POPRAWA SKUTECZNOŚCI ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI FINANSUJĄCYMI LECZENIE I PROFILAKTYKĘ WYBRANYCH CHORÓB NOWOTWOROWYCH (CZĘŚĆ 1 ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POPRAWA SKUTECZNOŚCI ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI FINANSUJĄCYMI LECZENIE I PROFILAKTYKĘ WYBRANYCH CHORÓB NOWOTWOROWYCH (CZĘŚĆ 1 ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE)"

Transkrypt

1 dr inż. Marcin Motnyk Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna W Bielsku-Białej POPRAWA SKUTECZNOŚCI ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI FINANSUJĄCYMI LECZENIE I PROFILAKTYKĘ WYBRANYCH CHORÓB NOWOTWOROWYCH (CZĘŚĆ 1 ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE) Streszczenie: Poprawa skuteczności zarządzania środkami przeznaczonymi na leczenie i profilaktykę chorób nowotworowych może być jedną z dróg prowadzących do wzrostu liczby uratowanych pacjentów. Do poprawy skuteczności zarządzania można wykorzystać narzędzie w postaci modelu wspomagającego proces podejmowania decyzji. Model taki, maksymalizujący liczbę uratowanych pacjentów, wskaże optymalne ścieżki poprawy stanu obecnego. Niektóre z badanych przez model chorób wykazują tendencję polegającą na obniżce kosztów całkowitych leczenia i profilaktyki wraz z obejmowaniem badaniami profilaktycznymi coraz to większego odsetka z populacji potencjalnie zagrożonej daną chorobą. Pojawia się wraz z tymi działaniami (zwiększeniem akcji profilaktycznej) stały strumień oszczędności w postaci renty wieczystej. Ze względu na to kryterium jednostki chorobowe z tej grupy powinny zostać w pierwszej kolejności zasilone dodatkowymi środkami. Powstaje problem źródła pozyskania tych środków. Przy ich pozyskiwaniu przede wszystkim nie można (z punktu widzenia etycznego) pogarszać ogólnego poziomu opieki zdrowotnej w przypadku pozostałych chorób. Słowa kluczowe: zarządzanie, system ochrony zdrowia, podejmowanie decyzji, model, poprawa skuteczności Wprowadzenie Optimum według Pareto w ekonomii to osiągnięcie takiego stanu równowagi ogólnej, w którym nie jest możliwa realokacja zasobów, powiększająca dobrobyt określonej jednostki bez jednoczesnego zmniejszenia dobrobytu innej 369. Zakłada się zatem, że sytuacja idealnej równowagi zachodzi wówczas, kiedy nie można tak zmienić alokacji zasobów, aby ktokolwiek osiągnął dodatkową korzyść bez ograniczania korzyści pozostałych 370. Jednak efektywność według Pareto ma pewne ograniczenia, których istotność znacznie przybiera na wadze w przypadku rozważań prowadzonych między innymi w obszarze związanym z systemem ochrony zdrowia, a dokładniej w dziedzinie leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych. Jako najważniejsze z nich należy wymienić niemożność (nawet przez krótki okres czasu) pogorszenia sytuacji pewnych podmiotów tak, aby można było w przyszłości zrekompensować poniesione przez pewien okres straty przez te podmioty [dostęp: ]. 370 S. Marciniak (red.), Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa 2001, s

2 Znacznie szersze i lepsze spojrzenie daje model zaproponowany przez Kaldora i Hicksa 371. Jest to model do pewnego stopnia oparty na kryterium efektywności według Pareto. Zasadnicza różnica w świetle prowadzonych rozważań polega na możliwości czasowego pogorszenia sytuacji danego podmiotu (podmiotów) w wyniku przeprowadzonej zmiany w alokacji zasobów 372. To pogorszenie sytuacji w założeniu ma być zrekompensowane przez podmioty, których sytuacja uległa dzięki zmianie alokacji poprawie 373. Zatem w tym przypadku bardziej efektywny rezultat to taki, gdzie podmioty, którym jest lepiej, mogłyby w przyszłości zrekompensować straty tym podmiotom, którym się pogorszyło, co prowadzi po pewnym czasie do osiągnięcia optimum według Pareto 374. Podstawowym zagadnieniem w tym przypadku jest problem rekompensaty. Model ten zakłada, że straty podmiotów w wyniku zmiany alokacji powinny być mniejsze niż zyski podmiotów, które te osiągnęły w jej wyniku. Warto zaznaczyć, że zdrowie jest dobrem, które wydaje się być niemożliwym do wyceny w przeciwieństwie do większości dóbr. Szczególnie jeśli kwestia zdrowia dotyczy choroby nowotworowej. Można jednak zbudować teoretyczny model wspomagający proces podejmowania decyzji mający na celu poprawę skuteczności zarządzania. Zakłada on, że w określonym czasie nakłady na wybrane jednostki chorobowe zostają zwiększone o wielkość pozwalającą na uzyskanie w przyszłości swoistej renty wieczystej. Renta wieczysta jest pewnym nieskończonym strumieniem oszczędności, jaki uzyska budżet np. płatnika świadczeń zdrowotnych (przy założeniu, że ochrona zdrowia finansowana jest właśnie z tego źródła). Będzie to zatem różnica między obecnymi wydatkami ponoszonymi na daną jednostkę chorobową a wielkością przyszłych wydatków w wyniku zwiększenia akcji profilaktycznej. Należy jednak podkreślić, że nie każda jednostka chorobowa w wyniku zwiększenia akcji profilaktycznej da w przyszłości oszczędność w postaci renty wieczystej. Zależy to od szeregu czynników, które zostaną wymienione i opisane w dalszej części pracy. 1. Adaptacja modelu Przedstawiony na początku model efektywności Pareto i zmodyfikowany przez Kaldora i Hicksa można spróbować zaadaptować w celu osiągnięcia wyższej skuteczności podejmowanych decyzji w działaniu systemu ochrony zdrowia. Zwiększenie efektywności w tym konkretnym przypadku to większa liczba wyleczonych pacjentów cierpiących na chorobę nowotworową. Biorąc pod uwagę wstępne założenia sprowadzające się do tego, że nie można pogorszyć ogólnego stanu opieki dla danej jednostki chorobowej, można wyróżnić zasadniczo dwie możliwości poprawy działania systemu. Pierwszą z nich są zmiany wewnętrzne, niebędące 371 Szerzej: E. Stringham, Kaldor Hicks efficiency and the problem of central planning, The quarterly journal of Austrian economics, t. 4, nr 2/2001, s oraz R.O. Zerbe, Y. Bauman Jr., A. Finkle, An aggregate measure for benefit-cost analysis, [dostęp: ]. 372 Ang. People worse off, tłum. własne. 373 Ang. Winners, tł. własne [dostęp: ]. 189

3 przedmiotem zawartych tu rozważań oraz zmiany zewnętrzne indukowane przez odpowiednie decyzje podejmowane na poziomie np. płatnika świadczeń. Zmiany zewnętrzne polegają na ingerencji w system z zewnątrz. Ich idea sprowadza się do czasowego zwiększenia nakładów na system (jego część) po to, aby po pewnym czasie, po powrocie do pierwotnej lub zmniejszonej wielkości nakładów, system osiągnął większą efektywność działania (gospodarowania) 375, a państwo z racji poniesionych nakładów uzyskało stałą korzyść w postaci renty wieczystej. Model rozdziału środków opiera się na możliwości dokonywania wyboru pomiędzy ogólnie rozumianą profilaktyką a usuwaniem skutków jej braku. Podstawowym zadaniem i funkcją celu jest maksymalizacja liczby wyleczonych (a zatem i uratowanych) chorych. Krótką prezentację działania modelu można zacząć od wyodrębnienia poszczególnych grup ludzi zagrożonych danym rodzajem nowotworu (rys. 1). Po lewej stronie rysunku mamy populację ludzi zagrożonych. Ludzie ci dzielą się na dwie podstawowe grupy: poddających się badaniom profilaktycznym oraz tych, którzy się im nie poddają. Oczywiście prawdopodobieństwo zapadnięcia na raka w obu grupach co oczywiste jest jednakowe. Różnica tkwi w tym, w jakim stadium choroby trafi pacjent do placówki zdrowia. Stadium wczesne daje bardzo duże szanse na wyleczenie, czego nie można powiedzieć o stadium zaawansowanym, gdzie szanse na wyleczenie są niewielkie. Do każdego kolejnego etapu 376 przypisane jest odpowiednie prawdopodobieństwo znalezienia się tam osoby z grupy zagrożonych. I tak przykładowo w przypadku raka piersi osoby poddające się badaniom profilaktycznym, które kierowane są na dalsze badania, to tylko 5% całości, natomiast w grupie osób, które się nie poddają regularnym badaniom profilaktycznym, a przypadkowo pojawiło się podejrzenie tego raka, odsetek ten wynosi 75%. Z tych grup do kolejnego etapu badań trafia określony odsetek. Mnożąc wszystkie współczynniki danej ścieżki, którą można trafić do grupy osób chorych, wynikiem będzie prawdopodobieństwo zapadnięcia na daną chorobę. Na podstawie tego typu schematu 377 można sformułować funkcję celu 378 oraz można odpowiedzieć na pytanie, który wariant postępowania rodzi wyższe koszty a leczenie choroby w zaawansowanym stadium, czy też szerokie stosowanie profilaktyki leczenie stanowiącej warunek umożliwiający leczenie przypadków o niskim stopniu zaawansowania. Parametrami warunków ograniczających model są koszty poszczególnych usług medycznych oraz możliwe wydatki na profilaktykę i leczenie w odniesieniu do danej jednostki chorobowej. Model ten podaje całkowite koszty przy odpowiednich proporcjach ludzi poddających się profilaktyce i niepoddających się jej 379. Konkretne wyniki zostaną zaprezentowane w następnym punkcie. 375 Efektywność gospodarowania rozumiana jako stosunek efektów do poniesionych nakładów patrz: S. Zapłata, Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2003, nr Przedstawiony schemat postępowania w przypadku raka piersi jest trzyetapowy. W badaniach pojawi się także choroba o dwuetapowej ścieżce wykrycia. Ilość etapów związana jest ze specyfiką danej choroby nowotworowej. Schemat działania poza ilością etapów nie ulega zmianie. 377 W zależności od rodzaju nowotworu badania kontrolne mogą przebiegać trzy- lub dwuetapowo. 378 Funkcja celu realizuje kryterium zakładające maksymalizację liczby wyleczonych osób. 379 Szerzej: M. Motnyk, J. Ostoj, Optymalizacja struktury finansowania profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji pt. Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów. Praca zbiorowa pod red. prof. dr. hab. J. Czekaja. Bielsko- Biała

4 Q Z NP = Q - h BK osoby, które nie poddały się badaniom kontrolnym O NP Osoby, u których powstało podejrzenie raka przy okazji innych badań lub które same zgłosiły się po poradę z uwagi na widoczne objawy z POD Badanie mammograficzne grupa wyleczonych we wczesnym stadium h* RWcz + z* NPRLWcz wczesne stadium h RWcz + z NPRLWcz O RWcz O Wcz O NPRWcz Z Osoby chore h R + z R O R O NPr grupa wyleczonych w zaawansowanym stadium h* RZaaw + z* NPRLZaaw O Zaaw zaawansowane stadium h RZaaw + z NPRLZaaw 1 - O RWcz 1 - O NPRWcz Z h BK osoby, które poddały się badaniom kontrolnym Osoby zdrowe O NP2 O Z2 O NP1 O Z1 Oso by zagrożone Badanie fizykalne 1stopień h BZ1 + z NP1 i ew. USG piersi Biopsja, oce na mikroskopowa Osoby zagrożone 2 stopień h BZ2 + z NP2 Osoby obciążone nie - złośliwymi zmianami h NZ BADANIA PRZESIEWOWE Rys. 1. Rak piersi ścieżki wykrycia i leczenia (trzyetapowy schemat diagnostyczny) Źródło: M. Motnyk, J. Ostoj, Optymalizacja struktury finansowania profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji pt. Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów. Praca zbiorowa pod red. J. Czekaja, Bielsko-Biała Optymalizacja schemat ogólny, warianty rozwiązań i działań Po krótkiej prezentacji ogólnych założeń modelu następnym etapem jest zaprezentowanie głównego kryterium optymalizacji (funkcji celu). Funkcją celu jest w tym przypadku maksymalizacja ilości wyleczonych (uratowanych) pacjentów. Funkcja ta w przypadku, gdy badania potencjalnych chorych przeprowadzane są trzyetapowo wygląda następująco: F(h) = max po h, z O Wcz * {O RWcz *O R *O Z2 *O Z1 * h BK +O NPRWcz * O NPR *O NP2 *O NP1 *z NP } + O Zaaw * {(1- O RWcz ) * O R * O Z2 * O Z1 * h BK + (1- O NPRWcz ) * O NPR * O NP2 * O NP1 * z NP } 380, a w przypadku gdy badania są dwuetapowe wygląda to następująco: F(h) = max po h, z O Wcz * {O RWcz *O R *O Z1 * h BK +O NPRWcz * O NPR *O NP1 *O NP *z NP } + O Zaaw * {(1- O RWcz ) * O R * O Z1 * h BK + (1- O NPRWcz ) * O NPR * O NP1 * z NP } Szerzej: M. Motnyk, J. Ostoj, Optymalizacja struktury finansowania profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji pt. Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów. Praca zbiorowa pod red. J. Czekaja. Bielsko-Biała Opracowanie własne. 191

5 Użyte w funkcjach celu (odpowiednio dla dwu i trzyetapowej) symbole oznaczają: wartości oczekiwanej odsetka wyleczeń we wczesnym stadium zaawansowania choroby nowotworowej; O Zaaw wartości oczekiwanej odsetka wyleczeń w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej; O RWcz odsetek osób chorych z grupy objętej badaniami kontrolnymi, u których zostaje wykryte wczesne stadium choroby; O R odsetek osób z grupy objętej badaniami kontrolnymi, u których po badaniach II stopnia zostaje wykryty rak; O Z2 odsetek osób z grupy objętej badaniami kontrolnymi, u których po badaniach II stopnia w zachodzi podejrzenie choroby nowotworowej tylko w przypadku trzyetapowego schematu diagnostycznego; O Z1 odsetek osób, u których po badaniach kontrolnych zachodzi podejrzenie choroby nowotworowej I stopnia; O NPRWcz odsetek osób chorych z grupy, która nie poddała się badaniom kontrolnym, u których zostaje wykryte wczesne stadium choroby; O NPR odsetek osób, które nie poddały się badaniom kontrolnym, u których po badaniach II stopnia zostaje wykryty rak; O NP2 odsetek osób, które nie poddały się badaniom kontrolnym, lecz ujawniono u nich podejrzenie choroby nowotworowej II stopnia tylko w przypadku trzyetapowego schematu diagnostycznego; O NP1 odsetek osób, które nie poddały się badaniom kontrolnym, lecz ujawniono u nich podejrzenie choroby nowotworowej I stopnia; O NP odsetek osób, które nie poddały się badaniom kontrolnym, lecz ujawniono u nich podejrzenie choroby nowotworowej. W przypadku funkcji celu jako wprowadzane dane mamy odpowiednie prawdopodobieństwa znalezienia się w danej grupie, a zmiennymi są: osoby poddające się badaniom profilaktycznym i niepoddające się badaniom profilaktycznym (odpowiednio h BK i z NP ). Jeśli natomiast chodzi o ograniczenia, to jak zostało to już wspomniane, są nimi koszty odpowiednich usług medycznych i nakłady na daną jednostkę chorobową. Można to zapisać w następującej postaci w przypadku trzyetapowych badań kontrolnych: O Wcz Wp = < k j BK * h BK + k j BZ1 * (O Z1 * h BK + O NP1 * z NP ) + k j BZ2 * (O Z2 * O Z1 * h BK + O NP2 * O NP1 * z NP ) + k j LWcz * {O RWcz * O R * O Z2 * O Z1 * h BK + O NPRWcz * O NPR * O NP2 * O NP1 * z NP } + k j LZaaw * {(1- O RWcz ) * O R * O Z2 * O Z1 * h BK + (1- O NPRWcz ) * O NPR * O NP2 * O NP1 * z NP } 382, a w przypadku dwuetapowych ograniczenie przyjmuje następującą postać: 382 Szerzej: M. Motnyk, J. Ostoj, Optymalizacja struktury 192

6 Wp = < k j BK * (h BK + O NP *z NP ) + k j BZ1 * (O Z1 * h BK + O NP1 * z NP ) + k j LWcz * {O RWcz * O R * O Z1 * h BK + O NPRWcz * O NPR * O NP1 * z NP } + k j LZaaw * {(1- O RWcz ) * O R * O Z1 * h BK + (1- O NPRWcz ) * O NPR * O NP1 * z NP } 383, gdzie poszczególne symbole oznaczają: Wp nakłady na daną jednostkę chorobową; k LWcz j koszt leczenia jednej osoby we wczesnym stadium zaawansowania raka; k LZaaw j koszt leczenia jednej osoby w zaawansowanym stadium raka; k BK j koszt jednostkowy badań kontrolnych (profilaktycznych) dla pierwszego etapu badań; k BZ1 j koszt jednostkowy badań kontrolnych (profilaktycznych) dla drugiego etapu badań; k BZ2 j koszt jednostkowy badań kontrolnych (profilaktycznych) dla trzeciego etapu badań występuje tylko, gdy schemat jest trzyetapowy. Po zaprezentowaniu sposobu działania modelu warto nieco miejsca poświęcić możliwym wynikom swoistej optymalizacji i możliwym wariantom decyzyjnym. Pierwsze pytanie, na jakie należy odpowiedzieć, to czy zawsze opłaca rozwijać się działania profilaktyczne? Panuje powszechna opinia, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, ale jednocześnie większość schorzeń nie jest jednak objęta działaniami profilaktycznymi. Kiedy zatem nie opłaca się rozwijać profilaktyki? Można podać kilka przyczyn takiego postępowania, wśród których jako najważniejszą należy wymienić relację pomiędzy populacją zagrożoną daną chorobą a odsetkiem osób zapadających na nią. Tę najważniejszą z przyczyn można zobrazować na przykładzie nowotworu piersi u mężczyzn i kobiet. W przypadku kobiet sprawa wydaje się oczywista: mamy do czynienia z dużą populacją zagrożoną (kilkumilionową), badaniami obejmuje się kobiety między 40. a 65. rokiem życia. Na ten rodzaj nowotworu zapada duży odsetek z populacji zagrożonej i co ważniejsze (biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzania akcji profilaktycznej) duży odsetek umiera. Zatem przesłanki są wystarczające do podjęcia szeroko zakrojonych badań profilaktycznych. Kiedy zaś nie ma odpowiednich przesłanek, aby podejmować akcję profilaktyczną, na to pytanie odpowie przykład raka piersi u mężczyzn. Jeśli populacją zagrożoną będą osoby z tego samego przedziału wiekowego co przypadku kobiet, to wówczas mamy także do czynienia z kilkoma milionami zagrożonych. Sytuacja jednak wygląda całkiem inaczej, jeśli spojrzeć na liczbę osób, które zapadają na tę chorobę. Jest ich w ciągu roku zaledwie około Powstaje więc pytanie, czy należy przekazywać bardzo poważne środki na badania kilku milionów osób, żeby wykryć raptem sto przypadków zachorowań? W tym konkretnym przypadku praktyka daje odpowiedź jednoznacznie negatywną. Takie działania nie mają racjonalnych przesłanek, aby je podjąć. Lepiej w tym przypadku zaniechać akcji profilaktycznej i skupić się tylko i wyłącznie na leczeniu tych pacjentów, oferując im możliwie najwyższy poziom leczenia. Drugi problem, jaki pojawia się w związku z działaniem modelu związany jest z odpowiedzią na pytanie, kiedy model daje rentę wieczystą (czyli w tym przypadku 383 Opracowanie własne. 384 Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów, [dostęp: ]. 193

7 dodatnią różnicę między całkowitymi kosztami leczenia i profilaktyki ponoszonymi obecnie na daną jednostkę chorobową a tymi, jakie system będzie ponosił, gdy zostanie zwiększona akcja profilaktyczna). Na wstępie należy zaznaczyć, że w przypadku pewnych chorób wraz ze wzrostem liczby osób z zagrożonej populacji poddanych badaniom profilaktycznym maleją całkowite koszty przypadające na daną jednostkę chorobową (tj. całkowity koszt profilaktyki i leczenia razem). Inne choroby wraz ze wzrostem akcji profilaktycznej powodują wzrost całkowitych kosztów przypadających na daną chorobę. Kiedy zatem model daje rentę wieczystą? Parametry jednostki chorobowej, która da rentę wieczystą po zwiększeniu zasięgu akcji profilaktycznej, muszą spełniać kilka podstawowych warunków. Po pierwsze na daną chorobę musi zapadać relatywnie duży odsetek osób z populacji zagrożonej. Powstaje wtedy sytuacja, w której całkowite koszty leczenia są wysokie. Kolejnym z elementów jest relacja pomiędzy kosztami leczenia wczesnego i zaawansowanego stadium choroby. Im ta relacja świadczy bardziej na niekorzyść zaawansowanego stadium (zazwyczaj ta relacja właśnie taka jest), tym większe korzyści daje zwiększenie akcji profilaktycznej są to zarówno korzyści wynikające z możliwości uratowania większej liczby chorych, jak i korzyści czysto finansowe, gdyż coraz większa grupa chorych (grupa ta jest dla danego czasookresu i populacji stała) przyjmowana jest z rozpoznaniem nowotworu we wczesnym stadium. Do bardzo istotnych elementów wpływających na możliwość pojawienia się renty wieczystej należy także zaliczyć relatywnie niski koszt poszczególnych usług medycznych związanych z działaniami profilaktycznymi. Wówczas to objęcie większej liczby osób badaniami profilaktycznymi nie będzie tak dotkliwe z finansowego punktu widzenia dla systemu ochrony zdrowia. Wydaje się, że przedstawione elementy są kluczowe dla możliwości pojawienia się w procesie optymalizacji renty wieczystej w przypadku zwiększania akcji profilaktycznej. Jednak nie ma wielkiej możliwości wpływania zarówno na statystykę dotyczącą danej choroby, jak i koszty poszczególnych procedur z nią związanych. Dlatego też pojawienie się lub niepojawienie się renty wieczystej jest niejako z góry narzucone i system ochrony zdrowia nie ma na ten stan większego wpływu. Trzeci z problemów pojawiających się w procesie optymalizacji sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: czy zawsze trzeba wszystkich z grupy zagrożonych obejmować działaniami profilaktycznymi? Najlepiej jest, gdy cała populacja zagrożona daną chorobą jest objęta badaniami profilaktycznymi. Jest to jednak sytuacja idealna, która to w większości wypadków nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Główny problem przy objęciu całej grupy zagrożonej badaniami profilaktycznymi jest natury finansowej. Zakładając, że zwiększenie akcji profilaktycznej da nieskończony strumień oszczędności w postaci renty wieczystej, należy dążyć do 100% frekwencji podczas badań profilaktycznych osób z grupy zagrożonej. Należy jednak pamiętać, że aby otrzymać w przyszłości rentę wieczystą, należy daną jednostkę chorobową zasilić dodatkowymi środkami. Te dodatkowe środki pokryją głównie zwiększone wydatki na badania profilaktyczne. Efekty objęcia większej grupy osób zagrożonych badaniami profilaktycznymi pojawią się dopiero po pewnym czasie. Pojawia się wówczas podstawowy problem związany z możliwością pozyskania dodatkowych środków. Oczywiście renta wieczysta jest w przypadku negocjacji dodatkowych środków wielkim atutem, ale pomimo tego należy spodziewać się sytuacji, że przyznane środki umożliwiające uzyskanie renty 194

8 wieczystej nie będą wystarczające, aby profilaktyką objąć 100% zagrożonej populacji, a przez to uzyskać możliwie najlepsze wyniki wyleczalności oraz najwyższą oszczędność w postaci renty wieczystej. Sytuacja związana ze znacznym ograniczeniem dodatkowych środków jest dość powszechna w przypadku instytucji państwowych. Jak zatem znaleźć rozwiązanie tego problemu? Mając tak potężny oręż jak możliwość uzyskania renty wieczystej należy maksymalnie wykorzystać dodatkowe środki. Nawet zwiększając nieznacznie nakłady, będziemy stopniowo zwiększać liczbę uratowanych pacjentów oraz jednocześnie zmniejszać koszty funkcjonowania systemu w ramach określonej jednostki chorobowej. Dlatego też należy pozyskiwać możliwie najwięcej środków na jednostkę chorobową, która daje oszczędności w postaci renty wieczystej i jest to jedyne dopuszczalne rozwiązanie, gdyż jednostki chorobowe, które mogą potencjalnie przynieść określony strumień oszczędności, powinny być traktowane priorytetowo. Kolejny problem jest związany z odwrotną sytuacją niż ta występująca i opisana w poprzednim zagadnieniu. Jakie decyzje i działania należy podjąć, gdy model nie pozwala uzyskać renty wieczystej? Takich jednostek chorobowych jest z całą pewnością wiele. Aby dokonać wyboru, na którą z jednostek chorobowych (nieprzynoszących po zwiększeniu nań nakładów oszczędności w postaci renty wieczystej) przeznaczyć dodatkowe środki i zwiększyć optimum, należy zapoznać się z wynikami, które daje model. Wyniki modelu dają na odpowiedź na pytanie, jaka jednostka chorobowa przy zwiększeniu optimum przynosi największe korzyści, biorąc pod uwagę relację wyniki nakłady, gdzie jako wyniki należy traktować dodatkowe osoby, które zostaną wyleczone, a jako nakłady należy potraktować dodatkowe koszty, jakie trzeba ponieść, aby tych dodatkowych ludzi wyleczyć. Dla każdej jednostki chorobowej uzyskuje się określone wyniki. Należy przeanalizować je pod kątem tego parametru i jeśli jest możliwość zwiększenia nakładów na daną jednostkę chorobową niedającą w przyszłości strumienia oszczędności, to biorąc pod uwagę to kryterium jako pierwszą wybiera się tą, która posiada najlepszą relację uratowanego dodatkowego pacjenta do ponoszonych na ten cel nakładów. Im ten współczynnik jest wyższy, tym przekazane dodatkowe środki przyniosą lepsze efekty w postaci wyleczonych pacjentów. Warto dodać, że takie działania można przeprowadzić, przekazując środki uzyskane w wyniku zwiększenia nakładów w jednostkę chorobową dającą rentę wieczystą. Renta ta jako oszczędność daje w przyszłości możliwość zwiększenia wartości funkcji celu dla jednostki nieprzynoszącej takiego strumienia oszczędności. 3. Analiza wyników, symulacje działań, wnioski Po krótkiej prezentacji sposobu działania modelu i wariantów decyzji i działań następnym krokiem jest analiza wyników dla wybranych trzech chorób nowotworowych. Na wstępie należy wskazać, że w Polsce średnio tylko 20% zagrożonej populacji daną chorobą poddaje się badaniom profilaktycznym 385. W tym miejscu rozważań warto przedstawić wyniki przeprowadzonych badań w przypadku trzech chorób nowotworowych oznaczonych jako rak 1, 2 i 3. Podstawiając odpowiednie współczynniki obrazujące prawdopodobieństwo znalezienia się w danej

9 grupie zagrożonych czy też chorych oraz koszty poszczególnych usług medycznych dla wybranych chorób, otrzymujemy wyniki zestawione w formie tabeli. Wyniki obrazują zbliżony do obecnego stan (20% zagrożonej populacji poddającej się badaniom profilaktycznym) oraz stan teoretyczny, gdy profilaktyce poddaje się cała grupa osób zagrożonych daną jednostką chorobową. Tabela 1. Wielkość kosztów całkowitych dla danej jednostki chorobowej, liczba wyleczonych pacjentów, zmiana kosztów całkowitych dla 20% i 100% poddających się badaniom profilaktycznym z zagrożonej populacji rakiem 1,2 i 3 Rak 1 20% Rak 1 100% Rak 2 20% Rak 2 100% Rak 3 20% Rak 3 100% Koszt całkowity leczenia i profilaktyki (w zł) Ilość osób uratowanych Zmiana kosztów całkowitych w wyniku przejścia z 20 do 100% (w zł) Wydatki na daną jednostkę chorobową (stan obecny w zł) Populacja zagrożona daną jednostką chorobową (w tys. osób) zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Źródło: Opracowanie własne Po zaprezentowaniu wyników badań w tabeli warto kilka zdań poświęcić ich analizie. W każdym przypadku, tzn. raka 1, 2 i 3, badaniom poddano grupę osób, które są zagrożene danym rodzajem nowotworu. Pierwsza z kolumn przestawia koszt całkowity, tzn. leczenia i profilaktyki danej jednostki chorobowej. Druga obrazuje liczbę osób wyleczonych (w przypadku nowotworu uratowanych). Trzecia z kolumn nawiązuje bezpośrednio do głównego wątku pracy, czyli poprawy sposobu gospodarowania środkami i przedstawia różnicę w kosztach całkowitych w przypadku przejścia z 20% populacji zagrożonej poddawanej regularnym badaniom kontrolnym do 100% populacji poddającej się badaniom profilaktycznym. Kolejna kolumna obrazuje obecny poziom wydatków ponoszonych na określoną jednostkę chorobową. Różnica wartości tej kolumny i kosztu całkowitego przejścia do poziomu 100% populacji poddanej profilaktyce stanowi kolumnę korzyści finansowych wynikających ze zwiększenia liczby osób poddanych tym badaniom. Jednoznacznie można stwierdzić, że zwiększenie zakresu akcji profilaktycznej przyniesie wymierne efekty w postaci zwiększenia liczby osób uratowanych. Co warte odnotowania 196

10 przejście z 20 do 100% w przypadku każdej jednostki daje więcej niż podwojenie liczby wyleczonych pacjentów. Wyniki te nie są zaskakujące, jeśli chodzi o tendencję (bo ta jest łatwa do przewidzenia), ale o tak znaczny (w każdym przypadku wartość przekracza 110%) wzrost liczby uratowanych osób. Jeśli zaś chodzi o koszty w przypadku 100% osób z grupy zagrożonej poddanych profilaktyce, to w wypadku ich wzrostu wartość wynosi dla raka 1 około 80%, a w przypadku raka 2 równe 30%. Zaskakujący jest natomiast wynik w przypadku raka 3, gdzie koszty uległy redukcji o ponad 25%. To właśnie tej jednostce chorobowej zostanie poświęcona dalsza część analizy. Mamy tu bowiem do czynienia z możliwością uzyskania stałego strumienia oszczędności w wyniku zwiększenia akcji profilaktycznej. Ten strumień oszczędności to renta wieczysta. Jeśli w przypadku raka 3 odsetek osób poddawanych profilaktyce wynosiłby 100%, koszty całkowite leczenie i profilaktyki zmalałyby o 25%, co w przypadku danej populacji osób daje około zł. Te 11 mln zł mogłoby stanowić stały roczny strumień oszczędności dla systemu ochrony zdrowia. Niestety, taka poprawa wyleczalności i jednoczesna obniżka kosztów wymaga na początku zwiększonych nakładów. Po tym czasie (i zwiększeniu nakładów) wydatki na tą jednostkę chorobową zmniejszą się o wartość 11 mln zł. Można również założyć inny wariant. Niekoniecznie trzeba doprowadzić do sytuacji, w której 100% populacji zagrożonej poddaje się badaniom profilaktycznym, tylko wartością docelową może być np. 70%. Model wyliczy, ile będzie kosztowała mniej w przypadku 70% populacji poddanej profilaktyce ta jednostka chorobowa. W przypadku 70% osób poddanych profilaktyce ta jednostka chorobowa wówczas kosztuje około 36,5 mln zł, czyli w porównaniu ze stanem bieżącym nakłady zmniejszają się o 6,5 mln zł. Pojawia się bardzo istotny problem: skąd pozyskać środki na dodatkowe badania profilaktyczne. Wydaje się, że istnieją trzy główne źródła. Po pierwsze, można te środki przesunąć w ramach środków systemu ochrony zdrowia. Z pewnością jednak takie rozwiązanie spotka się z ogromną krytyką i dezaprobatą, ponieważ innej grupie pacjentów środki te zostaną zabrane, gdyż ich pula jest ograniczona. Pojawi się także zarzut faworyzowania jednej grupy pacjentów (chorób) kosztem innej. Rozwiązanie niezbyt możliwe do zrealizowania i dalece konfliktogenne. Drugim rozwiązaniem jest przesunięcie środków z innego działu gospodarki ( pożyczka międzyresortowa). W tym przypadku mogą pojawić się podobne zarzuty jak w pierwszym zaproponowanym rozwiązaniu. Zwykle nie zdarza się, aby jakiś dział miał nadwyżki. Bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest pożyczka środków z innego działu z jednoczesnym przyrzeczeniem zwiększonych wydatków w przyszłych okresach. Wówczas to, proponując korzystne warunki spłaty z uzyskanej renty wieczystej, można zagospodarować te dodatkowe środki zgodnie z wytycznymi skonstruowanego modelu. Trzecim rozwiązaniem jest pozyskanie środków z zewnątrz, np. w postaci kredytu długoterminowego. Warunkiem koniecznym, aby można było starać się o taki kredyt, jest uzyskanie odpowiednio większych nadwyżek z renty wieczystej w porównaniu z kosztem kredytu. W każdym z proponowanych wariantów kluczowym elementem przetargowym jest uzyskana w wyniku zwiększenia akcji profilaktycznej renta wieczysta. W tym miejscu warto skonfrontować zaprezentowane rozwiązanie z modelem efektywności zaproponowanym przez Pareto i zmodyfikowanym przez Kaldora i Hicksa. Warto sprawdzić, czy przedstawione sposoby poprawy gospodarowania 197

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia

Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 4 http://piz.sanedu.pl Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia Redakcja Roman Lewandowski Łódź 2012 Koszt wydania Zeszytu 4 refundowany

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników KPMG W POLSCE Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników O reakcjach firm na trudne warunki rynkowe kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie menadżerskie 5 3. Reakcje

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ISBN 978-83-920280-5-5 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 8 O INWESTYCJACH

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha

Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha Olsztyn 2009 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

OCENA REZULTATÓW DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH POIiŚ 2007-2013

OCENA REZULTATÓW DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH POIiŚ 2007-2013 OCENA REZULTATÓW DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH POIiŚ 2007-2013 Końcowa ocena realizacji celów planu komunikacji POIiŚ wraz z końcowym pomiarem wartości wskaźników oddziaływania planu komunikacji POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Ireneusz Miciuła * Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Wstęp Proces globalizacji i idące za tym zmiany w warunkach gospodarowania i konkurowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie techniki propensity score matching w badaniach ewaluacyjnych

Wykorzystanie techniki propensity score matching w badaniach ewaluacyjnych Rafał Trzciński: Wykorzystanie techniki propensity score matching w badaniach ewaluacyjnych 1 Wykorzystanie techniki propensity score matching w badaniach ewaluacyjnych 2 Wstęp Rafał Trzciński: Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI

DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXI zeszyt 1 1999 KRZYSZTOF ŁYSKAWA DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI 1. WPROWADZENIE Utrata zdolności do zarobkowania w podeszłym

Bardziej szczegółowo

1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA Leonard H. ROZENBERG 1 DECYZJE INWESTYCYJNE I RYZYKO FINANSOWE 1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Pojęcie i znaczenie inwestycji w rozwoju przedsiębiorstwa Decyzje inwestycyjne są

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 3. Agata BUDZYŃSKA-BIERNAT Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce...33

SPIS TREŚCI. 3. Agata BUDZYŃSKA-BIERNAT Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce...33 SPIS TREŚCI 1. Joanna ADAMSKA-MIERUSZEWSKA, Magdalena MOSIONEK-SCHWEDA Rozwój indywidualnych oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania...3 2. Marta BORDA Sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW JAKO NARZĘDZIE POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI JEDNOSTEK MEDYCZNYCH

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW JAKO NARZĘDZIE POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI JEDNOSTEK MEDYCZNYCH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 25 Radosław Bielicki Tomasz Ciesielski STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW JAKO NARZĘDZIE POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI JEDNOSTEK MEDYCZNYCH STRESZCZENIE Artykuł

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Rola medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu opieki zdrowotnej doświadczenia singapurskie i amerykańskie

Rola medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu opieki zdrowotnej doświadczenia singapurskie i amerykańskie Debiut DEBIUT Jagoda CyBIńska Rola medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu opieki zdrowotnej doświadczenia singapurskie i amerykańskie Wiele krajów zmaga się z problemami wzrastających kosztów

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 17 DO OPISU PRODUKTU FINALNEGO EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH Kraków,

Bardziej szczegółowo

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Joanna OLEŚKÓW-SZŁAPKA METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW Praca doktorska wykonana

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo