WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI"

Transkrypt

1 Marek Cieciura WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI DODATKI DO III WYDANIA

2 Rysunki na pierwszej stronie pochodzą z poniŝej podanych źródeł: Podręcznik udostępnia się na warunku licencji Creative Commons (CC): Uznanie Autorstwa UŜycie Niekomercyjne Bez Utworów ZaleŜnych (CC-BY-NC-ND),co oznacza: Uznanie Autorstwa (ang. Attribution - BY): zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i uŝytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy. UŜycie Niekomercyjne (ang. Noncommercial - NC): zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i uŝytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych tylko w celach niekomercyjnych.. Bez Utworów ZaleŜnych (ang. No Derivative Works - ND): zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie tylko dokładnych (dosłownych) kopii dzieła, niedozwolone jest jego zmienianie i tworzenie na jego bazie pochodnych. Podręcznik w wersji elektronicznej i skorelowany z nim portal, są w pełni i powszechnie dostępne, stanowią więc Otwarte Zasoby Edukacyjne - OZE (ang. Open Educational Resources OER). Autor prosi o przesyłanie wszelkich uwagi i propozycji dotyczących zawartości podręcznika z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego w portalu Publikowane części będą na bieŝąco poprawiane, w kaŝdej będzie podawana data ostatniej aktualizacji. 2

3 SPIS TREŚCI D.1. WYBRANE AKTY PRAWNE...5 D.1.1. Uchwała Sejmu RP dotycząca społeczeństwa informacyjnego...5 D.1.2. Uchwała Senatu RP dotycząca społeczeństwa informacyjnego...6 D.1.3 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa...7 D.1.4. Akty prawne Prawa nowych technologii w porządku chronologicznym...11 D.1.5. Dodatkowe akty prawne...12 D.1.6. Akty prawne dotyczące informatyki...12 D.1.7. Akty prawne dotyczące tworzenia społeczeństwa informacyjnego w Polsce...24 D.1.8. Prawo zamówień publicznych...24 D.2. WYBRANE IDENTYFIKATORY...29 D.2.1. Numer PESEL...29 D.2.2. Identyfikator NIP...31 D.2.3. Numer REGON...32 D.3. INTERNET W POLSCE...33 D.3.1. Nowocześni...33 D.3.2. Rewolucji nie widać...34 D.3.3. Portrety internautów...34 D.3.4. Nowe formy konsumpcji...35 D.3.5. Polak potrafi...35 D.3.6. Potęga innowacji...36 D.3.7. Próba prognozy...37 D.3.8. ZagroŜenia w sieci...38 D.4. ROZWÓJ TECHNOLOGII PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA APLIKACJI...39 D.5. CHARAKTERYSTYKA ZAGROśEŃ BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO...45 D.5.1. Ataki na serwery...45 D.5.2. Techniki włamań do systemów...46 D.5.3. Techniki destabilizacji systemów...48 D.6. WYNAGRODZENIA INFORMATYKÓW...51 D.6.1. Wynagrodzenia w 2010 roku...51 D.6.2. Dziesięć firm z branŝy IT najlepiej płacących inŝynierom...52 D.7. ANKIETY...53 D.7.1. Ankieta Komputer w moim Ŝyciu...53 D.7.2. Ankieta Praca przy komputerze...57 D.7.3. Ankieta UzaleŜnienie od gier komputerowych...60 D.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SPOŁECZNE I ZAWODOWE PROBLEMY INFORMATYKI W STANDARDZIE COMPUTING CURRICULA D.9. POLECANE PODRĘCZNIKI...68 D.10. POLECANE PORTALE...69 WYKAZ RYSUNKÓW...70

4

5 D.1. Wybrane akty prawne D.1.1. Uchwała Sejmu RP dotycząca społeczeństwa informacyjnego 1 UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, Ŝe obowiązujący system prawny i polityka Rządu nie tworzą dostatecznych warunków, by w pełni wykorzystać moŝliwości rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Nowoczesne technologie, usługi i zastosowania usług telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i multimedialnych mogą być katalizatorem rozwoju gospodarczego, zwiększać konkurencyjność gospodarki, tworzyć nowe miejsca pracy, sprzyjać rozwojowi demokracji, regionów, wspomagać nauczanie, ochronę zdrowia, dostęp do dóbr kultury. Są one równieŝ niezbędne dla zachowania gotowości obronnej, bezpieczeństwa państwa i obywateli oraz porządku publicznego. Sejm wzywa Rząd do przedstawienia w trybie pilnym do końca września 2000 r. załoŝeń strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. WyraŜa przy tym przekonanie, Ŝe struktura Rządu powinna sprzyjać koordynacji i realizacji zasad tej polityki we wszystkich działach i szczeblach administracji rządowej. W szczególności naleŝy uwzględnić następujące zagadnienia: 1) zasady powszechnego dostępu i wykorzystania Internetu, 2) plan rozwoju edukacji informatycznej dzieci i młodzieŝy, 3) plan rozwoju edukacji informatycznej osób dorosłych, uwzględniający konieczność zdobywania nowych kwalifikacji w transformującej się gospodarce, 4) plany i priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych w administracji, sprzyjające racjonalizacji wykorzystania środków budŝetowych, a takŝe usprawniające kontakty obywatela z urzędem oraz samorządność lokalną, 5) metodykę rozwoju systemów teleinformatycznych uwzględniających wymagania obronności i bezpieczeństwa państwa, 6) priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych wspomagających system finansowy państwa, 7) działania podejmowane przez państwo dla rozwoju systemów teleinformatycznych dla potrzeb ośrodków naukowych i ośrodków uniwersyteckich, 8) system ostrzegania przed zagroŝeniami związanymi z naduŝyciami i przestępstwami z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, 9) plan działań wspomagających wykorzystanie usług społeczeństwa informacyjnego: dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, dla rozwoju wsi, w ochronie zdrowia, w zwiększaniu dostępności do dóbr kultury, w transporcie, w ochronie środowiska, dla zwiększenia bezpieczeństwa obywateli i ochrony porządku publicznego, 10) udział przedstawicieli Polski w międzynarodowych ustaleniach i działaniach standaryzujących zasady gospodarki elektronicznej. 1 5

6 Sejm zobowiązuje Rząd do pilnego podjęcia prac legislacyjnych umoŝliwiających rozwój gospodarki elektronicznej, w tym jak najszybszego przestania Sejmowi projektów odpowiednich ustaw regulujących kwestie dotyczące: tzw. podpisu elektronicznego, dokumentu elektronicznego, bezpieczeństwa informacji, kryptografii, ochrony interesów konsumenta, ochrony danych, bezpieczeństwa i zasad umów zawieranych za pomocą Internetu i sieci telekomunikacyjnych, a takŝe kwestie podatkowe i dotyczące przepisów usprawniających detaliczny obrót towarowy z zagranicą. Marszałek Sejmu: M. PłaŜyński D.1.2. Uchwała Senatu RP dotycząca społeczeństwa informacyjnego 2 UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego Senat Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, Ŝe Polska stojąc w obliczu wyzwań dwóch fundamentalnych transformacji integracji z Unią Europejską oraz włączenia się do globalnego społeczeństwa informacyjnego, musi w jednakowym stopniu przygotować się do sprostania im obu. Pierwsze wyzwanie to w istocie nadrabianie narosłych opóźnień cywilizacyjnych w stosunku do Zachodniej Europy, drugie natomiast będzie określać szanse Polaków w przyszłości. Kluczową rolę w tych procesach transformacji odgrywa system edukacji. Od przygotowania obywateli będzie bowiem zaleŝała zdolność przystosowania naszego kraju do wymagań elektronicznej gospodarki i globalnego rynku. Nie moŝna dopuścić do tego, aby polskie społeczeństwo znalazło się w grupie tych, którzy nie nadąŝają za rozwojem. System edukacji powinien przygotowywać ludzi do poruszania się na światowym rynku pracy, dostępnym m.in. przez Internet, do innowacyjności i przedsiębiorczości, do otwartości na przedstawicieli innych kultur. Stąd tak waŝna jest intensyfikacja przeobraŝeń w edukacji. Senat zwraca się do Rządu o przedstawienie do końca marca 2003 r. programu na rzecz zapewnienia moŝliwości ustawicznego kształcenia się, między innymi z wykorzystaniem nauczania na odległość, po to, aby kaŝdy obywatel naszego kraju miał szansę nadąŝać za rozwojem. Oczekujemy, Ŝe Rząd przedstawi w nim harmonogram działań zmierzających w szczególności do: wyposaŝenia wszystkich szkół oraz bibliotek publicznych w multimedialny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, permanentnego szkolenia i doskonalenia nauczycieli i bibliotekarzy w zakresie posługiwania się nowymi technologiami w dydaktyce, uwzględnienia dydaktyki opartej na nowych technologiach przekazu w programach wszystkich przedmiotów szkolnych i akademickich, zapewnienia dorosłym moŝliwości zdobywania nowych umiejętności dzięki zdolności posługiwania się komputerem i Internetem, utworzenia ogólnodostępnych edukacyjnych zasobów informacyjnych w Internecie w języku polskim, zapewnienia niskich kosztów dostępu do infrastruktury komunikacyjnej, jak i samej informacji, tak aby nie stanowiły one bariery w rozwoju człowieka i całego społeczeństwa. 2 6

7 Minister właściwy do spraw nauki oraz minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, wspólnie z Radą Główną Szkolnictwa WyŜszego, Państwową Komisją Akredytacyjną, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Centralną Komisją do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, powinni podjąć działania sprzyjające kreowaniu interdyscyplinarnych dziedzin studiów wykorzystujących technologie informacyjne. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powinien podjąć odpowiednie działania zabezpieczające w kolejnych projektach budŝetu państwa środki finansowe umoŝliwiające istotne wsparcie działań związanych z przygotowaniem Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Senat wskazuje na konieczność stałego monitorowania i korygowania przygotowań Polski do wyzwań globalnego społeczeństwa informacyjnego. Konieczne jest stworzenie skutecznego mechanizmu międzyresortowej współpracy w Rządzie z uwagi na interdyscyplinarność problemów. Konieczne jest współdziałanie Rządu ze szkołami wyŝszymi i samorządami lokalnymi wszystkich szczebli. Oczekujemy, Ŝe Rząd uwzględni w swoim programie odpowiednie mechanizmy zapewniające koordynację działań centralnych i lokalnych. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Marszałek Senatu: L. Pastusiak D.1.3 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa 3 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata Wprowadzenie Plan Informatyzacji Państwa na lata , zwany dalej Planem, utrzymuje priorytety zaprezentowane w Planie Informatyzacji Państwa na 2006 r. i zakłada kontynuację ujętych w nim zadań. Zakłada się, Ŝe następny Plan Informatyzacji Państwa obejmowałby lata , co pozwoliłoby utrzymać pełną korelację między Planami Informatyzacji Państwa a programami operacyjnymi funduszy strukturalnych UE na lata oraz utrzymać spójność ze Strategią kierunkową rozwoju informatyzacji Polski, przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 29 czerwca 2005 r. 1) priorytety i cele informatyzacji państwa, na podstawie których powinien przebiegać rozwój systemów teleinformatycznych uŝywanych do realizacji zadań publicznych; 2) zestawienie sektorowych oraz ponadsektoro-wych projektów informatycznych, które będą słuŝyć do realizacji określonych priorytetów i usług, szczegółowe opisy projektów wraz z informacją o szacunkowych kosztach ich realizacji, moŝliwych źródłach finansowania, podmiotach odpowiedzialnych za ich realizację; 3) program działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, uwzględniający zakresy realizacyjne priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych, spójny z inicjatywą i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia; 4) zadania publiczne, które powinny być realizowane z wykorzystaniem drogi elektronicznej (usługi priorytetowe na rzecz obywateli i przedsiębiorstw). Zostały wskazane podmioty odpowiedzialne za wdroŝenie poszczególnych usług oraz terminy rozpoczęcia ich realizacji. 3 7

8 Priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych uŝywanych do realizacji zadań publicznych Priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań publicznych na lata są następujące: 1) przekształcenie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli i podmiotów gospodarczych; 2) racjonalizacja wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i z rozwojem społeczeństwa informacyjnego; 3) neutralność technologiczna rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej. Program działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego W ramach programu działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego będą podejmowane inicjatywy, które wzmocnią efekt przekształcania polskiego społeczeństwa w kierunku społeczeństwa informacyjnego i tym samym większego udziału efektów ekonomicznych branŝy teleinformatycznej w rozwoju gospodarczym. Wszystkie wymienione poniŝej działania, stanowiące istotne elementy rozwoju społeczeństwa informacyjnego, uwzględniają zakresy realizacyjne priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych 1. Efektywne wydatkowanie środków na rozwój społeczeństwa informacyjnego a. Monitorowanie absorpcji funduszy UE na lata w zakresie projektów o charakterze centralnym, regionalnym i lokalnym. 2. Opracowanie strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 a. Zrewidowanie dotychczas przyjętych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego pod kątem ich spójności z wytycznymi UE. Określenie celów i prowadzących do nich działań. Sprecyzowanie zadań (konkretnych, mierzalnych, uzgodnionych, wykonalnych, określonych w czasie) i określenie wskaźników ich realizacji. Opracowanie projektu Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 i przedłoŝenie jej pod obrady Rady Ministrów. 3. Zapewnienie sprzyjającego otoczenia prawnego dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego a. Przegląd prawa pod kątem barier legislacyjnych w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przygotowanie propozycji zmian zmierzających do zapewnienia w szczególności: wzrostu podaŝy usług społeczeństwa informacyjnego, ułatwień w dostępie do usług społeczeństwa informacyjnego, zapewnienia neutralności technologicznej rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej, zapewnienia bezpieczeństwa usług społeczeństwa informacyjnego, usprawnienia procesu rozwoju systemów teleinformatycznych administracji publicznej, rozwoju gospodarki elektronicznej, w tym: moŝliwości rozwoju firm świadczących usługi drogą elektroniczną, właściwego poziomu ochrony własności intelektualnej pozwalającego na rozwój przedsiębiorczości w obszarze gospodarki opartej na wiedzy, ułatwienia świadczenia pracy na odległość, bezpieczeństwa danych osobowych w przestrzeni wirtualnej, prostego procesu konwergencji technologii informatycznych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych, edukacji informatycznej, ochrony małoletnich przed niepoŝądanymi treściami. 8

9 4. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu a. Przygotowanie Strategii szerokopasmowego dostępu do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata b. Przygotowanie Programu ustawicznego kształcenia, w tym wspieranie kształcenia na odległość (e-learning) z uwzględnieniem europejskich programów certyfikacji umiejętności wykorzystania ICT. c. PrzedłoŜenie RM Planu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu beneficjentów instytucji rynku pracy i zabezpieczenia społecznego. d. PrzedłoŜenie RM projektu Planu działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieŝy w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. e. Działania na rzecz przestrzegania wymagań WAI (Web Accesibility Initiative) przy udostępnianiu informacji w serwisach informacyjnych administracji publicznej. 5. Liberalizacja rynku łączności elektronicznej a. Kontynuowanie prac legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. b. Działania na rzecz zapobiegania monopolom i naduŝywaniu pozycji dominującej na rynku łączności elektronicznej. 6. Rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności a. Opracowanie programu wspierania ze środków funduszy strukturalnych małych i średnich przedsiębiorstw podejmujących działalność w zakresie tworzenia usług lub treści cyfrowych. b. PrzedłoŜenie projektu uchwały RM o priorytetowym traktowaniu technologii teleinformatycznych w finansowaniu z budŝetu państwa prac badawczo-rozwojowych. c. Przygotowanie Programu działań na rzecz kształcenia i rozwoju wysoko kwalifikowanych kadr branŝy ICT. d. Przygotowanie Programu aktywizacji zawodowej w dobie społeczeństwa informacyjnego. e. Przygotowanie Programu działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług. 7. Rozwój polskich zasobów internetowych a. Opracowanie metodologii archiwizacji cyfrowej (digitalizacji) róŝnego rodzaju zasobów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych oraz innych dokumentacji związanych z zabytkami, a takŝe sposobów udostępniania ich w wersji cyfrowej. b. Tworzenie i rozwój zasobów internetowych, uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych, ich bliskich i opiekunów oraz wspieranie w tych działaniach instytucji i organizacji społecznych. c. Uruchomienie Portalu Kultury Polskiej stanowiącego źródło informacji o kulturze polskiej, w tym Encyklopedii Kultury Polskiej. d. Opracowanie koncepcji portalu edukacyjnego Ploteus 2, realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej, stanowiącego źródło informacji na temat moŝliwości kształcenia w Polsce na wszystkich jego etapach. e. Rozwój zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej. f. Budowa Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych jako źródła dostępu do danych przestrzennych oraz moŝliwości ich wyszukiwania. g. Opracowanie metodologii i prezentacji zasobów archiwalnych audio i wideo oraz udostępnianie ich na nośnikach informacji i przez Internet wraz z cyfryzacją zasobów archiwalnych. 9

10 Działania w zakresie informatyzacji administracji publicznej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1. Integracja procesu informatyzacji administracji i upowszechnienie usług administracji udostępnianych drogą elektroniczną a. Koordynacja działań dotyczących przygotowania urzędów administracji publicznej do wdroŝenia przepisów ustawy o podpisie elektronicznym. b. PrzedłoŜenie projektu uchwały RM o ustanowieniu Krajowych Ram Interoperacyjności. c. Koordynacja uruchamiania kolejnych usług administracji publicznej, udostępnianych drogą elektroniczną. d. Opracowanie programu szkoleń z zakresu wykorzystywania technologii informatycznych dla urzędników administracji rządowej i samorządowej. e. Rozpoczęcie procesu przyjmowania archiwalnych dokumentów elektronicznych uporządkowanych i przygotowanych do przekazania zgodnie z przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b i 2c ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 2. Skuteczna absorpcja funduszy UE a. Monitorowanie stanu absorpcji środków UE na realizację projektów teleinformatycznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w okresie programowania b. Monitorowanie stanu absorpcji środków UE na realizację projektów teleinformatycznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w okresie programowania Ograniczenie biurokracji usprawnienie załatwiania spraw urzędowych a. Zmiana sposobu identyfikacji obywatela rezygnacja z nadmiarowych dokumentów o cechach dokumentów toŝsamości. b. UmoŜliwienie udostępniania, takŝe poprzez platformę elektroniczną, informacji o kolejkach oczekujących i czasie oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. c. Uproszczenie procedur administracyjnych opracowanie załoŝeń i przedłoŝenie RM programu rządowego Sprawna Administracja. d. Rozpoczęcie wydawania dowodu osobistego z mikroprocesorem. e. Przygotowanie podstaw formalnoprawnych dla uruchomienia procesu obsługi praw jazdy i rejestracji/wyrejestrowania pojazdu drogą elektroniczną, z uwzględnieniem zasad współdziałania (tzw. interoperacyjności) systemów informatycznych obsługujących te procesy. Określenie zadań publicznych, które będą realizowane z wykorzystaniem drogi elektronicznej 1. Proces zmiany zameldowania. 2. Proces obsługi paszportów. 3. Proces obsługi dowodów osobistych. 4. Proces umówienia wizyty lekarskiej przez pacjenta. 5. Proces przekazania danych statystycznych do GUS. 6. Proces przekazywania danych statystycznych w zakresie ochrony zdrowia do MZ. 7. Proces obsługi zamówień publicznych. 8. Proces składania deklaracji PIT Proces rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych. 10. Proces dostępu do danych przestrzennych dla obszaru całego kraju. 11. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 10

11 12. Proces uzyskiwania pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego. 13. Proces uzyskiwania informacji z urzędu stanu cywilnego. 14. Proces rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. 15. Proces rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych. 16. Proces rozliczania podatku VAT. 17. Wgląd do elektronicznej księgi wieczystej. 18. Wyszukiwanie informacji statystycznej. 19. Elektroniczny dostęp do wydziałów ksiąg wieczystych i Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. 20. Pośrednictwo pracy. 21. Proces uzyskania pozwoleń lub zezwoleń i realizacji płatności za korzystanie ze środowiska. 22. Proces obsługi systemu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. 23. Składanie elektronicznych wniosków do wydziałów sądów prowadzących repertoria elektroniczne. D.1.4. Akty prawne Prawa nowych technologii w porządku chronologicznym Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej; Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych; Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych; Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym; Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym; Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne; Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. 11

12 D.1.5. Dodatkowe akty prawne Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny; Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych; rhttp://isip.sejm.gov.pl/servlet/search?todo=file&id=wdu &type=3&name=d lj.pdf Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposaŝonych w monitory ekranowe. D.1.6. Akty prawne dotyczące informatyki Obowiązujące akty prawne, w tym dotyczące informatyki, moŝna znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP. PoniŜej opisano sposób wyszukiwania tych aktów. NaleŜy wybrać adres internetowy wyświetlony zostaje ekran przedstawiony poniŝej. Rysunek 1. Strona główna Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP Wybiera się zakładkę wg haseł, wpisuje termin Informatyzacja i naciska przycisk Znajdź, co zilustrowano poniŝej. Rysunek 2. Wpisywanie poszukiwanego hasła 12

13 Po w/w czynnościach wyświetlany jest poniŝszy ekran, na którym wybiera się zakładkę Informatyzacja. Rysunek 3. Ekran ze znalezionym hasłem Informatyka Otrzymuje się wtedy kolejny ekran. Ne ekranie tym wyszukuje się i wybiera stosowny akt prawny (przez przewijanie lub wyszukanie za pomocą stosownego tekstu). Rysunek 4. Wykaz aktów prawnych Na ekranie dotyczącym znalezionego aktu prawnego naleŝy następnie wybrać symbol Rysunek 5. Wybrany akt prawny 13

14 Wyświetlana jest wtedy jego zawartość, co zilustrowano na poniŝszym rysunku. Rysunek 6. Treść wybranego aktu prawnego W poniŝszej tabeli przedstawiono wykaz aktów prawnych dotyczących informatyki. Treść kaŝdego z nich moŝna wyświetlić w sposób opisany powyŝej. Tabela D1. Wykaz aktów prawnych dotyczących informatyki wydanych w okresie 3 czerwca stycznia 2012 r. Dz.U nr 0 poz. 137 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz.U nr 0 poz. 74 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL Dz.U nr 0 poz. 61 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Dz.U nr 0 poz. 55 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Dz.U nr 0 poz. 34 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych M.P nr 0 poz. 1 Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 14

15 Dz.U nr 299 poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej Dz.U nr 297 poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego Dz.U nr 297 poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie sposobu i trybu złoŝenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym Dz.U nr 289 poz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych Dz.U nr 288 poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym Dz.U nr 288 poz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności Dz.U nr 286 poz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa Dz.U nr 279 poz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a takŝe standardowych opracowań kartograficznych Dz.U nr 263 poz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu Dz.U nr 263 poz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dz.U nr 240 poz Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym 15

16 Dz.U nr 237 poz Dz.U nr 232 poz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców Dz.U nr 207 poz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz.U nr 206 poz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Dz.U nr 204 poz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów Dz.U nr 204 poz Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw Dz.U nr 201 poz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru Dz.U nr 187 poz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Dz.U nr 175 poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego Dz.U nr 159 poz. 948 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego Dz.U nr 159 poz. 945 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych Dz.U nr 156 poz. 929 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dz.U nr 156 poz. 926 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wzoru świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Dz.U nr 154 poz. 914 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Dz.U nr 144 poz. 851 Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 16

17 Dz.U nr 143 poz. 844 Dz.U nr 139 poz. 814 Dz.U nr 134 poz. 779 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U nr 130 poz. 754 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych słuŝbach zatrudnienia Dz.U nr 130 poz. 749 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP Dz.U nr 122 poz. 695 Dz.U nr 121 poz. 694 Dz.U nr 117 poz. 676 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjnorozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewoŝenie lub którymi obrót są zabronione, a takŝe na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw Dz.U nr 103 poz. 603 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych Dz.U nr 93 poz. 547 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłuŝania waŝności, wykorzystania i uniewaŝniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej Dz.U nr 85 poz. 462 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym 17

18 M.P nr 63 poz. 601 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej M.P nr 45 poz. 504 Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności Dz.U nr 33 poz. 165 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Dz.U nr 25 poz. 132 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Dz.U nr 116 poz. 779 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym Dz.U nr 40 poz. 230 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw Dz.U nr 32 poz. 230 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie systemu teleinformatycznego przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju Dz.U nr 235 poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Dz.U nr 235 poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Dz.U nr 234 poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym Dz.U nr 232 poz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych Dz.U nr 229 poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną, a takŝe orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację Dz.U nr 171 poz Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej 18

19 Dz.U nr 133 poz. 847 Dz.U nr 118 poz. 760 Dz.U nr 113 poz. 722 Dz.U nr 75 poz. 451 Dz.U nr 216 poz Dz.U nr 216 poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych danych Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Dz.U nr 168 poz Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U nr 165 poz Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Informacji Wizowej M.P nr 80 poz. 850 M.P nr 80 poz. 849 Dz.U nr 78 poz. 529 Dz.U nr 61 poz. 415 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informatyzacji podpisanej w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 r. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informatyzacji podpisana w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata

20 Dz.U nr 216 poz Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym Dz.U nr 147 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006 Dz.U nr 53 poz. 388 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację Dz.U nr 49 poz. 355 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Dz.U nr 49 poz. 354 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Dz.U nr 49 poz. 353 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym Dz.U nr 12 poz. 65 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U nr 217 poz Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania Dz.U nr 212 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznyc Dz.U nr 200 poz Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych Dz.U nr 200 poz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez słuŝbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego Dz.U nr 200 poz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U nr 150 poz Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu sporządzonego zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej, zmieniającego Konwencję w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych w zakresie utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych, sporządzonego w Brukseli dnia 8 maja 2003r. 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Sanok: Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Prawo

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ

OKREŚLENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ Część 4 Projekt z dnia 26.01.2007 r. OKREŚLENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ Lp. 1. Nazwa Proces zmiany zameldowania WiA Zgłoszenie Obywatela o zmianie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 5 2014-02-05 11:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: Usługi transportowe w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych 2013 r.

Wykaz aktów prawnych 2013 r. Wykaz aktów prawnych 2013 r. W związku z wprowadzonymi od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianami w zasadach ogłaszania aktów prawnych, które od tego dnia publikowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, Dziennik

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Węgliniec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2010 roku do 28 lipca 2013 roku Numer ogłoszenia: 186275-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Bydgoszcz: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Warszawa, dnia 08.11.2013r. Warszawa: rozbudowa posiadanego systemu informatycznego oraz zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu objętego umową RPMA.02.01.00-14-026/11-00

Bardziej szczegółowo

SAT.272.01.2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SAT.272.01.2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SAT.272.01.2012 Kraków: Ubezpieczenie mienia oraz floty pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie Numer ogłoszenia: 441370-2012; data zamieszczenia: 09.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010. Ostrołęka: Ochrona obiektu i mienia w budynku połoŝonym przy ul. Gorbatowa 15 w Ostrołęce Numer ogłoszenia: 121132-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tychy: Zaopatrywanie Sądu Rejonowego w Tychach w urządzenia ewidencyjne i druki uŝywane w sądach powszechnych wymienione w katalogu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz druki powszechnego uŝytku, okładki

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 7, 38-100 StrzyŜów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761002, faks 17 2761002.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 7, 38-100 StrzyŜów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761002, faks 17 2761002. StrzyŜów: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej w Domu Dziecka w StrzyŜowie Numer ogłoszenia: 264675-2013; data zamieszczenia: 06.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w Page 1 of 5 Łańcut: ZAKUP I DOSTAWA KONCENTRATÓW ŚRODKÓW MYJĄCYCH. Znak sprawy: SZP/380/37/2011 Numer ogłoszenia: 328118-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie, tel. 013 4674015, faks 013 4674466.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie, tel. 013 4674015, faks 013 4674466. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Gminy w 2013 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Kompleksowa dostawa gazu ziemnego Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl 1 z 5 2013-06-27 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Montelupich 3,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Montelupich 3, 1 z 5 2011-04-15 14:54 Kraków: Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Krakowie Numer ogłoszenia: 80634-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl Warszawa: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Kościerzyna: Udzielenie kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią w wysokości 1.343.000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.konskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.konskie.pl 1 z 5 2012-08-21 13:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.konskie.pl Końskie: Sukcesywne dostawy artykułów i materiałów medycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa 1 serwera na potrzeby Sądu Apelacyjnego w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Bydgoszcz: Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl 1 z 5 2012-08-03 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl Łagów: Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowozów

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

zamówienia obejmuje: - budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany na działce nr 35/2; ark. 14, obręb Wilda, połoŝony

zamówienia obejmuje: - budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany na działce nr 35/2; ark. 14, obręb Wilda, połoŝony 1 z 6 2010-04-19 14:35 Poznań: Wybudowanie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Fabrycznej 8, oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uŝytkowanie Numer ogłoszenia: 88701-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Dostawa oprogramowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nszw.pl Wrocław: Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i konfiguracją komputerów panelowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 7, 38-100 StrzyŜów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761002, faks 17 2761002.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 7, 38-100 StrzyŜów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761002, faks 17 2761002. StrzyŜów: Wymiana pokrycia dachu na budynku Domu Dziecka w ramach remontu zachowawczego obiektu pałacu naleŝącego do zespołu pałacowo - parkowego w StrzyŜowie Numer ogłoszenia: 445168-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 67080-2013; data zamieszczenia: 18.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 67080-2013; data zamieszczenia: 18.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-02-18 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Kompleksowe usługi bankowe obejmujące obsługę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja trzeciej edycji kampanii informacyjnej Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE I DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO EWIDENCJI DRÓG POWIATOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO

WYKONANIE I DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO EWIDENCJI DRÓG POWIATOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO 1 z 5 2013-05-16 09:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: WYKONANIE I DOSTAWA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 235564-2014; data zamieszczenia: 14.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 235564-2014; data zamieszczenia: 14.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-07-14 23:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bornesulinowo.pl/?page_id=14026 Borne Sulinowo: Zakup średniego samochodu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Sosnowiec: Czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi Numer ogłoszenia: 184625-2010; data zamieszczenia: 12.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scp-slask.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scp-slask.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scp-slask.pl Chorzów: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaŝy biletów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" Sp. z o.o., ul. Konarskiego 18C,

I. 1) NAZWA I ADRES: Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice Sp. z o.o., ul. Konarskiego 18C, Gliwice: PRZEPROWADZENIE 13 AUDYTÓW MONITOROWANYCH W RAMACH BADANIA AUDYT POZIOMU KREATYWNOŚCI I ABSORPCJI INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM RAPORTU Z KAŻDEGO Z PRZEPROWADZONYCH AUDYTÓW.

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa implantów i ekspanderów piersi oraz ekspanderów tkankowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj. Strona 1 z 6 Warszawa: Oszacowanie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Remontowo - Budowlanych WAM oraz Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego WAM Numer ogłoszenia: 44322-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE PL-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2008/S 239-318154 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Leasing operacyjny autobusu z opcją wykupu na potrzeby WORD w Warszawie Numer ogłoszenia: 36315-2010; data zamieszczenia: 22.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodz.bipzielonagora.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodz.bipzielonagora. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodz.bipzielonagora.pl/ Zielona Góra: Świadczenie usług opieki dziennej nad dziećmi w czasie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data zamieszczenia: 07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data zamieszczenia: 07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.losuchowola.edu.pl Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Kalety: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl 1 z 6 2015-10-01 14:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl Bydgoszcz: Dostawa 165 szt. zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl 1 z 5 2013-07-12 10:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl Warszawa: Współorganizacja III Europejskiego Kongresu Dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lubochnia: Realizacja Projektu Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego - Etap I - Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. 1 z 5 2010-04-02 09:33 Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń w zakresie modelowania procesów logistycznych resortu obrony narodowej w narzędziu ARIS. Nr sprawy 11/ZP/10 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Wola Krzysztoporska: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebicki.pl 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebicki.pl Poddębice: Wykonanie wraz z dostawą tablic rejestracyjnych oraz odbiór i

Bardziej szczegółowo

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r.

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r. Obszar III Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Cel operacyjny 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy 2 Cel operacyjny 3 Kontekst: Prezydencja Polski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Gdańsk: Dostawa serwera oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.leszno.pl Leszno: Cykl szkoleń dla kadry Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zapewnienie wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Steelhead

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov. 1 z 5 2015-08-17 13:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Kompleksowa organizacja 2-dniowej

Bardziej szczegółowo

modelu biznesowego funkcjonowania skonsolidowanych Spółek; 2) przedstawienie optymalnego modelu

modelu biznesowego funkcjonowania skonsolidowanych Spółek; 2) przedstawienie optymalnego modelu Page 1 of 6 Warszawa: świadczenie usług doradczych w związku z konsolidacją spółek: Dipservice w Warszawie S.A., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A., Składnica Księgarska sp. z o.o. oraz ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Warszawa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 Jawor: Materiały drukowane w ramach projektu pn. Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki kulturowej w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo