(procedura pon. progu )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(procedura pon. progu 200.000 )"

Transkrypt

1 SZP Katowice, dn r. OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 10 UST. 1 W ZWIĄZKU Z ART. 47 USTAWY PZP (procedura pon. progu ) I. Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wdrożenie systemu obiegu dokumentów PTeU wraz z portalem dostępowym dla klientów MOPS Katowice, oraz dostawa niezbędnego oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego, oraz działania promocyjne. Wdrożenie będzie przebiegać w III etapach: Etap I: Przeprowadzenie i uzgodnienie z Zamawiającym analizy przedwdrożeniowej do 15 października 2012, w tym terminie także Wykonawca dostarczy części sprzętu teleinformatycznego. Etap II: Przeprowadzenie wdrożenia pilotażowego systemu obiegu dokumentu PTeU oraz uruchomienie testowe portalu dostępowego do 18 luty 2013 Etap III: Wdrożenie systemu obiegu dokumentów PTeU, uruchomienie docelowe portalu dostępowego, przeprowadzenie szkoleń oraz dostawa pozostałego oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego do 30 listopada 2013 System obiegu dokumentów PTeU oraz portal dostępowy e-mops muszą być ze sobą zintegrowane, oprogramowanie musi być przygotowane do integracji z systemami dziedzinowymi używanymi w MOPS (POMOST, SR oraz pozostałe). System PTeU i e- MOPS muszą być zgodne z obowiązującym prawem oraz procedurami wewnętrznymi Zamawiającego. Zamówienie będzie składać się w szczególności: 1) Zaprojektowanie i wdrożenie systemu obiegu dokumentów PTeU 2) Zaprojektowanie i wdrożenie portalu e-mops 3) Urządzenie HSM 1 szt. 4) Komputer stacjonarny (zestaw, wraz z systemem operacyjnym i Office) 30 szt. 5) Zestawy do Podpisu Elektronicznego 65 szt. 6) Czytniki kodów paskowych 1 szt. 7) Skaner 28 szt. 8) Router 10 szt. 9) Serwer 1 szt. 10) Switch 2 szt. 11) Drukarka biurkowa 14 szt. 12) Szkolenia użytkowników i administratorów 13) Oprogramowanie antywirusowe 30 szt. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet: II. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie: 2. Rozwój elektronicznych usług publicznych Kod CPV: , , , , Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. III. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2013 roku IV.1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym warunki szczegółowe w następującym zakresie: 1

2 1) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy w tym okresie, zrealizował minimum dwie (2) usługi, o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego do obsługi obiegu dokumentów, wraz z portalem internetowym oraz dostawą i instalacją sprzętu teleinformatycznego, każda usługa o wartości minimum ,00 zł brutto, 2) Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (co najmniej czterema), w tym: a) Kierownikiem projektu (1 osoba) wymagania: posiada wykształcenie wyższe, minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik projektów, poprowadził jako kierownik projektu 2 projekty o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, posiada ważny certyfikat PRINCE2, lub PMI, lub równoważny, b) Architektem systemów informatycznych (min. 1 osoba) wymagania: posiada wykształcenie wyższe techniczne, posiada doświadczenie zawodowe w branży informatycznej min 3 lata, pracował jako architekt systemów informatycznych co najmniej w 2 projektach o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, c) Specjalistą ds. wdrożenia systemów informatycznych (min. 2 osoby) wymagania: posiada wykształcenie wyższe, posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrożeń systemów informatycznych, uczestniczył co najmniej w trzech projektach o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia. Przez projekt o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia rozumie się projekt obejmujący wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z portalem dostępowym oraz dostawą i instalacją sprzętu teleinformatycznego. 3) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł. 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadza się zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Wyżej wymienione warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawcy złożą niżej wyszczególnione dokumentów, których treść potwierdza ich spełnianie. IV.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy: 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie, 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 4) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to wykazując spełnianie warunków, o których mowa w części III specyfikacji zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 4) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 2

3 Społecznego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (dot. podmiotów zbiorowych), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składają odpowiednie dokumenty zgodnie z przepisami 4 rozporządzenia wykonawczego do ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W przypadku wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający, dokonując oceny, czy wykonawca spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową poszczególnych wykonawców, którzy złożyli taki wniosek. W związku z powyższym, wraz z wnioskiem, wykonawcy mogą złożyć jeden komplet dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Do wniosku powinny zostać załączone dokumenty wskazane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z poszczególnych wykonawców, którzy złożyli wniosek wspólnie. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę (nie dotyczy zobowiązań do udostępnienia zasobów, które są składane wyłącznie w oryginale). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli zajdzie taka potrzeba, zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących w/w oświadczeń lub dokumentów. IV.3. Znaczenie warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający dokona kwalifikacji wykonawców w celu ustalenia listy rankingowej na podstawie opisanych powyżej warunków oraz złożonych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony. Punkty zostaną przydzielone według następującej reguły (suma punktów): 1) posiadanie wiedzy i doświadczenia: a) Za spełnienie warunku udziału w postępowaniu tj. wykazanie zrealizowania minimum dwóch (2) usług, o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego do obsługi obiegu dokumentów, wraz z portalem internetowym oraz dostawą i instalacją sprzętu teleinformatycznego, każda usługa o wartości minimum ,00 zł brutto, Wykonawcy otrzymają 0 punktów. Dodatkowe punkty będą przyznane za realizację usług wykraczających ponad określone przez Zamawiającego minimum, tj. Wykonawca otrzyma 2 punkty za każdą zrealizowaną lub 1 pkt za każdą realizowaną usługę o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, polegającą na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego do obsługi obiegu dokumentów wraz z portalem internetowym oraz dostawą i instalacją sprzętu teleinformatycznego, każda usługa o wartości minimum ,00 zł brutto, b) Jeśli usługa została zrealizowana w jednostce administracji publicznej dla co najmniej 200 użytkowników wewnętrznych, Wykonawca otrzyma za każde takie zakończone wdrożenie 5 punktów, c) Jeśli usługa polegała na integracji systemu obiegu dokumentów z epuap lub SEKAP, dodatkowo Wykonawca otrzyma po 2 punkty za każde takie wdrożenie, d) Jeśli usługa polegała na integracji systemu SSO (umożliwiającego pracę w domenie Novell) z systemem obiegu 3

4 dokumentów, dodatkowo Wykonawca otrzyma po 2 punkty za każde takie wdrożenie, 2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) Za spełnienie warunku udziału w postępowaniu dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w minimalnym zakresie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 0 punktów, b) Za udział w projekcie o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia wskazanego specjalisty ds. wdrożenia systemów informatycznych, który pełnił w nim funkcję wdrożeniowca/analityka/projektanta, ponad wskazane minimum (3 projekty), Wykonawca otrzyma po 2 punkty za każdy taki projekt, c) Za Specjalistę ds. integracji systemów informatycznych (niezależnie od ilości osób), który posiada wykształcenie wyższe informatyczne, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w branży informatycznej, oraz uczestniczył w roli specjalisty ds. integracji systemów informatycznych w co najmniej jednym projekcie o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, Wykonawca otrzyma 2 punkty. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5 lub równa 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 5 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali w kolejności najwyższą ilość punktów przyznawanych wg wyżej wymienionych zasad. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydować będzie największa łączna wartość projektów brutto (w PLN) wykazanych przez Wykonawcę do oceny spełniania warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że powoływanie się na udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego jest możliwe wyłącznie do spełnienia minimalnych warunków udziału w postępowaniu, a nie do uzyskania dodatkowej punktacji, zajęcia wyższej pozycji w rankingu wykonawców, w celu otrzymania zaproszenia do składania ofert (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). V. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5. VI. Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert wnoszą wadium w wysokości ,00 PLN w formach dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 1) cena 100% VIII. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Wnioski należy składać w siedzibie zamawiającego Katowice ul. Jagiellońska 17, pok. 43 do dnia r. do godz Pisemny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jego treścią przed upływem terminu składania wniosków. Opakowanie powinno być opatrzone pieczątką lub adnotacją zawierającą nazwę i adres siedziby Wykonawcy oraz posiadać następujący napis: Zaprojektowanie i wdrożenie systemu obiegu dokumentów PTeU wraz z portalem dostępowym dla klientów MOPS Katowice, oraz dostawa niezbędnego oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego. Wzory Oświadczeń i inne dokumenty stanowiące załączniki do wniosku w sprawie zakwalifikowania do udziału w postępowaniu przetargowym znajdują się na stronie internetowej zamawiającego. Wniosek i dokumenty należy złożyć w języku polskim. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania i zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Pożądane jest, aby wszystkie strony wniosku były kolejno ponumerowane. Zaleca się, aby wniosek złączać w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Numeracja stron powinna rozpocząć się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie wniosku. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami pisemnie oraz drogą elektroniczną. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Katowice, ul. Jagiellońska 17 Korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną należy kierować na adres: 4

5 IX. Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej i elektronicznej Wykonawcom, którzy zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu. Specyfikację istotnych warunków zamówienia będzie można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej zamawiającego: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie udostępniona po dokonaniu kwalifikacji Wykonawców na podstawie złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. X. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. XI. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie zamierza zawierać umowy ramowej. XII. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. XIII. Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XIV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.. XV. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Prawa zamówień publicznych. XVI. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. XVII. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może unieważnić przedmiotowe postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane. XVIII. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia r. informację wytworzył: Sebastian Holewik osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Holewik Podpisał: Z - C A D Y R E K T O R A Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Ewa Bromboszcz 5

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego ul. Wojska Polskiego 10 a 99 300 Kutno tel.: (24) 355 23 45, 355 23 46;

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53273-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe 2015/S 099-179175. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe 2015/S 099-179175. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe 2015/S 099-179175 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Śląskie Centrum Chorób

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308051-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 20-032486. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 20-032486. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe PL-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 20-032486 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Główny Urząd Geodezji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23888-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2012/S 15-023888 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438973-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 224-368948. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 224-368948. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368948-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 224-368948 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 064-109166. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Zabrze: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 064-109166. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109166-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 064-109166 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287293-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo