Urzq_d Miejski w Gliwicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urzq_d Miejski w Gliwicach"

Transkrypt

1 Urzq_d Miejski w Gliwicach KAW-09145/88/09 Gliwice, r. Pani mgr Anna Kubas Dyrektor Zespo~u Szk6~ Og61noksztakq_cych nr 3 Wydz al Kontroh Auoy'J Wewn~trznego Urzad l l~t~jsk ul Fredry () Gi woce Tel Fax ~a w'<l>um.glmllce.pl ul. Wr6blewskiego Gliwice nr kor. UM / w odpow1edz1 na p1smo prosz(i powolac Si : na nr sprawy: KAW-09145/88/09 Urza.d MleJsk ul Zwyc ~stwa Ghwoce Tel "1 fax Bouro Ob~lugt lnteresantow Dotyczy: Protokotu z przeprowadzonej kontroli w ZSO nr 3 W za~q_czeniu przekazuj~ dwa egzemplarze protokolu z kontroli, z prosbq_ o dok~adne przeanalizowanie jego tresci i zlozen1e ewentualnych uwag w terminie 7 dni od jego otrzymania, co umoi:liwi wyeliminowanie ewentualnych niezgodnosci. W przypadku braku uwag 1 zastrzei:eri co do tresc protokolu, nalei:y w terminie jw. dokonac zwrotu jednego egzemplarza podpisanego i zapa rafowanego na kai:dej stronie przez Paniq_ i gl6wnq_ ksi~gowq_. Pouczenie o przyslugujq_cych Pani uprawn1eniach opisano na koricu protokolu. W razie jakichkolw1ek wq_tpliwosci prosz~ o kontakt pod numerem telefonu: Z powai:aniem Jnspektor #'-;;,...-'\.) ~. nqr Krzysztof Konlczek lnsp~r mgr K~t.:"Z~ a \ska

2 # Urzctd Miejski w Gliwicach Wydziat Kontroli i Audytu Wewn~trznego K \\\ Gli\\ ice. dnia 13 pazdziemika 2009 r. ;-..r 1-.Lre:.pondenc;.jn: UM / 2009 PROTOKOL Z KONTROL pr: l!.w :egania rl!a!i=ltl~/i pro, <'dur" :aj..te.\ie ce/mrosci :acicu.zania :obowiq:wi i dokon_rh'cmia H\dCilkl)ll' 11 ::uu9 r. 11 {_1/11 : -:; )(illrh... i dnkon_\,, cmia ":nlwko" : planemfinm7sm T. ohml'icpljqcymi pr: <'f1l.\cl1111 i : mrarrymi umowami T. Dane dotyczl!ce jednostki kont rolowanej. :1cireo;. cdnost!...i kontroio\\anej: Zcspol Szkol O golnokszta lcllcych or 3. ut \\ r~.'lbk\\,-., f:;' '< Gli\\ice. Form3.'r =-3"173c:jno-pra\\ na podmiotu: jednostka budzctowa miasta GJi,, icc. 3. K1erL"''nlt\ jednos.th.i kontrojo,,an~j: n1gr.\nna Kubas zatrudniona na stano,,isku dyrektora od dnia i \\W!:inia ~007 r.. Dane do~ CL<!CC pnebiegu kontroli. l. PLl\.J:,ta,, a pra\\ na przepro'' adzania!...omroli: art 18 - ust. 2 usta,,: z dnia 30 czcn,.::a 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r nr 2..!9 pol 21 OJ z p~.'izn. zm. ). zarzadzenie t"~r:pnjzac:jne Prcz:,denta l\liasra Gliwice z dnia 19 maja 2006 r. nr PM-30/06 '' spra\\je za::;ad przepro,,adzania kontroli przcz Wydzia~ Kontrol i i Audytu Wew n~trznego Z pozn. zm.l zarz~dzenie prlcpr.:.madlcnia!...ontroli Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 sierpnia 2009 r. nr K...-\ \\ :;-ss J9. Tennin przepro\\adzenia kontroli: od 28 wrzesnia do 6 pazdziernika 2009 r. 3. Przepro\\ adzajqc: kontro l~: mgr Katarzyna Sterm1ska, mgr Krzysztor Koniczek. 4. Metodyl-a pro"adzcnia kontroli: kontro la wyrywkowa i dokumenta lna. 5. Kontrolq obj~to m.i n.: U r q d Mi e j s ki ul. Fr edr y Gli\\i ce SEKRETARAT WYDZ ALU KA W TEL (

3 Protok61 z. kontroli KA \\.09 1-'5-88/09 Zesp61 Szk61 Og6 1n o k s talc~!c~ ch nr 3 a) plany finansowe na 2009 r. ze zmianami (planowane l<lc7nc " ydatki po zmianach na dz~e1i 31 -.icrpnia 2009 r. " "ysokosci zl " t~m dla dziatalnosci podsta,,o,,ej '' w~so!..osci zl oraz dla dochod6w wlasn~ch '' ''~sokosci zl). b) :.prawozdania bud7ctowc Rb-28S za o!..rcs od St)cznia do 31 ~icrpnia 2009 r. c) ")datki w wysokosci zl sta no\\ i<tce % planowanych do dnia kontroli v.:ydatk6w (w ilosci 113 operacji - na podsrawic rachunk6w, faktur i ''YCiqg.Cl\\ banko,,ych oraz akt osobo'' ych. i!)t pia c. obo'' ictzujl).cych um6'' c~" ilnopra'' nych ). d) odpis na zaklado'' ~ fundusz swiadczcr1 socjalnych. e) 0 um6w CY'' ilnopra,vnych obow iqzuj(\cych " okrcsie obj4tl) m kontrolq. 6. Kontrol(\ nie obcjmo,,ano algorytmu i pra'' idlowosci naliczania sklade!.. Ll ~ zaliczc!.. na podarek dochodowy od os6b fizycznych.. l stalcnia kontrolnc. l. Zasady funkcjonowania jcdnostki w obszarze objftym kontrol~ P odst:m ~ prawne dzialania. Jednostl-a 1-onrrolo" ana jest jednosti-(l organizac ~jnq i\..1 iasta G li\\ icc pro" adzttcct dzialalnosc " oparciu o przepis~ usta\\y z dnia 7 \HZ6nia 1991 r. o systemic OS\\ iat~ (0;. U. z r nr 256. poz z p67n. zm.) oraz statut "PrO\\adzon~ 29 sierpnia2008 r. uchwa lq Rad) Pcdagog.iczncj nr 11/2008/2009 z dnia 1.2 Rcgulacje wewnftrlnc obo" i~zuj~ce w 2009 r. do dnia kontroli d ot~cz~ce zasad prowadzenia kontroli linansowej. \\' dniu 5 \Hzdnia 2007 r. g.l6" n~ ksi~gowy jednostki prz~jql po\\ icrzone lllll obowiqzki i odpo" iedzialnosc z zakresu " an. -15 ust. 1 usta'' ~ (Dz.l. 7 r nr 2.!9 poz. 210-lt poln. zm.).tj." zal-resie: pro\\ ad Len ia rachu n 1-o" o~ci. \\)'k011)-\\an ia dyspozycji srodka mi p i e ni ~;i nymi. 7 dnia 30 C7er"ca r. o finansach public7nych dol-on~" an ia " st~pncj 1-.ontroli zgodno5ci operacj i gospodarcz~ ch finanso") ch z planem finan-;o\\ ~ m. dokon~ "ani a wst~pnej 1-.ontrol i komplctnosci rzctclnosci do!..umento" dotyc7~c~ ch operacj i gospodarczych i tinanso\\ yc h. Ool-ument pot\\ ierdzaj~c: pr;:j~cie przekazan~ -:h obo" ictzk6" i odpo'' iedzialnosc1 zl0zoll\ /\.1'\tal \\ a -tach osobo\\ ~ ch prac~m nil.. a ( cz~s.: B poz. 5.! ). \V kontrolo\\ anej jednostce obo\\ i<"!.zllj<l na!)tepu_1ace zasad: przcpro" adzania opcrac.j g.ospodarczych wprowadzone proccdur(\.l dnia 15 listopada 200"' r.: 2 ' v

4 Protok61 z kontroli KA \\ /09 Z"'r \zl.ol Og61nol-szta1c:tcych o r 3 J{odJ.uj Cl.) nno(ti \\) liiqc/cili i urn" a)nicni praco" run o'uha dokunujtjcll c1.yn n o~ti ") tmrctonc na ~talc o~oh) dokonuj~re C/) nnu(ci " ltl\1\'(l\h\ ic cyre tcr Dyrektcr " ce dy ek:or!' ~ e " "' c t ~ 1...,.. = - ~ C'c:?,_.. -..,_ e c..... ; D) e~..-.-.cecre,j:; ~Jerc.-..n.. gospoca czy referent ds olac kadr Wlcedyre<tor Brak na stale wyznaczore1 0$00y" zast~os:~o e za k'ero.. ~ ka gospocarczego 1 eferenta ds p'ac i kadt "~ o--~t"\ fl gcsp:>"ar'zy glo w ~:; s ~90 " 1 oscba wyznaczora p'zez ~10"' nego s~o.. ego zaa<cepto.. ana przez dyreklora oscba w,znaczora p'zez goo.me-;o <S ~o t. ego zaakcepto11ana przez dyre~:ora Dy ektor,.,,cedyrektor Lgodnie z proccdurq dokon) wania zakup6" " ZSO nr 3 zakup6w na biezqce utrlymanie szkol) dokonuje 1-iero'' nil- gospodarc7). natomiast oplat poc7towych sel-retarz szkol~. ktor/) c;q upowalnicni pr7ez d) rektora ~ ). D) rel-wr ud7iclil nast~pujqcych Pelnomocnict'' o 7S z dnia '' rzdnia 2009 r. dla ''iced) rektora Jaroc;la" a Kuc7m) " zakresie:!>pra,,dzania fisty plac. odbioru i podpis) ''ania faktur. zat" ierdlania wydatkcn'. podpisywania czck6w i pr7elew6w clcktronicznych. Pelnomocnict\\ O ZS T2J t09 z dnia 8 \\rldnia 2009 r. dla \\ tcedyrd.tora Roberta Strzelca " Lakresie: spra" dzania isr pia c. odbioru i podpisy'' ani a faktur. zat\\ icrdlania '' ") ko at 1a ") datk, \\ 7 pd nomocntct\\ nie ") n ij..;a. 7e S<l to pelnomocnict,\a do za~t~po\\ ani a J~ r~kl~""3 '' spra'' ach Z\\)klego zarl<\dll. Zgodnie z "~jasnienicm z dnia pazdziernika : t'iq r ud7ie ('ll. pe'nomocni.:i\\3 dot: CZ<t prowad7cn ia bie:z<tcej n iczb~dnej d7 ia a!nose i ti nan!>o\\ CJ ~zkol) p0dl L<h ni ~obecno:-ci d~ rektora (zal. nr ). 2. Plano" anic i realizacja '') datk6w Plan finansowy na 2009 r. oraz zmiany" pla nie finansowym w okrcsie obj~t) rn kontrol<t. Podsta\\'q gospodarki finanso\\ cj jcdnostki w 2009 r. stanowiq: a) plan) finansowe jcdnostki bud:zetowcj - zatwierdzone pr7cz organ prowad7qcy " dniu 4 lutego ::!009 r. (na podsta\\ ic uch\\a l ~ nr XX/6n/2008 Rady Miejskicj " Gli'' icach 7 dnia 18 grudnia 2008 r.. plan~ podpisane przcz za-.;t~tpc~ Prezydenta \11ias1a Gli\\ice. b) plan~ limmso" e dochodo" "lasn~ ch (na podsta" ie uclmal~ XX Miejskiej '' Gli" icach z dnia 18 grudnia 2008 r.). Zestawicnic w'" plano\\' fithlllso\\yc h i zmian w planach do dnia 31 sierpnia 2009 r. stanowi zal. nr 2 do protol-olu kontroli. Plany tinanso\\c jednostki budzcto"ej (po tl\\zgl~dnieniu Lmian dokonanych do dn ia 3 sierpn ia 2009 r.) po stron ie \\ ydatk6w stano" i<t k '' ot~ Plan) finanso\\e doc hod()\\ wlasnych (po ll\\ zgl~dnicniu zmian doj..;on an ~ ch do dnia 3 sicrpnia 2009 r.) po stron ie '' ydatk6\\ stano\\ i "'' ot~

5 Protokol z kontroli KA W /09 Zesp61 Szk61 Og61noksztalc~cych nr Zgodnosc dokonywania wydatk6w z planem finansowym. Na podstawic sprawozdan Rb-28S sporz~dzonyc h na dzie11 31 sierpnia 2009 r. (zal. nr 3) oraz obj~ t~ ch kontrolq_ wydatk6w (zestawionych w ponizszych tabelach ) ustalono. ze: dane wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zgodnc sa, z danymi wynikaj~cymi ksi~gowej jednostki. z ewidencji na dzic11 31 sierpnia 2009 r. jednostka zreali?o\\ ala '' y datki w ramach dzialalnosci jednostki budzetowcj w wysokosci ,28 zl. zacwidcncjonowane wydatki nie przekroczyty wydatk6w zaplanowanych, do dnia 31 sierpnia 2009 r. jednostka budzet0\\3 \\ykonata plan finansowy po stronic wydatk6w w %, dokonane wydatki mieszczq_ si~ w planie finansowym jcdnostki budi.ctowcj. a na dzie1'1 dokony\\ania wydatk6w jednostka dysp0110\\ala wystarczaj~cymi srodkami \\' planie finansowym. kontrola stopnia realizacji planu finansowego (tj. informacje w zakresie stopnia wykorzystania srodkcm finansowych \V poszczeg61nych podzialkach klasyfikacj i budzetowej, czy wydatki micszczq_ si~ w planie tinansowym oraz ile srodk6w pozostanie w danej podzialce klasyfikacj i budzetowej po dokonaniu wydatku - o kt6rych mowa w Poleceniu sluzbo\\)'111 Prezydenta Miasta Gliwice nr 3/05 z dnia 14 czerwca ::wos r.) nie jest realizowana w postaci biezacvch zapiscm na dokumentach zr6d~owych powodujacvch powstanie zobowiazania: gl6wnv ksie!!.o\\\ sklada podpis na dokumentach zrodiowych St\\ ierdzajc)c W ten Spos6b. ze posiada ~rodh_j \\ odpowicdnich paragrafach. powvzsze rozwiazanie zostalo opisanc w proccdurach z dnia 15 listopada 2007 r Prawidtowosc klasyfikowania wydatk6w. \V okrcsic obj~tym kontroll:). jednostka zaci~gn~~a m. in. nast~puj~cc zobowi~zania i dokonala m. ll. nii.cj opisanych wydatk6w: ~ wydatki nie zaliczane do wynagrodzen nrwb zaplntn dnin kwotajzlj rodzaj wydatku podst:lwll ll)'dlltko\llnill S r 0dk61~ 83 DK nr : \\pi~ n~l~ srodl..t z l 'l\111 dniu z dnia ~~.uo l i'omoc zdro\\ om a p. C'. DuJ1io JO.O.J.O\) r. c \\ B 81 L Znt\\ krdzonc do " y plat ~ przcz <) r. J, r.:- 1-.wra r R3 OK nr ~ 91 09: "P)nei~ :.roj-. i 1 Ll\1 '' J niu P~1m0.: zdrl''' lllna 1 Jni.1 :ni.oo ~. 09 r. (\\ n Rl ): /al\\ii'rdt onc Jo \\~plat) prt.c/. p T GftH1acka.J.0:\.09 r. d1 rcktora.j.0:\.09 r. io DK nr : 11 pl~n <tl~ ~rod k i L Uivl '' dniu z dt;..: 3-.no p,omo.: zjnm otna p. R. Kuzi0 JO.O.J.09 r.!\vb 81 ): zam icrdzonc do "~plat) przcz.j.l5 r dwcl..tora r. \3 l'orn,,c zdro\\ oma OK nr 291 '09: wply n t;l~ srodki z l ' l'vl " dniu L<.lma.JUO.UO r. CWll. '\icg<nhi-.j X): zat '' icrd;:one do "~ plat~ przcz p.j 115 llj r d ~ rdtora r. X3 p,,nh c 1JnnH'na DK nr 291!09: ''P )n<t l ~ srodki 1 l.\1" dniu 1 dn" 2(,- _1)1) r. (\\ B 81 ): Zat\\ icrdzonc do '''plat~ prta p 7 7olricrct:" 1.05.d9 r. d1 rcktora r. -ll DK nr : Rachunck nr 05 K.O:' 119 r.: l ~... u,. t".m.r.:'l a J.J o 7 Jnia 1~. j7apla.:0t1o gotc111 kq: rozliczonc 11 z...:irud... zaliczcc dnia t(l... : ~prl;i!jcl..i r OlJ r. razrm!0: 3.0(1 j j._:'

6 Protok61 z kontroli K-\ \\' Ze~pot Szk61 O g61noksztalcqcych nr 3 nr \\ B zarrtata dn in X~ 1 dni..t ~ to~ tdm.. 2Y.05.0lJ ----' dnia 06.0lJ -124 / Jnia ()7.09 1~ ' ' ~ nagrodlenia osobo\\e praco'' niko" kwora [1.1j rodl<~ \\ ydatku podsta\\u \\ydatkowania srodkow ~ \\ ~ nagrodl~ni~: n-li 7a ma,i 148~6.22 \\ ~ n;tgrodz~nu: 7a maj prac.~am H7 \\'~ nagrodtt:nic n-l za ctt:r\\ i.:c 18 ~ 38 _ \\'}nagrodzcnic ta Cl.t:micc 81 1 prac. sam. 13~ 18~.68 \\ ~ nagrodtcnic n-l za lip icc L Ha plac nr 3~ 111<\i 2009 z 2Y.0~.09 r. bta plac nr <\i ~ r. Lt,ta plac nr 40 Ctt:r\\ icc 200() r. l.i~ta plac nr ~6 ocf'\\ icc ~ r. bta plac nr 5- lipit:c llj r \\ ' ~ nagrodlenil.! 7:1 lipicc 1610~.()') bta plac nr 5'7 ipke CllJ r prac.-..am LiSt) plac praco\\llih.<n' za 11\ c \'109 Lalic1h.a na podatch. dochodow) 1"~51l)OO maj 2009 r <1 r 139 List) plac praco\\ nih.o11 za m c \'1.09 /.alicth.a na podatt:k dochlld<ll\ ~ 1 dni, C/t:n\ icc 2009 r 20 o-.09 r ~ ~L~i,-t-~ -p~l,-lc_p_r_a-co-,-,-n~ih._o_\\ Za--nl---c~\~'171~0~ Jnia s-st.oo Zai1Cth.a na poj,nch. do~:hodn"~ lijlicc 200l) r N r. 1 rjltm l -U 10 - skladki na ubezpier.t:enia spoleczne nr WB kwota lzll rodzaj W)datku podsta\\ a \\ ~dat kowa ni a ~rodkow Laplata dnia 106 l.bt~ pi.k pra.:o\\ ii>.<''' 7a m-~ \ 09 Skladh.1 / ~ pr<t~::oda\\c~ ;a J7CJ7J.66 mie:-i<tc maj 2009 r r. 128 Li~t~ plac pra.:o,,nih.il\\ za m-e \ '1 OJ Skladh.1 /L'':. pr.u.:oda\\ c~ 1.1 ~ mi~:s i,\c CLem 11:1. ~009 r. ~ r. 1~8, l.i~t~ pia..: prac(m mh.o11 Skladh.1 /l'':. 1a nh; \' 09 pr.lc,xja,,.:~ L:t 1 Jnia 3830-l.lJX mic~~<w ipit:" 200'J r r. n 11em nr \\'B skladij na Fundusz Pracy kw ota lzll rodzaj w) datku podstawa wydatkowa nia s rodkow znplata dnia 106 \l..l.dh.1 na fundu~1 pra..:} 1a ist~ plac praco\\nikil\\ za m-~.: V ~.-, 'lll.:,i,c Olilj 2009 r r. 128 '-,h.ladki na fundust prac~ ;a isty pl.tc praco11 nih.(l\\' 7a m-e \' 09 7 dnia ooi).s ~ Ollc~.C CZCf\\ icc2009 r l -1 0"~ 09 r. ~ S Skladh.i na runduv prac) 1<1 l.isty plac praco\\ik(m za m-e V OLJ tdnia mie-.i<c lipicc 2009 r r ratem 1 18~79,09 1

7 ~ P roto kol L. kontroli K A W /09 Zespol Szk61 Ogolnoksztalcl}C) ch nr wynagrodzenin bezosobowe nr\vb zaplata dnia kwota lzll rodzaj wydatku podstawa wyd a tkow :~ n ia ~ r odk 6w 61 Umo,,a zlcccnie z p.m. Kopka D"- nr SX 09: lista plac r.: '': plata '' dniu a 1.. ''art a 2009 r r. (k\,nta bruttol J r. 'J l 11111\\a 7lcccnic z p. S. SmoJ.; ;a [)f...,r -1- O<J: li~ta plac nr 9 z dnia r.: \\:plata "t~ ~/ell 2009 r. '' dni r (1-..\\0iu 2'11.01) 11 l>ruuo) r 6" l 'm1ma o dzido z p. T. Sht\\ck Df... nr.::! ~ O<J: Rachun..-k z dnia r.: ":plata " dniu X 0-1!19 r (1..\\0tJ -1:'11.< C) zl bmtlo) S.0Hl9 r. 115 L tntm a 7lcccnic z p..1. Kuczm<1 Df... nr 3X9 09: ltsta pta.: nr 4~ 1 dn1.1 n.ll6.ll<l r.: rozlic;enie 1 dni rt 4&8.68 l gnd1in 1 Jnia r.: \\~plata" dniu r. {biota 19.(16.09 r. 6 n.oo 71 brutto) razem nr \\ B 1:1 llata dnia ~ zakup material6\\ i " yposaienia rodzaj wydatl.u 1 JniJ 790.:'6 /al..up dr/\\i 2-U'i r 2X ~ z Jnia ~!J2.!llJ r 7_28_._" Zok"p i mdk <l"."""'"'' _...;..:~,:::.:.;._.:. ~... z dni ' : ll9 r ' zan a ~ -, : ~<-).:: /,!-J, t3 Nr.! ~' "'r '...,.:... l ~.. ~. - Jlii}~T loilij ::.OJ.OlJ r. hi l Jnia 3! 11} 09 r. -s 1dma ::2.0 UJY r. "'S' 04 Z<tkup prcpnrnto\\ do - ' C/) s7cz.:nia tahlic hial: cb /al..up komcmnrza 'VC7cg.6h1\\ a klas~ fikacja dochnd6".. l>k nr laktura \ 'A nr Hl ~2.0UllJ r.: "P)n<:la r.: tcrmin 1aplat) r. DK nr r aktura Y A nr (19/ dnia r.: "pi~ ncla ') r.: t<'rmin zaplaty r. DK nr Fal..lllra \'A nr z dnia Jr. \\pi) ncla r. tcrmm Zi1plat) r. [)f... n X 09. F<tktura \'A!' nr HlMS z dnia O r.: "P)nela 13 0~.09 r.: tcrmin 1aplat: r. DK nr 8lJ rtl..tura \' \ T nr 4X7 \(, z dnia ~ i'akup soli do odsnie:iama ~.02 0'1 r.: "P)nda X r.. tcr nin ~:aplat: r. r ~ ~ DK nr ' 09. l"aktura \ ".-\ nr."oj dnia r.: a!.. up ~.: t i!s ci dektrycznycl1 "P)n~Lt ) r. t.:rmtn tjpl;tl~ 2" r. ~ 1\li.O '~h. H Zakup matcrial6\\ go.;podrtrc;) ch /,tl.:up prcnumerat).. 7.amo\\ Jcnia publicmt:" 5'N.59.tl.:up matcriaio\\ hiuro" ych, " _, 1 /.,LJ..up matcrialo" do opnm) J~ j pr.1c \\:l.:on<lll)ch pr1a ~l ticc i Df\. nr i.tktur:l. \ \ l nr 360 0~ 0\l z dma r.: \\pl)ncl:12:'.02 lj'j r.. :::m11r z.lpl.ll) 4 OJ 0'1 r DK nr U6 O'i. Fal..t.J. \ \ nr ll -300 i0h z dnia r: "P:ncl" :' o< 09 r. t.:rnun zrtplat: r. DK nr 137 O'J. akmra \.-\ nr ~Oo<J ~42 7 dn1a r.: \1 pi) n.;la r.: t.:m1in l.tplat) r. DK nr f aktura VA r nr z dni l r.: \\pi) no; n r.: term in zaplat) 31 OJ.09 r. DK nr raktura \,\ nr 302.\ 04 ~009 z dnirt 15.0-l 09 r.: "pi) ncla r.. 1crm n zaplat) 22Jl-l.O<J r. --~~~~~ ~ ~~~----~~~~ Df... nr ~ Fal..tura \'\ nr 1191 \G <hlil z Jnia ::~ r Jni.l ::4 :' 0'1 r /a!.. up ta~m) na lil\\ od: ::2 4c <l r.. "P:n<:la r.: 1cnmn ;aplat) r. [)f... nr 325 O<l. raktura \',\ T nr ~ 7 dnia.::! r.. "pi~ n<;.l 2~.0 5 Jl9 r.: t~ rm i n ;a plat: r.

8 KA W.09.tS-88/09 Protokol z kontroh Zc:.pol Szk61 Og61noksztalc<lcych nr J nrwb za1>lata dnia Jnia 2-Ul6.09 r r r. ralem kwota lzll -B zaku p materialo'' i W) po~aze n ia. rodtaj wydatku /akup :>flldko\\ C7~ swsci podstawa wydatkowania srodkow OK nr 3-.t 09. r <11-.tura \' \1 nr \ r.: "p i~ n.:l.t r.: term in 1aplat) 2.t r. /akup material<)" DK nr aktura VA 1 nr 1928 ~1G z dni,t gosp0dan:1~ ch 25 fl6 O<J r. 11pl~nl.'la r. termin uplat~ 2lU)(dl9 r. Aktuali;acja.. Kadry \\ Oswiacic l)j... nr al-.tura VA nr <. K l dn1a r.. "pi) nc;la l3.0x.09 r.: tcrrnin 1apla t ~ r. (nkdlielaj nr \\'8 t.aplata dnia 19 7 Jnia."HJ.O 1.09 r. -12 h r \1 r razem "-"' ota lzll 207.5h ~ o\l) zakup artykul6n l)"\ nosciowych rodzaj "~ datku podstawa W)datl.owania srodko\\ '?al-.up.jrt~ 1-.u em DK nr 51 '09. Fal-.tura VAT nr 2009 z Jn ia r.. ~\\ llll;cl\\ ~ t:h lli:l P ld\\ l<:.:tm\.;1 Jt) ~\\ lt:thc~ omckunczo - \\ \ChO\\J\\C7ci /Jkup an~ kult\\\ i~ \\ mhcin\') ch na pod\\ iconrl..i do S\\ iet1ic} l>pid..uilcitl- \\\Ch0\\0l\\C7Cj Zakup.tn~ kuio\\ 7~ 11 11(1-..~itm ~ ch na podwicc1nrki dll S\\ ictlic~ upi~kllli Cil' - \\ ~..:htm,1\\ t:lcj wpl) ncla r.: term in ;aplat~ 30.0.O<J r. DK nr htkturj VA nr Jni r.: r l ~ no: a r.: l<: rtllill l.ttpla t ~ T. DJ... nr tktura VA nr z Jnia r.: \\pi~ no; a r.: tcnnin laplat~ r. nr \\'B znplata dnta ~ r. r r r r. raze rn 1.~\o talz l l H-'0 - zal.up p o m oc~ naukow) ch. dydakt)'cl)ch i ksi:r el. rodt aj "~ datl-.u p od~ ta\\a \\) d:ttkowania srodk6w DK nr 67,09. Fal-.tura V,\ nr F\'DC KS KPPD.821l()lJ / akup pr.:numcrat~ 1 Jnia ()9 r.. 11pl~ncla r.: t.:rmin ;aplat~ r. /akup Poradnika \\~ell\'\' <\\ c~ Zakup prcnumcrat~ Jl,1 naucz~ cicli 1)1\. nr tura \'A nr Fa z dnia llj r.: 11 pi) n.;la r.: t.:nn in ;a phil~ r. OK nr Faktura VAl nr VDC KSKPPD ' ~.09 r.: \\pi) n~la r. tcnmn zap tat~ r. /akup pomnt) J) dakt) c;n~ ch DK nr -165/09. l"aktura V:\ nr 777.' J nia na kk..:jc PO r.: \\pi~ n.;la r.: tcm1in t<lplat) \1 r zakup energii nr \\ B zaplata dnia k''ota lzll rodzaj wydatku podstawa \~ ) datko\\ ani a srod l.o\\ 12 DK nr 14/09.Fal..turaVATnr 910(, 16 zdni,t2.0l.09r : zdnia , Do~tll\\J t:ncrgii cicplncj 11pl~ncla r.: tcrmin 7aplat) r r. 30 DJ... nr Faktura \'AT nr 005ll01695 ~0111.} Jp ) Doslcma \\Od~ r.: wpl) nt;l:l r.: term in 1apl.tt ~ 15 ( ~ ()') r r ( nit:d1iclaj

9 Protok61 L kontroli KA \V.091-tS-88/09 Zesp61 Szk61 Og6 1n oksz t a lqc~ ch n r 3 nr \\ B ~t tad n ia 35 1 dn1a r ) r r r Jnia r. 53 tdma ) r Ol) r 96 t. Jni<t r r dni,t ()<) r r r:lzem znl..up energii kwota!zll rodzaj wydatl..u podsta\\ a \\ ~ datkowania srod k6\l D"-. nr 70 OlJ. Faktura V,\ nr z dnia l) r.: Dostal\ a en..:rgii..:icplncj '' pl~ ncla 5.0::!.09 r.: t..:rmin taplat~ r Oplat,t La Jo~ta\\~ energii 01\. nr raktura \ ' \ nr rr :::--H ) 09S R dnia elektr~ cmc: !N r. 11 pi~ no;la r. tc:rmin zaplat~ 20.(12.09 r. DK nr 8~ 09. Faklllra V 1\ T r.: "pi) n,:la D o~t<l\1 a enc:rg.ii cicplnej r: tcrmin zap l at~ r. OJ... nr l-l 09. ral-tura \ \ nr :!()() 7 dnia Do5-t<l\\ a "od ~ o9 r : ''pi~ n~la r.. tc:nnin zaplat~ r Dost<n1 a gazu 39 U.26 Dosta" a c:ncrgii dektr) cmcj Dosta" a cncrgii cieplnej D<,~ta" a cn.:rgi i clcktr~ ClllC.i 1 DK nr Faktura V 1\1 nr XXRO 130 OX" z dnia r.: "pi~ n.;la r.: tennin Laplar: r DK nr Faktura VAT nr ~ R ~ ~69 O~UY\ R 1 Jnia 2X.02.0Y r.: "pi) n<tla r.: tc:nnin zaplat~ r DK nr l'aktura VA l) t. dnia.oh9 r.: "pi~ ncla - Jl-1 09 r. term in taplat~ ::!0.0-t.09 r. DK nr aktura \ \ l nr 1- R ::!675 O.t09S R 1 Jma r: 11 pi~ n~la X r.. term in ;a p l at~ ::! r. DK nr J htj..turu \'.\ f nr '2009 z dnia 2Cl"'.O Dostal\a OU) ::! r. "pi~ m;la ~ r.. tc:mun zapl<tl~ r. c $11 icw l OK nr Faktura \,\ nr X) 1 dn1a r.: Dostal\ a ga;u 11pl~n.;la OJ r.: tcrmin ;aplat~ r Dostal\ a cnc:rgii ckktryc1m:j DK nr faktura \'\ nr FR lJS R z dnia r.. 11 pi~ n<tla 8.0" 09 r. t.:rmin zaplat) 2!UP.09 r nr \\ B zaplata dnia 1 Jn1a "0 0.OLJ r. ~~ l dnij 13 o: N r.tl) l unia r. -, 1 dni O'J r. S3 l Jni,J r. L)"~ 1 Jnia r. J r. ~ zakup uslug rcmonlo\ )'Ch k1\ ota!zll rodzaj 1\ ~ datku pods tal\ :1 \\ ~ dati..o\\ ani a srod 1-0\\ n10111l!\r111gu lj7.60 DK nr..,., 09 al-tura \ \ m ' t<l z d111.1 ' 0 09 r 11 plyn.;la 15.0.!Jl! r.. t.-:rmin;apl.ll~ 20.U.lN r. "Jawa" ~~ kompm~ra do K on~c:n' acja urzad,-en l<jclo!l~ci 09 Konscrwacja ur 1qd1en l<jc/ lo:it:i J,()9 DK nr Fakwra \ '.-\ nr - OJ z dnia 31ltll.11'.1 r.: 11 pi~ ncla r.: tcnnin t.1plat~ 13.0~. 0'l r UlllOJ 1-t Jni OK nr l'aktura \'.\ T nr z uma 2R r.: 11pl)norla l) r.: tt:m1in taplat) 1H.l3.09 r. -umo11a - dn1 Konscr11acia DK nr 22X 09. Faktura VA nr Jma JO.(l.~ 09 r.: ~ micnni!-tlll ni ;a 11 pi) ncla r.: term in ;aplat) r. umo11a 14 Jni k11 anal oj dal) 11' ~tall icnia OK nr 2-tl) 09. l'aktura VA nr 78 P V 09 l Jnia r.: :--Japn111 a J..opiarki 11 pi ~ n~la r.: term in 1aplat; r. OK nr 31 R 09. ral-tura V,\ nr ,- Jma X.ll5.09 r.: '\apra'' a ~em era 11pl~no;la ll\ r: termin l<tplat~ ~::! r 97 (' 0 KtHb-:rll a cia urzad;:en DK nr OlJ. 1-.lktura \',-\ nr z dnia 30.0(1.119 r.: " P )' n ~ l u ().(17.09 r.: termin 1aplat) 1-L07.09 r. umm\ a 1-1 Jni ' lqcznosci V

10 P rotok61 z kontroh K A \\.09 1-tS-88/09 Z~:, p6 1 zh.61 Og61noksz talc~c) ch n r zakut> uslu~ rem<>nto\\' ch. nr \\ B 7aplata dnia k'' ota (711 rodzaj wydatl..u podsill\\3 \\)dlltko\\ania srod kow 13<.1 Kons.:rwm:.i u DK nr +1:' 0'1. F al..tura \,\ nr r.: 1 Jnia 73:!.00 '' ~ mi~::n ni ko'' ni ta 11plynda -.o-.09 r.: tcrmin ;ap l at~ 2o.o-.n9 r. umo,,a 14 dn r. J,k,, anill od daty "' -t.l\1 i.:nia razem zakup uslug zdrowotnych nr \\'B zaplata d nia kwota (zl( rodzaj '' ydatku podstawa " Y<latkowania srod k6'' 29 DK nr 6l! 09. Faktura \ ',\ T nr OP 1 Jniil Badania pracm\ nik(m <.1 r : "ply n~la 3.Cl2.09 r.: term in ; apiary r r. Ull10\\ U 14 dni od '"stu\\ 1.:nin lnktur' 70 JK nr 21 7'09. Faktura VAT /2009/0P 7 dnia l) r Badania prac(>\\ nik(m \\plyn<;la <.1 r.: termintarlaty r r. 92 DK nr 292 OJ. laktura \A ' 30.04,09 r.: Badania pra.:m' nikcm \\pi) n~la Hl5.09 r.: t~rm i n Laplar: ) r r. ll DK nr Faktura V ;\ 0 17t05'2009 0P r: 1 Jnia :'5.00 BJJania praco'' nikow \\plyn<;la r.: tcrmin 1aplaty ) r lnkj;ielal 1:'.06.0'1 r razem 4115.oo 1 J nr \\ B zapl:u a dnia ~0 1 dni.:t r. _, ~ 4JOO- La'-up uslug pozo~ t a l vr h 1..\\ota (zl( rod1aj "y datl..u podstll\\ 3 \\ )d:..o\\llnia srodi..0\1 ~ '1.3'1 OJprtm,tJll'nil' '.:ick6'' DK nr raktura \ \ nr <.1 7 dnia ~ r.: '' f'l l) n~t l a r.: tam in zaplaty r. ' DK nr 71 Ol). Faktura \ A nr r.jnia r. 1 Jn1a Oplat.l/,1 Jozor t.:.:hnic;ny "P~ nda 3 0~ 09 r.: t.:nnin ;;tplaty r. ~ r. _,X DK nr 9- Of.J. aktura \ \ nr r.: 1 Jn1a 905.X ~ \\ ~ '' 61 ni.:czy sto~ c i "p i ~ n,:la r.: tcn11 11 ;apiary r. ~-: r. 4., l Jnia ::!.03.09r K oszt~ prtcsyll\i DK nr raktura \' \ T nr f7a ' 09 z dnia 19.0~.09 r.: "Piyncla 26.0::!.09 r.. tcrmin Laplat) r. ~ DK nr l l 09. Faktura \'r\ T nr Jnia Odpro" ttdtcni t: scickt'l\ rl ~ ''"'" ) r.: \ ply n<;la r.: term in ; ar lat) ::! r r. 46 DK nr 13(, 09. r:aktura V \ f nr CZZ z dnia l dnia X.29 Kosll) pr tcs) ll..i ~.09 r: 11pl~ n~tla r: tcrmin zaplat) r r. 5::! Zakup hil.:tcm d1a dlicci na DK nr 5"' ()l), R-ck nr () \\' 2009 L dnia r.: \ rly ncla 1 Jnia ::! dt>ratd~ 11<1 s'' i c t l ic~t r.: t.:rm in zaplat~ Jl).OJ.09 r. 1< r. socillt.:raro:ut' cznn 00 v t. 71) DK nr 2~9 09. Faktura \.\ nr 4~ Jniu r: 1 Jnia U<.J.il5 \\~\lot n1cczy stosci \\plyncla 15 <14.0<J r. r.:nnu ;aplat~ r. umtm,l 14 dni r. od otrl' mania i t~rmin! 0 DK nr ral..tura \ \ nr ::!009 z dnia 1 dn1a 3 1.-tl l Odpro11adtcnic ~ ci c l r: "ply no;! a ~ ) r.: tcnnin Laplat~ r r. 113 DK nr zat\\i~rdtt>n.: przcz dyrekwra \1 dniu r.. Dl,linansm1anie do Mudi0\1 L dnia 3::!00.00 ~rodki n<~ t.:n eel pr;d;man.: zo~taly 1 L \" Jniu OQ r ~ {hllh r. (\\ B ::!1 133 DK nr 43l) OJ. rakmra \ -\ nr r dni.l 6.07.OJ r.. 1 Jnia L'slugi b.:ro '' P ~nda r.: tcrminlaplat~ lJ r ~ <) r. J

11 Protok61 L. kontroli Z ei>p61 Szk61 Ogo l noksztalc ~!c~ ch nr zakup uslug pozostalych roclznj wydatku p o d s taw:~ '')'d:ltkownnia ~ roclk6 '' DK nr -t al..tura \',\ T nr -t21112.,.,655 7 dnia r.: 1 Jn J \\"~ ''1'11 ni.:c1~ stosci "pi~ ncla 13.0!UJ r.: t.:rmin zaplat) 26.0lUJ r. - umo\\ a 1-t dni r od 11tr 1\ mania 1 tcrmtn l'i'i Ophua pocztowa DK nr -t97 '09. faktura \ \ nr CKO- Hll232 1 '2009 z dnia 6.09,\l..tualt;.ncja.. Kadry '' lj.or.09 r.: ''P~n.;la 13.0X.O!J r.: h: rm in taplat~ 23.0!Ul9 r r. o," ia~:i.:" tnt.:dticlal razcm 1 690S.69 ~ -t350 - zakup uslug cl oslfpu do sieci nternet nr \VB kwota jzll roclzaj wydatku podst!l\\ :l \\ ~cla tko\\ ania srodk6\\ Z:lplata dn ia Do~t<;p do ~kci nrcmet ta DK nr l'aktura \' \ nr '; ::OOQ 1 Jni,t 1 Jnia t 09 'l.tll.09 r.: ''P~nda r.. term n ttpl:n~ :: r r 3-t D0~to;p dn,it'ci lnt.:mct za ()J.,. nr ~g 09. Faktura \ \ nr S 6-t ~ z dma 7 dnia X.3-l 09 lj r.: ''pi) n.;la r.: term in zaplat) r r. 53 Do~t.;p do sicci lntem.:t za l)f( 11 1' 150'09. Fakturn v 1\ r ll' S'97.JOi dnia l l Ot) -1.()3.09 r. : ''P) no;la 9.03.(19 r.: t.:m1in 1.aplat} r r 9'\ Do~to;p dn sieci nternet 1.a DK nr Fal..tura \ \ f nr S z dnia!u-1 \ ()) r.: "P~ncla r.. tcrmm zaplat~ r. 2( r. 139 Dosto;p dn,.ieci lntem.:t 1.a )K nr Fal..tura V \ T nr S J z dnia 1 1 1~U.J Vli' r.: "P~ n cla r.: tcrmin 1apla1~ r r. 153 Dnst,.p do siec;i nternet 1a DK nr htktur,l \ 1\ nr S 264-lX OX tlni<1 7 dnia l l llu.j \'ll 09 7 OX.09 r.: \\pi~ n~la :> r.: term in 1aplat) r. "'O.OR.09 r raze m oplnty z tyt. zakupu uslug t<'lekomunikacyjnych sieci stacjonarnej nr \\'8 zaplata dnia 1..\\ota lzl l rodzaj wydatku J poclst:h\ a "~ da tk o \\ a n ia ~ r od k 6w 36 1 DK nr ~... \ -\ nr (. 3u ~ 9tJ2 OO:! 09 z dnia ~ - 0_32 t ',luf;i t.:kklllllllnikac)jllt' 7 tlni., J ~ 09 r. \\pi~ nd, ~ OQ r : termm La plat} 2.J.o2.09 r 2-1 O~.OY r 56 DK nr 151!t<J.,tkwr,l \"-\1 nr Hjl 3111-llt)O~ z dnia L slugt td.:komu n ikac~jnc (l o r.. \\pi~ n<'b ~.03.!1'1 r.. term in 7aplmy r r -., DK nr ~31 tl'>..tl.tllr.l \',,: nr ('(jl ' ~31l',Jugi telckomunikac~jn.: ~ 04 r.: t<.:l"11m 1aplat~ 2-1 tl.jj)9 r. 2-1 fl.j.(l9 r 9- Dl\. nr 3' 5 [Q. F.Lo,.tu~J \ \ T 1r FG l..~! - 19tt :--:-:-=--=--:--=--:-:--~ d111, L slugi tclcl..omunikac~jnc 1 tlnia S r "rl~r::j t: 05 0<1 r. tmnin taplat~ (lt) r DK nr ,u,tur,< \ -\ l nr rgl z Jniu 15X.5 1 Ll~lugi td.:komunikacyjm: 1 tlniu 0.08 (tlj r : ''pi) nda, 1.11~ OJ r t.:m1in zaplat~ r r ra7em ~,' 10 r

_, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia

_, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia r-l Poznari, dnia fq marca Z0I2r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WPOZNANIU TJ,lko.lo uittka sluibowego Egzeuplarz w 1 NU-u093-0008/11 PRO T OK6I- KONTROLI Kq trolowana iednostka iiedziba iadres \aczelnik Z-cy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nr korespondencyjny UM-252700/2009 Mi A~7 "l PROTOKÓŁ Z KONTROLI przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL

Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL kontroli kompleksowej Miasta Rzeszowa przeprowadzonej w dniach od 15 listopada 2011 r. do 16 stycznia 2012 r. na podstawie upowaznienia nr 46/K/2011

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC Za. y'ar.znik 'y'r I Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. FIRMA AUDYTORSKA (koncesja nr 254) 02-521 'Warszawa, ul. Rakowiecka 4L lok. 28 @ tel. 22 848.60.42 o fax 22 848.61.90 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WYST~PIENIE POKONTROLNE

WYST~PIENIE POKONTROLNE KUI.:TURY l DZIEDZiCT\v',\ NA.RODOWEGO Warszawa, dniaao wrzesnia 2013 r. Pan Robert Banasiak Dyrektor Centrum T echnologii Audiowizualnych we Wroclawiu WYST~PIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej PROTOKOL Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 201 Or. w Zespole Obslugi Szkol i Przedszkoli Gminy Psary w DaJ?iu przez glownego specialist? d/s kontroli wewnejrznej Malgorzat?

Bardziej szczegółowo

ubiesai4cych iie o udzierenie ich

ubiesai4cych iie o udzierenie ich Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowei w Katowicach N2.231.m.2013.1!rK Katowice, dnia 19.03.2013r wyjasnienta oraz ZMTANA TRESCT stwz Przetarg nieograniczony pn: Dostawa i u,ilrozenie Zintegroutahego

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Brodnicy 87300 Brodnica, ul. Ustronie 2 b, tel./fax (056) 49 827 42, 49 849 33, email: sekretariat@mops.brodnica.pl SPIS TRESCI SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Tymbark z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011rok Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud

Bardziej szczegółowo

Okr gowy Szpital Kolejowy

Okr gowy Szpital Kolejowy Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej 20-468 Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA ROZDZIA I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny. z dnia 24 stycznia ZO12 r.

,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny. z dnia 24 stycznia ZO12 r. ,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny z dnia 24 stycznia ZO12 r. w spnawie wprowadzenia,,polityki bezpieczefstwa informacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: IPOC.I.MM.0931-1-10/11

Znak sprawy: IPOC.I.MM.0931-1-10/11 Znak sprawy: IPOC.I.MM.0931-1-10/11 INFORMACJA POKONTROLNA KO COWA NR 1/11 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W INSTYTUCJI ZARZ DZAJ CEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (IZ RPO WP) 1.

Bardziej szczegółowo

nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców 0[aszym Czy te {n i/(gm Senator Konstanty Tukałło

nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców 0[aszym Czy te {n i/(gm Senator Konstanty Tukałło .. miesięcznik nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad VVartą RoklV Cena 3000 zł { I 0[aszym Czy te {n i/(gm, naswięta Zmartwychwstania PańsRjego naj{epsze życzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo