Alicja Grześkowiak RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KADR 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alicja Grześkowiak RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KADR 7"

Transkrypt

1 Alicja Grześkowiak RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KADR 7

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 CZĘŚĆ 1 PRÓBA GŁÓWNA (n=400) Charakterystyka próby Charakterystyka absolwentów Relacje absolwentów z uczelnią Program dla absolwentów Portal internetowy Aspekty finansowe programu dla absolwentów CZĘŚĆ II PRÓBA DODATKOWA (n=200) Charakterystyka próby Charakterystyka absolwentów biorących udział w szkoleniach otwartych organizowanych przez Dział Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Relacje absolwentów z uczelnią Program dla absolwentów Portal internetowy Podsumowanie Załącznik A tabele krzyżowe (próba główna) Załącznik B tabele krzyżowe (próba dodatkowa)

3 Wprowadzenie W ramach projektu Kuźnia Kadr 7 realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wykonano badanie ankietowe absolwentów. Badanie zrealizowano w dwóch częściach. W przypadku pierwszej z nich wylosowana próba liczyła 400 osób i składała się z absolwentów uczelni wyższych z całej Polski. Badanie przeprowadzono metodą CATI w dniach 23 kwietnia 15 maja 2013 r., a w jego realizację było zaangażowanych dziesięciu ankieterów. Bazę respondentów otrzymano wykorzystując numery telefonów komórkowych generowane losowo ( 3 pierwsze cyfry prefiks operatora + 6 losowych cyfr). Druga część badania polegała na zbieraniu opinii osób, które uprzednio brały udział w szkoleniach otwartych organizowanych przez Dział Obsługi Projektów Rozwojowych w ramach innych projektów. Wielkość próby liczyła 201 osób, a respondenci zostali wybrani z bazy kontaktów z uczestnikami szkoleń. Ankietowanie wykonano metodą CATI w dniach 16 maja - 20 maja Pracowało przy nim 10 ankieterów. Wszyscy respondenci były to osoby z wyższym wykształceniem, które po ukończeniu zasadniczych studiów skorzystały z oferty edukacyjnej proponowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Informacje zbierane w trakcie wywiadów mają wspomóc opracowanie innowacyjnego produktu oferty uczelni zorientowanej na absolwentów, stąd kluczowymi obszarami diagnostycznymi były: charakterystyka absolwentów, ich dotychczasowe relacje z uczelnią oraz oczekiwania względem ukończonej szkoły wyższej oraz opinie respondentów na temat proponowanego programu dla absolwentów. Niniejszy raport przedstawia opracowanie wyników badań ilościowych. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej z nich zaprezentowano rezultaty dotyczące próby głównej (n=400), a w drugiej wyniki odnoszące się do próby dodatkowej (n=200). Każda z części zawiera charakterystykę analizowanej próby, charakterystykę absolwentów i ich doświadczenia w kontaktach z uczelnią po ukończeniu studiów oraz ocenę różnych aspektów programu dla absolwentów. Całość zamyka podsumowanie przeprowadzonych badań wraz ze sformułowaniem wskazówek i rekomendacji. Dodatkowo, w załącznikach ujęto tabele krzyżowe odzwierciedlające rozkłady odpowiedzi na poszczególne pytania, w tym z uwzględnieniem zróżnicowania według płci i wieku. 3

4 CZĘŚĆ 1 PRÓBA GŁÓWNA (n=400) 1.1. Charakterystyka próby Strukturę próby według wieku przedstawia rys.1. Osoby najmłodsze do 30 roku życia stanowiły 27,5% badanych, kolejna grupa wieku lat konstytuowała 31,5% ogółu, najmniej liczna była grupa absolwentów w wieku lat (15,3% ogółu), a osoby 51+ stanowiły 25,8% respondentów. W badaniu uwzględniono także podział najstarszej grupy wieku na dwa przedziały: lat (21,3% ogółu) oraz 66+ (4,5% ogółu). Ze względu na niewielką liczność ostatniej z grup w dalszych analizach zdecydowano rozpatrywać osoby 51+ łącznie w jednej kategorii wieku ,8% do 30 lat 27,5% lat 15,3% lat 31,5% Rys.1. Struktura próby według wieku. W próbie większość stanowiły kobiety (rys.2). mężczyźni 41,0% kobiety 59,0% Rys.2. Struktura próby według płci 4

5 ¾ ankietowanych stwierdziło, że żyje w związku. Jako single (niemieszkający z rodziną lub partnerem) zadeklarowało się 12,5%, tyle samo, co osoby żyjące bez partnera, ale z rodziną (np. dziećmi, rodzicami). Strukturę próby według klasy miejscowości zamieszkania ilustruje rys. 3. miasto pow. 500 tys. 26,0% miasto tys. 16,3% miasto tys. 16,8% wieś 17,8% miasto poniżej 50 tys. 23,3% Rys.3. Struktura próby według miejsca zamieszkania (wieś oraz miasta o różnej liczbie mieszkańców) Respondenci to przede wszystkim mieszkańcy miast (82,2%). Ponad ¼ zamieszkiwała duże miasta (powyżej 500 tys. mieszkańców). Liczna była też grupa z najmniejszych miast, tj. poniżej 50 tys. mieszkańców stanowiła 23,3% ogółu ankietowanych. Większość absolwentów mieszka stosunkowo blisko ośrodka, w którym ukończyli studia - ponad 1/3 absolwentów pozostała w mieście, gdzie zlokalizowana jest ich uczelnia, a 39,3% nie mieszka dalej niż 100 km. (rys.4). powyżej 100 km 24,8% miasto studiów 36,0% do 100 km 39,3% Rys.4. Struktura próby według odległości miejsca zamieszkania od macierzystej uczelni 5

6 1.2.Charakterystyka absolwentów Respondenci kończyli przede wszystkim studia stacjonarne/dzienne 59% wskazań oraz zaoczne 43,3% wskazań (rys.5). Wskazanie studiów wieczorowych nastąpiło jedynie w 4% przypadków. % ,3 4 dziennie zaocznie wieczorowo Rys.5. Odsetek osób kończących studia w określonych trybach W próbie dominowali respondenci, którzy ukończyli studia w latach (50,5% ogółu), a najmniej liczną grupę konstytuowali absolwenci sprzed 1990 r. (19,3%). Najmłodsi absolwenci kończący studia po 2008 r. stanowili 30,3% ogółu (rys.6) ,5 40 % ,3 30,3 0 przed po 2008 Rys.6.Absolwenci według lat ukończenia studiów 65% respondentów jest absolwentami tylko jednej uczelni (z uwzględnieniem wszystkich rodzajów studiów, w tym podyplomowych, drugiego kierunku itp.), 26,5% dwóch uczelni, a 8,5% trzech lub więcej. Ankietowane osoby to przede wszystkim absolwenci trzech kierunków studiów (rys. 7): ekonomiczno-administracyjnego (31,8% wskazań), humanistycznego (27,5% wskazań) oraz ścisłego-technicznego (26,5% wskazań). W dalszej kolejności znaleźli się absolwenci kierunków przyrodniczych (11% wskazań). Odsetek każdego z pozostałych nie przekroczył 3%. 6

7 ekonomiczno-administracyjny 31,8 humanistyczny ścisły-techniczny 27,5 26,5 przyrodniczy 11 medyczny sportowy turystyka i rekreacja inny 3 2,3 1,5 0, % Rys. 7. Absolwenci według ukończonego kierunku studiów Większość respondentów (76,8%) posiadała stopień magistra lub równoważny (rys.8), a znacznie ponad połowa (60,3%) legitymowała się wykształceniem licencjackim lub inżynierskim. Zwraca uwagę duży odsetek osób, które ukończyły studia podyplomowe (27%). Niewiele osób uzyskało stopień doktora lub tytuł naukowy. magisterskie i odpowiedniki 76,8 licencjat/inżynierskie 60,3 podyplomowe 27 dokotrat 2,8 tytuł naukowy 0, % Rys.8. Absolwenci według wykształcenia Prawie połowa osób (49,1%), które zakończyły studia główne (licencjackie lub magisterskie) podejmowała studia bądź szkolenia zawodowe lub doszkalające. Absolwenci raczej pozytywnie oceniają z perspektywy czasu uczelnię, na której studiowali (rys. 9). Aż 90,3% ankietowanych wzięłoby ponownie pod uwagę uczelnię przy wyborze studiów. 27,5% rozpatrywałoby wyłącznie swoją szkołę wyższą. Tylko 8% osób nie wybrałoby tej samej uczelni, a znikomy odsetek (1,8%) odradzałby komukolwiek podjęcia studiów na swojej Alma Mater. 7

8 byłaby jedną z kilku uczelni, które brał(a)bym pod uwagę 56,5 byłaby jedyną uczelnią, którą brał(a)bym pod uwagę 27,5 nie brał(a)bym jej pod uwagę 8 wziął(a)bym ją pod uwagę, ale w dalszej kolejności 6,3 odradzał(a)bym komukolwiek studiowanie tam 1, % Rys.9. Myśląc o swojej uczelni na której ukończył(a) Pan(i) studia licencjackie/ magisterskie. Patrząc z perspektywy czasu, czy wybrał(a)by Pan(i) jeszcze raz tę samą uczelnię? Zdecydowana większość ankietowanych (83,8%) absolwentów to osoby pracujące (rys.10). Nie pracowało 9,3% ogółu badanych, a pobierało rentę bądź emeryturę 12,5%. Wśród osób niepracujących przeważały osoby nieposzukujące pracy (5,3% wskazań) nad osobami jej poszukujących (4%). W ogóle badanych aż 70,5% osób zadeklarowało, że nie chciałoby zmienić pracy (ani jej nie szuka). pracujący 83,8 emerytura/renta 12,5 niepracujący 9, % Rys.10. Absolwenci według statusu na rynku pracy Respondenci, którzy pracują zawodowo, wypowiedzieli się na temat zgodności obecnej pracy z uzyskanym wykształceniem (rys.11). Większość (46,3%) pracuje zgodnie z wyuczonym zawodem bądź w branży związanej z kierunkiem ukończonych studiów. Co czwarta osoba musiała w międzyczasie się dokształcić, ale uważa, że studia były pomocne w rozwoju kariery zawodowej. Natomiast 28,4% osób ma obecny zawód całkowicie odmienny od wyuczonego. 8

9 pracuję w wyuczonym zawodzie/ branży 46,3 obecny zawód jest zupełnie odmienny od wyuczonego częściowo, musiałe(a)m się dokształcić, ale studia mi w tym pomogły 25,4 28, % Rys. 11.Zgodność obecnej pracy z wykształceniem uzyskanym na studiach Respondenci określili także swoją obecną sytuację materialną (rys.12). Absolwenci w zdecydowanej większości (70,8%) uważają, że stać ich na większość potrzebnych wydatków, ale nie są osobami rozrzutnymi, mającymi środki na szaleństwa. Prawie co dziesiąta osoba dysponuje takimi zasobami finansowymi, że nie musi odmawiać sobie niczego. Do dużych oszczędności zmuszonych jest 18,8% respondentów, przy czym deklarują oni, że radzą sobie finansowo, choć wymaga to wyrzeczeń. Bardzo słabą kondycję finansową powodującą brak spełnienia podstawowych potrzeb wskazały tylko dwie osoby (0,5% ogółu). stać mnie na większość tego co potrzebuje, ale bez szaleństw 70,8 radzę sobie, ale muszę bardzo oszczędzać. 18,8 nie muszę sobie odmawiać niczego 9,8 nie stać mnie na podstawowe potrzeby,5 odmowa, % Rys. 12. Samoocena sytuacji materialnej absolwentów Charakterystykę respondentów dopełnia wartościowanie różnych aspektów życia (rys. 13). Najważniejsza jest rodzina (91,3%). Na drugim miejscu znalazła się stabilizacja (81,5%). Kolejne ważne elementy postaw to wiedza (70%) i rozwój (68,8%). Obowiązek był częściej wskazywany niż kariera. Najmniejszy oddźwięk wystąpił przy kategorii posiadanie (28,3%). 9

10 rodzina 91,3 stabilizacja 81,5 wiedza rozwój 70 68,8 obowiązek 57,5 kariera 42,3 zabawa 34,3 posiadanie 28, % Rys. 13. Które ze słów najlepiej określa to, co obecnie najważniejsze dla Pana(i)? W obecnych czasach niezmiernie ważne miejsce w procesach komunikacyjnych zajmują nowoczesne technologie informacyjne. Ponieważ mogą one odgrywać znaczącą rolę w kontaktach uczelni z absolwentami konieczne jest przyjrzenie się w jakim stopniu i w jaki sposób wykorzystują oni różne metody komunikacji. Badanie wykazało, że absolwenci uczelni wyższych w dużym stopniu korzystają z Internetu (rys.14). kilka razy dziennie i częściej 84,8 kilka razy w tygodniu 12,0 wcale rzadziej kilka razy w miesiącu 1,3 1,0 1, % Rys. 14. Jak często korzysta Pan(i) z Internetu? 96,8% korzysta z Internetu przynajmniej kilka razy w tygodniu, z czego większość (84,8% ogółu) kilka razy dziennie i częściej. Zwraca uwagę fakt, że odpowiedzi kilka razy w miesiącu, rzadziej wcale pojawiły się sporadycznie. Należy podkreślić, że fakt korzystania z Internetu nie różnicuje badanej grupy. Wśród absolwentów prawie nie pojawia się zjawisko wykluczenia cyfrowego. Ten rezultat jest także wskazówką co do metod komunikacji z absolwentami, nawet tymi z najstarszej grupy wieku. 10

11 Zastosowania Internetu mogą mieć różnorodny charakter. Częstość wykorzystywania określonych funkcjonalności przedstawiono na rys.15. serwisy informacyjne bankowość internetowa sklepy internetowe serwisy społecznościowe serwisy rezerwacyjne komunikatory internetowe fora internetowe radio internetowe/słuchanie muzyki telewizja internetowa wirtualny dysk blogi/mikroblogi żadne z powyższych 0,3 16, , ,8 49,5 81,5 80, % Rys. 15. Z czego korzysta Pan(i) w Internecie? Najpowszechniej wykorzystywane są serwisy informacyjne (94%), w dalszej kolejności bankowość internetowa (81,5%) oraz zakupy w sklepach internetowych (80,3%). Czwarte miejsce zajmują serwisy społecznościowe (60%), o podobnej popularności jak serwisy rezerwacyjne (57,5%) oraz komunikatory internetowe (57%). Co druga osoba wykazuje zainteresowanie forami internetowymi oraz słucha radia lub muzyki. Mniejszą popularność ma telewizja internetowa (31%) oraz używanie wirtualnego dysku (30%). Blogi lub mikroblogi (np. Twitter) zostały wskazane przez 16,3% ankietowanych. Znacząca część ankietowanych (60%) zadeklarowała, że korzysta z serwisów społecznościowych. Z punktu widzenia kształtowania strategii kontaktowania się poprzez tego rodzaju media ważne jest szczegółowe sprawdzenie, które portale cieszą się uznaniem wśród absolwentów. Odsetek osób posiadających profil/konto na poszczególnych portalach społecznościowych przedstawiono w tabeli 1. 11

12 Tabela 1. Odsetek osób posiadających konto/profil na różnych portalach ogółem i w grupach wieku Nazwa portalu Ogółem (n=400) Odsetek osób posiadających konto/profil do 30 lat (n=110) w grupach wieku lat (n=126) lat (n=61) 51+ (n=103) Facebook 47,5 71,8 48, ,3 Nasza klasa 42,8 46, ,3 32 Goldenline 12,3 16, ,5 0 Linkedln 8,5 10,9 10,3 8,2 3,9 Google+ 11,5 18,2 6,3 9,8 11,7 Twitter 5,5 7,3 3,2 8,2 4,9 Blip 0,5 0, Inne 7,3 8,2 6,3 8,2 6,8 Wyraźnie zarysowuje się dominacja dwóch portali: Facebooka (47,5% wskazań) oraz Naszej Klasy (42,8% wskazań). Pozostałe portale odgrywają zdecydowanie mniej znaczącą rolę. Charakterystyczna jest zależność użytkowania od wieku. Z Facebooka korzysta aż 71,8% osób w wieku do 30 lat, podczas gdy w grupie 51+ tylko 24,3%. Warto podkreślić przewagę Facebooka nad Naszą Klasą wśród najmłodszych absolwentów (różnica aż 25,4 punktu procentowego). Mniejsze zainteresowanie portalami społecznościowymi występuje już w grupie lat i pogłębia się jeszcze bardziej wśród osób najstarszych. Z punktu widzenia opracowania strategii programu dla absolwentów warto posiadać wiedzę o zaangażowaniu ankietowanych w programy lojalnościowe marek lub firm. Okazuje się, że tego rodzaju udział deklaruje 35,5% ogółu ankietowanych. Najwyższy odsetek wystąpił w grupie wieku lat (46%), najniższy wśród osób 51+ (22,3%), a w pozostałych przedziałach był bliski wynikowi ogólnemu, tj. 35,5% dla osób do 30 roku życia oraz 36,1% dla respondentów w wieku lat. Uczestnicy programów lojalnościowych podkreślają w pierwszej kolejności korzyści płynące z partycypacji (zniżki, prezenty, dodatkowe oferty) zob. rys.16. Inną ważną funkcjonalnością jest prostota obsługi i łatwość korzystania w trakcie robienia zakupów. Na fakt większego związania z ulubionymi markami zwróciło uwagę 8,5% uczestniczących. Jeszcze mniej osób (5,6%) podkreśliło prestiż i poczucie wyjątkowości. 12

13 są korzystne - dają zniżki, prezenty, dodatkowe oferty 60,6 proste w obsłudze/ korzysta się z nich przy okazji zakupów 24,6 czuję się bardziej związany z tymi markami, które lubię niektóre fajnie mieć, człowiek czuje się wyjątkowy, podkreślają prestiż klienta 5,6 8,5 brak odp 0, % Rys. 16. Co głównie przyciąga Pana(ią) do programów lojalnościowych? 1.3. Relacje absolwentów z uczelnią Przeważająca część respondentów (65,3%) deklarowała, że po skończeniu studiów lub odebraniu dyplomu uczelnia nigdy się z nimi nie kontaktowała (rys.17). Kontakty miały miejsce w 23,6% przypadków, z czego większość stanowiły kontakty sporadyczne, których doświadczył co piąty ankietowany. Niezmiernie rzadko (3,3% odpowiedzi) relacje miały charakter częsty i powtarzalny , % ,3 20,3 11,3 0 tak, wiele razy tak, ale sporadycznie nie, nigdy brak odpowiedzi Rys. 17. Czy Pana(i) uczelnia/ uczelnie - kontaktowała(y) się z Panem/ Panią po ukończeniu studiów czy odebraniu dyplomu Z absolwentami niektórych kierunków uczelnie kontaktowały się częściej niż z absolwentami innych (rys.18). 13

14 ścisły-techniczny 33,0 ekonomiczno-administracyjny 28,3 przyrodniczy 26,2 humanistyczny 16, % Rys. 18.Kontakty uczelni z absolwentami według poszczególnych kierunków Najczęściej doświadczali kontaktu absolwenci kierunków ścisłych i technicznych (fizyka, matematyka, informatyka, inżynieria, produkcja i przetwórstwo, architektura i budownictwo) co trzeci ankietowany miał do czynienia z inicjatywą ze strony uczelni. W przypadku kierunków ekonomiczno-administracyjnych odsetek ten wyniósł 28,3%, kierunków przyrodniczych 26,2%, natomiast zdecydowanie rzadziej uczelnie zwracały się do absolwentów kierunków humanistycznych (16,3%). Najstarsi absolwenci najczęściej deklarowali, że doświadczyli kontaktu ze strony uczelni (rys.19) , ,4 % 20 21, przed po 2008 Rok ukończenia studiów (rok dyplomu) Rys. 19. Kontakty uczelni z absolwentami według lat ukończenia studiów Wśród osób, które otrzymały dyplom przed 1990 r., aż 37,7% miało do czynienia z inicjatywą wychodzącą z ich Alma mater. Był to poziom o 9,3 punktu procentowego wyższy niż wśród najmłodszych absolwentów, którzy ukończyli studia po 2008 r. Wyniki wskazują, że uczelnie najmniej uwagi poświęciły osobom, które opuściły ich mury w latach

15 Warto przyjrzeć się, w jakich celach kontaktowały się uczelnie wyższe ze swoimi absolwentami (rys.20). oferta innych studiów/kontynuacji nauki 24,5 dopełnienie formalności 19,1 sprawy zawodowe 17 zjazdy 13,8 badanie losów absolwentów szkolenia konfrencje 7,4 8,5 9,6 inne 5, % Rys. 20. W jakich celach kontaktowała się uczelnia/ kontaktowały się uczelnie? Najczęstszym powodem kontaktu inicjowanego przez uczelnie było zaprezentowanie oferty edukacyjnej, tj. innych studiów lub kontynuacji nauki (24,5%), rzadziej szkoleń (8,5%) i konferencji (7,4%). Wielu respondentów było proszonych o dopełnienie formalności (19,1%). Szkoły wyższe stosunkowo często zwracały się do swoich absolwentów w sprawach zawodowych (17%) oraz w kwestii zjazdów (13,8%). Nieco więcej niż co dziesiąty ankietowany doświadczający kontaktu zetknął się ze swoją Alma mater w związku z badaniem losów absolwentów. Utrzymywanie kontaktów wymaga określenia sposobu komunikowania się. W tym celu zadawano respondentom następujące pytanie: Myśląc o sposobach w jaki uczelnia mogłaby kontaktować się z Panem(-ią), jaki bezpośredni kanał kontaktu preferował(a)by Pan(i)? Rozkład odpowiedzi zaprezentowano na rys

16 70,8 telefonicznie 16,3 poczta tradycyjna 9,3 portale społecznościowe 1,8 inny 1,5 komunikatory, % Rys.21. Preferowany sposób kontaktu deklarowany przez absolwentów Zwraca uwagę, że respondenci wyraźnie preferują jeden ze sposobów komunikacji pocztę elektroniczną (70,8%). Innymi wymienianymi możliwymi metodami są telefon (16,3%) oraz poczta tradycyjna (9,3%). Takie formy jak portale społecznościowe czy komunikatory internetowe nie znalazły uznania wśród ankietowanych. Najlepsze techniki docierania do absolwentów pozostają w pewnym związku z wiekiem (rys.22) % 16% 20% 8% lat 82% 8% 5% 5% lat 71% 10% 16% 3% do 30 lat 77% 4% 19% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% poczta tradycyjna telefon pozostałe Rys.22. Preferowany sposób kontaktu deklarowany przez absolwentów w poszczególnych grupach wieku Na szczególną uwagę zasługuje najstarsza grupa wieku (51+). Wprawdzie w tej grupie dominującą preferowaną formą kontaktu był (56,3%), ale spora część osób wskazała telefon (20,4%) oraz pocztę tradycyjną (15,5%). Kontakt telefoniczny jest również ważny dla osób do 40 roku życia. Osoby najmłodsze (do 30 lat) nie są z kolei nastawione na korzystanie 16

17 z poczty tradycyjnej, co być może wynika z częstszych zmian miejsca zamieszkania i konieczności aktualizowania danych. Podtrzymywanie więzi nawiązanych w trakcie studiów niekoniecznie musi być inicjowane przez uczelnię. W tabeli 2 zestawiono odsetek osób wskazujących różne formy kontaktów z uczelnią, wykładowcami lub kolegami ze studiów. Tabela 2. Odsetek osób deklarujących poszczególne formy kontaktu z uczelnią/wykładowcami/kolegami ze studiów ogółem i w podziale na grupy wieku Odsetek osób deklarujących poszczególne formy kontaktu Formy kontaktu z uczelnią/wykładowcami/kolegami ze w grupach wieku Ogółem studiów (n=400) do 30 lat lat lat 51+ (n=110) (n=126) (n=61) (n=103) odwiedzam stronę www uczelni 36,5 48,2 24,6 45,9 33,0 uczestniczę w grupach/ klasach uczelnianych na Facebook czy Nk 31,8 51,8 30,2 23,0 17,5 żadne z powyższych 26,8 16,4 34,1 36,1 23,3 korzystam z biblioteki uczelni 22,3 40,0 14,3 18,0 15,5 uczestniczę w organizowanych zjazdach/ balach absolwentów 19,3 15,5 9,5 11,5 39,8 kontakty prywatne/ towarzyskie 19,3 20,0 16,7 18,0 22,3 uczestniczę w konferencjach / szkoleniach jako uczestnik 18,8 20,0 10,3 31,1 20,4 korzystam z infrastruktury uczelni 15,5 25,5 11,9 6,6 14,6 dzieci/ wnuki studiują lub pracują na tej uczelni (tylko grupa 41+) 13,4 4,9 18,4 znowu studiuję na swojej uczelni 7,8 19,1 4,8 6,6 0,0 należę do stowarzyszenia absolwentów 7,3 6,4 4,0 4,9 13,6 Uniwersytet Trzeciego Wieku (tylko grupa 51+) 6,8 6,8 uczestniczę w konferencjach/ szkoleniach/ wykładach jako występujący 6,5 6,4 7,9 4,9 5,8 mam kartę absolwenta 4,0 2,7 2,4 6,6 5,8 pracuję na swojej uczelni 2,0 2,7 2,4 1,6 1,0 kontakty na gruncie zawodowym 1,8 0,9 0,8 1,6 3,9 inne 0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 Prawie ¾ absolwentów wskazało, że w utrzymują kontakty w któryś z wymienionych sposobów. Odpowiedź żadne z powyższych padała najrzadziej wśród osób najmłodszych (16,4%), a najczęściej w grupach wieku lat (34,1%) oraz lat (36,1%). Dwie najpopularniejsze formy podtrzymywania więzi to odwiedzanie strony internetowej uczelni (36,5%) oraz uczestnictwo w grupach/ klasach uczelnianych na Facebooku lub Naszej klasie (31,8%). Stronę internetową odwiedzają przede wszystkim osoby do 30 roku życia (48,2%) oraz w wieku lat (45,9%), natomiast rzadziej korzystają z niej osoby liczące lat (24,6%) oraz 51 lat i więcej (33%). Portale społecznościowe jako forma kontaktu to 17

18 zdecydowanie domena najmłodszych absolwentów zadeklarowała ją ponad połowa (51,8%) osób do 30 roku życia oraz 30,2% respondentów w wieku lat, podczas gdy w grupie 51+ odsetek wyniósł jedynie 17,5%, a w grupie lat 23%. Na tle wszystkich badanych osoby najmłodsze najczęściej korzystają z biblioteki (40%) i pozostałej uczelnianej infrastruktury (25,5%) oraz podejmują ponownie naukę na swojej uczelni (19,1%). Z kolei osoby najstarsze (51+) zdecydowanie częściej niż pozostałe uczestniczą w zjazdach i balach absolwentów (39,8%) oraz należą do stowarzyszenia absolwentów (13,6%). 18,4% osób z tej grupy wskazało, że ich dzieci lub wnuki studiują lub pracują na tej samej uczelni. Absolwenci w wieku lat najczęściej biorą udział jako uczestnicy w konferencjach i szkoleniach (31,1%). Co ciekawe, rezultat dla tej grupy w tym obszarze jest o 20,8 punktu procentowego wyższy niż dla dziesięcioletniej grupy wieku ją poprzedzającej (tj lat) i o ponad dziesięć punktów procentowych wyższy od pozostałych grup. Do najrzadziej wymienianych form kontaktu należy występowanie na konferencjach szkoleniach lub wykładach, posiadanie karty absolwenta, pracowanie na swojej uczelni oraz utrzymywanie relacji na gruncie zawodowym. Szczególną postacią więzi z przedstawicielami najstarszej grupy wieku jest działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w których uczestnictwo deklarowało 6,8% respondentów powyżej 50 roku życia Program dla absolwentów W trakcie badania sondażowego przedstawiono ideę specjalnego programu dla absolwentów mającego wiele celów takich, jak: utrzymywanie kontaktu z uczelnią, podtrzymywanie relacji personalnych, wspieranie na rynku pracy czy oferowanie aktywności w ramach kształcenia ustawicznego. Respondenci pozytywnie odnieśli się do koncepcji stworzenia takiego programu (rys.23). 18

19 , , bardzo ciekawa raczej ciekawa raczej nieciekawa zupełnie nieciekawa 6,0 1,5 Rys. 23. Wstępna ocena idei programu dla absolwentów 92,1% ankietowanych oceniło ideę kreacji programu dla absolwentów jako ciekawą. Dominującą opinią było stwierdzenie raczej ciekawa (ponad połowa, tj. 53,8% ogółu odpowiedzi). Warto podkreślić, że aż 38,3% osób wyraziło się o tego typu programie entuzjastycznie ( bardzo ciekawa koncepcja). Jednocześnie program jest oceniany jako innowacyjny (81,3% odpowiedzi). Tylko 11% ankietowanych zna podobne programy dla absolwentów. Implementacja specjalnego programu dla absolwentów mogłaby mieć wpływ na wizerunek szkoły wyższej. Respondenci uważali, że postrzeganie uczelni przez pryzmat istnienia takiej opcji byłoby bardzo pozytywne (rys.24). Uczelnia, która wprowadziłaby taki program, byłaby oceniona przede wszystkim jako jednostka rozwojowa (94,8% wskazań), aktywna (94,5% wskazań), przyjazna absolwentom (93,5% wskazań), idąca z duchem czasu (93% wskazań), nowoczesna (91% wskazań) oraz przedsiębiorcza (90,3% wskazań). Najrzadziej wskazywano wpływ tego rodzaju oferty na prestiż. 19

20 rozwojowa aktywna przyjazna absolwentom idzie z duchem czasu nowoczesna przedsiębiorcza fajna utrzyma się na rynku 94,8 94,5 93,5 93,0 91,0 90,3 84,3 82,5 studia są przemyślane i zaplanowane prestiżowa zaszczyt na niej studiować 68,5 67,8 73, % Rys. 24. Gdyby to Pana(i) uczelnia wprowadziła taki program, co pomyślał(a)by Pan(i) o tej uczelni? Które z tych cech pasowałyby do niej? Program dla absolwentów może być zorientowany na rożne aspekty działań, a stopień zainteresowania poszczególnymi z nich w skali 1-5 (1- zupełnie niezainteresowany, 5- bardzo zainteresowany) zilustrowano na rys.25. Z punktu widzenia absolwentów najważniejsze wydaje się wsparcie w zakresie pomocy w szukaniu pracy i w kontaktach pomiędzy pracownikami i pracodawcami. Bardzo zainteresowana tego typu działaniami była ponad połowa ankietowanych (52,8%), a zainteresowanych (odpowiedź 4) następne 24,8%. W dalszej kolejności względami absolwentów cieszą się program lojalnościowo-promocyjny (34% osób bardzo zainteresowanych i 28% zainteresowanych) oraz działania zorientowane na wiedzę i kształcenie (21,8% bardzo zainteresowanych oraz 35,5% zainteresowanych). Dla ankietowanych najmniejsze znaczenie ma sfera kontaktów społecznych pomiędzy osobami, które ukończyły tę samą uczelnię (16,8% bardzo zainteresowanych, co stanowi bardzo zbliżony odsetek dla bardzo niezainteresowanych 14%), a co więcej dominowała odpowiedź 3 (obojętność). Program zrównoważony, łączący cztery wymienione aspekty wzbudził zainteresowanie zdecydowanej większości osób (72,8% odpowiedzi, przy czym w połowa z nich była bardzo zainteresowana). Zwraca uwagę niski odsetek zupełnie niezainteresowanych (6,5%) oraz niezainteresowanych (3,8%). 20

21 pomoc w zakresie poszukiwnia pracy 6,53,8 12,3 24,8 52,8 oferty i promocje dla absolwentów 8,3 7,5 22,3 28,0 34,0 wiedza i kształcenie 8,0 6,3 28,5 35,5 21,8 kontakty między absolwentami 14,0 17,5 27,5 24,3 16,8 zrównoważony 2,8 4,0 20,5 36,8 36,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 - zupełnie niezainteresowany bardzo zainteresowany Rys. 25. Ocena w skali 1-5 programu dla absolwentów, który byłby nastawiony jedynie na określone, wymienione obszary oraz programu zrównoważonego Stopień zainteresowania wymienionymi elementami programu dla absolwentów różni się w grupach wieku (tab.3). Pomocą w zakresie poszukiwania pracy są bardzo zainteresowane przede wszystkim osoby najmłodsze (64,5%). Łączne ujęcie kategorii 4 i 5 pozwala stwierdzić, że ten aspekt jest najważniejszy dla osób do 40 roku życia (odsetek 90% dla kategorii wieku do 30 lat, oraz 83,3% dla kategorii lat). W grupie 51+ należy podkreślić 18,4% wynik w kategorii zupełnego braku zainteresowania wsparciem związanym z rynkiem pracy. Zapewne można to tłumaczyć faktem braku aktywności zawodowej (renta/emerytura) części osób z tego przedziału wieku. Oferty i promocje dla absolwentów trafiają przede wszystkim w gust osób najmłodszych (73,7% zainteresowanych), ale w pozostałych grupach wieku też znajdują sporo zwolenników. Najmniej zainteresowane takimi ofertami są osoby 51+. Wiedza i kształcenie to kierunek działań preferowany przez respondentów do 50 roku życia. Atrakcyjność programu w zakresie kreowania i utrzymywania relacji między absolwentami została oceniona znacznie gorzej niż pozostałe aspekty we wszystkich grupach wieku. Należy zaakcentować wysoki odsetek odpowiedzi 1 i 2, oscylujących (łącznie) w granicach 28,2-34,9%, świadczących o nikłym zainteresowaniu rozwijaniem kontaktów społecznych z osobami kończącymi tę samą uczelnię. W wyróżnionych grupach wieku najbardziej zainteresowane tym aspektem programu dla absolwentów były osoby do 30 roku życia (49,1%) oraz 51+ (43,8%). 21

22 Tabela 3. Zainteresowanie różnymi obszarami programu dla absolwentów według grup wieku Wiek 1 - zupełnie nie interesowałby mnie Odsetek osób zainteresowanych poszczególnymi obszarami programu dla absolwentów pomoc w zakresie poszukiwania pracy 5 - bardzo zainteresowałby mnie do 30 (n=110) 0,0 2,7 7,3 25,5 64, (n=126) 2,4 2,4 11,9 34,1 49, (n=61) 6,6 8,2 18,0 23,0 44,3 51+ (n=163) 18,4 3,9 14,6 13,6 49,5 oferty i promocje dla absolwentów do 30 (n=110) 3,6 6,4 16,4 28,2 45, (n=126) 5,6 5,6 25,4 31,7 31, (n=61) 9,8 9,8 21,3 24,6 34,4 51+ (n=163) 15,5 9,7 25,2 25,2 24,3 wiedza i kształcenie do 30 (n=110) 3,6 5,5 28,2 37,3 25, (n=126) 5,6 4,0 32,5 38,9 19, (n=61) 11,5 6,6 19,7 37,7 24,6 51+ (n=163) 13,6 9,7 29,1 28,2 19,4 kontakty między absolwentami do 30 (n=110) 10,0 18,2 22,7 29,1 20, (n=126) 14,3 20,6 26,2 22,2 16, (n=61) 18,0 13,1 42,6 14,8 11,5 51+ (n=163) 15,5 15,5 25,2 27,2 16,5 Zaobserwowana prawidłowość większego zainteresowania różnymi aspektami prezentowanej koncepcji przez osoby młodsze wystąpiła także w przypadku programu zawierającego wszystkie elementy, czyli tzw. programu zrównoważonego (tab. 4) Tabela 4. Zainteresowanie zrównoważonym programem dla absolwentów według grup wieku Odsetek osób zainteresowanych Wiek 1 - zupełnie nie 5 - bardzo interesowałby zainteresowałby mnie mnie do 30 (n=110) 0,0 0,9 9,1 31,8 58, (n=126) 2,4 3,2 20,6 43,7 30, (n=61) 4,9 6,6 26,2 36,1 26,2 51+ (n=163) 4,9 6,8 29,1 34,0 25,2 Wprawdzie we wszystkich grupach wieku odnotowano zdecydowanie pozytywne podejście do idei programu łączącego różne wymiary aktywności, ale najwyższy stopień zainteresowania wystąpił wśród osób do 30 roku życia (aż 58,2% bardzo zainteresowanych 22

RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KADR 7

RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KADR 7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr POKL. 04.01.01-00-220/11 Alicja Grześkowiak RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb absolwentów wśród uczestników Programu Absolwent CAWI (n=100)

Badanie potrzeb absolwentów wśród uczestników Programu Absolwent CAWI (n=100) 1 Badanie potrzeb absolwentów wśród uczestników Programu Absolwent CAWI (n=100) Czerwiec 2015 Zespół Badawczy Kuźni Kadr 7 2 Cele badania Podstawowym celem badania było zbadanie potrzeb absolwentów szkół

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej Zespół ds. oceny procesu kształcenia Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 W wyniku przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

TESTOWANIE W OBSZARZE PROGRAMU BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW. Katarzyna Pałys Zespół Badawczy Kuźni Kadr 7. grudzień 2014

TESTOWANIE W OBSZARZE PROGRAMU BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW. Katarzyna Pałys Zespół Badawczy Kuźni Kadr 7. grudzień 2014 1 Badanie z przedstawicieli szkół wyższych w Polsce sposoby monitoringu losów absolwentów oraz ocena rozwiązań proponowanych w Programie Absolwent badanie CATI, n= 211 TESTOWANIE W OBSZARZE PROGRAMU BADANIA

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.2 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ABSOLWENTÓW 1. W jakim stopniu studia spełniły Pana(i) oczekiwania? Zdecydowanie spełniły Raczej spełniły Trudno powiedzieć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Kongres Marketing i Promocja Placówki Kulturalnej Katowice 2012 O badaniu Cele badania Celem badania był

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach NR 54/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach NR 54/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 54/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Skrócona wersja raportu z badania ilościowego realizowanego wśród

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych NR 93/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych NR 93/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 93/2016 ISSN 2353-5822 Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet.

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas targów SILESIA BAZAAR vol.3 opracowanej przez organizację PRogress przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Spis treści 1. Pytania o płeć... 2 2. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo Informacja o badaniu Internet jest obecny w niemal każdym aspekcie życia współczesnego człowieka. Zawiera nie tylko bezmiar przydatnych informacji, ale również umożliwia łatwiejszą komunikację. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 135/2016 ISSN 2353-5822 Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN NR 47/2014 PRAKTYKI WIELKOPOSTNE I WIELKANOCNE POLAKÓW

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN NR 47/2014 PRAKTYKI WIELKOPOSTNE I WIELKANOCNE POLAKÓW Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 47/2014 PRAKTYKI WIELKOPOSTNE I WIELKANOCNE POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Raport z badania Opracowanie: Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie Nysa 2016 wersja 1.0. Badanie losów

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy o podatkach

Przedsiębiorcy o podatkach Przedsiębiorcy o podatkach Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, 17.05.2017 Spis treści 2 OPIS BADANIA 3 PODSUMOWANIE 6 WYNIKI ANEKS

Bardziej szczegółowo

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze Wyniki badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl wśród szefów kuchni

Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl wśród szefów kuchni Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl wśród szefów kuchni 1 Informacje o badaniu Cele badawcze popularność i korzystanie z Internetu, preferencje, co do korzystania z internetowych portali branżowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO raport z badań ilościowych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, kwiecień 2010 SPIS TREŚCI Informacja o badaniu 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 80/2015 KORZYSTANIE Z RELIGIJNYCH STRON I PORTALI INTERNETOWYCH

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 80/2015 KORZYSTANIE Z RELIGIJNYCH STRON I PORTALI INTERNETOWYCH Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 80/2015 KORZYSTANIE Z RELIGIJNYCH STRON I PORTALI INTERNETOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak

RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak Olsztyn 2016 Wstęp W roku akademickim 2014/15 przeprowadzona została czwarta

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 27.01.2016 r. Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia Informacja została opracowana na podstawie wyników badania modułowego Nietypowe formy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI

Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/88/2013

Warszawa, czerwiec 2013 BS/88/2013 Warszawa, czerwiec 2013 BS/88/2013 ROK PO EURO Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Spis treści Informacje o badaniu Znajomość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA WYNIKI BADAŃ Badania zostały przeprowadzone na próbie 27 studentów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Nawyki komunikacyjne w przekroju pokoleniowym

Nawyki komunikacyjne w przekroju pokoleniowym Nawyki komunikacyjne w przekroju pokoleniowym Raport z ilościowego projektu badawczego Warszawa, październik 2011 Cele badania Celem badania była diagnoza różnych form kontaktu oraz różnic w nawykach komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania

Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania P.Zeller, # Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania Wrcoław, 2012 # 2 Marka Promocja Wyższa Biur Szkoła Karier Bankowa uwarunkowania i wyzwania Program

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego Wiedza i opinie Polaków o problemie Logotyp klienta bezdechu sennego Nota metodologiczna Nota Metodologiczna Czas realizacji badania: Styczeń 2015 Miejsce realizacji: Próba: Jednostka badania Próba ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l

Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Wnioski z badania... 4 3 Źródła wiedzy o modzie... 6 3.1 Źródła wiedzy o modzie... 7 3.2 Portale o modzie męskiej

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Projekt Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Prezentacja wybranych wyników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2012 BS/120/2012 OPINIE O FINANSOWANIU MEDIÓW PUBLICZNYCH

Warszawa, wrzesień 2012 BS/120/2012 OPINIE O FINANSOWANIU MEDIÓW PUBLICZNYCH Warszawa, wrzesień 2012 BS/120/2012 OPINIE O FINANSOWANIU MEDIÓW PUBLICZNYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r.

Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r. Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji studentów kończących studia

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w kulturze

Wolontariat w kulturze I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Wolontariat w kulturze 5-7.12.2016 Badanie wolontariatu instytucji kultury DR TOMASZ GODLEWSKI Założenia metodologiczne projektu technika realizacji wywiadów ankieta internetowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym,

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, zrealizowanego w roku szkolnym 2014/2015 przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo