Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE )"

Transkrypt

1 Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie BE. 2. Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości). 3. Bankowość Elektroniczna Bankowość Telefoniczna lub Bankowość Internetowa, w tym Bankowość Mobilna. 4. Bankowość Internetowa kanał dostępu do posiadanych produktów i usług Banku, umożliwiający uzyskiwanie informacji o nich oraz składanie Dyspozycji za pośrednictwem sieci Internet. 5. Bankowość Mobilna kanał dostępu do posiadanych produktów i usług Banku, umożliwiający uzyskiwanie informacji o nich oraz składanie Dyspozycji poprzez Bankowość Internetową przez urządzenie mobilne, przy użyciu dedykowanej aplikacji. 6. Bankowość Telefoniczna kanał dostępu do posiadanych produktów i usług Banku, umożliwiający uzyskiwanie informacji o nich oraz składanie Dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej. 7. Biometria technologia identyfikacji Użytkownika BE oraz autoryzacji Dyspozycji, polegająca na skanowaniu naczyń krwionośnych palca ręki i porównaniu ich ze wzorcem przechowywanym w systemie informatycznym Banku. Warunkiem korzystania z niej jest zawarcie umowy o Biometrię. 8. Czek BLIK - 9 cyfrowy kod generowany w aplikacji mobilnej, uprawniający, po autoryzacji Hasłem do Czeków BLIK, do dokonania Transakcji. Użytkownik ma prawo przenieść uprawnienie do dokonania transakcji za pomocą Czeku BLIK na inną osobę fizyczną. Czek BLIK jest nazwą handlową transakcji i nie jest czekiem w rozumieniu przepisów Prawa czekowego, ani Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach. 9. Dyspozycja oświadczenie woli Użytkownika BE w ramach funkcjonalności udostępnionych mu na podstawie łączących go z Bankiem umów, w tym zlecenie płatnicze w rozumieniu UUP. 10. Getin Point Samoobsługowy oddział, kanał dostępu do posiadanych produktów i usług Banku, umożliwiający składanie Dyspozycji za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznej oraz video. Wykaz urządzeń Getin Point jest udostępniony na stronie internetowej Banku 11. Hasło do Czeków BLIK - czterocyfrowy kod, który ustala Użytkownik. Służy on do autoryzacji Transakcji płatniczej za pomocą Czeku BLIK. 12. Hasło Internetowe ciąg znaków służący do identyfikacji Użytkownika BE w Bankowości Internetowej. 13. Hasło Mobilne ciąg znaków służący do identyfikacji Użytkownika BE w Bankowości Mobilnej, w tym unikalna kombinacja ruchu palcem po ekranie urządzenia mobilnego. 14. Hasło Telefoniczne unikalny ciąg znaków służący do identyfikacji Użytkownika BE w Bankowości Telefonicznej. 15. Infolinia jednostka organizacyjna Banku zajmująca się obsługą Bankowości Telefonicznej w zakresie posiadanych przez Posiadacza rachunku produktów w Bankowości Telefonicznej, jak również uzyskiwaniem informacji o Banku oraz oferowaniem produktów i usług Banku. 16. Karta Display karta debetowa wydawana przez Bank, wyposażona w urządzenie elektroniczne z wyświetlaczem LCD, służąca m.in. do generowania Kodów Token. 17. Kod Autoryzacji kod służący do Autoryzacji, złożonej przez Użytkownika BE, Dyspozycji w Bankowości Internetowej, czyli: Kod SMS, Kod PIN, Kod Token lub Hasło do Czeków BLIK. 18. Kod BLIK - 6 cyfrowy kod generowany przez Bank, niezbędny do zrealizowania Transakcji w ramach Usługi BLIK. 19. Kod PIN kod służący do Autoryzacji, złożonej przez Użytkownika BE, Dyspozycji w Bankowości Mobilnej. 20. Kod SMS jednorazowy kod wysyłany w formie SMS-a, służący Autoryzacji Dyspozycji złożonej w Bankowości Internetowej. 21. Kod Token jednorazowy kod wyświetlany na Karcie Display, służący Autoryzacji Dyspozycji złożonej w Bankowości Internetowej. 22. Login unikalny ciąg znaków służący do identyfikacji w Bankowości Elektronicznej Użytkownika BE, który wskazany jest w Umowie BE. 23. Placówka Banku wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Bank świadczy usługi objęte Regulaminem BE i właściwymi umowami. 24. Placówka Franczyzowa placówka przedsiębiorcy wykonującego w imieniu i na rzecz Banku określone czynności. 25. Posiadacz rachunku osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem odpowiednią umowę produktową. 26. Prawo bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.). 27. Rachunek rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, otwierany i prowadzony na rzecz Posiadacza Rachunku przez Bank, na podstawie odpowiedniej umowy produktowej. Termin rachunek pisany od małej litery w Regulaminie BE oznacza jakikolwiek rachunek prowadzony w Banku. 28. SMS Info usługa przekazywania wybranych przez Użytkownika BE: wiadomości SMS pod wskazany w Bankowości Internetowej numer telefonu komórkowego lub wiadomości na wskazany w Bankowości Internetowej adres poczty elektronicznej, w zakresie posiadanych przez niego produktów Banku. Opłata za usługę może być pobierana z wskazanego Rachunku lub rachunku karty kredytowej (o ile Bank udostępni taką funkcjonalność), prowadzonych na rzecz Posiadacza rachunku. W przypadku zamknięcia rachunku, z którego pobierana była dotychczas opłata za usługę SMS Info i niewskazania innego rachunku do pobierania opłaty (Rachunek lub rachunek karty kredytowej) lub zamknięcia Bankowości Internetowej usługa

2 jest automatycznie dezaktywowana. 29. Strona internetowa Banku strona internetowa, odpowiednio dla posiadanych przez Posiadacza rachunku produktów w: Getin Bank Noble Bank lub Open Online 30. TOiP obowiązująca w Banku tabela opłat i prowizji pobieranych za czynności bankowe. 31. Token urządzenie elektroniczne generujące Kody Autoryzacyjne, stanowiące integralną część Karty Display. 32. Transakcja zainicjowany przez Użytkownika BE w Bankowości Elektronicznej transfer środków pieniężnych. 33. Umowa BE Umowa o bankowość elektroniczną Getin Noble Bank S.A. 34. UUP Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.). 35. Użytkownik BE osoba fizyczna, posiadająca dostęp do Bankowości Elektronicznej, realizująca Dyspozycje objęte odpowiednią umową produktu bankowego w zakresie i w sposób wskazany w tej umowie i Regulaminie BE. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Za pomocą Bankowości Elektronicznej Użytkownik BE ma możliwość: a) uzyskania informacji o stanie środków i o historii operacji dokonywanych na posiadanych produktach bankowych, b) złożenia Dyspozycji w zakresie posiadanych produktów Banku, c) złożenia Dyspozycji dotyczących otwarcia nowych produktów i usług oferowanych przez Bank. 2. Aby zalogować się do Bankowości Elektronicznej, należy podać: a) do Bankowości Internetowej Login oraz Hasło Internetowe, które jest wysyłane wiadomością SMS pod wskazany przez Użytkownika BE numer telefonu komórkowego, b) do Bankowości Telefonicznej Login oraz Hasło Telefoniczne, które jest wysyłane wiadomością SMS pod wskazany przez Użytkownika BE numer telefonu komórkowego, c) do Bankowości Mobilnej Hasło Mobilne, które Użytkownik BE sam ustanawia w aplikacji mobilnej po identyfikacji Loginem i Hasłem Internetowym. d) do Bankowości Internetowej w Getin Point Login oraz Hasło Internetowe lub przy użyciu danych biometrycznych z wykorzystaniem Biometrii lub przy użyciu karty płatniczej oraz PIN. 3. Autoryzacja Dyspozycji zleconych przez Bankowość Internetową odbywa się poprzez wprowadzenie: a) jednorazowych Kodów SMS wysyłanych pod podany przez Użytkownika BE numer telefonu komórkowego, b) jednorazowych Kodów Token z Karty Display, c) przy użyciu danych biometrycznych z wykorzystaniem Biometrii w wypadku składania Dyspozycji w Getin Point, d) Kodu PIN w wypadku składania Dyspozycji w Bankowości Mobilnej. e) PINu do karty w wypadku dokonywania płatności zbliżeniowej HCE. f) Hasło do Czeków BLIK nadawane w Dyspozycji utworzenia Czeku BLIK. 4. Zasady dostępu do produktów Banku, terminy oraz informacje wymagane do realizacji Dyspozycji określa właściwa umowa lub regulamin produktu bankowego. 5. Transakcje, dokonane przez Użytkownika BE w Bankowości Elektronicznej po godzinie 22:00 oraz w dni inne niż dni robocze, będą uznawane za zlecone następnego dnia roboczego. 6. W wypadku rachunków wspólnych każdy współposiadacz rachunku podpisuje odrębną Umowę BE. 7. Zakres usług i funkcjonalności Bankowości Elektronicznej jest określony w Załączniku do Regulaminu BE Komunikat dotyczący funkcjonalności dostępnych w Bankowości Elektronicznej. 8. Każda Dyspozycja złożona przez Użytkownika BE za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej oraz Getin Point i poprawnie autoryzowana jest równoznaczna z Dyspozycją pisemną. 9. Za czynności dokonane w Bankowości Elektronicznej Bank pobiera opłaty i prowizje, określone w TOiP, odpowiednie dla określonego rodzaju rachunku. 10. Bank może zmienić TOiP z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowoskutkowy pomiędzy powyższą rekomendacją lub interpretacją a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank. 11. Bank poinformuje Użytkownika BE, będącego Posiadaczem rachunku, o zmianach TOiP nie później niż na 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając tę datę w informacji dla Użytkownika BE. Jeżeli przed datą wejścia w życie zmian TOiP, Użytkownik BE nie zgłosi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, wówczas uznaje się, że Użytkownik BE wyraził na nie zgodę. Jeżeli jednak przed datą wejścia tych zmian w życie Użytkownik BE wyraził wobec nich sprzeciw, ale nie dokonał wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, wówczas umowa wygasa w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie tych zmian, bez ponoszenia przez Użytkownika BE opłat z tego tytułu, a opłaty pobrane z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1. Bank zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi BE bezpieczeństwa wykonywania Dyspozycji, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych, a Użytkownik BE zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć loginy i hasła, służące do dostępu do Bankowości Elektronicznej i składania za jej pośrednictwem Dyspozycji i nie udostępniać ich osobom trzecim.

3 2. Bank zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania dostępu do Bankowości Elektronicznej w wypadku modernizacji, aktualizacji lub konserwacji systemów Banku. 3. Użytkownik BE nie może przekazywać danych o charakterze bezprawnym i zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Bankowości Elektronicznej. 4. W wypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli lub kradzieży danych służących do logowania do Bankowości Elektronicznej, w tym za pośrednictwem Getin Point, Użytkownik BE jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Infolinią w celu zablokowania dostępu do Bankowości Elektronicznej lub zgłosić ten fakt w dowolnej Placówce Banku, Placówce Franczyzowej lub w Getin Point za pośrednictwem Konsultanta. 5. Odblokowanie dostępu do Bankowości Elektronicznej jest możliwe poprzez Infolinię, w Placówce Banku, Placówce Franczyowej oraz w Getin Point za pośrednictwem Konsultanta. Zablokowanie oraz odblokowanie dostępu do Bankowości Mobilnej jest możliwe przez Bankowość Internetową. 6. W wypadku odblokowania dostępu do Bankowości Elektronicznej Bank ma prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji Użytkownika BE. 7. Zmiana sposobu uzyskiwania Kodów Autoryzacji może być zrealizowana przez Użytkownika BE wyłącznie w Bankowości Internetowej, poprzez następującą Autoryzację: a) zmiana Kodów SMS na Kody Token wymaga podania Kodu Token oraz Kodu SMS, b) zmiana Kodów Token na Kody SMS wymaga podania Kodu SMS oraz Kodu Token, c) wybór Kodów SMS w momencie zablokowania Tokenu wymaga podania tylko Kodu SMS. 8. Trzykrotne błędne wprowadzenie Kodu Autoryzacyjnego w Getin Point powoduje zablokowanie możliwości Autoryzacji przy użyciu wybranej metody Autoryzacji. Odblokowanie możliwości Autoryzacji Dyspozycji następuje: a) w wypadku Kodów SMS poprzez kontakt i pozytywną identyfikację Użytkownika BE na Infolinii, b) w wypadku Kodów Token automatycznie na koniec dnia. c) W wypadku autoryzacji biometrycznej liczba prób jest nielimitowana. Nie istnieje możliwość zablokowania tej metody autoryzacji. 9. W wypadku składania Dyspozycji za pośrednictwem Getin Point wybór i zmiana Kodów Autoryzacji następuje po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej w Getin Point. 10. Trzykrotne nieprawidłowe skanowanie danych biometrycznych (uniemożliwiające ich odczytanie lub weryfikację) z wykorzystaniem Biometrii podczas logowania się Użytkownika do BE za pośrednictwem Getin Point powoduje zablokowanie do końca danego dnia możliwości logowania z użyciem Biometrii. 11. Wprowadzenie przez Użytkownika BE trzy razy błędnego Hasła Internetowego w ramach Bankowości Internetowej, a także wprowadzenie pięć razy błędnego Kodu Autoryzacyjnego powoduje zablokowanie Bankowości Internetowej oraz możliwości Autoryzowania kolejnych Dyspozycji przy użyciu wybranej metody uzyskania Kodów Autoryzacji. Odblokowanie możliwości Autoryzowania Dyspozycji następuje: a) w wypadku Kodów SMS poprzez kontakt i pozytywną identyfikację Użytkownika BE na Infolinii, b) w wypadku Kodów Token automatycznie na koniec dnia. 12. Wprowadzenie przez Użytkownika BE: a) trzy razy błędnego Hasła Internetowego podczas tworzenia profilu w Bankowości Mobilnej powoduje zablokowanie Bankowości Internetowej, b) trzy razy błędnego Hasła Mobilnego w ramach Bankowości Mobilnej powoduje zablokowanie Bankowości Mobilnej, c) pięć razy błędnego Kodu PIN powoduje zablokowanie Bankowości Mobilnej. 13. Bank może zablokować dostęp do Bankowości Elektronicznej w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Bankowości Elektronicznej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej oraz z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Użytkownika BE zdolności kredytowej, gdy korzystanie z Bankowości Elektronicznej jest związane z korzystaniem z udzielonego kredytu. 14. Bank poinformuje Użytkownika BE, w określony w Umowie BE sposób, o zablokowaniu Bankowości Elektronicznej przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. Bank odblokuje dostęp do usługi Bankowości Elektronicznej niezwłocznie po ustaniu podstaw do utrzymywania blokady. 15. Korzystanie z Bankowości Internetowej odbywa się przy wykorzystaniu plików cookies. Na Stronie internetowej Banku stosowane są rodzaje plików cookies: a) sesyjne (session cookies) są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika BE (posiadającego Bankowość Internetową) do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), b) stałe (persistent cookies) pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika BE (posiadającego Bankowość Internetową) przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika BE (posiadającego Bankowość Internetową). 16. Pliki cookies wykorzystywane są w celu utrzymania sesji Użytkownika BE. Wyłączenie stosowania plików cookies może prowadzić do braku dostępu do Bankowości Internetowej. 17. Bank traktuje Bankowość Elektroniczną jako bezpieczny kanał na potrzeby bieżącej komunikacji z Klientami w zakresie poprawnego i bezpiecznego korzystania z usług płatności internetowych. 4 REKLAMACJE 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Bankowości Elektronicznej mogą być składane: a) w formie pisemnej, poprzez wysłanie reklamacji na adres korespondencyjny Banku, wskazany na Stronie internetowej Banku, lub złożenie w dowolnej placówce Banku, b) w formie ustnej w Placówce Banku lub Placówce Franczyzowej lub w Getin Point za pośrednictwem Konsultanta lub telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią pod numerami prezentowanymi w placówkach

4 Banku i na Stronie internetowej Banku, c) drogą elektroniczną, poprzez Bankowość Internetową lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej Banku. 2. Jeżeli Użytkownik BE nie złoży reklamacji w zakresie Dyspozycji nieautoryzowanych, złożonych przez osoby nieuprawnione, niewykonanych lub nienależycie wykonanych w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia, w którym Dyspozycja miała być wykonana, roszczenia Użytkownika BE względem Banku z tytułu tych Dyspozycji wygasają. 3. Bank może się zwrócić do Użytkownika BE, w związku z rozpatrywaną reklamacją, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 4. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia ich otrzymania. W sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji we wskazanym terminie nie będzie możliwe, Bank poinformuje Użytkownika BE przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz o przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni. 5. Po rozpatrzeniu reklamacji Bank informuje Użytkownika BE o wyniku jej rozpatrzenia, pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Użytkownikiem BE. 6. Użytkownik BE może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników praw Konsumenta. 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Komunikacja pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem BE może być realizowana w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej odpowiednio w drodze osobistego kontaktu w Placówkach Banku i Placówkach Franczyzowych lub Getin Point za pośrednictwem Konsultanta, listownie lub za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej, poczty elektronicznej bądź telefonicznie. 2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu BE z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowoskutkowy pomiędzy powyższą rekomendacją lub interpretacją a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, c) zmianę systemów informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres zmiany wymaga zmiany zasad Bankowości Elektronicznej, d) zmianę zakresu usług i funkcjonalności, oferowanych przez Bank w Bankowości Elektronicznej. 3. Bank poinformuje Użytkownika BE, będącego Posiadaczem rachunku, o wprowadzeniu zmian w Regulaminie BE poprzez Bankowość Elektroniczną, a w wypadku Użytkowników BE posiadających wyłącznie Bankowość Telefoniczną w formie pisemnej, na podany przez Użytkownika BE adres do korespondencji nie później niż na 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej Użytkownikowi BE tę datę. 4. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie BE Użytkownik BE nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia Umowy BE ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że Użytkownik BE wyraził zgodę na zmiany Regulaminu BE. 5. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy BE, do której stosuje się Regulamin BE, oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających jest prawo polskie. 6. Spory wynikające z Umowy BE, do której stosuje się Regulamin BE, lub z nią związane mogą być rozstrzygane przed sądami powszechnymi. Regulamin BE nie zawiera klauzuli określającej właściwość sądu. 7. Użytkownikowi BE przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy BE, do której stosuje się Regulamin BE, przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 8000 złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin BE Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 8. Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, Warszawa. 9. W relacjach Banku z Użytkownikiem BE obowiązuje język polski.

5 Załącznik do Regulaminu bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA Komunikat dotyczący funkcjonalności dostępnych w Bankowości Elektronicznej Niniejszy komunikat ( Komunikat ) określa funkcjonalności oraz usługi dostępne w ramach Bankowości Elektronicznej Getin Noble Bank SA. Terminy pisane z wielkiej litery i użyte w niniejszym Komunikacie są zdefiniowane w regulaminach i umowach odpowiednich produktów bankowych, których dotyczą. Dyspozycje dostępne w Bankowości Internetowej 1. Uzyskiwanie a) aktualnego salda i obrotów 1 informacji b) historii za wybrany okres 1 oraz historii spłat kredytu gotówkowego o rachunkach c) struktury wydatków i przychodów za wybrany okres dla rachunków prowadzonych w złotych polskich 1 w zakresie: d) ustanowionych zleceń stałych wraz z historią ich realizacji 1 e) odbiorców zdefiniowanych i przelewów 1 2. Uzyskiwanie informacji o posiadanych w Banku: 3. Składanie wniosków oraz zawieranie w formie elektronicznej 2 : a) założonych i zakończonych w ciągu 14 dni Lokatach 1 b) rachunku Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz rachunku specjalnym do obsługi IKE c) kredytach konsumpcyjnych 1 d) kredytach hipotecznych 1 e) kartach kredytowych i debetowych wraz z informacjami o transakcjach dokonywanych przy ich użyciu 1 f) Limicie kredytowym 1 a) umowy o indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy b) umowy o indywidualne i wspólne konto oszczędnościowe c) umowy o kartę debetową do rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego indywidualnego lub wspólnego d) umowy o kartę kredytową e) umowy o kredyt gotówkowy f) umowy o limit kredytowy g) umowy o konto maklerskie 4. Uzyskiwanie informacji o wartości kredytu wykorzystanego w danym momencie w ramach Limitu kredytowego oraz wartości pozostającej do wykorzystania 1 5. Dokonywanie otwarcia Lokaty 1 6. W zakresie urządzenia mobilnego: a) aktywowanie i dezaktywowanie urządzenia mobilnego b) generowanie kodu aktywacyjnego wymaganego do ikasy c) odblokowanie dostępu do Bankowości Mobilnej, użytkowanej przez urządzenie mobilne oraz do powiązanych usług mobilnych (ikasa) d) dezaktywowanie Nośnika Płatności Mobilnych e) dezaktywowanie oraz zmiana ustawień w zakresie Usługi BLIK 7. Składanie Dyspozycji w obrocie dewizowym oraz przelewów europejskich 2 8. Składanie Zleceń płatniczych w złotych polskich 2 : a) polecenia przelewu 1, w tym związanego z likwidacją Lokaty 1, przelewu alternatywnego 1, zlecenia stałego oraz przelewu odroczonego, na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub innych bankach, w tym rachunki płatnicze ZUS i US, polecenia przelewu Pay By Get, przelewu społecznościowego, doładowania telefonu komórkowego 1 b) transferu środków płatniczych na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub innych bankach przy użyciu karty kredytowej 1 lub transferu środków pieniężnych z rachunku karty kredytowej c) polecenia przelewu dotyczącego spłaty raty kredytu konsumpcyjnego (wyłącznie z rachunku prowadzonego w tej samej walucie co spłacany kredyt) d) polecenia przelewu w ramach usługi wypłaty bez karty 9. Składanie a) zmiana Hasła Internetowego następujących b) zmiana sposobu otrzymywania wyciągów z rachunków Dyspozycji c) nadanie i zmiana kodu PIN do karty płatniczej 1 niebędących d) aktywowanie usługi Zachowaj resztę 1 Zleceniami e) aktywowanie, konfiguracja i dezaktywowanie usługi SMS Info płatniczymi 2 : f) aktywowanie i dezaktywowanie możliwości wykonywania przelewów społecznościowych g) aktywowanie, dezaktywowanie usługi NFC h) aktywowanie, zastrzeganie, zablokowanie, odblokowanie karty płatniczej oraz dokonywanie zmiany limitów karty płatniczej 1 i) definiowanie i modyfikacja limitów kwotowych transakcji dostępnych przy użyciu Bankowości Internetowej i Bankowości Mobilnej 1 j) nadanie i edytowanie Kodu PIN k) edytowanie kodu mpin l) aktywowanie i odblokowanie aplikacji ikasa m) definiowanie i modyfikacja limitów kwotowych dla każdego nośnika Płatności Mobilnych n) zmiana rachunku powiązanego z Nośnikiem Płatności Mobilnych oraz powiązanie nowego Nośnika Płatności Mobilnych z rachunkiem 1 Dostępne również za pośrednictwem Getin Point. 2 Dyspozycje wymagające Autoryzacji Kodem Autoryzacyjnym lub Autoryzacji z wykorzystaniem danych biometrycznych. 4

6 Załącznik do Regulaminu bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA Komunikat dotyczący funkcjonalności dostępnych w Bankowości Elektronicznej Dyspozycje dostępne w Bankowości Telefonicznej 1. Uzyskanie informacji dotyczących rachunków Użytkownika BE, w tym informacji w zakresie wysokości salda, dostępnych środków, ostatnio wykonanych transakcji, daty i wysokości najbliższej spłaty w wypadku rachunków kredytowych 2. Zamówienie historii rachunków, potwierdzenia wykonania transakcji, zaświadczenia, opinii, blankietu do spłaty kredytu, kopii harmonogramu i druku cesji 3. Realizacja przelewu na dowolny rachunek 4. Zmiana parametrów poszczególnych rachunków, takich jak: adres korespondencyjny, numer telefonu, adres , cykl rozliczeniowy w wypadku rachunków kredytowych; zmiana parametrów otrzymywania wyciągów 5. Zlecenie dyspozycji zlecenia stałego, jego modyfikacji lub odwołania 6. Założenie, zerwanie lub zmiana parametrów Lokaty 7. Zablokowanie, odblokowanie, zastrzeżenie, aktywowanie, zamówienie nowej i złożenie rezygnacji z karty płatniczej 8. Dokonanie zmiany limitów dziennych dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych 9. Awizowanie kwoty wypłaty 10. Rezygnacja z dodatkowego ubezpieczenia 11. Zawarcie, zmiana i aneksowanie umowy o kredyt gotówkowy, umowy o pożyczkę, umowy o limit kredytowy w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, umowy o kartę kredytową, umowy o kartę debetową 12. Wcześniejsza spłata rat z nadpłaty, spłata kredytu po kursie sprzedaży NBP, częściowa spłata kredytu Dyspozycje dostępne w Bankowości Mobilnej 1. Składanie Dyspozycji w złotych polskich, a) polecenie przelewu z rachunków, dostępnych w Bankowości Internetowej, do wysokości limitu określonego przez Użytkownika BE wymagających b) dokonywanie otwarcia Lokaty Autoryzacji: c) spłata lub przelew z karty kredytowej d) doładowanie telefonu komórkowego e) zmiana hasła do Bankowości Mobilnej f) zablokowanie oraz zastrzeżenie karty kredytowej g) utworzenie Czeku BLIK h) dokonanie płatności lub wypłaty Kodem BLIK i) dokonanie transakcji zbliżeniowej 2. Składanie Dyspozycji, niebędących Zleceniami płatniczymi, które nie wymagają Autoryzacji: a) konfiguracja wyglądu głównego Bankowości Mobilnej b) lokalizacja bankomatów umożliwiających bezpłatną wypłatę gotówki oraz oddziałów Banku w wybranej okolicy c) sprawdzenie historii i szczegółów dotyczących rachunków i Lokat, dostępnych w Bankowości Internetowej d) sprawdzenie zaplanowanych Zleceń płatniczych e) nadanie/zmiana Kodu PIN do autoryzacji dyspozycji 3. Składanie wniosków oraz zawieranie w formie elektronicznej umowy o kredyt gotówkowy 4. Uzyskiwanie informacji o: a) podgląd do Kursów Walut Dodatkowe usługi dostępne w ramach Bankowości Elektronicznej BLIK Usługa dostępna w Bankowości Mobilnej umożliwiająca dokonywanie Transakcji przy użyciu Kodów BLIK lub Czeków BLIK w terminalach płatniczych, bankomatach lub płatności w internecie. Zmiany ustawień, w tym limitów kwotowych oraz ilościowych lub dezaktywacji usługi dostępne są w Bankowości Internetowej. Spis placówek/bankomatów obsługujących BLIK oraz sposób aktywacji usługi BLIK znajduje się na stronie internetowej Banku. Fotopłatności ikasa MasterCard Mobile Ostatnia Wola Pay By Get Polecenie przelewu złożone przez Użytkownika BE za pomocą urządzenia mobilnego w Bankowości Mobilnej, w wypadku gdy dane niezbędne do prawidłowego wykonania polecenia przelewu pozyskiwane są w oparciu o zdjęcie kodu QR (Quick Response) wykonane za pomocą urządzenia mobilnego Aplikacja płatności mobilnych, umożliwiająca Użytkownikowi BE dokonanie płatności ikasa przy użyciu nośnika Płatności Mobilnych powiązanego z rachunkiem prowadzonym w polskich złotych, który został udostępniony w Bankowości Internetowej Aplikacja do pobrania ze sklepu internetowego (App Store, Google Play, Windows Phone Store lub BlackBerry App World), umożliwiająca dokonywanie płatności wybraną kartą płatniczą, za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz przy użyciu kodu mpin (4-cyfrowa kombinacja znaków, służąca do autoryzacji transakcji płatniczych w MasterCard Mobile), za usługi udostępnione w aplikacji Usługa dostępna w Bankowości Internetowej dla klientów Noble Bank, umożliwiająca Użytkownikowi BE zapisanie informacji, które w razie jego śmierci zostaną przekazane przez Bank wskazanym przez Użytkownika BE osobom Funkcjonalność przeznaczona dla Użytkowników BE dokonujących zakupów przez Internet, polegająca na złożeniu polecenia przelewu z danymi przekazanymi przez podmiot zewnętrzny, świadczący usługi w zakresie płatności internetowych. Użytkownik BE nie ma możliwości zmiany danych przelewu, poza wskazaniem rachunku, prowadzonego w złotych polskich i udostępnionego w Bankowości Internetowej, z którego zostanie dokonany przelew 5

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE ) 1. Definicje 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Obowiązuje dla nowo zawieranych umów od 24.04.2014 r. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet i SMS Bank

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet i SMS Bank Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 30 czerwca 2015r. nr 48/B/2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet i SMS Bank W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Bankowości Telefonicznej Getin Noble Banku SA

Regulamin świadczenia usługi Bankowości Telefonicznej Getin Noble Banku SA Regulamin świadczenia usługi Bankowości Getin Noble Banku SA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres świadczenia przez Getin Noble Bank SA usługi Bankowości na rzecz Użytkowników.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE

UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE Umowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowa 33,

Bardziej szczegółowo

! " " #$ % #& ' #! " " #' % #& '

!   #$ % #& ' #!   #' % #& ' !"" #$%#&' #!"" #'%#&' Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 45/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. kierującego Pionem Rozwoju Regulamin obowiązuje od 26 października 2015r. W przypadku przesunięcia terminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Wrzesień 2012 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo