OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 1/ 20 ENOTICES_Fundusz1 13/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Zbigw Johne- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Tel.: Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 20 ENOTICES_Fundusz1 13/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

3 3/ 20 ENOTICES_Fundusz1 13/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego dla sektora ubezpieczeń II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usługi: nr 7 (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/ WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce świadczenia usług Kod NUTS II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Liczba Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::

4 4/ 20 ENOTICES_Fundusz1 13/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Przedmiotem nijszego zamówienia jest system EESSI-PL, będący polską częścią unijnego systemu EESSI w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych. System elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego EESSI umożliwia wymianę informacji pomiędzy instytucjami zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego państw członkowskich UE, zbędnych do weryfikacji prawa do świadczeń, podejmowania decyzji związanych z udzielam świadczeń oraz rozliczania kosztów świadczeń pomiędzy państwami. System EESSI-PL ponadto ma za zada wspierać przebieg wewnętrznych procesów biznesowych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) związanych z wymianą danych i rozliczeniami, umożliwiając tym samym realizację zadań określonych przepisami prawa wspólnotowego, krajowego oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w NFZ. System EESSI-PL będzie wspomagał działania Centrali NFZ jako instytucji łącznikowej oraz oddziałów wojewódzkich NFZ jako instytucji właściwych, instytucji miejsca pobytu lub instytucji miejsca zamieszkania. Będzie miał charakter systemu obiegu różnego typu (kategorii) spraw, którym przypisane zostaną właściwe schematy procesu obsługi. W ramach systemu EESSI-PL uruchomiona zosta wymiana danych pomiędzy państwami UE w formie elektronicznej komunikatów SED, natomiast w ramach wymiany z państwami EFTA komunikacja realizowana będzie za pomocą tzw. formularzy z serii E, które będą drukowane z systemu i wysyłane w formie papierowej. Z uwagi na obowiązywa dwóch odrębnych porządków prawnych dla państw członkowskich UE oraz dla państw członkowskich EFTA, system musi umożliwiać wymianę danych na nowych zasadach, opartych o dokumenty SED, jak i na starych zasadach, opartych na formularzach serii E. W zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych zidentyfikowanio blisko 150 dokumentów SED, ponadto w chwili obecnej funkcjonuje ok. 15 formularzy serii E, których stosowa jest zbędne. Dla każdego rodzaju dokumentu określona jest jego budowa strukturalna (podział na sekcje i pola), typ pól oraz ich wymagalność. Dodatkowo dokumenty SED są zorganizowane w sformalizowane przepływy procesów biznesowych. W systemie EESSI-PL zabezpieczone zostać muszą funkcjonalności występujące w obecnych systemach wykorzystywanych do realizacji zadań związanych z rozliczeniami kosztów świadczeń powstałych na podstawie przepisów o koordynacji (obec wspieranych przez system SOFU) oraz związanych z uprawm do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji (obec wspieranych przez system SIW), z ewentualnym dostosowam ich w razie potrzeby do specyfikacji wynikającej z wykorzystania mechanizmu obiegu prac. W ramach realizacji przedmiotu zamówie Wykonawca systemu przejmie obsługę serwisową systemu SOFU od dnia podpisania umowy do czasu jego zintegrowania z EESSI-PL, tj. późj niż do końca II etapu projektu. System EESSI-PL powin zapewnić wymianę danych w ramach integracji ze wspólnotowym systemem EESSI, którego architektura dla wszystkich państw członkowskich oparta jest na krajowych lub sektorowych punktach dostępu (Access Point), których serwery podłączone są do wspólnej, europejskiej sieci stesta. Komunikacja między punktami dostępu odbywa się poprzez Węzeł Centralny - Coordination Node (podłączony do sieci s-testa), a konkret przez Centralny Przekaźnik Informacji (Central Message Relay). Punkty dostępowe komunikują się z węzłem koordynującym poprzez interfejs integracyjny ICD1. Dostępna będzie przygotowana na szczeblu Komisji Europejskiej implementacja referencyjna (oprogramowa) punktu dostępowego (AP_RI). Planowane w NFZ rozwiąza - EESSI_PL będzie aplikacją narodową, komunikującą się z AP_RI poprzez interfejs integracyjny ICD2. System EESSI-PL będzie złożony z dwóch zintegrowanych ze sobą modułów: modułu instytucji łącznikowej i modułu instytucji właściwej. Oba moduły będą wdrożone w architekturze centralnej. Moduł instytucji właściwej zainstalowany w Centrali NFZ będzie obsługiwał Oddziały Wojewódzkie NFZ za pośrednictwem sieci intranetowej. Oba moduły będą się komunikowały z AP_RI poprzez interfejs integracyjny ICD2. W ramach systemu EESSI-PL moduł instytucji właściwej będzie dodatkowo pobierał dane rozliczeniowe z systemów NFZ stanowiących źródła tych danych, zbędne jest więc zaprojektowa interfejsu integracyjnego pozwalającego na automatyczne pobiera danych z systemów rozliczeniowych. W myśl obowiązujących przepisów, państwa członkowskie przystąpić muszą do wymiany dokumentów wyłącz drogą elektroniczną, późj niż w dniu 1 maja 2012 r. Zamawiający oczekuje, iż wdroże systemu wykonanego w ramach przedmiotu zamówienia nastąpi w 3 etapach: 1) Etap I, obejmujący: a) budowę i wdroże funkcjonalności określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), z wyłączem funkcjonalności realizowanej obec przez systemy SOFU i SIW oraz z wyłączem wymagań realizowanych w II etapie, b) zapew możliwości korzystania poprzez interfejs integracyjny w EESSI-PL z danych historycznych przechowywanych w obec wykorzystywanym systemie informatycznym SIW (pobieranych z SIW poprzez interfejs integracyjny), c) serwis systemu rozliczeniowego SOFU. Termin odbioru przez Zamawiającego systemu w ww. zakresie: do dnia 10 kwietnia 2012 r., przy czym projekt funkcjonalny systemu powin zostać odebrany w termi do 15 grudnia 2011 r.

5 5/ 20 ENOTICES_Fundusz1 13/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Przeprowadze szkoleń dla użytkowników i administratorów systemu oraz wdroże systemu: do dnia 30 kwietnia 2012 r. 2) Etap II, obejmujący: a) wykona pełnej funkcjonalności opisanej w OPZ, włącz ze zintegrowaną funkcjonalnością SOFU i SIW b) migrację danych z SOFU i SIW c) serwis systemu EESSI-PL oraz systemu SOFU); Realizacja etapu II rozpocz się w momencie zakończenia etapu I. Odbiór funkcjonalności wykonanych w ramach etapu II nastąpić musi w termi do dnia 30 listopada 2012 r., przeprowadze szkoleń dla użytkowników i administratorów systemu oraz wdroże systemu: do dnia 31 grudnia 2012 r. 3) Etap III, obejmujący serwis systemu EESSI-PL przez okres 1 roku od zakończenia etapu II Usługa serwisu systemu EESSI-PL obejmuje: a. serwis bieżący, w szczególności: naprawy systemu, konsultacje i doradztwo oraz nadzór autorski; b. serwis dostosowawczy, w szczególności: implementację i wdraża nowych funkcjonalności objętych SIWZ, dokonywa zmian w konfiguracji systemu, konfigurowa raportów Business Objects, dokonywa zmian w raportach predefiniowanych, implementację i wdraża zmian funkcjonalności objętych SIWZ Usługa serwisu systemu SOFU obejmuje naprawy systemu oraz konsultacje i doradztwo. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe, wolne od wad i przerwane działa systemu w okresie 1 roku począwszy od dnia zakończenia III etapu projektu. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać bez dodatkowych opłat wszelkie wady, awarie i usterki ujawnione w trakcie eksploatacji systemu. Zamawiający wymaga, aby na potrzebę prowadzenia prac analitycznych Wykonawca zapewnił dyspozycyjność osób umożliwiającą prowadze prac równolegle (6 zależnych analityków) w zespołach w ramach spotkań analitycznych z przedstawicielami Zamawiającego.

6 6/ 20 ENOTICES_Fundusz1 13/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli, oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Wartość szacunkowa całego zamówienia wynosi ,72 PLN. W 2011 r. Zamawiający przewiduje dokona płatności za projekt funkcjonalny w wysokości większej niż ,00 PLN brutto. Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): ,72 Waluta: PLN LUB Zakres: między a Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

7 7/ 20 ENOTICES_Fundusz1 13/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Na etapie składania ofert wymagane będzie wadium w wysokości zł III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Płatności będą dokonywane w termi 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT z protokołem odbioru. Podstawę dla wystawienia faktury VAT stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru odpowiednio: projektu funkcjonalnego, realizacji etapu projektu, realizacji serwisu dostosowawczego lub bieżącego systemu. Zamawiający przewiduje dokonywa płatności z tytułu budowy, wdrożenia oraz serwisu systemu EESSI-PL w następujący sposób: 1) za projekt funkcjonalny ( więcej niż zł brutto), 2) za I etap projektu obejmujący budowę i wdroże funkcjonalności ujętej w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), z wyłączem funkcjonalności realizowanej obec przez systemy SOFU i SIW oraz z wyłączem wymagań wskazanych jako przeznaczone do realizacji w II etapie, zapew możliwości korzystania poprzez interfejs integracyjny w EESSI-PL z danych historycznych przechowywanych w obec wykorzystywanym systemie informatycznym SIW (pobieranych z SIW poprzez interfejs integracyjny), jednorazowo po odbiorze prac przewidzianych w etapie I, 3) za II etap projektu obejmujący wykona pełnej funkcjonalności opisanej w OPZ, włącz ze zintegrowaną funkcjonalnością SOFU i SIW, migrację danych z SOFU i SIW, ), jednorazowo po odbiorze prac przewidzianych w etapie II z wyłączem serwisu dostosowawczego i bieżącego dla systemu EESSI oraz bieżącego dla systemu SOFU. 4) za serwis dostosowawczy dla systemu EESSI -PL w dwóch równych ratach po zakończeniu II i III etapu projektu, 5) za serwis bieżący systemu SOFU w roku płatność jednorazowo po zakończeniu roku 2011, 6) za serwis bieżący systemu SOFU w roku 2012 (do czasu jego zintegrowania z EESSI-PL, tj. późj niż do końca II etapu projektu) - płatność w równych kwotach miesięcznych, 7) za serwis bieżący systemu EESSI PL w II i III etapie projektu - płatność w równych kwotach miesięcznych, III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udziele zamówienia publicznego i złożyła ofertę. Wykonawcy mogą wspól ubiegać się o udziele zamówienia. W im przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udziele zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspól ubiegają się o udziele zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykona umowy i wsie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udziele zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania o udziele zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy opisane poniżej. Ocena spełniania warunków zosta dokonana według formuły spełnia / spełnia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte

8 8/ 20 ENOTICES_Fundusz1 13/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Nie speł warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczem Wykonawcy z postępowania. Oświadcze o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy. Oświadcze o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. PONADTO W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAŁACZYĆ DO OFERTY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadcze Wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy. Dokumenty potwierdzające wywiązywa się z obowiązków płatności podatków, opłat oraz składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne. Dokumentami imi będą aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca zalega z opłacam podatków, opłat oraz składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu. Za aktualne zaświadczenia uznaje się jedy zaświadczenia wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, dokumenty /zaświadczenia/ muszą być złożone przez każdego Wykonawcę. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Dokumentem im będzie aktualna (wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy. Dokumentem im będzie aktualna (wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgod z zasadami opisanymi w 2 ust. 2 oraz 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca win posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości mjszej niż ,00 PLN. Dokumentem im będzie informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości mjszej niż ,00 zł, wystawionej wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnia tego warunku polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji dotyczącej tych podmiotów. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, wyżej wymieniony warunek Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy):

9 9/ 20 ENOTICES_Fundusz1 13/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL musi spełniać co najmj 1 podmiot lub warunek ten podmioty mogą spełniać łącz. III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemny wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są rówż wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, łącz co najmj: - dwa zamówienia polegające na budowie i wdrożeniu systemu (wyłączając dostawę i wdroże infrastruktury sprzętowej i sieciowej) w strukturze rozproszonej lub scentralizowanej, na tere całego kraju (co najmj 17 lokalizacji), obsługującego limitowaną liczbę użytkowników, o wartości co najmj 4 mln PLN brutto (cena bez uwzględnia wartości dostarczonych w ramach zamówienia produktów sprzętowych), przetwarzającego co najmj 3 mln transakcji rozliczeniowych w skali roku, wraz ze świadczem co najmj rocznego serwisu gwarancyjnego, - jedno zamówie polegające na rozwoju systemu informatycznego o parametrach wskazanych wyżej i o wartości co najmj 0,5 mln PLN brutto, z podam ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmj 1 podmiot lub warunek ten podmioty mogą spełniać łącz. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnia warunków, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odsieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie III.2.1 ogłoszenia. Wykaz oraz dokumenty potwierdzające należyte wykona usług muszą zawierać informacje zbędne do stwierdzenia czy Wykonawca spełnia warunek. Przedstawiony wykaz usług powin zawierać co najmj następujące informacje: przedmiot zamówienia, wartość brutto zamówienia, datę wykonania zamówienia (miesiąc i rok) oraz nazwę i adres odbiorcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemny wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych certyfikatów, doświadczenia i wykształcenia zbędnych do wykonania zamówienia. Wykonawca na potrzeby realizacji projektu musi dysponować min. 16 osobowym zespołem projektowym składającym się co Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy):

10 10/ 20 ENOTICES_Fundusz1 13/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL najmj ze specjalistów spełniających następujące wymagania: 1. Co najmj jedna osoba kierownik projektu posiadająca znajomość metodyki PRINCE2, udokumentowaną certyfikatem PRINCE2 na poziomie Practitioner, lub posiadający kwalifikacje w dziedzi zarządzania projektami udokumentowane certyfikatem PMP (PMI) lub IPMA (na poziomie przynajmj C) lub równoważnym. Wymagana jest znajomość najlepszych praktyk utrzymywania systemów informatycznych potwierdzona certyfikatem ITIL (Foundation Certificate in IT Service Management) lub równoważnym. Osoba ta musi legitymować się co najmj 5-letnim doświadczem w zakresie zarządzania projektami dotyczącymi wdrożeń systemów infrastruktury informatycznej. 2. Co najmj jedna osoba inżyr posiadająca kwalifikacje do prowadzenia audytów systemów informatycznych potwierdzone odpowiednimi certyfikatami (np. CISA lub CISSP, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001I) lub innymi dokumentami równorzędnymi. Ponadto wymagane jest, aby osoba ta dysponowała wiedzą z zakresu ITIL potwierdzoną odpowiednim certyfikatem (ITIL Service Manager lub ITIL Expert). Osoba ta musi legitymować się co najmj 5-letnim doświadczem w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań zgod ze standardami zabezpieczania systemów w sieci LAN, WAN, Internet, oraz w zakresie realizacji wdrożeń systemów infrastruktury informatycznej. 3. Co najmj jedna osoba architekt posiadająca wykształce wyższe informatyczne oraz kwalifikacje w zakresie tworzenia architektur systemów informatycznych klasy Enterprise, potwierdzone certyfikatem TOGAF lub równoważnym. Osoba ta musi legitymować się co najmj 5-letnim doświadczem. 4.Co najmj jedna osoba główny analityk posiadająca min. 3 let doświadcze analityczne w tym co najmj 3 let doświadcze w realizacji rozwiązań systemów informatycznych, obsługujących transakcje wielowalutowe. 5.Co najmj 6 osób analitycy analiza szczegółowa posiadający min. 3 let doświadcze analityczne, w tym co najmj 2 let doświadcze w realizacji rozwiązań systemów informatycznych, obsługujących transakcje wielowalutowe. 6. Co najmj jedna osoba kierownik zespołu wdrożeniowego posiadająca: znajomość metodyki PRINCE2 udokumentowaną certyfikatem PRINCE2 na poziomie Foundation lub równoważnym. 7.Co najmj jedna osoba wdrożeniowiec posiadająca min 3 let doświadcze w realizacji wdrożeń, udział w tej roli w przynajmj 2 projektach wdrożeniowych systemów o podobnej skali. 8. Co najmj jedna osoba programista posiadająca min. 2 let doświadcze w programowaniu, certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie budowy i konfiguracji i parametryzacji systemów zarządzania bazami danych m.in. DB2

11 11/ 20 ENOTICES_Fundusz1 13/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL i doświadcze w tym zakresie. Potwierdzona znajomość standardu XML oraz doświadcze przy jego wykorzystaniu w procesach wymiany danych. 9.Co najmj jedna osoba integrator posiadająca min. 2 let doświadcze w programowaniu; min. 3 let doświadcze w zakresie konfiguracji i strojenia baz danych. 10.Co najmj jedna osoba szkoleniowiec posiadająca doświadcze w realizacji szkoleń przy realizacji przynajmj 2 projektów o podobnej skali i zakresie. Zamawiający wymaga, aby każda z wyżej wymienionych funkcji była pełniona przez inną osobę. Nie dopuszcza się pełnia więcej niż jednej funkcji przez tę samą osobę. Pozostałe osoby wchodzące w skład zespołu to: serwisanci i testerzy. III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

12 12/ 20 ENOTICES_Fundusz1 13/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykona usługi

13 13/ 20 ENOTICES_Fundusz1 13/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców 5 LUB Przewidywana minimalna liczba a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: W zakresie "wykaz usług polegających na budowie i wdrożeniu systemu (wyłączając dostawę i wdroże infrastruktury sprzętowej i sieciową) w strukturze rozproszonej lub zcentralizowanej, na tere całego kraju (co najmj 17 lokalizacji), obsługującego limitowaną liczbę użytkowników, o wartości co najmj 4 mln PLN brutto, przetwarzającego co najmj 3 mln transakcji rozliczeniowych w skali roku, wraz ze świadczem co najmj rocznego serwisu gwarancyjnego" - za każdą dodatkową (ponad dwie wymagane w warunkach udziału) usługę Wykonawca otrzyma 10 pkt. Powyżej 5 usług, każdy Wykonawca otrzyma 50 pkt. W zakresie " wykaz usług polegających na rozwoju systemu informatycznego o parametrach wskazanych wyżej i wartości co najmj 500 tysięcy PLN brutto " za każdą dodatkową (ponad jedną wymaganą w warunkach udziału) usługę Wykonawca otrzyma 5 pkt. Powyżej 5 usług, każdy Wykonawca otrzyma 25 pkt. W zakresie " wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia analitycy), za każdą dodatkową osobę - analityka (ponad sześć wymaganych w warunkach udziału) Wykonawca otrzyma 2 pkt. Powyżej 12 analityków, każdy Wykonawca otrzyma 12 pkt. Wszystkie otrzymane przez danego Wykonawcę punkty zostaną zsumowane. Następ Zamawiający przeprowadzi ranking zsumowanych punktów. IV.1.3) Zmjsze liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowa procedury etapowej w celu stopniowego zmjszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert

14 14/ 20 ENOTICES_Fundusz1 13/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowied pole(a)) LUB Najniższa cena Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) AZP /11 IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Jeżeli, Wstępne ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: 13/06/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Warunki i sposób płatności: Waluta:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_Fundusz1 05/07/2011- ID:2011-093166 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00 1/ 17 ENOTICES_ipczd 13/04/2011- ID:2011-052763 Formularz standardowy 2 PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna UNIA EUROPEJSKA Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowa projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_GminaDmosin 11/06/2010- ID:2010-074616 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Głogów Kod pocztowy: E-mail: rzp@glogow.um.gov.pl Faks: +4876 7265 437

Miejscowość: Głogów Kod pocztowy: E-mail: rzp@glogow.um.gov.pl Faks: +4876 7265 437 1/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID:2010-025449 Formularz standardowy 2 PL Gminy Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską UNIA EUROPEJSKA z Europejskiego Funduszu Publikacja Rozwoju Suplementu

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy:

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy: 1/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID:2011-102148 Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Działania 2.2 Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 1/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID:2011-032595 Formularz standardowy 2 PL w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" UNIA EUROPEJSKA Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_wtbs1 20/05/2011- ID:2011-070546 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ztmgda 31/05/2010- ID:2010-068799 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006 ramach realizacji projektu UNIA EUROPEJSKA Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego Publikacja Suplementu przez do Dziennika Unię Europejską Urzędowego Unii z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496 1/ 17 ENOTICES_DEPPI - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID:2011-142987 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496 1/ 14 ENOTICES_DEPPI - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462 kampanii promocyjnej UNIA w EUROPEJSKA oparciu o powyższą strategię Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID:2010-172533 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo