USŁUGI REMONTOWE BEZ UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USŁUGI REMONTOWE BEZ UMOWY"

Transkrypt

1 USŁUGI REMONTOWE Przedstawiam opracowanie w zakresie usług remontowych o tematyce począwszy od zawarcia umowy po sprawy reklamacyjne z przykładami porad i mediacji. Jest to w zasadzie mini-poradnik o charakterze jednak ogólnym. Nie można było w nim rzecz jasna uwzględnić wszystkich szczegółowych problemów związanych z tą dziedziną. Z tego powodu chcąc wyjaśnić konkretny problem zachęcam konsumenta, by przedstawił problem do wyjaśnienia pracownikowi Inspektoratu, najlepiej w naszej siedzibie w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 3 /proszę wziąć ze sobą dokumenty/, ale również telefonicznie, nr tel.: BEZ UMOWY Rozgoryczeni konsumenci informują o wykonawcach prac remontowych, których znaleźli na podstawie ogłoszenia prasowego lub w Internecie. Brak umowy na piśmie. Fachowcy nie dokończyli umówionej pracy, albo też inni nie chcą załatwić zgłaszanych telefonicznie reklamacji. Zasadą jest zawieranie umowy na piśmie, także w zakresie prac remontowych, tym bardziej gdy powierza się ich wykonanie nieznanemu osobiście człowiekowi. Konsument więc z różnych względów powinien wymagać od wykonawcy sporządzenia umowy pisemnej. Jeżeli przyszły wykonawca prac nie dysponuje formularzem umowy, konsument może sam przygotować projekt umowy, w którym powinny być zamieszczone takie podstawowe informacje jak: - określenie stron umowy z adresami, ewentualnie również telefony; - podanie zakresu umówionych prac; - termin wykonania usługi /można określić kilka terminów, gdy prace są wykonywane częściami/; - wysokość zapłaty i termin płatności /zaliczka/; - inne postanowienia istotne dla wykonania umowy; - podpisy.

2 Na żądanie wpłacającego pieniądze konsumenta wykonawca powinien pokwitować przyjęcie wpłaty. Reklamacje, których rzemieślnik nie załatwił niezwłocznie, lepiej potwierdzić na piśmie /dla celów dowodowych/, a jeżeli nie da się inaczej, w ostateczności trzeba reklamację przesłać listem poleconym. Gdy firma remontowa nie wykonuje swoich zobowiązań, trudno nieraz udowodnić, choćby jaki był faktycznie zakres prac, skoro umowy nie sporządzono na piśmie; podobnie będzie jeżeli niektóre uzgodnienia lub deklaracje wykonawcy zostały pominięte w pisemnej umowie. Zgodnie z zasadami dowodowymi w zakresie prawa cywilnego, ciężar udowodnienia faktu /umowa/ ciąży na tym, kto z tego faktu wywodzi konkretne skutki prawne /reklamujący konsument/. ANONIMOWY FACHOWIEC Co zrobić, gdy nie znamy adresu zamieszczania /lub siedziby/ fachowca? Najlepiej byłoby zapytać o to samego rzemieślnika jeszcze przed przystąpieniem do prac, najpóźniej przed zapłatą. Telefon do rzemieślnika nie zawsze wystarczy. Kiedy jednak brak jego danych adresowych, ale znamy imię i nazwisko oraz miejscowość, w której zamieszkuje, to w takiej sytuacji w ewidencji działalności gospodarczej jego urzędu miasta lub gminy można uzyskać dane o przedsiębiorcy, m. in. poznać siedzibę firmy. Są to rejestry jawne. Na podstawie numeru NIP w najbliższym urzędzie skarbowym w dziale ewidencji podatników można poprosić o informacje, w jakiej miejscowości zamieszkuje nasz rzemieślnik. Tajemnica kryje się w numerze NIP. Urząd skarbowy nie ma jednak normalnie obowiązku podawania konsumentowi danych adresowych podatnika. W ostateczności, kiedy w żaden inny sposób nie można ustalić danych fachowca, pozostaje wyjaśnić tę sprawę na własną rękę. Pomoc doradczą w tym względzie można uzyskać również w Inspekcji Handlowej, u miejskiego /powiatowego/ rzecznika konsumentów, lub w organizacji konsumenckiej, jak Federacja Konsumentów, w których ów fachowiec może być już znany. Instytucje te nie prowadzą jednak jakichś konkretnych rejestrów tego rodzaju osób.

3 ZŁOTA RĄCZKA Kiedy umówione prace remontowe wykonywała osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, do takiej umowy stosuje się przepisy art Kodeksu cywilnego /umowa o dzieło/, a w zakresie reklamacji ponadto w odpowiedni sposób przepisy rękojmi za wady sprzedanego towaru / Kodeksy cywilnego/. Reklamację należy zgłosić najpóźniej w terminie roku od dnia wykonania prac i nie później niż miesiąc od zauważenia usterek poza wyjątkiem, kiedy wykonawca prac podstępnie zataił wadę usługi /wtedy bez ograniczenia czasowego/. Inspekcja Handlowa nie posiada uprawnień do prowadzenia mediacji w tego rodzaju sporach, tj. między osobami fizycznymi. W związku z tym w ostateczności jedyną skuteczną formą dochodzenia praw będzie faktycznie droga sądowa. UMOWY poza LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA Niekiedy umowy podpisywane są poza lokalem przedsiębiorstwa, u konsumenta w domu /np. o wymianę drzwi/. W tym wyjątkowych przypadkach konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podawania żadnych przyczyn. Termin do odstąpienia wynosi 10 dni i liczony jest od dnia zawarcia umowy. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy, wówczas termin trwa 3 miesiące, ale nie dłużej niż 10 dni od dnia ewentualnego poinformowania konsumenta o jego prawie do odstąpienia. Dla zachowania wspomnianego 10-dniowego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem stosownego oświadczenia na piśmie listem poleconym. Uzgodnienie jedynie telefoniczne lub mailowe w zakresie przyjęcia zwrotu dokonane z pracownikiem firmy może okazać się niewystarczające. Nie można odstępować od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyn po rozpoczęciu prac remontowych, gdy konsument wyraził zgodę na ich wykonanie.

4 Jeżeli konsument w terminie ustawowym przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wówczas przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić mu pobraną od niego kwotę pieniędzy. Zgodnie bowiem z przepisami prawa w razie odstąpienia strony powinny zwrócić sobie nawzajem wszystko co otrzymały, tzn. konsument powinien dokonać zwrotu otrzymanych ewentualnie rzeczy na swój koszt /bez zmiany rzeczy przekraczającej zakres zwykłego zarządu rzeczą/. Szczegółowe uregulowania prawne w tym zakresie znajdują się w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny /Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271, z późniejszymi zmianami/. ZŁY MATERIAŁ Gdy konsument dostarczył przedsiębiorcy swój materiał, a przyjmujący zamówienie stwierdził, że materiał ten nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła, wówczas na wykonawcy jako fachowcu ciążą szczególne obowiązki. Jest on mianowicie zobowiązany niezwłocznie zawiadomić zamawiającego o przeszkodzie w prawidłowym wykonaniu prac. W takiej sytuacji przedsiębiorca może zacząć prace dopiero po wyrażeniu przez konsumenta na to zgody /pomimo przeszkody/. Dla celów dowodowych zgoda ta powinna być udzielona na piśmie. Zgoda konsumenta oznacza, że przyjmuje on na siebie odpowiedzialność wynikającą z ryzyka wykonawczego. Przedsiębiorca zaś będzie ponosił pełną odpowiedzialność, gdy nie zawiadomi konsumenta o przeszkodzie w prawidłowym wykonaniu prac lub jeżeli wykonawca będzie mimo wszystko kontynuował prace, a nawet je zakończy, ale nie uzyskał od konsumenta aprobaty na takie dalsze wykonywanie robót po tym jak zawiadomił zamawiającego o istniejącej przeszkodzie. WSPÓŁDZIAŁANIE Przy wykonaniu prac remontowych niezbędne jest współdziałanie zamawiającego z wykonawcą /np. zasady udostępnienia lokalu, ustalenie szczegółów technicznych wykonania usługi, płatności/. Jeżeli zajdzie jakakolwiek potrzeba, czy konieczność, wykonania dodatkowych

5 niezbędnych prac, ciągle strony umowy nie są zwolnione z obowiązku współdziałania- w celu prawidłowego wykonania usługi. Gdy jednak jedna ze stron uchyla się od koniecznej współpracy, druga strona może nawet w ostateczności wystąpić z pisemnym wezwaniem do dokonania niezbędnych uzgodnień określając termin odpowiedni do ustalenia właściwego rozwiązania. W takiej sytuacji wskazane byłoby złożenie konkretnych i realnych propozycji wyjścia z impasu i pokonania ewentualnych trudności. Jeżeli jedna ze stron umowy w dalszym ciągu będzie uchylać się od współpracy, wówczas druga ma prawo uznać, że nie ma warunków do wykonania dzieła i żądać rozliczenia się wzajemnego oraz zakończyć współpracę. ZAPŁATA Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wykonawca dzieła powinien otrzymać swoje wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Wykonywanie umowy może być uzależnione od sukcesywnego regulowania należności każdorazowo po zakończeniu kolejnego etapu prac /wynagrodzenie częściami/. Strony umowy mogą też uzgodnić, że zamawiający dokona wpłaty wynagrodzenia /lub jego części/ już przy zawarciu umowy, gdyż do rozpoczęcia prac potrzebne konieczne będzie poniesienie pewnych wstępnych kosztów zakupu towarów. Taka przyczyna wpłaty zaliczki jest zrozumiała. Domaganie się przez przedsiębiorcę wysokiej zaliczki, gdy wstępne koszty usługi są niewielkie, może nasuwać wątpliwości co do przedsiębiorcy. W razie nieprawidłowego wykonania, czy niedokończenia prac przez rzemieślnika, konsument będzie musiał liczyć się z trudnościami. Z punktu widzenia konsumenta, zapłata za prace przed ich zakończeniem, jest nieraz krokiem ryzykownym. Zapłata bowiem może być zrozumiana przez niektórych przedsiębiorców jako bezwarunkowa zgoda na usługę i jej jakość. Podobnie jest w przypadku, gdy ktoś złoży oświadczenie, że nie wnosi zastrzeżeń do wykonanych prac, choć tak naprawdę ma swoje uwagi. Najgorzej, jeżeli ten ostatni zapis został nieświadomie podpisany pomimo istniejących poważnych zastrzeżeń.

6 REKLAMACJA USŁUGI REMONTOWEJ 1. W razie wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania dzieła przez rzemieślnika, konsument może /zanim doszło do odbioru dzieła/: a/ wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć odpowiedni termin na wykonanie prac; b/ odstąpić od umowy, gdy wykonawca wezwany do zmiany sposobu wykonania umowy nie uczynił tego w terminie odpowiednim; c/ po bezskutecznym wezwaniu wykonawcy do wykonania umowy - powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie, d/ konsument może też zażądać zwrotu dostarczonego przez siebie materiału i wydania częściowo wykonanego dzieła. 2. Co innego, gdy usługa remontowa została już wykonana, lecz wadliwie. W takiej sytuacji konsument może żądać usunięcia stwierdzonych wad wyznaczając w tym celu wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie już nie przyjmie naprawy. Przedsiębiorca może jednak odmówić naprawy, gdyby naprawa wymagała nadmiernych kosztów. Jeżeli jednak wady nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że rzemieślnik nie zdoła ich usunąć w terminie odpowiednim, lub gdy nie nastąpiło usunięcie wad w wyznaczonym przez konsumenta terminie, wówczas konsument może odstąpić od umowy /pod warunkiem, że wady są istotne/, lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku do pogorszenia jakości usługi /gdy wady nie są istotne/. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się po upływie 2 lat od dnia oddania dzieła. Gdy dzieło nie zostało oddane, termin ten liczy się od dnia, w którym dzieło miało być oddane. Oznacza to, że po tym terminie sądy nie przyjmą sprawy /pozwu/ jako przedawnionej. Wyjątek stanowią szkody, które powstały w związku z wykonywanymi pracami, np. zniszczenie mienia w domu, mieszkaniu. Dochodzenie odszkodowania w procedurze sądowej możliwe jest w ciągu 10 lat.

7 ZAKAZANE KLAUZULE W umowach /wzorcach umów/ o prace remontowe przedsiębiorcy nie powinni używać tzw. niedozwolonych postanowień umownych. Rejestr takich klauzul jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i każdy zainteresowany może się z nimi zapoznać. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem właściwym do załatwiania spraw w zakresie niedozwolonych klauzul umownych, jak i praktyk przedsiębiorców naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym. Właściwość ta dotyczy wyłącznie spraw o charakterze zbiorowym, zaś sprawami indywidualnymi zajmują się rzecznicy konsumentów, organizacje konsumenckie lub Inspekcja Handlowa. Zwrócę przy tym uwagę na kilka takich klauzul umownych. Niektóre firmy remontowe w zawieranych z konsumentami umowach zastrzegają sobie możliwość podwyższenia wynagrodzenia. Tymczasem przedsiębiorca nie ma prawa żądać wyższej zapłaty za wykonaną usługę, niż pierwotnie umówiona, bez uzgodnienia tego z konsumentem. Niedopuszczalne są również zapisy umowne określające wynagrodzenie tzw. netto, bez VAT-u. Jeżeli konsument po wykonaniu prac oczekuje rachunku, wówczas przedsiębiorca żąda ceny wyższej obejmującej VAT. Także niedopuszczalne są zapisy o bardzo wygórowanym odstępnym. Odstępne może być ustalone w wysokości odpowiadającej faktycznie poniesionym przez przedsiębiorcę kosztom realizacji zamówienia. Niekiedy wykonawca w umowie bezprawnie zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykonania prac bez zgody konsumenta. Jako przyczyny tego rodzaju przedłużenia podawane są najczęściej bliżej niedookreślone przeszkody, np. przeszkody techniczne niezależne od wykonawcy. W takiej sytuacji konsument może jeszcze dodatkowo nie posiadać przyznanego w umowie prawa do odstąpienia od umowy. Przedsiębiorcy nie wolno jednostronnie zmieniać raz już określonego terminu wykonania prac remontowych, tym bardziej że opóźnienie najczęściej powoduje szkody po stronie konsumenta wynikające co najmniej

8 z przesunięcia terminów wykonania innych, następnych prac remontowych. Kolejny fachowiec może rozpocząć prace, aż poprzedni zakończy swoje. Niektórzy rzemieślnicy używają w umowach niedopuszczalnych sformułowań, że towar zabudowany nie podlega reklamacji. Niezgodne z prawem są również zapisy umowne, iż kupujący akceptuje różnice kolorów lub faktury poszczególnych elementów zamówionych w komplecie towarów. Przedsiębiorcy tłumaczą to zamierzonym efektem lub uzasadniają, że materiał drewniany nigdy nie będzie taki sam, stąd mogą w nim występować naturalne różnice. Niezależnie jednak od tych oczywistych okoliczności, czy charakterystyki materiału, postanowienia umowne nakazujące generalnie konsumentowi zgadzać się w każdym przypadku na jakiekolwiek różnice w kolorystyce mebli, są z pewnością nadużyciami. W niektórych umowach zamieszcza się bezpodstawne postanowienia, że w przypadku nieuzasadnionej reklamacji zamawiający zostanie obciążony kosztami reklamacji poniesionymi przez wykonawcę. Nie można również stosować zapisów ograniczających termin przyjmowania zgłoszeń o wadach usługi, np. do 2 tygodni. Podobnie bezprawne są zapisy umowne nakładające na konsumentów obowiązek dołączenia zdjęć w przypadku zgłaszania reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych. Zasadą przy rozpatrywaniu reklamacji jest dokonywanie przez przedsiębiorcę bezpośrednich oględzin przedmiotu reklamacji. Mimo postępu techniki zdjęcia fotograficznie dające obraz w płaszczyźnie dwuwymiarowej nie są w tej dziedzinie wystarczające. Poza tym sformułowanie uszkodzenia mechaniczne nasuwa na myśl jakiekolwiek uszkodzenie towaru, a niektórzy przedsiębiorcy nie uwzględniając reklamacji używają słów uszkodzenie mechaniczne po prostu na określenie winy konsumenta. Nieuprawnione jest także stosowanie w umowach klauzuli o uprawnieniu zleceniobiorcy do przekazywania przez przedsiębiorcę praw i obowiązków wynikających z umowy osobom trzecim bez zgody drugiej strony umowy /cesja, sprzedaż wierzytelności/.

9 PYTANIA do INSPEKCJI HANDLOWEJ Sklep nie uwzględnił reklamacji mebli. Konsument nie ma czasu, ani pieniędzy, lub właściwego rozeznania, brak mu oceny jego racji, szans, czy ma dochodzić praw przed sądem. Albo zadaje pytanie, czy może coś zrobić na innej drodze, niż sądowa. Z takimi lub innymi problemami zgłaszają się zainteresowani do Inspekcji Handlowej, która w tym zakresie posiada kompetencje do udzielania bezpłatnych porad i instruktaży. Nieraz uzyskana tą drogą pomoc przyczynia się do satysfakcjonującego dla konsumenta sposobu załatwienia sprawy. Poniżej przedstawiam kilka przykładowych porad. WIERTARKA i WYBLAKŁY PARAGON W czasie prac remontowych wiertarka przestał działać. Niestety po 8 miesiącach paragon zupełnie wyblakł. Sklep nie przyjął z tego powodu wiertarki do reklamacji. Paragon jest dowodem zakupu towaru, jeżeli można odczytać na nim konkretne dane. Konsument powinien odnaleźć kartę gwarancyjną, na której sklep potwierdził zapewne fakt zakupu wiertarki pieczątką, datą i podpisem pracownika, ewentualnie podano numer seryjny sprzętu. To już powinno wystarczyć sklepowi do przyjęcia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową lub też konsument może zgłosić reklamację z tytułu gwarancji kierując ją do gwaranta lub serwisu gwarancyjnego. Gdyby konsument nie dysponował żadnym dokumentem potwierdzającym lub uprawdopodobniającym dokonany zakup wiertarki, wówczas przy dochodzeniu roszczeń w sądzie może posłużyć się świadkami dokonanego zakupu /postępowania dowodowego/.

10 USZKODZONY MŁOT PNEUMATYCZNY W czasie remontu zepsuł się wypożyczony specjalnie młot pneumatyczny. Korzystano z niego zgodnie z zaleceniami pracownika wypożyczalni. Firma wypożyczająca potrąciła sobie z wpłaconej przez konsumenta bardzo wysokiej kaucji 450,00 zł na naprawę. Pobieranie kaucji w momencie wypożyczenia młota jest formą zabezpieczenia na wypadek zaginięcia lub kradzieży, a także zniszczenia sprzętu. Taka kaucja to element umowy o wypożyczenie sprzętu. Niezrozumiałym jest opisane przez konsumenta potrącenie za uszkodzenie urządzenia powstałe podczas jego normalnej pracy wykonywanej zgodnie z przeznaczeniem towaru. Konsument w takiej sytuacji nie był winny powstania uszkodzenia. Za stan techniczny wypożyczanego sprzętu odpowiada po pierwsze wypożyczający. Konsument może zgłosić reklamację i żądać zwrotu wpłaconej przez siebie kaucji w całości. DRZWI ANTYWŁAMANIOWE Wiele osób zgłasza problemy z drzwiami tzw. antywłamaniowymi. Dlatego nieco uwag na ten temat. Nazwa drzwi antywłamaniowe nie jest ścisła, jest to tak naprawdę określenie potoczne. Można je odnieść do drzwi klasy C /albo według innej stosowanej klasyfikacji: klas 3 i 4/. Tak sklasyfikowane drzwi powinny być skonstruowane i wykonane w sposób zapewniający ochronę przed niepożądanym otwarciem lub wycięciem otworu o średnicy 40 cm przez 20 minut. Są to więc drzwi o zwiększonej odporności na włamanie. Nie może być w nich zbyt dużych przeszkleń. Stosowny dokument potwierdzający cechy takiej odporności wydaje Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, ul. Duchnicka 3 /www.imp.edu.pl/. Montaż tych drzwi powinien spełniać określone przez producenta wymogi podane w instrukcji montażu. Tak więc pytajmy o drzwi klasy C lub szukajmy, czy drzwi mają tabliczkę znamionową obok zawiasów świadczącą o klasie C.

11 Na bezpieczeństwo drzwi składają się takie elementy, jak: - solidniejsza budowa /szkielet drzwi wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej, czyli rama oraz dodatkowe jej wzmocnienia poziome lub pionowe; szkielet ma być pokryty z jednej albo dwu stron blachą stalową o łącznej grubości co najmniej 2 mm/, -w ramie drzwi od strony zawiasów blokady /bolce/ antywyważeniowe, -zawiasy powinny być chronione specjalnymi metalowymi osłonami, -ościeżnice drzwi powinny być wykonane z kształtowników stalowych, zamontowane ściśle według instrukcji producenta, -drzwi muszą być wyposażone w przynajmniej dwa zamki lub jeden wielopunktowy /potwierdzenie klasy zamków wydaje również Instytut Mechaniki Precyzyjnej/. Przeciętna waga opisanych poprzednio drzwi wynosi kg, ale zdarzają się też takie drzwi o wadze do 140 kg. Ważne są również w drzwiach walory ochrony akustycznej przed hałasem z zewnątrz. Nieprawidłowości na etapie sprzedaży drzwi można zgłaszać do najbliższego wojewódzkiego inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który posiada kompetencje do kontroli wyrobów budowlanych /także drzwi/ na etapie ich dystrybucji. W zakresie reklamacji drzwi, także ze względu na brak wykonania umowy kupna-sprzedaży lub montażu drzwi, można zwrócić się o pomoc do Inspekcji Handlowej z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. Bardzo istotna jest także wiedza o przepisach budowlanych, konkretnie o regulacjach umieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, ze zmianami/. Rozporządzenie to postanawia, że drzwi wejściowe /do budynku mieszkalnego i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań/ powinny mieć wymiary w świetle ościeżnicy co najmniej: 200 cm wysokości i 90 cm szerokości, a w przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych

12 dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 90 cm. FUNDUSZ WSPIERANIA TERMOMODERNIZACJI Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termoizolacji i remontów /Dz. U. nr 223, poz. 1459, ze zm./ osoby spełniające odpowiednie warunki mogą skorzystać z udogodnień finansowych w spłacie kredytu wziętego na sfinansowanie termomodernizacji budynku /obniżenie zużycia energii oraz kosztów ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej/. Przepisy dotyczą całkowitej lub częściowej zamiany istniejącego źródła energii na niekonwencjonalne, np. kolektor słoneczny, pompa ciepła lub kocioł na biomasę. W szczególności obejmują one: -ocieplenia ścian, dachów, stropodachów, stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, podłóg na gruncie, - remontu i wymiany okien i drzwi zewnętrznych, -modernizacji lub wymiany urządzeń źródła światła oraz zainstalowanie automatyki sterującej tymi urządzeniami, -modernizacji lub wymiany instalacji grzewczej, -modernizacji lub wymiany systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowania urządzeń zmniejszających zużycie wody, - usprawnienia systemu wentylacji, -wprowadzenia urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Po spełnieniu określonych warunków przez inwestora może on uzyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego premię na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termoizolacyjne w tym banku. Szczegóły można poznać kontaktując się z Bankiem Gospodarstwa Krajowego /www.bgk.com.pl/.

13 NAJEMCA REMONTUJE Niekiedy do Inspekcji trafiają osoby z pytaniami z zakresu najmu lokali. Inspekcja Handlowa nie posiada w tym zakresie kompetencji. Niezależnie od tego warto wyjaśnić, że w myśl art. 681 Kodeksu cywilnego, najemca lokalu jest zobowiązany do wykonywania takich remontów, jak drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobnych napraw instalacji i urządzeń technicznych zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody. Poważniejsze inwestycje i modernizacje należą już do wynajmującego, który powinien zadbać o to, by lokal był w stanie niezagrażającym zdrowiu lub życiu najemcy lub jego domowników. Wady lokalu zagrażające zdrowiu i życiu najemcy są podstawą do wypowiedzenia najmu nawet bez zachowania terminów wypowiedzenia. Najemca ma obowiązek uzyskania zgody wynajmującego na dokonanie ulepszeń w lokalu /wskazana dla tych uzgodnień jest forma pisemna, tym bardziej że trzeba będzie określić sposób rozliczenia się stron umowy najmu z tych ulepszeń/. W odniesieniu do lokali znajdujących się w zasobach lokalowych gmin odrębnie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266, ze zm./. MEDIACJA Jednym ze sposobów dochodzenia roszczeń konsumenckich jest bezpłatna mediacja prowadzona przez bezstronnego i przygotowanego zawodowo pracownika Inspekcji Handlowej w celu polubownego zakończenia sporu powstałego między przedsiębiorcą, a konsumentem. Należy przy tym podkreślić, że Inspekcja Handlowa nie posiada uprawnień do podejmowania w tym zakresie działań nakazowych, interwencyjnych,

14 czyli kompetencji do wydania decyzji administracyjnej nakazującej przedsiębiorcy określone działanie. Nie prowadzi też mediacji między przedsiębiorcami, lub między osobami fizycznymi. Różne są sposoby i techniki prowadzenia mediacji. Może być ona przeprowadzona w siedzibie urzędu z udziałem stron sporu, lub też w placówce przedsiębiorcy bez udziału konsumenta, albo też w formie korespondencyjnej. W trakcie mediacji specjalnie do tego przygotowany pracownik Inspekcji, nazywany mediatorem, zapoznaje przedsiębiorcę z roszczeniami konsumenta oraz informuje strony sporu o przepisach prawnych mających zastosowanie w sprawie, może również zaproponować konkretne rozwiązania polubowne. W większości mediacji prowadzonych przez Inspekcję Handlową dochodzi do porozumienia między stronami sporu i wygaszenia konfliktu. Najczęściej uzgadniane są naprawy lub przeceny towaru, rzadziej dochodzi do wymiany towaru na nowy lub zwrotu gotówki. Zależy to od okoliczności sprawy i woli stron. Porozumienia są zazwyczaj wynikiem wzajemnych ustępstw. Bliższe informacje o mediacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie konkretnego Inspektoratu Inspekcji Handlowej /delegaturze/, telefonicznie lub mailowo. PRZYKŁADY MEDIACJI 1.Konsumentka z Tarnowa zwróciła się z prośbą o pomoc do naszego Inspektoratu w sprawie złego montażu drzwi /uszkodzone uszczelki, trudności z zamykaniem drzwi/. Reklamacja przez dłuższy okres czasu nie została załatwiona. Firma montująca drzwi ma swoją siedzibą na terenie województwa wielkopolskiego. W wyniku mediacji przedsiębiorca zadeklarował dokonanie oględzin reklamowanych drzwi i ich naprawę. 2.Konsument złożył wniosek o polubowne załatwienie sprawy z uwagi na nieprawidłowo wykonaną usługę położenia płytek i montażu wyposażenia łazienki /WC, umywalka, kabina prysznicowa/. O jakości wykonanych usług przekonał się dopiero po zamieszkaniu w nowym

15 mieszkaniu. Płytki zostały krzywo zamontowane, wyposażenie łazienki nie jest stabilne. Na mediacji przedsiębiorca zadeklarował wykonanie niezbędnych poprawek usługi, z tym że nowe płytki zakupi na swój koszt i ponownie je zamontuje /wybór płytek w porozumieniu z konsumentem/. 3.Konsumenci z Kalisza zamówili w poznańskiej firmie zestaw mebli kuchennych do swojego nowego domu. Pomimo kilku monitów nie otrzymali oni brakujących elementów wyposażenia kuchni /blat, fronty, listwy, cokoły/, a inne okazały się nieprawidłowe, po prostu nie pasowały. Na mediacji pełnomocnik przedsiębiorcy poinformował o dostarczeniu konsumentom brakujących i prawidłowych elementów kuchni potwierdzając to stosownym protokołem odbioru podpisanym przez konsumentów. Nadto przedsiębiorca w ramach rekompensaty zaproponował obniżenie ceny mebli o 1000,00 zł. 4.W innej sprawie konsument skarżył się na nieuwzględnienie reklamacji kuchenki gazowej, w której po niedługim czasie jej użytkowania pojawiły się rdzawe ubytki na płycie grzejnej. Sprawa została przekazana przez jeden z klubów Federacji Konsumentów po bezskutecznej próbie interwencji wykonanej przez te organizację. Producent w trakcie mediacji w ostateczności podjął decyzję o wykonaniu naprawy kuchenki /wymiana uszkodzonych elementów/ ; nie wyraził zaś zgody na wymianę kuchenki na nową. O powyższym Inspektorat poinformował konsumenta z wyjaśnieniem, że jeżeli zaproponowane przez przedsiębiorcę rozwiązanie nie będzie dla niego satysfakcjonujące, ostatecznie może również dochodzić swoich roszczeń w procedurze sądowej. 5.Inny konsument zgłosił wniosek o uwzględnienie jego roszczeń polegających na udzieleniu przez jednego z producentów artykułów wyposażenia wnętrz w ramach promocji zapewnienia, że w razie zakupu konsumenckiego co najmniej 3 wybranych towarów otrzyma na te sprzęty dodatkowo 5-letnia gwarancję. Sprzedawca początkowo nie był skłonny udzielić takiej przedłużonej gwarancji, jednak po przeprowadzonej mediacji poinformował o zmianie stanowiska, w wyniku czego konsumentowi udzielono 5-letniej gwarancji na zakupione towary.

16 Przygotował: Janusz Świerczyński starszy specjalista, Wydział Ochrony Konsumentów mediator Poznań, 30 września 2010 roku:

17

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN Warszawa, październik 2014 3 Wstęp Niniejszy poradnik stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązuje od dnia 25.12.2014 Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.sklep.zasun.pl.

Bardziej szczegółowo

(NIE)BEZPIECZNE e-zakupy

(NIE)BEZPIECZNE e-zakupy (NIE)BEZPIECZNE e-zakupy Gdy idziemy do sklepu, spotykamy sprzedawcę, obsługę bezpośredni kontakt z drugą osobą daje nam poczucie bezpieczeństwa. Myślimy: w razie problemów z towarem wrócę tu. Gdy wchodzimy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów dla e-przedsiębiorców

Wzory dokumentów dla e-przedsiębiorców 2012 Wzory dokumentów dla e-przedsiębiorców SPIS TREŚCI 1. Wzór regulaminu e-sklepu... 1.1. Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego... 1.2. Co nie powinno znaleźć się w regulaminie?... a. Klauzule

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014)

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Data publikacji: 27.02.2015 www.redcoon.pl I. Definicje Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: Konsument osoba

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VADEMECUM KONSUMENTA KRZYSZTOF LEHMANN

SPIS TREŚCI VADEMECUM KONSUMENTA KRZYSZTOF LEHMANN VADEMECUM KONSUMENTA KRZYSZTOF LEHMANN Warszawa, październik 2014 3 Wstęp Kupując warzywa na bazarze lub bilet w kiosku czy zamawiając usługi telekomunikacyjne, każdorazowo zawierasz umowę z przedsiębiorcą.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE. ORGANIZATOR TURYSTYKI, czy AGENT

USŁUGI TURYSTYCZNE. ORGANIZATOR TURYSTYKI, czy AGENT USŁUGI TURYSTYCZNE Przedstawiony poniżej tekst jest poradnikiem przeznaczonym dla konsumentów. Gdy podane w nim treści uznasz za niewystarczające, zapraszam Cię do siedziby naszego Inspektoratu w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Adw. Ewa Marciszak Kownacka 2. S P R Z E D A Ż K O N S U M E N C K A. Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych.

Opracowała: Adw. Ewa Marciszak Kownacka 2. S P R Z E D A Ż K O N S U M E N C K A. Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych. Opracowała: Adw. Ewa Marciszak Kownacka 2. S P R Z E D A Ż K O N S U M E N C K A Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych Cele: I wskazanie aktów prawnych normujących zagadnienie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA mgr Paweł Daszczuk Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej www.umcs.pl STAN PRAWNY PRZED 25.12.2014 r. 1)

Bardziej szczegółowo

- o prawach konsumenta.

- o prawach konsumenta. SEJM RZECZYPOSPOLIEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-120-13 Druk nr 2076 Warszawa, 17 stycznia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym firmy Digito Marcin Bittner obowiązujący do 24.12.2014r.

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym firmy Digito Marcin Bittner obowiązujący do 24.12.2014r. Regulamin sklepu internetowego Qtalbums.com Sklep internetowy działający pod adresem get.qtalbums.com (zwany dalej Sklepem) umożliwia nabycie za pośrednictwem sieci internetu Towarów, w szczególności fotoalbumów

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1)

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja Zakupy na odległość Konsument na rynku usług różnych Czy mam się obawiać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Słowniczek. Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają: SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 216, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo