Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 4/ ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 4/2010 2011 ISSN 1641-5825"

Transkrypt

1 Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 4/ ISSN Natalia Badowska-Wrzosek

2

3 Od redakcji N owoczesnośćw nauczaniurozumianajestczęstojakotechniczne wzbogacenie procesu dydaktycznego. Doposażenie bazy szkół w środkimultimedialne,tabliceinteraktywne,programydydaktycznemawpłynąćnapodniesieniejakościnauczania.w raporciez badań Aktywnośćspołeczno-kulturalnauczniaa wynikiegzaminówzewnętrznych RafałaPiwowarskiegoz 2007roku(BiuletynBadawczyCKE Egzamin 12/2007)zawartajestrekomendacja:nauczaniew ramachzajęćszkolnychtakiegokorzystaniaz Internetu,któresłużypodwyższaniu osiągnięćszkolnych(teoretycznienauczycielepowinnitorobići często deklarują,żerobią,natomiastbadanianiepotwierdzająpożytecznego podwzględemedukacyjnymwykorzystaniasieci). Istniejewięcpilnapotrzebanietylkowzbogacaniabazytechnicznejszkoły,aleprzedewszystkimumiejętnewykorzystaniejejw pracynauczycielai w uczeniusięuczniów. OtwarcienaITCw szkolei jegokonsekwencjesąprzedmiotemrozważańw bieżącymnumerze. Obokniewątpliwychkorzyścipojawiasięwielenowychsytuacji,w którychnauczycielmusipodejmowaćważnedecyzjedydaktyczno- wychowawcze.zwrócićtrzebauwagęnajęzyk,z jakim młodzieżi dziecimajądoczynieniaw cyberprzestrzenii jakimsamisięposługują.w procesdydaktycznymożnawłączaćtakżeportalespołecznościowei audiobooki.zachodzącezmianyw odbiorzeliteraturyprzezdziecii młodzieżwymuszająnowepodejściedojejwykorzystaniaw nauczaniu.otworzyćdrzwisztuki,posłuchaćwierszyw mieszkaniuk.iłłakowiczównyi zastanowićsię nadetykąw zawodzienauczycielatokolejnepropozycjebieżącegonumeru. Z życzeniamiowocnejlekturyi wykorzystaniachoćbyjednejpropozycjiw doskonaleniu własnejpracy Ewa Superczyńska redaktor naczelna Uczyć lepiej, dyrektor ODN w Poznaniu ( ) znakiem miłości jest zamilknięcie śmierci Janusz St. Pasierb Czytelnikom i Autorom Uczyć lepiej z okazji Świąt Wielkiej Nocy czasu refleksji, uważnych spotkań z bliskimi, niespiesznego obcowania z przebudzoną do życia naturą życzy Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli wraz z Pracownikami Globalnie i lokalnie Projektowane zmiany w kształceniu zawodowym... 4 Dydaktyka Social media w dydaktyce szanse i zagrożenia... 5 Klucz do rozumienia nowej generacji... 6 Nowa teoria klasy próżniaczej... 7 Komunikacja społeczna Kulturoznawca na tropach internetowego chamstwa... 8 Inspiracje Książki, które mówią Wychowanie W co grają uczniowie, a w co nauczyciele? Zarządzanie szkołą Błękit przebaczeń, szkarłat oskarżeń Rekomendacje Dobra literatura nie pozostawia czytelnika samotnego Dobre praktyki Szepty poetów w poznańskich zaułkach Otworzyć drzwi sztuce Nauczyciel z pasją Lubię pisać Ad res re dak cji OśrodekDoskonaleniaNauczycieli ul.kanclerska31,60-327poznań tel ,fax Kon to KBS.A.IIIO/Poznan Re dak cja Redaktornaczelny:EwaSuperczyńska Sekretarzredakcji:JoannaMarchewka Zespółredakcyjny:StanisławaŁowińska, TadeuszNowik Re kla my i ogło sze nia różnewariantyreklam(kolor okładka; odcienieszarości wewnątrznumeru); konkurencyjneceny(od150do1200zł); szerokikrągodbiorcówzwiązanychz oświatą Kon takt StanisławaŁowińska(tel ) JoannaMarchewka(tel ) Ko rek ta KrystynaKlimontowicz Autorzy tekstów MariaCywińska AlinaJaniszewska-Płaziak ElwiraJeglińska MagdalenaKamińska AldonaKubacka StanisławaŁowińska JoannaMarchewka RóżaPołeć SabinaSadecka KatarzynaTrojan WojciechWiecki ZbigniewWłodkowski Opra co wa nie gra ficz ne TomaszFilipionek Au to rzy gra fi ki NataliaBadowska-Wrzosek nauczycielkawspnr6wpoznaniu Druk ZakładPoligraficznyA.Frąckowiak ul.uniilubelskiej3,61-249poznań Redakcjazastrzegasobieprawoadiustacji i skracaniatekstóworazzmianytytułów. Materiałówniezamówionychniezwracamy. Zatreśćpłatnychogłoszeńnieodpowiadamy. Uczyć lepiej 4/2011 3

4 Globalnie i lokalnie Projektowane zmiany w kształceniu zawodowym Z listu Podsekretarza Stanu, Zbigniewa Włodkowskiego, do uczestników konferencji Europejska platforma kształcenia zawodowego, która odbyła się w ramach XV Targów Edukacyjnych w Poznaniu. W opracowanejprzezkomisjęeuropejską w marcui przyjętejw czerwcu2010r. przez szefów państwa i rządów UE, strategiigospodarczejnarzeczwzrostu,poprawykonkurencyjnościi zatrudnienia,zwanejstrategiąeuropa2020położonodużynacisknakształceniei szkolenie,którepowinno wspierać inteligentnyi zrównoważonyrozwójsprzyjającywłączeniuspołecznemu. Mając na uwadze wezwanie strategii Europa 2020 do zwiększenia atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego, w czerwcu2010r.komisjaeuropejskazaprezentowałaswojąwizjęprzyszłościedukacji zawodowejw postacikomunikatu Nowybodziecdoeuropejskiejwspółpracyw dziedzinie kształceniai szkoleniazawodowegosłużący wspieraniustrategiieuropa2020.zdaniem Komisji,kształceniei szkoleniezawodowema doodegraniadwojakąrolę:dostarczenienarzędzi, które pomogą Europie zaspokoić obecne i przyszłe zapotrzebowanie na wykwalifikowanychpracowników,a jednocześnieułatwiąwyjściez kryzysui zmniejszą jegoskutkispołeczne.topodwójnewyzwanie wymagapilnychreformzarównonapoziomieeuropejskim,jaki napoziomieposzczególnychpaństwczłonkowskichue.ponadto kwestiarozwijaniaumiejętnościw Europie jestszczególniepalącaw świetleglobalnego wyścigutalentóworazszybkiegorozwojusystemówkształceniai szkoleniaw rozwijającychsięgospodarkach,takichjakchiny,brazylialubindie. Ścieżkę kształcenia i szkolenia zawodowegowybieraw Europieśredniookoło50% uczniówszkółponadgimnazjalnych.sektor ten wymaga jednak modernizacji, która uczyniłabygobardziejatrakcyjnymi poprawiłajegojakość,takabyzapewniałonmłodymludziomzdobycieodpowiednichumiejętnościi kwalifikacjizawodowych,pozwalając im znaleźć odpowiadającą pracę, a dorosłymzapewniłmożliwośćuaktualnianiaichkwalifikacjiw ciągucałegożyciazawodowego. Za kluczowe wyzwania dla kształcenia zawodowegodoroku2020uznano: zapewnienieelastycznegodostępudoszkoleńi zdobywanianowychkwalifikacjina wszystkichetapachżycia, zagwarantowaniejaknajwyższejjakości kształceniai szkolenia, pobudzanie u uczniów kreatywnego, innowacyjnegoi przedsiębiorczegosposobu myślenia, promowaniemobilnościułatwiającejzdobywanie doświadczenia za granicą lub w innymsektorzegospodarki, zapewnieniewiększychmożliwościosobom znajdującymsięw niekorzystnejsytuacji, takim które przedwcześnie zakończyły naukę,o niskichkwalifikacjachi bezrobotnym;stądniezwykleistotnabędziewspółpracasektorówedukacjii rynkupracyna rzecz podnoszenia kwalifikacji ww. osób zwłaszczanaformachkursowych. W odpowiedzi na te wyzwania, jak i na zmieniającesięwymaganiakrajowegorynku pracy,ministerstwoedukacjinarodowejprzygotowałopropozycjezmianw ustawieo systemieoświaty,mającenacelumodernizację kształceniazawodowegow ramachsystemu oświaty. Celemzaprojektowanychzmianjestzwiększenieskutecznościi efektywnościsystemu kształcenia zawodowego i ustawicznego w kontekścieoczekiwańrynkupracy,poprzez: l.systemowepowiązanieszkolnictwazawodowegoz rynkiempracy,w tym: a)wdrożenie mechanizmu skłaniającego szkołydodostosowywaniaofertyedukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracyi oczekiwańpracodawców; b)uelastycznieniestrukturykształceniazawodowego i systemu potwierdzania kwalifikacji. 2.Zwiększenie dostępności i efektywności kształceniazawodowegoi zewnętrznepotwierdzaniejegoefektów,w tym: a)włączenieszkółzawodowychw system kształceniaustawicznegopoprzezkwalifikacyjnekursyzawodowe. Osiągnięciecelu,jakimjestuzyskaniewiększej skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego oraz zharmonizowaniegoz rynkiempracy,będziemożliwepoprzezwdrożenienastępującychrozwiązań: zmodyfikowanieklasyfikacjizawodówszkolnictwazawodowego,z uwzględnieniempodziałuzawodównakwalifikacjeoddzielnie potwierdzanew procesiekształcenia; wdrożenie zmodernizowanych podstaw programowychkształceniaw zawodach; konsolidację edukacji zawodowej i ustawicznej w centrach kształcenia zawodowegoi ustawicznego,ujednoliceniecyklu edukacyjnegow zasadniczejszkolezawodowejnarzeczkształceniatrzyletniegooraz umożliwienieosobomdorosłymuzupełnianiawykształceniaogólnegow elastycznej formule,z równoczesnymzagwarantowaniem możliwości nabywania kwalifikacji zawodowychw formachkursowych; ujednolicanie systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i otwarciegonaefektuczeniasięformalnego,pozaformalnegoi nieformalnego. Zapraszamwszystkichdowspółpracyprzy realizacjizadańzmierzającychdomodernizacjikształceniazawodowego,a w szczególnościdotworzeniakrajowychramkwalifikacji,budowaniasystemudoradztwazawodowego,tworzeniasiecicentrówkształcenia zawodowego i ustawicznego, korzystania z funduszystrukturalnych. Jestemprzekonany,żewszyscyz Państwa potrafiąokreślićswojemiejscew procesach restauracjiszkolnictwazawodowegoi przyczynićsiędotworzeniaprogramudoskonaleniaprocesówedukacjiprzedzawodowej,prozawodoweji zawodowej. Zapraszam wszystkich do współpracy i życzęsukcesów.organizatoromjubileuszowychxvtargówedukacyjnychgratulujęcennejinicjatywyorazżyczę,abykolejnepiętnastoleciabyłyrównieudane. Zbigniew Włodkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 4 Uczyć lepiej 4/2011

5 Dydaktyka Social media w dydaktyce możliwości i zagrożenia Ponad połowa użytkowników YouTube ma mniej niż 20 lat. Jeśli chcemy wiedzieć, co tak bardzo przyciąga uwagę naszych uczniów na portalach społecznościowych, to my również powinniśmy tam wejść i trochę posiedzieć. Uczyć lepiej 4/2011 P ortalspołecznościowyjestpojęciemze światainternetu,którejednakrazporaz pojawiasięw świecierealnym.media o tympiszą,ludzieo tymmówią,a młodzież uważa,żejeślikogośtamniema,tonieistnieje.przykładyportali,którenamz pewnością przychodzą do głowy, to Nasza Klasa (www.nk.pl)orazfacebook(www.facebook. com),gdyżsątoteraznajmodniejszesocial media (z ang.mediaopartenarelacjachspołecznych).wartojednakmiećświadomość,że takichportalijestwiele sąmniejlubbardziejznane,mniejlubbardziejspecjalistyczne i mniej lub bardziej lokalne. Najkrócej mówiąc,portalspołecznościowytoserwisinternetowy,któregogłównąfunkcjąjeststworzeniejakiejśformysiecispołecznejorazwspieraniekomunikacjimiędzyjejuczestnikami. Uważasię,żepierwszymportalemspołecznościowymbyłastronawww.classmates.com, amerykański odpowiednik polskiej Naszej Klasy,którypowstałjuż w 1995r.Najbardziej popularnymiobecniew Polsceportalamispołecznościowymi,pozawymienionymijuż,są naktórymmożnazamieścićkrótkiefilmy,www.fotka.pl portal zezdjęciamiamatorskimi,www.twitter.com i jegopolskiodpowiednikwww.blip.pl czyli siećmikroblogów(wpisyo długościok.150znaków),www.blogspot.comi inneserwisytworząceblogosferęorazwww.wikipedia.com encyklopediainternetowa,którąkażdymoże współtworzyći z którejwieluuczniówkorzystanacodzieńjakoźródławiedzy. Spacer po tych i innych portalach może namuświadomićróżnorodnośćspołeczności istniejących w internecie, a zarazem udowodnić,żekażdymożeznaleźćswojemiejsce w globalnejsieci.jeżelichcemyzatemwiedzieć,w jakiejprzestrzeniwirtualnejprzebywająnasiuczniowie,towartoorientowaćsię w specyficeserwisówspołecznościowych.staniemysięwtedydlanichdużobardziejkompetentnympartneremdorozmównatemat tego,coichautentycznieabsorbuje. Żadneliczbyniezastąpiądoświadczenia osobistego,jednakdanestatystycznepozwolą namdopełnićobraz.facebook.commajuż 500 mln użytkowników na świecie. Ponad 50%tychosóblogujesięcodziennienaportalu.Przeciętnyużytkownikma130znajo- mych,cojestdośćistotnąliczbą,jeśliwierzyć socjologom,żeprzeciętnaosobamaw swoim najszerszymkręguspołecznymokoło50osób w życiu realnym i ta liczba się zmniejsza wraz z wiekiem (po osiągnięciu apogeum w wieku20-25lat).coczwartyużytkownik StanachZjednoczonych,trzeciemiejscenaświeciecodo liczbyużytkownikówzajmujewielkabrytania (29 mln), a ósme należy do Francji (21 mln).polskaznajdujesięobecniena22.miejscu,zeswoimiprawie6mlnużytkowników. Statystykidotyczącepłcipokazują,żez polskiej wersji facebook. com korzysta trochę więcejkobiet(54%)niżmężczyzn,natomiast danenatematwiekuwskazują,że60%użytkownikówmamniejniż24lata,natomiast tylko1%liczyponad65lat. Z innychdanychciekawajestinformacja, że ponad połowa użytkowników portalu YouTubemamniejniż20lat,comożedowodzić obecności na nim uczniów, natomiast ponadpołowablogeróww serwisieblogspot. commajuż męża,żonęlubjestrodzicem,co możeświadczyćo tym,żewśródblogerówjest raczejmniejuczniów,a więcejosóbdorosłych (aczkolwiekwartoteż zauważyć,żepolscy blogerzyczęściejkorzystająz rodzimychplatform,któreniezostałyobjętetymistatystykami).blogspot.com jednaz wieluplatform liczyjuż181mlnblogównaświecie.żeby obejrzeć wszystkie filmy zamieszczone na którychtylko20%to filmy muzycznej), potrzeba byłoby ponad 1000lat.Wartojeszczewspomniećo tym,że polskawikipedialiczyponad800tys.artykułów i tym samym ma czwarte miejsce na świecie,poanglojęzycznej,niemieckojęzyczneji francuskojęzycznej,a także,że19%wikipedystówmawyższewykształcenie,a 4,4% szczycisiędoktoratem.przyczymprawie70% wikipedystów skupia się na znajdowaniu i poprawianiubłędów,a nienapisaniunowychartykułów. Portale społecznościowe są bardzo popularnewśródmłodzieży.jednymzesposobów na wyjaśnienie tego zjawiska jest teza, że użytkownicyinternetudzieląsięgeneralnie nadwiegrupy natych,którzyinternettraktująjakonarzędziei natych,dlaktórychjest onmiejscem.cipierwsibędąprzedewszystkimkorzystaćz sieci,abyznaleźćpotrzebne informacjelubwykonaćustaloneczynności (zapłacićrachunki,napisać ),cidrudzy z założeniamłodsii niepamiętającyczasów, gdyinternetuniebyło przebywają w sieci, czylipoprostuspędzajątamdużączęśćczasu. Jeżelizatemchcemypoznaćswoichuczniów i to,coichinteresuje,tomyrównieżpowinniśmydotegointernetuwejśći trochętam posiedzieć. RayOldenburgstworzyłpojęcieTrzeciego Miejsca(podomui szkole/pracy),w którym między innymi dzięki zniesieniu hierarchii możnatworzyćbardziejpartnerskierelacje, a takżeprzyjmowaćinnerolespołeczneniż w sytuacjach podległości wynikających z ustalonych norm bycia w rodzinie lub w pracy.zgodniez teoriąoldenburga,takimi miejscamisąnp.grupyharcerskie,wspólnoty religijne oraz bary, restauracje i inne publicznemiejsca.w oczywistysposóbnarzuca sięmożliwośćrozszerzeniawspomnianejteoriinacałąsferęwirtualnegożyciaspołecznego.torównieżwyjaśnia,dlaczegomłodzi ludzieczująsięw siecibezpieczniei mająpoczucie, że mogą dużo bardziej kontrolować sposób,w jakitworząsięichrelacjespołeczne. Młodychludziszczególniepociągazburzona lubodwróconahierarchiaspołecznaorazbrak autorytetów.w świeciewirtualnymdużobardziejlicząsiękompetencjeniżdoświadczenie lubstarszeństwo.toodwrócenieróldajemłodymludziomzłudzeniebyciadojrzalszyminiż sąorazotwieraprzednimiświatdecyzjii samodzielności,doktóregomogąniemiećdostępuw świecierealnym.kolokwialnerzecz ujmując,w interneciemłodzieżrządzi. Obecnośćw sieciniesiejednakzesobązagrożenia,o którychwartorozmawiaćz młodzieżą.w literaturzefachowejszerokoomawiasięzjawiskouzależnieniaodinternetu. Powstająklinikipomagająceograniczyćkontaktz tymmedium.ciekawe,żetoczęściej młodedziewczynyniżichkoledzymająproblemz nałogowąpotrzebąobecnościw sieci i tworzągrupywsparcia,abysięwyzwolićod natręctwaciągłegosprawdzaniaaktualizacji swoichznajomychnaportalu. Innymproblemem,corazszerzejanalizowanym,sąnarastającetrudnościz koncentracją.młodziludzieucząsiędziałaćwielowątkowo,zajmująsięwielomasprawami równocześnie,alebrakujeimumiejętności dłuższegoskupieniasięnajednejczynności. Wartoo tympamiętaćprzyplanowaniudla 5

6 Dydaktyka nichzajęć.kolejnymzagrożeniemjestcyberagresja.młodziludziełatwoulegajązłudzeniuanonimowościi pozwalająsobiena zachowania dużo bardziej agresywne niż w życiurealnym.innimłodzinatomiast sąofiaramitychzachowań.należyjednym i drugimuświadamiać,żenawetjeślidzieje siętozapośrednictwemkomputera,toemocje wynikające z takich nieprzyjemnych zdarzeńsąprawdziwe,gdyż podrugiejstronie elektronicznego medium siedzi prawdziwyczłowiek,z prawdziwymiuczuciami. Ważnąkwestią jestteżproblemposzanowaniaprywatnościwłasneji cudzej.młodzi ludzieniezawszezdająsobiesprawęz tego, żecokolwiekzamieścisię w internecie,pozostanietamjuż nazawszei żeniewszystkie zdjęciaz ichzabawi imprezbędądobrąwizytówkąw ichprzyszłym,dorosłymżyciu. Warto uwrażliwiać ich również na to, że umieszczaniezdjęć,filmówi innychtreści, któredotycząznajomych,musikoniecznieodbywać się za wyraźnym przyzwoleniem tychże. Istotnymzagrożeniemjestrównieżnieoficjalnaformarelacji,jakądorośliludzieutrzymująz młodzieżąw internecie.przyjęcieswojegouczniadogrona znajomych naportalu społecznościowym wiąże się zazwyczaj ze skróceniemdystansu,coniekonieczniebędzie miałopozytywnywpływnarelacjenauczyciel-uczeń.nieoznaczato,żenależyzaproszeniategotypuodrzucać,alewartopamiętać, żezapomocąodpowiednichustawieńmożna chronićswoichuczniówprzednadmierną wiedząnatematnaszegożyciaprywatnego.a siebiesamegoprzedkonsekwencjamizniesienia dystansu.istotnejestzatem,abyrozważnie korzystaćz portalispołecznościowychi niezapominaćo nauczycielskiejrolispołecznej.konsekwencjenierozsądnegoupublicznianiawłasnejprywatnościmogąbyćdużopoważniejszeniżkorzyściz tegopłynące.tezagrożenia nieoznaczają,żeportalispołecznościowych należysięobawiać.w relacjiz uczniamipolecamjednakprzyjęcierolistarszejsiostrylub starszegobratai stawianiekonkretnych,wyraźnychgranic. Rolą nauczyciela w przygotowaniu do życiawirtualnegojestpokazywanieuczniom, jakieinternetdajemożliwości,a takżerozmawianieo zagrożeniachpłynącychz sieci, bezstraszeniai zniechęcania. Portalespołecznościowemożnawykorzystać w realizacji programu nauczania. Wartozachęcaćuczniów,abynaportalach realizowali swoje projekty edukacyjne. Możnaprowadzićzajęciaw formiee-learningu,wykorzystywaćkanałynayoutube, tworzyćblogitematyczneczyteżzaproponowaćwyszukiwaniebłędóww Wikipedii. Trzebapamiętaćteż,żeportaleodgrywają niewątpliwiedużąrolęintegrującągrupę wystarczy stworzyć odpowiedni profil dladanejklasy,zamkniętyprzedinnymi użytkownikami. Jeżelichcemyw dzisiejszychczasachznaleźćmłodychludzi,tonapewnopowinniśmyichszukaćw internecie.onitamsiedzą, pracują,tworzą,zakochująsię,odkochują, zasypiająi budząsię,a przedewszystkim dojrzewają.zachęcamdorozważnychkrokówpościeżkach,którechociażtrochępowinniśmy poznać, zanim tam zaprowadzimynaszychuczniów.a możetooninas zaprowadzą? (materiał z konferencji: Technologie informacyjno-komunikacyjne w dydaktyce szkolnej, XV Targi Edukacyjne w Poznaniu) Maria Cywińska socjolog internetu, doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizuje się w tematyce social media, blogerka (www.cywinska.pl) Klucz do rozumienia nowej generacji Do szkół trafia generacja wychowana na multimediach. Czytanie lektur to tylko jeden z problemów w dobie cyfrowej rewolucji. Godziny spędzane w sieci komputerowej tworzą nowe wzory odbioru rzeczywistości. O statniraportbibliotekinarodowej,z któregonajoględniejwynika,żepolacyksiążeknieczytają,skłoniniejednegopolonistędorefleksjio swoichuczniach,żez roku narokcoraztrudniejichzachęcićdosięgania polektury.książki,będącewspólnymintelektualnymdoświadczeniemtrzydziesto-,czterdziestolatków,dzisiajniebudzążadnychemocji.oczywiście,natenstanrzeczyskładasię wieleczynników,a o uproszczonesądyzawsze łatwo.znalezienieprzyczynmożeokazaćsię połowąsukcesuw rozwiązaniuproblemuczytelnictwa.zamiastjednakzałamywaćręce, warto przyjrzeć się tym zjawiskom, które mająwpływnazmianyw sposobiemyślenia młodychludzi. Do naszych szkół wchodzą roczniki urodzone w latach osiemdziesiątych, którym światodurodzeniakojarzysięz komputerem, komórkąi innymimultimediami,stałymdostępemdointernetu.markprenskyokreślił młodepokoleniejako cyfrowychtubylców i przeciwstawiłich cyfrowymimigrantom, pokazującróżnicew zachowaniu,myśleniu i funkcjonowaniuw społeczeństwiedwóch pokoleń.¹autorpodajekonkretneliczby:jego studenciprzeznaczaliokoło10000godzinna grykomputerowe,20 000naoglądanietelewizji,10 000narozmowytelefoniczne a zaledwie5000godzinnaczytanieksiążek.w takiejsytuacjitomultimediabudująosobowość młodychludzia nieliteratura. Digitalniimigranci (nauczyciele)sąw trudnejsytuacji,bo musząnietylkouczyćsięnowego,cyfrowego języka,bydotrzymaćkrokuswoimuczniom, alei całkowicieprzeformatowaćswójsposób myślenia. Kluczemdorozumienianowejgeneracjisą zmiany,jakiezachodząw mózgu.mózgwrzuconydocyfrowejdżunglidostosowujesiędo zmieniającego się środowiska. Jedną z jego najważniejszychcechjestplastyczność,czyli umiejętność uczenia się w każdej sytuacji. A internetkształtujenaszmózgi zmieniago. NicolasCarr,badającaktywnośćmózguużytkownikówsiecirezonansemmagnetycznym, stwierdził, że Pięć godzin wystarczyło, by przeprogramować mózgi ² (u osób, które nigdyniekorzystałyz internetu).podejmowanezadaniazostawiajątrwałyśladw sieci neuronalneji tworząnowewzoryzachowań orazodbiorurzeczywistości.badanianeurobiologów,psychologów,pedagogówetc.pokazują,żepracaw sieciwymagaspecyficznych umiejętności i tesąrozwijane,natomiast inne,niewykorzystywane zanikają.wobec zalewuinformacjiinternauciprzerzucająkolejnestrony,podejmującszybkiedecyzje.ponadto żaden użytkownik nie jest w stanie przetworzyćtyluwiadomości,coprowadzido powierzchownego,pobieżnegokontaktuz tekstem, często bez selekcji. Dodajmy do tego wszystkieinnemożliwości,któreoferujeużytkownikowiinternet ciągłepodłączaniesię doaplikacji, e,spotkanianatwitterze, SMS-y.Jesteśmyw ciągłejgotowości,abyna bieżącośledzićwirtualneżycietowarzyskie. Ten umysłowyaerobik jakpiszen.carr 6 Uczyć lepiej 4/2011

7 Dydaktyka niesprzyjakoncentracji.dlatego digitalni tubylcy nastawienisąnakrótkotrwałykontaktz tekstem,naprzetwarzanieinformacji pochodzącejz różnychźródeł,eksperymentowaniei zabawęz nowymimediami,a coza tymidziew parze:krótkotrwałeuczeniesię, preferowanieobrazui dźwięku oczywiście pochodzącychz mediów.inaczejnatomiast myślimy,czytającksiążkę którawymagaod naslinearnego,uporządkowanegośledzenia tekstuorazkoncentracji.wartozaznaczyć,że informacjazdobytaw sieciniczymnieróżni sięodtejksiążkowej pozaciągłymrozproszeniemuwagi.oczywiście,wpływanato, jak i co uczniowie czytają. Jacek Dukaj zauważył,żenanaszychoczachpowstajenowy typliteratury:narracjęcechujefragmentarycznośćorazsymultaniczność.krótkomówiąc książkamożestaćsiębestsellerem,jeśli akcjarozgrywasięw ciąglezmieniającejsię scenerii,przerzucazainteresowanienakolejnychbohateróww równoległymczasiei miejscu jakbyużytkownikksiążkiłączyłsięz hiperlinkami 3.Młodyczytelnikczytaasocjacyjnie,małymidawkami,któreniemusząsię łączyćlogicznie aletakichksiążekniema w kanonielektur.większośćz nichnapisali przecież cyfrowiimigranci dla cyfrowych imigrantów.w tejsytuacjitrudnosiędziwić naszymuczniom,żemająproblemyz czytaniemlektur,tesązadługie,wymagająsku- pienia,śledzenialosówbohaterówi opisów przyrody a towszystkojestniezgodnez ich przyzwyczajeniami. Powyższespostrzeżeniapotwierdzaanaliza wynikówegzaminówhumanistycznychoraz raportpisaz 2009r.Dostrzegamy,żeuczniowiedobrzeopanowaliumiejętnośćrozwiązywania testów i zadań krótkiej odpowiedzi, związanychz czytaniemzezrozumieniem, natomiastdłuższezadaniaotwartestanowią dlanichdużewyzwanieintelektualne,bonie tylko wymagają zastosowania wiedzy w praktyce,alei zatrzymaniasięnadzadaniemorazkoncentracji. Takwięcw szkolestająwobecsiebieludzie, którzycałkieminaczejodbierająświat.tempo technologicznychzmianpowoduje,żeniejesteśmyw stanietakszybkoprzeskoczyćna nowytormyślenia.a dzisiejsi cyfrowitubylcy zapewnejużzakilkanaścielatstaną wobeczaskakującychcyfrowychzjawisk,którychniezrozumieją.historiapowtarzasię Ludzkośćprzeżyłakilkamedialnychrewolucji,zakażdymrazemuczącsięczegośnowego i ciekawego alei tracącwiele.kiedypojawił sięalfabetfonetyczny,oderwałludziodsiebie, spowodował,żezanurzeniw świeciedźwięków,spotkań,wydarzeń,pamięcizaczęlirozpraszaćsię,nieprzewidując,żeopowiadany do tej pory świat przestanie istnieć. Mowa byładziałaniem,wymagałaspontanicznych reakcji,żywejrelacjiz wydarzeńspołecznego życia.drukgutenbergaz koleizalałświatinformacją alewytwarzanienamasowąskalę powtarzalnychelementówspowodowało,że wiedzastałasiędostępna,taniai zgubiono gdzieśindywidualność,i niepowtarzalność. Czytanieliteraturytotylkojedenz problemóww dobiecyfrowejrewolucji.trudnojednakwyobrazićsobieświatbezkomputerów, brakumiejętnościkorzystaniaz narzędziinformacyjno-komunikacyjnychtraktowanejest dzisiajjakorodzajwykluczeniaspołecznego. Jakzatemuczyćmłodepokoleniekoncentracji, wewnętrznego spokoju, a także takich umiejętności,którezdecydowałyo przetrwaniunaszegogatunku,czyliselekcjonowania informacji,twórczegoprzetwarzaniaorazracjonalnegokorzystaniaz multimediów?nauczycielstajebezradnywobecumysłudziecka, które większą część nocy spędza na grach komputerowychi przemierzaniuwirtualnych światów. 1 Marc Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants (online, ) 2 Nicholas Carr, Co internet robi nam z mózgu (w:) Gazeta Wyborcza nr 141/ Jacek Dukaj, Za długie, nie przeczytam [w:] Tygodnik Powszechny nr 34 (3189) Alina Płaziak-Janiszewska nauczyciel konsultant ds. nauczania języka polskiego i etyki ODN w Poznaniu Refleksje nauczyciela geografii i turysty Nowa teoria klasy próżniaczej W czasach, kiedy podróżowanie po świecie stało się czymś powszechnym, koniecznością jest znajomość różnic kulturowych. To zadanie m.in. dla geografii, bo podróże kształcą, ale dobrze wykształconych. J akonauczycielz kilkunastoletnimstażem zadawałem sobie pytania o sens i potrzebęnauczaniageografii.odpowiedzi znajduję w pragmatyzmie mojego przedmiotu.geografiapozwalałatwiejfunkcjonowaćw świecie,łatwiejgorozumieć,szczególniewtedy,kiedypodróżując,stajemywobec ludzii kultur,którychnieznamyi niezawsze rozumiemy. Kiedyporazpierwszyukazałasięw roku 1899książkaThorsteinaVeblena Teoriaklasy próżniaczej,wywołałaburzęi zainspirowała wielu socjologów do innego spojrzenia na ludzkiezachowania.autor,amerykaninnorweskiego pochodzenia, wskazał na wielką siłę, jaką jest w pewnych kręgach ostentacyjnakonsumpcja.teoriamiałasilnywpływ naświatowąnaukęszczególniew połowiexx Uczyć lepiej 4/2011 wieku.wróciłapotemw niecozmienionejpostaci,będącsposobemwyjaśnieniawielkiego społecznegofenomenu,jakimjestwspółczesnaturystyka.takpowstałakolejnaważna książka Turysta,nowateoriaklasypróżniaczej DeanaMacCannella.Jestonapróbą odpowiedzinapytanie:dlaczegoturystyka stałasiętakważnączęściąnaszegożycia,częstotakżenajważniejszączęściągospodarki narodowej wielu krajów? Dla nauczyciela geografiiksiążkatajestważnarównieżz innego względu stawia na nowo pytanie, które wielokrotnie sobie zadawałem: po co uczyćsięgeografii? Pytanie jest z pozoru banalne, a odpowiedźwydajesięprosta.takprosta,jakodpowiedzinapytaniao potrzebęuczeniasię innych przedmiotów. Spór o pozycję poszczególnych dyscyplin (o tron królowej nauk) jest klasycznym przykładem sporu akademickiego. I wcale nie chcę udowadniać, że geografia jest najważniejsza. Problemhierarchiinaukjestpozorny,boznalezieniejedynejodpowiedzi,a nawetpewnego rodzajukompromisu,stajesięniemożliwe. A możew tymsporzepowinniśmysięskupićnietylenarandzeposzczególnychprzedmiotów,conaichpraktyczności. Wcodziennejdydaktyceczęstoodczuwam rozdarcie pomiędzy szkolnymi wymogami mojegoprzedmiotu.rozdarciepomiędzyciekawościąa pragmatyzmem.nauczaniegeografiimasenswtedy,kiedyuczysięrzeczypotrzebnych,ważnych,a równocześnieciekawych. Skłamałbym, gdybym napisał, że wszystkiezagadnieniaw tejdziedziniesądla mnie ciekawe. A czy są potrzebne? To tak, jakbyzapytać,czywszystkimnamw życiu przydadzą się całki albo wiedza o mejozie, laktozieitp.czasamirzeczypraktycznesącie- 7

8 Dydaktyka kawe,lecznieu wszystkichwzbudzająentuzjazm.jestjednaktakaczęśćgeografii,która prawiewszystkimwydajesięciekawa,i bezdyskusyjniepraktyczna togeografiaregionalna,czylinaukao krajachi miastach.kiedyśtendziałbyłkwintesencjągeografii.to jakiśparadoks,żew czasach,w którychniewielumogłosobiepozwolićnapodróżowanie, a samapodróżtrwaładługoi zwyklebyła męcząca,w szkołachuczonowięcejo tychinnychświatach.z czasempodróżowaniestało sięwręczelementemnauczania(coprawda elit),a relacjez podróżytrafiałyprawiedo wszystkichpoprzezopowieści,literaturępodróżniczączychoćbypodręcznikigeografii. Dzisiejszageografiaszkolnastałasię unaukowiona,aleprzeztomniejciekawai mniej praktyczna.a światsięzmienia. Tenświatjestcorazbardziejmobilnyi zróżnicowany.ludziespotykająsięzesobączęściej bądźtow przestrzenirealnej,bądźtowirtualnej.nawetbarierajęzykowaprzestajebyć trudnoprzekraczalnąprzeszkodą.natomiast corazwiększymproblememstajesiębariera kulturowa.toniejesttylkokwestianaszej nieznajomościzwyczajówdanegokraju.to jestprzedewszystkimkwestianieznajomości zachowańwynikającychz bogatychzasobów kulturowych. Przybliżmy to na kilku przykładachz kręgukulturowego,któryjestczęsto odwiedzanyprzezpolskichturystów,z kręgu islamskiego.to,codostrzegalne,czylinaprzykładstroje,kulinariabudząnasząciekawość i zwykleautentyczneżyczliwezainteresowanie.trudniejnamjednakzrozumiećzachowania.chociażbyzwiązanez zakupami.częstoczujemysięoszukaniprzezsprzedawców. A tocenabyłazawysoka,a tosrebrnabiżuteriaokazałasięmałosrebrna.aleprzecieżna takącenęw trakcienegocjacjiprzystaliśmy, a sprzedawcamówił,żeto srebroberberyjskie,cokolwiekmiałobytoznaczyć.w przekonaniu miejscowego sprzedawcy nie ma w tym żadnego oszustwa. W tamtych realiachtonormalneregułyhandlu. A jak mogą wyglądać same negocjacje? Sprzedawcaczęstozbliżasiędonasnaodległość,któranasrazi,częstonawetnasdotyka. Niektórzymogąbyćtymzaskoczeni,nawet zdegustowani. Trzeba jednak pamiętać, że w tejkulturzeinaczejniżw naszejpostrzega siędystans,jakijestkoniecznyw trakcienawiązywaniarelacjiw różnychprzestrzeniach. EdwardHallw świetnejksiążce Ukrytywymiar,opisującejwpływprzestrzeninażycie i zachowanialudzi,wskazujenaodmienne poczucie przestrzeni w różnych kulturach. W kręguislamskim,w przestrzenipublicznej, czylinaprzykładnasuku(targu)dystans,tak zwanyosobniczy,jestzdecydowaniemniejszy niżakceptowanyprzezprzedstawicielinaszej kultury. Ale nie oznacza to (przynajmniej Komunikacja społeczna zwykle) żadnych złych zamiarów. W przestrzeniprywatnej,naprzykładw domudystanstenzwiększasię,dotykanieczymałaodległośćmiędzyrozmówcaminiejestjużakceptowana. Te przykłady pokazują, jak trudne może byćpodróżowanie,jeślijestsięwyposażonym tylko w informacje o wielkości populacji w danymkraju,klimacie,produkcjidaktyli czynajwiększychmiastach.któraz tychinformacjijestdlaturystypraktyczna?sąpotrzebne,bobeznichwidzielibyśmytopaństwobezodpowiedniego,szerszegokontekstu. Oprócztegoważnajestwiedzao religii,zwyczajach,zachowaniach,o szerokopojętejkulturze.byłobyźle,gdybyjedynymźródłeminformacjio kulturzeróżnychkrajówbyłyfolderyturystyczne. Podróżowaniewymagawiedzy.Oddawna wyznajęzasadę,że podróżekształcą,alewykształconych. W jakim stopniu geografia w szkolewyposażaucznióww tępotrzebną cząstkęwiedzy?turystykajestjużnajważniejszym działem gospodarki w wielu krajach,a współczesnyczłowiekjestw dużym stopniu turystą. Geografia musi te fakty uwzględniaćw pełniejszysposób,zwracając szczególnąuwagęnaszerokopojętykontekst kulturowy. Wojciech Wiecki doradca metodyczny w ODN w Poznaniu, nauczyciel geografii w I LO w Poznaniu Kulturoznawca na tropach internetowego chamstwa W powszechnym przekonaniu komunikowanie się poprzez internet sprzyja nadużywaniu wulgaryzmów. Co mówią na ten temat badania? Czy pedagog może uchronić młodych użytkowników sieci przed brzydką mową? P oziomkulturyjęzyka,którymposługują sięmłodzipolacy,zarównow prywatnychkontaktachmiędzysobąorazz dorosłymi,jaki naforumpublicznym,budzinie oddziśzaniepokojenie.dotykaononietylko profesjonalnychpedagogów,aletakżeosoby, któreczująsięzobligowanedopełnieniafunkcjiwychowawczychniezawodowo.niepokój ten często potęguje się wskutek zetknięcia z nowymtechnologiamimedialnymii ichspecyficznymjęzykiem.jakzauważazezgrozą posełkazimierzsmoliński,członekzespołu Parlamentarnegods.PromocjiWolnościPrzekazui PoszanowaniaZasadDialoguSpołecznego:Fora internetowe pełne są dziś wulgaryzmów. Mimo że wiele osób chciałoby prowadzić normalny dialog, część internautów pod przykrywką anonimowości próbuje uzewnętrzniać swoje frustracje: obrażają innych czy używają słów wulgarnych (...). Poseł dodaje jednak optymistycznie: Te same treści przekazywać można przecież bez użycia słów nieparlamentarnych, prawda? I do tego zmierzamy (...). Wierzę, że większość stanie po naszej stronie barykady i powie stop wulgaryzmom w internecie. Fora internetowe sprzyjają skrótowości myślenia i przekazu (...). Tacy ludzie przestają między sobą normalnie rozmawiać, przestają formułować pełne zdania. Wszystko co robią, robią na skróty, dlatego też mają potem problemy z właściwym wysławianiem się, a co za tym idzie ze znalezieniem pracy. My działamy w interesie tych młodych ludzi, chcemy, aby w internecie posługiwali się oni normalnym, kulturalnym językiem¹. Podobnepostulatyograniczaniaswobodywypowiedziw interneciepowracająregularnie dodyskursupublicznego,rozbijającsięjednak o braktechnicznychmożliwościwdrożenia w przestrzenitegomediumskutecznychcenzorskichrozwiązań,a takżeo niepokojąceskojarzeniaz ustrojemsłusznieminionym. 8 Uczyć lepiej 4/2011

Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2009 2010 ISSN 1641-5825

Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2009 2010 ISSN 1641-5825 Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2009 2010 ISSN 1641-5825 Praca konkursowa Weroniki Urbańskiej Od redakcji R efleksja to nieodłączny element pracy każdego nauczyciela. Bez spojrzenia

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska Metoda projektów Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji. Szanowni Państwo!

Od Redakcji. Szanowni Państwo! Od Redakcji Szanowni Państwo! Wielość zmian, które dokonują się w systemie oświaty, ich zasięg, głębokość, wymaga od nauczyciela dużej wiedzy, zaangażowania i czasu. I właśnie ten ciągły brak czasu często

Bardziej szczegółowo

SZANSĄ INNOWACYJNEJ EDUKACJI POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ

SZANSĄ INNOWACYJNEJ EDUKACJI POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ D o b r e p r a k t y k i p e d a g o g i c z n e SZANSĄ INNOWACYJNEJ EDUKACJI POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ D o r o t y P o d g ó r s k ie j-ja c h n ik ŁÓDŹ 2012 Recenzenci: prof. dr hab. Irena Adamek, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z badania Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013 Koordynator badania: Kamil Sijko Redakcja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Okoński / Karol Gliszczyński (red.) Kierunki humanistyczne i społeczne Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wobec digitalizacji

Krzysztof Okoński / Karol Gliszczyński (red.) Kierunki humanistyczne i społeczne Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wobec digitalizacji Krzysztof Okoński / Karol Gliszczyński (red.) Kierunki humanistyczne i społeczne Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wobec digitalizacji Studium wybranych inicjatyw Krzysztof Okoński / Karol Gliszczyński

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH Janusz Gałasiewicz WYKORZYSTANIE INTERNETU W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH Wstęp Nie sposób dzisiaj wyobrazić sobie kształcenia bez komputera. Wydawnictwa, przemysł, producenci sprzętu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Nr projektu 502647-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Produkt Nr: 4 Lipiec 2011 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

JAKICH PILNYCH ZMIAN POTRZEBUJE POLSKA SZKOŁA?

JAKICH PILNYCH ZMIAN POTRZEBUJE POLSKA SZKOŁA? 1 JAKICH PILNYCH ZMIAN POTRZEBUJE POLSKA SZKOŁA? PROPOZYCJE EKSPERTÓW Publikacja zbiorowa (red. Lechosław Hojnacki, Marcin Polak) Warszawa 2013 2 JAKICH PILNYCH ZMIAN POTRZEBUJE POLSKA SZKOŁA? PROPOZYCJE

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym

Bardziej szczegółowo

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3 SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, We wstępnych słowach do bieżącego wydania pisma nie sposób pominąć tematu ACTA i nie wspomnieć o ruchu, który powstał w wyniku ujawnienia kontrowersji

Bardziej szczegółowo

.edu. Kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Nr 3/2014

.edu. Kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Nr 3/2014 .edu Kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji Nr 3/2014 Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji www.rcre.opolskie.pl, kontakt@rcre.opolskie.pl 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel.: +48774579895, fax:

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej.

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. dr hab. Zbigniew Osiński UMCS w Lublinie Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. Szybki postęp technologiczny i techniczny zwany rewolucją informacyjną, który w naszym

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

AD REM I/2008. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187

AD REM I/2008. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 AD REM I/2008 Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 14 1 AD REM I/2008 ISSN 1733-4187 Wydawca: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 3 wrzesień 2013

Czasopismo dla nauczycieli nr 3 wrzesień 2013 Czasopismo dla nauczycieli nr 3 wrzesień 2013 [ rada programowa ] Anna Atłas, dyrektor programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przewodnicząca rady programowej Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

Internet moja przyszłość

Internet moja przyszłość Internet moja przyszłość Wykorzystanie technologii informatycznych we własnym rozwoju Andrzej Wodecki E-learning szansą na dobrą edukację dla mieszkańców wsi Krzysztof Markiewicz Internet a niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA CZASOPISMO S O DLA NA UC ZY CIE LI Nr 6 CZERWIEC 2014 758 (LXIX) indeks 38514X CENA 19,50 ZŁ (w tym 5% VAT) Montessori w szkole Prezenty dla Taty 3 plakaty Savoir-vivre dla najmłodszych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA, CZYLI ŻYCIE TU I TERAZ ANNA BRZEZIŃSKA SPECJALNIE DLA NAS

SZKOŁA, CZYLI ŻYCIE TU I TERAZ ANNA BRZEZIŃSKA SPECJALNIE DLA NAS NR 1(42)/2014 CENA 18 ZŁ (W TYM 5% VAT) INDEKS 382469 ISSN 1731-836X ANNA BRZEZIŃSKA SPECJALNIE DLA NAS KURS ON-LINE: SZEŚCIOLATEK W SZKOLE DLACZEGO WZROK NIE LUBI TEKSTU SAMOOKALECZENIA, CZYLI RANY NA

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA ŁÓDŹ 2012 Organizatorzy konferencji: Sponsor główny: Patronat naukowy: Patronat medialny: Partner wspierający: MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Języki Obce w Szkole TIK. Tekst literacki w podejściu zadaniowym Strategie uczenia się. CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 3/2011.

Języki Obce w Szkole TIK. Tekst literacki w podejściu zadaniowym Strategie uczenia się. CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 3/2011. CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 3/2011 Języki Obce w Szkole W numerze: TIK a także: Tekst literacki w podejściu zadaniowym Strategie uczenia się Spis treści Autonomia uczenia się Agnieszka Pawłowska

Bardziej szczegółowo

NaTemat: Chcemy czytać bez limitów!. Księgarnia Legimi apeluje o pomoc we wprowadzaniu cyfrowej rewolucji

NaTemat: Chcemy czytać bez limitów!. Księgarnia Legimi apeluje o pomoc we wprowadzaniu cyfrowej rewolucji od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejne wydanie naszego dwumiesięcznika, już ostatnie w tym roku kalendarzowym. Mam nadzieję, że zbliżający się czas podsumowań

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo