REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest firma JET Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Usypiskowa 12, numer KRS , NIP: , zwana dalej Organizatorem. 2 Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 3 Loteria rozpoczyna się w dniu 01 września 2015 r. i trwa do dnia 17 grudnia 2015 r. 4 Loteria organizowana jest na obszarze całej Polski, na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem. 5 Regulamin Loterii jest dostępny w biurze Organizatora oraz na stronie przez cały okres trwania Loterii. 6 Organizator powołał wewnętrzną Komisję Nadzoru. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów oraz dwie osoby reprezentujące Organizatora. 7 Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zaznajomieniem się przez uczestnika z Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. Uczestnictwo w Loterii jest dobrowolne. 8 9 Sprzedaż promocyjna produktów objętych Loterią jest prowadzona na terenie Polski od 01 września 2015 r. do 30 września 2015 r., okres ten zwany jest dalej Okresem Sprzedaży Promocyjnej. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie praliny Lindor firmy Lindt & Sprüngli dostępne w sklepach, zwane dalej łącznie Produktami lub Produktami Promocyjnymi. II. WARUNKI UDZIAŁU W LOTERII 10 Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, nabywająca produkty, o których mowa w 9, jako konsument w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego. 11 W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Lindt & Sprüngli, a także ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, krewni i powinowaci pierwszego stopnia. 12 W Loterii mogą wziąć udział uczestnicy spełniający warunki określone w 10 i 11 którzy: 1. W Okresie Sprzedaży Promocyjnej dokonają jednorazowego zakupu Produktów, o których mowa w 9. Zakup musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu. 2. Pobiorą dowód zakupu tj. paragon fiskalny albo fakturę VAT wystawioną na osobę fizyczną. Faktury wystawione na podmioty gospodarcze nie są akceptowane. 3. W dniach od 01 września 2015 r. od godziny 00:00 do 30 września 2015 r. do godziny 23:59 zgłoszą się do Loterii rejestrując się na stronie internetowej Podczas rejestracji należy podać obowiązkowo: imię, nazwisko, adres do korespondencji, datę 1

2 urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer dowodu zakupu (paragon fiskalny, fakturę VAT) Produktu / Produktów objętych promocją i załączyć skan tego dowodu zakupu (skan do 5MB) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii i złożyć oświadczenie potwierdzające możność uczestnictwa zgodnie z 11; 3. Zachowają dowód zakupu Produktu / Produktów objętych promocją, czyli paragon fiskalny albo fakturę VAT. 13 Uczestnik po dokonaniu prawidłowej rejestracji, otrzyma informację na stronie, że zgłoszenie zostało przyjęte. 14 Prawidłowe zgłoszenia tzn. spełniające zapisy 12 są zapisywane w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Organizatora. Każde zgłoszenie w bazie otrzymuje indywidualny numer ID. 15 Do Loterii można dokonać dowolnej ilości zgłoszeń z zachowaniem zasad opisanych w 12. Każdy numer dowodu zakupu można zarejestrować tylko raz. W przypadku próby ponownej rejestracji zgłoszonego już do Loterii numeru dowodu zakupu, w Loterii bierze udział tylko ten zgłoszony, jako pierwszy. 16 Po 01 października 2015 r. uczestnikom są przyznawane losy. Losy są przyznawane według zasady, że za każde prawidłowe zgłoszenie zapisane w elektronicznej bazie danych przyznawany jest 1 los. Losy zostaną wydrukowane z komputera. Na losie będzie widoczny tylko numer ID, o którym mowa w 14. Losy zostaną umieszczone w zamykanej urnie w dniu losowania. Urna zostanie otwarta przed losowaniem. 17 Każdy uczestnik ma, do czasu zakończenia Loterii, obowiązek przechowywania wszystkich dowodów zakupu Produktu / Produktów zarejestrowanych w Loterii. Organizatorowi przysługuje w dowolnym momencie trwania Loterii prawo żądania przesłania przez uczestnika wszystkich zarejestrowanych oryginalnych paragonów / faktur VAT potwierdzających zakup Produktów pod rygorem pozbawienia uczestnika prawa do nagrody. 18 Każdy dowód zakupu zarejestrowany w Loterii, to jedno zgłoszenie biorące udział w losowaniu. III. NAGRODY I LOSOWANIE 19 Pula nagród o wartości zł brutto obejmuje: 3 Nagrody Główne każda z Nagród Głównych składa się z vouchera na dwuosobowy wyjazd do Szwajcarii. Nagroda obejmuje przelot samolotem do i z powrotem na trasie Warszawa Zurich w klasie ekonomicznej dla dwóch osób (zwycięzca i wskazana przez niego osoba towarzysząca). Wylot z Warszawy 20 października 2015 r., wylot z Zurichu 22 października 2015 r. Dwa noclegi w hotelu Hotel Opera Dufourstrasse Zürich w pokoju dwuosobowym. Na miejscu Organizator zapewnia spotkanie z Rogerem Federerem, warsztaty czekoladowe, jedną uroczystą kolację wieczorem i opiekę pilota. Organizator zapewnia kieszonkowe w wysokości 350 PLN. Zwycięzca może dokonać wymiany kieszonkowego na franki szwajcarskie (CHF waluta obowiązująca w Szwajcarii). Dodatkowo dla zwycięzców zamieszkałych poza Warszawą Organizator zapewnia zryczałtowaną kwotę 200 PLN na dojazd do i z Warszawy. W przypadku niewykorzystania którejkolwiek z w/w części Nagrody Głównej zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu. Warunkiem realizacji Nagrody jest posiadanie ważnego paszportu albo dowodu osobistego. Wartość Nagrody Głównej wynosi zł (wartość nagrody obliczona według kursu zakupu wynoszącego CHF = 4,05 PLN). 2

3 Organizator zobowiązuje się ustanowić na rzecz zwycięzców Nagrody Głównej dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,111% wartości Nagrody Głównej. Dodatkowa nagroda pieniężna w całości zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2012, poz ze zm.) i zostanie przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Nagroda Główna nie obejmuje kosztów wyjazdu niewymienionych powyżej, w tym między innymi: ewentualnych kosztów uzyskania wizy turystycznej do Szwajcarii, kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, itd. Obowiązek uzyskania wizy może dotyczyć zwycięzcy Nagrody Głównej (lub osoby mu towarzyszącej), który legitymuje się paszportem wydanym przez inne państwo niż Rzeczpospolita Polska - w takim przypadku zwycięzca powinien na własne ryzyko upewnić się czy powinien posiadać wizę, ewentualnie uzyskać ją własnym staraniem i na własny koszt. Ponadto zwycięzca Nagrody Głównej oraz osoba mu towarzysząca powinni posiadać dowód osobisty lub paszport uprawniający do wstępu na terytorium Szwajcarii. Jeśli Uczestnik (lub osoba mu towarzysząca) posiada paszport innego kraju niż Rzeczpospolita Polska, powinien skontaktować się z Ambasadą Szwajcarii w Warszawie w celu otrzymania informacji odnośnie warunków wizowych. Organizator nie udziela informacji ani pomocy w tym zakresie. 10 Nagród II stopnia torba tenisowa z autografem Rogera Federera o wartości brutto 405 zł (wartość nagrody obliczona według kursu zakupu wynoszącego CHF = 4,05 PLN). Wartość nagrody II stopnia jest wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a Ustawy dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych Losowanie ma miejsce 05 października 2015 r. w siedzibie Organizatora. Losowanie nagród odbywa się z przygotowanych zgodnie z opisem w 16 losów. Losowanie odbywa się w obecności Komisji. Wylosowania z urny dokona osoba wskazana przez Komisję. 2. Po wylosowaniu każdego losu Komisja na podstawie zamieszczonego na losie ID sprawdza w elektronicznej bazie dane osobowe wylosowanego uczestnika. 3. Podczas losowania są losowani zwycięzcy zgodnie z kolejnością, opisaną w 19. W przypadku wylosowania kolejny raz losu tego samego uczestnika otrzymuje on tylko nagrodę wylosowaną, jako pierwszą, a losowanie w stosunku do nagrody zostaje powtórzone, aż do wylosowania losu uczestnika, który nie został wcześniej wylosowany. Podczas losowania można wygrać tylko jedną nagrodę, tę wylosowaną jako pierwszą. 21 Powiadomienie o wynikach i weryfikacja prawa do nagrody: 1. Zwycięzcy są o tym fakcie powiadamiani za pomocą wysłanej przez Organizatora wiadomości pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu. Organizator wyśle wiadomość 05 października 2015 r. W wiadomości zwycięzcy Nagród II stopnia zostaną poinformowani o wygranej, o sposobie i terminie dostarczenia nagrody. Zwycięzcy Nagrody Głównej zostaną poproszeni o podanie, do 08 października 2015 r. do godziny 23.59, swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji wyjazdu (zakup imiennego biletu lotniczego, rezerwacja hotelu itp.) oraz do wskazania na piśmie osoby towarzyszącej przy czym ze względu na konieczność wcześniejszych rezerwacji i zakup biletu późniejsza zmiana osoby towarzyszącej jest niemożliwa, bez względu na przyczynę. Dane te należy przesłać na adres poczty elektronicznej: 2. Zwycięzcy Nagrody Głównej, w celu otrzymania tej nagrody, są zobowiązani do wypełnienia wszystkich warunków opisanych w 21 ust Lista zwycięzców w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miasta zamieszkania publikowana jest na stronie internetowej najpóźniej do 09 października 2015 r. 4. Zwycięzca rozumiany, jako członek jednego gospodarstwa domowego tj. zamieszkały pod tym samym adresem, niezależnie od posiadanego imienia i nazwiska może podczas trwania Loterii wygrać po jednej nagrodzie każdego rodzaju niezależnie od liczby dokonanych zgłoszeń. 3

4 5. Nagrody Główne vouchery - są wysyłane kurierem. Część nagrody kieszonkowe i ewentualny ryczałt na dojazd są realizowane w formie przelewu bankowego, na wskazane przez zwycięzcę konto. Nagrody Główne są wydawane najpóźniej w terminie do 12 października 2015 r. 6. Nagrody II stopnia są wysyłane pocztą lub kurierem najpóźniej w terminie do 19 października 2015 r. 7. Nieodebranie nagrody oznacza rezygnację z nagrody. 8. Wydawanie nagród następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 9. Jeżeli zwycięzca Nagrody Głównej nie jest w stanie skorzystać z Nagrody Głównej, wówczas traci on do niej prawo, w szczególności nie jest on uprawniony do ubiegania się o zmianę terminu wyjazdu. 10. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 22 Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Loterii na piśmie najpóźniej do 19 listopada 2015r. (decyduje data nadania). 23 Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem Reklamacja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn reklamacji, datę zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, rodzaj gry, treść żądania oraz podpis. 24 Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpływu reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia uczestnika o wyniku reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie. 25 Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 26 W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie bieg terminu przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dane osobowe uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz t.j.). 2. Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest Organizator. Dane uczestników Loterii są przetwarzane jedynie w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem oraz rozliczeniem Loterii. Każdy z uczestników Loterii ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia Loterii oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 3. Uczestnicy Loterii przystępując do Loterii mogą wyrazić zgodę na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Zgoda na przesyłanie informacji handlowej nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału uczestnika w Loterii. 4

5 28 Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., nr 201 poz ze zm.) Organizator Loterii jest obowiązany na żądanie uczestnika gry wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania 5

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo