UMOWA. zawarta w dniu..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. zawarta w dniu.."

Transkrypt

1 pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP , REGON , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: - Jolantę Krupowicz - Dyrektora Generalnego Urzędu, a. z siedzibą w przy ul.. posiadającą/ym NIP., REGON, KRS., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną/ym, przez: - - Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OA.OD /ZP/PN, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), podpisana została umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: - dostawa, instalacja i wdrożenie Systemu wspomagającego obsługę klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym, zwanego dalej Systemem, - udzielenie licencji na korzystanie z Systemu, - zapewnienie jego serwisowania na warunkach określonych w 4 niniejszej umowy, - dostawa materiałów eksploatacyjnych umożliwiających pracę Systemu w okresie gwarancji, - stworzenie, uruchomienie i wdrożenie aplikacji rezerwacji kolejki przez stronę www. 2. Wykonawca zapewnia, że System, o którym mowa w ust. 1, spełnia w całości wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, tj. jest fabrycznie nowy i nieużywany. 3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie wymagane funkcjonalności, zdefiniowane przez Zamawiającego w SIWZ zostaną wykonane i włączone do Systemu do dnia odbioru przedmiotu umowy. 4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca wraz z oprogramowaniem, dostarczy i zapewni Zamawiającemu: a) System wraz z wymaganymi urządzeniami i licencjami, b) materiały eksploatacyjne umożliwiające pracę Systemu w okresie gwarancji, c) wykonywanie usługi serwisu technicznego i nadzoru autorskiego Systemu przez okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, d) instrukcje techniczne, instrukcje instalacji oprogramowania, instrukcje administratora, instrukcje użytkownika, e) instrukcje archiwizacji danych dla dostarczonego Systemu, f) dokumentację powykonawczą. Szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne dotyczące Systemu określono w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 5. Ze względu na specyfikę wykonania przedmiotu umowy, jej realizacja zostaje podzielona na dwa kolejno występujące etapy wdrożenia: a) I etap - obejmuje dostawę, instalację, uruchomienie i wdrożenie Systemu,

2 b) II etap - obejmuje stworzenie, uruchomienie i wdrożenie aplikacji rezerwacji kolejki przez stronę www. 2 Termin realizacji oraz warunki odbioru 1. Ustala się termin wykonania umowy zgodnie z kolejnymi etapami wdrożenia: a) I etap - do 30 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia.. b) II etap - do 90 od dnia podpisania umowy, tj. do dnia Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i na podstawie decyzji Zamawiającego. Ze względu na specyfikę pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac zobowiązany jest ustalić dokładny termin instalacji Systemu. 3. W ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, Wykonawca przeprowadzi w okresie wdrażania Systemu - szkolenia dla użytkowników obsługujących System oraz administratorów Systemu, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny łącznie. Terminy szkoleń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pismo potwierdzające gotowość odbioru każdego z etapów, na co najmniej 7 dni roboczych przed upływem terminu określonego odpowiednio w ust. 1 lit. a) dla etapu I i w ust. 1 lit. b) dla etapu II. 5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany protokolarnie przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia gotowości, o której mowa w ust Za termin wykonania przedmiotu umowy dla etapu 1 i etapu 2 zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru wdrożenia bez uwag osobno dla każdego z etapów zgodnie z ust. 1 lit. a) i ust. 1 lit. b). Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Wykonaniem umowy będzie odbiór bez uwag obu etapów wdrożenia. 7. Koszty instalacji i wdrożenia Systemu pokrywa w całości Wykonawca. Jeżeli wdrożenie wymaga dostarczenia dodatkowych elementów, w szczególności oprogramowania, dodatkowych licencji itp., to elementy te są również przedmiotem dostawy i wchodzą w zakres kwoty, o której mowa w 3 ust Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy dostęp do pomieszczeń, w których będą realizowane usługi instalacji i wdrożenia, w wyznaczonym przez siebie czasie. 9. Wykonawcy nie wolno w sposób nieuprawniony, tj. bez pisemnej zgody Zamawiającego wejść do zasobów informatycznych Zamawiającego. Zabronione jest instalowanie przez Wykonawcę jakiegokolwiek oprogramowania niezwiązanego z realizacją niniejszej umowy oraz udostępnienie i wykonywanie jakichkolwiek kopii danych i informacji z systemów informatycznych Zamawiającego bez jego wiedzy i pisemnej zgody. 10. Prawo własności Systemu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołów odbioru, o których mowa w ust W dniu podpisania niniejszej umowy zostanie opracowany i uzgodniony przez Strony harmonogram wdrożenia, który stanie się załącznikiem nr 5 do niniejszej umowy. Ustala się następujący ogólny tryb odbioru każdego z etapów wdrożenia Systemu: a) w terminie wskazanym w ust. 4 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (na nr faxu wskazany w 12 ust. 3 umowy) gotowość dokonania odbioru wykonanego etapu wdrożenia, a w dniu odbioru dostarcza Zamawiającemu wymaganą dokumentację, o której mowa w 1 ust. 4 lit. d, e, f; b) Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę powiadamia go pisemnie (na nr faxu bądź wskazany w 12 ust. 4 umowy) o terminie odbioru danego etapu wdrożenia. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie odbioru Strony umowy przystąpią do czynności odbioru oraz przeprowadzą test akceptacyjny. W przypadku, gdy Zamawiający podczas czynności odbioru nie stwierdzi niewykonania lub

3 nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek punktu testu akceptacyjnego, Strony podpisują protokół odbioru danego etapu bez zastrzeżeń. c) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania zgłoszonego do odbioru danego etapu wdrożenia, Zamawiający odnotuje zastrzeżenia do jakiejkolwiek usługi wchodzącej w zakres wdrożenia Systemu na przedstawionym do podpisu protokole konieczności. Jednocześnie Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 7 dni roboczych na usunięcie wskazanych nieprawidłowości. Wykonawca po usunięciu wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości rozpocznie ponownie procedurę odbioru z zastrzeżeniem 5 ust. 1 b). 12. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się do dostawy materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w 1 ust. 4 lit. b, zgodnie z następującymi zasadami: a) dostawa pierwszej transzy materiałów eksploatacyjnych nastąpi w dniu odbioru I etapu wdrożenia, b) dostawa każdej kolejnej transzy materiałów eksploatacyjnych nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania zapotrzebowania przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w 12 ust. 3 umowy. 3 Wartość umowy i warunki płatności 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie nie przekraczające kwoty. zł brutto (słownie: 00/100), w tym podatek od towarów i usług VAT. Wynagrodzenie stanowiące wartość przedmiotu umowy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zadania i nie podlega zmianie. 2. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołów odbioru obu etapów. 3. Wykonawca wystawi fakturę VAT na adres Zamawiającego tj.: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy Wrocław NIP Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. W ramach niniejszej umowy na Zamawiającego przechodzą wszelkie prawa autorskie do Systemu oraz wszystkie pozostałe prawa: własności intelektualnej, własności przemysłowej, ochrony informacji dotyczącej sytemu, w tym standardowych zmian i nowych wersji oraz dokumentacji. 4 Warunki gwarancji i serwisu 1. W ramach niniejszej umowy: a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości, w ramach której Wykonawca nieodpłatnie usunie wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego usterki, awarie, wady i błędy w działalności Systemu. Gwarancja ta obejmuje również dostarczony sprzęt i urządzenia stanowiące elementy Systemu. Termin gwarancji biegnie od... b) Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługę serwisu technicznego oraz nadzoru autorskiego przez okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru dla każdego etapu osobno. 2. Usługi gwarancyjne i serwis techniczny będzie świadczony w siedzibie Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz obowiązującej u Zamawiającego Polityki Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. Powyższe dokumenty funkcjonujące u Zamawiającego w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych zostaną

4 przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 4. W czasie wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją umowy, Wykonawca zastosuje niezbędne określone przez Zamawiającego środki dla zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego. 5. Działania serwisowe na bazie danych będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego. Niedozwolone jest wynoszenie jakichkolwiek danych poza siedzibę Zamawiającego, tworzenie kopii baz danych, w całości lub w części. 6. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad, usterek, awarii i błędów systemu, w szczególności technicznych, technologicznych, programowych i wykonawczych, uniemożliwiających prawidłową pracę lub obniżających jakość pracy Systemu. 7. Wykonawca zapewnia, że w przypadku, gdyby oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę lub usługa subskrypcji dla tego oprogramowania, wytworzonego przez Wykonawcę lub zakupionego przez niego u innego Wykonawcy, wymagały dostępu do narzędzi i usług internetowych innych, niż standardowy dostęp do Internetu, Zamawiający nie będzie ponosił w okresie gwarancji jakichkolwiek kosztów związanych z tym dostępem (Zamawiający posiada stały szerokopasmowy dostęp do Internetu). 8. Gwarancja jakości w zakresie wdrożenia systemu, będącego przedmiotem umowy, obejmuje w szczególności poprawne wdrożenie, konfigurację i działanie systemu. 9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady, awarie, błędy lub usterki Systemu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z systemu korzystać. 10. W okresie gwarancji wszelkie koszty usuwania usterek, błędów, wad i awarii, których przyczyna nie leży po stronie Zamawiającego, ponosi Wykonawca. 11. Koszty usuwania usterek, wad i awarii, których przyczyna wynika z nieprawidłowego użytkowania Systemu przez Zamawiającego, ponosi Zamawiający. 12. Maksymalny czas przywrócenia funkcjonalności systemu wynosi: a) w przypadku awarii krytycznych, uniemożliwiających eksploatację systemu, rozumianych jako całkowite zatrzymanie pracy systemu na czas powyżej 2 godzin, brak funkcjonalności kluczowych funkcji systemu (rozumiany jako brak możliwości wydawania biletów, możliwości rezerwacji przez Internet, brak zarządzania ruchem klientów) przez okres ponad 2 godzin - 1 dzień roboczy od zawiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu awarii; b) w przypadku awarii niekrytycznych, kiedy tylko mniej istotne funkcjonalności systemu nie są realizowane prawidłowo, a system pracuje stabilnie i zapewnia realizację podstawowych funkcji, co objawia się w następujący sposób: niektóre funkcjonalności pomocnicze nie są dostępne przez ponad 24 godziny - 7 dni roboczych od zawiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu awarii; c) w przypadku innych problemów niekwalifikowanych jako awaria systemu, które w istotny sposób nie ograniczają funkcjonalności Systemu (np. utrudnienie w pracy i/lub obsłudze systemu), 14 dni roboczych od zawiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu awarii. 13. Wykonawca zobowiązuje się do rozwiązania zaistniałego problemu w czasie możliwie najkrótszym. Wykonawca ma obowiązek bieżącego informowania Zamawiającego o sposobie rozwiązania problemu. 14. Serwis techniczny, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest w następujących formach: a) przyjmowanie zgłoszeń o awarii systemu w dni robocze w godzinach Zgłoszenie serwisowe może nastąpić telefonicznie, ale musi zostać potwierdzone w formie elektronicznej (na adres ) zgodnie ze wzorem formularza określonym przez Strony umowy na etapie wdrożenia, b) wsparcie telefoniczne (konsultacje): Zamawiający zgłasza telefonicznie problemy w dni robocze w godzinach

5 c) wsparcie w postaci wizyt serwisowych upoważnionych pracowników lub innych osób upoważnionych i reprezentujących Wykonawcę. 15. Usługa nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności wykonywanie poniższych czynności: a) przegląd funkcjonowania systemu celem zapewnienia ciągłości i poprawności działania, bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego przynajmniej raz na pół roku; b) dostarczanie nowych wersji systemu, powstających w trakcie trwania umowy w terminach obustronnie uzgodnionych, w wersji instalacyjnej z pełnym opisem wprowadzonych zmian. Wprowadzane zmiany nie mogą obniżać początkowej (określonej w momencie odbioru) funkcjonalności systemu; c) świadczenie pomocy i konsultacji w dziedzinie integracji systemu z innymi systemami i oprogramowaniami funkcjonującymi w siedzibie Zamawiającego, w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia; d) aktualizację instrukcji obsługi i dokumentacji powdrożeniowej zgodnie z dokonanymi zmianami w systemie wszelkie zmiany winny być udokumentowane poprzez wydanie nowej wersji dokumentacji lub aneksu do dotychczasowej. 5 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 3 ust. 1 umowy; b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w 2 ust. 1 lit. a) i lit. b) umowy, w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia co do każdego z etapów osobno; c) niedotrzymania warunków gwarancji i serwisu, o których mowa w 4 w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków przyjętych z tytułu gwarancji i serwisu co do każdego z etapów osobno; d) ujawnienia przez Wykonawcę danych, pozyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, a także innych informacji przekazanych mu jako poufne, dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości stanowiącej 10 % kwoty brutto, o której mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy. 2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 3. Kary umowne podlegają potrąceniu z faktury. 6 Warunki udzielenia licencji Systemu 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostanie udzielona licencja na czas nieoznaczony upoważniająca Zamawiającego do korzystania z systemu oraz wszystkich jego wersji, które Zamawiający pozyska od Wykonawcy w okresie obowiązywania gwarancji i opieki technicznej. 2. Wraz z dostawą licencji Systemu Wykonawca dostarczy Wykonawcy komplet nośników oprogramowania (płyty CD lub DVD) zawierający wersje instalacyjne. 3. W przypadku uszkodzenia nośnika zawierającego wersję instalacyjną, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nowy egzemplarz takiego nośnika. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, obejmuje wszystkie opłaty licencyjne za oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszej umowy.

6 7 Ochrona danych osobowych Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Strony zobowiążą swoich pracowników do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 8 Zachowanie poufności 1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy oraz nieudostępniania osobom trzecim wszelkich informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, bez pisemnej zgody drugiej strony. 2. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o ochronie tajemnicy, zgodnego z załącznikiem nr 4 do Umowy, podpisanego przez każdego pracownika Wykonawcy uczestniczącego w pracach związanych z realizacją Umowy. 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 trwa zarówno w czasie obowiązywania umowy, jak i po zakończeniu jej trwania. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania, tak w okresie obowiązywania niniejszej umowy jak również po jej zakończeniu, tajemnicy, co do wszystkich danych pozyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter poufny, dotyczących przedmiotu niniejszej umowy. W szczególności, jako poufne należy traktować dane i materiały przekazane przez Zamawiającego. 5. Kara umowna, o której mowa w ust. poprzedzającym, nie ogranicza prawa Zamawiającego do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę w związku z ujawnieniem przez Wykonawcę danych, pozyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, dotyczących przedmiotu niniejszej umowy. 9 Prawa osób trzecich 1. Wykonawca zapewnia, że wykonanie przedmiotu umowy nie narusza praw osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich. 2. Wykonawca, w razie naruszenia praw autorskich z jego winy, na własny koszt zobowiązuje się bronić Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami związanymi z naruszeniem tych praw. W ramach tej odpowiedzialności Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty ewentualnego odszkodowania oraz koszty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu, pod warunkiem, iż Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę na piśmie o wystąpieniu z takim roszczeniem przez osobę trzecią. 10 Wypowiedzenie/Odstąpienie od umowy 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez prawa Wykonawcy do zgłaszania roszczeń z tego tytułu. 2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminów wypowiedzenia) w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne.

7 3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy wynoszącej więcej niż 14 dni licząc od terminu wskazanego w 2 ust. 1 lit. b) z uwzględnieniem sankcji, o której mowa w 5 ust. 1a). 11 Zmiany umowy Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. Potrzeba wprowadzenia może wynikać jedynie z następujących okoliczności: 1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki podatku VAT), zmian danych teleadresowych Stron niniejszej umowy, 2) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności, 3) w sytuacji wyrażenia przez Kupującego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania w/w okoliczności, 4) z innych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia przy podpisywaniu niniejszej umowy, 5) dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnień związanych z nieterminowym udostępnieniem przez Zamawiającego zasobów koniecznych do realizacji dostawy, niewynikających z winy Wykonawcy. 12 Postanowienia końcowe 1. Po zakończeniu realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich materiałów w jakiejkolwiek formie otrzymanych od Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego. 3. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy oraz wykonującymi uprawnienia i obowiązki Zamawiającego są: 4. Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do wykonywania umowy są: 5. Strony zobowiązują się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia, że korespondencja wysłana pod adres wskazany we wstępie umowy jest doręczana skutecznie. 6. Integralną częścią niniejszej umowy są: a) opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1, b) oferta Wykonawcy załącznik nr 2, c) wzór protokołu odbioru załącznik nr 3, d) wzór oświadczenia o ochronie tajemnicy załącznik nr 4, e) harmonogram wdrożenia Systemu załącznik nr Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA......

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zawarta w dniu we Wrocławiu,

U M O W A. zawarta w dniu we Wrocławiu, Załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy U M O W A pomiędzy: zawarta w dniu we Wrocławiu, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym nr NIP- 896-10-03-245,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR /2015 zawarta w dniu r. pomiędzy:

PROJEKT UMOWA NR /2015 zawarta w dniu r. pomiędzy: PROJEKT UMOWA NR /2015 zawarta w dniu r. pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, kod pocztowy 90-032 będącym płatnikiem VAT NIP:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ZAŁ. NR 2 do SIWZ ZP 12/2013/CZP

Wzór umowy ZAŁ. NR 2 do SIWZ ZP 12/2013/CZP Wzór umowy ZAŁ. NR 2 do SIWZ ZP 12/2013/CZP UMOWA Nr zawarta w Rzeszowie dnia... r. roku pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

projekt Umowa nr. na..

projekt Umowa nr. na.. Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr 3/09.01.01/2015 projekt Umowa nr. na.. W dniu. 2015 r. w Urzędzie Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów, pomiędzy Gminą Oporów, NIP 775-24-07-021, REGON 611015804,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA nr zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą 1 Załącznik nr 2 UMOWA NR../ 2015/Wzór zawarta w dniu r. w Obornikach Śląskich pomiędzy: Gminą Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, reprezentowaną przez: Arkadiusza

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy)

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) Załącznik nr 1 UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) zawarta w dniu...02.2016 w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25-84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na przedłużenie licencji/dostawę oprogramowania antywirusowego

FORMULARZ OFERTOWY na przedłużenie licencji/dostawę oprogramowania antywirusowego Świdnik, dnia 05 grudnia 2014 r. FORMULARZ OFERTOWY na przedłużenie licencji/dostawę oprogramowania antywirusowego I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa:

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: zawarta w dniu.. r. w Pruszkowie pomiędzy: U M O W A n r /./ Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: a Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY DOSTAWY

PROJEKT UMOWY DOSTAWY ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ Modernizacja systemu kopii zapasowej PROJEKT UMOWY DOSTAWY Zawarta w dniu 2015 r. w Rzeszowie pomiędzy: Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Cena brutto (PLN) 1. 2. 3. 4. 5.

Cena brutto (PLN) 1. 2. 3. 4. 5. P R O J E K T U M O W Y UMOWA nr zawarta w Poznaniu w dniu 2015 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 5 Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez: Prorektora ds. Strategii

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2015. zawarta w dniu... 2015 r. w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA Nr.../2015. zawarta w dniu... 2015 r. w Szczecinie pomiędzy: UMOWA Nr.../2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin NIP: 852-21-17-662

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą"

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Nr RAP.272.157.2013 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu..2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie (kod: 00-184) przy ulicy Stanisława Dubois 5A, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo