Obni!ka cen dotyczy tylko produktów opisanych w tym prospekcie, poza sof" MULTY, która obj#ta jest specjaln" promocj" Akcja MULTY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obni!ka cen dotyczy tylko produktów opisanych w tym prospekcie, poza sof" MULTY, która obj#ta jest specjaln" promocj" Akcja MULTY."

Transkrypt

1 15 % PAŹDZIERNIKU PROMOCJA W * Obni!ka cen dotyczy tylko produktów opisanych w tym prospekcie, poza sof" MULTY, która obj#ta jest specjaln" promocj" Akcja MULTY.

2 REKLAMA DESIGN: PHILIPPE NIGRO CONFLU ENCES DESIGN: PHI L I PPE NIGRO Innowacyjna koncepcja sofy wyst#puj"ca w o$miu wariantach i 27 kolorach. Konstrukcja typu puzzle umo!liwia wiele konfiguracji siedzisk, a co za tym idzie ró!ne warianty komunikacji: od romantycznego uk%adu Ty i Ja z dwoma zsuni#tymi fotelami, przez kameraln" konwersacj# z siedziskami zwróconymi do siebie, po 4-miejscow" sof# ze z%"czonymi fotelami typu lounge. Jeden mebel umo!liwiaj"cy wiele pozycji siedz"cych i le!"cych i to bez!adnych trików technicznych!

3

4 REKLAMA

5 15 % PROMOCJA W PAŹDZIERNIKU * DESIGN: CHRISTIAN WERNER EVERY W HERE DE SIGN: CH RIS T IAN WE RNE R Wszechstronny zestaw kontenerów i mebli jako system skrzynkowy. Fronty i korpusy w lakierze bia%ym lub czarnym w wersji b%yszcz"cej lub jedwabi$cie matowej, w lakierze be!owym i dwóch odcieniach szaro$ci w wersji jedwabi$cie matowej oraz w fornirze d#bowym barwionym na heban. Do wyboru komody, kontenery i szafki w wielu wariantach oraz trzy ró!ne rozwi"zania oparcia na nó!kach. Jako przyk%ad: komoda z trzema szufladami o szeroko$ci 90 cm, wysoko$ci 94 cm lub bufet ze zintegrowanymi, przesuwnymi drzwiami przednimi (pokazany po lewej stronie) o szeroko$ci 196cm i wysoko$ci 85 cm. Obok pokazana równie! lampa DORSET, design: Eric Jourdan. Lampa z baz" z toczonego drewna, lakierowana na czarno lub bia%o. Z aba!urem z bawe%ny (chintz), na zewn"trz czarnym, wewn"trz bia%ym, lub bia%ym w ca%o$ci. Lampa sto%owa o wysoko$ci 60 cm, w wersji pod%ogowej o wysoko$ci 173 cm. * Obni!ka cen dotyczy tylko produktów opisanych w tym prospekcie, poza sof" MULTY, która obj#ta jest specjaln" promocj" Akcja MULTY.

6 REKLAMA DESIGN: CLAUDE BRISSON

7 AKCJA MULTY: od do r., lub do wyczerpania zapasów, u wszystkich 3 partnerów bior"cych udzia% w programie: sofa 3-miejscowa z poduszkami wa%kami w cenie promocyjnej. Stela! z lakierowanego aluminium, materia% obiciowy PAUSE, 7 kolorów. Cena z por#czami PLN, bez por#czy PLN. MULT Y DESIGN: C L AU DE BR IS SON W$ród sof rozk%adanych model MULTY od dawna jest nie do pobicia: ponadczasowy wygl"d, dobre jako$ciowo wykonanie, z jednocz#$ciowym materacem i wysuwanym stela!em. &atwa w obs%udze - 3 ró!ne pozycje: siedzenie, relaks i spanie. Szczególnie wygodna jest pozycja relaksowa do czytania lub drzemki. Obszerna, mi#kka podszyta tapicerka, po rozsuni#ciu bocznych zamków b%yskawicznych nadaje si# do zdj#cia i czyszczenia chemicznego, a w powi"zaniu z dodatkow" bawe%nian" po$ciel", s%u!y jako ko%dra. Stela! z lakierowanego aluminium. Materac piankowy o dwóch twardo$ciach do wyboru lub za dodatkow" dop%at" lateksowy. Powierzchnia do spania sofy 3-osobowej: 155 x 195 cm. Równie! jako sofa 2-osobowa i fotel. Mo!liwa jest wersja du!ej sofy 3-osobowej o wi#kszej p%aszczy'nie do spania: 160 x 210 cm. Wszystkie modele mo!na uzupe%ni( pod%okietnikami.

8 REKLAMA 15 % PROMOCJA W PAŹDZIERNIKU * JANUS DESIGN: PA SC A L MOU RGU E Filigranowa optyka robi silne wra!enie: zarówno w wersji zamkni#tej, jak i otwartej, ta wysokiej jako$ci sofa jest stworzona na ka!d" okazj#. Zarówno jako elegancki, pozornie unosz"cy si# w powietrzu, mebel do siedzenia na stela!u z chromowanych rurek stalowych, a tak!e jako wygodne %ó!ko gwarantuj"ce najwy!szy komfort w pozycji le!"cej. Mi#kkie poduszki jako wyposa!enie dodatkowe, regulowane wezg%owie oraz oparcie ustawiane w wielu pozycjach to kolejne cechy wyró!niaj"ce ten niepowtarzalny mebel. Wymiary powierzchni do le!enia: 140 x 200 cm. CUTS DESIGN: PHI L I PPE NIGRO Inspiruj"cy, niczym dobra ksi"!ka: ten rega% jest uosobieniem uniwersalno$ci. Wspania%a, niepowtarzalna forma i wysoka jako$( wykonania. Zaokr"glone k"ty oraz nadaj"ce si# do obustronnego u!ytku i dowolnego zestawiania ze sob" modu%y daj" now" perspektyw# w zakresie stylu i elegancji. Uniwersalne zastosowanie dzi#ki ró!norodnym mo!liwo$ciom %"czenia a poza tym, ogromna przestrze). Wersje kolorystyczne: bia%a, jasnoszara i ciemnoszara. Mo!liwo$( %"czenia barw. Wymiary ka!dego modu%u: 36,5 x 104 cm. G%#boko$(: 40 cm. * Obni!ka cen dotyczy tylko produktów opisanych w tym prospekcie, poza sof" MULTY, która obj#ta jest specjaln" promocj" Akcja MULTY.

9 NEO DESIGN: ALBAN- SEBASTIEN GILLES Innowacyjna tradycja i klasyczna nowoczesno$( to nie sprzeczno$ci, lecz wspania%a estetyka. Krzes%o w formie hu$tawki prezentuje udan" syntez# komfortu i stylu, co mo!na odczu( usiad%szy na nim. Stabilne por#cze z aluminium lub drewna d#bowego o barwie hebanu. Regulowana g%#boko$( hu$tawki. MARGU ERITE DE SIGN: LIGNE ROSE T Równie oryginalny, jak pod%oga, któr" zdobi: ka!dy dywan to unikat, wykonany z naturalnej skóry. Do wyboru: czarno-bia%o br"zowy lub w barwach jednolitych: czarnej, szarej, karmelowej, czekoladowej, b"d' ciemnobr"zowej M A M A DESIGN: T H I BAU LT DE SOM BR E Wyraziste linie i subtelne materia%y tworz" odpowiedni" atmosfer#: dzi#ki regulowanemu wysi#gowi ramienia mo!e by( u!ywana jako lampa sto%owa z kloszem z aluminium, b"d' stoj"ca z kloszem taftowym w kolorze bia%ym lub czarnym. Delikatna forma i silny efekt wizualny. Wysuwane rami# chromowane na wysoki po%ysk. SOLV EIG DESIGN: AV R I L DE PA S T R E Lampa stoj"ca wyró!niaj"ca si# niezwyk%" elegancj", a zarazem prostot". Ozdobi ka!de pomieszczenie jasnym $wiat%em i wyrazist" form". Szeroko$(: 70 cm, g%#boko$(: 70 cm, wysoko$(: 195 cm. Stela! z rurek stalowych lakierowanych na kolor czarny. Klosz z blachy stalowej, lakierowany na bia%o. SOF T ET DOU X DE SIGN: LIGNE ROSE T Dekoracyjny dywan ze szlachetnym po%yskiem w interesuj"cej cenie. Tkany maszynowo sk%ada si# w 18% z owczej we%ny i 82% z poliestru. 5 wariantów kolorystycznych. Na wymiar.

10 REKLAMA PET R A DESIGN: C L AU DIO DON DOL I & M A RCO POCCI To krzes%o doskonale zdaje egzamin zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewn"trz. Jednocze$nie solidne i filigranowe w formie, ze wzmocnionym siedziskiem z poliuretanu. Ergonomiczne i uniwersalne w zastosowaniu. W celu magazynowania mo!liwo$( ustawiania warstwowego jedno na drugim. Dost#pne w kolorach: czarnym, bia%ym, czerwonym, niebieskim i be!owym. EATON DE SIGN: LIGNE ROSE T Stó% z litego drewna. Maksymalnie zredukowana forma. Dost#pny w drewnie orzechowym, d#bie naturalnym, d#bie barwionym na heban lub wi$ni#. 14 ró!nych rozmiarów od 110 x 90cm do 240 x 100 cm, wysoko$( 76 cm. Równie! w formie rozsuwanej.

11 15 % PROMOCJA W PAŹDZIERNIKU * GUGGEN DESIGN: ANDRE KIKOSKI Innowacyjne i konsekwentne w kszta%cie: komfortowe krzes%o z pikowanym oparciem, doskonale dopasowuje si# do eleganckiej sylwetki. Chromowana podstwa ze stali stanowi dodatkowy akcent. Na nodze obrotowej lub krzy!aku. CALIN DESIGN: PASCAL MOURGUE Wyra'ne linie, du!y efekt: krzes%o o komforcie fotela, teraz równie! w nowej optyce dzi#ki pikowanemu obiciu. Tapicerowane siedzisko w po%"czeniu z subtelnymi elementami ze stali. Mebel elegancki i uniwersalny. Ergonomiczny kszta%t oferuje maksymalny komfort. Stela! lakierowany na czarno lub w kolorze aluminium. SALA DESIGN: PASCAL MOURGUE Eleganckie krzes%o na pe%nych gracji p%ozach. Forma siedziska z elastyczn" cz#$ci" oparcia gwarantuje wygod# siedzenia. Stela! z rurki stalowej, chromowanej na wysoki po%ysk. Tapicerka w ca%o$ci zdejmowana do prania chemicznego. Dost#pne z pod%okietnikami lub bez oraz w wersji z innym stela!em, na przyk%ad na rolkach. ALSTER DESIGN: EMMANUEL DIETRICH Fotel bardzo wysokiej klasy pod wzgl#dem jako$ci i komfortu. Struktura metalowa z form" piankow". Noga stalowa, chromowana, w pe%ni obrotowa, z funkcj" powrotu do pozycji wyj$ciowej. Do wyboru w wielu wyszukanych tkaninach. Na zdj#ciu w tkaninie DIVINA, 100% we%ny. * Obni!ka cen dotyczy tylko produktów opisanych w tym prospekcie, poza sof" MULTY, która obj#ta jest specjaln" promocj" Akcja MULTY.

12 REKLAMA 15 % PROMOCJA W PAŹDZIERNIKU * BOOK&LOOK DE SIGN: PAGNON & PE L H A ITR E Skromny, elegancki zestaw przekonuje swoj" funkcjonalno$ci". Zastosowanie trzech podstawowych elementów rega%u, podestu pod telewizor i szafki umo!liwia komponowanie nowych zestawów mebli. Koncepcja modu%ów oparta jest na kwadracie o boku 35 cm. Zwielokrotnione szeroko$ci i wysoko$ci pozwalaj" na tworzenie kompozycji do 210 cm. G%#boko$( zró!nicowana jest w zale!no$ci od funkcji. Modu%y zamykane, do przechowywania - 45 cm, podesty telewizyjne - 55cm, a rega%y - 28 cm. BOOK& LOOK proponowany jest w kilku wersjach lakierowanych lub w fornirze orzechowym. TED DESIGN: PE T E R M A LY *wiadomie zredukowany stylistycznie system mebli wypoczynkowych o wysokim komforcie. Oparcie i pod%okietniki s" regulowane z mo!liwo$ci" %atwego dopasowania ich nachylenia lub roz%o!enia do pozycji spania. Dost#pne równie! w wersji sofy 3-osobowej. Podnó!ek i le!anka pozwalaj" na uk%ad naro!nikowy. Jako opcja mo!liwe dekoracyjne pasy z przodu i z boków, dopasowane do tapicerki. Tapicerka zdejmowana do prania. SMA L A DESIGN: PA SC A L MOU RGU E Siedzie(, relaksowa( si#, le!e(, spa( ten model z ruchomymi pod%okietnikami i oparciami kryje wiele mo!liwo$ci, które wida( dopiero po dok%adniejszym przyjrzeniu si#. Jako sofa, le!anka i podnó!ek. Nogi z polerowanych odlewów aluminiowych. Sofa o szeroko$ci 230 cm, g%#boko$ci cm, wysoko$( cm, wysoko$( siedziska 40 cm, z jedn" poduszk". * Obni!ka cen dotyczy tylko produktów opisanych w tym prospekcie, poza sof" MULTY, która obj#ta jest specjaln" promocj" Akcja MULTY.

13 EXCLUSIF DESIGN: DIDIER GOMEZ Prawdziwy klasyk, który stale ma co$ nowego do zaoferowania. Pojedyncze elementy daj" si# sk%ada( na wiele ró!nych sposobów, tworz"c sofy i uk%ady naro!nikowe, a jednocze$nie nie trac"c swojego eleganckiego wygl"du. Przyk%adem jest kompozycja z%o!ona z du!ej sofy asymetrycznej o szeroko$ci 219 cm i g%#boko$ci 100 cm oraz le!anki o szeroko$ci 123 cm i g%#boko$ci 205 cm. RIV E DROITE DESIGN: DI DIE R GOM E Z Klasyczny mebel w interesuj"cej inscenizacji: ten ponadczasowy fotel klubowy %"czy w sobie komfort i dobre wzornictwo tworz"c w pomieszczeniu szczególny nastrój. Dost#pny z wysokim oparciem i podnó!kiem. STR ATES DE SIGN: PAGNON & PE L H A I T R E Ten stolik potrafi dokona( prawdziwej transformacji. Dwie ruchome p%yty blatowe pozwalaj" na zmian# zarówno powierzchni, jak i wygl"du stolika STRATES. W stanie z%o!onym zajmuje bardzo niewiele miejsca w salonie. Dost#pny w wielu wersjach kolorystycznych. Szeroko$(: 80 cm, g%#boko$(: 80 cm, wysoko$(: 35 cm. Po rozsuni#ciu odpowiednio: 122 x 122 x 35 cm. CONTOU R S DESIGN: DI DIE R GOM E Z Zestaw mebli wolnostoj"cych spe%niaj"cy najwy!sze wymagania. Bardzo nowoczesny, w b%yszcz"cym lakierze bia%ym lub czarnym, w stylu Art-Deco w sko$nie uk%adanym fornirze d#bowym, barwionym na heban, lub bardziej uniwersalny, w jedwabi$cie matowych lakierach o ró!nych odcieniach szaro$ci. Ramy metalowe z b%yszcz"cego aluminium, %"czone za pomoc" elementów naro!nych z polerowanych odlewów aluminiowych o barwie naturalnego metalu lub w wersji gun-metal z odcieniem miedzi. W zestawie przewidziane s" rega%y (w 2 szeroko$ciach i 2 wysoko$ciach), bufety (3 szeroko$ci), komody, komódki, konsole, kredens, biurko, mebel telewizyjny i sekretarzyk. Przyk%adowe wymiary: wysoka komoda z 7 szufladami, lakierowana na bia%o szeroko$( 55: cm, wysoko$(: 163 cm, g%#boko$(: 45 cm. Rega% na ksi"!ki szeroko$(: 90 cm, wysoko$(: 190 cm, g%#boko$(: 37 cm. Bufet z czterema frontami szeroko$(: 250 cm, wysoko$(: 75 cm, drewno d#bowe barwione na heban.

14 REKLAMA HIDE & SE EK DE SIGN: CH RIS T IAN WE RNE R Uniwersalny system szaf perfekcyjnie %"cz"cy w sobie aspekty dobrego wzornictwa z funkcjonalno$ci". Korpusy w trzech ró!nych wersjach mog" by( dowolnie zestawiane, tworz"c przestrze) wed%ug indywidualnego zapotrzebowania. Ró!norodne wykonanie: do wyboru s" g%adkie fronty w sze$ciu kolorach lub front fakturowany, lakierowany na jedwabisty mat. Tak!e uk%ad wewn#trzny daje ró!norodne mo!liwo$ci konfiguracji.

15 15 % PROMOCJA W PAŹDZIERNIKU * RUCHE DESIGN: I NG A SE M PE To %ó!ko odpowiada najwy!szym wymaganiom: po%"czono w nim w sposób niezwykle ciekawy elementy klasyczne i ekstrawaganckie. Ostre linie i mi#kkie %uki nawi"zuj" do nowoczesnej estetyki. Optymalny komfort zapewnia wezg%owie, umo!liwiaj"ce wygodne oparcie. Model dost#pny jest w dwóch szeroko$ciach. Rama i wezg%owie oferowane s" w dwóch wysoko$ciach do wyboru. ANNA DESIGN: CHRISTIAN WERNER Ponadczasowe, niskie %ó!ko z dekoracyjnym szwem na tapicerowanym wezg%owiu. &ó!ko ze zintegrowan" baz" pod materac. Nó!ki z aluminium polerowane na wysoki po%ysk. Powierzchnia spania 140/160/180 x 200 cm. Produkowane w dwóch wysoko$ciach: wysoko$( nó!ki 8,5 cm lub 12,5 cm. LUMEO DESIGN: PE T E R M A LY Daj"ca si# bez ko)ca rozbudowywa(, szafa na ubrania, z charakterystycznymi kwadratami, widocznymi równie! w meblach sypialni o tej samej nazwie. Szafa o wysoko$ci 235 cm oraz jako 3-drzwiowa lub 4-drzwiowa ze sta%ym wymiarem 198 cm wysoko$ci. Dost#pne w ró!nych lakierach oraz fornirze d#bowym barwionym na heban. * Obni!ka cen dotyczy tylko produktów opisanych w tym prospekcie, poza sof" MULTY, która obj#ta jest specjaln" promocj" Akcja MULTY.

Ploum REKLAMA. * 15% zniżki na wszystkie opisane produkty z wyjątkiem MULTY oraz mebli tapicerowanych NILS

Ploum REKLAMA. * 15% zniżki na wszystkie opisane produkty z wyjątkiem MULTY oraz mebli tapicerowanych NILS REKLAMA Design Ronan & Erwan Bouroullec Ploum Niezwykle wygodna sofa o ponadczasowym wyglądzie, imponujących rozmiarach i nadzwyczajnym komforcie. Zestawienie elastycznej tapicerki z miękkim materiałem

Bardziej szczegółowo

PLOUM Design Ronan & Erwan Bouroullec TYLKO W PAŹDZIERNIKU: 15 % ZNIŻKI * REKLAMA. * 15 % zniżki na wszystkie opisane produkty z wyjątkiem MULTY.

PLOUM Design Ronan & Erwan Bouroullec TYLKO W PAŹDZIERNIKU: 15 % ZNIŻKI * REKLAMA. * 15 % zniżki na wszystkie opisane produkty z wyjątkiem MULTY. REKLAMA TYLKO W PAŹDZIERNIKU: 15 % ZNIŻKI * * 15 % zniżki na wszystkie opisane produkty z wyjątkiem MULTY. PLOUM Design Ronan & Erwan Bouroullec Niezwykle wygodna sofa o ponadczasowym wyglądzie, imponujących

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Opis fotela ARCHI patrz strona 10

REKLAMA. Opis fotela ARCHI patrz strona 10 REKLAMA REKLAMA Opis fotela ARCHI patrz strona 10 TYLKO W MARCU: 15 % * ZNIŽKI * Design Pierre paulin ÉlysÉe Ilustracja na stronie tytułowej Kompaktowy fotel, pierwotnie zaprojektowany dla Pałacu Elizejskiego.

Bardziej szczegółowo

JesieÑ. w Ligne Roset ze specjalną ofertą cenową* Od 01.10. do 01.11.2014. Reklama

JesieÑ. w Ligne Roset ze specjalną ofertą cenową* Od 01.10. do 01.11.2014. Reklama Od 01.10. do 01.11.2014 JesieÑ w Ligne Roset ze specjalną ofertą cenową* Szczegóły promocji MULTY na STronie 14. *dotyczy wszystkich modeli opisanych w niniejszym katalogu, dostępnych u wszystkich partnerów

Bardziej szczegółowo

stół biurowy WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: Sztuk: 1 OPIS: Wymiary Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm

stół biurowy WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: Sztuk: 1 OPIS: Wymiary Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: stół biurowy Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm Kolor frontów, korpusów i pólek Stół biurowy z półką na klawiaturę do komputera. Tył biurka osłonięty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK VI Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ C ZAŁĄCZNIK VI

ZAŁĄCZNIK VI Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ C ZAŁĄCZNIK VI 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ C Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2 Nr pozycji szczegółowa specyfikacja Ilość 1 2 3 Krzesło obrotowe posiadające: -metalową chromowaną podstawę o średnicy fi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego UDT OFERTA. Adres lub siedziba Oferenta

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego UDT OFERTA. Adres lub siedziba Oferenta ... Imię i nazwisko lub nazwa/firma a. Adres lub siedziba a Telefon: e-mail:. cena zakupu) 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5 6. 7 7. 14 Stolik z listwą ograniczającą na 4 metalowych nogach, blat płyta laminowana,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja meblowa dla Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych, Laboratorium oraz Sali Konferencyjnej

Specyfikacja meblowa dla Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych, Laboratorium oraz Sali Konferencyjnej Specyfikacja meblowa dla Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych, Laboratorium oraz Sali Konferencyjnej L.p. Pozycja Szt. 1 Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych 1.1 Szafa ubraniowa 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV 39130000-2 Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych,

Bardziej szczegółowo

FOTELE BIUROWE STACJONARNE Lp. PRODUKT WYMIARY OPIS

FOTELE BIUROWE STACJONARNE Lp. PRODUKT WYMIARY OPIS FOTELE BIUROWE STACJONARNE Lp. PRODUKT WYMIARY OPIS Lipiec 2012 1. Solidna, metalowa chromowana lub lakierowana rama Miękkie podłokietniki z poliuretanu (max.10 szt.) Dodatkowo w ofercie koszyk montowany

Bardziej szczegółowo

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 1 biurko, 1 biurko w

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REALITY LICENSED BY SITAG

REALITY LICENSED BY SITAG REALITY LICENSED BY SITAG REALITY MECHANIZM WYGODY REALITY to dopasowanie. Ergonomiczny kształt siedziska i oparcia zsynchronizowany został z użytymi do jego produkcji materiałami. Dynamiczna forma z kolorami

Bardziej szczegółowo

v.01.00. 2014.10.01 1

v.01.00. 2014.10.01 1 v.01.00. 2014.10.01 1 Wstêp ASTERO to kolekcja najwy szej jakoœci ponadczasowych mebli gabinetowych. Presti owy charakter kolekcji ASTERO podkreœlaj¹ starannie dobrane materia³y z jakich wykonane s¹ meble.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DZP-2621-1/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-1/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy

Bardziej szczegółowo

GR8 półka wisząca. szer/wys/gł. 155x19,5x21. GR7 witryna L/P. szer/wys/gł. 60x196x40,5

GR8 półka wisząca. szer/wys/gł. 155x19,5x21. GR7 witryna L/P. szer/wys/gł. 60x196x40,5 FURNI HOME Gray Kolekcja Cechami charakterystycznymi mebli Gray są odporne na zabrudzenia i zarysowania fronty wykonane z płyty MDF oklejonej folią PCV w kolorze biały mat-grafit oraz korpusy w kolorze

Bardziej szczegółowo

MC102U MC232U MC302U F02A-1 DOSTAWKA 6H162U 122-U

MC102U MC232U MC302U F02A-1 DOSTAWKA 6H162U 122-U MC102U MC232U MC302U F02A-1 122-U 6H162U 6H162U Meble firmy Solo łączą w sobie elegancję, funkcjonalność i wygodę. Dzięki unikalnemu wzornictwu i wysokiej jakości wykonania dodają one prestiżu urządzanym

Bardziej szczegółowo

Produkt 100% polski KATALOG PRODUKTÓW

Produkt 100% polski KATALOG PRODUKTÓW Produkt 100% polski KATALOG PRODUKTÓW BARCELONA BARCELONA Krzesło idealne do biura, sal konferencyjnych, poczekalni, kawiarni i restauracji. Prosty, elegancki design ceniony przez wielu Klientów, ze względu

Bardziej szczegółowo

MEBLE TAPICEROWANE KATALOG MEBLI TAPICEROWANYCH

MEBLE TAPICEROWANE KATALOG MEBLI TAPICEROWANYCH MEBLE TAPICEROWANE KATALOG MEBLI TAPICEROWANYCH MEBLE TAPICEROWANE Comfort at home Przedstawiamy Paƒstwu katalog, w którym znajdziecie produkty sprawdzone, spe niajàce wysokie wymagania jakoêciowe. Zawarte

Bardziej szczegółowo

WF-37-03/09 dostawa mebli

WF-37-03/09 dostawa mebli Strona 1 z 7 Część 1: dostawa dwóch małych krzeseł do laboratorium (CPV: 39.11.11.00-4) obrotowe, na kółkach, bez podłokietników z małym oparciem w ciemnych kolorach: szary, granatowy lub czarny Dostarczone

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGA ZAMAWIAJCEGO UMOLIWIAJCY PRZYGOTOWANIE SI WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU W DIALOGU KONKURENCYJNYM

OPIS POTRZEB I WYMAGA ZAMAWIAJCEGO UMOLIWIAJCY PRZYGOTOWANIE SI WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU W DIALOGU KONKURENCYJNYM Załcznik nr 3.1.1 OPIS POTRZEB I WYMAGA ZAMAWIAJCEGO UMOLIWIAJCY PRZYGOTOWANIE SI WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU W DIALOGU KONKURENCYJNYM MEBLE STYLIZOWANE WYPOSAENIE POKOI DLA ORODKA WYPOCZYNKOWEGO POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Meble w kolorze olcha

Meble w kolorze olcha MODR 7/203 Załącznik nr do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: dostawy mebli biurowych do MODR Warszawa i Oddziałów MODR UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo doboru lub zmiany kolorystyki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia DOA.III.272.1.43.2012 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ LP. 1 NAZWA Biurko (75/140/70) OPIS KOLOR ILOŚĆ SZTUK Blat górny wykonanyy z płyty laminowanej o grubości 25 mm, okleina PCV grubości

Bardziej szczegółowo

OFERTA TECHNICZNA. Szafa ubraniowa (wymiary: szer./wys./gł. 80/195/55 cm) powinna być wykonana z płyty laminowanej meblowej grubości 18 mm, o

OFERTA TECHNICZNA. Szafa ubraniowa (wymiary: szer./wys./gł. 80/195/55 cm) powinna być wykonana z płyty laminowanej meblowej grubości 18 mm, o Znak sprawy MZO-341/2/2009 Załącznik Nr 5 do SIWZ OFERTA TECHNICZNA 1) Szafy na akta szt. 94 Szafa aktowa (wymiary: szer./wys./gł. 80/195/40 cm) powinna być wykonana z płyty meblowej laminowanej grubości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mebli biurowych wraz z ich montażem do siedziby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

JESIENNA PROMOCJA. specjalne oferty w Ligne Roset* MULT Y NA STRONIE 14. OD 01.10. DO 31.10.2015 REKLAMA

JESIENNA PROMOCJA. specjalne oferty w Ligne Roset* MULT Y NA STRONIE 14. OD 01.10. DO 31.10.2015 REKLAMA REKLAMA OD 01.10. DO 31.10.2015 JESIENNA PROMOCJA specjalne oferty w Ligne Roset* INFOR MACJE O PROMOCJI MULT Y NA STRONIE 14. * Dotyczy wszystkich modeli opisanych w niniejszym katalogu, dostępnych u

Bardziej szczegółowo

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 PAKIET NR 1 Lp Opis zamówienia Ilość Jedn. Cena netto za sztukę Wartość netto za Ilość Stawka VAT Wartość VAT Wartość zamówienia w złotych brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 - Formularz ofertyowy PAKIET NR 1 (wyroby z drewna i drewnopodobne)

Załącznik Nr 3 - Formularz ofertyowy PAKIET NR 1 (wyroby z drewna i drewnopodobne) Załącznik Nr 3 - Formularz ofertyowy PAKIET NR 1 (wyroby z drewna i drewnopodobne) Lp Opis zamówienia Ilość Jedn. Cena netto za sztukę Wartość netto Stawka VAT Wartość VAT Wartość zamówienia w złotych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego następujące meble: 1.

Bardziej szczegółowo

LP. Liczba sztuk. Całkowita cena brutto. Całkowita cena netto. Cena netto/szt

LP. Liczba sztuk. Całkowita cena brutto. Całkowita cena netto. Cena netto/szt Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr do SIWZ LP. Opis mebli Rozmiar Liczba sztuk Cena netto/szt Całkowita cena netto Całkowita cena brutto Biurko PB 44 podstawa płycinowa, blaty - płyta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV 39130000-2 Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu gabinetowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MEBLE TAPICEROWANE. lp. rodzaj mebli opis mebli ilość szacunkowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MEBLE TAPICEROWANE. lp. rodzaj mebli opis mebli ilość szacunkowa ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ I. Specyfikacja mebli OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MEBLE TAPICEROWANE lp. rodzaj mebli opis mebli ilość szacunkowa [szt.] 1. Fotel obrotowy pracowniczy 1. Wymiary fotela powinny zapewniać

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, BZP/PN/14/2012 na Dostawa i montaż mebli Zadanie nr Nazwa zadania Opis zadania 1 Krzesła segmentowe typu ISO Krzesła segmentowe

Bardziej szczegółowo

Symbol na rzucie. L.P. Opis Zdjęcie. Ilość. top 120x60 laminat biały, A-leg base Biały, height adjustable 63-85cm. A.2 20

Symbol na rzucie. L.P. Opis Zdjęcie. Ilość. top 120x60 laminat biały, A-leg base Biały, height adjustable 63-85cm. A.2 20 L.P. Opis Zdjęcie Symbol na rzucie Ilość 1 top 120x60 laminat biały, A-leg base Biały, height adjustable 63-85cm. A.2 20 2 top 100x60 laminat biały, A-leg base Biały, height adjustable 63-85cm. A.1 6 3

Bardziej szczegółowo

Plus[6] Plus[8] 2 Plus[6] & Plus[8]

Plus[6] Plus[8] 2 Plus[6] & Plus[8] Plus[6] & Plus[8] 2 Plus[6] & Plus[8] Plus[6] Najlepszym sposobem na uzyskanie ergonomicznej pozycji jest pozostawanie w ciągłym ruchu. Dziwnie to brzmi? Niekoniecznie. Plus[6] z funkcją FreeFloat zachęca

Bardziej szczegółowo

WIELE CIEKAWYCH EKSPRESJI

WIELE CIEKAWYCH EKSPRESJI MONROE 2 Monroe Monroe 3 MONROE Każda linia krzesła Monroe ma znaczenie. Każda ma swój cel. Projekt został opracowany w pracowni Idesign, a nazwa przywołuje ikonę piękna. To krzesło po prostu nie może

Bardziej szczegółowo

Meble w kolorze olcha

Meble w kolorze olcha MODR 7/203 Załącznik nr 2 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy)... /miejscowość i data/ NIP: REGON: Tel. Fax. e-mail: FORMULARZ CENOWY Meble w kolorze olcha Lp. Opis przedmiotu Przykładowy wzór Opis oferowanych

Bardziej szczegółowo

Poczuj inspirację, stwórz z nami swoje meble

Poczuj inspirację, stwórz z nami swoje meble Poczuj inspirację, stwórz z nami swoje meble Kolekcja 2012 Gravity Meble sypialniane o unikalnym kształcie oraz charakterystycznie zaokrąglonymi krawędziami, które nadają wizualnej swobody. Przedstawianą

Bardziej szczegółowo

Dozownik do mydła w płynie - do wbudowania np. BOBRICK, SERIA TRIMLINE NR B306, wymiary 24x14x9,5+7,5cm; stal. mat. 32

Dozownik do mydła w płynie - do wbudowania np. BOBRICK, SERIA TRIMLINE NR B306, wymiary 24x14x9,5+7,5cm; stal. mat. 32 Lp. Podstawa Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość SIEDZIBA INSTYTUTU PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 ARCHITEKTURA 1.1 WYPOSAŻENIE RUCHOME 1.1.1 WYPOSAŻENIE TOALET 1 d.1.1.1 2 d.1.1.1 3 d.1.1.1

Bardziej szczegółowo

to, co nas odróżnia, to podstawa

to, co nas odróżnia, to podstawa 1 systemy mebli box,cube i KAN to zunifikowane i nowoczesne rozwiązania dla wielofunkcyjnych przestrzeni biurowych. umożliwiają aranżację całych biur, zarówno stanowisk pracowniczych, menedżerskich, jak

Bardziej szczegółowo

Chodzą Ci -10. po głowie , ,- MONTENEGRO 11 Witryna 1-drzwiowa 58 x 198 x 42

Chodzą Ci -10. po głowie , ,- MONTENEGRO 11 Witryna 1-drzwiowa 58 x 198 x 42 Chodzą Ci po głowie spraw, by stanęły w twoim domu Promocja obowiązuje: 10.08 06.09.2017 r. 1 529,- 1 699,- MONTENEGRO 11 Witryna 1-drzwiowa 58 x 198 x 42 Metalowe detale doskonale wydobywają naturalny

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków

Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków - 1 - Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków UWAGA: Wymiary, kolor tapicerki i okleiny mebli umieszczonych w niniejszym katalogu mogą być zmienione przez jednostki organizacyjne AR w zależności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8c do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy nr.. z dnia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE MEBLE NA ŚWIATOWYM POZIOMIE

POLSKIE MEBLE NA ŚWIATOWYM POZIOMIE POLSKIE MEBLE NA ŚWIATOWYM POZIOMIE DZIAŁ PRODUKCJI, SPRZEDAŻY, OBSŁUGI KLIENTA: UL. CYBIŃSKA 6A 62-020 SWARZĘDZ RADOSŁAW DURLIK / TEL. 601 868 994 BIURO I DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI: UL. WARPIŃSKA 14 61-058 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. Naturalna okleina. Biały mat. Biały połysk

MATERIAŁY. Naturalna okleina. Biały mat. Biały połysk SYPIALNIA DĘBOWA Sypialnia Dębowa to udane połączenie naturalnego drewna z delikatnymi akcentami kolorystycznymi. Połączenie dębu jak i klasycznego orzecha tworzą ciepłe i pełne wdzięku wnętrze. Przyjazne

Bardziej szczegółowo

Indywidualny styl. Odkryjcie Państwo Miele Signature My personal handle.

Indywidualny styl. Odkryjcie Państwo Miele Signature My personal handle. Indywidualny styl Dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów. Firma Miele nieustannie pracuje nad dopasowaniem każdego produktu do indywidualnych potrzeb klientów wprowadzając nietuzinkowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

for betterliving... 02-03 O nas

for betterliving... 02-03 O nas O nas Jesteśmy grupą profesjonalistów składającą się z projektantów, architektów, designerów, kupców i handlowców. Mamy jeden cel żyć miło, wygodnie, niedrogo, a jednocześnie wytyczać trendy w modzie.

Bardziej szczegółowo

Fronty: okleina naturalna czereśniowa w kolorze C1 (czereśnia antyczna), ramiaki drzwi i szufl ad, wieńce, cokoły i nogi z drewna litego.

Fronty: okleina naturalna czereśniowa w kolorze C1 (czereśnia antyczna), ramiaki drzwi i szufl ad, wieńce, cokoły i nogi z drewna litego. Firenze Główne cechy programu: Kolekcja mebli do salonu, jadalni, sypialni, przedpokoju i gabinetu. Wszystkie drzwi zamykane na klucz. Elementy z drewna litego. Fronty: okleina naturalna czereśniowa w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1

Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1 L.p. Nazwa artykułu Zdjęcie/rysunek poglądowe Opis wymogi minimalne Ilość Fotel na płozie drewnianej typu finka, przeznaczony do intensywnej

Bardziej szczegółowo

POGRUBIONY, rogi zaokrąglone MEBLE BIUROWE KOMODA KB-40 84x36x106 GRUSZA 2. TOP POGRUBIONY MEBLE BIUROWE KOMODA KB-60 84x36x72 GRUSZA 1

POGRUBIONY, rogi zaokrąglone MEBLE BIUROWE KOMODA KB-40 84x36x106 GRUSZA 2. TOP POGRUBIONY MEBLE BIUROWE KOMODA KB-60 84x36x72 GRUSZA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zestawienie zamawianych mebli: Nazwa Symbol Wymiary Kolor Ilość Uwagi BIURKO BTD-84 150x74x75 DZIKA GRUSZA 1 KOMODA KB-60 84x72x36 DZIKA GRUSZA 1 KONTENER KBC-20 42x55x54 DZIKA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Cz V Drobne wyposaenie wntrz

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Cz V Drobne wyposaenie wntrz Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/14/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

SUPER OFERTA na meblowe hity

SUPER OFERTA na meblowe hity SUPER OFERTA na meblowe hity Cena promocyjna dotyczy tkanin: Tosca 655 (korpus i siedzisko) i Manager 83304 (poduszki) (na zdjęciu), Tosca 655 (korpus i siedzisko) i Calantha 83301 (poduszki), Tosca 665

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1C SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis techniczny: Wszystkie meble muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE NR I Przedmiotem postępowania jest dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy o poniższych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego. Łączna wartość brutto. Cena jednostkowa netto. Opis przedmiotu zamówienia sztukach. Cena jednostkowa brutto

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego. Łączna wartość brutto. Cena jednostkowa netto. Opis przedmiotu zamówienia sztukach. Cena jednostkowa brutto Załącznik Nr do Zapytania Ofertowego Lp. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Ilość w sztukach Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Łączna wartość brutto. Regał podwójny S 00 cm x

Bardziej szczegółowo

REGULACJE OCCO KARTA PRODUKTOWA OC 102. Tapicerka - możliwość wykonania w różnych kolorach w ramach 1 rodzaju tkaniny:

REGULACJE OCCO KARTA PRODUKTOWA OC 102. Tapicerka - możliwość wykonania w różnych kolorach w ramach 1 rodzaju tkaniny: OCCO KARTA PRODUKTOWA OC 102 KUBEŁEK Tapicerowany tkaniną lub skórą z zastosowaniem pianki wtryskiwanej, która gwarantuje długotrwałą odporność na deformację oraz zapewnia optymalny komfort. Tapicerka

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MEBLI. dla zamówienia pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE I. Kolor. 260 x 55 x 278 buk 1

ZESTAWIENIE MEBLI. dla zamówienia pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE I. Kolor. 260 x 55 x 278 buk 1 Załącznik nr 1 do oferty ZESTAWIENIE MEBLI dla zamówienia pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE I szafa 1 szafa z 4 - drzwiami przesuwnymi wyposażonymi w zamek, półki wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Paul Brooks Projektant kolekcji

Paul Brooks Projektant kolekcji MyTurn Planowaliśmy stworzyć kolekcję ekskluzywnych siedzisk wykorzystujących wyraziste detale, które jednocześnie tworzą logiczne rozwiązania dla tapicerki. Paul Brooks Projektant kolekcji Styl i elegancja.

Bardziej szczegółowo

WŁOSKA SOFA AMALFI - ROSINI DIVANI

WŁOSKA SOFA AMALFI - ROSINI DIVANI WŁOSKA SOFA AMALFI - ROSINI DIVANI Model Amalfi zaliczamy do kolekcji nowoczesnych sof, produkowanych przez firmę ROSINI DIVANI. Jest to mebel wysokiej klasy. Sofa posiada cechy umożliwiające wstawienie

Bardziej szczegółowo

Cz. 1 ZAKUP MEBLI - kosztorys ofertowy

Cz. 1 ZAKUP MEBLI - kosztorys ofertowy Cz. 1 ZAKUP MEBLI kosztorys ofertowy załącznik nr 1 MEBLE CZYTELNIA, POKÓJ DYREKTORA, IZBA REGIONALNA cena jedn. wartość lp. Nazwa opis jedn ilość (zł) całkowita (zł) 1 2 3 4 5 6 Regały szt 35 konstrukcja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE SALI NARAD RADY POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE SALA NARAD POM. NR 206 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW L.p. Pomieszczenie Element 1 2 3 5 Ilość szt. 1 stół modułowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Miejsce dostawy 21 sztuk: IMGW-PIB Oddział Morski w Gdyni, ul. Waszyngtona 42, Gdynia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Miejsce dostawy 21 sztuk: IMGW-PIB Oddział Morski w Gdyni, ul. Waszyngtona 42, Gdynia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ I. Krzesła biurowe obrotowe z zagłówkiem - 23 szt. ZADANIE 1 Miejsce dostawy 21 sztuk: IMGW-PIB Oddział Morski w Gdyni, ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia Miejsce

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1: dostawa mebli (CPV: 39.10.00.00-3) Strona 1 z 8 Zadanie nr I dostawa stołów konferencyjnych 3 osobowych (kod CPV: 39.12.12.00-8) 24 szt. o wymiarach: 2000x600 stelaż rurka fi 40 kolor czarny mat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Część 1 Tapczany

Specyfikacja. Część 1 Tapczany Specyfikacja Dotyczy wszystkich mebli (jeśli nie opisano inaczej): Kolor płyt laminowanych, pcv, i innych elementów drewnopodobnych: Buk Materiały tapicerskie: Ciemny brąz, jednolity lub łagodny estetyczny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia mebli biurowych przeznaczonych na wyposażenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ( część 3 zamówienia). OPIS TECHNICZNY MEBLI KONTUAR

Bardziej szczegółowo

- imperium - Imperium to orientalny klimat uzyskany dzięki detalom, patynowane uchwyty mebli. - imperium - bogaty wybór brył, w dwóch kształtach oraz

- imperium - Imperium to orientalny klimat uzyskany dzięki detalom, patynowane uchwyty mebli. - imperium - bogaty wybór brył, w dwóch kształtach oraz - imperium - Imperium to orientalny klimat uzyskany dzięki detalom, patynowane uchwyty mebli - imperium - w dwóch kształtach oraz bogaty wybór brył, możliwość schodkowej kompozycji, by zagospodarować nawet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1F do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia JM. Ilość Uwagi Cena jednostkowa brutto (zł) Wartość brutto (zł) (kol. 4 x 5) 1 2 3 4 5 6 7 ZADANIE NR 6 KATEDRA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ ZESTAWIENIE ZBIORCZE ILOŚCIOWO-ASORTYMENTOWE Nr me Nazwa i opis Lp. bla 0/5 MAGAZYN Beton malowany Metalowa szafa Szerokość: 000 mm, 8 Głębokość: 50 mm, Wysokość: 000 mm. RAL 705 Szafa z drzwiami żaluzjowymi

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW Załącznik nr 1 do oferty Zadanie nr 1 MEBLE BIUROWE Lp. 1. 2. Nazwa Komódka z szufladami - 3 szuflady - zamek centralny - biurko na stelażu - półka pod klawiaturę i myszkę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ PAKIET NR 1 - Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Św.Jadwigi 1 Opis techniczny: 1.Meble twarde: - płyty robocze biurek matowe

Bardziej szczegółowo

KARTA. V.1 Szafa do sypialni 100 cm

KARTA. V.1 Szafa do sypialni 100 cm KARTA. V.1 Szafa do sypialni 100 cm Szafa do pomieszczenia sypialni o wymiarach 108x6x230 cm. Dane techniczne: Głębokość: 6 cm Głębokość wewnątrz: ok 5 cm Szerokość: 100-108 cm Wysokość: 230 cm Korpus

Bardziej szczegółowo

LEGRABOX. Nowy wymiar elegancji

LEGRABOX. Nowy wymiar elegancji LEGRABOX Nowy wymiar elegancji 2 Nowy wymiar elegancji Czy istnieje idealna, perfekcyjna szuflada? Uwolniona od konwenansów, podążająca za idealną linią, a mimo to tak doskonała pod względem funkcji jak

Bardziej szczegółowo

Meble na WYMIAR.

Meble na WYMIAR. www.meblerysko.pl Meble na WYMIAR Bogate wzornictwo i różnorodność kolorów W naszej ofercie znajdą Państwo: witryny komody szafy stoliki RTV meblościanki sypialnie kuchnie stoły krzesła ławy garderoby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA INWESTYCJI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Budowa centrum kultury wraz z rozbudową i przebudową pływalni Delfin oraz budową, przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej obu zadaniom,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. ZESTAWIENIE MEBLI ODTJ AUTODROM POMORZE w PSZCZÓŁKACH

Załącznik nr 3. ZESTAWIENIE MEBLI ODTJ AUTODROM POMORZE w PSZCZÓŁKACH Załącznik nr 3 ZESTAWIENIE MEBLI ODTJ AUTODROM POMORZE w PSZCZÓŁKACH Lp Nazwa/opis Ilość Cena Wartość VAT Wartość jedno netto brutto netto I. Dyspozytornia (pom. 007) L Biurko 2 wym. 160x80cm, grubość

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w dwie półki na klawiaturę, oraz dwa kontenery mobilne o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w dwie półki na klawiaturę, oraz dwa kontenery mobilne o wym. 43x58x60h. Zalesie G. wyposażenie: 1.Lada 290x90/60x75h. + 2 kontenery mobilne 43x58x60h. ( 1 kontener wyposażony w system archiwizacji płyt cd) Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przetargowa wyposażenia i mebli dla Małopolskiej Galerii Sztuki Na Bursztynowym Szlaku.

Specyfikacja przetargowa wyposażenia i mebli dla Małopolskiej Galerii Sztuki Na Bursztynowym Szlaku. Specyfikacja przetargowa wyposażenia i mebli dla Małopolskiej Galerii Sztuki Na Bursztynowym Szlaku. Pakiet 3. MEBLE BIUROWE I MEBLE PRZESTRZENI TECHNICZNEJ GALERII ( biura, garderoba, pomieszczenia socjalne,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I lp. symb. element 1.1 - sala wielofunkcyjna 1. stolik techniczny 60x100, PARTER 1 Nogi stalowe, malowane proszkowo (kolor biały); blat i ścianki

Bardziej szczegółowo

l.p. nazwa wymiar netto zł ilość netto zł 1 Biurko prostokątne 160x80x74 14

l.p. nazwa wymiar netto zł ilość netto zł 1 Biurko prostokątne 160x80x74 14 Załącznik nr SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO PARTER POKÓJ BIUROWY Biurko prostokątne 0x0x7 Kontener mobilny - szufladowy z centralnym zamkiem Szafa aktowa niska x5x5 0x,5x77,7 Szafa aktowa wysoka 0x,5x

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na :

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : BP.333-/08 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : Dostawę mebli bibliotecznych i biurowych wraz z montażem dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Wyszkowie CPV : 3645000-9

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pakiet Nr 3 Meble medyczne:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pakiet Nr 3 Meble medyczne: Załącznik Nr 2.3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet Nr 3 Meble medyczne: L.p. Asortyment Wymiary Producent / model Ilość (szt.) Cena jednostkowa netto Stawka VAT Wartość netto (w zł)

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa. Zestawienie pomieszczenia mebli. Wartość jednostko- netto. Serwerownia nr 5. Szafa 1 szt. 120x260x45. Panel ścienny 1 szt.

Lp. Nazwa. Zestawienie pomieszczenia mebli. Wartość jednostko- netto. Serwerownia nr 5. Szafa 1 szt. 120x260x45. Panel ścienny 1 szt. 1 Serwerownia nr 5 jednostko- wa Szafa 1 szt. 120x260x45 Panel ścienny 1 szt. 100x25x1,8 Biurko 1 szt. 125x70x74,5 Fotel 1 szt. Blaty wykonane z płyty meblowej trzywarstwowej posiadającej atest - Legno

Bardziej szczegółowo

COMFORT. Nie odkładaj do jutra przyjemności, którą możesz mieć dzisiaj. A. Huxley

COMFORT. Nie odkładaj do jutra przyjemności, którą możesz mieć dzisiaj. A. Huxley COMFORT Nie odkładaj do jutra przyjemności, którą możesz mieć dzisiaj. 3 4 A. Huxley METIS Kontrastowe przeszycia Efektownie wyprofilowana i osadzona na szerokich, drewnianych nogach sofa z kolekcji METIS

Bardziej szczegółowo

Kontakt prasowy: Aurelia Nowik Pegasus Public Relations, tel , fax

Kontakt prasowy: Aurelia Nowik Pegasus Public Relations, tel , fax Kolekcja Rafael Łóżko (nr katalogowy 7420-53) Komfortowe łóżko z nawiązującej do włoskiego stylu klasycznej kolekcji. Delikatne zdobienie w kolorze starego złota umieszczone w centralnej części zagłówka

Bardziej szczegółowo

Katalog mebli tapicerowanych marki QC

Katalog mebli tapicerowanych marki QC Strona1 Katalog mebli tapicerowanych marki QC Wszystkie meble mają nogi wykonane z litego dębu w kolorach do wyboru: biały, szary, ciemnoszary, brązowy, czarny i naturalny (zdjęcia kolorów na ostatniej

Bardziej szczegółowo

Znak: IR 341/1/08 Sędziszów dn. 07.05.2008 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW. ,,Budowa kompleksu sportowo rehabilitacyjno edukacyjnego

Znak: IR 341/1/08 Sędziszów dn. 07.05.2008 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW. ,,Budowa kompleksu sportowo rehabilitacyjno edukacyjnego Gmina Sędziszów 28-340 SĘDZISZÓW ul. Dworcowa 20 tel. (0-41) 38-11-127 fax. (0-41) 38-11-131 www.sedziszow.pl e-mail: um@sedziszow.pl Znak: IR 341/1/08 Sędziszów dn. 07.05.2008 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008

Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008 Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008 Krzesło konferencyjne z chromowanym stelażem. Z tyłu oparcia maskownica z czarnego lub szarego tworzywa sztucznego. Krzesło konferencyjne rio chrom lub

Bardziej szczegółowo

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM STUDENCKIE METODY IKEA PROJEKT KONKURSOWY ZAŁOŻENIA KONKURSU ZAŁOŻENIEM KONKURSU JEST STWORZENIE POKOJU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SALONU I JADALNI DLA RODZINY 2+2. PRZESTRZEŃ TA BĘDZIE MIEJSCEM GDZIE RODZICE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KA-2/178/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymienione

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY MEBLI GABINETOWYCH

KATALOG TECHNICZNY MEBLI GABINETOWYCH Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Rej Jerzy 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 94 NIP 715-114-14-81 tel. 81 825 08 48 / 81 884 38 45 KATALOG TECHNICZNY MEBLI GABINETOWYCH Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka.

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka. Załącznik A (szkice do załącznika 1.4) Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka. Uwaga: 1. W kaŝdym osobnym opisie technicznym

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa. Zestawienie pomieszczenia mebli. Wartość jednostko- netto. Serwerownia nr 5. Szafa 1 szt. 120x260x45. Panel ścienny 1 szt.

Lp. Nazwa. Zestawienie pomieszczenia mebli. Wartość jednostko- netto. Serwerownia nr 5. Szafa 1 szt. 120x260x45. Panel ścienny 1 szt. 1 Serwerownia nr 5 jednostko- wa Szafa 1 szt. 120x260x45 Panel ścienny 1 szt. 100x25x1,8 Biurko 1 szt. 125x70x74,5 Fotel 1 szt. Szuflady zamykane na zamek. Zawiasy do frontów otwieranych firmy Blum. System

Bardziej szczegółowo

zobacz ofertę poekspozycyjną DESIGN SALE gazetka mebli wyprzedażowych

zobacz ofertę poekspozycyjną DESIGN SALE gazetka mebli wyprzedażowych zobacz ofertę poekspozycyjną DESIGN SALE gazetka mebli wyprzedażowych kuchnia jadalnia pokój dzienny meble tapicerowane okap w zestawie kuchnia zabudowa AGD w zestawie granitowy blat na całość kolekcji

Bardziej szczegółowo

for better living...

for better living... for betterliving... Z myślą o Państwa komforcie i wygodzie proponujemy funkcjonalne zestawy wypoczynkowe. Współpracujący z nami projektanci dbają, aby nasze wzory były ergonomiczne i gotowe spełniać oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble. W związku

Bardziej szczegółowo

SIRIUS Q24. MESH czarny

SIRIUS Q24. MESH czarny MEBLI BIUROWYCH STOŁ OŁY AFY ST SZAF NIE SZ KUCH CHNI Mocny mechanizm ze zwiększoną nośnością i wytrzymałością, prosty i uniwersalny mechanizm sterowania funkcjami, wysokiej jakości siatka oparcia oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II zamówienia - Krosno Meble do pokoju 002 - kolorystyka - olcha D 9310 SE lub równoważna tzn. zbliżona do wymaganej. 1. Biurko komputerowe o wymiarach : 137

Bardziej szczegółowo

O NAS SPIS TRESCI BUDOWA MEBLA ARGENTO BELVEDERE CAPRI CRISTALLO CRISTALLO ZESTAW IMOLA. str. 1 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

O NAS SPIS TRESCI BUDOWA MEBLA ARGENTO BELVEDERE CAPRI CRISTALLO CRISTALLO ZESTAW IMOLA. str. 1 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. KATALOG MEBLI 2014 O NAS Marka VERDI jest wiodącym producentem mebli skórzanych Zadowolenie i zaufanie naszych klientów pozwoliło nam na rozwój i poszerzenie działalności o kolejne kraje UE Od 2012 roku

Bardziej szczegółowo