KSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWYCH FORM WSPÓLNOTOWOŚCI NA PRZYKŁADZIE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWYCH FORM WSPÓLNOTOWOŚCI NA PRZYKŁADZIE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWYCH"

Transkrypt

1 Katarzyna Rychlicka-Maraszek 1 KSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWYCH FORM WSPÓLNOTOWOŚCI NA PRZYKŁADZIE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWYCH Streszczenie Zachodzące w ostatnich latach procesy indywidualizacji i emancypacji jednostek charakterystyczne dla społeczeństw ponowoczesnych zamiast poczucia niezależności, samostanowienia czy uwolnienia dostarczyły jej frustracji, poczucia wykorzenienia oraz braku stabilnych punktów odniesienia. Pozbawiony charakterystycznych dla tradycyjnych wspólnot zasad człowiek na nowo poszukuje, tym razem takiej wspólnoty, która nie tylko dawałaby poczucie przynależności i bycia razem, ale byłaby jednocześnie osadzona w nowych realiach rzeczywistości społecznej. Prezentowane w niniejszym opracowaniu rozważania są próbą odpowiedzi na pytanie, czy nowe formy wspólnotowości: wspólnoty wirtualne (funkcjonujące w ramach tzw. serwisów społecznościowych) są w stanie zrekompensować ich użytkownikom niedostatki tradycyjnych organicznych wspólnot i stać się alternatywnym środowiskiem wychowawczym. Przedstawiona w artykule argumentacja zdaje się potwierdzać tezę, że społeczności wirtualne nie zastąpią organicznych, które w procesie socjalizacji pełnią i pełnić będą podstawową rolę. Niestabilne, ograniczone i sprzyjające wytwarzaniu się sztucznej tożsamości wspólnoty internetowe, choćby ze względu na dużą fluktuację uczestników oraz nieugruntowaną, nieusankcjonowaną i nie obciążoną odpowiedzialnością przynależność pozostaną jedynie jedną z form kształtowania się społecznej tożsamości jednostki. 1 Dr Katarzyna Rychlicka Maraszek jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Adres

2 210 Katarzyna Rychlicka-Maraszek The Formation of New Forms of Community as Exemplified by Virtual Communities Abstract The processes of individualization and emancipation of individuals, which have been under way in recent years and which remain typical of post-modern societies, instead of giving the sense of autonomy, self-determination and freedom, have brought feelings of frustration and rootlessness and the loss of stable points of reference. The individual deprived of rules typical of traditional communities looks now for the community that would offer the sense of belonging and togetherness while being entrenched in the new social reality. The reflections in this article endeavor to answer whether new forms of community, such as virtual communities (which function in so-called social networking sites) may give their users the compensation for the deficiencies of traditional, organic communities and become for them an alternative educational environment. The arguments seem to confirm the thesis that virtual communities will not replace organic ones, whose role in the education process is and will still remain essential. Unstable, limited virtual communities which foster the development of artificial identity, due to, among all, the high fluctuation rate of their users, and their unconfirmed, unsanctioned affiliation, free of any responsibility, will remain but one of the forms of shaping the social identity of the individual. Wprowadzenie Zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach procesy indywidualizacji i emancypacji jednostek charakterystyczne dla społeczeństw ponowoczesnych zamiast poczucia niezależności, samostanowienia czy uwolnienia dostarczyły jej frustracji, poczucia wykorzenienia oraz braku stabilnych punktów odniesienia. Tym samym pozbawiony charakterystycznych dla tradycyjnych wspólnot zasad człowiek na nowo poszukuje, tym razem takiej wspólnoty, która nie tylko dawałaby poczucie przynależności i bycia razem, ale byłaby jednocześnie osadzona w nowych realiach rzeczywistości społecznej. A jest ona zasiedlona przez okrzepłe w swej indywidualności jednostki i zdominowana przez nowy rodzaj relacji, w którym pośredniczą nowe media, w tym głównie Internet. Problematyka Internetu jako nowego rodzaju przestrzeni społecznej jest również ciekawym i inspirującym obszarem do teoretycznej refleksji dla pedagogów społecznych, zwłaszcza w kontekście przemian środowiska wychowawczego. Wczesna inicjacja internetowa, duży odsetek użytkowników sieci i wszechobecna dominacja tej formy komunikacji stwarza pole do obaw o to, czy społeczność wirtualna nie zastąpi tradycyjnej wspólnoty, stając się tym samym podstawowym środowiskiem wychowawczym.

3 Kształtowanie się nowych form wspólnotowości 211 Przedwczesny lęk o zanik wszelkich tradycyjnych, opartych na interakcji bezpośredniej więziach towarzyszy dyskusjom o specyfice, cechach czy wpływie Internetu na tożsamość jednostki. Poniższy artykuł jest próbą podjęcia tej problematyki w kontekście nowej wspólnotowości i jej znaczenia dla procesu wychowania człowieka w późnej ponowoczesności. Warto bowiem, by pedagodzy społeczni zadali sobie pytania o znaczenie tego typu przestrzeni życiowej (jak alternatywnie środowisko nazywa A. Przecławska) dla rozwoju człowieka w różnych fazach jego życia; o jednostkowych i społecznych konsekwencjach używania (czy nadużywania) tego pozornie dialogicznego medium, o nowe zdefiniowanie zadań pedagogiki społecznej w nowej rzeczywistości, w której zacierają się granice między ja fizycznym i ja wirtualnym. Podjęte w poniższych rozważaniach elementy dyskusji nad nowymi formami wspólnotowości są próbą wskazania kilku zagadnień, które zdają się potwierdzać tezę, iż nowe wspólnoty, w tym internetowe nie muszą wyprzeć tradycyjnych, ale mogą współkształtować jednostkę, zdolną zarówno do skutecznego funkcjonowania w organicznej wspólnocie, ale też efektywnego korzystania z dostępnych jej narzędzi nowoczesnego komunikowania się. Obserwowany w ostatnim czasie systematyczny wzrost intensywności użytkowania tzw. nowych mediów 2 obejmuje również Internet. Według Internet World Stats pod koniec 2009 roku liczba internautów na całym świecie wynosiła blisko dwa miliardy, w samej Polsce zaś ponad dwadzieścia milionów: 52% populacji (CBOS 2010). O ile w początkach fascynacji Internetem jego użytkownicy korzystali głównie z poczty elektronicznej oraz oficjalnych stron np. instytucji, tak dziś coraz większą popularnością cieszą się fora, blogi oraz przede wszystkim społeczności internetowe. Według CBOS w 2010 roku ponad 30% dorosłych Polaków była zarejestrowana w serwisie społecznościowym, a wśród osób w przedziale było to ponad 70% (CBOS 2010). Serwisy społecznościowe to rodzaj interaktywnych stron WWW, skierowanych do konkretnych grup zazwyczaj o podobnych zaintere- 2 Mianem nowych mediów określa się powstałe w wyniku rozwoju nowoczesnych technologii i technik przekazu media, które cechuje interaktywność, asynchroniczność oraz możliwość nie tylko przygotowywania i rozpowszechniania komunikatów, ale również ich przetwarzania, przechowywania i wymiany.

4 212 Katarzyna Rychlicka-Maraszek Rys. 1. Odestek osób zarejestrwowanych w którymkolwiek serwisie społecznościowym III 2008 VI 2009 użytkownicy internetu IV 2010 ogół dorosłych Źródło: Społeczeństwo wirtualne CBOS, BS/58,2010, maj sowaniach, które za pomocą różnego rodzaju komunikacji internetowej (jak czat, blog, lista dyskusyjna, komunikatory) pozwalają na zawieranie i utrzymywanie kontaktu. Charakterystyczną cechą portali jest możliwość ingerencji użytkowników w treść i charakter serwisów. Serwisy społecznościowe dzielą się na: a) otwarte (np. Nasza Klasa, Facebook, Myspace), dostępne dla wszystkich; b) zamknięte (np. grono.pl), do którego dostęp mają jedynie zaproszone przez członka serwisu osoby; c) eksperckie, ograniczone i dostępne dla specjalistów, wykorzystywane przede wszystkim w celach biznesowych (cenione dużo bardziej przez użytkowników niż otwarte fora dyskusyjne np. goldenline.pl, biznes.net) 3. Podstawowym motywem aktywności w tego typu wspólnotach jest utrzymywanie (53% użytkowników Internetu), odnowienie (46%) lub nawiązanie (22%) kontaktów towarzyskich. Na świecie największą popularnością cieszą się FaceBook i MySpace (druga w kolejności po Google najczęściej odwiedzana strona) 4, w Polsce przeważająca 3 Wątpliwą przydatnością i użytecznością cechują się takie serwisy jak np. blip (blip.pl), gdzie użytkownicy informują siebie nawzajem, co obecnej chwili robią; wydaje się, że jedynym celem serwisu jest jałowe celebrowanie codzienności 4 Por.http://www.alexa.com/topsites (20.VI.2010).

5 Kształtowanie się nowych form wspólnotowości 213 większość zarejestrowanych uczestników portali: ponad 95% deklaruje uczestnictwo w Naszej Klasie, społeczności nawiązującej i podtrzymującej kontakty z lat szkolnych. Rys. 2. Portale, w których zarejestrowani są respondenci Nasza-klasa 95% Facebook 14% GoldenLine 3% Inne portale społecznościowe (Grono, MySpace, Twitter, Epuls, Fotka, Sympatia) 4% Tematyczne serwisy i fora internetowe (YouTube, Filmweb, Wielkie żarcie, Babyboom, Astropolis) 4% Serwisy informacyjne (Interia, Onet) 1% Inne formy komunikacji przez internet (Allegro, Gadu-Gadu, Blog) 2% Źródło: Społeczeństwo wirtualne, CBOS, BS/58,2010, maj Nowe, zmieniające istotę i kontekst społecznej agregacji jednostki możliwości technologiczne zmusiły badaczy do szerszego zainteresowania problematyką jednostki i jej relacji ze społeczeństwem w ponowoczesności. Poniższe rozważania są próbą przedstawienia podstawowych wątków tej dyskusji w kontekście formowania się zjawiska indywidualizacji i jego następstw: wytwarzania nowych form wspólnotowości. Indywidualizacja jako następstwo procesów modernizacji W refleksji nad kondycją społeczeństwa ponowoczesnego coraz częściej zaczynają pojawiać się wątki znanej nie tylko socjologom opozycji indywidualizm-kolektywizm, które przybierają formy rozpraw poświęconych indywidualizmowi w najróżniejszych formach. Uznani badacze rzeczywistości społecznej wielokrotnie podejmowali problematykę zindywidualizowanego społeczeństwa (Bauman), społe-

6 214 Katarzyna Rychlicka-Maraszek czeństwa jednostek (Elias) czy indywidualności jako nowej formie uspołecznienia (Kohli, Robert). Pojęcie indywidualizmu jest niezwykle pojemne i wielowymiarowe: oznacza podkreślenie znaczenia jednostki, wolnej od narzuconych więzi grupowych i uzależnień, obdarzonej godnością i niezbywalnymi prawami nie tylko jako obywatel, członek społeczeństwa, ale jako osoba ludzka, decydująca samodzielnie o kształcie swojej biografii, mająca do dyspozycji wiele wzorów życia czy kariery, a także ponoszącej wyłączną odpowiedzialność za swoje sukcesy czy porażki (Sztompka 2002: 579) 5. J. Szacki sugeruje jednak, by pojęcie to zarezerwować dla opisu ideologii, postaw czy poglądów; zaś procesy przebiegające w rzeczywistości społecznej określać mianem ujednostkowienia czy indywidualizacji (Szacki 2005: 84 93). Ugruntowanie indywidualizmu związane jest z zachodzącymi od XIX wieku procesami modernizacyjnymi (Beck 2004: 193) 6.Przekształcenie się tradycyjnych opartych na rolnictwie wspólnot w stosunkowo mobilne społeczności miejskie, wyrwanie jednostki z jej naturalnego do tej pory środowiska, wyzwolenie od tradycyjnych więzi religijnych, rodzinnych, kulturowych zaowocowało zmianą zależności jednostka: społeczeństwo. Stała się ona mniej skrępowana, wolna od sankcjonującej wspólnoty, norm i reguł rządzących społecznościami tradycyjnymi. Przynależność do wspólnoty była już nie nadana (z racji urodzenia), ale wybrana w akcie (determinowanej skądinąd społecznie) decyzji jednostki. Już jednak w tej pierwszej fazie indywidualizacji pojawia się problem alienacji, osamotnienia i izolacji jednostki nie umiejącej radzić sobie z wielością płytkich, pozbawionych wspólnotowego umocowania relacji społecznych, brakiem jednoznacznych zasad moralnych i poczucia przynależności. Ciekawe i istotne z punktu widzenia omawianej problematyki podejście do kwestii indywidualizmu prezentuje G. Simmel, który zwraca 5 Wśród elementów składowych indywidualizmu wymienia się więc: godność, autonomię, czyli samostanowienie, prywatność, zapewnienie każdemu możliwości samorealizacji. 6 Zindywidualizowane style życia i położenie życiowe jak zauważa U.Beck możemy odnaleźć w Renesansie (Burckhardt), w kulturze dworskiej średniowiecza (Elias), w wewnątrzświatowej ascezie protestantyzmu, w uwolnieniu chłopów z poddaństwa (Marks), w następującym na początku XX wieku rozluźnieniu związków międzypokoleniowych w rodzinie (Imhof), jak również w procesach ruchliwości na przykład ucieczce ze wsi i bardzo szybkim rozwoju miast (Lederer, Kocka).

7 Kształtowanie się nowych form wspólnotowości 215 uwagę na wytworzenie się pod koniec XIX wieku nowej formy indywidualizmu, której podstawą jest zastąpienie dotychczasowej idei egalitaryzmu (wolność, równość dla wszystkich) zasadą niepowtarzalności. Z chwilą, gdy Ja umocniło się dostatecznie w poczuciu równości i powszechności, zaczęło znowu dążyć do nierówności tym razem jako przesłanka wewnętrzna ( ) uniezależniona jednostka zapragnęła także różnić się od innych (Simmel 1975: 100). Poczucie i eksponowanie określoności, wyjątkowości, oryginalności jednostki, wzmocnione przez kapitalizm i konsumpcję jest tym, co będzie w kolejnych etapach rozwoju indywidualizmu wyznaczało kierunek jego rozwoju. Druga faza indywidualizacji związana z postępującą emancypacją jednostek, dezintegracją wspólnot kategorialnych (np. inteligencja, robotnicy) i poszukiwaniem stałych punktów odniesienia w życiu jednostki następuje w fazie przechodzenia pierwszej nowoczesności w drugą (późną). Tabela 1 zestawia najbardziej charakterystyczne cechy obydwu etapów modernizacji z punktu widzenia społecznego umocowania jednostki. System Zasady organizujące kulturę Tabela 1. Cechy pierwszej i drugiej (późnej) nowoczesności Pierwsza nowoczesność Linearny, zamknięty; powtarzający się, zrytualizowany Wiedza pewna, jednoznaczna Późna nowoczesność Nielinearny, otwarty; eksperymentalny, łatwo modyfikowalny Zwrotność, refleksyjność; kreowanie wiedzy wątpliwej i niejednoznacznej Tożsamość zakorzeniona i kontrolowana wykorzeniona, samo kontrolująca, przez instytucje samo identyfikująca się Instytucje Niezbędne, konieczne do funkcjonowanigą Nie są niezbędne, ale mo- stanowić dodatkowy element agregacji Uspołecznienie Przynależność Włączanie Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Olcoń-Kubicka (2009: 22 24). Indywidualizacja przestaje być aktem dobrowolnego wyboru, ale jest narzucona przez system (Beck 2004). Jednostka jest zmuszona (m.in. przez system polityczny, model polityki społecznej) do decydowania o sobie, do konstruowania własnej tożsamości i biografii, ale w konsekwencji do refleksyjności (nieustannego zadawania pytań na temat własnego życia). Indywidualizacja oznacza więc, że biografia

8 216 Katarzyna Rychlicka-Maraszek wyzwolona od zastanych stosunków, otwarta i uzależniona od własnych decyzji, zostaje przekazana jednostce jako zadanie, które ma ona realizować w swych działaniach. Zmniejsza się udział możliwości życiowych zasadniczo zamkniętych dla dyskusji, wzrastają natomiast obszary otwarte na nie oraz biografie, które trzeba stworzyć (Beck 2004: 202). Procesy indywidualizacji niosą jednak niebezpieczeństwo utraty stabilności, stabilnych punktów odniesienia, nadmiernej refleksyjności i wynikającej z niej tyranii możliwości, braku zakorzenienia, fragmentaryzacji tożsamości. Za wolność od presji wspólnoty, możliwość samorealizacji, niezależność płaci się więc alienacją i poczuciem osamotnienia. Owa potrzeba ponownego zakorzenienia jest więc w myśl teorii U. Becka naturalną konsekwencją ahistorycznego modelu indywidualizacji. Modernizacja bowiem, jak twierdzi, prowadzi do potrójnej indywidualizacji : uwolnienia od historycznie danych społecznych form i więzi, rozumianych jako tradycyjne struktury władzy i ochrony bytu ( wymiar uwolnienia ), do utraty tradycyjnych przekonań dotyczących wiedzy o działaniu, wiary i panujących norm ( wymiar odczarowania ) i przez co pojęcie nabiera znaczenia przeciwnego do nowego rodzaju więzi społecznych (podkr. K.R.M.) wymiar kontrolny lub reintegracyjny (Beck 2004: 193). Proces ten układa się w model: uwolnienie (wyswobodzenie) utrata stabilności ponowna integracja. Nowe formy społeczne są więc odpowiedzią na nasilenie się (czy swoiste przesilenie) procesów indywidualizacji. Podobnie jak dla U. Becka, również dla M. Maffesolego, autora koncepcji współczesnego trybalizmu indywidualizacja jest jedynie punktem wyjścia do rozwoju kolejnych, nowych form wspólnotowości (Maffesoli 2008). Obserwowane jako efekt procesów indywidualizacji wykorzenienie pociąga za sobą bowiem konieczność ponownego zakorzenienia, dezindywidualizacji. Nie jest ona jednak jej zaprzeczeniem, ale nową formą. Nowa tożsamość kreowana jest nie przez samą jednostkę, ale w procesie uczestnictwa we wspólnotach emocjonalnych nowych plemionach. Są one wspólnotami uczucia, podzielanego i akceptowanego stylu życia, wzajemnej identyfikacji. Dzięki wspólnocie jednostka zbudować może na nowo swoją tożsamość, konstruując ją w nowym kontekście: solidarności grupowej. Wychodząc od klasycznych klasyfikacji H. Spencera, E. Durkheima, F. Tonnisa czy M. Webera M. Maffesoli

9 Kształtowanie się nowych form wspólnotowości 217 poddaje ponownej refleksji pojęcia wspólnoty i społeczności. Dowodzi, iż nowe plemiona jako emanację wspólnotowości w jej nowoczesnym wydaniu cechuje przede wszystkim wspólnota przeżywania, emocjonalna więź wytwarzana poprzez wspólnie odczuwaną przyjemność. Niezwykle istotna dla uczestników wspólnoty jest atmosfera, feeling, którą budują akcentowane i celebrowane wspólnie rytuał oraz styl życia, podzielane pasje. Nowe plemiona cechuje również ukierunkowanie do wewnątrz, zainteresowanie tym, co ważne dziś (nie w przyszłości), fascynacja estetyką, przywiązywanie dużej wagi do kreowania siebie, narcyzm zbiorowy (Maffesoli 2008). Nowa wspólnotowość a społeczność wirtualna Punktem wyjścia do rozważań na temat nowych form wspólnotowości jest analiza przestrzeni wirtualnej jako nowego rodzaju przestrzeni społecznej oraz założenie, iż w świecie zdominowanym przez technologie informacyjne nastąpić musi redefinicja pojęcia przestrzeni. Rozwijające się w niemal geometrycznym tempie nowoczesne technologie, w tym głównie Internet sprawiły, że nauki społeczne musiały zrewidować swoje dotychczasowe postrzeganie przestrzeni. W dobie komunikacji sieciowej już nie wiąże się ona z miejscem zamieszkania, fizyczną, namacalną obecnością charakterystyczną dla klasycznie pojmowanej przestrzeni. W koncepcji H. Lefebvre a przestrzeń rozumiana jest głównie jako wytwór społeczny: miejsce ludzi i produkowanych przez nich przedmiotów i rzeczy, obiektywizacja tego, co społeczne, a w konsekwencji tego, co duchowe; narzędzie, środowisko, zapożyczenie (por. Jałowiecki, Szczepański 2006: ). B. Jałowiecki proponuje natomiast klasyfikację obejmującą podział na przestrzenie produkcji, konsumpcji, symboliki, wymiany i władzy, gdzie: a) przestrzeń produkcji obejmuje wszelką rolniczą i pozarolniczą wytwórczość; b) przestrzeń konsumpcji jest obszarem związanym ze zbiorowym i indywidualnym przywłaszczaniem produktów i rozszerzoną reprodukcją siły roboczej; c) przestrzeń symboliki obejmuje miejsca i obszary związane z wysoko cenionymi przez społeczeństwo wartościami;

10 218 Katarzyna Rychlicka-Maraszek d) przestrzeń wymiany związana jest z transferem dóbr, wartości iinformacji; e) przestrzeń władzy, na którą składa się terytorium objęte jurysdykcją lub zajmowany przez instytucje sprawujące władzę. Inspirująca, ale wymagająca jeszcze doprecyzowania jest propozycja M. Szpunar przeniesienia klasyfikacji przestrzeni na grunt Internetu, którą ilustruje rys. 3. Rys. 3. Przestrzeń Internetu firmy internetowe, telepracownicy przestrzeń produkcji zakupy, spędzanie wolnego czasu przestrzeń konsumpcji strony administracji rządowej, polityków, partii politycznych przestrzeń władzy przestrzeń symboliczna przestrzeń wymiany i danych wymiana informacji serwisy społecznościowe, miejsca manifestowania i propagowania ideologii Źródło: M. Szpunar (2008). Przestrzeń Internetu nowy wymiar przestrzeni społecznej, w: A. Siwik, L. Haber (red.) Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego. Kraków: AGH, s Jednak również w wirtualnej przestrzeni podobnie, jak w jej klasycznej wersji, gdzie np. mieszkańcy osiedla wspólnie troszczą się o jego czystość, bezpieczeństwo, wyznaczają i respektują pewne zasady, tak również bywa w sytuacji przestrzeni internetowej. I choć system kontroli jest tu o wiele bardziej skomplikowany, to w większości przypadków internauci nabierają poczucia przynależności do grupy i czują się za nią odpowiedzialni. Wytwarza się również określony stosunek do przestrzeni: przypisuje się jej znaczenie,

11 Kształtowanie się nowych form wspólnotowości 219 uruchamia charakterystyczne wzory zachowań, wytwarza specyficzny język 7. Społeczność wirtualna jako nowy typ wspólnoty Zaproponowane i użyte po raz pierwszy w 1994 roku przez H. Reinhgolda pojęcie społeczności wirtualnej określało ją jako grupy ludzi, którzy mogą lub nie spotykać się twarzą w twarz i którzy wymieniają słowa i idee za pośrednictwem klawiatury lub sieci (Reinhgold 1994: 1). Podobne stanowisko prezentowali inni badacze cyberprzestrzeni: m.in. J. Fernback, podkreślając jej specyficzne cechy: zawieszenie w cyberprzestrzeni, brak ograniczeń związanych z fizycznym oddaleniem, symbolicznie zarysowane specyficzne granice i miejsc a nakreślony przez przedmiot zainteresowania (Fernback, Thompson). Podstawową cechą konstytutywną społeczności wirtualnej jest zastąpienie interakcji bezpośredniej (face-to-face) interakcją zapośredniczoną (face-to (via monitor)-face). Interakcja zapośredniczona jest charakterystyczna dla relacji, w których uczestniczy urządzenie techniczne, wyklucza ona (albo w znacznej mierze uniemożliwia) dialog, jest również interakcją zniekształconą przez brak komunikatów niewerbalnych, które stanowią niezwykle istotną część interakcji bezpośredniej 8. Poza tym społeczność wirtualną cechuje: a) Aprzestrzenność; interakcje nie są ograniczone geograficznie czy terytorialnie, jak w społecznościach tradycyjnych, w których, mimo np. używania telefonu przestrzeń stanowi ważny składnik definiowania fizycznej agregacji ludzi jako społeczności; 7 Począwszy od nick u, czyli internetowego imienia, aż po zapożyczone i przejęte przezużytkownikówsieci pojęćtakichjakirc (ang.internet Relay Chat) czyli nazwa jednej z usług internetowych oferująca prowadzenie rozmów na żywo za pomocą tekstów aż po zasady tzw. netykiety, czyli zbioru niepisanych zasad obowiązujących w sieci. 8 Ten rodzaj zimnej komunikacji jest przez użytkowników sieci neutralizowany poprzez używanie tzw. Emotikonów, czyli stworzonych ze znaków interpunkcyjnych symboli oddających stany emocjonalne np.: :) uśmiech, :( smutek, : ( strach.

12 220 Katarzyna Rychlicka-Maraszek b) Asynchroniczność, czyli komunikacja która przebiega nie zawsze (oprócz m.in. sesji ma czacie) zgodnie z czasem rzeczywistym, a zazwyczaj z pewnym opóźnieniem; c) Acielesność, w społecznościach tego typu najważniejszy jest tekst ocieplony wspomnianymi wcześniej emotikonami; d) Astygmatyczność, brak kontaktu fizycznego i ograniczenie się jedynie do tekstu pozwala na uniknięcie stygmatyzacji związanej np. z rasą, płcią czy wyglądem fizycznym; e) Anonimowość, wynikająca z występowania powyższych cech (Smith, cyt. za: Szpunar 2006:163) 9. Tabela 2. Społeczność wirtualna a społeczność organiczna: podobieństwa i różnice Podobieństwa Różnice Społeczność organiczna Społeczność wirtualna (tradycyjna) członkowie społeczna organizacja język i wzory interakcji kultura, wspólna tożsamość związek z tradycyjnie pojmowanym aprzestrzenność, aczasowość czasem i przestrzenią stabilność, wewnętrzne zróżnicowanie mała stabilność (możliwość natychmiastowej rezygnacji z uczestnictwa nie okupiona żadnymi sankcjami) sieć wzajemnie nakładających płaski, sieciowy system komunikacji się zależności i linii komunikacyjnych hierarchiczność brak zhierarchizowanej struktury i sekwencji dostępu wielość krzyżujących się i uzupełniających zorganizowanie wokół jednej interesów sprawy, idei bezpośrednie interakcje interakcje zapośredniczone Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szpunar M. (2008) Przestrzeń Internetu nowy wymiar przestrzeni społecznej, w: A. Siwik, L. Haber (red.) Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, Kraków: AGH. 9 Społeczności wirtualne dają również możliwość doświadczenia nowego rodzaju komunikacji, odmiennej od tej, jakie są udziałem członków społeczności rzeczywistych. Cechuje ją: ograniczenie doświadczeń sensorycznych, płynność tożsamości oraz anonimowości, zrównanie statusów, pokonywanie ograniczeń przestrzennych, rozciąganie i koncentracja czasu, możliwość permanentnego zapisu oraz odmienne stany świadomości.

13 Kształtowanie się nowych form wspólnotowości 221 E-społeczność to użytkownicy Internetu, pomiędzy którymi wytwarzają się więzi społeczne i którzy w aktywny sposób wykorzystują nowe medium jako platformę komunikacji oraz wymiany informacji związanych z ich wspólnymi zainteresowaniami, postawami. Jak twierdzi wyjaśniająca zasady ich funkcjonowania autorka artykułu zamieszczonego na webinside.pl grupowane są w jednym serwisie Web 2.0, gdzie spełniają swoją potrzebę kontaktu (podkreślenie K.R.M.). Dzielą się wiedzą i doświadczeniem poprzez grupy dyskusyjne, mailowe listy dyskusyjne, fora, komunikatory internetowe, czaty, blogi, komentarze, statusy (Kusak). Społeczności te kierują się zasadami skonstruowanymi na wzór tych, które występują w społecznościach organicznych: tu również występuje animator (funkcję tę często pełni administrator), który ją pobudza i ożywia 10. Zaspokajają potrzebę przynależności, są wyrazem tęsknoty za mityczną wspólnotą, która zawsze jest, jak sarkastycznie konkluduje Z. Bauman wspólnotą byłą albo przyszłą (prawie nigdy teraźniejszą ). Wspólnota ta jawi się jako świat, w jakim niestety się w tej chwili nie znajdujemy, w jakim jednak bardzo chcielibyśmy osiedlić się na stałe lub do jakiego chcielibyśmy powrócić (Bauman 2008: 8). Tym. m.in. tłumaczy się fenomen najpopularniejszego serwisu społecznościowego Nasza klasa. Mit cudownych lat szkolnych, raju utraconego to pragnienie odnalezienia intensywności, z jaką przeżywaliśmy lub poznawaliśmy rzecz po raz pierwszy, pragnienie odzyskania odległej przeszłości, szczęśliwej epoki początków (Eliade 1989: 189). Za przywilej bycia we wspólnocie trzeba jednak płacić ( ). Gdy przychodzi do płacenia, płaci się walutą wolności rozmaicie nazywanej autonomią, prawem do samostanowienia, prawem do bycia sobą (Bauman 2008: 10) 11. Płacą ją również wszyscy ci, którzy naiwnie są- 10 Por. fragment poradnika Jak budować lojalną społeczność internetową : Animacja społeczności odbywa się poprzez: rozpoczynanie dyskusji na tematy ciekawe dla danej społeczności udostępnianie atrakcyjnych filmów, zdjęć dzielenie się interesującymi treściami wyszukiwanymi w innych serwisach ułatwienie wzajemnej pomocy użytkownikom dostarczanie informacji o nowościach, aktualnościach konkursy, zabawy, quizy. 11 Jakikolwiek sposób życia wybierasz pisze dalej Bauman coś zyskujesz, ale i coś tracisz. Brak wspólnoty zwiastuje brak bezpieczeństwa, wejście do wspólnoty zapowiada rychłą utratę wolności.

14 222 Katarzyna Rychlicka-Maraszek dzili, iż członkostwo w wirtualnych wspólnotach nie jest obciążone żadnymi kosztami, płacą czymś, co szczególnie cenione było w przestrzeni: własnym wizerunkiem, który administratorzy zastrzegają sobie wykorzystywać w celach promocyjnych. Płacą też własną prywatnością w konsekwencji decyzji o udostępnieniu innym użytkownikom informacji na temat kwestii, które do tej pory były zarezerwowane dla rodziny i najbliższych. Uwagi końcowe Odwołując się do rozważań A. Przecławskiej (Przecławska 1999) 12, która przestrzeń życiową uznała za źródło i tworzywo środowiska wychowawczego można przyjąć, iż przestrzeń wirtualną, a co za tym idzie również społeczność internetową można postrzegać jako środowisko wychowawcze. Dane na temat wczesnego wieku inicjacji komputerowej (por. rys. 4) oraz czasu trwania i częstotliwości relacji via komputer upoważniają do twierdzenia, że stało się ono obok rodziny i szkoły jednym z najważniejszych środowisk w okresie kształtowania się tożsamości człowieka. W okresie adolescencji stać się może również konkurencyjne dla niezwykle ważnej w tym czasie grupy odniesienia, jaką jest tradycyjnie pojmowana grupa rówieśnicza z jej immanentnymi cechami: możliwością bezpośredniego kontaktu, wewnętrzną hierarchią, negocjowaniem statusu. Przedwczesna i nieuprawniona wydaje się być również teza o zastąpieniu wspólnot organicznych ich elektroniczną wersją. Można więc zgodzić się z J. van Dijkiem (van Dijk 1998), że społeczności wirtualne nie zastąpią organicznych, które w procesie socjalizacji pełnią i pełnić będą podstawową rolę. Niestabilne, ograniczone i sprzyjające wytwarzaniu się sztucznej tożsamości wspólnoty internetowe, choćby ze względu na dużą fluktuację uczestników i nieugruntowaną, nieusankcjonowaną, nie obciążoną odpowiedzialnością przynależność 12 Los człowieka kształtuje się na przecięciu różnych wymiarów przestrzeni. Jest to przestrzeń fizyczna, społeczna, temporalna (tu szczególne miejsce zajmuje przestrzeń historyczna), przestrzeń symboliczna, psychologiczna. Coraz większego znaczenia nabiera przestrzeń informatyczna, istnieje też przestrzeń moralna i przestrzeń transcendencji.

15 Kształtowanie się nowych form wspólnotowości 223 Rys. 4. Wiek inicjacji internetowej lataimniej 5 9 lat lat lat Źródło: Dzieci on line w oczach rodziców, Gemius, 2008, cyt. za M. Szpunar, Urodzeni z myszką w ręku. Wczesna adaptacja do nowych mediów, w: J. Morbitzer (red.) Komputer w edukacji, Kraków: UP. pozostaną jedynie jedną z form kształtowania się społecznej tożsamości jednostki. Kierunek rozwoju serwisów społecznościowych pozwala wysnuć przypuszczenie, że ich ewolucja w stronę sakralizacji codzienności, promocji wyśrubowanej do granic absurdu atrakcyjności 13 oraz wymuszanej unifikacji, charakterystycznej np. dla portalu Nasza Klasa może stać się (i już staje się) przyczyną kontestowania ich przez tę przez część użytkowników, którzy już teraz traktują je jako dostępny dla wszystkich element kultury popularnej, zrzeszający przeciętnych ludzi chwalących się swoimi przeciętnymi osiągnięciami (por.szpunar 2010: 508). Paradoksalnie więc również ten nowy typ wspólnoty nie ustrzegł się przed tym, co miało ją odróżniać od tradycyjnych form społecznych: hierarchiczności, nieuwikłanej w kontekst społeczny równości i wolności wyrażania autentycznego ja. 13 Przybiera to w Internecie wręcz monstrualne rozmiary. Toczący się w serwisie społecznościowym wyścig o przyjaciół (istnieje bowiem możliwość pokazywania przyjaciół innym) sprawia, że kolekcjonuje się ich jak gadżety, a w serwisach aukcyjnych pojawiają się oferty sprzedaży przyjaznych wpisów czy bycie lojalnym przyjacielem na Naszej klasie.

16 224 Katarzyna Rychlicka-Maraszek Literatura Beck, U. (2004) Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa. Biernacka, M. (2009) Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Jałowiecki, B., Szczepański, M. (2006) Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa. Castells, M. (2007) Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Doktorowicz, K. (1997) Społeczeństwo informacyjne podziały i nierówności, [w:] L. Zacher (red.) Rewolucja informacyjna i społeczeństwo. Niektóre trendy, zjawiska i kontrowersje, Warszawa. Fernback, J., Thompson, B., Computer-Mediated Communication and American Collectivity, Kusak, A., Jak budować lojalną społeczność internetową, artykul2.php?id=429 Liszka, S., Nasza-klasa: konformizm i banał, Gazeta.pl ( ). Maffesoli, M. (2008) Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. Warszawa. Nowak, A., Krejtz, K. (2006). Internet z perspektywy nauk społecznych, [w:] D. Batorski, M. Marody (red.) Społeczna przestrzeń internetu. Warszawa: SWPS. Olcoń-Kubicka, M. (2009) Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Preschoolers and their parents, 2006, pdf Przecławska, A. (1999) Przestrzeń życia człowieka miedzy perspektywą mikro amarko[w:] A. Przecławska, W. Theiss (red.) Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek, Warszawa. Rideout, E. Hamel, The Media Family: Electronic media In the lives of infants, toddlers. Simmel, G. (1975) Socjologia. Warszawa. Szacki, J. (2005) Indywidualizm i kolektywizm, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement. Warszawa. Szpunar, M. (2006) Społeczności wirtualne realne kontakty w wirtualnym świecie, [w:] L. Haber, M. Niezgoda (red.) Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Kraków: Wydawnictwo UJ. Szpunar, M. (2010) Prawdziwych przyjaciół poznaje się w Internecie. Serwisy społecznościowe i ich użytkownicy, [w:] D. Bis, A. Rynio (red.) Media w wychowaniu chrześcijańskim. Lublin.

17 Kształtowanie się nowych form wspólnotowości 225 Szpunar, M. (2008) Przestrzeń Internetu nowy wymiar przestrzeni społecznej, [w:] A. Siwik, L. Haber (red.) Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, Kraków: AGH. Sztompka, P. (2002) Socjologia. Analiza społeczeństwa.kraków. Tadeusiewicz, T. (2002) Społeczność Internetu. Warszawa: AOW EXIT. van Dijk, J. (1998) The Reality of Virtual Communities. Trends in Communication, 1 (1).

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Pod redakcją naukową Martyny Pryszmont-Ciesielskiej Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/58/2010 SPOŁECZNOŚCI WIRTUALNE

Warszawa, maj 2010 BS/58/2010 SPOŁECZNOŚCI WIRTUALNE Warszawa, maj 2010 BS/58/2010 SPOŁECZNOŚCI WIRTUALNE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ 1. Wspieranie dziecka w poznawaniu oraz wykorzystywaniu własnego potencjału rozwojowego i budowaniu pozytywnego obrazu własnego ja. 2. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku

Bardziej szczegółowo

Społeczność Biblioteka 2.0 jako społeczność wirtualna

Społeczność Biblioteka 2.0 jako społeczność wirtualna Konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009 8-10 grudnia 2009 Cyfrowy bibliotekarz i cyfrowy czytelnik - spotkania wirtualne Społeczność Biblioteka 2.0 jako platforma komunikacji Tematyka prezentacji Internet

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Obecnie jesteśmy świadkami niespotykanej dynamiki postępu technologicznego, który w głównej mierze tyczy się sposobu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_42 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_42 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_4 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

ROLA PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH XXI WIEKU. Opracowały: mgr Agnieszka Błyszczek mgr Magdalena Gołębiewska

ROLA PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH XXI WIEKU. Opracowały: mgr Agnieszka Błyszczek mgr Magdalena Gołębiewska ROLA PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH XXI WIEKU Opracowały: mgr Agnieszka Błyszczek mgr Magdalena Gołębiewska Informacje o Autorkach Doktorantki I roku Pedagogiki, na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Miasto - arena nieuniknionych konfliktów i koniecznych kooperacji

Miasto - arena nieuniknionych konfliktów i koniecznych kooperacji Krzysztof Martyniak Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski...Życie miejskie przyciąga i odstrasza. Jest pełne uroków i strachów. Obiecuje i grozi. Podnieca i męczy. Upaja wolnością nigdzie indziej

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania. dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński

Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania. dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński plan spotkania Trzy części spotkania: podstawowe pojęcia i problemy wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad.

KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad. KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad. 2015/2016 Egzamin licencjacki jest ostatnim etapem weryfikacji efektów kształcenia.

Bardziej szczegółowo

TRZY GŁÓWNE PERSPEKTYWY FUNKCJONALIZM ROZWÓJ MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ. WSPÓŁCZESNE PERSPEKTYWY SOCJOLOGICZNE FUNKCJONALIZM TEORIE KONFLIKTU

TRZY GŁÓWNE PERSPEKTYWY FUNKCJONALIZM ROZWÓJ MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ. WSPÓŁCZESNE PERSPEKTYWY SOCJOLOGICZNE FUNKCJONALIZM TEORIE KONFLIKTU ROZWÓJ MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ. WSPÓŁCZESNE PERSPEKTYWY SOCJOLOGICZNE dr Agnieszka Kacprzak TRZY GŁÓWNE PERSPEKTYWY Auguste Comte Emile Durkheim TEORIE KONFLIKTU Karol Marks INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY Max

Bardziej szczegółowo

Socjologia internetu. 2. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego

Socjologia internetu. 2. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego Socjologia internetu 1. Zajęcia organizacyjne - omówienie zagadnień - omówienie literatury - omówienie zasad zaliczenia przedmiotu 2. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego P. Czerski,

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA (I) SOCJALIZACJA, KONTROLA I ROLE SPOŁECZNE. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA (I) SOCJALIZACJA, KONTROLA I ROLE SPOŁECZNE. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA (I) SOCJALIZACJA, KONTROLA I ROLE SPOŁECZNE dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka Stanfordzki eksperyment więzienny - pytanie, co ma ważniejsze znaczenie, jednostkowe charaktery (strażników

Bardziej szczegółowo

Edukacja elastyczna flexischooling

Edukacja elastyczna flexischooling Edukacja elastyczna flexischooling James Hemming Jon Holt Roland Meighan Philip Toogood 1 Edukacja elastyczna Pedagogika skoncentrowana na uczniu, proces nauczania odpowiada potrzebom dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro

KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro Rekrutacja i selekcja pracowników w mediach społecznościowych Wałbrzych, 18.10.2012 r. Martyna Dąbrowska Menedżer projektów Human Partner Sp. z o.o. Zakres

Bardziej szczegółowo

Antyk w kulturze popularnej

Antyk w kulturze popularnej FORUM DYSKUSJI INTERDYSCYPLINARNEJ Vae victis, czyli antyk w kulturze popularnej Czym są nowe media? Media zamienione w dane numeryczne zrozumiałe dla komputera grafika, ruchome obrazy, dźwięki, kształty,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Krejtz, Piotr Toczyski, Marzena Cypryańska, Jarosław Milewski, Izabela Krejtz, Wojciech Ciemniewski

Krzysztof Krejtz, Piotr Toczyski, Marzena Cypryańska, Jarosław Milewski, Izabela Krejtz, Wojciech Ciemniewski Krzysztof Krejtz, Piotr Toczyski, Marzena Cypryańska, Jarosław Milewski, Izabela Krejtz, Wojciech Ciemniewski Społeczeństwo informacyjne / oparte na wiedzy, gdzie informacja nabiera wartości materialnej.

Bardziej szczegółowo

INTERNET TO CYFROWE PODWÓRKO MŁODYCH?

INTERNET TO CYFROWE PODWÓRKO MŁODYCH? INTERNET TO CYFROWE PODWÓRKO MŁODYCH? Dziecko autorem poczytnego bloga? Rodzic jako ambasador internetu? Młodzież = cyfrowi tubylcy? Czy młodzi ludzie tworzą wartościowe treści przy wykorzystaniu nowych

Bardziej szczegółowo

Co-housing jako oczekiwana forma mieszkalnictwa dla osób starszych. Dr Walentyna Wnuk Wrocław 2014

Co-housing jako oczekiwana forma mieszkalnictwa dla osób starszych. Dr Walentyna Wnuk Wrocław 2014 Co-housing jako oczekiwana forma mieszkalnictwa dla osób starszych Dr Walentyna Wnuk Wrocław 2014 Wprowadzenie Mieszkanie jest podstawową wartością dla człowieka, staje się z czasem podstawowym miejscem

Bardziej szczegółowo

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 3. Dlaczego poprzez profesjonalny PR łatwo kreować wizerunek organizacji?

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ Magdalena Machinko-Nagrabecka Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej Centrum UNEP/GRID-Warszawa Warszawa, 23 stycznia 2013 r. NFOŚiGW - Konsultacje w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI SOCJOLOGIA I stopnia

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI SOCJOLOGIA I stopnia ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI SOCJOLOGIA I stopnia Zagadnienia kierunkowe: 1. Indywidualizm a idea wspólnego dobra (w świetle etyki społecznej) 2. Pojęcie ponowoczesności we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych

Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych Percepcja, czyli świadome reagowanie na bodziec zewnętrzny, umożliwia dziecku zdobywanie informacji

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Oświata polska znajduje się w dobie daleko idących przekształceń. Uwolniony rynek usług edukacyjnych, nasilona konkurencja, niż demograficzny, zmiany w sferze finansowania

Bardziej szczegółowo

12 WSTĘP. J. Rutkowiak, O dialogu edukacyjnym. Rusztowanie kategorialne, w: Pytanie, dialog, wychowanie, Warszawa 1992, s. 13.

12 WSTĘP. J. Rutkowiak, O dialogu edukacyjnym. Rusztowanie kategorialne, w: Pytanie, dialog, wychowanie, Warszawa 1992, s. 13. WSTĘP Dialog to słowo, które spotykamy niemal na każdym kroku, począwszy od relacji rodzinnych po media. Pojęcie to sugeruje wzajemną gotowość do słuchania i rozumienia. Zapotrzebowanie na dialog nie omija

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby budowania lojalności w Internecie

Skuteczne sposoby budowania lojalności w Internecie Skuteczne sposoby budowania lojalności w Internecie Dr (Uniwersytet Warszawski i SmartNet Research & Solutions) O czym powiem? Dlaczego warto interesować się społecznościami internetowymi? Jak funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Jak działają social media?

Jak działają social media? 3.1.1 Jak działają social media? Wg definicji publikowanej na Wikipedii Media społecznościowe (ang. Social Media) to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Socjologia - opis przedmiotu

Socjologia - opis przedmiotu Socjologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjologia Kod przedmiotu 14.2-WP-PSChM-PPP-Ć-S14_pNadGenR2I80 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej

Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej wystąpienie przygotowała Karolina Donosewicz studentka II roku na kierunku Informacja w Instytucjach espołeczeństwa Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Projekt Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Prezentacja wybranych wyników

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do socjologii. Barbara Szacka. Spis treści

Wprowadzenie do socjologii. Barbara Szacka. Spis treści Wprowadzenie do socjologii Barbara Szacka Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA. PROLEGOMENA Rozdział I. CHARAKTER SOCJOLOGII I HISTORYCZNE WARUNKI JEJ POWSTANIA 1. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie Przedsocjologiczna

Bardziej szczegółowo

Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym

Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SERIA PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA NR 166 KINGA KUSZAK Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym POZNAŃ 2011 3 Spis treści

Bardziej szczegółowo

FILARY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

FILARY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ FILARY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ PR osobisty i budowanie autorytetu nauczyciela kluczem do efektywnej komunikacji Marzanna Szymczak 1 Pytania na które poszukamy odpowiedzi: 1. Jakie pokolenia

Bardziej szczegółowo

E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym

E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym o czym warto pamiętać pracując z seniorami w bibliotece Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez

Bardziej szczegółowo

Opis treści. Wstęp 13. Część pierwsza DEFICYT MIŁOŚCI JAKO PROBLEM BADAŃ W PEDAGOGICE 15. Wprowadzenie 17

Opis treści. Wstęp 13. Część pierwsza DEFICYT MIŁOŚCI JAKO PROBLEM BADAŃ W PEDAGOGICE 15. Wprowadzenie 17 Opis treści Wstęp 13 Część pierwsza DEFICYT MIŁOŚCI JAKO PROBLEM BADAŃ W PEDAGOGICE 15 Wprowadzenie 17 ROZDZIAŁ I Eksplikacja zjawisk deficytu miłości 19 1. Teoria potrzeb Abrahama H. Masłowa 19 2. Teorie

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie

Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie Załącznik nr 1 Szkolnego Programu Profilaktycznego (Rok szkolny 2013/2014) Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

Jak się porozumiewać i być zrozumianym - kilka słów o komunikacji niewerbalnej.

Jak się porozumiewać i być zrozumianym - kilka słów o komunikacji niewerbalnej. Jak się porozumiewać i być zrozumianym - kilka słów o komunikacji niewerbalnej. AAC to w skrócie komunikacja alternatywna i wspomagająca. To wszystkie sposoby porozumiewania się, które są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Informacja. - aspekt infrastruktury krytycznej państwa. Marek Stawarczyk

Informacja. - aspekt infrastruktury krytycznej państwa. Marek Stawarczyk Informacja - aspekt infrastruktury krytycznej państwa Marek Stawarczyk Informacja Relacja między obiektami nadawcą i odbiorca zawierająca komunikat ważny zarówno dla nadawcy jak i dla odbiorcy informacji.

Bardziej szczegółowo

Społeczności a reklama Prezentacja wyników badania

Społeczności a reklama Prezentacja wyników badania Społeczności a reklama Prezentacja wyników badania Cele badania, czyli czego właściwie chcieliśmy się dowiedzieć? Metodologia I Etap Badanie jakościowe (gemiusfgi) Wywiady w trzech grupach dyskusyjnych

Bardziej szczegółowo

Biblioteka - trzecie miejsce. dr Justyna Jasiewicz

Biblioteka - trzecie miejsce. dr Justyna Jasiewicz Biblioteka - trzecie miejsce dr Justyna Jasiewicz Plan prezentacji kontekst rozwój nowych technologii zmieniające się otoczenie bibliotek trzecie miejsce koncepcja charakterystyka trzecie miejsce a społeczność

Bardziej szczegółowo

Świat #w10lat. Jak świat zmienił się w ciągu ostatniej dekady

Świat #w10lat. Jak świat zmienił się w ciągu ostatniej dekady Świat #w10lat Jak świat zmienił się w ciągu ostatniej dekady YouTube #w10lat 2005 2015 Na YouTube został umieszczony pierwszy film, który trwał 19 sekund. Jeden z założycieli portalu opowiada na nim w

Bardziej szczegółowo

Grupy społeczne. Społeczeństwo. Tomasz A. Winiarczyk

Grupy społeczne. Społeczeństwo. Tomasz A. Winiarczyk Grupy społeczne. Społeczeństwo Tomasz A. Winiarczyk zagadnienia 1) zbiorowość 2) społeczność 3) społeczeństwo 4) grupa społeczna 5) więź społeczna 6) struktura i cechy grupy społecznej 7) klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie nauczania w szkole średniej poprzez chat w ramach dodatkowej godziny pracy nauczyciela

Wspomaganie nauczania w szkole średniej poprzez chat w ramach dodatkowej godziny pracy nauczyciela Wojciech Sala wsala@pro.onet.pl Zespół Szkół Techniczno-Usługowych Trzebinia Wspomaganie nauczania w szkole średniej poprzez chat w ramach dodatkowej godziny pracy nauczyciela Wstęp Artykuł dotyczy wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Por. P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 20. 2

Por. P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 20. 2 Inicjatywy społeczne młodzieży poprzez nowe media Tomasz Zacłona W połowie drugiej dekady XXI w. jesteśmy świadkami przemian społecznych zapowiadanych od końca ostatniego stulecia. W turbulentnym otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu

Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-OMnDiM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Charakter Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego Siedzą w środkowym rzędzie: prof. Jerzy Mikułowski Pomorski późniejszy rektor AE, prof. Aleksander Koj ówczesny rektor

Bardziej szczegółowo

POCZUCIE TOŻSAMOŚCI W KONTEKŚCIE SPOŁECZNOŚCI NARODOWO - PAŃSTWOWEJ

POCZUCIE TOŻSAMOŚCI W KONTEKŚCIE SPOŁECZNOŚCI NARODOWO - PAŃSTWOWEJ POCZUCIE TOŻSAMOŚCI W KONTEKŚCIE SPOŁECZNOŚCI NARODOWO - PAŃSTWOWEJ Wstęp Żyjemy w świecie wielkich procesów integracji i globalizacji. Z samej swojej istoty są to procesy pozytywne pozwalające wspólnie

Bardziej szczegółowo

Co nowego w nowych mediach?

Co nowego w nowych mediach? http://kmalinowski89.wordpress.com/2011/02/11/why-new-media-matters/ Co nowego w nowych mediach? dr Politechnika Koszalińska Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej o internecie przed Web 2.0

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Panorama społeczności w polskim internecie. Andrzej Garapich, Sławek Pliszka Polskie Badania Internetu

Panorama społeczności w polskim internecie. Andrzej Garapich, Sławek Pliszka Polskie Badania Internetu Panorama społeczności w polskim internecie Andrzej Garapich, Sławek Pliszka Polskie Badania Internetu "Coraz więcej internautów swój dzień w sieci zaczyna od ulubionego serwisu społecznościowego. Często

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Jakość systemu rodzinnego a czynniki chroniące i czynniki ryzyka w profilaktyce zachowań dysfunkcjonalnych

Jakość systemu rodzinnego a czynniki chroniące i czynniki ryzyka w profilaktyce zachowań dysfunkcjonalnych Jakość systemu rodzinnego a czynniki chroniące i czynniki ryzyka w profilaktyce zachowań dysfunkcjonalnych dr Wiesław Poleszak Zakład Pomocy Psychologicznej i Psychoprofilaktyki Wydział Pedagogiki i Psychologii

Bardziej szczegółowo

POSTAWY RODZICIELSKIE

POSTAWY RODZICIELSKIE POSTAWY RODZICIELSKIE Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego.

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

Urodzeni z myszką w ręku. Wczesna adaptacja do nowych mediów

Urodzeni z myszką w ręku. Wczesna adaptacja do nowych mediów Magdalena Szpunar magdalena_sz@wp.pl Wydział Humanistyczny Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Urodzeni z myszką w ręku. Wczesna adaptacja do nowych mediów Internetem od kilku lat nie są zainteresowane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

GRUPY SPOŁECZNE Rodzaje grup społecznych

GRUPY SPOŁECZNE Rodzaje grup społecznych Rodzaje grup społecznych Grupy małe WIELKOŚCI Grupy duże RODZAJE GRUP SPOŁECZNYCH SFORMALIZOWANIA WIĘZI Grupy formalne Grupy nieformalne Grupy pierwotne Grupy wtórne CZŁONKOSTWA Grupy zamknięte Grupy otwarte

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowna Pani Dyrektor, Warszawa, 16 czerwca 2008 r. PIIT/615/08 Pani Grażyna CZETWERTYŃSKA Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwo Edukacji Narodowej Szanowna Pani Dyrektor, Wyrażamy poparcie dla

Bardziej szczegółowo

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Drodzy Rodzice, Szanowni Pedagodzy, Nauczyciele oraz Wychowawcy! Pozytywny rozwój jest elementem tzw. pozytywnej profilaktyki. Idea ta nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Aktywność młodych w sieci Katarzyna Pietraszek Na podstawie badania dojrzałości technologicznej uczniów Doroty Kwiatkowskiej i Marcina Dąbrowskiego Uniwersytet w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red.. Kraków, 2011 Spis treści Wprowadzenie 11 Część I KOMUNIKOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Rozdział 1. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

Inspiracje mądrego korzystania z Internetu na rzecz dzieci i młodzieży. Copyright Fundacja Odkrywców Innowacji

Inspiracje mądrego korzystania z Internetu na rzecz dzieci i młodzieży. Copyright Fundacja Odkrywców Innowacji Inspiracje mądrego korzystania z Internetu na rzecz dzieci i młodzieży Copyright Fundacja Odkrywców Innowacji My tu gadu, gadu a w internecie W ciągu 1 minuty w Internecie 4,1 miliona pytań zadaje się

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WARTOŚCI ŻYCIOWE BS/98/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WARTOŚCI ŻYCIOWE BS/98/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

8.4. MODUŁ: SZKOŁA DLA RODZICÓW

8.4. MODUŁ: SZKOŁA DLA RODZICÓW 8.4. MODUŁ: SZKOŁA DLA RODZICÓW Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami w zachowaniu 70 Adresaci: rodzice dzieci i młodzieży zakwalifikowani do Innowacyjnego programu nauczania uczniów z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Media online NR 53/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Media online NR 53/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 5/017 ISSN 5-58 Media online Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych wymaga podania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia potrzeb Dr Monika Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku 10 czerwca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL 1. Specyfika potrzeb

Bardziej szczegółowo

czy samorządność szkolnictwa wyższego = samorządność i niezależność uniwersytetu? Jerzy M. Mischke, em. prof. AGH

czy samorządność szkolnictwa wyższego = samorządność i niezależność uniwersytetu? Jerzy M. Mischke, em. prof. AGH czy samorządność szkolnictwa wyższego = samorządność i niezależność uniwersytetu? Jerzy M. Mischke, em. prof. AGH o czym będę mówił? o kulturotwórczej roli wolności akademickich i ich ochronie o współczesnych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA: DZIAŁANIA SPOŁECZNE, GRUPA SPOŁECZNA, ZACHOWANIA ZBIOROWE, Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka

RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA: DZIAŁANIA SPOŁECZNE, GRUPA SPOŁECZNA, ZACHOWANIA ZBIOROWE, Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA: DZIAŁANIA SPOŁECZNE, GRUPA SPOŁECZNA, ZACHOWANIA ZBIOROWE, Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka DZIAŁANIA SPOŁECZNE Aktor społeczny jako podmiot działający (jednostka, grupa, zbiorowość)

Bardziej szczegółowo

Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO

Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ustrzykach Dolnych Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO program integrujący klasę. Autor programu mgr Ewa Lejowska Ustrzyki

Bardziej szczegółowo

PRYWATNOŚĆ I WŁASNY WIZERUNEK W PRZESTRZENI SOCIAL MEDIA

PRYWATNOŚĆ I WŁASNY WIZERUNEK W PRZESTRZENI SOCIAL MEDIA PRYWATNOŚĆ I WŁASNY WIZERUNEK W PRZESTRZENI SOCIAL MEDIA Spis treści Wprowadzenie...3 Notka metodologiczna...4 Popularność serwisów social media...5 Prywatność... 13 Własny wizerunek... 18 O firmie PBI...

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Człowiek, który zmienił świat IT

Człowiek, który zmienił świat IT Warszawa, 7 października 2011 r. Człowiek, który zmienił świat IT Geniusz, wizjoner, mentor, niesamowity człowiek, silny, charyzmatyczny, przyjaciel to tylko niektóre z określeo twórcy i przywódcy Apple

Bardziej szczegółowo

J a n u s z M u c h a (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków): Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku...

J a n u s z M u c h a (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków): Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku... Spis treści J a n u s z M u c h a (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków): Nowe technologie. Przyroda a nowe postacie kultury na początku XXI wieku... 9 CZĘŚĆ I Internet i jego wykorzystywanie w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie prof. dr hab. Andrzej Sznajder Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu www.andrzejsznajder.eu Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie Trendy nowej konsumpcji 7 trendów w konsumpcji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych. Marta Klimowicz. Co to jest Web 2.0?

Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych. Marta Klimowicz. Co to jest Web 2.0? Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych Marta Klimowicz Co to jest Web 2.0? Epoki literackie http://polakna5.blox.pl/resource/epo KI_LITERACKIEramy_czasowe.jpg Web 2.0 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/web20buzz_pl.jpg

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Po co budować wizerunek w internecie? By pokazać swoje różnorodne umiejętności By pokazać swoje pasje i zainteresowania By pochwalić się osiągnięciami By nawiązywać nowe kontakty By brać udział w życiu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie.

Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie. Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie. Ewa Kucharczyk Akademia Górniczo - Hutnicza II rok, WH W ankiecie zatytułowanej: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie wzięło udział dokładnie 100

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ

ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ W EDUKACJI DOROSŁYCH GDYNIA. 10.06.2014 uwarunkowania rynkowe uwarunkowania behawioralne uwarunkowania społeczne CZŁOWIEK jego historia życia i historia uczenia się uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie

Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie Badanie dotyczące bezpiecznego Internetu przeprowadzone zostało w styczniu 2016r. wśród 78 uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo