Urzq_d Miejski w Gliwicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urzq_d Miejski w Gliwicach"

Transkrypt

1 Urzq_d Miejski w Gliwicach KAW-09145/88/09 Gliwice, r. Pani mgr Anna Kubas Dyrektor Zespo~u Szk6~ Og61noksztakq_cych nr 3 Wydz al Kontroh Auoy'J Wewn~trznego Urzad l l~t~jsk ul Fredry () Gi woce Tel Fax ~a w'<l>um.glmllce.pl ul. Wr6blewskiego Gliwice nr kor. UM / w odpow1edz1 na p1smo prosz(i powolac Si : na nr sprawy: KAW-09145/88/09 Urza.d MleJsk ul Zwyc ~stwa Ghwoce Tel "1 fax Bouro Ob~lugt lnteresantow Dotyczy: Protokotu z przeprowadzonej kontroli w ZSO nr 3 W za~q_czeniu przekazuj~ dwa egzemplarze protokolu z kontroli, z prosbq_ o dok~adne przeanalizowanie jego tresci i zlozen1e ewentualnych uwag w terminie 7 dni od jego otrzymania, co umoi:liwi wyeliminowanie ewentualnych niezgodnosci. W przypadku braku uwag 1 zastrzei:eri co do tresc protokolu, nalei:y w terminie jw. dokonac zwrotu jednego egzemplarza podpisanego i zapa rafowanego na kai:dej stronie przez Paniq_ i gl6wnq_ ksi~gowq_. Pouczenie o przyslugujq_cych Pani uprawn1eniach opisano na koricu protokolu. W razie jakichkolw1ek wq_tpliwosci prosz~ o kontakt pod numerem telefonu: Z powai:aniem Jnspektor #'-;;,...-'\.) ~. nqr Krzysztof Konlczek lnsp~r mgr K~t.:"Z~ a \ska

2 # Urzctd Miejski w Gliwicach Wydziat Kontroli i Audytu Wewn~trznego K \\\ Gli\\ ice. dnia 13 pazdziemika 2009 r. ;-..r 1-.Lre:.pondenc;.jn: UM / 2009 PROTOKOL Z KONTROL pr: l!.w :egania rl!a!i=ltl~/i pro, <'dur" :aj..te.\ie ce/mrosci :acicu.zania :obowiq:wi i dokon_rh'cmia H\dCilkl)ll' 11 ::uu9 r. 11 {_1/11 : -:; )(illrh... i dnkon_\,, cmia ":nlwko" : planemfinm7sm T. ohml'icpljqcymi pr: <'f1l.\cl1111 i : mrarrymi umowami T. Dane dotyczl!ce jednostki kont rolowanej. :1cireo;. cdnost!...i kontroio\\anej: Zcspol Szkol O golnokszta lcllcych or 3. ut \\ r~.'lbk\\,-., f:;' '< Gli\\ice. Form3.'r =-3"173c:jno-pra\\ na podmiotu: jednostka budzctowa miasta GJi,, icc. 3. K1erL"''nlt\ jednos.th.i kontrojo,,an~j: n1gr.\nna Kubas zatrudniona na stano,,isku dyrektora od dnia i \\W!:inia ~007 r.. Dane do~ CL<!CC pnebiegu kontroli. l. PLl\.J:,ta,, a pra\\ na przepro'' adzania!...omroli: art 18 - ust. 2 usta,,: z dnia 30 czcn,.::a 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r nr 2..!9 pol 21 OJ z p~.'izn. zm. ). zarzadzenie t"~r:pnjzac:jne Prcz:,denta l\liasra Gliwice z dnia 19 maja 2006 r. nr PM-30/06 '' spra\\je za::;ad przepro,,adzania kontroli przcz Wydzia~ Kontrol i i Audytu Wew n~trznego Z pozn. zm.l zarz~dzenie prlcpr.:.madlcnia!...ontroli Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 sierpnia 2009 r. nr K...-\ \\ :;-ss J9. Tennin przepro\\adzenia kontroli: od 28 wrzesnia do 6 pazdziernika 2009 r. 3. Przepro\\ adzajqc: kontro l~: mgr Katarzyna Sterm1ska, mgr Krzysztor Koniczek. 4. Metodyl-a pro"adzcnia kontroli: kontro la wyrywkowa i dokumenta lna. 5. Kontrolq obj~to m.i n.: U r q d Mi e j s ki ul. Fr edr y Gli\\i ce SEKRETARAT WYDZ ALU KA W TEL (

3 Protok61 z. kontroli KA \\.09 1-'5-88/09 Zesp61 Szk61 Og6 1n o k s talc~!c~ ch nr 3 a) plany finansowe na 2009 r. ze zmianami (planowane l<lc7nc " ydatki po zmianach na dz~e1i 31 -.icrpnia 2009 r. " "ysokosci zl " t~m dla dziatalnosci podsta,,o,,ej '' w~so!..osci zl oraz dla dochod6w wlasn~ch '' ''~sokosci zl). b) :.prawozdania bud7ctowc Rb-28S za o!..rcs od St)cznia do 31 ~icrpnia 2009 r. c) ")datki w wysokosci zl sta no\\ i<tce % planowanych do dnia kontroli v.:ydatk6w (w ilosci 113 operacji - na podsrawic rachunk6w, faktur i ''YCiqg.Cl\\ banko,,ych oraz akt osobo'' ych. i!)t pia c. obo'' ictzujl).cych um6'' c~" ilnopra'' nych ). d) odpis na zaklado'' ~ fundusz swiadczcr1 socjalnych. e) 0 um6w CY'' ilnopra,vnych obow iqzuj(\cych " okrcsie obj4tl) m kontrolq. 6. Kontrol(\ nie obcjmo,,ano algorytmu i pra'' idlowosci naliczania sklade!.. Ll ~ zaliczc!.. na podarek dochodowy od os6b fizycznych.. l stalcnia kontrolnc. l. Zasady funkcjonowania jcdnostki w obszarze objftym kontrol~ P odst:m ~ prawne dzialania. Jednostl-a 1-onrrolo" ana jest jednosti-(l organizac ~jnq i\..1 iasta G li\\ icc pro" adzttcct dzialalnosc " oparciu o przepis~ usta\\y z dnia 7 \HZ6nia 1991 r. o systemic OS\\ iat~ (0;. U. z r nr 256. poz z p67n. zm.) oraz statut "PrO\\adzon~ 29 sierpnia2008 r. uchwa lq Rad) Pcdagog.iczncj nr 11/2008/2009 z dnia 1.2 Rcgulacje wewnftrlnc obo" i~zuj~ce w 2009 r. do dnia kontroli d ot~cz~ce zasad prowadzenia kontroli linansowej. \\' dniu 5 \Hzdnia 2007 r. g.l6" n~ ksi~gowy jednostki prz~jql po\\ icrzone lllll obowiqzki i odpo" iedzialnosc z zakresu " an. -15 ust. 1 usta'' ~ (Dz.l. 7 r nr 2.!9 poz. 210-lt poln. zm.).tj." zal-resie: pro\\ ad Len ia rachu n 1-o" o~ci. \\)'k011)-\\an ia dyspozycji srodka mi p i e ni ~;i nymi. 7 dnia 30 C7er"ca r. o finansach public7nych dol-on~" an ia " st~pncj 1-.ontroli zgodno5ci operacj i gospodarcz~ ch finanso") ch z planem finan-;o\\ ~ m. dokon~ "ani a wst~pnej 1-.ontrol i komplctnosci rzctclnosci do!..umento" dotyc7~c~ ch operacj i gospodarczych i tinanso\\ yc h. Ool-ument pot\\ ierdzaj~c: pr;:j~cie przekazan~ -:h obo" ictzk6" i odpo'' iedzialnosc1 zl0zoll\ /\.1'\tal \\ a -tach osobo\\ ~ ch prac~m nil.. a ( cz~s.: B poz. 5.! ). \V kontrolo\\ anej jednostce obo\\ i<"!.zllj<l na!)tepu_1ace zasad: przcpro" adzania opcrac.j g.ospodarczych wprowadzone proccdur(\.l dnia 15 listopada 200"' r.: 2 ' v

4 Protok61 z kontroli KA \\ /09 Z"'r \zl.ol Og61nol-szta1c:tcych o r 3 J{odJ.uj Cl.) nno(ti \\) liiqc/cili i urn" a)nicni praco" run o'uha dokunujtjcll c1.yn n o~ti ") tmrctonc na ~talc o~oh) dokonuj~re C/) nnu(ci " ltl\1\'(l\h\ ic cyre tcr Dyrektcr " ce dy ek:or!' ~ e " "' c t ~ 1...,.. = - ~ C'c:?,_.. -..,_ e c..... ; D) e~..-.-.cecre,j:; ~Jerc.-..n.. gospoca czy referent ds olac kadr Wlcedyre<tor Brak na stale wyznaczore1 0$00y" zast~os:~o e za k'ero.. ~ ka gospocarczego 1 eferenta ds p'ac i kadt "~ o--~t"\ fl gcsp:>"ar'zy glo w ~:; s ~90 " 1 oscba wyznaczora p'zez ~10"' nego s~o.. ego zaa<cepto.. ana przez dyreklora oscba w,znaczora p'zez goo.me-;o <S ~o t. ego zaakcepto11ana przez dyre~:ora Dy ektor,.,,cedyrektor Lgodnie z proccdurq dokon) wania zakup6" " ZSO nr 3 zakup6w na biezqce utrlymanie szkol) dokonuje 1-iero'' nil- gospodarc7). natomiast oplat poc7towych sel-retarz szkol~. ktor/) c;q upowalnicni pr7ez d) rektora ~ ). D) rel-wr ud7iclil nast~pujqcych Pelnomocnict'' o 7S z dnia '' rzdnia 2009 r. dla ''iced) rektora Jaroc;la" a Kuc7m) " zakresie:!>pra,,dzania fisty plac. odbioru i podpis) ''ania faktur. zat" ierdlania wydatkcn'. podpisywania czck6w i pr7elew6w clcktronicznych. Pelnomocnict\\ O ZS T2J t09 z dnia 8 \\rldnia 2009 r. dla \\ tcedyrd.tora Roberta Strzelca " Lakresie: spra" dzania isr pia c. odbioru i podpisy'' ani a faktur. zat\\ icrdlania '' ") ko at 1a ") datk, \\ 7 pd nomocntct\\ nie ") n ij..;a. 7e S<l to pelnomocnict,\a do za~t~po\\ ani a J~ r~kl~""3 '' spra'' ach Z\\)klego zarl<\dll. Zgodnie z "~jasnienicm z dnia pazdziernika : t'iq r ud7ie ('ll. pe'nomocni.:i\\3 dot: CZ<t prowad7cn ia bie:z<tcej n iczb~dnej d7 ia a!nose i ti nan!>o\\ CJ ~zkol) p0dl L<h ni ~obecno:-ci d~ rektora (zal. nr ). 2. Plano" anic i realizacja '') datk6w Plan finansowy na 2009 r. oraz zmiany" pla nie finansowym w okrcsie obj~t) rn kontrol<t. Podsta\\'q gospodarki finanso\\ cj jcdnostki w 2009 r. stanowiq: a) plan) finansowe jcdnostki bud:zetowcj - zatwierdzone pr7cz organ prowad7qcy " dniu 4 lutego ::!009 r. (na podsta\\ ic uch\\a l ~ nr XX/6n/2008 Rady Miejskicj " Gli'' icach 7 dnia 18 grudnia 2008 r.. plan~ podpisane przcz za-.;t~tpc~ Prezydenta \11ias1a Gli\\ice. b) plan~ limmso" e dochodo" "lasn~ ch (na podsta" ie uclmal~ XX Miejskiej '' Gli" icach z dnia 18 grudnia 2008 r.). Zestawicnic w'" plano\\' fithlllso\\yc h i zmian w planach do dnia 31 sierpnia 2009 r. stanowi zal. nr 2 do protol-olu kontroli. Plany tinanso\\c jednostki budzcto"ej (po tl\\zgl~dnieniu Lmian dokonanych do dn ia 3 sierpn ia 2009 r.) po stron ie \\ ydatk6w stano" i<t k '' ot~ Plan) finanso\\e doc hod()\\ wlasnych (po ll\\ zgl~dnicniu zmian doj..;on an ~ ch do dnia 3 sicrpnia 2009 r.) po stron ie '' ydatk6\\ stano\\ i "'' ot~

5 Protokol z kontroli KA W /09 Zesp61 Szk61 Og61noksztalc~cych nr Zgodnosc dokonywania wydatk6w z planem finansowym. Na podstawic sprawozdan Rb-28S sporz~dzonyc h na dzie11 31 sierpnia 2009 r. (zal. nr 3) oraz obj~ t~ ch kontrolq_ wydatk6w (zestawionych w ponizszych tabelach ) ustalono. ze: dane wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zgodnc sa, z danymi wynikaj~cymi ksi~gowej jednostki. z ewidencji na dzic11 31 sierpnia 2009 r. jednostka zreali?o\\ ala '' y datki w ramach dzialalnosci jednostki budzetowcj w wysokosci ,28 zl. zacwidcncjonowane wydatki nie przekroczyty wydatk6w zaplanowanych, do dnia 31 sierpnia 2009 r. jednostka budzet0\\3 \\ykonata plan finansowy po stronic wydatk6w w %, dokonane wydatki mieszczq_ si~ w planie finansowym jcdnostki budi.ctowcj. a na dzie1'1 dokony\\ania wydatk6w jednostka dysp0110\\ala wystarczaj~cymi srodkami \\' planie finansowym. kontrola stopnia realizacji planu finansowego (tj. informacje w zakresie stopnia wykorzystania srodkcm finansowych \V poszczeg61nych podzialkach klasyfikacj i budzetowej, czy wydatki micszczq_ si~ w planie tinansowym oraz ile srodk6w pozostanie w danej podzialce klasyfikacj i budzetowej po dokonaniu wydatku - o kt6rych mowa w Poleceniu sluzbo\\)'111 Prezydenta Miasta Gliwice nr 3/05 z dnia 14 czerwca ::wos r.) nie jest realizowana w postaci biezacvch zapiscm na dokumentach zr6d~owych powodujacvch powstanie zobowiazania: gl6wnv ksie!!.o\\\ sklada podpis na dokumentach zrodiowych St\\ ierdzajc)c W ten Spos6b. ze posiada ~rodh_j \\ odpowicdnich paragrafach. powvzsze rozwiazanie zostalo opisanc w proccdurach z dnia 15 listopada 2007 r Prawidtowosc klasyfikowania wydatk6w. \V okrcsic obj~tym kontroll:). jednostka zaci~gn~~a m. in. nast~puj~cc zobowi~zania i dokonala m. ll. nii.cj opisanych wydatk6w: ~ wydatki nie zaliczane do wynagrodzen nrwb zaplntn dnin kwotajzlj rodzaj wydatku podst:lwll ll)'dlltko\llnill S r 0dk61~ 83 DK nr : \\pi~ n~l~ srodl..t z l 'l\111 dniu z dnia ~~.uo l i'omoc zdro\\ om a p. C'. DuJ1io JO.O.J.O\) r. c \\ B 81 L Znt\\ krdzonc do " y plat ~ przcz <) r. J, r.:- 1-.wra r R3 OK nr ~ 91 09: "P)nei~ :.roj-. i 1 Ll\1 '' J niu P~1m0.: zdrl''' lllna 1 Jni.1 :ni.oo ~. 09 r. (\\ n Rl ): /al\\ii'rdt onc Jo \\~plat) prt.c/. p T GftH1acka.J.0:\.09 r. d1 rcktora.j.0:\.09 r. io DK nr : 11 pl~n <tl~ ~rod k i L Uivl '' dniu z dt;..: 3-.no p,omo.: zjnm otna p. R. Kuzi0 JO.O.J.09 r.!\vb 81 ): zam icrdzonc do "~plat) przcz.j.l5 r dwcl..tora r. \3 l'orn,,c zdro\\ oma OK nr 291 '09: wply n t;l~ srodki z l ' l'vl " dniu L<.lma.JUO.UO r. CWll. '\icg<nhi-.j X): zat '' icrd;:one do "~ plat~ przcz p.j 115 llj r d ~ rdtora r. X3 p,,nh c 1JnnH'na DK nr 291!09: ''P )n<t l ~ srodki 1 l.\1" dniu 1 dn" 2(,- _1)1) r. (\\ B 81 ): Zat\\ icrdzonc do '''plat~ prta p 7 7olricrct:" 1.05.d9 r. d1 rcktora r. -ll DK nr : Rachunck nr 05 K.O:' 119 r.: l ~... u,. t".m.r.:'l a J.J o 7 Jnia 1~. j7apla.:0t1o gotc111 kq: rozliczonc 11 z...:irud... zaliczcc dnia t(l... : ~prl;i!jcl..i r OlJ r. razrm!0: 3.0(1 j j._:'

6 Protok61 z kontroli K-\ \\' Ze~pot Szk61 O g61noksztalcqcych nr 3 nr \\ B zarrtata dn in X~ 1 dni..t ~ to~ tdm.. 2Y.05.0lJ ----' dnia 06.0lJ -124 / Jnia ()7.09 1~ ' ' ~ nagrodlenia osobo\\e praco'' niko" kwora [1.1j rodl<~ \\ ydatku podsta\\u \\ydatkowania srodkow ~ \\ ~ nagrodl~ni~: n-li 7a ma,i 148~6.22 \\ ~ n;tgrodz~nu: 7a maj prac.~am H7 \\'~ nagrodtt:nic n-l za ctt:r\\ i.:c 18 ~ 38 _ \\'}nagrodzcnic ta Cl.t:micc 81 1 prac. sam. 13~ 18~.68 \\ ~ nagrodtcnic n-l za lip icc L Ha plac nr 3~ 111<\i 2009 z 2Y.0~.09 r. bta plac nr <\i ~ r. Lt,ta plac nr 40 Ctt:r\\ icc 200() r. l.i~ta plac nr ~6 ocf'\\ icc ~ r. bta plac nr 5- lipit:c llj r \\ ' ~ nagrodlenil.! 7:1 lipicc 1610~.()') bta plac nr 5'7 ipke CllJ r prac.-..am LiSt) plac praco\\llih.<n' za 11\ c \'109 Lalic1h.a na podatch. dochodow) 1"~51l)OO maj 2009 r <1 r 139 List) plac praco\\ nih.o11 za m c \'1.09 /.alicth.a na podatt:k dochlld<ll\ ~ 1 dni, C/t:n\ icc 2009 r 20 o-.09 r ~ ~L~i,-t-~ -p~l,-lc_p_r_a-co-,-,-n~ih._o_\\ Za--nl---c~\~'171~0~ Jnia s-st.oo Zai1Cth.a na poj,nch. do~:hodn"~ lijlicc 200l) r N r. 1 rjltm l -U 10 - skladki na ubezpier.t:enia spoleczne nr WB kwota lzll rodzaj W)datku podsta\\ a \\ ~dat kowa ni a ~rodkow Laplata dnia 106 l.bt~ pi.k pra.:o\\ ii>.<''' 7a m-~ \ 09 Skladh.1 / ~ pr<t~::oda\\c~ ;a J7CJ7J.66 mie:-i<tc maj 2009 r r. 128 Li~t~ plac pra.:o,,nih.il\\ za m-e \ '1 OJ Skladh.1 /L'':. pr.u.:oda\\ c~ 1.1 ~ mi~:s i,\c CLem 11:1. ~009 r. ~ r. 1~8, l.i~t~ pia..: prac(m mh.o11 Skladh.1 /l'':. 1a nh; \' 09 pr.lc,xja,,.:~ L:t 1 Jnia 3830-l.lJX mic~~<w ipit:" 200'J r r. n 11em nr \\'B skladij na Fundusz Pracy kw ota lzll rodzaj w) datku podstawa wydatkowa nia s rodkow znplata dnia 106 \l..l.dh.1 na fundu~1 pra..:} 1a ist~ plac praco\\nikil\\ za m-~.: V ~.-, 'lll.:,i,c Olilj 2009 r r. 128 '-,h.ladki na fundust prac~ ;a isty pl.tc praco11 nih.(l\\' 7a m-e \' 09 7 dnia ooi).s ~ Ollc~.C CZCf\\ icc2009 r l -1 0"~ 09 r. ~ S Skladh.i na runduv prac) 1<1 l.isty plac praco\\ik(m za m-e V OLJ tdnia mie-.i<c lipicc 2009 r r ratem 1 18~79,09 1

7 ~ P roto kol L. kontroli K A W /09 Zespol Szk61 Ogolnoksztalcl}C) ch nr wynagrodzenin bezosobowe nr\vb zaplata dnia kwota lzll rodzaj wydatku podstawa wyd a tkow :~ n ia ~ r odk 6w 61 Umo,,a zlcccnie z p.m. Kopka D"- nr SX 09: lista plac r.: '': plata '' dniu a 1.. ''art a 2009 r r. (k\,nta bruttol J r. 'J l 11111\\a 7lcccnic z p. S. SmoJ.; ;a [)f...,r -1- O<J: li~ta plac nr 9 z dnia r.: \\:plata "t~ ~/ell 2009 r. '' dni r (1-..\\0iu 2'11.01) 11 l>ruuo) r 6" l 'm1ma o dzido z p. T. Sht\\ck Df... nr.::! ~ O<J: Rachun..-k z dnia r.: ":plata " dniu X 0-1!19 r (1..\\0tJ -1:'11.< C) zl bmtlo) S.0Hl9 r. 115 L tntm a 7lcccnic z p..1. Kuczm<1 Df... nr 3X9 09: ltsta pta.: nr 4~ 1 dn1.1 n.ll6.ll<l r.: rozlic;enie 1 dni rt 4&8.68 l gnd1in 1 Jnia r.: \\~plata" dniu r. {biota 19.(16.09 r. 6 n.oo 71 brutto) razem nr \\ B 1:1 llata dnia ~ zakup material6\\ i " yposaienia rodzaj wydatl.u 1 JniJ 790.:'6 /al..up dr/\\i 2-U'i r 2X ~ z Jnia ~!J2.!llJ r 7_28_._" Zok"p i mdk <l"."""'"'' _...;..:~,:::.:.;._.:. ~... z dni ' : ll9 r ' zan a ~ -, : ~<-).:: /,!-J, t3 Nr.! ~' "'r '...,.:... l ~.. ~. - Jlii}~T loilij ::.OJ.OlJ r. hi l Jnia 3! 11} 09 r. -s 1dma ::2.0 UJY r. "'S' 04 Z<tkup prcpnrnto\\ do - ' C/) s7cz.:nia tahlic hial: cb /al..up komcmnrza 'VC7cg.6h1\\ a klas~ fikacja dochnd6".. l>k nr laktura \ 'A nr Hl ~2.0UllJ r.: "P)n<:la r.: tcrmin 1aplat) r. DK nr r aktura Y A nr (19/ dnia r.: "pi~ ncla ') r.: t<'rmin zaplaty r. DK nr Fal..lllra \'A nr z dnia Jr. \\pi) ncla r. tcrmm Zi1plat) r. [)f... n X 09. F<tktura \'A!' nr HlMS z dnia O r.: "P)nela 13 0~.09 r.: tcrmin 1aplat: r. DK nr 8lJ rtl..tura \' \ T nr 4X7 \(, z dnia ~ i'akup soli do odsnie:iama ~.02 0'1 r.: "P)nda X r.. tcr nin ~:aplat: r. r ~ ~ DK nr ' 09. l"aktura \ ".-\ nr."oj dnia r.: a!.. up ~.: t i!s ci dektrycznycl1 "P)n~Lt ) r. t.:rmtn tjpl;tl~ 2" r. ~ 1\li.O '~h. H Zakup matcrial6\\ go.;podrtrc;) ch /,tl.:up prcnumerat).. 7.amo\\ Jcnia publicmt:" 5'N.59.tl.:up matcriaio\\ hiuro" ych, " _, 1 /.,LJ..up matcrialo" do opnm) J~ j pr.1c \\:l.:on<lll)ch pr1a ~l ticc i Df\. nr i.tktur:l. \ \ l nr 360 0~ 0\l z dma r.: \\pl)ncl:12:'.02 lj'j r.. :::m11r z.lpl.ll) 4 OJ 0'1 r DK nr U6 O'i. Fal..t.J. \ \ nr ll -300 i0h z dnia r: "P:ncl" :' o< 09 r. t.:rnun zrtplat: r. DK nr 137 O'J. akmra \.-\ nr ~Oo<J ~42 7 dn1a r.: \1 pi) n.;la r.: t.:m1in l.tplat) r. DK nr f aktura VA r nr z dni l r.: \\pi) no; n r.: term in zaplat) 31 OJ.09 r. DK nr raktura \,\ nr 302.\ 04 ~009 z dnirt 15.0-l 09 r.: "pi) ncla r.. 1crm n zaplat) 22Jl-l.O<J r. --~~~~~ ~ ~~~----~~~~ Df... nr ~ Fal..tura \'\ nr 1191 \G <hlil z Jnia ::~ r Jni.l ::4 :' 0'1 r /a!.. up ta~m) na lil\\ od: ::2 4c <l r.. "P:n<:la r.: 1cnmn ;aplat) r. [)f... nr 325 O<l. raktura \',\ T nr ~ 7 dnia.::! r.. "pi~ n<;.l 2~.0 5 Jl9 r.: t~ rm i n ;a plat: r.

8 KA W.09.tS-88/09 Protokol z kontroh Zc:.pol Szk61 Og61noksztalc<lcych nr J nrwb za1>lata dnia Jnia 2-Ul6.09 r r r. ralem kwota lzll -B zaku p materialo'' i W) po~aze n ia. rodtaj wydatku /akup :>flldko\\ C7~ swsci podstawa wydatkowania srodkow OK nr 3-.t 09. r <11-.tura \' \1 nr \ r.: "p i~ n.:l.t r.: term in 1aplat) 2.t r. /akup material<)" DK nr aktura VA 1 nr 1928 ~1G z dni,t gosp0dan:1~ ch 25 fl6 O<J r. 11pl~nl.'la r. termin uplat~ 2lU)(dl9 r. Aktuali;acja.. Kadry \\ Oswiacic l)j... nr al-.tura VA nr <. K l dn1a r.. "pi) nc;la l3.0x.09 r.: tcrrnin 1apla t ~ r. (nkdlielaj nr \\'8 t.aplata dnia 19 7 Jnia."HJ.O 1.09 r. -12 h r \1 r razem "-"' ota lzll 207.5h ~ o\l) zakup artykul6n l)"\ nosciowych rodzaj "~ datku podstawa W)datl.owania srodko\\ '?al-.up.jrt~ 1-.u em DK nr 51 '09. Fal-.tura VAT nr 2009 z Jn ia r.. ~\\ llll;cl\\ ~ t:h lli:l P ld\\ l<:.:tm\.;1 Jt) ~\\ lt:thc~ omckunczo - \\ \ChO\\J\\C7ci /Jkup an~ kult\\\ i~ \\ mhcin\') ch na pod\\ iconrl..i do S\\ iet1ic} l>pid..uilcitl- \\\Ch0\\0l\\C7Cj Zakup.tn~ kuio\\ 7~ 11 11(1-..~itm ~ ch na podwicc1nrki dll S\\ ictlic~ upi~kllli Cil' - \\ ~..:htm,1\\ t:lcj wpl) ncla r.: term in ;aplat~ 30.0.O<J r. DK nr htkturj VA nr Jni r.: r l ~ no: a r.: l<: rtllill l.ttpla t ~ T. DJ... nr tktura VA nr z Jnia r.: \\pi~ no; a r.: tcnnin laplat~ r. nr \\'B znplata dnta ~ r. r r r r. raze rn 1.~\o talz l l H-'0 - zal.up p o m oc~ naukow) ch. dydakt)'cl)ch i ksi:r el. rodt aj "~ datl-.u p od~ ta\\a \\) d:ttkowania srodk6w DK nr 67,09. Fal-.tura V,\ nr F\'DC KS KPPD.821l()lJ / akup pr.:numcrat~ 1 Jnia ()9 r.. 11pl~ncla r.: t.:rmin ;aplat~ r. /akup Poradnika \\~ell\'\' <\\ c~ Zakup prcnumcrat~ Jl,1 naucz~ cicli 1)1\. nr tura \'A nr Fa z dnia llj r.: 11 pi) n.;la r.: t.:nn in ;a phil~ r. OK nr Faktura VAl nr VDC KSKPPD ' ~.09 r.: \\pi) n~la r. tcnmn zap tat~ r. /akup pomnt) J) dakt) c;n~ ch DK nr -165/09. l"aktura V:\ nr 777.' J nia na kk..:jc PO r.: \\pi~ n.;la r.: tcm1in t<lplat) \1 r zakup energii nr \\ B zaplata dnia k''ota lzll rodzaj wydatku podstawa \~ ) datko\\ ani a srod l.o\\ 12 DK nr 14/09.Fal..turaVATnr 910(, 16 zdni,t2.0l.09r : zdnia , Do~tll\\J t:ncrgii cicplncj 11pl~ncla r.: tcrmin 7aplat) r r. 30 DJ... nr Faktura \'AT nr 005ll01695 ~0111.} Jp ) Doslcma \\Od~ r.: wpl) nt;l:l r.: term in 1apl.tt ~ 15 ( ~ ()') r r ( nit:d1iclaj

9 Protok61 L kontroli KA \V.091-tS-88/09 Zesp61 Szk61 Og6 1n oksz t a lqc~ ch n r 3 nr \\ B ~t tad n ia 35 1 dn1a r ) r r r Jnia r. 53 tdma ) r Ol) r 96 t. Jni<t r r dni,t ()<) r r r:lzem znl..up energii kwota!zll rodzaj wydatl..u podsta\\ a \\ ~ datkowania srod k6\l D"-. nr 70 OlJ. Faktura V,\ nr z dnia l) r.: Dostal\ a en..:rgii..:icplncj '' pl~ ncla 5.0::!.09 r.: t..:rmin taplat~ r Oplat,t La Jo~ta\\~ energii 01\. nr raktura \ ' \ nr rr :::--H ) 09S R dnia elektr~ cmc: !N r. 11 pi~ no;la r. tc:rmin zaplat~ 20.(12.09 r. DK nr 8~ 09. Faklllra V 1\ T r.: "pi) n,:la D o~t<l\1 a enc:rg.ii cicplnej r: tcrmin zap l at~ r. OJ... nr l-l 09. ral-tura \ \ nr :!()() 7 dnia Do5-t<l\\ a "od ~ o9 r : ''pi~ n~la r.. tc:nnin zaplat~ r Dost<n1 a gazu 39 U.26 Dosta" a c:ncrgii dektr) cmcj Dosta" a cncrgii cieplnej D<,~ta" a cn.:rgi i clcktr~ ClllC.i 1 DK nr Faktura V 1\1 nr XXRO 130 OX" z dnia r.: "pi~ n.;la r.: tennin Laplar: r DK nr Faktura VAT nr ~ R ~ ~69 O~UY\ R 1 Jnia 2X.02.0Y r.: "pi) n<tla r.: tc:nnin zaplat~ r DK nr l'aktura VA l) t. dnia.oh9 r.: "pi~ ncla - Jl-1 09 r. term in taplat~ ::!0.0-t.09 r. DK nr aktura \ \ l nr 1- R ::!675 O.t09S R 1 Jma r: 11 pi~ n~la X r.. term in ;a p l at~ ::! r. DK nr J htj..turu \'.\ f nr '2009 z dnia 2Cl"'.O Dostal\a OU) ::! r. "pi~ m;la ~ r.. tc:mun zapl<tl~ r. c $11 icw l OK nr Faktura \,\ nr X) 1 dn1a r.: Dostal\ a ga;u 11pl~n.;la OJ r.: tcrmin ;aplat~ r Dostal\ a cnc:rgii ckktryc1m:j DK nr faktura \'\ nr FR lJS R z dnia r.. 11 pi~ n<tla 8.0" 09 r. t.:rmin zaplat) 2!UP.09 r nr \\ B zaplata dnia 1 Jn1a "0 0.OLJ r. ~~ l dnij 13 o: N r.tl) l unia r. -, 1 dni O'J r. S3 l Jni,J r. L)"~ 1 Jnia r. J r. ~ zakup uslug rcmonlo\ )'Ch k1\ ota!zll rodzaj 1\ ~ datku pods tal\ :1 \\ ~ dati..o\\ ani a srod 1-0\\ n10111l!\r111gu lj7.60 DK nr..,., 09 al-tura \ \ m ' t<l z d111.1 ' 0 09 r 11 plyn.;la 15.0.!Jl! r.. t.-:rmin;apl.ll~ 20.U.lN r. "Jawa" ~~ kompm~ra do K on~c:n' acja urzad,-en l<jclo!l~ci 09 Konscrwacja ur 1qd1en l<jc/ lo:it:i J,()9 DK nr Fakwra \ '.-\ nr - OJ z dnia 31ltll.11'.1 r.: 11 pi~ ncla r.: tcnnin t.1plat~ 13.0~. 0'l r UlllOJ 1-t Jni OK nr l'aktura \'.\ T nr z uma 2R r.: 11pl)norla l) r.: tt:m1in taplat) 1H.l3.09 r. -umo11a - dn1 Konscr11acia DK nr 22X 09. Faktura VA nr Jma JO.(l.~ 09 r.: ~ micnni!-tlll ni ;a 11 pi) ncla r.: term in ;aplat) r. umo11a 14 Jni k11 anal oj dal) 11' ~tall icnia OK nr 2-tl) 09. l'aktura VA nr 78 P V 09 l Jnia r.: :--Japn111 a J..opiarki 11 pi ~ n~la r.: term in 1aplat; r. OK nr 31 R 09. ral-tura V,\ nr ,- Jma X.ll5.09 r.: '\apra'' a ~em era 11pl~no;la ll\ r: termin l<tplat~ ~::! r 97 (' 0 KtHb-:rll a cia urzad;:en DK nr OlJ. 1-.lktura \',-\ nr z dnia 30.0(1.119 r.: " P )' n ~ l u ().(17.09 r.: termin 1aplat) 1-L07.09 r. umm\ a 1-1 Jni ' lqcznosci V

10 P rotok61 z kontroh K A \\.09 1-tS-88/09 Z~:, p6 1 zh.61 Og61noksz talc~c) ch n r zakut> uslu~ rem<>nto\\' ch. nr \\ B 7aplata dnia k'' ota (711 rodzaj wydatl..u podsill\\3 \\)dlltko\\ania srod kow 13<.1 Kons.:rwm:.i u DK nr +1:' 0'1. F al..tura \,\ nr r.: 1 Jnia 73:!.00 '' ~ mi~::n ni ko'' ni ta 11plynda -.o-.09 r.: tcrmin ;ap l at~ 2o.o-.n9 r. umo,,a 14 dn r. J,k,, anill od daty "' -t.l\1 i.:nia razem zakup uslug zdrowotnych nr \\'B zaplata d nia kwota (zl( rodzaj '' ydatku podstawa " Y<latkowania srod k6'' 29 DK nr 6l! 09. Faktura \ ',\ T nr OP 1 Jniil Badania pracm\ nik(m <.1 r : "ply n~la 3.Cl2.09 r.: term in ; apiary r r. Ull10\\ U 14 dni od '"stu\\ 1.:nin lnktur' 70 JK nr 21 7'09. Faktura VAT /2009/0P 7 dnia l) r Badania prac(>\\ nik(m \\plyn<;la <.1 r.: termintarlaty r r. 92 DK nr 292 OJ. laktura \A ' 30.04,09 r.: Badania pra.:m' nikcm \\pi) n~la Hl5.09 r.: t~rm i n Laplar: ) r r. ll DK nr Faktura V ;\ 0 17t05'2009 0P r: 1 Jnia :'5.00 BJJania praco'' nikow \\plyn<;la r.: tcrmin 1aplaty ) r lnkj;ielal 1:'.06.0'1 r razem 4115.oo 1 J nr \\ B zapl:u a dnia ~0 1 dni.:t r. _, ~ 4JOO- La'-up uslug pozo~ t a l vr h 1..\\ota (zl( rod1aj "y datl..u podstll\\ 3 \\ )d:..o\\llnia srodi..0\1 ~ '1.3'1 OJprtm,tJll'nil' '.:ick6'' DK nr raktura \ \ nr <.1 7 dnia ~ r.: '' f'l l) n~t l a r.: tam in zaplaty r. ' DK nr 71 Ol). Faktura \ A nr r.jnia r. 1 Jn1a Oplat.l/,1 Jozor t.:.:hnic;ny "P~ nda 3 0~ 09 r.: t.:nnin ;;tplaty r. ~ r. _,X DK nr 9- Of.J. aktura \ \ nr r.: 1 Jn1a 905.X ~ \\ ~ '' 61 ni.:czy sto~ c i "p i ~ n,:la r.: tcn11 11 ;apiary r. ~-: r. 4., l Jnia ::!.03.09r K oszt~ prtcsyll\i DK nr raktura \' \ T nr f7a ' 09 z dnia 19.0~.09 r.: "Piyncla 26.0::!.09 r.. tcrmin Laplat) r. ~ DK nr l l 09. Faktura \'r\ T nr Jnia Odpro" ttdtcni t: scickt'l\ rl ~ ''"'" ) r.: \ ply n<;la r.: term in ; ar lat) ::! r r. 46 DK nr 13(, 09. r:aktura V \ f nr CZZ z dnia l dnia X.29 Kosll) pr tcs) ll..i ~.09 r: 11pl~ n~tla r: tcrmin zaplat) r r. 5::! Zakup hil.:tcm d1a dlicci na DK nr 5"' ()l), R-ck nr () \\' 2009 L dnia r.: \ rly ncla 1 Jnia ::! dt>ratd~ 11<1 s'' i c t l ic~t r.: t.:rm in zaplat~ Jl).OJ.09 r. 1< r. socillt.:raro:ut' cznn 00 v t. 71) DK nr 2~9 09. Faktura \.\ nr 4~ Jniu r: 1 Jnia U<.J.il5 \\~\lot n1cczy stosci \\plyncla 15 <14.0<J r. r.:nnu ;aplat~ r. umtm,l 14 dni r. od otrl' mania i t~rmin! 0 DK nr ral..tura \ \ nr ::!009 z dnia 1 dn1a 3 1.-tl l Odpro11adtcnic ~ ci c l r: "ply no;! a ~ ) r.: tcnnin Laplat~ r r. 113 DK nr zat\\i~rdtt>n.: przcz dyrekwra \1 dniu r.. Dl,linansm1anie do Mudi0\1 L dnia 3::!00.00 ~rodki n<~ t.:n eel pr;d;man.: zo~taly 1 L \" Jniu OQ r ~ {hllh r. (\\ B ::!1 133 DK nr 43l) OJ. rakmra \ -\ nr r dni.l 6.07.OJ r.. 1 Jnia L'slugi b.:ro '' P ~nda r.: tcrminlaplat~ lJ r ~ <) r. J

11 Protok61 L. kontroli Z ei>p61 Szk61 Ogo l noksztalc ~!c~ ch nr zakup uslug pozostalych roclznj wydatku p o d s taw:~ '')'d:ltkownnia ~ roclk6 '' DK nr -t al..tura \',\ T nr -t21112.,.,655 7 dnia r.: 1 Jn J \\"~ ''1'11 ni.:c1~ stosci "pi~ ncla 13.0!UJ r.: t.:rmin zaplat) 26.0lUJ r. - umo\\ a 1-t dni r od 11tr 1\ mania 1 tcrmtn l'i'i Ophua pocztowa DK nr -t97 '09. faktura \ \ nr CKO- Hll232 1 '2009 z dnia 6.09,\l..tualt;.ncja.. Kadry '' lj.or.09 r.: ''P~n.;la 13.0X.O!J r.: h: rm in taplat~ 23.0!Ul9 r r. o," ia~:i.:" tnt.:dticlal razcm 1 690S.69 ~ -t350 - zakup uslug cl oslfpu do sieci nternet nr \VB kwota jzll roclzaj wydatku podst!l\\ :l \\ ~cla tko\\ ania srodk6\\ Z:lplata dn ia Do~t<;p do ~kci nrcmet ta DK nr l'aktura \' \ nr '; ::OOQ 1 Jni,t 1 Jnia t 09 'l.tll.09 r.: ''P~nda r.. term n ttpl:n~ :: r r 3-t D0~to;p dn,it'ci lnt.:mct za ()J.,. nr ~g 09. Faktura \ \ nr S 6-t ~ z dma 7 dnia X.3-l 09 lj r.: ''pi) n.;la r.: term in zaplat) r r. 53 Do~t.;p do sicci lntem.:t za l)f( 11 1' 150'09. Fakturn v 1\ r ll' S'97.JOi dnia l l Ot) -1.()3.09 r. : ''P) no;la 9.03.(19 r.: t.:m1in 1.aplat} r r 9'\ Do~to;p dn sieci nternet 1.a DK nr Fal..tura \ \ f nr S z dnia!u-1 \ ()) r.: "P~ncla r.. tcrmm zaplat~ r. 2( r. 139 Dosto;p dn,.ieci lntem.:t 1.a )K nr Fal..tura V \ T nr S J z dnia 1 1 1~U.J Vli' r.: "P~ n cla r.: tcrmin 1apla1~ r r. 153 Dnst,.p do siec;i nternet 1a DK nr htktur,l \ 1\ nr S 264-lX OX tlni<1 7 dnia l l llu.j \'ll 09 7 OX.09 r.: \\pi~ n~la :> r.: term in 1aplat) r. "'O.OR.09 r raze m oplnty z tyt. zakupu uslug t<'lekomunikacyjnych sieci stacjonarnej nr \\'8 zaplata dnia 1..\\ota lzl l rodzaj wydatku J poclst:h\ a "~ da tk o \\ a n ia ~ r od k 6w 36 1 DK nr ~... \ -\ nr (. 3u ~ 9tJ2 OO:! 09 z dnia ~ - 0_32 t ',luf;i t.:kklllllllnikac)jllt' 7 tlni., J ~ 09 r. \\pi~ nd, ~ OQ r : termm La plat} 2.J.o2.09 r 2-1 O~.OY r 56 DK nr 151!t<J.,tkwr,l \"-\1 nr Hjl 3111-llt)O~ z dnia L slugt td.:komu n ikac~jnc (l o r.. \\pi~ n<'b ~.03.!1'1 r.. term in 7aplmy r r -., DK nr ~31 tl'>..tl.tllr.l \',,: nr ('(jl ' ~31l',Jugi telckomunikac~jn.: ~ 04 r.: t<.:l"11m 1aplat~ 2-1 tl.jj)9 r. 2-1 fl.j.(l9 r 9- Dl\. nr 3' 5 [Q. F.Lo,.tu~J \ \ T 1r FG l..~! - 19tt :--:-:-=--=--:--=--:-:--~ d111, L slugi tclcl..omunikac~jnc 1 tlnia S r "rl~r::j t: 05 0<1 r. tmnin taplat~ (lt) r DK nr ,u,tur,< \ -\ l nr rgl z Jniu 15X.5 1 Ll~lugi td.:komunikacyjm: 1 tlniu 0.08 (tlj r : ''pi) nda, 1.11~ OJ r t.:m1in zaplat~ r r ra7em ~,' 10 r

12 Protokol / kootroli KA \\.091 ~5-88/09 Zcsp61 zk61 Og61nokll7talcl}cych nr 3! nr\\'8 k\\ota lzll zaplata dnia 6 z d ma r tlnia r. 44 zdnia r r t) r. ra7em podr6:tc sluzbo,,e krajowc rodzaj wydatku podstawa wydatko\\ ani a srodkow Zakup bilciu mie:>ieuncc.o. dla DK nr R-ck nr 3 \\' 2009 z dnta r.:,,.ph. n<tl metod~ ka 5 Ol / l9 r.: h:rmin 1aplat) r. Lakup bilctu miesi<;cznego dla OK nr 34:09. R-ck nr 4/W /2009 n ln ia r.: ''pi~ nql mt:tody ka r.: tcnn in taplaty r. /akup bilct6w miesi~ctnych dltl DK nr R-ck nr 8 '\\' 2009 z dnia r.: 11 pl~ mtl metod~ ka r.. tcnnin nplm~ r Dclcga.:ja sluzho11 a 203.RO )<:Jcga~.ia,1uzho11a 767.so 1 OK nr Polcccnie ll)jatdu slu;ho11cgo nr r. DK nr 40WOt): Poleccnic ll)ja;du slu/bo11ego nr z dnia r l nr \\'B zaplata dnia 4R zdnta (19 r r 70 L dnia l4.0-t.09 r dnia r dni r. razem ~ Szkolenia pracownik6w nieb~dl}cyc h czlonkami korpusu sluzby cywilncj k\\ota lzll rodzaj wydatku podstawa wydatkowania ~ rodk6w 'l/l...olcnil' p~~ l'hologa..\\'yhrane DK nr : fum1ularz zglos7enio11 ~: R-ck nr clement) ro111oju r. (DK nr ): pr1c.:dplata 11 dniu p~) l:hu-.l'ksualnego d;ic.:l:l i r. mlnd1ic.:1\ S;kn l~.:n ic wiccdyrektonj.,pra\hl DK nr : R-ck nr (t) 1 dniu r.: ''pi) n<\ dziccka 11 komekscie dyscyplin) r.: tcrmin 1aplat~ r. ~vkolncj" DK nr 227 OY: aktura V r\ T nr 648 ) dnia Szkolcnic p. E. ~ balskicj r.: ''P~ nc;la r.. przedplata 11 dniu.. Chc.:mia blizej i:) cia" 14.0-t.09 r Stkolenia piem sza pomoc dla DK nr 41 9: Faktura \' \T nr '> r.: lliluc)'ciel i ''pi) n~t la r: tem1in zaplat) r Szkoknil' dla naucy) cicli DK nr 443 : Faktura \',\ T nr 50 0 COD'\ Cern" nnuelyciela tiy} 1\i p. \ r.: 11pl~ nc;la r.: tcrmin taplat) r. /aporo11skio.:i 2-t90.00 nr WB zaplata dnia.j7 ~ 47-tO - Znkup materia low papierniczych do s pr:t.~ tu drukarskicgo i urz:tdze l kscrografic:t.nych kwota lzll rodzaj wydatku podstnwa wydatkowania srodk6w 1 tlnia L,lk. 1p papieru do k~cro r dni<l /Jkup papil'n1 do kscro r. razem l-t0.02 DK nr htktura \' r\ T nr z dnia r : \\pl)n.;la t) r.. h:rmin zapla~ 12.(13.09 r. DK nr Faktura V t\t nr r.: 11 pi) nc;la r.: term in zaplot) r 11 ( \

13 Protok61 z kontroli KAW.091-'5-88/09 Zesp61 Szk61 Og61noksztalqcych nr akup akcesoriow kom puterowych. 11 tym program611 i licencji. nr\vr kwota lzl l rodzaj wydatku podstawa wydatkowania srodk6w zaplata dnia 43 DK nr Pakwra \'A nr <13.09 r.: /akup kh111 <LUr) 11pl~ n~la r.: tt!m1in 7nplat~ r r. 90 DK nr 277 '09. Faktura VA nr 189-l \.AG 09 tdnia Zakup wncn111 do drukarck r.: 11pl~nda r: tt!rmin zaplat~ tJ r r. 97 ) f.. nr ~uktura \'.\ nr Jnia r. : J/akup tasilac;.a do kompu t ~ra 11 pi~ ll'tla R r.: term in zaplat~ r r. razem t l nr \\'8.taplata dnia 20 z dnia J r. razern r6lne oplat) i ' "-lad ki kwota lzll rodzaj wyd:ltku poclstawa W) dnti-.011 ani a srod l..611 L ' bc7p i ~ctc n ic mienia od D"- nr 55/09: pol b) u hezpicc;cnillll~: Zatll 1crd10m~ do 1darzc1i OSllll ~ ch. od kradlici~ 11 ~plat~ r.: term in tap! at~ r z '' lamanicrn i rabunku: sprtclll dd.tr) cmcgo. masz~ n 1 urzad7cri od 11 sz1 stkid1 r odp~11 icdtialnoici C\\l'iil;c( 1269.oo Objete kontrolq_ ww. wydatki Laklasyfikowano do wlasci" ych ro7dziat6w budzeto\\ ej. paragraf6w klasyfikacji 3. Realizacj a wydatk6w Przestrzcganie proccdur wydatkowania srodk6w. \\ ~ datkowan ic \\'\\'. srodk6w odb)" alo si~ na podsta'' ie dokumcntcm: o bj ~ tych kontrol!1_ mejy toj')'c7 11 <l i fonnalno-rachunko\\ 11. prze7 upo'' aznione osob~.?at\\ ierdzonych do ")p l at~ przc7 upo" azn ione osoby. \\ ydatkowanic srodk{)\\ na zaclania z zak resu BH P. Larzctdzeniem nr 3/200:2 :2 styc?nia 2002 r." spra\\ ie zasad pr7~ dzielnnia praco\\ nit...om srodko" ochron~ ind~" idualncj oraz odzie.l~ i obu" ia roboclcgo. d) rektor u~talil rodlajc srocll-.6" ochron~ indy" idualnej oraz odziez) i obtl\\ ia roboczego. kt6rych stoso" anie na okreslonych srano'' iskach je:-t n i czb~d ne w ;.wiq_zku z aj1. 237t' i an ustawy Kodcks Pracy. W zau ctd7.cniu ustalono rem n iez prlc\\ idywanc okres~ uzytkowania odziczy i obu" ia roboc7ego. \\ kontrolo'' an~ m okresic dokonano "~ datko'' na odziez roboc7ct. \\' ~elate!.. b, t Lgodn~ z "''' regulacjq co orisanc zostalo " ',,.,,. tabclach w, datkowanie srodk6'' na s" iadczenia zdrowotne. Badania wswpne. okreso\\c i kontro lne praco\\ nik<)\\ ora; inne S\\ iadczcnia zdl'o\\ otne Sq \\ ~ kon~ \\ ane na podstawic umowy nr 1/2008 z dnia o us lugi '' La krcsie med) cyny pracy Lawartej z Ob\\ 1.'ldem Lcc7nictwa Kolejm, ego '' Gli" icach -SPZO/. L mow a okresla: ) strony umowy oraz osob) obj~te S\\ iadczeniami z t) tulu umo\\ ~. 2) zakrcs opieki zdrowotncj. /on

14 Protok61t. kootroli KA W.09 J.t5-88J09 Zcsp61 Szk61 Og61noksztalcqc) ch nr 3 3) warunki i spos6b udzielania sw iadczet1 zdrowotnych. a'' st.ct.eg6lnosci: spos6b rcjcstracji osob obj((tych umo'''l organizacj~ udzielania S\\ iadczet1. tryb przekazy,,ania zas'' iadczen lekarskich o zdolnosci do prac). -4) obo'' it~z!... i zleccnioda'' C) '' obec zlecen iobiorc) dorycz(lce t.ape" n ien ia mozl i" osci pr t.egl<tdu stano" tsk pracy w celu dokonania oceny warunk:o\\ pracy, 5) ''~ so!...o~c naleznosci, spos6b jcj ustalania. tcrminy ptatnosci oraz tryb rozliczen tinansowych. 6) okres. na kt6ry zostala zawarta umowa od lutego 2008 r. do 31 stycznia 2011 r. W umm' ie nic o!...reslono: ) sposobu podania infom1acji na temat ''arunl...th\ i sposobu udt.ielania swiadczet1 zdro\\oln)ch do '' iadomosci zaintercso" anych. 2) obo'' i&.zk6w zleceniodawc) '' obec zleceniobiorc) dotyczqcych: a) przc!...azywania informacj i o '"Ystr:powan iu CZ) nniko\\ szkod li,.,ych d a zdrowia lub warunk6'' uci<1.zliwych wraz z aktualnymi wynikami badat1 i pomiar6'' tych czynnik6w. b) udost~pniania dokumentacji,,~ nil-.6'' 1-..ontroli ''arunl...('l\\ prac). '' cz~sci odnoszqcej -;ie do ochron) t.dro'' ia: 3) sposobu 1-..onrrolo,, an ia przcz zlecenioda,, c~ "y 1-..ony'' an ia postano'' iet1 umo'' ~. co \\ymagane je-;t art. 12 lt:.ta" ~ z dnia ::;'"' czcn,ca 1997 r. o sluzbie medycyny pracy (Oz. U. z r. 200J "\. r 125. poz z p6in. zm. ). WydatkO\\anie srodk6" odb~ ''a si~ '' W\\'. tabelach ~ 42SO. na zasadach o!...reslonych \\ '' \\. umowic. co zostalo opi::.ane \\ vdatko" anie ~rodl-..6\\ na podrbzc sluzbo" e. S!...ontrolo'' a no ::: polecenia '' ;jazdu sluzbo" ego (nr 146. nr 162). Pracodawca okrcsli 1 eel podroz~ :-.luzbo,,ej. miejscowosc zakotict.enia podrozy. Nie okrdlono srodka transpottu '' lasci\\ego do odbycra podr6~. Podro7 slut.bo\\ a tn\ ala: - '' prz~ pad!...u polccania nr 146 pel net dob~ i niepeln<t po'' ~ zej 8 h. - '' pr7) padku polecenia nr 162 d'' ie pelne dob~ i niepeln<t do 8 h. b\tot koszto\\ przejazdu obejtno\\al,,-ylqcznie cen~ biletu za przejazd pociqg.iem. Zgodnie z wyjasnieniem (zal. nr 4): dieta nie prz) slugiwala. poniev.az praco'' nikowi zape'' niono bczptatne calodzicnne \\):lywienie. praco\\1ik nie ponosil koszt6w dojazdu srodkami komunikacji miejsco\\ ej. pracowniko'' i t.apew niono be7platn) nocleg. Rozliczenie 1-..osno'' podr6z) ptnz praco"ni!...a na'>t<t])ilo '' tenninic 14 dni od dnia zakonc?ema podr67). Do rozliczenia koszto\\ podr6z~ praco'' nil... zalqc7)'1 dokumenty (bilety) potwierdzaj(lcc poszczeg6lne wydatki. \\\datkowanie srodkow na W\ 113!!rOdzenia. Kontrolq obj~to nast((pujqce skladniki '' ~ nagrodzet1: '' ~ nagrodzenia zasadnicze. dodatki funkcyjnc. dodatki za "ielolctniq prac~ oraz dodatki 11101)'\\3C)jne. premie oraz nagrod) - nast((pujqcych pracownik.6w: Maria Ksic.tzek Ewa Kubin Kryst) na Mogiclska Zbignie\\ Ga\\ron Marcin KC(ska Jarosla'' Kuczma lona Uzarowicz gl6wn) ksi((gowy S7atniar; sprz~ttaczla nauc?ycicl sta.l) sta nauczyciel kontrakto\\) nauct.yciel dyplomowany nauczycicl mianowany

15 Protok61 L konrroli K A W.09 t 45-88/09 Zespol SLk61 Og6 1n oksz t a l cllc~ ch nr 3 na podsta\\ ie dokumcntacj i O!)Obo'' ej ( umow o practt "raj L aneksam i) za maj. czcn" icc. ipiec 2009 r. - sl.czcg61owe zestawien ie '') nagrodzen obj~tych kontrol(\ za'' iera zal. nr 5 do protokolu. Dokonano por6wnania danych wyn ikaj(\cych z dokumcn tacji osobowej z listami plac. obowictzuj(\c) mi prlcpisami i ':vyc i ~ami bankowymi. Ustalenia: ) St'' ierdzono rozn1ce pomi~dz) ''J'SOkosciq premii rcgulamino,,ej pt7)7nancj pismami umieszczon~mi '' tcclkach akt osobowych p. Ksi(\Lek (lipiec) i p. ~logiels"iej (czen,iec). a"~ sokosci<l premii " listach plac. \\'ysokosc premii " listach plac b~ a Lgodna 7 "~ sokosci<l premii ustalonych " likie zarwierdzonej prle7 d~ rektora. \\'~::-.oko:ic premii nie przc"rocz~ a zgodnie 7 regulamincm 30% miesi~cznego ")'nagrodlenia zasadniczcgo otrl~ m~ "anego pr7e7 pracownika. Zgodnie '- W)jasnieniem wyzsz<l premi~ prz)znaje si~ " sy tuacjach wykonywania pracy za nicobecncgo pracowni ka (zal. nr 6). 2) kwietnia 2009 r. prlcstalo obowi(\;zywac rolporz~dzenie Rad) Ministrt'm 7 dnia 2 sierpnia :2005 r. w sprawie zasad \\) nagradzania praco,,nik6" samorzctdo\\)ch Latrudnionych \\ jcdnostkach organizac)jnych jednostek samomtdu tct)torialnego (Dz. U. nr 146. poz. 12n L pozn. zm.). \\ rcgularninie ") nagradzania majqc~ 111 zastosowanic do"~ nagrodze1i naleznych od dnia "-" ietnia 2009 r. ustalono dodatek funkc~jn~ dla gl6" nego ksitt 0"cgo '' "ysokosci zl. Regulamin ZO!)tal ulgodniony zc '-" iql"ami zawodo\\) mi 27 maja 2009 r. \\'szedl " zycie 12 cler\\ ca 2009 r. W oparciu o no" <1. podstaw~ dodatek funkcyjn) przyznano 12 czerwca 2009 r. 7godnie z \\)jasnicnicm L pazd?iernika 2009 r. (zal. nr 7) w okresie kwiecien. maj. CLen' iec dodatek fun kcyjny byl wyptacany w oparciu o regulam in '"ynagradzania z dnia grudnia 200 r. 3) U mieszczonc " tcc.lkach dokumenty okresl<~~ce "ysokosc sktadnik6" ") nagrodlenia " roku 2009 S<t kserokopiami. nie potwierdzonymi za Lgodnosc z oryginalem. na dokumentach brak pot\\ ierdzenia ich odbioru prlez praco\\ niko\\. co narusza Lasad~ okrcslonq " 2 rozporz<~.dzcnia \linistra Pracy i Pol it) ki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. " spra\\ ie zakresu pro\\ ad zenia przcz pracoda" CO\\ dokumentacj i " sprawach Z\\ i1\zan~ ch ze srosunkiem prac~ oraz sposobu pro"adlenia akt osobo\\ych praco" nika (DLU. nr 62. poz. 286 z. p67n. zm.). -l) Skladki na ubezpiec7enia spolcczne. zd rowotnc i fu ndusz prac) La micsiqc maj. czerwicc i lipiec 2009 r. odpro\\adzono w terminach ustawowyc h - zal. nr 8 (kontrolq nic obcjmowano algorytmu i pra\\ idio\\osci naliczania sklaclek ZUS). 5) Laliczki na podatek dochodowy od os6b fizycznych za micsiqc. maj. c7er\\ icc i lipiec 2009 r. odpro\\ adzono " tcrminach ustawowych zal. ru 8. (kontrol&, nie obcjmo" a no algor~tmu i pra'' idlo,,osct nalicnnia zaliczek na pdoof). \V,datkowanie srodko" na LakladO\n Fundusz s,, iadczet1 Socjalmch W jednostce funkcjonuje "~ odr~bniony rachunek bankowy na potrzeby Funduszu. Regulam in okrcslajqc) Lasady i warunki korlystan ia z uslug i swiadczcr1 finansowanych z Funduszu ora? 7asacl~ przeznaczan ia srodk6" Funduszu na poszczeg61ne ccle i rodzaje d7ialalnosci socjalnej zostal ulgodnion~ 7 organilacjami zwiqzko\\ ~ mi i " szcdl w :ZYcie 7 dnicm ogloszenia. tj. 16 k\\ ietn ia 2009 r. 7.godnic z regulaminem srodkt ZFSS pr7cznacza si~ na tinanso\\anie (dofinanso"anie): 2) S\\ iadczenia urlopo"ego dla nauczycieli. 3) wypoczynku os6b uprawnionych do 18 roku zycia. zorganizowanego '' formie kolonii. oboz6'' "czas6". zimowisk. r6wnicz po l(\czonych z naukq lub w fonnie LOrganizowanego we "lasnym zakresie. --; v ' k~

16 KA \\-.091.t5-88/09 Proto k61 z kontroli Zesp61 Szk61 Og61no ksztaicf!cych nr J -n zorgan izo" an~ ch fonn "~ pocz~ nku upra\\ nion) ch. 5) wy pocz~ nh.u 7organiLO\\ an ego,,.e "lasn) m zaluesie dla upra'' nionych. 6) bilet6'' ''st~pu na imprezy h.ulruralno-os'' iato\\e dla uprawnionych. 7) bczz" rotnej pomocy rzeczowej lub tinansowej przyznawanej uprawnionym w wypadkach JOSO\\")Ch. \\ prlypadku lii'odzenia d7icch.a, dlugotn\alej choroby Jub Smierci, 8) Jcdnorazo'' ych be77wrotnych zapom6g finansowych lub rzeczowych (w tym S\\ i~tecznych ). 9) 7\\ rotnej pomocy na cele mieszkanio\\c na \\arunkach. okrdlonych umow(!. Jedno-;tka ustalila odpis na Zakladowy Funduszu Swiadcze1i Socjalnych na 2009 r. w dniu 29 maja 2009 r. '' nast~pujqcy spo~6b (zal. n r 9): a) praco\\ nicv administracji i obslu!!i: 13.5 etato\\' x zl zl, b) pedagodzv: 72, etat6w x ~ zl c) cmel'\ci: l. d) ra7em odpis \\)nosil sierpnia ~009 r. dokonano korekty odpisu ") nikajqcej 7C LJmany 7atrudnienia. Odpis ustalono "\\)Sol-.osci 21..,_ (zal. nr 10). Do dnia 3 maja 2009 r. jedno-.tl-.a przekanla na rachunet.. bankowy Funduszu b\olft \\ wysoko~ci i'o.oo 71 \\'A nr 35 L dma r zl. \\ 13 nr 42 7 dnia 6.03.:W09 r Ll. \\ B nr 48 L dnia r zl \\ B nr 53 z dnia r Ll. \\ B nr ~3 z dnia r....o.ro.oo zt. co stall()\\ i 89. 1: \\') :)Oko5ci odpi-.u. PrzckaLanie srodkcm 7ah.si~gO\\ ano 7apisem: \\'n konto 400. ~a!..onto 130. \\'pi~" ~rot.lt..cm na rachunck ZFSS LOStal zaksi~tgo\\ any zapisem: Wn konto 135. Ma konto 851. Pozo-;rala CL~:.c odpi::.u LOStala p17ekazana " na-;rcpujqcych rcrminach: \\ [3 nr 1-3 z dnia r zl. \\A nr 181 L dnia r zl. \\' ksi~gach jednostki w dniu 29 maja 2009 r. DK 346/09. zap isem: Wn komo 400. 'vla komo 240 zaksi~tgowano cz~sc odpisu. ktora n ie zostala jeszcze przeka7ana. \\' ksi~d?e zaklado" ego funduszu S\\ iadc?eri socjalnych dokonano 29 maja 2009 r. nr DK apisem: \\ n konto 240. Ma konto 851. Arah. " dokumentacj i ksi~g,owej kalkulacji na pod!>ta\\ ie. kt6rcj ustalono "ysot..osc odpisu. Jcdnosl ka wyplac i a nauczyc ic om S\\ iadc7cn ie urlopo" e ( W B nr 52 L d n ia 8 CLC'\\ ca :2009 r. ). Kontrolq_ obje;to c;rcrech pedagog6". ktor~ m \\ ~ placono S\\ iadczenia urlopo,,e. co szczeg6lo\\ o przcd~t<l\\ iono" ponizszej tabeli: Wymiar K11 ota na Ukrcs zatrudnicnia l!tatu Podatel--. Wyplata! tat /.bignic'' Ga\HOn ( !l t t.Marcin K~ska J 1-0R t t Jarosla11 Kuc;oma J t t lona l /ilrowicz () t t w po"yzszym zakrcste n1e wnos1 S l ~ zastrzezen. Prz~ 71la\\ anie ulgo" ych us lug i S\\ iadcze1\ ora7 '''Y'Sokosc doplat z Funduszu uzaleznia si~ '' ~ ta~..ln e od S) tuacji zycio,,ej. rodzinnej i materialnej osoby upra,,nionej do korzystania z Fundu::.7u. 15

17 _, j/ ( Protok6l 1.. kontroli KA \\'.09 -' Zcsp61 Szl-61 Og61nol-sztalqcych nr 3 \\ )datl-.0\\anie srodkow na pomoc zdrowotna dla naucruieli. W kontrolowanym okresie udzielono pomocy zdrm..,otnej nast~pujll_cym osobom: zl zl, zt zl zl zl zl zl. 415,00 zl zl zl zl.' pra" dzono 5 "~bran~ ch "n ios"-6'' na <!_CL11<l. J,. '' ot~ zl. kt6re rozpatrzone zosta~ na posiedzeniu komisji '' dniu 6 marca ::!009 r. Pomoc zostala prz~ znana '' formie refundacji l..oszt6\\ Z\\ i<!_zan~ch z leczeniem. Pomocy udzielono na '' n iosj..i zaintereso'' an~ ch ( cmc~ ci ). \\'niosk i zlozono do dyrektora jednostki,,,. kt6rej zaintercsowani majfl_ pra\\ o do korz~ -;tania ze swiadczcti zakladowcgo funduszu swiadczct1 socjalnych. Wniosk i zlozono '' term in ie nie dlul:sz~ m niz 3 miesi<!_ce od daly poniesienia wydatk6w. W przypaclku "niosku brak dat~ zlo7enia "niosj..u. Rozpatrzen ic "n iosj..u nast<!_pi lo przcd up ~ wem 3 m iesi~cy ocl daty poniesienia wyclatkcm. Do" niosku dol<!_czono: ) dokument~ pos'' iadcnjqce ponicsienie '': datl-.o" L\\ i<l.zanych z lcczeniem. 2) ZaS\\ iadczenie lej..arsj..ie lub inne dokumen~ Ophujqcc przebieg leczcnia. Jako dokumcnt) pos'' iadczajqce doch6d " rodzinic 7 trzech osrarnich miesi~c~ poprzedzaj<!_cych micsifl_c ztozenia "niosk6" prz~j~to PT-..JOA za roj Dodatl..o'' o " jedn~ m "~ padj..u dolll_czon) zostal '' yci'lg bankow) z r. z infonmtcjq o "ysoj..osci przelanej cmcr~ tury. Ponadto we wnioskach brak informacji o stanie rodzinnyrn wmoskodawc6w. Pomoc przyznal dyrektor. WniosJ..i opiniuje komisja. Posied?enia komisji sa protol..olo\\ane. Prz) rozpatrywan iu "nio~"-6" bran a b) a pod tl\\ ag~ "~ sok.osc J..osztO\\ poniesion) ch przez \\ niosk.oda\\ c~ \\ Z\\ iq7ku z lcczcniem. ora? calobztalt oj..oliczno:>li \\pi~" ajac~ ch na sytuacjrt ;ainten:!so\\ anego. Po ustaleniu zasadnosci prz~znania pomoc~ d)rej..tor \\~St"pil do Prez~denta \ha~ta z \\nioskiem o przekazanie srodj,.()\\ na pomoc. Prz) znanie pomoc~ na-.r:wilo po przeka?antujedno~tce srodk6\\. Prz) 7nanq pomoc \\ ~ placono \\' "') sokosci pomnicjszonej o podatcl-. dochodo\\). Zgodnie L ")j asn ien iem podatck zo:.ta polr lcon:. pon ic\\ al: S\\ iadczcn ic przyzna\\ ane jest jal..o refundacja (zal. nr 11 ). \\\ datl-.0\\ anie srodk6w na doskonalcnic nauczyc icl i. Jcdnostl-.a posiada \\'ielolctni plan doskonalenia naucz)cieli na lata Plan zostal ;at\\ icrdzony przez d) rcktora. marca 2009 r. sporz!tdzono spra\\ ozdanic Lt! sposobu \\) 1-.0rZ) stania srodl..6\\ prz) znanych na dofinanso\\anic dosj..onalcnia za\\odm\ego naucz~cieli \\ ::!008 r. Brak pot\\ ierd7cnia. ze sprawozdanie to zostalo przckazane org.ano\\ i prm\ ad?qcemu do dnia 31 marca 2009 r. NicprzcJ..azanie spra\\ozdania narusza zasady zawane " ~ 6 ust. 3 rozporzqdzcnia \1 inistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. \\ spra\\ ie ~posob u podzialu srocij..o\\ na "spicranie doskonalenia zawodo\\ego nauczycicli pomi~dz) budzet~ poszczeg61n~ ch wojewodo\\. form doskonalcnia zawodowego dotinanso\') wanych ze srodj..{m \\) odr~bnionych \\ budzctach organo\\ prowadzll_cych szkol).

18 Protok61 z kontroli KA \\.09 1-tS-88/09 Ze-,pol zk61 Og61noksztalc:}c)Ch nr 3 wojewod6w. mrnrstra wlasciwcgo do spra\\ OS\\ tat~ i '':0 cho'' ani a oraz szczeg61owych krytcrio'' i trybu prz)zh\\ullia t)ch srodh)\\ (Dz. U. nr 46. poz -UO). Szczegolo'' ~ opis ": dat"-6'' na doskonalenic nauczycjeli za'' a no '' tabcli znajdujctcej si~ '' pkt ninicjszego proto"-olu (* ~700). Cele na ja"-1e przeznaczono srod"-i b) ) zgodnc z ~ 2 rozporz<tdzenia ME. is z dnia 29 marca 200:! r. s,, iadczenia tinanso\ve set zgodne ze swiadczeniami okreslonymi '" rozporzctdzeniach M inistra Edu"-acj i Narodowcj z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawic sl.czeg6lowych zasad udzielania nauczycielom urlop6w dla dals7cgo kszlalcenia si4t, dla celo'' naukowych, artystycznych, OS\\ iato'' ych i z innych ''ainych przyczyn oraz ulg i swiadcl.en Z\\ i<tzanych z tym ksztatccnicm. a taki:e organa'' upra,,nionych do ich udziclania (Dz. U. nr. poz. 5 z p6:ln. zm.). oraz Ministra Edu"-acji '\arodo,,cj oraz 'v1inistra Pracy i Polit~"-i Socjalnej z dnia 12 pazdziernika 1993 r. '' spra,,ie 7asad i warunko\\ podnoszenia kwalifi"-acji za\\odowych i ''Yksztalccnia og61nego doroslych (Dz.u. nr 103. poz. 472 z pozn. zm.). Kieruj qc nauc:tyciela na doskonalenie dyrektor zachowal zasady okreslonc w ~ 5 rozporz<\dzenia Ministra Edu "-acji NarodO\\ej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. Przyznano nasl~puj&_ce dofinan~o,,anie do studio'': Barbara Podg6rska zl semcstr 6 - Psychologia ogolna- studia magistcrs"-ic, \.1arcin K~~ka zl semestr :! - Sicci i systemy komputerowe- Ba7y danych - studia pod~ plomo'' e. Grzegorz Kl~ szcz -..,00.00 zl scmestr 2 - Edukacja ob) watelska i wychowanic do zycia '' rodzmie- Studia pod) plomo,,e. Stani~la'' a za,, adz"-a -..,00.00 zl -semestr 2 - Fi lozotia i '' iedza o "-ulturze - studia pod) pk tn("l\\c. Dofinanso" a nrc nic przekraczalo ma"-s) malncj "-'' ot~ okrcslonej pr1ez organ pro'' adz'\ C), na okres: zgodne 7 u.;raleniami organu pro\\ adzctcego. '\auczycick otrz: mujqc: dofinanstmanie nie zostali skicro\\hlli na studia. Zgodnie 7 pkt i 2 7arza,dzema nr P\ pre?)dcnta miasta Glh,ice z dnia marca 2009 r. dofinanso\\aniem obejmuje s1e naucz) cieli s"-ierowan) ch przez d) rc"-tora. -t. Realizacja w~ datk6w z zacho" aniem zasady celowosci i oszczfdnosci. ~.1. Spos6b i krytcria doboru dostawc6w i wykonawc6w, na rzccz kt6rych wydatki s~ ealizowane pont procedur~ udzielania zam6wico publicznych oraz t pominif ciem 7a\\ ierania um6w pisemnych. \\' jednostce obo'" ictzuje Procedura dokon: ''ani a za"-up6w zat\\ icrdzona przez d: re"-tora szkol: z dnia 5 listopada 2007 r. Zgodnie 7 regulacjq 1a"-up: dokony\\anc Sl\ na podsta'' ie zapotrzebm,cu1 ah.ceptowanych przez dyrcktora :.Aoly po konsu ltacj i 7 g16wnct "-si~gow<t, ktora sprawdza, czy mozl j,,) jest zakup w programie Q''ant w Zestawieniu stanu kont analitycznie PL/\N-REALJZACJA -LOSTi\LO. Spra,,dzono stoso,,anie procedur;. na podsta'' ie zapotrzebo,,ania z dnia 31 sierpnia 2009 r. nicpra'' idlo'' o,cj nic st" ierdzono. -t.2. Celowosc wydatkowania s rodkow finansowych. Skontrolowane wydatki slut&. pra'' idlowemu funkcjonowan iu jcdnostki. Wydatki ponoszonc s~ m. in. na podstawie zawa1tych um6'' 7 kontrahentami. '') sta\\ ianych przcz kontrahentow dowodo'' zakupu oraz zaliczek.

19 ' y J-~ K A W t09 Protok61 z kontroli 5. Zgodnosc rcali 0\\ a nyc h wydatk6w z zawa r tymi umo\\ a mi Umowy o bj ~ te ko ntro l ~ i rozliczane w okresie ko ntro l <man~ m. Jednostka pro\\ adzi rcjestr: (zal. nr 12) dla: um6\\ na.. S\\ iadc7enia ci~gle" Z\\'ill_zanych z biczq_c~ m funl\cjono'' ani em jednostki. um6\\ zlccer1. um6w u7yczenia. Kontrollt obj~to nasl~puj~ce umowy: urnowa L:lcccnic nr 3/2009 z dnia 2 stycznia 2009 r. zawana 7 p. Michalem Kopka na administn)\\anie sicci<t komputerowll_ i pro\\adzenie strony 8 P '" oh.rcsic od 1 stycznia ~009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Wynagrodzcnic ustalonc 7ostalo w '"ysokosci zl bruno miesi~cznie platnc na koniec katdego kwanalu. Umowa tostala kontrasygnowana przez gio\\ nego ksi~go'"ego. urno\\a zlecenie nr 1/ dnia 1 styc7nia 2009 r. 7a\\arta z p. Stanisla\\em Smok na '')kon~\\anie ndar1 sluzbo,\ych z zakresu BliP" oh.rc-,ic od stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. \\') nagrodzenie ustalone zostalo '' ") ~okosc i tl brutto (miesi~cznie) platnc na J..onto miesi~ctnie po wykonaniu tadar1. L mowa 70stata J..ontrasygnowana przet gl6'' ncgo J..sil(gO'' ego. Ul110\\3 0 dticlo nr 2 '2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. Za\\al1a L p. radeuszem Slawck na '') gloszenie '' dniu 7 kwictnia 2009 r. wyk~adu o literatur7e \\ ~ nagrodzenie ustalone zosrato '' ") soh.osci brutto. Brak okreslenia terrninu platnosci '" umo'' ie. Umowa zostala J..ontraS) gno'' ana prtez g16wnego ksi~go'' ego. urnowa 7lecenie nr 8/09 z dnia 5 stycznia 2009 r. 7a\Htrta 7 p. Joann[! Kuczma na pro'' adzenic zaj~c " ramach szkolnej ligi halowej " pilce no..i:nej dtie\\cll\_t '' tcrminic od dnia 5 stycznia 2009 r. do 30 k\vietnia 2009 r. Wynagrodzenie ustalone tostalo w '' ysokosci 672,00 zl brutto po ostatecznym rozliczeniu godtin. Umowa ;ostala h.ontrasygnowana przez g16wncgo ksi<;gowcgo. urnowa nr 1/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. ta\\arta 1.. firm<t S;. -.tcm: Tclckomunikacyjne l.esla'' C<tdek ''rat z anckscm nr 1 z dn ia 3 styc7n ia 2007 r. na '' ~ kon: ''an re sen' isu urzqdzer1 lll_c7nosci do dnia 31 grudnia 2009 r. Wynagrodzcnic ustalonc zo-.talo '' '':sokosci tl brutto miesi~ctnic i pi arne,,. terminie 1-l dni. Umo'"a zostala J..ontra-.;. gno" ana przet gl6'' ncgo J.. "i9go" ego. Ulll0\\3 nr 161 A 200~ 200-l z dnia 2 stycznia 2007 r. t<marta L fim1ll_ Rcmondis Gli\\'ice <:;p. z o.o. na '':'' oz odpad6'' komunalnych. llmm' ~ za" a no na czas oh.reslon:. tj. do dnia 3 grudnia 2009 r. '' g obo'' i&zuj<tcych cenniko\\ '' term in ie 14 dni od dat: dor~czenia fal...tury. L mowa zostala J..ontras: gnowana przcz gl6'' nego J..si9gowcgo. urno\\a nr z dnia 23 k\\ietnia 2008 r. 7a\\al1a 7 tinnq PWiK Sp. z o.o. na dostaw~ \\Od) i odpr0\\3dtenic scick6w. Um0\\9 Z3\\arto na C7a<; oj..rdlony. tj. do dnia 31!>tyc.wia 2011 r. ''g obo\\ill_zuj<tcych cennij..lm (na podsta,,ic odcl.)'to\\ \\Odomier~) '' tcrminic oj..re51on;.m na fal...turze. kt6r~ nie mole b~c kr6 tsl~ nil 14 dni od daty '':slania faj..tur). l.:mo\\ a zostala kontras: gno'' ana przez glo'' nego J....,i~go'' ego. umowa nr -+85"" z dnia 9 sierpnia 2007 r. za"arta z finnq PPHU.. BMJ" na dostarczcnie aboncnto'' i l<~.cza umozlj,, iaj<l,ccgo dost~p do sicci nternet w termrnre do dnia 9 sierpnia 2009 r. W) nagrodzenie ustalone '' g cennika ( '' "ysokosci zl brutto 18

20 . Protok61 z konrroli KA W.091.t5-88/09 Zcsp61 Szk61 Og61noksztalc;lc~ ch nr 3 micsi~cznic) '' terminie okrdlonym na faj..turze. Umowa 70Stata kontrasygnowana prlez glo'' nego J..si~go'' ego. llih0\\3 nr :: 200-t z dnia 5 stycznia 2004 r. \\ral 7 aneksami zawa1ta z firmq lnstalacje systemo'' grze\\c7ych.. HYDROMEX.. na dokonywanic serwisu urzqd7cil stacji '' ~ miennij..o" ni cicpla " tcnninie do dnia 31 grudnia 20 0 r. W) nagrodlenie ustalone 7ostalo " "~soj..osci zl brutto (mies i ~czn ie )" tem1inic 14 dni od daty otrlymania rachunj..u. U mow a zostala kontrasygnowana przcz gt6wnt!go ksi~gowego. umo'' a nr lutego 2008 r. "raz z ancj..sam i Lawarta z Obwodem Lecznictwa Kolejowcgo w Gli" icach SPZOZ na wykonywanic uslug w zakrcsic Sluzby Medycyny Pracy. '' tym badal1 profilaktycznych w tenninie do dnia 31 styc?nia 20 r. zgodnie 7 cennij..iem oj..reslonych " umo" ie i zgodnie z 7alqczniJ..iem nr " terminie 1-l dni od daty "ysta\\ ienia faktur) VAT. Umov.a zostala kontrasygno" ana przez g16vvnego ksi~gowego Wymaga ne i zrealilowane te r min~ platnosci zobowi~.tan. W trakcie niniejs1ej J..ontroli st\\ ierd1ono: prz~padej.. uregu v''ania 7obo,,i<t7ania na J..\\Ot~ Ll) z prlekroczcnicm terminu '') magalno!-tc 7 ~ tulu oplat~ za dosta\\ ~ energii clektrycznej (DK nr 30 /09): rennin platnosci 20 maja 200<> r. - zaplacono 21 maja 2009 r. ( dzic11 po terminie): przyczynq '') stcu>ien ia pow~ l.:::.l~j n ~pra" idt )\\ osci b~ lo przeoczenie prlez gl6'' nego J..si~gO\\ego- zal. nr 13. regulowan 11. Lobo" wza11 po \\) maganych rcrm i nach platnosc i narusza zasady \vyn i kaj 1l_Ce 7 art. 35 u-.t. 3 pj..r 3 u:>ta\\} L dnia 30 czerwca 2005 r. o tinansach publicznych (Oz. U. z r nr :::-1<> pl 1 ::: 0-l 7 p6zn ): na Jzie11 "-ontroli nie St\\ ierdzono negat)''' 11) ch skutj..o\\ tin;msow~ <.h dla jednostki. tj. naliczcn1a przez kontrahent6w odsctek 7 tyrulu n ietcnninm' ego un~gulo'' ania zobo" i<tzali. prz~ pad\..1 rt,zbieznosci pomi~d?) tenninami "~ magalnosci zobo" iqzan '' ~ n ikaj~c~ mi L 7a ''art~ ch umo''. a rem1 ina m i "~ n i J..ajqC) m i z faj..t ur ": sta" ianych przez kontrahent6w ( umo"~ L3\\ai1e z:.. Hydromcx" lnstalacje system6w gr7e\\ czych i z.. Remondis''; '' umo\\ach n ie za,, a no l..lauzul i. iz.. nie Sf{JJOH' :.miw1.1 umo11~1 pr=y_it(cir! pr:.e:. jednostk~ dokumenuh, k\'lt:.km' ' ch (llfj. faktur. raclwnk611', 1101 od.\elkm,ych) :.11 icpmych :. reali:.acjq 11'11'. 1/1//(hr. :.wriera.jt C.'Ch dane odnosnil! ll!l'lllillll /)/atno.~ci nie:.godne:. lrei.ci :.a\1' 1/'~\'Ch \1'... pr7) padki okrdlenia rcnninu 7aplat;. u7aleznioncgo od da~ '') sra" ienia faj..rur (umow~ Za\\al1e z: Systcmy Tele"-omunikac)jne Lcsla'' GqdeJ... PPHU.. BM.J" i z Obwodem Lecznict\\'a Kolejowego w Gli" icach SP Z07. co jest niekorzystne dla zamawiajqcego. ponie\\'az bieg tenn inu zaplat) uzale7n ion~ jest '': lqczn ie od ") kona,vc). kt6ry n iezalel.n ie kied~ zloi.~ fal..tur~ 7amawiajqccmu mu si otrzymac zaplat~ '' terminie ll\varunkowanym datq wystawienia faktur) Pra\\ idlowosc rozliczcnia um6" cywilnoprawnych. Poniesione wydatki zostaly doj..onane w '' ysokosci wyni kajqccj z prawidlowego rozliczen ia um6''. 5A. Zgodnosc realizowanych wydatkow z dokumcntami irodlowymi. Pon iesione "ydatki zosta ~ do""onane '' "ysokosc i wyn ikajqcej z doj..umcnto\\ 7r6d Jo,, yc h. 6. Zac i :u~an ie zobow i~z ar't W s t~pna kontrola zgodnosci oper acji gospodarczycb i tina nsowych z planem fi nansowym. Glm' n~ ksi~go'') pot\\ icrdla dokonanie \\St~pncj kontroli zgodnosci operacji go-.p "'dar~...z~ ch i tinanso\\)'ch L plancm linanso\\ ym poprzez zlol.en ie podpisu na dokumentach do~ C73C~ ch l~ ch operacji tj. na:

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

w6rr GMlNY NOWE MlASTO

w6rr GMlNY NOWE MlASTO w6rr GMlNY NOWE MlASTO Zarz1ldzenie Nr 1412015 Wojta Gminy Nowe Miasto z dnia 29 kwietnifll2015 r. w sprawie zmiany uchwaty budzetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30, us!. 2, pkl4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

e Dochody i \\ ydatki zwi,!zane z realizacj q zadan z zakresu admin.istracji rl'ldowej i innych

e Dochody i \\ ydatki zwi,!zane z realizacj q zadan z zakresu admin.istracji rl'ldowej i innych WOlT (}I/Y OW", MIASl o Zar2dzenie r 9/215 Woj.a G miny owc Mias(o z dnia 31 JUarca 215 r. w sprawie zmiad), uchwaty budi:etowej gminy na 215 rok. a podstawie art. 3, us. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/67/09 Gliwice, 02 listopad 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Do u2ytku slu2bowego SPRAW ZD NIE z kontroli dora±nej przeprowadzonej w UrzQdzie Skarbowym w Koninie w dniach 19-23 pa±dziernika 2006r. przez pracownikow Wydzialu Nadzoru Izby Skarbowej w Poznaniu: - Teresa

Bardziej szczegółowo

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku ZARZ{DZENIE NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zakladowego planu kont dla operacji pn.,,budowa Scie2ki rowerowej w pasie kofejki w4skotorowej w miejscowosciach:

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach Uchwala nr 954 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprflwie ustdenfu zosud rozliczlnio koszlhw dziolalnoici U n iwe rsytet u w B iolymstok u Na podstawie art.62 ust. 2 pkt. Prawo

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

?Pot rrc( n arl& tr,{ At. Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r.

?Pot rrc( n arl& tr,{ At. Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r. _ l n arl& tr,{ At?Pot rrc( Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania irozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

ovdfp KroR (3ilf,fi,8$or"c-'j nsr HiliVdkolnenda o c'odk' 0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, fir"irz*fhti.r, J I't*--'--

ovdfp KroR (3ilf,fi,8$orc-'j nsr HiliVdkolnenda o c'odk' 0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, firirz*fhti.r, J I't*--'-- 0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, fir"irz*fhti.r, J I't*--'-- ztl\gu Sri Fi, r,r i M iunz I DE[{TYFIKAffi Rr 0oi,oeodgz LARZADZENTE NR OPS.02LJ.G.2013 DYREKTORA OSRODKA POMOCY SPOI,NCZNN.I W SANDOMIERZU z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi

BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi Zarz4dzenie nr 443 I 12009 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 28 wrzesnia 2009 roku w sprawie planu kont dla projektu nr WND POKL.09.01.01-22-039/09 'r

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja z przebielu kontroli

Dokumentacja z przebielu kontroli Dokumentacja z przebielu kontroli Jednostka kontrolowana: Zespól Szkól w Kaliszu. Rodzaj kontroli: kontrola problemowa Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów:

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

PR0T0K6l do uzytku shizbowego

PR0T0K6l do uzytku shizbowego PR0T0K6l do uzytku shizbowego / Kontroli przeprowadzonej zgodme z ramowym rocznym planem kontroli na 2006r. w Gimnazjum im.marszalka J6zefe Pflsudskiego w Psarach przez glbwnego specialist? d/s kontroli

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENE Nr) OJ15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO z dnia j wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Zarzqdzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w strukturze organitacyinei atlministtacii cenlralnei orflz zmian w Regulaminie organizacyinym Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urząd Miejski Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego KAW. 09145-1/11 Nr korespondencyjny UM-100589/2011 Gliwice, 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Z KONTROLI prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

MPGK Krosno Sp. z o.o.

MPGK Krosno Sp. z o.o. MPGK Krosno Sp. z o.o. DZ-2300-19/2010 Firms Hliska Srodovusku 2003 Krosno, dn. 11.10.201 Or. PRZEOS^BIOBSTWO FAIR PLAY www.ekrosno.pl Wyjasnienie do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowicnia W zwi^zku

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Ośrodku Informacji Turystycznej w Słupsku

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Ośrodku Informacji Turystycznej w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Ośrodku Informacji Turystycznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/17/11 Gliwice, 24 listopad 2011 r. nr kor. UM-482929/2011 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ż ż Ś Ś Ć Ó ć Ć Ó ć Ó Ż Ś Ó Ó Ó Ż Ż Ś Ś Ś indywidualnych W nastpujcych wysokościach: - w 05/20'l0r. w cznej kwocie 1950,00z dla 3 pracownikw; wysokoć wiadczeprzypada.icych na jednego pracownika wyniosa

Bardziej szczegółowo

d! ' 1 9. 12. 2011 C1)

d! ' 1 9. 12. 2011 C1) URZ/\ SKARBOWY W UUBLINCU Protokol (do uzytku sluzbowego) d! ' 1 9. 12. 2011 C1) KANCELAR A z kontroli prpblemowej w zakresie dzialow specjalnych produkcji rolnej za lata 2009-2010 przeprowadzonej w Urz^dzie

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM JUTRA 2012

PATRIOTYZM JUTRA 2012 PATRIOTYZM JUTRA 2012 Szanowni Państwo, PoniŜej przedstawiamy wskazówki ułatwiające rozliczenie zadania. Dotyczą one kosztów najczęściej wymienianych w preliminarzach. Wydatki mogą Państwo ponosić wyłącznie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu i wyp ata dofinansowania Dzia anie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Rozliczanie projektu i wyp ata dofinansowania Dzia anie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Rozliczanie projektu i wyp ata dofinansowania Dzia anie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek o p atno zasady rozlicze Dzia anie 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.1.4.2012 Gliwice, 13 lipiec 2012 r. nr kor. UM-316533/2012 Grażyna Rosławska Dyrektor GIMNAZJUM NR 19 ul. GŁÓWNA 30 44-109 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Z KONTROLI. fz uwzglgdnieniem zmian zaistnialych w okresie obj$tym kontrolq, data objqcia stanowiska stuzbowego)

PROTOKOL Z KONTROLI. fz uwzglgdnieniem zmian zaistnialych w okresie obj$tym kontrolq, data objqcia stanowiska stuzbowego) Opoiskt (jrzqd YVojewodzki WYDZlAt POLITVK! SPOtECZNEJ 45-082 Opole, u!. Piaslowska 14 PS.1.431.2.3.2011. LW PROTOKOL Z KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Gmina Prudnik - Urza^d Miejski w Prudniku, ul.

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Bogdan Gołyźniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie Rozdzial I Postanowienia ogolne 1 Gminny Zespol Ekonomiczno-Administracyjnych Szkol w Zaklikowie zwany dalej GZEAS"

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo