UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ AVC POLSKA SP. Z O. O. nr XXXXXXXXXXXXXXXX zawarta w dniu XXXXXX w XXXXXX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ AVC POLSKA SP. Z O. O. nr XXXXXXXXXXXXXXXX zawarta w dniu XXXXXX w XXXXXX"

Transkrypt

1 1. Strony Umowy: pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ AVC POLSKA SP. Z O. O. nr XXXXXXXXXXXXXXXX zawarta w dniu XXXXXX w XXXXXX AVC Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilczej Górze, adres: ul. Żwirowa nr 18, Lesznowola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , posiadającą wpis do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych o numerze 9720, zwaną dalej Dostawcą, reprezentowaną przez: Roberta Węgrzyna Prezesa Zarządu, lub Przedstawiciela Dostawcy umocowanego do zawarcia niniejszej umowy na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa. a... PESEL / NIP + KRS... zamieszkałym / siedziba Ulica... nr domu... nr mieszkania... kod pocztowy miejscowość..... telefon kontaktowy: zwanym dalej Abonentem posiadającym indywidualny Numer Klienta Przedmiot Umowy wykaz świadczonych usług ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową 1. Na podstawie niniejszej Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zwanej dalej Umową Abonencką, Dostawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Abonenta jednej z niżej wymienionych usług dostępu do Internetu satelitarnego 2. Umowa zostaje zawarta na Usługę [XXXX] Wysokości opłat, o których mowa w niniejszym paragrafie zostały określone w Cenniku. Warunki ponoszenia opłat zostały określone w niniejszej Umowie Abonenckiej, Regulaminie oraz Cenniku. 3. Regulamin i Cennik stanowią integralną część Umowy. 4. Umowa może być zawarta na warunkach Promocji. Regulamin Promocji każdorazowo określa cenę promocyjną. 5. Opłata abonamentowa obejmuje: dostęp do Sieci, korzystanie z Usługi przypisanej w Cenniku do danej opłaty abonamentowej, sprzedaż Sprzętu lub dzierżawę Sprzętu, obsługę serwisową, z wyłączeniem dodatkowo płatnych usług oraz obsługi nieuzasadnionych wezwań. 3. Termin oczekiwania na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia świadczenia usług 1. Strony umowy zgodnie ustalają, iż termin rozpoczęcia świadczenia (aktywacja) Usługi nastąpi po: dokonaniu przez Abonenta wpłaty Opłaty Aktywacyjnej, dokonania instalacji i uruchomienia Sprzętu przez Instalatora podpisaniu przez Abonenta Umowy Abonenckiej oraz Protokołu Instalacji i Uruchomienia Usługi. 1

2 2. Po aktywacji usługi w terminie 7 dni, dostawca wystawi fakturę i naliczy opłatę zgodną z zapisami w paragrafie 2 ust. 5 oraz uwzględni wpłaconą wcześniej jednorazowo Opłatę Aktywacyjną., o której mowa w paragrafie 3 ust Okres na jaki została zawarta umowa, w tym minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych 1. Umowa Abonencka zawarta jest na czas określony zwanym dalej Okresem Zobowiązania 12 miesięcy; TAK/NIE 24 miesiące; TAK/NIE 2. Odstąpienie od umowy, Zmiana Warunków Umowy, Wygaśnięcie Umowy i Przedłużenie Umowy jest uregulowane w paragrafie 9 niniejszej umowy. 5. Pakiet taryfowy, jeżeli na świadczone usługi obowiązują różne pakiety taryfowe 1. Zawierając Umowę Abonent wybiera określony pakiet taryfowy określony w paragrafie 2 niniejszej Umowy. 2. Zawarcie Umowy może również nastąpić w ramach Promocji - zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Promocji o ile Dostawca zastosuje Promocję na określoną usługę, zgodnie z paragrafem 2 ust Sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi Abonent po zawarciu Umowy może składać zamówienia na inne pakiety taryfowe lub dodatkowe usługi poprzez wypełnienie formularza za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez wysłania zamówienia w formie a na adres 7. Sposoby dokonywania płatności 1. Abonentowi zostaje nadany indywidualny numer konta bankowego. XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 2. Wszystkie płatności wynikające z zawarcia niniejszej umowy Abonent winien dokonywać na konto bankowe wskazane w ust. 1 powyżej. 8. Okres Rozliczeniowy 1. Za świadczone Usługi i dostarczony Sprzęt Abonent zobowiązany jest do uiszczania miesięcznych opłat, w tym opłaty abonamentowej, określonych w Umowie lub w Cenniku obowiązującym w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem paragrafu 5 ust Okres rozliczeniowy opłaty abonamentowej, o ile w Umowie nie wskazano inaczej, jest miesięczny i jego początek i koniec odpowiada pierwszemu i ostatniemu dniowi miesiąca kalendarzowego. Dostawca ma prawo do zmiany dnia rozpoczęcia i zakończenia okresu rozliczeniowego, o czym powiadomi Abonenta. Zmiana ta nie stanowi zmiany warunków Umowy lub Regulaminu. 3. Opłaty za Usługi, o ile nie uzgodniono innego terminu płatności, są płatne w terminie czternastu (14) dni od wystawienia faktury VAT z zastrzeżeniem zapisów zawartych w Regulaminie. 4. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy 5. Rozwiązanie Umowy z przyczyn zależnych od Abonenta lub zawieszenie świadczenia Usług z przyczyn zależnych od Abonenta nie zwalnia Abonenta od terminowego uregulowania płatności na rzecz Dostawcy 6. Tryb wystawienia faktur VAT oraz zgłaszania wszelkich zastrzeżeń jest uregulowany w Regulaminie. 9. Tryb i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunki jej przedłużania i rozwiązywania. 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY W CIĄGU 10 DNI OD JEJ ZAWARCIA a) Po zawarciu umowy o świadczeniu usług abonenckich, Abonent będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na 2

3 piśmie wg Wzoru Odstąpienia od Umowy będącej załącznikiem do Umowy - lub w formie elektronicznej w terminie dziesięciu (10) dni od Dnia uruchomienia usługi b) Do zachowania powyższego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed upływem dziesięciu (10) dni od uruchomienia usługi i zwrócenie oryginalnie zapakowanego Sprzętu stanowiącego własność Dostawcy zgodnego ze specyfikacja z pkt. 2 Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Koszty zwrotu Sprzętu pokrywa abonent. c) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej winno być przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a także zwrot sprzętu winien być doręczony do: AVC Polska Sp. z o.o. Obsługa klienta, ul. Żwirowa 18 Wilcza Góra, Lesznowola, Tel: , Fax: , 2. ZMIANA UMOWY ABONENCKIEJ a) Dostawca może umożliwić Abonentowi zmianę warunków Umowy Abonenckiej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie może dotyczyć następujących postanowień Umowy Abonenckiej: świadczonej Usługi i wskazania elementów składających się na opłatę abonamentową, okresu na jaki została zawarta Umowa Abonencka lub Okresu Zobowiązania, b) Jeżeli konieczność wprowadzenia zmian Regulaminu lub Cennika następuje na skutek zmian prawa, powoduje obniżenie cen Usług lub dodanie nowej Usługi bądź wynika z Decyzji Prezesa UKE, zmiany takie podane zostaną przez Dostawce usług do publicznej wiadomości. c) Pozostałe kwestie związane ze Zmianą Umowy zostały uregulowane w Regulaminie. 3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY WSKUTEK ZMIANY UMOWY ABONENCKIEJ a) Abonent, który dokonał zmian Umowy Abonenckiej w trybie, o którym mowa w ust.2. powyżej może odstąpić od dokonanych zmian, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni od dnia otrzymania potwierdzenia zmian. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od zmiany warunków Umowy Abonenckiej dokonanej w trybie, o którym mowa w niniejszym punkcie nie przysługuje Abonentowi w przypadku rozpoczęcia świadczenia Usług przez Dostawcę za zgodą Abonenta, zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy Abonenckiej. b) W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, o których mowa w ust.2. termin w którym Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej wynosi 3 miesiące i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej. Jeżeli jednak Abonent po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu (10) dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia. c) Odstąpienie od zmiany warunków Umowy Abonenckiej dokonanej w trybie, o którym mowa w ust. 1 powyżej wywierać będzie skutki wyłącznie od dnia złożenia oświadczenia, a usługi świadczone przed tą datą rozliczone zostaną zgodnie z Cennikiem Dostawcy. 4. ROZWIĄZANIE UMOWY W SKUTEK JEJ WYPOWIEDZENIA a) Dostawca uprawniony jest wypowiedzieć Umowę Abonencką w trybie określonym w pkt. e poniżej, w całości bądź w zakresie niektórych Usług, wskazując wyraźnie świadczenie jakich Usług objętych Umową Abonencką wypowiada. W przypadku Umów Abonenckich zawieranych na czas określony lub w Okresie Zobowiązania, wypowiedzenie możliwe jest wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych b) Z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych dla Umów Abonenckich zawieranych w ramach promocji, Abonent uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w trybie określonym w pkt. e poniżej, wskazując wyraźnie Usługi, których wypowiedzenie dotyczy. c) Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej powinno być złożone na piśmie. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej powinno zawierać Indywidualny Numer Klienta oraz imię i nazwisko Abonenta, adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania oraz numer indentyfikacyjny PESEL. 3

4 d) Umowa ulega rozwiązaniu po upływie terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy Abonenckiej w całości lub części następuje z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym druga strona otrzymała oświadczenie o wypowiedzeniu e) Rozwiązanie Umowy Abonenckiej bez okresu wypowiedzenia może nastąpić w przypadkach określonych w Regulaminie. f) Inne niż wymienione powyżej przypadki wypowiedzenia umowy zostały opisane w Regulaminie. 5. WYGAŚNIĘCIE UMOWY Umowa Abonencka wygasa w przypadku: a) Śmierci Abonenta będącego osobą fizyczną, b) Ustania bytu prawnego Abonenta, chyba że wiąże się ono z przejęciem jego praw i obowiązków przez następcę prawnego, który przejmuje Abonenta lub powstaje w wyniku jego podziału w trybie określonym w ustawie Kodeks spółek handlowych, c) jeżeli w okresie trzydziestu (30) dni od dnia zawieszenia świadczenia Usług w sposób opisany w Regulaminie nie ustaną przyczyny zawieszenia. 6. PRZEDŁUŻENIE UMOWY 1. Umowa zawarta na czas wskazany w jej treści ulega automatycznemu przedłużeniu i przekształca się w umowę na czas nie określony chyba, że Abonent, co najmniej na trzydzieści (30) dni przed upływem okresu, na który umowa była zawarta, złoży Dostawcy pisemne oświadczenie, że nie zamierza przedłużać Umowy. 2. Oświadczenie o odstąpieniu od przedłużenia umowy Abonent winien wysłać za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru na adres: AVC Polska Sp. z o.o. Obsługa klienta ul. Żwirowa 18 Wilcza Góra, Lesznowola. 10. Ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych abonentowi przez dostawcę usług telekomunikacyjnych urządzeń końcowych o ile zostały one wprowadzone przez dostawcę usług lub na jego zlecenie Dostawca nie wprowadza żadnego ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych abonentowi przez dostawcę usług telekomunikacyjnych. 11. Dane dotyczące funkcjonalności usługi 1. Dostawca nie wprowadził żadnych ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji. 2. Dostawca nie wprowadził żadnych procedur w celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza. Informacja o wpływie przekroczenia pojemności łącza na jakość świadczonych usług będą przekazywane przez Dostawcę na bieżąco Abonentowi o ile taka sytuacja nastąpi. 3. Dostawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług przez Abonenta. 12. Dane dotyczące jakości usług w szczególności minimalne oferowane poziomy jakości usług, w tym czas wstępnego przyłączenia, a także inne parametry jakości usług, jeżeli zostały określone przez Prezesa UKE na podstawie art. 63 ust. 2a Ustawy Prawo Telekomunikacyjne Dostawca oświadcza, iż wszystkie parametry usług są zgodne z parametrami określonymi w umowie w paragrafie 2 ustęp Sposoby informowania abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji w przypadku usługi dostępu do sieci Internet świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o możliwości bieżącej kontroli stanu takiego pakietu przez abonenta Dostawca w zakresie usługi Internetu satelitarnego - umożliwia Abonentowi, po zgłoszeniu w BOA zapytania o aktualny status konta, uzyskanie informacji o bieżącym stanie wykorzystania pakietu internetowego przez Abonenta. 4

5 14. Zakres usług serwisowych oraz sposoby kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą 1. Wszelkie kwestie związane z serwisowaniem sprzętu po okresie gwarancyjnym Abonent ponosi we własnym zakresie i na własny koszt. 2. Informacje o sposobie serwisowania abonent może uzyskać poprzez przesłanie zapytania na adres poczty elektronicznej lub na adres AVC Polska Sp. z o.o. Dział Serwisu, ul. Żwirowa 18 Wilcza Góra, Lesznowola wpisując w temacie wiadomości Serwis/numer umowy Abonenta/numer usługi. 15. Zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, w szczególności w przypadku gdy nie został osiągnięty określony w umowie poziom świadczonej usługi 1. W przypadku przerwy w świadczeniu Usług, Abonent będący Konsumentem może żądać obniżenia należności z tytułu usług o 1/90 opłaty abonamentowej, a Abonent nie będący Konsumentem o 1/30 opłaty abonamentowej, określonej w Cenniku lub umowy za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny przerwy w przypadku nie poinformowania Abonenta droga elektroniczna. Kara umowna może być wypłacona, pod warunkiem terminowego uregulowania należności na rzecz Dostawcy. 2. Obniżenie należności z tytułu Usług może nastąpić wyłącznie po złożeniu Reklamacji w sposób określony w Umowie i Regulaminie. 3. Do okresu przerw w świadczeniu Usług nie wlicza się okresu, w którym przywrócenie świadczenia Usług nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Abonenta 16. Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji 1. Abonenci mają prawo składać reklamacje dotyczące nienależytego wykonania Usług. 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Dostawcę. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacja złożona przez Abonenta została rozpatrzona w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania od Abonenta. 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: a) dokładne oznaczenie Abonenta (m.in.: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, adres ); b) numer umowy Abonenckiej c) numer usługi z uwagi na fakt, iż umowa może być świadczona w rożnych miejscach d) przedmiot reklamacji; e) uzasadnienie reklamacji. f) numery seryjne sprzętu 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Dostawca może zwrócić się do Abonenta o jej uzupełnienie we wskazanym przez Dostawcę zakresie. 5. Podstawą reklamacji parametrów łącza internetowego jest wykonanie testu poprzez narzędzie Check Portal dedykowanego przez Eutelsat Tooway 6. W przypadku stwierdzenia wady sprzętu podlegającego gwarancji Dostawca dostarcza sprzęt do Abonenta na własny koszt na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjny. Pozostałe koszty wynikające z czynności serwisowych związanych z instalacją, deinstalacją, pozycjonowaniem, konfiguracją sprzętu ponosi Abonent 7. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej lub na adres AVC Polska Sp. z o.o. Dział reklamacji ul. Żwirowa 18 Wilcza Góra, Lesznowola wpisując w temacie wiadomości Reklamacja/numer umowy Abonenta/numer usługi. 8. Dostawca zobowiązuje się o swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomić Abonenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego w reklamacji adres , lub na podany w umowie adres korespondencyjny. 17. Informacja o polubownych sposobach rozwiązywania sporów Wszelkie spory jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej Umowy, winny być rozstrzygane polubownie w drodze porozumienia stron, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Dostawcy. 5

6 18. Sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych Cennik jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: 19. Zasady umieszczenia danych abonenta w spisie abonentów w przypadku umowy dotyczącej świadczenia usług głosowych Dostawca nie udostępnia danych abonentów w powszechnie dostępnych spisach abonentów. 20. Sposób przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych 1. Dostawca zaleca, aby Abonent we własnym zakresie zabezpieczył urządzenia podłączone do Sprzętu lub urządzenia przy pomocy, których Abonent korzysta z Usług, przed zagrożeniami występującymi w sieci Internet takimi jak w szczególności: wirusy, robaki, konie trojańskie, spam, włamania do komputerów i inne rodzaje szkodliwych zachowań innych użytkowników lub szkodliwych aplikacji. Dla jak najlepszego zabezpieczenia przed tymi niebezpieczeństwami zaleca się stosowanie specjalistycznego i regularnie aktualizowanego oprogramowania, np. programy antywirusowe, antyspamowe itp. 2. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ewentualnego bezprawnego wykorzystania danych, które transmitował przez Internet. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu lub danych Abonenta, które powstało w wyniku korzystania przez niego z Usług. 3. Abonent zwalnia Dostawcę z wszelkiej odpowiedzialności, jeżeli na skutek posługiwania się przez Abonenta wadliwymi danymi, w szczególności takimi, do posługiwania się którymi Abonent nie ma tytułu prawnego, zostały naruszone prawa podmiotów trzecich, w szczególności została wyrządzona szkoda. W takim przypadku Abonent zobowiązuje się wstąpić do procesu w miejsce.dostawcy nie później, niż w terminie siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia Abonenta przez Dostawcę o takim procesie oraz pokrycia wszystkich kosztów i szkód Dostawcy wynikłych na skutek lub w związku z tym procesem. 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za: uwarunkowane pogodą zakłócenia jakości Usług oraz za jakość transmisji danych, czasów dostępu, ewentualnych ograniczeń dostępu do naziemnych lub satelitarnych sieci i/lub serwerów, które są połączone z Internetem. ograniczenia użytkowania z powodu braku spełnienia warunków systemowych przez Abonenta. za przerwy w świadczeniu Usługi lub wykonania innych obowiązków określonych w Umowie, jeśli ich przyczyną było działanie Siły Wyższej. za poprawne działanie urządzeń podłączonych lub połączonych ze Sprzętem. Dostawca lub Instalator, nie są zobowiązani do konfiguracji urządzeń podłączonych lub połączonych ze Sprzętem treści transferowane, publikowane, umieszczane w lub za pośrednictwem Internetu, przez Abonenta, informacje gromadzone i przekazywane przez Abonenta, nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń Abonenta podłączonych do Sprzętu lub wykorzystywanych do korzystania z Usług, ich uszkodzenie lub utratę danych Abonenta chyba, że winę za taki stan ponosi osoba dokonująca instalacji i konfiguracji Sprzętu, działająca na zlecenie Dostawcy, jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku opóźnień lub braku transmisji danych lub przerwami w świadczeniu Usług, albo spadkiem jakości Usług, nie wykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez podmioty inne niż Dostawca, płatności dokonywane przez Abonenta za pośrednictwem Internetu. 5. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Abonenta o wystąpieniu Stanu Siły Wyższej z jej określeniem i przewidywanym terminem usunięcia lub jej ustania. 6. W przypadku niemożności usunięcia skutków Siły Wyższej w przeciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych, każda ze Stron Umowy ma prawo do jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 6

7 Oświadczenie winno być dostarczone na adres strony w formie listu poleconego za potwierdzenie odbioru. 7. W przypadku samodzielnej instalacji Zestawu Tooway Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za działanie poszczególnych parametrów łącza z wyłączeniem problemów zgłoszonych przez Dostawcę usługi Eutelsat. 21. Wszelkie opłaty należne w momencie rozwiązania umowy, w tym warunki zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy Abonenckiej przez Abonenta lub przez Dostawcę usług z winy Abonenta przed upływem Okresu Zobowiązania, Abonent będzie zobowiązany do zapłaty kwoty w wysokości ulgi przyznanej Abonentowi w ramach Promocji pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania. 22. Udostępnianie Sprzętu przez Dostawcę Usługi Dostawca udostępnia Abonentowi Sprzęt niezbędny do korzystania z Usługi. Sprzęt może zostać zakupiony przez Abonenta lub może mu zostać wydzierżawiony. Instalacja sprzętu zostanie potwierdzona w Protokole Instalacji o ile instalacji dokonuje Dostawca lub osoba przez niego wyznaczona. 23. Akceptacja Regulaminu Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez AVC Polska Sp. z o.o. oraz Cennika Usług Abonent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu, o którym mowa w par. 2 niniejszej Umowy oraz oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszej Umowy i przystępuje do Umowy Abonenckiej, na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku. 24. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Na podstawie art. 161 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez AVC Polska Sp. z o.o. oraz przez AVC Trade Polska Sp. z o.o., jako administratorów danych osobowych zawartych w powyższym dokumencie dla celów zawarcia i wykonywania umów oraz dla celów prowadzenia wobec niego działań marketingowych dotyczących ich działalności, usług i produktów oraz uzyskania informacji na jego temat z Biura Informacji Kredytowej oraz innych podmiotów upoważnionych do gromadzenia informacji na temat wiarygodności płatniczej, działających na podstawie ustawy z dnia r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Abonent oświadcza, iż wie, że ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 25. Zgoda na sposób komunikacji za pośrednictwem lub telefonu 1. Abonent wyraża zgodę na posługiwanie się przez Dostawcę telefonem, pocztą elektroniczną lub innym środkiem komunikacji elektronicznej w celu realizacji usług wynikających z niniejszej umowy. 2. Abonent wyraża zgodę na posłużenie się przez Dostawcę usług pocztą elektroniczną, automatycznym systemem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej do celów marketingu, w tym, w celu złożenia propozycji zawarcia umowy. 3. Abonent wyraża/nie wyraża zgody na wyłączne dostarczanie na wskazany powyżej adres e- mail potwierdzeń dotyczących złożenia przez Dostawcę - za pomocą środków porozumiewania na odległość - oświadczeń o zmianie warunków Umowy Abonenckiej, proponowanych zmian Regulaminu, Cennika jak też informacji o zmianie nazwy, adresu lub siedziby Dostawcy usług. 26. Postanowienia Końcowe 1. Usługi świadczone są przez Dostawcę zgodnie z: Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez AVC Polska Sp. z o. o. w ramach sprzedaży wybranego produktu i usługi realizowanej przez Dystrybutora oraz jego własną bądź partnerską sieć punktów APS (zwany dalej: Regulaminem ) 7

8 Cennikiem, Parametrami technicznymi Usługi Internetu Satelitarnego, określonymi w paragrafie 2 niniejszej Umowy 2. Postanowienia określające charakterystykę oraz sposób korzystania ze świadczonych usług oraz wykonywania Umowy Abonenckiej, wymagane przepisami art. 56 ust. 3 pkt. 6-8 i ustawy Prawo Telekomunikacyjne, określone zostały w treści Regulaminu. 3. W zakresie odmiennie uregulowanym niniejszą Umową Abonencką postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania. 4. W braku odmiennych zastrzeżeń pojęcia użyte w Umowie Abonenckiej mają znaczenie określone w Regulaminie. 5. W przypadku, kiedy w zakresie danej Usługi w dniu zawarcia Umowy Abonenckiej Abonent korzysta z Usługi na podstawie innej Umowy Abonenckiej, umowa ta ulega rozwiązaniu, chyba że Strony postanowią inaczej. 6. Umowę Abonencką sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Abonent, a drugi Dostawca pieczątka Dostawcy oraz podpis osoby upoważnionej czytelny podpis Abonenta lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu Załączniki: 1. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez AVC Polska Sp. z o.o. 2. Cennik Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez AVC Polska Sp. z o.o. 3. Wzór Odstąpienia od Umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia. 8

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR: Imię i nazwisko sprzedawcy: Nr identyfikacyjny abonenta: Zawarta w dniu: w pomiędzy: 1. AZART SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Komedy Trzcińskiego 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica)

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica) Umowa nr: o świadczenie Usług TeleNOVUM, zwana dalej Umową" Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Umowa nr /DSI/05 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. CZ.I. Zawarta dnia w ( w lokalu/poza lokalem* Dostawcy usług) pomiędzy ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k. 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą) Strona 1 z 5 numer telefonu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą) Strona 1 z 5 numer telefonu Strona 1 z 5 data urodzenia Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:...

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:... Umowa nr S/... Zawarta w dniu... pomiędzy: Firmą Skynet Sp. J. Krzysztof Skorupski, Filip Bacciarelli z siedzibą w Warszawie, ul. Cuchowskiej 66, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000197004

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy : INTERTOR.NET Bożena Wojtczak operator sieci AVITO INTERNET z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowny Abonencie, uprzejmie informujemy, że 21 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo,

Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo, netia.pl/internetia t +48 801 t: 880 801 150 880 150 ul. ul. Św. Św. Rocha Rocha 6 lok. 6 lok. 3 3 15-879 Białystok Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo, informujemy, że 21 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH / GIGA / Niniejsza umowa została zawarta w dniu pomiędzy: Firmą Handlową GIGA, Plac Konstytucji 3 Maja 6, 32-043 Skała, NIP 676-106-64-35, tel. 12 445-90-00,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji Umowa o świadczenie usług radia i telewizji nr zawarta w Żywcu dnia, pomiędzy: Beskidzka Telewizja Kablowa BESTKABEL sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Krasińskiego 19, REGON 070547474, NIP 553-010-24-32,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania}

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} zawarta w dniu {data_podpisania} w Grajewie pomiędzy: Giganet Paweł Jastrzębski ul. Kopernika 5 19-200 Grajewo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY>

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY> UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR zawarta w dniu w Grajewie pomiędzy: NET-COM Tomasz Łaguna, ul. Wojska Polskiego 6, 19-200 Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości nr telefonu kontaktowego opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM pakiet taryfowy: taryfa/promocyjny plan cenowy

nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości nr telefonu kontaktowego opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM pakiet taryfowy: taryfa/promocyjny plan cenowy Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE Jeśli Klient jest naszym Abonentem, prosimy o podanie nr Konta Abonenta

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@.

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Zawarta w dniu Data Miejscowość Pomiędzy Dane, pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000496085, NIP 525-257-76-29,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocja dla Klientów EURO STYL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Promocja dla Klientów EURO STYL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Promocja dla Klientów EURO STYL 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji Promocja dla Klientów EURO STYL, zwanej dalej Promocją są: EURO STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ID Abonenta.../... Umowa nr.../.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa "CZAJEN" Krzysztof Czaja, 39-300 Mielec, ul. 3-go Maja 12, NIP: 817-100-42-62,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR:...

UMOWA ABONENCKA NR:... UMOWA ABONENCKA NR:... Zawarta w Poznaniu w dniu..., zwana dalej Umową pomiędzy: Zakładem Techniki Satelitarnej ECHOSTAR STUDIO Piotr Ziemniewicz z siedzibą w Poznaniu (60-681) Os. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Potwierdzam zgodność danych osobowych (podpis przedstawiciela ECHOSTAR STUDIO)...

Potwierdzam zgodność danych osobowych (podpis przedstawiciela ECHOSTAR STUDIO)... UMOWA ABONENCKA NR:... Zawarta w Poznaniu w dniu..., zwana dalej Umową pomiędzy: Zakładem Techniki Satelitarnej ECHOSTAR STUDIO Piotr Ziemniewicz z siedzibą w Poznaniu (60-681) Os. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw Komfort

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw XLTE

Bardziej szczegółowo

[1379] Umowa abonencka o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa:

[1379] Umowa abonencka o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa: Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa: [794] Nr: / / / Aneks: Dotyczy umowy : [794] Nr: / / / [779]Zawarta/Zawarty w dniu: - - w... pomiędzy: OPERATOREM: BIALL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne)

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne) Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 (Postanowienia wstępne) 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Termin rozpoczęcia świadczenia usług.. 1)

WZÓR. Termin rozpoczęcia świadczenia usług.. 1) Niniejszy dokument jest wyłącznie WZOREM umowy, prosimy go nie wypełniać i nie przesyłać do TP. Ewentualne wypełnienie dokumentu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Umowa o świadczenie publicznie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. a zamieszkałym/zamieszkałą w, legitymującym/ legitymującą się dowodem osobistym, PESEL, NIP

Porozumienie. a zamieszkałym/zamieszkałą w, legitymującym/ legitymującą się dowodem osobistym, PESEL, NIP Porozumienie Dotyczące umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) z dnia, nr dla numeru MSISDN ( numer MSISDN ) zawartej pomiędzy Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Polkomtel ),

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

U M O W A KINDERBIJSLAG Klient (imię i nazwisko).. Adres. KLIENT oświadcza, że zleca Firmie Taxrefund Sp. z o.o. z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Francuska 39, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MetroTV, internet

Umowa abonencka MetroTV, internet UMOWA O ŚWIADCZE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NR. zawarta w dniu, w pomiędzy: 1.The Best Media Halina Ostrowska z siedzibą w Łodzi, przy ul. Warneńska 12, wpisaną do ewidencji przedsiębiorców prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH nr Umowa zawarta w dniu.... w miejscowości.... 1. Waldemar Migas, 2. Bogusław Sanek, 3. Michał Szerment, 4. Cezary Bajurka działający łącznie jako wspólnicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi telekomunikacyjnej w ramach oferty DROPSS. x LLU

Umowa o świadczenie usługi telekomunikacyjnej w ramach oferty DROPSS. x LLU nr 4 0 3 0 / 1 0 / G D A / Z J A 2 HOME Pomiędzy Netią SA z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr... /UMR/15

UMOWA ABONENCKA o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr... /UMR/15 UMOWA ABONENCKA o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr... /UMR/15 Zawarta w dniu... pomiędzy: Firmą NETICO Spółka Cywilna M.Pielorz, K.Rogacki, J.Borodziuk z siedzibą w Mysłowicach, ul. Szopena 26,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo