2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Gmina Toszek Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 2 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Toszek Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Toszku, Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy Osoba do kontaktów: Dominika Gmińska Tel.: Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 23

2 Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 23

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w administracji oraz zwiększającego dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną dla Gminy Toszek w ramach realizacji projektu pn.: Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Toszek Kod NUTS: PL229 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 23

4 Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w administracji oraz zwiększającego dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną dla Gminy Toszek w ramach realizacji projektu pn.: Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) dostawę i instalację modułów tworzących zintegrowany system zarządzania wg poniższych rodzajów modułów i przypisanych im obszarów oraz liczby licencji: - Moduł Sprawozdawczości finansowej (Urząd + 7 jednostek organizacyjnych) [back-office] - 1 (serwer), 4 (dostęp); - Moduł Pracowniczy [back-office] - 1 (serwer), 10 (dostęp); - Moduł Odpady komunalne [front-office]: Moduł ewidencyjno-wymiarowy - 1; Moduł księgowości - 1; - Moduł Elektroniczny obieg dokumentów [front-office] - bez limitu; - Moduł Systemy analityczne [back-office] - 1 (serwer), 16 (dostęp); - Moduł Finanse [back-office]: Wyciągi bankowe dla systemu finansowo księgowego - 1; Moduł do projektowania planu budżetu - 2; Moduł analityczny - 1; Rejestr zamówień, umów, dokumentów rozliczeniowych - 6; System rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych - 1; Moduł inwentaryzacyjny - 1; Moduł do obsługi dodatków mieszkaniowych - 1; - Moduł Finanse [front-office]: Moduł obsługi przelewów elektronicznych - 2; - Moduł Dochody [back office]: System fakturowania - 1; Zajęcie pasa drogowego - 1; System rejestracji wpłat i zwrotów dochodowych - 1; Realizacja płatności masowych w systemach dochodowych - 1; Moduł do wydawania zaświadczeń dla mieszkańców - 1; Ewidencja Licencji Transportu Drogowego - 1; Moduł umożliwiający zasilanie bazy informacjami z ewidencji gruntów i budynków na podstawie pliku w standardzie SWDE - 1; Moduł współpracy z ewidencją ludności - 1; Moduł współpracy z centralną ewidencją pojazdów i kierowców - 1; - Moduł Dochody [front-office]: Wymiar podatku od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych - 3; Księgowość podatku od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych - 2; Wymiar podatku od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych - 1; Księgowość podatku od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych - 1; Podatek od środków transportowych - 1; Opłaty od posiadania psów - 1; Rejestr umów dochodowych - 1; Ewidencja umów z tytułu dzierżaw - 1; Ewidencja umów z tytułu użytkowania wieczystego - 2; Księgowość analityczna dochodów niepodatkowych - 2; Moduł do rozliczeń zwrotu podatku akcyzowego - 1; Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 1; System ewidencji mienia - 2; - Moduł Zasoby ludzkie [back-office]: System płacowy - 1; System ewidencji pracowników - 1; System rejestracji czasu pracy - 1; Moduł księgowości kasy zapomogowo-pożyczkowej i funduszu mieszkaniowego - 1; - Moduł e-urząd: Informacje o podatkach i opłatach z wyszukiwarką budżetową (platforma elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek) [front-office] - 1. Dopuszcza się możliwość łączenia lub podziału obszarów w ramach danego modułu oprogramowania z zachowaniem minimalnych, wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności opisanych szczegółowo w SIWZ. Dopuszcza się zaoferowanie przez Wykonawców systemu posiadającego szerszą funkcjonalność. Prace instalacyjne obejmują: - instalację i konfigurację oprogramowania na serwerze, - dostawę licencji, - przygotowanie serwera, - prace instalacyjne serwera bazowego, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 23

5 - konfigurację systemu archiwizacji, - wykonanie przyłączenia do serwera baz danych, - konfigurację oprogramowania do archiwizacji danych, - diagnostykę i testowanie urządzenia, - wykonanie zrzutów danych na urządzenie archiwizacji z serwera aplikacji i baz danych, - test przywrócenia danych z archiwum, - inne prace związane z poprawnym funkcjonowaniem urządzenia archiwizacji danych, - instalację stacji klienckich: instalację oprogramowania umożliwiającego prawidłową pracę z systemem na stacjach użytkowników, instalację oprogramowania. b) wdrożenie systemu obejmujące: - migrację danych w ramach której Zamawiający przewiduje do przeniesienia docelowego dane z oprogramowania obecnie używanego w Urzędzie, które zostanie zastąpione oprogramowaniem Wykonawcy, a bez którego działanie systemu będzie niemożliwe lub niepełne. - szkolenia użytkowników - powinny odbywać się w grupach zbliżonych tematycznie osobno dla każdego modułu i obejmować pełen zakres wymaganych przez użytkownika funkcjonalności programu. Harmonogram szkolenia zostanie ustalony oddzielnie dla każdej grupy szkoleniowej w porozumieniu z Zamawiającym, aby zapewnić niezakłóconą pracę Zamawiającego. Minimalna liczba godzin szkolenia dla poszczególnych modułów powinna wynosić: - Moduł Sprawozdawczości finansowej (Urząd + 7 jednostek) - 60 godz.; - Moduł Pracowniczy - 30 godz.; - Moduł Odpady komunalne - 40 godz.; - Moduł Elektroniczny obieg dokumentów - 80 godz.; - Moduł Systemy analityczne - 30 godz.; - Moduł Finanse - 40 godz.; - Moduł Dochody godz.; - Moduł Zasoby ludzkie - 65 godz.; - Moduł e-urząd (platforma elektronicznych usług publicznych) - 30 godz. W każdej grupie użytkowników modułu wspomagającego do przeszkolenia zostanie wskazany przez Zamawiający lider, który dodatkowo zostanie przeszkolony w zakresie możliwości parametryzacji aplikacji będącej przedmiotem szkolenia oraz będzie osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcą w zakresie merytorycznej obsługi systemu. Szkolenia będą realizowane w pomieszczeniach i na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego. Nie przewiduje się przeprowadzania szkoleń typu e-learning w zastępstwie szkoleń tradycyjnych. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenia w formie asyst technicznych we wskazanych przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem dniach. Asysty będą odbywać się na zasadzie obecności osoby szkolącej podczas wykonywania kluczowych zadań systemu (np. pierwsze sporządzenie list płac, pierwsze zamknięcie miesiąca) i obserwacji użytkowników oraz udzielaniu na bieżąco konsultacji i kontroli poprawności działań i wprowadzanych danych przez użytkowników. Minimalna ilość godzin asyst dla całości zintegrowanego systemu informatycznego powinna wynosić: 96 godz. Wykonawca przeszkoli 2 osoby pełniące obowiązki administratorów wskazanych przez Zamawiający w zakresie: - zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, zabezpieczania i odtwarzania danych 15 godz.; - administracji i konfiguracji zaoferowanego sieciowego systemu operacyjnego. Szkolenie musi obejmować co najmniej: instalację, konfigurację systemu operacyjnego oraz usług sieciowych udostępnianych przez serwer, administrację, zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami, utrzymanie bieżące, tworzenie kopii bezpieczeństwa, odtwarzanie systemu operacyjnego po awarii - 30 godz.; - administracji i konfiguracji zaoferowanego systemu bazodanowego. Szkolenie musi obejmować co najmniej: instalację, konfigurację bazy danych, obsługę narzędzi administratora, architekturę systemu, zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa, integralności i zabezpieczenia przed utratą danych, przywracaniem danych po awarii 30 godz. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 23

6 Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia dostarczy do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności Urzędu dokumentację (instrukcja użytkownika) w języku polskim w postaci elektronicznej i papierowej (w ilości 1 szt). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdz. III SIWZ. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Powyżej ,- euro (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : EUR II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 23

7 (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: 01/10/2013 (dd/mm/rrrr) Zakończenie: 30/04/2014 (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 23

8 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości ,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz oraz z 2002 r. z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, tj. faktyczny wpływ środków na konto Zamawiającego, a nie termin zlecenia (dokonania) przelewu przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Urzędu. W przypadku wadium wnoszonego w postaci niepieniężnej oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w odrębnej kopercie odpowiednio opisanej (wadium, numer i nazwa postępowania) w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Toszku (pokój nr 19) przy ul. Bolesława Chrobrego 2, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Rozliczenie między stronami nastąpi jednorazowo, po zakończeniu wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowe warunki i termin płatności określone są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych podmiotów, jeżeli nie zostały one dołączone do oferty. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna określać co najmniej: a) lidera, b) wzajemne zobowiązania Wykonawców, c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców, d) solidarną odpowiedzialność Wykonawców za należyte wykonanie zamówienia. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 23

9 Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki. III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wraz z ofertą należy dołączyć: a) certyfikat serii ISO 9001 na projektowanie, wdrożenie i utrzymanie oprogramowania wspomagającego pracę administracji publicznej wydany przez jednostkę akredytowaną, b) certyfikat serii ISO/IEC na projektowanie, wdrożenie i utrzymanie oprogramowania wspomagającego pracę administracji publicznej wydany przez jednostkę akredytowaną. III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, wraz z ofertą należy dołączyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składają oni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 23

10 c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ppkt a)-c), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkanie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww. dokumentów (wymienionych w pkt 1a)-g). Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp oraz oświadczenia/dokumenty wymienione w sekcji III.2.2) i III.2.3) niniejszego ogłoszenia. Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana metodą spełnia nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Pzp. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w W celu wykazania spełniania warunku określonego postępowaniu określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp (dotyczącego sytuacji (dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej), jeżeli ekonomicznej i finansowej) do oferty należy dołączyć: Wykonawca wykaże, że posiada na rachunku środki a) informację banku lub spółdzielczej kasy finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniejoszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca ,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100), co zostanie potwierdzone stosowną informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie powyższego warunku polega na zdolnościach finansowych innych PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 23

11 charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, iż łącznie spełniają ww. warunek udziału w postępowaniu. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana metodą spełnia nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów/ oświadczeń oraz zawartych w nich informacjach. podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) Pzp, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tych podmiotów. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp (dotyczący wiedzy i doświadczenia), jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał: - co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z instalacją i wdrożeniem platformy elektronicznych usług publicznych umożliwiającej integrację z elektroniczną skrzynką podawczą dla jednostki administracji publicznej udostępnianą na platformie krajowej epuap o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), - co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz instalacją i wdrożeniem zintegrowanego systemu dziedzinowego, obejmującego co najmniej następujące obszary: elektroniczny system obiegu dokumentów, moduły finansowe (finanse, księgowość) oraz kadry - o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. zakresów zamówień, tj. wykazania jednego zamówienia obejmującego obydwa powyższe zakresy (platformę elektronicznych usług publicznych oraz zintegrowany system dziedzinowy) o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp (dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia), jeżeli wykaże, że dysponuje (będzie dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów) n/w osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: W celu wykazania spełniania warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp (dotyczącego wiedzy i doświadczenia) do oferty należy dołączyć: a) wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie /wykaz potwierdzający wykonanie zamówień spełnianie odpowiednio opisanego przez Zamawiającego warunku/, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Pod pojęciem głównych dostaw Zamawiający rozumie dostawę wraz z usługami instalacji i wdrożenia platformy elektronicznych usług publicznych oraz zintegrowanego systemu dziedzinowego, zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w opisie warunku udziału w postępowaniu. Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie, - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej (tiret 1). Dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej przedłożył dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw (np. referencje), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W przypadku, gdy Zamawiający Gmina Toszek jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 23

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo