REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów gimnazjum, zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest Lubuski Kurator Oświaty, zwany dalej Kuratorem Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie gimnazjum województwa lubuskiego. 2. Uczeń ma prawo przystąpić do każdego konkursu organizowanego w szkole. Jeżeli w macierzystej szkole ucznia nie organizuje się danego konkursu, uczeń może do niego przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły macierzystej. 3. Uczeń może przystąpić do zawodów po okazaniu komisji konkursowej aktualnej legitymacji szkolnej. 4. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu konkursu. 5. W przypadku nakładania się terminów zawodów kilku konkursów uczeń dokonuje wyboru konkursu, w którym weźmie udział. 6. Na każdym stopniu Konkursu zapewnia się dostosowanie warunków i miejsca pracy do potrzeb i możliwości uczestnika Konkursu posiadającego zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawności lub przewlekłej chorobie. Dostosowanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może naruszać zasad samodzielnej pracy uczestnika Konkursu. 7. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, w tym publikowania wyników na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie Konkurs obejmuje i poszerza treści Podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół w zakresie historii w gimnazjum. 2. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach Konkursu: uczestnik konkursu powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami zawartymi w Podstawie programowej kształcenia ogólnego poszerzoną o informacje zawarte w lekturze obowiązkowej. Uczestnik konkursu: 1) sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym; 2) wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia związki przyczynowo skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; wyjaśnia znaczenie przeszłości dla rozumienia świata współczesnego; 3) tworzy narrację historyczną integrując informacje pozyskane z różnych źródeł; tworzy krótkie wypowiedzi: plan, notatkę, rozprawkę, prezentację; przedstawia argumenty uzasadniające własne stanowisko.

2 Etap szkolny Zakres materiału ustala nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu. Na zawodach szkolnych obowiązuje test, na rozwiązanie którego przeznacza się 60 minut. Etap rejonowy Treści nauczania: 1. Najdawniejsze dzieje człowieka. 2. Cywilizacje Bliskiego Wschodu. 3. Starożytny Izrael. 4. Cywilizacja grecka. 5. Cywilizacja rzymska. 6. Dziedzictwo antyku. 7. Chrześcijaństwo. 8. Arabowie i świat islamski. 9. Początki cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa. 10. Bizancjum i kościół wschodni. 11. Społeczeństwo średniowiecznej Europy. 12. Kultura materialna i duchowna łacińskiej Europy. 13. Polska pierwszych Piastów. 14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. 15. Polska w dobie unii z Litwą. 16. Wielkie odkrycia geograficzne. 17. Humanizm i renesans. 18. Rozłam w kościele zachodnim. 19. Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów. 20. Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 21. Rzeczypospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII w. 22. Formy państwa nowożytnego. 23. Europa w XVIII w. 24. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVIII w. 25. Rewolucja francuska. 26. Bunt poddanych wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. 27. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej. 28. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. Etap wojewódzki: zagadnienia z etapu rejonowego oraz 1. Europa po kongresie wiedeńskim. 2. Rozwój cywilizacji przemysłowej. 3. Europa i świat w XIX w. 4. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. 5. Społeczeństwo dawnej Rzeczypospolitej w okresie powstań narodowych. 6. Życie pod zaborami. 7. Europa i świat na przełomie XIX i XX w. 8. I wojna światowa i jej skutki. 9. Rewolucje rosyjskie. 10. Sprawa polska w I wojnie światowej.

3 5. Wykaz literatury stanowiącej pomoc dla nauczyciela i ucznia: podręczniki szkolne dopuszczone do użytku przez MEN oraz atlasy historyczne, a na etap wojewódzki: Pajewski J., Buńczuk i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich. (od rozdziału: Turcja w XVII wieku do końca), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003 oraz Kołodziejczyk D., Co Turcy wiedzieli o Rzeczypospolitej w Mówią Wieki nr 09/03 (wrzesień 2003), str Konkurs przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Kuratora. W skład Komisji wchodzą: 1) Przewodniczący; 2) Wiceprzewodniczący; 3) pozostali członkowie. 2. Siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, tel. (95) , faks (95) , strona internetowa: Konkurs organizowany jest trzystopniowo: 1) I stopień zawody szkolne zostaną przeprowadzone dnia 15 listopada 2016 r.; 2) II stopień zawody rejonowe zostaną przeprowadzone dnia 16 stycznia 2017 r.; 3) III stopień zawody wojewódzkie zostaną przeprowadzone dnia 04 marca 2017 r.. 2. Na zawodach obowiązuje test, na rozwiązanie którego uczeń ma na etapie szkolnym 60 minut, a na etapie rejonowym i wojewódzkim 90 minut Zawody szkolne przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powoływane w szkołach przez właściwych dyrektorów szkół. 2. Szkolna Komisja Konkursowa ustala zadania obowiązujące uczestników zawodów szkolnych. 3. Dyrektorzy szkół zobowiązani są do: 1) zapoznania nauczycieli, uczniów i rodziców z regulaminem Konkursu; 2) zalogowania się na platformie Elektronicznego Systemu Konkursów Przedmiotowych (ESKP) Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim stosownie do typu szkoły (szkoła podstawowa lub gimnazjum) 3) wpisania na platformie ESKP uczniów zgłoszonych z danej szkoły jako uczestników etapu szkolnego poszczególnych konkursów; 4) przeprowadzenia, w wyznaczonym dniu, etapu szkolnego konkursu lub wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jego przeprowadzenie; 5) nadzorowania lub wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie testów; 6) wprowadzenia wyników etapu szkolnego na platformie ESKP w terminie 2 dni roboczych od przeprowadzenia konkursu; 7) po przeprowadzeniu zawodów szkolnych, przekazania w formie papierowej protokołu zawodów do właściwej Rejonowej Komisji Konkursowej zgodnie z podziałem na poszczególne rejony przypisane do powiatów na terenie, których znajduje się dana szkoła; 8) przechowania prac konkursowych z zawodów szkolnych do końca roku szkolnego, w którym odbywał się konkurs. 4. Do zawodów rejonowych awansują uczniowie, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 80% punktów możliwych do zdobycia. 5. Lista osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego ogłoszona zostanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim do 12 grudnia 2016 roku.

4 9. 1. Zawody rejonowe przeprowadzają Rejonowe Komisje Konkursowe. Przewodniczących Rejonowych Komisji Konkursowych wyznacza Lubuski Kurator Oświaty. Przewodnicy Rejonowych Komisji Konkursowych powołują członków Rejonowych Komisji Konkursowych. 2. Do prac w Rejonowych Komisji Konkursowych powoływani są nauczyciele zapewniający merytoryczną oraz terminową realizację zadania. 3. Ustala się następujące rejony Konkursu: 1) Rejon 1: powiaty: m. Gorzów Wielkopolski, gorzowski ziemski oraz strzeleckodrezdenecki; 2) Rejon 2: powiaty: międzyrzecki oraz świebodziński; 3) Rejon 3: powiaty: sulęciński oraz słubicki; 4) Rejon 4: powiaty: nowosolski oraz wschowski; 5) Rejon 5: powiaty: m. Zielona Góra, zielonogórski ziemski oraz krośnieński; 6) Rejon 6: powiaty: żarski oraz żagański. 4. Siedziby Rejonowych Komisji Konkursowych oraz miejsca zawodów rejonowych ustala Wojewódzka Komisja Konkursowa. Informacja o siedzibie oraz miejscu zawodów rejonowych zostanie publikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w terminie do dnia 31 października 2016 roku. 5. Wojewódzka Komisja Konkursowa ustala zadania obowiązujące uczestników zawodów rejonowych. 6. Po przeprowadzeniu zawodów Rejonowa Komisja Konkursowa wprowadza wyniki etapu rejonowego na platformie, przekazuje protokół zawodów i wszystkie prace konkursowe uczestników do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 3 dni od daty przeprowadzenia zawodów rejonowych. 7. Wojewódzka Komisja Konkursowa ma prawo weryfikacji wyników uzyskanych przez uczestników zawodów rejonowych. 8. Wojewódzka Komisja Konkursowa rekomenduje Kuratorowi do zawodów wojewódzkich wszystkich uczniów, którzy w zawodach rejonowych uzyskali nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia. 9. Jeżeli 85% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 10% wszystkich uczestników zawodów rejonowych, Wojewódzka Komisja Konkursowa rekomenduje Kuratorowi do zawodów wojewódzkich uczniów, którzy uzyskali najlepszy wynik w liczbie 10% ogólnej liczby wszystkich uczestników zawodów rejonowych. Ust. 8 nie stosuje się. 10. Wyniki zawodów rejonowych publikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w terminie do 10 dni od daty przeprowadzenia zawodów rejonowych Zawody wojewódzkie finał przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa. 2. Informacja o miejscu finału publikowana jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w terminie do 14 dni przed datą przeprowadzenia finału Konkursu. 3. Wojewódzka Komisja Konkursowa ustala zadania obowiązujące uczestników zawodów wojewódzkich. 4. Wojewódzka Komisja Konkursowa przedstawia Kuratorowi listę uczniów, którzy w finale uzyskali nie mniej niż 90% punktów możliwych do zdobycia, rekomendując ich do przyznania tytułu laureata. 5. Jeżeli 90% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 15% wszystkich uczestników finału, Wojewódzka Komisja Konkursowa przedstawia Kuratorowi listę

5 uczniów, którzy uzyskali najlepszy wynik w liczbie 15% ogólnej liczby wszystkich uczestników finału. Ust. 4 nie stosuje się. 6. Tytuł finalisty przyznaje się uczestnikom trzeciego etapu konkursu, którzy w finale wojewódzkim uzyskują co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia. 7. Wyniki finału Konkursu oraz lista laureatów i finalistów publikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w terminie do 10 dni od daty przeprowadzenia finału Konkursu. 8. Prace konkursowe przechowywane są do końca roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest konkurs. 11. Obserwatorami każdego etapu konkursowego mogą być pracownicy Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Skargi uczestników Konkursu lub ich rodziców (prawnych opiekunów) na niezgodny z regulaminem przebieg zawodów szkolnych rozpatruje dyrektor właściwej szkoły. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 2. Skargi uczestników Konkursu lub ich rodziców (prawnych opiekunów) na niezgodny z regulaminem przebieg zawodów rejonowych i wojewódzkich rozpatruje Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna. 3. Skargi wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia Konkursu, decyduje data wpływu. 4. Skargi rozpatruje się w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 5. Skargi wniesione po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, pozostawia się bez rozpatrzenia Tytuł laureata i finalisty Konkursu przyznaje Kurator. 2. Laureatom i finalistom Konkursu Kurator wydaje zaświadczenia. 3. Zaświadczenia są ważne na terenie całego kraju. 4. Uprawnienia laureatów i finalistów określają: 1) przepisy określające warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów; 2) przepisy określające warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia Konkursu udostępnia się jedynie osobom upoważnionym. Prace konkursowe są kodowane według ustaleń Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 2. Zadania konkursowe z zawodów stopnia rejonowego i stopnia wojewódzkiego publikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim następnego dnia po terminie przeprowadzenia Konkursu. 3. Klucz rozwiązań publikowany jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z chwilą ogłoszenia wyników Prace konkursowe udostępnia się do wglądu uczestnikom lub ich rodzicom (prawnym opiekunom), na ich indywidualny pisemny wniosek, skierowany do właściwego dyrektora szkoły (na etapie szkolnym) lub Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (na etapie rejonowym i wojewódzkim) w trzeci dzień po ogłoszeniu wyników (licząc dni robocze), w godzinach od 8 00 do Udostępnienie pracy odbywa się odpowiednio w szkole (na etapie szkolnym) lub w siedzibie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (na etapie rejonowym i wojewódzkim) adres: ul. Jagiellończyka 10, Gorzów Wielkopolski.

6 3. Udostępnienie pracy odbywa się w obecności odpowiednio dyrektora właściwej szkoły, Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (albo upoważnionych przez nich osób) i trwa do 20 minut. 4. Wgląd do pracy konkursowej nie obejmuje możliwości jej kopiowania. Dopuszcza się fotografowanie pracy konkursowej Uczestnikom Konkursu lub ich rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie od oceny pracy konkursowej. 2. Odwołanie powinno być wniesione w formie pisemnej oraz powinno zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów wraz z ich uzasadnieniem. 3. Odwołanie od oceny pracy konkursowej ustalonej przez Szkolną Komisję Konkursową rozpatruje dyrektor właściwej szkoły. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 4. Odwołanie od oceny pracy konkursowej ustalonej przez Rejonową lub Wojewódzką Komisję Konkursową rozpatruje Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna. 5. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia wglądu do pracy konkursowej. Liczy się data wpływu odwołania odpowiednio do dyrektora właściwej szkoły lub Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 6. Jeżeli uczestnik lub rodzic (prawny opiekun) nie skorzystał z prawa wglądu do pracy konkursowej, termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia określonego w 15 ust. 1. Liczy się data wpływu odwołania odpowiednio do dyrektora właściwej szkoły lub Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 7. Odwołanie rozpatruje się w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. 8. Odwołanie niezawierające elementów, o których mowa w ust. 2, oraz wniesione po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, pozostawia się bez rozpatrzenia. 17. Informacja o terminie i miejscu uroczystego podsumowania Konkursu oraz o wręczeniu zaświadczeń dla laureatów publikowana jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z historii i społeczeństwa dla uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów szkół podstawowych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów szkół podstawowych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów gimnazjów, zwany dalej Konkursem. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRZYRODY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYWCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRZYRODY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYWCH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRZYRODY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYWCH. 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z przyrody dla uczniów szkół podstawowych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH . REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z historii i społeczeństwa dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018 PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. CELE KONKURSU kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy historycznej; rozbudzanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH . REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka polskiego, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z historii i społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

6. Rozwijanie umiejętności pracy z różnorodnymi źródłami historycznymi.

6. Rozwijanie umiejętności pracy z różnorodnymi źródłami historycznymi. Przedmiotowy Regulamin XVI Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów dotychczasowych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRZYRODY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRZYRODY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRZYRODY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z przyrody dla uczniów szkół podstawowych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

1. Propagowanie i rozwój zainteresowania historią, z uwzględnieniem historii lokalnej.

1. Propagowanie i rozwój zainteresowania historią, z uwzględnieniem historii lokalnej. Przedmiotowy Regulamin Konkursowy XV Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRZYRODY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRZYRODY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH . REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRZYRODY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z przyrody dla uczniów szkół podstawowych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów szkół podstawowych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych, zwany dalej Konkursem.

1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych, zwany dalej Konkursem. załącznik do zarządzenia Nr 311/2015 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 września 2015 r. REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów szkół podstawowych 1. Regulamin określa warunki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka francuskiego dla uczniów gimnazjów, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów, zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego dla uczniów dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z biologii dla uczniów szkół podstawowych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów gimnazjów, zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów, zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I etap I. Obszary umiejętności /takie same na wszystkich etapach konkursu/ Sytuowanie zjawisk, wydarzeń i procesów historycznych w czasie

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I etap I. Obszary umiejętności /takie same na wszystkich etapach Konkursu/ Sytuowanie zjawisk, wydarzeń i procesów historycznych w czasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego, zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I etap I. Obszary umiejętności /takie same na wszystkich etapach konkursu/ Sytuowanie zjawisk, wydarzeń i procesów historycznych w czasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka francuskiego dla uczniów gimnazjów, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów szkół podstawowych, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRZYRODY dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRZYRODY dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z PRZYRODY dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z przyrody, zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017 PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. CELE KONKURSU zachęcenie do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy; wdrażanie do biegłego posługiwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI dla uczniów gimnazjów

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI dla uczniów gimnazjów REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI dla uczniów gimnazjów 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów, zwany dalej Konkursem. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka francuskiego dla uczniów dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii kl. II gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z historii kl. II gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z historii kl. II gimnazjum 1. Cele oceniania z historii: - informowanie ucznia o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności, - informowanie rodziców o postępach w nauce, -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z geografii dla uczniów gimnazjów zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z matematyki, zwany dalej Konkursem. 2.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z geografii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs. przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów gimnazjów, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ODNIESIENIE ZADAŃ DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ODNIESIENIE ZADAŃ DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ODNIESIENIE ZADAŃ DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ Poniżej zapisano ogólne i szczegółowe wymagania podstawy programowej kształcenia ogólnego z historii na III etapie kształcenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH . REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów szkół podstawowych, zwany

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I etap I. Obszary umiejętności /takie same na wszystkich etapach konkursu/ Sytuowanie zjawisk, wydarzeń i procesów historycznych w czasie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

2. Organizatorem Konkursu jest Lubuski Kurator Oświaty, zwany dalej Kuratorem.

2. Organizatorem Konkursu jest Lubuski Kurator Oświaty, zwany dalej Kuratorem. załącznik do zarządzenia Nr 47/2018 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 czerwca 2018 r. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO TEMATYCZNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia. Być jak? sumienie prawe. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego

Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia. Być jak? sumienie prawe. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia Być jak? sumienie prawe dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego Podstawa prawna: - art.31 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wykaz umiejętności sprawdzanych poszczególnymi zadaniami GH-H1-132

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2015 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2015 r. Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 2. Cywilizacje Bliskiego

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H7-142 KWIECIEŃ 2014 Numer zadania 1. 2. 3. 4. 5. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin konkursu z historii dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Ramowy regulamin konkursu z historii dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Ramowy regulamin konkursu z historii dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy regulamin konkursu z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy regulamin konkursu z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy regulamin konkursu z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO

REGULAMIN KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO REGULAMIN KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs interdyscyplinarny matematyczno-przyrodniczy, zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych

Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy. Współorganizatorami są: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2013/2014

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2013 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2013 r. Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYKAZ LITERATURY

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYKAZ LITERATURY Stopień szkolny ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYKAZ LITERATURY ZAŁĄCZNIK NR 1 I. Obszary umiejętności /takie same na wszystkich etapach konkursu/ Sytuowanie zjawisk, wydarzeń i procesów historycznych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy regulamin konkursu z języka francuskiego dla uczniów gimnazjum województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy regulamin konkursu z języka francuskiego dla uczniów gimnazjum województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy regulamin konkursu z języka francuskiego dla uczniów gimnazjum województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 1. Wstęp 1. Zasady organizowania konkursów interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII dla uczniów gimnazjów

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII dla uczniów gimnazjów REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII dla uczniów gimnazjów 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z geografii dla uczniów gimnazjów, zwany dalej Konkursem. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 IM. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE - PUBLICZNE GIMNZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 IM. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE - PUBLICZNE GIMNZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 IM. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE - PUBLICZNE GIMNZJUM Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii są zgodne ze Wewnątrzszkolnymi Zasadami

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z historii dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu z historii dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu z historii dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 1 PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU 1. INFORMACJE OGÓLNE 1) Zadania Komisji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy regulamin konkursu z geografii dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy regulamin konkursu z geografii dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy regulamin konkursu z geografii dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 24 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2013 r. Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2016 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2016 r. Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik do Zarządzenia Nr 32 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2012 r. Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy konkursów

Uczestnicy konkursów Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Podstawa prawna konkursów:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27 /15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2015 r. Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy regulamin konkursu z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy regulamin konkursu z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy regulamin konkursu z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Załącznik nr 8 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Załącznik nr 8 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Dział I PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH STOPNI KONKURSU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii w klasie 1 I PÓŁROCZE Dopuszczaj Dostateczny Dobry Bardzo dobry Ucze

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii w klasie 1 I PÓŁROCZE Dopuszczaj Dostateczny Dobry Bardzo dobry Ucze HISTORIA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii w klasie 1 I PÓŁROCZE Uczeń potrafi posługiwać się wiadomościami i umiejętnościami opanowanymi w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej oraz procesy

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo