Warszawa, lipiec 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, lipiec 2011 r."

Transkrypt

1 Informacja w sprawie wytycznych dotyczących przekazywania informacji do Prezesa URE nt. zawartych/renegocjowanych kontraktów na zakup energii elektrycznej przez spółki obrotu Warszawa, lipiec 2011 r. 1

2 Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz w związku z obowiązkiem monitorowania przez Prezesa URE funkcjonowania systemu elektroenergetycznego uprzejmie proszę o przedstawianie informacji dotyczących zawartych/renegocjowanych kontraktów na zakup energii elektrycznej przez spółki obrotu w poniżej opisanej formie i terminie. Poniżej przedstawiono informację o sposobie wypełniania formularzy sprawozdawczych. W przypadku pojawienia się dodatkowych wątpliwości dotyczących tych formularzy, osobą wyznaczoną do kontaktu w URE jest Pan Grzegorz Pogorzelski, tel Zakres sprawozdawczości 1. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy kontraktów zawartych na lata kolejne następujące po roku sprawozdawczym (w roku 2011 należy sprawozdawać o kontraktach na zakup energii elektrycznej, które będą realizowane w 2012 r. lub w latach kolejnych). Ww. oznacza, że obowiązek sprawozdawczy nie dotyczy kontraktów, które zostały zawarte w danym roku kalendarzowym i ich realizacja kończy się w tym samym roku kalendarzowym (z wyjątkiem kontraktów rocznych). Ponadto obowiązek sprawozdawczy nie dotyczy kontraktów zawieranych na giełdzie towarowej oraz rynku bilansującym. W przypadku renegocjacji kontraktu w trakcie jego realizacji, informacje o tej renegocjacji należy przedstawić, jeżeli ma ona znaczący wpływ na wolumen (tj. tylko wtedy, gdy zmiana wolumenu jest większa o co najmniej 10% w stosunku do pierwotnie zgłoszonej wielkości) lub cenę energii elektrycznej dostarczanej w latach kolejnych (np. nastąpiła w trakcie 2011 r. renegocjacja umowy, w ramach której dostarczanie energii elektrycznej planowane jest w 2012 r. lub latach kolejnych). Należy jednak przedstawiać wszystkie kontrakty co najmniej roczne, niezależnie od momentu podpisania umowy zakupu. 2. Informacje proszę przedstawiać na dwóch formularzach: Załącznik 1 Formularz 1. Ankieta dotycząca zawartych/ renegocjowanych kontraktów na zakup energii przez spółki obrotu w danym miesiącu sprawozdawczym (w formie papierowej) oraz, Załącznik 2 Formularz 2. Ankieta zbiorcza dotycząca zawartych/ renegocjowanych kontraktów na zakup energii przez spółki obrotu dane zagregowane od początku pierwszego okresu sprawozdawczego (w formie elektronicznej). 3. Z obowiązku przesłania informacji wynikających z formularzy nie zwalnia fakt przesłania wcześniej Prezesowi URE informacji nt. poszczególnych umów na zakup energii elektrycznej na rok 2012 i lata kolejne na formularzu obowiązującym w 2009 r., 2010 r. i pierwszej połowie 2011 r. Niemniej jednak od momentu wejścia w życie 2

3 niniejszych wytycznych (tj. od lipca 2011 r.) obowiązek sprawozdawania o zawartych kontraktach zakupowych na poprzednim formularzu zostaje zniesiony. 4. Proszę wykazywać indywidualnie (w odrębnym wierszu), każdy zawarty/ renegocjowany kontrakt na zakup energii elektrycznej. Jeżeli spółka obrotu zawrze kilka kontraktów z jednym przedsiębiorstwem wówczas każdy kontrakt powinien być ujęty osobno. 5. W Formularzu 1 (Ankieta w formie papierowej) proszę nie agregować danych z obecnego okresu sprawozdawczego z danymi z okresu/okresów ubiegłego (tj. podawać w kolejnym sprawozdaniu informacji przesłanych w sprawozdaniach wcześniejszych). Przedstawiane dane powinny obejmować tylko dany okres sprawozdawczy. 6. W Formularzu 2 (Ankieta w formie elektronicznej) proszę przedstawiać wszystkie dane za poprzednie okresy sprawozdawcze (od daty zawarcia pierwszej umowy zakupu energii elektrycznej na 2012 r. lub lata kolejne) zaktualizowane o dane z obecnego okresu sprawozdawczego. Proszę zaktualizować dane również w przypadku renegocjacji kontraktu w trakcie jego realizacji, jeżeli ma ona wpływ na wolumen (gdy zmiana wolumenu jest większa o co najmniej 10% w stosunku do pierwotnie zgłoszonej wielkości) lub cenę energii elektrycznej dostarczanej w latach kolejnych (np. nastąpiła w trakcie 2011 r. renegocjacja umowy, w ramach której dostarczanie energii elektrycznej planowane jest w 2012 r. lub latach kolejnych). Wiersz zawierający dane o kontrakcie przed jego renegocjacją proszę zastąpić wierszem zawierającym zaktualizowane dane oraz proszę go zaznaczyć czerwonym kolorem wypełnienia. Proszę nie zamieszczać w tym formularzu danych dotyczących umów zrealizowanych (archiwalnych), tzn. proszę nie przedstawiać zapisów dotyczących umów, które już wygasły lub zostały rozwiązane. 7. Sprawozdania proszę nie przesyłać, gdy w danym okresie sprawozdawczym nie została zawarta lub renegocjowana żadna umowa. Okres sprawozdawczy 8. Okresy sprawozdawcze odpowiadają kolejnym miesiącom kalendarzowym roku. Wyjątkowo w pierwszej ankiecie proszę przesłać informacje o wszystkich umowach zakupu energii elektrycznej zawartych w przeszłości, w ramach których dostawa energii elektrycznej będzie miała miejsce w roku 2012 lub latach kolejnych. 3

4 Terminy i sposób przesyłania formularzy 9. Ankietę Formularz 2 proszę przesyłać w formacie Excel (lub wcześniejszej wersji tego programu plik z rozszerzeniem.xls) pocztą elektroniczną na adres e mail: w ciągu 5 dni kalendarzowych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. 10. W tytule maila i przesyłanego pliku proszę wpisać skróconą nazwę podmiotu oraz miesiąc i rok, który obejmuje ankieta (np. Tauron_ ). Wyjątkowo w pierwszej przesłanej ankiecie proszę zawrzeć w nazwie taki okres za jaki ankieta została wypełniona (od daty zawarcia pierwszej umowy zakupu energii elektrycznej na 2012 r. lub lata kolejne do końca obowiązującego miesięcznego okresu sprawozdawczego), zgodnie z informacją w pkt 8, zdanie drugie (np. ENION_ ). 11. Do wiadomości elektronicznej proszę nie załączać plików w innych formatach niż z rozszerzeniem.xls, np. z rozszerzeniem.pdf.jpg.doc. Proszę nie przesyłać pocztą elektroniczną skanu wiadomości przesłanej pocztą zwykłą. 12. Oprócz formy elektronicznej proszę wysłać (nadać) również do URE Ankietę Formularz 1 w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Promowania Konkurencji, ul. Chłodna 64, Warszawa w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca sprawozdawczego. Formularz powinien być podpisany przez osobę( y) upoważnioną( e) do reprezentowania przedsiębiorstwa. Nie ma potrzeby, aby załączać pismo przewodnie do formularza. Sposób prezentacji danych 13. Dane dotyczące cen i wartości zawarte w formularzach powinny być wykazane w wartościach netto (bez podatku VAT). 14. Kwoty w formularzach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Miejsca dziesiętne proszę oddzielić przecinkiem. 15. Daty proszę wpisywać zawsze w formacie rrrr mm dd, tj. rok miesiąc dzień (oddzielone myślnikiem a nie kropką). 1 Osoby wypełniające formularz w programie Excel 2007 mogą zapisać arkusz w starszej wersji tego programu. Zapisując plik należy w miejscu zapisz jako typ z listy rozwijanej wybrać opcję Skoroszyt programu Excel

5 Sposób wypełniania poszczególnych pozycji Formularza 1 Ankieta dotycząca zawartych/ renegocjowanych kontraktów na zakup energii przez spółki obrotu (w formie papierowej). 16. W komórce zawierającej tytuł formularza proszę wpisać miesiąc i rok, jaki obejmuje sprawozdanie. Tylko w pierwszym sprawozdaniu proszę podać okres za jaki ankieta została wypełniona zgodnie z informacją w pkt 10, zdanie drugie. 17. W kolumnie 2 Nazwa kontrahenta proszę podać nazwę przedsiębiorstwa z jakim spółka obrotu zawarła/renegocjowała umowę na zakup energii elektrycznej. 18. W kolumnie 3 proszę wpisać symbol oznaczający typ kontrahenta, z którym została zawarta/renegocjowana umowa zakupu energii elektrycznej, tj.: O przedsiębiorstwo obrotu, P przedsiębiorstwo przesyłu lub dystrybucji, W wytwórca. 19. W kolumnie 4 proszę podać datę zawarcia umowy zakupu energii elektrycznej (w formacie: rrrr mm dd). W przypadku umowy renegocjowanej w kolumnie 14 Uwagi proszę podać dodatkowo datę renegocjacji umowy. 20. W kolumnach od 5 do 6 proszę podać okres dostawy energii elektrycznej jaki obejmuje umowa (w formacie: rrrr mm dd). 21. W kolumnie 7 Rodzaj umowy proszę wpisać N, jeżeli umowa jest nowa lub R, jeżeli umowa jest renegocjowana. Renegocjacja umowy powinna być zgłaszana jedynie w przypadku gdy ma wpływ na cenę lub wolumen sprzedaży energii elektrycznej w kontrakcie (w przypadku wolumenu tylko wtedy, gdy zmiana wolumenu jest większa o co najmniej 10% w stosunku do pierwotnie zgłoszonej wielkości). 22. Wraz z podaniem danych o umowie renegocjowanej proszę w przypisie pod tabelą podać informację, które dane w umowie uległy zmianie i jakie były pierwotne wartości tych danych. 23. W kolumnie 8 Profil sprzedaży proszę wpisać symbol: Ps jeżeli umowa przewiduje stały wolumen dostaw w ciągu doby, Sz jeżeli umowa przewiduje dostawy energii elektrycznej w godzinach szczytowego zapotrzebowania, Ps+Sz jeżeli umowa przewiduje dostarczanie określonej ilości energii w paśmie i dodatkowej stałej ilości w szczycie, I w pozostałych przypadkach. 24. W kolumnie 9 Moc zakontraktowana proszę wpisać moc zakontraktowaną w każdej godzinie umowy, o ile umowa ją określa na stałym poziomie. W innym przypadku proszę pozostawić tę pozycję niewypełnioną. 25. W kolumnie 10 Wolumen zakontraktowanej energii elektrycznej proszę podać wolumen określony w zawartej/renegocjowanej umowie przez cały okres dostawy. W przypadku gdy umowa przewiduje oprócz energii elektrycznej, również sprzedaż innych produktów/usług, np. rezerw mocy wolumen energii proszę podać z wyłączeniem tych dodatkowych produktów/usług (patrz również pkt 27 zdanie ostatnie). W przypadku 5

6 umów wieloletnich, w których wolumen określono na okres dłuższy niż koniec bieżącego roku kalendarzowego, a umowa nie przewiduje zawierania porozumień transakcyjnych co roku, proszę w kolumnie 10 podać całkowity wolumen określony w umowie na wszystkie lata jej obowiązywania. Jeśli w takiej umowie jest jednak możliwe wskazanie wolumenów na poszczególne lata to proszę je odnotować w kolumnie 14 Uwagi. 26. W kolumnie 11 Cena jednostkowa sprzedaży energii elektrycznej w umowie (bez VAT) proszę podać cenę sprzedaży 1 MWh energii elektrycznej wynikającą z zapisów umowy (bez VAT). W przypadku gdy umowa przewiduje oprócz energii elektrycznej, również sprzedaż innych produktów/usług, np. rezerw mocy, opłaty za bilansowanie cenę energii proszę podać z wyłączeniem tych dodatkowych produktów/usług (patrz również pkt 27 zdanie ostatnie). W przypadku, gdy w umowie określony jest jedynie wzór na obliczenie ceny w zależności od zmian różnych czynników (np. indeksów giełdowych), w kolumnie 11 proszę podać prognozowaną cenę sprzedaży wolumenu określonego w kolumnie 10, z zaznaczeniem w kolumnie 14 Uwagi, iż jest to prognoza. Dodatkowo w takim przypadku, w kolumnie 14 Uwagi (lub pod tabelą) proszę podać formułę cenową z objaśnieniami, według której obliczana jest cena sprzedaży. 27. Kolumna 12 Wartość umowy (bez VAT) zasadniczo powinna odpowiadać iloczynowi kolumny 10 i 11. Proszę zwrócić uwagę, że wymaganą jednostką w kolumnie 12 Wartość umowy są tys. zł a nie zł. W przypadku gdy umowa przewiduje oprócz energii elektrycznej, również zakup innych produktów/usług, np. rezerw mocy, opłaty za bilansowanie wartość umowy proszę podać z wyłączeniem wartości tych dodatkowych produktów/usług. W takim przypadku w kolumnie 14 Uwagi proszę opisać jakie dodatkowe produkty/usługi przewiduje umowa oraz wartość, jaka wynika z zakupu tych dodatkowych produktów/usług. W kolumnie 14 Uwagi proszę też podać ilości i cenę jednostkową tych produktów/usług. 28. W kolumnie 13 Stopień pokrycia planowanego zużycia energii elektrycznej proszę wykazać, w jakim stopniu podpisane kontrakty pokrywają planowane zużycie energii elektrycznej przez odbiorców końcowych obsługiwanych przez Państwa spółkę. Odnosi się to tylko do przypadku, kiedy spółka obrotu zaopatruje odbiorców końcowych. W pozostałych przypadkach proszę wpisać nie dotyczy. 6

7 Sposób wypełniania poszczególnych pozycji Formularza 2 Ankieta zbiorcza dotycząca zawartych/ renegocjowanych kontraktów na zakup energii przez spółki obrotu (w formie elektronicznej). 29. Celem Ankiety Formularza 2 jest stworzenie jednolitej i zaktualizowanej bazy danych zawierającej informacje nt. wszystkich zawartych/renegocjowanych kontraktów na zakup energii elektrycznej przez spółki obrotu na lata kolejne. Formularz 2 jest wzorowany na Formularzu 1 z tą jednak różnicą, że został rozszerzony o dodatkowe 2 kolumny. Poszczególne komórki powinny być wypełniane w sposób umożliwiający przetwarzanie danych z Formularza 2 bez konieczności ich modyfikacji. Ewentualne komentarze powinny być zamieszczone jedynie w kolumnie 16 Uwagi. Proszę nie zamieszczać żadnych komentarzy lub odnośników pod zestawieniem ani wprowadzać ich do kolumn od 1 do 15. Proszę też nie dopisywać jednostek do kwot lub ilości (wartości w komórkach muszą zachować format liczbowy). 30. W kolumnie 1 Lp (liczba porządkowa) proszę podać kolejny numer rekordu celem ułatwienia ewentualnej weryfikacji danych. 31. W kolumnie 2 Data (ostatni dzień miesiąca za który były przekazane dane o kontrakcie na formularzu 1) proszę podać ostatni dzień miesiąca okresu sprawozdawczego, za który są podawane dane o poszczególnych kontraktach na formularzu 1 (w formacie: rrrr mmdd np. jeżeli dany kontrakt był zgłaszany na formularzu przekazywanym za lipiec 2011 r. należy podać datę ). 32. W kolumnie 3 Przedsiębiorstwo proszę podać skróconą nazwę podmiotu (spółki obrotu) przekazującego dane. 33. W kolumnie 4 Nazwa kontrahenta proszę podać nazwę przedsiębiorstwa z jakim spółka obrotu zawarła/renegocjowała umowę na zakup energii elektrycznej. 34. W kolumnie 5 proszę wpisać symbol oznaczający typ kontrahenta, z którym została zawarta/renegocjowana umowa zakupu energii elektrycznej, tj.: O przedsiębiorstwo obrotu, P przedsiębiorstwo przesyłu lub dystrybucji, W wytwórca. 35. W kolumnie 6 proszę podać datę zawarcia umowy zakupu energii elektrycznej (w formacie: rrrr mm dd). W przypadku umowy renegocjowanej w kolumnie 16 Uwagi proszę podać dodatkowo datę renegocjacji umowy. 36. W kolumnach od 7 do 8 proszę podać okres dostawy energii elektrycznej jaki obejmuje umowa (w formacie: rrrr mm dd). 37. W kolumnie 9 Rodzaj umowy proszę wpisać N, jeżeli umowa jest nowa lub R, jeżeli umowa jest renegocjowana. Renegocjacja umowy powinna być zgłaszana jedynie 7

8 w przypadku gdy ma wpływ na cenę lub wolumen sprzedaży energii elektrycznej w kontrakcie (w przypadku wolumenu tylko wtedy, gdy zmiana wolumenu jest większa o co najmniej 10% w stosunku do pierwotnie zgłoszonej wielkości). Proszę nie dublować danych o określonym kontrakcie w zestawieniu. Wiersz zawierający dane o kontrakcie przed jego renegocjacją proszę zastąpić wierszem zawierającym zaktualizowane dane. Wiersz zawierający zaktualizowane dane proszę zaznaczyć czerwonym kolorem wypełnienia. 38. Wraz z podaniem danych o umowie renegocjowanej proszę w kolumnie 16 Uwagi podać informacje, które dane w umowie uległy zmianie i jakie były pierwotne wartości tych danych. 39. W kolumnie 10 Profil sprzedaży proszę wpisać symbol: Ps jeżeli umowa przewiduje stały wolumen dostaw w ciągu doby, Sz jeżeli umowa przewiduje dostawy energii elektrycznej w godzinach szczytowego zapotrzebowania, Ps+Sz jeżeli umowa przewiduje dostarczanie określonej ilości energii w paśmie i dodatkowej stałej ilości w szczycie, I w pozostałych przypadkach. 40. W kolumnie 11 Moc zakontraktowana proszę wpisać moc zakontraktowaną w każdej godzinie umowy, o ile umowa ją określa na stałym poziomie. W innym przypadku proszę pozostawić tę pozycję niewypełnioną. 41. W kolumnie 12 Wolumen zakontraktowanej energii elektrycznej proszę podać wolumen określony w zawartej/renegocjowanej umowie przez cały okres dostawy. W przypadku gdy umowa przewiduje oprócz energii elektrycznej, również sprzedaż innych produktów/usług, np. rezerw mocy wolumen energii proszę podać z wyłączeniem tych dodatkowych produktów/usług. W przypadku umów wieloletnich, w których wolumen określono na okres dłuższy niż koniec bieżącego roku kalendarzowego, a umowa nie przewiduje zawierania porozumień transakcyjnych co roku, proszę w kolumnie 12 podać całkowity wolumen określony w umowie na wszystkie lata jej obowiązywania. Jeśli w takiej umowie jest jednak możliwe wskazanie wolumenów na poszczególne lata to proszę je odnotować w kolumnie 16 Uwagi. 42. W kolumnie 13 Cena jednostkowa sprzedaży energii elektrycznej w umowie (bez VAT) proszę podać cenę sprzedaży 1 MWh energii elektrycznej wynikającą z zapisów umowy (bez VAT). W przypadku gdy umowa przewiduje oprócz energii elektrycznej, również sprzedaż innych produktów/usług, np. rezerw mocy, opłaty za bilansowanie cenę energii proszę podać z wyłączeniem tych dodatkowych produktów/usług. W przypadku, gdy w umowie określony jest jedynie wzór na obliczenie ceny w zależności od zmian różnych czynników (np. indeksów giełdowych), w kolumnie 13 proszę podać prognozowaną cenę sprzedaży wolumenu określonego w kolumnie 12, z zaznaczeniem 8

9 w kolumnie 16 Uwagi, iż jest to prognoza. Dodatkowo w takim przypadku, w kolumnie 16 Uwagi proszę podać formułę cenową z objaśnieniami, według której obliczana jest cena sprzedaży. 43. Kolumna 14 Wartość umowy (bez VAT) zasadniczo powinna odpowiadać iloczynowi kolumny 12 i 13. Proszę zwrócić uwagę, że wymaganą jednostką w kolumnie 14 Wartość umowy są tys. zł a nie zł. W przypadku gdy umowa przewiduje oprócz energii elektrycznej, również zakup innych produktów/usług, np. rezerw mocy, opłaty za bilansowanie wartość umowy proszę podać z wyłączeniem wartości tych dodatkowych produktów/usług. W takim przypadku w kolumnie 16 Uwagi proszę opisać jakie dodatkowe produkty/usługi przewiduje umowa oraz wartość, jaka wynika z zakupu tych dodatkowych produktów/usług. W kolumnie 16 Uwagi proszę też podać ilości i cenę jednostkową tych produktów/usług. 44. W kolumnie 15 Stopień pokrycia planowanego zużycia energii elektrycznej proszę wykazać, w jakim stopniu podpisane kontrakty pokrywają planowane zużycie energii elektrycznej przez odbiorców końcowych obsługiwanych przez Państwa spółkę. Odnosi się to tylko do przypadku, kiedy spółka obrotu zaopatruje odbiorców końcowych. W pozostałych przypadkach proszę wpisać nie dotyczy. Dane proszę podać w formacie procentowym. UWAGA: W przypadku, gdy przedsiębiorstwo zawarło umowę ramową, w ramach której zawierane są porozumienia transakcyjne, określające na pewien okres wolumeny i ceny energii elektrycznej, w kolumnach formularza proszę podawać co do zasady dane wynikające z zapisów porozumień transakcyjnych. Natomiast jeżeli przedsiębiorstwo zawrze inną formę umowy (bez porozumień transakcyjnych), w której jest już określony wolumen, cena itd., wtedy proszę podać dane wynikające z takiej umowy. 9

Załącznik 4 do Informacji Prezesa URE Objaśnienia do formularzy nr 1 3

Załącznik 4 do Informacji Prezesa URE Objaśnienia do formularzy nr 1 3 Załącznik 4 do Informacji Prezesa URE Objaśnienia do formularzy nr 1 3 Formularz nr 1. Ankieta dotycząca zawartych/renegocjowanych umów, na podstawie których sprzedawana jest energia elektryczna na zasadach

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie Ujemnego Salda. Warszawa, stycznia 2017 r.

Rozliczanie Ujemnego Salda. Warszawa, stycznia 2017 r. Rozliczanie Ujemnego Salda Warszawa, 17-18 stycznia 2017 r. Plan prezentacji 1) Wstęp (zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej oraz wytwórcy, powstawanie ujemnego salda), 2) Schemat procesu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytania Oferenta

Odpowiedź na zapytania Oferenta Przetarg nieograniczony na:.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu Numer ogłoszenia: 97903-2016; data zamieszczenia: 22.06.2016

Bardziej szczegółowo

Czy do przesyłania rocznych sprawozdań muszę uzyskać zupełnie nowe login/hasło do portalu oraz login/hasło do przesłania sprawozdania?

Czy do przesyłania rocznych sprawozdań muszę uzyskać zupełnie nowe login/hasło do portalu oraz login/hasło do przesłania sprawozdania? Roczne sprawozdania pytania i odpowiedzi Czy do przesyłania rocznych sprawozdań muszę uzyskać zupełnie nowe login/hasło do portalu oraz login/hasło do przesłania sprawozdania? W celu przekazania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INF-U. Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON.

INF-U. Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON. 1. PODSTAWA PRAWNA INF-U WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KWOCIE OBNIŻENIA WPŁAT NA PFRON WYSTAWIANEJ PRZY POMOCY SYSTEMU e-pfron2. (dla wzoru informacji obowiązującej od dnia 01.07.2016) Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Pytanie i odpowiedzi. 1. Czy aktualnie obowiązujące umowy zawarte są na czas określony czy na czas nieokreślony? Na czas nieokreślony.

Pytanie i odpowiedzi. 1. Czy aktualnie obowiązujące umowy zawarte są na czas określony czy na czas nieokreślony? Na czas nieokreślony. Pytanie i odpowiedzi 1. Czy aktualnie obowiązujące umowy zawarte są na czas określony czy na czas nieokreślony? Na czas nieokreślony. 2. Jaki jest termin wypowiedzenie aktualnie obowiązujących umów? Kto

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o. o., Stary Las

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o., Stary Las Starogard Gdański: dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las. Numer ogłoszenia: 485028-2012; data zamieszczenia: 03.12.2012

Bardziej szczegółowo

Umowa nr KGZEE/2017. a... z siedzibą w.. wpisanym przez. do... pod numerem.., NIP... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez...

Umowa nr KGZEE/2017. a... z siedzibą w.. wpisanym przez. do... pod numerem.., NIP... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez... Umowa nr KGZEE/2017 Zawarta w dniu..... 2017 r. w Krakowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków, wpisaną przez

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Załącznik Nr 6 do regulaminu Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Przed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z instrukcją wypełniania. 1. Zamawiający Nazwa zamawiającego: Adres:

Bardziej szczegółowo

Procedura monitorowania projektów własnych nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej.

Procedura monitorowania projektów własnych nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej. Instrukcja wypełniania Ankiety dotyczącej projektów własnych realizowanych przez Komórki Organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne przy współudziale

Bardziej szczegółowo

Odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej

Odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej Odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej Władysław Mielczarski Politechnika Łódzka, Instytut Badań Systemowych PAN Przedstawiany artykuł został zainspirowany dyskusjami w czasie konferencji Rynki Energii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania I. Wypełnianie formularza wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA IMPORTOWANIA FAKTUR DO SPRAWOZDANIA W SYSTEMIE WITKAC.PL

INSTRUKCJA IMPORTOWANIA FAKTUR DO SPRAWOZDANIA W SYSTEMIE WITKAC.PL INSTRUKCJA IMPORTOWANIA FAKTUR DO SPRAWOZDANIA W SYSTEMIE WITKAC.PL Spis treści 1. Import faktur do systemu Witkac.pl... 3 1.1. Plik z listą dokumentów finansowych (faktur/rachunków)... 4 1.1.1. Wypełnianie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat operacyjnych na rynku kasowym i terminowym Październik 2010 r. Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Rozliczenia za energię elektryczną Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Katowice, 2013 przedsiębiorstwo energetyczne Spółka obrotu Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Tauron Sprzedaż GZE

Bardziej szczegółowo

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nowy Targ, dnia 11.07.2014 roku Nasz znak: MCSiR.2512.36.4.2014 II Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Stadion im. J. Piłsudskiego ul.

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 24 kwietnia 2013 r. SEO.271.6.5.2013

Gryfino, dnia 24 kwietnia 2013 r. SEO.271.6.5.2013 Gryfino, dnia 24 kwietnia 2013 r. SEO.271.6.5.2013 Dotyczy: zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej

Bardziej szczegółowo

G-10.4(D)k. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej

G-10.4(D)k. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.4(D)k Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

Pytania oferentów. 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Pytania oferentów. 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? Pytania oferentów 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 2. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X, G1X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIANIA PLIKÓW:

INSTRUKCJA UZUPEŁNIANIA PLIKÓW: INSTRUKCJA UZUPEŁNIANIA PLIKÓW: Cennik: Plik typu MS Excel w wersji 2003. Budowa nazwy pliku zawierającego informacje o cenie danej grupy: RRRR_Grupa_Nr_X_CENNIK_r.xls, gdzie: RRRR rok ogłoszenia procedury

Bardziej szczegółowo

Hala Gorce Al. Tysiąclecia 74, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

Hala Gorce Al. Tysiąclecia 74, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Hala Gorce Al. Tysiąclecia 74, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Nowy Targ, dnia 14.08.2014 r. Nasz znak: MCSiR.2512.49.1.2014 Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 1 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 1 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 1962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. DSW 461 5(1)/2014/AKr Panie/Panowie Prezesi Przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu

Bardziej szczegółowo

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r.

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Gmina Krasne, 36-007 Krasne 121 tel. (017) 85 55 292, fax. (017) 855-52-67, UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Np. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIKROPROJEKTU W RAMACH PROGRAMU IW INTERREG III A

Np. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIKROPROJEKTU W RAMACH PROGRAMU IW INTERREG III A INSTRUKCJA DO WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI MIKROPROJEKTU W RAMACH PROGRAMU INTERREG III A 2004-2006 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Sprawozdanie powinno zostać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej aktualizacja: 09/01/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM KOMPUTERZE

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul...,

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul..., Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Zawarta w dniu.. 2012 r. pomiędzy Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP reprezentowanym przez:... Dyrektor zwanym dalej Zamawiającym, a:..., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404430-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2017/S 197-404430 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o.

Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o. Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o. a.wolosz@pkpenergetyka.pl 21 października 2006/ 1 Akty prawne wyznaczające kształt REE Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 04 grudnia 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie al. M Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn. WYKONAWCY wszyscy LO-1/261-0031/15/2804

Olsztyn, 04 grudnia 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie al. M Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn. WYKONAWCY wszyscy LO-1/261-0031/15/2804 Olsztyn, 04 grudnia 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie al. M Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn WYKONAWCY wszyscy LO-1/261-0031/15/2804 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Informacje o Zamawiającym Izba Skarbowa

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A.

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. obowiązującej od dnia 01.01.2017 r. www.gkpge.pl Taryfa dla Energii Elektrycznej na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSD/....../2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU OPOLE@ANR.GOV.PL Opole, dn. 21.01.2015 r. Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. 1. Przedmiot zamówienia.

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 3 Pouczenie co do sposobu wypełniania WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO Wzór sprawozdania należy wypełnić czytelnie wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami

Bardziej szczegółowo

Umowa na pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa na pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa na pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... 2008 roku w Warszawie pomiędzy: Towarową Giełdą Energii S. A. Siedziba: ul. Poleczki 23 bud. H,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1(w)k. Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1(w)k. Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.1(w)k Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Prawnik z Energią z dnia 20.04.2015r.

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Prawnik z Energią z dnia 20.04.2015r. REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Prawnik z Energią z dnia 20.04.2015r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 4 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA OFERTY.

Bardziej szczegółowo

3. Tabela cen i stawek opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń

3. Tabela cen i stawek opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń Cennik dla Pakietu Energia Łączy Taryfy Czerwone kwh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G Definicje O ile z postanowień niniejszego cennika ( Cennik ) nie wynika inaczej, pojęcia w nim użyte

Bardziej szczegółowo

2 z 5 2015-10-09 15:01

2 z 5 2015-10-09 15:01 1 z 5 2015-10-09 15:01 Kluki: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 268592-2015; data zamieszczenia: 09.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) 1) )Niepotrzebne skreślić. Wszędzie tam gdzie występuje 1) ) należy odnieść się do polecenia Niepotrzebne skreślić. 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2017 r. Nr postępowania: PZ/4/2017/EP/EX ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2017 r. Nr postępowania: PZ/4/2017/EP/EX ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2017 r. Nr postępowania: PZ/4/2017/EP/EX ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Excento Sp. z o.o. ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 GDAŃSK NIP 9571068929 REGON 221890770

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO. Umowa Nr - wzór dotycząca sprzedaży - zakupu energii elektrycznej do W dniu.. pomiędzy z siedzibą:., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul...,

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul..., Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Zawarta w dniu.. 2012 r. pomiędzy Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP reprezentowanym przez:... Dyrektor zwanym dalej Zamawiającym, a:..., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RE Giełda Energii. Wykład 4

RE Giełda Energii. Wykład 4 RE Giełda Energii Wykład 4 Rynek konkurencyjny i regulowany Trzy możliwości sprzedaży (rynek hurtowy) Kontrakt dwustronny Giełda Energii Rynek Bilansujący Giełda Energii Giełda Rynek Dnia Następnego System

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis projektu

Załącznik nr 1 Opis projektu Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania I. Wypełnianie formularza wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek powinien być

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/--/--/----/--

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/--/--/----/-- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/--/--/----/-- Niniejsza umowa sprzedaży energii elektrycznej (dalej zwana Umową ) zawarta została w Bielsku-Białej w dniu..., pomiędzy: z siedzibą w.. NIP, REGON

Bardziej szczegółowo

Pytania oferentów. 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Pytania oferentów. 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? Pytania oferentów 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 2. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X, G1X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Bardziej szczegółowo

Przekreśleniem i żółtym tłem oznaczono treść, którą proponujemy usunąć. Kolorem czerwonym wpisano treść, którą proponujemy dodać.

Przekreśleniem i żółtym tłem oznaczono treść, którą proponujemy usunąć. Kolorem czerwonym wpisano treść, którą proponujemy dodać. Przekreśleniem i żółtym tłem oznaczono treść, którą proponujemy usunąć. Kolorem czerwonym wpisano treść, którą proponujemy dodać. WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO www.ratownictwo.org Załącznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ułatwiająca wypełnienie Państwu formularza Raportu Rocznego w ramach Programu Patent Plus

Instrukcja ułatwiająca wypełnienie Państwu formularza Raportu Rocznego w ramach Programu Patent Plus 1 Instrukcja ułatwiająca wypełnienie Państwu formularza Raportu Rocznego w ramach Programu Patent Plus RAPORT ROCZNY z realizacji zadań w roku.. w ramach programu,,kreator innowacyjności- wsparcie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Tokaj specjalista Kielce 2011 r. Wytwarzanie zakup Obrót Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego?

Jak wypełnić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego? Jak wypełnić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego? Jeśli organizacja otrzymała w tym roku dotację w ramach otwartego konkursu ofert, po zrealizowaniu zadania czeka ją sporządzenie sprawozdania.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 1. Informacje niezbędne do sprawdzenia prawidłowości stosowania wysokości opłat interchange (załącznik nr 1) 2 Organizacja kartowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) Pouczenie

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7 Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK

FORMULARZ OFERTY KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK FORMULARZ OFERTY KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK.., dnia.. DANE WYKONAWCY : Nazwa: Adres: Adres e-mail: Ja/My

Bardziej szczegółowo

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole.

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole. WZÓR Załącznik nr 5 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia na zakup: Paliwo l.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia na zakup: Paliwo l. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.08.2017 na zakup: Paliwo 30 720 l. 1. Nazwa Zamawiającego 3N SOLUTIONS Spółka z o.o. ul. Złota 61/100 00-819 Warszawa NIP: 5213388077 2. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 117/23/11 z dnia 13 czerwca 2011 r. Szczegółowe zasady wchodzą w życie z dniem 1 lipca

Bardziej szczegółowo

DEK-I-u. (dla wzoru deklaracji zwykłej obowiązującej za okresy sprawozdawcze od oraz korygującej bez względu na okres sprawozdawczy)

DEK-I-u. (dla wzoru deklaracji zwykłej obowiązującej za okresy sprawozdawcze od oraz korygującej bez względu na okres sprawozdawczy) DEK-I-u WYJAŚNIENIA DO DEKLARACJI - KORZYSTANIE Z OBNIŻENIA WPŁAT SKŁADANEJ ZARZĄDOWI PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron2) 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja notowania białych certyfikatów

Koncepcja notowania białych certyfikatów Koncepcja notowania białych certyfikatów Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii SA Warszawa, 05 kwietnia 2006 www.polpx.pl polpx@polpx.pl Debata BIAŁE CERTYFIKATY wysoka efektywność

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dane wykonawcy Nazwa firmy:... Siedziba:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

FORMULARZ OFERTOWY Dane wykonawcy Nazwa firmy:... Siedziba:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy IR.271.9.2013 FORMULARZ OFERTOWY Dane wykonawcy Nazwa firmy:...... Siedziba:...... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Wszędzie, tam gdzie występuje 1) należy odnieść się do polecenia niepotrzebne skreślić. z wykonania... (tytuł ) tytuł ustalony w umowie i ofercie. w okresie

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PRZETARGI NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PRZETARGI NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZETARGI NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ OPRACOWAŁO BIURO INŻYNIERA MIEJSKIEGO mgr inż. Aneta Skorek mgr inż. Aneta Myga mgr inż. Artur Jacewicz mgr inż. Bożena Herbuś Wykorzystanie poniższych materiałów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej 1 1. Identyfikacja obiektu 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2018

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2018 WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2018 Niniejszy wyciąg odnosi się do Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

Or.A. 0713/2252/17 UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Or.A. 0713/2252/17 UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Or.A. 0713/2252/17 UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Informacja o projekcie: Tytuł Projekt rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej Autor Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-11g

Objaśnienia do formularza G-11g Objaśnienia do formularza G-11g Objaśnienia dotyczą wzoru formularza zawierającego dane półroczne za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. i od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz dane roczne za okres

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-PRZYRODNICZA W POZNANIU

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-PRZYRODNICZA W POZNANIU EXCEL - FORMATOWANIE WARUNKOWE ZADANIE 1. (4 punkty) Otwórz plik o nazwie Excel-dane2.xls i zapisz go na swoim dysku pod nazwą Daty.xls. 1. Wpisać dzisiejszą datę do wskazanej komórki zgodnie z formatem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA RAPORTU ROCZNEGO INNOTECH III KONKURS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA RAPORTU ROCZNEGO INNOTECH III KONKURS INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA RAPORTU ROCZNEGO INNOTECH III KONKURS INFORMACJE OGÓLNE 1. Raport roczny Wykonawca przedkłada w terminie do dnia 31 marca każdego roku Projektu po zawarciu Umowy, o ile

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 30/6/14 z dnia 3 lutego 2014r. Szczegółowe zasady wchodzą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Załącznik nr 5. Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: Załącznik nr 5 WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytania Wykonawców

Odpowiedź na zapytania Wykonawców Gmina Radzionków 10-10-2017 r. Uczestnicy postępowania przetargowego Odpowiedź na zapytania Wykonawców Gmina Radzionków prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

INF 1. Należy wpisać kod pocztowy. Pozycja zawsze winna być wypełniona. INF-1 1 / 5

INF 1. Należy wpisać kod pocztowy. Pozycja zawsze winna być wypełniona. INF-1 1 / 5 INF 1 OBJAŚNIENIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 LIPCA 2003 R. INFORMACJI MIESIĘCZNYCH SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKŁADANYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO 1.. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA Załącznik nr 13 do SIWZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA 1. Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego oraz prawa i obowiązki stron wynikające z wykonania niniejszych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Pytanie 1 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

Szanowni Państwo Pytanie 1 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); Szanowni Państwo W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn. "Zakup energii elektrycznej dla PGK Żyrardów Sp. z o.o.", nr sprawy ZP.TT.3.2017 oraz na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r.

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r. MINISTERSTWO ENERGII Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.4(Ob)k Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną za kwartał... 2016

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY X Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Prószków, dn. 05.10.2016 r. ZAPROSZENIE DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO (wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. Załącznik nr 6 WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 5 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia

Warszawa, dnia Warszawa, dnia 07.11.2016 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO nr Nr GSE/KK/01/10/2016, zwane dalej Ogłoszeniem 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Luty Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Luty Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] RAPORT MIESIĘCZNY 2004 150,00 Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 średni kurs ważony

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Programu uwolnienia gazu. Projekt do konsultacji społecznych z dnia 13 lutego 2012r.

Uwagi do projektu Programu uwolnienia gazu. Projekt do konsultacji społecznych z dnia 13 lutego 2012r. zgłaszane przez Grupa LOTOS data 09.03.2012 Uwagi do projektu Programu uwolnienia gazu. Projekt do konsultacji społecznych z dnia 13 lutego 2012r. Lp 1 Str. 6 i 14 Str.6: W aukcjach PUG PGNiG S.A. nie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie jest możliwe podbicie benchmarku ustawowego średniej ceny energii

Dlaczego nie jest możliwe podbicie benchmarku ustawowego średniej ceny energii Dlaczego nie jest możliwe podbicie benchmarku ustawowego średniej ceny energii Katarzyna Balla Warszawa, 10.12.2015 r. 1 Benchmark cenowy ustawa o OZE Tryb sprzedaży energii elektrycznej po wygraniu aukcji

Bardziej szczegółowo

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Wojciech Głąb Dyrektor Szkoły

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Wojciech Głąb Dyrektor Szkoły SOSW.KS.24.20.2015 Jarosław, dnia 07.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - ROZEZNANIE RYNKU na zakup energii elektrycznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania I. Wypełnianie formularza wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek powinien być

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Zwoleń, dnia.04.08.2015 r. Znak sprawy: ESZ.272.2.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ I Zamawiający: Powiat Zwoleński z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wł. Jagiełły 4 zaprasza do składania propozycji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.7

Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2014 r. Celem sprawozdania G-10.7 jest badanie przepływów energii elektrycznej oraz obliczenie strat i współczynnika strat sieciowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Polska-Grudziądz: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Polska-Grudziądz: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225483-2017:text:pl:html Polska-Grudziądz: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2017/S 112-225483 Sprostowanie

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie obiektów Gminy Dąbrowa Zielona w energię elektryczną.

Zaopatrzenie obiektów Gminy Dąbrowa Zielona w energię elektryczną. 1. Informacje o Zamawiającym Nazwa Zamawiającego Gmina Dąbrowa Zielona NIP 949 219 57 63 Miejscowość 42-265 Dąbrowa Zielona Adres Plac Kościuszki 31 Strona internetowa www.bip.dabrowazielona.pl Godziny

Bardziej szczegółowo