Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla"

Transkrypt

1

2

3

4 Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej RECENZENT prof. UMK dr hab. Ewa Głowacka PROJEKT OKŁADKI Jadwiga Burek Fotografia na okładce: rgbstock.com xymonau (Dez Pain) barunpatro (Barun Patro) Copyright by Magdalena Wójcik & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2013 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

5 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp Działalność usługowa instytucji książki Działalność usługowa bibliotek publicznych Biblioteka publiczna w społeczeństwie wybrane konteksty funkcjonowania Biblioteka publiczna jako instytucja publiczna Biblioteka publiczna jako instytucja usługowa Biblioteka publiczna jako instytucja kultury Biblioteka publiczna jako instytucja książki Działalność usługowa bibliotek publicznych wybrane konteksty Działalność usługowa jako realizacja zobowiązań instytucji publicznej Działalność usługowa jako przejaw realizacji społecznej funkcji książki Działalność usługowa jako realizacja misji instytucji kulturalnej i edukacyjnej Działalność usługowa jako przejaw nowoczesnego sposobu myślenia o bibliotece Działalność usługowa jako element procesu mediacji Działalność usługowa jako przejaw realizacji idei otwartości Internet w działalności usługowej bibliotek publicznych Obszary wykorzystania Internetu w działalności usługowej bibliotek Internet w działalności usługowej bibliotek jako przejaw nowoczesnego sposobu myślenia o funkcjonowaniu biblioteki Internet w działalności usługowej bibliotek jako przejaw upodabniania się bibliotek do firm komercyjnych Web 2.0 w działalności usługowej bibliotek publicznych Media społecznościowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 jako kolejny etap ewolucji bibliotek Działalność usługowa bibliotek publicznych podsumowanie Działalność usługowa księgarń... 50

6 Księgarnia na rynku gospodarczym wybrane konteksty funkcjonowania Księgarnia jako przedsiębiorstwo Księgarnia jako przedsiębiorstwo usługowe Księgarnia jako przedsiębiorstwo kultury Księgarnia jako instytucja książki Działalność usługowa księgarń wybrane konteksty Rozwój działalności usługowej jako przejaw zmian gospodarczych Rozwój działalności usługowej jako reakcja na kryzys Działalność usługowa jako element realizacji funkcji kulturotwórczej Działalność usługowa jako przejaw mediacyjnego charakteru działalności księgarskiej Internet w działalności usługowej księgarń Internet jako narzędzie podnoszące skuteczność działań biznesowych Wykorzystanie Internetu jako przejaw wirtualizacji działalności księgarskiej Web 2.0 w działalności usługowej księgarń Media społecznościowe jako element marketingu relacji Wykorzystanie mediów społecznościowych jako przejaw nowego sposobu postrzegania roli klienta Działalność usługowa księgarń podsumowanie Działalność usługowa wydawnictw Wydawnictwo na rynku gospodarczym wybrane konteksty funkcjonowania Wydawnictwo jako przedsiębiorstwo Wydawnictwo jako przedsiębiorstwo usługowe Wydawnictwo jako przedsiębiorstwo kultury Wydawnictwo jako instytucja książki Działalność usługowa wydawnictw wybrane konteksty Działalność usługowa jako element strategii biznesowej Działalność usługowa jako poboczny aspekt działalności wydawnictwa Działalność usługowa jako element realizacji funkcji kulturotwórczej Działalność usługowa jako przejaw mediacyjnego charakteru działalności wydawniczej Internet w działalności usługowej wydawnictw Internet jako główny element strategii promocyjnej wydawnictwa Internet jako nowy kanał dystrybucji dóbr i usług Web 2.0 w działalności usługowej wydawnictw Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności wydawniczej jako odpowiedź na oczekiwania klientów... 83

7 Wykorzystanie mediów społecznościowych jako przejaw innowacyjności Działalność usługowa wydawnictw podsumowanie Nowe media w działalności usługowej instytucji książki Założenia metodologiczne Cel i przedmiot badań Metoda Dobór próby Organizacja i przebieg badania Narzędzia informacyjno-komunikacyjne formy i sposoby wykorzystania Zakres i sposoby wykorzystania stron internetowych Zakres i sposoby wykorzystania poczty elektronicznej Zakres i sposoby wykorzystania komunikatorów internetowych Zakres i sposoby wykorzystania blogów Zakres i sposoby wykorzystania mikroblogów Zakres i sposoby wykorzystania serwisów społecznościowych Formy i sposoby wykorzystania narzędzi informacyjno- -komunikacyjnych podsumowanie Obszary wykorzystania Internetu w działalności instytucji książki Wykorzystanie Internetu w działalności informacyjnej Wykorzystanie Internetu w działalności promocyjnej Wykorzystanie Internetu w działalności handlowej Wykorzystanie Internetu w działalności usługowej Obszary wykorzystania Internetu w działalności instytucji książki podsumowanie Obszary wykorzystania mediów społecznościowych w działalności instytucji książki Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności informacyjnej Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności promocyjnej Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności handlowej Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności usługowej Obszary wykorzystania mediów społecznościowych w działalności instytucji książki podsumowanie Nowe media w działalności instytucji książki rola i perspektywy Rola Internetu w działalności instytucji książki Rola mediów społecznościowych w działalności instytucji książki Perspektywy wykorzystania Internetu i mediów społecznościowych w działalności instytucji książki Rola i perspektywy wykorzystania nowych mediów w działalności instytucji książki podsumowanie

8 8 3. Media społecznościowe w działalności instytucji książki rozwiązania strategiczne Zakres i formy wykorzystania mediów społecznościowych w polskich instytucjach książki zdiagnozowane problemy, źródła potencjalnych trudności Problem z precyzyjnym zdefiniowaniem celu prowadzenia działań w mediach społecznościowych Problem z doborem narzędzi umożliwiających realizację zdefiniowanych celów Problem z określeniem rodzaju przekazywanych treści oraz częstotliwości ich publikowania Problem wyznaczenia osób odpowiedzialnych za obsługę mediów społecznościowych Problemy związane z wykorzystaniem mediów społecznościowych w instytucjach książki podsumowanie Strategie wykorzystania mediów społecznościowych w instytucjach książki elementy składowe i etapy tworzenia Określenie celu prowadzenia działań w mediach społecznościowych Określenie odbiorcy działań w mediach społecznościowych Dobór narzędzi Określenie rodzaju publikowanych treści Określenie częstości publikowania treści Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych Opracowanie planu zarządzania sytuacją kryzysową Strategie wykorzystania mediów społecznościowych w instytucjach książki podsumowanie Podsumowanie Bibliografia Aneksy Wzór kwestionariusza ankiety dla bibliotek Wzór kwestionariusza ankiety dla księgarń Wzór kwestionariusza ankiety dla wydawnictw Wzór kwestionariusza wywiadu Spis rysunków, tabel i wykresów Indeks nazwisk

9

10 WSTĘP Przedmiotem rozważań w książce jest sposób wykorzystania środowiska Internetu, w tym szczególnie Web 2.0, w działalności polskich instytucji książki. W obrębie przyjętego zakresu pracy sprecyzowano następujące problemy badawcze wymagające rozwiązania: określenie zakresu i form wykorzystania środowiska Internetu w tym mediów społecznościowych do prowadzenia działalności usługowej przez działające w Polsce instytucje książki, na tle innych obszarów ich działalności takich jak: działalność informacyjna, promocyjna i handlowa; ustalenie różnic w sposobie wykorzystania mediów społecznościowych do prowadzenia działalności usługowej przez komercyjne i niekomercyjne instytucje książki oraz wyjaśnienie ich przyczyn. Do celów szczegółowych pracy należy: identyfikacja usług realizowanych w latach przez instytucje książki za pośrednictwem Internetu (ze szczególnym uwzględnieniem usług realizowanych za pośrednictwem mediów społecznościowych); opracowanie diagnozy obejmującej zakres i formy wykorzystania środowiska Internetu w działalności informacyjnej, promocyjnej, handlowej i usługowej instytucji książki w Polsce; opracowanie diagnozy obejmującej zakres i formy wykorzystania mediów społecznościowych w działalności informacyjnej, promocyjnej, handlowej i usługowej instytucji książki w Polsce; zidentyfikowanie różnic w wykorzystaniu Internetu i mediów społecznościowych przez komercyjne i niekomercyjne instytucje książki w Polsce oraz wyjaśnienie ich przyczyn. Podstawowe pojęcia Ujęty w tytule książki termin Web 2.0 jest w literaturze przedmiotu używany najczęściej na określenie sieci drugiej generacji, której działanie opiera

11 12 się na zapewnieniu użytkownikom możliwości aktywnego współtworzenia treści serwisów WWW poprzez dostarczenie im odpowiedniego środowiska i narzędzi. Zakres pojęciowy terminu został po raz pierwszy zarysowany w 2004 roku przez Tima O Reilly ego [O Reilly online (a)]. W 2005 roku autor ten opublikował zwięzłą definicję, która stała się dla wielu autorów podstawą późniejszych rozważań. Zdaniem O Reilly ego Web 2.0 to sieć postrzegana jako platforma komunikacyjna, która umożliwia użytkownikom swobodne tworzenie zasobów, a także ich przetwarzanie, rozwijanie oraz dzielenie się nimi. O Reilly podkreślał, że istotą koncepcji Web 2.0 jest myślenie o sieci w kategoriach tzw. architektury uczestnictwa 1, zakładającej przekraczanie ram statycznych serwisów Web 1.0, na rzecz wspierania aktywności użytkowników sieci [O Reilly online (b)]. W latach wielokrotnie podejmowano próby precyzyjnego zdefiniowania terminu Web 2.0, wskazania dystynktywnych cech tego zjawiska oraz dokonania klasyfikacji narzędzi wchodzących w jego zakres, wciąż jednak nie wypracowano kompletnej definicji. Od czasu pierwszego użycia terminu Web 2.0, próby jego zdefiniowania i opisania podejmowali m.in.: Michael Haenlein, Andreas Kaplan, Jack Maness, Paul Miller, Emory Craig, Michael Stephens, Maria Collins, a wśród polskich badaczy: Sabina Cisek, Adam Dudczak, Bożena Jaskowska, Bohdan Jung, Agnieszka Koszowska, Grzegorz Gmiterek i in. Choć wśród autorów nie ma pełnej zgodności co do sposobu definiowania terminu, analiza opublikowanych definicji pozwala na wytypowanie zestawu najczęściej wymienianych cech zjawiska Web 2.0, takich jak: zatarcie granic między autorem a odbiorcą treści wykształcenie się nowego typu użytkownika sieci, tzw. prosumenta; współpraca wielu użytkowników przy tworzeniu zasobów sieciowych; otwartość i kultura dzielenia się zasobami; networking, tworzenie społeczności sieciowych. W obrębie książki termin Web 2.0 będzie używany w szerokim znaczeniu, na określenie interaktywnych platform i narzędzi umożliwiających użytkownikom tworzenie zasobów, prezentowanie własnych opinii i wspierających komunikację między instytucją książki a jej użytkownikami/klientami. Z pojęciem Web 2.0 wiąże się często w literaturze przedmiotu inne terminy, takie jak: social knowledge sharing, wikinomics, crowdsourcing, collective intelligence, ideagora, odnoszące się do charakterystycznych dla zjawiska Web 2.0 koncepcji otwartości i globalnej współpracy. Zjawiska te pośrednio wiążą się z problematyką książki, nie będą jednak poddawane szczegółowym analizom. 1 W oryginale: architecture of participation.

12 13 NOWE MEDIA INTERNET WEB 2.0 Media społecznościowe np.: serwisy społecznościowe blogi mikroblogi Narzędzia Web 2.0 np.: folksonomie społecznościowe elementy stron www Rys. 1. Relacje między podstawowymi terminami Źródło: opracowanie własne, Rozważania na temat Web 2.0 wpisują się również w kontekst analiz zjawiska konwergencji mediów, definiowanego jako proces przenikania się i integrowania różnych, pierwotnie niezwiązanych z sobą technologii i form medialnych. Zjawisko kultury konwergencji było już wielokrotnie przedmiotem szczegółowych analiz [Jenkins 2007; Griffiths, Light 2008; Jensen 2009; Dwyer 2010; Gmiterek 2012], zarówno na gruncie nauk o komunikowaniu i medioznawstwa, jak i innych dyscyplin. Omawiano technologiczne i funkcjonalne aspekty konwergencji mediów oraz ich wpływ na procesy kształtowania się nowych zjawisk społecznych, ekonomicznych i kulturalnych [Tapscott 2008; Hamilton 2009; Schneider, Grä f 2011]. Jednym z przejawów konwergencji mediów jest wykształcenie się nowego sposobu myślenia o sieci jako o multimedialnej platformie komunikacyjnej współtworzonej przez wielu użytkowników i integrującej różnorodne techniczne i funkcjonalne

13 14 rozwiązania charakterystyczne dla innych, wcześniejszych form medialnych. Koncepcja konwergencji mediów wiąże się więc z założeniami filozofii Web 2.0. Problemy konwergencji mediów, choć pośrednio łączą się z problematyką książki, wykraczają znacznie poza przyjęty zakres tematyczny pracy i wymagają odrębnej refleksji, stąd też nie będą elementem dalszych rozważań w tej książce. Obok nakreślonych problemów ze zdefiniowaniem zjawiska Web 2.0 pojawiają się również różnice w określaniu katalogu narzędzi informacyjno-komunikacyjnych wchodzących w jego zakres. Wielu autorów [Cisek online (a); Barsky, Purdon 2006; Koszowska 2009] zalicza do zjawiska Web 2.0 formy takie jak: serwisy społecznościowe 2, blogi 3, mikroblogi 4, fora 5, serwisy oparte na technologii wiki 6 czy folksonomie 7. W niektórych typologiach [Wunsch- -Vincent, Vickery online; Jung 2010; Gmiterek 2012] wymieniane są również dodatkowo formy takie jak: podcasty 8, kanały RSS 9 czy wirtualne światy 10 (second life). W tej pracy analizie zostały poddane: serwisy społecznościowe (networkingowe); blogi; mikroblogi; serwisy typu sharing 11, służące wymianie zasobów różnego typu; 2 W pracy definiowane jako: portale internetowe współtworzone przez osoby podzielające wspólne zainteresowania lub portale tworzone w celu podtrzymywaniu więzi towarzyskich (np. Facebook, Nk, Google+). 3 W pracy definiowane jako: rodzaje stron internetowych zawierające określoną liczbę odrębnych, samodzielnych, uporządkowanych chronologicznie wpisów, które mogą być oceniane lub komentowane przez czytelników bloga. 4 W pracy definiowane jako: rodzaje internetowych dzienników, w których głównym nośnikiem informacji są krótkie wpisy, dostępne dla każdego użytkownika serwisu mikroblogowego lub dla wyselekcjonowanej przez autora grupy użytkowników (np. Twitter, Blip). 5 W pracy definiowane jako: forma grup dyskusyjnych, której celem jest umożliwienie wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach za pomocą przeglądarki internetowej. 6 W pracy definiowane jako: serwisy WWW, których treść może być w prosty sposób tworzona i modyfikowana z poziomu przeglądarki internetowej, umożliwiające wielu użytkownikom wspólną pracę nad dokumentem (np. Wikipedia, Citizendium). 7 W pracy definiowane jako: narzędzia umożliwiające wspólne katalogowanie zasobów sieciowych (np. CiteULike, Bibsonomy). 8 W pracy definiowane jako: internetowe publikacje dźwiękowe lub filmowe, bazujące na technologii RSS, pojawiające się w formie regularnie udostępnianych odcinków. 9 W pracy definiowane jako: oparty na języku XML sposób rozpowszechniania treści publikowanych w często aktualizowanych serwisach internetowych. 10 W pracy definiowane jako: obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii komputerowej, uwzględniający elementy świata realnego i fikcyjnego. 11 W pracy definiowane jako: portale internetowe umożliwiające dzielenie się zasobami różnego typu, np. nagraniami video (YouTube), zdjęciami (Flickr, Pinterest), prezentacjami multimedialnymi (Slideshare, Slidebook), muzyką (Myspace).

14 15 komunikatory internetowe 12 ; interaktywne elementy serwisów internetowych (takie jak: możliwość dodawania komentarzy i ocen, opcja Zapytaj..., możliwość prowadzenia dyskusji na forum itp.). Wymienione formy Web 2.0 zostały wytypowane na podstawie analizy literatury przedmiotu jako potencjalnie najczęściej włączane w działalność instytucji książki. Przedmiotem analizy w książce są w szczególności problemy związane z wykorzystaniem tzw. mediów społecznościowych, definiowanych ogólnie jako interaktywne serwisy WWW opierające swoje działanie na treści generowanej przez użytkowników. Choć relacje między zakresami pojęć Web 2.0 i media społecznościowe wciąż nie są jednoznacznie określone, to w większości opracowań [Koszowska 2009; Chua, Goh 2010; Kaplan, Haenlein 2010] Web 2.0 jest definiowany jako termin szerszy od terminu media społecznościowe, obejmujący ideologiczne i technologiczne podstawy nowego sposobu myślenia o wykorzystaniu środowiska Internetu. Termin media społecznościowe jest zaś używany na określenie konkretnych form wdrożenia założeń filozofii Web 2.0. W książce analizie poddano sposoby wykorzystania w instytucjach książki wybranych form mediów społecznościowych, takich jak: serwisy społecznościowe (networkingowe), blogi, mikroblogi oraz serwisy służące dzieleniu się zasobami różnego typu. Wyjaśnienia wymaga sposób użycia w pracy terminu nowe media. Na gruncie nauk o komunikowaniu jest on szeroko wykorzystywany w odniesieniu do wszelkich form komunikacji elektronicznej wykorzystujących nowe technologie komputery, Internet, Web 2.0, technologie mobilne, cyfrowy zapis danych itp. W takim ujęciu nowe media w odróżnieniu od tzw. starych mediów cechuje przede wszystkim multimedialność i interaktywność przekazywanych treści [Hopfinger 2005; Megier 2011]. W kontekście rozważań podjętych w książce termin ten jest używany jako zbiorcze określenie zjawisk związanych zarówno z samym Internetem, jak i z rozwijającymi się w jego obrębie mediami społecznościowymi. Instytucje książki zostały na użytek pracy zdefiniowane jako instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa, których działalność jest zorientowana na pośredniczenie zarówno nieodpłatne, jak i komercyjne w dostępie do zasobów nauki i kultury. Pośredniczenie to obejmuje szeroki zakres czynności, takich jak: wybór treści, selekcja, filtracja, adresowanie, zestawianie i tworzenie kolekcji, procesy doradcze i informacyjne [Wojciechowski 2006]. Na gruncie pracy analizie poddano wyłącznie działanie instytucji pośred- 12 W pracy definiowane jako: programy pozwalające na przesyłanie komunikatów pomiędzy komputerami za pośrednictwem Internetu.

15

16 INDEKS NAZWISK A Abbas June 41, 196 Albrecht K. 76 Anderson Deborah Lines 36, 189 Anfinsen Svein 45, 189 Antoszewski Kuba 47, 201 Aoli Bassam 17, 189 Armstrong Arthur 17, 178, 189 Armstrong Michael 189 Aspray William 61, 189 B Bagchi Kallol K. 44, 205 Banacka Marianna 37, 189 Barcik Ryszard 65, 189 Barjak Franz 17, 189 Barsky Eugene 14, 189 Baryluk Marzena 17, 189 Baverstock Alice 64, 189 Beck Ewa 179, 189 Becker Samantha 92 93, 190 Bendixen Peter 33, 190 Benkler Yochai 17, 190 Berger Agot 37, 190 Berger Kenneth 30, 190 Bernoff Josh , 178, 181, 198 Bertot John C. 17, 42, 96, 190 Bhattacharyya Som Sekhar 46, 190 Bidgoli Hossein 60, 190 Birk Mathiass 181, 195 Blois Keith John 28, 190 Bloom Paul N. 28, 197 Bondarowska Karolina 64, 190 Bozaci Ibrahim 66, 193 Brandtzæg Petter 17, 190 Breakenridge Deirdre 17, 190 Bronakowski Henryk 52, 190 Brook Long Kevin 30, 203 Brown Stanley A. 64, 190 Bruich S. 66 Bryson John R. 56, 190 Budyńska Barbara 26, 190 Buren Martin van 37, 38, 193 Burger Amy 41, 201 Burke Susan K. 37, 190 Buttle Francis 64, 191 C Calderon-Monge Esther 62, 82, 195 Carter Sandy 46, 191 Casey Michael 17, 18, 45, 48, 191 Castells Manuel 17, 191 Ceruzzi Paul E. 61, 189 Cesare Sergio de 45, 189 Chaffey Dave 61, 80, 191 Chan Chieng-Lung 62, 94, 191 Charlesworfth Alan 61, 80, 191, 193 Chen Chien-Wen 62, 94, 191 Chen Sherry J. 30, 196 Cheng Chiang-Yu 62, 94, 191 Chłosta Marcin 34, 191 Chmielarz Witold 56, 191 Christian Martin 17 18, 49, 192 Chua Alton 15, 17, 43, 45, 96, 115, 117, 124, 191 Cisek Sabina 12, 14, 17 18, 35, 49, 67, 91 92, 163, 191 Clarke Irvine 25, 61, 191 Clarke John 200 Clifton Peter 83, 191 Clinton P. 81 Collart Denis 65, 191 Colliander Jonas 66, 191 Collins Maria 12, 17, 49, 203 Craig Emory M. 12, 17, 47, 49, 67, 192 Craig Randall 204 Crandall Michael D , 190

17 232 Creswell John W. 91, 204 Cudnik Zbigniew 34, 192 Curran Kevin 17 18, 49, 192 Cybulski Radosław 50, 59, 64, 192 Cywińska-Milonas Maria 17, 192 Czajka Stanisław 37, 192 Czapnik Grzegorz 74, 192 Czyżewska Maria 38, 192 D D Elia George 30, 192 Dahlén Michael 66, 191 Dalston Teresa R. 93, 192 Damiani Ernesto 46, 199 Daniels Peter W. 56, 190 Dann Stephen 64, 192 Dann Susan 64, 192 Davies Iain 64, 192 Dąbrowska Anna 44, 192 Dębicka Olga 61, 192 Dijk Jan van 17, 192 Długosz Agnieszka , 192 Dobrołęcki Piotr 77, 192 Dobrzański K , 33 Dowgiałło Zygmunt 50, 53, 192 Dudczak Adam 12, 17, 18, 41 42, 48, 195 Dunin Janusz 32,193 Durukan Tulin 66, 193 Dwyer Tim 13, 193 E Einwiller Sabine 181, 195 Esen Rita 61,193 Esposito Joseph 83 84, 193 Evans Liana 17, 85, 181, 193 Evans Woody 44 45, 193 F Fatyga Barbara 28, 193 Fedorowicz Małgorzata 32, 193 Fenech Tino 17, 200 Fidel Raya 92, 193 Filipiak Beata 26, 53, 55 56, 193 Fisher Kern E , 190 Fister Barbara 58, 193 Fitzelle Edward 75, 202 Flaherty Theresa 61, 191 Flink Hanna-Marika 84, 193 Fonfara Krzysztof 65, 193 Frołow Kuba 53, 57 59, 77, 83, 98, 194 Funk Tom 17, 47, 64, 181, 193 G Galvin Hoyt R , 193 Gammon Julia A. 64, 199 Gay Richard 61, 193 Ghinea Gheorghita 30, 189, 45, 196 Gierulski Wacław 52, 194 Głombiowski Karol 18, 32 33, 60, 194 Głowacka Ewa 17, 22, 194 Gmiterek Grzegorz 12 14, 17 18, 48 49, 194 Godine David 75, 78, 194 Goel Ritendra 60, 194 Goh Dion 15, 17, 43, 45, 96, 115, 117, 124, 191 Gołębiewski Łukasz 53, 57 59, 77, 83, 98, 194 Gorman M. 26 Gould Mark R. 18, 38, 194 Gräf Bettina 13, 60, 203 Gregor Bogdan 60, 194 Griffiths Marie 13, 194 Grudzewski Wiesław 35, 62 63, 82, 194 Gruszka Zbigniew 74, 192 Grzechowiak M. 86 (nie ma bibliografii) H Haenlein Michael 12, 15, 85, , 176, 196 Hagel John 17, 189 Hamilton Jillian G. 13, 194 Hamsioglu A. Burga 66, 192 Han Zhiping 41, 96, 116, 118, 194 Hanlon Gillian 30, 198 Hanson Ward 61, 194 Harris Suzy 34, 194 Hausner Jerzy 29, 194 Hayes Tom 62, 194 Haynes Abby 94, 194 Heim Jan 17, 190 Hejduk Irena 35, 62 63, 82, 194 Herman Andrzej 35, 76, 194 Hines Richard 30, 190 Hinson Michelle D. 67, 207 Hoegg Roman 67, 195 Hoffmann Starr 93, 195 Holmberg Kim 17, 18, 42, 195

18 233 Holt Sue 64, 192 Holzner Steven 17, 64, 195 Hopfinger Maryla 15, 17, 195 Hussak Tadeusz 54, 57, 195 I Izquierdo-Yusta Alicia 62, 82, 195 J Jacquesson Alain 38, 39, 195 Jaeger Paul T. 17, 42, 96, 190 Jakieła Jacek 62, 76, 82, 195 Janoś-Kresło Mirosława 44, 192 Janowska Zdzisława , 195 Jaskowska Bożena 12, 17 18, 41 42, 48, 195 Jaskowska Małgorzata 38, 195 Jaworska Katarzyna 65, 199 Jenkins Henry 13, 32, 195, 204 Jensen Klaus 13, 195 Jędrzejczak Andrzej 47, 201 Johar Gita 181, 195 Johnson C. 32 Jones Barbara M. 26, 195 Jovanovich Peter 79, 196 Jung Bohdan 12, 14, 17, 85, 196 K Kaleta Andrzej 169, 196 Kalisiak-Mędelska Magdalena 25, 196 Kalisz Barbara 53, 196 Kalyanam Kirthi 61, 194 Kamińska Barbara 179, 196 Kani-Zabihi Elahe 30, 196 Kaplan Andreas 12, 15, 85, , 176, 196 Karahasanović Amela 17, 190 Kari Jarkko 17, 203 Karna Wioleta 25, 28, 196 Karwowski Jan 56, 196 Kasprzak Paweł 85, 201 Kaznowski Dominik 44, 196 Kaźmierczak Tomasz 32, 196 Khaiser Nikam 17, 196 Kieżel Ewa 44, 196 Kim Yong-Mi 41, 196 Kirkpatrick David 178, 196 Kirs Peeter J. 44, 205 Kisilowska Małgorzata 17, 22, 24, 196 Kleer Jerzy 31, 33, 196 Klisiński Janusz 65, 67, 205 Kluczna Magdalena 65, 196 Klukowski Bogdan 60, 197 Kłosiński Kazimierz 56, 197 Kołodziejska Jadwiga 18, 24, 197 Kondek Stanisław 52, 54 55, 69, 70, 77, 197 Konieczna Danuta 37, 197 Kopertyńska Maria 179, 197 Koryś Izabela 26, 197 Koszowska Agnieszka 12, 14 15, 171 8, 41, 45, 48 49, 197 Kotler Philip 28, 197 Kotuła Sebastian 17 18, 42, 197 Kowalkowski Andrzej 62, 197 Kozłowska Lidia 63 64, 96 97, 107, 132, 197 Kożuch Antoni 25, 32, 197 Kożuch Barbara 25, 31 32, 197 Krajewski Marek 30, 197 Krawiec Frank 169, 197 Krzysztofek Kazimierz 53, 197 Krzyżanowska Łucja 93, 104, 207 Kubasiak Mateusz 65, 198 Kulikowski Juliusz Lech 32, 198 Kycler Maria 37, 198 L Laing Audrey Frances 56, 58, 64, 198 Lalewicz Janusz 52, 198 Lampel J. 72 Landoni Monica 30, 198 Lange Oskar 27, 198 Lantem J. 72 Laszczak Mirosław , 198 Laudon Kenneth 60, 198 Lee Jukie 18, 48, 201 Lehman Tom 40, 198 Levinson Paul 17, 198 Levy Justin 64, 198 Lewicki Marcin 82, 198 Li Charlene , 178, 181, 198 Li Guisu 41, 201 Lichniak Irena 56, 198 Lichtenberg James 83, 85, 198 Light Ben 13, 194 Lindsey Thomas 201 Linh Nguyen Cuong 18, 41 42, 96, 115, 118, 198 Lipińska Justyna 180, 198

19 234 Lipsman Andrew 66, 199 Liu Yan Quan 41, 96, 116, 118, 194 Longworth Kate 32, 199 Lubiana Lucio 64, 199 Lytras Miltiadis 46, 199 Ł Łodziana-Grabowska Joanna 65, 189 M Maciejewski Tomasz 61, 199 Mailhot Chantale 34, 200 Maj Jerzy 39, 199 Majewska Mirosława 33, 199 Małachowski Andrzej 63, 199 Maness Jack 12, 17 18, 42, 46, 49, 199 Manovich Lev 17, 199 Marshall Nancy J. 38, 199 Matt Gerald 33, 199 Mazur Alicja 65, 199 Mazur Dariusz 65, 199 Mazurek Grzegorz 17, 199 Mazurek-Łopacińska Krystyna 29, 34, 199 McAfee Andrew 64, 199 McClure Charles R. 17, 42, 96, 190 McMenemy David 18, 30, 199 Megier Maja 15, 85 86, 199 Merino Maria 44, 201 Meroño-Cerdan Angel 61, 203 Mesny Anne 34, 200 Michalak Jacek 62, 197 Michałowska Mariola 47, 76, 200 Migoń Krzysztof 18, 30, 32, 200 Mika Iwona 69, 70, 205 Mikołajczak Barbara 44, 46, 200 Miletsky Jason 61 62, 80, 200 Miller Laura 56, 200 Miller Paul 12, 17, 42, 46, 49, 200 Mon Lorri M. 18, 200 Mould Michael 64, 200 Mudd G. 66 Munro Carrie 18, 48, 201 Murray Michelle 17, 49, 192 N Newell Frederick 62, 200 Newman Janet 25, 200 Nezamabad Mehdi Naimi 62, 80, 200 Ngulube Patrick 92, 200 Nieckuła Paulna 65, 200 Nieżurawski Lech 66, 201 Nikkel Terry 40, 198 O O Cass Aron 17, 200 O Reilly Tim 201, 12 Obłój Krzysztof , 200 Ochmański Mikołaj 207 Okniński Andrzej 52, 194 Oldenburg Ray 58, 201 Olesińska Katarzyna Julia 93, 104, 207 Ordóñez de Pablos Patricia 46, 199 Orwat Carsten 56, 201 Owsiak Stanisław 25, 201 P Panasiuk Aleksander 26, 53, 55 56, 193 Park Jung-ran 41, 201 Parker Glen 201 Parkes Dave 18, 67, 201 Parteka Tomasz 85, 201 Partridge Helen 18, 48, 201 Paterson Lindsay 34, 201 Pauxtis Andrew 46, 205 Pawelec Dariusz 37, 198 Pawłowska Bożena 64, 66, 201 Peltier-Davis Cheryl 17 18, 48, 201 Peterson Robert 44, 201 Philips Angus 75 76, 201 Piasecka Agnieszka 69, 72, 79, 201 Piaseczny Mariusz 47, 201 Płoszajski Piotr 85, 201 Pocztowski Aleksy , 201 Polarczyk Kazimierz 27, 201 Poll Roswitha 17, 40, 202 Pollak Paweł 81, 83, 202 Popławski Tadeusz 43 44, 202 Próchnicka Maria 22 Przywara Barbara 17, 202 Purdon Michelle 14, 189 Q Qualman Erik 47, 85, 202 R Radziszewski Bogusław 52, 194 Rafferty Pauline 18, 202 Rajendra Babu H. 17, 196 Reynolds Janice 60, 202 Rich M. 66

20 235 Riehm Urlich 56, 201 Rogozińska-Bień Elżbieta 39, 202 Rogoziński Kazimierz 27, 202 Ronkowski Sławomir 65, 202 Rosa 46 Rosenoer Jonathan 61, 202 Ross C. 18, 202 Royle Jo 58, 198 Rudawska Edyta 56, 64, 202 Rudawska Iga 202 Ryals Lynette J. 64, 192 Rydel Maciej 65, 202 S Sabatier Lou Ann 75, 202 Sapa Remigiusz 17, 39 40, 203 Savastinuk Laura 171 8, 45, 48, 191 Savolainen Reijo 17, 203 Schneider Gary 13, 60, 203 Schneider Nadja-Christina 203 Schilke Oliver 46, 206 Scott David Meerman 13, 62, 80, 203 Seawell Brad 32, 204 Shamsie J. 72 Shapiro Beth 30, 203 Siegel David 61, 203 Siekierski Stanisław 77 78, 203 Siwiec-Kurczab Bożena 32, 203 Smalec (nie ma w bibliografii) Smoleń Monika 29, 53, 72 73, 78, 203 Soboń Magdalena 56, 202 Socik Iwona 38, 203 Soto-Acosta Pedro 61, 203 Sroślak Grzegorz 168, 203 Stachowicz-Stanusch Agata 65, 203 Stachura Krzysztof 17, 203 Stanton William J. 27, 203 Stanusch Maciej 65, 203 Stephens Michael 12, 17, 49, 203 Stewart Dawid 44, 204 Stolecka Agata 44, 46, 200 Studnicki-Gizbert Konrad W. 51, 52, 204 Sułkowski Bogusław 32, 204 Sweeney Susan 47, 204 Szablewski Andrzej 35, 76, 194 Szczepański Robert 29, 204 Szopiński Tomasz 80, 204 Szpringer Włodzimierz 60, 204 Szustka-Ostapowicz Katarzyna 39, 43, 204 Szymorowska Teresa 43, 204 Ś Świgoń Marzena 32, 204 Świtała Marcin 56, 60, 64, 204 T Tadeusiewicz Hanna 74, 192 Tapscott Don 13, 17 18, 204 Tarczydło Beata , 204 Tardugno Anthony 44, 204 Tashakkori Abbas 41, 91, 204 Thorburn David 32, 204 Tobera Marek 52, 204 Tokarz Anna 55, 204 Tonakiewicz Anna 38, 203 Traver Carol Guercio 198 Tredinnick Luke 46, 205 Turner Philip M. 93, 192 Tyws Andrzej 30, 205 U Udo Godwin 44, 205 Ullrich Sebastian 46, 206 Û Ûr evič Matveev Mihail 38, 199 V Vall Michał du 69, 70, 205 Vickery Graham 14, 164, 207 W Walas-Trębacz Jolanta 180, 182, 205 Walecka Anna 179, 205 Walkowiak Ryszard 163, 178, 205 Wallace Patricia 17, 205 Walton Geoff 18, 67, 201 Wartecki A. 28, 29, 33 Warzyński Michał 179, 196 Wasik Maria 43, 205 Waszczyk Paweł 53, 57 59, 77, 83, 98, 194 Watkinson Anthony 78, 205 Wawrzak-Chodaczek Mirosława 17, 189 Warzyński Michał 179, 196 Weber Steve 56, 205 Weinberg Tamar 47, 205 White Bruce 46, 205 Widawska-Stanisz Agnieszka 65, 67, 205 Wiktorowicz Marzena 65, 200 Wilson Marion 17, 30, 205 Wilson Paula 40, 206

Rafał Maciąg. Pragmatyka Internetu. Web 2.0 jako środowisko. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rafał Maciąg. Pragmatyka Internetu. Web 2.0 jako środowisko. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Rafał Maciąg Pragmatyka Internetu Web 2.0 jako środowisko Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Książka do inansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka Komunikacja rynkowa: Konsumenci wobec wykorzystywania nowych mediów w komunikacji marketingowej Consumers towards the use of new media in the marketing

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY ZESZYTY MONOGRAFICZNE KOŁA NAUKOWEGO BIBLIOTEKOZNAWCÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO UŻYTKOWNICY JAK

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w bibliotece

Nowe technologie w bibliotece Nowe technologie w bibliotece nowe technologie w bibliotece dodatek do Poradnika Bibliotekarza 1 nowe technologie w bibliotece poradnik bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Marcin Sikorski. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta

Marcin Sikorski. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta Marcin Sikorski Usługi on-line Jakość, interakcje, satysfakcja klienta Marcin Sikorski (dr hab. inż., profesor nadzw. Politechniki Gdańskiej, profesor PJWSTK) od kilkunastu lat prowadzi prace badawcze

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Społeczeństwo informacyjne w dobie Web 2.0 dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Zmiany jakie nastąpiły od czasu upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. rok 2014 nr 14

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. rok 2014 nr 14 Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej rok 2014 nr 14 The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal 2014 No. 14 edited by Piotr Dawidziak The Poznan School of Banking Press Poznan

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS Redaktorzy naukowi Jerzy

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

E-marketing w nowoczesnej firmie. Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon

E-marketing w nowoczesnej firmie. Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon E-marketing w nowoczesnej firmie Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon Szczecin 2014 Copyright by Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie 2014 All rights reserved. Autorzy dr Adam Pawlicz

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 2 Dokumenty zebrane oraz stworzone podczas dyskusji tematycznych i środowiskowych

Bardziej szczegółowo

1 Wystarczy wymienić w tym miejscu choćby publikacje Wydawnictwa Helion, jak np.: Ch. Brogan, J. Smith,

1 Wystarczy wymienić w tym miejscu choćby publikacje Wydawnictwa Helion, jak np.: Ch. Brogan, J. Smith, Grzegorz Gmiterek: Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu: biblioteka 2.0, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2012, 259 [1] s., il., (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 136),

Bardziej szczegółowo

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE ELEMENTEM SYSTEMU ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE ELEMENTEM SYSTEMU ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 656 STUDIA INFORMATICA NR 28 2011 EWA KROK Uniwersytet Szczeciński MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE ELEMENTEM SYSTEMU ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE Wprowadzenie Termin

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 336 Badania marketingowe nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku Redaktorzy naukowi

Bardziej szczegółowo

Publikacja ukazuje się dzięki pomocy finansowej firmy Kamsoft - Katowice ISBN PTI: 978-83-60810-25-5 ISBN PTSI: 978-83-926342-2-5

Publikacja ukazuje się dzięki pomocy finansowej firmy Kamsoft - Katowice ISBN PTI: 978-83-60810-25-5 ISBN PTSI: 978-83-926342-2-5 Recenzenci: Prof. PCz., dr hab. Felicjan Bylok Prof. PCz., dr hab. inż. Janusz Grabara Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron Prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz Prof. PW, dr hab. Kazimierz Waćkowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Marketing współtworzenia wartości z klientem

Marketing współtworzenia wartości z klientem Marketing współtworzenia wartości z klientem Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Marketing współtworzenia wartości z klientem Społecznotwórcza rola marketingu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Towarzystwa Doktorantów oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Towarzystwa Doktorantów oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Towarzystwa Doktorantów oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej REDAKCJA NAUKOWA Tadeusz Marek, Anna Szopa PROJEKT OKŁADKI

Bardziej szczegółowo

Aktywność obywateli online

Aktywność obywateli online Jakub Nowak Aktywność obywateli online Teorie a praktyka WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2011 Spis treści 5 Wprowadzenie 7 Rozdział 1 Zagadnienia teoretyczne 13 1.1. Nowe media

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Rozprawa doktorska pt. MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM REKRUTACYJNYM mgr Agnieszka Wiącek Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Warszawa 2011 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

REAKCJE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI NA ZMIANY ZACHODZĄCE NA RYNKACH EUROPEJSKICH

REAKCJE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI NA ZMIANY ZACHODZĄCE NA RYNKACH EUROPEJSKICH UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 747 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 28 REAKCJE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI NA ZMIANY ZACHODZĄCE NA RYNKACH EUROPEJSKICH SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza

Bardziej szczegółowo