SOCIAL COMMERCE MODYFIKACJA PROCESU NABYWCZEGO POD WPŁYWEM MEDIÓW SPOŁECZNO CIOWYCH MIROSŁAW MOROZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOCIAL COMMERCE MODYFIKACJA PROCESU NABYWCZEGO POD WPŁYWEM MEDIÓW SPOŁECZNO CIOWYCH MIROSŁAW MOROZ"

Transkrypt

1 SOCIAL COMMERCE MODYFIKACJA PROCESU NABYWCZEGO POD WPŁYWEM MEDIÓW SPOŁECZNO CIOWYCH MIROSŁAW MOROZ Streszczenie Media społeczno ciowe umo liwiaj grupowanie internautów wokół wspólnych zainteresowa, pogl dów, idei. Podstawowym wyró nikiem mediów społeczno ciowych jest mo liwo wykreowania tre ci stworzonych przez samych internatów i ich upowszechnienie w ramach danej wirtualnej społeczno ci. Przykładem mediów społeczno ciowych s serwisy społeczno ciowe (z serwisem Facebook.com na czele), ale tak e fora i grupy dyskusyjne, blogi, serwisy oceniaj ce. Media społeczno ciowe cechuje potencjał transakcyjny. W ramach bowiem podtrzymywania i nawi zywani wi zi miedzy członkami danej społeczno ci, dochodzi tak e do wymiany informacji, które kształtuj proces nabywczy internauty. W zale no ci od ródła oddziaływania (członkowie społeczno ci czy te przedsi biorstwo np. prowadz ce sklep internetowy na swoim profilu firmowym), zmienia si charakter procesu nabywczego, b d to na etapie poszukiwania informacji o produkcie/usłudze, b d to na etapie podejmowania ostatecznej decyzji o zakupie. Social commerce oznacza generalnie u ycie mediów społeczno ciowych w handlu elektronicznym. Podstawowym celem artykułu jest analiza i ocena roli oddziaływania społeczno- ci wirtualnej, przejawiaj cej si w mediach społeczno ciowych, na proces nabywczy. Celem pomocniczym jest dyskusja nad zakresem znaczeniowym poj cia social commerce. Słowa kluczowe: Social commerce, proces nabywczy, serwisy społeczno ciowe, E-commerce 1. Wprowadzenie Internet ze swego zało enia jest sieci otwart, w której ka dy u ytkownik mo e zaistnie, wyrazi własne zdanie, zaprezentowa własne wytwory intelektualne. Mo liwo wykreowania własnych tre ci jest jedn z podstawowych przesłanek rozwoju Internetu. Na tej wła ciwo ci oparte s równie media społeczno ciowe. Media społeczno ciowe stanowi istotny komponent przestrzeni wirtualnej, zarówno z perspektywy aktywno ci Internautów, jak i zainteresowania przejawianego przez ró norodne przedsi biorstwa. Poj cie mediów społeczno ciowych obejmuje rozwi zania, których wspólnym mianownikiem jest umo liwienie podtrzymywania i nawi zywania wi zi pomi dzy członkami wirtualnej społeczno ci. Do najpopularniejszych segmentów mediów społeczno ciowych zaliczaj si serwisy społeczno ciowe, fora i grupy dyskusyjne, serwisy ratingowe, blogi, itd. Potencjał mediów społeczno ciowych tkwi w wyzwoleniu zaanga owania członków społeczno ci. Z tego punktu widzenia rozwi zania społeczno ciowe cechuj si mo liwo ciami nie tylko informacyjno komunikacyjnymi, ale tak e transakcyjnymi. Obok bowiem wymiany

2 118 Social commerce modyfikacja procesu nabywczego pod wpływem mediów społeczno ciowych informacji, na decyzj dotycz c zakupu okre lonego dobra mog znacz co wpływa rekomendacje znajomych. Bycie wi c członkiem danej społeczno ci wirtualnej mo e zmodyfikowa proces nabywczy, b d to w konsekwencji oddziaływania danej społeczno ci, b d te przedsi biorstw, które wchodz w ró nego rodzaju interakcje z członkami danej społeczno ci. Tego typu oddziaływanie nosi miano social commerce. Podstawowym celem artykułu jest analiza i ocena roli oddziaływania społeczno ci wirtualnej przejawiaj ce si w mediach społeczno ciowych na proces nabywczy. Celem pomocniczym jest dyskusja nad zakresem znaczeniowym poj cia social commerce, jak równie wskazanie wyra e bliskoznacznych. Termin Social commerce nie doczekał si jeszcze polskiego precyzyjnego tłumaczenia, dlatego te autor uznał, e najwła ciwszym rozwi zaniem jest pozostawienie oryginalnego brzmienia analizowanego terminu. Niniejszy artykuł finansowany jest ze rodków bud etowych na nauk w latach jako projekt badawczy nr N N Social commerce istota i charakterystyka zjawiska Social commerce jest zjawiskiem wynikaj cym z dwóch trendów zachodz cych w przestrzeni wirtualnej. Pierwszym z nich jest dynamiczny rozwój mediów społeczno ciowych, drugim za rozpowszechnienie wzorca handlu elektronicznego. W swej istocie social commerce dotyczy problemu ułatwienia zawierania transakcji handlowych dla członków społeczno ci wirtualnych. Koncepcja social commerce ukierunkowana jest bowiem na wsparcie procesu nabywczego za po rednictwem rozwi za, dedykowanych członkom społeczno ci wirtualnych. Znaczenie social commerce zaznaczyło si mocno wraz z popularyzacj serwisów społeczno ciowych. Warto jednak podkre li, e serwisy społeczno ciowe, aczkolwiek istotne, nie stanowi o specyfice mediów społeczno ciowych. Obok bowiem serwisów społeczno ciowych takich jak Facebook.com czy NK.pl, wymieni mo na inne segmenty rozwi za dedykowanych członkom społeczno ci wirtualnych. Ich charakterystyk, wraz z przykładami prezentuje tabela 1. Dane zawarte w tabeli 1 wskazuj na ró norodno aktywno ci internautów w ramach mediów społeczno ciowych. Wspólnym mianownikiem jest samodzielnie tworzona przez internautów tre (User Generated Content) oraz ch podzielenia si z innymi własnymi wytworami intelektualnymi. Taka charakterystyka niesie ze sob tak e potencjał marketingowy i transakcyjny. Handel elektroniczny jest bowiem kolejnym zastosowaniem dla mediów społeczno ciowych. Poj cie social commerce nie jest jednolicie ujmowane w literaturze przedmiotu. Wyró ni mo na trzy spojrzenia na definiowanie analizowanego terminu [2, 10, 14:: 1. Social commerce jako dzielenie si wiedz na temat praktycznych aspektów funkcjonowania danego produktu czy realizacji danej usługi. 2. Social commerce jako zaoferowanie danemu członkowi społeczno ci wirtualnej przygotowanej dla niego oferty. 3. Social commerce jako wspólne, grupowe (w ramach danej społeczno ci) dokonywanie zakupów. 4. W pierwszym znaczeniu social commerce uto samiany jest z podpowiedzi innym u ytkownikom co do cech/parametrów danego produktu czy usługi, wskazanie rzeczywistych walorów i słabo ci oferty interesuj cej innego członka społeczno ci. Chodzi wi c o wyra-

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, ane na forach i grupach dyskusyjnych, w serwisach społeczno ciowych czy serwisach oceniaj cych opinie, recenzje i komentarze odnosz ce si do oferty konkretnej firmy. Dla powy szego ujmowania zjawiska social commerce istnieje synonim social shopping. Tabela 1. Rodzaje mediów społeczno ciowych L.p. Segment (rodzaj) mediów społeczno ciowych Charakterystyka 1 Serwis społeczno ciowy słu y do nawi zania/podtrzymania kontaktu z pozostałymi uczestnikami społeczno ci, prezentacji danej osoby poprzez wykreowanie własnego profilu oraz tre ci przygotowanych przez danego członka grupy, monitorowania aktywno ci pozostałych członków grupy 2 Fora/grupy dyskusyjne umo liwiaj wymian opinii i do- wiadcze mi dzy internautami 3 Serwisy oceniaj ce (ratingowe) umo liwiaj ocen produktów i firm przez internautów oraz wystawienie rekomendacji 4 Blogi internetowe dzienniki prowadzone przez internautów 5 Mikroblogi publikacja krótkich wiadomo ci w 6 Współdzielenie si filmami/plikami 7 Serwisy zakupów grupowych 8 Serwisy promowania najciekawszych wiadomo ci czasie rzeczywistym umo liwiaj zamieszczanie własnych filmów/plików wraz z mo liwo ci komentowania i oceniania umo liwiaj zagregowanie popytu i zakup produktów lub usług w okazyjnej cenie słu y dzieleniu si i prezentowaniu najciekawszych według danego internauty - informacji ródło: Opracowanie własne na podstawie [4, s. 5], [6]. Przykłady Facebook.com, NK.pl Forum.gazeta.pl Mozdev.org Cokupic.pl Consumersearch.com Blox.pl Wordpress.com Twitter.com Blip.pl Wrzuta.pl Youtube.com Groupon.com Citeam.pl Wykop.pl Digg.com Drugie znaczenie ma bardziej transakcyjny charakter. Chodzi w nim o przedstawienie oferty u ytkownikowi serwisu społeczno ciowego. Podstawow ide jest danie mo liwo ci zakupu bezpo rednio w serwisie społeczno ciowym, bez konieczno ci opuszczania tego serwisu. Co wi cej, cz sto oferta dla członków danej społeczno ci jest bardziej korzystna od standardowej, prezentowanej w danym momencie. Jak wskazuj badania oferowanie rabatów przyci ga internautów. [4] Trzecie spojrzenie uwzgl dnia logik zbiorowego podejmowania decyzji zakupowych. Ten motyw najsilniej jest widoczny w przypadku serwisów zakupów grupowych. Oferta dost pna dla u ytkowników tego typu serwisów jest na tyle korzystna, e pozwala na przyci gni cie wielu zainteresowanych zakupem. Autor, bior c pod uwag przytoczone definicje, za social commerce uznaje mo liwo wpływania na proces nabywczy dokonywany przez członka wirtualnej społeczno ci, polegaj cy w szczególno ci na poznaniu opinii zwykłych u ytkowników danego produktu, jak równie mo -

4 120 Social commerce modyfikacja procesu nabywczego pod wpływem mediów społeczno ciowych liwo ci bezpo redniego zakupu danego produktu czy usługi w ramach mediów społeczno ciowych. Takie podej cie jest uj ciem najszerszym, oddaj cym jednak zasi g zjawiska w aktualnych uwarunkowaniach rynkowych. Mo liwo uruchomienia sklepu internetowego wewn trz profilu firmowego (funpage) jest sztandarowym przykładem wykorzystania transakcyjnych mo liwo ci mediów społeczno ciowych. 3. Proces nabywczy a oddziaływanie społeczno ci wirtualnej Proces nabywczy charakteryzuje czynno ci składaj ce si na podj cie ostatecznej decyzji o zakupie danego produktu czy usługi. Według klasycznego modelu proces zakupu składa si z 5 faz [1]: u wiadomienia potrzeby, poszukiwania informacji o produkcie, ocenie alternatyw zakupu analizowanych produktów, wyboru danego produktu oraz zmiany zachowa na skutek dokonanego zakupu. Prezentowany model wskazuje na informacyjny, komunikacyjny i transakcyjny charakter czynno ci, których dokonuje konsument, aby zakupi okre lony produkt. Obecnie, wraz z rozpowszechnieniem si dost pu do Internetu, proces nabywczy, a dokładniej rzecz ujmuj c, jego składowe, przenosz si do przestrzeni wirtualnej. Internet jest bowiem medium, które doskonale nadaje si do inspiracji, poszukiwania danych, porównania, jak i wyra enia woli zakupu. Handel elektroniczny jest tym segmentem e-biznesu, który dynamicznie ro nie, zarówno w sensie wielko ci generowanych obrotów i ich dynamiki, jak i stosowanych form. Jedn z nowych mo liwo ci w opisywanym zakresie jest pojawienie si mediów społeczno ciowych w kontek cie transakcyjnym (social commerce). Oddziaływanie wirtualnych społeczno ci dotyczy ka dego z etapów procesu nabywczego. Szczególnie mocne jest jednak w przypadku etapów poszukiwania informacji, analizy alternatyw wyboru oraz momentu podejmowania decyzji. Niew tpliwie podstawowym i pierwotnym polem oddziaływania wirtualnych społeczno ci jest tworzenie przez internautów własnych tre ci pod postaci opinii, wpisów, własnych zdj, sekwencji wideo, utworów muzycznych, itd. Zgodnie z definicj przyj t przez OECD tre ci tworzone przez internautów (ang. User Generated Content) cechuj si [18]: upowszechnieniem polegaj ce na swobodnym dost pie w skali masowej, a wi c co najmniej przez członków danej wirtualnej społeczno ci. Tak wi c dyskusja mi dzy dwoma osobami nie spełnia wymogu upublicznienia. kreatywno ci własna twórczo nosi znamiona nowo ci. Idee, pomysły, opinie musz by rozwini te w stosunku do wcze niej wyartykułowanych. amatorskim pochodzeniem tego typu tre ci nie s tworzone przez profesjonalistów, ale przez zwykłych internautów na podstawie własnych do wiadcze, uzdolnie, prze y. Wyartykułowane przez przysłowiowego Kowalskiego pogl dy ciesz si walorem bardziej obiektywnych, za zakres informacji poruszanych przez innych internautów jest zbie ny z potrzebami informacyjnymi przeci tnego u ytkownika Internetu. Co wi cej w odniesieniu do niektórych typów informacji, tylko relacja naocznego wiadka mo e by odpowiednia. adne oficjalne materiały reklamowe nie b d tak szczegółowe, ani tak wiarygodne. Jak wskazuj badania, opinie i komentarze internautów maj istotny wpływ na decyzje zakupowe na etapie poszukiwania informacji o produkcie oraz rozwa ania alternatyw zakupu. Zamieszczenie komentarzy dotychczasowych nabywców danego produktu czy klienta obsługiwanego przez dan firm zwi kszaj prawdopodobie stwo dokonania zakupu. Według bada przepro-

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, wadzonych w USA przez Forrester Research, poszukiwanie informacji na temat produktów i usług w Internecie było podstaw 42% zakupów dokonanych we wszystkich kanałach dystrybucyjnych (sklepy fizyczne i internetowe) w 2009 roku. [7] Z kolei według bada Channel Advisor, 92 % ameryka skich internatów czyta komentarze dotycz ce produktów, a 46 % pod ich wpływem decyduje si na zakup. [15] Ro nie te populacja internautów zainteresowana opiniami innych u ytkowników. W 2007 roku 50 % ameryka skich internautów po wi cało na czytanie opinii o produktach co najmniej 10 minut. W 2010 roku odsetek ten wzrósł do 64 %. [15] Analogicznie zwi ksza si równie zasi g przeczytanych komentarzy w 2007 roku 22 % ameryka skich internautów zapoznało si z co najmniej 8 komentarzami, podczas gdy w 2010 roku było to 39 %. [15] Potencjalni kupuj cy przejawiaj po zapoznaniu si opiniami innych na temat danego produktu wy sz skłonno do zakupu, cz ciej dokonuj zakupu oraz kwota asygnowana na zakup jest wy sza. Tak e w Polsce u ytkownicy mediów społeczno ciowych zainteresowani s komentarzami na temat produktów. Z ogólnej liczby 11,6 miliona Polaków korzystaj cych z ró nych rodzajów mediów społeczno ciowych w sierpniu 2010 roku, 56,4 % poszukuje informacji o produktach. [4] Uczestnictwo w wirtualnej społeczno ci niesie za sob kontekst transakcyjny, poniewa pozwala na przenoszenie i powielanie tzw. marketingu szeptanego (ang. Word-of-Mouth Marketing). Siła oddziaływania członków wirtualnej społeczno ci na proces nabywczy wynika z socjologicznych uwarunkowa zachowania w grupie, a w szczególno ci z nast puj cych przesłanek [9]: zakup danego dobra podkre la status społeczny danego internauty i demonstruje jego wyj tkowo, dzielenie si informacjami szczegółowymi, konkretnymi, istotnymi dla członków danej wirtualnej społeczno ci ukierunkowuje proces nabywczy, zakup danego produktu umo liwia identyfikacj z grup i realizuje potrzeb akceptacji przez dan wirtualn społeczno. Co istotne, w anonimowych (wirtualnych) społeczno ciach wyst puje silniejsza internalizacja norm i warto ci wspólnych dla danej grupy w porównaniu do tradycyjnych wspólnot opartych na kontaktach face-to-face. [9] Według bada przeprowadzonych przez I. Pentina, V. R. Prybutok, X. Zhang oddziaływanie wirtualnej społeczno ci na proces nabywczy członka danej społeczno ci jest w 64 % wyja niane przez przesłanki informacyjne (porady, komentarze) i normatywne (podzielane warto ci i normy). [9] Komentarze dotycz ce produktów nie musz by przy tym wył cznie pozytywne. Najwa niejsz funkcj opinii i komentarzy dotycz c produktów jest bowiem ograniczenie niepewno ci zwi zanych z zakupem okre lonego produktu czy usługi. [3] W tym sensie negatywne opinie nie dyskwalifikuj całkowicie produktu, poniewa wskazuj na obszary, funkcje czy parametry, które cechuj si słabszym poziomem. Z punktu widzenia konsumenta negatywne opinie pokazuj prawdziwy obraz danego produktu, bez marketingowego zad cia, jak równie potwierdzaj, e jest to produkt rzeczywisty ze swoimi zaletami i wadami. Pozytywne i negatywne opinie redukuj niepewno potencjalny klient wie, na co musi zwróci uwag. Dlatego te istotna jest ilo komentarzy dotycz cych danego produktu, gdy pozwoli to stwierdzi potencjalnemu nabywcy, ze produkt jest wystarczaj co dobry z punktu widzenia subiektywnych potrzeb. Z drugiej jednak strony przedsi biorca musi pami ta, e negatywne opinie potrafi skuteczniej powstrzyma przed zakupem ni upublicznienie pozytywnych rekomendacji zach ci do zakupu. Przyrost negatywnych komentarzy ma wi kszy negatywny wpływ na spadek sprzeda y, ni przyrost pozytywnych opinii na wzrost sprzeda y. [16] Taka zale no narzuca imperatyw prowadzenia działalno ci w Interne-

6 122 Social commerce modyfikacja procesu nabywczego pod wpływem mediów społeczno ciowych cie z maksymaln mo liw staranno ci. Kolejnym etapem procesu nabywczego, na którym odznacza si wpływ mediów społeczno- ciowych jest moment podj cia decyzji o zakupie. W dzisiejszych uwarunkowaniach rynkowych, tj. podobnej ofercie oraz wysokim standardzie obsługi, o podj ciu decyzji zakupu mog przes dzi relatywnie niewielkie czynniki zwi zane z ułatwieniem procesu zakupu. Jednym z takich ułatwie jest umo liwienie zakupu bezpo rednio z serwisu społeczno ciowego. W tym obszarze warto wskaza na dwa przykładowe rozwi zania, które w zało eniu maj ułatwi, albo wr cz umo liwi dokonanie zakupu zalogowanemu członkowi wirtualnej społeczno ci. Chodzi tutaj o umo liwienie logowania w innych serwisach internetowych za pomoc usługi Facebook Connect oraz umieszczenie sklepu internetowego wewn trz profilu firmowego (funpage) zlokalizowanego w serwisie Facebook.com. Prezentowane rozwi zania nieprzypadkowo dotycz serwisu społeczno ciowego Facebook.com. Serwis ten wyrósł na kluczowego gracza w segmencie mediów społeczno ciowych. Jest liderem zarówno je eli chodzi o liczb u ytkowników, jak i implementowane rozwi zania marketingowe i transakcyjne. W wymiarze globalnym serwis Facebook.com w lutym 2011 roku przekroczył liczb 600 milionów u ytkowników, za w Polsce jego u ytkownikami było ponad 10 milionów osób. [5] Usługa Facebook Connect powstała w 2008 roku. Jej idea polega na umo liwieniu logowania si do innych serwisów za pomoc danych potrzebnych do logowania si do serwisu Facebook.com. Powy sza usługa ma gł bsze znaczenia dla biznesu internetowego ni na pozór si wydaje. Po pierwsze u ytkownicy serwisu Facebook nie musz ponownie przechodzi procedury rejestracji w innych serwisach zintegrowanych z Facebook Connect. Dzi ki temu łatwiejsza jest interakcja i przemieszczanie si po zasobach Internetu. Po drugie mo na zaprasza znajomych danego u ytkownika z serwisu Facebook mog by oni powiadamiani o aktywno ci u ytkownika w serwisie zintegrowanym poprzez Facebook Connect, a z drugiej strony tak e i on b dzie widział aktywno swoich znajomych w serwisie X. Po trzecie logowanie via Facebook oznacza identyfikacj u ytkownika. Facebook.com sprawdza autentyczno to samo ci osób zakładaj cych w serwisie swoje profile, wi c na zintegrowane serwisy przenosi si wy szy poziom bezpiecze stwa zwi zany z brakiem anonimowo ci. Egzemplifikacj mo liwo ci wykorzystania potencjału społeczno ci dla celów transakcyjnych, a dokładnie zawarcia transakcji, jest uruchomiony w marcu 2011 roku serwis ogłoszeniowy Sprzedajemy.pl. U ytkownicy serwisu Facebook nie musz przechodzi procesu rejestracji. Sprzedawcy mog promowa swoje oferty na Facebooku. Umieszczaj c ofert na Tablicy mo na liczy na to, e zainteresuje ona znajomych, lub nieznajomych. Oprócz tego korzystaj cy z usługi Facebook Connect na li cie ofert b dzie mógł zobaczy, czy ma ze sprzedaj cym wspólnych znajomych. W takiej sytuacji b dzie ich mógł zapyta ich o rekomendacje. [13] Serwis sprzedajemy.pl uwypukla nast puj ce zalety korzystania z usługi Facebook connect [11]: jeszcze szybciej dodajesz oferty zajmie Ci to mniej ni minut, widzisz co sprzedaj Twoi znajomi mo esz trafi na ciekaw okazj, kupujesz od ludzi których znasz lub od tych, których znaj Twoi znajomi, zyskujesz wi ksze bezpiecze stwo bo widzisz rzeczywistych sprzedawców, szybciej sprzedajesz korzystaj c z potencjału sieci społeczno ciowych. Na rysunku 1 zaprezentowano mo liwo ci usługi Facebook Connect na przykładzie serwisu Sprzedajemy.pl.

7 123 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, 2011 Rysunek 1. Wykorzystanie usługi Facebook Connect w serwisie ogłoszeniowym Sprzedajemy.pl ródło: [13]. Przedsi biorstwa mog zakłada swoje profile firmowe w serwisie Facebook, tak zwane profile publiczne (ang. funpage, funsite). Słu one generalnie działaniom marketingowym dla firm, znanych osobisto ci ambasadorów marek, postaci z gier czy reklam. W stosunku do profilu prywatnego administrator profilu publicznego nie ma dost pu do prywatnych informacji u ytkownika, tak jak ma to miejsce w przypadku znajomych. Z drugiej strony fani marki mog ledzi pojawiaj ce si wpisy, komentowa je, dodawa własn tre lub zaznacza ulubione fragmenty ( lubi to ). Z punktu widzenia przedsi biorstwa podstawow zalet prowadzenia profilu publicznego jest nieformalny i bezpo redni charakter dialogu z klientami firmy. Funpage prowadzony dynamicznie, z wykorzystaniem interakcji, o szybkiej i merytorycznej reakcji na uwagi i sugestie zgłaszane przez klientów, mo e liczy na pozytywne efekty biznesowe popraw wizerunku, lojalno klientów czy zwi kszenie sprzeda y produktów. wiadcz o tym wyniki bada przeprowadzonych w USA i Polsce. 25 % ameryka skich u ytkowników serwisów społeczno ciowych deklaruje, e tre ci zamieszczone na profilu firmowym maj silny wpływ na podj te decyzje nabywcze. [8] Tak- e polscy fani zgłaszaj wi ksz skłonno do rekomendacji lub zakupu ledzonej marki. Wyniki badania w tej materii przedstawia tabela 2.

8 124 Social commerce modyfikacja procesu nabywczego pod wpływem mediów społeczno ciowych Tabela 2. Skłonno rekomendacji znajomemu lub dokonania zakupu w ród polskich u ytkowników serwisów społeczno ciowych, jako procent respondentów Jako fan danej marki rekomenduj j znajomym Jako fan danej marki kupuj wi cej jej produktów Zdecydowanie tak 16 % 12 % Raczej tak 38 % 29 % Raczej nie 26 % 39 % Zdecydowanie nie 7 % 10 % ródło: [4, s. 36]. Dane zawarte w tabeli 1 skłaniaj do nast puj cych wniosków. Skłonno do zakupu jest znacznie ni sza ni ch rekomendowania ulubionej marki. Wi kszo fanów nie zwi ksza cz stotliwo ci zakupów na skutek stania si fanem 49 % ł cznych odpowiedzi na nie, przy 41 % na tak. Kolejnym etapem rozwoju profilu publicznego jest zało enie w nim sklepu internetowego (ang. F-commerce). Mo na powiedzie, e jest to przej cie od informacyjnego i komunikacyjnego wykorzystania mediów społeczno ciowych do zastosowania transakcyjnego, przej cia od działa po rednich do bezpo redniej sprzeda y w ramach serwisu społeczno ciowego. Implementacja e- sklepu w ramach serwisu społeczno ciowego umo liwia wykorzystanie potencjału wirtualnej społeczno ci dzielenia si informacji o zakupie, rekomendacjami, specjalnymi ofertami dla fanów, itp. Potencjał transakcyjny sklepu stworzonego tkwi w mo liwo ci dzielenia si informacj o dokonanym zakupie. [10] Chwalenie si jest naturalnym zachowaniem w grupie, za dzi ki integracji sklepu w ramach serwisu Facebook mo na dokonany zakup rozpropagowa w ród znajomych, jak równie odpowiednio premiowa (rabaty, ekskluzywne materiały niedost pne nigdzie indziej). Studium przypadku prezentuje sklep Chili Monster uruchomiony bezpo rednio na profilu firmowym (patrz rysunek 2 i 3). Poni sze dwa rysunki ilustruj mechanizm wykorzystania relacji społecznych. Cena produktu b dzie najni sza, gdy u ytkownik zgodzi si aby na jego profilu (na tablicy) pojawiła si ikona zakupionego produktu. Gdy przyzna lubi to te dostanie rabat, ale ni szy ni poprzednio. Oczywi cie mo na kupi produkty za standardow cen, bez adnych rabatów za działania promocyjnych uwidocznione na profilu prywatnym. Podstawow przesłank rozwoju mediów społeczno ciowych jest poczucie rzetelno ci informacji generowanej przez członków danej społeczno ci.

9 125 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, 2011 Rysunek 2. E-sklep Chili Monster na profilu firmowym serwisu społeczno ciowego Facebook Connect w serwisie ogłoszeniowym Sprzedajemy.pl ródło: [12]. Rysunek 3. Zach ty dla u ytkowników serwisu społeczno ciowego Facebook ródło: [12].

10 126 Social commerce modyfikacja procesu nabywczego pod wpływem mediów społeczno ciowych 4. Podsumowanie Proces nabywczy jest kształtowany pod wpływem wielu czynników. Wraz z rosn cym znaczeniem mediów społeczno ciowych wynikaj cym z rosn cej liczby u ytkowników, sp dzania coraz wi kszej ilo ci godzin w serwisach społeczno ciowych, wej cia w wiek produkcyjny tzw. pokolenia Y i pokolenia Z; rosło b dzie te oddziaływanie wirtualnych społeczno ci na proces nabywczy realizowany przez u ytkownika mediów społeczno ciowych. Rozwój techniczny i pojawienie si aplikacji, które umo liwiaj sprzeda bezpo rednio w ramach serwisów społeczno- ciowych jest kolejn przesłank znaczenia social commerce na nadchodz ce lata. Komentarze i opinie zamieszczone przez internautów odgrywaj znacz c rol w procesie podejmowania decyzji przez nabywców. Jak wskazuj badania, du y odsetek internautów czyta opinie formułowane przez innych u ytkowników sieci, wierz c, e prezentuj one rzeczywiste zalety i wady poszczególny produktów czy firm. Tak e ułatwianie dokonania zakupów bezpo rednio z serwisu społeczno ciowego (Facebook Connect, F-commerce) oddziałuje na potencjalnego kupuj cego na etapie kształtowania si decyzji o zakupie. Jak wynika z przeprowadzonych w artykule analiz poszczególne rodzaje (formy) mediów społeczno ciowych odgrywaj swoj rol w modelowaniu procesu nabywczego na kolejnych etapach klasycznie rozumianego procesu nabywczego. Rysunek 4 przedstawia powy szy wniosek, uwzgl dniaj c podstawowe media oddziaływania na proces nabywczy. U wiadomienie potrzeby Poszukiwanie informacji Analiza alternatyw Podj cie decyzji o zakupie Fora i grupy dyskusyjne, Blogi Fora i grupy dyskusyjne, Serwisy oceniaj ce Serwisy społeczno ciowe Rysunek 4. Etapy procesu nabywczego a najmocniej oddziałuj ce rodzaje mediów społeczno ciowych ródło: Opracowanie własne. Relatywnie nowym trendem jest wymaganie od u ytkowników mediów społeczno ciowych podania prawdziwej to samo ci. Wyst powanie pod własnym imieniem i nazwiskiem ma przyczyni si do zwi kszenia odpowiedzialno ci za słowo, jak równie zwi kszy zaufanie pomi dzy stronami zdalnego kontaktu. Prekursorem rozwi za ograniczaj cych anonimowo jest serwis społeczno ciowy Facebook.com. 150 osób pracuj cych na rzecz wspomnianego serwisu, analizuje czy u ytkownicy zakładaj cy profil prywatny podaj prawdziwe nazwisko. [17] Usługa Facebook Connect jest przykładem wdro enia w ycie polityki pozbycia si anonimowo ci. Z transakcyjnego punktu widzenia ka de działanie, które zwi ksza zaufanie pomi dzy kontrahentami jest godne pochwały. Pytaniem otwartym natomiast pozostaje czy takie stanowisko znajdzie zrozumienie

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, i poparcie w ród internautów. Bibliografia [1] Cunningham L.F. et al. Perceived risk and the consumer buying process: internet airline reservations, "Journal of Service Management", 2005, Vol. `16, No. 4, s [2] Donato C., Social Commerce And The New Rules For Local Businesses, , [3] Ghose A., Ipeirotis P., The EconoMining project at NYU: Studying the economic value of user-generated content on the internet, "Journal of Revenue and Pricing Management", 2009, Vol. 8, No. 2/3, s [4] Grzechowiak M., Jaksowska B., Małek M., Raport Social Media 2010, International Data Group Poland SA, Warszawa afe27b0551b3b1feb9c/4d19c3e4/is/Raport_SocialMedia2010.zip. [5] Lema ska M., Facebook ma w Polsce ju 10 mln u ytkowników, "Rzeczpospolita", , wydanie: 8910, s. B001. [6] Moroz M., ródła efektywno ci przekazu marketingowego w serwisach społeczno ciowych, "e-mentor", 2010, Nr 4 (36), s [7] Most Web Users Rely on Cross-Channel Shopping, , Article.aspx?R= [8] Online Retailers Socialize Shopping, , Article.aspx?R= [9] Pentina I., Prybutok V.R., Zhang X,. The Role of Virtual Communities as Shopping Reference Groups, "Journal of Electronic Commerce Research, 2008, vol. 9, No 2, s [10] Plutecki Ł., Social commerce czyli winka morska 2.0, , /2010/10/social-commerce/. [11] Poł czenie z Facebookiem, Sprzedajemy.pl, , /polaczenie-z-facebookiem. [12] Sklep Chili Monster w serwisie Facebook, , /ChileMonster. [13] Sosnowska J., Sprzedajemy.pl FAQ, czyli o co tyle szumu, , FAQ czyli_o_ co_tyle_szumu.html. [14] The Demographics of Social Shopping Sites, , [15] The Role of Customer Product Reviews, , [16] Williams R., et al., The importance of user-generated content: the case of hotels, "The TQM Journal", 2010, Vol. 22 No. 2, s [17] Wo R., Facebook: czy opłaca si by dzi anonimowym w sieci, "Dziennik Gazeta Prawna", , _sie_byc_dzis_anonimowym_w_sieci.html.

12 128 Social commerce modyfikacja procesu nabywczego pod wpływem mediów społeczno ciowych [18] Wunsch-Vincent S., Vickery G., Participative Web: User-Created Content, OECD, Geneva 2007, s. 8. SOCIAL COMMERCE ALTERNATION OF THE PROCESS OF PURCHASING UNDER THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA Summary Social media enables the gathering of Internet users around the common interests, views and ideas. The main distinguishing feature of social media is the ability to create user generated content (UGC) and widespread use it across the virtual community. Examples of social media are social networking sites (Facebook.com 'service at the head), but also forums and discussion groups, blogs, video sharing services. Social media is characterized by the transaction potential. In the context of support and the establishment of ties between members of the community, there is also the exchange of information that shape the process of purchasing an Internet user. Depending on the source of the impact (community members or businesses, such as lead e-shop on their funpage on Facebook.com), changing the nature of the purchasing process, either at the stage of looking for information about the product / service, either at the stage of making final purchasing decisions. Social commerce generally speaking means using social media in e-commerce. The primary objective of this article is to analyze and evaluate the role of interaction in virtual communities (reflected in social media) on the process of purchasing. The secondary objective is to discuss the matter of social commerce, as well as an indication of synonymous expressions. Keywords: Social commerce, the process of purchasing, social networking sites, E-commerce Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsi biorstwa Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, Wrocław

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH WOJCIECH GRZEGORCZYK, ANNA SIBI SKA, WIOLETTA KRAWIEC Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER

INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER ALEKSANDRA RADZISZEWSKA Politechnika Cz stochowska Streszczenie W celu okre lenia czynników determinuj cych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z MEDIÓW SPO ECZNO CIOWYCH WE WSPOMAGANIU OCENY ZDOLNO CI KREDYTOWEJ

INFORMACJE Z MEDIÓW SPO ECZNO CIOWYCH WE WSPOMAGANIU OCENY ZDOLNO CI KREDYTOWEJ Iwa Kuchciak * INFORMACJE Z MEDIÓW SPO ECZNO CIOWYCH WE WSPOMAGANIU OCENY ZDOLNO CI KREDYTOWEJ WST P Wdro enie koncepcji Web 2.0, która umo liwi a wszystkim u ytkownikom Internetu, bez konieczno ci przyswojenia

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S

KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S MONIKA ŚWI TKOWSKA, DAGMARA STANGIERSKA Streszczenie Celem referatu jest przedstawienie wpływu działa

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI Streszczenie Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, sytuacja ekonomiczna w Polsce i na wiecie,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE tom XII Wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki w otoczeniu międzynarodowym pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRZODOWNICTWA KOSZTOWEGO W WALCE Z KONKURENCJ

STRATEGIA PRZODOWNICTWA KOSZTOWEGO W WALCE Z KONKURENCJ STRATEGIA PRZODOWNICTWA KOSZTOWEGO W WALCE Z KONKURENCJ KAROLINA WO NICKA Streszczenie Celem niniejszej pracy jest prezentacja strategii przodownictwa kosztowego jak równie walka przedsi biorstw z konkurencj.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Przedsi biorstwa coraz cz ciej decyduj si

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz. REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska

OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz. REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska Opracowanie redakcyjne i techniczne mgr Micha³ Górecki, mgr in. Tomasz Sza³ajda Projekt ok³adki mgr in. Daniel Morzyñski

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

ród a sukcesu e-biznesu w komunikacji z klientem The sources of e-business success in communication with the client

ród a sukcesu e-biznesu w komunikacji z klientem The sources of e-business success in communication with the client Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Magdalena Zalewska-Turzy ska Uniwersytet ódzki ród a sukcesu e-biznesu w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydarzenia promocyjne

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo