1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia r. 2. Prosimy o potwierdzenie, że: Szczyrk, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.02.2014 r. 2. Prosimy o potwierdzenie, że: Szczyrk, dnia 17.02.2014r."

Transkrypt

1 CENTRALNY OŚRODEK SPORT OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH w Szczyrku Szczyrk, ul. Plażowa 8 KRS ; REGON: ; NIP: Dyrektor Grzegorz Kotowicz tel: Zastępca Dyrektora Sebastian Danikiewicz tel: SEKRETARIAT tel ; fax Szczyrk, dnia r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro, w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku w okresie r r. Nr sprawy DZP/Sz/3/2014 Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku działający jako Zamawiający ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 styczna 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U j.t. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niniejszym zawiadamia o tym, że Wykonawcy zainteresowani udziałem w prowadzonym postępowaniu, zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi zapisów zawartych w SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań oraz udzielonych odpowiedzi: 1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia r. 2. Prosimy o potwierdzenie, że: 1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają właściwe przepisy prawa oraz Ogólne i Szczególne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy. 2. Jeżeli OWU / SWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. (w szczególności w kontekście ubezpieczenia w formule all risk zapisy SIWZ nie mogą być przez nas zaakceptowane bez uzyskania powyższego potwierdzenia) Odpowiedz: Zamawiający potwierdza powyższe. 1

2 3.Ubezpieczenie mienia Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do ryzyka powodzi w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego limit. 4.Ubezpieczenie mienia Wnosimy o zmianę limitu odpowiedzialności w odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej i przyjęcie limitu w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (wykreślenie z SIWZ nie mniej niż ) lub inny akceptowalny przez Zamawiającego limit. 5.Ubezpieczenie mienia Wnosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla szkód związanych z zalaniem na skutek nagłego topnienia mas śniegu i lodu i przyjęcie limitu w wysokości: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (wykreślenie z SIWZ nie mniej niż ) lub inny akceptowalny limit przez Zamawiającego 6.Ubezpieczenie mienia Wnosimy o zwiększenie poziomu franszyzy redukcyjnej w ryzyku przepięcia do poziomu: 5% wysokości szkody nie mniej niż PLN. 7.Ubezpieczenie mienia Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w pozostałych ryzykach w wysokości PLN 8.Ubezpieczenie mienia Wnosimy o zmianę zakresu poprzez wprowadzenie zapisu, że ryzyko błędu w obsłudze oraz niewłaściwego użytkowania odnosi się wyłącznie do pojazdów śnieżnych i wolnobieżnych niepodlegających rejestracji - lub inne przedmiotowe ograniczenie akceptowalne dla Zamawiającego Niezależenie od powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek błędu w obsłudze i niewłaściwego użytkowania w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego. Odpowiedz: Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszczalne jest ograniczenie zakresu ryzyka błędu w obsłudze oraz niewłaściwego użytkowania do maszyn śnieżnych i pojazdów wolnobieżnych. 2

3 9.Wnosimy o potwierdzenie, że zapis w pkt. IV ust.1 załącznika nr 1 ( minimalny zakres ubezpieczenia ): szkody powstałe wskutek stłuczenia/rozbicia ubezpieczonych przedmiotów wraz z kosztami transportu oraz ustawiania rusztowań bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.) odnosi się do szyb i innych przedmiotów szklanych, jeżeli intencja Zamawiającego była odmienna od powyższego, prosimy o wyjaśnienie tej kwestii. Odpowiedz: Zamawiający potwierdza powyższe. 10.Wnosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia mienia z all risk na ryzyka nazwane 11.Ubezpieczenie mienia Wnosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia mienia z all risk na ryzyka nazwane minimum w odniesieniu do dróg, boisk, torów itp. oraz maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków niskocennych (w szczególności mienia znajdującego się na stokach w tym kolejek liniowych, wyciągów orczykowych wraz z infrastrukturą oraz elementów systemu naśnieżania zainstalowanego pod ziemią). 12.Ubezpieczenie mienia Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w elementach systemu naśnieżania zainstalowanego pod ziemią w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego. 13.Ubezpieczenie mienia Wnosimy o wprowadzenie w odniesieniu do mienia znajdującego się na stokach, zboczach limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek osuwania się ziemi w wysokości zł lub inny akceptowalny dla Zamawiającego 14. Klauzula zaliczkowa wnosimy o zmianę zapisu tak aby klauzula otrzymała brzmienie: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za szkodę, wypłaca na wniosek Ubezpieczającego zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości 50% bezspornej szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie 3

4 15.Klauzula niezmienności stawek wnosimy o dodanie zapisu: Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. 16. Wnosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone jakiekolwiek grunty i gleby (w tym trasy zjazdowe / stoki narciarskie). W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie tych pozycji w wykazie mienia. Prosimy również o wyłączenie tych przedmiotów z zakresu ochrony. Odpowiedz: Zamawiający potwierdza że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone jakiekolwiek grunty i gleby (w tym trasy zjazdowe / stoki narciarskie). 17. Ubezpieczenie mienia W odniesieniu do mienia gości pozostawionych w pokojach prosimy o doprecyzowanie, czy podany limit odpowiedzialności (5.000 zł na jedno i zł na wszystkie zdarzenia) będzie mieć zastosowanie zarówno do ryzyk ogniowych, jak i (w tej samej wysokości) do ryzyk kradzieżowych? Odpowiedz: Zamawiający potwierdza iż wskazany limit dotyczy zarówno ryzyk ogniowych jak i kradzieżowych 18.Ubezpieczenie mienia W odniesieniu do szkód powstałych wskutek: przepięć i innych przyczyn elektrycznych prosimy o potwierdzenie, że ochrona świadczona będzie na warunkach określonych w SIWZ w klauzuli przepięć. Prosimy również o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności wprowadzony tą klauzulą jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, łącznym dla ryzyka przepięć i innych przyczyn elektrycznych. Odpowiedz: Zamawiający potwierdza powyższe 19.Ubezpieczenie mienia Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących napowietrznych sieci elektrycznych, teleinformatycznych i informatycznych (pytanie nie dotyczy zamontowanych w budynkach linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatoroworozdzielczymi, oraz linii naziemnych, podziemnych, i ich wyposażenie, jeżeli stanowią własność Ubezpieczonego oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością (lokalizacja, budynek)) a) Czy są przedmiotem ubezpieczenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie pozycji w wykazach obejmujących ten przedmiot ubezpieczenia. b) Jaka jest ich łączna wartość? Jaka jest ich łączna suma ubezpieczenia? c) Jak jest ich maksymalna długość liczona od miejsca ubezpieczenia (lokalizacji, budynku)? Odpowiedz: Nie są przedmiotem ubezpieczenia. 4

5 20.Ubezpieczenie mienia Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości. Odpowiedz: Lokalizacja najwyższej wartości to Skocznia Skalite wraz z koleją Skalite oraz całą infrastrukturą. Łączna wartość mienia w tej lokalizacji to poziom ok 48 mln zł. 21.Ubezpieczenie mienia W odniesieniu do zapisów klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wyjaśnienie, czy podany limit kwotowy ( (...) ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia w odniesieniu do lokalizacji jednak nie więcej niż zł ) jest limitem określonym na jedną lokalizację, czy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedz: Limit dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. 22.Ubezpieczenie mienia Klauzula likwidacji drobnych szkód prosimy o zmianę zapisów klauzuli podanej w SIWZ na następującą: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku wystąpienia szkód majątkowych z niniejszej polisy, których szacunkowa wartość nie przekracza zł likwidacja szkód będzie odbywała się zgodnie z następującą procedurą: Ubezpieczający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Brokera / Ubezpieczyciela. Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora. Ubezpieczający przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj. wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem, dokładny opis zdarzenia ewentualnie zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia dokumentujące stan mienia bezpośrednio po szkodzie, kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocenę serwisu, opie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem), kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem), w przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu, w przypadku zalania protokół spisany z najemcą / wynajmującym; w przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku dodatkowo: 5

6 potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję, informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem, kopię dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu jeśli obiekt jest chroniony przez agencję, kopię umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu jeśli obiekt posiada system alarmowy. Wraz z ww. dokumentacją Ubezpieczający przekaże numer konta, na które powinno zostać przekazane odszkodowanie. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do ubezpieczającego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczającemu decyzję odnośnie zakończenia postępowania likwidacyjnego w terminach określonych odpowiednimi przepisami. 23.Ubezpieczenie mienia klauzula likwidacji drobnych szkód niezależenie od powyższego prosimy o dodanie zapisu: Procedura niniejsza nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: Procedura niniejsza nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu 24.Ubezpieczenie mienia klauzula likwidacji drobnych szkód niezależenie od powyższego prosimy o dodanie zapisu: Mienie uszkodzone, w 100% zostanie zachowane do dyspozycji Ubezpieczyciela podobnie wymienione podzespoły itp. Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na dodatnie zapisu: Mienie uszkodzone, w 100% zostanie zachowane do dyspozycji Ubezpieczyciela podobnie wymienione podzespoły itp., jednak obowiązkiem tym Zamawiający będzie objęty nie dłużej niż do dnia wypłaty odszkodowania 25.Ubezpieczenie mienia Klauzula przekroczenia terminu zgłoszenia szkody prosimy o zmianę zapisu na następujący: (...) zapisane w OWU skutki nie zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie 6

7 w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody, bądź przyczyniło się do zwiększenia rozmiarów szkody 26.ubezpieczenie sprzętu elektronicznego W odniesieniu do zapisów klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wyjaśnienie, czy podany limit kwotowy ( (...) ograniczona jest do wysokości 30% wartości łącznej sumy ubezpieczenia w odniesieniu do lokalizacji jednak nie więcej niż zł ) jest limitem określonym na jedną lokalizację, czy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż limit dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. 27.ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Klauzula zaliczkowa wnosimy o zmianę zapisu tak, aby klauzula otrzymała brzmienie: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za szkodę, wypłaca na wniosek Ubezpieczającego zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości 50% bezspornej szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie 28.ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Klauzula niezmienności stawek wnosimy o dodanie zapisu: Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. 29.ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Klauzula przekroczenia terminu zgłoszenia szkody prosimy o zmianę zapisu na następujący: (...) zapisane w OWU skutki nie zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody, bądź przyczyniło się do zwiększenia rozmiarów szkody 30.Ubezpieczenie OC działalności Prosimy o obniżenie Sumy Gwarancyjnej do poziomu maksymalnego 2,5 mln zł na jedno i na wszystkie zdarzenia (dotyczy ubezpieczenia OC działalności). 7

8 31.Ubezpieczenie OC działalności Prosimy o podanie rodzaju pojazdów wolnobieżnych, niepodlegających rejestracji. Odpowiedz: Pojazdy wolnobieżne zostały wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ. 32.Ubezpieczenie OC działalności W przedmiocie ubezpieczenia OC instruktorów, rehabilitantów, ratowników wnosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia, lub maksymalnie ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. 33.Ubezpieczenie OC działalności Wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczenia OC związanej z działalnością polegającą na rehabilitacji. 34.Ubezpieczenie OC działalności Wnosimy o wprowadzenie podlimitu dla odpowiedzialności cywilnej pracodawcy maksymalnie ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia 35.Ubezpieczenie OC działalności Wnosimy o wprowadzenie podlimitu na przeniesienie chorób zakaźnych. Proponujemy podlimit ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. 36.Ubezpieczenie OC działalności Wnosimy o wprowadzenie podlimitu dla odpowiedzialności cywilnej za podwykonawców. Proponujemy maksymalnie ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia 37.Ubezpieczenie OC działalności Prosimy o wprowadzenie udziału własnego dla szkód z tyt. OC powstałych w związku z posiadaniem stoków narciarskich w wysokości 5% w każdej szkodzie. 38.Ubezpieczenie OC działalności W jakim zakresie klient korzysta z usług podwykonawców? ilu ich jest i jaki procent stanowią? Odpowiedz: W chwili obecnej Zamawiający nie korzysta z podwykonawców, jednak nie można wykluczyć, iż pojawi się taka konieczność w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. 8

9 39.Ubezpieczenia komunikacyjne Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał wystawienia Zielonych Kart dla posiadanych pojazdów na terytorium Rosji. Odpowiedz: Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada takiej wiedzy 40.Ubezpieczenia komunikacyjne Prosimy o rozszerzenie zapisu Zakres terytorialny RP + pozostała część Europy o treść, z zastrzeżenie, iż na terytorium Rosji, Białorusi, ukrainy ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego. 41.Ubezpieczenia komunikacyjne Prosimy o informacje czy podane wartości pojazdów zostały zaktualizowane na nowy okres, czy też są to wartości z obowiązujących polis. Odpowiedz: Wskazane wartości pojazdów oparte zostały na obowiązujących polisach, natomiast zgodnie z informacją wskazaną w SIWZ zostaną uaktualnione przez zawarciem umowy ubezpieczenia. 42.Ubezpieczenia komunikacyjne Prosimy o uzupełnienie zapisów dotyczących zakresu AC: kradzieży pojazdu pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń pojazdu w sposób przewidzianych w jego konstrukcji i obowiązujących OWU oraz uruchomienia wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych wymaganych przy zawarciu umowy ubezpieczenia, 43. Ubezpieczenia komunikacyjne W odniesieniu do ryzyka assistance prosimy o zmianę zapisu z : holowanie pojazdu do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, na odległość co najmniej 500 km od miejsca zdarzenia na holowanie pojazdu do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, jednak nie dalej niż 200 km od miejsca zdarzenia na terenie RP, a w przypadku unieruchomienia pojazdu na terenie Europy poza granicami RP zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu do najbliższej stacji obsługi. Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić niniejsze zmiany w treści swoich ofert. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 9

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

nieużytkowe poddasze w system sygnalizacji pożarowej podłączony do PSP w terminie 180 dni od dnia otrzymania niniejszego zapytania?

nieużytkowe poddasze w system sygnalizacji pożarowej podłączony do PSP w terminie 180 dni od dnia otrzymania niniejszego zapytania? Poręby, dnia 23.09.2013 r. Dotyczy zamówienia CBR/02/2013 W związku z pytaniami, dotyczacymi zamówienia publiczego na Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno- Przeciwepidemicznych w Porębach k/zduńskiej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.40.2013 RISS 2414672 Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony na wybór ubezpieczyciela mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od wszystkich ryzyk polegających na utracie, zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa NIP: 525-000-76-26 REGON: 000056377

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa NIP: 525-000-76-26 REGON: 000056377 Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa NIP: 525-000-76-26 REGON: 000056377 tel. (22) 843 74 21 DO 26, fax: (22) 843 17 89 Działając w oparciu o przepisy

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Sosnowiec 18.08.2014r. CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną dalej także SIWZ na:

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną dalej także SIWZ na: CENTRALNY OŚRODEK SPORTU OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1; tel. +48 18 263 26 60; 18 263 36 77; fax. +48 18 201 49 06 NIP: 7010273950 REGON: 142733356-00042

Bardziej szczegółowo