, dnia 2 marca 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ", dnia 2 marca 2009 r."

Transkrypt

1 , dnia 2 marca 2009 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26b Białystok NIP: MINISTER FINANSÓW organ upoważniony do wydania interpretacji: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu ul. Św. Jakuba Toruń Dotyczy sprawy: ITPB1/ /08/MM Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Działając na podstawie art w związku z art. 3 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze zm.; Ustawa PPSA ), w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ( Inspektorat ) wzywam do usunięcia naruszenia prawa, do którego doszło w związku z wydaniem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 17 lutego 2009 r. (data doręczenia lutego 2009 r.) znak: ITPB1/ /08/MM ( Interpretacja ). Usunięcie naruszenia prawa powinno nastąpić poprzez zmianę interpretacji (uznanie za prawidłowe stanowiska podatnika), bowiem zawarta w niej ocena stanowiska podatnika jest nieprawidłowa w świetle przedstawionego stanu faktycznego. I. Dotychczasowy przebieg sprawy Uzasadnienie 1. Wnioskiem z dnia 4 grudnia 2008 r. Inspektorat zwrócił się o wydanie indywidualnej interpretacji potwierdzającej prawidłowość stanowiska podatnika na tle przedstawionego stanu faktycznego. W wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: 1

2 Inspektorat jest państwową jednostką budżetową realizującą zadania w zakresie administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Ustawa o IW ). Do zadań Inspektoratu należy m.in. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz inne zadania wynikające z ustaw i odrębnych przepisów. W przypadku, gdy powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej, może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania zadań zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 Ustawy o IW. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o inspekcji weterynaryjnej zmieniono art. 16 Ustawy o IW w ten sposób, iż po punkcie 1 dodano pkt 1a). W wyniku tej zmiany obecne brzmienie przepisu art. 16 ust. 1 Ustawy o IW, w zakresie objętym przedmiotowym wnioskiem, ma następujące brzmienie: Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może: 1) wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do: a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, e) badania mięsa zwierząt łownych, f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich, h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab, i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych, 2

3 j) pobierania próbek do badań, k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią; 1a) wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, do: a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, d) pobierania próbek do badań. Wraz z powyższa zmianą Ustawy o IW dodano również przepis art. 16 ust. 2a i ust. 3 ustawy o IW o następującej treści: 2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne. 3. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez powiatowego lekarza weterynarii umowy z: 1) osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 2) podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a - określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Na tym tle Inspektorat przedstawił następujące pytanie: W jaki sposób Inspektorat, występujący jako ewentualny płatnik, rozlicza otrzymaną od zakładu leczniczego fakturę w świetle art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej o odpowiedzialności płatnika i art. 13. Pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako osobiste świadczenie usług. Stawiając powyższe pytanie, wnioskodawca zaznaczył, że zawarta umowa z podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt, jest ze wskazaniem imienia i nazwiska wyznaczonego lekarza weterynarii, którego w drodze decyzji administracyjnej wyznacza powiatowy lekarz weterynarii. 3

4 W odniesieniu do powyższego pytania Inspektorat przedstawił własne stanowisko, zgodnie z którym, w przypadku zawarcia umowy z lecznicą na usługi wykonywane przez wyznaczonego w drodze decyzji administracyjnej lekarza weterynarii zatrudnionego w lecznicy, usługi te nie są usługami zaliczanymi zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do usług wykonywanych osobiście, a są usługami wykonywanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W rezultacie, zdaniem Inspektoratu, powinien on rozliczyć fakturę z tego tytułu na ogólnych zasadach (tj. wypłacić kwotę brutto wynikającą z faktury dla lecznicy), ponieważ lecznica rozliczy podatki w ramach swojej działalności gospodarczej. 2. W odpowiedzi na powyższy wniosek organ uznał stanowisko Inspektoratu za nieprawidłowe i uzasadnił to w następujący sposób: 2.1. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż przychody uzyskiwane z tytułu umów zawartych z Powiatowym Lekarzem Weterynarii na wykonywanie określonych czynności w imieniu Inspekcji weterynaryjnej, jako czynności zlecone przez organ administracji państwowej, w myśl postanowień art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, a nie przychodami z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Zaznaczyć jednocześnie należy, iż konsekwencją kwalifikacji ww. przychodów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jest brak możliwości udokumentowania uzyskiwanego z tego tytułu przychodu fakturą wystawioną przez przychodnię weterynaryjną w ramach której lekarze weterynarii prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą Końcowo wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 ww. ustawy (o podatku dochodowym od osób fizycznych - dopisek autora) płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Przepis ten nie przewiduje możliwość złożenia takiego oświadczenia przez podatników uzyskujących należności z tytułu wykonywania czynności, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy, tj. sytuacji opisanej we wniosku (wyróżnienie autora) Reasumując powyższe w sytuacji gdy Powiatowy Inspektorat Weterynarii na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej dokonuje wypłaty świadczeń wynikających z tej umowy wówczas kwotę tego świadczenia należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o którym w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od wypłacanych świadczeń płatnik 4

5 zgodnie z art. 41 ustawy ma obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, w terminach określonych w art. 42 ust. 1 ustawy. Płatnik ma również obowiązek wykazać kwotę tego świadczenia w informacji, o której mowa w art. 42 ust. 2 ww. ustawy. II. Uzasadnienie zarzutu naruszenia prawa poprzez wydanie Interpretacji 1. Uwagi ogólne W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż uzasadnienie przedmiotowej interpretacji, w ogóle nie odnosi się do przedstawionego stanu faktycznego i wykazuje błędne rozumienie stanu faktycznego i dodatkowo na potrzeby udzielenia negatywnej odpowiedzi ograniczono się do analizy wyłącznie jednego przypadku, który nie jest dodatkowo objęty wnioskiem. Uzasadnienie pomija wiele szczegółowych przepisów prawa oraz rozstrzyga o obowiązkach podatników (jak np., obowiązku wystawienia faktury) poza zakresem stanu faktycznego i wniosku). 2. Stan faktyczny Błędne przedstawienie stanu faktycznego sprowadza się do jego następującego rozumienia, co ustalono na podstawie uzasadnienia Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza w drodze decyzji administracyjnej konkretnego lekarza do wykonania określonego zakresu i rodzaju czynności. Wyznaczenie to zawsze dotyczy określonego lekarza, określonej osoby fizycznej. Na podstawie powyższej decyzji administracyjnej wyznaczającej lekarza weterynarii jest zawierana umowa o wykonanie tych czynności: a) z lekarzem weterynarii (osobą fizyczną nieprowadzącą działalności) zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 Ustawy o IW, b) z zakładem leczniczym dla zwierząt po uzyskaniu zgody kierownika tego zakładu zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 1a, ust. 2a oraz ust. 3 pkt 2 Ustawy o IW, Zakład leczniczy dla zwierząt (zwany w interpretacji przychodnią weterynaryjną choć występują również inne formy, jak np. klinika), o którym mowa powyżej pod literą b), może być prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. W złożonym wniosku Inspektorat wyraźnie zwracał się o ocenę jego stanowiska przy założeniu stanu faktycznego określonego powyżej w pkt b), poprzez wyraźne wskazanie, iż jego stanowisko dotyczy przypadku określonego w art. 16 ust. 1 pkt 1a) (a nie art. 16 ust. 1 pkt 1 lub 2) Ustawy o IW. Jednak we wniosku ograniczono się wyłącznie do sytuacji, gdy zakład leczniczy dla zwierząt jest prowadzony przez osobę fizyczną określoną w decyzji o 5

6 wyznaczeniu lekarza weterynarii i dodatkowo błędnie rozstrzygnięto o takim przypadku. Zupełnie zaś pominięto przypadki, gdy zakład leczniczy dla zwierząt jest prowadzony przez inną osobę fizyczną, niż wyznaczona do wykonywania czynności, przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. W tych wypadkach trudno uznać, iż przychody np. osoby prawnej mogłyby jak chce organ wydający interpretację zostać zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, której to ustawie przychody osób prawnych w ogóle nie podlegają. Widać zatem wprost oczywiste błędy w zakresie rozumienia przez organ stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Wobec powyższego na potrzeby uzasadnienia powyższego wezwania do usunięcia naruszenia prawa należy w skrócie przedstawić stan faktyczny opisany we wniosku, skoro organ samodzielnie nie potrafił go zrekonstruować na podstawie obowiązujących przepisów i dość klarownego do niech odniesienia Stan faktyczny sprowadza się zatem do niezindywidualizowanego przypadku, gdy: Powiatowy Lekarz Weterynarii po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt wydaje decyzję administracyjną wyznaczającą konkretną osobę fizyczną (świadczącą usługi weterynaryjne w ramach tego zakładu) do wykonania określonego rodzaju i zakresu czynności Wyznaczona osoba jest zatrudniona w bliżej nieokreślonym zakładzie leczniczym dla zwierząt (zgodnie z nieokreślonymi szczegółowo, a prawnie dopuszczalnymi sposobami zatrudnienia, jak np. umowa o pracę, umowa zlecenia, itp.) Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt o wykonanie określonych czynności przez wskazanego z imienia i nazwiska wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt Zakład leczniczy dla zwierząt jest prowadzony zgodnie z przepisami prawa przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Nawet jeśli zakład leczniczy dla zwierząt jest prowadzony przez osobę fizyczną nie musi być to osoba wskazana we wspomnianej decyzji administracyjnej o wyznaczeniu konkretnego lekarza W stanie faktycznym przyjęto założenie, że zakład leczniczy dla zwierząt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT, jest obowiązany wystawić fakturę dla udokumentowania świadczonych usług i przekazuje tą fakturę Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii. 6

7 Należy mieć na uwadze, że zmiana ustawy o IW byłą spowodowana względami natury prawnej praktycznej. Do wykonania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1a Ustawy o IW, niezbędne jest posiadanie odpowiednich pomieszczeń do obserwacji zwierząt, przechowania biopreparatów (szczepionek, produktów diagnostycznych, próbek biologicznych), urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, produktów leczniczych i ochronnych, odpadów medycznych i biologicznych. Ponadto prawidłowe wykonywanie niektórych czynności wymaga używania samochodów, komputerów, programów komputerowych. Elementy te najczęściej są własnością zakładu leczniczego dla zwierząt lub stanowią jego wyposażenie, używanie ich w ramach prywatnej działalności (o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) narusza przepisy obowiązującego prawa i może grozić odpowiedzialnością karną. W wyniku powyższego zdecydowano o zmianie Ustawy o IW, w ten sposób, by usługi te były świadczone nie przez osoby fizyczne, ale przez zakłady lecznicze dla zwierząt z wykorzystaniem posiadanego przez nie sprzętu przez osoby wyznaczone decyzją administracyjną. Inspektorat zwrócił się właśnie z wnioskiem o ocenę przedstawionego stanowiska na tle takiego stanu faktycznego. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż niezrozumiałe i bezpodstawne jest kwestionowanie przez organ wydający interpretację możliwości wystawienia faktury przez osobę prawną lub fizyczną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (np. spółkę cywilną) zobowiązaną do wystawienia faktury. Zgodnie z przepisami Ustawy o VAT świadczenie usług przez podatników na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii musi być dokumentowane fakturami, zaś podatnikiem jest nawet osoba uzyskująca przychody, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile nie są spełnione przesłanki nieuznania takiej osoby za podatnika wskazane w art. 15 ust. 3 pkt 3 Ustawy o VAT. Dziwi zatem, że organ bez szczegółowej analizy wzajemnych stosunków, w tym zakresu odpowiedzialności, rozstrzyga o możliwości wystawienia faktury w sposób sprzeczny z prawem oraz wykraczając poza zakres wniosku. Tym samym nie można uznać za prawidłowe stwierdzenia, iż przychody uzyskiwane z tytułu umów zawartych z Powiatowym Lekarzem Weterynarii na wykonywanie określonych czynności w imieniu Inspekcji weterynaryjnej, jako czynności zlecone przez organ administracji państwowej, w myśl postanowień art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, a nie przychodami z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Zaznaczyć jednocześnie należy, iż konsekwencją kwalifikacji ww. przychodów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jest brak możliwości udokumentowania uzyskiwanego z tego tytułu przychodu fakturą wystawioną przez przychodnię weterynaryjną w ramach której lekarze weterynarii prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Tego rodzaju stwierdzenie, ani nie jest odpowiedzią na złożony wniosek, ani nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, ani też nie było przedmiotem wniosku. 7

8 Jedną zatem z podstawowych wad kwestionowanej interpretacji jest rozstrzyganie o innym niż przedstawiony we wniosku stanie faktycznym (poprzez przyjęcie że faktura nie może być wystawiona, w przypadkach gdy musi być wystawiona) i tym samym uniemożliwienie uznania stanowiska podatnika (na tle zmienionego stanu faktycznego) za prawidłowe. Wszystkie te działania wykraczają poza zakres postępowania w sprawie interpretacji i czynią zasadnym pytanie czy w ogóle otrzymano interpretację w odpowiedzi na złożony wniosek, czy też obowiązuje tzw. milcząca interpretacja, zgodnie z przepisem art. 14o 1 Ordynacji podatkowej. 3. Na tle powyższego stanu faktycznego zadano następujące pytanie: 3.1. W jaki sposób Powiatowy Inspektorat Weterynarii występujący jako płatnik rozlicza otrzymaną od zakładu leczniczego fakturę w świetle art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej o odpowiedzialności płatnika i art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako osobiste świadczenie usług? Nadmieniam, że zawarta umowa z podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt, jest ze wskazaniem z imienia i nazwiska wyznaczonego lekarza weterynarii, którego w drodze decyzji administracyjnej wyznacza powiatowy lekarz weterynarii? Powyższe pytanie zatem, poprzez odwołanie się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ogranicza zakres wniosku do przypadków, gdy zakład leczniczy dla zwierząt podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A wiec do przypadków prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt np. przez osobę fizyczną lub spółkę osobową Ponadto nie ma żadnych podstaw, na tle przedstawionego stanu faktycznego i zadanego pytania by przyjmować, iż stanowisko podatnika ogranicza się do przypadku, gdy zakład leczniczy dla zwierząt jest prowadzony przez osobę wyznaczoną w decyzji. Taki zaś przypadek, jako jedyny organ wziął pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia. Wynika to m.in. ze stwierdzenia, iż Reasumując powyższe w sytuacji gdy Powiatowy Inspektorat Weterynarii na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej dokonuje wypłaty świadczeń wynikających z tej umowy wówczas kwotę tego świadczenia należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o którym w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak, co jest oczywiste dla każdego kto zapoznał się tak z wnioskiem, jak i z przepisami Ustawy o IW, w większości przypadków stwierdzenie to nie będzie poprawne. Przykładowo biorąc, jeśli umowa z Inspektoratem jest zawarta przez zakład leczniczy dla zwierząt prowadzony przez spółkę albo osobę fizyczną, zatrudniającą lekarza weterynarii (nie będącego wspólnikiem ani właścicielem zakładu) wyznaczonego decyzją administracyjną do wykonania określonego zakresu i rodzaju czynności umowa ta generuje przychód tej spółki lub tej osoby fizycznej (nie będącej tym lekarzem weterynarii, ani mogącym nie być w ogóle 8

9 lekarzem weterynarii). Przychód ten w żadnym wypadku nie będzie mógł zostać zaklasyfikowany przez taką spółkę lub osobę fizyczną jako przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ani spółka, ani osoba prowadząca działalność gospodarczą i zakład leczniczy dla zwierząt nie są objęci decyzją o wyznaczeniu (ta dotyczy ich pracownika). Osoby te w ogóle nie muszą być lekarzami weterynarii (a przedmiotowe czynności zlecone może wykonywać tylko lekarz weterynarii). W takim wypadku brak jest podstaw prawnych do przyjęcia, że ich przychody z tytułu takiej umowy to przychód, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei wyznaczony lekarz uzyskuje przychody od spółki lub innej osoby fizycznej w ramach wynagrodzenia, a nie od Inspektoratu na podstawie wyznaczenia i również jego przychody nie mogą być klasyfikowane jako te, o którym mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Zatem założenie przyjęte przez organ, iż zawsze są to przychody, o których mowa w art. 13 pkt 6 powołanej ustawy, jest całkowicie błędne i pozbawione tak podstaw prawnych, jak i niedotyczące stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż spółka lub osoba fizyczna nieobjęta decyzją o wyznaczeniu do wykonywania określonych czynności ani nie uzyskuje przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani nie jest zwolniona od obowiązku wystawienia faktury jeśli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. Przychody uzyskiwane przez zakład leczniczy dla zwierząt (osobę go prowadzącą) powinny być klasyfikowane jako przychody uzyskiwane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, tak jak reszta przychodów tego podmiotu uzyskiwanych na podstawie umów, czy tak jak przychody zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonych przez osoby prawne. Tym samym stanowisko podatnika przedstawione we wniosku, iż usługi te są usługami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczamy fakturę na ogólnych zasadach (tj. wypłacamy kwotę brutto wynikającą z faktury dla lecznicy), ponieważ lecznica rozliczy podatek w ramach swojej działalności gospodarczej jest w świetle powyższego prawidłowe. Stanowisko przeciwne (wyrażone przez organ) narusza przepisy ustawy o VAT, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o IW, ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Tak liczne naruszenia obowiązujących przepisów są zapewne wynikiem błędnego rozumienia tych przepisów, stanu faktycznego, pytania podatnika i jego stanowiska, co skutkowało wydaniem interpretacji w oparciu o przyjęcie innego stanu faktycznego niż wskazany we wniosku i tym samym wydanie nieprawidłowej interpretacji. 9

10 Wobec powyższego wnoszę zmianę interpretacji oraz potwierdzenie prawidłowości stanowiska, iż w przypadku wypłaty przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii należności za usługi, o których mowa w art. 16 ust 1 pkt 1a Ustawy o IW (wykonane przez osobę zatrudnioną w zakładzie leczniczym dla zwierząt), na rzecz zakładu leczniczego dla zwierząt prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą i obowiązanego do dokumentowania tych usług, zgodnie z ustawą o VAT, poprzez wystawienie faktury, Powiatowy Inspektorat Weterynarii nie ma obowiązku pobierać zaliczki jako płatnik na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wypłaca na rzecz zakładu leczniczego dla zwierząt kwotę brutto wskazaną w fakturze. 10

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OLEŚNIE ul. Kossaka 5, 46-300 Olesno

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OLEŚNIE ul. Kossaka 5, 46-300 Olesno INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OLEŚNIE ul. Kossaka 5, 46-300 Olesno e-mail: piw.olesno@wiw.opole.pl tel./fax.: 34/358-26-18 Olesno, dn. 18 listopad 2013 r. INFORMACJA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do zarządzenia nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomsku z dnia 7 sierpnia 2014 r. INSTRUKCJA

Załącznik nr 1do zarządzenia nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomsku z dnia 7 sierpnia 2014 r. INSTRUKCJA Załącznik nr 1do zarządzenia nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomsku z dnia 7 sierpnia 2014 r. INSTRUKCJA Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomsku z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej zasad wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.01.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

2) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia,* skupu*, sprzedaży* zwierząt, targowiskami*, wystawami,* pokazami*, konkursami* zwierząt,*

2) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia,* skupu*, sprzedaży* zwierząt, targowiskami*, wystawami,* pokazami*, konkursami* zwierząt,* Zał. Nr 2 do Ogłoszenia PLW w Kaliszu z dnia 21 października 2015 r. Kalisz, dnia... /imię i nazwisko wnioskodawcy/.. /adres zamieszkania/. dowód osobisty nr NIP PESEL.. tel.. Powiatowy Lekarz Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania ZARZĄDZENIE Nr 24 MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej realizowania przez powiatowych lekarzy weterynarii wyznaczeń do czynności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. WYZNACZEŃ W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W KOŃSKICH

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. WYZNACZEŃ W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W KOŃSKICH PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. WYZNACZEŃ W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W KOŃSKICH W dniu 23 grudnia 2013 Komisja ds. wyznaczeń rozpatrzyła wnioski lekarzy weterynarii ubiegających się o wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.04.30 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.08.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2010.10.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 listopada 2014 r. Krotoszyn,.

z dnia 24 listopada 2014 r. Krotoszyn,. Zał. Nr 2 do Ogłoszenia PLW w Krotoszynie z dnia 24 listopada 2014 r. Krotoszyn,... /imię i nazwisko wnioskodawcy/.. /adres zamieszkania/. dowód osobisty nr NIP PESEL.. tel.. Powiatowy Lekarz Weterynarii

Bardziej szczegółowo

18. Po podpisaniu umowy, Powiatowy Lekarz Weterynarii niezwłocznie wystawia osobie wyznaczonej upoważnienie do wykonywania określonych czynności,

18. Po podpisaniu umowy, Powiatowy Lekarz Weterynarii niezwłocznie wystawia osobie wyznaczonej upoważnienie do wykonywania określonych czynności, Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z dnia 05.10.2015 Instrukcja dotycząca sposobu postępowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach przy wyznaczaniu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.02.04 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Informacje ogólne Kiedy zwolnienie Organ podatkowy może zwolnić płatnika (czyli naszego pracodawcę) na wniosek podatnika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2011.05.18 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB1/415-97/10-2/EC Data 2010.03.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.08.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.04.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kandut. dalej UIW

Krzysztof Kandut. dalej UIW Krzysztof Kandut Opodatkowanie wynagrodzeń lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.08.21 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/ /10-2/AS Data

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/ /10-2/AS Data Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-168/10-2/AS Data 2010.05.19 Referencje IPPB4/415-553/10-4/MP, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Dziennik Ustaw rok 2007 nr 2 poz. 15 wersja obowiązująca od 23.01.2007 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Ustalenie właściwości naczelnika urzędu skarbowego dla przesłania przez płatnika informacji IFT-1R oraz PIT-11 dotyczących dochodów cudzoziemców.

Ustalenie właściwości naczelnika urzędu skarbowego dla przesłania przez płatnika informacji IFT-1R oraz PIT-11 dotyczących dochodów cudzoziemców. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.02.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2008.09.18 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.09.02 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA IBPBII/1/415-903/14/DP interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 26 stycznia 2015 r. Czy w przypadku przekazania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek

Bardziej szczegółowo

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty Czynności arbitrów działających na podstawie zleceń sądów polubownych są w większości realizowane na rzecz podmiotów gospodarczych - także czynnych podatników VAT. Przedmiotem poniższej analizy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB1/415-6/11-2/MD Data 2011.05.24 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IPPB4/4511-53/16-4/MP Data 2016.04.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2011.11.29 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-198/09/DP Data 2009.05.28 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

II FSK 2187/09 - Wyrok Data orzeczenia Data wpływu Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Sygn. powiązane Skarżony organ Treść wyniku

II FSK 2187/09 - Wyrok Data orzeczenia Data wpływu Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Sygn. powiązane Skarżony organ Treść wyniku Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 II FSK 2187/09 - Wyrok Data orzeczenia 2011-06-16 Data wpływu 2009-12-21 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Sygn. powiązane I SA/Ol

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dochody z praw autorskich, w przypadku nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospod

Jak rozliczyć dochody z praw autorskich, w przypadku nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospod Jak rozliczyć dochody z praw autorskich, w przypadku nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospod Podatnik do końca lutego powinien otrzymać od nabywcy praw autorskich informację PIT-11/8B o uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2011.10.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBII/1/415-605/10/ŚS Data 2010.07.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie.

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura DD3/033/80/OBQ/09/551 Data 2009.07.03 Autor Minister Finansów Refundacja wypłacona przez Spółdzielnię z tego tytułu zwrotu kosztów wymiany stolarki

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Termin złożenia zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej a prawo do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy.

Termin złożenia zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej a prawo do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.07.29 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.08.16 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura IBPBII/1/4511-87/15/BJ Data 2015.05.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna z 12.11.2014 r. Sygnatura IBPP2/443-736/14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Przy usługach najmu zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury

Bardziej szczegółowo

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-548/10/MK Data 2011.01.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Istota interpretacji Czy wartością transakcji w rozumieniu art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy.

Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy. Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy. Urząd gminy dla potrzeb rozliczania gminy z podatku VAT powinien zawsze stosować NIP nadany gminie. Takie jest

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/443-436/08-4/BD Data 2008.07.23 Referencje ILPB1/415-286/08-4/RP, interpretacja indywidualna ILPB3/423-236/08-4/MM, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB2/415-970/10/ENB Data 2011.01.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura PT /WCH Data Minister Finansów

interpretacja indywidualna Sygnatura PT /WCH Data Minister Finansów interpretacja indywidualna Sygnatura PT8.8101.699.2015/WCH Data 2016.01.26 Minister Finansów Analiza ww. załącznika do ustawy o VAT, a w szczególności jego poz. 145 i poz. 148-149 nie wskazuje aby stawką

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura ITPP3/4512-661/15/BJ Data 2016.02.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie?

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Pytanie Spółka z o.o., współpracująca z osobą fizyczną na podstawie umowy zlecenia, zleciła jej odbycie podróży służbowej. Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Sposób rozliczenia na fakturze VAT RR opłat przekazywanych na Fundusz Promocji Mięsa przez rolnika.

Sposób rozliczenia na fakturze VAT RR opłat przekazywanych na Fundusz Promocji Mięsa przez rolnika. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.10.19 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 424

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 424 Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 424 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.11.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.04.27 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W Grudziądzu

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W Grudziądzu R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W Grudziądzu Podstawy prawne działania Inspektoratu: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.09.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 0111-KDIB2-1.4010.66.2017.1.BJ Data 8 czerwca 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Lutowe obowiązki płatników. Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Informację PIT-11 mają obowiązek sporządzić i składać płatnicy, którzy nie dokonują rocznego obliczenia

Bardziej szczegółowo

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych?

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.12.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura IBPP4/4512-157/15/PK Data 2015.07.23 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Jaka jest w tej sprawie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czy

Jaka jest w tej sprawie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czy Jaka jest w tej sprawie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czy powinien być doliczany podatek VAT na fakturze za pobranie opłaty targowej? Interpretacja indywidualna Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ILPB3/ /09-2/HS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB3/ /09-2/HS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-780/09-2/HS Data 2009.12.08 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2009.01.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż wyrobów tradycyjnych, regionalnych oraz lokalnych, a podatek dochodowy od osób fizycznych

Sprzedaż wyrobów tradycyjnych, regionalnych oraz lokalnych, a podatek dochodowy od osób fizycznych Sprzedaż wyrobów tradycyjnych, regionalnych oraz lokalnych, a podatek dochodowy od osób fizycznych Lublin, 13 października 2015 r. Zasady opodatkowania, źródła przychodów Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2009.11.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Pismo z dnia 23 czerwca 2010 r, syg. IBPP/2/443-282/10/JJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach W przypadku towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 01.01.2016r.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 01.01.2016r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 01.01.2016r. ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.03.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-248/10-3/AO Data 2010.06.10 Referencje IBPB1/415-772/08/ZK, interpretacja indywidualna ILPB1/415-46/08-2/IM, interpretacja indywidualna Autor

Bardziej szczegółowo

Formularz ORD-IN z omówieniem

Formularz ORD-IN z omówieniem Formularz ORD-IN z omówieniem Interpretacja indywidualna, dotycząca prawa podatkowego, wydawana jest przez izbę skarbową w imieniu Ministra Finansów na wniosek każdej osoby, zainteresowanej uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura ITPP2/4512-237/16/AJ Data 2016.07.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2008.01.25 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 12 stycznia 2001 r. II UKN 186/00

Wyrok z dnia 12 stycznia 2001 r. II UKN 186/00 Wyrok z dnia 12 stycznia 2001 r. II UKN 186/00 Dochód osiągnięty przez pracownika, który wykonuje umowę zlecenia zawartą z jego pracodawcą, traktuje się jako wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia (art. 2

Bardziej szczegółowo

Zakres zwolnienia od VAT czynności między jednostkami i zakładami budżetowymi

Zakres zwolnienia od VAT czynności między jednostkami i zakładami budżetowymi Warto poznać w tej sprawie wyrok WSA w Rzeszowie. W sytuacji, gdy zakład budżetowy świadczy usługi polegające na bieżącym utrzymaniu obiektów, zimowym utrzymaniu dróg gminnych, koszeniu traw, remoncie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Podatek dochodowy od osób fizycznych pobrany w formie ryczałtu w latach 1993-1996 od członków spółdzielni pracy będącej zakładem pracy chronionej z przychodu uzyskanego

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Czy niedobór należy uzupełnić jeszcze w tym roku, czy można zrobić to w roku następnym?

Czy niedobór należy uzupełnić jeszcze w tym roku, czy można zrobić to w roku następnym? Czy niedobór należy uzupełnić jeszcze w tym roku, czy można zrobić to w roku następnym? Pytanie Jesteśmy jednostką budżetową. Mam pytanie na temat korygowania odpisów na konto ZFŚS (Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura IBPB-1-2/4510-403/16/MS Data 2016.07.06 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 Sygnatura PT8.8101.280.2015TKE Data 2015.07.01 Autor Minister Finansów ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Sygnatura IBPB-1-3/4510-673/16-1/APO Data 2016.08.24 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2004 roku w

Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2004 roku w INSTRUKCJA Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Nr WIW D 400/1/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie postępowania Powiatowych Lekarzy Weterynarii przy wyznaczaniu na czas określony

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 211 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (...) Art. 6. W

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2011.02.23 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo