O G Ó L N E W A R U N K I S P R Z E D A Ż Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O G Ó L N E W A R U N K I S P R Z E D A Ż Y"

Transkrypt

1 S Z K Ł O - S Y S T E M Anna Daćko ul. Kołobrzeska Kołobrzeg-Budzistowo SALON FIR MOWY PRODUCENT SZKLANYCH WNĘTRZ ul. Waryńskiego 1 w w w. s z k l o - s y s t e m. p l Kołobrzeg Biuro A n n a D a ć k o i n f s z k l o - s y s t e m. p l O G Ó L N E W A R U N K I S P R Z E D A Ż Y 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów, zwane dalej OWS, normują zasady dotyczące zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia usług przez firmę SZKŁO-SYSTEM Anna Daćko z siedzibą w Kołobrzeg-Budzistowo, zwaną dalej Sprzedawcą na rzecz innych podmiotów, zwanych dalej Kupującymi lub Kupującym. 2. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych między Sprzedawcą i Kupującymi. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy pod rygorem nieważności. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWS a treścią łączącej strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy. 3. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych w okresie od dnia r. 4. Kupujący składając zamówienie w pełni akceptuje OWS, chyba że strony na piśmie postanowią inaczej. 5. Jeżeli Kupujący zapoznał się z OWS przy jednym zamówieniu, uważa się, że akceptuje je również do wszystkich następnych umów i zamówień, aż do czasu doręczenia mu przez Sprzedawcę nowych OWS 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży 1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia i jego przyjęcie przez Sprzedawcę. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przełożenia Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę w biurze handlowym lub za pośrednictwem: a) listu poleconego b) telefax c) korespondencji elektronicznej. 2. W terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia przez Kupującego Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia informując o tym Kupującego w formie pisemnej. 3. Inne oferty, wzorce, dokumenty, katalogi techniczne oraz materiały reklamowe Sprzedawcy nie mają charakteru wiążącego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany zawartych w ww. dokumentach informacji, parametrów technicznych oraz samego zestawu produktów.

2 2. Cena 1. W Umowie Sprzedaży ceną obowiązującą jest cena netto towaru określona w indywidualnym cenniku lub w indywidualnej ofercie obowiązującej w dniu złożenia zamówienia u Sprzedawcy. 2. W razie opóźnienia odbioru lub realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami magazynowania towaru w wysokości 10% wartości towaru za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania. 3. Dla towarów, których cena w indywidualnym cenniku lub w indywidualnej ofercie podana jest za 1 m 2 towaru, powierzchnię i cenę wyrobu oblicza się w m² i PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem automatycznie w górę do całości. 4. Dla wymienionych w 2 ust. 3 towarów, których powierzchnia jest mniejsza niż 0,4 m² (wyłączając szkło hartowane) obowiązuje stała cena równa cenie 0,25 m² danego towaru. 5. Okres obowiązywania cen ujęty jest w indywidualnym cenniku lub w indywidualnej ofercie przedstawionym Kupującemu przez Sprzedawcę. Jednakże w razie nie złożenia przez Kupującego żadnego zamówienia przez okres 30 dni od daty początkowej obowiązywania indywidualnego cennika, ofert lub od daty złożenia ostatniego zamówienia, cennik indywidualny/oferta po upływie w/w okresu przestaje wiązać strony bez względu na ustalony w nim okres obowiązywania. 3. Realizacja zamówień 3.1 Szkło lakierowane na zamówienie oraz grafiki na szkle 1. W przypadku szkła lakierowanego na zamówienie nie zalecamy jego podświetlania (możliwe nierównomierne prześwity farby). 2. Nie zapewniamy ciągłości kolorystycznej odcienia. 3. Mieszanie ze sobą różnych grubości szkła będzie powodowało różnice kolorystyczne w odcieniu. 4. Szkło lakierujemy wg palety RAL, pozostałe palety barw m.in. NSC stosujemy na indywidualne życzenie klienta wg specjalnie dobranej farby (koszt doboru farby 50 zł). Nie zapewniamy trafności dobranego koloru do wymogów klienta i identycznego odcienia z próbnikiem NSC bądź innym wskazanym przez klienta. Szkło lakierowane wg palety RAL może odbiegać odcieniem od kolorów lacobel o tym samym numerze RAL. Jest to związane m.in. z kolejnymi dostawami farby oraz szkła a także zastosowanymi różnymi technikami nanoszenia farby na szkło. 5. W standardzie wykonujemy lakierowaną krawędź szkła. 6. W przypadku kontaktu ze źródłem ciepła (np. kuchenka gazowa) zalecamy szkło hartowane. W przypdku zastosowania szkła niehartowanego wbrew zaleceniom i na życzenie klienta, firma Szkło System nie udziela gwarancji na szkło. 7. Szkło hartowane może posiadać drobne wtrącenia bądź ugięcia powierzchni szkła powstałe w procesie hartowania które będą widoczne po lakierowaniu, zwłaszcza na kolory ciemne.

3 8. Prezentowane grafiki oraz ich kolorystyka mogą nie być w 100% wiernie odwzorowane na Państwa ekranie. Jest to związane m.in. z kalibracją i ustawieniami monitora oraz z jakością przetworników karty graficznej. Projekty graficzne slużą przede wszystkich do prezentacji formy, kadru oraz możliwie jak najlepszemu przybliżeniu kolorystyki projektu. 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w projekcie zaakceptowanym przez Klienta. 10. Barwy kolorów prezentowane na próbnikach szkła w biurze mogą nie być w 100% wiernie odwzorowane. Jest to związane m.in. z kolejnymi, nowymi dostawami farby oraz szkła. 4. Termin płatności i odsetki 1. Zapłata ceny i wynagrodzenia następuje w ten sposób, że w terminie 7 (siedem) dni od potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, Kupujący jest zobowiązany wpłacić zaliczkę w wysokości 40% ceny i wynagrodzenia. 2. Pozostała część ceny za towar i wynagrodzenia płatna jest w terminie wskazanym przez Sprzedawcę na fakturze lub w zamówieniu, a w przypadku osób fizycznych płatna gotówką w dniu dostawy lub montażu zamówienia, chyba że strony na fakturze lub pisemnym zamówieniu postanowią inaczej. 3. Każde zamówienie klienta jest fakturowane oddzielnie, chyba że ustalono inaczej. Sprzedawca wystawi paragon osobie fizycznej w momencie zapłaty za towar. Tylko na podstawie okazanego paragonu Sprzedawca może wystawić fakturę dla osoby fizycznej w ciągu 7 dni od daty sprzedaży. 4. Każda zapłata za towar dokonywana przy składaniu zamówienia lub w trakcie realizacji zamówienia przed dostawą towaru Kupującemu stanowi zaliczkę zaliczaną w poczet ceny towaru. 5. Za datę przedpłaty lub zapłaty uznaje się datę wpływu płatności dokonywanej przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy lub w biurze firmowym. Za opóźnienie w zapłacie Kupujący zapłaci odsetki w wysokości ustawowej zgodnie z art i 2 k.c. 6. Zadłużenie Kupującego wobec Sprzedawcy jest sumą wartości kwot wynikających z nie zapłaconych faktur i wartości zamówień będących w trakcie realizacji. 7. W razie zmiany sytuacji finansowej lub prawnej Kupującego, Sprzedawca jest uprawniony zażądać od Kupującego zabezpieczenia przez niego zapłaty należności łącznie z wartością zamówień w toku realizacji. 8. Złożenie reklamacji przez Kupującego nie ma wpływu na termin płatności i cenę za sprzedawany towar. Kupujący nie może potrącać jakichkolwiek swoich wierzytelności w stosunku do Sprzedawcy z wierzytelnościami Sprzedawcy w stosunku do Kupującego z tytułu umów sprzedaży. 5. Gwarancja 1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany towar na okres 24 (dwadzieścia cztery) miesięcy od daty zakończenia montażu. W okresie gwarancji Sprzedawca gwarantuje sprawność techniczną towaru. 2. Gwarancja rozpoczyna się z chwilą dostawy produktu kupującemu.

4 3. Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu (o ile nie był wykonywany przez Sprzedawcę), normalnego zużycia towaru oraz ingerencji w towar przez osoby trzecie. 4. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad fizycznych towaru lub dostarczenia towar wolny od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze. 5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi pisemnie Sprzedawcy o wadzie w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, przy czym powiadomienie musi być dokonane listem poleconym 6. lub korespondencją elektroniczną potwierdzoną dodatkowo telefonicznie przez Sprzedawcę. 7. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia czynności dla usunięcia usterki lub wady w towarze w terminie: a) 21 dni dla szkła hartowanego b) 14 dni dla pozostałego typu szkła oraz okuć do szkła. licząc od dnia otrzymania skutecznego powiadomienia od Kupującego. 8. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w razie dokonania naprawy towaru bez zgody Sprzedawcy. 9. Strony zgodnie postanawiają, iż w związku z udzieloną przez Sprzedawcę gwarancją, wyłączają prawo skorzystania przez Kupującego z uprawnień z tytułu rękojmi. 6. Reklamacje 1. Kupujący zobowiązany jest zbadać towary niezwłocznie po ich otrzymaniu. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne pozostające w związku z ilością, jak również widocznymi wadami towarów winny być zgłoszone przez Kupującego w momencie odbioru towaru poprzez wypełnienie przez Kupującego lub upoważnioną przez niego osobę Protokołu reklamacyjnego lub w innej formie pisemnej. W Protokole należy opisać stan otrzymanego ładunku wraz ze wskazaniem charakteru, miejsc uszkodzeń, ilości braków, niezgodności towaru z zamówieniem, a stan ten musi zostać potwierdzony przez Sprzedawcę lub jego przedstawiciela przy dostawie. 2. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące wad lub uszkodzeń wynikających z usługi montażu winny być zgłoszone przez Kupującego w momencie odbioru montażu poprzez wypełnienie przez Kupującego lub upoważnioną przez niego osobę Protokołu reklamacyjnego lub napisanie pisma reklamacyjnego. W Protokole należy opisać stan i miejsce uszkodzeń lub wad towaru przy montażu, ilość wad lub braków, a stan ten musi zostać potwierdzony przez montażystę Sprzedawcy przy montażu. 3. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące wad lub uszkodzeń ukrytych, których stwierdzenie nie jest możliwe w momencie odbioru powinno nastąpić w terminie 3 dni od daty wykrycia uszkodzenia lub wady lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty dostawy. 4. Niedotrzymanie przez Kupującego terminów zgłoszenia reklamacyjnego wskazanych w 6 ust. 1 i 2 powoduje, że reklamacja nie będzie rozpatrzona przez Sprzedawcę. 5. Kupujący, zgłaszając ewentualne reklamacje, zobowiązany jest podać: powód (przyczynę) reklamacji, numer zamówienia i datę dostawy towaru lub datę montażu towaru, nazwę reklamowanych szyb zgodnie z oznaczeniami Dostawcy, ilość reklamowanego towaru.

5 Kupujący zgłasza reklamacje pisemnie poprzez dostarczenie dokumentu Sprzedawcy listem poleconym lub pocztą elektroniczną w dniu sporządzenia tego dokumentu. Dokument powinien być zredagowany zgodnie z zasadami tworzenia pism oficjalnych. 6. W razie uszkodzenia, rozbicia towaru podczas transportu/montażu lub w razie stwierdzenia wady elementu szklanego lub innego elementu dostarczonego przez Sprzedawcę oraz po stwierdzeniu, iż za tę wadę odpowiada Sprzedawca, jego odpowiedzialność ograniczona jest wyłącznie do dostarczenia towaru lub montażu, elementu szklanego lub innego elementu wolnego od wad z wyłączeniem wszelkich kosztów dodatkowych (naprawa, pośrednictwo, robocizna osób trzecich). 7. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenia lub powstanie braków, nie dłużej jednak niż 60 dni od daty dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia analizy oraz oględzin pełnej ilości reklamowanego towaru lub należycie zapakować do zwrotu. 8. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę jest dokument Protokół reklamacyjny sporządzany przez przedstawiciela Sprzedawcy i dokumentacja zdjęciowa sporządzana bezpośrednio po zdarzeniu przez ustanowionego do tego celu przedstawiciela Sprzedawcy lub Kupującego. 9. W razie uznania reklamacji, Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia wad (tzn. zgodnego z normami i właściwościami, o których mowa w 4 lub nie uszkodzonego) lub dostawy brakującego towaru w terminie nie dłuższym niż okres realizacji pierwotnego zamówienia. 10. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez Kupującego wszelkich zaległych należności, z wyjątkiem należności za reklamowane towary do czasu rozpatrzenia ich przez Sprzedawcę. 11. Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na okucia do szkła hartowanego firmy Minusco i Dorma bez usługi montażu. Gwarancja obejmuje wady techniczne produktu, nie będące wynikiem montażu. Podstawą do reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu ww. okuć. 7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży lub jej wypowiedzenie 1. Kupujący może odstąpić od umowy w razie trwającego więcej niż 30 (trzydzieści) dni opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w zamówieniu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedawcy do realizacji zamówienia w dodatkowym terminie 7 (siedem) dni. 2. W razie odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu dotychczas zapłaconej części ceny i wynagrodzenia. 3. Sprzedawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Kupującego w zapłacie części lub całości należności. 8. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umów, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

6 3. Wszelkie zmiany umów lub zamówień powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r.

Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r. Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r. Spis treści Strona Ogólne warunki sprzedaży...2 Zawarcie umowy sprzedaży...2 Cena...2 Gwarancja jakości...2 Warunki dostawy...3 Termin płatności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r.

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r. Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu z dnia 05.01.2012 r. Spis Treści: OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Dostawy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży produktów, zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. obowiązuje od dnia 01.01.2015

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. obowiązuje od dnia 01.01.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS), mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i świadczonych usług, których stroną jest spółka ArcelorMittal

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( OWS) Niniejszym ustala się ogólne warunki sprzedaży towarów oferowanych przez Sensor Tech SA. Warunki te mają na celu jak najlepsze świadczenie usług przez Sensor Tech SA oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku 1 Postanowienia ogóle 1.1. Ogólne warunki sprzedaży, określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Adamietz Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 01.11.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Adamietz Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 01.11.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej w skrócie OWS, mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez, zwanym w dalszej części Sprzedającym.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG obowiązujące od dnia 21.04. 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Świadczenia Usług (dalej jako: Ogólne

Bardziej szczegółowo

2. POUFNOŚĆ 3. OFERTA

2. POUFNOŚĆ 3. OFERTA ATLAS COPCO POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Warszawa, od 14.11.2012r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży zawieranych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. w Parczewie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. w Parczewie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. w Parczewie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Zatwierdził : Prezes Zarządu 1. Postanowienia ogólne 1.Ogólne warunki sprzedaży (OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS ) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1 Postanowienia Ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów, w których stroną Sprzedającą jest Termika Spółka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. Wszelkie Prawa Zastrzeżone GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. str. 1/5 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. Zakres obowiązywania: obszar Rzeczpospolitej Polskiej Data wydania: 01 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó.

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó. Belgium Koning Boudewijnlaan 8 B-9160 Lokeren Tel.: +32 9 348 38 00 Fax.: +32 9 348 69 69 Polska Ul. Śląska 2 05-501 Piaseczno Tel. kom. +48 601 971 818 Tel./Fax.: +48 22 756 93 42 welcome@exeller.be www.exeller.be

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 I. DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej: OWS) nadaje się następujące znaczenia: 1. Klient

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OWS. Ogólne Warunki Sprzedaży. Trzebnica 2015

OWS. Ogólne Warunki Sprzedaży. Trzebnica 2015 OWS Ogólne Warunki Sprzedaży Trzebnica 2015 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży oraz usług wykonywanych przez PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe Sp. z

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW ALU TRANS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Zakres Zastosowania Warunków 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw znajdują zastosowanie do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Sprzedaży Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. Ogólne Warunki Sprzedaży Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. (OWS) znajdują zastosowanie do wszelkich składanych ofert i umów

Bardziej szczegółowo