Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Załącznik nr 1 Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu, zainstalowaniu i wdrożeniu na serwerze Wykonawcy internetowego serwisu informacyjno-promocyjnego w ramach Projektu systemowego Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz świadczenie usługi hostingowej I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Wprowadzenie. Celem projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej Projektem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz terapeutów środowiskowych. Celem szczegółowym projektu jest uruchomienie szkoleń dla 2000 lekarzy poz, 2000 pielęgniarek poz, 1000 fizjoterapeutów, 200 opiekunów medycznych i 200 terapeutów środowiskowych. Założeniem projektu jest, aby jego realizacja przyczyniła się do wzrostu świadomości społeczeństwa, w tym kadr medycznych oraz osób odpowiedzialnych za realizację i finansowanie świadczeń zdrowotnych na temat potrzeby sprawowania kompleksowej, interdyscyplinarnej opieki nad osobami starszymi na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Projekt jest przedsięwzięciem ogólnopolskim. 2. Cele szczegółowe niniejszego zamówienia. Celem szczegółowym niniejszego zamówienia jest stworzenie serwisu internetowego, którego zadaniem będzie przekazywanie informacji związanych z Projektem i promocja Projektu wśród: uczestników i potencjalnych nowych uczestników Projektu

2 podmiotów zaangażowanych w realizację Projektu (organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia w ramach projektu, lub zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia szkoleń w ramach Projektu), przedstawicieli mediów i ogółu społeczeństwa. Istotną funkcją Serwisu będzie ponadto informowanie jego użytkowników o: instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Projektu, informowanie o roli jaką odgrywa Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny w realizacji projektu oraz we wspieraniu rozwoju społeczno gospodarczego kraju. 3. Przedmiot zamówienia. 1. Usługa polegająca na wykonaniu przedmiotu zamówienia w dwóch Częściach: 1) Część I - zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie i drożenie internetowego serwisu informacyjno-promocyjnego w ramach Projektu, zwanego dalej Serwisem na zapewnionym przez Wykonawcę serwerze oraz świadczenie usług hostingowych w okresie od dnia zainstalowania Serwisu na serwerze do dnia 3l stycznia 2013 r., 2) Część II - świadczenie usług hostingowych, w terminie do 30 czerwca 2015 r. na zapewnionym przez Wykonawcę serwerze. Usługi hostingowe będą świadczone przez Wykonawcę w następujących okresach: a) od dnia 1 luty 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r., b) od dnia 1 luty 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r., c) od dnia 1 luty 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. 2. Realizacja Części II przedmiotu umowy nastąpi pod warunkiem dostępności środków finansowych na rachunku bankowym Zamawiającego. 3. Wykonawca przed upływem terminu 21 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi hostingowej w ramach Części I przedmiotu umowy, jak również przed upływem terminu 21 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi hostingowej w pozostałych okresach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o możliwości sfinansowania usług hostingowych w kolejnych okresach w ramach Części II przedmiotu umowy. 4. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 poinformuje pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną Wykonawcę o możliwości sfinansowania wykonania usługi hostingowej w kolejnych okresach w ramach Części II przedmiotu umowy. 5. Brak zgody Zamawiającego o możliwości sfinansowania wykonania usługi hostingowej w okresach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub nie poinformowanie o tym Wykonawcy przed 2

3 upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, zwalnia Wykonawcę z wykonania Części II przedmiotu umowy lub z tej części usług hostingowych, które nie zostały przez niego wykonane w ramach Części II przedmiotu umowy. 6. Wykonawca w ramach Części I przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do: 1) wykonania Projektu graficznego, 2) prawidłowego zainstalowania Serwisu na serwerze, 3) skutecznego i prawidłowego uruchomienia Serwisu na serwerze, 4) wyposażenia Serwisu w mechanizmy: automatycznego lub na żądanie przełączenia wersji witryn w zależności od poziomu wysycenia łącza oraz obciążenia serwera i weryfikacji zawartości stron za pomocą sum kontrolnych, 5) udzielenia autorskich praw majątkowych do utworu wykonanego w ramach przedmiotu umowy, 6) przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji Serwisu w formie elektronicznej i papierowej, 7) przekazania Zamawiającemu kopii Serwisu w dacie uruchomienia oraz Projektu graficznego i jego elementów w wersji elektronicznej w formatach umożliwiających ich dalszą edycję, 8) świadczenia bezpłatnej obsługi technicznej dla Zamawiającego, 9) udzielenia gwarancji na Serwis i świadczenie serwisu gwarancyjnego. 7. Wykonawca w ramach Części II przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do: 1) eliminacji ruchu anonimizowanego, (tj. TOR, ANON, OPEN-PROXY, ANON-VPN, itp.) oraz wymuszenie ciągłej aktualizacji tych mechanizmów, 2) filtrowanie całego ruchu dotyczącego określonych typów pakietów lub całych protokołów (np. UDP lub ICMP), 3) zapewnienie nieprzerwanego działania Serwisu za wyjątkiem krótkich przerw technicznych w świadczeniu usług hostingowych związanych z konserwacją urządzeń bądź koniecznością zmiany lokalizacji. W tym przypadku, Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o terminie i czasie trwania przerw technicznych w świadczeniu usług hostingowych; dopuszczalny maksymalny okres przerwy technicznej nie może być dłuższy niż 12 godzin. 4) podjęcia działań zabezpieczenia urządzeń przed dostępem osób nieuprawnionych. 8. Wykonawca zagwarantuje dostępność usługi hostingowej w ramach Części I i II przedmiotu umowy na poziomie nie mniejszym niż 99,9 % czasu w roku kalendarzowym. 9. Za zrealizowaną Część I przedmiotu umowy oraz za wykonanie każdej z usług hostingowych w okresach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c zostanie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół odbioru. 3

4 Wykonawca przy projektowaniu i budowie Serwisu musi uwzględnić minimum wymagań jakie są zawarte w poniższej specyfikacji technicznej Serwisu: 4. Podstawowe założenia i wymagania. 1) Serwis w całości powinien zostać napisany w języku PHP. 2) Jako bazę danych należy użyć systemu MySQL. 3) Wersja prezentacyjna witryny powinna byś opisana kodem XHTML (XHTML 1.0 Transitional), bez zastosowania konstrukcji <table> (poza sytuacjami wymagającymi prezentacji danych tabelarycznych). 4) Każda strona (przynajmniej na etapie zakończenia fazy wdrożeniowej) powinna przechodzić pełną walidację mechanizmami udostępnionymi przez W3C. 5) Jako minimalną rozdzielczość ekranu dla którego ma zostać przygotowana szata graficzna ustala się rozdzielczość 1024x768px. Ta sama minimalna rozdzielczość dotyczy panelu administracyjnego. 6) Witryna powinna być przetestowana i działać identycznie na wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych tj.: Mozila Firefox wersja i wyższa, MS Internet Explorer wersja 7 i wyższa, Opera wersja 9.6 i wyższa, Google Chrome, Safari wersja 2.0 i wyższa. Jako wersję graniczną przeglądarki IE przyjmuje się wersję 7, ale przy założeniu, że witryna da się otworzyć także w wersji 6 (przy ograniczonej funkcjonalności ale niezaburzonej szacie graficznej). Powyższy warunek dotyczy również tzw. części administracyjnej serwisu. 7) Wymagana jest pełna separacja warstwy programistycznej witryny od warstwy prezentacyjnej. Warstwa prezentacyjna powinna być oparta o mechanizm szablonów (preferowany system SMARTY). 8) Zaleca się szerokie zastosowanie mechanizmów obsługi AJAX jak również elementów związanych z szeroko rozumianą biblioteką JQuery 9) Dopuszcza się zastosowanie elementów wykonanych w technologii Flash pod warunkiem że nie będą stanowiły one elementów nawigacyjnych witryny. 10) Serwis będzie składał się z części ogólnodostępnej oraz panelu administracyjnego (dostępnego po zalogowaniu). 11) Serwis posiadał będzie jedną wersję językową (polską). W dolnym menu strony powinny być zamieszczone linki w formie ikonek flag do podstron informacji o projekcie w wersji angielskiej, niemieckiej i francuskiej. 12) Serwis i jego architektura musi być zoptymalizowana w kierunku wyszukiwarek internetowych, w tym wyszukiwarki Google. W tym zakresie Serwis musi co najmniej: a) zapewniać łatwe przeszukiwanie jego zawartości przez roboty wyszukiwarek, 4

5 b) posiadać mechanizm zapewniający tworzenie przyjaznych linków, e) posiadać mechanizm zapewniający edytowanie metatagów, c) posiadać mechanizm do generowania mapy serwisu (google site map), d) w projekcie strony głównej Serwisu i jego ostatecznej wersji musi znaleźć się miejsce na tekst przygotowany na potrzeby wyszukiwarek. 13) Budowa Serwisu zapewni możliwość wdrożenia hierarchicznej wielopoziomowej struktury uprawnień typu administrator-redaktor. 14) Serwis zawierać będzie narzędzia do administracji i zarządzania serwisem. 15) Dostarczone rozwiązanie do obsługi serwisu zapewni co najmniej: a) zarządzanie menu serwisu (wszystkie występujące w Serwisie menu), b) przygotowanie i publikowanie artykułów i aktualności, c) podłączanie plików źródłowych - w postaci plików do pobrania (np. doc, rtf, pdf, itp.), d) dodawanie i administrację zdjęć i galerii, e) zarządzanie bazą subskrybentów newslettera, f) przygotowanie i wysyłkę newsletterów. 16) Serwis musi być wyposażony w rozwiązania pozwalające obserwować statystyki oglądalności serwisu. Preferowanym rozwiązaniem jest tu system Google Analitycs. 17) Serwer na którym będzie umieszczony Serwis będzie spełniał opcjonalne oraz zalecane wymagania dla 2. klasy serwisów internetowych w domenie GOV.PL zgodnie z załącznikiem Wymagania dla serwisów internetowych w domenie GOV.PL 5. Layout Serwisu. 1) Serwis będzie pełnić rolę głównie informacyjną, dlatego ważne jest przejrzyste i łatwe poruszanie się po stronach Serwisu. Serwis powinien być atrakcyjny wizualnie, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości i intuicyjności działania systemu nawigacyjnego. 2) Serwis powinien posiadać jasną strukturę oraz wizualizację/kolorystykę zgodną z wizualizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartą między innymi w dokumentach takich jak: Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ) Projekt graficzny serwisu powinien uwzględniać elementy/motywy graficzne związane z Unią Europejską. 4) Serwis powinien mieć również opcję ułatwień dla osób niepełnosprawnych, w tym osób słabo widzących. 5) Strona główna musi zawierać następujące elementy graficzne: logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z odniesieniem słownym, 5

6 logo Ministerstwa Zdrowia z odniesieniem słownym, logo Unii Europejskiej z odniesieniem słownym, informację słowną Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowa wizualizacja logotypu w wersji kolorowej 6. Nawigacja serwisu. 1) Nawigacja serwisu musi być intuicyjna i przejrzysta. 2) Ze względu na wyraźne rozdzielenie grup odbiorców, Serwis będzie posiadał wiele twarzy tzn. w zależności od kategorii użytkownika zawartość serwisu musi dopasowywać się do jego potrzeb. Użyte sformułowanie wiele twarzy Serwisu oznacza, że po określeniu typu użytkownika kliknięciu w element głównego menu strony głównej np.: Kandydaci zmienią się elementy menu uzupełniającego Serwisu + nastąpi drobna zmiana w elementach graficznych serwisu + dopasują się treści prezentowane w Serwisie (na stronach dla kandydatów nie będzie informacji administracyjnych kierowanych do organizatorów kształcenia, itp.). Przykładem może tu być strona Politechniki Warszawskiej Zamawiający powinien mieć możliwość samodzielnego dodawania i usuwania kategorii w menu głównym łącznie z dodawaniem elementów graficznych identyfikujących daną grupę użytkowników. Początkowo menu główne Serwisu powinno składać się z następujących elementów: Uczestnicy projektu, Kandydaci potencjalni uczestnicy projektu (osoby zainteresowane odbyciem szkoleń w ramach projektu), Organizatorzy kształcenia - pracownicy organizatorów kształcenia realizujących projekt oraz zainteresowanych rozpoczęciem kształcenia w ramach projektu, Dla mediów, Wykonawcy / Zamówienia publiczne, Moduł do obsługi konferencji/szkoleń (Obsługa rejestracji na konferencje). 6

7 7. Elementy i narzędzia serwisu. 1) Mapa Polski Mapa Polski zbudowana np. w oparciu o rozwiązania Google Maps z zaznaczonymi siedzibami organizatorów kształcenia, w których prowadzone są szkolenia realizowane w ramach przedmiotowego projektu. Punkty na mapie powinny być rozróżnione graficznie ze względu na kryteria: - organizator kształcenia oferujący szkolenia dla: pielęgniarek, lekarzy, opiekunów medycznych, terapeutów środowiskowych, fizjoterapeutów Powinna być również przewidziana opcja dodatkowego wyróżnienia tych organizatorów kształcenia, u których prowadzony jest aktualnie nabór np. w formie napisu nad punktem organizatora: uwaga nabór Po kliknięciu na punkt użytkownik zostanie przekierowany do informacji na temat organizatora kształcenia. Informacja o organizatorze kształcenia powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwa adres telefon adres www stan naboru (informacja tekstowa - przykładowo: nabór wrzesień 2010/ organizator nie prowadzi aktualnie naboru) zobacz na mapie (przekierowanie do mapy miasta z zaznaczoną lokalizacją szkoły) dodatkowe pole opisowe System musi umożliwiać dodawanie nowych wpisów oraz aktualizację wpisów dokonanych wcześniej. Uzupełnieniem tego modułu powinno być narzędzie umożliwiające wyszukanie organizatora w oparciu o listy rozwijane (województwo/miasto). Narzędzie dostępne również z menu strony. 2) Subskrybcja (newsletter ogólny) dla uczestników, kandydatów i osób indywidualnych Mechanizm dostępny z poziomu strony głównej Serwisu oraz stron podmiotowych umożliwia zapisywanie w bazie danych adresów użytkowników, którzy chcą otrzymywać bieżące informacje o nowościach w Serwisie. Narzędzie musi być wyposażone w mechanizm do: potwierdzania adresu subskrybenta, 7

8 tworzenia i wysyłanie newslettera (w treści newslettera mogą pojawiać się zdjęcia i inne elementy), zarządzania bazą adresową. 3) Subskrybcja (newsletter dla organizatora kształcenia) osobny newsletter dla organizatora kształcenia Mechanizm dostępny z poziomu strony głównej Serwisu oraz stron podmiotowych umożliwia zapisywanie w bazie danych adresów użytkowników, którzy chcą otrzymywać bieżące informacje o nowościach w Serwisie dotyczących uczelni. Narzędzie musi być wyposażone w mechanizm do: potwierdzania adresu subskrybenta, tworzenia i wysyłanie newslettera (w treści newslettera mogą pojawiać się zdjęcia i inne elementy), zarządzania bazą adresową 4) Wyszukiwarka Za pomocą tego mechanizmu możliwe będzie wyszukanie i prezentacja zasobów serwisu na podstawie wpisanej frazy lub wg rodzaju treści. Wyszukiwarka może działać w oparciu o rozwiązania Google. 5) Formularze kontaktowe Za pomocą tego mechanizmu możliwe będzie wysyłanie wiadomości do administratora strony, osoby odpowiedzialnej w Departamencie, itp. 6) Sondy Moduł ten umożliwia tworzenie sondy, która następnie będzie udostępniana użytkownikom na stronie głównej (blokada wielokrotnego głosowania przez jednego użytkownika np. za pomocą cookies). Wyniki sond mają być prezentowane w formie graficznej. 7) Galerie multimedialne w obrębie artykułów oraz na stronie głównej (zdjęcia + filmy) Fotogaleria będzie miała postać miniatur obrazów ułożonych w formie indeksu, to znaczy kilka rzędów po kilka kolumn (liczba zależy od założonego początkowo rozmiaru). Opis zdjęcia pojawiać się będzie jako ALT obrazka (żółta chmurka pojawiająca się po przesunięciu kursora myszki nad zdjęcie). Każda miniaturka zdjęcia będzie aktywnym linkiem, po kliknięciu którego pojawi się powiększenie zdjęcia. Pod zdjęciem będzie opis. Na stronie głównej boks galerie zdjęć ( jedno duże zdjęcie + pod spodem miniaturki zdjęć poszczególnych galerii). Filmy zamieszczane w serwisie będą zamieszczane na serwerach zewnętrznych typu youtube. 8) Strona(y), dział materiały promocyjne 8

9 W ramach struktury strony musi zostać zaplanowane miejsce gdzie będzie możliwe zamieszczanie zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych, prezentacji,. Będą to materiały związane z wykonanymi w ramach projektu materiałami, działaniami informacyjno-promocyjnymi. 9) Mapa serwisu - Na podstawie menu serwisu generowana będzie mapa serwisu zawierająca działy i poddziały Serwisu. 10) Artykuły i aktualności - standardowy moduł do tworzenia i prezentowania artykułów i aktualności w Serwisie. 8. Dodatkowe narzędzia. 1) Mechanizm zarządzania banerami i pop-up Na stronie głównej Serwisu wyświetlane będą banery i pop-up(y) dotyczące projektu lub inicjatyw z nim związanych. Administrator musi móc poprzez panel administracyjny: Dodawać banery i pop-up(y) Usuwać banery i pop-up(y) Możliwe jest zastosowanie mechanizmu typu OpenAds. 2) RSS moduł umożliwiający automatyczne pobieranie informacji ze strony (aktualności i artykułów) 3) Statystyka odwiedzin Serwis musi posiadać zaawansowany system gromadzenia danych statystycznych na temat oglądalności strony. W ramach tego narzędzia może zostać zastosowane narzędzie typu Google Analytics. 4) Forum użytkownicy mają możliwość wypowiadania się na Forum ale po wcześniejszej rejestracji. Administrator musi mieć możliwość pełnego zarządzania forum dodawanie, usuwanie poszczególnych wpisów i całych kategorii. Usuwanie użytkowników nieprzestrzegających regulaminu. 5) Kalendarium moduł do prezentacji dat związanych z Projektem np. ogłoszenie przetargu, wybór instytucji, rozpoczęcie naboru, konferencja, itp. 9. Zarządzanie treścią serwisu www (CMS). Zarządzanie treścią powinno umożliwiać minimum: redagowanie zawartością serwisu WWW (edycja menu, artykułów, zdjęć, opisów itp.), automatyczne konwertowanie dokumentów za pomocą Edytora HTML do postaci HTML, formatowanie dokumentów (możliwość edycji tak jak np. w programie WORD), wstawianie hiperłączy, zdjęć, tabel w treści tekstu do publikacji, 9

10 możliwość automatycznego opcjonalnego archiwizowania po określonym czasie zdefiniowanym przy publikacji po upłynięciu zadanego terminu tekst powinien być dostępny w archiwum wiadomości, podłączanie załączników w formacie: pdf. xls, doc, txt, mp3, avi itp., tworzenie struktury MENU, przypisywanie dokumentów do struktury serwisu, możliwość jednorazowej publikacji tego samego artykułu w wielu miejscach. 10. Opcje przy każdym artykule, aktualności, itp. 1) Wersja do druku Za pomocą tego mechanizmu możliwe będzie drukowanie treści umieszczanych na stronie ze zmniejszoną liczbą elementów graficznych treści są automatycznie formatowane do wydruku. 2) Poleć znajomemu Za pomocą tego mechanizmu możliwe będzie przesłanie linku do informacji/artykułu na wskazany przez użytkownika adres . 3) Zapisz jako PDF Za pomocą tego mechanizmu można zapisać dany artykuł ze zdjęciami do pliku PDF i zapisać go na komputerze, 4) Social bookmarks Mechanizm pozwalający dodać link do artykułu na serwisach społecznościowych typu facebook, wykop, blip, itp. 11. Obsługa techniczna Serwisu. 1) W terminie 12 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru za wykonaną Część I przedmiotu umowy, Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego bezpłatną obsługę techniczną Serwisu obejmującą: a. pomoc techniczną dla pracowników Zamawiającego, b. dokonywanie modyfikacji Serwisu. 2) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby modyfikacji Serwisu Wykonawca zobowiązuje się do ich wprowadzenia w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia. 3) Wykonawca będzie świadczył obsługę techniczną w wymiarze 100 osobo-godzin, które Zamawiający może wykorzystać przez okres 1 roku od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru za wykonaną Część I przedmiotu umowy; w ramach 100 osobo-godzin Wykonawca przeprowadzi instruktaż obsługi 10

11 Serwisu w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 2 osobo-godzin dla 4 pracowników Zamawiającego. 4) Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu comiesięczne zestawienia świadczonych godzin obsługi technicznej, ze wskazaniem daty usługi, przedmiotu usługi oraz liczby godzin. Zestawienia będą podlegać akceptacji Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym. 12. Gwarancja i serwis gwarancyjny Serwisu. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe, wolne od wad i nieprzerwane działanie Serwisu na okres 24 miesięcy od dnia podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru za wykonaną Część I przedmiotu umowy. W przypadku pojawienia się błędów w okresie ważności gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt. Termin usunięcia Błędów ujawnionych w trakcie eksploatacji Serwisu, nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Zgłoszenia Błędów będą przyjmowane przez Wykonawcę drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od w dni robocze. Za moment przyjęcia zgłoszenia uznaje się datę na potwierdzeniu odbioru informacji (automatycznym - w przypadku wiadomości lub faksu, odręcznym - w przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej). Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego zapewni: a) instalację korekt oprogramowania w przypadku wystąpienia Błędów w oprogramowaniu, b) rozwiązywanie bieżących problemów i usuwanie stwierdzonych Błędów, c) przywrócenie danych zapisanych w Serwisie w oparciu o kopie zapasowe bazy danych gromadzonych na serwerze. 13. Forma realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Projekt graficzny Serwisu, zawierający rozrysowaną stronę główną Serwisu wraz z wszystkimi zakładkami wymienionymi w pkt 6 niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Projektu graficznego Serwisu w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 3. Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę Projektu graficznego Serwisu, w terminie do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania lub zobowiązuje się do wniesienia w tym terminie zastrzeżeń, które zostaną przekazane 11

12 Wykonawcy w formie elektronicznej. Wykonawca po otrzymaniu zastrzeżeń jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń do rozszerzonego Projektu graficznego. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zakresie budowy Serwisu i poszczególnych jego elementów oraz jego narzędzi pod warunkiem, że nie wpłynie to na prawidłowe działanie i funkcjonowanie Serwisu. Wykonawca zobowiązuje się do zmiany i budowy Serwisu oraz poszczególnych jego elementów oraz jego narzędzi na własny koszt. Każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego. 5. Wykonawca we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność pozyska niezbędne materiały i elementy graficzne (w tym: fotografie, ilustracje, itp.), oprogramowanie, aplikacje, oraz uzyska licencje niezbędne do prawidłowego wykonania i działania Serwisu. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania i wskazania zdjęć z własnych zasobów, które Wykonawca będzie miał obowiązek wykorzystać przy budowie Serwisu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poprawiania błędów powstałych na etapie tworzenia strony internetowej oraz po jej dostarczeniu do Zamawiającego, jeśli pojawi się taka konieczność. 8. Wykonawca po zaakceptowaniu wersji testowej Serwisu dokona instalacji Serwisu na serwerze. 9. Wykonawca zapozna pracowników Zamawiającego z zasadami obsługi Serwisu od strony klienta oraz administratora i przeprowadzi w tym celu stosowny instruktaż. 10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa w tym autorskie prawa majątkowe do oprogramowania, dokumentacji Serwisu, kodów źródłowych. 11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu dokumentacje Serwisu w języku polskim w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym (format PDF, płyta CD/DVD). 12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośnikach CD/DVD oryginalne kody źródłowe Serwisu (w dniu jego uruchomienia na serwerze Zamawiającego), gotowy projekt graficzny Serwisu i jego podstron, w plikach otwartych (np. w formacie psd) umożliwiającym dalszą edycję, oraz w formacie zamkniętym (typu jpg, pdf). 13. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, aby w trakcie projektowania, wykonania i wdrożenia Serwisu oprogramowanie, a także używane technologie były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i właściwymi wytycznymi. 12

13 15. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania instalacji, i wdrożenia Serwisu oraz hosotwania go na serwerze zapewnionym przez Wykonawcę do dnia r., z uwzględnieniem infrastruktury, specyfiki i poziomu bezpieczeństwa serwera oraz zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi i właściwymi wytycznymi. 14. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 1) Część I - zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie i wdrożenie Serwisu na serwerze zapewnionym przez Wykonawcę - w terminie do 20 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, oraz świadczenie usług hostingowych w okresie od dnia zainstalowania Serwisu na serwerze do dnia 3l stycznia 2013 r., 2) Część II - świadczenie usług hostingowych, w terminie do 30 czerwca 2015 r. na zapewnionym przez Wykonawcę serwerze. Usługi hostingowe będą świadczone przez Wykonawcę w następujących okresach: a) od dnia 1 luty 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r., b) od dnia 1 luty 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r., c) od dnia 1 luty 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Zał: Wymagania dla serwisów internetowych w domenie GOV.PL 13

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie i wdrożenie programu CMS nr... Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej Spis treści Główne założenia projektu...1 Zakres prac:...2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Cel: Zaprojektowanie nowej strony dla Fundacji Zwiększenie ruchu i ilości realnych odsłon strony w celu lepszego propagowania

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Postępowanie o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 20 tys. złotych netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

ZAPYTANIE OFERTOWE. Postępowanie o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 20 tys. złotych netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Warszawa, 28.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi polegającej na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr zamówienia: MZK/02/2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja intensys - agencja interaktywna www.intensys.pl tel. 880 100 187

kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja intensys - agencja interaktywna www.intensys.pl tel. 880 100 187 kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja Wstęp Nasz autorski system zarządzania treścią k-cms pozwala na intuicyjną edycję zawartości stron internetowych: dodawanie i modyfikowanie podstron, dodawanie

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna na Zintegrowany System Zarządzania Stroną Firmy.

Oferta specjalna na Zintegrowany System Zarządzania Stroną Firmy. Toruń, dn. 05.03.2008 Oferta specjalna na Zintegrowany System Zarządzania Stroną Firmy. Oferta jest skierowana wyłącznie do klientów firmy WPP24 i portalu Płońsk24.pl. Oferta ma zasięg lokalny, skorzystać

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 2. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie dotyczy usług o numerze CPV 724

ZAPYTANIE OFERTOWE. 2. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie dotyczy usług o numerze CPV 724 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan w ramach projektu Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Warszawa 12.12.2011 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/str/2011 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) GB Group Polska sp. z o.o. zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 146995-2011 z dnia 2011-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Leszno 02.05.2016 r. Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Zamawiający: Przedsiębiorstwo TRANS-MAR Katarzyna Marciniak Ul. Poznańska 31 64-100 Leszno 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań Data: 1 lutego 2012 r. Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, w ramach projektu Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Newsletter

Tworzenie wiadomości Newsletter Tworzenie wiadomości Newsletter W tym przewodniku dowiesz się jak Tworzyć atrakcyjne wiadomości Newlsetter, wybierać grupy docelowe do wysyłki oraz publikować wiadomości na profilach w portalach społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Wykonawca zobowiązany jest do: zaprojektowania, wykonania, wdrożenia, optymalizacji i serwisu aplikacji.

Wykonawca zobowiązany jest do: zaprojektowania, wykonania, wdrożenia, optymalizacji i serwisu aplikacji. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) realizująca projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich zaprasza do składania ofert na: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO Spis treści SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO... 1 1. Instalacja i konfiguracja Magento 05.08.2016 16.08.2016... 1 2. Instalacja i konfiguracja szablonu Magento

Bardziej szczegółowo

U M O W A RGiM - 6/2009

U M O W A RGiM - 6/2009 U M O W A RGiM - 6/2009 Załącznik Nr 2 zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP 642-000-97-26, którą

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań Data: 25 luty 2011 r. Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, w ramach projektu Podstawą

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

System zarządzania treścią serwisu www Actualizer CMS

System zarządzania treścią serwisu www Actualizer CMS System zarządzania treścią serwisu www Actualizer CMS Actualizer CMS jest aplikacją internetową, która pozwala na budowę i zarządzanie serwisem www dowolnego typu. Wybrane cechy aplikacji: łatwa edycja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 30 października

Bardziej szczegółowo

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 59951-2012 z dnia 2012-03-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Budowa strony internetowej promującej Projekt Strategiczny pt. Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

OFERTA Biuletynu. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

OFERTA Biuletynu. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego OFERTA Biuletynu Informacji Oferta handlowa Publicznej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 1 Rzeszów, 30.11.2011r. Szanowni Państwo, Biuletyn Informacji Publicznej rozwijamy od ponad 7 lat. Wśród kilkuset

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Data: 17 kwietnia 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Data: 17 kwietnia 2012 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Priorytet III - Kapitał dla innowacji, Działanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ŚWIERZNO, dn. 13.08.2014 r. Znak sprawy: INF.041.4.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Świerzno z siedzibą w Świerznie, Świerzno 13, 72-405, w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie opublikowane w BZP Numer ogłoszenia: 119873-2011; data zamieszczenia: 20.04.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla...

Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla... Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla... Spis treści 1 Informacje ogólne...1 1.1 Obsługiwane przeglądarki...1 1.2 Technologia wykonania...1 1.3 Wersje językowe...2

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zakupionej usługi Wykonawca realizuję zaprojektowanie i wdrożenie interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb...

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... Oferujemy stworzenie sklepu internetowego na podstawie oprogramowania, które pozwala dopasować sklep do Państwa indywidualnych potrzeb. Rodzaje sklepów

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Case study strona firmowa

Case study strona firmowa Case study strona firmowa Klient Cele Zespół Projektowanie Funkcje UI, UX, AI Podsumowanie Zaufali nam Referencje Klient Luqam - firma konsultingowa działająca w trybie projektowo-szkoleniowym: 12 lat

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia KA-2/172/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia do zadań Wykonawcy należeć będzie: 1. Przygotowanie serwisu wg. Struktury i schematu przedstawionego w opisie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie strony internetowej

Umowa o wykonanie strony internetowej Umowa o wykonanie strony internetowej zawarta w Starachowicach w dniu 29 lutego 2008 r. pomiędzy: Spółka Akcyjna z siedzibą w Wąchocku, ul. Główna 4/2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Wąchocku pod

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 e-mail: bonafides@op.pl Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące. cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Zadania i cele dla firmy. Realizacja zadania

Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące. cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Zadania i cele dla firmy. Realizacja zadania 1 Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Polpharma S.A. należy do ścisłego grona liderów branży farmaceutycznej w Polsce. Od ponad 70 lat cieszy

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH. na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH. na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację Numer sprawy:24/01/2014/5.4.2/gjl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH Jedlnia - Letnisko, 24.01.2014 na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację w ramach

Bardziej szczegółowo

SUPERSZKOLNA.PL Usługi dla oświaty w jednym miejscu!

SUPERSZKOLNA.PL Usługi dla oświaty w jednym miejscu! SUPERSZKOLNA.PL Usługi dla oświaty w jednym miejscu! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy przekonani,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego

Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego Jelenia Góra, dnia 31.10.2014 roku Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Struktura i treść strony WWW

Struktura i treść strony WWW Struktura i treść strony WWW 1. Każda strona w witrynie ma zawierać: belka nawigacyjna górna zawierająca: linki społecznościowe; wyszukiwarkę; menu główne; nawigację okruszkową - breadcrumbs; stopkę zawierającą:

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz Nr sprawy: SM/AM/01/2014 Zapytanie ofertowe na stworzenie dwóch stron internetowych (każda w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej), dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy

Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy Klient Prawie stutysięczne Miasto Grudziądz na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim położone nad Wisłą. Grudziądz zajmuje 4 miejsce pod względem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Zadaniem aplikacji jest prezentacja procedury zapraszania i przyjmowania w Polsce repatriantów i ich rodzin.

Zadaniem aplikacji jest prezentacja procedury zapraszania i przyjmowania w Polsce repatriantów i ich rodzin. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) realizująca projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich zaprasza do składania ofert na: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Umowa nr 150618/SP/01 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i

Bardziej szczegółowo

Klucz do sukcesu Promujemy Twój biznes niezaleznie od branzy

Klucz do sukcesu Promujemy Twój biznes niezaleznie od branzy Szablon allegro Allegro.pl każdego dnia rozpoczyna się i kończy, w tym miejscu kilkaset aukcji, za sprawą, których jeden użytkownik zyskuje pieniądze, a inny produkt. Każdy użytkownik Allegro, nastawiony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Przasnysz, dnia 10 września 2013 roku PZD SIiZP 252.62.2013

Przasnysz, dnia 10 września 2013 roku PZD SIiZP 252.62.2013 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz Tel./fax.: 29 752 27 28 e-mail: pzd@interia.pl Przasnysz, dnia 10 września 2013 roku PZD SIiZP 252.62.2013 Ogłoszenie o planowanym zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Follow up

Tworzenie wiadomości Follow up Tworzenie wiadomości Follow up W tym przewodniku dowiesz się jak Stworzyć ciekawe wiadomości follow up, które z pewnością przykują uwagę Twoich Odbiorców. Tworzenie wiadomości Follow up 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Symbiotic Site. Symbiotic Site. podręcznik użytkownika. Symbiotic Business Solutions 1

Symbiotic Site. Symbiotic Site. podręcznik użytkownika. Symbiotic Business Solutions 1 podręcznik użytkownika Symbiotic Business Solutions 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Opis...3 1.2. Użytkownicy...3 1.3. Moduły...4 1.4. Cechy...4 1.5. Słownik...5 2. Rejestracja i logowanie...6 3. Moduł

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-użytkowa Serwis internetowy www.art-dom.cba.pl

Dokumentacja techniczno-użytkowa Serwis internetowy www.art-dom.cba.pl Dokumentacja techniczno-użytkowa Serwis internetowy www.art-dom.cba.pl Projekt i wykonanie Dominika Marzec dominika.marzec@poczta.fm Spis treści 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Domena i hosting... 3

Bardziej szczegółowo

g) Zakładka/podstrona DRUKI DO POBRANIA zawierająca wzory druków, formularzy, wykaz aktualnie udostępnianych materiałów,

g) Zakładka/podstrona DRUKI DO POBRANIA zawierająca wzory druków, formularzy, wykaz aktualnie udostępnianych materiałów, Załącznik nr 1 do SIWZ modyfikacja z dnia 20.11.2014 r. Specyfikacja techniczna dotycząca utworzenia strony internetowej dla Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie serwisu internetowego dla Projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, w oparciu o system

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. systemu BIP

Instrukcja użytkownika. systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 3 1.3. Słownik skrótów... 5 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na. przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na. przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Załącznik nr 1 przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl I. Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów oraz potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r. Polityka prywatności Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Chcielibyśmy szczegółowo

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo