Z WYKONANIA ZADAŃ MIĘDZY SESJAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z WYKONANIA ZADAŃ MIĘDZY SESJAMI 9.01.2013-6.02.2013"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA ZADAŃ MIĘDZY SESJAMI Łomianki, luty 2013 rok z up. ~UR B STRZAŁO~'''ANEK ~'ek EKRETARZ

2 I ADMINISTRACJA W okresie sprawozdawczym od r. do r. przyjęto 1594 pism, które zostały zaewidencjonowane w "Systemie Elektronicznego Monitorowania Pracy- SEMP". Zestawienie wydanych decyzji, postanowień i zaświadczeń ilustruje poniższa tabela: CZYNNOSC ADMINISTRACY JNA LICZBA SPRAW Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej Liczba wniosków przekazanych drogą elektroniczną do CEIDG, w tym: 234 wpis HI zmiana 15:) zmiana z zawieszeniem 16 zmiana ze wznowieniem 1 zmiana z zakończeniem 17 zakończenie zawieszenie 8 wznowienie Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 27 spożycia poza miejscem sprzedaży Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 6 do spożycia w miejscu sprzedaży Liczba przyjetych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowvch w 2012 r. 81 Liczba decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 12 Liczba wydanych zaśw. o dokonaniu op/aty za zezw. Na sprzed. nap. alkoh. 2 ~- Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami podziały nieruchomości - sprawy rozpoczęte postanowieniami 9 podziały nieruchomości - sprawy zakończone decyzjami 4 wydawanie informacji adresowych 18- ~- sprawy różne 7 ~- - Zarząd nieruchomościami 16 - Do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego Zlożone zostały 4 wniosków o dokonanie zrr ian w ewidencji gruntów. Przygotowano 5 wniosków do sądu księgowieczystego o ujawnienie prawa własności na rzecz Gminy Łomianki Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję naliczają odszkodowanie w wysokości zł, za część działek drogowych ulica Kamińskiego i Kościelna Droga.,,-,- NabyGie-(darowizna) udziału 1/3 w działce drogowej położonej w Dziekanowie Leśnym - działka ewid. 110/34 o pow. 0,0431 ha - część ulicy Bolka i Lolka - A 276/ Referat Gospodarki Przestrzennej Zawiadomienia o wszczęciu postępowania adm. 8 Wypisy z planu zagospodarowania + studium 10 - Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie, który r. stracił ważność 10 Postanowienia o zawieszeniu postępowania/podjęciu postępowania i prostujące błędy 10 - pisarskie lub oczywiste omyłki Decyzje o warunkach zabudowy, zmiany i przepisania 13 Strona 2 z 23

3 ~- f Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 1 Analizy urbanistyczne 14 Projekty decyzji 19 Referat Ochrony Środowiska Decyzje - zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 13 decyzji Wnioski do Starosty o wydanie zezwolenia na wvcnke drzew 2 wnioski 1 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 1 opinia 1 wniosek Wpisy do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4 wpisy od właścicieli nieruchomości - Īnformacja publiczna 4 odpowiedzl Refł~rat Spraw Obywatelskich Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w mieście i gminie Łomianki 230!:i2 Zameldowanie na pobyt stały 43 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 m- c e 51 Zameldowanie na pobyt czasowv cudzoziemców 16 Prze!meldowanie na pobyt stały w obrębie gminy 16 Wymeldowanie z pobytu stałego 40 Poświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały 12~i - Przepracowane akty: urodzenia, małżeństwa i zgonu 41 Īnformacje adresowe dla instytucji oraz organów ścigania 18l: WPr()wadzenie korekt i sprostowań do bazy komputerowej 1641 Wydane dowody osobiste 161 -, Wnioski o wydanie dowodu osoblsteqo 231 ~!:ąpiono o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL 24 ''- Unieważnione dowody osobiste 174 Urząd Stanu Cywilnego ~_zgonu 9 Akty małżeństwa 1 - Ākt urodzenia 1 ~?je administracyjne 3 Wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego 109 ~wnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 1 Oświadczenie o powrocie do nazwiska (po rozwodzie) noszonego przed zawarciem 1 małżeństwa - Referat Podatków i Opłat Lokalnych ~:~je dotyczące zmian w podatku od nieruchomości 8 ~:~je dotvczace zwrotu opłaty skarbowej 2 Postęnowienia dotyczące zmian w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 6 Postanowienia dotyczące zmian w podatku od nieruchomości 12 Strona 3 z 23

4 Postanowienie o rozksięgowaniu 43 Zaświadczenia potwierdzające wymiar podatku oraz o niezaleqaniu w podatkach n Wezwania do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego- 2!:i7 osqby fizyczne WE~zwania do złożenia deklaracji - osoby prawne ",.4:. Upomnienia wysłane do osób fizycznych 843 Zawiadomienia podatników ':' ", Korespondencja podatkowa oraz z Urzędem Skarbowym 23 Tytuły wykonawcze: I mandaty 64 Noty przeksięgowujące: =:~osoby fizyczne I 33 Wpłaty bankowe i inkaso: osoby fizyczne 6~!0 osoby prawne 1so środki transportu 1l Deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości złożone przez osoby prawne 2~,O Srodki transportowe upomnienia Ei deklaracje przyjęte i wprowadzone do bazy środków transportowych n =:~Przyjęte decyzje Gospodarka odpadami I 4<3 1. Powiatowe Biuro Geodezji, Katastru i Gospodarki Mieniem przesłało 211 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków. 2, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przesłał: 9 decyzji pozwolenia na użytkowanie budynków; 18 kopii zawiadomień o obiektach budowlanych przyjętych do użytkowania. 3. Wydział Komunikacji i Transportu zawiadomił o 7 zmianach (zarejestrowanie/wyrejestrowanie). 4, Od 29 stycznia 2013 r. trwa wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla osób fizycznych. Wystawiono decyzji wymiarowych. Pracownicy wymiaru segregują decyzje - dla mieszkańców gminy zostaną doręczone przez pracowników urzędu, straży miejskiej i sołtysów, dla pozostałych podatników decyzje są wysyłane przez pocztę, ~~ODARKAPRZESTRZENNA Zestawienie projektów i zadań prowadzonych w przez zespół planistyczny. 1. W ramach prac nad tworzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe sporządzono protokół z pierwszej dyskusji publicznej dotyczącej ustaleń planu. Od 18 stycznia 2013 r. trwa drugie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, W dniu 25 stycznia 2013 r. odbyła się dyskusja publiczna nad ustaleniami planu, z której sporządzany jest obecnie protokół. Trwa zbieranie uwag. 2. W ramach prac nad sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne projekt planu został skierowany do odpowiednich instytucji uzgadniających i opiniujących oraz wystąpiono do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie przeznaczenia Strona 4 z 23

5 gruntów rolnych klasy III o powierzchni 0,8861 ha na cele nierolnicze. Trwają prace nad sporządzeniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. J W ramach prac nad sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej projekt został wysłany do instytucji uzgadniających i opiniujących. Prace nad wnioskiem o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III o pow. 0,8705 ha na cele nierolnicze są na ukończeniu. 4. Przygotowano projekt umowy oraz niezbędne dokumenty do ogłoszenia o zbieraniu ofert na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łomianki Prochownia", jednocześnie trwają negocjacje z firmą, która mogłaby podjąć się wykonania planu. 5. Przedstawiciele referatu uczestniczyli w spotkaniu przedstawicieli gmin sąsiednich, które dotyczyło zawiązania współpracy w ramach projektu zintegrowanego systemu transportu publicznego _.. pojazdu szynowego na trasie Młociny - Łomianki - Modlin. Wspólnie z Biurem Integracji Europejskiej przygotowano i złożono wniosek o przyznanie dotacji w ramach konkursu na działania wspierające jst w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 6. Wysłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zapytanie o zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Łomlanki Prochownia, obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków Wrzosów, obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski, obszaru północne] części sołectwa Dziekanów Nowy. 7. Zorganizowano spotkanie firmy RDH Architekci Urbaniści z kierownikami referatów.technicznych" urzędu miejskiego w ramach konsultacji analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Łomianek. I OCH~ONAŚRODOWISKA KONTROLOWANE PRACE NA CELE SPOŁECZNE WYKONYWANE PRZEZ OSOBY SKIEROWANE P:~ZEZ SĄD W ramach ww. prac: porządkowanie gminnych placów zabaw; odśnieżono alejki na Cmentarzu Komunalnym oraz Cmentarzu Wojennym w Kiełpinie; odśnieżono place przy miejscach pamięci narodowej; odśnieżono chodniki nie ujęte w zimowym utrzymaniu. INNE Oględziny i zapoznanie się z zasadami funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów w Pruszkowie. Przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu inwesty:ji celu publicznego dla planowanej inwestycji gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Brukowej. Opracowanie sprawozdania z korzystania ze środowiska za II półrocze 2012 r. Uzgodnienie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym po zmianach wprowadzonych przez nadzór prawny Wojewody. Analiza ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania "Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki" oraz złożenie wniosku o wszczęcie procedury przetargowej. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej w związku z nowym systemem gospodarowania oc padami Strona 5 z 23

6 komunalnymi. Podpisanie porozumienia na organizację obsługę Czasowego Punktu Zbiórki Zużyteqc Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ostatnim czasie w wyniku wyboru ofert najkorzystniejszych zawarto umowy na: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z firmą DEL TA Spółka akcyjna ul. Dzielna 21 m Warszawa; wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Łomianki Część I Wywóz nieczystości ciekłych z obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z 0.0., ul. Rolnicza 244, Łomianki; wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Łomianki Część II Wywóz odpadów stałych z obiektów na terenie gminy Łomianki z elementami segregacji z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z 0.0. ul. Obozowa 43, Warszawa; uzupełnienie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy z firmą PZM WIMET :Zbigniew Wiśniewski sp. j. ul. Krucza 2, Józefów k/otwocka; utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki w 2013 r. z firmą "BYS" INojciech Byśkiniewicz ul. Arkuszowa 43, Warszawa; konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w 2013 r. z firmą BUDWEX Mi :~czysław Wasilewski Truskaw ul. 3 Maja Izabelin; zakup paliwa do samochodów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Łomiankach z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ŻAR" Arkadiusz Saczewski ul. Sokołowska , Siedlce; W postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę kruszywa żużlowego stalowniczego dla potrzeb remontu dróg na terenie Gminy comlanki najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "KRUSZYWOSORT" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka ul. Marglowa 83, Radom; Komisja Przetargowa jest w trakcie oceny ofert w postępowaniu na: wycinkę, pielęgnację, konserwację i korektę drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Lomianki - wpłynęło 15 ofert; Komisja przetargowa jest w trakcie prac nad wszczęciem postępowania: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania: Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym - zad 19/12; kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej w Łomlsnkach; wykonanie projektu budowlano -wykonawczego oświetlenia al. Chopina od Paderewskiego w derunku ul. Wiślanej na długości ok. 530 mb dla zadania: Wykonanie oświetlenia alchopina od Paderewskiego w kierunku ul. Wiślanej - zad 13/13; wykonanie projektu budowlano -wykonawczego oświetlenia ul. Jesionowej na długości ok. 170 mb dla zadania: Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej - zad 12/13; wykonanie projektu budowlano -wykonawczego oświetlenia ul. Jarzębinowej na długości ok. 120 mb dla zadania: Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej - zad 11/13; wykonanie projektu budowlano -wykonawczego oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej na długości ok mb dla zadania: Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej - zad 14/13; Strona 6 z 23

7 wykonanie projektu budowlano -wykonawczego oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na oclcinku od ul. Wiosennej do ul. Kołłataja na długości ok. 740 mb dla zadania: Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Kołłataja zad.10/13; II oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie dróg na terenie gminy Łomianki w 2013 r. w zakresie: Odbiór przeterminowanych leków z wyznaczonych obiektów; Dzierżawa i serwis przenośnych kabin sanitamych; Odwodnienie ulic, wypompowywanie wód opadowych; Konserwacja odwodnienia ulicznego (wpustów, studni chłonnych, przykanalików i separatorów) 41 równanie dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Łomianki. [JNroRMACJA I PROMOCJA 1. Przygotowano 2 zarządzenia: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku, w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - prace komisji w toku. 2. Trwa rozliczanie dotacji przyznanych w 2012 roku na realizację zadań publicznych. 3. Obecnie trwa przeprowadzanie akcji "Zima w mieście 2013". 4. Referat uczestniczył w Wielkiej Orkiestrze Swiątecznej Pomocy 2013 w Łomiankach, 68 rocznicy wyzwolenia Łomianek, 150 Rocznica Powstania Styczniowego, konsultacjach społecznych w sprawie zarządzania odpadami komunalnymi, spotkaniu przedstawicieli samorządów gmin ościennych - partnerów projektu planów rozwoju obszarów. 5. Zorganizowano kulig wraz z ogniskiem dla około 110 uczniów z terenu Gminy Łomianki. 6. Sporządzono i wysłano pisma do Zarządów Osiedli w Łomiankach informujące o wysokości funduszy osiedlowych w 2013 r. Osiedla mają czas do końca marca aby zorganizować spotkania z mieszkańcami i rozdysponować środki na cele społeczne służące mieszkańcom danego Osiedla. 7. W dniu 11 stycznia pod budynkiem Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 71 przeprowadzona została mammografia. Przebadano 43 pacjentki. 8. W dniu 16 stycznia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim podczas Konferencji.Połączenle szynowe Młociny Łomianki Modlin. Potrzeby i możliwości" samorządowcy z Warszawy i podwarszawskich gmin dyskutowali o potrzebnych dla całej aglomeracji rozwiązaniach transportowych. Współorganizatorem spotkania był Burmistrz Łomianek - udział, relacja. I EDUKACJA 1. Rozliczono za styczeń 2013 r.: 16 umów z rodzicami o zwrot kosztów dowożenia niepełnosp rawnych dzieci własnym samochodem, 5 umów o zwrot kosztów przejazdu: ucznia do szkoły oraz do przedszkota czworo dzieci pięcioletnich i ich opiekunów środkami komunikacji publicznej, umowę na opiekę nad uczennicą dowożoną do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie i umowy na opiekę nad uczniami dowożonymi z Kępy Kiełpińskiej do Gimnazjum nr 1 w Łomiankach oraz umowę z TOM-TRAN SPORT na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Warszawie. 2. Przygotowano: zamówienie na 14 miesięcznych biletów ulgowych na luty 2013 dla uczniów oojeżdżaiących do gimnazjum i szkoly podstawowej, 15 umów dla nauczycieli na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i opiekuńczych w ramach akcji "Zima w mieście 2013". 3. Dokonano wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Łomianki pod nr 15 Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Krasnale". Strona 7 z 23

8 4. Przeprowadzono kontrolę lokalu żłobka przed wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez burmistrza Łomianek w zakresie wymagań lokalowych i sanitamych do:yczących żłobków i klubów dziecięcych. 5. Wydano 5 upoważnień do dostępu do bazy danych SIO dla dyrektorów i upoważnionych pracowników szkół i placówek oświatowych wpisanych do RSPO. 6. Sporządzono sprawozdanie zbiorcze za 2012 r. z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łomianki, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której mowa wart. 30a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela i przekazano go dyrektorom szkół, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łomiankach, ZNP, MEN oraz RIO w Warszawie. 7. Przygotowano 10 umów na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 6 umów dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz 2 umowy dla niepublicznych szkół podstawowych na okres I - VI 2013 r. 8. Zorganizowano akcję "Zima w mieście 2013": Szkoła Podstawowa w Sadowej, ul. Strzelecka 35 od 28 stycznia do 1 lutego, w godz zajęcia sportowo-rekreacyjne. W p rogramie wyjazdy na pływalnię ICDS. Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435 od 28 stycznia do 1 lutego, w godz zajęcia sportowo-rekreacyjne. W programie wyjazdy na pływalnię ICDS. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 od 28 stycznia do 8 lutego, od poniedziałku do piątku w godz zajęcia rekreacyjnosportowo-opiekuńcze. W programie: wyjazdy na pływalnię ICDS, do teatru, kina, muzeum. Gimnazjum nr 1 w Łomiankach, ul. Staszica 2 od 28 stycznia do 8 lutego, od poniedziałku do piątku w godz zajęcia rekreacyjnosportowo. 9. Sprawdzono frekwencję uczniów na zajęciach prowadzonych w ramach akcji "Zima w mieście 2:)13". 10. Sporządzono i przekazano do Kuratorium Oświaty: sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych w 2012 roku, ankietę dotyczącą podejmowanych przez gminę działań zmierzających do wzrostu zainteresowanla rodziców posyłaniem dzieci sześcioletnich do szkół, ankietę dotyczącą prognozy wysokości środków niezbędnych na wypłatę prace dawcom dofinansowania nauki zawodu w roku Przygotowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie ustalenia na 2013 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieś oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki. 12. Rozliczono przekazaną dotację do przedszkoli, punktów przedszkolnych szkół niepublicznych w Gminie Łomianki za rok B. Zweryfikowano za styczeń 2013 r. listy dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Łomiankach, a zamieszkałych w innych gminach. 14. Ustalono harmonogram dyżurów przedszkoli samorządowych w okresie wakacji. 1!i. Dokonywana jest ocena pracy dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie. Strona 8 z 23

9 16. Trwają prace związane ze sporządzeniem sprawozdania merytorycznego z realizacji budżetu Referatu Oświaty i jednostek oświatowych za 2012 rok. "17. W ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn: "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych": przeprowadzono procedurę zamówienia do 14 tyś. euro na zakup pomocy dydaktycznych dla grup biorących udział w projekcie. Po wyłonieniu najkorzystniejszych ofert Wykonawcy odstąpili od podpisania umów, wystąpiono do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu o wydłużenie terminu zakupu pomocy dydaktycznych, kontaktowano się na bieżąco z opiekunem projektu i koordynatorami grup. 18. W związku z realizacją projektu "Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z gminy Łomianki" dofinansowanego ze środków EFS w ramach działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatowym": przygotowano i przekazano do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Wniosku o płatność za okres od 1 października do 31 grudnia 2012 r otrzymano informację dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność - MJWPU pozytywnie rozpatrzyła WNP, podpisano z MJWPU w dniu 9 stycznia 2013 r. Wniosku o dofinansowanie projektu, uwzględniając m.in. zmianę terminu zakończenia realizacji projektu na dzień r. w celu realizacji wszystkich planowanych w projekcie zadań: - doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań, ewaluacja projektu oraz organizacja wycieczek, przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowań w trybie ogłoszenia o zamówieniu (zamówienia do 14 tys. Euro) - dot. zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań w 4 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach (35 części) - ogłoszenia umieszczono na BlP Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie - 29 stycznia br. Przygotowano materiały do określenia wartości szacunkowej planowanych zajęć - rozeznanie rynku, przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowań w trybie ogłoszenia o zanówleniu (zamówienia do 14 tys. Euro) - dot. przeprowadzenia w ramach projektu doradztwa edukacyjnozawodowego w 2 gimnazjach (2 części) - ogłoszenia umieszczono na BlP Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie - 30 stycznia br. Przygotowano materiały do określenia wartości szacunkowej planowanych konsultacji - rozeznanie rynku, przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na organizację wycieczek turystyczno-geograficznych i edukacyjnych - ustalanie liczby, terminów oraz miejsca wycieczek z dyrektorami szkół. Przygotowano materiały do określenia wartości szacunkowej wycieczek - rozeznanie rynku, przygotowano i podpisano z dyrektorami szkół aneksy do umów użyczenia zestawów interaktywnych (tablica interaktywna, projektor, laptop) w związku z wydłużeniem realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2013 r., przekazano Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach nowo zakupiony zestaw interaktywny, współpracowano na bieźąco z opiekunem projektu w MJWPU. I INTEGRACJA EUROPEJSKA AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY ZE SRODKÓW UE 1. "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach" Strona 9 z 23

10 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego) Przygotowanie wspólnie z Referatem Zamówień Publicznych odpowiedzi na informacje pokontrolne. 2. "Rozbudowa portalu e-miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania qminy do procesu dalszej informatyzacji" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiegc) r. Gmina Łomianki podpisała aneks w siedzibie MJWPU. Okres realizacji projektu wydłużono do r. W dniu r. Gmina Łomianki otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność za okres do r. na kwotę ,96 zł. Współpraca z Referatem Informatyki przy realizacji projektu (pozostałe do realizacji zadania). 3. "Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki" ( Program Operacyjny Kapitał Ludzki) Prowadzono bieżący monitoring i sprawozdawczość projektu. Prowadzono bieżącą współpracę z Referatem Oświaty. Analiza i weryfikacja danych zawartych w ankietach rekrutacyjnych uczestników proieku, oraz dziennikach zajęć Pomoc w przygotowaniu wyjaśnień do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 4. "Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki" (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) Współpraca z Referatem Informatyki, Księgową i Kierownikiem Projektu (firma zewnętrzna) w reenzac] projektu, w tym: przygotowanie naboru dla mieszkańców na 30 laptopów, przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup sprzętu komputerowego w styczniu 2013 roku, przekazywanie zgłoszeń od Beneficjentów ostatecznych do serwisu. Rozpoczęcie naboru uzupełniającego uczestników projektu w dniu r. 5. "Budowa boisk wielofunkcyjnych w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki" (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, LEADER) r. otrzymano informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność za realizację operacji w ramach PROW. Polecenie wypłaty przekazano do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 6. Współpraca z fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, świadczącego bezpłatne, cotygodniowe usługi informacyjne i doradcze ( w siedzibie ICDS) m.in. w zakresie: możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów dla przedsiębiorców ze środków publicznych, informacji w zakresie podejmowania, wykonywania i rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej. Przekazywanie informacji przedsiębiorcom i osobom zamierzającym rozpocząć działalność o możliwościach uzyskania ww. wsparcia. URUCHAMIANIE NOWYCH PROJEKTÓW 1. "Przywróćmy pamięć o bohaterach - wystawa outdoorowa oraz strona internetowa upamiętniające żołnierzy spoczywających na cmentarzu w Kiełpinie". (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi Leader - Małe projekty, poprzez Lokalną Grupę Działania "Miedzy Wisłą a Kampinosem"). Strona 10 z 23

11 Oczekujemy na wynik oceny projektu przez UMWM. Zakładany termin oceny otrzymany w trakcie rozmowy telefonicznej -luty 2013 r. 2. "Szlakiem rowerowym przez Łomianki - poprawa infrastruktury ścieżek rowerowych VI Gminie Łomianki" (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi Leader - Małe projekty, poprzez Lokalną Grupę Działania "Miedzy Wisłą a Kampinosem"). Oczekujemy na wynik oceny projektu przez UMWM. Zakładany termin oceny na podstawie poprzednich projektów - maj 2013 r. 3 "Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych"- projekt partnerski realizowany wspólnie z M.St. Warszawa (Lider projektu) w ramach Konkursu Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej. Gmina Łomianki przesłała swoje uwagi do Umowy Partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa. Oczekujemy na umowę do podpisania. 3. "Promocja i rozwój gmin Łomianki, Czosnów, Nowy Dwór Mazowiecki i ich obszarów miejskich poprzez opracowanie koncepcji zintegrowanego transportu publicznego - analizy i studia wieleczynnikowe oraz planowanie systemów przestrzeni publicznych i obszarów funkcjonalnych gmin." Program Operacyjny Pomoc Techniczna r. Gmina Łomianki złożyła wniosek o przyznanie dotacji jako Beneficjent Projektu Partnerskiego w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Gmina Łomianki podjęła współpracę z gminami Nowy Dwór Mazowiecki i Czosnów oraz ze starostwem nowodworskim na przygotowanie projektu i złożenie wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez MRR. 4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Badanie możliwości przystąpienia Gminy Łomianki jako Beneficjenta w ramach programów priorytetowych GAZELA i SOWA. Oczekiwanie na odpowiedż na pismo z dnia r. wystosowane do NFOŚiGW w sprawie warunków uczestnictwa Gminy Łomianki w projekcie GAZELA. UDZIELANIE INFORMACJI O OGŁOSZONYCH KONKURSACH I PROGRAMACH UNIJNYCH Przekazywanie informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania z projektów zewnętrznych. I łcos : _ W okresie sprawozdawczym poza bieżącą działalnością związaną z zabezpieczeniem obiektu sportowego dla osób korzystających z niego, ICDS zorganizował bądź współorganizował w następujące imprezy: 1) 13.0' r. - Koncerty muzyczne na Auli ICDS z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 2) r. - odbył się pierwszy z cyklu czterech turniejów piłkarskich" CHA Łomianki Cup". I<olejne turnieje odbędą się 16.02, 23.02, r. Turnieje rozgrywane są w czterech kategoriach: orlik, młodzik, trampkarz, junior. Strona 11 z 23

12 Trwają przygotowania do następujących wydarzeń r. - IV Turniej Warhammer Fantasy Batlles klasy ogólnokrajowej o Puchar Burmistrza Łomianek r. - VII Grand Prix Łomianek w Pływaniu o Puchar Burmistrza Łomianek ( III edycja) r. - Liga Przedszkolaka - motywem przewodnim Ligi będzie ekologia. Z okazji ferii zimowych ICDS: 1. przygotował na boisku ogólnodostępne lodowisko, 2. udostępnił obiekty sportowe w tym hale sportową oraz pływalnie na potrzeby organizacji zimy w mieście, 3. umożliwił uczniom z terenu Gminy Łomianki za okazaniem legitymacji szkolnej bezpłatne korzystanie z pływalni od poniedziałku - do piątku w godz. od 14:00-18:00. IKUL~U_RA _ Zgodnie z planem zajęć na sezon 2012/2013 Dom Kultury kontynuuje realizację zajęć w ramach oferty stałej (6 dni w tygodniu) W ramach oferty zajęć dla naj młodszych dzieci wraz z opiekunami realizowane są: poranki aktywnego maluch, teatralne co nieco, baby dance, otwarta pracowania plastyczna. W ramach oferty zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej realizowane są: balet, nip-hop, taniec (zespół Łomianeczki), shaolin-kempo, ceramika, metaloplastyka, studio malarstwa i rysunku, robotyka, grafika komputerowa, szachy, dziecięcy zespół wokalny, nauka gry na instrumentach (gitara klasyczna, keyboard, harmonijka ustna, trąbka, saksofon, kontrabas, gitara oasowa klarnet, puzon, perkusja), animacja ruchowa, język włoski. Oferta zajęć dla dorosłych obejmuje: balet, bip-hop, taniec (grupa pań, grupa seniorów oraz taniec towarzyski), shaolin-kempo, ceramika, metaloplastyka, studio malarstwa i rysunku, szachy, chór carmen patrium, nauka gry na instrumentach (gitara klasyczna, keyboard, harmonijka ustna, trąbka, saksofon, kontrabas, gitara basowa, klarnet, puzon, perkusja), kalejdoskoo band, zurnba, animacja ruchowa. Ponadto Dom Kultury współorganizuje również zajęcia i spotkania organizowane w ramach: Uniwersytetu Dzieci, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora, Jacht-Klubu, Teatrzyku "Tygrysek" oraz zajęć pozalekcyjnych w Filii w Burakowie. Z pomieszczeń i wyposażenia Domu Kultury reqularnie korzystają również osoby pełniące dyżury i organizujące spotkania z ramienia: Związku Kornbstantów, Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Związku Emerytów i Rencistów, Powiatowego Urzędu Pracy. Latający Animatorzy Kultury - W Filii Domu Kultury kontynuowany jest projekt Towarzystwa Inicjatyw Tworczych "ę" "Latający Animatorzy Kultury i Latający socjologowie na Mazowszu". Socjolożka Aleksandra Gołdys organizuje spotkania mające na celu diagnozę potrzeb społeczności lokalnej. Ponadto w Domu Kultury organizowano i współorganizowano następujące wydarzenia: 7 stycznia 2013 r. - wokalne warsztaty prowadzone przez instruktora Kingę Berłowską w ramach działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku Strona 12 z 23

13 9 stycznia 2013 r.- Wykład Barbary Sieradzkiej "Norwegia- stałe poza Unią i wolna od kryzysu. Ropa i gaz podstawa bogactwa kraju, ale nie tylko". Adresatami byli członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 12 stycznia 2013 r.- Uniwersytet Dzieci w Łomiankach- wykład pt.korniks też sztuka" prowadzony przez Włodzimierza Krężlewicza tematem którego było: przekrojowe omówienie gatunku, nawiązanie do malarstwa jaskiniowego, amerykańskiego komiksu z lat 30, Pop artu ze szczególnym naciskiem na twórcześć Roya Lichtensteina, oraz omówienie zjawiska powieści rysunkowych i zabawa w dopisywanie lub dorysowywanie do istniejącego komiksu. 13 stycznia 2013 L- 21. Finał Wielkiej Orkiestry Swiątecznej Pomocy w Łomiankach zebrał w tym roku wg. Oficjalnego potwierdzonego wyniku ,10 zł. W ramach imprezy, licznie zgromadzeni mieszkańcy Ł.omianek obejrzeli pokaz baletowy grup dziecięcych DK Magdaleny Nalewajki, pokaz tańca disco i jazz- Julia I{ierszka, Teatrzyk Tygrysek-,Shaolin Kempo DK Cezarego Wilczyńskiego, hip-hop DK Kuby Stępnia, tanecznych grup dziecięcych i młodzieżowych DK Zuzanny Kwiatkowskiej i Ewy Czartoryskiej-Stanisławskiej, występ Klauna Kluseczki, pokaz taneczny grup dorosłych DK Zuzanny Kwiatkowskiej i Ewy Czartoryskiej-Stanisławskie], Warsztaty HR "Jak zwiększyć szanse u przyszłego pracodawcy",prezentacja CV, Koncert Kalejdoskop Band DK Janusza Śliwczaka. alcistki Natalii Gidlewskiej i Chóru Carmen Patrium DK Michała Straszewskiego, animacje ruchowe dla dzieci 0-5 lat, prowadzone przez Anitę Marczułajtis- Łodzińską oraz Lucynę Raczkiewicz, warsztaty malarskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W trakcie trwania imprezy prowadzona była fotorelacja z przebiegu imprezy na profilu facebook, która cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Łomianek. 14 stycznia 2013 r.- wykład.posnmpresjonizm" z cyklu spotkań z historią sztuki, prowadzenie Kinga BE!rłowska, adresatami byli uczestnicy zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku 16 stycznia 2013 r.- Przegląd Teatralny "Jasełka 2013" Jury w składzie Miłosz Kamil Manasterski Dyrektor Domu Kultury, Anna Bąk -historyk sztuki, Monika Kowalewska -animator kultury obejrzało 10 zespołów dziecięcych grup teatralnych ze szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy. W sumie w przeglądzie wzięło udział 220 dzieci i młodzieży. 16 stycznia 2013 r.-w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbył się wykład Marka Łasisza znaneqo archeologa, kulturoznawcy i podróżnika. 19 stycznia 2013 r.- Uniwersytet Dzieci w Łomiankach: warsztaty pt. "Zadziwiający świat pajęczaków" 21 stycznia 2013 r. - wykład z historii sztuki pt. "Okres niebieski w twórczości Picassa" dla sluchaczy Uniwersytetu trzeciego Wieku" 23 styczeń 2013 r. - wykład Marka Łasisza archeologa, kulturoznawcę i podróżnika "Kultura, cywilizacje! i religia Azteków" w ramach działalności Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 25 stycznia 2013 r. - pod patronatem Ambasady Królestwa Norwegii spotkanie "Dookoła świata-norwegia". W programie była zawarta prelekcja i prezentacja multimedialna, wystawa fotograficzna i film. W ramach "Kreatywnych Ferie 2013" odbywają się spotkania i zajęcia warsztatowe, oraz seanse filmowe dla dzieci i młodzieży: Strona 13 z 23

14 Każdego dnia w zorganizowanych prze nas zajęciach uczestniczy ok. 40 osób. Zajęcia odbywają się przy ul. Wiejskiej w OK i w Filii OK w Burakowie. 28 stycznia 2013 r. "Cyrkowy zawrót głowy" - Zabawy ruchowe z wykorzystaniem rekwizytów cyrkowych, klaunada. Kreatywne zajęcia z elementami teatralnymi. "Animacja postaci z kreskówek" czyli ożywienie postaci z ulubionych filmów - to inspiracja dla każdego uczestnika zajęć.- "Fabryka koralików" Tworzenie breloków i naszyjników z plastikowych koralików. 29 stycznia 2013 r. "Hocki-klocki" Zbudujemy i ozdobimy ogromny zamek, który stanie się elementem scenografii w naszej zabawie o charakterze teatralnym. "Drewniane blip-blop" Świat drewnianych robotów - drewniane zabawki kinetyczne dla każdego. 30 stycznia 2013 r. "Każdy może być wojownikiem" Warsztaty wschodnich sztuk walki Shaolin Kernpo. Dobra zabawa nie tylko dla chłopców. "Metamorfoza multimedialna" Każdy z uczestników używając środków multimedialnych dokona metamorfozy swojego zdjęcia portretowego w coś zupełnie odmiennegopoznarny kreatywne sposoby na wykorzystanie darmowego oprogramowania graficznego."magnetyczny świat kolorów" Tworzenie modelinowych magnesów na lodówkę i tablice magnetyczne. 31 stycznia 2013 r. "Fabryka gliny" Zajęcia plastyczne wykorzystujące kreatywne techniki pracy z gliną plastyczną. "Eko-puszkowy świat nietypowy" Każdy uczestnik ma możliwość zrobienia puszki na przybory szkolne wtechnice decoupage 01 lutego 2013 r. "Karnawałowe metamorfozy" Warsztaty plastyczne, podczas których wykonamy fantazyjne, falujące peruki, opaski, brody i włochate kołnierze, które dodatkowo będzie można założyć na niedzielny bal. "Kije deszczowe". Każdy uczestnik będzie miał możliwość wykonania własnego instrumentu muzycznego z wykorzystaniem materiałów recyclingowych. "Granie czyli szarymi komórkami ruszanie".turniej najciekawszych gier planszowych. 031ull3g r. "Bal u Królowej Zimy" Zabawa karnawałowa animowana przez "Teatr Orzełek". Zimowe skrzaty Mrozek i Śnieżynka zapraszają przed oblicze Królowej Zimy. W królewskiej kuchni. Uczestnicy zabawy stroją lukrowanymi ozdobami rodzinę piernikowych Ciastusiów a następnie polarnym expresem jadą na bal. Po tańcach rozmarzańcach dzieci bawią się z bałwankami, toczą śniegowe kule i ścigają się na pływających krach. Finałem zabawy jest śniegowe show i wybory Gwiazdy balu. 04 lutego 2013 r. "Granie czyli szarymi komórkami ruszanie" Turniej najbardziej topowych gier planszowych. Drużynowe rozgrywki pełne rozrywki. "W krainie lampionów" W czasie zajęć każdy uczestnik wykona własnoręcznie zaprojektowany lampion w technice decoupage. "Miksy-komiksy" Możliwość stworzenia autorskie] książki komiksowej. 05 lutego 2013 r. "Kreatywny tor przeszkód". "Pudełkowy zawrót głowy".zdobienie pudełek metodą scrapbookingową. 06 lutego 2013 r. "Kapsuła czasu"-stworzymy unikatowe kompozycje plastyczne lub zabawne tabliczki informacyjne, które zabezpieczymy przed zniszczeniem wkładając do "Kapsuły czasu". "Święty Walenty w kartkę zamknięty" Warsztaty scapbookingowe, możliwość zaprojektowania jedynej w swoim rodzaju kartki walentynkowej. Strona 14 z 23

15 I BIBLIOTEKA Zbiory i wypożyczenia W okresie sprawozdawczym: przybyło 151 wol. na łączną wartość 2 jednostki zbiorów specjalnych o wartości 3062,00 49,44 Stan księgozbioru na dzień r. wynosi: książki wol.; zbiory multimedialne 2183 jedno ewiden. W okresie od r. do r. odnotowano: - Liczba odwiedzin - W okresie sprawozdawczym Od początku roku - Wypożyczalnia Czytelnia Czytelnia multimedialna Liczba czytelników* Liczba wypożyczeń i udostępnień na miejscu Na zewnątrz Na miejscu W okresie W okresie Od początku roku Od początku roku sprawozdawczym sprawozdawczym książki czasopisma zbiory specjalne** i- RAZEM '1 '- *) Liczba czytelników opisuje czytelników nowych (czyli tych którzy zapisali się do Biblioteki w rozpatrywanym okresie) oraz czytelników przerejestrowanych (czyli takich, którzy po raz pierwszy odwiedzili Bibliotekę w danym roku kalendarzowym-inaczej mówiąc: czytelników aktywnych). **) Zbiory specjalne są to zbiory multimedialne na nośnikach CD-ROM, zbiory audio na nośnikach CD-Audio oraz kasetach magnetofonowych i zbiory audiowizualne na nośnikach DVD oraz kasetach VHS. Wydarzenia kulturalne w okresie sprawozdawczym Warsztaty animacyjno-literackie 9 stycznia odbyły się w bibliotece warsztaty karnawałowe dla dzieci. Bibliotekę odwiedzili różnorodni bohaterowie książek: Alladyn, Pippi Pończoszanka, Koszmarny Karolek, Królewna Śnieżka, Kot w Butach, Kubuś Puchatek, Pirat, Dzwoneczek, księżniczki oraz wiele innych bajkowych postaci. Podczas zajęć dzieci z Klubu Przedszkolaków (3-5 lat) i Klubu Sześciolatków wysłuchały opowieści o nowych przygodach Bolka i toka, którzy poszukiwali w starej szafie na strychu oryginalnych strojów na bal karnawałowy. Uczestnicy Klubu Pocróżników (7-10 lat) wybrali na na wyprawę dookoła świata i poznawali zwyczaje karnawałowe w różnych kralach. np. w Brazylii, Niemczech czy we Włoszech. Następnie uczestnicy wykonywali prace plastyczne oraz wycinanki z papieru. 22 stycznia odbyły się warsztaty Klubu sześciolatka pt. "Dlaczego żyrafy mają długie szyje?" 23 stycznia odbyły się warsztaty Klubu podróżników pt. "Jakie tajemnice kryje szkoła?" Strona 15 z 23

16 30 stycznia odbyło się spotkanie Klubu przedszkolaka pt. "Wierszyki od stóp do głów, czyli przygody Cynamona i Trusi." 5 lutego odbyło się spotkanie Klubu sześciolatka pt. "Zwariowane przygody Pettsona i kota Findusa: 6 lutego spotkaliśmy się w Klubie podróżników na spotkaniu pt. "Fotel rękawica, lustro kościotrup, trawiasta sofa, czyli historie niecodziennych gratów." Uroczyste zakończenie międzyszkolnego konkursu bibliotecznego W środę 23 stycznia 2013 roku w Bibliotece Publicznej w Łomiankach odbyło się uroczyste zakończenie Międzyszkolnego Konkursu Bibliotecznego dla szkół podstawowych w gminie Łomianki pod hasłem: "Korczak jako niezwykły pisarz i wychowawca - Rok 2012". Organizatorem konkursu była Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kownackiej w Łomiankach. Patronat nad konkursem objęła Biblioteka Publiczna w Łomiankach. Wydarzeniu towarzyszyła wzruszająca prezentacja poświęcona postaci Janusza Korczaka oraz wystawa "Janusz Korczak (1878 / )". Zadaniem uczestników było opanowanie wiedzy o życiu, działalności i twórczości literackiej Korczaka, a następnie udział w kilku etapach konkursu. Młodzież m.in. w grupach rozwiązywała test o Korczaku, słuchała audiobooka pt. "Król Maciuś Pierwszy" i na podstawie tekstu prezentowała odpowiedzi na wylosowane pytania oraz opowiadała o własnych odczuciach związanych z osobą Janusza Korczaka. Biblioteka dla WOŚP 13 stycznia w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbyło się w Bibliotece w Łomiankach "głośne czytanie" bajek. Opowieści dla dzieci czytał Waldemar Barwiński - aktor filmowy i teatralny. Dyskusyjny Klub Książki 28 stycznia odbyło się spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki pt.,,witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym." Zima IN bibliotece Biblioteka w Łomiankach zorganizowała bezpłatne zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych. Zorganizowaliśmy głośne czytania bajek, projekcje filmów, gry planszowe, zabawy stolikowe oraz zabawy teatralne. I POMOC SPOŁECZNA POMOC ŚRODOWISKOWA 1. Wnioski: Wywiady środowiskowe: Część 1-14 Część 11-1 Część IV Wyjścia zakończone brakiem możliwości zastania Petenta lub przeprowadzenia wywiadu: Decyzje: zasiłki celowe: 79 zasuki celowe specjalne: 15 zasiłki okresowe: 1 zasiłki stałe: 1 DPS / (KOM-R): 1 usługi opiekuńcze: 13 umieszczenie - skierowanie do schroniska: 1 5. Pisma wychodzące: Wnioski o nieodpłatne udzielenie miejsca na cmentarzu: O 7. Pomoc w formie niepieniężnej nierzeczowej: współpraca z.caritas' w Łomiankach - ustalenie współpracy w zakresie pomocy adekwatnej do indywidualnych potrzeb rodziny oraz bieżący osobisty i telefoniczny kontakt w sprawie pomocy (żywność, odzież) dla osób potrzebujących - wielokrotnie, na bieżąco; odebranie paczki z "Caritas-u" i dostarczenie jej mieszkance Łomianek - 2 prac. socj.; Strona 16 z 23

17 rozmowy osobiste, kontakt telefoniczny i rozmowy wspierające udzielane rodzinom na ich prośbę - wielokrotnie (4 prac socj.); osobiste spotkania z osobami potrzebującymi rozmów wspierająco - motywujących i informacyjnych - 20 osoby (4 prac. socj.); osobisty kontakt z najbliższą rodziną Klientki (osoby zobowiązane do alimentacji), ustalenie zakresu i form pomocy - 1 razy (1 prac. socj.); osobisty i telefoniczny kontakt ze Strażą Miejską w sprawie interwencji - 4 rodziny; osobisty i telefoniczny kontakt z Dzielnicowymi Komisariatu Policji w Łomiankach - wielokrotne kontakt osobisty i telefoniczny z kuratorem zawodowym VI ZKSS - 5 rodzin; kontakt osobisty i telefoniczny z kuratorem zawodowym IV ZKSS - wielokrotnie; osobisty i telefoniczny kontakt z pedagogami szkolnymi - 4 rodziny - wielokrotnie; osobisty i telefoniczny kontakt z pielęgniarką Szpitala Bielańskiego w sprawie matki z dzieckiem - 4 razy; osobisty i telefoniczny kontakt z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Ożarowie Mazowieckim - 3 rodziny - wielokrotnie; wydanie dokumentów do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - wielokrotnie (4 prac. socj.); wydanie dokumentów dla potrzeb osób ubiegających się o skierowanie na turnus rehabilitacyjny - wielokrotnie ( 4 prac. socj); udzielanie informacji dot. możliwości uzyskania pomocy (rozmowy informacyjne dotyczące procedury postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej) - wielokrotnie (4 prac. socj.); kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi OPS dzielnic Warszawy i innych miast - wielokrotnie (4 prac. socj.); rozmowy z członkami rodzin osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - 2 rodziny; koordynacja i udział w pracach Grup Roboczych - 2 x 1 prac. socj.; wizyty monitorujące sytuację ogólną rodzin - 50 rodzin; rozmowa informacyjna w sprawie procedury alimentacyjnej w świetle ustawy o pomocy spolecznej i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - 2 osoby; W ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego: aktualnie Zespół Interdyscyplinarny posiada 12 Niebieskich Kart; dokumenty 1 rodzny nadal pozostają w posiadaniu Zespołu Interdyscyplinarnego Dzielnicy Bielany w Warszawie; w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły Niebieskie Karty; na bieżąco prowadzone są prace Grup Roboczych z rodzinami, co do których istnieje podejrzenie doznawania i stosowania przemocy; koordynacja prac Grup Roboczych - 1 pracownik socjalny; obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach obowiązków powierzonych sekretarzowi ZI - 1 pracownik socjalny; DODATKI MIESZKANIOWE, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA, KARTY RODZINY Korespondencja przychodząca 103 pism, korespondencja wychodząca 295 pism. 2. Wydano 1 wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 1 decyzje przyznającą dodatek mieszkaniowy 3. W związku z realizacją uchwały Nr XIX/100/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011 roku - od dnia 8 lutego 2013r. do 6 lutego 2013r. wydano: - Karty Rodziny: wnioski (196 karty) - Karty Rodziny wniosków ( 91 kart). Od początku roku wydano 300 Kart Rodziny 3+, i 246 Kart Rodziny 4+. Razem: 546 Kart Strona 17 z 23

18 ŚWIADCZENIA RODZINNE 1. W omawianym okresie wpłynęło - ogółem 36 wnioski o świadczenia rodzinne w tym 22 w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 2. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji (wniosek wraz z wymaganymi ustawowo załącznikami) wydano łącznie 12 różnego rodzaju decyzji administracyjnych w tym dotyczącej jednorazowej zapomoqi z tytułu urodzenia dziecka Przygotowanie list wypłat, ustalanie świadczeń nienależnie pobranych, wydawanie zaświadczeń dotyczących korzystania ze świadczeń. rodzinnych, odpowiedzi na zapytania innych organów. bieżąca obsługa interesantów. Pisma wychodzące Przygotowano i sporządzono sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za IV kwartał 201 :2r. 5. Przygotowano i sporządzono zbiór centralny z zakresu świadczeń rodzinnych w odniesieniu do IV kwartału 2012r. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH 1. W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 21 decyzji administracyjnych dla dłużników w sprawie zwrotu przez dłużników należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wystawiono 1 upomnienie dla dłużnika oraz 6 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych dla dłużników alimentacyjnych 2. OPS prowadzi postępowanie wobec 190 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie naszej Gminy, jak również na terenie całej Polski. Przygotowano w tych sprawach 34 pisma. Przeprowadzono 1 wywiad z dłużnikiem alimentacyjnym i odebrano oświadczenia majątkowe. 3. Sporządzono 16 specyfikacji do przelewów wpłat od komorników i dłużników. Sporządzono raport długu dłużników, raoport wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: za miesiąc styczeń 2013r. oraz podział środków otrzymanych od komornika dotyczących funduszu alimentacyjnego za miesiąc : styczeń. Sporządzono raport środków zaplanowanych na okres: od r. do r. 4. Przygotowano i sporządzono sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I V kwartał 2012r. 5. Przygotowano i sporządzono listy wypłat należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc: styczeń 2013r. 6. Wprowadzono oraz zaktualizowano długi 3 dłużników w Krajowym Rejestrze Dłużników - Infomonitor. 7. Ilość wierzycieli: 140. I INWESTYCJE I GOSPODARKA KOMUNALNA 1. Budowa ul. Chopina - zad 32/08 - W 2012 r. wykonano dokumentację. Uzyskano potwierdzenie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych drogowych. 2. Budowa ul. Akacjowej - zad 3/09 Złożono wniosek do Starostwa o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. 3. Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej - zad. 2/10 - Złożono wnios!kdo Referatu Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wylmnawcy robót budowlanych drogowych. Strona 18 z 23

19 4. Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku. od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa - zad 2/12 - Wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. 5. Przebudowa ul. Pawlowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia - zad. 3/12 - Wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. 6. Budowa skrzyżowania wyniesionego oraz odwodnienia ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną - zad. 4/12 - Wystąpiono z wnioskiem do Starostwa o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. 7. Budowa skrzyżowań wyniesionych ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą, ul. Długiej z ul. Pionierów - zad 9/12 Wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. 8. Budowa ul. Krokusa -zad 11/12 - Wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. 9. Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym - zad. 19/12 Złożono wniosek do Referatu Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy robót. 10. Doświetlenie ul. Rodziewiczówny - przygotowano dokumenty wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. 11. Wykonanie oświetlenia ul. Kopciuszka - przygotowano dokumenty wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. 12. Wykonanie oświetlenia ul. Bolka i Lolka - przygotowano dokumenty wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. 13. Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka - przy!]otowano dokumenty wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. 14. Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki - przygotowano dokumenty wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. 15. Wykonanie oświetlenia ul. Prostej - wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. 16. Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej - uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania związanego z wyłonieniem wykonawcy robót w ramach zamówień publicznych. 17. Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach - uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania związanego z wyłonieniem wykonawcy robót w ramach zamówień publicznych. 18. Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Sierakowskiej do ul. Kołłątaja - Złożono wniosek do Referatu Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy rebót. 19. Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej - Złożono wniosek do Referatu Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy robót. 20. Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej - Złożono wniosek do Referatu Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy robót. 21. Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Paderewskiego w kierunku ul. Wiślanej - Złożono wniosek do Referatu Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy robót.. Strona 19 z 23

20 22. Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej - Trwają przygotowania do ogloszenia postępowania związanego z wylonieniem wykonawcy prac projektowych w ramach zamówień publicznych. 23. Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w soiectwie Dziekanów Bajkowy - uzyskano decyzję pozwolenia na budowę 24. Rozbudowa budynku Zespolu Szkól w Dziekanowie Leśnym - termin zakończenia robót związanych z rozbudową szkoły zgodnie z umową to 31 marca 2013 roku. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę pomieszczeń zajmowanych przez Poradnię Psychologiczną I. UTRZYMANIE I NAPRAWA DRÓG GMINNYCH 1. Wydano 20 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót. 2. Wydano 14 decyzji na umieszczenia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. 3. Wydano 22 zezwoleń na projektowanie i wykonanie przyłączy do posesji w pasie drogowym. 4. Wydano 5 decyzji lokalizacyjnych związanych z usytuowaniem zjazdów z posesji. 5. Wydano 8 opinii uzgadniających decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego. 6. Wydano 2 opinie uzgadniające decyzje o ustalenia warunków zabudowy. 7. Zlikwidowano wskazane ubytki w jezdni ulicy Zachodniej, Warszawskiej, Wiślanej, Armii Poznań, Konopnickiej, 8. Wyłoniono wykonawcę robót napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych, podpisano umowę z firmą "DELTA". 9. Zrożono wniosek o wyłonienie firmy na dostawę żużla stalowniczego na potrzeby remontów dróg o nawierzchni nieutwardzonej. 10. Złożono wniosek o wyłonienie firmy na równanie dróg gruntowych. II. OŚWIETLENIE ULICZNE 1. W trybie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę konserwacji oświetlenia ulicznego. Podpisano umowę z firmą "BUDWEX" na bieżąco usuwane są awarie oraz utrzymywany stan sprawności opraw oswienenła ulicznego i szaf sterujących. III. KONSERWACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ TRÓJKOLOROWEJ Dokonano wyboru ofert i podpisano umowę z firmą "PODKOWA" na konserwację n/w sygnalizacji trójkolorowej. przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach; przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy ul. Racławickiej; przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy ul. Baonu Zośka; skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ulicą Szpitalną/Wiejską; skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ulicą Staszica. IV. OZNAKOWANIE ULIC W trybie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę oznakowania ulicznego. Podpisano umowę z firmą,,wimet" na uzupełnienie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki, na bieżąco jest uzupełniane i odtwarzane, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. V. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU GMINY 1. Podpisano oraz zrealizowano umowę na utrzymanie czystości w okresie od br do br. 2. W trybie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę na prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy Łomianki. Podpisano umowę z firmą "Byś". 3. W ramach zawartej umowy na "Całodobowe, zimowe utrzymanie gminnych dróg, przystanków, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki, w sezonach zimowych " prowadzony jest nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmę AG-Complex Sp.z 0.0. Strona 20 z 23

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dn. 12 listopada 2007 r. Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi II stopnia podziału III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 0,00 0,00 0,00 27 288 527,78 0,00 0,00 0,00 69 628,05 0,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r.

Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r. Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r. Informacja Gminny Zespół Obsługi Szkół: Zarządzeniem Nr 53/2015 z dnia 29.04.2015r. Wójt Gminy Bełchatów ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6 Strona 2/Stron 6 Cześć 1 Referat Podatków i Księgowości 1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta PiK - 01 IX 2. Podatek rolny od osób prawnych zgłoszenie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. na plan 17.822.544,38 zł wynosi 9.762.484,27 zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba Zebranie sprawozdawcze 21.02.2012 r. Poręba Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice Zebranie sprawozdawcze 27.02.2012 r. Ćwiklice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXI/1850/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXI/1850/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR LXXI/1850/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego mst Warszawy pod nazwą Centrum Sportu Wilanów Na podstawie art

Bardziej szczegółowo

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu. Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu. Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji PROJEKT UCHWAŁA NR./2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji do nowej grupy przedszkolnej i udziału w projekcie Akademia Kreatywności - twórcze dziecko aktywni rodzice współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i. Dział 600 Transport i łączność

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i. Dział 600 Transport i łączność DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE Wydatki bieżące ogółem Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01030 Izby rolnicze 352.250.907 zł 50 zł 50 zł Planowane wydatki stanowią wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała Zebranie sprawozdawcze 6.03.2012 r. Wisła Mała Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Dział Rozdział Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku Nazwa Kwota planu (zł) Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 13.02.2012 r. Podstarzyniec

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 13.02.2012 r. Podstarzyniec Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 13.02.2012 r. Podstarzyniec Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r.

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Zmiany budŝetu miasta Jaworzna na 2010 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na zwiększeniu dochodów budŝetowych ogółem o kwotę 2.868.487 zł. Na wyŝsze o kwotę 2.868.487 zł dochody

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr.../2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a

Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a dokonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Lp. Dział Zmiany / zł / Rozdział Podstawa dokonania zmiany w budżecie zwiększ.

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo