SOCIAL COMMERCE MODYFIKACJA PROCESU NABYWCZEGO POD WPŁYWEM MEDIÓW SPOŁECZNO CIOWYCH MIROSŁAW MOROZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOCIAL COMMERCE MODYFIKACJA PROCESU NABYWCZEGO POD WPŁYWEM MEDIÓW SPOŁECZNO CIOWYCH MIROSŁAW MOROZ"

Transkrypt

1 SOCIAL COMMERCE MODYFIKACJA PROCESU NABYWCZEGO POD WPŁYWEM MEDIÓW SPOŁECZNO CIOWYCH MIROSŁAW MOROZ Streszczenie Media społeczno ciowe umo liwiaj grupowanie internautów wokół wspólnych zainteresowa, pogl dów, idei. Podstawowym wyró nikiem mediów społeczno ciowych jest mo liwo wykreowania tre ci stworzonych przez samych internatów i ich upowszechnienie w ramach danej wirtualnej społeczno ci. Przykładem mediów społeczno ciowych s serwisy społeczno ciowe (z serwisem Facebook.com na czele), ale tak e fora i grupy dyskusyjne, blogi, serwisy oceniaj ce. Media społeczno ciowe cechuje potencjał transakcyjny. W ramach bowiem podtrzymywania i nawi zywani wi zi miedzy członkami danej społeczno ci, dochodzi tak e do wymiany informacji, które kształtuj proces nabywczy internauty. W zale no ci od ródła oddziaływania (członkowie społeczno ci czy te przedsi biorstwo np. prowadz ce sklep internetowy na swoim profilu firmowym), zmienia si charakter procesu nabywczego, b d to na etapie poszukiwania informacji o produkcie/usłudze, b d to na etapie podejmowania ostatecznej decyzji o zakupie. Social commerce oznacza generalnie u ycie mediów społeczno ciowych w handlu elektronicznym. Podstawowym celem artykułu jest analiza i ocena roli oddziaływania społeczno- ci wirtualnej, przejawiaj cej si w mediach społeczno ciowych, na proces nabywczy. Celem pomocniczym jest dyskusja nad zakresem znaczeniowym poj cia social commerce. Słowa kluczowe: Social commerce, proces nabywczy, serwisy społeczno ciowe, E-commerce 1. Wprowadzenie Internet ze swego zało enia jest sieci otwart, w której ka dy u ytkownik mo e zaistnie, wyrazi własne zdanie, zaprezentowa własne wytwory intelektualne. Mo liwo wykreowania własnych tre ci jest jedn z podstawowych przesłanek rozwoju Internetu. Na tej wła ciwo ci oparte s równie media społeczno ciowe. Media społeczno ciowe stanowi istotny komponent przestrzeni wirtualnej, zarówno z perspektywy aktywno ci Internautów, jak i zainteresowania przejawianego przez ró norodne przedsi biorstwa. Poj cie mediów społeczno ciowych obejmuje rozwi zania, których wspólnym mianownikiem jest umo liwienie podtrzymywania i nawi zywania wi zi pomi dzy członkami wirtualnej społeczno ci. Do najpopularniejszych segmentów mediów społeczno ciowych zaliczaj si serwisy społeczno ciowe, fora i grupy dyskusyjne, serwisy ratingowe, blogi, itd. Potencjał mediów społeczno ciowych tkwi w wyzwoleniu zaanga owania członków społeczno ci. Z tego punktu widzenia rozwi zania społeczno ciowe cechuj si mo liwo ciami nie tylko informacyjno komunikacyjnymi, ale tak e transakcyjnymi. Obok bowiem wymiany

2 118 Social commerce modyfikacja procesu nabywczego pod wpływem mediów społeczno ciowych informacji, na decyzj dotycz c zakupu okre lonego dobra mog znacz co wpływa rekomendacje znajomych. Bycie wi c członkiem danej społeczno ci wirtualnej mo e zmodyfikowa proces nabywczy, b d to w konsekwencji oddziaływania danej społeczno ci, b d te przedsi biorstw, które wchodz w ró nego rodzaju interakcje z członkami danej społeczno ci. Tego typu oddziaływanie nosi miano social commerce. Podstawowym celem artykułu jest analiza i ocena roli oddziaływania społeczno ci wirtualnej przejawiaj ce si w mediach społeczno ciowych na proces nabywczy. Celem pomocniczym jest dyskusja nad zakresem znaczeniowym poj cia social commerce, jak równie wskazanie wyra e bliskoznacznych. Termin Social commerce nie doczekał si jeszcze polskiego precyzyjnego tłumaczenia, dlatego te autor uznał, e najwła ciwszym rozwi zaniem jest pozostawienie oryginalnego brzmienia analizowanego terminu. Niniejszy artykuł finansowany jest ze rodków bud etowych na nauk w latach jako projekt badawczy nr N N Social commerce istota i charakterystyka zjawiska Social commerce jest zjawiskiem wynikaj cym z dwóch trendów zachodz cych w przestrzeni wirtualnej. Pierwszym z nich jest dynamiczny rozwój mediów społeczno ciowych, drugim za rozpowszechnienie wzorca handlu elektronicznego. W swej istocie social commerce dotyczy problemu ułatwienia zawierania transakcji handlowych dla członków społeczno ci wirtualnych. Koncepcja social commerce ukierunkowana jest bowiem na wsparcie procesu nabywczego za po rednictwem rozwi za, dedykowanych członkom społeczno ci wirtualnych. Znaczenie social commerce zaznaczyło si mocno wraz z popularyzacj serwisów społeczno ciowych. Warto jednak podkre li, e serwisy społeczno ciowe, aczkolwiek istotne, nie stanowi o specyfice mediów społeczno ciowych. Obok bowiem serwisów społeczno ciowych takich jak Facebook.com czy NK.pl, wymieni mo na inne segmenty rozwi za dedykowanych członkom społeczno ci wirtualnych. Ich charakterystyk, wraz z przykładami prezentuje tabela 1. Dane zawarte w tabeli 1 wskazuj na ró norodno aktywno ci internautów w ramach mediów społeczno ciowych. Wspólnym mianownikiem jest samodzielnie tworzona przez internautów tre (User Generated Content) oraz ch podzielenia si z innymi własnymi wytworami intelektualnymi. Taka charakterystyka niesie ze sob tak e potencjał marketingowy i transakcyjny. Handel elektroniczny jest bowiem kolejnym zastosowaniem dla mediów społeczno ciowych. Poj cie social commerce nie jest jednolicie ujmowane w literaturze przedmiotu. Wyró ni mo na trzy spojrzenia na definiowanie analizowanego terminu [2, 10, 14:: 1. Social commerce jako dzielenie si wiedz na temat praktycznych aspektów funkcjonowania danego produktu czy realizacji danej usługi. 2. Social commerce jako zaoferowanie danemu członkowi społeczno ci wirtualnej przygotowanej dla niego oferty. 3. Social commerce jako wspólne, grupowe (w ramach danej społeczno ci) dokonywanie zakupów. 4. W pierwszym znaczeniu social commerce uto samiany jest z podpowiedzi innym u ytkownikom co do cech/parametrów danego produktu czy usługi, wskazanie rzeczywistych walorów i słabo ci oferty interesuj cej innego członka społeczno ci. Chodzi wi c o wyra-

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, ane na forach i grupach dyskusyjnych, w serwisach społeczno ciowych czy serwisach oceniaj cych opinie, recenzje i komentarze odnosz ce si do oferty konkretnej firmy. Dla powy szego ujmowania zjawiska social commerce istnieje synonim social shopping. Tabela 1. Rodzaje mediów społeczno ciowych L.p. Segment (rodzaj) mediów społeczno ciowych Charakterystyka 1 Serwis społeczno ciowy słu y do nawi zania/podtrzymania kontaktu z pozostałymi uczestnikami społeczno ci, prezentacji danej osoby poprzez wykreowanie własnego profilu oraz tre ci przygotowanych przez danego członka grupy, monitorowania aktywno ci pozostałych członków grupy 2 Fora/grupy dyskusyjne umo liwiaj wymian opinii i do- wiadcze mi dzy internautami 3 Serwisy oceniaj ce (ratingowe) umo liwiaj ocen produktów i firm przez internautów oraz wystawienie rekomendacji 4 Blogi internetowe dzienniki prowadzone przez internautów 5 Mikroblogi publikacja krótkich wiadomo ci w 6 Współdzielenie si filmami/plikami 7 Serwisy zakupów grupowych 8 Serwisy promowania najciekawszych wiadomo ci czasie rzeczywistym umo liwiaj zamieszczanie własnych filmów/plików wraz z mo liwo ci komentowania i oceniania umo liwiaj zagregowanie popytu i zakup produktów lub usług w okazyjnej cenie słu y dzieleniu si i prezentowaniu najciekawszych według danego internauty - informacji ródło: Opracowanie własne na podstawie [4, s. 5], [6]. Przykłady Facebook.com, NK.pl Forum.gazeta.pl Mozdev.org Cokupic.pl Consumersearch.com Blox.pl Wordpress.com Twitter.com Blip.pl Wrzuta.pl Youtube.com Groupon.com Citeam.pl Wykop.pl Digg.com Drugie znaczenie ma bardziej transakcyjny charakter. Chodzi w nim o przedstawienie oferty u ytkownikowi serwisu społeczno ciowego. Podstawow ide jest danie mo liwo ci zakupu bezpo rednio w serwisie społeczno ciowym, bez konieczno ci opuszczania tego serwisu. Co wi cej, cz sto oferta dla członków danej społeczno ci jest bardziej korzystna od standardowej, prezentowanej w danym momencie. Jak wskazuj badania oferowanie rabatów przyci ga internautów. [4] Trzecie spojrzenie uwzgl dnia logik zbiorowego podejmowania decyzji zakupowych. Ten motyw najsilniej jest widoczny w przypadku serwisów zakupów grupowych. Oferta dost pna dla u ytkowników tego typu serwisów jest na tyle korzystna, e pozwala na przyci gni cie wielu zainteresowanych zakupem. Autor, bior c pod uwag przytoczone definicje, za social commerce uznaje mo liwo wpływania na proces nabywczy dokonywany przez członka wirtualnej społeczno ci, polegaj cy w szczególno ci na poznaniu opinii zwykłych u ytkowników danego produktu, jak równie mo -

4 120 Social commerce modyfikacja procesu nabywczego pod wpływem mediów społeczno ciowych liwo ci bezpo redniego zakupu danego produktu czy usługi w ramach mediów społeczno ciowych. Takie podej cie jest uj ciem najszerszym, oddaj cym jednak zasi g zjawiska w aktualnych uwarunkowaniach rynkowych. Mo liwo uruchomienia sklepu internetowego wewn trz profilu firmowego (funpage) jest sztandarowym przykładem wykorzystania transakcyjnych mo liwo ci mediów społeczno ciowych. 3. Proces nabywczy a oddziaływanie społeczno ci wirtualnej Proces nabywczy charakteryzuje czynno ci składaj ce si na podj cie ostatecznej decyzji o zakupie danego produktu czy usługi. Według klasycznego modelu proces zakupu składa si z 5 faz [1]: u wiadomienia potrzeby, poszukiwania informacji o produkcie, ocenie alternatyw zakupu analizowanych produktów, wyboru danego produktu oraz zmiany zachowa na skutek dokonanego zakupu. Prezentowany model wskazuje na informacyjny, komunikacyjny i transakcyjny charakter czynno ci, których dokonuje konsument, aby zakupi okre lony produkt. Obecnie, wraz z rozpowszechnieniem si dost pu do Internetu, proces nabywczy, a dokładniej rzecz ujmuj c, jego składowe, przenosz si do przestrzeni wirtualnej. Internet jest bowiem medium, które doskonale nadaje si do inspiracji, poszukiwania danych, porównania, jak i wyra enia woli zakupu. Handel elektroniczny jest tym segmentem e-biznesu, który dynamicznie ro nie, zarówno w sensie wielko ci generowanych obrotów i ich dynamiki, jak i stosowanych form. Jedn z nowych mo liwo ci w opisywanym zakresie jest pojawienie si mediów społeczno ciowych w kontek cie transakcyjnym (social commerce). Oddziaływanie wirtualnych społeczno ci dotyczy ka dego z etapów procesu nabywczego. Szczególnie mocne jest jednak w przypadku etapów poszukiwania informacji, analizy alternatyw wyboru oraz momentu podejmowania decyzji. Niew tpliwie podstawowym i pierwotnym polem oddziaływania wirtualnych społeczno ci jest tworzenie przez internautów własnych tre ci pod postaci opinii, wpisów, własnych zdj, sekwencji wideo, utworów muzycznych, itd. Zgodnie z definicj przyj t przez OECD tre ci tworzone przez internautów (ang. User Generated Content) cechuj si [18]: upowszechnieniem polegaj ce na swobodnym dost pie w skali masowej, a wi c co najmniej przez członków danej wirtualnej społeczno ci. Tak wi c dyskusja mi dzy dwoma osobami nie spełnia wymogu upublicznienia. kreatywno ci własna twórczo nosi znamiona nowo ci. Idee, pomysły, opinie musz by rozwini te w stosunku do wcze niej wyartykułowanych. amatorskim pochodzeniem tego typu tre ci nie s tworzone przez profesjonalistów, ale przez zwykłych internautów na podstawie własnych do wiadcze, uzdolnie, prze y. Wyartykułowane przez przysłowiowego Kowalskiego pogl dy ciesz si walorem bardziej obiektywnych, za zakres informacji poruszanych przez innych internautów jest zbie ny z potrzebami informacyjnymi przeci tnego u ytkownika Internetu. Co wi cej w odniesieniu do niektórych typów informacji, tylko relacja naocznego wiadka mo e by odpowiednia. adne oficjalne materiały reklamowe nie b d tak szczegółowe, ani tak wiarygodne. Jak wskazuj badania, opinie i komentarze internautów maj istotny wpływ na decyzje zakupowe na etapie poszukiwania informacji o produkcie oraz rozwa ania alternatyw zakupu. Zamieszczenie komentarzy dotychczasowych nabywców danego produktu czy klienta obsługiwanego przez dan firm zwi kszaj prawdopodobie stwo dokonania zakupu. Według bada przepro-

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, wadzonych w USA przez Forrester Research, poszukiwanie informacji na temat produktów i usług w Internecie było podstaw 42% zakupów dokonanych we wszystkich kanałach dystrybucyjnych (sklepy fizyczne i internetowe) w 2009 roku. [7] Z kolei według bada Channel Advisor, 92 % ameryka skich internatów czyta komentarze dotycz ce produktów, a 46 % pod ich wpływem decyduje si na zakup. [15] Ro nie te populacja internautów zainteresowana opiniami innych u ytkowników. W 2007 roku 50 % ameryka skich internautów po wi cało na czytanie opinii o produktach co najmniej 10 minut. W 2010 roku odsetek ten wzrósł do 64 %. [15] Analogicznie zwi ksza si równie zasi g przeczytanych komentarzy w 2007 roku 22 % ameryka skich internautów zapoznało si z co najmniej 8 komentarzami, podczas gdy w 2010 roku było to 39 %. [15] Potencjalni kupuj cy przejawiaj po zapoznaniu si opiniami innych na temat danego produktu wy sz skłonno do zakupu, cz ciej dokonuj zakupu oraz kwota asygnowana na zakup jest wy sza. Tak e w Polsce u ytkownicy mediów społeczno ciowych zainteresowani s komentarzami na temat produktów. Z ogólnej liczby 11,6 miliona Polaków korzystaj cych z ró nych rodzajów mediów społeczno ciowych w sierpniu 2010 roku, 56,4 % poszukuje informacji o produktach. [4] Uczestnictwo w wirtualnej społeczno ci niesie za sob kontekst transakcyjny, poniewa pozwala na przenoszenie i powielanie tzw. marketingu szeptanego (ang. Word-of-Mouth Marketing). Siła oddziaływania członków wirtualnej społeczno ci na proces nabywczy wynika z socjologicznych uwarunkowa zachowania w grupie, a w szczególno ci z nast puj cych przesłanek [9]: zakup danego dobra podkre la status społeczny danego internauty i demonstruje jego wyj tkowo, dzielenie si informacjami szczegółowymi, konkretnymi, istotnymi dla członków danej wirtualnej społeczno ci ukierunkowuje proces nabywczy, zakup danego produktu umo liwia identyfikacj z grup i realizuje potrzeb akceptacji przez dan wirtualn społeczno. Co istotne, w anonimowych (wirtualnych) społeczno ciach wyst puje silniejsza internalizacja norm i warto ci wspólnych dla danej grupy w porównaniu do tradycyjnych wspólnot opartych na kontaktach face-to-face. [9] Według bada przeprowadzonych przez I. Pentina, V. R. Prybutok, X. Zhang oddziaływanie wirtualnej społeczno ci na proces nabywczy członka danej społeczno ci jest w 64 % wyja niane przez przesłanki informacyjne (porady, komentarze) i normatywne (podzielane warto ci i normy). [9] Komentarze dotycz ce produktów nie musz by przy tym wył cznie pozytywne. Najwa niejsz funkcj opinii i komentarzy dotycz c produktów jest bowiem ograniczenie niepewno ci zwi zanych z zakupem okre lonego produktu czy usługi. [3] W tym sensie negatywne opinie nie dyskwalifikuj całkowicie produktu, poniewa wskazuj na obszary, funkcje czy parametry, które cechuj si słabszym poziomem. Z punktu widzenia konsumenta negatywne opinie pokazuj prawdziwy obraz danego produktu, bez marketingowego zad cia, jak równie potwierdzaj, e jest to produkt rzeczywisty ze swoimi zaletami i wadami. Pozytywne i negatywne opinie redukuj niepewno potencjalny klient wie, na co musi zwróci uwag. Dlatego te istotna jest ilo komentarzy dotycz cych danego produktu, gdy pozwoli to stwierdzi potencjalnemu nabywcy, ze produkt jest wystarczaj co dobry z punktu widzenia subiektywnych potrzeb. Z drugiej jednak strony przedsi biorca musi pami ta, e negatywne opinie potrafi skuteczniej powstrzyma przed zakupem ni upublicznienie pozytywnych rekomendacji zach ci do zakupu. Przyrost negatywnych komentarzy ma wi kszy negatywny wpływ na spadek sprzeda y, ni przyrost pozytywnych opinii na wzrost sprzeda y. [16] Taka zale no narzuca imperatyw prowadzenia działalno ci w Interne-

6 122 Social commerce modyfikacja procesu nabywczego pod wpływem mediów społeczno ciowych cie z maksymaln mo liw staranno ci. Kolejnym etapem procesu nabywczego, na którym odznacza si wpływ mediów społeczno- ciowych jest moment podj cia decyzji o zakupie. W dzisiejszych uwarunkowaniach rynkowych, tj. podobnej ofercie oraz wysokim standardzie obsługi, o podj ciu decyzji zakupu mog przes dzi relatywnie niewielkie czynniki zwi zane z ułatwieniem procesu zakupu. Jednym z takich ułatwie jest umo liwienie zakupu bezpo rednio z serwisu społeczno ciowego. W tym obszarze warto wskaza na dwa przykładowe rozwi zania, które w zało eniu maj ułatwi, albo wr cz umo liwi dokonanie zakupu zalogowanemu członkowi wirtualnej społeczno ci. Chodzi tutaj o umo liwienie logowania w innych serwisach internetowych za pomoc usługi Facebook Connect oraz umieszczenie sklepu internetowego wewn trz profilu firmowego (funpage) zlokalizowanego w serwisie Facebook.com. Prezentowane rozwi zania nieprzypadkowo dotycz serwisu społeczno ciowego Facebook.com. Serwis ten wyrósł na kluczowego gracza w segmencie mediów społeczno ciowych. Jest liderem zarówno je eli chodzi o liczb u ytkowników, jak i implementowane rozwi zania marketingowe i transakcyjne. W wymiarze globalnym serwis Facebook.com w lutym 2011 roku przekroczył liczb 600 milionów u ytkowników, za w Polsce jego u ytkownikami było ponad 10 milionów osób. [5] Usługa Facebook Connect powstała w 2008 roku. Jej idea polega na umo liwieniu logowania si do innych serwisów za pomoc danych potrzebnych do logowania si do serwisu Facebook.com. Powy sza usługa ma gł bsze znaczenia dla biznesu internetowego ni na pozór si wydaje. Po pierwsze u ytkownicy serwisu Facebook nie musz ponownie przechodzi procedury rejestracji w innych serwisach zintegrowanych z Facebook Connect. Dzi ki temu łatwiejsza jest interakcja i przemieszczanie si po zasobach Internetu. Po drugie mo na zaprasza znajomych danego u ytkownika z serwisu Facebook mog by oni powiadamiani o aktywno ci u ytkownika w serwisie zintegrowanym poprzez Facebook Connect, a z drugiej strony tak e i on b dzie widział aktywno swoich znajomych w serwisie X. Po trzecie logowanie via Facebook oznacza identyfikacj u ytkownika. Facebook.com sprawdza autentyczno to samo ci osób zakładaj cych w serwisie swoje profile, wi c na zintegrowane serwisy przenosi si wy szy poziom bezpiecze stwa zwi zany z brakiem anonimowo ci. Egzemplifikacj mo liwo ci wykorzystania potencjału społeczno ci dla celów transakcyjnych, a dokładnie zawarcia transakcji, jest uruchomiony w marcu 2011 roku serwis ogłoszeniowy Sprzedajemy.pl. U ytkownicy serwisu Facebook nie musz przechodzi procesu rejestracji. Sprzedawcy mog promowa swoje oferty na Facebooku. Umieszczaj c ofert na Tablicy mo na liczy na to, e zainteresuje ona znajomych, lub nieznajomych. Oprócz tego korzystaj cy z usługi Facebook Connect na li cie ofert b dzie mógł zobaczy, czy ma ze sprzedaj cym wspólnych znajomych. W takiej sytuacji b dzie ich mógł zapyta ich o rekomendacje. [13] Serwis sprzedajemy.pl uwypukla nast puj ce zalety korzystania z usługi Facebook connect [11]: jeszcze szybciej dodajesz oferty zajmie Ci to mniej ni minut, widzisz co sprzedaj Twoi znajomi mo esz trafi na ciekaw okazj, kupujesz od ludzi których znasz lub od tych, których znaj Twoi znajomi, zyskujesz wi ksze bezpiecze stwo bo widzisz rzeczywistych sprzedawców, szybciej sprzedajesz korzystaj c z potencjału sieci społeczno ciowych. Na rysunku 1 zaprezentowano mo liwo ci usługi Facebook Connect na przykładzie serwisu Sprzedajemy.pl.

7 123 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, 2011 Rysunek 1. Wykorzystanie usługi Facebook Connect w serwisie ogłoszeniowym Sprzedajemy.pl ródło: [13]. Przedsi biorstwa mog zakłada swoje profile firmowe w serwisie Facebook, tak zwane profile publiczne (ang. funpage, funsite). Słu one generalnie działaniom marketingowym dla firm, znanych osobisto ci ambasadorów marek, postaci z gier czy reklam. W stosunku do profilu prywatnego administrator profilu publicznego nie ma dost pu do prywatnych informacji u ytkownika, tak jak ma to miejsce w przypadku znajomych. Z drugiej strony fani marki mog ledzi pojawiaj ce si wpisy, komentowa je, dodawa własn tre lub zaznacza ulubione fragmenty ( lubi to ). Z punktu widzenia przedsi biorstwa podstawow zalet prowadzenia profilu publicznego jest nieformalny i bezpo redni charakter dialogu z klientami firmy. Funpage prowadzony dynamicznie, z wykorzystaniem interakcji, o szybkiej i merytorycznej reakcji na uwagi i sugestie zgłaszane przez klientów, mo e liczy na pozytywne efekty biznesowe popraw wizerunku, lojalno klientów czy zwi kszenie sprzeda y produktów. wiadcz o tym wyniki bada przeprowadzonych w USA i Polsce. 25 % ameryka skich u ytkowników serwisów społeczno ciowych deklaruje, e tre ci zamieszczone na profilu firmowym maj silny wpływ na podj te decyzje nabywcze. [8] Tak- e polscy fani zgłaszaj wi ksz skłonno do rekomendacji lub zakupu ledzonej marki. Wyniki badania w tej materii przedstawia tabela 2.

8 124 Social commerce modyfikacja procesu nabywczego pod wpływem mediów społeczno ciowych Tabela 2. Skłonno rekomendacji znajomemu lub dokonania zakupu w ród polskich u ytkowników serwisów społeczno ciowych, jako procent respondentów Jako fan danej marki rekomenduj j znajomym Jako fan danej marki kupuj wi cej jej produktów Zdecydowanie tak 16 % 12 % Raczej tak 38 % 29 % Raczej nie 26 % 39 % Zdecydowanie nie 7 % 10 % ródło: [4, s. 36]. Dane zawarte w tabeli 1 skłaniaj do nast puj cych wniosków. Skłonno do zakupu jest znacznie ni sza ni ch rekomendowania ulubionej marki. Wi kszo fanów nie zwi ksza cz stotliwo ci zakupów na skutek stania si fanem 49 % ł cznych odpowiedzi na nie, przy 41 % na tak. Kolejnym etapem rozwoju profilu publicznego jest zało enie w nim sklepu internetowego (ang. F-commerce). Mo na powiedzie, e jest to przej cie od informacyjnego i komunikacyjnego wykorzystania mediów społeczno ciowych do zastosowania transakcyjnego, przej cia od działa po rednich do bezpo redniej sprzeda y w ramach serwisu społeczno ciowego. Implementacja e- sklepu w ramach serwisu społeczno ciowego umo liwia wykorzystanie potencjału wirtualnej społeczno ci dzielenia si informacji o zakupie, rekomendacjami, specjalnymi ofertami dla fanów, itp. Potencjał transakcyjny sklepu stworzonego tkwi w mo liwo ci dzielenia si informacj o dokonanym zakupie. [10] Chwalenie si jest naturalnym zachowaniem w grupie, za dzi ki integracji sklepu w ramach serwisu Facebook mo na dokonany zakup rozpropagowa w ród znajomych, jak równie odpowiednio premiowa (rabaty, ekskluzywne materiały niedost pne nigdzie indziej). Studium przypadku prezentuje sklep Chili Monster uruchomiony bezpo rednio na profilu firmowym (patrz rysunek 2 i 3). Poni sze dwa rysunki ilustruj mechanizm wykorzystania relacji społecznych. Cena produktu b dzie najni sza, gdy u ytkownik zgodzi si aby na jego profilu (na tablicy) pojawiła si ikona zakupionego produktu. Gdy przyzna lubi to te dostanie rabat, ale ni szy ni poprzednio. Oczywi cie mo na kupi produkty za standardow cen, bez adnych rabatów za działania promocyjnych uwidocznione na profilu prywatnym. Podstawow przesłank rozwoju mediów społeczno ciowych jest poczucie rzetelno ci informacji generowanej przez członków danej społeczno ci.

9 125 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, 2011 Rysunek 2. E-sklep Chili Monster na profilu firmowym serwisu społeczno ciowego Facebook Connect w serwisie ogłoszeniowym Sprzedajemy.pl ródło: [12]. Rysunek 3. Zach ty dla u ytkowników serwisu społeczno ciowego Facebook ródło: [12].

10 126 Social commerce modyfikacja procesu nabywczego pod wpływem mediów społeczno ciowych 4. Podsumowanie Proces nabywczy jest kształtowany pod wpływem wielu czynników. Wraz z rosn cym znaczeniem mediów społeczno ciowych wynikaj cym z rosn cej liczby u ytkowników, sp dzania coraz wi kszej ilo ci godzin w serwisach społeczno ciowych, wej cia w wiek produkcyjny tzw. pokolenia Y i pokolenia Z; rosło b dzie te oddziaływanie wirtualnych społeczno ci na proces nabywczy realizowany przez u ytkownika mediów społeczno ciowych. Rozwój techniczny i pojawienie si aplikacji, które umo liwiaj sprzeda bezpo rednio w ramach serwisów społeczno- ciowych jest kolejn przesłank znaczenia social commerce na nadchodz ce lata. Komentarze i opinie zamieszczone przez internautów odgrywaj znacz c rol w procesie podejmowania decyzji przez nabywców. Jak wskazuj badania, du y odsetek internautów czyta opinie formułowane przez innych u ytkowników sieci, wierz c, e prezentuj one rzeczywiste zalety i wady poszczególny produktów czy firm. Tak e ułatwianie dokonania zakupów bezpo rednio z serwisu społeczno ciowego (Facebook Connect, F-commerce) oddziałuje na potencjalnego kupuj cego na etapie kształtowania si decyzji o zakupie. Jak wynika z przeprowadzonych w artykule analiz poszczególne rodzaje (formy) mediów społeczno ciowych odgrywaj swoj rol w modelowaniu procesu nabywczego na kolejnych etapach klasycznie rozumianego procesu nabywczego. Rysunek 4 przedstawia powy szy wniosek, uwzgl dniaj c podstawowe media oddziaływania na proces nabywczy. U wiadomienie potrzeby Poszukiwanie informacji Analiza alternatyw Podj cie decyzji o zakupie Fora i grupy dyskusyjne, Blogi Fora i grupy dyskusyjne, Serwisy oceniaj ce Serwisy społeczno ciowe Rysunek 4. Etapy procesu nabywczego a najmocniej oddziałuj ce rodzaje mediów społeczno ciowych ródło: Opracowanie własne. Relatywnie nowym trendem jest wymaganie od u ytkowników mediów społeczno ciowych podania prawdziwej to samo ci. Wyst powanie pod własnym imieniem i nazwiskiem ma przyczyni si do zwi kszenia odpowiedzialno ci za słowo, jak równie zwi kszy zaufanie pomi dzy stronami zdalnego kontaktu. Prekursorem rozwi za ograniczaj cych anonimowo jest serwis społeczno ciowy Facebook.com. 150 osób pracuj cych na rzecz wspomnianego serwisu, analizuje czy u ytkownicy zakładaj cy profil prywatny podaj prawdziwe nazwisko. [17] Usługa Facebook Connect jest przykładem wdro enia w ycie polityki pozbycia si anonimowo ci. Z transakcyjnego punktu widzenia ka de działanie, które zwi ksza zaufanie pomi dzy kontrahentami jest godne pochwały. Pytaniem otwartym natomiast pozostaje czy takie stanowisko znajdzie zrozumienie

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, i poparcie w ród internautów. Bibliografia [1] Cunningham L.F. et al. Perceived risk and the consumer buying process: internet airline reservations, "Journal of Service Management", 2005, Vol. `16, No. 4, s [2] Donato C., Social Commerce And The New Rules For Local Businesses, , [3] Ghose A., Ipeirotis P., The EconoMining project at NYU: Studying the economic value of user-generated content on the internet, "Journal of Revenue and Pricing Management", 2009, Vol. 8, No. 2/3, s [4] Grzechowiak M., Jaksowska B., Małek M., Raport Social Media 2010, International Data Group Poland SA, Warszawa afe27b0551b3b1feb9c/4d19c3e4/is/Raport_SocialMedia2010.zip. [5] Lema ska M., Facebook ma w Polsce ju 10 mln u ytkowników, "Rzeczpospolita", , wydanie: 8910, s. B001. [6] Moroz M., ródła efektywno ci przekazu marketingowego w serwisach społeczno ciowych, "e-mentor", 2010, Nr 4 (36), s [7] Most Web Users Rely on Cross-Channel Shopping, , Article.aspx?R= [8] Online Retailers Socialize Shopping, , Article.aspx?R= [9] Pentina I., Prybutok V.R., Zhang X,. The Role of Virtual Communities as Shopping Reference Groups, "Journal of Electronic Commerce Research, 2008, vol. 9, No 2, s [10] Plutecki Ł., Social commerce czyli winka morska 2.0, , /2010/10/social-commerce/. [11] Poł czenie z Facebookiem, Sprzedajemy.pl, , /polaczenie-z-facebookiem. [12] Sklep Chili Monster w serwisie Facebook, , /ChileMonster. [13] Sosnowska J., Sprzedajemy.pl FAQ, czyli o co tyle szumu, , FAQ czyli_o_ co_tyle_szumu.html. [14] The Demographics of Social Shopping Sites, , [15] The Role of Customer Product Reviews, , [16] Williams R., et al., The importance of user-generated content: the case of hotels, "The TQM Journal", 2010, Vol. 22 No. 2, s [17] Wo R., Facebook: czy opłaca si by dzi anonimowym w sieci, "Dziennik Gazeta Prawna", , _sie_byc_dzis_anonimowym_w_sieci.html.

12 128 Social commerce modyfikacja procesu nabywczego pod wpływem mediów społeczno ciowych [18] Wunsch-Vincent S., Vickery G., Participative Web: User-Created Content, OECD, Geneva 2007, s. 8. SOCIAL COMMERCE ALTERNATION OF THE PROCESS OF PURCHASING UNDER THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA Summary Social media enables the gathering of Internet users around the common interests, views and ideas. The main distinguishing feature of social media is the ability to create user generated content (UGC) and widespread use it across the virtual community. Examples of social media are social networking sites (Facebook.com 'service at the head), but also forums and discussion groups, blogs, video sharing services. Social media is characterized by the transaction potential. In the context of support and the establishment of ties between members of the community, there is also the exchange of information that shape the process of purchasing an Internet user. Depending on the source of the impact (community members or businesses, such as lead e-shop on their funpage on Facebook.com), changing the nature of the purchasing process, either at the stage of looking for information about the product / service, either at the stage of making final purchasing decisions. Social commerce generally speaking means using social media in e-commerce. The primary objective of this article is to analyze and evaluate the role of interaction in virtual communities (reflected in social media) on the process of purchasing. The secondary objective is to discuss the matter of social commerce, as well as an indication of synonymous expressions. Keywords: Social commerce, the process of purchasing, social networking sites, E-commerce Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsi biorstwa Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, Wrocław

SOCIAL COMMERCE MODYFIKACJA PROCESU NABYWCZEGO POD WPŁYWEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH. Dr Mirosław Moroz

SOCIAL COMMERCE MODYFIKACJA PROCESU NABYWCZEGO POD WPŁYWEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH. Dr Mirosław Moroz SOCIAL COMMERCE MODYFIKACJA PROCESU NABYWCZEGO POD WPŁYWEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH Dr Mirosław Moroz 1. Social commerce istota i charakterystyka zjawiska 2. Proces nabywczy a oddziaływanie społeczności

Bardziej szczegółowo

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać!

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać! Programy lojalnościowe Co to program lojalnościowy? Program lojalnościowy to długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów 10 podstawowych technik pozyskiwania leadów Przygotuj formularz zapisu Zainteresowani Twoim produktem użytkownicy, którzy nie są jeszcze gotowi do zakupu, prawdopodobnie będą chcieli zapisać się na Twoją

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący Andrzej Jakubiak L. dz. DOKJWPR,07311/ :J/l/12/BK (przy udzielaniu odpowiedzi prosimy powołać się na w/w sygn.) Warszawa. dnia ~ kwietnia 2012 L Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Karty przypuszczeń IDEA

Karty przypuszczeń IDEA Karty przypuszczeń IDEA CO? Karty przypuszczeń IDEA są narzędziem zaprojektowanym aby użyc go w kilku kontekstach: w nauczaniu przedsiębiorczości w ramach studiów wyższych w mentoringu i nauczaniu potencjalnych

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny z informatyki

Projekt edukacyjny z informatyki Zespół Szkół w Ostrowie Projekt edukacyjny z informatyki Marek Zawadzki 2011-11-01 PROJEKT EDUKACYJNY Z INFORMATYKI Temat: Moja szkoła kalendarz oraz prezentacja lub plakat lub ulotka informacyjna. Opiekun:

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

HTA (Health Technology Assessment)

HTA (Health Technology Assessment) Krzysztof Łanda 1 z 5 HTA (Health Technology Assessment) Ocena leków stosowanych w okre lonych wskazaniach podlega tym samym generalnym regu om, co inne technologie terapeutyczne, jednak specyfika interwencji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyj cia na 2006 rok programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarz dowymi oraz z innymi podmiotami prowadz

Bardziej szczegółowo

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych?

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych? Kwestia ujęcia w definicji należności licencyjnych opłat za programy komputerowe nie jest tak oczywista, jak w przypadku przychodów za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI Kryteria ocen 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

Organizator badania biegłości ma wdrożony system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Organizator badania biegłości ma wdrożony system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 1. Nazwa i adres organizatora badania biegłości Pracownia Aerozoli ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 91-348 Łódź 1/6 Organizator badania biegłości ma wdrożony system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Zbigniew J. Boczek WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY 13 Variations and Adjustments!! 13 Zmiany i korekty

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Bayesa. Indukowane Reguły Decyzyjne Jakub Kuliński Nr albumu: 53623

Twierdzenie Bayesa. Indukowane Reguły Decyzyjne Jakub Kuliński Nr albumu: 53623 Twierdzenie Bayesa Indukowane Reguły Decyzyjne Jakub Kuliński Nr albumu: 53623 Niniejszy skrypt ma na celu usystematyzowanie i uporządkowanie podstawowej wiedzy na temat twierdzenia Bayesa i jego zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zarejestruj się na platformie sygmadirect.pl, zbieraj punkty i płać kartą Sygma Bank. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zarejestruj się na platformie sygmadirect.pl, zbieraj punkty i płać kartą Sygma Bank. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zarejestruj się na platformie sygmadirect.pl, zbieraj punkty i płać kartą Sygma Bank 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "KARTA KLIENTA TOURSPORT CLUB"

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA KLIENTA TOURSPORT CLUB REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "KARTA KLIENTA TOURSPORT CLUB" (zwany dalej Regulaminem ) Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego Karta Klienta TourSport Club w Sklepach

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo