AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O."

Transkrypt

1 OGÓLNE ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W CZASOPISMACH AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE STR WSTĘP STR.3 a) odpowiedzialność z tytułu zamieszczania ogłoszenia STR. 3 b) prawo odmowy zamieszczania ogłoszenia STR WARUNKI PUBLIKACJI - STR. 4-5 a) składanie zamówienia - STR. 4 b) warunki rezerwacji - STR. 5 c) modyfikacja zamówienia - STR. 5 d) anulowanie zlecenia - STR CENNIK - STR WARUNKI TECHNICZNE - STR SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI - STR REKLAMACJE - STR POWODY NIEZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA STR POSTANOWIENIA DODATKOWE - STR. 7 1

2 1. DEFINICJE 1 Ilekroć w niniejszym dokumencie występują poniżej zdefiniowane sformułowania należy je rozumieć w następujący sposób: zasady ogólne ogólne zasady zamieszczania ogłoszeń w czasopismach Axel Springer Polska sp. z o.o. wydawca Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON ; ogłoszeniodawca osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zlecająca zamieszczenie w Tytułach ogłoszeń lub reklamy; tytuły czasopisma wydawane przez Wydawcę; ogłoszenie ogłoszenie wymiarowe płatne za moduł lub inną jednostkę powierzchni wyszczególnioną w cenniku Wydawcy, materiał promocyjny lub inna forma publikacji promocyjnej; reklama materiał reklamowy w formie ogłoszenia wymiarowego, płatnego za moduł lub inną jednostkę powierzchni wyszczególnioną w cenniku Wydawcy, w tym także inserty; zlecenie pisemne zamówienie powierzchni reklamowej wystawione przez ogłoszeniodawcę i dostarczone Wydawcy zawierające nazwę klienta, kampanii, termin emisji, format ogłoszenia; modyfikacja zlecenia reklamowego zmiana, która nie powoduje zmniejszenia wartości zlecenia ani terminu jego realizacji. 2

3 2. WSTĘP 2 Przyjmowanie przez Wydawcę do publikacji oraz zamieszczanie w tytułach Wydawcy Ogłoszeń i Reklam jest dokonywane w oparciu o niniejsze Zasady Ogólne oraz obowiązujące przepisy prawa. a) ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA 3 1. Pełną odpowiedzialność za treść ogłoszeń lub reklam ponosi Ogłoszeniodawca. 2. Wydawca i redaktor naczelny tytułu nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam. 3. W przypadku gdyby w wyniku publikacji ogłoszeń lub reklam Wydawca poniósł jakiekolwiek koszty z tytułu roszczeń osób, których prawa (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) zostały naruszone wskutek publikacji reklam lub ogłoszeń, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany pokryć te koszty w całości łącznie z kosztami postępowań spornych, opłat sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to także tych przypadków, gdy stroną postępowania związanego z treścią lub formą ogłoszenia lub reklamy będzie redaktor naczelny tytułu, lub inny redaktor bądź pracownik Wydawcy. 4. W przypadku gdyby na skutek publikacji ogłoszenia lub reklamy właściwy organ wydał postanowienie zakazujące Wydawcy dystrybucji tytułu lub gdyby taka dystrybucja była z powodu będącego bezpośrednim lub pośrednim skutkiem publikacji ogłoszenia lub reklamy niemożliwa Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu przez Wydawcę, w tym również utraconych korzyści. b) PRAWO ODMOWY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA 4 1. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy publikacji albo też wstrzymania publikacji ogłoszenia, reklamy lub insertu na wcześniej uzgodnionych warunkach, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, z następujących przyczyn: a) siły wyższej, b) sprzeczności ogłoszenia, reklamy lub insertu z prawem bądź zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami), albo też sprzeczności z linią programową bądź charakterem publikacji, a także z negatywną oceną przez redakcję tytułu treści zawartych w ogłoszeniu, reklamie lub insercie, c) technicznych, technologicznych lub emisyjnych, d) sądowego zabezpieczenia bądź zgłoszenia przez osoby trzecie przeciwko Wydawcy, lub osobom trzecim roszczeń lub uprawdopodobnionych zastrzeżeń związanych z ogłoszeniem, reklamą lub insertem bądź ich emisją w zakresie objętym umową, e) zgłoszenia zastrzeżeń przez uprawniony do tego organ bądź Stowarzyszenie Rady Reklamy, lub Radę Etyki Mediów, f) braku zapłaty w terminie ustalonym w umowie za zamieszczane wcześniej ogłoszenia, reklamy bądź inserty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia. 2. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy dalszej publikacji albo też wstrzymania publikacji ogłoszenia lub reklamy bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. 3

4 3. WARUNKI PUBLIKACJI a) SKŁADANIE ZAMÓWIENIA 5 1. Publikacja ogłoszenia lub reklamy jest dokonywana na podstawie pisemnego zamówienia (obejmującego treść ogłoszenia lub reklamy), które Ogłoszeniodawca jest zobowiązany dostarczyć Wydawcy. Terminy dostarczenia zamówienia materiałów reklamowy i promocyjnych do poszczególnych tytułów określają właściwe cenniki reklamowe. 2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dla swej skuteczności musi zawierać w swej treści następujące elementy: - dane dotyczące Ogłoszeniodawcy a) dla osób fizycznych - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, b) dla osób prawnych jaki i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - nazwę (firma), siedziba i adres, pod którym podmiot prowadzi działalność, numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer we właściwym rejestrze. - wielkość i format zamawianych ogłoszeń lub reklam, - określenie tytułu i wydania, na których ma być zamieszczone ogłoszenie lub reklama (np. Fakt Gazeta Codzienna, wydanie czwartkowe), - liczba i proponowane daty publikacji, - miejsce publikacji ogłoszenia lub reklamy (np. kolumny ogłoszeniowe, pierwsza strona, strona prawa itp.), - oświadczenie zawierające zgodę Ogłoszeniodawcy na realizację składanego zamówienia zgodnie z Zasadami Ogólnymi, - określenie formy i terminu płatności, - wartość zamówienia netto przed rabatami, - oświadczenie, że Ogłoszeniodawca jest lub nie jest podatnikiem VAT, - numer NIP, jeżeli Ogłoszeniodawca jest podatnikiem VAT, - ewentualne specjalne życzenia dotyczące ogłoszenia lub reklamy według zakresu określonego w obowiązującym cenniku Wydawcy, - ewentualne żądanie wystawienia faktury (dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), - własnoręczny podpis Ogłoszeniodawcy (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), - pieczęć firmową oraz pieczęć imienną i własnoręczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Ogłoszeniodawcy (w przypadku innych podmiotów). W przypadku ogłoszeń i reklam zamawianych przez Ogłoszeniodawcę prowadzącego działalność gospodarczą bądź będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Ogłoszeniodawca taki, o ile nie jest związany z Wydawcą stałą umową o współpracy określającą w swej treści identyfikujące go dane i wszelkie szczegóły zamówienia, powinien złożyć zamówienie, zawierające wszystkie informacje wskazane powyżej i dodatkowo: numer z rejestru przedsiębiorców Ogłoszeniodawcy (z podaniem nazwy sądu) lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym urzędzie gminy (z podaniem nazwy urzędu) albo też numer wpisu do innego stosownego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego (z podaniem nazwy właściwego Sądu), - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania właściciela (właścicieli) bądź wspólników podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, - oświadczenie wyrażające zgodę na wystawianie przez Wydawcę faktur VAT bez podpisu Ogłoszeniodawcy, - wskazanie kontaktu z osobą koordynującą zlecenie ze strony Ogłoszeniodawcy. 3. W celu złożenia zamówienia Ogłoszeniodawca wypełnia czytelnie gotowy druk zamówienia dostępny w Biurze Ogłoszeń lub u przedstawiciela handlowego Wydawcy. Ogłoszeniodawca może również przygotować zamówienie we własnym zakresie, pod warunkiem jednakże, iż będzie ono zawierało w swej treści wszystkie niezbędne informacje określone niniejszym dokumentem. 4. Integralną częścią zamówienia jest tekst ogłoszenia lub reklamy i ewentualnie inne materiały graficzne lub materiały gotowe do druku w formie zgodnej z warunkami technicznymi Wydawcy Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia bądź materiałów z nim związanych a także niezgodność z warunkami technicznymi Wydawcy oraz inne uchybienia zamówienia zwalniają Wydawcę od odpowiedzialności za publikację ogłoszenia bądź reklamy w tym również za publikację ogłoszenia lub reklamy w niewłaściwej formie lub treści oraz zwalniają Wydawcę z obowiązku publikacji ogłoszenia lub reklamy. 2. Nieopublikowanie ogłoszenia lub reklamy lub opublikowanie takiego ogłoszenia lub reklamy w niewłaściwej formie lub treści na skutek okoliczności, o których mowa ust. 1 powyzej, nie zwalnia Ogłoszeniodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej ze złożonego zamówienia. 4

5 3. Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych - o ile mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości realizacji zamówienia (druku) - dopuszczalne są wyłącznie na prośbę i ryzyko Ogłoszeniodawcy, na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia. b) WARUNKI REZERWACJI 7 1. Ogłoszeniodawca może dokonać w formie pisemnej wcześniejszej rezerwacji terminów i powierzchni na planowane ogłoszenia i reklamy według zasad określonych w cenniku każdego z tytułów. 2. Termin potwierdzenia rezerwacji potwierdzenie rezerwacji zgodne z datą zlecenia zawartą w harmonogramie cennika każdego magazynu (czasopisma). 3. Nie potwierdzenie rezerwacji w drodze złożenia pisemnego zamówienia w terminach określonych w ust. 2 powyżej, powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności względem Ogłoszeniodawcy z tytułu anulowania dokonanej rezerwacji. 4. Niedotrzymanie przez Ogłoszeniodawcę ww. terminów powoduje nie zamieszczenie zamówionego ogłoszenia lub reklamy z jednoczesnym obciążeniem Ogłoszeniodawcy karą umowną w wysokości 50% wartości zamówionego ogłoszenia lub reklamy. c) MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA 8 1. Ewentualne zmiany zamówienia, treści ogłoszenia lub reklamy bądź materiału graficznego, w razie konieczności ich wprowadzenia, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy na piśmie z dokładnym określeniem ich zakresu, nie później niż na 1 dzień od terminu/daty zlecenia zawartej w harmonogramie cennika każdego tytułu. 2. W przypadku przekroczenia określonych w ust. 1 powyżej terminów zgłaszania zmian, a także w przypadku wątpliwości i niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian, których nie da się rozstrzygnąć w terminach określonych w ust. 1 powyżej, Wydawca ma prawo do realizacji zamówienia w jego pierwotnej wersji. W takiej sytuacji Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki publikacji ogłoszenia lub reklamy w wersji pierwotnej, a Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zapłacić 100% wartości zrealizowanego zamówienia w jego pierwotnej wersji. 3. Wydawca może nie uwzględnić zmian zgłoszonych w terminach określonych w ust. 1 powyżej, jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub innych zobowiązań Wydawcy, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy. d) ANULOWANIE ZLECENIA 9 1. Rezygnacja z zamówionego ogłoszenia musi być dokonana wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dostarczona do Biura Ogłoszeń lub przedstawiciela handlowego Wydawcy. 2. Wpłynięcie rezygnacji z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Ogłoszeniodawcy, jeżeli nastąpi nie później niż w terminach określonych w 7 ust.2 3. Rezygnacja z zamówienia otrzymana przez Wydawcę po terminach określonych ww. 7 ust.2 powoduje obciążenie Ogłoszeniodawcy obowiązkiem zapłaty kary umownej w kwocie stanowiącej 100% wartości zamawianego ogłoszenia. 5

6 4. CENNIK Podstawą do naliczania ceny usługi są cenniki reklam odrębne dla poszczególnych tytułów. 2. Wydawca zastrzega sobie w każdym momencie prawo do modyfikowania cennika bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie Ogłoszeniodawców, chyba, że odrębna umowa zawarta z Ogłoszeniodawcą lub jego przedstawicielem określi dokładnie termin powiadamiania o takiej zmianie. 5. WARUNKI TECHNICZNE Materiały graficzne i materiały gotowe do druku powinny spełniać ogólne wymagania techniczne, określone poniżej, jak również znajdujące się w cennikach reklam dla poszczególnych tytułów: a) nośniki: ZIP (100 MB), JAZ (1-2 GB), CD-R b) preferowane formaty: EPS, TIFF, dokument Quark owy powinien mieć dołączone wszystkie elementy graficzne i fonty c) do nośnika powinna być dołączona próba kolorów (Cromalin, Matchprint) d) opis materiałów powinien zawierać datę emisji i wszelkie dodatkowe informacje o sposobie zamieszczania reklamy. Tylko tak opisane materiały będą podstawą do ewentualnych reklamacji. e) reklama wydrukowana może różnić się kolorystycznie od dołączonej próby o +/- 3% f) UWAGA!!!! W reklamach na spad elementy graficzne i tekst powinny być oddalone od linii cięcia o co najmniej 6 mm. Dotyczy to również krawędzi wzdłuż grzbietu w reklamach zamieszczanych na II i III okładce. 2. Weryfikacji dostarczonych materiałów graficznych oraz materiałów gotowych do druku i oceny ich zgodności z wymaga niami technicznymi dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel Wydawcy. 6. SPOSÓB DOKONANIA PŁATNOŚCI 12 Za zamówione ogłoszenie Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie obliczone na podstawie cen i rabatów określonych w aktualnych w dniu przesłania zamówienia cennikach poszczególnych tytułów. 13 Za zamówione ogłoszenie lub reklamę Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zapłacić Wydawcy wynagrodzenie według następujących zasad: 1. Ogłoszeniodawca może dokonać płatności za zamówione ogłoszenie lub reklamę: a) z góry - przed emisją ogłoszenia lub reklamy, b) z dołu - po emisji ogłoszenia lub reklamy, na podstawie faktury wystawionej przez Wydawcę; w tym przypadku Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do uiszczenia stosownej dopłaty wynikającej z cennika Wydawcy. 2. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej dokonują płatności za zamawiane ogłoszenia i reklamy wyłącznie z góry. 3. W przypadku zamówienia publikacji o charakterze cyklicznym Wydawca ma prawo wstrzymać druk kolejnych ogłoszeń lub reklam z zamówionego cyklu Ogłoszeniodawcy, jeżeli poprzednia emisja lub cykl emisji nie zostały opłacone w terminie, niezależnie od uprawnienia do naliczenia odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia Zleceniodawca zobowiązany jest do przelania środków z tytułu wynagrodzenia na podstawie faktury Vat w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Uchybienie powyższego terminu płatności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości określonej w przepisach prawa za cały okres opóźnienia. 2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia zamówienia na publikację następnych ogłoszeń lub reklam Ogłoszeniodawcy lub działającej w jego imieniu osoby fizycznej bądź prawnej. 3. W przypadku dokonywania przez Ogłoszeniodawcę przedpłaty płatność powinna nastąpić najpóźniej w przeddzień terminu określonego w 7 ust.2 6

7 4. Wydawcy przysługuje prawo do uzależnienia przyjęcia zlecenia od dokonania przez Ogłoszeniodawcę przedpłaty w wybranym przez Wydawcę terminie. 15 Wynagrodzenie zostanie przelane na konto Wydawcy: Axel Springer Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, Warszawa Deutsche Bank Polska, nr REKLAMACJE Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać Wydawcy wyłącznie na piśmie (w przypadku gdy reklamacja dotyczy jakości druku - dostarczając jednocześnie oryginalny egzem plarz wydania tytułu zawierających materiał będący przedmiotem reklamacji), nie później niż w 14 dni licząc od dnia pierwszej reklamowanej emisji włącznie. 2. Jeżeli zamówienie dotyczy ogłoszeń lub reklam cyklicznych, zamieszczanych częściej niż co sześć dni, reklamacja musi być zgłoszona nie później niż do godziny 12.00, na trzy dni robocze przed datą następnej publikacji. 3. Jeżeli zamówienie dotyczy ogłoszeń lub reklam cyklicznych, zamieszczanych dzień po dniu, reklamacja musi być zgłoszona w dniu pierwszej reklamowanej emisji do godziny Reklamacje zgłaszane po terminie zgłoszenia reklamacji lub bez zachowania formy pisemnej, nie będą uwzględniane Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis rodzaju wad lub usterek opublikowanego ogłoszenia lub reklamy w stosunku do złożonego zamówienia. 2. Wstępnej oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik bądź upoważniony przedstawiciel Wydawcy. 3. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Ogłoszeniodawcę w sposób z nim uzgodniony, w szczególności poprzez ponowną publikację ogłoszenia lub reklamy. 18 Złożenie reklamacji nie zwalnia Ogłoszeniodawcy z obowiązku opłacenia kolejnych publikacji. W przypadku braku płatności ze strony Ogłoszeniodawcy Wydawca jest uprawniony do wstrzymania dalszych emisji. 8. POWODY NIEZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy za niezrealizowanie zamówienia z powodu przerw lub zaprzestania prac drukarni bądź kolporterów, z powodu zaprzestania wydawania tytułu lub któregokolwiek z dodatków do tytułu, jak też z powodu innych zdarzeń niezależnych od woli Wydawcy. 2. Wydawca zastrzega sobie prawo nie zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy w uzgodnionym terminie z przyczyn programowych lub technicznych. W takim przypadku ogłoszenie lub reklama zostaną zamieszczone w najbliższym możliwym terminie uzgodnionym przez strony. 3. Wydawca zastrzega sobie także prawo zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy w innym niż uzgodnione wcześniej miejscu, o ile jest to uzasadnione nadzwyczajnymi wydarzeniami w kraju lub na świecie powodującymi potrzebę redakcyjnej zmiany makiety bądź układu danego wydania tytułu. 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE Niniejsze Zasady Ogólne wchodzą w życie z dniem r. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Ogólnych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. 7

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ W DZIENNIKU "KURIER SZCZECIŃSKI"

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ W DZIENNIKU KURIER SZCZECIŃSKI REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ W DZIENNIKU "KURIER SZCZECIŃSKI" I.DEFINICJE 1. WYDAWCA "Kurier Szczeciński" Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie. ul. Pl. Hołdu Pruskiego 8, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

Dostępne moduły reklamowe

Dostępne moduły reklamowe Dostępne moduły reklamowe 1 2 3 4 5 6 288 mm 246,4 mm 204,8 mm 163,2 mm 121,6 mm 80 mm 38,4 mm 1 2 3 4 5 6 7 329,6 mm 39 mm 81 mm 123 mm 165 mm 207 mm 249 mm 8 rozkładówka junior page 329,6 mm 515 mm 227

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty DOM NOWE INWESTYCJE

OGÓLNE ZASADY oferty DOM NOWE INWESTYCJE I DEKLARACJA WYDAWCY II OKREŚLENIA Agora SA, wydawca Gazety Wyborczej świadczy kompleksową usługę Oferta Dom, polegającą na zamieszczaniu ogłoszeń o nieruchomościach w Gazecie Wyborczej i na zapewnieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl I. Podstawowe pojęcia II. Postanowienia ogólne III. Warunki realizacji reklam IV. Reklamacje V. Uwagi końcowe I. Podstawowe pojęcia Kampania reklamowa reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH NA POWIERZCHNI INTERNETOWEJ I W APLIKACJACH MOBILNYCH (dalej także: Ogólne warunki )

OGÓLNE WARUNKI O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH NA POWIERZCHNI INTERNETOWEJ I W APLIKACJACH MOBILNYCH (dalej także: Ogólne warunki ) OGÓLNE WARUNKI O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH NA POWIERZCHNI INTERNETOWEJ I W APLIKACJACH MOBILNYCH (dalej także: Ogólne warunki ) I. Wstęp. Wszystkie Umowy Zlecenia Realizacji Emisji Kampanii Reklamowych

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Dodatekpraca.pl PODSTAWOWE DEFINICJE

Dodatekpraca.pl PODSTAWOWE DEFINICJE REGULAMIN ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH i MODUŁOWYCH dotyczący publikacji ofert pracy do Gazety Wyborczej wydanie ogólnopolskie lub regionalne za pośrednictwem serwisu Dodatekpraca.pl PODSTAWOWE DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne ` Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD 1 Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym Regulaminie emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD lub w Zleceniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób:

Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób: Ogólne Warunki Umowy Definicje Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin niniejsze Ogólne Warunki Umowy Operator - Online Technologies HR Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z AdTaily

Regulamin współpracy z AdTaily Regulamin współpracy z AdTaily 1 Wstęp Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia przez AdTaily na rzecz Klientów i Wydawców usługi drogą elektroniczną polegającej na przyjmowaniu do publikacji oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1. DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl - Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Panoram. 1. Definicje

Regulamin Panoram. 1. Definicje Regulamin Panoram 1. Definicje 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl, Onet Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych

Regulamin świadczenia usług reklamowych Regulamin świadczenia usług reklamowych Dokument ten reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych emitowanych w serwisach grupy Antygrupa.. Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY OFERTY NIERUCHOMOŚCI OFERTA DWUMEDIALNA

OGÓLNE ZASADY OFERTY NIERUCHOMOŚCI OFERTA DWUMEDIALNA I. DEKLARACJA WYDAWCY Agora S.A., wydawca Gazety Wyborczej, świadczy kompleksową usługę Oferta Nieruchomości, polegającą na zamieszczaniu ogłoszeń o nieruchomościach w Gazecie Wyborczej i na zapewnieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH W SIECI REKLAMOWEJ PIXAD

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH W SIECI REKLAMOWEJ PIXAD REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH W SIECI REKLAMOWEJ PIXAD 1 DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy Regulamin Emisji Reklam regulujący wszelkie czynności związane ze składaniem i realizacją zamówień na realizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla klientów zamieszczających ogłoszenia

Regulamin dla klientów zamieszczających ogłoszenia Regulamin dla klientów zamieszczających ogłoszenia Daj się poznać Każda osoba ma możliwość zamieszczania ogłoszeń na Portalu Mieszkańców. System funkcjonuje na platformie firmy AdTaily.pl, która łączący

Bardziej szczegółowo