Obni!ka cen dotyczy tylko produktów opisanych w tym prospekcie, poza sof" MULTY, która obj#ta jest specjaln" promocj" Akcja MULTY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obni!ka cen dotyczy tylko produktów opisanych w tym prospekcie, poza sof" MULTY, która obj#ta jest specjaln" promocj" Akcja MULTY."

Transkrypt

1 15 % PAŹDZIERNIKU PROMOCJA W * Obni!ka cen dotyczy tylko produktów opisanych w tym prospekcie, poza sof" MULTY, która obj#ta jest specjaln" promocj" Akcja MULTY.

2 REKLAMA DESIGN: PHILIPPE NIGRO CONFLU ENCES DESIGN: PHI L I PPE NIGRO Innowacyjna koncepcja sofy wyst#puj"ca w o$miu wariantach i 27 kolorach. Konstrukcja typu puzzle umo!liwia wiele konfiguracji siedzisk, a co za tym idzie ró!ne warianty komunikacji: od romantycznego uk%adu Ty i Ja z dwoma zsuni#tymi fotelami, przez kameraln" konwersacj# z siedziskami zwróconymi do siebie, po 4-miejscow" sof# ze z%"czonymi fotelami typu lounge. Jeden mebel umo!liwiaj"cy wiele pozycji siedz"cych i le!"cych i to bez!adnych trików technicznych!

3

4 REKLAMA

5 15 % PROMOCJA W PAŹDZIERNIKU * DESIGN: CHRISTIAN WERNER EVERY W HERE DE SIGN: CH RIS T IAN WE RNE R Wszechstronny zestaw kontenerów i mebli jako system skrzynkowy. Fronty i korpusy w lakierze bia%ym lub czarnym w wersji b%yszcz"cej lub jedwabi$cie matowej, w lakierze be!owym i dwóch odcieniach szaro$ci w wersji jedwabi$cie matowej oraz w fornirze d#bowym barwionym na heban. Do wyboru komody, kontenery i szafki w wielu wariantach oraz trzy ró!ne rozwi"zania oparcia na nó!kach. Jako przyk%ad: komoda z trzema szufladami o szeroko$ci 90 cm, wysoko$ci 94 cm lub bufet ze zintegrowanymi, przesuwnymi drzwiami przednimi (pokazany po lewej stronie) o szeroko$ci 196cm i wysoko$ci 85 cm. Obok pokazana równie! lampa DORSET, design: Eric Jourdan. Lampa z baz" z toczonego drewna, lakierowana na czarno lub bia%o. Z aba!urem z bawe%ny (chintz), na zewn"trz czarnym, wewn"trz bia%ym, lub bia%ym w ca%o$ci. Lampa sto%owa o wysoko$ci 60 cm, w wersji pod%ogowej o wysoko$ci 173 cm. * Obni!ka cen dotyczy tylko produktów opisanych w tym prospekcie, poza sof" MULTY, która obj#ta jest specjaln" promocj" Akcja MULTY.

6 REKLAMA DESIGN: CLAUDE BRISSON

7 AKCJA MULTY: od do r., lub do wyczerpania zapasów, u wszystkich 3 partnerów bior"cych udzia% w programie: sofa 3-miejscowa z poduszkami wa%kami w cenie promocyjnej. Stela! z lakierowanego aluminium, materia% obiciowy PAUSE, 7 kolorów. Cena z por#czami PLN, bez por#czy PLN. MULT Y DESIGN: C L AU DE BR IS SON W$ród sof rozk%adanych model MULTY od dawna jest nie do pobicia: ponadczasowy wygl"d, dobre jako$ciowo wykonanie, z jednocz#$ciowym materacem i wysuwanym stela!em. &atwa w obs%udze - 3 ró!ne pozycje: siedzenie, relaks i spanie. Szczególnie wygodna jest pozycja relaksowa do czytania lub drzemki. Obszerna, mi#kka podszyta tapicerka, po rozsuni#ciu bocznych zamków b%yskawicznych nadaje si# do zdj#cia i czyszczenia chemicznego, a w powi"zaniu z dodatkow" bawe%nian" po$ciel", s%u!y jako ko%dra. Stela! z lakierowanego aluminium. Materac piankowy o dwóch twardo$ciach do wyboru lub za dodatkow" dop%at" lateksowy. Powierzchnia do spania sofy 3-osobowej: 155 x 195 cm. Równie! jako sofa 2-osobowa i fotel. Mo!liwa jest wersja du!ej sofy 3-osobowej o wi#kszej p%aszczy'nie do spania: 160 x 210 cm. Wszystkie modele mo!na uzupe%ni( pod%okietnikami.

8 REKLAMA 15 % PROMOCJA W PAŹDZIERNIKU * JANUS DESIGN: PA SC A L MOU RGU E Filigranowa optyka robi silne wra!enie: zarówno w wersji zamkni#tej, jak i otwartej, ta wysokiej jako$ci sofa jest stworzona na ka!d" okazj#. Zarówno jako elegancki, pozornie unosz"cy si# w powietrzu, mebel do siedzenia na stela!u z chromowanych rurek stalowych, a tak!e jako wygodne %ó!ko gwarantuj"ce najwy!szy komfort w pozycji le!"cej. Mi#kkie poduszki jako wyposa!enie dodatkowe, regulowane wezg%owie oraz oparcie ustawiane w wielu pozycjach to kolejne cechy wyró!niaj"ce ten niepowtarzalny mebel. Wymiary powierzchni do le!enia: 140 x 200 cm. CUTS DESIGN: PHI L I PPE NIGRO Inspiruj"cy, niczym dobra ksi"!ka: ten rega% jest uosobieniem uniwersalno$ci. Wspania%a, niepowtarzalna forma i wysoka jako$( wykonania. Zaokr"glone k"ty oraz nadaj"ce si# do obustronnego u!ytku i dowolnego zestawiania ze sob" modu%y daj" now" perspektyw# w zakresie stylu i elegancji. Uniwersalne zastosowanie dzi#ki ró!norodnym mo!liwo$ciom %"czenia a poza tym, ogromna przestrze). Wersje kolorystyczne: bia%a, jasnoszara i ciemnoszara. Mo!liwo$( %"czenia barw. Wymiary ka!dego modu%u: 36,5 x 104 cm. G%#boko$(: 40 cm. * Obni!ka cen dotyczy tylko produktów opisanych w tym prospekcie, poza sof" MULTY, która obj#ta jest specjaln" promocj" Akcja MULTY.

9 NEO DESIGN: ALBAN- SEBASTIEN GILLES Innowacyjna tradycja i klasyczna nowoczesno$( to nie sprzeczno$ci, lecz wspania%a estetyka. Krzes%o w formie hu$tawki prezentuje udan" syntez# komfortu i stylu, co mo!na odczu( usiad%szy na nim. Stabilne por#cze z aluminium lub drewna d#bowego o barwie hebanu. Regulowana g%#boko$( hu$tawki. MARGU ERITE DE SIGN: LIGNE ROSE T Równie oryginalny, jak pod%oga, któr" zdobi: ka!dy dywan to unikat, wykonany z naturalnej skóry. Do wyboru: czarno-bia%o br"zowy lub w barwach jednolitych: czarnej, szarej, karmelowej, czekoladowej, b"d' ciemnobr"zowej M A M A DESIGN: T H I BAU LT DE SOM BR E Wyraziste linie i subtelne materia%y tworz" odpowiedni" atmosfer#: dzi#ki regulowanemu wysi#gowi ramienia mo!e by( u!ywana jako lampa sto%owa z kloszem z aluminium, b"d' stoj"ca z kloszem taftowym w kolorze bia%ym lub czarnym. Delikatna forma i silny efekt wizualny. Wysuwane rami# chromowane na wysoki po%ysk. SOLV EIG DESIGN: AV R I L DE PA S T R E Lampa stoj"ca wyró!niaj"ca si# niezwyk%" elegancj", a zarazem prostot". Ozdobi ka!de pomieszczenie jasnym $wiat%em i wyrazist" form". Szeroko$(: 70 cm, g%#boko$(: 70 cm, wysoko$(: 195 cm. Stela! z rurek stalowych lakierowanych na kolor czarny. Klosz z blachy stalowej, lakierowany na bia%o. SOF T ET DOU X DE SIGN: LIGNE ROSE T Dekoracyjny dywan ze szlachetnym po%yskiem w interesuj"cej cenie. Tkany maszynowo sk%ada si# w 18% z owczej we%ny i 82% z poliestru. 5 wariantów kolorystycznych. Na wymiar.

10 REKLAMA PET R A DESIGN: C L AU DIO DON DOL I & M A RCO POCCI To krzes%o doskonale zdaje egzamin zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewn"trz. Jednocze$nie solidne i filigranowe w formie, ze wzmocnionym siedziskiem z poliuretanu. Ergonomiczne i uniwersalne w zastosowaniu. W celu magazynowania mo!liwo$( ustawiania warstwowego jedno na drugim. Dost#pne w kolorach: czarnym, bia%ym, czerwonym, niebieskim i be!owym. EATON DE SIGN: LIGNE ROSE T Stó% z litego drewna. Maksymalnie zredukowana forma. Dost#pny w drewnie orzechowym, d#bie naturalnym, d#bie barwionym na heban lub wi$ni#. 14 ró!nych rozmiarów od 110 x 90cm do 240 x 100 cm, wysoko$( 76 cm. Równie! w formie rozsuwanej.

11 15 % PROMOCJA W PAŹDZIERNIKU * GUGGEN DESIGN: ANDRE KIKOSKI Innowacyjne i konsekwentne w kszta%cie: komfortowe krzes%o z pikowanym oparciem, doskonale dopasowuje si# do eleganckiej sylwetki. Chromowana podstwa ze stali stanowi dodatkowy akcent. Na nodze obrotowej lub krzy!aku. CALIN DESIGN: PASCAL MOURGUE Wyra'ne linie, du!y efekt: krzes%o o komforcie fotela, teraz równie! w nowej optyce dzi#ki pikowanemu obiciu. Tapicerowane siedzisko w po%"czeniu z subtelnymi elementami ze stali. Mebel elegancki i uniwersalny. Ergonomiczny kszta%t oferuje maksymalny komfort. Stela! lakierowany na czarno lub w kolorze aluminium. SALA DESIGN: PASCAL MOURGUE Eleganckie krzes%o na pe%nych gracji p%ozach. Forma siedziska z elastyczn" cz#$ci" oparcia gwarantuje wygod# siedzenia. Stela! z rurki stalowej, chromowanej na wysoki po%ysk. Tapicerka w ca%o$ci zdejmowana do prania chemicznego. Dost#pne z pod%okietnikami lub bez oraz w wersji z innym stela!em, na przyk%ad na rolkach. ALSTER DESIGN: EMMANUEL DIETRICH Fotel bardzo wysokiej klasy pod wzgl#dem jako$ci i komfortu. Struktura metalowa z form" piankow". Noga stalowa, chromowana, w pe%ni obrotowa, z funkcj" powrotu do pozycji wyj$ciowej. Do wyboru w wielu wyszukanych tkaninach. Na zdj#ciu w tkaninie DIVINA, 100% we%ny. * Obni!ka cen dotyczy tylko produktów opisanych w tym prospekcie, poza sof" MULTY, która obj#ta jest specjaln" promocj" Akcja MULTY.

12 REKLAMA 15 % PROMOCJA W PAŹDZIERNIKU * BOOK&LOOK DE SIGN: PAGNON & PE L H A ITR E Skromny, elegancki zestaw przekonuje swoj" funkcjonalno$ci". Zastosowanie trzech podstawowych elementów rega%u, podestu pod telewizor i szafki umo!liwia komponowanie nowych zestawów mebli. Koncepcja modu%ów oparta jest na kwadracie o boku 35 cm. Zwielokrotnione szeroko$ci i wysoko$ci pozwalaj" na tworzenie kompozycji do 210 cm. G%#boko$( zró!nicowana jest w zale!no$ci od funkcji. Modu%y zamykane, do przechowywania - 45 cm, podesty telewizyjne - 55cm, a rega%y - 28 cm. BOOK& LOOK proponowany jest w kilku wersjach lakierowanych lub w fornirze orzechowym. TED DESIGN: PE T E R M A LY *wiadomie zredukowany stylistycznie system mebli wypoczynkowych o wysokim komforcie. Oparcie i pod%okietniki s" regulowane z mo!liwo$ci" %atwego dopasowania ich nachylenia lub roz%o!enia do pozycji spania. Dost#pne równie! w wersji sofy 3-osobowej. Podnó!ek i le!anka pozwalaj" na uk%ad naro!nikowy. Jako opcja mo!liwe dekoracyjne pasy z przodu i z boków, dopasowane do tapicerki. Tapicerka zdejmowana do prania. SMA L A DESIGN: PA SC A L MOU RGU E Siedzie(, relaksowa( si#, le!e(, spa( ten model z ruchomymi pod%okietnikami i oparciami kryje wiele mo!liwo$ci, które wida( dopiero po dok%adniejszym przyjrzeniu si#. Jako sofa, le!anka i podnó!ek. Nogi z polerowanych odlewów aluminiowych. Sofa o szeroko$ci 230 cm, g%#boko$ci cm, wysoko$( cm, wysoko$( siedziska 40 cm, z jedn" poduszk". * Obni!ka cen dotyczy tylko produktów opisanych w tym prospekcie, poza sof" MULTY, która obj#ta jest specjaln" promocj" Akcja MULTY.

13 EXCLUSIF DESIGN: DIDIER GOMEZ Prawdziwy klasyk, który stale ma co$ nowego do zaoferowania. Pojedyncze elementy daj" si# sk%ada( na wiele ró!nych sposobów, tworz"c sofy i uk%ady naro!nikowe, a jednocze$nie nie trac"c swojego eleganckiego wygl"du. Przyk%adem jest kompozycja z%o!ona z du!ej sofy asymetrycznej o szeroko$ci 219 cm i g%#boko$ci 100 cm oraz le!anki o szeroko$ci 123 cm i g%#boko$ci 205 cm. RIV E DROITE DESIGN: DI DIE R GOM E Z Klasyczny mebel w interesuj"cej inscenizacji: ten ponadczasowy fotel klubowy %"czy w sobie komfort i dobre wzornictwo tworz"c w pomieszczeniu szczególny nastrój. Dost#pny z wysokim oparciem i podnó!kiem. STR ATES DE SIGN: PAGNON & PE L H A I T R E Ten stolik potrafi dokona( prawdziwej transformacji. Dwie ruchome p%yty blatowe pozwalaj" na zmian# zarówno powierzchni, jak i wygl"du stolika STRATES. W stanie z%o!onym zajmuje bardzo niewiele miejsca w salonie. Dost#pny w wielu wersjach kolorystycznych. Szeroko$(: 80 cm, g%#boko$(: 80 cm, wysoko$(: 35 cm. Po rozsuni#ciu odpowiednio: 122 x 122 x 35 cm. CONTOU R S DESIGN: DI DIE R GOM E Z Zestaw mebli wolnostoj"cych spe%niaj"cy najwy!sze wymagania. Bardzo nowoczesny, w b%yszcz"cym lakierze bia%ym lub czarnym, w stylu Art-Deco w sko$nie uk%adanym fornirze d#bowym, barwionym na heban, lub bardziej uniwersalny, w jedwabi$cie matowych lakierach o ró!nych odcieniach szaro$ci. Ramy metalowe z b%yszcz"cego aluminium, %"czone za pomoc" elementów naro!nych z polerowanych odlewów aluminiowych o barwie naturalnego metalu lub w wersji gun-metal z odcieniem miedzi. W zestawie przewidziane s" rega%y (w 2 szeroko$ciach i 2 wysoko$ciach), bufety (3 szeroko$ci), komody, komódki, konsole, kredens, biurko, mebel telewizyjny i sekretarzyk. Przyk%adowe wymiary: wysoka komoda z 7 szufladami, lakierowana na bia%o szeroko$( 55: cm, wysoko$(: 163 cm, g%#boko$(: 45 cm. Rega% na ksi"!ki szeroko$(: 90 cm, wysoko$(: 190 cm, g%#boko$(: 37 cm. Bufet z czterema frontami szeroko$(: 250 cm, wysoko$(: 75 cm, drewno d#bowe barwione na heban.

14 REKLAMA HIDE & SE EK DE SIGN: CH RIS T IAN WE RNE R Uniwersalny system szaf perfekcyjnie %"cz"cy w sobie aspekty dobrego wzornictwa z funkcjonalno$ci". Korpusy w trzech ró!nych wersjach mog" by( dowolnie zestawiane, tworz"c przestrze) wed%ug indywidualnego zapotrzebowania. Ró!norodne wykonanie: do wyboru s" g%adkie fronty w sze$ciu kolorach lub front fakturowany, lakierowany na jedwabisty mat. Tak!e uk%ad wewn#trzny daje ró!norodne mo!liwo$ci konfiguracji.

15 15 % PROMOCJA W PAŹDZIERNIKU * RUCHE DESIGN: I NG A SE M PE To %ó!ko odpowiada najwy!szym wymaganiom: po%"czono w nim w sposób niezwykle ciekawy elementy klasyczne i ekstrawaganckie. Ostre linie i mi#kkie %uki nawi"zuj" do nowoczesnej estetyki. Optymalny komfort zapewnia wezg%owie, umo!liwiaj"ce wygodne oparcie. Model dost#pny jest w dwóch szeroko$ciach. Rama i wezg%owie oferowane s" w dwóch wysoko$ciach do wyboru. ANNA DESIGN: CHRISTIAN WERNER Ponadczasowe, niskie %ó!ko z dekoracyjnym szwem na tapicerowanym wezg%owiu. &ó!ko ze zintegrowan" baz" pod materac. Nó!ki z aluminium polerowane na wysoki po%ysk. Powierzchnia spania 140/160/180 x 200 cm. Produkowane w dwóch wysoko$ciach: wysoko$( nó!ki 8,5 cm lub 12,5 cm. LUMEO DESIGN: PE T E R M A LY Daj"ca si# bez ko)ca rozbudowywa(, szafa na ubrania, z charakterystycznymi kwadratami, widocznymi równie! w meblach sypialni o tej samej nazwie. Szafa o wysoko$ci 235 cm oraz jako 3-drzwiowa lub 4-drzwiowa ze sta%ym wymiarem 198 cm wysoko$ci. Dost#pne w ró!nych lakierach oraz fornirze d#bowym barwionym na heban. * Obni!ka cen dotyczy tylko produktów opisanych w tym prospekcie, poza sof" MULTY, która obj#ta jest specjaln" promocj" Akcja MULTY.

WRITING WRITING WRITING WRITING WRITING WRITING WRITING WRITING WRITING WRITING WRITING WRITING WRITING

WRITING WRITING WRITING WRITING WRITING WRITING WRITING WRITING WRITING WRITING WRITING WRITING WRITING 9 Art: 0303 Metalowy dugopis "Dudley" Czerwony czy niebieski? Ten dugopis jest tak atrakcyjny, e trudno si zdecydowa Design dugopisu, kolory korpusu i chromowe wykoczenia na dugo zapadaj w pami. Dugopis

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VOLVO XC90 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2645986

Twoja instrukcja użytkownika VOLVO XC90 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2645986 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Arcus. Arras. Just. Kassel. Kona. More. Venus. Villa

Arcus. Arras. Just. Kassel. Kona. More. Venus. Villa since 1884 Wiemy, jak ważną rolę w życiu nas i naszych bliskich odgrywają lasy. Dlatego informujemy, że meble grupy IMS posiadają certyfikat FSC, przyznawany wyłącznie firmom korzystającym z zaufanych

Bardziej szczegółowo

kolekcja karty produktów

kolekcja karty produktów karty produktów karty produktów http:// office@timoore.eu kontakt: Sylwia Zieleniewska tel. kom.: +48 516083464 sylwia.zieleniewska@timoore.eu oznaczenia użyte w opisach produktów: T01 - oznaczenie kolekcji

Bardziej szczegółowo

NEW DE.etap-sofa.pl SIG www N

NEW DE.etap-sofa.pl SIG www N NW D SIG N www.etap-sofa.pl 60_ARGNTO 70_BACARDI 4_BASIC 68_BNTLY 84_BIANCO 76_CANYON 6_NJOY 7_FOTL DUAL 8_FRIZZANT 4_GRAND VARIO 56_HOM CINMA 8_IMPRSSION 87_LUMINA 48_MARRON 8_MATO 44_MAXX 78_MANDR 6_MRANO

Bardziej szczegółowo

Legenda. szkło bezpieczne

Legenda. szkło bezpieczne Legenda oświetlenie w standardzie włącznik dotykowy w standardzie włącznik zbliżeniowy w standardzie podwyższona odporność Komfort codziennego użytkowania mebli to jeden z naszych priorytetów, dlatego

Bardziej szczegółowo

OFERTA EXPRESS MEBLE BIURO I KAWIARNIA FIRMY NOWY STYL. DOSTEPNA W SKLEPIE i-krzesla.pl

OFERTA EXPRESS MEBLE BIURO I KAWIARNIA FIRMY NOWY STYL. DOSTEPNA W SKLEPIE i-krzesla.pl OFERTA EXPRESS MEBLE BIURO I KAWIARNIA FIRMY NOWY STYL DOSTEPNA W SKLEPIE i-krzesla.pl OFERTA NOWY STYL Zamówiania i zapytania prosimy składac po adresem i-krzesla.pl lub: Telefon: (022) 389 7690 (084)

Bardziej szczegółowo

SEZON 2014 / 2015 WARSZAWA TRÓJMIASTO WROCŁAW KRAKÓW POZNAŃ BERLIN PRAGA

SEZON 2014 / 2015 WARSZAWA TRÓJMIASTO WROCŁAW KRAKÓW POZNAŃ BERLIN PRAGA SEZON 2014 / 2015 WARSZAWA TRÓJMIASTO WROCŁAW KRAKÓW POZNAŃ BERLIN PRAGA O FIRMIE 12stopni.pl meble eventowe 2008 rok. Opole. Na 50m 2 nieśmiało powstaje firma wynajmująca meble... Jeszcze raz. Meble?

Bardziej szczegółowo

Towarzyszą nam codziennie. miłość, radość, harmonia sprawiają, że świat jest piękniejszy, bardziej przystępny. duma, spełnienie, satysfakcja

Towarzyszą nam codziennie. miłość, radość, harmonia sprawiają, że świat jest piękniejszy, bardziej przystępny. duma, spełnienie, satysfakcja K A T A L O G P R O D U K T Ó W 2 0 0 8 u c z u c i a Towarzyszą nam codziennie. miłość, radość, harmonia sprawiają, że świat jest piękniejszy, bardziej przystępny. duma, spełnienie, satysfakcja odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Konrad Imiela o meblach z duszą

Konrad Imiela o meblach z duszą WIOSNA/lato 2010 Konrad Imiela o meblach z duszą INSPIRACJE japońska elegancja romantyczna sypialnia ekominimalizm Sofa króluje w salonie SPIS TREŚCI Katarzyna Pokszan / Boogie Dizajn Etui ifon! na telefon

Bardziej szczegółowo

Z pewnością indywidualne. Bramy segmentowe górne Euro i Aluframe. Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl INBRAAK- DOOR

Z pewnością indywidualne. Bramy segmentowe górne Euro i Aluframe. Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl INBRAAK- DOOR INBRAAK- ZABEZPIECZENIE antywłamaniowe VEILIGHEID INBEGREPEN w komplecie Dzięki DOOR Z pewnością indywidualne. Bramy segmentowe górne Euro i Aluframe Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl Więcej

Bardziej szczegółowo

ROK IV nr 2 (8) 2012 półrocznik

ROK IV nr 2 (8) 2012 półrocznik ROK IV nr 2 (8) 2012 półrocznik nr 2 (8) 2012 str. 10 str. 14 str. 17 str. 38 str. 60 targi i konferencje 4 Targi SoFab + solidna wiedza 6 ProMaTap 2012 akcesoria 6 Nóżki chromowane 7 Stalmot & Wolmet

Bardziej szczegółowo

zwróć uwagę na... szerokość

zwróć uwagę na... szerokość 000.000.000.000 Przy wyborze mebli zwróć uwagę na... szerokość głębokość wysokość Wymiary Rozbudowane systemy modułowe, zestawy, kolekcje czy też komplety o stałej szerokości długa lista i szerokie możliwości

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NIKON COOLPIX S60 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3239613

Twoja instrukcja użytkownika NIKON COOLPIX S60 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3239613 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

już Urządzamy salon, kuchnię, łazienkę, pokój dziecięcy... LED - dekoracja a zarazem główne źródło oświetlenia wnętrze w dziecięcym stylu cudem natury

już Urządzamy salon, kuchnię, łazienkę, pokój dziecięcy... LED - dekoracja a zarazem główne źródło oświetlenia wnętrze w dziecięcym stylu cudem natury ...i Masz Inspiracje przeglądy kupony rabatowe już wszystko Katalog wnętrzarski Wydanie Jesienne nr 1/2012 Egzemplarz bezpłatny www.maszwszystko.pl LED - dekoracja a zarazem główne źródło oświetlenia Przytulne

Bardziej szczegółowo

katalog generalny 2015 Przedszkola i żłobki

katalog generalny 2015 Przedszkola i żłobki katalog generalny 2015 Przedszkola i żłobki Szanowni Państwo, od ponad 5 lat Grupa Edukacyjna S.A., w skład której wchodzą marki MAC Edukacja i JUKA, dostarcza do placówek przedszkolnych i szkolnych najwyższej

Bardziej szczegółowo

ARMATURY I AKCESORIA. i środków świetlnych.

ARMATURY I AKCESORIA. i środków świetlnych. Zgodnie z naszym oświadczeniem gwarancyjnym producenta nasze produkty objęte są pięcioletnią gwarancją, o ile produkt został, w sposób udokumentowany, zakupiony i zamontowany przez koncesjonowany specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY MORFOLOGICZNEJ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

ZASTOSOWANIE ANALIZY MORFOLOGICZNEJ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ ZASTOSOWANIE ANALIZY MORFOLOGICZNEJ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ Anna Ujwary-Gil Katedra Zarzdzania, Wysza Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sczu Artykuł ukazał si w Marketing i Rynek Ujwary-Gil

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA. Nazwa zadania: BLOG - Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PLACÓWKI,

Bardziej szczegółowo

Oryginalne akcesoria Touran

Oryginalne akcesoria Touran Oryginalne akcesoria Touran JAKOŚCI BEZPIECZEŃSTWA VOLKSWAGENA Najważniejsze jest dla nas dążenie do perfekcji. Nasze produkty stają się coraz lepsze dzięki doskonałym materiałom, najnowszym procesom produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

SITAGEGO DESIGN: VOLKER EYSING

SITAGEGO DESIGN: VOLKER EYSING SITAGEGO DESIGN: VOLKER EYSING SITAGEGO SPORTOWA INSPIRACJA Trójwymiarowa membrana dała podparcie tam gdzie jest ono konieczne. Ruchy ciała i przepływ powietrza zostały uwolnione. Zespolenie unikatowych

Bardziej szczegółowo

MEBLE W BIBLIOTECE. małe różnice, duże znaczenie

MEBLE W BIBLIOTECE. małe różnice, duże znaczenie MEBLE W BIBLIOTECE małe różnice, duże znaczenie Broszura, którą Państwo otrzymujecie, jest próbą przedstawienia w dużym skrócie tematyki mebli i wyposażenia małej biblioteki. To jednocześnie kontynuacja

Bardziej szczegółowo

Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe

Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe Załącznik nr 8.1 do siwz CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe Opis techniczny mebli biurowych oraz siedzisk Meble biurowe muszą spełniać odpowiednio

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE BIURA DZIAŁ XIII. Meble biurowe. Fotele, krzesła. Szafki na klucze i apteczki. Tabliczki informacyjne, antyramy

WYPOSAŻENIE BIURA DZIAŁ XIII. Meble biurowe. Fotele, krzesła. Szafki na klucze i apteczki. Tabliczki informacyjne, antyramy DZIAŁ XIII WYPOSAŻENIE BIURA 230 32 232 33 235 36 236 40 237 49 238 239 241 Meble biurowe Fotele, krzesła Szafki na klucze i apteczki Tabliczki informacyjne, antyramy Wieszaki na odzież, drabina Testery,

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e ś c i. Produkt Symbol Opis Tabele. formaty zawieszek. Szafy biurowe Sbm 4 30. formaty. Szafy biurowe z drzwiami skrzydłowymi Sbm 4 30

S p i s t r e ś c i. Produkt Symbol Opis Tabele. formaty zawieszek. Szafy biurowe Sbm 4 30. formaty. Szafy biurowe z drzwiami skrzydłowymi Sbm 4 30 meble biurowe S p i s t r e ś c i formaty zawieszek formaty 100% wysuwu szuflady antyprzechył segregator centralny zamek CD-rom regulowana wysokość stopek możliwość wieszania odzieży do samodzielnego montażu

Bardziej szczegółowo

NOWE BMW SERII. ORYGINALNE AKCESORIA BMW.

NOWE BMW SERII. ORYGINALNE AKCESORIA BMW. BMW serii Cabrio Coupé Gran Coupé www.bmw.pl Radość z jazdy NOWE BMW SERII. ORYGINALNE AKCESORIA BMW. DOŁĄCZ DO ŚWIATA BEZGRANICZNEJ RÓŻNORODNOŚCI. IMPONUJE OD PIERWSZEGO SPOJRZENIA. Nowe BMW serii emanuje

Bardziej szczegółowo

Meble, które nie zawiodą. Meble Biurowe Salon Biurotechnika SA ul. Bema 57a 01-244 Warszawa tel/fax. 22 632-95-37 sklep@biurotechnika.com.pl.

Meble, które nie zawiodą. Meble Biurowe Salon Biurotechnika SA ul. Bema 57a 01-244 Warszawa tel/fax. 22 632-95-37 sklep@biurotechnika.com.pl. Meble, które nie zawiodą Meble Biurowe Salon Biurotechnika SA ul. Bema 57a 01-244 Warszawa tel/fax. 22 632-95-37 sklep@biurotechnika.com.pl meble biurowe 2011/2012 meble biurowe 2011/2012 M e b l e b

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż mebli gabinetowych i konferencyjnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego.

Opis przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż mebli gabinetowych i konferencyjnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Opis przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż mebli gabinetowych i konferencyjnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego. [1] 1 Stół Filo Bene Sala 201 STÓŁ KONFERENCYJNY + 5 MEDIAPANELI POD BLATEM Stół konferencyjny

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com.

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com. ZAKUPY U PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW i Katalog 2012 www.zakupyuproducentow.com.pl. Na kazdej stronie katalogu:, bezposredni, kompetentny partner KOMPETENTNIE BEZPOŚREDNIO OSZCZĘDNIE Katalog zakupów z nim

Bardziej szczegółowo