UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ AVC POLSKA SP. Z O. O. nr XXXXXXXXXXXXXXXX zawarta w dniu XXXXXX w XXXXXX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ AVC POLSKA SP. Z O. O. nr XXXXXXXXXXXXXXXX zawarta w dniu XXXXXX w XXXXXX"

Transkrypt

1 1. Strony Umowy: pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ AVC POLSKA SP. Z O. O. nr XXXXXXXXXXXXXXXX zawarta w dniu XXXXXX w XXXXXX AVC Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilczej Górze, adres: ul. Żwirowa nr 18, Lesznowola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , posiadającą wpis do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych o numerze 9720, zwaną dalej Dostawcą, reprezentowaną przez: Roberta Węgrzyna Prezesa Zarządu, lub Przedstawiciela Dostawcy umocowanego do zawarcia niniejszej umowy na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa. a... PESEL / NIP + KRS... zamieszkałym / siedziba Ulica... nr domu... nr mieszkania... kod pocztowy miejscowość..... telefon kontaktowy: zwanym dalej Abonentem posiadającym indywidualny Numer Klienta Przedmiot Umowy wykaz świadczonych usług ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową 1. Na podstawie niniejszej Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zwanej dalej Umową Abonencką, Dostawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Abonenta jednej z niżej wymienionych usług dostępu do Internetu satelitarnego 2. Umowa zostaje zawarta na Usługę [XXXX] Wysokości opłat, o których mowa w niniejszym paragrafie zostały określone w Cenniku. Warunki ponoszenia opłat zostały określone w niniejszej Umowie Abonenckiej, Regulaminie oraz Cenniku. 3. Regulamin i Cennik stanowią integralną część Umowy. 4. Umowa może być zawarta na warunkach Promocji. Regulamin Promocji każdorazowo określa cenę promocyjną. 5. Opłata abonamentowa obejmuje: dostęp do Sieci, korzystanie z Usługi przypisanej w Cenniku do danej opłaty abonamentowej, sprzedaż Sprzętu lub dzierżawę Sprzętu, obsługę serwisową, z wyłączeniem dodatkowo płatnych usług oraz obsługi nieuzasadnionych wezwań. 3. Termin oczekiwania na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia świadczenia usług 1. Strony umowy zgodnie ustalają, iż termin rozpoczęcia świadczenia (aktywacja) Usługi nastąpi po: dokonaniu przez Abonenta wpłaty Opłaty Aktywacyjnej, dokonania instalacji i uruchomienia Sprzętu przez Instalatora podpisaniu przez Abonenta Umowy Abonenckiej oraz Protokołu Instalacji i Uruchomienia Usługi. 1

