UMOWA. zawarta w dniu..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. zawarta w dniu.."

Transkrypt

1 pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP , REGON , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: - Jolantę Krupowicz - Dyrektora Generalnego Urzędu, a. z siedzibą w przy ul.. posiadającą/ym NIP., REGON, KRS., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną/ym, przez: - - Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OA.OD /ZP/PN, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), podpisana została umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: - dostawa, instalacja i wdrożenie Systemu wspomagającego obsługę klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym, zwanego dalej Systemem, - udzielenie licencji na korzystanie z Systemu, - zapewnienie jego serwisowania na warunkach określonych w 4 niniejszej umowy, - dostawa materiałów eksploatacyjnych umożliwiających pracę Systemu w okresie gwarancji, - stworzenie, uruchomienie i wdrożenie aplikacji rezerwacji kolejki przez stronę www. 2. Wykonawca zapewnia, że System, o którym mowa w ust. 1, spełnia w całości wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, tj. jest fabrycznie nowy i nieużywany. 3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie wymagane funkcjonalności, zdefiniowane przez Zamawiającego w SIWZ zostaną wykonane i włączone do Systemu do dnia odbioru przedmiotu umowy. 4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca wraz z oprogramowaniem, dostarczy i zapewni Zamawiającemu: a) System wraz z wymaganymi urządzeniami i licencjami, b) materiały eksploatacyjne umożliwiające pracę Systemu w okresie gwarancji, c) wykonywanie usługi serwisu technicznego i nadzoru autorskiego Systemu przez okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, d) instrukcje techniczne, instrukcje instalacji oprogramowania, instrukcje administratora, instrukcje użytkownika, e) instrukcje archiwizacji danych dla dostarczonego Systemu, f) dokumentację powykonawczą. Szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne dotyczące Systemu określono w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 5. Ze względu na specyfikę wykonania przedmiotu umowy, jej realizacja zostaje podzielona na dwa kolejno występujące etapy wdrożenia: a) I etap - obejmuje dostawę, instalację, uruchomienie i wdrożenie Systemu,

2 b) II etap - obejmuje stworzenie, uruchomienie i wdrożenie aplikacji rezerwacji kolejki przez stronę www. 2 Termin realizacji oraz warunki odbioru 1. Ustala się termin wykonania umowy zgodnie z kolejnymi etapami wdrożenia: a) I etap - do 30 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia.. b) II etap - do 90 od dnia podpisania umowy, tj. do dnia Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i na podstawie decyzji Zamawiającego. Ze względu na specyfikę pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac zobowiązany jest ustalić dokładny termin instalacji Systemu. 3. W ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, Wykonawca przeprowadzi w okresie wdrażania Systemu - szkolenia dla użytkowników obsługujących System oraz administratorów Systemu, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny łącznie. Terminy szkoleń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pismo potwierdzające gotowość odbioru każdego z etapów, na co najmniej 7 dni roboczych przed upływem terminu określonego odpowiednio w ust. 1 lit. a) dla etapu I i w ust. 1 lit. b) dla etapu II. 5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany protokolarnie przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia gotowości, o której mowa w ust Za termin wykonania przedmiotu umowy dla etapu 1 i etapu 2 zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru wdrożenia bez uwag osobno dla każdego z etapów zgodnie z ust. 1 lit. a) i ust. 1 lit. b). Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Wykonaniem umowy będzie odbiór bez uwag obu etapów wdrożenia. 7. Koszty instalacji i wdrożenia Systemu pokrywa w całości Wykonawca. Jeżeli wdrożenie wymaga dostarczenia dodatkowych elementów, w szczególności oprogramowania, dodatkowych licencji itp., to elementy te są również przedmiotem dostawy i wchodzą w zakres kwoty, o której mowa w 3 ust Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy dostęp do pomieszczeń, w których będą realizowane usługi instalacji i wdrożenia, w wyznaczonym przez siebie czasie. 9. Wykonawcy nie wolno w sposób nieuprawniony, tj. bez pisemnej zgody Zamawiającego wejść do zasobów informatycznych Zamawiającego. Zabronione jest instalowanie przez Wykonawcę jakiegokolwiek oprogramowania niezwiązanego z realizacją niniejszej umowy oraz udostępnienie i wykonywanie jakichkolwiek kopii danych i informacji z systemów informatycznych Zamawiającego bez jego wiedzy i pisemnej zgody. 10. Prawo własności Systemu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołów odbioru, o których mowa w ust W dniu podpisania niniejszej umowy zostanie opracowany i uzgodniony przez Strony harmonogram wdrożenia, który stanie się załącznikiem nr 5 do niniejszej umowy. Ustala się następujący ogólny tryb odbioru każdego z etapów wdrożenia Systemu: a) w terminie wskazanym w ust. 4 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (na nr faxu wskazany w 12 ust. 3 umowy) gotowość dokonania odbioru wykonanego etapu wdrożenia, a w dniu odbioru dostarcza Zamawiającemu wymaganą dokumentację, o której mowa w 1 ust. 4 lit. d, e, f; b) Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę powiadamia go pisemnie (na nr faxu bądź wskazany w 12 ust. 4 umowy) o terminie odbioru danego etapu wdrożenia. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie odbioru Strony umowy przystąpią do czynności odbioru oraz przeprowadzą test akceptacyjny. W przypadku, gdy Zamawiający podczas czynności odbioru nie stwierdzi niewykonania lub

3 nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek punktu testu akceptacyjnego, Strony podpisują protokół odbioru danego etapu bez zastrzeżeń. c) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania zgłoszonego do odbioru danego etapu wdrożenia, Zamawiający odnotuje zastrzeżenia do jakiejkolwiek usługi wchodzącej w zakres wdrożenia Systemu na przedstawionym do podpisu protokole konieczności. Jednocześnie Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 7 dni roboczych na usunięcie wskazanych nieprawidłowości. Wykonawca po usunięciu wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości rozpocznie ponownie procedurę odbioru z zastrzeżeniem 5 ust. 1 b). 12. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się do dostawy materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w 1 ust. 4 lit. b, zgodnie z następującymi zasadami: a) dostawa pierwszej transzy materiałów eksploatacyjnych nastąpi w dniu odbioru I etapu wdrożenia, b) dostawa każdej kolejnej transzy materiałów eksploatacyjnych nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania zapotrzebowania przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w 12 ust. 3 umowy. 3 Wartość umowy i warunki płatności 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie nie przekraczające kwoty. zł brutto (słownie: 00/100), w tym podatek od towarów i usług VAT. Wynagrodzenie stanowiące wartość przedmiotu umowy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zadania i nie podlega zmianie. 2. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołów odbioru obu etapów. 3. Wykonawca wystawi fakturę VAT na adres Zamawiającego tj.: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy Wrocław NIP Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. W ramach niniejszej umowy na Zamawiającego przechodzą wszelkie prawa autorskie do Systemu oraz wszystkie pozostałe prawa: własności intelektualnej, własności przemysłowej, ochrony informacji dotyczącej sytemu, w tym standardowych zmian i nowych wersji oraz dokumentacji. 4 Warunki gwarancji i serwisu 1. W ramach niniejszej umowy: a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości, w ramach której Wykonawca nieodpłatnie usunie wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego usterki, awarie, wady i błędy w działalności Systemu. Gwarancja ta obejmuje również dostarczony sprzęt i urządzenia stanowiące elementy Systemu. Termin gwarancji biegnie od... b) Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługę serwisu technicznego oraz nadzoru autorskiego przez okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru dla każdego etapu osobno. 2. Usługi gwarancyjne i serwis techniczny będzie świadczony w siedzibie Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz obowiązującej u Zamawiającego Polityki Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. Powyższe dokumenty funkcjonujące u Zamawiającego w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych zostaną

4 przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 4. W czasie wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją umowy, Wykonawca zastosuje niezbędne określone przez Zamawiającego środki dla zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego. 5. Działania serwisowe na bazie danych będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego. Niedozwolone jest wynoszenie jakichkolwiek danych poza siedzibę Zamawiającego, tworzenie kopii baz danych, w całości lub w części. 6. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad, usterek, awarii i błędów systemu, w szczególności technicznych, technologicznych, programowych i wykonawczych, uniemożliwiających prawidłową pracę lub obniżających jakość pracy Systemu. 7. Wykonawca zapewnia, że w przypadku, gdyby oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę lub usługa subskrypcji dla tego oprogramowania, wytworzonego przez Wykonawcę lub zakupionego przez niego u innego Wykonawcy, wymagały dostępu do narzędzi i usług internetowych innych, niż standardowy dostęp do Internetu, Zamawiający nie będzie ponosił w okresie gwarancji jakichkolwiek kosztów związanych z tym dostępem (Zamawiający posiada stały szerokopasmowy dostęp do Internetu). 8. Gwarancja jakości w zakresie wdrożenia systemu, będącego przedmiotem umowy, obejmuje w szczególności poprawne wdrożenie, konfigurację i działanie systemu. 9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady, awarie, błędy lub usterki Systemu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z systemu korzystać. 10. W okresie gwarancji wszelkie koszty usuwania usterek, błędów, wad i awarii, których przyczyna nie leży po stronie Zamawiającego, ponosi Wykonawca. 11. Koszty usuwania usterek, wad i awarii, których przyczyna wynika z nieprawidłowego użytkowania Systemu przez Zamawiającego, ponosi Zamawiający. 12. Maksymalny czas przywrócenia funkcjonalności systemu wynosi: a) w przypadku awarii krytycznych, uniemożliwiających eksploatację systemu, rozumianych jako całkowite zatrzymanie pracy systemu na czas powyżej 2 godzin, brak funkcjonalności kluczowych funkcji systemu (rozumiany jako brak możliwości wydawania biletów, możliwości rezerwacji przez Internet, brak zarządzania ruchem klientów) przez okres ponad 2 godzin - 1 dzień roboczy od zawiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu awarii; b) w przypadku awarii niekrytycznych, kiedy tylko mniej istotne funkcjonalności systemu nie są realizowane prawidłowo, a system pracuje stabilnie i zapewnia realizację podstawowych funkcji, co objawia się w następujący sposób: niektóre funkcjonalności pomocnicze nie są dostępne przez ponad 24 godziny - 7 dni roboczych od zawiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu awarii; c) w przypadku innych problemów niekwalifikowanych jako awaria systemu, które w istotny sposób nie ograniczają funkcjonalności Systemu (np. utrudnienie w pracy i/lub obsłudze systemu), 14 dni roboczych od zawiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu awarii. 13. Wykonawca zobowiązuje się do rozwiązania zaistniałego problemu w czasie możliwie najkrótszym. Wykonawca ma obowiązek bieżącego informowania Zamawiającego o sposobie rozwiązania problemu. 14. Serwis techniczny, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest w następujących formach: a) przyjmowanie zgłoszeń o awarii systemu w dni robocze w godzinach Zgłoszenie serwisowe może nastąpić telefonicznie, ale musi zostać potwierdzone w formie elektronicznej (na adres ) zgodnie ze wzorem formularza określonym przez Strony umowy na etapie wdrożenia, b) wsparcie telefoniczne (konsultacje): Zamawiający zgłasza telefonicznie problemy w dni robocze w godzinach

5 c) wsparcie w postaci wizyt serwisowych upoważnionych pracowników lub innych osób upoważnionych i reprezentujących Wykonawcę. 15. Usługa nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności wykonywanie poniższych czynności: a) przegląd funkcjonowania systemu celem zapewnienia ciągłości i poprawności działania, bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego przynajmniej raz na pół roku; b) dostarczanie nowych wersji systemu, powstających w trakcie trwania umowy w terminach obustronnie uzgodnionych, w wersji instalacyjnej z pełnym opisem wprowadzonych zmian. Wprowadzane zmiany nie mogą obniżać początkowej (określonej w momencie odbioru) funkcjonalności systemu; c) świadczenie pomocy i konsultacji w dziedzinie integracji systemu z innymi systemami i oprogramowaniami funkcjonującymi w siedzibie Zamawiającego, w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia; d) aktualizację instrukcji obsługi i dokumentacji powdrożeniowej zgodnie z dokonanymi zmianami w systemie wszelkie zmiany winny być udokumentowane poprzez wydanie nowej wersji dokumentacji lub aneksu do dotychczasowej. 5 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 3 ust. 1 umowy; b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w 2 ust. 1 lit. a) i lit. b) umowy, w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia co do każdego z etapów osobno; c) niedotrzymania warunków gwarancji i serwisu, o których mowa w 4 w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków przyjętych z tytułu gwarancji i serwisu co do każdego z etapów osobno; d) ujawnienia przez Wykonawcę danych, pozyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, a także innych informacji przekazanych mu jako poufne, dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości stanowiącej 10 % kwoty brutto, o której mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy. 2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 3. Kary umowne podlegają potrąceniu z faktury. 6 Warunki udzielenia licencji Systemu 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostanie udzielona licencja na czas nieoznaczony upoważniająca Zamawiającego do korzystania z systemu oraz wszystkich jego wersji, które Zamawiający pozyska od Wykonawcy w okresie obowiązywania gwarancji i opieki technicznej. 2. Wraz z dostawą licencji Systemu Wykonawca dostarczy Wykonawcy komplet nośników oprogramowania (płyty CD lub DVD) zawierający wersje instalacyjne. 3. W przypadku uszkodzenia nośnika zawierającego wersję instalacyjną, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nowy egzemplarz takiego nośnika. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, obejmuje wszystkie opłaty licencyjne za oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszej umowy.

6 7 Ochrona danych osobowych Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Strony zobowiążą swoich pracowników do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 8 Zachowanie poufności 1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy oraz nieudostępniania osobom trzecim wszelkich informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, bez pisemnej zgody drugiej strony. 2. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o ochronie tajemnicy, zgodnego z załącznikiem nr 4 do Umowy, podpisanego przez każdego pracownika Wykonawcy uczestniczącego w pracach związanych z realizacją Umowy. 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 trwa zarówno w czasie obowiązywania umowy, jak i po zakończeniu jej trwania. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania, tak w okresie obowiązywania niniejszej umowy jak również po jej zakończeniu, tajemnicy, co do wszystkich danych pozyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter poufny, dotyczących przedmiotu niniejszej umowy. W szczególności, jako poufne należy traktować dane i materiały przekazane przez Zamawiającego. 5. Kara umowna, o której mowa w ust. poprzedzającym, nie ogranicza prawa Zamawiającego do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę w związku z ujawnieniem przez Wykonawcę danych, pozyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, dotyczących przedmiotu niniejszej umowy. 9 Prawa osób trzecich 1. Wykonawca zapewnia, że wykonanie przedmiotu umowy nie narusza praw osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich. 2. Wykonawca, w razie naruszenia praw autorskich z jego winy, na własny koszt zobowiązuje się bronić Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami związanymi z naruszeniem tych praw. W ramach tej odpowiedzialności Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty ewentualnego odszkodowania oraz koszty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu, pod warunkiem, iż Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę na piśmie o wystąpieniu z takim roszczeniem przez osobę trzecią. 10 Wypowiedzenie/Odstąpienie od umowy 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez prawa Wykonawcy do zgłaszania roszczeń z tego tytułu. 2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminów wypowiedzenia) w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne.

7 3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy wynoszącej więcej niż 14 dni licząc od terminu wskazanego w 2 ust. 1 lit. b) z uwzględnieniem sankcji, o której mowa w 5 ust. 1a). 11 Zmiany umowy Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. Potrzeba wprowadzenia może wynikać jedynie z następujących okoliczności: 1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki podatku VAT), zmian danych teleadresowych Stron niniejszej umowy, 2) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności, 3) w sytuacji wyrażenia przez Kupującego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania w/w okoliczności, 4) z innych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia przy podpisywaniu niniejszej umowy, 5) dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnień związanych z nieterminowym udostępnieniem przez Zamawiającego zasobów koniecznych do realizacji dostawy, niewynikających z winy Wykonawcy. 12 Postanowienia końcowe 1. Po zakończeniu realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich materiałów w jakiejkolwiek formie otrzymanych od Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego. 3. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy oraz wykonującymi uprawnienia i obowiązki Zamawiającego są: 4. Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do wykonywania umowy są: 5. Strony zobowiązują się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia, że korespondencja wysłana pod adres wskazany we wstępie umowy jest doręczana skutecznie. 6. Integralną częścią niniejszej umowy są: a) opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1, b) oferta Wykonawcy załącznik nr 2, c) wzór protokołu odbioru załącznik nr 3, d) wzór oświadczenia o ochronie tajemnicy załącznik nr 4, e) harmonogram wdrożenia Systemu załącznik nr Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA......

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Strona 1 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA WYKONAWCY Strona 2 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 3 TESTY AKCEPTACYJNE I ODBIORY 1 TESTY AKCEPTACYJNE 1.1 Testy Akceptacyjne będą realizowane dla

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/127/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ ZMODYFIKOWANY PROJEKT UMOWY Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, klastra obliczeniowego wraz z niezbędnym

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo