irena

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 242/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 kwietnia 2014 r. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 18/12. Dnia 1 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 18/12. Dnia 1 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II UZ 18/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 czerwca 2012 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Maciej Pacuda w sprawie z wniosku M. R.

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003 r. V CK 486/02

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003 r. V CK 486/02 id: 20197 1. Przewidziane tym przepisem [art. 1105 2 k.p.c. - wstawienie własne] uzależnienie dopuszczalności skutecznego zastrzeżenia klauzuli arbitrażowej od zagranicznego statusu co najmniej jednej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie z powództwa L. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. przeciwko Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w W.

POSTANOWIENIE. w sprawie z powództwa L. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. przeciwko Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w W. Sygn. akt I CSK 550/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 czerwca 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Niedużak w sprawie z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 772/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 września 2015 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Anna

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 29/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 maja 2008 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 403/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CK 240/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 października 2004 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSA Elżbieta Strelcow w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 73/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 lutego 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 38/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2006 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 410/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSA Andrzej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 81/09. Dnia 17 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 81/09. Dnia 17 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 81/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 grudnia 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski SSA Barbara Trębska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 20 listopada 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 20 listopada 2015 r. Sygn. akt III CZP 52/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 20 listopada 2015 r. Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek banku,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 293/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sygn. akt I CSK 218/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2006 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski SSN Zbigniew Strus

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski SSN Zbigniew Strus Sygn. akt V CK 296/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 listopada 2005 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Powództwo pracownika przeciwko pracodawcy o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy podlega oddaleniu ze względu na brak biernej legitymacji procesowej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 529/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2014 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 332/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 grudnia 2007 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 482/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 marca 2008 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt V CSK 506/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 lipca 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt III PZ 5/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 czerwca 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk w sprawie z powództwa P.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 5/17. Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 5/17. Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II PZ 5/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 maja 2017 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSA Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSA Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt III UZ 1/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 marca 2011 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSA Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Marian Kocon

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Marian Kocon Sygn. akt II CNP 4/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 maja 2015 r. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Marian Kocon po

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt II BP 18/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 marca 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z powództwa H.P. przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o zapłatę, po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

1. [W] ramach skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego wyłączone jest badanie sprawy osądzonej przez sąd polubowny pod kątem merytorycznym.

1. [W] ramach skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego wyłączone jest badanie sprawy osądzonej przez sąd polubowny pod kątem merytorycznym. id: 20363 1. [W] ramach skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego wyłączone jest badanie sprawy osądzonej przez sąd polubowny pod kątem merytorycznym. 2. [P]rzez podstawowe zasady porządku prawnego naleŝy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I PZ 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I PZ 4/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2006 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa J. W. przeciwko M. Polska Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o przywrócenie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 99/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 kwietnia 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Struzik (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Struzik (sprawozdawca) Sygn. akt V CK 537/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 kwietnia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Struzik

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 21/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 grudnia 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I PZ 1/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2006 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z wniosku J. G. o ustanowienie adwokata z urzędu celem złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 66/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 listopada 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek Protokolant Bożena Kowalska w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 673/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 sierpnia 2015 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II PK 24/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 maja 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z powództwa K. Ż. przeciwko P. P. Sp. z o.o. w W. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 173/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 października 2010 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz SSA Anna

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13 Id: 20382 [S]posób doręczenia określony w art. 1160 k.p.c., należy stosować także do wyroków sądów polubownych. ( ) [B]rak dostatecznych podstaw, aby przez pisemne zawiadomienie, o którym mowa w art. 1160

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 43/10. Dnia 10 grudnia 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 43/10. Dnia 10 grudnia 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II PZ 43/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 grudnia 2010 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 stycznia 2009 r. I BP 12/08

Wyrok z dnia 6 stycznia 2009 r. I BP 12/08 Wyrok z dnia 6 stycznia 2009 r. I BP 12/08 Uprawomocnienie się wyroku przywracającego do pracy i zgłoszenie przez pracownika w ciągu 7 dni gotowości niezwłocznego jej podjęcia (art. 48 1 k.p.) powoduje

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 295/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 lutego 2014 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Romualda Spyt SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 56/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 listopada 2015 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 125/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 listopada 2009 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Od apelacji lub skargi kasacyjnej w sprawie z zakresu prawa pracy należy uiścić opłatę stosunkową od wartości przedmiotu zaskarżenia, choćby była niższa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt I CZ 91/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 listopada 2014 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Sprawy dotyczące odpowiedzialności majątkowej żołnierzy są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 1 k.p.c. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CNP 47/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 listopada 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Jan Katner SSA Barbara

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt Sygn. akt III UK 95/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 września 2010 r. SSN Romualda Spyt w sprawie z odwołania P. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 288/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 lutego 2007 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) SSN Henryk

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) Sygn. akt IV CZ 27/13 POSTANOWIENIE Dnia 12 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 19 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 19 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 715/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CZ 80/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 stycznia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 r. IX GC 605/16

Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 r. IX GC 605/16 Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 r. IX GC 605/16 Sąd Okręgowy w składzie: SSO Grzegorz Dyrga Protokolant: asystent Andrzej Myszewski po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 roku w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09

Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09 Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Tomasza R.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 155/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 października 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Kazimierz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 434/14. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 434/14. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSK 434/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 lutego 2001 r., IV CKN 244/00

Wyrok z dnia 16 lutego 2001 r., IV CKN 244/00 Wyrok z dnia 16 lutego 2001 r., IV CKN 244/00 Ocena, czy ustalenie treści stosunku zobowiązaniowego lub jego celu jest dopuszczalne w odniesieniu do zagadnień, które ustawa normuje w sposób imperatywny,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CZ 53/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 16/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 listopada 2015 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 480/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 maja 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 635/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 258/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 115/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 marca 2015 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 115/16 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 kwietnia 2017 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada SSN Paweł Grzegorczyk Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 228/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 stycznia 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku M.-Soda spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 14 maja 2009 r. I BP 23/08

Postanowienie z dnia 14 maja 2009 r. I BP 23/08 Postanowienie z dnia 14 maja 2009 r. I BP 23/08 Od dnia 21 października 2005 r. wierzyciele mogą żądać wydania zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego odnośnie do orzeczeń sądowych wydanych po

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 211/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 stycznia 2010 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 526/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 23 stycznia 2002 r. I PKN 786/00

Wyrok z dnia 23 stycznia 2002 r. I PKN 786/00 Wyrok z dnia 23 stycznia 2002 r. I PKN 786/00 1. Umowa nie może mieć mieszanego charakteru, łączącego elementy umowy o pracę i umowy zlecenia. 2. Po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt IV CNP 15/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 stycznia 2016 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 302/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 kwietnia 2008 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 763/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II BU 26/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 czerwca 2007 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 lipca 2000 r. I PKN 724/99

Wyrok z dnia 7 lipca 2000 r. I PKN 724/99 Wyrok z dnia 7 lipca 2000 r. I PKN 724/99 Orzeczenie sądu karnego zobowiązujące skazanego do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przestępstwem, które nie nadaje się do egzekucji cywilnej,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I BP 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa M. J. przeciwko D. R. o wznowienie postępowania w sprawie Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 212/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 października 2007 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 220/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 marca 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E 1 Sygn. akt III CZP 31/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa Firmy B. A. M. S. spółki jawnej z siedzibą w G. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Wielkopolskiemu o zapłatę na skutek apelacji powódki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 145/12. Dnia 16 maja 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 145/12. Dnia 16 maja 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt V CZ 145/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 maja 2013 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 439/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 kwietnia 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska Sygn. akt II CZ 59/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo