HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V"

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V Autor: Steven M. Schafer Tłumaczenie: Piotr Rajca ISBN: Tytuł oryginału: HTML, XHTML, and CSS Bible Format: , stron: 768 Opanuj możliwości języka HTML i kaskadowych arkuszy stylów Twórz strony statyczne, dynamiczne i na urządzenia mobilne Odkryj sposoby rozbudowania stron WWW Jeśli czytasz notkę tej książki, zapewne zdecydowałeś się na stworzenie własnej, profesjonalnej strony internetowej. Jedyne, czego Ci teraz trzeba, to wiedza, jak sprawnie wykorzystać niezbędny w tym celu zestaw technologii języki HTML i XHTML oraz kaskadowe arkusze stylów CSS. To właśnie te narzędzia pozwalają zbudować dokument witryny, sformatować umieszczone na niej teksty, osadzać elementy multimedialne i nadawać jej atrakcyjny wizualnie wygląd oraz nowoczesny, dynamiczny charakter. A jeśli masz jeszcze wątpliwości, czy zadanie to leży w zasięgu Twoich umiejętności, ta książka z pewnością je rozwieje! Podręcznik ten, adresowany zarówno do początkujących webmasterów, jak i zawodowców, dla pierwszych stanowi solidną podstawę do rozpoczęcia przygody z tworzeniem stron WWW, natomiast dla drugich wyczerpujące kompendium wiedzy o odpowiednich technologiach. Autor tak uporządkował zagadnienia od prostych po złożone aby w jak największym stopniu ułatwić ich opanowanie przez czytelnika. Naukę rozpoczniesz zatem od poznania znaczników HTML, struktury i atrybutów tego języka. Dowiesz się, jak używać multimediów i skryptów, oraz skorzystasz z programów wspomagających tworzenie czy testowanie dokumentów. Później przeczytasz o praktycznych rozszerzeniach HTML XML i HTML Basic oraz zgłębisz wszystkie kwestie związane ze stosowaniem CSS i publikacją strony. Ogarniesz w ten sposób wszystkie aspekty samodzielnego budowania nowoczesnej, zgodnej ze standardami, estetycznej witryny internetowej! Budowanie treści z wykorzystaniem języka HTML Tworzenie list, łączy, tabel i ramek Osadzanie elementów multimedialnych Skrypty serwerowe i skrypty klienckie Czym jest i czemu służy DHTML? Projektowanie serwisów wielojęzycznych i zasady lokalizacji serwisów Publikacja witryny w sieci Porządkowanie i walidacja dokumentów Zastosowanie języka XML Tworzenia stron dla urządzeń mobilnych Kontrola prezentacji za pomocą języka CSS Praktyczne sztuczki i triki w CSS

3 Spis tre ci O autorze Wprowadzenie Cz I Tworzenie tre ci z wykorzystaniem j zyka HTML Rozdzia 1. Czym jest j zyk znaczników? Co tu robimy?...35 Przedstawienie hipertekstu...36 Przedstawienie instrukcji znacznikowych...37 Przedstawienie j zyka znaczników...38 Podsumowanie...40 Rozdzia 2. Warto ci i jednostki w HTML-u Podstawowa posta zapisu atrybutów...41 Wspólne atrybuty...44 Identyfikacja znaczników identyfikatory i klasy...44 Teksty i komentarze...45 Komentarze...45 Sekcje CDATA...46 Jednolite identyfikatory zasobów...47 Opcje j zyka i ustawienia mi dzynarodowe...47 Kod j zyka...48 Kierunek tekstu...48 Podsumowanie...48 Rozdzia 3. Co jest umieszczane w dokumentach HTML? Okre lanie typu dokumentu...50 Ogólna struktura dokumentu HTML, nag ówek i tre...50 Znacznik <html>...51 Znacznik <head>...51 Znacznik <body>...52 Definicje stylów...52 Elementy blokowe oznaczenia definiuj ce akapity oraz inne bloki tre ci...53 Sformatowane akapity...54 Nag ówki...54 Cytaty...56 Elementy list...57

4 8 HTML, XHTML i CSS. Biblia Tekst preformatowany...58 Sekcje strony...59 Elementy wewn trzwierszowe oznaczenia znaków...61 Podstawowe znaczniki wewn trzwierszowe...61 Fragmenty tekstu...62 Znaki specjalne (symbole znakowe)...63 Elementy organizacyjne...64 Tabele...64 Formularze...65 cza do innych stron...67 Obrazy...68 Komentarze...69 Skrypty...69 Po czenie wszystkich elementów...70 Podsumowanie...71 Rozdzia 4. Elementy nag ówka Okre lanie tytu u dokumentu...73 Podawanie informacji u ywanych przez wyszukiwarki...74 Okre lanie domy lnej cie ki...75 Sekcje skryptów...77 Sekcje stylów...77 Okre lanie profili...77 Kolor i obraz t a...78 Okre lanie koloru t a dokumentu...78 Okre lanie obrazu t a dokumentu...79 Podsumowanie...80 Rozdzia 5. Podstawy okre lania struktury tekstów Formatowanie akapitów...81 Podzia wiersza...83 Sekcje...84 Poziome linie...88 Cytaty blokowe...89 Tekst preformatowany...90 Podsumowanie...91 Rozdzia 6. Tekst Metody formatowania tekstu...93 Znacznik <font>...94 Akcentowanie i inne znaczniki dotycz ce tekstu...94 Formatowanie tekstu przy u yciu CSS...94 Pogrubienie i kursywa...97 Stosowanie uwypuklenia zamiast kursywy...97 Czcionka o sta ej szeroko ci...98 Indeksy górny i dolny...98 Skróty...99 Oznaczanie zmian w dokumencie wstawianie i usuwanie tekstu...99 Grupowanie elementów tekstowych znacznikiem <span> Podsumowanie...101

5 Spis tre ci 9 Rozdzia 7. Listy Omówienie list Listy uporz dkowane (numerowane) Listy nieuporz dkowane (punktowane) Listy definicji Listy zagnie d one Podsumowanie Rozdzia 8. cza Czym s cza? cza do stron cza wzgl dne i bezwzgl dne Docelowe okna czy Tekst podpowiedzi cza Skróty klawiaturowe i kolejno uaktywniania czy Skróty klawiaturowe Kolejno uaktywniania czy Tworzenie kotwic Dobór kolorów czy Parametry dokumentu docelowego Znacznik <link> Podsumowanie Rozdzia 9. Tabele Cz ci sk adowe tabeli HTML Szeroko i wyrównanie tabeli Odst py i otoczenie komórek Obramowanie i kraw dzie Obramowanie tabeli Kraw dzie tabeli Wiersze Komórki Podpis tabeli Grupowanie wierszy nag ówek, tre i stopka tabeli Kolor t a Komórki rozci gaj ce si na kilka wierszy lub kolumn Grupowanie kolumn Zastosowanie tabel do formatowania stron Podstawy formatowania z wykorzystaniem tabel Przyk ady stron dost pnych w internecie Strony p ywaj ce Niestandardowe po czenie grafiki i tekstu Menu nawigacyjne i bloki dokumentów Dokumenty wielokolumnowe Podsumowanie Rozdzia 10. Ramki Omówienie ramek Zbiory ramek i zawarto ramek Tworzenie zbioru ramek Marginesy, obramowania i paski przewijania ramek Modyfikacja rozmiaru ramek...179

6 10 HTML, XHTML i CSS. Biblia Odsy acze do ramek Zagnie d one zbiory ramek Ramki p ywaj ce Podsumowanie Rozdzia 11. Formularze Podstawowe informacje o formularzach Wstawianie formularzy Metoda GET Metoda POST Dodatkowe atrybuty znacznika <form> Etykiety pól Pola tekstowe Pola hase Przyciski opcji Pola wyboru Listy wyboru Obszary tekstowe Pola ukryte Przyciski Rysunki Pola plików Przyciski przesy ania danych i czyszczenia pól Kolejno uaktywniania kontrolek i skróty klawiaturowe Uniemo liwienie wprowadzania zmian Grupy pól i ich opis Stosowanie zdarze do obs ugi formularzy Skrypty formularzy i us ugi skryptowe Pobranie programu obs ugi formularza Wykorzystanie us ug skryptowych Podsumowanie Rozdzia 12. Kolory i rysunki Podstawowe informacje o kolorach Inne sposoby okre lania kolorów Ewolucja kolorów u ywanych na stronach Stosowanie odpowiednich metod okre lania kolorów Formaty graficzne stosowane w dokumentach Kompresja obrazu Opcje kompresji Format GIF Format JPEG Format PNG Przygotowanie plików graficznych Najwa niejsze funkcje Progresywne obrazy JPEG i rysunki GIF z przeplotem Wykorzystanie efektu przezroczysto ci Animacje Wstawianie rysunków Rozmieszczanie rysunków...232

7 Spis tre ci 11 Opis wy wietlany w przegl darkach tekstowych Wymiary i skalowanie rysunków Obramowanie rysunków Mapy obrazu Definiowanie mapy obrazu Definiowanie obszarów aktywnych Po czenie poszczególnych rozwi za Podsumowanie Rozdzia 13. Obiekty multimedialne Animowane obrazy Formaty animacji i klipów wideo, pluginy oraz odtwarzacze Popularne formaty i odtwarzacze Windows Media Player Osadzanie multimediów przy u yciu znacznika <object> Osadzanie odtwarzacza Windows Media Player przy u yciu znacznika <object> Osadzanie klipów wideo z serwisu YouTube Umieszczanie plików d wi kowych na stronach Tworzenie plików multimedialnych Podsumowanie zagadnie wykorzystania multimediów na stronach Podsumowanie Rozdzia 14. Znaki specjalne Kodowanie znaków Znaki specjalne Znaki spacji i my lników Symbol praw autorskich i znaku towarowego Symbole walut Rzeczywiste znaki cudzys owu Strza ki Znaki zawieraj ce symbole akcentu Litery alfabetu greckiego i symbole matematyczne Inne u yteczne symbole Podsumowanie Rozdzia 15. Projektowanie stron WWW dla obcokrajowców Projektowanie serwisów wieloj zycznych i zasady lokalizacji serwisów T umaczenie strony internetowej Standard Unicode Basic Latin (podstawowy aci ski, U+0000 U+007F) Kodowanie polskich znaków diakrytycznych Podsumowanie Rozdzia 16. Skrypty Skrypty serwerowe i skrypty klienckie Skrypty klienckie Skrypty serwerowe Okre lanie domy lnego j zyka skryptowego Do czanie skryptów Wywo ywanie zewn trznych skryptów...296

8 12 HTML, XHTML i CSS. Biblia Wywo ywanie skryptów za pomoc zdarze Ukrywanie skryptów przed starszymi przegl darkami Podsumowanie Rozdzia 17. Dynamiczny HTML Do czego s u y dynamiczny HTML? Jak dzia a DHTML? Obiektowy model dokumentu Historia DOM Opis obiektowego modelu dokumentu W a ciwo ci i metody w z ów DOM Poruszanie si po drzewie DOM i modyfikacja w z ów Obiektowy model dokumentu j zyka JavaScript Obiekt window Obiekt document Obiekt form Obiekt location Obiekt history Obiekt this Stosowanie procedur obs ugi zdarze Dost p do elementów przy wykorzystaniu ich identyfikatorów Zagadnienia zgodno ci z ró nymi przegl darkami Wykrywanie u ywanej przegl darki Wykrywanie obiektów Przyk ady rozwi za DHTML Automatyzacja formularzy obs uga pól wyboru Tworzenie efektów podmiany przy wykorzystaniu JavaScriptu Rozwijane menu Podsumowanie Rozdzia 18. Przysz o j zyka HTML HTML Wi ksze mo liwo ci publikowania i okre lania uk adu Dost pne multimedia Zmiany elementy i atrybuty Nowe elementy Nowe atrybuty w elementach Nowe typy pól formularzy (elementu input) Nowe globalne atrybuty Elementy uznane za przedawnione Przedawnione atrybuty Podsumowanie Cz II Narz dzia oraz inne wersje j zyka HTML Rozdzia 19. Programy do projektowania stron internetowych Edytory tekstowe Proste edytory tekstowe Inteligentne edytory tekstowe Edytory HTML...343

9 Spis tre ci 13 Edytory HTML pracuj ce w trybie WYSIWYG NetObjects Fusion Dreamweaver firmy Macromedia Dodatki do przegl darki Firefox Inne narz dzia Programy graficzne Flash firmy Adobe Podsumowanie Rozdzia 20. Publikacja witryn Wprowadzenie do FTP Programy klienty FTP Popularne klienty FTP Podstawowe zasady organizacji plików w obr bie witryny Podsumowanie Rozdzia 21. Wprowadzenie do j zyka XML Podstawy j zyka XML Sk adnia j zyka XML Deklaracje XML i DOCTYPE Elementy Atrybuty Komentarze Dane nieprzetwarzane Sta e tekstowe Przestrzenie nazw Arkusze stylów Definicje typu dokumentu (DTD) U ycie elementów w definicji typu dokumentu Definiowanie atrybutów w DTD Definiowanie i u ycie sta ych tekstowych w definicji DTD U ycie danych typu PCDATA i CDATA w definicji typu Schematy XML U ycie schematów Zastosowanie dokumentów XML Przekszta cenia XSLT Edycja kodu XML Analiza kodu XML Podsumowanie Rozdzia 22. Tworzenie stron dla urz dze przeno nych Ewolucja internetu mobilnego Mroczne pocz tki internetu mobilnego Organizacja Open Mobile Alliance i nowe standardy Podsumowanie J zyk XHTML Basic Deklaracja doctype XHTML Basic Elementy j zyka XHTML Basic Zagadnienia wymagaj ce szczególnej uwagi Narz dzia do tworzenia stron dla urz dze przeno nych Podsumowanie...389

10 14 HTML, XHTML i CSS. Biblia Rozdzia 23. Porz dkowanie i walidacja dokumentów Porz dkowanie kodu HTML HTML Tidy Pobieranie narz dzia HTML Tidy Uruchamianie narz dzia HTML Tidy Sprawdzanie poprawno ci kodu Okre lanie poprawnego typu dokumentu Narz dzia do weryfikacji poprawno ci kodu Jak weryfikowa dokumenty? Dodatkowe testy i walidacja Testowanie kodu w ró nych przegl darkach Testowanie w ró nych rozdzielczo ciach ekranu Podsumowanie Rozdzia 24. Sztuczki i triki w j zyku HTML Wst pne wczytywanie rysunków Kontrolowanie podzia u tekstu w komórkach tabeli Paski tytu u o zmiennej szeroko ci Symulowanie gazetowego uk adu kolumn Do czanie rozmiaru rysunków w celu przyspieszenia ich wczytywania Zabezpieczenia adresów Automatyzacja formularzy Operacje na obiektach formularzy Weryfikacja warto ci pól Modyfikowanie rodowiska przegl darki Koncepcja Implementacja Zastosowane funkcje JavaScript Podsumowanie Cz III Kontrolowanie prezentacji za pomoc CSS Rozdzia 25. Wprowadzenie do kaskadowych arkuszy stylów Przeznaczenie CSS Style i HTML , 2. i 3. poziom CSS Definiowanie stylów Kaskada stylów Podsumowanie Rozdzia 26. Tworzenie regu stylów Zapis definicji stylów Przedstawienie selektorów Dopasowywanie elementów wed ug typu Korzystanie z selektora uniwersalnego Dopasowywanie elementów wed ug klasy Dopasowywanie elementów przy u yciu identyfikatora Dopasowywanie elementów, które zawieraj okre lony atrybut Korzystanie z elementów dzieci, potomków oraz elementów przystaj cych Omówienie dziedziczenia...440

11 Spis tre ci 15 Pseudoklasy i ich stosowanie Definiowanie stylów czy Pseudoklasa :first-child Pseudoklasa :lang Pseudoelementy Stosowanie stylów dla pierwszego wiersza tekstu w elemencie Stosowanie stylów dla pierwszej litery elementu Definiowanie przed danym tekstem i po nim Wyra enia skrótowe Podsumowanie Rozdzia 27. Warto ci i jednostki w j zyku CSS Ogólne zasady podawania warto ci w a ciwo ci Jednostki warto ci w a ciwo ci Warto ci w postaci s ów kluczowych Standardowe jednostki miar Miary rozdzielczo ci ekranu Miary wzgl dne Funkcje zwi zane z kolorami i adresami URL Jednostki d wi kowe Podsumowanie Rozdzia 28. Dziedziczenie i kaskadowanie w j zyku CSS Dziedziczenie Kaskadowanie Specyficzno selektorów Podsumowanie Rozdzia 29. W a ciwo ci czcionek Wprowadzenie do czcionek Rodzaje czcionek Okre lanie rozmiaru czcionki Okre lanie stylu czcionki Interlinie Zagnie d anie czcionek w dokumencie Podsumowanie Rozdzia 30. Formatowanie tekstu Wyrównywanie tekstu Kontrolowanie wyrównania poziomego Kontrolowanie wyrównania pionowego Tworzenie wci cia w tek cie Kontrolowanie znaków niewidocznych w tek cie Obiekty przestawne W a ciwo white-space Kontrolowanie odst pów mi dzy literami i s owami Definiowanie wielkich liter Dekorowanie tekstu Tekst generowany automatycznie Definiowanie stylów tabeli...487

12 16 HTML, XHTML i CSS. Biblia Kontrolowanie atrybutów tabeli Obramowanie tabeli Odst py w ramce tabeli Pojedyncze obramowanie Obramowania wokó pustych komórek Uk ad graficzny tabeli Wyrównywanie i pozycjonowanie podpisów Podsumowanie Rozdzia 31. Formatowanie list Ogólne informacje o listach CSS ka dy element pasuje W a ciwo list-style-type Pozycjonowanie markerów Punktory rysunkowe Podsumowanie Rozdzia 32. Obramowania, odst py i marginesy Omówienie modelu formatowania pojemnika Dodawanie odst pu do elementu Dodawanie obramowania Szeroko obramowania Styl obramowania Kolor ramki Najwi kszy skrót: w a ciwo border Dodatkowe w a ciwo ci obramowa Definiowanie marginesów elementu Wykorzystywanie dynamicznego obramowania Podsumowanie Rozdzia 33. Kolory i t o Kolory elementów Kolor pierwszoplanowy Kolory t a Obrazy t a Powtarzanie i przewijanie obrazów t a Okre lanie pozycji obrazów t a Skrótowa w a ciwo background Podsumowanie Rozdzia 34. Definiowanie uk adów stron Omówienie pozycjonowania elementów Pozycjonowanie statyczne Pozycjonowanie wzgl dne Pozycjonowanie bezwzgl dne Pozycjonowanie sta e Okre lanie pozycji elementu Elementy dryfuj ce do lewej lub prawej strony Definiowanie szeroko ci i wysoko ci elementu Dok adne definiowanie rozmiarów Definiowanie rozmiaru maksymalnego oraz minimalnego Kontrola przepe nienia elementu...539

13 Spis tre ci 17 Uk adanie elementów na stosie Kontrolowanie widoczno ci elementu Podsumowanie Rozdzia 35. Pseudoelementy i wygenerowane tre ci W a ciwo content Pseudoelementy Stosowanie stylów dla pierwszego wiersza tekstu w elemencie Stosowanie stylów dla pierwszej litery elementu Pseudoelementy :before i :after Definiowanie znaków cudzys owu Automatyczne numerowanie elementów Obiekt counter Zmienianie warto ci obiektu counter Przyk ad zastosowania liczników: numery rozdzia ów i podrozdzia ów W asne numerowanie list Podsumowanie Rozdzia 36. Dynamiczny HTML i CSS Korzystanie z w a ciwo ci CSS w kodzie JavaScript U yteczne operacje z u yciem CSS Ukrywanie i wy wietlanie tekstu Powi kszanie obrazków Podmieniane menu Podsumowanie Rozdzia 37. Typy mediów i definiowanie stron do druku Typy mediów obs ugiwane przez CSS Okre lanie typu mediów Przygotowywanie dokumentu do drukowania Model formatowania pojemnika strony Definiowanie rozmiaru strony W a ciwo ci page-break Zarz dzanie wdowami i sierotami Przygotowanie dokumentu do drukowania dwustronnego Tworzenie dokumentów dla ró nych mediów Dokument do prezentacji w internecie Ponowne formatowanie strony Podsumowanie Rozdzia 38. Przysz o CSS CSS Po prostu lepsze Modularno Stosowanie w a ciwo ci CSS 3 ju dzi Wi ksza kontrola nad wybieranymi elementami Zaokr glone wierzcho ki elementów raz jeszcze Podsumowanie...597

14 18 HTML, XHTML i CSS. Biblia Cz IV Dodatkowe narz dzia CSS Rozdzia 39. Style interfejsu u ytkownika Modyfikacje wygl du wska nika myszy Kolory interfejsu u ytkownika Czcionki interfejsu u ytkownika Podsumowanie Rozdzia 40. Testowanie i walidacja kodu CSS Sprawdzanie sk adni w czasie tworzenia stylów S owo o formatowaniu Walidacja kodu CSS Dodatki do przegl darki Firefox s u ce do edycji CSS Podsumowanie Rozdzia 41. Sztuczki i triki w j zyku CSS Wysuni cie Rozszerzaj ce si przyciski Wyró nione cytaty Menu w formie zak adek Elementy z zaokr glonymi wierzcho kami Elementy p ywaj ce Tekst otaczaj cy inne elementy Podsumowanie Dodatki Dodatek A Krótki przegl d elementów j zyka HTML Lista elementów <a> <abbr> <acronym> <address> <area> (rzadko stosowany) <b> <base> <bdo> <big> <blockquote> <body> <br> <button> <caption> <cite> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <dfn> <div>...650

15 Spis tre ci 19 <dl> <dt> <em> <fieldset> <form> <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6> <head> <hr> <html> <i> <img> <input> <label> <legend> <li> <link> <map> <meta> <noscript> <object> <ol> <optgroup> <option> <p> <param> <pre> <q> <samp> <script> <select> <small> <span> <strong> <style> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <textarea> <tfoot> <th> <thead> <title> <tr> <tt> <ul> <var>...682

16 20 HTML, XHTML i CSS. Biblia Atrybuty zdarze Zdarzenia standardowe Inne zdarzenia Inne cz sto spotykane atrybuty Atrybuty podstawowe Atrybuty umi dzynarodawiania Kody cz sto u ywanych kolorów Dodatek B Krótki przegl d znaków specjalnych j zyka HTML Dodatek C Krótki przegl d w a ciwo ci j zyka CSS Lista w a ciwo ci Lista w a ciwo ci zestawienie T o Listy Wygenerowane dane Czcionki i tekst Kierunek tekstu Bloki Okre lanie pozycji elementów Obramowania Tabele Druk Ró ne Dodatek D Krótki przegl d selektorów j zyka CSS Podstawowe selektory elementów Selektory potomków Selektory dzieci Selektory pierwszego brata Selektory klas Selektory identyfikatorów Selektory atrybutów Dodatek E Krótki przegl d pseudoelementów i pseudoklas Pseudoelementy Pseudoklasy Skorowidz

17 Rozdzia 36. Dynamiczny HTML i CSS W tym rozdziale: Korzystanie z w a ciwo ci CSS w kodzie JavaScript U yteczne operacje z u yciem CSS Kaskadowe arkusze stylów mog by pot nym narz dziem umo liwiaj cym tworzenie adnie sformatowanych stron WWW. W tym rozdziale opisano, w jaki sposób w ró nych przegl darkach mo na manipulowa warto ciami w a ciwo ci CSS, by nada dokumentom HTML dynamiczny charakter. Dowiesz si z niego, w jaki sposób mo na uzyskiwa dost p do w a ciwo ci CSS oraz jak operowa nimi w skryptach, aby wykonywa takie operacje jak zmiana koloru tekstu. Jak si oka e, mo na zmieni warto ka dej w a ciwo ci CSS. Jak si przekonasz, niektóre przegl darki (mamy tu na my li g ównie program Internet Explorer) udost pniaj mo liwo tworzenia dynamicznych efektów wizualnych, takich jak cienie i rozmycia, z wykorzystaniem sk adni zbli onej do CSS. Korzystanie z w a ciwo ci CSS w kodzie JavaScript Przegl darki fundacji Mozilla (Firefox) oraz Internet Explorer zapewniaj mo liwo dost pu do w a ciwo ci CSS poziomu 1. w kodzie JavaScript, za po rednictwem obiektowego modelu dokumentu (DOM). Niestety, pomi dzy DOM stosowanym w przegl darkach Firefox oraz Internet Explorer wyst puj pewne ró nice. W obu tych rozwi zaniach zosta y cz ciowo zaimplementowane mo liwo ci standardu CSS2, jednak nie s to te same mo liwo ci, przez co wykorzystuj cy je skrypt, który dzia a w jednej z tych przegl darek, mo e nie dzia a w drugiej. Nale y zwróci uwag, e silnik Gecko (u ywany do przetwarzania i wy wietlania stron WWW w przegl darkach Mozilli) obs uguje wszystkie w a ciwo ci standardu CSS poziomu 2. Ogólnie rzecz bior c, z w a ciwo ci CSS korzysta si w standardowy sposób ich warto ci s odczytywane w sposób typowy dla w a ciwo ci i ustawiane przy u yciu metod. Aby odwo a si do w a ciwo ci CSS w kodzie JavaScript, nale y po prostu poda jej nazw, o ile tylko nie zawiera ona cznika. W przypadku nazw kilkucz onowych znak

18 560 Cz III Kontrolowanie prezentacji za pomoc CSS cznika nale y usun, a znak znajduj cy si bezpo rednio za nim nale y zapisa wielk liter. Wszystkie pozosta e znaki nazwy w a ciwo ci s zapisywane ma ymi literami. Na przyk ad w a ciwo : font-size staje si w kodzie JavaScript: fontsize Tak uzyskan nazw w a ciwo ci dodaje si do nazwy (lub identyfikatora) obiektu zawieraj cego kolekcj stylów. Na przyk ad, aby odwo a si do w a ciwo ci font-size obiektu o nazwie bigtext, nale y u y nast puj cego wyra enia: bigtext.style.fontsize Powy sze wyra enie mo e zosta u yte tak e do okre lenia nowej warto ci w a ciwo- ci. Na przyk ad poni sza instrukcja przypisuje w a ciwo ci font-size obiektu bigtext warto xx-large: bigtext.style.fontsize = "xx-large"; Przeanalizuj kod poni szego przyk adu. Kiedy klikniemy wy wietlony na stronie akapit tekstu, procedura obs ugi zdarze onclick wywo a funkcj SuperSizeMe(), która z kolei przypisuje w a ciwo ci font-size akapitu warto xx-large (przez co tekst akapitu zostaje powi kszony). Pocz tkowy wygl d strony zosta przedstawiony na rysunku 36.1, natomiast rysunek 36.2 przedstawia t sam stron po klikni ciu akapitu. Rysunek Pocz tkowo, przed klikni ciem, tekst jest wy wietlony czcionk o redniej wielko ci (medium) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd"> <html> <head>

19 Rozdzia 36. Dynamiczny HTML i CSS 561 Rysunek Po klikni ciu wielko czcionki zostaje zmieniona na bardzo du (xx-large) <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>powi kszanie akapitu</title> <style type="text/css"> #bigtext { font-size: medium; } </style> <script type="text/javascript"> function SuperSizeMe(obj) { obj.style.fontsize = "xx-large"; } </script> </head> <body> <p id="bigtext" onclick="supersizeme(this);">lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam nibh. Sed egestas ornare turpis. Integer augue nisl, bibendum interdum, ultrices at, mattis sit amet, ligula. Integer ornare. Duis leo leo, ultricies placerat, egestas sed, sagittis vel, tellus. Proin ante quam, rutrum id, lobortis molestie, dictum consectetur, erat. In et lectus eget leo placerat adipiscing. Donec facilisis dui non elit. Vivamus et diam. Donec lectus augue, facilisis non, interdum at, bibendum adipiscing, odio. Pellentesque ullamcorper aliquet mauris. Integer sed erat. Nullam tincidunt placerat dui. Nulla nisl risus, mollis in, pellentesque nec, porttitor blandit, nibh. Mauris vehicula eros. Mauris risus velit, ullamcorper non, tincidunt ut, hendrerit ac, quam. Proin tincidunt.</p> </body> </html> A teraz musimy po wi ci troch czasu na to, by dobrze przeanalizowa i zrozumie, jak dzia a powy szy przyk ad. Mo na s dzi, e kolekcja style zapewnia dost p do stylów

20 562 Cz III Kontrolowanie prezentacji za pomoc CSS przypisanych danemu elementowi, niezale nie od tego, sk d one pochodz. Okazuje si jednak, e tak nie jest. Kolekcja style zapewnia mo liwo odwo ywania si i operowania na atrybucie style umieszczonym w znaczniku obiektu. Oznacza to, e wykonanie poni szego fragmentu kodu JavaScript bezpo rednio po wy wietleniu naszej przyk adowej strony w przegl darce spowodowa oby wy wietlenie okienka informacyjnego z napisem null : alert(document.getelementbyid("bigtext").style.fontsize); W a ciwo style.fontsize ma warto null, poniewa w elemencie bigtext nie zosta okre lony atrybut style. W jaki sposób zatem dzia a powy szy przyk ad, skoro nie zmienia on warto ci medium atrybutu font-size okre lonego w arkuszu stylów umieszczonym w elemencie <style> w sekcji nag ówka strony? Odpowied jest prosta wcale nie musi on zmienia warto ci w a ciwo ci okre lonych w elemencie <style>, zmienia on warto ci przechowywane w atrybucie style elementu. Warto ci te maj bowiem wy szy priorytet ni w a ciwo ci zdefiniowane w arkuszach stylów w sekcji nag ówka strony. Oczywi cie, gdyby warto ci przechowywane w atrybucie style zosta y podane, to mo na by odczyta ich warto ci przy u yciu atrybutu style. Aby odczyta w a ciwo ci podane w sekcji <style>, nale y u y jednej z dwóch metod: jedna z nich dzia a w przegl darkach Internet Explorer, a druga w przegl darkach Firefox. W pierwszym przypadku korzystamy z udost pnianej przez Internet Explorera w a- ciwo ci currentstyle; z kolei w przegl darce Firefox obiekt window udost pnia metod getcomputedstyle. Korzystanie z w a ciwo ci currentstyle w Internet Explorerze jest wyj tkowo proste wystarczy odszuka interesuj cy element strony, u ywaj c w tym celu jego identyfikatora, a nast pnie skorzysta z w a ciwo ci, by pobra warto odpowiedniego stylu. Pokazano to na poni szym przyk adzie: obj = document.getelementbyid(id); value = obj.currentstyle['fontsize']; Nale y zwróci uwag, e nazwa stylu jest zapisana bez cznika, zatem ma ona posta fontsize, a nie font-size. W przegl darce Firefox nale y wykona dodatkowy, po redni krok, gdy wywo anie metody getcomputedstyle() zwraca kolekcj, z której dopiero mo na odczyta interesuj c nas warto stylu. Ten etap po redni wymaga u ycia metody getpropertyvalue(). Ca y proces wygl da nast puj co: obj = document.getelementbyid(id); objstyles = window.getcomputedstyle(obj,null); value = objstyles.getproperty('font-size'); Warto zauwa y, e w tym rozwi zaniu stosowane s standardowe nazwy w a ciwo ci CSS, a nie ich przekszta cone wersje bez czników. Niemniej jednak w obu przedstawionych przypadkach efekt b dzie taki sam w zmiennej value zostanie zapisana warto w a ciwo ci font-size. Dzi ki wykorzystaniu niezbyt skomplikowanego kodu okre laj cego rodzaj u ywanej przegl darki istnieje mo liwo po czenia obu przedstawionych wcze niej rozwi za

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne

Technologie Informacyjne Technologie Informacyjne Wykªad 6 Paweª Witkowski MIM UW Wiosna 2013 P. Witkowski (MIM UW) Technologie Informacyjne Wiosna 2013 1 / 18 HTML HyperText Markup Language J zyk oparty na znacznikach Opisuje

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie www.wszib.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie www.wszib.edu.pl - w ten sposób wpisujemy informację o dacie utworzenia dokumentu. Tez znacznik jest bardzo rzadko spotykany. W zasadzie jest wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Ramki tekstowe w programie Scribus

Ramki tekstowe w programie Scribus - 1 - Ramki tekstowe w programie Scribus 1. Co to jest Scribus? Scribus jest to bezpłatny program do składu tekstu. Umożliwia tworzenie różnego rodzaju publikacji : broszury, ogłoszenia, biuletyny, plakaty,

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji internetowych E14

Tworzenie aplikacji internetowych E14 Tworzenie aplikacji internetowych E14 JavaScript w przykładach Tomasz Fitzermann Język JavaScript JavaScript - język skryptowy rozszerzający standardowy HTML m.in. o możliwość interakcji z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Projektowanie dokumentów WWW. Laboratorium 3: Strona domowa cz. III Formularze. Opracował: Maciej Chyliński

Przedmiot: Projektowanie dokumentów WWW. Laboratorium 3: Strona domowa cz. III Formularze. Opracował: Maciej Chyliński Przedmiot: Projektowanie dokumentów WWW Laboratorium 3: Strona domowa cz. III Formularze Opracował: Maciej Chyliński Wstęp W naszym Ŝyciu wypełniamy dziesiątki, a nawet tysiące formularzy. Wynika to z

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do niego format strony i jej układ. Pozostaw rozsądnie duże marginesy, nie stłaczaj tekstu. Jeżeli strony będą spięte,

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 8 Temat ćwiczenia: Tworzenie stron WWW (HTML, skrypty CSS). 1.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH Klasa: 3TIR - Technik informatyk Program: 351203 Wymiar: 4 h tygodniowo Podręcznik: Kwalifikacja E.14 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Tekst ozdobny i akapitowy

Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny poddaje się manipulacjom, kształtowaniu, zniekształcaniu i tworzeniu efektów, do wyróŝnienia pojedynczych wyrazów lub krótkich wersów, takich jak nagłówki, logo

Bardziej szczegółowo

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28 Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych Technologia Informacyjna Lekcja 28 Tworzenie stylów w tekstu Jeśli pisze się długie teksty, stosując, zwłaszcza w jednym dokumencie róŝne r rodzaje formatowania,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna banerów Flash

Specyfikacja techniczna banerów Flash Specyfikacja techniczna banerów Flash Po stworzeniu własnego banera reklamowego należy dodać kilka elementów umożliwiających integrację z systemem wyświetlającym i śledzącym reklamy na stronie www. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu WordPad Czyli mój pierwszy edytor tekstu Żadna sztuka? Witaj młody adepcie sztuk tajemnych. Jestem Maggus twój nauczyciel i przewodnik w świecie edytora tekstu. Zapewne, mój młody i niedoświadczony uczniu,

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA VI Program nauczania: DKOS 5002 38/05 Podręcznik: Informatyka Europejczyjka. Wydawnictwo HELION Lp. Temat lekcji podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe 1 Lekcja

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. REJESTRACJA 2.1 Dostęp do strony...2-1 2.2 Pierwsza wizyta...2-2 3. W ZASIĘGU RĘKI 3.1 Strona główna...3-1 3.1.1 Pasek narzędzi... 3-3 3.1.2 Informacja uŝytkownika...3-3 3.1.3 Zwiastuny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22 Elementy typografii Technologia Informacyjna Lekcja 22 Jakie sąs zalety komputerowego tworzenia tekstu? Podstawowe kroje pisma Krój szeryfowy uŝywany jest do składu gazet, ksiąŝ ąŝek, wypracowań,, małe

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 8 Wstęp 10 1. Hipertekstowe języki znaczników 1.1. Elementy i znaczniki

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV 1 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym dba o porządek na stanowisku komputerowym posługuje się myszą i klawiaturą; z pomocą

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI Kierunek:...... Specjalność:... PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA TYTUŁ PRACY Wykonał: Promotor:...

Bardziej szczegółowo

Część 2 struktura e-paczki

Część 2 struktura e-paczki e-paczka, czyli wysyłam dokumenty do e-urzędu. Andrzej Matejko, Mirosław Januszewski Stowarzyszenie PEMI Część 2 struktura e-paczki.. zaraz po opublikowaniu pierwszej części opracowania otrzymaliśmy szereg

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Część 1 - Księga znaku Swiss Contribution

Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Część 1 - Księga znaku Swiss Contribution Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Część 1 - Księga znaku Swiss Contribution 2 Zasady stosowania znaku 1. Filozofia znaku 2. Wersja podstawowa znaku 3. Forma i budowa

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 jest

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie IV

HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie IV HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie IV Autor: Steven M. Schafer T³umaczenie: Piotr Rajca, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2023-4 Tytu³ orygina³u: HTML, XHTML, and CSS Bible, 4th Edition Format: 172 245,

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 2. Edytory tekstu.

Laboratorium nr 2. Edytory tekstu. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - laboratoria Laboratorium nr 2. Edytory tekstu. Spis treści OpenOffice Writer - edytor tekstu.... 2 Ćwiczenie 1: formatowanie znaków, tekstu, akapitów.... 2 Ćwiczenie 2: listy

Bardziej szczegółowo

9. Dynamiczne generowanie grafiki, cz. 3

9. Dynamiczne generowanie grafiki, cz. 3 9. Dynamiczne generowanie grafiki, cz. 3 9.1. Kopiowanie fragmentów obrazu Funkcja imagecopy służy do kopiowania fragmentów obrazka między dwoma różnymi obrazkami, lub w obrębie jednego. Uwaga, przy kopiowaniu

Bardziej szczegółowo

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania 2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego Minimalne wymagania PC 133 MHz, 16 MB pamięci RAM, CD-ROM, 3,5 MB wolnej pamięci na dysku twardym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Zakrzewo oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wyszukiwarki

Konfiguracja Wyszukiwarki Konfiguracja Wyszukiwarki Wyszukiwarka posiada wiele ciekawych opcji, które możecie Państwo ustawić własnoręcznie wprost z własnego panelu zarządzającego, po uprzednim zalogowaniu się do oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie WEB PODSTAWY HTML

Programowanie WEB PODSTAWY HTML Programowanie WEB PODSTAWY HTML Najprostsza strona HTML tytuł strony To jest moja pierwsza strona WWW. tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

Automatyczne spisy. Wojciech Myszka, Maciej Panek Październik 2014

Automatyczne spisy. Wojciech Myszka, Maciej Panek Październik 2014 Automatyczne spisy Wojciech Myszka, Maciej Panek Październik 2014 Automatyczny spis treści Część I Automatyczny spis treści OpenOffice.org: automatyczny spis treści 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system kształcenia PLAN WYNIKOWY

Wewnątrzszkolny system kształcenia PLAN WYNIKOWY Przedmiot 5. Rola i narzędzia informatyki zna podstawy obsługi komputera; zna elementy zestawu komputerowego; rozróżnia elementy zestawu komputerowego; opisuje elementy zestawu komputerowego. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo