ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 grudnia 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 grudnia 2007 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminów wewnętrznych jednostek organizacyjnych urzędu oraz niektórych zarządzeń. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz tekst jednolity z późn. zm. 1 ) i 78 ust. 1 zarządzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra z późn zm. 2 zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu nr 380/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Administracji Budowlanej 15 otrzymuje brzmienie: 15. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez wyznaczonego pracownika zgodnie z procedurą systemu zarządzania jakością.. 2. W zarządzeniu nr 382/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura ds. Informacji Niejawnych 13 otrzymuje brzmienie: 13. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez pełnomocnika ochrony zgodnie z procedurą systemu zarządzania jakością.. 3. W zarządzeniu nr 539/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Egzekucji Administracyjnej wprowadza się następujące zmiany w 13: 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez kierownika zgodnie z procedurą systemu zarządzania jakością. ; 2) uchyla się ust W zarządzeniu nr 459/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Informatyki wprowadza się następujące 1) 18 otrzymuje brzmienie: 18. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez zastępcę kierownika zgodnie z procedurą systemu zarządzania jakością. ; 2) uchyla się Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz Zarządzenie zmienione zarządzeniem nr 389/07 z dnia 4 kwietnia 2007 r. i nr 793/07 z dnia 3 lipca 2007 r.

2 5. W zarządzeniu nr 462/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Inwestycji Miejskich wprowadza się następujące 1) uchyla się 7; 2) 15 otrzymuje brzmienie: 15. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez wyznaczonego 3) uchyla się W zarządzeniu nr 473/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Obsługi Urzędu wprowadza się następujące zmiany w 13: 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez kierownika zgodnie z procedurą systemu zarządzania jakością. ; 2) uchyla się ust W zarządzeniu nr 460/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Organizacyjnego wprowadza się następujące 1) w 2 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1) telefon: ; 2) faks: ; ; 2) w 6 kropkę po pkt 6 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 7) prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników do sądów powszechnych, a w szczególności koordynacja naboru kandydatów na ławników m. in. poprzez: a) współpracę z Prezesem Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, b) współpracę z podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników, c) współpracę z organami Policji w zakresie uzyskiwania opinii o kandydatach na ławników, d) współpracę z jednostką organizacyjną urzędu właściwą do spraw ewidencji ludności w zakresie sprawdzania prawidłowości danych osobowych kandydatów na ławników, e) obsługę administracyjno- biurową zespołu opiniującego kandydatów na ławników. ; 3) w 7 uchyla się pkt 17; 4) w 8: a) pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: c) zakresów odpowiedzialności i uprawnień kierujących j.o.u. zgodnie z systemem zarządzania jakością urzędu,, b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 2a) sprawdzanie zakresów odpowiedzialności i uprawnień pracowników urzędu zgodnie z systemem zarządzania jakością urzędu; ; 5) w 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) prowadzi wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących zgodnie z procedurą systemu zarządzania jakością. ; 6) w 18 otrzymuje brzmienie: 18. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez kierownika zgodnie z procedurą systemu zarządzania jakością. ; Zmiana regulaminów wewnętrznych j.o.u. oraz innych zarządzeń 2

3 7) uchyla się W zarządzeniu nr 379/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Planowania Przestrzennego wprowadza się następujące 1) w 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) telefon: ; ; 2) 17 otrzymuje brzmienie: 17. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez wyznaczonego pracownika PP zgodnie z procedurą systemu zarządzania jakością. ; 3) uchyla się W zarządzeniu nr 464/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Rady Miasta wprowadza się następujące 1) 13 otrzymuje brzmienie: 13. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez wyznaczonego 2) uchyla się W zarządzeniu nr 381/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Rzecznika Praw Mieszkańców Zielonej Góry wprowadza się następujące 1) 15 otrzymuje brzmienie: 15. Rzecznik systematycznie kontroluje j.o.u. w zakresie właściwego postępowania z rejestrowaniem i rozpatrywaniem skarg wpływających do urzędu. ; 2) 17 otrzymuje brzmienie: 17. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez zastępcę rzecznika zgodnie z procedurą systemu zarządzania jakością W zarządzeniu nr 471/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych wprowadza się następujące 1) w 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) telefon: ; ; 2) 13 otrzymuje brzmienie: 13. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez wyznaczonego pracownika biura zgodnie z procedurą systemu zarządzania jakością W zarządzeniu nr 729/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zarządzania Drogami 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez wyznaczonego pracownika biura zgodnie z procedurą systemu zarządzania jakością.. Zmiana regulaminów wewnętrznych j.o.u. oraz innych zarządzeń 3

4 13. W zarządzeniu nr 472/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Urzędu Stanu Cywilnego wprowadza się następujące 1) 19 otrzymuje brzmienie: 19. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez kierownika zgodnie z procedurą systemu zarządzania jakością. ; 2) uchyla się W zarządzeniu nr 395/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Audytu 16 otrzymuje brzmienie: Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez wyznaczonego pracownika zgodnie z procedurą systemu zarządzania jakością. 2. Informacje o zmianach wymagań prawnych w zakresie zadań realizowanych przez wydział przekazywane są pracownikom na bieżąco W zarządzeniu nr 838/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Budżetu i Rachunkowości wprowadza się następujące 1) w 5 kropkę po pkt 30 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 31 w brzmieniu: 31) prowadzenie spraw związanych z Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową, w tym m. in. obsługi kasowej. ; 2) w 6 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 14) obsługa kasowa niektórych wydatków urzędu, m.in. zaliczek dla pracowników, dodatków mieszkaniowych, wpłat i wypłat związanych z Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową; ; 3) 19 otrzymuje brzmienie: 19. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez wskazanego pracownika zgodnie z procedurą systemu zarządzania jakością W zarządzeniu nr 483/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem z późn. zm. 3 wprowadza się następujące 1) w 2 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 1) telefon: ; 2) faks: ; ; 2) w 5 średnik po pkt 10 zastępuje się kropką i uchyla się pkt 11; 3) w 6 kropkę po pkt 20 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu: 21) prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastrzeżeniem 8 pkt 2 lit. d. ; 4) w 8 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 12) prowadzenie spraw związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa poprzez m. in.: a) sporządzenie wykazów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, b) przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej stanowiącej podstawy wpisu do ksiąg wieczystych, 3 Zarządzenie zmienione zarządzeniem nr 1165/07 z dnia 3 października 2007 r. Zmiana regulaminów wewnętrznych j.o.u. oraz innych zarządzeń 4

5 c) składanie we właściwym sądzie wniosków o ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności lub o założenie nowych ksiąg wieczystych, d) prowadzenie działań zmierzających do informowania mieszkańców o potrzebie sprawdzenia zgodności zapisów w księgach wieczystych ze stanem rzeczywistym oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnień i pomocy w tym zakresie. ; 5) w 11 kropkę po pkt 8 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 9) prowadzenie spraw związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości miasta poprzez m. in.: a) sporządzenie wykazów nieruchomości stanowiących własność miasta, b) przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej stanowiącej podstawy wpisu do ksiąg wieczystych, c) składanie we właściwym sądzie wniosków o ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności lub o założenie nowych ksiąg wieczystych, d) prowadzenie działań zmierzających do informowania mieszkańców o potrzebie sprawdzenia zgodności zapisów w księgach wieczystych ze stanem rzeczywistym oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnień i pomocy w tym zakresie. ; 6) uchyla się 14; 7) 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) bezpośredni nadzór nad pracą GG.I z wyłączeniem spraw określonych w 6 pkt 11, GG.III, GG.VII i GG.VIII; ; 8) 21 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: Korespondencja kierowana do wydziału, z zastrzeżeniem dotyczącej GG.IV, GG.V i GG.VI odbierana jest i przyjmowana przez pracowników GG.VII zgodnie z postanowieniami instrukcji kancelaryjnej. 2. Jeśli korespondencja nie była dotychczas zarejestrowana w podsystemie RISS albo w innym podsystemie informatycznym lub odrębnym rejestrze, pracownik GG.VII rejestruje pisma i przekazuje na właściwe stanowiska pracy zgodnie z dyspozycjami naczelnika lub zastępcy naczelnika z zachowaniem 15 i 16. ; 9) 23 otrzymuje brzmienie: Korespondencja adresowana do GG.IV, GG.V i GG.VI może być kierowana bez dyspozycji naczelnika. 2. Pracownik GG.IV, GG.V i GG.VI wskazany przez kierownika jest zobowiązany przynajmniej raz dziennie odebrać pisma określone w ust. 1 z sekretariatu wydziału. ; 10) uchyla się 24; 11) 25 otrzymuje brzmienie: 25. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez wskazanego 12) uchyla się 26; 13) 32 otrzymuje brzmienie: 32. GG.IV, GG.V i GG.VI rejestrują korespondencję w podsystemach informatycznych lub odrębnych rejestrach na zasadach określonych w odrębnych przepisach. ; 14) po 32 uchyla się przepisy oznaczone jako 33 i 32. Zmiana regulaminów wewnętrznych j.o.u. oraz innych zarządzeń 5

6 17. W zarządzeniu nr 468/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wprowadza się następujące 1) w 2 otrzymuje brzmienie: 1) telefon: ; 2) faks: ; 3) ; 2) w 5 kropkę po pkt 8 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 9) samodzielne stanowisko radcy prawnego- GK.VII. ; 3) w 6 pkt 21 otrzymuje brzmienie: 21) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez prezydenta określonych odrębnymi przepisami funkcji w spółkach handlowych, których udziały w całości lub części należą do miasta; ; 4) w 7 kropkę po punkcie 21 zastępuje się średnikiem i dodaje się dodaje się pkt 22 w brzmieniu: 22) wydawanie i cofanie zezwoleń na tworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. ; 5) po 11 dodaje się 11a w brzmieniu: 11a. Do zadań samodzielnego stanowiska radcy prawnego (GK.VII) należy obsługa prawna wydziału i innych j.o.u. wynikających z zakresu odpowiedzialności i uprawnień radcy prawnego poprzez m.in.: 1) nadzór nad wymaganiami prawnymi; 2) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych wydawanych lub przygotowywanych przez prezydenta i zastępców prezydenta; 3) wydawanie opinii prawnych w zakresie działania organów miasta; 4) opiniowanie projektów umów i porozumień; 5) prowadzenie spraw sądowych, sprawowanie zastępstwa procesowego w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych i sądach administracyjnych; 6) udzielanie porad i ustnych konsultacji prawnych pracownikom j. o. u.; 7) sporządzanie pisemnych opinii prawnych; 8) prowadzenie egzekucji należności cywilno-prawnych miasta; 9) udział w sesjach i komisjach rady miasta w razie potrzeby. ; 6) w 18 po ust. 2 dodaje się ust 3 w brzmieniu: 3. Korespondencja adresowana do radcy prawnego z innych j.o.u. kierowana jest bezpośrednio na stanowisko GK.VII bez dyspozycji naczelnika. ; 7) 22 otrzymuje brzmienie: 22. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez wskazanego 8) uchyla się W zarządzeniu nr 465/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji wprowadza się następujące 1) 21 otrzymuje brzmienie: 21. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez wskazanego 2) uchyla się 22. Zmiana regulaminów wewnętrznych j.o.u. oraz innych zarządzeń 6

7 19. W zarządzeniu nr 466/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Obsługi Przedsiębiorców wprowadza się następujące 1) w 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Dane teleadresowe sekretariatu wydziału: 1) telefon: ; 2) faks: ; 3) ; 2) w 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) stanowisko ds. obsługi sekretariatu: zastępców prezydenta oraz wydziału- WP; ; 3) w 5 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 5. Do zadań stanowiska pracy ds. obsługi sekretariatu zastępców prezydenta oraz wydziału (WP) należy w szczególności obsługa sekretariatu zastępcy prezydenta ds. inwestycji i zastępcy prezydenta ds. społecznych oraz wydziału poprzez: ; 4) 14 otrzymuje brzmienie: 14. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez wskazanego 5) uchyla się W zarządzeniu nr 458/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Ochrony Środowiska wprowadza się następujące 1) w 13 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 4. W czasie nieobecności naczelnika jego obowiązki przejmuje wskazany pracownik wydziału za zgodą właściwego zastępcy prezydenta. ; 2) 19 otrzymuje brzmienie: 19. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez wskazanego 3) uchyla się W zarządzeniu nr 463/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych wprowadza się następujące 1) w 4 kropkę po punkcie 17 zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 18 w brzmieniu: 18) samodzielne stanowisko do spraw kierowania nieletnich do ośrodków (WO. XV). ; 2) w 8 uchyla się pkt 18 i 19; Zmiana regulaminów wewnętrznych j.o.u. oraz innych zarządzeń 7

8 3) po 18 dodaje się 18a w brzmieniu: 18a. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kierowania nieletnich do ośrodków (WO.XV) należy w szczególności: 1) kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii; 2) ścisłe współdziałanie z Sądem Rejonowym III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Zielonej Górze w zakresie kierowania do ośrodków, o których mowa w pkt 1; 3) gromadzenie i przekazywanie pełnej dokumentacji do Centrum Metodycznego Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej w Warszawie, celem wskazania właściwego ośrodka dla nieletniego; 4) prowadzenie spraw związanych z kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku lat oraz prowadzenie egzekucji w razie jego niespełnienia. ; 4) 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Jeśli korespondencja nie była dotychczas zarejestrowana w podsystemie RISS, pracownik WO rejestruje pisma i przekazuje na właściwe stanowisko pracy wydziału zgodnie z dyspozycjami naczelnika z zachowaniem 20 i 21 i z zastrzeżeniem ust. 4. ; 5) 28 otrzymuje brzmienie: 28. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez wskazanego 6) 29 otrzymuje brzmienie: 29. Zmiany wymagań prawnych omawiane są na spotkaniach naczelnika lub zastępcy naczelnika z podległymi pracownikami W zarządzeniu nr 794/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych wprowadza się następujące 1) 19 otrzymuje brzmienie: 19. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez kierownika Referatu Dochodów z Mienia zgodnie z procedurą systemu zarządzania jakością. ; 2) uchyla się W zarządzeniu nr 470/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki wprowadza się następujące 1) 19 otrzymuje brzmienie: 19. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez wskazanego 2) 20 otrzymuje brzmienie: 20. Zmiany wymagań prawnych omawiane są na spotkaniach naczelnika z podległymi pracownikami.. Zmiana regulaminów wewnętrznych j.o.u. oraz innych zarządzeń 8

9 24. W zarządzeniu nr 469/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Spraw Obywatelskich wprowadza się następujące 1) 19 otrzymuje brzmienie: 19. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez wskazanego 2) 20 otrzymuje brzmienie: 20. Do obowiązków pracownika prowadzącego wykaz należy informowanie o zmianach w przepisach prawnych naczelnika wydziału, kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy W zarządzeniu nr 467/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Świadczeń Rodzinnych wprowadza się następujące 1) 21 otrzymuje brzmienie: 21. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez wskazanego 2) uchyla się W zarządzeniu nr 384/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Zarządzania Kryzysowego wprowadza się następujące 1) 17 otrzymuje brzmienie: 17. Wykaz aktów prawnych powszechnie obowiązujących prowadzony jest przez wskazanego 2) 18 otrzymuje brzmienie: 18. Do obowiązków pracownika prowadzącego wykaz należy informowanie o zmianach w przepisach prawnych pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy W zarządzeniu nr 1165/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 3 października 2007 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych i zamówień wprowadza się następujące 1) w 2 ust. 2 pkt 13 lit. b otrzymuje brzmienie: b) formularzu nr 2 - należy przez to rozumieć formularz do sporządzenia zbiorczego rocznego planu zamówień i zamówień publicznych, ; 2) w 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Rozeznanie rynku dla zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 2 dokumentuje się na formularzu nr 6, z wyjątkiem zamówień na zakup paliw płynnych do samochodów służbowych urzędu.. Zmiana regulaminów wewnętrznych j.o.u. oraz innych zarządzeń 9

10 28. W zarządzeniu nr 575/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej w 44: 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W ciągu 7 dni od podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli, kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego do kierownika jednostki kontrolowanej z zastrzeżeniem ust. 3. ; 2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. W przypadku, gdy w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, można odstąpić od sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego za zgodą naczelnika wydziału Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta oraz kierującym j.o.u. 30. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem 5 pkt 1 oraz 16 pkt 2 i 17 pkt 3, 5, 6, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 listopada 2007 r. PREZYDENT MIASTA ( ) mgr inż. Janusz Kubicki Zmiana regulaminów wewnętrznych j.o.u. oraz innych zarządzeń 10

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1.2012 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra, instrukcji obiegu i kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 838/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 12 lipca 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

ZARZĄDZENIE NR 838/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 12 lipca 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne ZARZĄDZENIE NR 838/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału BudŜetu i Rachunkowości. Na podstawie 78 ust. 1 zarządzenia nr 300/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 4 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 4 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1.2017.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta Zielona Góra oraz zmiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 14 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Egzekucji Administracyjnej. Na podstawie art. 33 ust. 2 i

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r.

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r. U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008 Rady Powiatu NiŜańskiego w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 454/11 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 563/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 563/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 563/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-10-22 w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa dotyczących jego działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 14 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 867/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Budżetu i Rachunkowości.

ZARZĄDZENIE NR 867/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Budżetu i Rachunkowości. ZARZĄDZENIE NR 867/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Budżetu i Rachunkowości. Na podstawie 78 ust. 1 zarządzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 170/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 170/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 170/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego. Na podstawie 78 zarządzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120.13.2015 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 19 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.13.2015 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 19 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 120.13.2015 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 19 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 152/2013 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 11 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 152/2013 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 11 października 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 152/2013 A ŻNINA z dnia 11 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie oraz zarządzenie w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 986/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 986/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 roku Zarządzenie Nr 986/2015 Prezydenta Miasta Płocka zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 745/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 745/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 745/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zasad działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 października 2016 r. w sprawie podziału obsługi prawnej Urzędu Miasta Kielce pomiędzy Radców Prawnych Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r. Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 139/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 7 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 7 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 10.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Rady Miasta. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1920/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1920/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2016 roku Zarządzenie Nr 1920/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1207/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 29 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 29 maja 2015 roku Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 12 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r.

Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r. Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie stanowiącym Załącznik do Uchwały

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 255 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 255 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym ZARZĄDZENIE NR 0050/ 255 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 i art. 92 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 585

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 585 Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 585 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 61/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 61/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 61/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 182/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 679/W/10 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 679/W/10 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 679/W/10 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. PROJEKT UCHWAŁA NR..2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści Strona 1 z 6 Opracowali: podpisy: Sprawdziła: podpis: ORYGINAŁ Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością podpis: Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podpis: Spis treści Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 poz.594, 645,1318, z 2014 poz. 379, poz.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 poz.594, 645,1318, z 2014 poz. 379, poz. Zarządzenie Nr 26/OK/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 816 /OK/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 646/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 646/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 maja 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 646/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 92 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r.

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 1041/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 października 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI Załącznik do pisma okólnego Nr 1/2016 Sekretarza Miasta Poznania z dnia 25.10.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1 1. Pracą Biura kieruje dyrektor. 2. Przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG:

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 40/Or/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Szczegółowy opis struktury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA CIECHANÓW ROZDZIAŁ V STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA CIECHANÓW ROZDZIAŁ V STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.06.2017 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA CIECHANÓW ROZDZIAŁ V STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU 30. W skład Urzędu wchodzą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 218/Or/2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 16 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 218/Or/2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 16 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 218/Or/2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 16 maja 2011 roku zmieniające Zarządzenie Nr 113/Or/2011 Prezydenta Miasta z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1667/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1667/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1667/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1207/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

ZARZĄDZENIE NR 8/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. ZARZĄDZENIE NR 8/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/60//2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/60//2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 maja 2015 r. Uchwała Nr VI/60//2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Zarządzenie nr 158/05 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 26 lipca 2005r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 10 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 10 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 12.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Świadczeń Rodzinnych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 631.2013 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 23 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 631.2013 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 23 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 631.2013 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze. Na podstawie 2 zarządzenia nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII / 44 / 11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 301/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 4 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 301/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 4 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 301/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 4 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej w Departamencie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa Na podstawie 18 uchwały Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 /2011

ZARZĄDZENIE NR 50 /2011 ZARZĄDZENIE NR 50 /2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/479/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2006 r. STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Starostwo Powiatowe w Gryfinie zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 319/E/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 maja 2016 roku. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 319/E/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 maja 2016 roku. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 319/E/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 12 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 12 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 7.2012 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej oraz wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW. z dnia 25 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW. z dnia 25 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW z dnia 25 stycznia 2016 r. o zmianie zarządzenia Nr 53/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biuro Prawne zwane dalej Biurem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie określa szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. Zarządzenie Nrl!\2/2017 Starosty?ruszkowskiego z dnia#f.zt2@71(k2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Finansów Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 616 /GN/13 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 07 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 616 /GN/13 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 07 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 616 /GN/13 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

REGULAMIN WEWNĘTRZNY POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 5/08 Starosty Raciborskiego z dnia 04.02.2008r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Regulamin Wewnętrzny zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 210/OU/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 210/OU/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 210/OU/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 844 /OU/2015 r. Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 234/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 234/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 234/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie 7 pkt 2 Statutu, stanowiącego załącznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 120.117.2015 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 grudnia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 390/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 26 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 390/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 26 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 390/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zakresu nadzoru nad zadaniami Miasta Kielce wykonywanego przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 485/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 485/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 485/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 92 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 675/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r.

Zarządzenie Nr 675/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r. Zarządzenie Nr 675/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.06.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 273/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29 lutego 2012r. z późn.zm. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 8 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 8 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2016.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Funduszy Europejskich. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo