USŁUGI REMONTOWE BEZ UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USŁUGI REMONTOWE BEZ UMOWY"

Transkrypt

1 USŁUGI REMONTOWE Przedstawiam opracowanie w zakresie usług remontowych o tematyce począwszy od zawarcia umowy po sprawy reklamacyjne z przykładami porad i mediacji. Jest to w zasadzie mini-poradnik o charakterze jednak ogólnym. Nie można było w nim rzecz jasna uwzględnić wszystkich szczegółowych problemów związanych z tą dziedziną. Z tego powodu chcąc wyjaśnić konkretny problem zachęcam konsumenta, by przedstawił problem do wyjaśnienia pracownikowi Inspektoratu, najlepiej w naszej siedzibie w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 3 /proszę wziąć ze sobą dokumenty/, ale również telefonicznie, nr tel.: BEZ UMOWY Rozgoryczeni konsumenci informują o wykonawcach prac remontowych, których znaleźli na podstawie ogłoszenia prasowego lub w Internecie. Brak umowy na piśmie. Fachowcy nie dokończyli umówionej pracy, albo też inni nie chcą załatwić zgłaszanych telefonicznie reklamacji. Zasadą jest zawieranie umowy na piśmie, także w zakresie prac remontowych, tym bardziej gdy powierza się ich wykonanie nieznanemu osobiście człowiekowi. Konsument więc z różnych względów powinien wymagać od wykonawcy sporządzenia umowy pisemnej. Jeżeli przyszły wykonawca prac nie dysponuje formularzem umowy, konsument może sam przygotować projekt umowy, w którym powinny być zamieszczone takie podstawowe informacje jak: - określenie stron umowy z adresami, ewentualnie również telefony; - podanie zakresu umówionych prac; - termin wykonania usługi /można określić kilka terminów, gdy prace są wykonywane częściami/; - wysokość zapłaty i termin płatności /zaliczka/; - inne postanowienia istotne dla wykonania umowy; - podpisy.

2 Na żądanie wpłacającego pieniądze konsumenta wykonawca powinien pokwitować przyjęcie wpłaty. Reklamacje, których rzemieślnik nie załatwił niezwłocznie, lepiej potwierdzić na piśmie /dla celów dowodowych/, a jeżeli nie da się inaczej, w ostateczności trzeba reklamację przesłać listem poleconym. Gdy firma remontowa nie wykonuje swoich zobowiązań, trudno nieraz udowodnić, choćby jaki był faktycznie zakres prac, skoro umowy nie sporządzono na piśmie; podobnie będzie jeżeli niektóre uzgodnienia lub deklaracje wykonawcy zostały pominięte w pisemnej umowie. Zgodnie z zasadami dowodowymi w zakresie prawa cywilnego, ciężar udowodnienia faktu /umowa/ ciąży na tym, kto z tego faktu wywodzi konkretne skutki prawne /reklamujący konsument/. ANONIMOWY FACHOWIEC Co zrobić, gdy nie znamy adresu zamieszczania /lub siedziby/ fachowca? Najlepiej byłoby zapytać o to samego rzemieślnika jeszcze przed przystąpieniem do prac, najpóźniej przed zapłatą. Telefon do rzemieślnika nie zawsze wystarczy. Kiedy jednak brak jego danych adresowych, ale znamy imię i nazwisko oraz miejscowość, w której zamieszkuje, to w takiej sytuacji w ewidencji działalności gospodarczej jego urzędu miasta lub gminy można uzyskać dane o przedsiębiorcy, m. in. poznać siedzibę firmy. Są to rejestry jawne. Na podstawie numeru NIP w najbliższym urzędzie skarbowym w dziale ewidencji podatników można poprosić o informacje, w jakiej miejscowości zamieszkuje nasz rzemieślnik. Tajemnica kryje się w numerze NIP. Urząd skarbowy nie ma jednak normalnie obowiązku podawania konsumentowi danych adresowych podatnika. W ostateczności, kiedy w żaden inny sposób nie można ustalić danych fachowca, pozostaje wyjaśnić tę sprawę na własną rękę. Pomoc doradczą w tym względzie można uzyskać również w Inspekcji Handlowej, u miejskiego /powiatowego/ rzecznika konsumentów, lub w organizacji konsumenckiej, jak Federacja Konsumentów, w których ów fachowiec może być już znany. Instytucje te nie prowadzą jednak jakichś konkretnych rejestrów tego rodzaju osób.

3 ZŁOTA RĄCZKA Kiedy umówione prace remontowe wykonywała osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, do takiej umowy stosuje się przepisy art Kodeksu cywilnego /umowa o dzieło/, a w zakresie reklamacji ponadto w odpowiedni sposób przepisy rękojmi za wady sprzedanego towaru / Kodeksy cywilnego/. Reklamację należy zgłosić najpóźniej w terminie roku od dnia wykonania prac i nie później niż miesiąc od zauważenia usterek poza wyjątkiem, kiedy wykonawca prac podstępnie zataił wadę usługi /wtedy bez ograniczenia czasowego/. Inspekcja Handlowa nie posiada uprawnień do prowadzenia mediacji w tego rodzaju sporach, tj. między osobami fizycznymi. W związku z tym w ostateczności jedyną skuteczną formą dochodzenia praw będzie faktycznie droga sądowa. UMOWY poza LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA Niekiedy umowy podpisywane są poza lokalem przedsiębiorstwa, u konsumenta w domu /np. o wymianę drzwi/. W tym wyjątkowych przypadkach konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podawania żadnych przyczyn. Termin do odstąpienia wynosi 10 dni i liczony jest od dnia zawarcia umowy. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy, wówczas termin trwa 3 miesiące, ale nie dłużej niż 10 dni od dnia ewentualnego poinformowania konsumenta o jego prawie do odstąpienia. Dla zachowania wspomnianego 10-dniowego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem stosownego oświadczenia na piśmie listem poleconym. Uzgodnienie jedynie telefoniczne lub mailowe w zakresie przyjęcia zwrotu dokonane z pracownikiem firmy może okazać się niewystarczające. Nie można odstępować od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyn po rozpoczęciu prac remontowych, gdy konsument wyraził zgodę na ich wykonanie.

4 Jeżeli konsument w terminie ustawowym przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wówczas przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić mu pobraną od niego kwotę pieniędzy. Zgodnie bowiem z przepisami prawa w razie odstąpienia strony powinny zwrócić sobie nawzajem wszystko co otrzymały, tzn. konsument powinien dokonać zwrotu otrzymanych ewentualnie rzeczy na swój koszt /bez zmiany rzeczy przekraczającej zakres zwykłego zarządu rzeczą/. Szczegółowe uregulowania prawne w tym zakresie znajdują się w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny /Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271, z późniejszymi zmianami/. ZŁY MATERIAŁ Gdy konsument dostarczył przedsiębiorcy swój materiał, a przyjmujący zamówienie stwierdził, że materiał ten nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła, wówczas na wykonawcy jako fachowcu ciążą szczególne obowiązki. Jest on mianowicie zobowiązany niezwłocznie zawiadomić zamawiającego o przeszkodzie w prawidłowym wykonaniu prac. W takiej sytuacji przedsiębiorca może zacząć prace dopiero po wyrażeniu przez konsumenta na to zgody /pomimo przeszkody/. Dla celów dowodowych zgoda ta powinna być udzielona na piśmie. Zgoda konsumenta oznacza, że przyjmuje on na siebie odpowiedzialność wynikającą z ryzyka wykonawczego. Przedsiębiorca zaś będzie ponosił pełną odpowiedzialność, gdy nie zawiadomi konsumenta o przeszkodzie w prawidłowym wykonaniu prac lub jeżeli wykonawca będzie mimo wszystko kontynuował prace, a nawet je zakończy, ale nie uzyskał od konsumenta aprobaty na takie dalsze wykonywanie robót po tym jak zawiadomił zamawiającego o istniejącej przeszkodzie. WSPÓŁDZIAŁANIE Przy wykonaniu prac remontowych niezbędne jest współdziałanie zamawiającego z wykonawcą /np. zasady udostępnienia lokalu, ustalenie szczegółów technicznych wykonania usługi, płatności/. Jeżeli zajdzie jakakolwiek potrzeba, czy konieczność, wykonania dodatkowych

5 niezbędnych prac, ciągle strony umowy nie są zwolnione z obowiązku współdziałania- w celu prawidłowego wykonania usługi. Gdy jednak jedna ze stron uchyla się od koniecznej współpracy, druga strona może nawet w ostateczności wystąpić z pisemnym wezwaniem do dokonania niezbędnych uzgodnień określając termin odpowiedni do ustalenia właściwego rozwiązania. W takiej sytuacji wskazane byłoby złożenie konkretnych i realnych propozycji wyjścia z impasu i pokonania ewentualnych trudności. Jeżeli jedna ze stron umowy w dalszym ciągu będzie uchylać się od współpracy, wówczas druga ma prawo uznać, że nie ma warunków do wykonania dzieła i żądać rozliczenia się wzajemnego oraz zakończyć współpracę. ZAPŁATA Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wykonawca dzieła powinien otrzymać swoje wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Wykonywanie umowy może być uzależnione od sukcesywnego regulowania należności każdorazowo po zakończeniu kolejnego etapu prac /wynagrodzenie częściami/. Strony umowy mogą też uzgodnić, że zamawiający dokona wpłaty wynagrodzenia /lub jego części/ już przy zawarciu umowy, gdyż do rozpoczęcia prac potrzebne konieczne będzie poniesienie pewnych wstępnych kosztów zakupu towarów. Taka przyczyna wpłaty zaliczki jest zrozumiała. Domaganie się przez przedsiębiorcę wysokiej zaliczki, gdy wstępne koszty usługi są niewielkie, może nasuwać wątpliwości co do przedsiębiorcy. W razie nieprawidłowego wykonania, czy niedokończenia prac przez rzemieślnika, konsument będzie musiał liczyć się z trudnościami. Z punktu widzenia konsumenta, zapłata za prace przed ich zakończeniem, jest nieraz krokiem ryzykownym. Zapłata bowiem może być zrozumiana przez niektórych przedsiębiorców jako bezwarunkowa zgoda na usługę i jej jakość. Podobnie jest w przypadku, gdy ktoś złoży oświadczenie, że nie wnosi zastrzeżeń do wykonanych prac, choć tak naprawdę ma swoje uwagi. Najgorzej, jeżeli ten ostatni zapis został nieświadomie podpisany pomimo istniejących poważnych zastrzeżeń.

6 REKLAMACJA USŁUGI REMONTOWEJ 1. W razie wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania dzieła przez rzemieślnika, konsument może /zanim doszło do odbioru dzieła/: a/ wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć odpowiedni termin na wykonanie prac; b/ odstąpić od umowy, gdy wykonawca wezwany do zmiany sposobu wykonania umowy nie uczynił tego w terminie odpowiednim; c/ po bezskutecznym wezwaniu wykonawcy do wykonania umowy - powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie, d/ konsument może też zażądać zwrotu dostarczonego przez siebie materiału i wydania częściowo wykonanego dzieła. 2. Co innego, gdy usługa remontowa została już wykonana, lecz wadliwie. W takiej sytuacji konsument może żądać usunięcia stwierdzonych wad wyznaczając w tym celu wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie już nie przyjmie naprawy. Przedsiębiorca może jednak odmówić naprawy, gdyby naprawa wymagała nadmiernych kosztów. Jeżeli jednak wady nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że rzemieślnik nie zdoła ich usunąć w terminie odpowiednim, lub gdy nie nastąpiło usunięcie wad w wyznaczonym przez konsumenta terminie, wówczas konsument może odstąpić od umowy /pod warunkiem, że wady są istotne/, lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku do pogorszenia jakości usługi /gdy wady nie są istotne/. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się po upływie 2 lat od dnia oddania dzieła. Gdy dzieło nie zostało oddane, termin ten liczy się od dnia, w którym dzieło miało być oddane. Oznacza to, że po tym terminie sądy nie przyjmą sprawy /pozwu/ jako przedawnionej. Wyjątek stanowią szkody, które powstały w związku z wykonywanymi pracami, np. zniszczenie mienia w domu, mieszkaniu. Dochodzenie odszkodowania w procedurze sądowej możliwe jest w ciągu 10 lat.

7 ZAKAZANE KLAUZULE W umowach /wzorcach umów/ o prace remontowe przedsiębiorcy nie powinni używać tzw. niedozwolonych postanowień umownych. Rejestr takich klauzul jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i każdy zainteresowany może się z nimi zapoznać. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem właściwym do załatwiania spraw w zakresie niedozwolonych klauzul umownych, jak i praktyk przedsiębiorców naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym. Właściwość ta dotyczy wyłącznie spraw o charakterze zbiorowym, zaś sprawami indywidualnymi zajmują się rzecznicy konsumentów, organizacje konsumenckie lub Inspekcja Handlowa. Zwrócę przy tym uwagę na kilka takich klauzul umownych. Niektóre firmy remontowe w zawieranych z konsumentami umowach zastrzegają sobie możliwość podwyższenia wynagrodzenia. Tymczasem przedsiębiorca nie ma prawa żądać wyższej zapłaty za wykonaną usługę, niż pierwotnie umówiona, bez uzgodnienia tego z konsumentem. Niedopuszczalne są również zapisy umowne określające wynagrodzenie tzw. netto, bez VAT-u. Jeżeli konsument po wykonaniu prac oczekuje rachunku, wówczas przedsiębiorca żąda ceny wyższej obejmującej VAT. Także niedopuszczalne są zapisy o bardzo wygórowanym odstępnym. Odstępne może być ustalone w wysokości odpowiadającej faktycznie poniesionym przez przedsiębiorcę kosztom realizacji zamówienia. Niekiedy wykonawca w umowie bezprawnie zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykonania prac bez zgody konsumenta. Jako przyczyny tego rodzaju przedłużenia podawane są najczęściej bliżej niedookreślone przeszkody, np. przeszkody techniczne niezależne od wykonawcy. W takiej sytuacji konsument może jeszcze dodatkowo nie posiadać przyznanego w umowie prawa do odstąpienia od umowy. Przedsiębiorcy nie wolno jednostronnie zmieniać raz już określonego terminu wykonania prac remontowych, tym bardziej że opóźnienie najczęściej powoduje szkody po stronie konsumenta wynikające co najmniej

8 z przesunięcia terminów wykonania innych, następnych prac remontowych. Kolejny fachowiec może rozpocząć prace, aż poprzedni zakończy swoje. Niektórzy rzemieślnicy używają w umowach niedopuszczalnych sformułowań, że towar zabudowany nie podlega reklamacji. Niezgodne z prawem są również zapisy umowne, iż kupujący akceptuje różnice kolorów lub faktury poszczególnych elementów zamówionych w komplecie towarów. Przedsiębiorcy tłumaczą to zamierzonym efektem lub uzasadniają, że materiał drewniany nigdy nie będzie taki sam, stąd mogą w nim występować naturalne różnice. Niezależnie jednak od tych oczywistych okoliczności, czy charakterystyki materiału, postanowienia umowne nakazujące generalnie konsumentowi zgadzać się w każdym przypadku na jakiekolwiek różnice w kolorystyce mebli, są z pewnością nadużyciami. W niektórych umowach zamieszcza się bezpodstawne postanowienia, że w przypadku nieuzasadnionej reklamacji zamawiający zostanie obciążony kosztami reklamacji poniesionymi przez wykonawcę. Nie można również stosować zapisów ograniczających termin przyjmowania zgłoszeń o wadach usługi, np. do 2 tygodni. Podobnie bezprawne są zapisy umowne nakładające na konsumentów obowiązek dołączenia zdjęć w przypadku zgłaszania reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych. Zasadą przy rozpatrywaniu reklamacji jest dokonywanie przez przedsiębiorcę bezpośrednich oględzin przedmiotu reklamacji. Mimo postępu techniki zdjęcia fotograficznie dające obraz w płaszczyźnie dwuwymiarowej nie są w tej dziedzinie wystarczające. Poza tym sformułowanie uszkodzenia mechaniczne nasuwa na myśl jakiekolwiek uszkodzenie towaru, a niektórzy przedsiębiorcy nie uwzględniając reklamacji używają słów uszkodzenie mechaniczne po prostu na określenie winy konsumenta. Nieuprawnione jest także stosowanie w umowach klauzuli o uprawnieniu zleceniobiorcy do przekazywania przez przedsiębiorcę praw i obowiązków wynikających z umowy osobom trzecim bez zgody drugiej strony umowy /cesja, sprzedaż wierzytelności/.

9 PYTANIA do INSPEKCJI HANDLOWEJ Sklep nie uwzględnił reklamacji mebli. Konsument nie ma czasu, ani pieniędzy, lub właściwego rozeznania, brak mu oceny jego racji, szans, czy ma dochodzić praw przed sądem. Albo zadaje pytanie, czy może coś zrobić na innej drodze, niż sądowa. Z takimi lub innymi problemami zgłaszają się zainteresowani do Inspekcji Handlowej, która w tym zakresie posiada kompetencje do udzielania bezpłatnych porad i instruktaży. Nieraz uzyskana tą drogą pomoc przyczynia się do satysfakcjonującego dla konsumenta sposobu załatwienia sprawy. Poniżej przedstawiam kilka przykładowych porad. WIERTARKA i WYBLAKŁY PARAGON W czasie prac remontowych wiertarka przestał działać. Niestety po 8 miesiącach paragon zupełnie wyblakł. Sklep nie przyjął z tego powodu wiertarki do reklamacji. Paragon jest dowodem zakupu towaru, jeżeli można odczytać na nim konkretne dane. Konsument powinien odnaleźć kartę gwarancyjną, na której sklep potwierdził zapewne fakt zakupu wiertarki pieczątką, datą i podpisem pracownika, ewentualnie podano numer seryjny sprzętu. To już powinno wystarczyć sklepowi do przyjęcia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową lub też konsument może zgłosić reklamację z tytułu gwarancji kierując ją do gwaranta lub serwisu gwarancyjnego. Gdyby konsument nie dysponował żadnym dokumentem potwierdzającym lub uprawdopodobniającym dokonany zakup wiertarki, wówczas przy dochodzeniu roszczeń w sądzie może posłużyć się świadkami dokonanego zakupu /postępowania dowodowego/.

10 USZKODZONY MŁOT PNEUMATYCZNY W czasie remontu zepsuł się wypożyczony specjalnie młot pneumatyczny. Korzystano z niego zgodnie z zaleceniami pracownika wypożyczalni. Firma wypożyczająca potrąciła sobie z wpłaconej przez konsumenta bardzo wysokiej kaucji 450,00 zł na naprawę. Pobieranie kaucji w momencie wypożyczenia młota jest formą zabezpieczenia na wypadek zaginięcia lub kradzieży, a także zniszczenia sprzętu. Taka kaucja to element umowy o wypożyczenie sprzętu. Niezrozumiałym jest opisane przez konsumenta potrącenie za uszkodzenie urządzenia powstałe podczas jego normalnej pracy wykonywanej zgodnie z przeznaczeniem towaru. Konsument w takiej sytuacji nie był winny powstania uszkodzenia. Za stan techniczny wypożyczanego sprzętu odpowiada po pierwsze wypożyczający. Konsument może zgłosić reklamację i żądać zwrotu wpłaconej przez siebie kaucji w całości. DRZWI ANTYWŁAMANIOWE Wiele osób zgłasza problemy z drzwiami tzw. antywłamaniowymi. Dlatego nieco uwag na ten temat. Nazwa drzwi antywłamaniowe nie jest ścisła, jest to tak naprawdę określenie potoczne. Można je odnieść do drzwi klasy C /albo według innej stosowanej klasyfikacji: klas 3 i 4/. Tak sklasyfikowane drzwi powinny być skonstruowane i wykonane w sposób zapewniający ochronę przed niepożądanym otwarciem lub wycięciem otworu o średnicy 40 cm przez 20 minut. Są to więc drzwi o zwiększonej odporności na włamanie. Nie może być w nich zbyt dużych przeszkleń. Stosowny dokument potwierdzający cechy takiej odporności wydaje Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, ul. Duchnicka 3 /www.imp.edu.pl/. Montaż tych drzwi powinien spełniać określone przez producenta wymogi podane w instrukcji montażu. Tak więc pytajmy o drzwi klasy C lub szukajmy, czy drzwi mają tabliczkę znamionową obok zawiasów świadczącą o klasie C.

11 Na bezpieczeństwo drzwi składają się takie elementy, jak: - solidniejsza budowa /szkielet drzwi wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej, czyli rama oraz dodatkowe jej wzmocnienia poziome lub pionowe; szkielet ma być pokryty z jednej albo dwu stron blachą stalową o łącznej grubości co najmniej 2 mm/, -w ramie drzwi od strony zawiasów blokady /bolce/ antywyważeniowe, -zawiasy powinny być chronione specjalnymi metalowymi osłonami, -ościeżnice drzwi powinny być wykonane z kształtowników stalowych, zamontowane ściśle według instrukcji producenta, -drzwi muszą być wyposażone w przynajmniej dwa zamki lub jeden wielopunktowy /potwierdzenie klasy zamków wydaje również Instytut Mechaniki Precyzyjnej/. Przeciętna waga opisanych poprzednio drzwi wynosi kg, ale zdarzają się też takie drzwi o wadze do 140 kg. Ważne są również w drzwiach walory ochrony akustycznej przed hałasem z zewnątrz. Nieprawidłowości na etapie sprzedaży drzwi można zgłaszać do najbliższego wojewódzkiego inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który posiada kompetencje do kontroli wyrobów budowlanych /także drzwi/ na etapie ich dystrybucji. W zakresie reklamacji drzwi, także ze względu na brak wykonania umowy kupna-sprzedaży lub montażu drzwi, można zwrócić się o pomoc do Inspekcji Handlowej z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. Bardzo istotna jest także wiedza o przepisach budowlanych, konkretnie o regulacjach umieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, ze zmianami/. Rozporządzenie to postanawia, że drzwi wejściowe /do budynku mieszkalnego i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań/ powinny mieć wymiary w świetle ościeżnicy co najmniej: 200 cm wysokości i 90 cm szerokości, a w przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych

12 dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 90 cm. FUNDUSZ WSPIERANIA TERMOMODERNIZACJI Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termoizolacji i remontów /Dz. U. nr 223, poz. 1459, ze zm./ osoby spełniające odpowiednie warunki mogą skorzystać z udogodnień finansowych w spłacie kredytu wziętego na sfinansowanie termomodernizacji budynku /obniżenie zużycia energii oraz kosztów ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej/. Przepisy dotyczą całkowitej lub częściowej zamiany istniejącego źródła energii na niekonwencjonalne, np. kolektor słoneczny, pompa ciepła lub kocioł na biomasę. W szczególności obejmują one: -ocieplenia ścian, dachów, stropodachów, stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, podłóg na gruncie, - remontu i wymiany okien i drzwi zewnętrznych, -modernizacji lub wymiany urządzeń źródła światła oraz zainstalowanie automatyki sterującej tymi urządzeniami, -modernizacji lub wymiany instalacji grzewczej, -modernizacji lub wymiany systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowania urządzeń zmniejszających zużycie wody, - usprawnienia systemu wentylacji, -wprowadzenia urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Po spełnieniu określonych warunków przez inwestora może on uzyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego premię na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termoizolacyjne w tym banku. Szczegóły można poznać kontaktując się z Bankiem Gospodarstwa Krajowego /www.bgk.com.pl/.

13 NAJEMCA REMONTUJE Niekiedy do Inspekcji trafiają osoby z pytaniami z zakresu najmu lokali. Inspekcja Handlowa nie posiada w tym zakresie kompetencji. Niezależnie od tego warto wyjaśnić, że w myśl art. 681 Kodeksu cywilnego, najemca lokalu jest zobowiązany do wykonywania takich remontów, jak drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobnych napraw instalacji i urządzeń technicznych zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody. Poważniejsze inwestycje i modernizacje należą już do wynajmującego, który powinien zadbać o to, by lokal był w stanie niezagrażającym zdrowiu lub życiu najemcy lub jego domowników. Wady lokalu zagrażające zdrowiu i życiu najemcy są podstawą do wypowiedzenia najmu nawet bez zachowania terminów wypowiedzenia. Najemca ma obowiązek uzyskania zgody wynajmującego na dokonanie ulepszeń w lokalu /wskazana dla tych uzgodnień jest forma pisemna, tym bardziej że trzeba będzie określić sposób rozliczenia się stron umowy najmu z tych ulepszeń/. W odniesieniu do lokali znajdujących się w zasobach lokalowych gmin odrębnie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266, ze zm./. MEDIACJA Jednym ze sposobów dochodzenia roszczeń konsumenckich jest bezpłatna mediacja prowadzona przez bezstronnego i przygotowanego zawodowo pracownika Inspekcji Handlowej w celu polubownego zakończenia sporu powstałego między przedsiębiorcą, a konsumentem. Należy przy tym podkreślić, że Inspekcja Handlowa nie posiada uprawnień do podejmowania w tym zakresie działań nakazowych, interwencyjnych,

14 czyli kompetencji do wydania decyzji administracyjnej nakazującej przedsiębiorcy określone działanie. Nie prowadzi też mediacji między przedsiębiorcami, lub między osobami fizycznymi. Różne są sposoby i techniki prowadzenia mediacji. Może być ona przeprowadzona w siedzibie urzędu z udziałem stron sporu, lub też w placówce przedsiębiorcy bez udziału konsumenta, albo też w formie korespondencyjnej. W trakcie mediacji specjalnie do tego przygotowany pracownik Inspekcji, nazywany mediatorem, zapoznaje przedsiębiorcę z roszczeniami konsumenta oraz informuje strony sporu o przepisach prawnych mających zastosowanie w sprawie, może również zaproponować konkretne rozwiązania polubowne. W większości mediacji prowadzonych przez Inspekcję Handlową dochodzi do porozumienia między stronami sporu i wygaszenia konfliktu. Najczęściej uzgadniane są naprawy lub przeceny towaru, rzadziej dochodzi do wymiany towaru na nowy lub zwrotu gotówki. Zależy to od okoliczności sprawy i woli stron. Porozumienia są zazwyczaj wynikiem wzajemnych ustępstw. Bliższe informacje o mediacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie konkretnego Inspektoratu Inspekcji Handlowej /delegaturze/, telefonicznie lub mailowo. PRZYKŁADY MEDIACJI 1.Konsumentka z Tarnowa zwróciła się z prośbą o pomoc do naszego Inspektoratu w sprawie złego montażu drzwi /uszkodzone uszczelki, trudności z zamykaniem drzwi/. Reklamacja przez dłuższy okres czasu nie została załatwiona. Firma montująca drzwi ma swoją siedzibą na terenie województwa wielkopolskiego. W wyniku mediacji przedsiębiorca zadeklarował dokonanie oględzin reklamowanych drzwi i ich naprawę. 2.Konsument złożył wniosek o polubowne załatwienie sprawy z uwagi na nieprawidłowo wykonaną usługę położenia płytek i montażu wyposażenia łazienki /WC, umywalka, kabina prysznicowa/. O jakości wykonanych usług przekonał się dopiero po zamieszkaniu w nowym

15 mieszkaniu. Płytki zostały krzywo zamontowane, wyposażenie łazienki nie jest stabilne. Na mediacji przedsiębiorca zadeklarował wykonanie niezbędnych poprawek usługi, z tym że nowe płytki zakupi na swój koszt i ponownie je zamontuje /wybór płytek w porozumieniu z konsumentem/. 3.Konsumenci z Kalisza zamówili w poznańskiej firmie zestaw mebli kuchennych do swojego nowego domu. Pomimo kilku monitów nie otrzymali oni brakujących elementów wyposażenia kuchni /blat, fronty, listwy, cokoły/, a inne okazały się nieprawidłowe, po prostu nie pasowały. Na mediacji pełnomocnik przedsiębiorcy poinformował o dostarczeniu konsumentom brakujących i prawidłowych elementów kuchni potwierdzając to stosownym protokołem odbioru podpisanym przez konsumentów. Nadto przedsiębiorca w ramach rekompensaty zaproponował obniżenie ceny mebli o 1000,00 zł. 4.W innej sprawie konsument skarżył się na nieuwzględnienie reklamacji kuchenki gazowej, w której po niedługim czasie jej użytkowania pojawiły się rdzawe ubytki na płycie grzejnej. Sprawa została przekazana przez jeden z klubów Federacji Konsumentów po bezskutecznej próbie interwencji wykonanej przez te organizację. Producent w trakcie mediacji w ostateczności podjął decyzję o wykonaniu naprawy kuchenki /wymiana uszkodzonych elementów/ ; nie wyraził zaś zgody na wymianę kuchenki na nową. O powyższym Inspektorat poinformował konsumenta z wyjaśnieniem, że jeżeli zaproponowane przez przedsiębiorcę rozwiązanie nie będzie dla niego satysfakcjonujące, ostatecznie może również dochodzić swoich roszczeń w procedurze sądowej. 5.Inny konsument zgłosił wniosek o uwzględnienie jego roszczeń polegających na udzieleniu przez jednego z producentów artykułów wyposażenia wnętrz w ramach promocji zapewnienia, że w razie zakupu konsumenckiego co najmniej 3 wybranych towarów otrzyma na te sprzęty dodatkowo 5-letnia gwarancję. Sprzedawca początkowo nie był skłonny udzielić takiej przedłużonej gwarancji, jednak po przeprowadzonej mediacji poinformował o zmianie stanowiska, w wyniku czego konsumentowi udzielono 5-letniej gwarancji na zakupione towary.

16 Przygotował: Janusz Świerczyński starszy specjalista, Wydział Ochrony Konsumentów mediator Poznań, 30 września 2010 roku:

17

RZECZY UŻYWANE. 1. Czy przy zakupie rzeczy używanej sprawdzać ją?

RZECZY UŻYWANE. 1. Czy przy zakupie rzeczy używanej sprawdzać ją? RZECZY UŻYWANE Z praktyki Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wynika, że znikoma ilość ze zgłoszonych spraw dotyczy rzeczy używanych. W tym zakresie konsumenci rzadko decydują się

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane Informacje ogólne Umowa o roboty budowlane Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i

Bardziej szczegółowo

Czy istnieje możliwość reklamowania towaru przecenionego?

Czy istnieje możliwość reklamowania towaru przecenionego? 1 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. a. Umowa sprzedaży/umowa o dzieło Czy możliwy jest zwrot towaru pełnowartościowego? W obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisów nakładających na przedsiębiorcę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa 1. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składając konsumentowi propozycję zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu?

Sprzedaż internetowa 1. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składając konsumentowi propozycję zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu? Sprzedaż internetowa 1. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składając konsumentowi propozycję zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu? Przedsiębiorca proponując konsumentowi zawarcie umowy za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kreatywnedzieci.com.pl,

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kreatywnedzieci.com.pl, Reklamacja towaru Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim

Ważne terminy w prawie konsumenckim Ważne terminy w prawie konsumenckim Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Brak terminu (z ostrożności najlepiej jak najszybciej)

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. W umowie o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a

Umowa o dzieło. W umowie o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a Umowa o dzieło Informacje ogólne Istota umowy W umowie o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o dzieło

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z t Z tytułu niezgodności

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 2. PODSTAWA REKLAMACJI 3. z tytułu niezgodności towaru z umową 4. z tytułu rękojmi 5. DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 6. dotyczy Umów Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu

Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego Informacje ogólne Umowa o prace projektowe Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu cywilnego.

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

SPRZEDAŻ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPRZEDAŻ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA Z analizy spraw związanych z zakupami dokonanymi poza lokalem przedsiębiorstwa zgłoszonych do naszego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wynika, że w większości

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias Najczęstsze naruszenia praw konsumentów Agnieszka Ciucias sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną

Bardziej szczegółowo

Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa

Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Każda umowa w obrocie konsumenckim zawierana jest przez co najmniej dwie strony. Jedną jest konsument podmiot nieprofesjonalny, uznawany

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJAPRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJAPRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJAPRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 2. PODSTAWA REKLAMACJI 3. z tytułu niezgodności towaru z umową 4. z tytułu rękojmi 5. DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 6. dotyczy Umów Sprzedaży zawartych

Bardziej szczegółowo

Między rękojmią a gwarancją praktyczne porady jak skutecznie reklamować. Europe Direct Warszawa 17 marca 2016 r.

Między rękojmią a gwarancją praktyczne porady jak skutecznie reklamować. Europe Direct Warszawa 17 marca 2016 r. Między rękojmią a gwarancją praktyczne porady jak skutecznie reklamować Europe Direct Warszawa 17 marca 2016 r. Plan wykładu: 1. Podstawa prawna. 2. Omówienie kluczowych pojęć. 3. Cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PomyslowaKredka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3. PROJEKT UMOWY Zawarta, dnia..r. w Gdańsku, pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 3. PROJEKT UMOWY Zawarta, dnia..r. w Gdańsku, pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWY Zawarta, dnia..r. w Gdańsku, pomiędzy: Morskim Robotniczym Klubem Sportowym Gdańsk, 80-557 Gdańsk, ul. Załogowa 1 NIP: 583-000- 12-67 który reprezentuje:... - zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

NAJEM DZIERŻAWA LEASING

NAJEM DZIERŻAWA LEASING NAJEM DZIERŻAWA LEASING NAJEM Tomasz A. Winiarczyk definicja najmu Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

RĘKOJMIA JAK REKLAMOWAĆ?

RĘKOJMIA JAK REKLAMOWAĆ? RĘKOJMIA JAK REKLAMOWAĆ? Warszawa 2014 Kupując od przedsiębiorcy towar, zawierasz z nim umowę. Jeśli jej celem jest zaspokojenie wyłącznie Twoich prywatnych potrzeb, to jesteś konsumentem. Przysługują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.)

Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.) Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.) Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Czas jaki

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.!

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWA POZA LOAKLEM PRZEDSIĘBIORSTWA odwiedziny akwizytora w naszym domu, miejscu pracy UMOWA NA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Aktualne zmiany w Prawie Cywilnym dotyczące odpowiedzialności za jakość towarów i usług

Aktualne zmiany w Prawie Cywilnym dotyczące odpowiedzialności za jakość towarów i usług Aktualne zmiany w Prawie Cywilnym dotyczące odpowiedzialności za jakość towarów i usług Konsekwencja zmian w prawie konsumenckim dla przedsiębiorców działających w branży budowlanej Adwokat Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży Regulamin sklepu BrainInside.pl Ogólne warunki umów sprzedaży 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień artykułów prezentowanych w sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ Zanim dokonasz zakupu, poznaj swoje prawa! Konsumentom kupującym towar lub usługę, przez internet lub w sklepie, we własnym kraju lub w innym państwie UE, przysługują

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA UMÓW ZAWIERANYCH POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ

INFORMACJA KONSUMENCKA - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA UMÓW ZAWIERANYCH POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ INFORMACJA KONSUMENCKA - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA UMÓW ZAWIERANYCH POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ I. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z KUPUJĄCYM Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest: osobiście

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr. Załącznik 3

Wzór umowy nr. Załącznik 3 Wzór umowy nr Załącznik 3 zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH zawarta w dniu.. października 2013 r. w Siedlcach, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siedlcach, ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 17, 08-110 Siedlce posiadającym

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY Spis treści: I Podstawa reklamacji: z tytułu niezgodności towaru z umową 1. Data zawarcia umowy sprzedaży 2. Podstawa prawna 3. Podstawowe przesłanki

Bardziej szczegółowo

Kompendium praw konsumenta

Kompendium praw konsumenta Kompendium praw konsumenta najczęściej zadawane pytania Bochnia 2015 Strona 1 z 8 Uwaga! Opracowanie uwzględnia stan prawny wynikający z ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 827).

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

dokonywania ulepszeń w postaci wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach gminnego zasobu mieszkaniowego

dokonywania ulepszeń w postaci wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach gminnego zasobu mieszkaniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Regulamin dokonywania ulepszeń w postaci wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach gminnego zasobu mieszkaniowego Zakładu Usług

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zawierania umów

Ogólne warunki zawierania umów Ogólne warunki zawierania umów Niniejszy dokument opisuje ogólne warunki zawierania umów z Panem Cezarym Kuliś, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ORLING POLSKA Cezary Kuliś z siedzibą w Mierzeszynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest...

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest... UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu.. w.. pomiędzy : 1.. zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a 2. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w.. zwanym dalej NAJEMCĄ. 1 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr./2016

Wzór umowy. Umowa nr./2016 Wzór umowy Umowa nr./2016 zawarta w dniu.. r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym,

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, Załącznik nr 1 Umowa nr UK/U/ / (wzór) /2013/EP- zawarta w dniu...06.2013 r. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 34, 50-950

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu DQstore.pl dla transakcji zawartych od 25 grudnia 2014r. 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep DQstore.pl, nazywany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego DZIAŁ II Rękojmia za wady Art. 556. (13) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA

INFORMACJA KONSUMENCKA INFORMACJA KONSUMENCKA Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje: 1. Dane sprzedającego ALERGSOVA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI. Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY

uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY SERWISPRAWA.PL SP. Z O.O. e-mail: biuro@serwisprawa.pl tel.: (71) 390 84 08 Plac Powstańców Śląskich 7 53-332 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 zawarta w dniu.. maja 2012 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, 70-207 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera i kraju pochodzenia towaru.

głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera i kraju pochodzenia towaru. Co każdy konsument wiedzieć powinien? Sprzedaż konsumencka. Prawo chroni szczególnie konsumenta indywidualnego, który jest zbyt słaby, aby przeciwstawić się będącym w przewadze ekonomicznej przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 1. Przedmiot umowy 1. APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady współpracy handlowej z Kupującym

Bardziej szczegółowo

Regulamin aukcji Allegro Dla umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014 r.

Regulamin aukcji Allegro Dla umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014 r. Regulamin aukcji Allegro Dla umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014 r. Postanowienia ogólne 1. Aukcje Allegro prowadzi firma Kamrec z siedzibą w Katowicach przy ul. Bażantów 14B, zarejestrowana przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym.

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym. Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym. Sklep internetowy, działający pod domeną www.mapyszkolne.pl, prowadzony jest przez STIEFEL EUROCART sp. z o.o., wpisanej do KRS pod numerem 0000162878 w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo