Masz kredyt w z otówkach?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Masz kredyt w z otówkach?"

Transkrypt

1 SKOK Plan Balcerowicza nie pomoże Drakońskie oszczędności, jakie zaproponował prof. Leszek Balcerowicz, nie uratują finansów państwa twierdzi główny ekonomista SKOK Janusz Szewczak. STR. 7 EMERYTURY Kobiety dłużej popracują? Nawet o jedną trzecią może wzrosnąć emerytura kobiety, która zdecyduje się popracować o pięć lat dłużej. Niewykluczone, że Polki będą musiały wiecej pracować. STR. 3 ZAKUPY Możesz zaoszczędzić 50 proc. W internecie pojawia się coraz wiecej serwisów zakupowych oferujących rabaty. Jeśli zbierzesz grupę osób zainteresowanych danym produktem, możesz go kupić nawet 50 proc. taniej. STR. 4 KOMUNIKACJA Wynajmij sobie helikopter Masz dość stania w korkach? Jest na to sposób. Możesz wynająć podniebną taksówkę. To rozwiązanie, na które stać już nie tylko najbogatszych Polaków. STR Nr indeksu ISSN W numerze: Warto jednak czasami uprzeć się i bronić prawa niezależnie od tego czy jest ono korzystne, czy niekorzystne. Przykłady? Postawiłem tezę, że przepisy o VAT nakazują zastosować stawkę 23 proc. na refakturowaniu usług medycznych, którą wystawia podmiot niebędący zakładem opieki zdrowotnej. Tak wynika z przepisów. Okazuje się, że nasz formalny prawodawca postanowił zmienić zdanie pisze prof. Witold Modzelewski. STR. 8 Raty wy sze, zyski z lokat bez zmian Po decyzji Rady Polityki Pieni nej banki szybko podnosz oprocentowanie kredytów hipotecznych. Z depozytami si oci gaj Masz kredyt w z otówkach? Po trzech latach spokoju czekaj ci teraz podwy ki. Pierwsza ju za nami Rada Polityki Pieni nej podnios a w a nie stopy procentowe, g ówna wzros a o 0,25 punktu procentowego. Cho to najmniejsza z mo liwych podwy ek, ale przecie prze o y si na raty, które wzrosn o kilkadziesi t z otych miesi cznie. O ile jednak banki automatycznie podnosz w takich sytuacjach oprocentowanie kredytów hipotecznych i wyci gaj z naszych kieszeni wi cej pieni dzy, o tyle nie s ju skore do tego, by da nam zarobi wi cej na lokatach. Podwy ka stóp procentowych nie by a zaskoczeniem, eksperci si jej spodziewali. Stopy rosn po to, by zdusi rosn c inflacj. Ceny od kilku miesi cy szybko ros y i wszystko wskazuje na to, e wskutek podwy- ek VAT czy te dro ej cej benzyny oraz pr du dopiero si rozp dzaj. By wyhamowa impet dro yzny, RPP zdecydowa a si podnie stopy procentowe i w ten sposób zmusi Polaków do oszcz dzania, a nie wydawania pieni dzy. Zaciskanie pasa na pewno czeka przesz o 400 tysi cy rodzin, które zad u y o si w z otówkach. Przez ostatnie miesi ce, w odró nieniu od osób, które kupi y mieszkania na kredyt we frankach szwajcarskich, o wysoko rat nie musia y si obawia. Teraz jednak i one b d p aci wi cej. O ile? Przy kredycie na 300 tys. z na 30 lat do tej pory rata wynosi a oko- o 1700 z. Po podwy ce miesi czna sp ata b dzie wy sza o niemal 50 z. Cho RPP dopiero podwy szy a stopy, wiele osób ju pod koniec zesz ego roku musia o bankowi zap aci wi cej. Dlaczego? Oprocentowanie kredytów hipotecznych w z otych jest bezpo rednio powi zane z stawk WIBOR (to wysoko oprocentowania po yczek na polskim rynku mi dzybankowym red.). Ten szybko, nawet z wyprzedzeniem reaguje na zmiany stóp ustalanych przez NBP. Poniewa banki spodziewa y si, e nast pi podwy ka stóp, to WIBOR rós ju od pocz tku grudnia wyja nia Jaros aw Sadowski, analityk Expandera. W rezultacie ro nie te oprocentowanie kredytów hipotecznych. Nale y jednak zaznaczy, e banki z ró n cz stotliwo ci aktualizuj wysoko stawki u ywanej do obliczania opracowania dodaje Sadowski. Cz z nich robi to co miesi c, inne co kwarta, a s i takie, które aktualizacji dokonuj co pó roku. Nie wszyscy kredytobiorcy od razu odczuj wzrost raty. Za to wi kszych zysków w kieszeniach mog nie odczu te osoby, które oszcz dzaj na lokatach. Banki w takiej sytuacji wcale nie s tak skore do podnoszenia oprocentowania. Najwi ksze mog ich w ogóle nie podnie. więcej str. 2 Jak nie Egipt, to gdzie? Egipt i Tunezja to kraje, w których Polacy ostatnio najch tniej wypoczywali. Szacuje si, e wyje d a o tam nawet 600 tysi cy osób rocznie. Biura podró y ju szukaj innych krajów, w których mogliby organizowa wczasy polskim turystom. Osoby, które ju zarezerwowa y wyjazdy do Egiptu czy Tunezji, maj np. mo liwo przesuni cia terminu wczasów. Co b dzie, je li napi ta sytuacja w Tunezji i Egipcie potrwa d u ej? Biura podró y ju szykuj si na tak ewentualno i przygotowuj dla turystów wyjazdy do innych krajów. Hitem wakacji mog okaza si : Turcja, Grecja, Hiszpania, Izrael i Maroko, a nim sezon turystyczny ruszy pe n par Wyspy Kanaryjskie. Pomys PSL na ta sz benzyn Ceny benzyny na stacjach przekraczaj ju 5 z otych za litr. A jak twierdz eksperci, wskutek zamieszek w Egipcie, paliwo mo e by jeszcze dro sze, bo notowania ropy na wiatowych gie dach mog skoczy w gór. PSL ma jednak pomys na to, by ceny na stacjach przesta y szokowa kierowców i proponuje... ruchom akcyz. Zdaniem ministra rolnictwa Marka Sawickiego, ruchoma akcyza zapewni aby sta y, równy dop yw pieni dzy do bud etu. Je li jest wy sza cena paliw na rynkach wiatowych, to wtedy akcyza powinna by troch ni sza, bo wtedy wp ywy do bud etu b d podobne powiedzia Sawicki w radiowej Trójce. INWESTYCJE Właśnie kończy się budowa największego podwieszanego mostu w Polsce To konstrukcja pod każdym względem wyjątkowa. Będzie mieć 612 metrów długości i stanie się najdłuższą przeprawą w Polsce. Zawieszona będzie na 122-metrowym pylonie na świecie są tylko dwa wyższe. Chodzi o most Rędziński, jaki powstanie na Odrze na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. To unikatowe rozwiązanie twierdzi prof. Jan Biliszczuk, autor projektu. I jak podkreśla, most Rędziński jest najwyższą przeprawą w Polsce w klasie mostów betonowych podwieszonych na jednym pylonie i czwartym największym mostem betonowym świata. Przeprawa ma być gotowa już w połowie roku. Budowa 40-kilometrowej obwodnicy wraz z mostem pochłonie 4 mld zł. KOMENTARZ NUMERU Spór ekonomistów z politykami w sprawie naszych emerytur PROF. STANISŁAW GOMUŁKA były wiceminister finansów Reforma emerytalna sprzed 12 lat wprowadzaj ca Otwarte Fundusze Emerytalne nie zosta a przeprowadzona bez powodu. Tworz c j, wszystkie partie w parlamencie porusza y powa ne argumenty wiadcz ce o konieczno ci jej wprowadzenia. Poruszane one by y tak e przez obecnego ministra Micha a Boniego. Te argumenty nadal obowi zuj. Przez te 12 lat zmieni o si tylko to, e nie wprowadzono kolejnych reform emerytalnych. Co gorsza, wprowadzono nowe przywileje np. dla górników, którzy dzi ki temu mog wcze niej odchodzi na emerytur. Ta sytuacja spowodowa a, e mamy powa ny kryzys w I filarze. Mamy te du y deficyt finansów publicznych. Premier i minister finansów zastanawiaj si teraz, jak temu wszystkiemu zaradzi. Spojrzenie polityków ró ni si jednak od spojrzenia ekonomistów. Donald Tusk i Jacek Rostowski my l o tym, jak minimalizowa koszty polityczne reform, które maj uchroni przed kryzysem nasze finanse publiczne. Ekonomi ci ignoruj te koszty i proponuj inne rozwi zania, by nie po wi ca reformy OFE, która zosta a uznana za jedn z najwi kszych osi gni transformacji Polski. Stanisław Gomułka Profesor Leszek Balcerowicz w swoim programie zaproponowa stosunkowo niewiele ci i oszcz dno ci. Potrzebnych jest przecie 112 miliardów z otych, bo tyle wyniós w zesz ym roku deficyt finansów publicznych. To du y problem. Czy proponowane przez niego reformy s kontrowersyjne? Jacek Rostowski przeforsowa nie mniej kontrowersyjne, jak np. podwy k stawek VAT, zamro enie p ac w bud etówce czy zmniejszenie wydatków inwestycyjnych. Og oszenie przez rz d informacji, e deficyt w 2010 roku wyniesie 112 mld z, by o du ym szokiem. Dlatego tak wa ne jest, by ludziom mówi o tym, jak powa na jest sytuacja i e je li problemu wysokiego deficytu nie b dziemy rozwi zywa szybko, Polsk czeka kryzys na wzór W gier czy Grecji. A wtedy potrzebne b d jeszcze wi ksze ci cia i oszcz dno ci. Wa ne jest tak e to, e gdy przedstawia si inicjatyw, jak ta w sprawie OFE, potrzebna jest rzetelna informacja. Tymczasem ze ministrów mamy do czynienia z manipulacj na temat faktycznego stanu finansów publicznych. Micha Boni nie ukrywa, e stan finansów jest z y. Jacek Rostowski z kolei twierdzi, e z finansami publicznymi nie ma problemów, jest za to k opot z nisk efektywno ci OFE. Stanowisko Rostowskiego jest ci le polityczne, Balcerowicza ekonomiczne, a Boniego potrzebne.

2 02 TEMAT NUMERU Fakt Pieni dze PODWYŻKA STÓP PROCENTOWYCH Banki nie dadz nam zarobi wi cej Najszybciej oprocentowanie lokat ro nie w ma ych bankach. Du e instytucje oci gaj si z podwy k, bo wiedz, e i tak b d mia y klientów J Tak wzrosną raty kredytów zaciągniętych w złotówkach kwota kredytu kredyt na 25 lat* kredyt na 30 lat rata przed rata po rata przed rata po podwyżką podwyżce** podwyżką podwyżce zł 613 zł 629 zł 567 zł 583 zł zł 920 zł 943 zł 851 zł 874 zł zł 1227 zł 1257 zł 1134 zł 1166 zł zł 1534 zł 1571 zł 1418 zł 1457 zł zł zł 1886 zł 1701 zł 1749 zł zł 2147 zł 2200 zł 1985 zł 2040 zł źródło: Expander; *oproc. 5,49%; **proc. 5,74%; Wyliczenia przy założeniu, że WIBOR wzrośnie o 0,25 punktów procentowych, czyli o tyle samo, o ile RPP podniosła stopy procentowe e li masz od o one par z otych, sam musisz zadba o to, by oszcz dno ci te dobrze na ciebie pracowa y. Nie licz na to, e twój bank da ci wi cej zarobi. Przyk ad? Ostatnia decyzja Rady Polityki Pieni nej o podwy ce stóp procentowych. Tylko nieliczne instytucje podnios y oprocentowanie depozytów. Pod lup wzi li my lokaty trzymiesi czne. Z danych przygotowanych przez Expandera wynika, e w porównaniu z grudniem w styczniu, ju po podwy ce stóp, wi cej mo na zarobi na depozytach w trzech bankach. W kilku oprocentowanie zamiast wzrosn, jeszcze spad o! Oprocentowanie lokat jest zupe nie inaczej ustalane ni kredytów hipotecznych. Zwykle nie jest ono bezpo- rednio powi zane z WIBOR em ani stopami NBP. O zmianie stawek decyduje zarz d banku t umaczy Jaros aw Sadowski z Expandera. I dodaje: Wp yw na jego decyzj mog, ale nie musz mie zmiany oficjalnych stóp. W przypadku lokat cz sto najwi kszy wp yw na poziom oprocentowania ma konkurencja mi dzy bankami oraz zapotrzebowanie na depozyty. Czyli je li bank b dzie potrzebowa pieni dzy na kredyty, b dzie kusi atrakcyjniejszym oprocentowaniem lokat. Je li nie z ich podwy k nie b dzie si zbytnio spieszy. Z podwy szeniem oprocentowania depozytów zwleka b d najwi ksze banki. Te instytucje maj komfort, e s du e, wi c i tak b d mia y klientów twierdzi Marek Rogalski, analityk Domu Maklerskiego BO. Dlatego w najwi kszych bankach 3,1 proc. tyle co najmniej musi wynosić oprocentowanie lokaty, byśmy na niej nie stracili oprocentowanie lokat b dzie ros o wolno. Wydaje si, e klienci zauwa- to dopiero za kilka miesi cy, kiedy RPP zdecyduje si na kolejn, po styczniowej, podwy k stóp procentowych dodaje Rogalski. Cz banków, której nie zale y na istotnym wzro cie liczby depozytów, mo e w ogóle nie podwy szy oprocentowania lokat. Cz mo e z podwy kami zwleka, czekaj c na ruchy konkurencji twierdzi Sadowski. Najszybciej zmienia si oprocentowanie depozytów u ma ych graczy na rynku, którzy walcz o klienta. Tak e osoby, które do nich przychodz, maj rozeznanie w rynku i s ju du o bardziej wymagaj ce. Z kolei osoby, które nie maj zbyt du ej wiedzy finansowej, zwykle wybieraj du e banki i niech tnie je zmieniaj. A te instytucje tylko na tym korzystaj wyja nia Rogalski. Dlatego radzi: je li mamy oszcz dno ci i chcemy ulokowa je na lokacie, nie trzymajmy si kurczowo jednej instytucji. Warto sprawdza, w którym banku mo emy liczy na najbardziej korzystne warunki. Musimy wiedzie, e inflacja wynosi obecnie 3,1 proc. Tak e wi c oprocentowanie naszej lokaty powinno przewy sza ten poziom (równie po uwzgl dnieniu podatku Belki). Inaczej trzymaj c pieni dze w banku, b dziemy realnie traci mówi Rogalski. Porównanie oprocentowania 3-mies. lokat w grudniu i styczniu Nazwa banku oproc. oproc. w grudniu 2010 r. w styczniu Alior Bank b.d. 3,80 proc. Allianz 5,15 proc. b.d. Bank Pocztowy b.d. 3 proc. BGŻ 3 proc. 3 proc. BNP Paribas Fortis 3,80 proc. 3,80 proc. BPH 4,97 proc. 4,97 proc. BPS 4,94 proc. 3,50 proc. BZ WBK 3,25 proc. b.d. Citi b.d. 4 proc. Deutsche Bank PBC 4,25 proc. 4,38 proc. DnB Nord 4,60 proc. b.d. Eurobank 4,50 proc. b.d. FM Bank b.d. 5,20 proc. Getin Bank 6 proc. b.d. Gospodarczy Bank Wielkopolski 3,30 proc. 3,30 proc. HSBC 3,90 proc. 3,35 proc. Idea Bank b.d. 6,27 proc. ING Bank Śląski 3,50 proc. 3,50 proc. Inteligo 4,75 proc. 4,75 proc. Invest Bank 5,56 proc. b.d. Kredyt Bank 5 proc. 5 proc. Lukas Bank 3,90 proc. 3,90 proc. Mazowiecki Bank Regionalny 5,45 proc. 5 proc. mbank 3,40 proc. 3,40 proc. Meritum Bank b.d. 5,46 proc. Millennium 5 proc. 5 proc. Multibank 3,20 proc. 3,20 proc. Nordea Bank 4,20 proc. 4,20 proc. Pekao 2,55 proc. 3,35 proc. PKO Bank Polski b.d. 3,80 proc. Polbank b.d. 4,25 proc. Raiffeisen Bank 4,51 proc. 4,51 proc. Toyota Bank b.d. 4,60% Volkswagen Bank 4,10 proc. 4,25 proc. źródło: Expander Polityka i finansjera w Davos Najwa niejsi tego wiata przyjechali na 41. wiatowe Forum Ekonomiczne Szykuje si nowa ulga na dzieci? Je li wzro nie VAT na ubranka dzieci ce, rodzice powinni mie prawo uzyska zwrot podatku twierdzi PiS i SLD. Pos owie lewicy z o yli w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. VAT na ubranka i buciki dzieci ce ma wzrosn od lipca. Stawka tego podatku skoczy w gór z 8 do 23 proc. To rezultat zesz orocznego wyroku Europejskiego Trybuna u Sprawiedliwo ci, który uzna, e Polska bezprawnie stosuje ni sz stawk VAT na tak odzie. Rz d b dzie musia j podnie. Ustawa ju jest w Sejmie. Rz d nie przedstawi wersji os on, wspomagania, pomocy, która pozwoli aby zrekompensowa wzrost tego podatku dla rodzin posiadaj cych dzieci twierdzi Anita B ochowiak z SLD. Lewica ma swój pomys na to, jak uratowa kieszenie Polaków. Proponuje, by po zakupie ubranek i bucików dzieci cych ka demu rodzicowi dziecka do 12 miesi ca ycia przys ugiwa zwrot tego podatku na podstawie imiennych faktur. W przypadku kupna ubranek mo na by odzyska do 540 z rocznie, w przypadku bucików 150 z. Na zwrot podatku mog yby liczy wszystkie rodziny, bez wzgl du na zarobki. Pomys dobry, mo e by tylko problem z jego wykonaniem. Bo rz d na wprowadzenie kolejnej ulgi dla rodziców nie b dzie chcia si zgodzi. Grunt to promocja Bronisław Komorowski i prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz wzięli udział w panelu promującym Euro 2012 Przez ca y dzie dyskusje na temat kryzysu, walki z bied, wykluczeniem finansowym, a wieczorem wystawne bankiety i koktajle. W a nie tak wygl da o spotkanie najwa niejszych polityków wiata z rekinami finansjery pod koniec zesz ego tygodnia w Davos na 41. wiatowym Forum Gospodarczym. Polska reprezentacja by a wyj tkowo liczna. Do Davos polecia Bronis aw Komorowski, szef MSZ Rados aw Sikorski i minister finansów Jacek Rostowski. Prezydent spotka si m.in. z szefem forum prof. Klausem Schwabem, wzi te udzia w panelu promuj cym mistrzostwa Europy w pi ce no nej EURO 2012 wraz z prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowyczem. Oprócz polityków, w Davos pojawi- o si oko o 2 tysi cy przedstawicieli wiata biznesu. Na zaproszenie mogli liczy nieliczni tylko cz onkowie wiatowego forum, którzy p ac sk adki. Ta wynosi uwaga oko o 150 tysi cy z otych rocznie. Karta wst pu na forum to równowarto 60 tysi cy z otych, za specjalna karta biznesowa, gwarantuj ca spotkania z politykami na prywatnych panelach, kosztuje oko o 450 tysi cy z otych. REUTERS Zwolnienie lekarskie prze lesz wkrótce szefowi em Nawet je li dopad a ci grypa, masz gor czk i bardzo podle si czujesz, nie masz wyj cia w ci gu siedmiu dni od dnia wystawienia zwolnienia lekarskiego musisz pofatygowa si do pracy i L 4 dostarczy szefowi. Ale wkrótce mo e by atwiej. Takie za wiadczenie, jak i inne dokumenty, b dziemy mogli wysy a z domu em lub esemesem. Takie za wiadczenia b d mia y moc papierowych dokumentów. Oczywi- cie pod warunkiem, e te wys ane poczt elektroniczn czy esemesem b d czytelne i b dzie wiadomo, kto jest ich adresatem takie zmiany, jak twierdzi Rzeczpospolita, maj zosta wprowadzone w Kodeksie Cywilnym. Nad jego nowelizacj pracuje ju Ministerstwo Sprawiedliwo ci. Tak b dzie mo na dostarczy nie tylko zwolnienie lekarskie do naszego zak adu pracy. Komunikacja elektroniczna ma tak e pomóc nam w kontaktach z instytucjami pa stwowymi s dami i urz dami. Projekt zmian wkrótce trafi do Sejmu, ma zosta uchwalony do ko ca roku. Pod warunkiem, e nie przeszkodz w tym wybory parlamentarne.

3 Fakt Pieni dze FINANSE OSOBISTE 03 W skrócie FSO ciągle szuka ratunku na Wschodzie Nissany będą montowane na Żeraniu? Tego chcieliby szefowie Fabryki Samochodów Osobowych, którzy w tym tygodniu będą rozmawiać z przedstawicielami japońskiego koncernu w tej sprawie dowiedziała się Rzeczpospolita. Sami Japończycy także są zainteresowani przeniesieniem produkcji do naszego kraju, bo Polska jest dla nich dziesiątym najważniejszym rynkiem na świecie. Jeśli uda się podpisać umowę, pierwsze modele nissana mogłyby zjeżdżać z taśmy na Żeraniu za półtora roku. PGE odwołała się od decyzji UOKiK Transakcja była już dopięta. Polska Grupa Energetyczna chciała przejąć Energę, ale na to nie zgodził się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. PGE jednak nie odpuszcza, odwołało się od decyzji urzędu antymonopolowego. Pod koniec września zeszłego roku Ministerstwo Skarbu podpisało z PGE umowę sprzedaży akcji Energi za przeszło 7,5 mld zł. Za PGE murem stoi szef tego resortu Aleksander Grad, który zapewnia, że będzie bronił przed urzędem możliwości przejęcia Energi przez Grupę. Będę na pewno świadkiem w tej sprawie, będę świadczył przed sądem mówi Grad. Zobacz, które auta giną najczęściej Masz passata lub golfa? Audi A4 lub A6? A może skodę octavię? Pilnuj swojego auta jak oka w głowie. Ze statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że właśnie te samochody najczęściej padają łupem złodziei. 60 procent kradzionych samochodów to volkswageny, ale z parkingów giną także toyoty corolle oraz... fiaty cinquecento. PKP obiecuje podróżnym przyspieszenie Teraz pociąg z Warszawy do Łodzi jedzie 100 minut. Pod warunkiem, że się po drodze nie zepsuje. Podróż z Gdańska do Poznania trwa około pięciu godzin. Ale koniec z tym, już w przyszłym roku pociągi przyspieszą obiecuje PKP. I tak z Warszawy do Łodzi mamy jechać tylko 71 minut, z Gdańska do Poznania trzy i pół godziny. Cud? To efekt modernizacji, jaką koleje od lat prowadzą na najważniejszych trasach. Jak zapewnia PKP, prace remontowe mają zakończyć się przed Euro Ameryka będzie budować w Polsce elektrownie? Do 2020 roku w Polsce zacznie działać pierwsza elektrownia atomowa tak zakłada rząd. Na jednej inwestycji się jednak nie skończy. Na program budowy podobnych obiektów rząd jest gotów wydać 100 miliardów złotych. Już ustawiły się firmy z całego świata, które chciałyby brać udział w tych inwestycjach. W Polsce elektrownie atomowe chcieliby budować m.in. Francuzi, Rosjanie, Japończycy i Amerykanie. USA do tego stopnia są zdeterminowane, by wygrać ten wyścig, że kuszą rząd dodatkowymi inwestycjami. Koncern Westinghouse, który mógłby dostarczyć reaktory, zapowiada, że w Gdyni lub Gdańsku stworzy prawdziwe centrum produkcyjne, gdzie pracę może znaleźć około tysiąca osób. W tym roku znacznie mniej dotacji dla firm Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w tym roku zorganizuje 12 konkursów o dotacje ze środków UE. To prawie trzy razy mniej niż w 2010 roku informuje Gazeta Prawna. To dlatego, że fundusze unijne dla przedsiębiorców na lata są już na wyczerpaniu, a ten rok będzie ostatnim, w którym firmy będą mogły po nie sięgnąć. W tym roku firmy mogą zdobyć 1,6 mld zł, dla porównania w zeszłym roku na dotacje przeznaczono 5 mld zł. REFORMA EMERYTUR Kobiety b d pracowa d u ej Micha Boni chce, by Polki przechodzi y na emerytur po uko czeniu 65 lat. Dzi ki temu z ZUS dostan wi cej Koniec z przywilejem czy dyskryminacj? Minister Micha Boni chce, by kobiety, tak jak m czy ni, pracowa y do 65 roku ycia. Zapewnia, e ta zmiana nie b dzie dla Polek niesprawiedliwa. Wr cz odwrotnie, kobiety maj na niej zyska wy sz emerytur. Obecny system, zdaniem wielu specjalistów, krzywdzi panie, które nie do, e o pi lat krócej pracuj na emerytur, to przez to, e d u ej yj, dostaj na staro mniejsze wyp aty. Zapowiadana reforma mog aby to zmieni. My to policzyli my. W przedstawionym przez ministra Micha a Boniego projekcie zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych nie ma s owa o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i m czyzn. To nie znaczy jednak, e szef doradców premiera z tego zrezygnowa. To temat do dyskusji mówi kilka dni temu Micha Boni na antenie Polskiego Radia. Ale nie na zasadzie, e ju, zaraz, tylko do wypracowania jakiej zgody co do tego w perspektywie najbli szych lat jako doj zaznaczy Boni. Mężczyźni dostaną więcej wiadczenia Polek w przysz o ci mog by ni sze nawet o proc. Z czego to wynika? Nasza emerytura b dzie ci le zwi zana z tym, ile pieni dzy od o ymy. I nawet je li kobieta i m czyzna przez ca y okres b d zarabia tyle samo, co do z otówki, ich emerytury b d si ró ni. To dlatego, e Polki ko cz prac w wieku 60 lat, czyli pi lat wcze niej od Polaków. Statystycznie tak e d u ej yj, a to oznacza, e na d u ej b d musia y wystarczy im uzbierane oszcz dno ci w ZUS i OFE. St d te m.in zakusy, by wiek emerytalny w Polsce zrówna i zmusi panie do d u szej aktywno ci zawodowej. Postanowili my wi c sprawdzi, ile kobiety na tym zyskaj. Okazuje si, e dzi ki temu emerytury netto Polek mog by wy sze o ponad jedn trzeci. Popracujesz 5 lat dłużej? O tyle może wzrosnąć twoja emerytura kobieta 25 lat kobieta w wieku 35 lat obecna pensja emerytura emerytura emerytura emerytura na rękę w wieku 60 lat w wieku 65 lat w wieku 60 lat w wieku 65 lat 1032 zł 509 zł 693 zł 493 zł 677 zł 1250 zł 622 zł 821 zł 604 zł 802 zł 1500 zł 747 zł 985 zł 714 zł 945 zł 1750 zł 855 zł 1129 zł 816 zł 1088 zł 2000 zł 959 zł 1273 zł 933 zł 1243 zł 2250 zł 1051 zł 1407 zł 1021 zł 1374 zł 2500 zł 1157 zł 1554 zł 1123 zł 1516 zł 2750 zł 1255 zł 1681 zł 1218 zł 1652 zł 3000 zł 1355 zł 1835 zł 1315 zł 1789 zł 3500 zł 1592 zł 2162 zł 1545 zł 2107 zł 4000 zł 1834 zł 2495 zł 1778 zł 2432 zł 5000 zł 2306 zł 3143 zł 2236 zł 3064 zł źródło: obliczenia własne na podstawie kalkulatora KNF W tym wieku w największych krajach Europy przechodzi się na emeryturę Irlandia Wielka Brytania 60 Portugalia Francja Hiszpania Norwegia Nie ma przes anek do tego, by kobietom w naszym kraju ustawowo wyd u a wiek emerytalny uwa a jednak Andrzej Str bski z OPZZ. Owszem, w innych krajach wprowadzane s takie reformy (np. w Wielkiej Brytanii, gdzie wiek emerytalny kobiet zostanie wyd u ony z 60 do 65 lat, za m czyzn z 65 do 66 lat red.), ale Polacy wcale nie yj d u ej ni mieszka cy Europy Zachodniej. A poza tym, je li kobiety chc mie wy sze emerytury, ju teraz mog pracowa po uko czeniu 60 lat. Nikt im tego nie zabrania dodaje. Niemcy Austria wiek kobiet wiek mężczyzn Szwecja Czechy Włochy Polska Finlandia Słowacja Teoretycznie tak to wygl da uwa a z kolei Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W praktyce jest jednak nieco inaczej. Gdy pracodawca ma zwolni jedn osob, w normalnych warunkach rozwi za by umow z pracownikiem, który jest mniej wydajny. Za oga jednak bardzo cz sto wywiera presj, by w takiej sytuacji zwolni kobiet w a nie w wieku emerytalnym. Przecie ona po utracie pracy i tak b dzie mia a z czego y dodaje Mordasewicz. To niejedyny argument, jaki przemawia na korzy pomys u Boniego. Bo dajmy na to, e kobieta planuje w wieku 60 lat przej na emerytur. rednio w wieku 55 lat przestaje ju podnosi swoje kwalifikacje, bo wychodzi z za o enia, e te i tak nie b d jej potrzebne. Tak e pracodawca nie wysy a jej ju na szkolenia i nie inwestuje w tak pracownic. Gdy kobieta ko czy 60 lat, prosi ZUS o wyliczenie emerytury. I wtedy przeciera oczy ze zdumienia: wiedzia a, e na kokosy nie ma co liczy, ale takich groszy si nie spodziewa a. Zmienia wi c zdanie i postanawia zosta w pracy. Ale pojawia si problem szef ju jej nie chce bo ma... zbyt niskie kwalifikacje. I w a nie to mia na my li Rzecznik Praw Obywatelskich, który przepisy ró nicuj ce wiek emerytalny kobiet i m czyzn skierowa do Trybuna u Konstytucyjnego podkre la Mordasewicz. Bieda emerytury Polek S dziowie, którzy w zesz ym roku zaj li si spraw, nie dopatrzyli si dyskryminacji w tym prawie. Zwrócili si jednak do parlamentu, by podj prace nad zmian przepisów prowadz c do zrównywania wieku emerytalnego kobiet i m czyzn. I tym samym wyrównywania ich emerytur, bo bez tego pieni dze, jakie ZUS b dzie wyp aca Polkom, na niewiele im wystarcz. Stanie si tak zw aszcza wtedy, gdy w ycie wejdzie rz dowa reforma emerytur i wiadczenia zw aszcza kobiet mog by jeszcze ni sze. Mniejsza sk adka b dzie w OFE pracowa na nasz emerytur zamiast 7,3 proc. pensji tylko 2,3 proc. mówi Mordasewicz. Rz d zapewnia, e na tym rozwi zaniu nie stracimy, to jednak eksperci nie podzielaj optymizmu wspó pracowników premiera. Mniejsze oszcz dno ci, bo przecie pieni dze zgromadzone w OFE to oszcz dno ci, oznaczaj mniejsze inwestycje. To z kolei b dzie oznacza o mniej miejsc pracy i wolniejszy wzrost pensji. A przecie od tego, ile b dziemy zarabia, zale e b dzie wysoko naszaej emerytury mówi na koniec Jeremi Mordasewicz. Nauczyciele strac swoje przywileje? Samorz dowcy chc, by pedagodzy w ca ym kraju d u ej pracowali i mieli o wiele krótsze urlopy Nauczyciele nie powinni dostawa podwy ek, je li czas ich pracy nie zostanie wyd u ony twierdzi profesor Leszek Balcerowicz w swoim planie naprawy finansów pa stwa. Teraz okazuje si, e w ci ciu rozbudowanych przywilejów pedagogów nie jest sam. Tak e samorz dy domagaj si zmian skrócenia urlopów i odebrania cz ci dodatków. Nauczyciele to jedyna grupa zatrudniona w pa stwowej sferze bud etowej, która w tym roku mo e liczy na podwy ki. Pensje 500 tysi cy pracowników szkó maj wzrosn o 7 proc. To mo e by jednak ostatnia podwy ka dla wszystkich pedagogów, je li w ycie wejd zmiany w Karcie Nauczyciela, jakie proponuj samorz dy. Przedstawiciele gmin, powiatów i województw zasiadaj cy w zespole opiniodawczo-doradczym do spraw statusu zawodowego nauczycieli, powo anym przez ministra edukacji, chc m.in., by podwy ki dostawali ci pedagodzy, którzy b d podnosi jako nauczania informuje Dziennik Gazeta Prawna. To oznacza, e pensje nie b d ros y jak teraz automatycznie wszystkim nauczycielom. To niejedyna zmiana. Pedagodzy, którzy teraz w wakacje, ferie i wi ta maj wolne, b d mieli krótsze urlopy zamiast dotychczasowych 78, 52 dni robocze. Krótsze maj by tak e urlopy na poratowanie zdrowia. Obecnie nauczyciele w czasie pracy w szkole mog liczy na dodatkowe wolne przez 36 miesi cy, w czasie których maj wróci do formy. Po zmianie do tego okresu wliczane b d tak e wakacje (co oznacza, e wymiar tego urlopu b dzie krótszy o sze miesi cy). Nauczyciele maj za to pracowa d u ej. Tak jak w przypadku innych pracowników czas ich pracy ma zosta wyd u ony do 40 godzin tygodniowo, w tym nawet do 22 godzin przy tablicy. Teraz pedagodzy sp dzaj w pracy oko o 20 godzin tygodniowo. Prezes Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego grzmi przeciwko propozycjom samorz dów ograniczaj cym przywileje pedagogów. Zaledwie kilka miesi cy po wyborach samorz dowych, obserwujemy ich wzmo on aktywno wymierzon przeciwko nauczycielom mówi S awomir Broniarz. To inicjatywa zmierzaj ca do ograniczenia praw pracowniczych i demonta u systemu edukacji w Polsce. I na adne zmiany nie zamierza si zgodzi. Tak e na te dotycz ce wynagradzania pracowników. Z propozycji samorz dów wynika, e znikn mia- oby cz dodatków do pensji, np. mieszkaniowy i wiejski. Nauczyciele obawiaj si, e ich zarobki mog yby zosta przez to obni one. Ale z drugiej, ostatnio w wielu miastach samorz dy nie mog y znale pedagogów ch tnych do opieki nad dzie mi w czasie ferii zimowych. Opieki nie le p atnej nawet za 60 z otych za godzin. Powód? Nauczyciele te potrzebuj odpoczynku twierdzi kilka tygodni temu S awomir Broniarz.

4 04 FINANSE OSOBISTE Fakt Pieni dze KONTA OSOBISTE Banki nie rozpieszczaj emerytów Tylko pi instytucji finansowych oferuje specjalne, ta sze rachunki dla starszych Polaków. Kiedy b dzie wi cej ofert? Koniec z emeryturami dor czanymi przez listonosza! Ministerstwo Finansów chce, by w ci gu trzech lat wszystkie transakcje mi dzy obywatelami a urz dami wykonywane by y bez udzia u gotówki. To oznacza, e podatki wreszcie b dziemy mogli zap aci np. kart kredytow, za zasi ki, renty czy emerytury wp acane b d tylko na konta. Mo e wtedy banki zaczn bardziej dba o seniorów. Bo na razie zbytnio ich nie rozpieszczaj. Specjalne konta dla emerytów ma tylko pi instytucji. Bank Pocztowy, Bank BG, Bank Polskiej Spó dzielczo ci, Bank Zachodni WBK i Deutsche Bank tylko te instytucje w naszym kraju oferuj rachunki dla emerytów. Dlaczego instytucje finansowe tak zaniedbuj t grup klientów? Wol stawia na m odych, bardziej perspektywicznych klientów twierdzi Micha Sadrak analityk Open Finance. Ale to nie, jedyny powód. wiadczenia emerytalne i rentowe nie nale do wysokich. W efekcie seniorzy niech tnie wydaj jakiekolwiek pieni dze na us ugi bankowe, a posiadanie konta Urz dnicy b d bardzo s ono p aci za b dy Naruszy prawo? Wyda b dn decyzj? To b dzie go s ono to kosztowa. Urz dnicy za swoje pomy ki b d teraz surowo karani. Prezydent Bronis aw Komorowski podpisa ustaw, która przewiduje, e za swoje b dy biurokrata poniesie kar finansow w wysoko ci nawet 12 jego pensji. Urz dnicy wreszcie b d ponosi odpowiedzialno. Podpisana ustawa przewiduje, e je li dana instytucja b dzie musia a wyp aci odszkodowanie za b dn decyzj swojego pracownika, podj t z ra cym naruszeniem prawa, urz dnik ten poniesie za to odpowiedzialno maj tkow. Czyli b dzie musia zap aci za to z w asnej kieszeni. Kara mo e si gn nawet 12 jego pensji. Przeci tny pracownik polskiego urz du zarabia 3,9 tys. z brutto. To oznacza, e je li wyda b dn decyzj, mo e go to kosztowa niemal 47 tysi cy z otych. Prace nad ustaw wprowadzaj c finansow odpowiedzialno urz dników trwaj od przesz o dwóch lat. Na te przepisy z niecierpliwo ci czekaj polscy przedsi biorcy. Ci najbole niej odczuwaj skutki b dnych decyzji, np. urz dów skarbowych, które niejednokrotnie oznacza y dla nich bankructwo. Dzi biurokraci, którym zdarzy si pomy ka, mog liczy na to, e ca a sprawa ujdzie im na sucho. Konsekwencje s u bowe wobec nich wyci gane s bardzo rzadko, tylko przy powa niejszych sprawach. Oto oferta banków skierowana do seniorów nazwa nazwa oproc. mies. mies. opłata liczba opłata za liczba banku konta nominalne opłata za opłata za przelew bezpłatnych skorzystanie placówek prowadzenie za kartę zew. w bankomatów z obcego rachunku debetową placówce bankomatu Bank Pocztowe 0 proc. 0 zł 4 zł 0 zł ok dla dwóch wypłat 76 placówek Pocztowy Konto Nestor 0 zł, kolejne 4 zł i urzędy pocztowe BGŻ Plan Senior 0 proc. od 0 zł 3 zł lub 0 zł 2 zł lub 2,5 proc. (min. 5 zł) 362 do 5 zł (trans. na dostęp do min. 300 zł) wszystkich bankomatów w kraju za 2 zł/mies. BPS POL-Konto 0,1 proc. 5 zł 0,5 zł 3 zł zł 70 Senior BZ WBK Konto 0 proc. 3 zł 3 zł lub 1 zł 5 zł ok zł 629 Aktywni 50+ (min. 1 trans. bezgotówkowa) Deutsche db Koneser 2 proc. 3 zł 5 zł lub 0 zł 0 zł ok zł 169 Bank PBC (min. 1 trans.) źródło: Open Finance Nie atwo w Polsce zosta bankrutem. Nawet je li nie masz ani z otówki oszcz dno ci, a d ugi ju dawno przeros y twój maj tek. Przez niemal dwa lata tylko 22 osobom uda o si og osi upad o konsumenck. Uda o bo procedura jest tak skomplikowana i kosztowna, e niewielu j przechodzi. Pos owie PiS chc to zmieni i przygotowali projekt przepisów, które maj u atwi zad u onym ycie. W Polsce zagro onych upad o ci jest oko o miliona rodzin, które zaci gn y kredyty i nie sta ich na sp at rat. Nie reguluj na czas nale no ci, ich d ugi rosn, a one wpadaj w coraz wi ksze k opoty. Og oszenie upad o ci konsumenckiej dla wielu takich osób powinno by wyj ciem z sytuacji uwa a prof. Henryk Cioch z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powinno, ale nie jest. Winne s zbyt skomplikowane przepisy. Ustawa zaledwie 22 Polakom pozwoli a og osi bankructwo. Pierwszym d u nikiem, który z tego rozwi zania skorzysta, by prezenter TVP Tadeusz Bro. Gdy straci prac w telewizji, nie sta go by o na sp at kredytu. Zosta z 600 tys. z d ugu. Na takie szcz cie w nieszcz ciu nie mog liczy setki innych zad u onych, którzy k adaj wnioski o og oszenie upad o ci. Bo s dy je najcz ciej odrzucaj. Zgodnie z przepisami zbankrutowa mog tylko te osoby, które udowodni, e wpad y w d ugi z przyczyn wyj tkowych i od nich niezale nych, np. ci kiej choroby. Je li jednak ma o rozs dnie zaci ga- y kredyty, na odd u enie szans nie maj. Procedura og aszania upad o ci jest nie tylko skomplikowana, ale równie kosztowna. Przed s dem musimy przedstawi ca y swój maj tek mieszkanie, samochód, sprz t AGD. Wszystko, co mamy, zostanie sprzedane, a pieni dze przeznaczone na sp at d ugu. Je li nie b dziemy mieli gdzie mieszka, wtedy syndyk wyznaczy niewielk kwot (zwykle odpowiadaj c redniej kwocie najmu mieszkania) i wtedy sami b dziemy musieli zadba o dach nad g ow. A tak e o prac, bo pozosta e d ugi nie zostan nam darowane, ale ich Upad o konsumencka w Polsce tylko dla wybranych Tylko 22 zad u onym Polakom uda o si do tej pory og osi bankructwo PIOTR WYGODA/EAST NEWS Pierwszy polski bankrut Tadeusz Broś, prezenter TVP, jako pierwszy ogłosił upadłość sp ata zostanie roz o ona zwykle na 5 lat. W tym czasie nie mo emy kupowa niczego na kredyt czy na raty. S owem d u nika czeka droga przez m k. Sytuacj ma poprawi ustawa, któr przygotowa PiS. Upraszcza ona wiele procedur. Pos owie chc, by bankructwo mog y og osi nie tylko osoby, które wpad y w k opoty wskutek wyj tkowych okoliczno ci. Do tej grupy maj te zalicza si ludzie zaci gaj cy kiedy kredyty hipoteczne, które teraz znacznie przewy szaj warto ich mieszka. Og oszenie upad o ci nast powa oby automatycznie na wniosek d u nika, je li przez trzy miesi ce nie p aci nale no ci, a jego d ug przekracza warto maj tku. bankowego cz sto traktuj nie jako wygod, a jako konieczno dodaje. Emeryci mogliby przekona do siebie banki, a banki przekona do siebie seniorów i zaoferowa im ciekawe, konkurencyjne us ugi. Stanie si tak, je li wejdzie w ycie plan Ministerstwa Finansów, które chce wyeliminowa z obrotu gotówk. Wszystko to z powodu oszcz dno ci. Konwojowanie, ochranianie pieni dzy, utrzymanie okienek kasowych i kasjerek w pa stwowych urz dach to w skali ca ego kraju wydatek oko o 10 miliardów z otych rocznie. Tylko w samym ZUS przelewy emerytur i rent poch aniaj oko o 280 milionów z otych rocznie. Teraz konkurencja jest niewielka, ale seniorzy, którzy zdecyduj si na za o enie konta, mog co dla siebie z tej w skiej oferty wybra. Co jest zalet takich rachunków? Oszcz dza si na nich raczej nie da, bo oprocentowanie jest bardzo niskie. Atutem tych kont jest cena. Rachunki przeznaczone dla seniorów s ta sze od tradycyjnych kont dost pnych dla wszystkich i s porównywalne z rachunkami internetowymi. Op ata za prowadzenie jest niska kosztuje zwykle kilka z otych, niewiele p aci si za przelewy wykonywane w placówce. Ma to swoja logik wi kszo emerytów rachunki op aca osobi cie, w a nie w okienku. I tak np. w Banku Pocztowym czy Deutsche Banki przelew nic nie kosztuje. Dla porównania przekazanie pieni dzy na rachunek bankowy na poczcie trzeba zap aci 2,50 z. Dla emeryta, który co miesi c op aca kilka rachunków, oznacza to oszcz dno nawet rz du kilkunastu z otych miesi cznie. Cena i niskie koszty utrzymania rachunku to tylko cz korzy ci. Przyk adowo Bank Zachodni WBK i Deutsche Bank do swoich rachunków dodaj ubezpieczenie assistance medyczne, które mo e si okaza pomocne w przypadku nag ego zachorowania zachwala Micha Sadrak. Ciekawe rozwi zanie oferuje Bank Pocztowy, który skutecznie wykorzystuj c sie placówek swojej spó ki matki, czyli Poczty Polskiej, umo liwia bezp atne dostarczenie gotówki do domu przez listonosza. Banki do rachunku do czaj tak e karty. Ale uwaga wyp acanie nimi pieni dzy w bankomatach mo e sporo kosztowa. Tu taryfy ulgowej ju nie ma. Np. w BPS za ka d wyp at gotówki z obcego urz dzenia trzeba zap aci a 4 z, w BG co najmniej 5 z. Nagroda dla NBP za srebrn monet Srebrne 10 z otych po wi cone Polskiemu Pa stwu Podziemnemu uznane zosta o za najbardziej inspiruj c monet na wiecie! Chodzi o monet okoliczno ciow Narodowego Banku Polskiego 70 rocznica utworzenia Polskiego Pa stwa Podziemnego, która zosta a wyemitowana w grudniu 2009 roku. Tytu najbardziej inspiruj cej monety na wiecie zosta jej nadany w presti owym konkursie Coin of the Year Award podczas najwi kszych na wiecie targów numizmatycznych w Berlinie World Money Fair. W uzasadnieniu napisano, e moneta czy w sobie artyzm, histori i warto ci, które obowi zuj tak e we wspó czesnym wiecie. Moneta zosta a wybita przez Mennic Polsk, a jej projekt wykona a ona naszego redakcyjne- g o kolegi, Urszula Walerzak. Srebrne 10 zł zyskało tytuł najbardziej inspirującej monety świata

FIRMA. Uwaga, pensje pójdą w górę Najwięcej przybędzie w portfelach mieszkańców dużych miast, gdzie już teraz zarobki są najwyższe

FIRMA. Uwaga, pensje pójdą w górę Najwięcej przybędzie w portfelach mieszkańców dużych miast, gdzie już teraz zarobki są najwyższe SKOK 26.07.2009 Bank Światowy FaktPieniądze docenił Kasy Ekonomiści Banku Światowego wzięli pod lupę SKOK-i. W swoim raporcie podkreślają, że polskie Kasy odgrywają coraz większą rolę w świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Klamka zapadła. Emerytury

Klamka zapadła. Emerytury UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Ostatni moment na wybór OFE Zacząłeś pracę, ale do tej pory nie wybrałeś otwartego funduszu emerytalnego? Masz na to czas do 10 stycznia. Jeśli sam nie zdecydujesz, ZUS wtedy wylosuje

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Spisek żądnych zysków spekulantów?

Spisek żądnych zysków spekulantów? SKOK Budżetowy pośpiech Rząd chce przed wakacjami parlamentarnymi uchwalić przyszłoroczny budżet. Skąd ten pośpiech? komentarz Janusza Szewczaka, głównego ekonomisty SKOK. STR. 7 TRANSPORT Więcej zapłacimy

Bardziej szczegółowo

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Studia i Materia y, 2013 (16): 91 102 ISSN 1733-9758, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2013.16.6 Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Tomasz Lechowicz * Trwaj cy w latach 1995 2007

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Choć paliwowa drożyzna

Choć paliwowa drożyzna SKOK Świetne wyniki Kasy Stefczyka Coraz lepsze wyniki finansowe cieszą, bo korzystają na tym wszyscy członkowie naszej Kasy, a jest ich już niemal 800 tysięcy mówi Andrzej Sosnowski, prezes Kasy Stefczyka.

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Czeka nas drugi kryzys? Jeżeli rząd nie zajmie się reformą finansów publicznych, wszyscy odczujemy skutki tego zaniechania

Czeka nas drugi kryzys? Jeżeli rząd nie zajmie się reformą finansów publicznych, wszyscy odczujemy skutki tego zaniechania SKOK Rodziny nauczą się finansów Rusza druga edycja programu Pomóż oszczędzać rodzinie. Przez dziewięć miesięcy cztery rodziny będą uczyć się, jak planować domowe wydatki. STR. 7 BANKI Karciana drożyzna

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

Kiedy Polska i inne kraje

Kiedy Polska i inne kraje SKOK Polacy mają zaufanie do Kas SKOK-i nie są objęte działaniami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Mają własny system gwarancji, który spełnia swoją funkcję - mówi prof. Henryk Cioch. STR. 7 BANKI Trudno

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uciekają do Szwajcarii

Wszyscy uciekają do Szwajcarii SKOK Oszczędzanie bez ryzyka Alternatywą dla inwestycji jest powiązanie konta osobistego z funkcją oszczędzania - mówi Jarosław Dębowski, dyrektor działu produktów Towarzystwa Zarządzającego SKOK. STR.

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD. Czeka nas wzrost bezrobocia Przez lukę w prawie przedsiębiorcy, którzy skorzystali z ustawy antykryzysowej, muszą... zwolnić pracowników

SAMORZĄD. Czeka nas wzrost bezrobocia Przez lukę w prawie przedsiębiorcy, którzy skorzystali z ustawy antykryzysowej, muszą... zwolnić pracowników SKOK Świat docenił SKOK-i Grzegorz Bierecki, prezes Krajowej SKOK, został wybrany na pierwszego wiceprzewodniczącego Światowej Rady Unii Kredytowych. To dowód uznania dla działalności polskich Kas. STR.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU KAPITA OWYM Jakub Bana co to jest fundusz inwestycyjny Fundusz inwestycyjny jest instytucj lokuj ca pul zebranych od uczestników rodków pieni nych w ró nego rodzaju

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa

Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Redakcja naukowa dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko Autorzy: dr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli.

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli. Wszelkie prawa zastrze one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca o ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metod kserograficzn, fotograficzn, a

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. 1 grudzieñ 2012 18 grudnia 2012 r. Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Finansowe zachowania Polaków s¹ pe³ne

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo