ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/13 W związku z realizacją projektu "Wdrożenie systemu B2B w ZINEL HOLDINNG S.A. umożliwiającego elektroniczną wymianę dokumentów, informacji oraz świadczenie usług on line, współfinansowanego z Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka( ), zwracam się o przedstawienie oferty handlowej na realizację projektu według przedstawionej w dalszej części zapytania specyfikacji. 1. Zamawiający ZINEL HOLDING S.A Warszawa ul. Ostrobramska 101 lok. 231 C NIP: REGON: KRS: ZINEL HOLDING S.A. jest prężnie rozwijającą się firmą. Specjalizuje się w następujących obszarach działalności: Klimatyzacja Wentylacja Automatyka Turbiny wiatrowe Projektowanie Serwis Obsługa Techniczna budynków Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami 2. Przedmiot zapytania Stworzenie systemu B2B ZINEL umożliwiającego elektroniczną wymianę dokumentów, informacji oraz świadczenie usług on line. Opis funkcjonalności systemu Sektor, w którym działa Wnioskodawca związany jest bezpośrednio z nowymi technologiami, co przekłada się na stosowanie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych podczas świadczenia wszystkich wymienionych wyżej usług. 1

2 Dotyczy to także dbałości o innowacyjne rozwiązania organizacyjne oferowane przez Wnioskodawcę. Wdrożenie systemu, umożliwi zdalny dostęp do wielu informacji pozwalających Wnioskodawcy efektywniej i szybciej świadczyć usługi serwisowe oraz usługi związane z zarządzaniem budynkiem, jak również możliwość przesyłania wszelkich dokumentów drogą elektroniczną - podniesienie jakości obsługi kontrahentów. Wdrożenie przyspieszy reakcję pracowników na wykryte błędy w działalności instalowanego u klientów sprzętu oraz oszczędnością czasu przeznaczanego dotychczas na przesyłanie wszelkiej korespondencji, w tym w szczególności dokumentów, drogą tradycyjną, tj. pocztą, czy kurierem. System ma pozwolić na eliminację niektórych powielanych czynności oraz automatyzację pozostałych. Wdrożenie systemu B2B ma umożliwić obsługę wspólnych procesów zewnętrznych pomiędzy partnerami handlowymi. Po zakończeniu projektu procesy pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami będą realizowane w formie elektronicznej i umożliwią automatyzację wymiany informacji między ich systemami informatycznymi. Rozwiązanie skróci czas wymiany informacji wewnętrznej, który obecnie jest niewystarczająco szybki, oraz doprowadzi do obniżenia kosztów min. pracowniczych. Realizacja projektu ma umożliwić wielobiegunowość systemu B2B, który zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych, a także wprowadzi pełną automatyzacje wyżej wymienionych procesów biznesowych. W ramach projektu zostanie stworzony technologicznie zaawansowany system B2B, który będzie wykorzystywał najnowsze z dostępnych na rynku technologie i mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo, wysoką dostępność i skalowalność rozwiązania. Dokładna techniczna analiza systemów informatycznych partnerów oraz założeń funkcjonalnych i technicznych projektu zostanie opisana w przygotowanych załącznikach, które są przedmiotem tej oferty. Realizacja projektu ma: umożliwić uporządkowanie bazy danych partnerów, zwiększyć bezpieczeństwo przechowywania, a także pozwoli skrócić czas obsługi klienta, co doprowadzi do wzrostu efektywności pracy pracownika oraz zmniejszenie kosztów jednostkowych. Wprowadzenie systemu B2B będzie skutkowało wprowadzeniem centralnej, jednolitej, bazy danych zawierających dane, w postaci tekstu, zdjęć i pełnej dokumentacji dotyczących otrzymanych zleceń i zawartych umów. W zaplanowanych działaniach położono bardzo duży nacisk na przygotowanie wzorcowej dokumentacji funkcjonalno technicznej projektu. Kluczem do stworzenia wysokiej jakości i niezawodności dedykowanego oprogramowania tej skali, co projektowany system B2B jest - wygenerowanie takich składowych dokumentacji (specyfikacje i projekty), które będą ujmowały wszystkie rozpoznane i potencjalne problemy wraz z opcjami ich rozwikłania. Dokładna analiza systemów obecnie wykorzystywanych przez ZINEL HOLDING S.A. będzie stanowiła znaczący wkład do zaprojektowanie modułów wymiany danych miedzy nimi. Dokumentacja ta będzie niezbędnym narzędziem umożliwiającym integracje z kolejnymi partnerami. System B2B będzie wykorzystywał najnowsze dostępne na rynku technologie i mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo, wysoką dostępność i skalowalność rozwiązania. Architektura sprzętowa i programistyczna systemu będzie obejmować główną platformę B2B 2

3 koordynującą wymianę danych i udostępniająca główne funkcje za pomocą własnego interfejsu oraz wystawiająca funkcje pośrednie do zewnętrznych systemów za pośrednictwem modułów - węzłów integrujących system B2B z zewnętrznym środowiskiem systemowym. Przygotowany system B2B będzie mógł być integrowany z innymi systemami, wstępne założenia projektowe uwzględniają integrację z dowolną bazą relacyjną czy systemem klasy ERP. Wymiana danych między ZINEL HOLDING S.A. a kontrahentami będzie odbywała się za pośrednictwem dedykowanych połączeń szyfrowanych stanowiących część systemu B2B. Podział przedmiotu zamówienia: Przedmiot zapytania został podzielony na dwa odrębne zadania. Zadanie nr 1 Analizy eksperckie i usługi doradcze (zgodne z załącznikiem nr 1), w tym: a. Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa ZINEL HOLDING S.A. b. Analiza stanu wiedzy z zakresu problematyki przedmiotowego wniosku c. Badanie adekwatności systemu zasilenia danymi d. Modelowe wdrożenie systemu B2B Zadanie nr 2 Nabycie Wartości Niematerialnych i Prawnych obejmujący 15 licencji systemu B2B (zgodnie z załącznikiem nr 2) Zakup Środków Trwałych oraz wykonanie instalacji teletechnicznych związanych z wdrożeniem systemu (zgodnie z załącznikiem nr 3), w tym: a. Zakup serwera 1komplet b. Zakup laptopów 15 szt. c. Zakup specjalistycznych komputerów przemysłowych wraz z oprogramowaniem niezbędnym do pracy komputera 5 szt. d. Zakup i wykonanie instalacji teletechnicznych (umożliwiających wdrożenie systemu) e. Zakup urządzeń PDA 15 szt. f. Zakup sprzętu audio/video 1 komplet g. Zakup urządzeń do zdalnego dostępu do Internetu 15 szt. 3. Termin realizacji zadania Harmonogram realizacji i zakres poszczególnych etapów zawiera Załącznik nr 4 do zapytania. Zakończenie prac ostatniego etapu umożliwiający zapłatę do dnia roku. 3

4 4. Wymagania formalne dla oferentów obydwu zadań Oferent powinien posiadać: Doświadczenie w wytwarzaniu projektów B2B, w których pełnił rolę głównego wykonawcy. Należy udostępnić informacje o obecnym stanie powstałych rozwiązań Umowy o trwającej stałej obsłudze serwisowej innego podmiotu - opcjonalnie, element nie jest obowiązkowo wymagany. Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami Znajomość specyfiki branży PM, FM, HVAC (opcjonalnie, element nie jest obowiązkowo wymagany). Oferent powinien złożyć oświadczenie woli o posiadaniu do dyspozycji dziedzinowych specjalistów w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz o niezaleganiu z płatnościami w ZUS i US na dzień składania oferty. 5. Wymagania prawne Oferta powinna obejmować: przeniesienie na ZINEL HOLDING S.A. majątkowych praw autorskich, prawo do nieograniczonego korzystania w aplikacji w tym możliwości wprowadzania przez ZH lub na jego zlecenie zmian oraz modyfikacji w przedmiocie oferty, przeniesienie własności kodów źródłowych aplikacji, przekazanie pełnej dokumentacji technicznej i funkcjonalnej systemu. 6. Kryteria wyboru oferty dla Zadania nr 1 Dodatkowe kryteria formalne: Brak. Kryteria punktowe: Cena 55% Zaplecze naukowo techniczne 20 % (ze względu na innowacyjne zastosowanie np. logiki rozmytej w module wnioskowania) Warunki Gwarancji 15 % Doświadczenie w realizacji projektów PO IG %, 4

5 7. Sposób obliczania punktacji dla Zadania 1 Cena Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów. Pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: gdzie: X = najniższa cena Y = cena ocenianej oferty (X Y) % Zaplecze naukowo techniczne: posiadanie osób z udokumentowanym i stopniami naukowymi w zakresie teoretycznym i praktycznym zastosowań logiki rozmytej max. x 100p. x 20% Okres gwarancji: Oferta z najdłuższą opieką otrzymuje 100 punktów. Pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: gdzie: X = termin opieki oferty rozpatrywanej Y = najdłuższy termin opieki (X Y) % Doświadczenie w realizacji projektów PO IG 8.2: Oferent z największym doświadczeniem otrzymuje 100 punktów. Pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: (X Y) % gdzie: X = rozpatrywana oferta Y = oferta z największym doświadczeniem (liczbą projektów) 8. Kryteria wyboru oferty dla Zadania nr 2 Cena 55% Parametry techniczne: wyższe od zaproponowanych w załączniku nr 3 20 % Warunki Gwarancji 15 % 5

6 Pakiet biurowy oprogramowania laptopów, komputerów przemysłowych kompatybilny z serwerem 10%, 9. Sposób obliczania punktacji dla Zadania 2: Cena Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów. Pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: gdzie: X = najniższa cena Y = cena ocenianej oferty (X Y) % Parametry techniczne: oczekiwane wyższe od zaproponowanych w załączniku nr 3 parametry x 100p. x 20% Kryteria oceny: Wydajność procesora: 35% Rozmiar pamięci operacyjnej: 30% Rozmiar matrycy ekranu: 20% Ilość portów: 5% Napęd dysków optycznych BR: 5% Wydzielona klawiatura numeryczna: 5% Okres gwarancji: Oferta z najdłuższą opieką otrzymuje 100 punktów. Pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: gdzie: X = termin opieki oferty rozpatrywanej Y = najdłuższy termin opieki (X Y) % Pakiet biurowy oprogramowania laptopów, komputerów przemysłowych kompatybilny z serwerem: max. x 100p x 10%. Kryteria oceny: OFFICE PRO: 50% 6

7 OFICE STD: 30% Edytor PDF: 20% 10. Termin i miejsce składania ofert: Oferty w formie papierowej lub elektronicznej, prosimy kierować za pomocą przesyłki kurierskiej lub dostarczyć osobiście na adres podany w nagłówku zapytania do dnia roku do godziny Decyduje data wpłynięcia do sekretariatu ZINEL HOLDING S.A. Na kopercie należy wpisać - "Wdrożenie systemu B2B w ZINEL HOLDINNG S.A. umożliwiającego elektroniczną wymianę dokumentów, informacji oraz świadczenie usług on line, Zadanie którego dotyczy oferta oraz dane oferenta. Wzór Formularza ofertowego zawiera Załącznik nr 5. Termin wyłonienia wykonawcy do dnia: do 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na zapytania ofertowe. Osobą do kontaktu w zakresie zapytania ofertowego jest p. Paweł Kamiński nr telefonu: Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym. Prosimy o zwrotne odesłanie 1 egz. niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją Otrzymałem, datą oraz czytelnym podpisem oraz pieczęcią firmową. 7

8 Załącznik nr 1 Usługi eksperckie Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa Zinel Holding S.A. Analiza stanu wiedzy z zakresu problematyki przedmiotowego wniosku. Wykonanie analiz eksperckich usługi doradcze o charakterze informatycznym, technicznym i wdrożeniowym. Celem jest kompleksowa analiza słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa ZINEL HOLDING S.A. I analiza stanu wiedzy z zakresu z zakresu problematyki przedmiotowego wniosku, w tym min. z elementów logiki rozmytej i zastosowaniu ich w projektowanym systemie, przeprowadzoną ze względu na złożoność systemu przez zespół państwowego instytutu badawczo - rozwojowego, pod kątem możliwości stworzenia systemu dedykowanego o charakterze eksperckim opartego min. o elementy logiki rozmytej. Zastępującej proces wnioskowania z udziałem czynnika ludzkiego na wnioskowanie oparte na opracowanych modelach. Analiza ma również zweryfikować przyjęte założenia, co do parametrów i danych, mają zasilać system ekspercki tak, aby do z prewencji można było przejść, co najmniej do predykcji. Analizy mają ułatwić wdrożenie i być swoistym przewodnikiem w realizacji przedmiotowego projektu. W ramach ww. projektu zakupiony zostanie Zintegrowany System Informatyczny ZINEL mający za zadanie automatyzację procesów biznesowych, posiadający cechy systemu eksperckiego wykorzystującego min. elementy logiki rozmytej. System ma być systemem otwartym, który w przyszłości będzie mógłby być dalej rozwijany i rozbudowywany oraz posiadającym możliwość integrowania się, z co najmniej dwoma systemami typu ERP. Aby integracja była jednak możliwa Zintegrowany System Informatyczny ZINEL musi posiadać zaprojektowane odpowiednie rozwiązania pozwalające na spójne działanie całej infrastruktury Tele - informatycznej, jaką będzie dysponował Wnioskodawca (w późniejszym czasie niemożliwe będzie, bowiem dostosowanie systemu do wymagań programistycznych systemu zbudowanego na technologii inteligencji rozmytej). 1. Prace przygotowawcze obejmujące analizy eksperckie W etapie tym zaplanowano: 1. Dokumentacja funkcjonalna systemu B2B przygotowanie pod nadzorem pracowników ZH dokumentacji funkcjonalnej systemu B2B i całego projektu. 2. Dokumentacja techniczna systemu B2B przygotowanie pod nadzorem pracowników ZH na podstawie dokumentacji funkcjonalnej technicznej specyfikacji systemu B2B i założeń technicznych do integracji z systemem ZH S.A. oraz systemami partnerów. 3. Opracowanie bazy danych systemu B2B przygotowanie hurtowni danych dla systemu B2B umożliwiającej synchronizację baz danych partnerów i wymianę informacji miedzy nimi. 4. Weryfikacja parametrów technicznych elementów infrastruktury IT niezbędnej do realizacji projektu. 8

9 5. Przygotowanie koncepcji realizacji algorytmów modułu wnioskowania opartego np. o elementy logiki rozmytej, którego celem powinno być samodzielne przedstawianie propozycji podjęcia decyzji przez system ZINEL. Szczegółowe wymagania etapu przygotowawczego a. Przeprowadzenie szczegółowej analizy przedsiębiorstwa ZH pod kątem procesów biznesowych i procesów pracy w formie dokumentacji Uzasadnienie: Stworzenie katalogu szczegółowo opisanych procesów, które są niezbędne przy projektowaniu funkcjonalności oraz kolejnych krokach: b. Określenie granic systemu c. Zaprojektowanie funkcjonalności d. Plan produkcji systemu B2B e. Plan wdrożenia f. Plan zarządzania projektem g. Określenie zadań komitetu sterującego h. Dostarczenie w odpowiednim terminie kompletu dokumentacji w postaci tradycyjnej - drukowanej i elektronicznej. 9

10 Załącznik 1a. Etap I Usługi eksperckie : Analiza stanu wiedzy z zakresu problematyki przedmiotowego wniosku - uszczegółowienie zakresu wymogów odnośnie opracowania koncepcji algorytmu rozmywania sygnałów i decyzji końcowych dla wskazanych przez Zinel Holding S.A. urządzeń: Agregat wody lodowej, Rooftop, Klimatyzator inverterowy Reguły postępowania dostarczy Zleceniodawca Wykonanie usługi eksperckiej, w której skład wchodzi opracowanie koncepcji algorytmu rozmywania sygnałów i decyzji końcowej na podstawie Reguł Postępowania przy awariach. Zakres prac: analiza potrzeb, 2. zaproponowanie metodyki i algorytmu wnioskowania rozmytego, 3. przygotowanie reguł lub schematów reguł w logice rozmytej, wspomagających serwisowanie trzech konkretnych urządzeń, 4. przygotowanie technik rozmywania danych wejściowych, 5. przygotowanie technik uzyskiwania rozmytych wyników końcowych, 6. wskazanie niezbędnych danych wejściowych, 7. wskazanie sposobu włączenia rozwiązania do systemu informatycznego, 8. przygotowanie raportu końcowego, 9. przedstawienie wyników firmie implementującej w postaci 2--4 godz seminarium. Zespół wykonujący: Podać skład zespołu Doświadczenie Zespołu 10

11 Wsparcie ze strony ZINEL HOLDING SA wyznaczenie pracowników ZINEL HOLDING SA, którzy będą służyli konsultacjami w zakresie działania wybranych urządzeń, 2. wyznaczenie pracowników ZINEL HOLDING SA, którzy będą służyli konsultacjami w zakresie serwisowania wybranych urządzeń, 3. dostarczenie dokumentacji wybranych urządzeń oraz jej uzupełnień wynikających z doświadczeń uzyskanych w ramach prowadzonych prac serwisowych, 4. dostarczenie dotychczas uzyskanych analiz/dokumentacji związanych z ww. zakresem tematycznym i mogących mieć wpływ na opracowane rozwiązania. Termin realizacji: maj 2013 ETAP III - Usługi Eksperckie: Badanie adekwatności systemu, zasilenia danymi. Analiza polegająca na weryfikacji zgodności wyników analiz dokonanych w analizie przygotowawczej algorytmów wprowadzania i przetwarzania danych. Zakres prac: 1. przygotowanie scenariuszy testowych, 2. analiza wyników systemu informatycznego, uzyskanych na podstawie scenariuszy testowych, 3. ewentualne propozycje uzupełnień reguł rozmytych/strojenie parametrów reguł, 4. uwagi dotyczące architektury i realizacji systemu w zakresie dotyczącym prac wykonanych w pierwszym etapie przez zespół naukowo badawczy 11

12 Zespół wykonujący: Skład Zespołu Doświadczenie Wsparcie ze strony ZINEL Holding SA dostarczenie dokumentacji zrealizowanego rozwiązania informatycznego, 2. wyznaczenie pracowników ZINEL HOLDING SA, którzy będą służyli konsultacjami dotyczącymi serwisowania sprzętu i oceniali adekwatność wyników, 3. zapewnienie warunków do testowania ww. rozwiązania informatycznego oraz ewentualnego rozszerzenia/strojenia parametrów reguł rozmytych (dostęp do uruchomionego oprogramowania), 4. zagwarantowanie merytorycznych kontaktów z firmą realizującą w zakresie niezbędnym do interpretacji wyników w przypadkach rozbieżności z założeniami. Czas realizacji: Zgodnie z harmonogramem Załącznik nr 4 12

13 Załącznik nr 2 W etapie czwartym nastąpi zakup systemu informatycznego B2B jest to więc zasadnicza część całego projektu. Zakup systemu jest jednym z kluczowych elementów projektu, pozwalających na osiągnięcie założonych celów. Moduł EDI, moduł PdA, moduł Analityczny, moduł Magazyn, moduł WebLink, i inne pozwolą na elektroniczną wymianę dokumentów, zdalny wgląd przez kontrahentów w wybrane zasoby informacyjne Wnioskodawcy związane z obsługiwanymi przez niego obiektami, wykonywanie niektórych usług on - line, generowanie automatycznie niektórych dokumentów, jak raporty, analizy, itp. Zakres funkcjonalności - przyjęto funkcjonalność zbliżoną do systemów typu CMMS tj. Moduł Ewidencji Obiektów, Moduł Pracowników, Magazyn, Moduł Realizacji Zleceń, Moduł AKP, Moduł Analiz i Raportowania, itp. Dodatkowo wymagane jest posiadanie przez system B2B ZINEL: Moduł EDI (Electronic Data Interchange elektroniczny obieg dokumentów), który umożliwi elektroniczną wymianę dokumentów między Wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi oraz między poszczególnymi działami przedsiębiorstwa Zinel Holding S.A. Możliwość przesyłania rożnego rodzaju dokumentów drogą elektroniczną wiąże się również z koniecznością archiwizacji tak otrzymywanej dokumentacji. Moduł EDI umożliwiał będzie więc także tworzenie archiwum elektronicznego, w którym przechowywane będą dowolnego typu dokumenty (handlowe, analityczne, księgowe, prawne). Chcąc zachować jak najwyższe standardy obsługi klienta (klientami Spółki są prestiżowe instytucje i przedsiębiorstwa), Wnioskodawca w ramach niniejszego projektu implementuje zarówno moduł EDI, jak i zaawansowany podpis elektroniczny, dzięki czemu rozwiane zostaną jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności dokumentów i bezpieczeństwa ich przesyłania. Z modułu EDI zapewniającego funkcjonalności, które będą wykorzystywane nie tylko przez księgowych i handlowców, korzystać będą w głównej mierze serwisanci Zinel Holding S.A., wykonujący usługi serwisowe, konserwacyjne oraz modernizacyjne w obsługiwanych obiektach. Moduł EDI pozwoli bowiem m.in. na zmniejszenie czasochłonności tworzenia dokumentacji (nie będzie konieczności ręcznego przepisywania danych z dokumentów papierowych i wprowadzania ich do systemu). Zapewnieni także dostępność on-line Inżynierskiej Bazy Danych, zawierającej historię zdarzeń u danego kontrahenta (historię napraw, wykonanych konserwacji lub modernizacji instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych, turbin wiatrowych, czy też innych urządzeń), Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, instrukcji obsługi, instrukcji serwisowe, itp. Moduł ten, ma za zadanie umożliwienie przesyłania drogą elektroniczną przez klientów firmy zleceń do wykonania, zgłaszania awarii, rejestracji wykonanych czynności i informowania np. Centrum Serwisowego o wykonanych lub stanie przerwanych zadań. 13

14 Moduł PDA (np. palmtopy) Funkcjonalność dostępna z poziomu PDA obejmuje ponadto obsługę zleceń, polegającą na tym, iż dane są w łatwy sposób przesyłane do PDA, zlecenia są następnie realizowane, a informacje o stanie realizacji są wprowadzane bezpośrednio do PDA, następnie zaś transferowane do systemu. Moduł Analityczny na podstawie danych historycznych obsługi danego kontrahenta ułatwi podejmowanie decyzji w zakresie serwisu i obsługi technicznej zleconych przez niego do opieki obiektów. Automatyczne przetwarzanie informacji zawartych w dokumentach elektronicznych przechowywanych w archiwum umożliwia szybkie tworzenie zestawień danych, analizy oraz raportów wykorzystujących tabele i wykresy. Dzięki wdrożeniu takiego modułu możliwy staje się ekspresowy dostęp do najbardziej aktualnych danych dotyczących obsługiwanych obiektów. Taki stan rzeczy ma istotny wpływ na szybkość podejmowania decyzji, a tym samym na sprawność funkcjonowania obsługi kontrahentów. Moduł analityczny posiadający algorytmy, zawierające z czasem coraz więcej składowych, pozwalających na pełniejszą analizę powstawania problemu i możliwości jego eliminacji. Moduł będzie obejmował swoim zasięgiem wszystkie obszary działalności Spółki, przykładowo: konserwacje/przeglądy optymalizacja czasu pracy, uzupełnienie czynności przeglądowych na podstawie występujących przyczyn awarii, informowanie z dużym wyprzedzeniem klientów o konieczności podjęcia działań remontowych, eliminujących wystąpienie niepożądanych awarii, poprawa jakości usług, itp.; obsługa techniczna - udostępnienie klientowi możliwości zgłaszania, śledzenia stanu realizacji i podsumowania zgłoszeń awarii/ konserwacji; możliwość generowania raportów przekrojowych, na podstawie których będą rozszerzane algorytmy analityczne; nadzorowanie jakości świadczonych usług w podziale na części/podzespoły - osoby wykonujące. ranking dostawców i kooperantów; możliwość nadzorowania wykonania rzeczowego i finansowego projektów np. przetargi publiczne/ serwis klimatyzacji, okres 36 miesięczny itp.; magazyn - optymalizacja stanów magazynowych, analiza przesunięć magazynowych - eliminacja pozycji nie wykazujących na przestrzeni określonego przedziału czasowego wydań z magazynu, podgląd na wszystkie istniejące magazyny w strukturze rozproszonej. Moduł Podpisu Elektronicznego Moduł WebLink - dostęp do systemu poprzez sieć Internet. Moduł Barcode umożliwia wykorzystanie czytników kodu kreskowego w celu identyfikacji: urządzeń, części zamiennych, materiałów, pracowników i zleceń pracy. 14

15 Moduł PagerLink natychmiastowe powiadomienie o zaistniałych zdarzeniach np. zgłoszeń o zaistniałej awarii lub potrzebie wykonania serwisu, np. przez SMS czy . Moduł Pocket PC pozwala na podgląd i edycję danych bezpośrednio przy urządzeniu za pomocą palmtopa. Zakup i stworzenie systemu B2B obejmuje 1. Zakup i implementacja dedykowanego systemu B2B - zakup dedykowanego systemu, umożliwi pełną automatyzację wymiany informacji z partnerami. 2. Instalację systemu B2B na serwerze 3. zakup i instalacja macierzy i elementów zabezpieczających środowisko systemu B2B 4. zakup i instalacja licencji oprogramowania systemowego 5. zakup i instalacja systemów zabezpieczeń 15

16 Załącznik nr 3 Środki trwałe Parametry urządzeń nie niższe niż niżej podane. LAPTOPY PRO (5 szt.) I etap: ProBook 4740s (np. H5K39EA) Proc. i5 min. 6GB RAM min.500gb HDD ODD min. MULTI DVD+/- RW/RAM wyświetlacz 17,3" matowy W7PRO/64b LAPTOPY STD (10 szt.) II etap : ProBook 4540s (np. H5J50EA) Proc. i5 min. 4GB RAM min.320gb HDD ODD MULTI DVD+/- RW/RAM wyświetlacz 15,6" matowy W7PRO/64b SPECJALISTYCZNE KOMPUTERY PRZEMYSŁOWE wykonanie przemysłowe, niezbędna odporność na niskie temperatury, wiatr, opady atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne, kurz itp.( 5 szt.): - Procesor Intel Centrino 2 vprotechnology - Windows Vista Business/ Windows XP Professional - odporność na wstrząsy (MIL-STD 810 F) - odporność na wodę i kurz (IP54, MIL-STD 810 F) - waga do 2,3 kg - monitor dotykowy 10,4 LCD - Firewire (IEEE1394al), USB 2,0 Urządzenia do zdalnego dostępu do Internetu (blue connect + VPN) 15.szt. Urządzenia przenośne do PDA 15 szt. URZĄDZENIA PRZENOŚNE PDA (kompatybilne z wdrażanym systemem B2B): - Pamięć 1 GB RAM, 4 GB Flash oraz 4 GB microsd (łącznie 8 GB pamięci flash) - Procesor OMAP4 Dual core 1 GHz x2 +DSP 16

17 - System operacyjny Android 2.3.4, Wzbogacony o funkcje korporacyjne - Łączność dwa interfejsy USB: 1 łącznik USB 2.0 OTG (łącznik stacji dokującej) oraz 1 łącznik USB 2.0 hosta (port modułu rozszerzeń); wyjście HDMI - Wyświetlacz: 7 cali (178 mm), pojemnościowy; 1024 x 600; 350 NIT; szkło Corning Gorilla Zakup SERWER: ProLiant DL360 Obsługa min. 8 dysków (wsk."hotswap") CPU min.6 rdzeni (wsk. 2 CPU) RAM min.4-6gb/1cpu Sieć - min. 2 porty RAID - obsługa 0,1,10 - wsk. Również 5 konsola + wyświetlacz min. 19" Zakup i wykonanie INSTALACJA TELETECHNICZNA: - Brama dostępu do sieci Internet - FIREWALL - SERWER VPN - SWITCH 48 PORTOWY - Sieć szkieletowa - Osprzęt sieciowy SPRZĘT AUDIO/VIDEO: - Wielkoekranowy panel wizualizacji wysokiej rozdzielczości - Stacja zarządzająca panelem - Projektor - Sprzęt nagłaśniający do prezentacji - Stacjonarny odtwarzacz nośników DVD/BlueRay 17

18 Załącznik nr 4 Harmonogram Projektu Tabl. 1 Harmonogram Projektu Wyszczególnienie w podziale na etapy L p. Okres realizacji <dd/mm/rr - dd/mm/rr> Wyszczególnienie działań w ramach etapu ETAP I Zakup Analiz Eksperckich i środków trwałych 1 Opis realizowanych prac w ramach etapu I 2 Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa ZINEL HOLDING S.A. 3 Analiza stanu wiedzy z zakresu problematyki przedmiotowego wniosku Zakup laptopów z oprogramowaniem - 5 szt Zakup i wykonanie instalacji teletechnicznych (umożliwiającej wdrożenie 5 systemu) 6 Zakup serwera na którym będą zasoby bazodanowe wnioskodawcy ETAP II Zakup urządzeń i wykonanie instalacji teletech. niezbędnych do realizacji projektu 1 Opis realizowanych prac w ramach etapu II Zakup laptopów z oprogramowaniem - 10 szt Zakup specjalistycznych komputerów przemysłowych (odpornych na wilgoć, wstrząsy, kurz, wodę) - 5 szt. ETAP III Zakup usługi eksperckiej Opis realizowanych prac w ramach etapu III Zakup usługi eksperckiej - badanie adekwatności systemu, zasilenie danymi ETAP IV Zakup systemu ZINEL i modelowe jego wdrożenie Opis realizowanych prac w ramach etapu IV Zakup zintegrowanego systemu informatycznego ZINEL - system B2B 15 licencji Modelowe wdrożenie systemu ZINEL w firmie komercyjnej ZINEL HOLDING S.A. ETAP V Zakup urządzeń PDA, audio/video, zdalnego dostępu dla realizacji projektu 1 Opis realizowanych prac w ramach etapu V 2 Zakup przenośnych urządzeń PDA - 15 szt zakup sprzętu audio/video niezbędnego do realizacji pracy podległych obiektów, BMS, załóg serwisowych, itp.. 4 Zakup urządzeń do zdalnego dostępu do internetu (VPN, Blue Connect) 18

19 Załącznik nr 5 (miejscowość, data) Nazwa i adres Wykonawcy ZINEL HOLDING S.A. ul. Ostrobramska 101 lok. 231 C Warszawa (Zamawiający) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zapytania Ofertowego w postępowaniu prowadzonym w trybie postępowania ofertowego na "Wdrożenie systemu B2B w ZINEL HOLDINNG S.A. umożliwiającego elektroniczną wymianę dokumentów, informacji oraz świadczenie usług on line, my niżej podpisani: działając w imieniu i na rzecz: (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym 2. Odnośnie zadania nr 2 oferujemy / nie oferujemy* Pakiet biurowy oprogramowania laptopów, komputerów przemysłowych kompatybilny z serwerem..... Określić oferowany pakiet 3. Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:... 19

20 ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym za cenę ryczałtową określoną w poniższym zestawieniu: Nazwa Cena netto Podatek VAT Cena brutto Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Razem Cena netto (bez podatku VAT) za całość zamówienia / Zadanie nr 1 lub Zadanie nr 2 wynosi: netto: zł (słownie złotych:....), plus podatek VAT w wysokości : %, tj złotych (słownie złotych..... ) co daje wartość brutto za całość zamówienia... zł (słownie złotych:.. ) 5. Oświadczamy, że cena brutto określona w pkt. 4 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. Akceptujemy termin płatności 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT u Zamawiającego. 9. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią następujące dokumenty dołączone do oferty: a). b). 11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: Imię i nazwisko. Adres:. 20

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY nr 1/POIG 8.2/13

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY nr 1/POIG 8.2/13 PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY nr 1/POIG 8.2/13 w ramach projektu Wdrożenie systemu B2B w ZINEL HOLDINNG S.A. umożliwiającego elektroniczną wymianę dokumentów, informacji oraz świadczenie usług on line współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot zapytania: Wybór podsystemów oraz zakup licencji Podsystem billingowy

2. Przedmiot zapytania: Wybór podsystemów oraz zakup licencji Podsystem billingowy Zapytanie ofertowe - KE1/POIG 8.2/14 EIIB Warszawa, dnia 10.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KE1/POIG 8.2/14 EIIB W związku z realizacją projektu Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 12.08.2011 Nr Sprawy/01/08/SIÓDEMKA/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2014/HEBAN

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2014/HEBAN Heban Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kosocicka 7 30-694 Kraków Uczestnik Sieci Kontrahentów Miejsce, dnia 27.10.2014 _ (dane oferenta) Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2014/HEBAN W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 15.04.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu oraz modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z partnerami

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) Formularz oferty Załącznik nr do SIWZ po zmianach z dnia.202 r. Do: Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 7 00-203 Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. Przedmiot zamówienia stanowi:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. Przedmiot zamówienia stanowi: Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych (analizy przedwdrożeniowe),

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 16.08.2011 Nr Sprawy/01/08/NOBESO/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach 08-307 Repki ul. Szkolna 3 tel./fax.: (25) 787-51-80 e-mail: zespolszkolwrepkach@wp.pl Repki, dnia 25.11.2011r. Zapytanie ofertowe 03/2011 dotyczące zakupu zestawu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015 Kutno, dnia 20.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015 1. Zamawiający MEDIA DISTRIBUTION Jolanta Sulińska Ul. Jagiełły 7/19 99-300 Kutno 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne)

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne) Załącznik 1 do SIWZ (miejscowość i data) pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) OFERTA MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Infrastruktura informatyczna z modułem SFP wraz z elementami montażowymi (patchcordy, switch, gniazda) 1 szt.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Infrastruktura informatyczna z modułem SFP wraz z elementami montażowymi (patchcordy, switch, gniazda) 1 szt. GAWEŁ Zakład Produkcji Śrub Sp. z o.o. Palikówka 198, PL 36-073 Strażów NIP 5170282359; REGON 180408359; KRS 0000303322 tel. 048-(0)17-7721-386, 7721-387, tel./fax.048-(0)17-7724-385 e-mail: sruby@zps.pl,

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 03.01.2014 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego do obsługi platformy B2B realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.03.2014 r. w sprawie: Zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostawy sprzętu

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.03.2014 r. w sprawie: Zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostawy sprzętu Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-82/3-00 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania Ofertowego na: Zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B oraz dostawy sprzętu Wzór Formularza Ofertowego Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Warszawa, 13.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu wspierającego działalność pośrednika w pozyskiwaniu finansowania współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 6.4 nr 01/09/2014 POIG /13

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 6.4 nr 01/09/2014 POIG /13 Zabrze, data 17.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 6.4 nr 01/09/2014 POIG.01.04.00-24-275/13 W związku z realizacją projektu badawczego Innowacyjne stanowisko sprzedaży, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY w sprawie zapytania ofertowego powyżej 14 000 euro pn.: Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt.

FORMULARZ OFERTOWY w sprawie zapytania ofertowego powyżej 14 000 euro pn.: Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt. . (miejscowość, dnia) FORMULARZ OFERTOWY w sprawie zapytania ofertowego powyżej 14 000 euro pn.: Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt. MEPP PRO PLUS Nazwa Wykonawcy : Siedziba Wykonawcy : Kod,

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 01.09.2011 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego systemu do automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą Designer Marek Drobot i Wspólnik Spółka Jawna a jego partnerami Zamawiający: Designer

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2015

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2015 Koniecpol, dn. 05.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-08 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/05/11/2015 r. z dnia 4 listopada 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/05/11/2015 r. z dnia 4 listopada 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/05/11/2015 r. z dnia 4 listopada 2015 r. Zamawiający: Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Życzliwa 8 53-030 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot zapytania: wybór podsystemów oraz zakup praw i licencji podsystem CRM

2. Przedmiot zapytania: wybór podsystemów oraz zakup praw i licencji podsystem CRM Zapytanie ofertowe KE3/POIG 8.2/14 EIIWF Warszawa, dnia 28.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KE3/POIG 8.2/14 EIIWF W związku z realizacją projektu Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

OFERTA CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

OFERTA CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2b do SIWZ (Formularz oferty) OFERTA CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Do: Babiogórski Park Narodowy Zawoja 1403 34-223 Zawoja Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biłgoraj, 06 maja 203 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia platformy Business to Business do współpracy handlowej pomiędzy Spółką Lider, a jej partnerami biznesowymi stanowiącymi stałych odbiorców

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Aspekt sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r.

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 26.11.2014 r. Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. Zamawiający informuje, że zmianie ulegają kryteria wyboru ofert składanych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. ZAPYTANIE OFERTOWE 02.01.2012, Ciechanów ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Achtel Sp. z o. o. projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest:

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest: Załącznik 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Do: 00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014. z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014. z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Optymalizacja powiązań biznesowych między firmą VARIOSTEEL Sp. z. o.o. i partnerami poprzez system informatyczny B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Szczecin, dnia 25/11/2014 RedSky Sp. z o.o. Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin KRS: 0000209107 NIP: 6422683651 REGON: 276822679 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę wykonania projektu funkcjonalnego dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej Świdnik, dn. 12.10.2010 r. ul. Szkolna 1 21-045 Świdnik Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu Szkoła przy lotnisku

Bardziej szczegółowo

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP 15-04-2014, Zblewo Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia: wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu IT 1 komplet

Zakup sprzętu IT 1 komplet Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz NIP 968 093 3987 Kalisz, 26.08.2015r. Z związku z realizacją projektu pt.: Podniesienie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY AUDYT ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY AUDYT ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 15.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014 Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014 Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt. MEPP PRO PLUS. Warszawa, 14.03.2014 r. 1. Zamawiający MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS SPÓŁKA z. o. o ul. Mińska 63A, 03-828

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo