Masz kredyt w z otówkach?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Masz kredyt w z otówkach?"

Transkrypt

1 SKOK Plan Balcerowicza nie pomoże Drakońskie oszczędności, jakie zaproponował prof. Leszek Balcerowicz, nie uratują finansów państwa twierdzi główny ekonomista SKOK Janusz Szewczak. STR. 7 EMERYTURY Kobiety dłużej popracują? Nawet o jedną trzecią może wzrosnąć emerytura kobiety, która zdecyduje się popracować o pięć lat dłużej. Niewykluczone, że Polki będą musiały wiecej pracować. STR. 3 ZAKUPY Możesz zaoszczędzić 50 proc. W internecie pojawia się coraz wiecej serwisów zakupowych oferujących rabaty. Jeśli zbierzesz grupę osób zainteresowanych danym produktem, możesz go kupić nawet 50 proc. taniej. STR. 4 KOMUNIKACJA Wynajmij sobie helikopter Masz dość stania w korkach? Jest na to sposób. Możesz wynająć podniebną taksówkę. To rozwiązanie, na które stać już nie tylko najbogatszych Polaków. STR Nr indeksu ISSN W numerze: Warto jednak czasami uprzeć się i bronić prawa niezależnie od tego czy jest ono korzystne, czy niekorzystne. Przykłady? Postawiłem tezę, że przepisy o VAT nakazują zastosować stawkę 23 proc. na refakturowaniu usług medycznych, którą wystawia podmiot niebędący zakładem opieki zdrowotnej. Tak wynika z przepisów. Okazuje się, że nasz formalny prawodawca postanowił zmienić zdanie pisze prof. Witold Modzelewski. STR. 8 Raty wy sze, zyski z lokat bez zmian Po decyzji Rady Polityki Pieni nej banki szybko podnosz oprocentowanie kredytów hipotecznych. Z depozytami si oci gaj Masz kredyt w z otówkach? Po trzech latach spokoju czekaj ci teraz podwy ki. Pierwsza ju za nami Rada Polityki Pieni nej podnios a w a nie stopy procentowe, g ówna wzros a o 0,25 punktu procentowego. Cho to najmniejsza z mo liwych podwy ek, ale przecie prze o y si na raty, które wzrosn o kilkadziesi t z otych miesi cznie. O ile jednak banki automatycznie podnosz w takich sytuacjach oprocentowanie kredytów hipotecznych i wyci gaj z naszych kieszeni wi cej pieni dzy, o tyle nie s ju skore do tego, by da nam zarobi wi cej na lokatach. Podwy ka stóp procentowych nie by a zaskoczeniem, eksperci si jej spodziewali. Stopy rosn po to, by zdusi rosn c inflacj. Ceny od kilku miesi cy szybko ros y i wszystko wskazuje na to, e wskutek podwy- ek VAT czy te dro ej cej benzyny oraz pr du dopiero si rozp dzaj. By wyhamowa impet dro yzny, RPP zdecydowa a si podnie stopy procentowe i w ten sposób zmusi Polaków do oszcz dzania, a nie wydawania pieni dzy. Zaciskanie pasa na pewno czeka przesz o 400 tysi cy rodzin, które zad u y o si w z otówkach. Przez ostatnie miesi ce, w odró nieniu od osób, które kupi y mieszkania na kredyt we frankach szwajcarskich, o wysoko rat nie musia y si obawia. Teraz jednak i one b d p aci wi cej. O ile? Przy kredycie na 300 tys. z na 30 lat do tej pory rata wynosi a oko- o 1700 z. Po podwy ce miesi czna sp ata b dzie wy sza o niemal 50 z. Cho RPP dopiero podwy szy a stopy, wiele osób ju pod koniec zesz ego roku musia o bankowi zap aci wi cej. Dlaczego? Oprocentowanie kredytów hipotecznych w z otych jest bezpo rednio powi zane z stawk WIBOR (to wysoko oprocentowania po yczek na polskim rynku mi dzybankowym red.). Ten szybko, nawet z wyprzedzeniem reaguje na zmiany stóp ustalanych przez NBP. Poniewa banki spodziewa y si, e nast pi podwy ka stóp, to WIBOR rós ju od pocz tku grudnia wyja nia Jaros aw Sadowski, analityk Expandera. W rezultacie ro nie te oprocentowanie kredytów hipotecznych. Nale y jednak zaznaczy, e banki z ró n cz stotliwo ci aktualizuj wysoko stawki u ywanej do obliczania opracowania dodaje Sadowski. Cz z nich robi to co miesi c, inne co kwarta, a s i takie, które aktualizacji dokonuj co pó roku. Nie wszyscy kredytobiorcy od razu odczuj wzrost raty. Za to wi kszych zysków w kieszeniach mog nie odczu te osoby, które oszcz dzaj na lokatach. Banki w takiej sytuacji wcale nie s tak skore do podnoszenia oprocentowania. Najwi ksze mog ich w ogóle nie podnie. więcej str. 2 Jak nie Egipt, to gdzie? Egipt i Tunezja to kraje, w których Polacy ostatnio najch tniej wypoczywali. Szacuje si, e wyje d a o tam nawet 600 tysi cy osób rocznie. Biura podró y ju szukaj innych krajów, w których mogliby organizowa wczasy polskim turystom. Osoby, które ju zarezerwowa y wyjazdy do Egiptu czy Tunezji, maj np. mo liwo przesuni cia terminu wczasów. Co b dzie, je li napi ta sytuacja w Tunezji i Egipcie potrwa d u ej? Biura podró y ju szykuj si na tak ewentualno i przygotowuj dla turystów wyjazdy do innych krajów. Hitem wakacji mog okaza si : Turcja, Grecja, Hiszpania, Izrael i Maroko, a nim sezon turystyczny ruszy pe n par Wyspy Kanaryjskie. Pomys PSL na ta sz benzyn Ceny benzyny na stacjach przekraczaj ju 5 z otych za litr. A jak twierdz eksperci, wskutek zamieszek w Egipcie, paliwo mo e by jeszcze dro sze, bo notowania ropy na wiatowych gie dach mog skoczy w gór. PSL ma jednak pomys na to, by ceny na stacjach przesta y szokowa kierowców i proponuje... ruchom akcyz. Zdaniem ministra rolnictwa Marka Sawickiego, ruchoma akcyza zapewni aby sta y, równy dop yw pieni dzy do bud etu. Je li jest wy sza cena paliw na rynkach wiatowych, to wtedy akcyza powinna by troch ni sza, bo wtedy wp ywy do bud etu b d podobne powiedzia Sawicki w radiowej Trójce. INWESTYCJE Właśnie kończy się budowa największego podwieszanego mostu w Polsce To konstrukcja pod każdym względem wyjątkowa. Będzie mieć 612 metrów długości i stanie się najdłuższą przeprawą w Polsce. Zawieszona będzie na 122-metrowym pylonie na świecie są tylko dwa wyższe. Chodzi o most Rędziński, jaki powstanie na Odrze na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. To unikatowe rozwiązanie twierdzi prof. Jan Biliszczuk, autor projektu. I jak podkreśla, most Rędziński jest najwyższą przeprawą w Polsce w klasie mostów betonowych podwieszonych na jednym pylonie i czwartym największym mostem betonowym świata. Przeprawa ma być gotowa już w połowie roku. Budowa 40-kilometrowej obwodnicy wraz z mostem pochłonie 4 mld zł. KOMENTARZ NUMERU Spór ekonomistów z politykami w sprawie naszych emerytur PROF. STANISŁAW GOMUŁKA były wiceminister finansów Reforma emerytalna sprzed 12 lat wprowadzaj ca Otwarte Fundusze Emerytalne nie zosta a przeprowadzona bez powodu. Tworz c j, wszystkie partie w parlamencie porusza y powa ne argumenty wiadcz ce o konieczno ci jej wprowadzenia. Poruszane one by y tak e przez obecnego ministra Micha a Boniego. Te argumenty nadal obowi zuj. Przez te 12 lat zmieni o si tylko to, e nie wprowadzono kolejnych reform emerytalnych. Co gorsza, wprowadzono nowe przywileje np. dla górników, którzy dzi ki temu mog wcze niej odchodzi na emerytur. Ta sytuacja spowodowa a, e mamy powa ny kryzys w I filarze. Mamy te du y deficyt finansów publicznych. Premier i minister finansów zastanawiaj si teraz, jak temu wszystkiemu zaradzi. Spojrzenie polityków ró ni si jednak od spojrzenia ekonomistów. Donald Tusk i Jacek Rostowski my l o tym, jak minimalizowa koszty polityczne reform, które maj uchroni przed kryzysem nasze finanse publiczne. Ekonomi ci ignoruj te koszty i proponuj inne rozwi zania, by nie po wi ca reformy OFE, która zosta a uznana za jedn z najwi kszych osi gni transformacji Polski. Stanisław Gomułka Profesor Leszek Balcerowicz w swoim programie zaproponowa stosunkowo niewiele ci i oszcz dno ci. Potrzebnych jest przecie 112 miliardów z otych, bo tyle wyniós w zesz ym roku deficyt finansów publicznych. To du y problem. Czy proponowane przez niego reformy s kontrowersyjne? Jacek Rostowski przeforsowa nie mniej kontrowersyjne, jak np. podwy k stawek VAT, zamro enie p ac w bud etówce czy zmniejszenie wydatków inwestycyjnych. Og oszenie przez rz d informacji, e deficyt w 2010 roku wyniesie 112 mld z, by o du ym szokiem. Dlatego tak wa ne jest, by ludziom mówi o tym, jak powa na jest sytuacja i e je li problemu wysokiego deficytu nie b dziemy rozwi zywa szybko, Polsk czeka kryzys na wzór W gier czy Grecji. A wtedy potrzebne b d jeszcze wi ksze ci cia i oszcz dno ci. Wa ne jest tak e to, e gdy przedstawia si inicjatyw, jak ta w sprawie OFE, potrzebna jest rzetelna informacja. Tymczasem ze ministrów mamy do czynienia z manipulacj na temat faktycznego stanu finansów publicznych. Micha Boni nie ukrywa, e stan finansów jest z y. Jacek Rostowski z kolei twierdzi, e z finansami publicznymi nie ma problemów, jest za to k opot z nisk efektywno ci OFE. Stanowisko Rostowskiego jest ci le polityczne, Balcerowicza ekonomiczne, a Boniego potrzebne.

2 02 TEMAT NUMERU Fakt Pieni dze PODWYŻKA STÓP PROCENTOWYCH Banki nie dadz nam zarobi wi cej Najszybciej oprocentowanie lokat ro nie w ma ych bankach. Du e instytucje oci gaj si z podwy k, bo wiedz, e i tak b d mia y klientów J Tak wzrosną raty kredytów zaciągniętych w złotówkach kwota kredytu kredyt na 25 lat* kredyt na 30 lat rata przed rata po rata przed rata po podwyżką podwyżce** podwyżką podwyżce zł 613 zł 629 zł 567 zł 583 zł zł 920 zł 943 zł 851 zł 874 zł zł 1227 zł 1257 zł 1134 zł 1166 zł zł 1534 zł 1571 zł 1418 zł 1457 zł zł zł 1886 zł 1701 zł 1749 zł zł 2147 zł 2200 zł 1985 zł 2040 zł źródło: Expander; *oproc. 5,49%; **proc. 5,74%; Wyliczenia przy założeniu, że WIBOR wzrośnie o 0,25 punktów procentowych, czyli o tyle samo, o ile RPP podniosła stopy procentowe e li masz od o one par z otych, sam musisz zadba o to, by oszcz dno ci te dobrze na ciebie pracowa y. Nie licz na to, e twój bank da ci wi cej zarobi. Przyk ad? Ostatnia decyzja Rady Polityki Pieni nej o podwy ce stóp procentowych. Tylko nieliczne instytucje podnios y oprocentowanie depozytów. Pod lup wzi li my lokaty trzymiesi czne. Z danych przygotowanych przez Expandera wynika, e w porównaniu z grudniem w styczniu, ju po podwy ce stóp, wi cej mo na zarobi na depozytach w trzech bankach. W kilku oprocentowanie zamiast wzrosn, jeszcze spad o! Oprocentowanie lokat jest zupe nie inaczej ustalane ni kredytów hipotecznych. Zwykle nie jest ono bezpo- rednio powi zane z WIBOR em ani stopami NBP. O zmianie stawek decyduje zarz d banku t umaczy Jaros aw Sadowski z Expandera. I dodaje: Wp yw na jego decyzj mog, ale nie musz mie zmiany oficjalnych stóp. W przypadku lokat cz sto najwi kszy wp yw na poziom oprocentowania ma konkurencja mi dzy bankami oraz zapotrzebowanie na depozyty. Czyli je li bank b dzie potrzebowa pieni dzy na kredyty, b dzie kusi atrakcyjniejszym oprocentowaniem lokat. Je li nie z ich podwy k nie b dzie si zbytnio spieszy. Z podwy szeniem oprocentowania depozytów zwleka b d najwi ksze banki. Te instytucje maj komfort, e s du e, wi c i tak b d mia y klientów twierdzi Marek Rogalski, analityk Domu Maklerskiego BO. Dlatego w najwi kszych bankach 3,1 proc. tyle co najmniej musi wynosić oprocentowanie lokaty, byśmy na niej nie stracili oprocentowanie lokat b dzie ros o wolno. Wydaje si, e klienci zauwa- to dopiero za kilka miesi cy, kiedy RPP zdecyduje si na kolejn, po styczniowej, podwy k stóp procentowych dodaje Rogalski. Cz banków, której nie zale y na istotnym wzro cie liczby depozytów, mo e w ogóle nie podwy szy oprocentowania lokat. Cz mo e z podwy kami zwleka, czekaj c na ruchy konkurencji twierdzi Sadowski. Najszybciej zmienia si oprocentowanie depozytów u ma ych graczy na rynku, którzy walcz o klienta. Tak e osoby, które do nich przychodz, maj rozeznanie w rynku i s ju du o bardziej wymagaj ce. Z kolei osoby, które nie maj zbyt du ej wiedzy finansowej, zwykle wybieraj du e banki i niech tnie je zmieniaj. A te instytucje tylko na tym korzystaj wyja nia Rogalski. Dlatego radzi: je li mamy oszcz dno ci i chcemy ulokowa je na lokacie, nie trzymajmy si kurczowo jednej instytucji. Warto sprawdza, w którym banku mo emy liczy na najbardziej korzystne warunki. Musimy wiedzie, e inflacja wynosi obecnie 3,1 proc. Tak e wi c oprocentowanie naszej lokaty powinno przewy sza ten poziom (równie po uwzgl dnieniu podatku Belki). Inaczej trzymaj c pieni dze w banku, b dziemy realnie traci mówi Rogalski. Porównanie oprocentowania 3-mies. lokat w grudniu i styczniu Nazwa banku oproc. oproc. w grudniu 2010 r. w styczniu Alior Bank b.d. 3,80 proc. Allianz 5,15 proc. b.d. Bank Pocztowy b.d. 3 proc. BGŻ 3 proc. 3 proc. BNP Paribas Fortis 3,80 proc. 3,80 proc. BPH 4,97 proc. 4,97 proc. BPS 4,94 proc. 3,50 proc. BZ WBK 3,25 proc. b.d. Citi b.d. 4 proc. Deutsche Bank PBC 4,25 proc. 4,38 proc. DnB Nord 4,60 proc. b.d. Eurobank 4,50 proc. b.d. FM Bank b.d. 5,20 proc. Getin Bank 6 proc. b.d. Gospodarczy Bank Wielkopolski 3,30 proc. 3,30 proc. HSBC 3,90 proc. 3,35 proc. Idea Bank b.d. 6,27 proc. ING Bank Śląski 3,50 proc. 3,50 proc. Inteligo 4,75 proc. 4,75 proc. Invest Bank 5,56 proc. b.d. Kredyt Bank 5 proc. 5 proc. Lukas Bank 3,90 proc. 3,90 proc. Mazowiecki Bank Regionalny 5,45 proc. 5 proc. mbank 3,40 proc. 3,40 proc. Meritum Bank b.d. 5,46 proc. Millennium 5 proc. 5 proc. Multibank 3,20 proc. 3,20 proc. Nordea Bank 4,20 proc. 4,20 proc. Pekao 2,55 proc. 3,35 proc. PKO Bank Polski b.d. 3,80 proc. Polbank b.d. 4,25 proc. Raiffeisen Bank 4,51 proc. 4,51 proc. Toyota Bank b.d. 4,60% Volkswagen Bank 4,10 proc. 4,25 proc. źródło: Expander Polityka i finansjera w Davos Najwa niejsi tego wiata przyjechali na 41. wiatowe Forum Ekonomiczne Szykuje si nowa ulga na dzieci? Je li wzro nie VAT na ubranka dzieci ce, rodzice powinni mie prawo uzyska zwrot podatku twierdzi PiS i SLD. Pos owie lewicy z o yli w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. VAT na ubranka i buciki dzieci ce ma wzrosn od lipca. Stawka tego podatku skoczy w gór z 8 do 23 proc. To rezultat zesz orocznego wyroku Europejskiego Trybuna u Sprawiedliwo ci, który uzna, e Polska bezprawnie stosuje ni sz stawk VAT na tak odzie. Rz d b dzie musia j podnie. Ustawa ju jest w Sejmie. Rz d nie przedstawi wersji os on, wspomagania, pomocy, która pozwoli aby zrekompensowa wzrost tego podatku dla rodzin posiadaj cych dzieci twierdzi Anita B ochowiak z SLD. Lewica ma swój pomys na to, jak uratowa kieszenie Polaków. Proponuje, by po zakupie ubranek i bucików dzieci cych ka demu rodzicowi dziecka do 12 miesi ca ycia przys ugiwa zwrot tego podatku na podstawie imiennych faktur. W przypadku kupna ubranek mo na by odzyska do 540 z rocznie, w przypadku bucików 150 z. Na zwrot podatku mog yby liczy wszystkie rodziny, bez wzgl du na zarobki. Pomys dobry, mo e by tylko problem z jego wykonaniem. Bo rz d na wprowadzenie kolejnej ulgi dla rodziców nie b dzie chcia si zgodzi. Grunt to promocja Bronisław Komorowski i prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz wzięli udział w panelu promującym Euro 2012 Przez ca y dzie dyskusje na temat kryzysu, walki z bied, wykluczeniem finansowym, a wieczorem wystawne bankiety i koktajle. W a nie tak wygl da o spotkanie najwa niejszych polityków wiata z rekinami finansjery pod koniec zesz ego tygodnia w Davos na 41. wiatowym Forum Gospodarczym. Polska reprezentacja by a wyj tkowo liczna. Do Davos polecia Bronis aw Komorowski, szef MSZ Rados aw Sikorski i minister finansów Jacek Rostowski. Prezydent spotka si m.in. z szefem forum prof. Klausem Schwabem, wzi te udzia w panelu promuj cym mistrzostwa Europy w pi ce no nej EURO 2012 wraz z prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowyczem. Oprócz polityków, w Davos pojawi- o si oko o 2 tysi cy przedstawicieli wiata biznesu. Na zaproszenie mogli liczy nieliczni tylko cz onkowie wiatowego forum, którzy p ac sk adki. Ta wynosi uwaga oko o 150 tysi cy z otych rocznie. Karta wst pu na forum to równowarto 60 tysi cy z otych, za specjalna karta biznesowa, gwarantuj ca spotkania z politykami na prywatnych panelach, kosztuje oko o 450 tysi cy z otych. REUTERS Zwolnienie lekarskie prze lesz wkrótce szefowi em Nawet je li dopad a ci grypa, masz gor czk i bardzo podle si czujesz, nie masz wyj cia w ci gu siedmiu dni od dnia wystawienia zwolnienia lekarskiego musisz pofatygowa si do pracy i L 4 dostarczy szefowi. Ale wkrótce mo e by atwiej. Takie za wiadczenie, jak i inne dokumenty, b dziemy mogli wysy a z domu em lub esemesem. Takie za wiadczenia b d mia y moc papierowych dokumentów. Oczywi- cie pod warunkiem, e te wys ane poczt elektroniczn czy esemesem b d czytelne i b dzie wiadomo, kto jest ich adresatem takie zmiany, jak twierdzi Rzeczpospolita, maj zosta wprowadzone w Kodeksie Cywilnym. Nad jego nowelizacj pracuje ju Ministerstwo Sprawiedliwo ci. Tak b dzie mo na dostarczy nie tylko zwolnienie lekarskie do naszego zak adu pracy. Komunikacja elektroniczna ma tak e pomóc nam w kontaktach z instytucjami pa stwowymi s dami i urz dami. Projekt zmian wkrótce trafi do Sejmu, ma zosta uchwalony do ko ca roku. Pod warunkiem, e nie przeszkodz w tym wybory parlamentarne.

3 Fakt Pieni dze FINANSE OSOBISTE 03 W skrócie FSO ciągle szuka ratunku na Wschodzie Nissany będą montowane na Żeraniu? Tego chcieliby szefowie Fabryki Samochodów Osobowych, którzy w tym tygodniu będą rozmawiać z przedstawicielami japońskiego koncernu w tej sprawie dowiedziała się Rzeczpospolita. Sami Japończycy także są zainteresowani przeniesieniem produkcji do naszego kraju, bo Polska jest dla nich dziesiątym najważniejszym rynkiem na świecie. Jeśli uda się podpisać umowę, pierwsze modele nissana mogłyby zjeżdżać z taśmy na Żeraniu za półtora roku. PGE odwołała się od decyzji UOKiK Transakcja była już dopięta. Polska Grupa Energetyczna chciała przejąć Energę, ale na to nie zgodził się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. PGE jednak nie odpuszcza, odwołało się od decyzji urzędu antymonopolowego. Pod koniec września zeszłego roku Ministerstwo Skarbu podpisało z PGE umowę sprzedaży akcji Energi za przeszło 7,5 mld zł. Za PGE murem stoi szef tego resortu Aleksander Grad, który zapewnia, że będzie bronił przed urzędem możliwości przejęcia Energi przez Grupę. Będę na pewno świadkiem w tej sprawie, będę świadczył przed sądem mówi Grad. Zobacz, które auta giną najczęściej Masz passata lub golfa? Audi A4 lub A6? A może skodę octavię? Pilnuj swojego auta jak oka w głowie. Ze statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że właśnie te samochody najczęściej padają łupem złodziei. 60 procent kradzionych samochodów to volkswageny, ale z parkingów giną także toyoty corolle oraz... fiaty cinquecento. PKP obiecuje podróżnym przyspieszenie Teraz pociąg z Warszawy do Łodzi jedzie 100 minut. Pod warunkiem, że się po drodze nie zepsuje. Podróż z Gdańska do Poznania trwa około pięciu godzin. Ale koniec z tym, już w przyszłym roku pociągi przyspieszą obiecuje PKP. I tak z Warszawy do Łodzi mamy jechać tylko 71 minut, z Gdańska do Poznania trzy i pół godziny. Cud? To efekt modernizacji, jaką koleje od lat prowadzą na najważniejszych trasach. Jak zapewnia PKP, prace remontowe mają zakończyć się przed Euro Ameryka będzie budować w Polsce elektrownie? Do 2020 roku w Polsce zacznie działać pierwsza elektrownia atomowa tak zakłada rząd. Na jednej inwestycji się jednak nie skończy. Na program budowy podobnych obiektów rząd jest gotów wydać 100 miliardów złotych. Już ustawiły się firmy z całego świata, które chciałyby brać udział w tych inwestycjach. W Polsce elektrownie atomowe chcieliby budować m.in. Francuzi, Rosjanie, Japończycy i Amerykanie. USA do tego stopnia są zdeterminowane, by wygrać ten wyścig, że kuszą rząd dodatkowymi inwestycjami. Koncern Westinghouse, który mógłby dostarczyć reaktory, zapowiada, że w Gdyni lub Gdańsku stworzy prawdziwe centrum produkcyjne, gdzie pracę może znaleźć około tysiąca osób. W tym roku znacznie mniej dotacji dla firm Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w tym roku zorganizuje 12 konkursów o dotacje ze środków UE. To prawie trzy razy mniej niż w 2010 roku informuje Gazeta Prawna. To dlatego, że fundusze unijne dla przedsiębiorców na lata są już na wyczerpaniu, a ten rok będzie ostatnim, w którym firmy będą mogły po nie sięgnąć. W tym roku firmy mogą zdobyć 1,6 mld zł, dla porównania w zeszłym roku na dotacje przeznaczono 5 mld zł. REFORMA EMERYTUR Kobiety b d pracowa d u ej Micha Boni chce, by Polki przechodzi y na emerytur po uko czeniu 65 lat. Dzi ki temu z ZUS dostan wi cej Koniec z przywilejem czy dyskryminacj? Minister Micha Boni chce, by kobiety, tak jak m czy ni, pracowa y do 65 roku ycia. Zapewnia, e ta zmiana nie b dzie dla Polek niesprawiedliwa. Wr cz odwrotnie, kobiety maj na niej zyska wy sz emerytur. Obecny system, zdaniem wielu specjalistów, krzywdzi panie, które nie do, e o pi lat krócej pracuj na emerytur, to przez to, e d u ej yj, dostaj na staro mniejsze wyp aty. Zapowiadana reforma mog aby to zmieni. My to policzyli my. W przedstawionym przez ministra Micha a Boniego projekcie zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych nie ma s owa o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i m czyzn. To nie znaczy jednak, e szef doradców premiera z tego zrezygnowa. To temat do dyskusji mówi kilka dni temu Micha Boni na antenie Polskiego Radia. Ale nie na zasadzie, e ju, zaraz, tylko do wypracowania jakiej zgody co do tego w perspektywie najbli szych lat jako doj zaznaczy Boni. Mężczyźni dostaną więcej wiadczenia Polek w przysz o ci mog by ni sze nawet o proc. Z czego to wynika? Nasza emerytura b dzie ci le zwi zana z tym, ile pieni dzy od o ymy. I nawet je li kobieta i m czyzna przez ca y okres b d zarabia tyle samo, co do z otówki, ich emerytury b d si ró ni. To dlatego, e Polki ko cz prac w wieku 60 lat, czyli pi lat wcze niej od Polaków. Statystycznie tak e d u ej yj, a to oznacza, e na d u ej b d musia y wystarczy im uzbierane oszcz dno ci w ZUS i OFE. St d te m.in zakusy, by wiek emerytalny w Polsce zrówna i zmusi panie do d u szej aktywno ci zawodowej. Postanowili my wi c sprawdzi, ile kobiety na tym zyskaj. Okazuje si, e dzi ki temu emerytury netto Polek mog by wy sze o ponad jedn trzeci. Popracujesz 5 lat dłużej? O tyle może wzrosnąć twoja emerytura kobieta 25 lat kobieta w wieku 35 lat obecna pensja emerytura emerytura emerytura emerytura na rękę w wieku 60 lat w wieku 65 lat w wieku 60 lat w wieku 65 lat 1032 zł 509 zł 693 zł 493 zł 677 zł 1250 zł 622 zł 821 zł 604 zł 802 zł 1500 zł 747 zł 985 zł 714 zł 945 zł 1750 zł 855 zł 1129 zł 816 zł 1088 zł 2000 zł 959 zł 1273 zł 933 zł 1243 zł 2250 zł 1051 zł 1407 zł 1021 zł 1374 zł 2500 zł 1157 zł 1554 zł 1123 zł 1516 zł 2750 zł 1255 zł 1681 zł 1218 zł 1652 zł 3000 zł 1355 zł 1835 zł 1315 zł 1789 zł 3500 zł 1592 zł 2162 zł 1545 zł 2107 zł 4000 zł 1834 zł 2495 zł 1778 zł 2432 zł 5000 zł 2306 zł 3143 zł 2236 zł 3064 zł źródło: obliczenia własne na podstawie kalkulatora KNF W tym wieku w największych krajach Europy przechodzi się na emeryturę Irlandia Wielka Brytania 60 Portugalia Francja Hiszpania Norwegia Nie ma przes anek do tego, by kobietom w naszym kraju ustawowo wyd u a wiek emerytalny uwa a jednak Andrzej Str bski z OPZZ. Owszem, w innych krajach wprowadzane s takie reformy (np. w Wielkiej Brytanii, gdzie wiek emerytalny kobiet zostanie wyd u ony z 60 do 65 lat, za m czyzn z 65 do 66 lat red.), ale Polacy wcale nie yj d u ej ni mieszka cy Europy Zachodniej. A poza tym, je li kobiety chc mie wy sze emerytury, ju teraz mog pracowa po uko czeniu 60 lat. Nikt im tego nie zabrania dodaje. Niemcy Austria wiek kobiet wiek mężczyzn Szwecja Czechy Włochy Polska Finlandia Słowacja Teoretycznie tak to wygl da uwa a z kolei Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W praktyce jest jednak nieco inaczej. Gdy pracodawca ma zwolni jedn osob, w normalnych warunkach rozwi za by umow z pracownikiem, który jest mniej wydajny. Za oga jednak bardzo cz sto wywiera presj, by w takiej sytuacji zwolni kobiet w a nie w wieku emerytalnym. Przecie ona po utracie pracy i tak b dzie mia a z czego y dodaje Mordasewicz. To niejedyny argument, jaki przemawia na korzy pomys u Boniego. Bo dajmy na to, e kobieta planuje w wieku 60 lat przej na emerytur. rednio w wieku 55 lat przestaje ju podnosi swoje kwalifikacje, bo wychodzi z za o enia, e te i tak nie b d jej potrzebne. Tak e pracodawca nie wysy a jej ju na szkolenia i nie inwestuje w tak pracownic. Gdy kobieta ko czy 60 lat, prosi ZUS o wyliczenie emerytury. I wtedy przeciera oczy ze zdumienia: wiedzia a, e na kokosy nie ma co liczy, ale takich groszy si nie spodziewa a. Zmienia wi c zdanie i postanawia zosta w pracy. Ale pojawia si problem szef ju jej nie chce bo ma... zbyt niskie kwalifikacje. I w a nie to mia na my li Rzecznik Praw Obywatelskich, który przepisy ró nicuj ce wiek emerytalny kobiet i m czyzn skierowa do Trybuna u Konstytucyjnego podkre la Mordasewicz. Bieda emerytury Polek S dziowie, którzy w zesz ym roku zaj li si spraw, nie dopatrzyli si dyskryminacji w tym prawie. Zwrócili si jednak do parlamentu, by podj prace nad zmian przepisów prowadz c do zrównywania wieku emerytalnego kobiet i m czyzn. I tym samym wyrównywania ich emerytur, bo bez tego pieni dze, jakie ZUS b dzie wyp aca Polkom, na niewiele im wystarcz. Stanie si tak zw aszcza wtedy, gdy w ycie wejdzie rz dowa reforma emerytur i wiadczenia zw aszcza kobiet mog by jeszcze ni sze. Mniejsza sk adka b dzie w OFE pracowa na nasz emerytur zamiast 7,3 proc. pensji tylko 2,3 proc. mówi Mordasewicz. Rz d zapewnia, e na tym rozwi zaniu nie stracimy, to jednak eksperci nie podzielaj optymizmu wspó pracowników premiera. Mniejsze oszcz dno ci, bo przecie pieni dze zgromadzone w OFE to oszcz dno ci, oznaczaj mniejsze inwestycje. To z kolei b dzie oznacza o mniej miejsc pracy i wolniejszy wzrost pensji. A przecie od tego, ile b dziemy zarabia, zale e b dzie wysoko naszaej emerytury mówi na koniec Jeremi Mordasewicz. Nauczyciele strac swoje przywileje? Samorz dowcy chc, by pedagodzy w ca ym kraju d u ej pracowali i mieli o wiele krótsze urlopy Nauczyciele nie powinni dostawa podwy ek, je li czas ich pracy nie zostanie wyd u ony twierdzi profesor Leszek Balcerowicz w swoim planie naprawy finansów pa stwa. Teraz okazuje si, e w ci ciu rozbudowanych przywilejów pedagogów nie jest sam. Tak e samorz dy domagaj si zmian skrócenia urlopów i odebrania cz ci dodatków. Nauczyciele to jedyna grupa zatrudniona w pa stwowej sferze bud etowej, która w tym roku mo e liczy na podwy ki. Pensje 500 tysi cy pracowników szkó maj wzrosn o 7 proc. To mo e by jednak ostatnia podwy ka dla wszystkich pedagogów, je li w ycie wejd zmiany w Karcie Nauczyciela, jakie proponuj samorz dy. Przedstawiciele gmin, powiatów i województw zasiadaj cy w zespole opiniodawczo-doradczym do spraw statusu zawodowego nauczycieli, powo anym przez ministra edukacji, chc m.in., by podwy ki dostawali ci pedagodzy, którzy b d podnosi jako nauczania informuje Dziennik Gazeta Prawna. To oznacza, e pensje nie b d ros y jak teraz automatycznie wszystkim nauczycielom. To niejedyna zmiana. Pedagodzy, którzy teraz w wakacje, ferie i wi ta maj wolne, b d mieli krótsze urlopy zamiast dotychczasowych 78, 52 dni robocze. Krótsze maj by tak e urlopy na poratowanie zdrowia. Obecnie nauczyciele w czasie pracy w szkole mog liczy na dodatkowe wolne przez 36 miesi cy, w czasie których maj wróci do formy. Po zmianie do tego okresu wliczane b d tak e wakacje (co oznacza, e wymiar tego urlopu b dzie krótszy o sze miesi cy). Nauczyciele maj za to pracowa d u ej. Tak jak w przypadku innych pracowników czas ich pracy ma zosta wyd u ony do 40 godzin tygodniowo, w tym nawet do 22 godzin przy tablicy. Teraz pedagodzy sp dzaj w pracy oko o 20 godzin tygodniowo. Prezes Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego grzmi przeciwko propozycjom samorz dów ograniczaj cym przywileje pedagogów. Zaledwie kilka miesi cy po wyborach samorz dowych, obserwujemy ich wzmo on aktywno wymierzon przeciwko nauczycielom mówi S awomir Broniarz. To inicjatywa zmierzaj ca do ograniczenia praw pracowniczych i demonta u systemu edukacji w Polsce. I na adne zmiany nie zamierza si zgodzi. Tak e na te dotycz ce wynagradzania pracowników. Z propozycji samorz dów wynika, e znikn mia- oby cz dodatków do pensji, np. mieszkaniowy i wiejski. Nauczyciele obawiaj si, e ich zarobki mog yby zosta przez to obni one. Ale z drugiej, ostatnio w wielu miastach samorz dy nie mog y znale pedagogów ch tnych do opieki nad dzie mi w czasie ferii zimowych. Opieki nie le p atnej nawet za 60 z otych za godzin. Powód? Nauczyciele te potrzebuj odpoczynku twierdzi kilka tygodni temu S awomir Broniarz.

4 04 FINANSE OSOBISTE Fakt Pieni dze KONTA OSOBISTE Banki nie rozpieszczaj emerytów Tylko pi instytucji finansowych oferuje specjalne, ta sze rachunki dla starszych Polaków. Kiedy b dzie wi cej ofert? Koniec z emeryturami dor czanymi przez listonosza! Ministerstwo Finansów chce, by w ci gu trzech lat wszystkie transakcje mi dzy obywatelami a urz dami wykonywane by y bez udzia u gotówki. To oznacza, e podatki wreszcie b dziemy mogli zap aci np. kart kredytow, za zasi ki, renty czy emerytury wp acane b d tylko na konta. Mo e wtedy banki zaczn bardziej dba o seniorów. Bo na razie zbytnio ich nie rozpieszczaj. Specjalne konta dla emerytów ma tylko pi instytucji. Bank Pocztowy, Bank BG, Bank Polskiej Spó dzielczo ci, Bank Zachodni WBK i Deutsche Bank tylko te instytucje w naszym kraju oferuj rachunki dla emerytów. Dlaczego instytucje finansowe tak zaniedbuj t grup klientów? Wol stawia na m odych, bardziej perspektywicznych klientów twierdzi Micha Sadrak analityk Open Finance. Ale to nie, jedyny powód. wiadczenia emerytalne i rentowe nie nale do wysokich. W efekcie seniorzy niech tnie wydaj jakiekolwiek pieni dze na us ugi bankowe, a posiadanie konta Urz dnicy b d bardzo s ono p aci za b dy Naruszy prawo? Wyda b dn decyzj? To b dzie go s ono to kosztowa. Urz dnicy za swoje pomy ki b d teraz surowo karani. Prezydent Bronis aw Komorowski podpisa ustaw, która przewiduje, e za swoje b dy biurokrata poniesie kar finansow w wysoko ci nawet 12 jego pensji. Urz dnicy wreszcie b d ponosi odpowiedzialno. Podpisana ustawa przewiduje, e je li dana instytucja b dzie musia a wyp aci odszkodowanie za b dn decyzj swojego pracownika, podj t z ra cym naruszeniem prawa, urz dnik ten poniesie za to odpowiedzialno maj tkow. Czyli b dzie musia zap aci za to z w asnej kieszeni. Kara mo e si gn nawet 12 jego pensji. Przeci tny pracownik polskiego urz du zarabia 3,9 tys. z brutto. To oznacza, e je li wyda b dn decyzj, mo e go to kosztowa niemal 47 tysi cy z otych. Prace nad ustaw wprowadzaj c finansow odpowiedzialno urz dników trwaj od przesz o dwóch lat. Na te przepisy z niecierpliwo ci czekaj polscy przedsi biorcy. Ci najbole niej odczuwaj skutki b dnych decyzji, np. urz dów skarbowych, które niejednokrotnie oznacza y dla nich bankructwo. Dzi biurokraci, którym zdarzy si pomy ka, mog liczy na to, e ca a sprawa ujdzie im na sucho. Konsekwencje s u bowe wobec nich wyci gane s bardzo rzadko, tylko przy powa niejszych sprawach. Oto oferta banków skierowana do seniorów nazwa nazwa oproc. mies. mies. opłata liczba opłata za liczba banku konta nominalne opłata za opłata za przelew bezpłatnych skorzystanie placówek prowadzenie za kartę zew. w bankomatów z obcego rachunku debetową placówce bankomatu Bank Pocztowe 0 proc. 0 zł 4 zł 0 zł ok dla dwóch wypłat 76 placówek Pocztowy Konto Nestor 0 zł, kolejne 4 zł i urzędy pocztowe BGŻ Plan Senior 0 proc. od 0 zł 3 zł lub 0 zł 2 zł lub 2,5 proc. (min. 5 zł) 362 do 5 zł (trans. na dostęp do min. 300 zł) wszystkich bankomatów w kraju za 2 zł/mies. BPS POL-Konto 0,1 proc. 5 zł 0,5 zł 3 zł zł 70 Senior BZ WBK Konto 0 proc. 3 zł 3 zł lub 1 zł 5 zł ok zł 629 Aktywni 50+ (min. 1 trans. bezgotówkowa) Deutsche db Koneser 2 proc. 3 zł 5 zł lub 0 zł 0 zł ok zł 169 Bank PBC (min. 1 trans.) źródło: Open Finance Nie atwo w Polsce zosta bankrutem. Nawet je li nie masz ani z otówki oszcz dno ci, a d ugi ju dawno przeros y twój maj tek. Przez niemal dwa lata tylko 22 osobom uda o si og osi upad o konsumenck. Uda o bo procedura jest tak skomplikowana i kosztowna, e niewielu j przechodzi. Pos owie PiS chc to zmieni i przygotowali projekt przepisów, które maj u atwi zad u onym ycie. W Polsce zagro onych upad o ci jest oko o miliona rodzin, które zaci gn y kredyty i nie sta ich na sp at rat. Nie reguluj na czas nale no ci, ich d ugi rosn, a one wpadaj w coraz wi ksze k opoty. Og oszenie upad o ci konsumenckiej dla wielu takich osób powinno by wyj ciem z sytuacji uwa a prof. Henryk Cioch z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powinno, ale nie jest. Winne s zbyt skomplikowane przepisy. Ustawa zaledwie 22 Polakom pozwoli a og osi bankructwo. Pierwszym d u nikiem, który z tego rozwi zania skorzysta, by prezenter TVP Tadeusz Bro. Gdy straci prac w telewizji, nie sta go by o na sp at kredytu. Zosta z 600 tys. z d ugu. Na takie szcz cie w nieszcz ciu nie mog liczy setki innych zad u onych, którzy k adaj wnioski o og oszenie upad o ci. Bo s dy je najcz ciej odrzucaj. Zgodnie z przepisami zbankrutowa mog tylko te osoby, które udowodni, e wpad y w d ugi z przyczyn wyj tkowych i od nich niezale nych, np. ci kiej choroby. Je li jednak ma o rozs dnie zaci ga- y kredyty, na odd u enie szans nie maj. Procedura og aszania upad o ci jest nie tylko skomplikowana, ale równie kosztowna. Przed s dem musimy przedstawi ca y swój maj tek mieszkanie, samochód, sprz t AGD. Wszystko, co mamy, zostanie sprzedane, a pieni dze przeznaczone na sp at d ugu. Je li nie b dziemy mieli gdzie mieszka, wtedy syndyk wyznaczy niewielk kwot (zwykle odpowiadaj c redniej kwocie najmu mieszkania) i wtedy sami b dziemy musieli zadba o dach nad g ow. A tak e o prac, bo pozosta e d ugi nie zostan nam darowane, ale ich Upad o konsumencka w Polsce tylko dla wybranych Tylko 22 zad u onym Polakom uda o si do tej pory og osi bankructwo PIOTR WYGODA/EAST NEWS Pierwszy polski bankrut Tadeusz Broś, prezenter TVP, jako pierwszy ogłosił upadłość sp ata zostanie roz o ona zwykle na 5 lat. W tym czasie nie mo emy kupowa niczego na kredyt czy na raty. S owem d u nika czeka droga przez m k. Sytuacj ma poprawi ustawa, któr przygotowa PiS. Upraszcza ona wiele procedur. Pos owie chc, by bankructwo mog y og osi nie tylko osoby, które wpad y w k opoty wskutek wyj tkowych okoliczno ci. Do tej grupy maj te zalicza si ludzie zaci gaj cy kiedy kredyty hipoteczne, które teraz znacznie przewy szaj warto ich mieszka. Og oszenie upad o ci nast powa oby automatycznie na wniosek d u nika, je li przez trzy miesi ce nie p aci nale no ci, a jego d ug przekracza warto maj tku. bankowego cz sto traktuj nie jako wygod, a jako konieczno dodaje. Emeryci mogliby przekona do siebie banki, a banki przekona do siebie seniorów i zaoferowa im ciekawe, konkurencyjne us ugi. Stanie si tak, je li wejdzie w ycie plan Ministerstwa Finansów, które chce wyeliminowa z obrotu gotówk. Wszystko to z powodu oszcz dno ci. Konwojowanie, ochranianie pieni dzy, utrzymanie okienek kasowych i kasjerek w pa stwowych urz dach to w skali ca ego kraju wydatek oko o 10 miliardów z otych rocznie. Tylko w samym ZUS przelewy emerytur i rent poch aniaj oko o 280 milionów z otych rocznie. Teraz konkurencja jest niewielka, ale seniorzy, którzy zdecyduj si na za o enie konta, mog co dla siebie z tej w skiej oferty wybra. Co jest zalet takich rachunków? Oszcz dza si na nich raczej nie da, bo oprocentowanie jest bardzo niskie. Atutem tych kont jest cena. Rachunki przeznaczone dla seniorów s ta sze od tradycyjnych kont dost pnych dla wszystkich i s porównywalne z rachunkami internetowymi. Op ata za prowadzenie jest niska kosztuje zwykle kilka z otych, niewiele p aci si za przelewy wykonywane w placówce. Ma to swoja logik wi kszo emerytów rachunki op aca osobi cie, w a nie w okienku. I tak np. w Banku Pocztowym czy Deutsche Banki przelew nic nie kosztuje. Dla porównania przekazanie pieni dzy na rachunek bankowy na poczcie trzeba zap aci 2,50 z. Dla emeryta, który co miesi c op aca kilka rachunków, oznacza to oszcz dno nawet rz du kilkunastu z otych miesi cznie. Cena i niskie koszty utrzymania rachunku to tylko cz korzy ci. Przyk adowo Bank Zachodni WBK i Deutsche Bank do swoich rachunków dodaj ubezpieczenie assistance medyczne, które mo e si okaza pomocne w przypadku nag ego zachorowania zachwala Micha Sadrak. Ciekawe rozwi zanie oferuje Bank Pocztowy, który skutecznie wykorzystuj c sie placówek swojej spó ki matki, czyli Poczty Polskiej, umo liwia bezp atne dostarczenie gotówki do domu przez listonosza. Banki do rachunku do czaj tak e karty. Ale uwaga wyp acanie nimi pieni dzy w bankomatach mo e sporo kosztowa. Tu taryfy ulgowej ju nie ma. Np. w BPS za ka d wyp at gotówki z obcego urz dzenia trzeba zap aci a 4 z, w BG co najmniej 5 z. Nagroda dla NBP za srebrn monet Srebrne 10 z otych po wi cone Polskiemu Pa stwu Podziemnemu uznane zosta o za najbardziej inspiruj c monet na wiecie! Chodzi o monet okoliczno ciow Narodowego Banku Polskiego 70 rocznica utworzenia Polskiego Pa stwa Podziemnego, która zosta a wyemitowana w grudniu 2009 roku. Tytu najbardziej inspiruj cej monety na wiecie zosta jej nadany w presti owym konkursie Coin of the Year Award podczas najwi kszych na wiecie targów numizmatycznych w Berlinie World Money Fair. W uzasadnieniu napisano, e moneta czy w sobie artyzm, histori i warto ci, które obowi zuj tak e we wspó czesnym wiecie. Moneta zosta a wybita przez Mennic Polsk, a jej projekt wykona a ona naszego redakcyjne- g o kolegi, Urszula Walerzak. Srebrne 10 zł zyskało tytuł najbardziej inspirującej monety świata

5 Fakt Pieni dze FINANSE OSOBISTE 05 W skrócie Więcej Polaków w tym roku znajdzie pracę Polska wychodzi z kryzysu twierdzi wiceminister finansów Hanna Majszczyk. I jak przewiduje, w tym roku kondycja polskich przedsiębiorstw na tyle poprawi się, że firmy będą chętniej tworzyć nowe miejsca pracy. W rezultacie zatrudnienie w gospodarce ma wzrosnąć o 1,9 proc. Ponadto z szacunków wynika, że na emerytury przejdzie 100 tysięcy pracujących, dzięki czemu zwolnią się etaty. Bezrobocie w grudniu ma spaść poniżej 10 proc. Pod koniec zeszłego roku wyniosło 12,3 proc. Kupujemy w sieci najmniej w Europie W tej dziedzinie jesteśmy w ogonie Europy. Okazuje się, że Polacy, w porównaniu z innymi mieszkańcami Unii Europejskiej, najmniej wydają na zakupy przez internet. W zeszłym roku przeciętny mieszkaniec naszego kraju w ten sposób wydał niespełna 367 euro tak wynika z raportu Centre for Retail Research. Dla porównania, statystyczny Europejczyk 1072 euro. Pod względem wydatków na pierwszym miejscu znalazła się Dania (średnio 1652 euro), przed Wielką Brytanią (1516 euro) i Norwegią (1435 euro). Z urlopu na żądanie korzystamy niechętnie 63 proc. pracowników w zeszłym roku ani razu nie skorzystało z urlopu na żądanie tak wynika z badania portalu rynekpracy.pl. Jeśli już, Polacy najczęściej brali 1-2 dni wolnego, 3 dni tzw. kacowego wykorzystała co 20 osoba. Obecnie pracownikom przysługują 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku. Pełną pulę takiego wolnego wykorzystało niespełna 9 proc. badanych. Niewykluczone, że już wkrótce urlop na żądanie zostanie skrócony do 2 dni, czego domagają się pracodawcy. Prezydent przygotował ustawę o emeryturach Osoby, które zdecydują się na etat i zrezygnują z pobierania emerytury, będą mogły wystąpić do ZUS o ponowne przeliczenie świadczenia takie rozwiązanie zawarto w prezydenckim projekcie ustawy o emeryturach i rentach. Pod koniec grudnia Bronisław Komorowski podpisał ustawę o finansach publicznych, która od stycznia zabrania pracującym seniorom łączenia etatu z emeryturą. Około 60 tysięcy Polaków do końca września ma czas na to, by zdecydować, czy chcą pracować, czy dostawać pieniądze z ZUS. Jeśli nie rozwiążą umowy, urzędnicy wstrzymają im wypłaty. Eksperci doradzają w sprawie kredytów i pożyczek Na rynku finansowym pojawiła się nowa firma ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych. Specjaliści bezpłatnie doradzają klientom, jaki kredyt wybrać. Ich głównymi partnerami są m.in. Alior Bank, Allianz, Pekao SA, BZ WBK, BGŻ, BNP Paribas Fortis, Deutsche Bank, DnB Nord, Eurobank, Lukas Bank, Millennium, MulitBank, PKO BP oraz Polbank EFG. Więcej informacji na temat działania spółdzielni znajduje się pod adresem: TANIE ZAKUPY Kupuj c towar w internecie, mo esz sporo zaoszcz dzi To rewolucja w zakupach! Wystarczy zebra grup osób i dzi ki temu skorzysta z wysokich rabatów ELWIRA BURLIŃSKA dzien ni karka Faktu Pieniądze Chcesz tanio kupi sprz t RTV czy AGD? A mo e interesuj ci ksi ki b d gad ety samochodowe? Na zakupy nie musisz wydawa maj tku. Dzi ki internetowi i swojej cierpliwo ci mo esz zaoszcz dzi nawet do 50 procent. Jak to zrobi? To bardzo proste! W internecie pojawi a si nowa forma robienia zakupów online. To w a nie dzi ki niej mo na mnóstwo pieni dzy zachowa dla siebie. Ile? Przy zakupie sprz tu elektronicznego mo na zaoszcz dzi do 20 procent, w przypadku innego asortymentu nawet do 50 procent mówi ukasz Stachowicz z KatCen.pl. Na telewizor zamiast 3 tysi cy z otych wydamy tylko 2,4 tys. Prawda, e si op aca? Ale jak to zrobi?! Zasada dzia ania jest bardzo prosta. Promocje serwisów oparte s o mechanizm zakupów grupowych. Cena wywo awcza danego produktu obj tego promocj stopniowo jest ci ta od wysokiej do bardzo niskiej. Zbieramy grup osób, które s zainteresowane zakupem danego produktu. Im wi ksz grup zakupow uda si zebra, tym lepsz promocj i wi kszy rabat mo emy wymusi dla naszych u ytkowników na producentach produktów wyja nia ukasz Stachowicz. W momencie, gdy do czasz do grupy zakupowej, dajemy u ytkownikowi gwarancj, e cena jak ostatecznie zap aci, mo e tylko spa. Tak naprawd cena zakupu naszego przyk adowego telewizora zale y od nas. Im wi cej ludzi uda nam si zaprosi do grupy, tym mniej zap acimy. Wiadomo, telewizor czy p yta to nie artyku pierwszej potrzeby. Chwilk mo na poczeka na finalizacj transakcji. W naszym serwisie promocja jednego produktu trwa oko o tygodnia. Na ekranie pojawia si aktualna maksymalna cena, za jak mo emy naby dany produkt, oraz czas do ko ca promocji mówi Stachowicz. Ile osób musi kupowa dany produkt, aby obni y cen? Przyj to zasad, e im dro szy produkt, tym potrzeba mniej klientów w danej grupie zakupowej. Jest jeszcze jedno, o czym trzeba wiedzie. Je li aktualna cena jest dla nas za wysoka, teoretycznie mo na czeka na jej ci cie pod koniec okresu promocji. Tyle tylko, e w ten sposób mo e my- le wiele osób. Je li wszyscy wstrzymaj si z zakupem, cena nigdy nie spadnie i nici z promocji! Takie zakupy s w 100 procentach bezpieczne. Serwisy zabezpieczy- y si te przed oszustami. atwo przecie by oby utworzy kilka czy kilkana cie fikcyjnych kont, by obni y cen. Na to jednak jest sposób. W przypadku gdy w 2 tygodnie po zako czeniu promocji zamówienia wci nie b d op acone przez wszystkie osoby, serwisy rozwi zuj grup zakupow i anuluj zamówienia. W tym przypadku zostanie ukarany oszust i niestety, porz dny klient. Po prostu inaczej zabezpieczy si nie mo na. Jeszcze jedna wa na sprawa. Nie podoba ci si zakupiony telewizor? Ka dy klient ma zagwarantowane 10 dni na zwrotu towaru bez podania przyczyn. W naszym kraju jest kilkana cie takich serwisów zakupowych. Jedne daj zni ki bezpo rednio, inne rozdaj kupony rabatowe. Jak je znale w sieci? Wystarczy wpisa w wyszukiwark tre : agregator zakupów grupowych. Wyskoczy mnóstwo stron. Nam potem pozostaje tylko wy owienie odpowiedniej, ciekawej oferty. Gminy kiedy przejm nasze mieci Polskie samorz dy b d mog y wybiera firmy do wywózki odpadów komunalnych. Ale nie wiadomo kiedy Ministerstwo rodowiska zaskakuje nas ci g ymi zmianami decyzji zwi zanych z nowelizowaniem ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach. Tylko w tym roku powsta o pi projektów za- o e do tej ustawy. Najpierw by a wersja z 18 stycznia, potem kolejno: z 24 maja, 19 lipca i 9 sierpnia. W ko cu 21 pa dziernika 2010 r. rz d przyj, jak zapewnia, ostateczne rozstrzygni cie (pa dziernikowe za o enia s ju dwudziestymi pi tymi z rz du, licz c prace poprzednich ekip!). Ale i ta wersja utkn a w sejmowej otch ani. Swój serwis zakupowy ma także Fakt Warto śledzić oferowane tam promocje W my l najnowszych za o e do nowych przepisów gminy zyskaj w adztwo nad odpadami. To dla samorz dów le czy dobrze? Na takie pytanie usi owali udzieli odpowiedzi go cie zaproszeni do redakcji miesi cznika Forbes, by wzi udzia w debacie zorganizowanej w ramach drugiej edycji Kongresu Regionów w widnicy na temat Gospodarka odpadami komunalnymi. Obecni na sali samorz dowcy cieszyli si, e w nowym projekcie prawa jest zapis o tym, e gminy zostan w a cicielem mieci i to Wi cej dorobisz do wiadczenia 50 proc. nawet tyle możesz zaoszczędzić na grupowych zakupach one w przetargach wybior firmy, które potem b d odpady odbiera, segregowa, przetwarza i robi z nimi to, co si powinno z tak cennym towarem robi. Czyli na przyk ad spala, zamienia na gaz i wykorzystywa do ogrzewania domów t umaczy Józef Neterowicz, ekspert ds. Energetyki i Ekologii w Zwi zku Powiatów Polskich. Ale pos anka Ewa Wolak, przewodnicz ca sejmowej podkomisji ds. ustawy mieciowej, wyla a samorz dowcom na g ow kube zimnej wody. Nie wiemy, jaki ostatecznie kszta t przyjmie nasza ustawa rzek a pani pose, daj c do zrozumienia, e tak naprawd nikt nie wie, kiedy nowe prawo ujrzy wiat- o dzienne. Nawet zamkni cie debaty sejmowej to nie koniec, tylko pocz tek ca ego zamieszania. To, e jutro gminy b d w a cicielami odpadów, niczego nie zmieni. Nadal ponad 90 proc. odpadów b dzie sk adowanych na wysypiskach. Czyli wyzwanie jest dopiero przed nami podsumowa Jean Michel Kaleta, prezes grupy SITA Suez Environment w Polsce. Piotr Filifon Dop acimy do dworców PKP Dodatek do Gazety Codziennej Fakt Redaktor naczelny: Robert Feluś Projekt graficzny: Piotr Grzybowski Zespół: Justyna Węcek, Elwira Burlińska, Tomasz Walerzak (foto), Bartłomiej Belerski (grafik) Fakt Redaktor naczelny: Grzegorz Jankowski Dyrektor artystyczny: Piotr Grzybowski Foto: Wojciech Rzążewski Wydawca: Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Domaniewska 52, tel , Dostajesz wiadczenie lub zasi ek przedemerytalny? B dziesz móg dorobi nawet 800 z otych miesi cznie, by urz dnicy nie zawiesili ci wyp aty. W a nie zmieni y si przepisy dotycz ce wiadcze i zasi ków przedemerytalnych. B d one zmniejszane, je li przychód przekroczy 25 proc. przeci tnego wynagrodzenia. GUS jego wysoko poda za tydzie, wyniesie ok. 3,2 tys. z. Czyli je li b dziesz zarabia do 800 z miesi cznie, ZUS nie zmniejszy ci wiadczenia. To urz dnicy ci zredukuj, je li twoje zarobki wynios od 800 do 2400 z. Je li przekrocz 2400 z miesi cznie, ZUS zawiesi wyp at. Do tej pory urz dnicy zmniejszali wyp aty, je li czna kwota wiadczenia przedemerytalnego i tego, co dodatkowo zarobi e przekracza a kwot 1551,50 z miesi cznie. Je li by a wy sza ni 2172,10, ZUS zawiesza wyp at. Nie do, e poci gi ci gle si spó niaj, to jeszcze za podró owanie nimi b dziemy p aci wi cej. Kolej chce, by to pasa erowie dok adali si do utrzymania dworców. Bez tych dodatkowych pieni dzy nadal przez wi kszo dworców b dziemy przemyka z zatkanymi nosami. Jak mówi Jacek Prze- luga, szef powo anej przez PKP spó ki Dworzec Polski SA, która ma zarz dza dworcami, peronami i przej ciami podziemnymi w ca ym kraju, nowy system dofinansowania ma zapewni wp ywy rz du 135 milionów z otych. Je- li skarb pa stwa pieni dzy nie wy o y, podró ni b d musieli dop aci do biletu oko o 80 groszy informuje ukasz Kurpiewski, rzecznik prasowy grupy PKP w Money.pl. Nowa op ata mia aby zosta wprowadzona ju w grudniu, bo wtedy te spó ka Dworzec Polski SA zacznie zarz dza dworcami.

6 06 EKONOMIA PO POLSKU Fakt Pieni dze NIERUCHOMOŚCI Rodzina b dzie ju tylko na nowym Trudniej b dzie o kredyt z dop at. Pa stwo do o y tylko do kupna nowego mieszkania. Z tej pomocy skorzystaj wy cznie osoby m ode J ZDANIEM EKSPERTA Mieszkania z drugiej ręki nie kupisz Marcin Krasoń Open Finance Zgodnie z projektem państwowe dopłaty już wkrótce dostępne będą tylko dla nowych mieszkań (oraz budowy domu), z Rodziny na Swoim wykluczono rynek wtórny nie otrzymamy już dopłat na zakup domu lub mieszkania z drugiej ręki. Dla potencjalnych kredytobiorców ma to ogromne znaczenie, gdyż sześć na dziesięć mieszkań kupowanych w RnS pochodzi właśnie z rynku wtórnego. Początkowo zmiana ta miała wejść w życie w połowie roku, termin jednak przyspieszono i będzie tak od razu, z chwilą wejścia w życie ustawy. e li chcesz kupi mieszkanie z dop at pa stwa, lepiej si pospiesz. Za kilka tygodni o taki lokal b dzie znacznie trudniej ni teraz. Rz d chce m.in. dop aca ju tylko do nowych mieszka i to tych najta szych, w dodatku z pomocy skorzystaj wy cznie osoby m ode. Program Rodzina na Swoim wieci triumfy. Od pocz tku, czyli 2007 roku, do chwili obecnej z kredytów na kupno w asnego mieszkania skorzysta o ponad 80 tysi cy rodzin. Trzeba przyzna, e to kredyty na bardzo preferencyjnych warunkach pa stwo przez osiem lat sp aca po ow odsetek od zaci gni tego zad u enia. Na dop aty do ko ca trzeciego kwarta u 2010 roku wydano uwaga przesz o 13 miliardów z otych. Najwi cej osób skorzysta o z kredytów z pa stwow dop at w ci gu ostatnich dwóch lat. Cho program ma obowi zywa jeszcze przez niemal dwa lata (do ko ca 2012 roku b dzie mo na podpisa umow kredytow w ramach programu Rodzina na Swoim), wielu ch tnych odejdzie z kwitkiem i nie kupi wymarzonego mieszkania z pomoc pa stwa. To dlatego, e rz d chce zaw zi kryteria przyznawania takich kredytów. Z projektu ustawy, który zosta przyj ty przez rz d i w a nie trafi do Sejmu, wynika, e zmniejsz si limity cen mieszka, do których pa stwo b dzie si dok ada. Teraz rodzina z Warszawy skorzysta z programu, je li cena metra kwadratowego kupowanego mieszkania w tym mie cie nie przekroczy 9080,40 z. Po zmianie, cena nie b dzie mog a by wy sza ni 7134,60 z. W Krakowie cena spadnie z 6521,20 z do 5123,80 z. W innych miastach jest podobnie. To spowoduje obni enie cen mieszka zakwalifikowanych do dop at o 21,4 proc. i znacznie ograniczy dost p do kredytów w atrakcyjnych lokalizacjach twierdzi Marcin Kraso, analityk Open Finance. Bo teraz za 9 tysi cy z otych za metr mo na kupi mieszkanie w Warszawie, w dobrej lokalizacji np. na Mokotowie czy w Wilanowie. Gdy cena zostanie obni ona o niemal 2 tysi ce z otych, ch tni b d musieli wybiera mieszkania na peryferiach miasta w przypadku Warszawy np. na Bia o ce czy w Ursusie. Chyba e takie posuni cie zach ci deweloperów do obni enia cen nieruchomo ci, tak by mie ci y si one w limitach dodaje Marcin Kraso. To niestety niejedyna niekorzystna zmiana. Rz d chce tak e, by za takie kredyty mo na by o kupowa nowe mieszkania, do lokali z rynku wtórnego dop aca ju nie b dzie. Z pomocy skorzystaj tylko osoby m ode, które nie sko czy y 35 lat. Tymczasem obecnie 25 proc. osób korzystaj cych z po yczek z dop at jak wynika ze statystyk Banku Gospodarstwa Krajowego, który ich udziela to osoby starsze. Mo na wi c mia o powiedzie, e co czwarty potencjalny kredytobiorca odejdzie z kwitkiem. I to ju od kwietnia. Bo wtedy zmiany w programie Rodzina na Swoim prawdopodobnie wejd w ycie. Tak zmniejszą się limity cen w poszczególnych regionach Polski województwo gmina obecna cena cena mieszkania mieszkania z dopłatą za mkw* po zmianie przepisów** dolnośląskie m. Wrocław 6 710,20 zł 5 272,30 zł pozostałe 5 104,40 zł 4 010,60 zł kujawskopomorskie m. Bydgoszcz 6 589,10 zł 5 177,15 zł m. Toruń 6 589,10 zł 5 177,15 zł pozostałe 5 637,80 zł 4 429,70 zł lubelskie m. Lublin 4 687,17 zł 3 682,78 zł pozostałe 4 402,60 zł 3 459,19 zł lubuskie m. Gorzów Wielkopolski 4 485,60 zł 3 524,40 zł m. Zielona Góra 4 485,60 zł 3 524,40 zł pozostałe 4 041,80 zł 3 175,70 zł łódzkie m. Łódź 6 708,80 zł 5 271,20 zł pozostałe 4 874,10 zł 3 829,65 zł małopolskie m. Kraków 6 521,20 zł 5 123,80 zł pozostałe 4 927,30 zł 3 871,45 zł mazowieckie m. Warszawa 9 080,40 zł 7 134,60 zł pozostałe 5 772,20 zł 4 535,30 zł opolskie m. Opole 5 690,32 zł 4 470,97 zł pozostałe 5 552,46 zł 4 362,65 zł podkarpackie m. Rzeszów 4 879,00 zł 3 833,50 zł pozostałe 3 943,80 zł 3 098,70 zł podlaskie m. Białystok 5 385,10 zł 4 231,15 zł pozostałe 4 659,20 zł 3 660,80 zł pomorskie m. Gdańsk 6 949,60 zł 5 460,40 zł pozostałe 5 693,80 zł 4 473,70 zł śląskie m. Katowice 5 292,00 zł 4 158,00 zł pozostałe 4 679,50 zł 3 676,75 zł świętokrzyskie m. Kielce 5 439,89 zł 4 274,20 zł pozostałe 4 161,07 zł 3 269,41 zł warmińsko-mazurskie m. Olsztyn 7 231,70 zł 5 682,05 zł pozostałe 4 657,80 zł 3 659,70 zł wielkopolskie m. Poznań 7 042,00 zł 5 533,00 zł pozostałe 4 635,40 zł 3 642,10 zł zachodniopomorskie m. Szczecin 4 895,80 zł 3 846,70 zł pozostałe 4 743,90 zł 3 727,35 zł źródło: obliczenia Open Finance na podst. danych BGK; *wskaźniki obowiązujące w I kw uwzgl. współcz. 1,4; **wskaźniki obowiązujące w IV kw uwzgl. współcz. 1,1 Liczba nowych inwestorów gie dowych wzros a w zesz ym roku a o 350 tysi cy Polaków przyci gn y na gie d g o ne prywatyzacje. To mo e by prosty sposób na wysokie zyski Niemal codziennie w mediach pojawiaj si informacje o spektakularnych zyskach (czasami, niestety, równie o spektakularnych plajtach) na warszawskiej gie dzie. Ten wiat przyci ga. W zesz ym roku do grona inwestorów do czy o ponad 350 tys. osób. Ka da z nich mo e inwestowa w akcje, obligacje i inne instrumenty na trzech rynkach g ównym, New- Connect i Catalyst. Ka dy z nich ma swoj specyfik zarówno je li chodzi o rodzaje notowanych papierów, jak i stopie ryzyka. Ale jakie dok adnie dzia ania kryj si pod poj ciem inwestowanie na gie dzie? Jakie instytucje s w to zaanga owane? Kto czuwa nad bezpiecze stwem transakcji? Prze- Te spółki przyniosły inwestorom największe zyski Nazwa spółki Roczna stopa Wartość 3000 zł zwrotu w proc. zainwestowanych na początku 2010 r.* City Interactive 651, ,80 zł Boryszew 408, ,20 zł Eko Export 388, ,30 zł MW Trade 361, ,00 zł Beefsan 347, ,80 zł *wartość brutto, należy odliczyć prowizję i opłaty domu maklerskiego oraz podatek od zysków kapitałowych (19 proc.); źródło: GPW Czy wiecie, że: w 2009 r. inwestorzy indywidualni zarobili na GPW średnio 32%* na GPW dzłało ok. 1,5 mln inwestorów indywidualnych** na GPW można zainwestować w prawie 600 spółek polskich i zagranicznych (więcej na ) led my to na przyk adzie akcji. Inwestor, który chce kupi akcje jakiej spó ki, sk ada zlecenie kupna (najcz ciej przez internet) w jednym z 49 domów maklerskich, których po rednictwo jest niezb dne przy zawieraniu transakcji na gie dzie. Dom maklerski weryfikuje zlecenie sprawdza, czy inwestor poda niezb dne informacje (nazwa spó ki, cena, liczba akcji) oraz czy ma pieni dze na swoim koncie i przekazuje je do systemu GPW. Od z o enia zlecenia do otrzymania potwierdzenia z domu maklerskiego o zawarciu transakcji mijaj u amki sekundy pod warunkiem, e w systemie transakcyjnym GPW znajdzie si zlecenie przeciwstawne do naszego (je li chcemy kupi akcje, to w systemie musi si pojawi zlecenie sprzeda y innego inwestora i odwrotnie). Kojarzenie zlece kupna i sprzeda y odbywa si automatycznie w komputerach, które znajduj si na GPW. Je li podana cena bardzo odbiega od bie cych notowa, zlecenie mo e sp dzi w systemie wi cej czasu O zawartej transakcji gie da powiadamia domy maklerskie, które reprezentowa y transakcji, oraz Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych. Depozyt rozlicza wszystkie transakcje zawarte na gie dzie, Czuwa, aby ka dy nabywca dosta swoje akcje, a ka dy sprzedaj cy pieni dze. Mo e si oczywi cie zdarzy, e system zawiedzie i do transakcji nie niektóre obligacje na rynku GPW Catalyst oferują wyższy zysk od lokat bankowych przy niskim ryzyku (więcej na www. gpwcatalyst.pl ) * źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2010, SII. ** źródło: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dojdzie albo zostanie ona przeprowadzona na innych warunkach ni zawarte w zleceniu. W takiej sytuacji nale y z o y reklamacj w biurze maklerskim radzi Piotr Cie lak, wiceprezes zarz du Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (www.sii.org.pl). Gdy to nie pomo e, a inwestor ma dowody na b dy brokera, powinien zawiadomi o tym Komisj Nadzoru Finansowego (KNF), która m.in. pilnuje, aby wszyscy uczestnicy rynku dzia ali zgodnie z prawem. Je li KNF nie za atwi sprawy, mo na dochodzi roszcze przed S dem Polubownym przy KNF lub przed S dem Izby Domów Maklerskich. W ostateczno ci mo na wyst pi o odszkodowanie na drodze cywilnej. DB Dwa miliardy z otych trafi do dzieci 3,5 tony tyle wa y 2,5 miliarda starych z otych, jakie Polacy przez ostatnie tygodnie zesz ego roku przynosili do oddzia ów Narodowego Banku Polskiego. Zebrane pieni dze wymieniono na wier miliona nowych z otych i przekazano Caritas Polska. Do ko ca roku trwa program Wymie my si. W oddzia ach NBP ustawiono specjalne skarbonki, do których mo na by o wrzuca stare z otówki. Po przeliczeniu zebranych tam pieni dzy okaza o si, e Polacy podarowali t drog wier miliona nowych z otych. Fundusze te zostan przeznaczone na pomoc dzieciom w ramach programu Skrzyd a prowadzonego przez Caritas Polska. Cho wymiana ju si zako czy a, to jak szacuje NBP w starych monetach i banknotach mamy jeszcze oko o 170 mln z. Dlaczego ich nie wymienili my na nowe pieni dze? Okazuje si, e z sentymentu. Zapewne cz z nas postanowi a zachowa je sobie na pami tk mówi Marcin Kaszuba, rzecznik NBP. Co stanie si z oddanymi pieni dzmi? Zostan poci te i przerobione na brykiety, które NBP b dzie móg rozdawa np. podczas dni otwartych NBP.

7 Fakt Pieni dze WIADOMOŚCI ZE SKOK-ów 07 KOMENTARZ EKSPERTA Oszcz dno ci Leszka Balcerowicza nie uzdrowi polskiej gospodarki Wyd u enie wieku emerytalnego, ci cia g odowych zasi ków, likwidacja ulg czy prywatyzacja nie s ratunkiem dla finansów publicznych JANUSZ SZEWCZAK główny ekonomista SKOK Mistrz terapii szokowej, tym razem jako jednoosobowa opozycja, profesor Leszek Balcerowicz ponownie wkracza na scen. Proponuje nam swoj kolejn autorsk radykaln recept na oszcz dno- ci na kwot 70 miliardów z otych w ramach sch adzania polskiej gospodarki, co mia oby zast pi rz dowe propozycje zmian w OFE. A przecie prof. Balcerowicz nadal twierdzi, e kryzysu w Polsce nie ma i nie by o, cho jednocze nie proponuje nam wr cz drako skie ci cia charakterystyczne dla krajów b d cych w g bokim kryzysie, jak np. W gry, Grecja, Estonia, Irlandia. Leszek Balcerowicz proponuje zmniejszenie p ac i zasi ków pogrzebowych, chorobowych, ma- 80 PROC. tyle majątku państwowego już sprywatyzowano Paweł Stepniewski Janusz Szewczak główny ekonomista SKOK cierzy skich czy opieku czych o kilkadziesi t procent, likwidacj ulgi prorodzinnej, do n dznego w porównaniu z innymi europejskimi krajami becikowego (1000 z ), likwidacj ulgi internetowej, wstrzymanie zwrotu VAT na materia y budowlane czy us ugi hotelarskie, wreszcie zwi kszenie czasu pracy nauczycieli. A na koniec profesor chce ograniczy wydatki samorz dów. Tyle e one ju w przewa aj cej mierze finansuj szko y, o wietlenie ulic, budow i remonty dróg, przedszkola, s u b zdrowia, ochron rodowiska, a tak e inwestycje na Euro 2012 w zast pstwie pa stwa polskiego, które nie jest w stanie realizowa swoich podstawowych obowi zków wobec w asnych obywateli. Tu obaw o konstytucyjno rozwi za by y minister finansów ju nie dostrzega, cho widzi je w ramach oszcz dno ci OFE. Profesor Balcerowicz lekka r k te proponuje wyd u enie wieku emerytalnego do 67 lat. Ciekawe, gdzie by y minister dostrzega wolne miejsca pracy dla 55-letnich kobiet i 60-letnich m czyzn? T wzmo on aktywno Leszka Balcerowicza wywo a y rz dowe propozycje zmian w OFE. Có mog o wywo a a takie emocje? Dzi twórcy i propagatorzy OFE i II filara minister Micha Boni i Leszek Balcerowicz spieraj si o to, czy dane dotycz ce OFE wzi to z komputera czy te z kapelusza. Minister finansów Jacek Vincent Rostowski, który niczym tajfun Vincent pustoszy nasze finanse publiczne od kilku lat (w tym czasie 300 miliardów przyrostu d ugu publicznego), oskar a by ego ministra finansów, e pope ni wiele merytorycznych b dów gospodarczych i rzuca mu wyzwanie do debaty. Przypomnijmy, Jacek Rostowski to bliski wspó pracownik i doradca Balcerowicza. Proponowane przez profesora drako skie oszcz dno ci obecna minister pracy Jolanta Fedak nazywa "barbarzy skimi". Mo na przecie zasugerowa Leszkowi Balcerowiczowi bardziej wydajne ród o oszcz dno ci ni owe 70 miliardów z otych wystarczy w ramach bilansu obrotów p atniczych z zagranicy spojrze na pozycj bilans b dów i opuszcze. Czarno na bia ym wida w nim, e co roku wyp ywa z Polski ca kiem legalnie i oficjalnie od 54 do 58 miliardów z otych, a dodatkowo, ju nieco mniej oficjalnie i legalnie, jeszcze oko o 60 miliardów z otych. Rocznie daje to upust krwi finansowej rz du miliardów z otych. I tutaj z pewno ci przyda yby si ci cia i oszcz dno- ci. Te straty dodatkowo stymuluj dzia ania spekulacyjne na polskim z otym, jak i ostatnie podwy ki stóp procentowych. Propozycje oszcz dno ciowe w tej wersji, które proponuje Balcerowicz, to powtórka z rozrywki i ewidentna próba wywo ania Wiosny Ludów nad Wis. To prosta droga do scenerii z ulic Tunezji czy Egiptu. Z pewno ci zabójcza dla wzrostu gospodarczego, dochodów bud etowych, podatkowych i spokoju spo ecznego. Czy by by y minister finansów zapomnia, e dzi polski wzrost gospodarczy opiera si wy cznie na popycie wewn trznym, zakupach Polaków g ównie na kredyt, a nie na eksporcie czy inwestycjach? Tego typu oszcz dno ci w zamian za zmian dotychczasowego statusu OFE oznaczaj wi ksze, a nie mniejsze deficyty, wi ksze d ugi i k opot z ich sp at. To tak, jakby cerowa skarpety siekier. Nie mo na bra te na powa nie tradycyjnej recepty prof. Balcerowicza, by dalej pospiesznie prywatyzowa. Przecie ju sprywatyzowali my prawie wszystko blisko 80 proc. maj tku narodowego. Pozosta y ju tylko lasy, pola, kilka sanatoriów oraz cz energetyki. Pomimo e przez ostatnie 20 lat ostro stosowano prywatyzacyjn ofert, uzyskuj c ze sprzeda y maj tku narodowego oko o 140 miliardów z otych (tyle dzi musieliby my zap aci za dwa du e banki), to d ugi uros y do gigantycznych rozmiarów d ug publiczny si ga blisko 800 miliardów z otych, zagraniczny 260 miliardów dolarów, zad u enie polskich gospodarstw domowych 480 miliardów z otych, zad u enie przedsi biorstw 420 miliardów z otych. Nie mamy wi c ani mniejszej dziury bud etowej, która si ga 50 miliardów z otych, ani ni szego deficytu sektora finansów publicznych, który wynosi obecnie 9,5 proc., a nie jak zapewnia MI 7,9 proc. Tymczasem przy takiej skali wyprzeda y maj tku publicznego nie powinni my mie jakiegokolwiek problemu z emeryturami. Powinni- my je znacz co podwy szy, mie te szybkie i czyste koleje, tanie autostrady, nowoczesne szpitale i powszechne oraz dost pne obki. A tak niestety nie jest. Cz sto bowiem lek na recept przy b dnej diagnozie mo e wyko czy pacjenta. Mo e wi c warto skorzysta z tradycyjnych polskich sposobów dobrego i oszcz dnego gospodarowania opartego o wspólnotowe, tradycyjne pojmowanie przedsi biorczo ci i aktywno ci gospodarczej? Przyk adem tak dobrze funkcjonuj cych struktur s na wiecie Unie Kredytowe, zdobywaj ce coraz wi ksz popularno, co wida nawet na wiatowym forum elit finansowych w Davos. W Polsce funkcjonuj ce z powodzeniem od lat Spó dzielcze Kasy Oszcz dno ciowo-kredytowe. Cierpliwo i przyzwoito w dzia- alno ci finansowej daje gwarancj, e nie trzeba pó niej stosowa rozpaczliwie drako skich oszcz dno ci, za które jak zwykle maj zap aci najubo si. Stan finansów publicznych jest znacznie, gorszy ni to si przedstawia opinii publicznej. Zielona Wyspa zamienia si coraz bardziej w ruchome piaski. Kasy Stefczyka kusz Polaków w sieci Ich oferta dost pna jest na portalach spo eczno ciowych, z których Polacy coraz ch tniej korzystaj Portale społecznościowe Dlaczego korzystamy (w proc.) by utrzymać kontakt ze znajomymi by zaspokoić ciekawość źródło: CBOS by odnowić dawne znajomości by wypełnić wolny czas by słuchać muzyki, oglądać filmy lub zdjęcia, czytać teksty by zamieszczać swoje zdjęcia, filmy, muzykę czy teksty by porozmawiać na interesujące tematy by nawiązać nowe kontakty towarzyskie by szukać pracy by nawiązać znajomości zawodowe, biznesowe Blip, Facebook, Goldenline, Nasza Klasa, Profeo, Twitter to najpopularniejsze portale spo eczno ciowe w Polsce. Korzysta z nich uwaga ju co trzeci doros y Polak. Dlatego, e chce by w sta ym kontakcie ze znajomymi, mie dost p do naj- wie szych informacji, nowinek rynkowych, wymieni si z innymi opiniami czy nawi za znajomo ci biznesowe. Teraz na bie co mo- emy tak e wiedzie, co dzieje si w Kasach Stefczyka i pozna ich ofert, bo pojawi y si one na najwi kszych portalach spo eczno ciowych. Ale od pocz tku po co s portale spo eczno ciowe? To miejsce w internecie, gdzie ka dy u ytkownik sieci mo e stworzy swój profil i wypowiada si na dowolny temat. Tu równie spotykaj si osoby o podobnych zainteresowaniach. W obecnych czasach na portalach w sieci promuj si wszyscy, tak e firmy. Na portalu spo eczno ciowym mo na umie ci informacj tekstow lub multimedialn, dla której na g ównej internetowej stronie spó ki, z uwagi na ograniczone mo liwo ci techniczne, nie ma miejsca. Ponadto sam klient mo e przekaza w a cicielowi konta swoje uwagi - tak e krytyczne, dzieli si opiniami i pomys ami. Co wa ne - z portali spo eczno ciowych mog korzysta wszyscy, to nic nie kosztuje. Potrzebny jest do tego tylko komputer lub telefon komórkowy z dost pem do internetu. Kasy Stefczyka dost pne s na sze ciu najwi kszych portalach - pocz wszy od najbardziej popularnej Naszej Klasy czy Facebooka, po te skupiaj ce profesjonalistów - jak Profeo czy Goldenline. Serwisy spo eczno ciowe dla nas, jako firmy s przede wszystkim nieocenionym ród em informacji o klientach, daj cymi wskazówki, jak kszta towa ofert dla cz onków Kas Stefczyka, tak by sprosta- a ich oczekiwaniom podkre la Tomasz Przybek, dyrektor wydawniczy Media SKOK, firmy prowadz cej kampanie reklamowe Kas Stefczyka. ledz c wymian opinii o produktach, dowiadujemy si, które aspekty s dla naszych klientów wa ne, co spotyka si z ciep ym przyj ciem, a co wci musimy doskonali. Jednak zyski nie s jednostronne. Internauci komunikuj cy si z Kasami poprzez sieci spo eczno ciowe dowiaduj si pierwsi o nowych ofertach dodaje Tomasz Przybek. Jak je znaleźć: Rejestracja na serwisach społecznościowych jest prosta, bezpłatna i dostępna dla każdego. Aby dotrzeć do innych członków Kas Stefczyka, wystarczy założyć konto użytkownika na wybranym portalu społecznościowym. Kolejny krok to wpisanie w wyszukiwarkę na portalu frazy Kasy Stefczyka, a po wyświetleniu ikonki grupy wejście na stronę społeczności i dołączenie do grona użytkowników po wybraniu opcji dołącz. Mo esz pomóc studentom Pocz tek roku to dla wszystkich Polaków czas rozliczenia podatkowego. A czy wiesz, e cz twojego podatku mo e zosta przekazana na szczytny cel? Sam nie musisz robi nic, by pomóc innym. Wystarczy, e wska esz w formularzu PIT organizacj, któr chcesz wesprze. Wtedy 1 proc. podatku pa stwo przeka e potrzebuj cym. Na przyk ad uzdolnionym studentom. W a nie ich wzi o pod swoje skrzyd a Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (KRS ), które od sze ciu lat jest organizacj po ytku publicznego. SKEF utworzy Fundusz Stypendialny dla studentów, którzy wyró niaj si dobrymi wynikami w nauce. Do tej pory uda o si uruchomi wyp at stypendiów dla 37 studentów z uczelni wy szych z ca- ej Polski. Ty tak e mo esz im pomóc. Zarówko 1 proc. podatkiem, jak i darowiznami na rzecz Funduszu Stypendialnego SKEF, które mo na wp aca przez ca y rok na rachunek: FUNDUSZ STYPENDIAL- NY BZ WBK SA III/o Gdynia,konto:

8 08 EKONOMIA PO POLSKU KOMUNIKACJA Wynajmij podniebne taxi Rz d obiecuje nam kolejne kilometry autostrad, obwodnic i dróg ekspresowych. I na tym na razie si ko czy PAWEŁ BORECKI dziennikarz Faktu Pieniądze Podniebne taksówki, czyli helikoptery i ma e samoloty, które s w stanie zabra na pok ad od 3 do 8 osób i lataj nie wed ug rozk adu, lecz indywidualnych potrzeb klienta ciesz si coraz wi ksz popularno ci. Mog oby si wydawa, e na prywatne loty mi dzymiastowe sta tylko najbogatszych. Nic bardziej mylnego. Coraz cz ciej z takiego rodka lokomocji korzystaj ludzie niekoniecznie zasiadaj cy w fotelu prezesa, oferta jest bowiem do atrakcyjna i skierowana dla tych, dla których czas i wygoda podró y stanowi priorytet. Mamy trzy g ówne grupy klientów. Pierwsza z nich to prezesi firm, biznesmeni, politycy. Druga grupa to ludzie, którzy musz skorzysta z naszych us ug ze wzgl dów np. medycznych. Natomiast trzecia grupa to osoby, które wybieraj podniebn taksówk dla wygody i fantazji mówi Maciej Kowalczyk, dyrektor ds. operacji lotniczych w firmie Call&Fly. Najwi ksz zalet powietrznych taksówek jest czas podró y. Wybieraj c taki rodek lokomocji, nie jeste my skazani na sp dzenie 5 godzin w samochodzie lub 7 godzin w poci gu, jad c z Warszawy do Gda ska, bo ma y samolot pasa erski pokona t tras w nieca godzin. Dodatkowo nie musimy czeka na odpraw, nadanie i odbiór baga u, wi c lot podniebn taksówk trwa te zdecydowanie krócej ni regularnymi liniami lotniczymi. Ile taki lot b dzie nas kosztowa? Firma Call&Fly zabierze nas ze stolicy do Gda ska 4-osobowym samolotem za 2 tys. z otych w obie, co przy podziale na 3 pasa erów nie wydaje si by astronomicznym wydatkiem, gdy bardzo zale y nam na czasie. Oczywi cie aby polecie gdzie samolotem, potrzebujemy lotniska startowego i docelowego. A co je li w miejscu, gdzie si wybieramy, takowego nie ma? Tutaj z pomoc id firmy oferuj ce przeloty helikopterami. mig owiec jest w stanie wyl dowa w miejscu niedost pnym dla samolotu, nawet na dachu biurowca czy na parkingu hotelowym. Jak zatem zamówi podniebn taksówk? Wystarczy zadzwoni na ca odobowy numer telefonu jednej z firm i cierpliwie czeka na podstawienie samolotu. Ale ile to mo e potrwa? To zale y. Zazwyczaj taksówka b dzie dost pna w ci gu 4-5 godzin od telefonicznej rezerwacji lotu, jednak je li samolot stoi gotowy na p ycie lotniska, mo emy wystartowa ju w ci gu godziny od rezerwacji. A wi kszo firm ma dy- urnych pilotów w pogotowiu ca dob. Zainteresowanie powietrznymi taksówkami jest coraz wi ksze. W tej chwili Call&Fly wykonuje kilka lotów w tygodniu. Po owa z nich to loty mi dzynarodowe. Jak wybra odpowiedni firm z wielu dzia aj cych na rynku? Nale y Ceny przelotów są wysokie. To oferta skierowana do tych, którzy w korkach nie chcą tracić czasu Call&Fly (www.callandfly.pl): Samolot Cessna 182 (3 pasażerów + pilot): Warszawa - Gdańsk: 500 euro w obie Samolot Beechcraft B200 (7 pasażerów + pilot): Warszawa - Praga: 4800 euro w obie Warszawa - Amsterdam: 7500 euro w obie Warszawa - Paryż: 7900 euro w obie Ad Astra (www.aam.com.pl): Samolot Beechcraft King Air (8 pasażerów): Warszawa - Kraków: 1600 euro w obie Warszawa - Poprad: 2000 euro w obie Warszawa - Wiedeń: 3200 euro w obie z noclegiem REPORTER zwróci szczególn uwag na to, czy lot jest ubezpieczony, oraz przede wszystkim czy firma posiada wa ny certyfikat AOC (Air Operator Certificate). Tylko taka firma jest w stanie zagwarantowa nam pe ne bezpiecze stwo i legalno lotu wyja nia Dariusz Szpineta, prezes Ad Astra. Sposób na korki i dziurawe drogi Szybki transport eleganckim taxi samolotem Spieszysz się? Wybierz podniebną taksówkę trasa czas podróży czas podróży czas podróży samochodem lotem rejsowym podniebną taksówką Warszawa - Gdańsk 5 godz. 3 godz. 50 min. Warszawa - Katowice 4 godz. 30 min. 2 godz. 55 min. 45 min. Warszawa - Szczecin 7 godz. 30 min. 3 godz. 30 min. 1 godz. 15 min. Gdańsk - Kraków 8 godz. 30 min. 6 godz. 50 min. 1 godz. 25 min. Szczecin - Rzeszów 14 godz. 5 godz. 45 min. 3 godz. 20 min. Warszawa - Florencja: 9500 euro w obie z noclegiem Warszawa - Bolzano: 9900 euro w obie z 3 noclegami Blue Jet (www.bluejet.aero): Samolot Cessna Citation Jet (6 pasażerów): Warszawa - Katowice: 5500 euro w obie Warszawa - Wrocław: 5500 euro w obie Warszawa - Berlin: 6200 euro w obie Warszawa - Bratysława: 6200 euro w obie Warszawa - Budapeszt: 6200 euro w obie Warszawa - Bruksela: euro w obie Samolot Bombardier Global 5000 (14 pasażerów): Warszawa - Bruksela: euro w obie Fakt Pieni dze Uwaga, sk adka zdrowotna wy sza o 80 z Przedsi biorco, czekaj ci w tym roku wy sze wydatki. Od kwietnia wzro nie sk adka zdrowotna. Tylko w tym roku na to ubezpieczenie wydasz o oko o 80 z otych wi cej. Z czego wynika ta podwy ka? Ze wzrostu redniej pensji. Z najnowszych danych G ównego Urz du Statystycznego wynika, e wysoko przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi biorstw w czwartym kwartale 2010 r. wynios a dok adnie 2704,31 z na r k. Sk adka zdrowotna to 9 proc. tej kwoty czyli niespe na 244 z otych. I tyle prawdopodobnie co miesi c b d p aci przedsi biorcy na swoje ubezpieczenie. To o 10 z otych wi cej ni do tej pory. Czyli do ko ca roku na wy sze sk adki wydasz 80 z otych. Pracowniku, odpuszcz ci badania Firma najpierw zwolni a ci, ale potem przyj a na stanowisko z powrotem? Nawet je li jeste okazem zdrowia, teraz, nim rozpoczniesz prac, formalno ciom musi sta si zado. I musisz znów przej badania wst pne. Wkrótce ten uci liwy wymóg zostanie zniesiony. Firma nie b dzie musia a kierowa pracownika na wst pne badania lekarskie, je li zatrudni go ponownie w ci gu 30 dni od rozwi zania poprzedniej umowy o prac. Zmiany te b d korzystne dla pracowników, bo ogranicz biurokracj. Przepisy zmieni si prawdopodobnie ju w marcu, czekaj na podpis prezydenta i og oszenie w Dzienniku Ustaw. KOMENTARZ EKSPERTA W demokratycznym pa stwie trzeba broni prawa Warto naiwnie przekonywa do racji, które wynikaj z tre ci przepisów. Niezale nie od tego, czy s one dla nas korzystne, czy nie PROF. DR HAB. WITOLD MODZELEWSKI Instytut Studiów Podatkowych Pisz c na tematy podatkowe, atwo utraci wiar w sens tej dzia alno ci. Mimo podnoszenia najbardziej oczywistych argumentów, a zw aszcza powo ywania si na jednoznaczn tre przepisów prawa, w adcza interpretacja wie swoje, i ju. To, co stworzy nasz ustawodawca, nie ma, jak wida, wi kszego znaczenia, czyli podatkami rz dzi ten, kto stosuje przepisy. Podobnie beznadziej tchnie polemika z lobbingiem medialnym tworz cym tzw. fakty prasowe. Przyk adowo kilku ludzi, oczywi cie ca kowicie niezale nych, wyra a jaki równie oczywi cie przypadkowo zgodny pogl d, ca kowicie sprzeczny Witold Modzelewski Instytut Studiów Podatkowych z tre ci przepisu, podaj c na wiar swoje wersje normy prawnej. Tzw. pro ci podatnicy, którzy oczywi cie nie s adresatami tych wypowiedzi, zupe nie g upiej, ale kto si nimi przejmuje? Gdy tworzenie owego faktu prasowego nie wychodzi, podnosi si larum: w adza jest z a, bo nie chce si s ucha gazetowych interpretacji. Warto jednak czasami uprze si i broni prawa, niezale nie od tego, czy jest ono korzystne, czy niekorzystne. Przyk ady? Akurat s nawet dwa. W poprzednim artykule (Fakt Pieni dze z ) postawi em tez, e nowe przepisy o VAT nakazuj zastosowa stawk 23 proc. przy refakturowaniu us ug medycznych, któr wystawia podmiot nieb d cy zak adem opieki zdrowotnej: tak wynika wprost z tre ci przepisów, czyli takie jest prawo. Oczywi cie wersja prasowa jest inna ale przynajmniej w moim przekonaniu czwarta w adza nie stanowi prawa. Okazuje si, e nasz formalny prawodawca postanowi zmieni zdanie i podczas prac nad kolejn (ju pi t ) nowelizacj ustawy o VAT projektuje wprowadzenie przepisu, e refaktury us ug medycznych b d jednak w dalszym ci gu zwolnione. Mo na i tak, cho skorzystaj z tego tzw. operatorzy medyczni, a bud et straci, cho pono potrzebuje pieni dzy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zmiana ma wej w ycie dopiero w marcu (albo jeszcze pó niej). Notabene, twórcy faktów prasowych na ten temat aby jako wybrn z sytuacji pewnie b d twierdzi, e zmiana ta ma charakter u ci laj cy. Ciekawe, kto w to uwierzy. Drugim przyk adem jest to, co dzieje si z wp atami do OFE. Przed ju prawie pó rokiem równie na amach Faktu wyrazi em pogl d, e wp aty obywateli do jakiejkolwiek instytucji finansowej nie mog mie przymusowego charakteru, a zw aszcza by pobrane tak jak podatki. A przecie sk adki na tzw. ubezpieczenie spo eczne, które s cz ciowo wp acane na OFE, s pobrane pod rygorem egzekucji oraz kar stosowanych w przypadku podatków. W tej cz ci polskie przepisy s sprzeczne z konstytucj ; nikt nie mo e na obywateli nak ada obowi zku o charakterze publiczno prawnym, którego beneficjentem jest inny podmiot ni organy w adzy publicznej. Dzi s ysz, e przedstawiciele w adzy mówi w podobny sposób (brawo). Pora rzeczy postawione przed dziesi ciu laty na g owie widzie takimi jakimi s. Wp aty do instytucji finansowych, które maj zarabia dla siebie i dla wp acaj cych poprzez inwestowanie tych rodków, mog by tylko dobrowolne. I takimi pr dzej czy pó niej si stan. Je eli obywatele chc, to niech sobie p ac ich sprawa. A pod przymusem mog by tylko pobierane te nale no ci, które zasilaj rodki publiczne, wydawane równie na cele publiczne. Czyli warto naiwnie przekonywa do racji, które wynikaj z tre ci przepisów. Niezale nie od tego, jakie to prawo jest. W tzw. demokratycznym pa stwie to jedyna warto, której nale y broni.

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Tylko 4 z 17 banków nie wprowadziło jeszcze podwyżek marż. Znacząco pogorszyła się dostępność kredytów hipotecznych

W SKRÓCIE: Tylko 4 z 17 banków nie wprowadziło jeszcze podwyżek marż. Znacząco pogorszyła się dostępność kredytów hipotecznych Styczeń 2016 W SKRÓCIE: Tylko 4 z 17 banków nie wprowadziło jeszcze podwyżek marż Znacząco pogorszyła się dostępność kredytów hipotecznych Ostatnie miesiące roku przyniosły znaczący wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,

Bardziej szczegółowo

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście RAPORT2015 Rynek najmu w Polsce Kredyt na mieszkanie w 2016 roku Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów MdM w dużym mieście strona 16 Podsumowanie rynku kredytów hipotecznych w 2015 roku Za nami rok

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce Jak rozliczyć dywidendy, a jak dochód ze zbycia udziałów w spółkach Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce PIT Od części przychodów z kapitałów pieniężnych podatek pobiera płatnik,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych?

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Podsumowanie badania Polska zrealizowanego przez Instytut Homo Homini wrzesie 2014 Ilu Polaków inwestuje w fundusze? 14% Polaków posiada jednostki funduszy

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

Konsultacje miały charakter powszechny i otwarty, umożliwiający wszystkim zainteresowanym podmiotom wyrażenie opinii na temat projektu.

Konsultacje miały charakter powszechny i otwarty, umożliwiający wszystkim zainteresowanym podmiotom wyrażenie opinii na temat projektu. Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Sztuka inteligentnych zakupów

Sztuka inteligentnych zakupów Sztuka inteligentnych zakupów Inteligentne zakupy Polaków. Jak korzystamy Badanie: z kart płatniczych? Jak korzystamy z kart płatniczych? Raport z badania Deutsche Bank PBC zrealizowanego przez Instytut

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Autor: Łukasz Sobiech Czy urzędnik zawsze zapłaci za błąd? Zamierzam dochodzić odszkodowania za błędne decyzje administracyjne spowodowane opieszałością

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej

E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej From: Redakcja GW Oświata [mailto:oswiata@elettery.pl] Sent: Saturday, December 22, 2012 10:** AM To: ********** Subject: Już w styczniu kilkanaście tysięcy złotych do wzięcia! Wersja e-lettera online

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta. Koszt poboru podatków i innych opłat

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta. Koszt poboru podatków i innych opłat 3.4.1.4. FINANSE I RÓśNE ROZLICZENIA Kompleksowe ubezpieczenie Miasta 2 370 000 zł - Biuro Prezydenta Miasta Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo