Informacje NiceSport.pl NiceSport.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje NiceSport.pl NiceSport.pl"

Transkrypt

1

2 Informacje NiceSport.pl jest nowym ogólnosportowym portalem internetowym. Wykorzystuj¹c potencja³, mo liwoœci, a tak e braki rynku, w kwietniu 2010 roku wyszliœmy z nowym produktem, którego celem jest osi¹gniêcie pozycji lidera wœród internetowych wydawnictw sportowych. NiceSport.pl to prawie 200 dziennikarzy, fotoreporterów, a tak e specjalistów i ekspertów komentuj¹cych bie ¹ce wydarzenia na polskich i œwiatowych arenach sportowych. Ekspertami portalu s¹ miêdzy innymi sportowcy i trenerzy: Leszek Blanik, Jaros³aw Hampel, ukasz Paw³owski i Marek Cieœlak, a tak e dziennikarze telewizyjni: ukasz Benz, Piotr Olkowicz. Dziêki wspó³pracy z Polsk¹ Agencj¹ Prasow¹ oraz agencjami fotograficznymi dysponujemy najszybszymi i najwa niejszymi informacjami, wzbogaconymi o ciekawe fotografie. Jesteúmy przekonan,i ýe NiceSport.pl stanie siæ w niedùugim czasie witrynà opiniotwórczà, przekazujàc¹ w sposób rzetelny najciekawsze wiadomoúci ze úwiata sportu. Jednak informacje sportowe to dopiero poczàtek. W marcu 2011 uruchomiliúmy wersjæ 2.0, która w sposób jeszcze bardziej skoordynowany ma trafiã do naszych czytelników. W niedalekiej przyszùoúci planujemy rozbudowaã portal o kolejne rozwi¹zania, wœród których znajd¹ siê: - blogi prowadzone przez sportowców,ekspertów i dziennikarzy, a takýe kibiców - relacje live - bardziej przejrzyste oraz dokùadniejsze niý dotychczas - wersja mobilna, kompatybilna z z telefonami komórkowymi Integraln¹ czêœci¹ portalu jest sklep internetowy, który docelowo ma staæ siê najwiêkszym miejscem dystrybucji nie tylko gad etów sportowych, lecz tak e produktów firm sponsoruj¹cych sport.

3 Promocja portalu Portal NiceSport.pl oficjalnie ruszy³ 1 kwietnia 2010 roku, w trakcie pó³tora roku zyskuj¹c du ¹ grupê sta³ych czytelników. Ca³y czas kontynuowana jest kampania promocyjna - reklama portalu pojawi³a siê m.in. na wielu meczach pi³karskiej Ekstraklasy, Koszykarskiej Tauron Basket Lidze, siatkarskiej PlusLidze, a tak e wielu imprezach sportowych (w tym turnieju siatkówki pla owej FIVB World Tour), transmitowanych przez telewizje Canal+, Polsat Sport, TVP Sport i innych. Sta³a reklama NiceSport.pl obecna jest na wielu obiektach sportowych, dziêki wspó³pracy portalu z klubami sportowymi (m.in. Unibax Toruñ, Delecta Bydgoszcz, RKM Rybnik i inne). Nawi¹zaliœmy równie sta³¹ wspó³pracê ze stacj¹ Canal+ przy realizacji zawodów z cyklu Speedway Grand Prix, podczas których widoczne s¹ reklamy portalu. Nie zapominamy o reklamie, sta³ej promocji portalu poprzez najpopularniejsze serwisy spo³ecznoœciowe (Facebook, Twitter, Blip), poprzez które chcemy zbudowaæ sta³¹ grupê odbiorców, która bezpoœrednio na swoje konta otrzymywaæ bêdzie skróty najwa niejszych informacji pojawiaj¹cych siê w NiceSport.pl. Dlaczego warto byæ z nami? - niezwykle atrakcyjne pakiety reklamowe w promocyjnych cenach - szeroka promocja portalu podczas wielu imprez sportowych - sta³a wspó³praca i reklama portalu w bran owych magazynach sportowych - zni ki przy kolejnych kampaniach realizowanych w serwisie NiceSport.pl!

4 Target Z przeprowadzonych badañ wynika, ýe uýytkownikami serwisów sportowych sà mæýczyêni (62%), kobiety (38%), úrednia wieku: (31%), (30%), 7-24 (26%), wyksztaùcenie: úrednie (41%), wyýsze (33%), codziennie korzystajàcy z internetu (82%). Badania ARC Rynek i Media (Sponsoring Monitor 2008/2009) pokazujà, ýe Internet staù siæ drugim po Telewizji êródùem pozyskiwania informacji sportowych i co najwaýniejsze liczba uýytkowników stale roúnie. Statystyki portalu

5 Dlaczego my? Jesteœmy m³odym, ambitnym zespo³em, który ka dego dnia szuka nowych rozwi¹zañ, tak by zarówno nasi kontrahenci jak i czytelnicy czuli siê komfortowo. Systematycznie budujemy zaufanie w œwiecie sportów, czêsto uczestnicz¹c oraz tworz¹c imprezy rang mistrzowskich. My nie koloryzujemy rzeczywistoœci. Przedstawione przez nas statystyki s¹ wyci¹giem liczb z cenionych przez firmy Google Analitycs. Zwracamy na to uwagê, gdy tym samym nie zawy amy swoich danych, przedstawiamy je zgodnie z przyjêtymi normami, tak by Pañstwo jak i my, mogli operowaæ tymi samymi miarami. W tym momencie nale y dodaæ, i wed³ug statystyk zliczaj¹cych faktyczny ruch na naszej witrynie, liczba ods³on w miesi¹cu jest o wiele wy sza ni ta przez nas przedstawiona i na chwilê obecn¹ wynosi ona: Ju nied³ugo portal NiceSport.pl nie bêdzie jedynym wydawnictwem One Sport Media. W przeci¹gu kilku miesiêcy œwiat³o dzienne ujrzy bowiem nowy projekt - czasopismo internetowe, które w pe³ni poœwiêcone bêdzie sportowi. W nim czytelnicy bêd¹ mogli ujrzeæ specjalnie przygotowane publikacje oraz wywiady z najwa niejszymi osobistoœciami w œwiecie sportu. Oprócz g³ównych dyscyplin - takich jak pi³ka no na, siatkówka, u el - kibice bêd¹ mieli okazjê do poznania tajników snookera, wioœlarstwa czy te futbolu amerykañskiego. Nowe czasopismo to równie przygotowywane przez nas Skarby Kibica polskich najwa niejszych lig oraz propagowanie zdrowego stylu ycia. Zaufa³o nam ju wielu, ZAUFAJ I TY!

6 Miejsca reklamowe

7 Cennik Caùy serwis - reklama na wszystkich podstronach portalu Strona Gùówna - reklama tylko na stronie gùównej Wybrany dziaù - reklama tylko w wybranym dziale PW - pod boksami z wiadomoœciami Wszystkie ceny s¹ cenami netto w polskich z³otych

8 Podsumowanie Jesteœmy przekonani, e wspó³praca z NiceSport.pl bêdzie doskona³ym uzupe³nieniem obecnoœci Pañstwa firmy w sporcie, a zarazem œwietnym wzmocnieniem komunikacji. Bardzo atrakcyjne pakiety reklamowe, przy niezwykle intensywnej promocji portalu oraz ambitnych planach rozwoju gwarantuj¹ powodzenie przeprowadzonej kampanii reklamowej! Oczywiœcie jesteœmy otwarci na Pañstwa sugestie, z pewnoœci¹ dopasujemy nasz¹ ofertê do Pañstwa oczekiwañ. Istnieje równie mo liwoœæ organizacji wspólnych akcji, konkursów, czy te nawi¹zania wspó³pracy barterowej. Zachêcamy do skorzystania z oferty i rozpoczêcia wspó³pracy! Kontakt: Dzia³ Sprzeda y - jesteœmy do Pañstwa dyspozycji niemal e przez 24 godziny 7 dni w tygodniu Jakub Michalski Karol Lejman

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7.

RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7. sektor: media 26 marzec 2002 r. RAPORT analityczny mo e byæ znacz¹c¹ spó³ka medialn¹ w Europie Œrodkowej jest licz¹cym siê holdingiem medialnym w Polsce. Poprzez planowane akwizycje w wysokoœci oko³o 1,5

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³ Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 4 (92), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby

Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby Katowice 2011 KOMITET WYDAWNICZY: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek)

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek) Program VIII KONGRESU INFOTELA Komunikacja elektroniczna technologie i us³ugi: mobilnoœæ, cyfryzacja, kontent, multimedia 3 6 czerwca 2009 r. Hotel ASTOR JASTRZÊBIA GÓRA 3 czerwca (œroda) 15.00 19.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Portfolio. marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES. www.duonet.eu Tarnów

Portfolio. marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES. www.duonet.eu Tarnów 2010 Portfolio marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES www.duonet.eu Tarnów Nasze portfolio Identyfikacja wizualna 1 Identyfikacja wizualna realizacje 2 Identyfikacja wizualna realizacje cd. 3 Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r.

Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r. Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r. 9 wrzeœnia 2004 1 Konsumenci on-line Pomimo wci¹ wysokich kosztów dostêpu liczba polskich u ytkowników internetu wzrasta od kilku lat. Pierwsza po³owa

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telewizja INDEKS 345237 numer 4 (104), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7 Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7 Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY SPIS TREŒCI INDEKS 345237 numer 1 (97), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2008 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul.

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla sponsorów

Prezentacja dla sponsorów FUNDACJA MARATON WARSZAWSKI 2012 Prezentacja dla sponsorów Przed ponad 30 laty grupka zapale ców wymy- li a, eby w Warszawie zorganizowa bieg marato ski otwarty dla zawodowców i amatorów. W efekcie ich

Bardziej szczegółowo

Amadeus Polska Sp. z o.o.

Amadeus Polska Sp. z o.o. Amadeus Polska Sp. z o.o. Your technology partner Broszura informacyjna Spis treœci 1. Wstêp Zainspiruj siê 1 2. Historia dzia³alnoœci w Polsce i na œwiecie 3 3. Amadeus - Your technology partner 8 a.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI...03 CZY INTERNET SPRZEDAJE?...04 WSTÊP...06 O BADANIU...08. Wydawca: Agora S.A. (Pion Internet) i Starcom Media Vest (Next)

SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI...03 CZY INTERNET SPRZEDAJE?...04 WSTÊP...06 O BADANIU...08. Wydawca: Agora S.A. (Pion Internet) i Starcom Media Vest (Next) SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI....................................3 CZY INTERNET SPRZEDAJE?..........................4 WSTÊP............................................6 O BADANIU.........................................8

Bardziej szczegółowo