Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla"

Transkrypt

1

2

3

4 Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej RECENZENT prof. UMK dr hab. Ewa Głowacka PROJEKT OKŁADKI Jadwiga Burek Fotografia na okładce: rgbstock.com xymonau (Dez Pain) barunpatro (Barun Patro) Copyright by Magdalena Wójcik & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2013 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

5 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp Działalność usługowa instytucji książki Działalność usługowa bibliotek publicznych Biblioteka publiczna w społeczeństwie wybrane konteksty funkcjonowania Biblioteka publiczna jako instytucja publiczna Biblioteka publiczna jako instytucja usługowa Biblioteka publiczna jako instytucja kultury Biblioteka publiczna jako instytucja książki Działalność usługowa bibliotek publicznych wybrane konteksty Działalność usługowa jako realizacja zobowiązań instytucji publicznej Działalność usługowa jako przejaw realizacji społecznej funkcji książki Działalność usługowa jako realizacja misji instytucji kulturalnej i edukacyjnej Działalność usługowa jako przejaw nowoczesnego sposobu myślenia o bibliotece Działalność usługowa jako element procesu mediacji Działalność usługowa jako przejaw realizacji idei otwartości Internet w działalności usługowej bibliotek publicznych Obszary wykorzystania Internetu w działalności usługowej bibliotek Internet w działalności usługowej bibliotek jako przejaw nowoczesnego sposobu myślenia o funkcjonowaniu biblioteki Internet w działalności usługowej bibliotek jako przejaw upodabniania się bibliotek do firm komercyjnych Web 2.0 w działalności usługowej bibliotek publicznych Media społecznościowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 jako kolejny etap ewolucji bibliotek Działalność usługowa bibliotek publicznych podsumowanie Działalność usługowa księgarń... 50

6 Księgarnia na rynku gospodarczym wybrane konteksty funkcjonowania Księgarnia jako przedsiębiorstwo Księgarnia jako przedsiębiorstwo usługowe Księgarnia jako przedsiębiorstwo kultury Księgarnia jako instytucja książki Działalność usługowa księgarń wybrane konteksty Rozwój działalności usługowej jako przejaw zmian gospodarczych Rozwój działalności usługowej jako reakcja na kryzys Działalność usługowa jako element realizacji funkcji kulturotwórczej Działalność usługowa jako przejaw mediacyjnego charakteru działalności księgarskiej Internet w działalności usługowej księgarń Internet jako narzędzie podnoszące skuteczność działań biznesowych Wykorzystanie Internetu jako przejaw wirtualizacji działalności księgarskiej Web 2.0 w działalności usługowej księgarń Media społecznościowe jako element marketingu relacji Wykorzystanie mediów społecznościowych jako przejaw nowego sposobu postrzegania roli klienta Działalność usługowa księgarń podsumowanie Działalność usługowa wydawnictw Wydawnictwo na rynku gospodarczym wybrane konteksty funkcjonowania Wydawnictwo jako przedsiębiorstwo Wydawnictwo jako przedsiębiorstwo usługowe Wydawnictwo jako przedsiębiorstwo kultury Wydawnictwo jako instytucja książki Działalność usługowa wydawnictw wybrane konteksty Działalność usługowa jako element strategii biznesowej Działalność usługowa jako poboczny aspekt działalności wydawnictwa Działalność usługowa jako element realizacji funkcji kulturotwórczej Działalność usługowa jako przejaw mediacyjnego charakteru działalności wydawniczej Internet w działalności usługowej wydawnictw Internet jako główny element strategii promocyjnej wydawnictwa Internet jako nowy kanał dystrybucji dóbr i usług Web 2.0 w działalności usługowej wydawnictw Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności wydawniczej jako odpowiedź na oczekiwania klientów... 83

7 Wykorzystanie mediów społecznościowych jako przejaw innowacyjności Działalność usługowa wydawnictw podsumowanie Nowe media w działalności usługowej instytucji książki Założenia metodologiczne Cel i przedmiot badań Metoda Dobór próby Organizacja i przebieg badania Narzędzia informacyjno-komunikacyjne formy i sposoby wykorzystania Zakres i sposoby wykorzystania stron internetowych Zakres i sposoby wykorzystania poczty elektronicznej Zakres i sposoby wykorzystania komunikatorów internetowych Zakres i sposoby wykorzystania blogów Zakres i sposoby wykorzystania mikroblogów Zakres i sposoby wykorzystania serwisów społecznościowych Formy i sposoby wykorzystania narzędzi informacyjno- -komunikacyjnych podsumowanie Obszary wykorzystania Internetu w działalności instytucji książki Wykorzystanie Internetu w działalności informacyjnej Wykorzystanie Internetu w działalności promocyjnej Wykorzystanie Internetu w działalności handlowej Wykorzystanie Internetu w działalności usługowej Obszary wykorzystania Internetu w działalności instytucji książki podsumowanie Obszary wykorzystania mediów społecznościowych w działalności instytucji książki Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności informacyjnej Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności promocyjnej Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności handlowej Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności usługowej Obszary wykorzystania mediów społecznościowych w działalności instytucji książki podsumowanie Nowe media w działalności instytucji książki rola i perspektywy Rola Internetu w działalności instytucji książki Rola mediów społecznościowych w działalności instytucji książki Perspektywy wykorzystania Internetu i mediów społecznościowych w działalności instytucji książki Rola i perspektywy wykorzystania nowych mediów w działalności instytucji książki podsumowanie

8 8 3. Media społecznościowe w działalności instytucji książki rozwiązania strategiczne Zakres i formy wykorzystania mediów społecznościowych w polskich instytucjach książki zdiagnozowane problemy, źródła potencjalnych trudności Problem z precyzyjnym zdefiniowaniem celu prowadzenia działań w mediach społecznościowych Problem z doborem narzędzi umożliwiających realizację zdefiniowanych celów Problem z określeniem rodzaju przekazywanych treści oraz częstotliwości ich publikowania Problem wyznaczenia osób odpowiedzialnych za obsługę mediów społecznościowych Problemy związane z wykorzystaniem mediów społecznościowych w instytucjach książki podsumowanie Strategie wykorzystania mediów społecznościowych w instytucjach książki elementy składowe i etapy tworzenia Określenie celu prowadzenia działań w mediach społecznościowych Określenie odbiorcy działań w mediach społecznościowych Dobór narzędzi Określenie rodzaju publikowanych treści Określenie częstości publikowania treści Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych Opracowanie planu zarządzania sytuacją kryzysową Strategie wykorzystania mediów społecznościowych w instytucjach książki podsumowanie Podsumowanie Bibliografia Aneksy Wzór kwestionariusza ankiety dla bibliotek Wzór kwestionariusza ankiety dla księgarń Wzór kwestionariusza ankiety dla wydawnictw Wzór kwestionariusza wywiadu Spis rysunków, tabel i wykresów Indeks nazwisk

9

10 WSTĘP Przedmiotem rozważań w książce jest sposób wykorzystania środowiska Internetu, w tym szczególnie Web 2.0, w działalności polskich instytucji książki. W obrębie przyjętego zakresu pracy sprecyzowano następujące problemy badawcze wymagające rozwiązania: określenie zakresu i form wykorzystania środowiska Internetu w tym mediów społecznościowych do prowadzenia działalności usługowej przez działające w Polsce instytucje książki, na tle innych obszarów ich działalności takich jak: działalność informacyjna, promocyjna i handlowa; ustalenie różnic w sposobie wykorzystania mediów społecznościowych do prowadzenia działalności usługowej przez komercyjne i niekomercyjne instytucje książki oraz wyjaśnienie ich przyczyn. Do celów szczegółowych pracy należy: identyfikacja usług realizowanych w latach przez instytucje książki za pośrednictwem Internetu (ze szczególnym uwzględnieniem usług realizowanych za pośrednictwem mediów społecznościowych); opracowanie diagnozy obejmującej zakres i formy wykorzystania środowiska Internetu w działalności informacyjnej, promocyjnej, handlowej i usługowej instytucji książki w Polsce; opracowanie diagnozy obejmującej zakres i formy wykorzystania mediów społecznościowych w działalności informacyjnej, promocyjnej, handlowej i usługowej instytucji książki w Polsce; zidentyfikowanie różnic w wykorzystaniu Internetu i mediów społecznościowych przez komercyjne i niekomercyjne instytucje książki w Polsce oraz wyjaśnienie ich przyczyn. Podstawowe pojęcia Ujęty w tytule książki termin Web 2.0 jest w literaturze przedmiotu używany najczęściej na określenie sieci drugiej generacji, której działanie opiera

11 12 się na zapewnieniu użytkownikom możliwości aktywnego współtworzenia treści serwisów WWW poprzez dostarczenie im odpowiedniego środowiska i narzędzi. Zakres pojęciowy terminu został po raz pierwszy zarysowany w 2004 roku przez Tima O Reilly ego [O Reilly online (a)]. W 2005 roku autor ten opublikował zwięzłą definicję, która stała się dla wielu autorów podstawą późniejszych rozważań. Zdaniem O Reilly ego Web 2.0 to sieć postrzegana jako platforma komunikacyjna, która umożliwia użytkownikom swobodne tworzenie zasobów, a także ich przetwarzanie, rozwijanie oraz dzielenie się nimi. O Reilly podkreślał, że istotą koncepcji Web 2.0 jest myślenie o sieci w kategoriach tzw. architektury uczestnictwa 1, zakładającej przekraczanie ram statycznych serwisów Web 1.0, na rzecz wspierania aktywności użytkowników sieci [O Reilly online (b)]. W latach wielokrotnie podejmowano próby precyzyjnego zdefiniowania terminu Web 2.0, wskazania dystynktywnych cech tego zjawiska oraz dokonania klasyfikacji narzędzi wchodzących w jego zakres, wciąż jednak nie wypracowano kompletnej definicji. Od czasu pierwszego użycia terminu Web 2.0, próby jego zdefiniowania i opisania podejmowali m.in.: Michael Haenlein, Andreas Kaplan, Jack Maness, Paul Miller, Emory Craig, Michael Stephens, Maria Collins, a wśród polskich badaczy: Sabina Cisek, Adam Dudczak, Bożena Jaskowska, Bohdan Jung, Agnieszka Koszowska, Grzegorz Gmiterek i in. Choć wśród autorów nie ma pełnej zgodności co do sposobu definiowania terminu, analiza opublikowanych definicji pozwala na wytypowanie zestawu najczęściej wymienianych cech zjawiska Web 2.0, takich jak: zatarcie granic między autorem a odbiorcą treści wykształcenie się nowego typu użytkownika sieci, tzw. prosumenta; współpraca wielu użytkowników przy tworzeniu zasobów sieciowych; otwartość i kultura dzielenia się zasobami; networking, tworzenie społeczności sieciowych. W obrębie książki termin Web 2.0 będzie używany w szerokim znaczeniu, na określenie interaktywnych platform i narzędzi umożliwiających użytkownikom tworzenie zasobów, prezentowanie własnych opinii i wspierających komunikację między instytucją książki a jej użytkownikami/klientami. Z pojęciem Web 2.0 wiąże się często w literaturze przedmiotu inne terminy, takie jak: social knowledge sharing, wikinomics, crowdsourcing, collective intelligence, ideagora, odnoszące się do charakterystycznych dla zjawiska Web 2.0 koncepcji otwartości i globalnej współpracy. Zjawiska te pośrednio wiążą się z problematyką książki, nie będą jednak poddawane szczegółowym analizom. 1 W oryginale: architecture of participation.

12 13 NOWE MEDIA INTERNET WEB 2.0 Media społecznościowe np.: serwisy społecznościowe blogi mikroblogi Narzędzia Web 2.0 np.: folksonomie społecznościowe elementy stron www Rys. 1. Relacje między podstawowymi terminami Źródło: opracowanie własne, Rozważania na temat Web 2.0 wpisują się również w kontekst analiz zjawiska konwergencji mediów, definiowanego jako proces przenikania się i integrowania różnych, pierwotnie niezwiązanych z sobą technologii i form medialnych. Zjawisko kultury konwergencji było już wielokrotnie przedmiotem szczegółowych analiz [Jenkins 2007; Griffiths, Light 2008; Jensen 2009; Dwyer 2010; Gmiterek 2012], zarówno na gruncie nauk o komunikowaniu i medioznawstwa, jak i innych dyscyplin. Omawiano technologiczne i funkcjonalne aspekty konwergencji mediów oraz ich wpływ na procesy kształtowania się nowych zjawisk społecznych, ekonomicznych i kulturalnych [Tapscott 2008; Hamilton 2009; Schneider, Grä f 2011]. Jednym z przejawów konwergencji mediów jest wykształcenie się nowego sposobu myślenia o sieci jako o multimedialnej platformie komunikacyjnej współtworzonej przez wielu użytkowników i integrującej różnorodne techniczne i funkcjonalne

13 14 rozwiązania charakterystyczne dla innych, wcześniejszych form medialnych. Koncepcja konwergencji mediów wiąże się więc z założeniami filozofii Web 2.0. Problemy konwergencji mediów, choć pośrednio łączą się z problematyką książki, wykraczają znacznie poza przyjęty zakres tematyczny pracy i wymagają odrębnej refleksji, stąd też nie będą elementem dalszych rozważań w tej książce. Obok nakreślonych problemów ze zdefiniowaniem zjawiska Web 2.0 pojawiają się również różnice w określaniu katalogu narzędzi informacyjno-komunikacyjnych wchodzących w jego zakres. Wielu autorów [Cisek online (a); Barsky, Purdon 2006; Koszowska 2009] zalicza do zjawiska Web 2.0 formy takie jak: serwisy społecznościowe 2, blogi 3, mikroblogi 4, fora 5, serwisy oparte na technologii wiki 6 czy folksonomie 7. W niektórych typologiach [Wunsch- -Vincent, Vickery online; Jung 2010; Gmiterek 2012] wymieniane są również dodatkowo formy takie jak: podcasty 8, kanały RSS 9 czy wirtualne światy 10 (second life). W tej pracy analizie zostały poddane: serwisy społecznościowe (networkingowe); blogi; mikroblogi; serwisy typu sharing 11, służące wymianie zasobów różnego typu; 2 W pracy definiowane jako: portale internetowe współtworzone przez osoby podzielające wspólne zainteresowania lub portale tworzone w celu podtrzymywaniu więzi towarzyskich (np. Facebook, Nk, Google+). 3 W pracy definiowane jako: rodzaje stron internetowych zawierające określoną liczbę odrębnych, samodzielnych, uporządkowanych chronologicznie wpisów, które mogą być oceniane lub komentowane przez czytelników bloga. 4 W pracy definiowane jako: rodzaje internetowych dzienników, w których głównym nośnikiem informacji są krótkie wpisy, dostępne dla każdego użytkownika serwisu mikroblogowego lub dla wyselekcjonowanej przez autora grupy użytkowników (np. Twitter, Blip). 5 W pracy definiowane jako: forma grup dyskusyjnych, której celem jest umożliwienie wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach za pomocą przeglądarki internetowej. 6 W pracy definiowane jako: serwisy WWW, których treść może być w prosty sposób tworzona i modyfikowana z poziomu przeglądarki internetowej, umożliwiające wielu użytkownikom wspólną pracę nad dokumentem (np. Wikipedia, Citizendium). 7 W pracy definiowane jako: narzędzia umożliwiające wspólne katalogowanie zasobów sieciowych (np. CiteULike, Bibsonomy). 8 W pracy definiowane jako: internetowe publikacje dźwiękowe lub filmowe, bazujące na technologii RSS, pojawiające się w formie regularnie udostępnianych odcinków. 9 W pracy definiowane jako: oparty na języku XML sposób rozpowszechniania treści publikowanych w często aktualizowanych serwisach internetowych. 10 W pracy definiowane jako: obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii komputerowej, uwzględniający elementy świata realnego i fikcyjnego. 11 W pracy definiowane jako: portale internetowe umożliwiające dzielenie się zasobami różnego typu, np. nagraniami video (YouTube), zdjęciami (Flickr, Pinterest), prezentacjami multimedialnymi (Slideshare, Slidebook), muzyką (Myspace).

14 15 komunikatory internetowe 12 ; interaktywne elementy serwisów internetowych (takie jak: możliwość dodawania komentarzy i ocen, opcja Zapytaj..., możliwość prowadzenia dyskusji na forum itp.). Wymienione formy Web 2.0 zostały wytypowane na podstawie analizy literatury przedmiotu jako potencjalnie najczęściej włączane w działalność instytucji książki. Przedmiotem analizy w książce są w szczególności problemy związane z wykorzystaniem tzw. mediów społecznościowych, definiowanych ogólnie jako interaktywne serwisy WWW opierające swoje działanie na treści generowanej przez użytkowników. Choć relacje między zakresami pojęć Web 2.0 i media społecznościowe wciąż nie są jednoznacznie określone, to w większości opracowań [Koszowska 2009; Chua, Goh 2010; Kaplan, Haenlein 2010] Web 2.0 jest definiowany jako termin szerszy od terminu media społecznościowe, obejmujący ideologiczne i technologiczne podstawy nowego sposobu myślenia o wykorzystaniu środowiska Internetu. Termin media społecznościowe jest zaś używany na określenie konkretnych form wdrożenia założeń filozofii Web 2.0. W książce analizie poddano sposoby wykorzystania w instytucjach książki wybranych form mediów społecznościowych, takich jak: serwisy społecznościowe (networkingowe), blogi, mikroblogi oraz serwisy służące dzieleniu się zasobami różnego typu. Wyjaśnienia wymaga sposób użycia w pracy terminu nowe media. Na gruncie nauk o komunikowaniu jest on szeroko wykorzystywany w odniesieniu do wszelkich form komunikacji elektronicznej wykorzystujących nowe technologie komputery, Internet, Web 2.0, technologie mobilne, cyfrowy zapis danych itp. W takim ujęciu nowe media w odróżnieniu od tzw. starych mediów cechuje przede wszystkim multimedialność i interaktywność przekazywanych treści [Hopfinger 2005; Megier 2011]. W kontekście rozważań podjętych w książce termin ten jest używany jako zbiorcze określenie zjawisk związanych zarówno z samym Internetem, jak i z rozwijającymi się w jego obrębie mediami społecznościowymi. Instytucje książki zostały na użytek pracy zdefiniowane jako instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa, których działalność jest zorientowana na pośredniczenie zarówno nieodpłatne, jak i komercyjne w dostępie do zasobów nauki i kultury. Pośredniczenie to obejmuje szeroki zakres czynności, takich jak: wybór treści, selekcja, filtracja, adresowanie, zestawianie i tworzenie kolekcji, procesy doradcze i informacyjne [Wojciechowski 2006]. Na gruncie pracy analizie poddano wyłącznie działanie instytucji pośred- 12 W pracy definiowane jako: programy pozwalające na przesyłanie komunikatów pomiędzy komputerami za pośrednictwem Internetu.

15

16 INDEKS NAZWISK A Abbas June 41, 196 Albrecht K. 76 Anderson Deborah Lines 36, 189 Anfinsen Svein 45, 189 Antoszewski Kuba 47, 201 Aoli Bassam 17, 189 Armstrong Arthur 17, 178, 189 Armstrong Michael 189 Aspray William 61, 189 B Bagchi Kallol K. 44, 205 Banacka Marianna 37, 189 Barcik Ryszard 65, 189 Barjak Franz 17, 189 Barsky Eugene 14, 189 Baryluk Marzena 17, 189 Baverstock Alice 64, 189 Beck Ewa 179, 189 Becker Samantha 92 93, 190 Bendixen Peter 33, 190 Benkler Yochai 17, 190 Berger Agot 37, 190 Berger Kenneth 30, 190 Bernoff Josh , 178, 181, 198 Bertot John C. 17, 42, 96, 190 Bhattacharyya Som Sekhar 46, 190 Bidgoli Hossein 60, 190 Birk Mathiass 181, 195 Blois Keith John 28, 190 Bloom Paul N. 28, 197 Bondarowska Karolina 64, 190 Bozaci Ibrahim 66, 193 Brandtzæg Petter 17, 190 Breakenridge Deirdre 17, 190 Bronakowski Henryk 52, 190 Brook Long Kevin 30, 203 Brown Stanley A. 64, 190 Bruich S. 66 Bryson John R. 56, 190 Budyńska Barbara 26, 190 Buren Martin van 37, 38, 193 Burger Amy 41, 201 Burke Susan K. 37, 190 Buttle Francis 64, 191 C Calderon-Monge Esther 62, 82, 195 Carter Sandy 46, 191 Casey Michael 17, 18, 45, 48, 191 Castells Manuel 17, 191 Ceruzzi Paul E. 61, 189 Cesare Sergio de 45, 189 Chaffey Dave 61, 80, 191 Chan Chieng-Lung 62, 94, 191 Charlesworfth Alan 61, 80, 191, 193 Chen Chien-Wen 62, 94, 191 Chen Sherry J. 30, 196 Cheng Chiang-Yu 62, 94, 191 Chłosta Marcin 34, 191 Chmielarz Witold 56, 191 Christian Martin 17 18, 49, 192 Chua Alton 15, 17, 43, 45, 96, 115, 117, 124, 191 Cisek Sabina 12, 14, 17 18, 35, 49, 67, 91 92, 163, 191 Clarke Irvine 25, 61, 191 Clarke John 200 Clifton Peter 83, 191 Clinton P. 81 Collart Denis 65, 191 Colliander Jonas 66, 191 Collins Maria 12, 17, 49, 203 Craig Emory M. 12, 17, 47, 49, 67, 192 Craig Randall 204 Crandall Michael D , 190

17 232 Creswell John W. 91, 204 Cudnik Zbigniew 34, 192 Curran Kevin 17 18, 49, 192 Cybulski Radosław 50, 59, 64, 192 Cywińska-Milonas Maria 17, 192 Czajka Stanisław 37, 192 Czapnik Grzegorz 74, 192 Czyżewska Maria 38, 192 D D Elia George 30, 192 Dahlén Michael 66, 191 Dalston Teresa R. 93, 192 Damiani Ernesto 46, 199 Daniels Peter W. 56, 190 Dann Stephen 64, 192 Dann Susan 64, 192 Davies Iain 64, 192 Dąbrowska Anna 44, 192 Dębicka Olga 61, 192 Dijk Jan van 17, 192 Długosz Agnieszka , 192 Dobrołęcki Piotr 77, 192 Dobrzański K , 33 Dowgiałło Zygmunt 50, 53, 192 Dudczak Adam 12, 17, 18, 41 42, 48, 195 Dunin Janusz 32,193 Durukan Tulin 66, 193 Dwyer Tim 13, 193 E Einwiller Sabine 181, 195 Esen Rita 61,193 Esposito Joseph 83 84, 193 Evans Liana 17, 85, 181, 193 Evans Woody 44 45, 193 F Fatyga Barbara 28, 193 Fedorowicz Małgorzata 32, 193 Fenech Tino 17, 200 Fidel Raya 92, 193 Filipiak Beata 26, 53, 55 56, 193 Fisher Kern E , 190 Fister Barbara 58, 193 Fitzelle Edward 75, 202 Flaherty Theresa 61, 191 Flink Hanna-Marika 84, 193 Fonfara Krzysztof 65, 193 Frołow Kuba 53, 57 59, 77, 83, 98, 194 Funk Tom 17, 47, 64, 181, 193 G Galvin Hoyt R , 193 Gammon Julia A. 64, 199 Gay Richard 61, 193 Ghinea Gheorghita 30, 189, 45, 196 Gierulski Wacław 52, 194 Głombiowski Karol 18, 32 33, 60, 194 Głowacka Ewa 17, 22, 194 Gmiterek Grzegorz 12 14, 17 18, 48 49, 194 Godine David 75, 78, 194 Goel Ritendra 60, 194 Goh Dion 15, 17, 43, 45, 96, 115, 117, 124, 191 Gołębiewski Łukasz 53, 57 59, 77, 83, 98, 194 Gorman M. 26 Gould Mark R. 18, 38, 194 Gräf Bettina 13, 60, 203 Gregor Bogdan 60, 194 Griffiths Marie 13, 194 Grudzewski Wiesław 35, 62 63, 82, 194 Gruszka Zbigniew 74, 192 Grzechowiak M. 86 (nie ma bibliografii) H Haenlein Michael 12, 15, 85, , 176, 196 Hagel John 17, 189 Hamilton Jillian G. 13, 194 Hamsioglu A. Burga 66, 192 Han Zhiping 41, 96, 116, 118, 194 Hanlon Gillian 30, 198 Hanson Ward 61, 194 Harris Suzy 34, 194 Hausner Jerzy 29, 194 Hayes Tom 62, 194 Haynes Abby 94, 194 Heim Jan 17, 190 Hejduk Irena 35, 62 63, 82, 194 Herman Andrzej 35, 76, 194 Hines Richard 30, 190 Hinson Michelle D. 67, 207 Hoegg Roman 67, 195 Hoffmann Starr 93, 195 Holmberg Kim 17, 18, 42, 195

18 233 Holt Sue 64, 192 Holzner Steven 17, 64, 195 Hopfinger Maryla 15, 17, 195 Hussak Tadeusz 54, 57, 195 I Izquierdo-Yusta Alicia 62, 82, 195 J Jacquesson Alain 38, 39, 195 Jaeger Paul T. 17, 42, 96, 190 Jakieła Jacek 62, 76, 82, 195 Janoś-Kresło Mirosława 44, 192 Janowska Zdzisława , 195 Jaskowska Bożena 12, 17 18, 41 42, 48, 195 Jaskowska Małgorzata 38, 195 Jaworska Katarzyna 65, 199 Jenkins Henry 13, 32, 195, 204 Jensen Klaus 13, 195 Jędrzejczak Andrzej 47, 201 Johar Gita 181, 195 Johnson C. 32 Jones Barbara M. 26, 195 Jovanovich Peter 79, 196 Jung Bohdan 12, 14, 17, 85, 196 K Kaleta Andrzej 169, 196 Kalisiak-Mędelska Magdalena 25, 196 Kalisz Barbara 53, 196 Kalyanam Kirthi 61, 194 Kamińska Barbara 179, 196 Kani-Zabihi Elahe 30, 196 Kaplan Andreas 12, 15, 85, , 176, 196 Karahasanović Amela 17, 190 Kari Jarkko 17, 203 Karna Wioleta 25, 28, 196 Karwowski Jan 56, 196 Kasprzak Paweł 85, 201 Kaznowski Dominik 44, 196 Kaźmierczak Tomasz 32, 196 Khaiser Nikam 17, 196 Kieżel Ewa 44, 196 Kim Yong-Mi 41, 196 Kirkpatrick David 178, 196 Kirs Peeter J. 44, 205 Kisilowska Małgorzata 17, 22, 24, 196 Kleer Jerzy 31, 33, 196 Klisiński Janusz 65, 67, 205 Kluczna Magdalena 65, 196 Klukowski Bogdan 60, 197 Kłosiński Kazimierz 56, 197 Kołodziejska Jadwiga 18, 24, 197 Kondek Stanisław 52, 54 55, 69, 70, 77, 197 Konieczna Danuta 37, 197 Kopertyńska Maria 179, 197 Koryś Izabela 26, 197 Koszowska Agnieszka 12, 14 15, 171 8, 41, 45, 48 49, 197 Kotler Philip 28, 197 Kotuła Sebastian 17 18, 42, 197 Kowalkowski Andrzej 62, 197 Kozłowska Lidia 63 64, 96 97, 107, 132, 197 Kożuch Antoni 25, 32, 197 Kożuch Barbara 25, 31 32, 197 Krajewski Marek 30, 197 Krawiec Frank 169, 197 Krzysztofek Kazimierz 53, 197 Krzyżanowska Łucja 93, 104, 207 Kubasiak Mateusz 65, 198 Kulikowski Juliusz Lech 32, 198 Kycler Maria 37, 198 L Laing Audrey Frances 56, 58, 64, 198 Lalewicz Janusz 52, 198 Lampel J. 72 Landoni Monica 30, 198 Lange Oskar 27, 198 Lantem J. 72 Laszczak Mirosław , 198 Laudon Kenneth 60, 198 Lee Jukie 18, 48, 201 Lehman Tom 40, 198 Levinson Paul 17, 198 Levy Justin 64, 198 Lewicki Marcin 82, 198 Li Charlene , 178, 181, 198 Li Guisu 41, 201 Lichniak Irena 56, 198 Lichtenberg James 83, 85, 198 Light Ben 13, 194 Lindsey Thomas 201 Linh Nguyen Cuong 18, 41 42, 96, 115, 118, 198 Lipińska Justyna 180, 198

19 234 Lipsman Andrew 66, 199 Liu Yan Quan 41, 96, 116, 118, 194 Longworth Kate 32, 199 Lubiana Lucio 64, 199 Lytras Miltiadis 46, 199 Ł Łodziana-Grabowska Joanna 65, 189 M Maciejewski Tomasz 61, 199 Mailhot Chantale 34, 200 Maj Jerzy 39, 199 Majewska Mirosława 33, 199 Małachowski Andrzej 63, 199 Maness Jack 12, 17 18, 42, 46, 49, 199 Manovich Lev 17, 199 Marshall Nancy J. 38, 199 Matt Gerald 33, 199 Mazur Alicja 65, 199 Mazur Dariusz 65, 199 Mazurek Grzegorz 17, 199 Mazurek-Łopacińska Krystyna 29, 34, 199 McAfee Andrew 64, 199 McClure Charles R. 17, 42, 96, 190 McMenemy David 18, 30, 199 Megier Maja 15, 85 86, 199 Merino Maria 44, 201 Meroño-Cerdan Angel 61, 203 Mesny Anne 34, 200 Michalak Jacek 62, 197 Michałowska Mariola 47, 76, 200 Migoń Krzysztof 18, 30, 32, 200 Mika Iwona 69, 70, 205 Mikołajczak Barbara 44, 46, 200 Miletsky Jason 61 62, 80, 200 Miller Laura 56, 200 Miller Paul 12, 17, 42, 46, 49, 200 Mon Lorri M. 18, 200 Mould Michael 64, 200 Mudd G. 66 Munro Carrie 18, 48, 201 Murray Michelle 17, 49, 192 N Newell Frederick 62, 200 Newman Janet 25, 200 Nezamabad Mehdi Naimi 62, 80, 200 Ngulube Patrick 92, 200 Nieckuła Paulna 65, 200 Nieżurawski Lech 66, 201 Nikkel Terry 40, 198 O O Cass Aron 17, 200 O Reilly Tim 201, 12 Obłój Krzysztof , 200 Ochmański Mikołaj 207 Okniński Andrzej 52, 194 Oldenburg Ray 58, 201 Olesińska Katarzyna Julia 93, 104, 207 Ordóñez de Pablos Patricia 46, 199 Orwat Carsten 56, 201 Owsiak Stanisław 25, 201 P Panasiuk Aleksander 26, 53, 55 56, 193 Park Jung-ran 41, 201 Parker Glen 201 Parkes Dave 18, 67, 201 Parteka Tomasz 85, 201 Partridge Helen 18, 48, 201 Paterson Lindsay 34, 201 Pauxtis Andrew 46, 205 Pawelec Dariusz 37, 198 Pawłowska Bożena 64, 66, 201 Peltier-Davis Cheryl 17 18, 48, 201 Peterson Robert 44, 201 Philips Angus 75 76, 201 Piasecka Agnieszka 69, 72, 79, 201 Piaseczny Mariusz 47, 201 Płoszajski Piotr 85, 201 Pocztowski Aleksy , 201 Polarczyk Kazimierz 27, 201 Poll Roswitha 17, 40, 202 Pollak Paweł 81, 83, 202 Popławski Tadeusz 43 44, 202 Próchnicka Maria 22 Przywara Barbara 17, 202 Purdon Michelle 14, 189 Q Qualman Erik 47, 85, 202 R Radziszewski Bogusław 52, 194 Rafferty Pauline 18, 202 Rajendra Babu H. 17, 196 Reynolds Janice 60, 202 Rich M. 66

20 235 Riehm Urlich 56, 201 Rogozińska-Bień Elżbieta 39, 202 Rogoziński Kazimierz 27, 202 Ronkowski Sławomir 65, 202 Rosa 46 Rosenoer Jonathan 61, 202 Ross C. 18, 202 Royle Jo 58, 198 Rudawska Edyta 56, 64, 202 Rudawska Iga 202 Ryals Lynette J. 64, 192 Rydel Maciej 65, 202 S Sabatier Lou Ann 75, 202 Sapa Remigiusz 17, 39 40, 203 Savastinuk Laura 171 8, 45, 48, 191 Savolainen Reijo 17, 203 Schneider Gary 13, 60, 203 Schneider Nadja-Christina 203 Schilke Oliver 46, 206 Scott David Meerman 13, 62, 80, 203 Seawell Brad 32, 204 Shamsie J. 72 Shapiro Beth 30, 203 Siegel David 61, 203 Siekierski Stanisław 77 78, 203 Siwiec-Kurczab Bożena 32, 203 Smalec (nie ma w bibliografii) Smoleń Monika 29, 53, 72 73, 78, 203 Soboń Magdalena 56, 202 Socik Iwona 38, 203 Soto-Acosta Pedro 61, 203 Sroślak Grzegorz 168, 203 Stachowicz-Stanusch Agata 65, 203 Stachura Krzysztof 17, 203 Stanton William J. 27, 203 Stanusch Maciej 65, 203 Stephens Michael 12, 17, 49, 203 Stewart Dawid 44, 204 Stolecka Agata 44, 46, 200 Studnicki-Gizbert Konrad W. 51, 52, 204 Sułkowski Bogusław 32, 204 Sweeney Susan 47, 204 Szablewski Andrzej 35, 76, 194 Szczepański Robert 29, 204 Szopiński Tomasz 80, 204 Szpringer Włodzimierz 60, 204 Szustka-Ostapowicz Katarzyna 39, 43, 204 Szymorowska Teresa 43, 204 Ś Świgoń Marzena 32, 204 Świtała Marcin 56, 60, 64, 204 T Tadeusiewicz Hanna 74, 192 Tapscott Don 13, 17 18, 204 Tarczydło Beata , 204 Tardugno Anthony 44, 204 Tashakkori Abbas 41, 91, 204 Thorburn David 32, 204 Tobera Marek 52, 204 Tokarz Anna 55, 204 Tonakiewicz Anna 38, 203 Traver Carol Guercio 198 Tredinnick Luke 46, 205 Turner Philip M. 93, 192 Tyws Andrzej 30, 205 U Udo Godwin 44, 205 Ullrich Sebastian 46, 206 Û Ûr evič Matveev Mihail 38, 199 V Vall Michał du 69, 70, 205 Vickery Graham 14, 164, 207 W Walas-Trębacz Jolanta 180, 182, 205 Walecka Anna 179, 205 Walkowiak Ryszard 163, 178, 205 Wallace Patricia 17, 205 Walton Geoff 18, 67, 201 Wartecki A. 28, 29, 33 Warzyński Michał 179, 196 Wasik Maria 43, 205 Waszczyk Paweł 53, 57 59, 77, 83, 98, 194 Watkinson Anthony 78, 205 Wawrzak-Chodaczek Mirosława 17, 189 Warzyński Michał 179, 196 Weber Steve 56, 205 Weinberg Tamar 47, 205 White Bruce 46, 205 Widawska-Stanisz Agnieszka 65, 67, 205 Wiktorowicz Marzena 65, 200 Wilson Marion 17, 30, 205 Wilson Paula 40, 206

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej

Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej Marketing w szkole wyższej Przemiany w orientacji marketingowej 1 3 Marketing w szkole wyższej Przemiany w orientacji marketingowej Praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Nowaczyk i Dariusza Sobolewskiego

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Jak działają social media?

Jak działają social media? 3.1.1 Jak działają social media? Wg definicji publikowanej na Wikipedii Media społecznościowe (ang. Social Media) to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Media społecznościowe w bibliotekach.

Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Media społecznościowe w bibliotekach. Nazwa Wydziału Załącznik nr 10 do zarządzenie nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Nazwa kursu Język kursu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 608e-168b-5dc6-303d-92a a229-63fc

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 608e-168b-5dc6-303d-92a a229-63fc WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Teresin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Teresinie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

Gmina Zawoja Lista podstawowa

Gmina Zawoja Lista podstawowa Gmina Lista podstawowa Nazwisko i imię BaŜak Janina Białas Janusz Dyrcz Józef Dyrcz Józef Dyrcz Krzysztof Grausz Józefa Kaczmarczyk Tadeusz Kozina Wojciech Marek Tadeusz, Maria Mazur Danuta Pacyga Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - - WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW Okręg wyborczy nr obejmujący mandat.. Głosów ważnych oddano DERYNG Justyna Joanna zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Twój

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej Łasin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Łasinie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński. OPRACOWANIE GRAFICZNE OKŁADKI Marcin Bruchnalski. Na okładce zamieszczono fotografię: istockphoto.

RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński. OPRACOWANIE GRAFICZNE OKŁADKI Marcin Bruchnalski. Na okładce zamieszczono fotografię: istockphoto. Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M *** 10.20-14.00 SESJA PLENARNA

P R O G R A M *** 10.20-14.00 SESJA PLENARNA czwartek, 27 listopada 2014 9.00-10.00 Rejestracja uczestników 10.00-10.20 Otwarcie Konferencji P R O G R A M 10.20-14.00 SESJA PLENARNA PROWADZENIE: prof. dr hab. Wiesław Babik 10.20-10.50 prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU SERIA mediapoczątku XXIw. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego TOM 7 Komitet redakcyjny Janusz W. Adamowski, Jerzy Bralczyk, Michał

Bardziej szczegółowo

p tyt 1 po.pdf 1 11/27/2010 1:42:03 PM Agora czy Hyde Park?

p tyt 1 po.pdf 1 11/27/2010 1:42:03 PM Agora czy Hyde Park? p tyt 1 po.pdf 1 11/27/2010 1:42:03 PM Agora czy Hyde Park? tyt 2 po.pdf 1 11/27/2010 1:42:59 PM Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych Redakcja Łucja Kapralska

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Rawiczu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Rawicz w wyborach do rad gmin, rad powiatów i

Bardziej szczegółowo

7 Królikowska Katarzyna Milanówek Burmistrz Miasta Milanówka

7 Królikowska Katarzyna Milanówek Burmistrz Miasta Milanówka Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Milanówek Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek

Bardziej szczegółowo

Spartakiada Zakladowa KWK "Chwalowice" - Wisla 2013

Spartakiada Zakladowa KWK Chwalowice - Wisla 2013 GRUPA I ( Kobieta / Rok : 1998 Do 2010) 1 2 Górecka Dorota 23.47 2 9 Pogorzałek Marta 28.88 5.41 3 6 Skurzok Patrycja 28.90 5.43 4 4 Śliwka Monika 30.40 6.93 5 17 Czosnyka Julia 31.12 7.65 6 10 Brachmańska

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

jednostka samorządowa 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 4 Bela Adam adambela11@gmail.com 500 85 03 65 usługi - szkolenia

jednostka samorządowa 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 4 Bela Adam adambela11@gmail.com 500 85 03 65 usługi - szkolenia 1 Antolak-Szymańska Justyna justyna_antolak@wp.pl Agencja UE 2 Antonowicz Agnieszka agnieszka.antonowicz@pzdw.wrotapodlasia.pl 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 4 Bela Adam adambela11@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul.

Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul. Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul. Krótka 9 1. Alicja Jadwiga Muca, Józefów- KW Kandydata na Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach. SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Burzynie

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach. SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Burzynie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach 1 Aneta Adwent Przewodniczący Komisji 2 Teresa Krupa Z-ca Przewodniczącego Komisji 3 Monika Witek Członek Komisji 4 Ewa Trzęsińska Członek Komisji 5 Jadwiga

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek do zmiany sposobu użytkowania. Nazwa uzytku (rodzaj użytku)

Wykaz działek do zmiany sposobu użytkowania. Nazwa uzytku (rodzaj użytku) Wykaz działek do zmiany sposobu użytkowania Załącznik nr 8a Dane wg wypisów z rejestru gruntów Lp Powiat Gmina Nazwa obrębu Nazwa cieku Numer działki Pow. działki m2 Nazwa uzytku (rodzaj użytku) Właściciel

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 595 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 55 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY ZACHOWANIA PODMIOTÓW NA KONKURENCYJNYM RYNKU SZCZECIN 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie 1 Anna Poznańska 2 Arkadiusz Cycoń 3 Cieciura Kinga Estera 4 Dziurbiel Lucyna Marianna 5 Gancarz Agnieszka Marta 6 Gurgul Alicja 7 Gurgul Adam 8 Miczulska Stanisława

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wyniki SPAR Polska Club Championship. Kraków Valley Kategoria stroke play brutto

Wyniki SPAR Polska Club Championship. Kraków Valley Kategoria stroke play brutto Wyniki SPAR Polska Club Championship Kraków Valley 16.10.2016 Kategoria stroke play brutto 1 Miklas Tomasz HCP 77 77 2 Pawlik Włodzimierz HCP 84 84 3 Stokłosa Janusz HCP 85 85 4 Grudzień Sebastian HCP

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia

KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia 209 B 380896 Redaktor naukowy Zygmunt Waśkowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów: 2010 do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim:

Wyniki wyborów: 2010 do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim: Wyniki wyborów: 2010 do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim: * wyjaśnienie niżej ** wyjaśnienie niżej Wyniki szczegółowe: wybory 2010 do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Okręg Wyborczy Nr 1 - Ożarów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - część pisemna. 4 maja 2015 r. godz. 9.00 - poziom podstawowy

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - część pisemna. 4 maja 2015 r. godz. 9.00 - poziom podstawowy Sala 1 (sala gimnastyczna) 1. Arendarska Paulina Edyta 2. Babuśka Martyna 3. Cedzidło Patrycja 4. Chmielewska Marta Maria 5. Chruszcz Angelika Aleksandra 6. Cópek Magdalena Katarzyna 7. Czaja Angelika

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA CHORZÓW

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA CHORZÓW numer 72 załoga nazwisko i imię Wojciechowski Maciej, Alina 11 Kwiecień Artur, Bożena 34 42 22 58 Mioduszewski Jan, Wiwsława, Adrian Reliszko Janusz, Jadwiga Barszcz Paweł, Iwona, Ola, Alicja Matwiński

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W BESTWINIE Bestwina ul. Krakowska 111 Tel. (032) ; fax. (032) ;

URZĄD GMINY W BESTWINIE Bestwina ul. Krakowska 111 Tel. (032) ; fax. (032) ; URZĄD GMINY W BESTWINIE 43-512 Bestwina ul. Krakowska 111 Tel. (032) 215 77 00 ; fax. (032) 215 77 12 ; e-mail: info@bestwina.pl Wstępna lista osób zakwalifikowanych do Kompleksowego programu zmierzającego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: - - Okręg wyborczy nr obejmujący mandat. JASIŃSKI Sławomir Jacek zgłoszony przez KWW Sławomira Jasińskiego, Lista nr 7 PLADWIG Eugeniusz zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr ROGACZEWSKI

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Zelowie sporządzony dnia 18 listopada 2014 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Zelowie I. Dla wyboru Rady Miejskiej w Zelowie utworzono 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE WYBORY DO RADY DZIELNICY m. st. WARSZAWY Kod terytorialny dzielnicy (w m. st. W-wie) Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Warszawa - Dzielnica Dzielnica Ursus 1 4 6 5 1 2 Nr obwodu głosowania * 6 8 2 Adres:

Bardziej szczegółowo

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej pod redakcją naukową Adama R. Szromka PROKSENIA Kraków 2010 5 Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Autor wprowadzenia: Autorzy artykułów:

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 191.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1 w Jaworze Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Armii Krajowej Nr 9, Jawor 1. Ewelina

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Przeworsk z dnia 12 sierpnia 2015 roku. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji do przeprowadzenia referendum

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Przeworsk z dnia 12 sierpnia 2015 roku. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji do przeprowadzenia referendum Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Przeworsk z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Psary sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Psarach. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wojniczu zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i technologia RFID w działalności logistycznej

Kody kreskowe i technologia RFID w działalności logistycznej Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kody kreskowe i technologia RFID w działalności logistycznej Wybrane przykłady Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Pieniak-Lendzion i Reginy Demianiuk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac.: Marta Boszczyk Wydawnictwa ciągłe 1. Buglewicz, Ksenia : Kto czyta, nie błądzi / Ksenia Buglewicz // Język Polski w Szkole

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI 1. Andrzejczak Wojciech 2. Andrzejewski Łukasz 3. Aniszewska Karolina 4. Aniszewski Adam 5. APUS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Medaliński Tomasz 6. Augustyn Bronisława 7. Barejka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2011 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2011 r. INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2011 r. Na podstawie 10 ust 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

Powiat kutnowski 1/5

Powiat kutnowski 1/5 Powiat kutnowski Załącznik nr 3 Zadanie p.n. Melioracje gruntów rolnych Budy Stare Witoldów, Budy Nowe, Suchodębie Majątek, Łanięta gm. Łanięta" 107 Gminna Spółka Wodna w Łaniętach 1 Maria Lubasińska,000

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Biłgoraj. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1:

Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Biłgoraj. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Biłgoraj Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: 1. Agnieszka Dubiel, zam: Biłgoraj 2. Janusz Weremiuk, zam: Biłgoraj 3. Dariusz Mateńko, zam: Biłgoraj 4. Marcin Mikołaj

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Pruszcz Gdański. sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Pruszczu Gdańskim I. Dla wyboru Rady Gminy Pruszcz

Bardziej szczegółowo