Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Załącznik nr 1 Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu, zainstalowaniu i wdrożeniu na serwerze Wykonawcy internetowego serwisu informacyjno-promocyjnego w ramach Projektu systemowego Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz świadczenie usługi hostingowej I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Wprowadzenie. Celem projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej Projektem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz terapeutów środowiskowych. Celem szczegółowym projektu jest uruchomienie szkoleń dla 2000 lekarzy poz, 2000 pielęgniarek poz, 1000 fizjoterapeutów, 200 opiekunów medycznych i 200 terapeutów środowiskowych. Założeniem projektu jest, aby jego realizacja przyczyniła się do wzrostu świadomości społeczeństwa, w tym kadr medycznych oraz osób odpowiedzialnych za realizację i finansowanie świadczeń zdrowotnych na temat potrzeby sprawowania kompleksowej, interdyscyplinarnej opieki nad osobami starszymi na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Projekt jest przedsięwzięciem ogólnopolskim. 2. Cele szczegółowe niniejszego zamówienia. Celem szczegółowym niniejszego zamówienia jest stworzenie serwisu internetowego, którego zadaniem będzie przekazywanie informacji związanych z Projektem i promocja Projektu wśród: uczestników i potencjalnych nowych uczestników Projektu

2 podmiotów zaangażowanych w realizację Projektu (organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia w ramach projektu, lub zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia szkoleń w ramach Projektu), przedstawicieli mediów i ogółu społeczeństwa. Istotną funkcją Serwisu będzie ponadto informowanie jego użytkowników o: instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Projektu, informowanie o roli jaką odgrywa Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny w realizacji projektu oraz we wspieraniu rozwoju społeczno gospodarczego kraju. 3. Przedmiot zamówienia. 1. Usługa polegająca na wykonaniu przedmiotu zamówienia w dwóch Częściach: 1) Część I - zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie i drożenie internetowego serwisu informacyjno-promocyjnego w ramach Projektu, zwanego dalej Serwisem na zapewnionym przez Wykonawcę serwerze oraz świadczenie usług hostingowych w okresie od dnia zainstalowania Serwisu na serwerze do dnia 3l stycznia 2013 r., 2) Część II - świadczenie usług hostingowych, w terminie do 30 czerwca 2015 r. na zapewnionym przez Wykonawcę serwerze. Usługi hostingowe będą świadczone przez Wykonawcę w następujących okresach: a) od dnia 1 luty 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r., b) od dnia 1 luty 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r., c) od dnia 1 luty 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. 2. Realizacja Części II przedmiotu umowy nastąpi pod warunkiem dostępności środków finansowych na rachunku bankowym Zamawiającego. 3. Wykonawca przed upływem terminu 21 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi hostingowej w ramach Części I przedmiotu umowy, jak również przed upływem terminu 21 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi hostingowej w pozostałych okresach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o możliwości sfinansowania usług hostingowych w kolejnych okresach w ramach Części II przedmiotu umowy. 4. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 poinformuje pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną Wykonawcę o możliwości sfinansowania wykonania usługi hostingowej w kolejnych okresach w ramach Części II przedmiotu umowy. 5. Brak zgody Zamawiającego o możliwości sfinansowania wykonania usługi hostingowej w okresach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub nie poinformowanie o tym Wykonawcy przed 2

3 upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, zwalnia Wykonawcę z wykonania Części II przedmiotu umowy lub z tej części usług hostingowych, które nie zostały przez niego wykonane w ramach Części II przedmiotu umowy. 6. Wykonawca w ramach Części I przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do: 1) wykonania Projektu graficznego, 2) prawidłowego zainstalowania Serwisu na serwerze, 3) skutecznego i prawidłowego uruchomienia Serwisu na serwerze, 4) wyposażenia Serwisu w mechanizmy: automatycznego lub na żądanie przełączenia wersji witryn w zależności od poziomu wysycenia łącza oraz obciążenia serwera i weryfikacji zawartości stron za pomocą sum kontrolnych, 5) udzielenia autorskich praw majątkowych do utworu wykonanego w ramach przedmiotu umowy, 6) przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji Serwisu w formie elektronicznej i papierowej, 7) przekazania Zamawiającemu kopii Serwisu w dacie uruchomienia oraz Projektu graficznego i jego elementów w wersji elektronicznej w formatach umożliwiających ich dalszą edycję, 8) świadczenia bezpłatnej obsługi technicznej dla Zamawiającego, 9) udzielenia gwarancji na Serwis i świadczenie serwisu gwarancyjnego. 7. Wykonawca w ramach Części II przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do: 1) eliminacji ruchu anonimizowanego, (tj. TOR, ANON, OPEN-PROXY, ANON-VPN, itp.) oraz wymuszenie ciągłej aktualizacji tych mechanizmów, 2) filtrowanie całego ruchu dotyczącego określonych typów pakietów lub całych protokołów (np. UDP lub ICMP), 3) zapewnienie nieprzerwanego działania Serwisu za wyjątkiem krótkich przerw technicznych w świadczeniu usług hostingowych związanych z konserwacją urządzeń bądź koniecznością zmiany lokalizacji. W tym przypadku, Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o terminie i czasie trwania przerw technicznych w świadczeniu usług hostingowych; dopuszczalny maksymalny okres przerwy technicznej nie może być dłuższy niż 12 godzin. 4) podjęcia działań zabezpieczenia urządzeń przed dostępem osób nieuprawnionych. 8. Wykonawca zagwarantuje dostępność usługi hostingowej w ramach Części I i II przedmiotu umowy na poziomie nie mniejszym niż 99,9 % czasu w roku kalendarzowym. 9. Za zrealizowaną Część I przedmiotu umowy oraz za wykonanie każdej z usług hostingowych w okresach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c zostanie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół odbioru. 3

4 Wykonawca przy projektowaniu i budowie Serwisu musi uwzględnić minimum wymagań jakie są zawarte w poniższej specyfikacji technicznej Serwisu: 4. Podstawowe założenia i wymagania. 1) Serwis w całości powinien zostać napisany w języku PHP. 2) Jako bazę danych należy użyć systemu MySQL. 3) Wersja prezentacyjna witryny powinna byś opisana kodem XHTML (XHTML 1.0 Transitional), bez zastosowania konstrukcji <table> (poza sytuacjami wymagającymi prezentacji danych tabelarycznych). 4) Każda strona (przynajmniej na etapie zakończenia fazy wdrożeniowej) powinna przechodzić pełną walidację mechanizmami udostępnionymi przez W3C. 5) Jako minimalną rozdzielczość ekranu dla którego ma zostać przygotowana szata graficzna ustala się rozdzielczość 1024x768px. Ta sama minimalna rozdzielczość dotyczy panelu administracyjnego. 6) Witryna powinna być przetestowana i działać identycznie na wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych tj.: Mozila Firefox wersja i wyższa, MS Internet Explorer wersja 7 i wyższa, Opera wersja 9.6 i wyższa, Google Chrome, Safari wersja 2.0 i wyższa. Jako wersję graniczną przeglądarki IE przyjmuje się wersję 7, ale przy założeniu, że witryna da się otworzyć także w wersji 6 (przy ograniczonej funkcjonalności ale niezaburzonej szacie graficznej). Powyższy warunek dotyczy również tzw. części administracyjnej serwisu. 7) Wymagana jest pełna separacja warstwy programistycznej witryny od warstwy prezentacyjnej. Warstwa prezentacyjna powinna być oparta o mechanizm szablonów (preferowany system SMARTY). 8) Zaleca się szerokie zastosowanie mechanizmów obsługi AJAX jak również elementów związanych z szeroko rozumianą biblioteką JQuery 9) Dopuszcza się zastosowanie elementów wykonanych w technologii Flash pod warunkiem że nie będą stanowiły one elementów nawigacyjnych witryny. 10) Serwis będzie składał się z części ogólnodostępnej oraz panelu administracyjnego (dostępnego po zalogowaniu). 11) Serwis posiadał będzie jedną wersję językową (polską). W dolnym menu strony powinny być zamieszczone linki w formie ikonek flag do podstron informacji o projekcie w wersji angielskiej, niemieckiej i francuskiej. 12) Serwis i jego architektura musi być zoptymalizowana w kierunku wyszukiwarek internetowych, w tym wyszukiwarki Google. W tym zakresie Serwis musi co najmniej: a) zapewniać łatwe przeszukiwanie jego zawartości przez roboty wyszukiwarek, 4

5 b) posiadać mechanizm zapewniający tworzenie przyjaznych linków, e) posiadać mechanizm zapewniający edytowanie metatagów, c) posiadać mechanizm do generowania mapy serwisu (google site map), d) w projekcie strony głównej Serwisu i jego ostatecznej wersji musi znaleźć się miejsce na tekst przygotowany na potrzeby wyszukiwarek. 13) Budowa Serwisu zapewni możliwość wdrożenia hierarchicznej wielopoziomowej struktury uprawnień typu administrator-redaktor. 14) Serwis zawierać będzie narzędzia do administracji i zarządzania serwisem. 15) Dostarczone rozwiązanie do obsługi serwisu zapewni co najmniej: a) zarządzanie menu serwisu (wszystkie występujące w Serwisie menu), b) przygotowanie i publikowanie artykułów i aktualności, c) podłączanie plików źródłowych - w postaci plików do pobrania (np. doc, rtf, pdf, itp.), d) dodawanie i administrację zdjęć i galerii, e) zarządzanie bazą subskrybentów newslettera, f) przygotowanie i wysyłkę newsletterów. 16) Serwis musi być wyposażony w rozwiązania pozwalające obserwować statystyki oglądalności serwisu. Preferowanym rozwiązaniem jest tu system Google Analitycs. 17) Serwer na którym będzie umieszczony Serwis będzie spełniał opcjonalne oraz zalecane wymagania dla 2. klasy serwisów internetowych w domenie GOV.PL zgodnie z załącznikiem Wymagania dla serwisów internetowych w domenie GOV.PL 5. Layout Serwisu. 1) Serwis będzie pełnić rolę głównie informacyjną, dlatego ważne jest przejrzyste i łatwe poruszanie się po stronach Serwisu. Serwis powinien być atrakcyjny wizualnie, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości i intuicyjności działania systemu nawigacyjnego. 2) Serwis powinien posiadać jasną strukturę oraz wizualizację/kolorystykę zgodną z wizualizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartą między innymi w dokumentach takich jak: Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ) Projekt graficzny serwisu powinien uwzględniać elementy/motywy graficzne związane z Unią Europejską. 4) Serwis powinien mieć również opcję ułatwień dla osób niepełnosprawnych, w tym osób słabo widzących. 5) Strona główna musi zawierać następujące elementy graficzne: logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z odniesieniem słownym, 5

6 logo Ministerstwa Zdrowia z odniesieniem słownym, logo Unii Europejskiej z odniesieniem słownym, informację słowną Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowa wizualizacja logotypu w wersji kolorowej 6. Nawigacja serwisu. 1) Nawigacja serwisu musi być intuicyjna i przejrzysta. 2) Ze względu na wyraźne rozdzielenie grup odbiorców, Serwis będzie posiadał wiele twarzy tzn. w zależności od kategorii użytkownika zawartość serwisu musi dopasowywać się do jego potrzeb. Użyte sformułowanie wiele twarzy Serwisu oznacza, że po określeniu typu użytkownika kliknięciu w element głównego menu strony głównej np.: Kandydaci zmienią się elementy menu uzupełniającego Serwisu + nastąpi drobna zmiana w elementach graficznych serwisu + dopasują się treści prezentowane w Serwisie (na stronach dla kandydatów nie będzie informacji administracyjnych kierowanych do organizatorów kształcenia, itp.). Przykładem może tu być strona Politechniki Warszawskiej Zamawiający powinien mieć możliwość samodzielnego dodawania i usuwania kategorii w menu głównym łącznie z dodawaniem elementów graficznych identyfikujących daną grupę użytkowników. Początkowo menu główne Serwisu powinno składać się z następujących elementów: Uczestnicy projektu, Kandydaci potencjalni uczestnicy projektu (osoby zainteresowane odbyciem szkoleń w ramach projektu), Organizatorzy kształcenia - pracownicy organizatorów kształcenia realizujących projekt oraz zainteresowanych rozpoczęciem kształcenia w ramach projektu, Dla mediów, Wykonawcy / Zamówienia publiczne, Moduł do obsługi konferencji/szkoleń (Obsługa rejestracji na konferencje). 6

7 7. Elementy i narzędzia serwisu. 1) Mapa Polski Mapa Polski zbudowana np. w oparciu o rozwiązania Google Maps z zaznaczonymi siedzibami organizatorów kształcenia, w których prowadzone są szkolenia realizowane w ramach przedmiotowego projektu. Punkty na mapie powinny być rozróżnione graficznie ze względu na kryteria: - organizator kształcenia oferujący szkolenia dla: pielęgniarek, lekarzy, opiekunów medycznych, terapeutów środowiskowych, fizjoterapeutów Powinna być również przewidziana opcja dodatkowego wyróżnienia tych organizatorów kształcenia, u których prowadzony jest aktualnie nabór np. w formie napisu nad punktem organizatora: uwaga nabór Po kliknięciu na punkt użytkownik zostanie przekierowany do informacji na temat organizatora kształcenia. Informacja o organizatorze kształcenia powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwa adres telefon adres www stan naboru (informacja tekstowa - przykładowo: nabór wrzesień 2010/ organizator nie prowadzi aktualnie naboru) zobacz na mapie (przekierowanie do mapy miasta z zaznaczoną lokalizacją szkoły) dodatkowe pole opisowe System musi umożliwiać dodawanie nowych wpisów oraz aktualizację wpisów dokonanych wcześniej. Uzupełnieniem tego modułu powinno być narzędzie umożliwiające wyszukanie organizatora w oparciu o listy rozwijane (województwo/miasto). Narzędzie dostępne również z menu strony. 2) Subskrybcja (newsletter ogólny) dla uczestników, kandydatów i osób indywidualnych Mechanizm dostępny z poziomu strony głównej Serwisu oraz stron podmiotowych umożliwia zapisywanie w bazie danych adresów użytkowników, którzy chcą otrzymywać bieżące informacje o nowościach w Serwisie. Narzędzie musi być wyposażone w mechanizm do: potwierdzania adresu subskrybenta, 7

8 tworzenia i wysyłanie newslettera (w treści newslettera mogą pojawiać się zdjęcia i inne elementy), zarządzania bazą adresową. 3) Subskrybcja (newsletter dla organizatora kształcenia) osobny newsletter dla organizatora kształcenia Mechanizm dostępny z poziomu strony głównej Serwisu oraz stron podmiotowych umożliwia zapisywanie w bazie danych adresów użytkowników, którzy chcą otrzymywać bieżące informacje o nowościach w Serwisie dotyczących uczelni. Narzędzie musi być wyposażone w mechanizm do: potwierdzania adresu subskrybenta, tworzenia i wysyłanie newslettera (w treści newslettera mogą pojawiać się zdjęcia i inne elementy), zarządzania bazą adresową 4) Wyszukiwarka Za pomocą tego mechanizmu możliwe będzie wyszukanie i prezentacja zasobów serwisu na podstawie wpisanej frazy lub wg rodzaju treści. Wyszukiwarka może działać w oparciu o rozwiązania Google. 5) Formularze kontaktowe Za pomocą tego mechanizmu możliwe będzie wysyłanie wiadomości do administratora strony, osoby odpowiedzialnej w Departamencie, itp. 6) Sondy Moduł ten umożliwia tworzenie sondy, która następnie będzie udostępniana użytkownikom na stronie głównej (blokada wielokrotnego głosowania przez jednego użytkownika np. za pomocą cookies). Wyniki sond mają być prezentowane w formie graficznej. 7) Galerie multimedialne w obrębie artykułów oraz na stronie głównej (zdjęcia + filmy) Fotogaleria będzie miała postać miniatur obrazów ułożonych w formie indeksu, to znaczy kilka rzędów po kilka kolumn (liczba zależy od założonego początkowo rozmiaru). Opis zdjęcia pojawiać się będzie jako ALT obrazka (żółta chmurka pojawiająca się po przesunięciu kursora myszki nad zdjęcie). Każda miniaturka zdjęcia będzie aktywnym linkiem, po kliknięciu którego pojawi się powiększenie zdjęcia. Pod zdjęciem będzie opis. Na stronie głównej boks galerie zdjęć ( jedno duże zdjęcie + pod spodem miniaturki zdjęć poszczególnych galerii). Filmy zamieszczane w serwisie będą zamieszczane na serwerach zewnętrznych typu youtube. 8) Strona(y), dział materiały promocyjne 8

9 W ramach struktury strony musi zostać zaplanowane miejsce gdzie będzie możliwe zamieszczanie zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych, prezentacji,. Będą to materiały związane z wykonanymi w ramach projektu materiałami, działaniami informacyjno-promocyjnymi. 9) Mapa serwisu - Na podstawie menu serwisu generowana będzie mapa serwisu zawierająca działy i poddziały Serwisu. 10) Artykuły i aktualności - standardowy moduł do tworzenia i prezentowania artykułów i aktualności w Serwisie. 8. Dodatkowe narzędzia. 1) Mechanizm zarządzania banerami i pop-up Na stronie głównej Serwisu wyświetlane będą banery i pop-up(y) dotyczące projektu lub inicjatyw z nim związanych. Administrator musi móc poprzez panel administracyjny: Dodawać banery i pop-up(y) Usuwać banery i pop-up(y) Możliwe jest zastosowanie mechanizmu typu OpenAds. 2) RSS moduł umożliwiający automatyczne pobieranie informacji ze strony (aktualności i artykułów) 3) Statystyka odwiedzin Serwis musi posiadać zaawansowany system gromadzenia danych statystycznych na temat oglądalności strony. W ramach tego narzędzia może zostać zastosowane narzędzie typu Google Analytics. 4) Forum użytkownicy mają możliwość wypowiadania się na Forum ale po wcześniejszej rejestracji. Administrator musi mieć możliwość pełnego zarządzania forum dodawanie, usuwanie poszczególnych wpisów i całych kategorii. Usuwanie użytkowników nieprzestrzegających regulaminu. 5) Kalendarium moduł do prezentacji dat związanych z Projektem np. ogłoszenie przetargu, wybór instytucji, rozpoczęcie naboru, konferencja, itp. 9. Zarządzanie treścią serwisu www (CMS). Zarządzanie treścią powinno umożliwiać minimum: redagowanie zawartością serwisu WWW (edycja menu, artykułów, zdjęć, opisów itp.), automatyczne konwertowanie dokumentów za pomocą Edytora HTML do postaci HTML, formatowanie dokumentów (możliwość edycji tak jak np. w programie WORD), wstawianie hiperłączy, zdjęć, tabel w treści tekstu do publikacji, 9

10 możliwość automatycznego opcjonalnego archiwizowania po określonym czasie zdefiniowanym przy publikacji po upłynięciu zadanego terminu tekst powinien być dostępny w archiwum wiadomości, podłączanie załączników w formacie: pdf. xls, doc, txt, mp3, avi itp., tworzenie struktury MENU, przypisywanie dokumentów do struktury serwisu, możliwość jednorazowej publikacji tego samego artykułu w wielu miejscach. 10. Opcje przy każdym artykule, aktualności, itp. 1) Wersja do druku Za pomocą tego mechanizmu możliwe będzie drukowanie treści umieszczanych na stronie ze zmniejszoną liczbą elementów graficznych treści są automatycznie formatowane do wydruku. 2) Poleć znajomemu Za pomocą tego mechanizmu możliwe będzie przesłanie linku do informacji/artykułu na wskazany przez użytkownika adres . 3) Zapisz jako PDF Za pomocą tego mechanizmu można zapisać dany artykuł ze zdjęciami do pliku PDF i zapisać go na komputerze, 4) Social bookmarks Mechanizm pozwalający dodać link do artykułu na serwisach społecznościowych typu facebook, wykop, blip, itp. 11. Obsługa techniczna Serwisu. 1) W terminie 12 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru za wykonaną Część I przedmiotu umowy, Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego bezpłatną obsługę techniczną Serwisu obejmującą: a. pomoc techniczną dla pracowników Zamawiającego, b. dokonywanie modyfikacji Serwisu. 2) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby modyfikacji Serwisu Wykonawca zobowiązuje się do ich wprowadzenia w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia. 3) Wykonawca będzie świadczył obsługę techniczną w wymiarze 100 osobo-godzin, które Zamawiający może wykorzystać przez okres 1 roku od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru za wykonaną Część I przedmiotu umowy; w ramach 100 osobo-godzin Wykonawca przeprowadzi instruktaż obsługi 10

11 Serwisu w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 2 osobo-godzin dla 4 pracowników Zamawiającego. 4) Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu comiesięczne zestawienia świadczonych godzin obsługi technicznej, ze wskazaniem daty usługi, przedmiotu usługi oraz liczby godzin. Zestawienia będą podlegać akceptacji Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym. 12. Gwarancja i serwis gwarancyjny Serwisu. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe, wolne od wad i nieprzerwane działanie Serwisu na okres 24 miesięcy od dnia podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru za wykonaną Część I przedmiotu umowy. W przypadku pojawienia się błędów w okresie ważności gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt. Termin usunięcia Błędów ujawnionych w trakcie eksploatacji Serwisu, nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Zgłoszenia Błędów będą przyjmowane przez Wykonawcę drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od w dni robocze. Za moment przyjęcia zgłoszenia uznaje się datę na potwierdzeniu odbioru informacji (automatycznym - w przypadku wiadomości lub faksu, odręcznym - w przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej). Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego zapewni: a) instalację korekt oprogramowania w przypadku wystąpienia Błędów w oprogramowaniu, b) rozwiązywanie bieżących problemów i usuwanie stwierdzonych Błędów, c) przywrócenie danych zapisanych w Serwisie w oparciu o kopie zapasowe bazy danych gromadzonych na serwerze. 13. Forma realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Projekt graficzny Serwisu, zawierający rozrysowaną stronę główną Serwisu wraz z wszystkimi zakładkami wymienionymi w pkt 6 niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Projektu graficznego Serwisu w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 3. Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę Projektu graficznego Serwisu, w terminie do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania lub zobowiązuje się do wniesienia w tym terminie zastrzeżeń, które zostaną przekazane 11

12 Wykonawcy w formie elektronicznej. Wykonawca po otrzymaniu zastrzeżeń jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń do rozszerzonego Projektu graficznego. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zakresie budowy Serwisu i poszczególnych jego elementów oraz jego narzędzi pod warunkiem, że nie wpłynie to na prawidłowe działanie i funkcjonowanie Serwisu. Wykonawca zobowiązuje się do zmiany i budowy Serwisu oraz poszczególnych jego elementów oraz jego narzędzi na własny koszt. Każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego. 5. Wykonawca we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność pozyska niezbędne materiały i elementy graficzne (w tym: fotografie, ilustracje, itp.), oprogramowanie, aplikacje, oraz uzyska licencje niezbędne do prawidłowego wykonania i działania Serwisu. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania i wskazania zdjęć z własnych zasobów, które Wykonawca będzie miał obowiązek wykorzystać przy budowie Serwisu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poprawiania błędów powstałych na etapie tworzenia strony internetowej oraz po jej dostarczeniu do Zamawiającego, jeśli pojawi się taka konieczność. 8. Wykonawca po zaakceptowaniu wersji testowej Serwisu dokona instalacji Serwisu na serwerze. 9. Wykonawca zapozna pracowników Zamawiającego z zasadami obsługi Serwisu od strony klienta oraz administratora i przeprowadzi w tym celu stosowny instruktaż. 10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa w tym autorskie prawa majątkowe do oprogramowania, dokumentacji Serwisu, kodów źródłowych. 11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu dokumentacje Serwisu w języku polskim w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym (format PDF, płyta CD/DVD). 12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośnikach CD/DVD oryginalne kody źródłowe Serwisu (w dniu jego uruchomienia na serwerze Zamawiającego), gotowy projekt graficzny Serwisu i jego podstron, w plikach otwartych (np. w formacie psd) umożliwiającym dalszą edycję, oraz w formacie zamkniętym (typu jpg, pdf). 13. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, aby w trakcie projektowania, wykonania i wdrożenia Serwisu oprogramowanie, a także używane technologie były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i właściwymi wytycznymi. 12

13 15. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania instalacji, i wdrożenia Serwisu oraz hosotwania go na serwerze zapewnionym przez Wykonawcę do dnia r., z uwzględnieniem infrastruktury, specyfiki i poziomu bezpieczeństwa serwera oraz zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi i właściwymi wytycznymi. 14. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 1) Część I - zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie i wdrożenie Serwisu na serwerze zapewnionym przez Wykonawcę - w terminie do 20 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, oraz świadczenie usług hostingowych w okresie od dnia zainstalowania Serwisu na serwerze do dnia 3l stycznia 2013 r., 2) Część II - świadczenie usług hostingowych, w terminie do 30 czerwca 2015 r. na zapewnionym przez Wykonawcę serwerze. Usługi hostingowe będą świadczone przez Wykonawcę w następujących okresach: a) od dnia 1 luty 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r., b) od dnia 1 luty 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r., c) od dnia 1 luty 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Zał: Wymagania dla serwisów internetowych w domenie GOV.PL 13

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zaproszenia I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i rejestracja domeny, opracowanie szaty graficznej i oprogramowania portalu promującego spożycie

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Piła,14.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Usługa Opracowanie i administracja strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń Zamawiający: Stowarzyszenie Gmin i

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do projektu umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zawartość 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 2. WYMAGANIA DLA SYSTEMU CMS:... 2 3. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA... 2 4. ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI, ROLAMI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.:

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.: ZAMAWIAJĄCY: Powiat Chojnicki UL. 31 STYCZNIA 56 89-600 CHOJNICE TEL. (052) 39-66-500 FAX. (052) 39-66-503 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 3/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa. 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Program Operacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze

Bardziej szczegółowo