, dnia 2 marca 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ", dnia 2 marca 2009 r."

Transkrypt

1 , dnia 2 marca 2009 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26b Białystok NIP: MINISTER FINANSÓW organ upoważniony do wydania interpretacji: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu ul. Św. Jakuba Toruń Dotyczy sprawy: ITPB1/ /08/MM Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Działając na podstawie art w związku z art. 3 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze zm.; Ustawa PPSA ), w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ( Inspektorat ) wzywam do usunięcia naruszenia prawa, do którego doszło w związku z wydaniem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 17 lutego 2009 r. (data doręczenia lutego 2009 r.) znak: ITPB1/ /08/MM ( Interpretacja ). Usunięcie naruszenia prawa powinno nastąpić poprzez zmianę interpretacji (uznanie za prawidłowe stanowiska podatnika), bowiem zawarta w niej ocena stanowiska podatnika jest nieprawidłowa w świetle przedstawionego stanu faktycznego. I. Dotychczasowy przebieg sprawy Uzasadnienie 1. Wnioskiem z dnia 4 grudnia 2008 r. Inspektorat zwrócił się o wydanie indywidualnej interpretacji potwierdzającej prawidłowość stanowiska podatnika na tle przedstawionego stanu faktycznego. W wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: 1

2 Inspektorat jest państwową jednostką budżetową realizującą zadania w zakresie administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Ustawa o IW ). Do zadań Inspektoratu należy m.in. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz inne zadania wynikające z ustaw i odrębnych przepisów. W przypadku, gdy powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej, może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania zadań zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 Ustawy o IW. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o inspekcji weterynaryjnej zmieniono art. 16 Ustawy o IW w ten sposób, iż po punkcie 1 dodano pkt 1a). W wyniku tej zmiany obecne brzmienie przepisu art. 16 ust. 1 Ustawy o IW, w zakresie objętym przedmiotowym wnioskiem, ma następujące brzmienie: Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może: 1) wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do: a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, e) badania mięsa zwierząt łownych, f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich, h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab, i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych, 2

3 j) pobierania próbek do badań, k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią; 1a) wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, do: a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, d) pobierania próbek do badań. Wraz z powyższa zmianą Ustawy o IW dodano również przepis art. 16 ust. 2a i ust. 3 ustawy o IW o następującej treści: 2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne. 3. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez powiatowego lekarza weterynarii umowy z: 1) osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 2) podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a - określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Na tym tle Inspektorat przedstawił następujące pytanie: W jaki sposób Inspektorat, występujący jako ewentualny płatnik, rozlicza otrzymaną od zakładu leczniczego fakturę w świetle art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej o odpowiedzialności płatnika i art. 13. Pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako osobiste świadczenie usług. Stawiając powyższe pytanie, wnioskodawca zaznaczył, że zawarta umowa z podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt, jest ze wskazaniem imienia i nazwiska wyznaczonego lekarza weterynarii, którego w drodze decyzji administracyjnej wyznacza powiatowy lekarz weterynarii. 3

4 W odniesieniu do powyższego pytania Inspektorat przedstawił własne stanowisko, zgodnie z którym, w przypadku zawarcia umowy z lecznicą na usługi wykonywane przez wyznaczonego w drodze decyzji administracyjnej lekarza weterynarii zatrudnionego w lecznicy, usługi te nie są usługami zaliczanymi zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do usług wykonywanych osobiście, a są usługami wykonywanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W rezultacie, zdaniem Inspektoratu, powinien on rozliczyć fakturę z tego tytułu na ogólnych zasadach (tj. wypłacić kwotę brutto wynikającą z faktury dla lecznicy), ponieważ lecznica rozliczy podatki w ramach swojej działalności gospodarczej. 2. W odpowiedzi na powyższy wniosek organ uznał stanowisko Inspektoratu za nieprawidłowe i uzasadnił to w następujący sposób: 2.1. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż przychody uzyskiwane z tytułu umów zawartych z Powiatowym Lekarzem Weterynarii na wykonywanie określonych czynności w imieniu Inspekcji weterynaryjnej, jako czynności zlecone przez organ administracji państwowej, w myśl postanowień art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, a nie przychodami z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Zaznaczyć jednocześnie należy, iż konsekwencją kwalifikacji ww. przychodów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jest brak możliwości udokumentowania uzyskiwanego z tego tytułu przychodu fakturą wystawioną przez przychodnię weterynaryjną w ramach której lekarze weterynarii prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą Końcowo wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 ww. ustawy (o podatku dochodowym od osób fizycznych - dopisek autora) płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Przepis ten nie przewiduje możliwość złożenia takiego oświadczenia przez podatników uzyskujących należności z tytułu wykonywania czynności, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy, tj. sytuacji opisanej we wniosku (wyróżnienie autora) Reasumując powyższe w sytuacji gdy Powiatowy Inspektorat Weterynarii na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej dokonuje wypłaty świadczeń wynikających z tej umowy wówczas kwotę tego świadczenia należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o którym w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od wypłacanych świadczeń płatnik 4

5 zgodnie z art. 41 ustawy ma obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, w terminach określonych w art. 42 ust. 1 ustawy. Płatnik ma również obowiązek wykazać kwotę tego świadczenia w informacji, o której mowa w art. 42 ust. 2 ww. ustawy. II. Uzasadnienie zarzutu naruszenia prawa poprzez wydanie Interpretacji 1. Uwagi ogólne W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż uzasadnienie przedmiotowej interpretacji, w ogóle nie odnosi się do przedstawionego stanu faktycznego i wykazuje błędne rozumienie stanu faktycznego i dodatkowo na potrzeby udzielenia negatywnej odpowiedzi ograniczono się do analizy wyłącznie jednego przypadku, który nie jest dodatkowo objęty wnioskiem. Uzasadnienie pomija wiele szczegółowych przepisów prawa oraz rozstrzyga o obowiązkach podatników (jak np., obowiązku wystawienia faktury) poza zakresem stanu faktycznego i wniosku). 2. Stan faktyczny Błędne przedstawienie stanu faktycznego sprowadza się do jego następującego rozumienia, co ustalono na podstawie uzasadnienia Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza w drodze decyzji administracyjnej konkretnego lekarza do wykonania określonego zakresu i rodzaju czynności. Wyznaczenie to zawsze dotyczy określonego lekarza, określonej osoby fizycznej. Na podstawie powyższej decyzji administracyjnej wyznaczającej lekarza weterynarii jest zawierana umowa o wykonanie tych czynności: a) z lekarzem weterynarii (osobą fizyczną nieprowadzącą działalności) zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 Ustawy o IW, b) z zakładem leczniczym dla zwierząt po uzyskaniu zgody kierownika tego zakładu zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 1a, ust. 2a oraz ust. 3 pkt 2 Ustawy o IW, Zakład leczniczy dla zwierząt (zwany w interpretacji przychodnią weterynaryjną choć występują również inne formy, jak np. klinika), o którym mowa powyżej pod literą b), może być prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. W złożonym wniosku Inspektorat wyraźnie zwracał się o ocenę jego stanowiska przy założeniu stanu faktycznego określonego powyżej w pkt b), poprzez wyraźne wskazanie, iż jego stanowisko dotyczy przypadku określonego w art. 16 ust. 1 pkt 1a) (a nie art. 16 ust. 1 pkt 1 lub 2) Ustawy o IW. Jednak we wniosku ograniczono się wyłącznie do sytuacji, gdy zakład leczniczy dla zwierząt jest prowadzony przez osobę fizyczną określoną w decyzji o 5

6 wyznaczeniu lekarza weterynarii i dodatkowo błędnie rozstrzygnięto o takim przypadku. Zupełnie zaś pominięto przypadki, gdy zakład leczniczy dla zwierząt jest prowadzony przez inną osobę fizyczną, niż wyznaczona do wykonywania czynności, przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. W tych wypadkach trudno uznać, iż przychody np. osoby prawnej mogłyby jak chce organ wydający interpretację zostać zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, której to ustawie przychody osób prawnych w ogóle nie podlegają. Widać zatem wprost oczywiste błędy w zakresie rozumienia przez organ stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Wobec powyższego na potrzeby uzasadnienia powyższego wezwania do usunięcia naruszenia prawa należy w skrócie przedstawić stan faktyczny opisany we wniosku, skoro organ samodzielnie nie potrafił go zrekonstruować na podstawie obowiązujących przepisów i dość klarownego do niech odniesienia Stan faktyczny sprowadza się zatem do niezindywidualizowanego przypadku, gdy: Powiatowy Lekarz Weterynarii po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt wydaje decyzję administracyjną wyznaczającą konkretną osobę fizyczną (świadczącą usługi weterynaryjne w ramach tego zakładu) do wykonania określonego rodzaju i zakresu czynności Wyznaczona osoba jest zatrudniona w bliżej nieokreślonym zakładzie leczniczym dla zwierząt (zgodnie z nieokreślonymi szczegółowo, a prawnie dopuszczalnymi sposobami zatrudnienia, jak np. umowa o pracę, umowa zlecenia, itp.) Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt o wykonanie określonych czynności przez wskazanego z imienia i nazwiska wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt Zakład leczniczy dla zwierząt jest prowadzony zgodnie z przepisami prawa przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Nawet jeśli zakład leczniczy dla zwierząt jest prowadzony przez osobę fizyczną nie musi być to osoba wskazana we wspomnianej decyzji administracyjnej o wyznaczeniu konkretnego lekarza W stanie faktycznym przyjęto założenie, że zakład leczniczy dla zwierząt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT, jest obowiązany wystawić fakturę dla udokumentowania świadczonych usług i przekazuje tą fakturę Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii. 6

7 Należy mieć na uwadze, że zmiana ustawy o IW byłą spowodowana względami natury prawnej praktycznej. Do wykonania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1a Ustawy o IW, niezbędne jest posiadanie odpowiednich pomieszczeń do obserwacji zwierząt, przechowania biopreparatów (szczepionek, produktów diagnostycznych, próbek biologicznych), urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, produktów leczniczych i ochronnych, odpadów medycznych i biologicznych. Ponadto prawidłowe wykonywanie niektórych czynności wymaga używania samochodów, komputerów, programów komputerowych. Elementy te najczęściej są własnością zakładu leczniczego dla zwierząt lub stanowią jego wyposażenie, używanie ich w ramach prywatnej działalności (o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) narusza przepisy obowiązującego prawa i może grozić odpowiedzialnością karną. W wyniku powyższego zdecydowano o zmianie Ustawy o IW, w ten sposób, by usługi te były świadczone nie przez osoby fizyczne, ale przez zakłady lecznicze dla zwierząt z wykorzystaniem posiadanego przez nie sprzętu przez osoby wyznaczone decyzją administracyjną. Inspektorat zwrócił się właśnie z wnioskiem o ocenę przedstawionego stanowiska na tle takiego stanu faktycznego. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż niezrozumiałe i bezpodstawne jest kwestionowanie przez organ wydający interpretację możliwości wystawienia faktury przez osobę prawną lub fizyczną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (np. spółkę cywilną) zobowiązaną do wystawienia faktury. Zgodnie z przepisami Ustawy o VAT świadczenie usług przez podatników na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii musi być dokumentowane fakturami, zaś podatnikiem jest nawet osoba uzyskująca przychody, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile nie są spełnione przesłanki nieuznania takiej osoby za podatnika wskazane w art. 15 ust. 3 pkt 3 Ustawy o VAT. Dziwi zatem, że organ bez szczegółowej analizy wzajemnych stosunków, w tym zakresu odpowiedzialności, rozstrzyga o możliwości wystawienia faktury w sposób sprzeczny z prawem oraz wykraczając poza zakres wniosku. Tym samym nie można uznać za prawidłowe stwierdzenia, iż przychody uzyskiwane z tytułu umów zawartych z Powiatowym Lekarzem Weterynarii na wykonywanie określonych czynności w imieniu Inspekcji weterynaryjnej, jako czynności zlecone przez organ administracji państwowej, w myśl postanowień art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, a nie przychodami z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Zaznaczyć jednocześnie należy, iż konsekwencją kwalifikacji ww. przychodów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jest brak możliwości udokumentowania uzyskiwanego z tego tytułu przychodu fakturą wystawioną przez przychodnię weterynaryjną w ramach której lekarze weterynarii prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Tego rodzaju stwierdzenie, ani nie jest odpowiedzią na złożony wniosek, ani nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, ani też nie było przedmiotem wniosku. 7

8 Jedną zatem z podstawowych wad kwestionowanej interpretacji jest rozstrzyganie o innym niż przedstawiony we wniosku stanie faktycznym (poprzez przyjęcie że faktura nie może być wystawiona, w przypadkach gdy musi być wystawiona) i tym samym uniemożliwienie uznania stanowiska podatnika (na tle zmienionego stanu faktycznego) za prawidłowe. Wszystkie te działania wykraczają poza zakres postępowania w sprawie interpretacji i czynią zasadnym pytanie czy w ogóle otrzymano interpretację w odpowiedzi na złożony wniosek, czy też obowiązuje tzw. milcząca interpretacja, zgodnie z przepisem art. 14o 1 Ordynacji podatkowej. 3. Na tle powyższego stanu faktycznego zadano następujące pytanie: 3.1. W jaki sposób Powiatowy Inspektorat Weterynarii występujący jako płatnik rozlicza otrzymaną od zakładu leczniczego fakturę w świetle art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej o odpowiedzialności płatnika i art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako osobiste świadczenie usług? Nadmieniam, że zawarta umowa z podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt, jest ze wskazaniem z imienia i nazwiska wyznaczonego lekarza weterynarii, którego w drodze decyzji administracyjnej wyznacza powiatowy lekarz weterynarii? Powyższe pytanie zatem, poprzez odwołanie się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ogranicza zakres wniosku do przypadków, gdy zakład leczniczy dla zwierząt podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A wiec do przypadków prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt np. przez osobę fizyczną lub spółkę osobową Ponadto nie ma żadnych podstaw, na tle przedstawionego stanu faktycznego i zadanego pytania by przyjmować, iż stanowisko podatnika ogranicza się do przypadku, gdy zakład leczniczy dla zwierząt jest prowadzony przez osobę wyznaczoną w decyzji. Taki zaś przypadek, jako jedyny organ wziął pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia. Wynika to m.in. ze stwierdzenia, iż Reasumując powyższe w sytuacji gdy Powiatowy Inspektorat Weterynarii na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej dokonuje wypłaty świadczeń wynikających z tej umowy wówczas kwotę tego świadczenia należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o którym w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak, co jest oczywiste dla każdego kto zapoznał się tak z wnioskiem, jak i z przepisami Ustawy o IW, w większości przypadków stwierdzenie to nie będzie poprawne. Przykładowo biorąc, jeśli umowa z Inspektoratem jest zawarta przez zakład leczniczy dla zwierząt prowadzony przez spółkę albo osobę fizyczną, zatrudniającą lekarza weterynarii (nie będącego wspólnikiem ani właścicielem zakładu) wyznaczonego decyzją administracyjną do wykonania określonego zakresu i rodzaju czynności umowa ta generuje przychód tej spółki lub tej osoby fizycznej (nie będącej tym lekarzem weterynarii, ani mogącym nie być w ogóle 8

9 lekarzem weterynarii). Przychód ten w żadnym wypadku nie będzie mógł zostać zaklasyfikowany przez taką spółkę lub osobę fizyczną jako przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ani spółka, ani osoba prowadząca działalność gospodarczą i zakład leczniczy dla zwierząt nie są objęci decyzją o wyznaczeniu (ta dotyczy ich pracownika). Osoby te w ogóle nie muszą być lekarzami weterynarii (a przedmiotowe czynności zlecone może wykonywać tylko lekarz weterynarii). W takim wypadku brak jest podstaw prawnych do przyjęcia, że ich przychody z tytułu takiej umowy to przychód, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei wyznaczony lekarz uzyskuje przychody od spółki lub innej osoby fizycznej w ramach wynagrodzenia, a nie od Inspektoratu na podstawie wyznaczenia i również jego przychody nie mogą być klasyfikowane jako te, o którym mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Zatem założenie przyjęte przez organ, iż zawsze są to przychody, o których mowa w art. 13 pkt 6 powołanej ustawy, jest całkowicie błędne i pozbawione tak podstaw prawnych, jak i niedotyczące stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż spółka lub osoba fizyczna nieobjęta decyzją o wyznaczeniu do wykonywania określonych czynności ani nie uzyskuje przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani nie jest zwolniona od obowiązku wystawienia faktury jeśli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. Przychody uzyskiwane przez zakład leczniczy dla zwierząt (osobę go prowadzącą) powinny być klasyfikowane jako przychody uzyskiwane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, tak jak reszta przychodów tego podmiotu uzyskiwanych na podstawie umów, czy tak jak przychody zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonych przez osoby prawne. Tym samym stanowisko podatnika przedstawione we wniosku, iż usługi te są usługami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczamy fakturę na ogólnych zasadach (tj. wypłacamy kwotę brutto wynikającą z faktury dla lecznicy), ponieważ lecznica rozliczy podatek w ramach swojej działalności gospodarczej jest w świetle powyższego prawidłowe. Stanowisko przeciwne (wyrażone przez organ) narusza przepisy ustawy o VAT, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o IW, ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Tak liczne naruszenia obowiązujących przepisów są zapewne wynikiem błędnego rozumienia tych przepisów, stanu faktycznego, pytania podatnika i jego stanowiska, co skutkowało wydaniem interpretacji w oparciu o przyjęcie innego stanu faktycznego niż wskazany we wniosku i tym samym wydanie nieprawidłowej interpretacji. 9

10 Wobec powyższego wnoszę zmianę interpretacji oraz potwierdzenie prawidłowości stanowiska, iż w przypadku wypłaty przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii należności za usługi, o których mowa w art. 16 ust 1 pkt 1a Ustawy o IW (wykonane przez osobę zatrudnioną w zakładzie leczniczym dla zwierząt), na rzecz zakładu leczniczego dla zwierząt prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą i obowiązanego do dokumentowania tych usług, zgodnie z ustawą o VAT, poprzez wystawienie faktury, Powiatowy Inspektorat Weterynarii nie ma obowiązku pobierać zaliczki jako płatnik na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wypłaca na rzecz zakładu leczniczego dla zwierząt kwotę brutto wskazaną w fakturze. 10

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB2/415-970/10/ENB Data 2011.01.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania ZARZĄDZENIE Nr 24 MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej realizowania przez powiatowych lekarzy weterynarii wyznaczeń do czynności

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-176/10/PS Data 2010.06.18 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH Rozdział I. Problematyka podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego Problematyka

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna. Rodzaj dokumentu IBPBII/1/415-983/09/ASz Sygnatura. Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Katowicach

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna. Rodzaj dokumentu IBPBII/1/415-983/09/ASz Sygnatura. Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Katowicach Page 1 of 6 Powrót Drukuj Wyszukiwarka interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu IBPBII/1/415-983/09/ASz Sygnatura 2010.03.11 Data Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Katowicach Podatek dochodowy Temat od

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Beczek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Beczek Sygn. akt II UK 141/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 października 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska SSA Magdalena Kostro

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

Raport 2013. Samochody w użytkowaniu pracowników

Raport 2013. Samochody w użytkowaniu pracowników Raport 2013 Samochody w użytkowaniu pracowników 1 Treść Raport 2013... 1 Użytkowanie samochodów prywatnych w celach służbowych... 3 Ryczałt... 3 1. Limity ryczałtu pieniężnego jakie można przyznać pracownikowi...

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Różnice kursowe

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Różnice kursowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-603/08-2/AG Data 2008.07.04 Referencje ILPB3/423-996/09-2/GC, interpretacja indywidualna ILPB3/423-996/09-3/GC, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-100/11-2/MS Data 2011.04.15 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 maja 2014 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Aneta Mlącka

WYROK z dnia 26 maja 2014 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Aneta Mlącka Sygn. akt KIO 928/14 WYROK z dnia 26 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Aneta Mlącka Protokolant: Natalia Dominiak po

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla Bieniasze k/bartoszyc 21-22 październik 2011 1/128 Wstęp Problematyka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. Wszczęcie i przebieg postępowania 84

Spis treści. 4. Wszczęcie i przebieg postępowania 84 Spis treści Wstęp 5 1. Odpowiedzialność uczestników postępowania 12 2. Komisja przetargowa 18 3. Czynności wstępne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 25 3.1. Kompletowanie materiałów i dokumentów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1662

Dz.U. 2014 poz. 1662 Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2014 poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych Mariusz Cieśla Wisła 04-05 czerwca 2011 1/102 1. Czynności opodatkowane - zakres umów opodatkowanych PCC W myśl ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE

BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE Wykaz podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo