ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/13 W związku z realizacją projektu "Wdrożenie systemu B2B w ZINEL HOLDINNG S.A. umożliwiającego elektroniczną wymianę dokumentów, informacji oraz świadczenie usług on line, współfinansowanego z Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka( ), zwracam się o przedstawienie oferty handlowej na realizację projektu według przedstawionej w dalszej części zapytania specyfikacji. 1. Zamawiający ZINEL HOLDING S.A Warszawa ul. Ostrobramska 101 lok. 231 C NIP: REGON: KRS: ZINEL HOLDING S.A. jest prężnie rozwijającą się firmą. Specjalizuje się w następujących obszarach działalności: Klimatyzacja Wentylacja Automatyka Turbiny wiatrowe Projektowanie Serwis Obsługa Techniczna budynków Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami 2. Przedmiot zapytania Stworzenie systemu B2B ZINEL umożliwiającego elektroniczną wymianę dokumentów, informacji oraz świadczenie usług on line. Opis funkcjonalności systemu Sektor, w którym działa Wnioskodawca związany jest bezpośrednio z nowymi technologiami, co przekłada się na stosowanie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych podczas świadczenia wszystkich wymienionych wyżej usług. 1

2 Dotyczy to także dbałości o innowacyjne rozwiązania organizacyjne oferowane przez Wnioskodawcę. Wdrożenie systemu, umożliwi zdalny dostęp do wielu informacji pozwalających Wnioskodawcy efektywniej i szybciej świadczyć usługi serwisowe oraz usługi związane z zarządzaniem budynkiem, jak również możliwość przesyłania wszelkich dokumentów drogą elektroniczną - podniesienie jakości obsługi kontrahentów. Wdrożenie przyspieszy reakcję pracowników na wykryte błędy w działalności instalowanego u klientów sprzętu oraz oszczędnością czasu przeznaczanego dotychczas na przesyłanie wszelkiej korespondencji, w tym w szczególności dokumentów, drogą tradycyjną, tj. pocztą, czy kurierem. System ma pozwolić na eliminację niektórych powielanych czynności oraz automatyzację pozostałych. Wdrożenie systemu B2B ma umożliwić obsługę wspólnych procesów zewnętrznych pomiędzy partnerami handlowymi. Po zakończeniu projektu procesy pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami będą realizowane w formie elektronicznej i umożliwią automatyzację wymiany informacji między ich systemami informatycznymi. Rozwiązanie skróci czas wymiany informacji wewnętrznej, który obecnie jest niewystarczająco szybki, oraz doprowadzi do obniżenia kosztów min. pracowniczych. Realizacja projektu ma umożliwić wielobiegunowość systemu B2B, który zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych, a także wprowadzi pełną automatyzacje wyżej wymienionych procesów biznesowych. W ramach projektu zostanie stworzony technologicznie zaawansowany system B2B, który będzie wykorzystywał najnowsze z dostępnych na rynku technologie i mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo, wysoką dostępność i skalowalność rozwiązania. Dokładna techniczna analiza systemów informatycznych partnerów oraz założeń funkcjonalnych i technicznych projektu zostanie opisana w przygotowanych załącznikach, które są przedmiotem tej oferty. Realizacja projektu ma: umożliwić uporządkowanie bazy danych partnerów, zwiększyć bezpieczeństwo przechowywania, a także pozwoli skrócić czas obsługi klienta, co doprowadzi do wzrostu efektywności pracy pracownika oraz zmniejszenie kosztów jednostkowych. Wprowadzenie systemu B2B będzie skutkowało wprowadzeniem centralnej, jednolitej, bazy danych zawierających dane, w postaci tekstu, zdjęć i pełnej dokumentacji dotyczących otrzymanych zleceń i zawartych umów. W zaplanowanych działaniach położono bardzo duży nacisk na przygotowanie wzorcowej dokumentacji funkcjonalno technicznej projektu. Kluczem do stworzenia wysokiej jakości i niezawodności dedykowanego oprogramowania tej skali, co projektowany system B2B jest - wygenerowanie takich składowych dokumentacji (specyfikacje i projekty), które będą ujmowały wszystkie rozpoznane i potencjalne problemy wraz z opcjami ich rozwikłania. Dokładna analiza systemów obecnie wykorzystywanych przez ZINEL HOLDING S.A. będzie stanowiła znaczący wkład do zaprojektowanie modułów wymiany danych miedzy nimi. Dokumentacja ta będzie niezbędnym narzędziem umożliwiającym integracje z kolejnymi partnerami. System B2B będzie wykorzystywał najnowsze dostępne na rynku technologie i mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo, wysoką dostępność i skalowalność rozwiązania. Architektura sprzętowa i programistyczna systemu będzie obejmować główną platformę B2B 2

3 koordynującą wymianę danych i udostępniająca główne funkcje za pomocą własnego interfejsu oraz wystawiająca funkcje pośrednie do zewnętrznych systemów za pośrednictwem modułów - węzłów integrujących system B2B z zewnętrznym środowiskiem systemowym. Przygotowany system B2B będzie mógł być integrowany z innymi systemami, wstępne założenia projektowe uwzględniają integrację z dowolną bazą relacyjną czy systemem klasy ERP. Wymiana danych między ZINEL HOLDING S.A. a kontrahentami będzie odbywała się za pośrednictwem dedykowanych połączeń szyfrowanych stanowiących część systemu B2B. Podział przedmiotu zamówienia: Przedmiot zapytania został podzielony na dwa odrębne zadania. Zadanie nr 1 Analizy eksperckie i usługi doradcze (zgodne z załącznikiem nr 1), w tym: a. Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa ZINEL HOLDING S.A. b. Analiza stanu wiedzy z zakresu problematyki przedmiotowego wniosku c. Badanie adekwatności systemu zasilenia danymi d. Modelowe wdrożenie systemu B2B Zadanie nr 2 Nabycie Wartości Niematerialnych i Prawnych obejmujący 15 licencji systemu B2B (zgodnie z załącznikiem nr 2) Zakup Środków Trwałych oraz wykonanie instalacji teletechnicznych związanych z wdrożeniem systemu (zgodnie z załącznikiem nr 3), w tym: a. Zakup serwera 1komplet b. Zakup laptopów 15 szt. c. Zakup specjalistycznych komputerów przemysłowych wraz z oprogramowaniem niezbędnym do pracy komputera 5 szt. d. Zakup i wykonanie instalacji teletechnicznych (umożliwiających wdrożenie systemu) e. Zakup urządzeń PDA 15 szt. f. Zakup sprzętu audio/video 1 komplet g. Zakup urządzeń do zdalnego dostępu do Internetu 15 szt. 3. Termin realizacji zadania Harmonogram realizacji i zakres poszczególnych etapów zawiera Załącznik nr 4 do zapytania. Zakończenie prac ostatniego etapu umożliwiający zapłatę do dnia roku. 3

4 4. Wymagania formalne dla oferentów obydwu zadań Oferent powinien posiadać: Doświadczenie w wytwarzaniu projektów B2B, w których pełnił rolę głównego wykonawcy. Należy udostępnić informacje o obecnym stanie powstałych rozwiązań Umowy o trwającej stałej obsłudze serwisowej innego podmiotu - opcjonalnie, element nie jest obowiązkowo wymagany. Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami Znajomość specyfiki branży PM, FM, HVAC (opcjonalnie, element nie jest obowiązkowo wymagany). Oferent powinien złożyć oświadczenie woli o posiadaniu do dyspozycji dziedzinowych specjalistów w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz o niezaleganiu z płatnościami w ZUS i US na dzień składania oferty. 5. Wymagania prawne Oferta powinna obejmować: przeniesienie na ZINEL HOLDING S.A. majątkowych praw autorskich, prawo do nieograniczonego korzystania w aplikacji w tym możliwości wprowadzania przez ZH lub na jego zlecenie zmian oraz modyfikacji w przedmiocie oferty, przeniesienie własności kodów źródłowych aplikacji, przekazanie pełnej dokumentacji technicznej i funkcjonalnej systemu. 6. Kryteria wyboru oferty dla Zadania nr 1 Dodatkowe kryteria formalne: Brak. Kryteria punktowe: Cena 55% Zaplecze naukowo techniczne 20 % (ze względu na innowacyjne zastosowanie np. logiki rozmytej w module wnioskowania) Warunki Gwarancji 15 % Doświadczenie w realizacji projektów PO IG %, 4

5 7. Sposób obliczania punktacji dla Zadania 1 Cena Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów. Pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: gdzie: X = najniższa cena Y = cena ocenianej oferty (X Y) % Zaplecze naukowo techniczne: posiadanie osób z udokumentowanym i stopniami naukowymi w zakresie teoretycznym i praktycznym zastosowań logiki rozmytej max. x 100p. x 20% Okres gwarancji: Oferta z najdłuższą opieką otrzymuje 100 punktów. Pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: gdzie: X = termin opieki oferty rozpatrywanej Y = najdłuższy termin opieki (X Y) % Doświadczenie w realizacji projektów PO IG 8.2: Oferent z największym doświadczeniem otrzymuje 100 punktów. Pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: (X Y) % gdzie: X = rozpatrywana oferta Y = oferta z największym doświadczeniem (liczbą projektów) 8. Kryteria wyboru oferty dla Zadania nr 2 Cena 55% Parametry techniczne: wyższe od zaproponowanych w załączniku nr 3 20 % Warunki Gwarancji 15 % 5

6 Pakiet biurowy oprogramowania laptopów, komputerów przemysłowych kompatybilny z serwerem 10%, 9. Sposób obliczania punktacji dla Zadania 2: Cena Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów. Pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: gdzie: X = najniższa cena Y = cena ocenianej oferty (X Y) % Parametry techniczne: oczekiwane wyższe od zaproponowanych w załączniku nr 3 parametry x 100p. x 20% Kryteria oceny: Wydajność procesora: 35% Rozmiar pamięci operacyjnej: 30% Rozmiar matrycy ekranu: 20% Ilość portów: 5% Napęd dysków optycznych BR: 5% Wydzielona klawiatura numeryczna: 5% Okres gwarancji: Oferta z najdłuższą opieką otrzymuje 100 punktów. Pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: gdzie: X = termin opieki oferty rozpatrywanej Y = najdłuższy termin opieki (X Y) % Pakiet biurowy oprogramowania laptopów, komputerów przemysłowych kompatybilny z serwerem: max. x 100p x 10%. Kryteria oceny: OFFICE PRO: 50% 6

7 OFICE STD: 30% Edytor PDF: 20% 10. Termin i miejsce składania ofert: Oferty w formie papierowej lub elektronicznej, prosimy kierować za pomocą przesyłki kurierskiej lub dostarczyć osobiście na adres podany w nagłówku zapytania do dnia roku do godziny Decyduje data wpłynięcia do sekretariatu ZINEL HOLDING S.A. Na kopercie należy wpisać - "Wdrożenie systemu B2B w ZINEL HOLDINNG S.A. umożliwiającego elektroniczną wymianę dokumentów, informacji oraz świadczenie usług on line, Zadanie którego dotyczy oferta oraz dane oferenta. Wzór Formularza ofertowego zawiera Załącznik nr 5. Termin wyłonienia wykonawcy do dnia: do 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na zapytania ofertowe. Osobą do kontaktu w zakresie zapytania ofertowego jest p. Paweł Kamiński nr telefonu: Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym. Prosimy o zwrotne odesłanie 1 egz. niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją Otrzymałem, datą oraz czytelnym podpisem oraz pieczęcią firmową. 7

8 Załącznik nr 1 Usługi eksperckie Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa Zinel Holding S.A. Analiza stanu wiedzy z zakresu problematyki przedmiotowego wniosku. Wykonanie analiz eksperckich usługi doradcze o charakterze informatycznym, technicznym i wdrożeniowym. Celem jest kompleksowa analiza słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa ZINEL HOLDING S.A. I analiza stanu wiedzy z zakresu z zakresu problematyki przedmiotowego wniosku, w tym min. z elementów logiki rozmytej i zastosowaniu ich w projektowanym systemie, przeprowadzoną ze względu na złożoność systemu przez zespół państwowego instytutu badawczo - rozwojowego, pod kątem możliwości stworzenia systemu dedykowanego o charakterze eksperckim opartego min. o elementy logiki rozmytej. Zastępującej proces wnioskowania z udziałem czynnika ludzkiego na wnioskowanie oparte na opracowanych modelach. Analiza ma również zweryfikować przyjęte założenia, co do parametrów i danych, mają zasilać system ekspercki tak, aby do z prewencji można było przejść, co najmniej do predykcji. Analizy mają ułatwić wdrożenie i być swoistym przewodnikiem w realizacji przedmiotowego projektu. W ramach ww. projektu zakupiony zostanie Zintegrowany System Informatyczny ZINEL mający za zadanie automatyzację procesów biznesowych, posiadający cechy systemu eksperckiego wykorzystującego min. elementy logiki rozmytej. System ma być systemem otwartym, który w przyszłości będzie mógłby być dalej rozwijany i rozbudowywany oraz posiadającym możliwość integrowania się, z co najmniej dwoma systemami typu ERP. Aby integracja była jednak możliwa Zintegrowany System Informatyczny ZINEL musi posiadać zaprojektowane odpowiednie rozwiązania pozwalające na spójne działanie całej infrastruktury Tele - informatycznej, jaką będzie dysponował Wnioskodawca (w późniejszym czasie niemożliwe będzie, bowiem dostosowanie systemu do wymagań programistycznych systemu zbudowanego na technologii inteligencji rozmytej). 1. Prace przygotowawcze obejmujące analizy eksperckie W etapie tym zaplanowano: 1. Dokumentacja funkcjonalna systemu B2B przygotowanie pod nadzorem pracowników ZH dokumentacji funkcjonalnej systemu B2B i całego projektu. 2. Dokumentacja techniczna systemu B2B przygotowanie pod nadzorem pracowników ZH na podstawie dokumentacji funkcjonalnej technicznej specyfikacji systemu B2B i założeń technicznych do integracji z systemem ZH S.A. oraz systemami partnerów. 3. Opracowanie bazy danych systemu B2B przygotowanie hurtowni danych dla systemu B2B umożliwiającej synchronizację baz danych partnerów i wymianę informacji miedzy nimi. 4. Weryfikacja parametrów technicznych elementów infrastruktury IT niezbędnej do realizacji projektu. 8

9 5. Przygotowanie koncepcji realizacji algorytmów modułu wnioskowania opartego np. o elementy logiki rozmytej, którego celem powinno być samodzielne przedstawianie propozycji podjęcia decyzji przez system ZINEL. Szczegółowe wymagania etapu przygotowawczego a. Przeprowadzenie szczegółowej analizy przedsiębiorstwa ZH pod kątem procesów biznesowych i procesów pracy w formie dokumentacji Uzasadnienie: Stworzenie katalogu szczegółowo opisanych procesów, które są niezbędne przy projektowaniu funkcjonalności oraz kolejnych krokach: b. Określenie granic systemu c. Zaprojektowanie funkcjonalności d. Plan produkcji systemu B2B e. Plan wdrożenia f. Plan zarządzania projektem g. Określenie zadań komitetu sterującego h. Dostarczenie w odpowiednim terminie kompletu dokumentacji w postaci tradycyjnej - drukowanej i elektronicznej. 9

10 Załącznik 1a. Etap I Usługi eksperckie : Analiza stanu wiedzy z zakresu problematyki przedmiotowego wniosku - uszczegółowienie zakresu wymogów odnośnie opracowania koncepcji algorytmu rozmywania sygnałów i decyzji końcowych dla wskazanych przez Zinel Holding S.A. urządzeń: Agregat wody lodowej, Rooftop, Klimatyzator inverterowy Reguły postępowania dostarczy Zleceniodawca Wykonanie usługi eksperckiej, w której skład wchodzi opracowanie koncepcji algorytmu rozmywania sygnałów i decyzji końcowej na podstawie Reguł Postępowania przy awariach. Zakres prac: analiza potrzeb, 2. zaproponowanie metodyki i algorytmu wnioskowania rozmytego, 3. przygotowanie reguł lub schematów reguł w logice rozmytej, wspomagających serwisowanie trzech konkretnych urządzeń, 4. przygotowanie technik rozmywania danych wejściowych, 5. przygotowanie technik uzyskiwania rozmytych wyników końcowych, 6. wskazanie niezbędnych danych wejściowych, 7. wskazanie sposobu włączenia rozwiązania do systemu informatycznego, 8. przygotowanie raportu końcowego, 9. przedstawienie wyników firmie implementującej w postaci 2--4 godz seminarium. Zespół wykonujący: Podać skład zespołu Doświadczenie Zespołu 10

11 Wsparcie ze strony ZINEL HOLDING SA wyznaczenie pracowników ZINEL HOLDING SA, którzy będą służyli konsultacjami w zakresie działania wybranych urządzeń, 2. wyznaczenie pracowników ZINEL HOLDING SA, którzy będą służyli konsultacjami w zakresie serwisowania wybranych urządzeń, 3. dostarczenie dokumentacji wybranych urządzeń oraz jej uzupełnień wynikających z doświadczeń uzyskanych w ramach prowadzonych prac serwisowych, 4. dostarczenie dotychczas uzyskanych analiz/dokumentacji związanych z ww. zakresem tematycznym i mogących mieć wpływ na opracowane rozwiązania. Termin realizacji: maj 2013 ETAP III - Usługi Eksperckie: Badanie adekwatności systemu, zasilenia danymi. Analiza polegająca na weryfikacji zgodności wyników analiz dokonanych w analizie przygotowawczej algorytmów wprowadzania i przetwarzania danych. Zakres prac: 1. przygotowanie scenariuszy testowych, 2. analiza wyników systemu informatycznego, uzyskanych na podstawie scenariuszy testowych, 3. ewentualne propozycje uzupełnień reguł rozmytych/strojenie parametrów reguł, 4. uwagi dotyczące architektury i realizacji systemu w zakresie dotyczącym prac wykonanych w pierwszym etapie przez zespół naukowo badawczy 11

12 Zespół wykonujący: Skład Zespołu Doświadczenie Wsparcie ze strony ZINEL Holding SA dostarczenie dokumentacji zrealizowanego rozwiązania informatycznego, 2. wyznaczenie pracowników ZINEL HOLDING SA, którzy będą służyli konsultacjami dotyczącymi serwisowania sprzętu i oceniali adekwatność wyników, 3. zapewnienie warunków do testowania ww. rozwiązania informatycznego oraz ewentualnego rozszerzenia/strojenia parametrów reguł rozmytych (dostęp do uruchomionego oprogramowania), 4. zagwarantowanie merytorycznych kontaktów z firmą realizującą w zakresie niezbędnym do interpretacji wyników w przypadkach rozbieżności z założeniami. Czas realizacji: Zgodnie z harmonogramem Załącznik nr 4 12

13 Załącznik nr 2 W etapie czwartym nastąpi zakup systemu informatycznego B2B jest to więc zasadnicza część całego projektu. Zakup systemu jest jednym z kluczowych elementów projektu, pozwalających na osiągnięcie założonych celów. Moduł EDI, moduł PdA, moduł Analityczny, moduł Magazyn, moduł WebLink, i inne pozwolą na elektroniczną wymianę dokumentów, zdalny wgląd przez kontrahentów w wybrane zasoby informacyjne Wnioskodawcy związane z obsługiwanymi przez niego obiektami, wykonywanie niektórych usług on - line, generowanie automatycznie niektórych dokumentów, jak raporty, analizy, itp. Zakres funkcjonalności - przyjęto funkcjonalność zbliżoną do systemów typu CMMS tj. Moduł Ewidencji Obiektów, Moduł Pracowników, Magazyn, Moduł Realizacji Zleceń, Moduł AKP, Moduł Analiz i Raportowania, itp. Dodatkowo wymagane jest posiadanie przez system B2B ZINEL: Moduł EDI (Electronic Data Interchange elektroniczny obieg dokumentów), który umożliwi elektroniczną wymianę dokumentów między Wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi oraz między poszczególnymi działami przedsiębiorstwa Zinel Holding S.A. Możliwość przesyłania rożnego rodzaju dokumentów drogą elektroniczną wiąże się również z koniecznością archiwizacji tak otrzymywanej dokumentacji. Moduł EDI umożliwiał będzie więc także tworzenie archiwum elektronicznego, w którym przechowywane będą dowolnego typu dokumenty (handlowe, analityczne, księgowe, prawne). Chcąc zachować jak najwyższe standardy obsługi klienta (klientami Spółki są prestiżowe instytucje i przedsiębiorstwa), Wnioskodawca w ramach niniejszego projektu implementuje zarówno moduł EDI, jak i zaawansowany podpis elektroniczny, dzięki czemu rozwiane zostaną jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności dokumentów i bezpieczeństwa ich przesyłania. Z modułu EDI zapewniającego funkcjonalności, które będą wykorzystywane nie tylko przez księgowych i handlowców, korzystać będą w głównej mierze serwisanci Zinel Holding S.A., wykonujący usługi serwisowe, konserwacyjne oraz modernizacyjne w obsługiwanych obiektach. Moduł EDI pozwoli bowiem m.in. na zmniejszenie czasochłonności tworzenia dokumentacji (nie będzie konieczności ręcznego przepisywania danych z dokumentów papierowych i wprowadzania ich do systemu). Zapewnieni także dostępność on-line Inżynierskiej Bazy Danych, zawierającej historię zdarzeń u danego kontrahenta (historię napraw, wykonanych konserwacji lub modernizacji instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych, turbin wiatrowych, czy też innych urządzeń), Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, instrukcji obsługi, instrukcji serwisowe, itp. Moduł ten, ma za zadanie umożliwienie przesyłania drogą elektroniczną przez klientów firmy zleceń do wykonania, zgłaszania awarii, rejestracji wykonanych czynności i informowania np. Centrum Serwisowego o wykonanych lub stanie przerwanych zadań. 13

14 Moduł PDA (np. palmtopy) Funkcjonalność dostępna z poziomu PDA obejmuje ponadto obsługę zleceń, polegającą na tym, iż dane są w łatwy sposób przesyłane do PDA, zlecenia są następnie realizowane, a informacje o stanie realizacji są wprowadzane bezpośrednio do PDA, następnie zaś transferowane do systemu. Moduł Analityczny na podstawie danych historycznych obsługi danego kontrahenta ułatwi podejmowanie decyzji w zakresie serwisu i obsługi technicznej zleconych przez niego do opieki obiektów. Automatyczne przetwarzanie informacji zawartych w dokumentach elektronicznych przechowywanych w archiwum umożliwia szybkie tworzenie zestawień danych, analizy oraz raportów wykorzystujących tabele i wykresy. Dzięki wdrożeniu takiego modułu możliwy staje się ekspresowy dostęp do najbardziej aktualnych danych dotyczących obsługiwanych obiektów. Taki stan rzeczy ma istotny wpływ na szybkość podejmowania decyzji, a tym samym na sprawność funkcjonowania obsługi kontrahentów. Moduł analityczny posiadający algorytmy, zawierające z czasem coraz więcej składowych, pozwalających na pełniejszą analizę powstawania problemu i możliwości jego eliminacji. Moduł będzie obejmował swoim zasięgiem wszystkie obszary działalności Spółki, przykładowo: konserwacje/przeglądy optymalizacja czasu pracy, uzupełnienie czynności przeglądowych na podstawie występujących przyczyn awarii, informowanie z dużym wyprzedzeniem klientów o konieczności podjęcia działań remontowych, eliminujących wystąpienie niepożądanych awarii, poprawa jakości usług, itp.; obsługa techniczna - udostępnienie klientowi możliwości zgłaszania, śledzenia stanu realizacji i podsumowania zgłoszeń awarii/ konserwacji; możliwość generowania raportów przekrojowych, na podstawie których będą rozszerzane algorytmy analityczne; nadzorowanie jakości świadczonych usług w podziale na części/podzespoły - osoby wykonujące. ranking dostawców i kooperantów; możliwość nadzorowania wykonania rzeczowego i finansowego projektów np. przetargi publiczne/ serwis klimatyzacji, okres 36 miesięczny itp.; magazyn - optymalizacja stanów magazynowych, analiza przesunięć magazynowych - eliminacja pozycji nie wykazujących na przestrzeni określonego przedziału czasowego wydań z magazynu, podgląd na wszystkie istniejące magazyny w strukturze rozproszonej. Moduł Podpisu Elektronicznego Moduł WebLink - dostęp do systemu poprzez sieć Internet. Moduł Barcode umożliwia wykorzystanie czytników kodu kreskowego w celu identyfikacji: urządzeń, części zamiennych, materiałów, pracowników i zleceń pracy. 14

15 Moduł PagerLink natychmiastowe powiadomienie o zaistniałych zdarzeniach np. zgłoszeń o zaistniałej awarii lub potrzebie wykonania serwisu, np. przez SMS czy . Moduł Pocket PC pozwala na podgląd i edycję danych bezpośrednio przy urządzeniu za pomocą palmtopa. Zakup i stworzenie systemu B2B obejmuje 1. Zakup i implementacja dedykowanego systemu B2B - zakup dedykowanego systemu, umożliwi pełną automatyzację wymiany informacji z partnerami. 2. Instalację systemu B2B na serwerze 3. zakup i instalacja macierzy i elementów zabezpieczających środowisko systemu B2B 4. zakup i instalacja licencji oprogramowania systemowego 5. zakup i instalacja systemów zabezpieczeń 15

16 Załącznik nr 3 Środki trwałe Parametry urządzeń nie niższe niż niżej podane. LAPTOPY PRO (5 szt.) I etap: ProBook 4740s (np. H5K39EA) Proc. i5 min. 6GB RAM min.500gb HDD ODD min. MULTI DVD+/- RW/RAM wyświetlacz 17,3" matowy W7PRO/64b LAPTOPY STD (10 szt.) II etap : ProBook 4540s (np. H5J50EA) Proc. i5 min. 4GB RAM min.320gb HDD ODD MULTI DVD+/- RW/RAM wyświetlacz 15,6" matowy W7PRO/64b SPECJALISTYCZNE KOMPUTERY PRZEMYSŁOWE wykonanie przemysłowe, niezbędna odporność na niskie temperatury, wiatr, opady atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne, kurz itp.( 5 szt.): - Procesor Intel Centrino 2 vprotechnology - Windows Vista Business/ Windows XP Professional - odporność na wstrząsy (MIL-STD 810 F) - odporność na wodę i kurz (IP54, MIL-STD 810 F) - waga do 2,3 kg - monitor dotykowy 10,4 LCD - Firewire (IEEE1394al), USB 2,0 Urządzenia do zdalnego dostępu do Internetu (blue connect + VPN) 15.szt. Urządzenia przenośne do PDA 15 szt. URZĄDZENIA PRZENOŚNE PDA (kompatybilne z wdrażanym systemem B2B): - Pamięć 1 GB RAM, 4 GB Flash oraz 4 GB microsd (łącznie 8 GB pamięci flash) - Procesor OMAP4 Dual core 1 GHz x2 +DSP 16

17 - System operacyjny Android 2.3.4, Wzbogacony o funkcje korporacyjne - Łączność dwa interfejsy USB: 1 łącznik USB 2.0 OTG (łącznik stacji dokującej) oraz 1 łącznik USB 2.0 hosta (port modułu rozszerzeń); wyjście HDMI - Wyświetlacz: 7 cali (178 mm), pojemnościowy; 1024 x 600; 350 NIT; szkło Corning Gorilla Zakup SERWER: ProLiant DL360 Obsługa min. 8 dysków (wsk."hotswap") CPU min.6 rdzeni (wsk. 2 CPU) RAM min.4-6gb/1cpu Sieć - min. 2 porty RAID - obsługa 0,1,10 - wsk. Również 5 konsola + wyświetlacz min. 19" Zakup i wykonanie INSTALACJA TELETECHNICZNA: - Brama dostępu do sieci Internet - FIREWALL - SERWER VPN - SWITCH 48 PORTOWY - Sieć szkieletowa - Osprzęt sieciowy SPRZĘT AUDIO/VIDEO: - Wielkoekranowy panel wizualizacji wysokiej rozdzielczości - Stacja zarządzająca panelem - Projektor - Sprzęt nagłaśniający do prezentacji - Stacjonarny odtwarzacz nośników DVD/BlueRay 17

18 Załącznik nr 4 Harmonogram Projektu Tabl. 1 Harmonogram Projektu Wyszczególnienie w podziale na etapy L p. Okres realizacji <dd/mm/rr - dd/mm/rr> Wyszczególnienie działań w ramach etapu ETAP I Zakup Analiz Eksperckich i środków trwałych 1 Opis realizowanych prac w ramach etapu I 2 Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa ZINEL HOLDING S.A. 3 Analiza stanu wiedzy z zakresu problematyki przedmiotowego wniosku Zakup laptopów z oprogramowaniem - 5 szt Zakup i wykonanie instalacji teletechnicznych (umożliwiającej wdrożenie 5 systemu) 6 Zakup serwera na którym będą zasoby bazodanowe wnioskodawcy ETAP II Zakup urządzeń i wykonanie instalacji teletech. niezbędnych do realizacji projektu 1 Opis realizowanych prac w ramach etapu II Zakup laptopów z oprogramowaniem - 10 szt Zakup specjalistycznych komputerów przemysłowych (odpornych na wilgoć, wstrząsy, kurz, wodę) - 5 szt. ETAP III Zakup usługi eksperckiej Opis realizowanych prac w ramach etapu III Zakup usługi eksperckiej - badanie adekwatności systemu, zasilenie danymi ETAP IV Zakup systemu ZINEL i modelowe jego wdrożenie Opis realizowanych prac w ramach etapu IV Zakup zintegrowanego systemu informatycznego ZINEL - system B2B 15 licencji Modelowe wdrożenie systemu ZINEL w firmie komercyjnej ZINEL HOLDING S.A. ETAP V Zakup urządzeń PDA, audio/video, zdalnego dostępu dla realizacji projektu 1 Opis realizowanych prac w ramach etapu V 2 Zakup przenośnych urządzeń PDA - 15 szt zakup sprzętu audio/video niezbędnego do realizacji pracy podległych obiektów, BMS, załóg serwisowych, itp.. 4 Zakup urządzeń do zdalnego dostępu do internetu (VPN, Blue Connect) 18

19 Załącznik nr 5 (miejscowość, data) Nazwa i adres Wykonawcy ZINEL HOLDING S.A. ul. Ostrobramska 101 lok. 231 C Warszawa (Zamawiający) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zapytania Ofertowego w postępowaniu prowadzonym w trybie postępowania ofertowego na "Wdrożenie systemu B2B w ZINEL HOLDINNG S.A. umożliwiającego elektroniczną wymianę dokumentów, informacji oraz świadczenie usług on line, my niżej podpisani: działając w imieniu i na rzecz: (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym 2. Odnośnie zadania nr 2 oferujemy / nie oferujemy* Pakiet biurowy oprogramowania laptopów, komputerów przemysłowych kompatybilny z serwerem..... Określić oferowany pakiet 3. Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:... 19

20 ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym za cenę ryczałtową określoną w poniższym zestawieniu: Nazwa Cena netto Podatek VAT Cena brutto Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Razem Cena netto (bez podatku VAT) za całość zamówienia / Zadanie nr 1 lub Zadanie nr 2 wynosi: netto: zł (słownie złotych:....), plus podatek VAT w wysokości : %, tj złotych (słownie złotych..... ) co daje wartość brutto za całość zamówienia... zł (słownie złotych:.. ) 5. Oświadczamy, że cena brutto określona w pkt. 4 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. Akceptujemy termin płatności 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT u Zamawiającego. 9. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią następujące dokumenty dołączone do oferty: a). b). 11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: Imię i nazwisko. Adres:. 20

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Starowa Góra, dnia 21.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji.

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. 1/35 Spis treści 1. Charakterystyka Zamawiającego... 4 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Umowa 01/07/2013 na wykonanie i wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami Zawarta w dniu 22 lipca 2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: a PROFERIS SP. Z

Bardziej szczegółowo