2 2. Po aktywacji usługi w terminie 7 dni, dostawca wystawi fakturę i naliczy opłatę zgodną z zapisami w paragrafie 2 ust. 5 oraz uwzględni wpłaconą wcześniej jednorazowo Opłatę Aktywacyjną., o której mowa w paragrafie 3 ust Okres na jaki została zawarta umowa, w tym minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych 1. Umowa Abonencka zawarta jest na czas określony zwanym dalej Okresem Zobowiązania 12 miesięcy; TAK/NIE 24 miesiące; TAK/NIE 2. Odstąpienie od umowy, Zmiana Warunków Umowy, Wygaśnięcie Umowy i Przedłużenie Umowy jest uregulowane w paragrafie 9 niniejszej umowy. 5. Pakiet taryfowy, jeżeli na świadczone usługi obowiązują różne pakiety taryfowe 1. Zawierając Umowę Abonent wybiera określony pakiet taryfowy określony w paragrafie 2 niniejszej Umowy. 2. Zawarcie Umowy może również nastąpić w ramach Promocji - zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Promocji o ile Dostawca zastosuje Promocję na określoną usługę, zgodnie z paragrafem 2 ust Sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi Abonent po zawarciu Umowy może składać zamówienia na inne pakiety taryfowe lub dodatkowe usługi poprzez wypełnienie formularza za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez wysłania zamówienia w formie a na adres 7. Sposoby dokonywania płatności 1. Abonentowi zostaje nadany indywidualny numer konta bankowego. XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 2. Wszystkie płatności wynikające z zawarcia niniejszej umowy Abonent winien dokonywać na konto bankowe wskazane w ust. 1 powyżej. 8. Okres Rozliczeniowy 1. Za świadczone Usługi i dostarczony Sprzęt Abonent zobowiązany jest do uiszczania miesięcznych opłat, w tym opłaty abonamentowej, określonych w Umowie lub w Cenniku obowiązującym w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem paragrafu 5 ust Okres rozliczeniowy opłaty abonamentowej, o ile w Umowie nie wskazano inaczej, jest miesięczny i jego początek i koniec odpowiada pierwszemu i ostatniemu dniowi miesiąca kalendarzowego. Dostawca ma prawo do zmiany dnia rozpoczęcia i zakończenia okresu rozliczeniowego, o czym powiadomi Abonenta. Zmiana ta nie stanowi zmiany warunków Umowy lub Regulaminu. 3. Opłaty za Usługi, o ile nie uzgodniono innego terminu płatności, są płatne w terminie czternastu (14) dni od wystawienia faktury VAT z zastrzeżeniem zapisów zawartych w Regulaminie. 4. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy 5. Rozwiązanie Umowy z przyczyn zależnych od Abonenta lub zawieszenie świadczenia Usług z przyczyn zależnych od Abonenta nie zwalnia Abonenta od terminowego uregulowania płatności na rzecz Dostawcy 6. Tryb wystawienia faktur VAT oraz zgłaszania wszelkich zastrzeżeń jest uregulowany w Regulaminie. 9. Tryb i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunki jej przedłużania i rozwiązywania. 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY W CIĄGU 10 DNI OD JEJ ZAWARCIA a) Po zawarciu umowy o świadczeniu usług abonenckich, Abonent będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na 2

3 piśmie wg Wzoru Odstąpienia od Umowy będącej załącznikiem do Umowy - lub w formie elektronicznej w terminie dziesięciu (10) dni od Dnia uruchomienia usługi b) Do zachowania powyższego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed upływem dziesięciu (10) dni od uruchomienia usługi i zwrócenie oryginalnie zapakowanego Sprzętu stanowiącego własność Dostawcy zgodnego ze specyfikacja z pkt. 2 Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Koszty zwrotu Sprzętu pokrywa abonent. c) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej winno być przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a także zwrot sprzętu winien być doręczony do: AVC Polska Sp. z o.o. Obsługa klienta, ul. Żwirowa 18 Wilcza Góra, Lesznowola, Tel: , Fax: , 2. ZMIANA UMOWY ABONENCKIEJ a) Dostawca może umożliwić Abonentowi zmianę warunków Umowy Abonenckiej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie może dotyczyć następujących postanowień Umowy Abonenckiej: świadczonej Usługi i wskazania elementów składających się na opłatę abonamentową, okresu na jaki została zawarta Umowa Abonencka lub Okresu Zobowiązania, b) Jeżeli konieczność wprowadzenia zmian Regulaminu lub Cennika następuje na skutek zmian prawa, powoduje obniżenie cen Usług lub dodanie nowej Usługi bądź wynika z Decyzji Prezesa UKE, zmiany takie podane zostaną przez Dostawce usług do publicznej wiadomości. c) Pozostałe kwestie związane ze Zmianą Umowy zostały uregulowane w Regulaminie. 3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY WSKUTEK ZMIANY UMOWY ABONENCKIEJ a) Abonent, który dokonał zmian Umowy Abonenckiej w trybie, o którym mowa w ust.2. powyżej może odstąpić od dokonanych zmian, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni od dnia otrzymania potwierdzenia zmian. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od zmiany warunków Umowy Abonenckiej dokonanej w trybie, o którym mowa w niniejszym punkcie nie przysługuje Abonentowi w przypadku rozpoczęcia świadczenia Usług przez Dostawcę za zgodą Abonenta, zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy Abonenckiej. b) W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, o których mowa w ust.2. termin w którym Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej wynosi 3 miesiące i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej. Jeżeli jednak Abonent po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu (10) dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia. c) Odstąpienie od zmiany warunków Umowy Abonenckiej dokonanej w trybie, o którym mowa w ust. 1 powyżej wywierać będzie skutki wyłącznie od dnia złożenia oświadczenia, a usługi świadczone przed tą datą rozliczone zostaną zgodnie z Cennikiem Dostawcy. 4. ROZWIĄZANIE UMOWY W SKUTEK JEJ WYPOWIEDZENIA a) Dostawca uprawniony jest wypowiedzieć Umowę Abonencką w trybie określonym w pkt. e poniżej, w całości bądź w zakresie niektórych Usług, wskazując wyraźnie świadczenie jakich Usług objętych Umową Abonencką wypowiada. W przypadku Umów Abonenckich zawieranych na czas określony lub w Okresie Zobowiązania, wypowiedzenie możliwe jest wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych b) Z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych dla Umów Abonenckich zawieranych w ramach promocji, Abonent uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w trybie określonym w pkt. e poniżej, wskazując wyraźnie Usługi, których wypowiedzenie dotyczy. c) Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej powinno być złożone na piśmie. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej powinno zawierać Indywidualny Numer Klienta oraz imię i nazwisko Abonenta, adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania oraz numer indentyfikacyjny PESEL. 3

4 d) Umowa ulega rozwiązaniu po upływie terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy Abonenckiej w całości lub części następuje z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym druga strona otrzymała oświadczenie o wypowiedzeniu e) Rozwiązanie Umowy Abonenckiej bez okresu wypowiedzenia może nastąpić w przypadkach określonych w Regulaminie. f) Inne niż wymienione powyżej przypadki wypowiedzenia umowy zostały opisane w Regulaminie. 5. WYGAŚNIĘCIE UMOWY Umowa Abonencka wygasa w przypadku: a) Śmierci Abonenta będącego osobą fizyczną, b) Ustania bytu prawnego Abonenta, chyba że wiąże się ono z przejęciem jego praw i obowiązków przez następcę prawnego, który przejmuje Abonenta lub powstaje w wyniku jego podziału w trybie określonym w ustawie Kodeks spółek handlowych, c) jeżeli w okresie trzydziestu (30) dni od dnia zawieszenia świadczenia Usług w sposób opisany w Regulaminie nie ustaną przyczyny zawieszenia. 6. PRZEDŁUŻENIE UMOWY 1. Umowa zawarta na czas wskazany w jej treści ulega automatycznemu przedłużeniu i przekształca się w umowę na czas nie określony chyba, że Abonent, co najmniej na trzydzieści (30) dni przed upływem okresu, na który umowa była zawarta, złoży Dostawcy pisemne oświadczenie, że nie zamierza przedłużać Umowy. 2. Oświadczenie o odstąpieniu od przedłużenia umowy Abonent winien wysłać za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru na adres: AVC Polska Sp. z o.o. Obsługa klienta ul. Żwirowa 18 Wilcza Góra, Lesznowola. 10. Ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych abonentowi przez dostawcę usług telekomunikacyjnych urządzeń końcowych o ile zostały one wprowadzone przez dostawcę usług lub na jego zlecenie Dostawca nie wprowadza żadnego ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych abonentowi przez dostawcę usług telekomunikacyjnych. 11. Dane dotyczące funkcjonalności usługi 1. Dostawca nie wprowadził żadnych ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji. 2. Dostawca nie wprowadził żadnych procedur w celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza. Informacja o wpływie przekroczenia pojemności łącza na jakość świadczonych usług będą przekazywane przez Dostawcę na bieżąco Abonentowi o ile taka sytuacja nastąpi. 3. Dostawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług przez Abonenta. 12. Dane dotyczące jakości usług w szczególności minimalne oferowane poziomy jakości usług, w tym czas wstępnego przyłączenia, a także inne parametry jakości usług, jeżeli zostały określone przez Prezesa UKE na podstawie art. 63 ust. 2a Ustawy Prawo Telekomunikacyjne Dostawca oświadcza, iż wszystkie parametry usług są zgodne z parametrami określonymi w umowie w paragrafie 2 ustęp Sposoby informowania abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji w przypadku usługi dostępu do sieci Internet świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o możliwości bieżącej kontroli stanu takiego pakietu przez abonenta Dostawca w zakresie usługi Internetu satelitarnego - umożliwia Abonentowi, po zgłoszeniu w BOA zapytania o aktualny status konta, uzyskanie informacji o bieżącym stanie wykorzystania pakietu internetowego przez Abonenta. 4

5 14. Zakres usług serwisowych oraz sposoby kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą 1. Wszelkie kwestie związane z serwisowaniem sprzętu po okresie gwarancyjnym Abonent ponosi we własnym zakresie i na własny koszt. 2. Informacje o sposobie serwisowania abonent może uzyskać poprzez przesłanie zapytania na adres poczty elektronicznej lub na adres AVC Polska Sp. z o.o. Dział Serwisu, ul. Żwirowa 18 Wilcza Góra, Lesznowola wpisując w temacie wiadomości Serwis/numer umowy Abonenta/numer usługi. 15. Zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, w szczególności w przypadku gdy nie został osiągnięty określony w umowie poziom świadczonej usługi 1. W przypadku przerwy w świadczeniu Usług, Abonent będący Konsumentem może żądać obniżenia należności z tytułu usług o 1/90 opłaty abonamentowej, a Abonent nie będący Konsumentem o 1/30 opłaty abonamentowej, określonej w Cenniku lub umowy za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny przerwy w przypadku nie poinformowania Abonenta droga elektroniczna. Kara umowna może być wypłacona, pod warunkiem terminowego uregulowania należności na rzecz Dostawcy. 2. Obniżenie należności z tytułu Usług może nastąpić wyłącznie po złożeniu Reklamacji w sposób określony w Umowie i Regulaminie. 3. Do okresu przerw w świadczeniu Usług nie wlicza się okresu, w którym przywrócenie świadczenia Usług nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Abonenta 16. Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji 1. Abonenci mają prawo składać reklamacje dotyczące nienależytego wykonania Usług. 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Dostawcę. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacja złożona przez Abonenta została rozpatrzona w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania od Abonenta. 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: a) dokładne oznaczenie Abonenta (m.in.: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, adres ); b) numer umowy Abonenckiej c) numer usługi z uwagi na fakt, iż umowa może być świadczona w rożnych miejscach d) przedmiot reklamacji; e) uzasadnienie reklamacji. f) numery seryjne sprzętu 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Dostawca może zwrócić się do Abonenta o jej uzupełnienie we wskazanym przez Dostawcę zakresie. 5. Podstawą reklamacji parametrów łącza internetowego jest wykonanie testu poprzez narzędzie Check Portal dedykowanego przez Eutelsat Tooway 6. W przypadku stwierdzenia wady sprzętu podlegającego gwarancji Dostawca dostarcza sprzęt do Abonenta na własny koszt na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjny. Pozostałe koszty wynikające z czynności serwisowych związanych z instalacją, deinstalacją, pozycjonowaniem, konfiguracją sprzętu ponosi Abonent 7. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej lub na adres AVC Polska Sp. z o.o. Dział reklamacji ul. Żwirowa 18 Wilcza Góra, Lesznowola wpisując w temacie wiadomości Reklamacja/numer umowy Abonenta/numer usługi. 8. Dostawca zobowiązuje się o swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomić Abonenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego w reklamacji adres , lub na podany w umowie adres korespondencyjny. 17. Informacja o polubownych sposobach rozwiązywania sporów Wszelkie spory jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej Umowy, winny być rozstrzygane polubownie w drodze porozumienia stron, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Dostawcy. 5

6 18. Sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych Cennik jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: 19. Zasady umieszczenia danych abonenta w spisie abonentów w przypadku umowy dotyczącej świadczenia usług głosowych Dostawca nie udostępnia danych abonentów w powszechnie dostępnych spisach abonentów. 20. Sposób przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych 1. Dostawca zaleca, aby Abonent we własnym zakresie zabezpieczył urządzenia podłączone do Sprzętu lub urządzenia przy pomocy, których Abonent korzysta z Usług, przed zagrożeniami występującymi w sieci Internet takimi jak w szczególności: wirusy, robaki, konie trojańskie, spam, włamania do komputerów i inne rodzaje szkodliwych zachowań innych użytkowników lub szkodliwych aplikacji. Dla jak najlepszego zabezpieczenia przed tymi niebezpieczeństwami zaleca się stosowanie specjalistycznego i regularnie aktualizowanego oprogramowania, np. programy antywirusowe, antyspamowe itp. 2. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ewentualnego bezprawnego wykorzystania danych, które transmitował przez Internet. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu lub danych Abonenta, które powstało w wyniku korzystania przez niego z Usług. 3. Abonent zwalnia Dostawcę z wszelkiej odpowiedzialności, jeżeli na skutek posługiwania się przez Abonenta wadliwymi danymi, w szczególności takimi, do posługiwania się którymi Abonent nie ma tytułu prawnego, zostały naruszone prawa podmiotów trzecich, w szczególności została wyrządzona szkoda. W takim przypadku Abonent zobowiązuje się wstąpić do procesu w miejsce.dostawcy nie później, niż w terminie siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia Abonenta przez Dostawcę o takim procesie oraz pokrycia wszystkich kosztów i szkód Dostawcy wynikłych na skutek lub w związku z tym procesem. 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za: uwarunkowane pogodą zakłócenia jakości Usług oraz za jakość transmisji danych, czasów dostępu, ewentualnych ograniczeń dostępu do naziemnych lub satelitarnych sieci i/lub serwerów, które są połączone z Internetem. ograniczenia użytkowania z powodu braku spełnienia warunków systemowych przez Abonenta. za przerwy w świadczeniu Usługi lub wykonania innych obowiązków określonych w Umowie, jeśli ich przyczyną było działanie Siły Wyższej. za poprawne działanie urządzeń podłączonych lub połączonych ze Sprzętem. Dostawca lub Instalator, nie są zobowiązani do konfiguracji urządzeń podłączonych lub połączonych ze Sprzętem treści transferowane, publikowane, umieszczane w lub za pośrednictwem Internetu, przez Abonenta, informacje gromadzone i przekazywane przez Abonenta, nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń Abonenta podłączonych do Sprzętu lub wykorzystywanych do korzystania z Usług, ich uszkodzenie lub utratę danych Abonenta chyba, że winę za taki stan ponosi osoba dokonująca instalacji i konfiguracji Sprzętu, działająca na zlecenie Dostawcy, jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku opóźnień lub braku transmisji danych lub przerwami w świadczeniu Usług, albo spadkiem jakości Usług, nie wykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez podmioty inne niż Dostawca, płatności dokonywane przez Abonenta za pośrednictwem Internetu. 5. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Abonenta o wystąpieniu Stanu Siły Wyższej z jej określeniem i przewidywanym terminem usunięcia lub jej ustania. 6. W przypadku niemożności usunięcia skutków Siły Wyższej w przeciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych, każda ze Stron Umowy ma prawo do jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 6

7 Oświadczenie winno być dostarczone na adres strony w formie listu poleconego za potwierdzenie odbioru. 7. W przypadku samodzielnej instalacji Zestawu Tooway Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za działanie poszczególnych parametrów łącza z wyłączeniem problemów zgłoszonych przez Dostawcę usługi Eutelsat. 21. Wszelkie opłaty należne w momencie rozwiązania umowy, w tym warunki zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy Abonenckiej przez Abonenta lub przez Dostawcę usług z winy Abonenta przed upływem Okresu Zobowiązania, Abonent będzie zobowiązany do zapłaty kwoty w wysokości ulgi przyznanej Abonentowi w ramach Promocji pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania. 22. Udostępnianie Sprzętu przez Dostawcę Usługi Dostawca udostępnia Abonentowi Sprzęt niezbędny do korzystania z Usługi. Sprzęt może zostać zakupiony przez Abonenta lub może mu zostać wydzierżawiony. Instalacja sprzętu zostanie potwierdzona w Protokole Instalacji o ile instalacji dokonuje Dostawca lub osoba przez niego wyznaczona. 23. Akceptacja Regulaminu Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez AVC Polska Sp. z o.o. oraz Cennika Usług Abonent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu, o którym mowa w par. 2 niniejszej Umowy oraz oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszej Umowy i przystępuje do Umowy Abonenckiej, na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku. 24. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Na podstawie art. 161 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez AVC Polska Sp. z o.o. oraz przez AVC Trade Polska Sp. z o.o., jako administratorów danych osobowych zawartych w powyższym dokumencie dla celów zawarcia i wykonywania umów oraz dla celów prowadzenia wobec niego działań marketingowych dotyczących ich działalności, usług i produktów oraz uzyskania informacji na jego temat z Biura Informacji Kredytowej oraz innych podmiotów upoważnionych do gromadzenia informacji na temat wiarygodności płatniczej, działających na podstawie ustawy z dnia r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Abonent oświadcza, iż wie, że ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 25. Zgoda na sposób komunikacji za pośrednictwem lub telefonu 1. Abonent wyraża zgodę na posługiwanie się przez Dostawcę telefonem, pocztą elektroniczną lub innym środkiem komunikacji elektronicznej w celu realizacji usług wynikających z niniejszej umowy. 2. Abonent wyraża zgodę na posłużenie się przez Dostawcę usług pocztą elektroniczną, automatycznym systemem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej do celów marketingu, w tym, w celu złożenia propozycji zawarcia umowy. 3. Abonent wyraża/nie wyraża zgody na wyłączne dostarczanie na wskazany powyżej adres e- mail potwierdzeń dotyczących złożenia przez Dostawcę - za pomocą środków porozumiewania na odległość - oświadczeń o zmianie warunków Umowy Abonenckiej, proponowanych zmian Regulaminu, Cennika jak też informacji o zmianie nazwy, adresu lub siedziby Dostawcy usług. 26. Postanowienia Końcowe 1. Usługi świadczone są przez Dostawcę zgodnie z: Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez AVC Polska Sp. z o. o. w ramach sprzedaży wybranego produktu i usługi realizowanej przez Dystrybutora oraz jego własną bądź partnerską sieć punktów APS (zwany dalej: Regulaminem ) 7

8 Cennikiem, Parametrami technicznymi Usługi Internetu Satelitarnego, określonymi w paragrafie 2 niniejszej Umowy 2. Postanowienia określające charakterystykę oraz sposób korzystania ze świadczonych usług oraz wykonywania Umowy Abonenckiej, wymagane przepisami art. 56 ust. 3 pkt. 6-8 i ustawy Prawo Telekomunikacyjne, określone zostały w treści Regulaminu. 3. W zakresie odmiennie uregulowanym niniejszą Umową Abonencką postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania. 4. W braku odmiennych zastrzeżeń pojęcia użyte w Umowie Abonenckiej mają znaczenie określone w Regulaminie. 5. W przypadku, kiedy w zakresie danej Usługi w dniu zawarcia Umowy Abonenckiej Abonent korzysta z Usługi na podstawie innej Umowy Abonenckiej, umowa ta ulega rozwiązaniu, chyba że Strony postanowią inaczej. 6. Umowę Abonencką sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Abonent, a drugi Dostawca pieczątka Dostawcy oraz podpis osoby upoważnionej czytelny podpis Abonenta lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu Załączniki: 1. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez AVC Polska Sp. z o.o. 2. Cennik Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez AVC Polska Sp. z o.o. 3. Wzór Odstąpienia od Umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia. 8

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia. r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr...

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr... Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr... Zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy: 1. z siedzibą w Łodzi ( ), ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi telekomunikacyjnej w ramach oferty DROPSS. x LLU

Umowa o świadczenie usługi telekomunikacyjnej w ramach oferty DROPSS. x LLU nr 4 0 3 0 / 1 0 / G D A / Z J A 2 HOME Pomiędzy Netią SA z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Syrion Sp z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, KRS 0000308765,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I. Wstęp oraz definicje. 1 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI KOMPUTERLAN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI KOMPUTERLAN REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI KOMPUTERLAN I. WSTĘP ORAZ DEFINICJE. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Komputerlan, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Connected, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Żorach, przy ul. Bocznej 10, KRS

z siedzibą w Żorach, przy ul. Bocznej 10, KRS Syrion Sp z o.o. ul. Boczna 10, 44-240 Żory NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo