UMOWA. zawarta w dniu..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. zawarta w dniu.."

Transkrypt

1 pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP , REGON , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: - Jolantę Krupowicz - Dyrektora Generalnego Urzędu, a. z siedzibą w przy ul.. posiadającą/ym NIP., REGON, KRS., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną/ym, przez: - - Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OA.OD /ZP/PN, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), podpisana została umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: - dostawa, instalacja i wdrożenie Systemu wspomagającego obsługę klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym, zwanego dalej Systemem, - udzielenie licencji na korzystanie z Systemu, - zapewnienie jego serwisowania na warunkach określonych w 4 niniejszej umowy, - dostawa materiałów eksploatacyjnych umożliwiających pracę Systemu w okresie gwarancji, - stworzenie, uruchomienie i wdrożenie aplikacji rezerwacji kolejki przez stronę www. 2. Wykonawca zapewnia, że System, o którym mowa w ust. 1, spełnia w całości wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, tj. jest fabrycznie nowy i nieużywany. 3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie wymagane funkcjonalności, zdefiniowane przez Zamawiającego w SIWZ zostaną wykonane i włączone do Systemu do dnia odbioru przedmiotu umowy. 4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca wraz z oprogramowaniem, dostarczy i zapewni Zamawiającemu: a) System wraz z wymaganymi urządzeniami i licencjami, b) materiały eksploatacyjne umożliwiające pracę Systemu w okresie gwarancji, c) wykonywanie usługi serwisu technicznego i nadzoru autorskiego Systemu przez okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, d) instrukcje techniczne, instrukcje instalacji oprogramowania, instrukcje administratora, instrukcje użytkownika, e) instrukcje archiwizacji danych dla dostarczonego Systemu, f) dokumentację powykonawczą. Szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne dotyczące Systemu określono w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 5. Ze względu na specyfikę wykonania przedmiotu umowy, jej realizacja zostaje podzielona na dwa kolejno występujące etapy wdrożenia: a) I etap - obejmuje dostawę, instalację, uruchomienie i wdrożenie Systemu,

2 b) II etap - obejmuje stworzenie, uruchomienie i wdrożenie aplikacji rezerwacji kolejki przez stronę www. 2 Termin realizacji oraz warunki odbioru 1. Ustala się termin wykonania umowy zgodnie z kolejnymi etapami wdrożenia: a) I etap - do 30 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia.. b) II etap - do 90 od dnia podpisania umowy, tj. do dnia Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i na podstawie decyzji Zamawiającego. Ze względu na specyfikę pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac zobowiązany jest ustalić dokładny termin instalacji Systemu. 3. W ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, Wykonawca przeprowadzi w okresie wdrażania Systemu - szkolenia dla użytkowników obsługujących System oraz administratorów Systemu, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny łącznie. Terminy szkoleń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pismo potwierdzające gotowość odbioru każdego z etapów, na co najmniej 7 dni roboczych przed upływem terminu określonego odpowiednio w ust. 1 lit. a) dla etapu I i w ust. 1 lit. b) dla etapu II. 5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany protokolarnie przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia gotowości, o której mowa w ust Za termin wykonania przedmiotu umowy dla etapu 1 i etapu 2 zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru wdrożenia bez uwag osobno dla każdego z etapów zgodnie z ust. 1 lit. a) i ust. 1 lit. b). Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Wykonaniem umowy będzie odbiór bez uwag obu etapów wdrożenia. 7. Koszty instalacji i wdrożenia Systemu pokrywa w całości Wykonawca. Jeżeli wdrożenie wymaga dostarczenia dodatkowych elementów, w szczególności oprogramowania, dodatkowych licencji itp., to elementy te są również przedmiotem dostawy i wchodzą w zakres kwoty, o której mowa w 3 ust Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy dostęp do pomieszczeń, w których będą realizowane usługi instalacji i wdrożenia, w wyznaczonym przez siebie czasie. 9. Wykonawcy nie wolno w sposób nieuprawniony, tj. bez pisemnej zgody Zamawiającego wejść do zasobów informatycznych Zamawiającego. Zabronione jest instalowanie przez Wykonawcę jakiegokolwiek oprogramowania niezwiązanego z realizacją niniejszej umowy oraz udostępnienie i wykonywanie jakichkolwiek kopii danych i informacji z systemów informatycznych Zamawiającego bez jego wiedzy i pisemnej zgody. 10. Prawo własności Systemu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołów odbioru, o których mowa w ust W dniu podpisania niniejszej umowy zostanie opracowany i uzgodniony przez Strony harmonogram wdrożenia, który stanie się załącznikiem nr 5 do niniejszej umowy. Ustala się następujący ogólny tryb odbioru każdego z etapów wdrożenia Systemu: a) w terminie wskazanym w ust. 4 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (na nr faxu wskazany w 12 ust. 3 umowy) gotowość dokonania odbioru wykonanego etapu wdrożenia, a w dniu odbioru dostarcza Zamawiającemu wymaganą dokumentację, o której mowa w 1 ust. 4 lit. d, e, f; b) Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę powiadamia go pisemnie (na nr faxu bądź wskazany w 12 ust. 4 umowy) o terminie odbioru danego etapu wdrożenia. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie odbioru Strony umowy przystąpią do czynności odbioru oraz przeprowadzą test akceptacyjny. W przypadku, gdy Zamawiający podczas czynności odbioru nie stwierdzi niewykonania lub

3 nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek punktu testu akceptacyjnego, Strony podpisują protokół odbioru danego etapu bez zastrzeżeń. c) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania zgłoszonego do odbioru danego etapu wdrożenia, Zamawiający odnotuje zastrzeżenia do jakiejkolwiek usługi wchodzącej w zakres wdrożenia Systemu na przedstawionym do podpisu protokole konieczności. Jednocześnie Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 7 dni roboczych na usunięcie wskazanych nieprawidłowości. Wykonawca po usunięciu wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości rozpocznie ponownie procedurę odbioru z zastrzeżeniem 5 ust. 1 b). 12. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się do dostawy materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w 1 ust. 4 lit. b, zgodnie z następującymi zasadami: a) dostawa pierwszej transzy materiałów eksploatacyjnych nastąpi w dniu odbioru I etapu wdrożenia, b) dostawa każdej kolejnej transzy materiałów eksploatacyjnych nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania zapotrzebowania przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w 12 ust. 3 umowy. 3 Wartość umowy i warunki płatności 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie nie przekraczające kwoty. zł brutto (słownie: 00/100), w tym podatek od towarów i usług VAT. Wynagrodzenie stanowiące wartość przedmiotu umowy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zadania i nie podlega zmianie. 2. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołów odbioru obu etapów. 3. Wykonawca wystawi fakturę VAT na adres Zamawiającego tj.: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy Wrocław NIP Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. W ramach niniejszej umowy na Zamawiającego przechodzą wszelkie prawa autorskie do Systemu oraz wszystkie pozostałe prawa: własności intelektualnej, własności przemysłowej, ochrony informacji dotyczącej sytemu, w tym standardowych zmian i nowych wersji oraz dokumentacji. 4 Warunki gwarancji i serwisu 1. W ramach niniejszej umowy: a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości, w ramach której Wykonawca nieodpłatnie usunie wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego usterki, awarie, wady i błędy w działalności Systemu. Gwarancja ta obejmuje również dostarczony sprzęt i urządzenia stanowiące elementy Systemu. Termin gwarancji biegnie od... b) Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługę serwisu technicznego oraz nadzoru autorskiego przez okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru dla każdego etapu osobno. 2. Usługi gwarancyjne i serwis techniczny będzie świadczony w siedzibie Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz obowiązującej u Zamawiającego Polityki Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. Powyższe dokumenty funkcjonujące u Zamawiającego w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych zostaną

4 przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 4. W czasie wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją umowy, Wykonawca zastosuje niezbędne określone przez Zamawiającego środki dla zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego. 5. Działania serwisowe na bazie danych będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego. Niedozwolone jest wynoszenie jakichkolwiek danych poza siedzibę Zamawiającego, tworzenie kopii baz danych, w całości lub w części. 6. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad, usterek, awarii i błędów systemu, w szczególności technicznych, technologicznych, programowych i wykonawczych, uniemożliwiających prawidłową pracę lub obniżających jakość pracy Systemu. 7. Wykonawca zapewnia, że w przypadku, gdyby oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę lub usługa subskrypcji dla tego oprogramowania, wytworzonego przez Wykonawcę lub zakupionego przez niego u innego Wykonawcy, wymagały dostępu do narzędzi i usług internetowych innych, niż standardowy dostęp do Internetu, Zamawiający nie będzie ponosił w okresie gwarancji jakichkolwiek kosztów związanych z tym dostępem (Zamawiający posiada stały szerokopasmowy dostęp do Internetu). 8. Gwarancja jakości w zakresie wdrożenia systemu, będącego przedmiotem umowy, obejmuje w szczególności poprawne wdrożenie, konfigurację i działanie systemu. 9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady, awarie, błędy lub usterki Systemu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z systemu korzystać. 10. W okresie gwarancji wszelkie koszty usuwania usterek, błędów, wad i awarii, których przyczyna nie leży po stronie Zamawiającego, ponosi Wykonawca. 11. Koszty usuwania usterek, wad i awarii, których przyczyna wynika z nieprawidłowego użytkowania Systemu przez Zamawiającego, ponosi Zamawiający. 12. Maksymalny czas przywrócenia funkcjonalności systemu wynosi: a) w przypadku awarii krytycznych, uniemożliwiających eksploatację systemu, rozumianych jako całkowite zatrzymanie pracy systemu na czas powyżej 2 godzin, brak funkcjonalności kluczowych funkcji systemu (rozumiany jako brak możliwości wydawania biletów, możliwości rezerwacji przez Internet, brak zarządzania ruchem klientów) przez okres ponad 2 godzin - 1 dzień roboczy od zawiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu awarii; b) w przypadku awarii niekrytycznych, kiedy tylko mniej istotne funkcjonalności systemu nie są realizowane prawidłowo, a system pracuje stabilnie i zapewnia realizację podstawowych funkcji, co objawia się w następujący sposób: niektóre funkcjonalności pomocnicze nie są dostępne przez ponad 24 godziny - 7 dni roboczych od zawiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu awarii; c) w przypadku innych problemów niekwalifikowanych jako awaria systemu, które w istotny sposób nie ograniczają funkcjonalności Systemu (np. utrudnienie w pracy i/lub obsłudze systemu), 14 dni roboczych od zawiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu awarii. 13. Wykonawca zobowiązuje się do rozwiązania zaistniałego problemu w czasie możliwie najkrótszym. Wykonawca ma obowiązek bieżącego informowania Zamawiającego o sposobie rozwiązania problemu. 14. Serwis techniczny, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest w następujących formach: a) przyjmowanie zgłoszeń o awarii systemu w dni robocze w godzinach Zgłoszenie serwisowe może nastąpić telefonicznie, ale musi zostać potwierdzone w formie elektronicznej (na adres ) zgodnie ze wzorem formularza określonym przez Strony umowy na etapie wdrożenia, b) wsparcie telefoniczne (konsultacje): Zamawiający zgłasza telefonicznie problemy w dni robocze w godzinach

5 c) wsparcie w postaci wizyt serwisowych upoważnionych pracowników lub innych osób upoważnionych i reprezentujących Wykonawcę. 15. Usługa nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności wykonywanie poniższych czynności: a) przegląd funkcjonowania systemu celem zapewnienia ciągłości i poprawności działania, bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego przynajmniej raz na pół roku; b) dostarczanie nowych wersji systemu, powstających w trakcie trwania umowy w terminach obustronnie uzgodnionych, w wersji instalacyjnej z pełnym opisem wprowadzonych zmian. Wprowadzane zmiany nie mogą obniżać początkowej (określonej w momencie odbioru) funkcjonalności systemu; c) świadczenie pomocy i konsultacji w dziedzinie integracji systemu z innymi systemami i oprogramowaniami funkcjonującymi w siedzibie Zamawiającego, w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia; d) aktualizację instrukcji obsługi i dokumentacji powdrożeniowej zgodnie z dokonanymi zmianami w systemie wszelkie zmiany winny być udokumentowane poprzez wydanie nowej wersji dokumentacji lub aneksu do dotychczasowej. 5 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 3 ust. 1 umowy; b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w 2 ust. 1 lit. a) i lit. b) umowy, w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia co do każdego z etapów osobno; c) niedotrzymania warunków gwarancji i serwisu, o których mowa w 4 w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków przyjętych z tytułu gwarancji i serwisu co do każdego z etapów osobno; d) ujawnienia przez Wykonawcę danych, pozyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, a także innych informacji przekazanych mu jako poufne, dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości stanowiącej 10 % kwoty brutto, o której mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy. 2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 3. Kary umowne podlegają potrąceniu z faktury. 6 Warunki udzielenia licencji Systemu 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostanie udzielona licencja na czas nieoznaczony upoważniająca Zamawiającego do korzystania z systemu oraz wszystkich jego wersji, które Zamawiający pozyska od Wykonawcy w okresie obowiązywania gwarancji i opieki technicznej. 2. Wraz z dostawą licencji Systemu Wykonawca dostarczy Wykonawcy komplet nośników oprogramowania (płyty CD lub DVD) zawierający wersje instalacyjne. 3. W przypadku uszkodzenia nośnika zawierającego wersję instalacyjną, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie nowy egzemplarz takiego nośnika. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, obejmuje wszystkie opłaty licencyjne za oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszej umowy.

6 7 Ochrona danych osobowych Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Strony zobowiążą swoich pracowników do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 8 Zachowanie poufności 1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy oraz nieudostępniania osobom trzecim wszelkich informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, bez pisemnej zgody drugiej strony. 2. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o ochronie tajemnicy, zgodnego z załącznikiem nr 4 do Umowy, podpisanego przez każdego pracownika Wykonawcy uczestniczącego w pracach związanych z realizacją Umowy. 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 trwa zarówno w czasie obowiązywania umowy, jak i po zakończeniu jej trwania. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania, tak w okresie obowiązywania niniejszej umowy jak również po jej zakończeniu, tajemnicy, co do wszystkich danych pozyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter poufny, dotyczących przedmiotu niniejszej umowy. W szczególności, jako poufne należy traktować dane i materiały przekazane przez Zamawiającego. 5. Kara umowna, o której mowa w ust. poprzedzającym, nie ogranicza prawa Zamawiającego do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę w związku z ujawnieniem przez Wykonawcę danych, pozyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, dotyczących przedmiotu niniejszej umowy. 9 Prawa osób trzecich 1. Wykonawca zapewnia, że wykonanie przedmiotu umowy nie narusza praw osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich. 2. Wykonawca, w razie naruszenia praw autorskich z jego winy, na własny koszt zobowiązuje się bronić Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami związanymi z naruszeniem tych praw. W ramach tej odpowiedzialności Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty ewentualnego odszkodowania oraz koszty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu, pod warunkiem, iż Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę na piśmie o wystąpieniu z takim roszczeniem przez osobę trzecią. 10 Wypowiedzenie/Odstąpienie od umowy 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez prawa Wykonawcy do zgłaszania roszczeń z tego tytułu. 2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminów wypowiedzenia) w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne.

7 3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy wynoszącej więcej niż 14 dni licząc od terminu wskazanego w 2 ust. 1 lit. b) z uwzględnieniem sankcji, o której mowa w 5 ust. 1a). 11 Zmiany umowy Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. Potrzeba wprowadzenia może wynikać jedynie z następujących okoliczności: 1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki podatku VAT), zmian danych teleadresowych Stron niniejszej umowy, 2) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności, 3) w sytuacji wyrażenia przez Kupującego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania w/w okoliczności, 4) z innych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia przy podpisywaniu niniejszej umowy, 5) dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnień związanych z nieterminowym udostępnieniem przez Zamawiającego zasobów koniecznych do realizacji dostawy, niewynikających z winy Wykonawcy. 12 Postanowienia końcowe 1. Po zakończeniu realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich materiałów w jakiejkolwiek formie otrzymanych od Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego. 3. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy oraz wykonującymi uprawnienia i obowiązki Zamawiającego są: 4. Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do wykonywania umowy są: 5. Strony zobowiązują się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia, że korespondencja wysłana pod adres wskazany we wstępie umowy jest doręczana skutecznie. 6. Integralną częścią niniejszej umowy są: a) opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1, b) oferta Wykonawcy załącznik nr 2, c) wzór protokołu odbioru załącznik nr 3, d) wzór oświadczenia o ochronie tajemnicy załącznik nr 4, e) harmonogram wdrożenia Systemu załącznik nr Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA......

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zawarta w dniu we Wrocławiu,

U M O W A. zawarta w dniu we Wrocławiu, Załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy U M O W A pomiędzy: zawarta w dniu we Wrocławiu, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym nr NIP- 896-10-03-245,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR /2015 zawarta w dniu r. pomiędzy:

PROJEKT UMOWA NR /2015 zawarta w dniu r. pomiędzy: PROJEKT UMOWA NR /2015 zawarta w dniu r. pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, kod pocztowy 90-032 będącym płatnikiem VAT NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT UMOWA NR WZP/WO/D-332-58.3/13 PROJEKT Zawarta w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP 1132669019, REGON 140944971, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy:

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Załącznik nr 4a Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice z siedzibą ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa ZP/ /2015

WZÓR UMOWY. Umowa ZP/ /2015 Umowa ZP/ /2015 ZAŁĄCZNIK NR 4 NR SPR. CK 8/2015 zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 UMOWA NR../ 2016/Wzór zawarta w dniu r. w Obornikach Śląskich pomiędzy: Obornickim Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Dworcowej 26, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ZAŁ. NR 2 do SIWZ ZP 12/2013/CZP

Wzór umowy ZAŁ. NR 2 do SIWZ ZP 12/2013/CZP Wzór umowy ZAŁ. NR 2 do SIWZ ZP 12/2013/CZP UMOWA Nr zawarta w Rzeszowie dnia... r. roku pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 Sprawa nr ZP-271-13/15 Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY ZP-272-.. /15 zawartej w dniu. 2015 roku w Nowym Targu pomiędzy Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu - ul. Szpitalna 14 (REGON: 000308324,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 UMOWA SPRZEDAŻY Nr... W dniu w Warszawie, pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tamarę

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 3/2017/PZP na: Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA nr zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z upoważnienia którego działa

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy)

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) Załącznik nr 1 UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) zawarta w dniu...02.2016 w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25-84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

projekt Umowa nr. na..

projekt Umowa nr. na.. Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr 3/09.01.01/2015 projekt Umowa nr. na.. W dniu. 2015 r. w Urzędzie Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów, pomiędzy Gminą Oporów, NIP 775-24-07-021, REGON 611015804,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach.

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu.. 2016 r. w Daleszycach, pomiędzy Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 11b, 26-021 Daleszyce, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM / STRONĄ, reprezentowaną przez.. a...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą 1 Załącznik nr 2 UMOWA NR../ 2015/Wzór zawarta w dniu r. w Obornikach Śląskich pomiędzy: Gminą Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, reprezentowaną przez: Arkadiusza

Bardziej szczegółowo