Z WYKONANIA ZADAŃ MIĘDZY SESJAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z WYKONANIA ZADAŃ MIĘDZY SESJAMI 9.01.2013-6.02.2013"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA ZADAŃ MIĘDZY SESJAMI Łomianki, luty 2013 rok z up. ~UR B STRZAŁO~'''ANEK ~'ek EKRETARZ

2 I ADMINISTRACJA W okresie sprawozdawczym od r. do r. przyjęto 1594 pism, które zostały zaewidencjonowane w "Systemie Elektronicznego Monitorowania Pracy- SEMP". Zestawienie wydanych decyzji, postanowień i zaświadczeń ilustruje poniższa tabela: CZYNNOSC ADMINISTRACY JNA LICZBA SPRAW Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej Liczba wniosków przekazanych drogą elektroniczną do CEIDG, w tym: 234 wpis HI zmiana 15:) zmiana z zawieszeniem 16 zmiana ze wznowieniem 1 zmiana z zakończeniem 17 zakończenie zawieszenie 8 wznowienie Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 27 spożycia poza miejscem sprzedaży Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 6 do spożycia w miejscu sprzedaży Liczba przyjetych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowvch w 2012 r. 81 Liczba decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 12 Liczba wydanych zaśw. o dokonaniu op/aty za zezw. Na sprzed. nap. alkoh. 2 ~- Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami podziały nieruchomości - sprawy rozpoczęte postanowieniami 9 podziały nieruchomości - sprawy zakończone decyzjami 4 wydawanie informacji adresowych 18- ~- sprawy różne 7 ~- - Zarząd nieruchomościami 16 - Do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego Zlożone zostały 4 wniosków o dokonanie zrr ian w ewidencji gruntów. Przygotowano 5 wniosków do sądu księgowieczystego o ujawnienie prawa własności na rzecz Gminy Łomianki Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję naliczają odszkodowanie w wysokości zł, za część działek drogowych ulica Kamińskiego i Kościelna Droga.,,-,- NabyGie-(darowizna) udziału 1/3 w działce drogowej położonej w Dziekanowie Leśnym - działka ewid. 110/34 o pow. 0,0431 ha - część ulicy Bolka i Lolka - A 276/ Referat Gospodarki Przestrzennej Zawiadomienia o wszczęciu postępowania adm. 8 Wypisy z planu zagospodarowania + studium 10 - Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie, który r. stracił ważność 10 Postanowienia o zawieszeniu postępowania/podjęciu postępowania i prostujące błędy 10 - pisarskie lub oczywiste omyłki Decyzje o warunkach zabudowy, zmiany i przepisania 13 Strona 2 z 23

3 ~- f Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 1 Analizy urbanistyczne 14 Projekty decyzji 19 Referat Ochrony Środowiska Decyzje - zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 13 decyzji Wnioski do Starosty o wydanie zezwolenia na wvcnke drzew 2 wnioski 1 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 1 opinia 1 wniosek Wpisy do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4 wpisy od właścicieli nieruchomości - Īnformacja publiczna 4 odpowiedzl Refł~rat Spraw Obywatelskich Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w mieście i gminie Łomianki 230!:i2 Zameldowanie na pobyt stały 43 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 m- c e 51 Zameldowanie na pobyt czasowv cudzoziemców 16 Prze!meldowanie na pobyt stały w obrębie gminy 16 Wymeldowanie z pobytu stałego 40 Poświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały 12~i - Przepracowane akty: urodzenia, małżeństwa i zgonu 41 Īnformacje adresowe dla instytucji oraz organów ścigania 18l: WPr()wadzenie korekt i sprostowań do bazy komputerowej 1641 Wydane dowody osobiste 161 -, Wnioski o wydanie dowodu osoblsteqo 231 ~!:ąpiono o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL 24 ''- Unieważnione dowody osobiste 174 Urząd Stanu Cywilnego ~_zgonu 9 Akty małżeństwa 1 - Ākt urodzenia 1 ~?je administracyjne 3 Wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego 109 ~wnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 1 Oświadczenie o powrocie do nazwiska (po rozwodzie) noszonego przed zawarciem 1 małżeństwa - Referat Podatków i Opłat Lokalnych ~:~je dotyczące zmian w podatku od nieruchomości 8 ~:~je dotvczace zwrotu opłaty skarbowej 2 Postęnowienia dotyczące zmian w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 6 Postanowienia dotyczące zmian w podatku od nieruchomości 12 Strona 3 z 23

4 Postanowienie o rozksięgowaniu 43 Zaświadczenia potwierdzające wymiar podatku oraz o niezaleqaniu w podatkach n Wezwania do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego- 2!:i7 osqby fizyczne WE~zwania do złożenia deklaracji - osoby prawne ",.4:. Upomnienia wysłane do osób fizycznych 843 Zawiadomienia podatników ':' ", Korespondencja podatkowa oraz z Urzędem Skarbowym 23 Tytuły wykonawcze: I mandaty 64 Noty przeksięgowujące: =:~osoby fizyczne I 33 Wpłaty bankowe i inkaso: osoby fizyczne 6~!0 osoby prawne 1so środki transportu 1l Deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości złożone przez osoby prawne 2~,O Srodki transportowe upomnienia Ei deklaracje przyjęte i wprowadzone do bazy środków transportowych n =:~Przyjęte decyzje Gospodarka odpadami I 4<3 1. Powiatowe Biuro Geodezji, Katastru i Gospodarki Mieniem przesłało 211 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków. 2, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przesłał: 9 decyzji pozwolenia na użytkowanie budynków; 18 kopii zawiadomień o obiektach budowlanych przyjętych do użytkowania. 3. Wydział Komunikacji i Transportu zawiadomił o 7 zmianach (zarejestrowanie/wyrejestrowanie). 4, Od 29 stycznia 2013 r. trwa wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla osób fizycznych. Wystawiono decyzji wymiarowych. Pracownicy wymiaru segregują decyzje - dla mieszkańców gminy zostaną doręczone przez pracowników urzędu, straży miejskiej i sołtysów, dla pozostałych podatników decyzje są wysyłane przez pocztę, ~~ODARKAPRZESTRZENNA Zestawienie projektów i zadań prowadzonych w przez zespół planistyczny. 1. W ramach prac nad tworzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe sporządzono protokół z pierwszej dyskusji publicznej dotyczącej ustaleń planu. Od 18 stycznia 2013 r. trwa drugie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, W dniu 25 stycznia 2013 r. odbyła się dyskusja publiczna nad ustaleniami planu, z której sporządzany jest obecnie protokół. Trwa zbieranie uwag. 2. W ramach prac nad sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne projekt planu został skierowany do odpowiednich instytucji uzgadniających i opiniujących oraz wystąpiono do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie przeznaczenia Strona 4 z 23

5 gruntów rolnych klasy III o powierzchni 0,8861 ha na cele nierolnicze. Trwają prace nad sporządzeniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. J W ramach prac nad sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej projekt został wysłany do instytucji uzgadniających i opiniujących. Prace nad wnioskiem o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III o pow. 0,8705 ha na cele nierolnicze są na ukończeniu. 4. Przygotowano projekt umowy oraz niezbędne dokumenty do ogłoszenia o zbieraniu ofert na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łomianki Prochownia", jednocześnie trwają negocjacje z firmą, która mogłaby podjąć się wykonania planu. 5. Przedstawiciele referatu uczestniczyli w spotkaniu przedstawicieli gmin sąsiednich, które dotyczyło zawiązania współpracy w ramach projektu zintegrowanego systemu transportu publicznego _.. pojazdu szynowego na trasie Młociny - Łomianki - Modlin. Wspólnie z Biurem Integracji Europejskiej przygotowano i złożono wniosek o przyznanie dotacji w ramach konkursu na działania wspierające jst w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 6. Wysłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zapytanie o zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Łomlanki Prochownia, obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków Wrzosów, obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski, obszaru północne] części sołectwa Dziekanów Nowy. 7. Zorganizowano spotkanie firmy RDH Architekci Urbaniści z kierownikami referatów.technicznych" urzędu miejskiego w ramach konsultacji analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Łomianek. I OCH~ONAŚRODOWISKA KONTROLOWANE PRACE NA CELE SPOŁECZNE WYKONYWANE PRZEZ OSOBY SKIEROWANE P:~ZEZ SĄD W ramach ww. prac: porządkowanie gminnych placów zabaw; odśnieżono alejki na Cmentarzu Komunalnym oraz Cmentarzu Wojennym w Kiełpinie; odśnieżono place przy miejscach pamięci narodowej; odśnieżono chodniki nie ujęte w zimowym utrzymaniu. INNE Oględziny i zapoznanie się z zasadami funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów w Pruszkowie. Przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu inwesty:ji celu publicznego dla planowanej inwestycji gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Brukowej. Opracowanie sprawozdania z korzystania ze środowiska za II półrocze 2012 r. Uzgodnienie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym po zmianach wprowadzonych przez nadzór prawny Wojewody. Analiza ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania "Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki" oraz złożenie wniosku o wszczęcie procedury przetargowej. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej w związku z nowym systemem gospodarowania oc padami Strona 5 z 23

6 komunalnymi. Podpisanie porozumienia na organizację obsługę Czasowego Punktu Zbiórki Zużyteqc Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ostatnim czasie w wyniku wyboru ofert najkorzystniejszych zawarto umowy na: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z firmą DEL TA Spółka akcyjna ul. Dzielna 21 m Warszawa; wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Łomianki Część I Wywóz nieczystości ciekłych z obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z 0.0., ul. Rolnicza 244, Łomianki; wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Łomianki Część II Wywóz odpadów stałych z obiektów na terenie gminy Łomianki z elementami segregacji z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z 0.0. ul. Obozowa 43, Warszawa; uzupełnienie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy z firmą PZM WIMET :Zbigniew Wiśniewski sp. j. ul. Krucza 2, Józefów k/otwocka; utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki w 2013 r. z firmą "BYS" INojciech Byśkiniewicz ul. Arkuszowa 43, Warszawa; konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w 2013 r. z firmą BUDWEX Mi :~czysław Wasilewski Truskaw ul. 3 Maja Izabelin; zakup paliwa do samochodów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Łomiankach z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ŻAR" Arkadiusz Saczewski ul. Sokołowska , Siedlce; W postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę kruszywa żużlowego stalowniczego dla potrzeb remontu dróg na terenie Gminy comlanki najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "KRUSZYWOSORT" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka ul. Marglowa 83, Radom; Komisja Przetargowa jest w trakcie oceny ofert w postępowaniu na: wycinkę, pielęgnację, konserwację i korektę drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Lomianki - wpłynęło 15 ofert; Komisja przetargowa jest w trakcie prac nad wszczęciem postępowania: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania: Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym - zad 19/12; kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej w Łomlsnkach; wykonanie projektu budowlano -wykonawczego oświetlenia al. Chopina od Paderewskiego w derunku ul. Wiślanej na długości ok. 530 mb dla zadania: Wykonanie oświetlenia alchopina od Paderewskiego w kierunku ul. Wiślanej - zad 13/13; wykonanie projektu budowlano -wykonawczego oświetlenia ul. Jesionowej na długości ok. 170 mb dla zadania: Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej - zad 12/13; wykonanie projektu budowlano -wykonawczego oświetlenia ul. Jarzębinowej na długości ok. 120 mb dla zadania: Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej - zad 11/13; wykonanie projektu budowlano -wykonawczego oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej na długości ok mb dla zadania: Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej - zad 14/13; Strona 6 z 23

7 wykonanie projektu budowlano -wykonawczego oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na oclcinku od ul. Wiosennej do ul. Kołłataja na długości ok. 740 mb dla zadania: Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Kołłataja zad.10/13; II oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie dróg na terenie gminy Łomianki w 2013 r. w zakresie: Odbiór przeterminowanych leków z wyznaczonych obiektów; Dzierżawa i serwis przenośnych kabin sanitamych; Odwodnienie ulic, wypompowywanie wód opadowych; Konserwacja odwodnienia ulicznego (wpustów, studni chłonnych, przykanalików i separatorów) 41 równanie dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Łomianki. [JNroRMACJA I PROMOCJA 1. Przygotowano 2 zarządzenia: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku, w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - prace komisji w toku. 2. Trwa rozliczanie dotacji przyznanych w 2012 roku na realizację zadań publicznych. 3. Obecnie trwa przeprowadzanie akcji "Zima w mieście 2013". 4. Referat uczestniczył w Wielkiej Orkiestrze Swiątecznej Pomocy 2013 w Łomiankach, 68 rocznicy wyzwolenia Łomianek, 150 Rocznica Powstania Styczniowego, konsultacjach społecznych w sprawie zarządzania odpadami komunalnymi, spotkaniu przedstawicieli samorządów gmin ościennych - partnerów projektu planów rozwoju obszarów. 5. Zorganizowano kulig wraz z ogniskiem dla około 110 uczniów z terenu Gminy Łomianki. 6. Sporządzono i wysłano pisma do Zarządów Osiedli w Łomiankach informujące o wysokości funduszy osiedlowych w 2013 r. Osiedla mają czas do końca marca aby zorganizować spotkania z mieszkańcami i rozdysponować środki na cele społeczne służące mieszkańcom danego Osiedla. 7. W dniu 11 stycznia pod budynkiem Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 71 przeprowadzona została mammografia. Przebadano 43 pacjentki. 8. W dniu 16 stycznia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim podczas Konferencji.Połączenle szynowe Młociny Łomianki Modlin. Potrzeby i możliwości" samorządowcy z Warszawy i podwarszawskich gmin dyskutowali o potrzebnych dla całej aglomeracji rozwiązaniach transportowych. Współorganizatorem spotkania był Burmistrz Łomianek - udział, relacja. I EDUKACJA 1. Rozliczono za styczeń 2013 r.: 16 umów z rodzicami o zwrot kosztów dowożenia niepełnosp rawnych dzieci własnym samochodem, 5 umów o zwrot kosztów przejazdu: ucznia do szkoły oraz do przedszkota czworo dzieci pięcioletnich i ich opiekunów środkami komunikacji publicznej, umowę na opiekę nad uczennicą dowożoną do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie i umowy na opiekę nad uczniami dowożonymi z Kępy Kiełpińskiej do Gimnazjum nr 1 w Łomiankach oraz umowę z TOM-TRAN SPORT na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Warszawie. 2. Przygotowano: zamówienie na 14 miesięcznych biletów ulgowych na luty 2013 dla uczniów oojeżdżaiących do gimnazjum i szkoly podstawowej, 15 umów dla nauczycieli na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i opiekuńczych w ramach akcji "Zima w mieście 2013". 3. Dokonano wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Łomianki pod nr 15 Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Krasnale". Strona 7 z 23

8 4. Przeprowadzono kontrolę lokalu żłobka przed wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez burmistrza Łomianek w zakresie wymagań lokalowych i sanitamych do:yczących żłobków i klubów dziecięcych. 5. Wydano 5 upoważnień do dostępu do bazy danych SIO dla dyrektorów i upoważnionych pracowników szkół i placówek oświatowych wpisanych do RSPO. 6. Sporządzono sprawozdanie zbiorcze za 2012 r. z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łomianki, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której mowa wart. 30a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela i przekazano go dyrektorom szkół, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łomiankach, ZNP, MEN oraz RIO w Warszawie. 7. Przygotowano 10 umów na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 6 umów dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz 2 umowy dla niepublicznych szkół podstawowych na okres I - VI 2013 r. 8. Zorganizowano akcję "Zima w mieście 2013": Szkoła Podstawowa w Sadowej, ul. Strzelecka 35 od 28 stycznia do 1 lutego, w godz zajęcia sportowo-rekreacyjne. W p rogramie wyjazdy na pływalnię ICDS. Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435 od 28 stycznia do 1 lutego, w godz zajęcia sportowo-rekreacyjne. W programie wyjazdy na pływalnię ICDS. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 od 28 stycznia do 8 lutego, od poniedziałku do piątku w godz zajęcia rekreacyjnosportowo-opiekuńcze. W programie: wyjazdy na pływalnię ICDS, do teatru, kina, muzeum. Gimnazjum nr 1 w Łomiankach, ul. Staszica 2 od 28 stycznia do 8 lutego, od poniedziałku do piątku w godz zajęcia rekreacyjnosportowo. 9. Sprawdzono frekwencję uczniów na zajęciach prowadzonych w ramach akcji "Zima w mieście 2:)13". 10. Sporządzono i przekazano do Kuratorium Oświaty: sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych w 2012 roku, ankietę dotyczącą podejmowanych przez gminę działań zmierzających do wzrostu zainteresowanla rodziców posyłaniem dzieci sześcioletnich do szkół, ankietę dotyczącą prognozy wysokości środków niezbędnych na wypłatę prace dawcom dofinansowania nauki zawodu w roku Przygotowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie ustalenia na 2013 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieś oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki. 12. Rozliczono przekazaną dotację do przedszkoli, punktów przedszkolnych szkół niepublicznych w Gminie Łomianki za rok B. Zweryfikowano za styczeń 2013 r. listy dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Łomiankach, a zamieszkałych w innych gminach. 14. Ustalono harmonogram dyżurów przedszkoli samorządowych w okresie wakacji. 1!i. Dokonywana jest ocena pracy dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie. Strona 8 z 23

9 16. Trwają prace związane ze sporządzeniem sprawozdania merytorycznego z realizacji budżetu Referatu Oświaty i jednostek oświatowych za 2012 rok. "17. W ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn: "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych": przeprowadzono procedurę zamówienia do 14 tyś. euro na zakup pomocy dydaktycznych dla grup biorących udział w projekcie. Po wyłonieniu najkorzystniejszych ofert Wykonawcy odstąpili od podpisania umów, wystąpiono do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu o wydłużenie terminu zakupu pomocy dydaktycznych, kontaktowano się na bieżąco z opiekunem projektu i koordynatorami grup. 18. W związku z realizacją projektu "Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z gminy Łomianki" dofinansowanego ze środków EFS w ramach działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatowym": przygotowano i przekazano do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Wniosku o płatność za okres od 1 października do 31 grudnia 2012 r otrzymano informację dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność - MJWPU pozytywnie rozpatrzyła WNP, podpisano z MJWPU w dniu 9 stycznia 2013 r. Wniosku o dofinansowanie projektu, uwzględniając m.in. zmianę terminu zakończenia realizacji projektu na dzień r. w celu realizacji wszystkich planowanych w projekcie zadań: - doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań, ewaluacja projektu oraz organizacja wycieczek, przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowań w trybie ogłoszenia o zamówieniu (zamówienia do 14 tys. Euro) - dot. zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań w 4 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach (35 części) - ogłoszenia umieszczono na BlP Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie - 29 stycznia br. Przygotowano materiały do określenia wartości szacunkowej planowanych zajęć - rozeznanie rynku, przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowań w trybie ogłoszenia o zanówleniu (zamówienia do 14 tys. Euro) - dot. przeprowadzenia w ramach projektu doradztwa edukacyjnozawodowego w 2 gimnazjach (2 części) - ogłoszenia umieszczono na BlP Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie - 30 stycznia br. Przygotowano materiały do określenia wartości szacunkowej planowanych konsultacji - rozeznanie rynku, przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na organizację wycieczek turystyczno-geograficznych i edukacyjnych - ustalanie liczby, terminów oraz miejsca wycieczek z dyrektorami szkół. Przygotowano materiały do określenia wartości szacunkowej wycieczek - rozeznanie rynku, przygotowano i podpisano z dyrektorami szkół aneksy do umów użyczenia zestawów interaktywnych (tablica interaktywna, projektor, laptop) w związku z wydłużeniem realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2013 r., przekazano Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach nowo zakupiony zestaw interaktywny, współpracowano na bieźąco z opiekunem projektu w MJWPU. I INTEGRACJA EUROPEJSKA AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY ZE SRODKÓW UE 1. "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach" Strona 9 z 23

10 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego) Przygotowanie wspólnie z Referatem Zamówień Publicznych odpowiedzi na informacje pokontrolne. 2. "Rozbudowa portalu e-miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania qminy do procesu dalszej informatyzacji" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiegc) r. Gmina Łomianki podpisała aneks w siedzibie MJWPU. Okres realizacji projektu wydłużono do r. W dniu r. Gmina Łomianki otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność za okres do r. na kwotę ,96 zł. Współpraca z Referatem Informatyki przy realizacji projektu (pozostałe do realizacji zadania). 3. "Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki" ( Program Operacyjny Kapitał Ludzki) Prowadzono bieżący monitoring i sprawozdawczość projektu. Prowadzono bieżącą współpracę z Referatem Oświaty. Analiza i weryfikacja danych zawartych w ankietach rekrutacyjnych uczestników proieku, oraz dziennikach zajęć Pomoc w przygotowaniu wyjaśnień do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 4. "Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki" (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) Współpraca z Referatem Informatyki, Księgową i Kierownikiem Projektu (firma zewnętrzna) w reenzac] projektu, w tym: przygotowanie naboru dla mieszkańców na 30 laptopów, przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup sprzętu komputerowego w styczniu 2013 roku, przekazywanie zgłoszeń od Beneficjentów ostatecznych do serwisu. Rozpoczęcie naboru uzupełniającego uczestników projektu w dniu r. 5. "Budowa boisk wielofunkcyjnych w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki" (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, LEADER) r. otrzymano informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność za realizację operacji w ramach PROW. Polecenie wypłaty przekazano do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 6. Współpraca z fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, świadczącego bezpłatne, cotygodniowe usługi informacyjne i doradcze ( w siedzibie ICDS) m.in. w zakresie: możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów dla przedsiębiorców ze środków publicznych, informacji w zakresie podejmowania, wykonywania i rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej. Przekazywanie informacji przedsiębiorcom i osobom zamierzającym rozpocząć działalność o możliwościach uzyskania ww. wsparcia. URUCHAMIANIE NOWYCH PROJEKTÓW 1. "Przywróćmy pamięć o bohaterach - wystawa outdoorowa oraz strona internetowa upamiętniające żołnierzy spoczywających na cmentarzu w Kiełpinie". (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi Leader - Małe projekty, poprzez Lokalną Grupę Działania "Miedzy Wisłą a Kampinosem"). Strona 10 z 23

11 Oczekujemy na wynik oceny projektu przez UMWM. Zakładany termin oceny otrzymany w trakcie rozmowy telefonicznej -luty 2013 r. 2. "Szlakiem rowerowym przez Łomianki - poprawa infrastruktury ścieżek rowerowych VI Gminie Łomianki" (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi Leader - Małe projekty, poprzez Lokalną Grupę Działania "Miedzy Wisłą a Kampinosem"). Oczekujemy na wynik oceny projektu przez UMWM. Zakładany termin oceny na podstawie poprzednich projektów - maj 2013 r. 3 "Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych"- projekt partnerski realizowany wspólnie z M.St. Warszawa (Lider projektu) w ramach Konkursu Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej. Gmina Łomianki przesłała swoje uwagi do Umowy Partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa. Oczekujemy na umowę do podpisania. 3. "Promocja i rozwój gmin Łomianki, Czosnów, Nowy Dwór Mazowiecki i ich obszarów miejskich poprzez opracowanie koncepcji zintegrowanego transportu publicznego - analizy i studia wieleczynnikowe oraz planowanie systemów przestrzeni publicznych i obszarów funkcjonalnych gmin." Program Operacyjny Pomoc Techniczna r. Gmina Łomianki złożyła wniosek o przyznanie dotacji jako Beneficjent Projektu Partnerskiego w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Gmina Łomianki podjęła współpracę z gminami Nowy Dwór Mazowiecki i Czosnów oraz ze starostwem nowodworskim na przygotowanie projektu i złożenie wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez MRR. 4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Badanie możliwości przystąpienia Gminy Łomianki jako Beneficjenta w ramach programów priorytetowych GAZELA i SOWA. Oczekiwanie na odpowiedż na pismo z dnia r. wystosowane do NFOŚiGW w sprawie warunków uczestnictwa Gminy Łomianki w projekcie GAZELA. UDZIELANIE INFORMACJI O OGŁOSZONYCH KONKURSACH I PROGRAMACH UNIJNYCH Przekazywanie informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania z projektów zewnętrznych. I łcos : _ W okresie sprawozdawczym poza bieżącą działalnością związaną z zabezpieczeniem obiektu sportowego dla osób korzystających z niego, ICDS zorganizował bądź współorganizował w następujące imprezy: 1) 13.0' r. - Koncerty muzyczne na Auli ICDS z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 2) r. - odbył się pierwszy z cyklu czterech turniejów piłkarskich" CHA Łomianki Cup". I<olejne turnieje odbędą się 16.02, 23.02, r. Turnieje rozgrywane są w czterech kategoriach: orlik, młodzik, trampkarz, junior. Strona 11 z 23

12 Trwają przygotowania do następujących wydarzeń r. - IV Turniej Warhammer Fantasy Batlles klasy ogólnokrajowej o Puchar Burmistrza Łomianek r. - VII Grand Prix Łomianek w Pływaniu o Puchar Burmistrza Łomianek ( III edycja) r. - Liga Przedszkolaka - motywem przewodnim Ligi będzie ekologia. Z okazji ferii zimowych ICDS: 1. przygotował na boisku ogólnodostępne lodowisko, 2. udostępnił obiekty sportowe w tym hale sportową oraz pływalnie na potrzeby organizacji zimy w mieście, 3. umożliwił uczniom z terenu Gminy Łomianki za okazaniem legitymacji szkolnej bezpłatne korzystanie z pływalni od poniedziałku - do piątku w godz. od 14:00-18:00. IKUL~U_RA _ Zgodnie z planem zajęć na sezon 2012/2013 Dom Kultury kontynuuje realizację zajęć w ramach oferty stałej (6 dni w tygodniu) W ramach oferty zajęć dla naj młodszych dzieci wraz z opiekunami realizowane są: poranki aktywnego maluch, teatralne co nieco, baby dance, otwarta pracowania plastyczna. W ramach oferty zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej realizowane są: balet, nip-hop, taniec (zespół Łomianeczki), shaolin-kempo, ceramika, metaloplastyka, studio malarstwa i rysunku, robotyka, grafika komputerowa, szachy, dziecięcy zespół wokalny, nauka gry na instrumentach (gitara klasyczna, keyboard, harmonijka ustna, trąbka, saksofon, kontrabas, gitara oasowa klarnet, puzon, perkusja), animacja ruchowa, język włoski. Oferta zajęć dla dorosłych obejmuje: balet, bip-hop, taniec (grupa pań, grupa seniorów oraz taniec towarzyski), shaolin-kempo, ceramika, metaloplastyka, studio malarstwa i rysunku, szachy, chór carmen patrium, nauka gry na instrumentach (gitara klasyczna, keyboard, harmonijka ustna, trąbka, saksofon, kontrabas, gitara basowa, klarnet, puzon, perkusja), kalejdoskoo band, zurnba, animacja ruchowa. Ponadto Dom Kultury współorganizuje również zajęcia i spotkania organizowane w ramach: Uniwersytetu Dzieci, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora, Jacht-Klubu, Teatrzyku "Tygrysek" oraz zajęć pozalekcyjnych w Filii w Burakowie. Z pomieszczeń i wyposażenia Domu Kultury reqularnie korzystają również osoby pełniące dyżury i organizujące spotkania z ramienia: Związku Kornbstantów, Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Związku Emerytów i Rencistów, Powiatowego Urzędu Pracy. Latający Animatorzy Kultury - W Filii Domu Kultury kontynuowany jest projekt Towarzystwa Inicjatyw Tworczych "ę" "Latający Animatorzy Kultury i Latający socjologowie na Mazowszu". Socjolożka Aleksandra Gołdys organizuje spotkania mające na celu diagnozę potrzeb społeczności lokalnej. Ponadto w Domu Kultury organizowano i współorganizowano następujące wydarzenia: 7 stycznia 2013 r. - wokalne warsztaty prowadzone przez instruktora Kingę Berłowską w ramach działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku Strona 12 z 23

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha działając w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i uchwały podejmowane przez Radę Miejską Wałbrzycha,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R. ORG.0057. 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał 11.146 decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych-

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek RAPORT O STANIE MIASTA ZA OKRES 2010 2014 VI KADENCJA SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.... 3 II. OCENA STANU MIASTA... 4 1. Dane dotyczące demografii i zaludnienia... 4 2. Dane Urzędu Stanu Cywilnego... 8 3.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 1 (15) / 2012 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Rakszawie uchwaliła budżet na 2012 rok. DOCHODY: 19 293 000,00 zł YDATKI: 18 363 000,00 zł

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia. B - BB. 0057.2.2014 Czeladź, dnia 17.03.2014r. Informacja międzysesyjna za okres od 11.02.2014 r. do 13.03.2014. 1. Informacje ogólne. 1.1 Dane demograficzne. Liczba ludności wg stanu na dzień 1 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Samorządzie

Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1. Wszczęto 9 postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 80/2011 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28.09.2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 88/11 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 20.06.2011 w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA ZA 2014 ROK A. CZĘŚĆ OPISOWA I. U W A G I O G Ó L N E Budżet Gminy Skarżysko Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2011 roku. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo