INFORMATOR O PIERWSZYM ETAPIE SYSTEMU WSPARCIA INFORMATYCZNEGO DZIAŁALNOŚCI OPZZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR O PIERWSZYM ETAPIE SYSTEMU WSPARCIA INFORMATYCZNEGO DZIAŁALNOŚCI OPZZ"

Transkrypt

1

2 Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ 1 listopad luty 2011 r. INFORMATOR O PIERWSZYM ETAPIE SYSTEMU WSPARCIA INFORMATYCZNEGO DZIAŁALNOŚCI OPZZ ZAŁOŻENIA, PRZEBIEG, REZULTATY PROJEKTU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V, Działanie 5.5, Poddziałanie 5.5.2, Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego Warszawa, luty 2011

3 Spis treści Jan Guz: Dlaczego ten projekt? Wstęp Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ od idei do projektu Zadanie 1: Badanie potrzeb Diagnoza stanu, określenie potrzeb i oczekiwań Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Zadanie 2: Przygotowanie i wykonanie Pierwszego etapu systemu wsparcia informatycznego OPZZ Zarys, cele i działania projektu Zarządzanie projektem Rezultaty projektu Monitoring projektu Informacja i promocja projektu Zakończenie A tak pracowaliśmy

4 Dlaczego ten projekt? Banałem jest stwierdzenie, że informacja i jej szybki przepływ we współczesnych społeczeństwach jest niezwykle ważne. A mogę dodać, że w związkach zawodowych jeszcze ważniejsze. Zwłaszcza w takiej strukturze jak Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Nasz ruch związkowy skupia wiele samodzielnych organizacji zawodowych na szczeblu ogólnopolskim, w województwach i branżach, w poszczególnych zakładach. Dlatego też szybki obieg informacji i usprawnienie procesów decyzyjnych wewnątrz naszego Porozumienia jest priorytetem mojego działania. Przygotowania do finansowanego z funduszy europejskich projektu Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ trwały blisko dwa lata. Ale trzeba pamiętać, że ten projekt to nie jest tylko komputeryzacja OPZZ, ale usprawnienie wielu procesów wewnątrz OPZZ. Począwszy m.in. od poprawienia zewnętrznego wizerunku naszego ruchu, poprzez możliwość szybkiego i łatwego tworzenia stron internetowych naszych organizacji, stworzenie baz danych w zakresie poradnictwa związkowego i prawnego, usprawnienie mechanizmu konsultacji aktów prawnych i wewnętrznego obiegu dokumentów, stworzenie możliwości prowadzenia szkoleń związkowych przez Internet, na wewnątrzzwiązkowej intranetowej sieci wymiany informacji skończywszy. W ramach projektu te działania zostały poprzedzone profesjonalnie przygotowanym badaniem ankietowym dotyczącym potrzeb związkowców. W ankiecie wzięły udział 382 osoby z władz OPZZ, ogólnokrajowych organizacji członkowskich OPZZ i struktur terytorialnych. Do- 5

5 datkowo kolejna liczna grupa naszych działaczy uczestniczyła w praktycznych testach przygotowywanych rozwiązań i wniosła wiele cennych uwag i propozycji, które zostały wprowadzone do finalnych rozwiązań. W lutym otrzymaliśmy pozytywną decyzję w sprawie kolejnego projektu: Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ, dzięki któremu przygotowane rozwiązania zaczniemy stosować w praktyce. W globalizującym się świecie i w zjednoczonej Europie konieczna jest szybka wymiana informacji, przecież prawo jest również tworzone w Brukseli i musimy odpowiedzieć na te wyzwania. I mam nadzieję, że po zakończeniu w 2012 roku projektu nasza związkowa centrala odpowie na wyzwania globalizacji, będzie nowocześniejsza, będzie lepiej, szybciej i sprawniej działała po prostu osiągniemy sukces! Dlatego serdecznie zachęcam wszystkich do współpracy z biurem projektu, do zgłaszania własnych propozycji i rozwiązań, i oczywiście do korzystania z wyników. Przewodniczący OPZZ Jan Guz 6

6 Wstęp Skuteczna obrona interesów pracowniczych w skali kraju i w zakładzie pracy to sedno misji związków zawodowych. W opinii liderów związkowych aby bronić tych interesów należy negocjować wszędzie, gdzie się da; przede wszystkim w parlamencie aż 43% wskazało taką właśnie drogę. 1 Jednak kolejne płaszczyzny dialogu to negocjacje z rządem i w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno Gospodarczych. Owo negocjacyjne nastawienie, a więc chęć prowadzenia dialogu stanowiło 50,7% wskazań respondentów, a 15,6% wskazywało na akcje czynne to jest strajki, protesty, manifestacje. W słowniku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dialog społeczny jest pojęciem obejmującym całokształt wzajemnych relacji pomiędzy związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Obejmuje także ich stosunki (dwustronne lub trójstronne) z organami państwowymi, jak rząd i jego agendy, samorząd lokalny i inne instytucje państwowe. Jest procesem stałej interakcji pomiędzy uczestnikami dialogu w celu osiągnięcia porozumienia w sprawach kontroli nad zmiennymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi w skali makro i mikro. Dialog społeczny może mieć charakter zinstytucjonalizowany (sformalizowany). W dialogu zinstytucjonalizowanym negocjacje zbiorowe są prowadzone przez specjalnie powołane do tego celu instytucje, rady czy komisje, działające na podstawie aktów prawnych lub przyjętych porozumień. Udział w pracach takich instytucji jest ograniczony do kilku najbardziej reprezentatywnych organizacji związków zawodowych i pracodawców, które mogą realnie wpływać na zachowania swoich członków i skłonić ich do zastosowania się do ustaleń ciała trójstronnego. 2 1 J. Gardawski, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w ocenie liderów organizacji związkowych należących do OPZZ. Wstępny raport na podstawie badań przeprowadzonych w pierwszych miesiącach 2007 roku. Warszawa, kwiecień J. Gardawski, Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia, praktyka. Warszawa

7 Według Międzynarodowej Organizacji Pracy dialog społeczny obejmuje wszystkie typy negocjacji, konsultacji lub prostej wymiany informacji między reprezentantami rządów, pracodawców i pracowników w sprawach odnoszących do interesujących ich problemów ekonomicznych i społecznych. Dialog może być realizowany jako proces trójstronny z rządem jako oficjalnym uczestnikiem lub może się odnosić do dwustronnych relacji między pracą i menedżmentem (lub związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców) przy udziale lub bez udziału rządu. Harmonizowanie interesów może być nieformalne lub zinstytucjonalizowane a najczęściej jest i takie i takie. Może się odbywać na poziomie narodowym, regionalnym lub zakładowym. Może odbywać się między reprezentacjami różnych grup zawodowych, w ramach sektorów lub łącząc obie płaszczyzny. 3 Związki zawodowe należące do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) są uczestnikami dialogu społecznego zarówno na płaszczyźnie trójstronnej obejmującej związki zawodowe, pracodawców i stronę rządową oraz tzw. dialogu autonomicznego obejmującego tylko związki zawodowe i pracodawców. Kompetentne uczestnictwo w dialogu społecznym na szczeblu centralnym (Sejm, Rząd, TK), branżowym (TZB), wojewódzkim (WKDS) i lokalnym, a także w negocjacjach dwustronnych wymaga dzisiaj szybkiego dostępu do wiedzy, fachowego doradztwa, sprawnej wymiany informacji i komunikacji w ramach struktur związkowych OPZZ, w branżach, a także w ogólnopolskich organizacjach związkowych skupiających kilkaset czy kilkadziesiąt organizacji związkowych działających w zakładach pracy lub instytucjach. Niezbędnym atrybutem członków społeczeństwa informacyjnego są komputer i umiejętność korzystania z Internetu wsparta nowoczesnym systemem informatycznym wspomagającym procesy zarządzania organizacją, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania wiedzy w wymaganej dla danych okoliczności formie, przekazu informacji i komunikacji wewnątrz struktury OPZZ i z zewnętrznymi podmiotami uczestnikami dialogu społecznego, doradztwo i szkolenie z wykorzystaniem efektywnych technik e-learningowych. 3 J. Gardawski, Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia, praktyka. Warszawa

8 1. Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ od idei do projektu. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych należy do najpoważniejszych uczestników dialogu społecznego w Polsce. Jego wpływ na sprawy kraju w opinii liderów związkowych określony jako bardzo duży i duży jest na poziomie 27,1%, a jako średni, ani duży, ani mały na poziomie 47,6% respondentów. To wielka odpowiedzialność, ponieważ - zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami ustawowymi - związki zawodowe w zakresie praw i interesów zbiorowych, reprezentują wszystkich pracowników a więc także tych, którzy do niego nie należą. Świadomość stanu posiadanych środków technicznych do komunikacji, przekazu informacji, konsultacji żywotnych problemów będących przedmiotem dialogu społecznego realizowanego na wszystkich szczeblach struktury OPZZ, rzeczowa i zgodna opinia liderów najważniejszych podmiotów struktury i kierownictwa OPZZ w sprawie konieczności zmiany sytuacji, była główną inspiracją do podjęcia zadania wsparcia informatycznego działalności OPZZ. Ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej konkurs w ramach Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rozwój dialogu społecznego, Podziałanie Wzmocnienie dialogu społecznego, stworzył konfederacji związkowej możliwość przygotowania projektu wypełniającego treści działań wymienionych w Dokumentacji konkursowej, które mogą uzyskać dofinansowanie. W projekcie Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ, biorąc pod uwagę możliwości kadrowe i finansowe, założono etapową realizację całego zadania. Dlatego 9

9 złożony wniosek określał, że celem Pierwszego etapu jest uzyskanie do końca 2010 roku diagnozy stanu, wypracowanie strategii oraz opracowanie pierwszego etapu systemu informatycznego wsparcia działalności OPZZ, uczestnika dialogu społecznego. 10

10 Zadanie 1: Badanie potrzeb 1.1. Diagnoza stanu, określenie potrzeb i oczekiwań Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest największą konfederacją związkową w Polsce. Skupia ok. 800 tys. osób, w tym kobiety stanowią ok. 48% stanu. Podstawową strukturę stanowią rady wojewódzkie i 9 branż. Branże skupiają 81 ogólnopolskich organizacji związkowych. Rady Powiatowe OPZZ prowadzą działalność na terenie 265 powiatów. Z posiadanych przez OPZZ danych wynika, że do Porozumienia należy ok organizacji związkowych. Przy tak złożonej i zróżnicowanej strukturze organizacyjnej i znacznym rozproszeniu podmiotów struktury na terenie całego kraju oraz niskim poziomie zorganizowania i skromnym wyposażeniu technicznym poszczególnych podmiotów, zdefiniowanie potrzeb i obszarów wsparcia informatycznego w codziennej działalności jest zadaniem bardzo złożonym. Dlatego projektodawca zaplanował w projekcie jako Zadanie 1 Badanie potrzeb, to jest, zbadanie stanu, problemów i potrzeb struktur związkowych procesu zarządzania, komunikacji, informacji, doradztwa i szkoleń oraz potrzeby modernizacji tych obszarów działalności OPZZ. 4 Celem badania było wypracowanie przesłanek strategii usprawnienia funkcjonowania OPZZ, w tym zwiększenie efektywności zarządzania, systemu komunikacji społecznej, wymiany informacji i prowadzenia konsultacji, doradztwa i szkolenia kadr z wykorzystaniem technologii informatycznych. 5 Właśnie dlatego założono w projekcie, że badaniem 4 J. Chorążuk, Raport z badania Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ, Warszawa j.w. 11

11 objętych będzie 367 kobiet i mężczyzn reprezentujących kadrę kierowniczą o następującej strukturze: kierownictwo OPZZ, przewodniczący lub członkowie kierownictw struktur związkowych należących do OPZZ to jest federacji, zrzeszeń i ogólnopolskich związków zawodowych, branż i struktur terenowych w tym przewodniczący rad wojewódzkich i niektórych powiatowych. Narzędziem badawczym była ankieta wywiadu kwestionariuszowego przygotowana przez Zespół badawczy pod kierownictwem socjologa doktora Jerzego Chorążuka, konsultanta naukowego projektu. Narzędzie to zgodnie z zasadami metodologii badań socjologicznych zostało poddane pilotażowi a wzięło w nim udział 15 osób, reprezentujących organy OPZZ, komisje problemowe, rady wojewódzkie i kierownictwa branż. Zgodnie z zaleceniami dokumentu Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL 6, ankieta na którą udzielali odpowiedzi reprezentanci i reprezentantki kierownictwa podmiotów struktury OPZZ, uwzględniała zagadnienia dotyczące równości płci. Badanie, przeprowadzone zostało metodą bezpośredniego wywiadu przez starannie dobranych badaczy, posiadających odpowiednie predyspozycje osobowe, merytoryczne i przeszkolonych do wykonania tego zadania. Raport z badania, opracowany przez doktora Jerzego Chorążuka przy wsparciu zespołu konsultantów przynosi wiedzę w następującym zakresie: diagnozuje stan informacji w podstawowych obszarach funkcjonowania OPZZ; określa potrzeby i oczekiwania badanych działaczy OPZZ w ważnych obszarach działania OPZZ, w tym: w zakresie komunikacji społecznej, przepływu informacji, usprawnień organizacyjnych, zarządczych i szkoleń. 7 Raport szczegółowo prezentuje wyniki badania 382 osób uczestniczących w badaniu - kobiet i mężczyzn (w tym 31,3% kobiet) - w formie diagramów i tabel oraz analizy tekstowej i wniosków do każdego zadanego w ankiecie pytania. Wynikające stąd opinie zebrane zostały w części IV Raportu w formie głównych ustaleń z badania. 8 6 Zasada równości kobiet i mężczyzn w projektach POKL, Warszawa J. Chorążuk, Raport z badania 8 J. Chorążuk, Raport z badania s

12 Z lektury Raportu wynika, że zarówno w części pierwszej obejmującej diagnozę jak i drugiej, w której określono potrzeby i oczekiwania, przeprowadzenie badania było merytorycznie w pełni uzasadnione. Jak stwierdza autor, uzyskane wyniki z badania prezentują unikalną wiedzę dotyczącą stanu świadomości działaczy najwyższego szczebla władz OPZZ z zakresu diagnozy najważniejszych problemów nurtujących organizacje związkowe zrzeszone w OPZZ oraz potrzeb i oczekiwań w najważniejszych obszarach działania centrali OPZZ i zrzeszonych struktur związkowych. Uzyskano także satysfakcjonujący poziom merytoryczny w realizacji jednego z najważniejszych celów projektu. Rezultat ten stanowi podstawę do realizacji pozostałych celów, to jest opracowania strategii wsparcia informatycznego działalności OPZZ oraz przygotowania i wykonania pierwszego etapu systemu informatycznego dla OPZZ i jego struktur. Badanie przeprowadzone wśród czołowej grupy działaczy OPZZ zostało przez nich przyjęte ze zrozumieniem i zainteresowaniem. Są oni przekonani, że OPZZ skutecznie realizuje swoją misję i cele zapisane w statucie, prawie połowa z nich stosunki z centralą ocenia jako partnerskie, a zrzeszanie się w OPZZ za korzystne uznało 74,1% badanych działaczy. Istnieją jednak obszary współpracy, które nie dają zadowolenia, jak choćby współpraca w sytuacjach kryzysowych. Szczególnie w tych sytuacjach problemem kluczowym jest wzajemna wymiana informacji między centralą OPZZ, a branżowymi i terenowymi podmiotami struktury. W subiektywnym odczuciu działaczy związkowych regularną wymianę informacji pomiędzy centralą OPZZ, a strukturami związkowymi potwierdza 63% badanych. Zasadniczym elementem są tu obszary, których ta wymiana dotyczy. Tylko 9% badanych wskazało, że dotyczy ona wszystkich płaszczyzn. Niedostateczny i fragmentaryczny obieg informacji lub jej brak tworzy bariery w codziennym funkcjonowaniu każdej organizacji. W projekcie zapisano, że wnioski z badania powinny stać się przesłanką do usprawnienia modelu zarządzania informacją w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Powyższe ustalenia Raportu skłaniają do sugestii, że partnerski charakter OPZZ winien ewoluować w kierunku pełnej symetrii przepływu 13

13 informacji, tj. z centrali do struktur branżowych i terenowych oraz ze struktur branżowych i terenowych do centrali. Znakiem dzisiejszego czasu stał się Internet, a adres internetowy w ogromnym tempie wypiera kod pocztowy. Jest szybki, praktycznie niezawodny, daje możliwość natychmiastowego potwierdzenia przekazu i uzyskania równie szybko odpowiedzi. W ocenie badanych najlepiej funkcjonującym kanałem wymiany informacji jest poczta elektroniczna, a 71% wskazało, że korzystało w okresie ostatniego miesiąca ze strony internetowej i uzyskało potrzebne im informacje. To Internet stwarza strukturom kierowniczym możliwość szybkiej konsultacji z bazą związkową. Istotą konsultacji jest to, że różne środowiska z różnych stron Polski proszone są o wyrażenie swojej opinii. Bardzo różne są przyczyny nie udzielania odpowiedzi; nie wiemy co się dzieje z naszą opinią, problematyka konsultacji nie dotyczyła organizacji związkowej, brak przygotowania na udzielenie merytorycznej odpowiedzi, brak informacji o udzielonych przez siebie konsultacjach wszyscy oczekują usprawnienia mechanizmów wewnętrznej komunikacji pomiędzy strukturami związkowymi. Potrzeby i oczekiwania działaczy OPZZ w celu poprawy funkcjonowania swojej organizacji mają bardzo konkretny i ukierunkowany charakter. Profesjonalizacji działaczy związkowych oczekuje 74% badanych co bezpośrednio koresponduje z postulatem systematycznego szkolenia (62% wskazań). Oznacza to konieczność tworzenia profesjonalnego systemu szkolenia z wykorzystaniem - jak wskazali badani metod tradycyjnych i e-learningowych. W ocenie przydatności różnych mediów w realizacji celów statutowych OPZZ jako całej formacji związkowej, dominują dwa instrumenty ze sfery nowoczesnej łączności: i Internet (odpowiednio 85% i 82% wskazań). 9 Podjęta przez kierownictwo OPZZ inicjatywa zbudowania wielofunkcyjnej platformy internetowej zyskała duże poparcie wśród badanych związkowców. Skala akceptacji dla tej koncepcji i poszczególnych propozycji, dotyczących zamieszczenia na platformie internetowej OPZZ różnych narzędzi, świadczy o racjonalnym i przemyślanym stosunku do tej koncepcji (łącznie ok. 80% wskazań potrzebna i raczej potrzebna ). 9 Wszystkie cytowane fragmenty pochodzą z: J. Chorążuk, Raport z badania 14

14 1.2. Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Pomyślne zrealizowanie założeń badania ankietowego z udziałem kobiet i mężczyzn reprezentujących kierownicze gremia podmiotów struktury OPZZ i opracowanie Raportu z badania pozwoliło na przystąpienie do przygotowania najistotniejszego dokumentu umożliwiającego rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem pierwszego etapu systemu wsparcia informatycznego działalności OPZZ. Dokument pn. Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ opracowany został przez konsultanta ds. systemów informatycznych projektu dr inż. Michała Frelka przy wsparciu zespołu konsultantów. Recenzję naukową Strategii napisał prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski. Strategia została przedłożona i zaakceptowana w dniu 7 września 2010 roku przez Prezydium OPZZ. Tym samym stała się aktem określającym ramy dla wszelkich prac informatycznych wykonywanych na rzecz OPZZ. Strategia opracowana została z uwzględnieniem takich dokumentów jak m.in.: Statut OPZZ, Program OPZZ na lata , Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia MRR, Wniosek o dofinansowanie projektu Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013, Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polsce do roku 2013, oraz opracowania własne powstałe w trakcie projektu. Strategia to zbiór zasad postępowania przy realizacji zaplanowanych działań niezbędnych do uzyskania postawionych celów w określonym środowisku prawnym, organizacyjnym i technologicznym. Zadaniem Strategii dla OPZZ, jest sformułowanie zakresu wsparcia informatycznego działalności OPZZ, które ma wskazywać cele, niezbędne działania oraz oczekiwane efekty zastosowania w OPZZ wsparcia informatycznego, a także sposób i zakres wykorzystania technologii i usług informatycznych, niezbędnych do modernizacji zarządzania, komunikacji społecznej, wymiany informacji, prowadzenia konsultacji, doradztwa 15

15 i szkolenia kadr, a w szczególności organizacji takich procesów zarządczych jak: system obiegu dokumentów i informacji, system komunikacji wewnątrz struktury związkowej oraz z podmiotami zewnętrznymi będącymi partnerami dialogu społecznego, organizacja baz danych, tworzenie zbiorów oraz ich przetwarzanie, organizowanie dla potrzeb struktury związkowej form szkolenia w systemie e-learningu na bazie nowoczesnych technologii informatycznych. 10 Cele wsparcia informatycznego działalności OPZZ są spójne z misją OPZZ i Programem OPZZ na lata : Strategicznym celem OPZZ jest skuteczne reprezentowania i obrona praw, interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy, zwłaszcza członków zrzeszonych w OPZZ oraz podejmowanie działań na rzecz realizacji konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej. Istotnym zadaniem OPZZ jest także wspieranie budowy gospodarki opartej o zasady zrównoważonego rozwoju, uwzględniającej ochronę środowiska naturalnego. 11 Aby prawidłowo zrozumieć treść celów zdefiniowanych w Strategii, należy zaznaczyć, że ich rolą jest określenie stanu docelowego. Projektowany system informatyczny ma być narzędziem do osiągania wyznaczonych celów. Skuteczność wsparcia informatycznego będzie zależała od obu stron systemu informatycznego: technicznej i merytorycznej. Celami, które udało się ustalić są: 1. Efektywna realizacji misji oraz zadań statutowych OPZZ. 2. Wysoka sprawność organizacyjna i informacyjna OPZZ. 3. Sprawna i wiarygodna komunikacja pomiędzy strukturami OPZZ. 4. Gromadzenie oraz efektywne udostępnianie wiedzy niezbędnej do realizacji zadań statutowych OPZZ, szczególnie w zakresie prawnym. 5. Wysoki poziom edukacji kadr oraz członków OPZZ. 6. Wysoki poziom integralności oraz poczucia przynależności do OPZZ w organizacjach związkowych. 7. Wysoki poziom wizerunku OPZZ w społeczeństwie, jako nowoczesnej, kompetentnej i pożytecznej organizacji dialogu społecznego, 10 M. Frelek, Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ, Warszawa Program OPZZ na lata

16 uczestnika realizacji strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. 8. Pozyskiwanie nowych członków do struktur związkowych, szczególnie wśród młodych osób, przy zrównoważonym poziomie udziału kobiet i mężczyzn. 12 Zawierają się one w strategii OPZZ, lecz różnią się od pozostałych celów organizacji tym, że podlegają wsparciu informatycznemu. Podjęte szerokie działania w zakresie systemu komunikacji, systemu zarządzania treścią, systemu zarządzania wiedzą, systemu szkoleń a przede wszystkim działania zarządcze np. poprzez systematyczne monitorowanie poprawności funkcjonowania ww. systemów są warunkiem koniecznym do uzyskania oczekiwanych efektów. Należą do nich m.in. podniesienie jakości informacji oraz dokumentów tworzonych w OPZZ; pełna, spójna i terminowa koordynacja procesu konsultacji społecznych; szeroki i nieskomplikowany dostęp do wiarygodnej informacji; zmiana postaw działaczy OPZZ w akceptacji narzędzi informatycznych jako efektywnego wsparcia działalności OPZZ; wysoki poziom wizerunku OPZZ w społeczeństwie, jako nowoczesnej, kompetentnej i pożytecznej organizacji dialogu społecznego, uczestnika realizacji strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce; wreszcie pozyskiwanie do związku osób młodych przy zrównoważonym poziomie udziału kobiet i mężczyzn. Przyjęta przez Prezydium OPZZ Strategia jest propozycją wynikającą z analizy stanu aktualnego. Nie stanowi ona jednak katalogu zamkniętego; podlega - jak każda - stałej zmianie, korektom w dążeniu do osiągania optymalnych celów. Działania te mogą wynikać z monitorowania ewaluacji, ze zmian dokonywanych w prawie i mających wpływ na działalność OPZZ, ze wzrostu wiedzy o systemach zarządzania organizacjami związkowymi lub postępem technologicznym systemów informatycznych. Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ, jak każdy dokument strategiczny, przyniesie zamierzone efekty tylko wtedy, jeżeli będzie skutecznie realizowana i udoskonalana przez działaczy związkowych OPZZ pod szczególną opieką jego kierownictwa M.Frelek, Strategia wsparcia 13 M. Frelek, Strategia wsparcia 17

17 Zadanie 2. Przygotowanie i wykonanie Pierwszego etapu systemu wsparcia informatycznego OPZZ. Mając do dyspozycji zgromadzoną wiedzę w formie wcześniej wykonanych badań i opracowanych raportów badawczych oraz opracowania własne w tym cytowane wcześniej Raport z badania i Strategię wsparcia informatycznego działalności OPZZ, możliwe było przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia to jest, zdefiniowanie treści dokumentacji projektowej i prototypu systemu informatycznego, którego celem jest wsparcie działalności OPZZ jako uczestnika dialogu społecznego. Wiedząc jaki to ma być system informatyczny i do wsparcia jakich działań i realizacji jakich zadań ma służyć, można było przystąpić do organizacji postępowania z zachowaniem europejskiej zasady konkurencyjności w ramach którego wybrana została firma informatyczna (wykonawca zamówienia). Wybrany wykonawca, firma eo Netwoks S.A. z Warszawy realizowała zamówienie przy aktywnym udziale reprezentantów i reprezentantek przyszłych użytkowników systemu: rad wojewódzkich OPZZ, branż, ogólnopolskich organizacji związkowych i centrali OPZZ. W trakcie trzech tur dwudniowych testów użyteczności (wywiadów kontekstowych), byli oni nie tylko konsultantami merytorycznymi ale także wnikliwymi weryfikatorami projektowanych procesów i funkcjonalności. W wyniku przeprowadzonych testów i wywiadów z użytkownikami zostały zidentyfikowane podstawowe oczekiwania i szczegółowe wymagania, jakie stawiane są przed docelowym rozwiązaniem. Wymagania te zostały uwzględnione przy tworzeniu prototypu systemu informatycznego OPZZ i zawarte w Dokumencie wymagań eo Networks S.A. Podsumowanie 3 tur badań przeprowadzonych w ramach projektu. Dokument projektu. 18

18 W dniu 31 stycznia 2011 roku zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu przystąpiono do odbioru końcowego dokumentacji projektowej i prototypu systemu. Przez ok. 14 dni członkowie Komisji odbioru analizowali przedstawione przez Wykonawcę dokumenty (6 dokumentów) i zapoznawali się z prototypem systemu, wnosili uwagi, weryfikowali prezentowane procesy i funkcjonalności. Ostatecznie uznając, że Wykonawca zrealizował optymalnie wymagania i oczekiwania przyszłych użytkowników związkowców ze struktur i organizacji związkowych OPZZ Komisja przyjęła efekty pracy firmy informatycznej. Komisja uznała, że opracowane dokumenty i prototyp systemu są oczekiwanym rezultatem Pierwszego etapu systemu wsparcia informatycznego OPZZ. 2. Zarys, cele i działania projektu Projekt Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ był realizowany w okresie od 1 listopada 2009 r. do 28 lutego 2011 r. na podstawie umowy podpisanej przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V, Działanie 5.5, Poddziałanie 5.5.2, Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego. Zapewnienie sprawnej informacji i komunikacji wewnątrz struktur związkowych stało się niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania OPZZ, a pozostające obecnie w dyspozycji narzędzia internetowe tylko w niewielkim stopniu zaspakajały potrzeby związkowców. Problem braku nowoczesnego systemu wsparcia w tych obszarach stał się coraz bardziej dostrzegany przez wiele organizacji związkowych. Zdaniem członków i członkiń OPZZ lepsza i aktualna wiedza, kompetencje na każdym szczeblu mogły przyczynić się do wyższej efektywności działalności związkowej, by działacze i działaczki związkowi mogli być postrzegani jako sprawniejsi, nowocześniejsi i bardziej kompetentni partnerzy dialogu społecznego. 19

19 Liderem Projektu było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, a jego Partnerem Instytut Audytu i Ewaluacji Sp. z o.o. Zgodnie z celami projektu, w pierwszym jego etapie zbadano stan, problemy i potrzeby struktur związkowych. Badaniu poddano 367 związkowców spośród działaczy i działaczek OPZZ: kierownictwo OPZZ, przewodniczący lub członkowie kierownictw struktur związkowych zrzeszonych w OPZZ, tj. federacji, zrzeszeń i ogólnopolskich związków zawodowych, branż i struktur terenowych OPZZ. Badanymi byli ponadto przewodniczący wojewódzkich i niektórych powiatowych struktur OPZZ. Wypowiedzi, oczekiwania oraz sugestie działaczy związków zawodowych OPZZ uzyskane w wyniku badania miały dla całej struktury OPZZ istotne znaczenie informacyjne, a uzyskane wyniki stworzyły unikalną płaszczyznę konsultacji społecznej wewnątrz tej formacji związkowej. Narzędziem badawczym, skonsultowanym i zatwierdzonym przez zespół merytoryczny projektu, był kwestionariusz wywiadu, który zawierał 68 pytań merytorycznych oraz część metryczkową. Ankieta była anonimowa, dlatego wyniki badania zostały przeanalizowane i zsyntezowane wyłącznie zbiorczo w skali całego OPZZ. Rezultaty w formie Raportu z analizy statystycznej i merytorycznej ankiet badawczych stanowiły podstawę do opracowania Strategii wsparcia informatycznego działalności OPZZ, która 7 września 2010 r. została zaakceptowana przez Prezydium OPZZ. 2.1 Zarządzanie projektem Dla zapewnienia sprawnej realizacji projektu 25 marca 2009 r. OPZZ zawarł umowę partnerską z Instytutem Audytu i Ewaluacji Sp. z o.o. W celu prawidłowego zarządzania partnerstwem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji wskazanego wyżej projektu, strony ustaliły system wewnętrznej organizacji partnerstwa. 20

20 Sprawną realizację wykonania projektu zapewnili: Grupa Sterująca, Koordynator Projektu oraz Biuro Projektu. Koordynator Projektu zwoływał posiedzenia Grupy Sterującej i zapewniał przygotowanie na posiedzenia Grupy materiałów informacyjnych, koordynował i nadzorował prace Biura Projektu. Grupa Sterująca nadzorowała zgodność realizacji zadań projektu z Harmonogramem, terminowość składania sprawozdań i wniosków o płatność do Instytucji Wdrażającej, realizację budżetu projektu, przyjmowała ustalenia w sprawach wymagających rozstrzygnięć w ramach kompetencji lidera i partnera. Biuro Projektu realizowało zadania i czynności związane z obsługą logistyczną projektu. Wykonywało czynności administracyjne, organizacyjne, finansowe, księgowe, sprawozdawcze i biurowe, utrzymywało stałą komunikację z personelem uczestniczącym w projekcie, koordynowało prace związane z organizacją i przebiegiem badania ankietowego na terenie całego kraju. Zadanie nr 1 - Badanie potrzeb realizowane było w okresie od stycznia 2010 r. do lipca 2010 r. przez zespół merytoryczny składający się ze specjalistów, konsultantów i ekspertów z określonych dziedzin wiedzy w tym: ds. zarządzania, informacji, komunikacji, informatyki, szkoleń, e-learningu, systemów interaktywnych i ds. badań. W ramach tego zadania zostały przygotowane założenia do przeprowadzenia badania potrzeb, dokonano naboru badaczy, przeprowadzono ich szkolenie, następnie w okresie od marca 2010 r. do czerwca 2010 r. samo badanie, opracowano wyniki wywiadów oraz przygotowano Raport z badania i Strategię wsparcia informatycznego. Zadanie nr 2 - w pracach związanych z przygotowaniem i wykonaniem Pierwszego etapu systemu wsparcia informatycznego działalności OPZZ w okresie od sierpnia 2010 r. lutego 2011 r. uczestniczyli specjaliści z wielu dziedzin naukowych także informatycznych. Do ich zadań należało, między innymi, merytoryczne i organizacyjne przygotowanie oraz przeprowadzenie - zgod- 21

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 91

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 91 Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Śląskie Wyzwania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania.

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Głównym narzędziem dbania o wydatkowanie funduszy europejskich jest monitoring i ewaluacja. Korzystanie z funduszy UE oznacza konieczność

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014 Jasne, że konsultacje Częstochowa, styczeń 2014 Budżet partycypacyjny w Częstochowie stwórzmy go wspólnie! Miasto Częstochowa, w partnerstwie z Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Samoocena podstawowe informacje Samoocena kontroli zarządczej, zwana dalej samooceną, to proces,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Marka Polska realizowanego w ramach konkursu Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014 Wyrażone w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Założenia projektu partnerskiego Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Poddziałanie 5.4.2 POKL Człowiek najlepsza inwestycja Realizatorzy projektu: Lider Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrala Kultury jest realizowany przez Polską Fundację Komunikacji z siedzibą w Warszawie wraz z Partnerami - firmą

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie: Regulaminu realizacji projektu pn. Indywidualne potrzeby powszechne możliwości współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu realizacji przez Gminę

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU :

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I WSPOMAGANIA SZKÓŁ ORAZ PRZEDSZKOLI W POWIECIE KALISKIM SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kadry kierowniczej komórek kadr i szkolenia izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. GIŻYCKO 20-21 września 2012 r.

Spotkanie kadry kierowniczej komórek kadr i szkolenia izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. GIŻYCKO 20-21 września 2012 r. Spotkanie kadry kierowniczej komórek kadr i szkolenia izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej GIŻYCKO 20-21 września 2012 r. 1 Dyrektor generalny urzędu, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie standardów,

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Projekt Standardy współpracy

Projekt Standardy współpracy Projekt Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim realizowany jest od 1 listopada 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy Opis stanowiska pracy Załącznik nr 1.1. NAZWA ORGANIZACJI 1.2. AKTUALNE STANOWISKO PRACY 1.3. OPIS STANOWISKA PRACY 1.4 Stanowisko pracy pośrednio nadzorujące 1.5 Stanowisko pracy bezpośrednio nadzorujące

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

ProNGO standardy III sektora Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ProNGO standardy III sektora Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Standardy organizatora pieczy zastępczej wypracowane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim i śląskim przy wsparciu sieci SPLOT. 1

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Opracowały: Renata Gryt i Iwona Miler - konsultantki PODN Wodzisław Śląski, 28 lutego

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna, a podnoszenie jakości pracy szkół. System Zarządzania Informacją Aplikacja nadzoru pedagogicznego

Ewaluacja wewnętrzna, a podnoszenie jakości pracy szkół. System Zarządzania Informacją Aplikacja nadzoru pedagogicznego Ewaluacja wewnętrzna, a podnoszenie jakości pracy szkół System Zarządzania Informacją Aplikacja nadzoru pedagogicznego Agenda 1. Ewaluacja teoretycznie 2. Ewaluacja wewnętrzna jako element nadzoru 3. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Projekt Chcę, potrafię, działam" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Chcę, potrafię, działam współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin organizacyjny projektu pt. Chcę, potrafię, działam" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 1 stycznia 2012-30listopada 2013

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014 2020 STANDARD MINIMUM Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest w przypadku funduszy unijnych jedną z naczelnych i podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

Projekt Mazurski wilk przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Mazurski wilk przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Znak: Or.272.1.5.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia dla Części I: Koordynator projektu praca na umowę zlecenie w okresie kwiecień 2013 r. czerwiec 2015 r. w wymiarze

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców?

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Krótka prezentacja innowacyjnego projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 63/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Diagnozowanie kondycji administracji rządowej w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR 1. Cel ewaluacji: Celem głównym projektu pn: Indywidualizacja nauczania

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASTRA Leszczyńskie smaki. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KLASTRA Leszczyńskie smaki. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KLASTRA Leszczyńskie smaki 1 Postanowienia ogólne 1. Sieć Leszczyńskie smaki realizuje projekt Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowozachodniej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim POKL.05.04.02-00-I16/14 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Plan Komunikacji na temat projektu samooceny URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Pilawa, styczeń 2010r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.PARK DYREKCYJNY 1A, tel. 85 681 24 04

TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.PARK DYREKCYJNY 1A, tel. 85 681 24 04 Człowiek najlepsza inwestycja Znak sprawy: SIWZ/01/11-2013 Białowieża, 26-11-2013r. TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.PARK DYREKCYJNY 1A, tel. 85 681 24 04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:

Bardziej szczegółowo

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach zatrudni: do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2/POKL/5.2.1/2010 Innowacyjna i sprawna administracja jest dynamicznym projektem opartym

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Projekt poddany konsultacjom sektora pozarządowego w czerwcu 2015 WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Strategiczna Mapa Drogowa ma charakter

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 Uchwały Nr.. Rady Gminy Jemielno z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2961/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 2961/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2017 roku Zarządzenie Nr 2961/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem. Rytro, 16 stycznia 2014

Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem. Rytro, 16 stycznia 2014 Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem Rytro, 16 stycznia 2014 O projekcie Tytuł: Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego Cel projektu: wzmocnienie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Suma kontrolna KOM Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Witam s erdecznie serdecznie Anna Bielak

Witam s erdecznie serdecznie Anna Bielak Witam serdecznie Witam serdecznie Anna Bielak Informacje o projekcie Program Aktywności Samorządowej PAS innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych Priorytet V Dobre

Bardziej szczegółowo