Niniejszy Regulamin Zlecania Emisji Reklam w Goldbach Audience jest zgodny z wytycznymi IAB Polska [Internet Advertising Bureau] w tym zakresie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejszy Regulamin Zlecania Emisji Reklam w Goldbach Audience jest zgodny z wytycznymi IAB Polska [Internet Advertising Bureau] w tym zakresie."

Transkrypt

1 Regulamin Niniejszy Regulamin Zlecania Emisji Reklam w Goldbach Audience jest zgodny z wytycznymi IAB Polska [Internet Advertising Bureau] w tym zakresie. Więcej informacji Podstawowe pojęcia zawarte w Regulaminie: Internetowa sieć reklamowa Goldbach Audience zbiór witryn współpracujących z firmą Goldbach Audience (Poland) sp. z o.o. na podstawie odrębnych umów, których powierzchnią reklamową dysponuje firma Goldbach Audience (Poland) sp. z o.o. Zleceniobiorca Goldbach Audience (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Altowej 2, używająca nazwy handlowej Goldbach Audience. Zleceniodawca każda osoba fizyczna lub prawna zlecająca emisję reklamy internetowej sieci reklamowej Goldbach Audience. Reklama każdy przekaz mający na celu promocję sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popieranie określonych spraw i idei bądź osiągnięcie innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę. Zlecenie Emisji Reklam każda umowa zawarta pomiędzy Zleceniobiorcą, a Zleceniodawcą, której przedmiotem jest Emisja Reklamy w internetowej sieci reklamowej Goldbach Audience. Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Emisji Reklamy oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron. Modyfikacja Zlecenia Emisji Reklam wyłącznie zmiana ustalonych terminów, miejsc emisji reklam, liczby emisji reklam, kryteriów targetowania reklamy dokonana po rozpoczęciu emisji reklam, nie powodująca zmniejszenia wartości Zlecenia Emisji Reklam. REGULAMIN 1. Postanowienia ogólne Sprzedaż reklamy przez Zleceniobiorcę odbywa sie według następujących kryteriów: liczby emisji (odsłon, wyświetleń) CPM, CPT czasu trwania emisji (dzień, tydzień, miesiąc) - Flat Fee, artykuł sponsorowany liczby kliknięć przez użytkownika w reklamę CPC liczby działań wykonanych przez użytkowników na stronie reklamodawcy (będących następstwem obejrzenia lub kliknięcia w reklamę) CPA 1.2. Do rozliczenia reklamy stosuje sie następujące jednostki rozliczeniowe: 1000 odsłon dzień, tydzień, miesiąc emisji jedno kliknięcie jedno działanie 1.3. W przypadku wykorzystania narzędzi reklamowych tak ich jak mailing i SMS, jednostka rozliczeniowa jest 1000 wysłanych listów poczty elektronicznej lub 1000 SMS-ów wysłanych do aktywnego użytkownika konta lub telefonu. 2. Zlecenie Emisji Reklam i warunki płatności. Zlecenia Emisji Reklam dokonuje się pisemnie w formie listu lub faksu przesyłanego przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy na odpowiednim

2 formularzu przygotowanym przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca może używać swoich wzorów formularzy do poinformowania Zleceniobiorcy o chęci zakupu emisji reklamy. W takim przypadku Zleceniobiorca [po otrzymaniu formularza od Zleceniodawcy] przygotowuje swój dokument i przesyła do akceptacji Zleceniodawcy. Jednak dopiero zatwierdzenie tego dokumentu przez Zleceniobiorcę jest wiążące i oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron Zlecenie Emisji Reklam musi zawierać: listę zamawianych powierzchni reklamowych [serwisów WWW, sieci internetowych] oraz miejsc w ich obrębie [strona główna, podstrony, góra, dół] listę zamawianych profili, do których skierowana ma być reklama [w przypadku kampanii targetowanych behawioralnie w sieci Behavia] jednostkę rozliczeniową [odsłony, czas, kliknięcia, działania] liczbę zamawianych jednostek rozliczeniowych na poszczególnych serwisach WWW, sieciach wartość jednostki rozliczeniowej na poszczególnych serwisach, ewentualne rabaty, wartości po udzielonych rabatach czas trwania Emisji Reklamy na poszczególnych serwisach WWW, sieciach, profilach ewentualne dodatkowe założenia dotyczące emisji reklamy [targetowanie geograficzne, ograniczanie liczby kontaktów jednego użytkownika z reklamą, itp.] nazwę kampanii dane identyfikujące klienta, w którego imieniu jest zamawiana emisja reklam [jeżeli ma to miejsce] dane identyfikujące Zleceniodawcę: imię i nazwisko osoby zlecającej dane firmy zamawiającej: adres, telefon, faks, NIP dane Zleceniobiorcy: imię i nazwisko osoby przyjmującej zlecenie, adres, telefon, faks, NIP termin płatności FV podpis i pieczęć Zleceniodawcy 2.2. Podpisując Zlecenie Emisji Reklam, przygotowane przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca oświadcza, że: posiada odpowiednie umocowanie do składania zamówienia oraz podpisania umowy o emisje reklam jest uprawniony do posługiwania się - użytymi w zleconych do emisji materiałach reklamowych - informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa do znaków towarowych lub wzorów zdobniczych, prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych praw wymaganych w prowadzeniu kampanii zlecana emisja reklam jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw autorskich oraz innych praw osób trzecich upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy odpowiada za treść emitowanych reklam 2.3. Złożenie podpisanego Zlecenia Emisji Reklam oraz pisemne potwierdzenie jego przyjęcia przez Zleceniobiorcę [może być ono przesyłane faksem] jest jednoznaczne z zawarciem umowy o jego realizację Emisja reklam może zostać odwołana przez Zleceniodawcę w całości lub części. Wiąże się to z karami umownymi Anulowanie Zlecenia Emisji Reklam przez Zleceniodawcę nie później niż 5 dni roboczych przed datą pierwszej emisji nie rodzi zobowiązań finansowych wobec Zleceniobiorcy W przypadku anulowania Zlecenia Emisji Reklam później niż 5 dni roboczych przed datą pierwszej emisji Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną: miedzy piątym a trzecim dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji - 30% wartości brutto należnej za 7 pierwszych dni emisji reklam później niż trzy dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji - 50% wartości brutto należnej za 7 pierwszych dni emisji reklam po rozpoczęciu emisji - 100% wartości brutto należnej za 7 pierwszych dni emisji reklam Sposób obliczania kary umownej: K= Wb * (7/n) gdzie: K wartość 7 dni emisji anulowanej części zlecenia Wb wartość brutto zlecenia n zlecona liczba dni emitowania kampanii 2.7. Anulowanie częściowe lub całościowe oznacza rezygnację z części lub całości emisji reklam w sieci Goldbach Audience. Alokacja Emisji Reklam wewnątrz sieci Goldbach Audience nie jest jednoznaczna z anulowaniem zlecenia Rezygnacja z całości lub części Zlecenia Emisji Reklam musi mięć formę pisemną pod rygorem nieważności.

3 2.9. Faktura VAT za zrealizowaną emisję reklam zostanie wystawiona przez Zleceniobiorcę zgodnie z Ustawą z dnia r. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami. Podstawa wystawienia faktury VAT jest podpisane przez Zleceniobiorcę Zlecenie Emisji Reklam. W przypadku emisji reklam na przełomie miesięcy na koniec każdego miesiąca oraz po zakończeniu kampanii zostaną wystawione faktury częściowe Płatność za fakturę VAT powinna zostać dokonana w terminie określonym w Zleceniu Jeżeli Zleceniodawca opóźnia się z zapłatą całości albo części kwot należnych Zleceniobiorcy z tytułu Zlecenia Emisji Reklam przez ponad 3 dni, Zleceniobiorca może powstrzymać się od wykonania swoich zobowiązań wynikających z tego i innych Zleceń Emisji Reklam złożonych przez tego samego Zleceniodawcę. W takim przypadku Zleceniobiorca niezwłocznie powiadomi tego Zleceniodawcę o takim powstrzymaniu się. W takim przypadku Zleceniobiorca podejmie wykonywanie swoich wymienionych zobowiązań niezwłocznie po uiszczeniu przez tego Zleceniodawcę wszelkich wymagalnych kwot należnych Zleceniobiorcy z tytułu Zlecenia Emisji Reklam. Jeżeli Zleceniobiorca może powstrzymać się od wykonywania swoich zobowiązań z tytułu danego Zlecenia Emisji Reklam, może też odstąpić od tego Zlecenia. 3. Realizacja zlecenia. 3.1 W trakcie realizacji Zlecenia Emisji Reklam i po jej zakończeniu Zleceniodawcy jest udostępniana na życzenie strona WWW ze statystykami zrealizowanych emisji reklamy i kliknięć w reklamę. Jeśli emisja reklam została sprzedana w oparciu o inne jednostki rozliczeniowe, ich liczba również znajdzie się w statystykach. Adres strony WWW ze statystykami, login i hasło zostaną przesłane Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę em w ciągu jednego dnia roboczego od chwili rozpoczęcia emisji reklam. Zleceniodawca może dodatkowo wymagać raportu z przebiegu emisji reklam w formie pisemnej Podstawą oceny poziomu realizacji emisji reklam są dane pochodzące z ad serwera Zleceniobiorcy Jeżeli z winy Zleceniobiorcy emisja reklam nie zostanie zrealizowana lub zostanie zrealizowana niewłaściwie, Zleceniobiorca zobowiązuje sie do powtórnej emisji reklam w terminie ustalonym ze Zleceniodawcą Jeżeli z przyczyn obiektywnych emisja reklam nie została w pełni zrealizowana w zamówionym terminie: czas jej realizacji zostanie odpowiednio wydłużony Zleceniodawca może wykorzystać pozostałą liczbę emisji w kolejnym zamówieniu kampania jest refakturowana [dokonuje sie korekty Zlecenia Emisji Reklam oraz faktury VAT, jeśli została już wystawiona] 4. Modyfikacja Zlecenia Emisji Reklam Modyfikacja Zlecenia Emisji Reklam wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4.2 Modyfikacja Zlecenia Emisji Reklam przez Zleceniobiorcę jest dokonywana w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu otrzymania pisemnej informacji od Zleceniodawcy. 5. Warunki techniczne Zleceniobiorca dysponuje szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oferowanych form reklamy i udostępnia je na każde życzenie Zleceniodawcy. Specyfikacja wymienia rozmiary, wagi oraz sposoby wykonania reklam w technologiach Rich Media. Warunkiem akceptacji Zlecenia Emisji Reklam przez Zleceniobiorcę jest dostarczenie przez Zleceniodawcę kreacji zgodnej ze specyfikacją. Specyfikacje techniczne dostępne są pod adresem:http://www.arbonetwork.pl/specyfikacja/pl - dla sieci ARBOnetwork, Bizon Media oraz Behaviahttp://www.v2media.pl/specyfikacja - dla sieci V2media - dla sieci Smart Context 5.2. Wszystkie gotowe, wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną, materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia emisji reklam muszą być dostarczone na 3 dni robocze przed rozpoczęciem ich emisji. Materiały muszą być przesłane em na adres przedstawiciela Zleceniobiorcy

4 obsługującego Zleceniodawcę Zleceniobiorca jest zobowiązany sprawdzić poprawność otrzymanych materiałów w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili ich otrzymania oraz poinformować Zleceniodawcę o ewentualnych błędach zawartych w materiałach reklamowych lub ich poprawności Niedostarczenie w terminie poprawnie wykonanych materiałów reklamowych jest jednoznaczne z akceptacją przez Zleceniodawcę faktu, i rozpoczęcie emisji reklam może zostać opóźnione w stosunku do terminów zawartych w Zleceniu Emisji Reklam. Zleceniobiorca dołoży jednak starań, aby emisja reklam odbyła sie zgodnie z terminami zawartymi w Zleceniu Emisji Reklam. 5.5 Jeśli w wyniku niedostarczenia materiałów przez Zleceniodawcę termin rozpoczęcia emisji reklam zostanie - za zgodą Zleceniobiorcy - przesunięty, nie rodzi to dla Zleceniobiorcy obowiązków odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania emisji reklam ani obowiązku zwrotu należności za niezrealizowaną z tego powodu cześć emisji reklam Jeżeli Zleceniodawca zdecyduje sie na wymianę materiałów reklamowych po rozpoczęciu emisji reklam, Zleceniobiorca zobowiązuje się dokonać wymiany w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili otrzymania poprawnie wykonanych materiałów reklamowych Reklamy nie mogą naśladować ani symulować elementów stron, na których będą prezentowane i powinny być łatwo rozpoznawalne jako reklamy. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam słowami: reklama, ogłoszenie płatne, sponsor lub ich synonimami Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich treść lub treść strony docelowej jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, bądź narusza prawa osób trzecich Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy lub do wstrzymania emisji reklam równie wtedy, gdy treść lub forma reklam jest sprzeczna z linią programową witryn, na których jest emitowana lub z interesem Zleceniobiorcy. 6. Rezerwacja powierzchni reklamowej Rezerwacja dokonywana jest na życzenie zleceniodawcy Rezerwacja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku sprzedaży według kryterium czasu trwania emisji (dzień, tydzień, miesiąc) - Flat Fee oraz wykorzystania narzędzi reklamowych mailing i SMS Rezerwacja dokonywana jest dla konkretnego Zleceniodawcy i na potrzeby określonej kampanii Ważność rezerwacji wynosi 14 dni. Przedłużenie ważności rezerwacji musi być potwierdzane zleceniem Rezerwacje dokonywane są na terminy nie późniejsze niż dwa miesiące od czasu dokonywania rezerwacji Dokonanie rezerwacji jest potwierdzane przez Zleceniobiorcę w formie elektronicznej Rezerwacje dokonywane w terminie krótszym niż 21 dni roboczych od daty emisji musza być potwierdzane zleceniem w ciągu jednego dnia roboczego od czasu otrzymania a potwierdzającego dokonanie rezerwacji. 7. Cennik reklam. 7.1 Cenniki reklam powierzchni reklamowych oferowanych przez Zleceniobiorcę są dostępne w formie papierowej lub elektronicznej - online pod adresem: a.pl Ceny zawarte w cennikach nie uwzględniają podatku VAT. Wszystkie koszty związane z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi są pokrywane przez Zleceniodawcę. 7.3 Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do modyfikowania cennika, o czym powiadomi Zleceniodawcę nie później niż 30 dni przed terminem, od którego zmodyfikowany cennik będzie obowiązywał.

5 8. Siła wyższa. 8.1 Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy Zlecenia Emisji Reklam, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: wybuchu lub groźby wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów działań siły wyższej W przypadku wyżej wymienionych zdarzeń Zleceniobiorca zobowiązuje sie niezwłocznie zawiadomić o nich Zleceniodawcę i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne dogodne dla niego terminy emisji reklam. 9. Właściwości prawa i sądu Wszystkie umowy Zlecenia Emisji Reklam, do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin, podlegają prawu polskiemu Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 10. Postanowienia końcowe Regulamin wchodzi w życie 01 stycznia 2012 r Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Regulamin może zostać zmieniony, poprzez zamieszczenie na powyższej stronie nowego Regulaminu oraz informacji o terminie, od którego ten nowy Regulamin będzie obowiązywać, jak też powiadomienie Zleceniodawcy o zamiarze zmiany niniejszego Regulaminu wraz z przesłaniem Zleceniodawcy linka do tej strony. Powiadomienie to nie wymaga formy pisemnej. Powyższy termin nie może wypadać wcześniej niż piętnaście dni po doręczeniu Zleceniodawcy tego powiadomienia. Jeżeli Zleceniodawca nie wypowie Zlecenia Emisji Reklam w terminie czternastu dni od doręczenia mu tego powiadomienia, uważa się, że Zleceniodawca i Zleceniobiorca przyjęli nowy Regulamin. Niezależnie od powyższego, nowy Regulamin stosuje się także do Zleceń Emisji Reklam złożonych po jego zamieszczeniu na wymienionej stronie i od terminu, w którym zaczyna on obowiązywać We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6 WARUNKI UMIESZCZANIA REKLAM NA PORTALU FACEBOOK Niniejsze warunki umieszczania reklam na portalu Facebook (zwane odtąd Warunkami wraz ze Zleceniem Kampanii Reklamowej, podpisane przez obie strony zwane są odtąd Umową ) są zawierane przez Facebook Inc., spółkę założoną zgodnie z przepisami prawa stanu Delaware (zwaną odtąd Facebook ) i podpisanym niżej podmiotem (zwanym odtąd Klientem ). Artykuł 1 Zlecenia Kampanii Reklamowej 1.1 Zlecenia Kampanii Reklamowej. Strony mogą okresowo porozumieć się w sprawie przeprowadzenia kampanii reklamowej (zwanej odtąd Zleceniem Kampanii Reklamowej lub w skrócie ZKR ), w ramach której Facebook umieści materiały reklamowe lub inne dostarczone przez Klienta (zwane odtąd Reklamami Klienta ) na stronach internetowych lub innych elementach mienia (włączając domenę internetową zarządzanych przez lub w imieniu spółki Facebook lub podmiotów z nią stowarzyszonych, w tym między innymi wszelkie środki przekazu, urządzenia lub sieci wykorzystywane obecnie lub w przyszłości (zwane odtąd Usługą ). Każde ZKR zawierać będzie: (a) pozycję Reklamy Klienta na Usłudze, (b) ilość i rodzaj materiałów reklamowych nabywanych na Usłudze (np. odsłony, kliknięcia, czas trwania lub inne pożądane działania lub metryki, w odniesieniu do Reklam Klienta) (zwane odtąd Produktami ), (c) opłaty należne za Produkty, (d) maksymalną kwotę pieniężną możliwą do wydatkowania zgodnie z zapisami ZKR (odpowiednio), (e) datę początkową i końcową rzeczonej kampanii reklamowej klienta oraz odpowiednio (f) dane identyfikacyjne i informacje kontaktowe jakiegokolwiek mechanizmu tropiącego (zwanego odtąd Serwerem reklamowym Klienta należącym do osoby trzeciej ). Klient nie będzie mógł korzystać z Serwera reklamowego należącego do osoby trzeciej, jeśli nie zapisał tego w ZKR. Jeśli poczynił stosowny zapis korzystanie takie będzie możliwe tylko zgodnie z obowiązującymi wówczas w spółce Facebook regulacjami dotyczącymi Serwerów reklamowych Klienta należących do osób trzecich. Spółka Facebook podejmie wszelkie uzasadnione ekonomicznie wysiłki w celu zastosowania się do ograniczeń ilości wyświetlania reklam zapisanych w ZKR. Jeśli w niniejszym punkcie nie zapisano inaczej, spółka Facebook nie będzie związana warunkami lub instrukcjami, zarówno wydrukowanymi jak i zawartymi w formularzach ZKR złożonych w imieniu Klienta, a w przypadku sprzeczności zapisów któregokolwiek ZKR i niniejszych Warunków, pierwszeństwo będą miały zapisy niniejszych Warunków, z wyłączeniem przypadków, w których ZKR wyraźnie zawiesza, lub zmienia konkretny przepis niniejszych Warunków. 1.2 Data wejścia w życie ZKR i zmiany. Datą wejścia w życie ZKR będzie wcześniejsza spośród następujących dat: (a) podpisanie niniejszych Warunków zarówno przez spółkę Facebook, jak i Klienta, lub (b) wyświetlenie pierwszej Reklamy Klienta, zgodnej z zapisami ZKR złożonych przez Klienta. Z zastrzeżeniem punktu 3.2 zmiany wszelkich złożonych ZKR nie będą miały charakteru wiążącego, chyba że zostaną złożone na piśmie i podpisane przez obie strony. Artykuł 2 Agencje Reklamowe

7 W przypadku jeśli Klient jest agencją reklamową lub innym podmiotem reprezentującym Reklamodawcę (zdefiniowanego w punkcie 2.1), wówczas do przeprowadzania ZKR lub umieszczania reklam na portalu Facebook w imieniu Reklamodawcy stosowane będą przepisy niniejszego artykułu. 2.1 Definicja Reklamodawcy. W zakresie używanym w niniejszej Umowie termin Reklamodawca oznacza osobę fizyczną lub prawną, która w imieniu klienta umieszcza Reklamy Klienta na Usłudze i która zawarła Umowę Reklamodawcy (zdefiniowaną w punkcie 2.2 (b)). 2.2 Dodatkowe oświadczenia i gwarancje. Klient oświadcza gwarantuj i zobowiązuje się do: (a) jest upoważnionym przedstawicielem Reklamodawcy i ma prawnie wiążącą legitymację do zawarcia niniejszej Umowy oraz wszelkich ZKR w imieniu Reklamodawcy, podejmowania wszelkich decyzji oraz działań dotyczących rachunków Reklamodawcy (prawa te zwane są odtąd Prawami Przedstawiciela ). (b) zawarła lub zawrze z Reklamodawcą pisemną umowę (i) w celu uzyskania Praw Przedstawiciela, (ii) wiążącą Reklamodawcę na tak samo korzystnych warunkach dla spółki Facebook jak niniejsza Umowa oraz (iii) w której spółka Facebook będzie osobą trzecią odnoszącą korzyść z umieszczania Reklam Klienta dostarczanych na Usłudze (pisemna Umowa pomiędzy Reklamodawcą i Klientem zawierająca wymogi niniejszego punktu będzie dalej zwana Umową Reklamodawcy ). (c) bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Facebook nie będzie: (i) wydawał żadnych oświadczeń, gwarancji, warunków lub rękojmi w odniesieniu do Usługi, lub stwierdzających, iż Klient jest spółką stowarzyszoną z lub zależną od spółki Facebook, (ii) podejmował jakichkolwiek zobowiązań (na przykład gwarancji umieszczenia reklam) na rzecz Reklamodawcy lub potencjalnego Reklamodawcy, przekraczających zobowiązania spółki Facebook zawarte w niniejszej Umowie, (iii) negocjował żadnych warunków związanych z Usługą, które nie będą zgodne z zapisami niniejszej Umowy, lub (iv) angażował się w sprzedaż telefoniczną lub telemarketing w odniesieniu do Usługi oraz (d) będzie wypełniał swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy w profesjonalny sposób, zgodnie z wymogami ustalonymi przez spółkę Facebook. 2.3 Umowa Przedstawicielstwa i zakończenie stosunku. Na wniosek spółki Facebook Klient niezwłocznie przedstawi spółce Facebook każdą właściwą Umowę Reklamodawcy. W przypadku zakończenia stosunku Klienta z Reklamodawcą, Klient wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę Facebook umowy bezpośrednio z tym Reklamodawcą, aby umożliwić Reklamodawcy umieszczanie Reklam Klienta na Usłudze i uzyskiwania informacji dotyczących Reklam Klienta umieszczanych w jego imieniu, włączając historię konta i popularności. Klient nie będzie miał już również dostępu do konta Reklamodawcy. 2.4 Dodatkowa Odpowiedzialność. Bez ograniczania jakichkolwiek pozostałych zapisów niniejszej Umowy, wszelkie działania lub zaniechania Reklamodawcy, naruszające zapisy niniejszej Umowy, będą traktowane jako naruszenia niniejszej Umowy przez Klienta. Klient wynagrodzi, zabezpieczy i zwolni spółkę Facebook od odpowiedzialności od wszelkich roszczeń odszkodowawczych, zobowiązań, kosztów i wydatków, które spółka Facebook może ponieść w wyniku takiego naruszenia. Jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, iż spółka Facebook może, ale w żadnym wypadku nie będzie zobowiązania do bezpośredniego kontaktu z jakimkolwiek Reklamodawcą i bezpośredniego egzekwowania zapisów takiej Umowy Reklamodawcy, włączając przypadki, w których spółka Facebook nie otrzymała płatności za konto takiego Reklamodawcy w ciągu 30 dni od daty wymagalności danej płatności. Artykuł 3 Reklamy Klienta i Produkty 3.1 Umieszczanie Reklam Klienta. Zgodnie z zapisami niniejszej Umowy spółka Facebook dostarczy Reklamy Klienta zgodnie z zapisami stosownego ZKR. W zakresie w jakim rozmiar, umieszczanie,

8 pozycjonowanie lub jakiekolwiek inne aspekty prezentacji Reklam Klienta, nie są sprecyzowane w ZKR, spółka Facebook może podejmować decyzje dotyczące powyższych parametrów wedle własnego uznania. W przypadku Reklam Klienta, których Produkt polega na umieszczeniu przez określony przedział czasu, spółka Facebook może dostarczyć te Rezultaty jako ciągłe umieszczenie przez wskazany okres, lub równoważne połączenie trwania i rotacji (np. 1 tydzień ciągłego wyświetlania = 2 tygodnie rotacyjnego wyświetlenia o współczynniku 50%). Ustalenie harmonogramu wyświetlania wszelkich Reklam Klienta zależne jest od dostępności i może nie mieć charakteru ciągłego. Spółka Facebook podejmie uzasadnione ekonomicznie wysiłki w celu zawiadomienia Klienta z wyprzedzeniem o wszelkiej niemożności wyświetlenia Reklam Klienta zgodnie z warunkami właściwego ZKR. 3.2 Zmiany w ZKR. Jak zapisano w punkcie 1.2, ZKR może zostać zmienione tylko poprzez podpisaną przez obie strony pisemną umowę. Jednakże spółka Facebook może wedle własnego uznania, przyjąć pisemną prośbę wystosowaną przez Klienta w celu zmiany następujących zapisów ZKR bez dokonywania w nim formalnej poprawki: (a) ponowną alokację ilości umieszczeń pomiędzy typami Produktów reklamowych, (b) zmianę daty dostarczenia konkretnych linii Produktów zapisanych w ZKR oraz (c) zmianę wiekowej grupy docelowej (każda z powyższych zmian będzie odtąd zwana Ograniczoną Zmianą ). Klient będzie składał prośby o wprowadzenie Ograniczonych Zmian za pomocą drogi elektronicznej. Jeśli spółka Facebook wyrazi zgodę na taką Ograniczoną Zmianę, wówczas spółka Facebook może wskazać taką umowę wprowadzając w życie takie Ograniczone Zmiany bez konieczności potwierdzania. Spółka Facebook może również zaproponować wprowadzenie Ograniczonej Zmiany w celu zwiększenia efektywności konkretnej kampanii Reklam Klienta, jednak nie wprowadzi takich Ograniczonych Zmian bez potwierdzenia Klienta przesłanego drogą elektroniczną. Niezależnie od jakichkolwiek zapisów przeczących postanowieniom niniejszego punktu, zmiana daty początku lub końca kampanii Reklam Klienta w żadnym wypadku nie będzie traktowana jako Ograniczona Zmiana. Zmiana wspomnianych powyżej parametrów będzie dokonana tylko za pośrednictwem podpisanej przez Klienta i spółkę Facebook pisemnej zmiany ZKR. 3.3 Techniczna specyfikacja spółki Facebook. W ciągu pięciu dni od wejścia w życie ZKR spółka Facebook przedstawi stosowne dla takich Reklam Klienta specyfikacje techniczne spółki Facebook (zwane dalej Specyfikacjami Technicznymi spółki Facebook ). Klient złoży wszystkie właściwe Reklamy Klienta zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi spółki Facebook. Spółka Facebook może okresowo zmieniać Specyfikacje Techniczne spółki Facebook, o czym powiadomi Klienta. Jeśli Klient nie będzie w stanie spełnić warunków zapisanych w zmienionych Specyfikacjach Technicznych spółki Facebook, wówczas w ramach wyłącznego środka naprawczego może albo: (a) zawiesić dostarczanie Reklam Klienta dotkniętych zmianą, na czas uzasadniony przygotowaniem Reklam Klienta zgodnych ze specyfikacją techniczną (w takim wypadku końcowa data kampanii zawierającej zawieszone Reklamy Klienta zostanie przesunięta o okres równy czasowi zawieszenia) lub (b) zaakceptować porównywalną wymianą Reklam Klienta, jak uzgodniono pomiędzy Stronami. 3.4 Treść Reklam Klienta. Wszelka treść Reklam Klienta musi być zgodna z obowiązującą w danym czasie wersją Wytycznych spółki Facebook dotyczących Reklam (znajdujących się na witryniewww.facebook.com/ad_guidelines.php), Specyfikacją Techniczną spółki Facebook oraz wszelkimi innymi obowiązującymi w spółce Facebook regulacjami, w śród nich dotyczącymi redagowania tekstów, reklamowania, prywatności, doświadczenia użytkowników, rozpowszechniania oraz logo spółki (zwane odtąd wspólnie Wytycznymi spółki Facebook ). Niniejszym każda z Wytycznych spółki Facebook zawiera się w zakresie tego pojęcia. Każda treść Reklam Klienta musi być otrzymana przynajmniej pięć dni przed datą pierwszego nadania, dla każdego Produktu z danego ZKR. Zmiany w treści tekstowych lub standardowych graficznych Reklamach Klienta muszą zostać dostarczone do spółki Facebook przynajmniej na trzy dni przed proponowaną datą zmiany. Zmiany w treści wszelkiego innego typu Reklam Klienta muszą zostać dostarczone do spółki Facebook przynajmniej na pięć dni przed proponowaną datą zmiany. Spółka Facebook nie będzie miała obowiązku przyjmować zmian w treści Reklam Klienta więcej niż raz w ciągu siedmiodniowego okresu. Klient nie zostanie zwolniony ze zobowiązania do zapłaty, wynikającego z ZKR, za Reklamy Klienta niedostarczone z powodu leżących po stronie Klienta opóźnień w dostarczeniu Reklam Klienta do spółki Facebook. Klient będzie wyłącznie odpowiedzialny za poniesienie wszelkich opłat związanych z prezentacją multimedialnych Reklam Klienta. 3.5 Promocje. Klient (lub osoba trzecia związana z Klientem umową, z którą to osobą Klient będzie wyłącznie odpowiedzialny) przeprowadzi i będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konkurs, zakłady pieniężne, kupony lub inne promocje (zwane odtąd Promocjami ) oferowane, lub promowane przez Klienta na Usłudze, włączając zarządzanie Promocją, zapewnienie iż Promocja spełnia wszelkie wymogi stawiane przez przepisy prawa, ustalanie i zapewnianie przestrzegania

9 oficjalnych regulacji oraz udostępnianie warunków, zbieranie zapisów, przydzielanie nagród, losowanie i informowanie zwycięzców, oraz zgodne z harmonogramem przekazywanie nagród, premii, zniżek, które mogą być oferowane w związku z Promocją (te i inne podobne zobowiązania będą odtąd nazywane Zobowiązaniami wynikającymi z Promocją ). Żadna związana z Promocją zgoda lub pomoc ze strony spółki Facebook (włączając zapisy ZKR lub innego dokument) nie ograniczy ani nie wypełni Zobowiązań wynikających z Promocją, a Klient pozostanie wyłącznie odpowiedzialny za Zobowiązania wynikające z Promocji. Bez uszczerbku dla powyższego, przegląd lub zatwierdzenie przez spółkę Facebook oficjalnego regulaminu, warunków oferty, lub przepisów dotyczących jakiejkolwiek Promocji nie będzie stanowił opinii prawnej w materii zgodności z prawem, precyzji i adekwatności tych reguł, lub sposobu ich wykorzystywania, ani zrzeczenia się praw przysługujących spółce Facebook na mocy zapisów niniejszej Umowy. 3.6 Program do reklamowania poprzez rozsyłanie próbek. W przypadku jeśli Klient zakupi lub będzie korzystał z programu do reklamowania poprzez rozsyłanie próbek stosowanego przez spółkę Facebook (zwanego odtąd Programem Próbek ) w celu oferowania próbek produktów, darmowych egzemplarzy, lub innych promocyjnych ofert (zwanych odtąd Ofertą lub Ofertami ), będzie on ponosił wyłączną odpowiedzialność za honorowanie i wypełnianie warunków Ofert zaakceptowanych przez użytkowników, aż do maksymalnej ilości określonej we właściwym ZKR, lub jeśli maksymalna ilość nie została określona w ZKR, wszystkich Ofert zaakceptowanych przez użytkowników. Spółka Facebook dostarczy Klientowi dane kontaktowe (zwane odtąd Danymi Kontaktowymi ) każdego użytkownika, który zaakceptuje Ofertę. Klient, bez żadnych kosztów dla spółki Facebook lub dla użytkownika prześle każdemu użytkownikowi, który zaakceptuje Ofertę dany reklamowany produkt, rzecz, lub usługę, (zwane odtąd Wyrobem lub Wyrobami ) w ciągu 60 dni od dnia, w którym Klient otrzyma Dane Kontaktowe od spółki Facebook. Dane Kontaktowe są własnością spółki Facebook i spółka Facebook posiada wszelkie prawa, tytuły, udziały i interesy w Danych Kontaktowych. Klient może wykorzystywać Dane Kontaktowe tylko dla celów wypełnienia właściwej Oferty, zgodnie z zapisami niniejszego punktu. Bez uszczerbku dla powyższego Klient: (i) zachowa poufny charakter Danych kontaktowych, (ii) nie wykorzysta Danych Kontaktowych do kontaktowania się lub komunikowania się z którymkolwiek z użytkowników (z wyjątkiem wypełnienia właściwej Oferty, zgodnie z zapisami niniejszego punktu), (iii) nie będzie sprzedawał, wypożyczał, lub w jakikolwiek sposób ujawniał Danych Kontaktowych jakimkolwiek osobom trzecim, (iv) usunie Dane Kontaktowe ze swojego systemu i zniszczy wszystkie kopie Danych Kontaktowych, po wypełnieniu właściwej oferty. Spółka Facebook nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładne, bądź niepełne Dane Kontaktowe. Wszelkie Oferty podlegają uprzedniemu pisemnemu zatwierdzeniu przez spółkę Facebook i tylko te produkty, które zostały zatwierdzone pisemnie wstępnie zatwierdzone przez spółkę Facebook mogą być oferowane użytkownikom. Nie można zamieniać oferowanych produktów na inne. Otrzymanie Wyrobów przez użytkowników nie będzie się wiązało z koniecznością uiszczenia jakichkolwiek opłat, lub podatków, nie będzie się również wiązał o z koniecznością spełnienia jakichkolwiek wymogów (z wyjątkiem dostarczenia Danych Kontaktowych przez spółkę Facebook). Klient wyraźnie i jednoznacznie przedstawi użytkownikom wszystkie warunki i ograniczenia dotyczące korzystania z Wyrobów. Korzystanie przez użytkowników z Wyrobów w żadnym wypadku nie będzie równoznaczne z powtarzalną lub automatyczną subskrypcją, ani uiszczaniem jakichkolwiek podatków bądź opłat. Klient może kierować Program Próbek tylko do tych użytkowników, którzy mogą skorzystać z Oferty. Spółka Facebook nie składa żadnych gwarancji lub zobowiązań w odniesieniu do ilości zaakceptowanych Ofert. Klient będzie wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie zgodności Oferty z wszelkimi stosownymi przepisami prawa. Żadna zgoda lub pomoc udzielana przez spółkę Facebook w związku z Ofertą (włączając tę wyszczególnioną w ZKR lub innym dokumencie) nie zmniejszy ani nie wypełni zobowiązań Klienta dotyczących Oferty. Bez uszczerbku dla powyższego, przegląd lub zatwierdzenie przez spółkę Facebook Wyrobów, Oferty, lub regulaminu Oferty, warunków, lub ograniczeń nie stanowi opinii prawnej w materii zgodności z prawem, precyzji i adekwatności tych Wyrobów, Oferty, lub regulaminu Oferty, warunków, lub ograniczeń, lub sposobu ich wykorzystywania, ani zrzeczenia się praw przysługujących spółce Facebook na mocy zapisów niniejszej Umowy. 3.7 Statystyki Dostarczenia. Wszystkie dane dotyczące wszystkich Produktów, które są określane przez spółkę Facebook zgodnie ze standardową metodologią śledzenia, będą miały pierwszeństwo. Z zastrzeżeniem, iż jeśli Klient korzysta z Serwera reklamowego Klienta należącego do osoby trzeciej, wówczas dane dotyczące Produktów, którymi są elementy reklamowe witryny internetowej wykorzystywane do zliczania liczby odwiedzin, dostarczane przez Klienta z Serwera reklamowego Klienta należącego do osoby trzeciej będą miały pierwszeństwo, chyba że dane te są o ponad 10 % (słownie dziesięć procent) niższe od danych wykazywanych przez spółkę Facebook za ten sam okres.

10 W takim wypadku spółka Facebook i Klient będą współpracować w dobrej wierze w celu wyjaśnienia przyczyn rozbieżności. Jeśli Klient korzysta z Serwera reklamowego Klienta należącego do osoby trzeciej, wówczas Klient dostarczy wszystkich danych, o które poprosi spółka Facebook w związku z Produktami, z Serwera reklamowego Klienta należącego do osoby trzeciej poprzez: (a) umożliwienie spółce Facebook dostępu do portalu online, dostarczającego takie dane, lub (b) składanie cotygodniowych informacji dotyczących tych danych. Jeśli Klient nie przedstawi danych we wskazany wyżej sposób, spółka Facebook może obliczyć należność i inne wartości dotyczące Produktów, korzystając z własnych danych. Spółka Facebook będzie monitorować każdą Reklamę Klienta i możliwie szybko (nie później niż dwa tygodnie przed końcową datą każdego ZKR, chyba że kampania trwała krócej niż dwa tygodnie) powiadomi Klienta drogą elektroniczną lub pocztową o tym, czy spółka Facebook podejrzewa możliwość nie pełnego dostarczenia Produktów określonych w ZKR. 3.8 Zamówienia na Reklamy oparte na wynikach i licytacji. Dla wszystkich ZKR których wartość jest wyceniana na podstawie kosztu za kliknięcie (w skrócie KZK ) lub innej opierającej się na wynikach podstawie, lub jeśli wartość jest licytowana lub klasyfikowana (wspólnie zwane dalej Licytowane ), zastosowanie będą miały następujące dodatkowe warunki: (a) ZKR zawierać będzie uzgodniony współczynnik KZK, lub inny współczynnik oparty na wynikach, albo ofertę, która będzie miała zastosowanie do tego ZKR oraz (b) ZKR nie będzie gwarantowało dokonania żadnej ilości kliknięć lub elementów reklamowych witryn internetowej wykorzystywanych do zliczania odsłon. Dane zebrane przez spółkę Facebook dotyczące kliknięć będą regulowały wszystkie Produkty oparte na KZK, w inny sposób opierające się na wynikach i Licytowane. 3.9 Niewykonanie i środki naprawcze/ponowienie reklamy ze względu na błąd w wydaniu oryginalnym.jeśli spółka Facebook nie dostarczy Produktów zgodnie z warunkami zapisanymi w ZKR, jedne i wyłączne środki naprawcze, przysługujące klientowi będą się ograniczały do następujących, spośród których spółka Facebook będzie mogła dokonać wyboru wedle własnego uznania: (a) zwrot opłat stanowiących wartość Reklam Klienta, które nie zostały dostarczone, lub zostały dostarczone w złe miejsce, (b) umieszczenie Reklam Klienta w późniejszym czasie na porównywalnej pozycji, określonej przez spółkę Facebook, lub (c) przedłużenie okresu obowiązywania ZKR wraz ze zwrotem pieniędzy równym kwocie stanowiącej równowartość wszystkich niedostarczonych Reklam Klienta na koniec przedłużonego w ten sposób okresu. Spółka Facebook nie będzie zobowiązana do dalszego dostarczania jakichkolwiek Reklam Klienta, po upływie okresu ZKR, jeśli ZKR zostało wypowiedziane z powodu naruszenia zapisów niniejszej Umowy przez Klienta, zgodnie z postanowieniami artykułu 5. Spółka Facebook nie będzie zobowiązane do zadośćuczynienia za niedostarczenie Produktów wynikające z opóźnień spowodowanych przez Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zniżki oparte są na zobowiązaniu Klienta do wypełnienia wszelkich kryteriów udzielania zniżki zapisanych w ZKR. Jeśli z jakiegokolwiek powodu kryteria te nie zostaną spełnione przy wygaśnięciu lub wypowiedzeniu ZKR, Klient uiści opłatę dodatkową nałożoną na wszystkie Reklamy Klienta, równą różnicy pomiędzy stawką zapisaną w ZKR a stawką uzyskaną na podstawie właściwej karty stawek, bez uwzględniania jakichkolwiek zniżek. Artykuł 4 Płatności i Raportowanie 4.1. Płatności. Wszelkie zaliczki przewidziane w jakimkolwiek ZKR będą wymagalne z dniem wejścia w życie takiego ZKR. Jeśli w ZKR nie zapisano inaczej, spółka Facebook wystawi i prześle je na adres Klienta wskazany w ZKR faktury za następne płatności przewidziane w ZKR, w oparciu o aktywność zarejestrowaną w miesiącu kalendarzowym. Termin płatności faktur będzie wynosił 30 (słownie: trzydzieści) dni, licząc od dostarczenia danej faktury przez spółkę Facebook. Kwoty zafakturowane i inne należne spółce Facebook od Klienta nie zawierają jakichkolwiek należnych podatków, ceł, obciążeń, lub innych danin publicznych, włączając między innymi podatki od sprzedaży, korzystania, wartości dodanej, oraz podatki zatrzymane (zwane odtąd dalej wspólnie Podatkami ). Klient ponosi odpowiedzialność za zapłacenie wszelkich Podatków właściwym urzędom skarbowym. Odsetki od wszelkich przeterminowanych płatności będą naliczane w mniejszej spośród tych dwóch wysokości, 1

11 % miesięcznie lub maksymalnej stawki dopuszczanej przez prawo. Jeśli Klient nie uiści terminowo należnych kwot lub posiada przeterminowane zobowiązania, wówczas spółka Facebook może odebrać należne kwoty wykorzystując inne mechanizmy odbioru, a klient wyraża zgodę na pokrycie wydatków związanych z takim odbiorem, włączając uzasadnione koszty prawników. Jeśli Klient uiści jakiekolwiek kwoty za pomocą karty kredytowej a wystawca karty kredytowej będzie starał się odzyskać od spółki Facebook jakiekolwiek kwoty otrzymane przez spółkę Facebook od tegoż wystawcy, wówczas Klient niezwłocznie zwróci spółce Facebook wszelkie kwoty niezbędne do zaspokojenia roszczeń wystawcy oraz wszelkie koszty i wydatki poniesione przez spółkę Facebook w związku z tym. 4.2 Raportowanie. Spółka Facebook zawiadomi (drogą elektroniczną lub pisemną) Klienta w ciągu dwóch dni roboczych od daty wejścia w życie każdego ZKR o tym, czy Reklamy Klienta wyszczególnione w ZKR są już wyświetlane. Następnie, spółka Facebook: (a) udostępni Klientowi, na jego pisemny wniosek, tygodniowe raporty częściowe (zwane odtąd Raportami Częściowymi ), przedstawiające aktualne wyliczenia dotyczące Produktów dostarczonych w okresie, za który sporządzono raport i przewidywane płatności wynikające z niego oraz (b) do każdej faktury przesyłanej na podstawie punktu 4.1 dołączy raport (zwany dalej Raportem Miesięcznym ), przedstawiający ostateczne wyliczenie sporządzone przez spółkę Facebook, a dotyczące Produktów dostarczonych w okresie, za który sporządzono raport i płatności wynikające z niego. Jeśli Klient korzysta z Serwera reklamowego Klienta należącego do osoby trzeciej, spółka Facebook, przy przygotowywaniu Miesięcznych Raportów, będzie korzystać z danych uzyskanych od Klienta, lub w inny sposób, uzgodniony przez Strony zgodnie z zapisem punktu 3.7. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż Raporty Częściowe są przygotowywane tylko i wyłącznie dla wygody Klienta i nie mają żadnego innego celu, a spółka Facebook nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności informacji zawartych w Raportach Częściowych i nie będzie nimi związana. Odpowiednio wszelkie płatności wynikające z zapisów niniejszej Umowy będą się opierać tylko i wyłącznie na informacjach zawartych w Raportach Miesięcznych i tylko Raporty Miesięczne będą miały wobec spółki Facebook moc wiążącą. 4.3 Odwołanie ZKR. Jeśli Klient odwoła jakąkolwiek część ZKR, zgodnie z zapisami artykułu 5, wówczas, poza przypadkami przewidzianymi w tym ZKR, Klient nie będzie ponosił kosztów za jakiekolwiek Reklamy Klienta dostarczane na podstawie tegoż ZKR, po dacie jego wypowiedzenia. Artykuł 5 Wypowiedzenie. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym czasie z dziesięciodniowym terminem wypowiedzenia, które to wypowiedzenie musi zostać dostarczone drugiej Stronie w formie pisemnej, jeśli druga Strona dopuściła się poważnego naruszenia niniejszej Umowy. Dodatkowo spółka Facebook może zwiesić dostarczanie Reklam Klienta, wynikających ze wszystkich ZKR niezwłocznie, za pisemnym powiadomieniem Klienta w przypadku jeśli Klient nie uiści terminowo jakiejkolwiek płatności należnej na podstawie zapisów niniejszej Umowy (jeśli spółka Facebook zdecyduje się na zawieszenie dostarczania Reklam klienta, data końcowa określona w danym ZKR zastanie przesunięta o liczbie dni równą okresowi zawieszenia). Punkty 2.4 (Dodatkowa Odpowiedzialność), 3.4 (Treść Reklam Klienta), 3.5 (Promocje), 3.10 (Niewykonanie i środki naprawcze/ponowienie reklamy ze względu na błąd w wydaniu oryginalnym), 4 (Płatności i Raportowanie), 5 (Wypowiedzenie), 7.4 (Utrzymanie), 9 (Poufność), 10 (Oświadczenia i Odszkodowanie), 11 (Ograniczenie Odpowiedzialności), 13 (Spory) oraz 14 (Przepisy Ogólne)

12 niniejszych Warunków wraz z należnymi a nieodebranymi zobowiązaniami do zapłaty każdej ze stron, przetrwają wygaśnięcie lub wypowiedzenie niniejszej Umowy. Artykuł 6 Kontrola Usługi przez spółkę Facebook. 6.1 Projekt Usługi. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę n a to, iż spółka Facebook jest i zawsze będzie producentem wykonawczym Usługi i będzie odpowiedzialna za projekt, wygląd i sposób działania oraz konserwację wszelkich aspektów Usługi, włączając te dotyczące wyświetlania i działania Reklam Klienta. Spółka Facebook może, wedle własnego uznania, zmieniać projekt, usuwać lub zastępować wszelkie strony, grupy lub inne obszary na których mają być wyświetlane Reklamy Klienta, nawet jeśli taka zmiana projektu, usunięcie lub zastąpienie skutkować będzie usunięciem Reklamy Klienta, pod warunkiem, że jeśli dojdzie do usunięcia Reklam Klienta, lub nie będą one mogły być wyświetlane w związku z takimi zmianami w Usłudze, jedynym środkiem naprawczym przysługującym Klientowi będzie zapewnienie mu przez spółkę Facebook Reklam Klienta o porównywalnej widoczności do Reklam Klienta dotkniętych przez zmiany. 6.2 Odrzucenie/Odmowa publikacji Reklam Klienta. Spółka Facebook składając wyjaśnienie lub nie może w dowolnym czasie, wedle własnego uznania, odrzucić lub odmówić publikacji Reklam Klienta, które (a) naruszają zapisy niniejszej Umowy, ograniczenia co do treści, lub inne przepisy Wytycznych spółki Facebook, lub Specyfikację Techniczną spółki Facebook, lub (b) które spółka Facebook z innych przyczyn określi jako niestosowne z jakiegokolwiek powodu, niezależnie od tego czy taka Reklama Klienta została już wcześniej zaakceptowana. W takim przypadku spółka Facebook powiadomi Klienta o powodach takiego odrzucenia lub usunięcia, a Klient niezwłocznie ponownie przedłoży Reklamę Klienta, która wprowadza zmiany zasugerowane przez spółkę Facebook. Artykuł 7 Licencje. 7.1 Licencja na materiały Klienta. Klient niniejszym udziela spółce Facebook (i spółkom z nią stowarzyszonym) ogólnoświatowej, niewyłącznej, wolnej od opłat, w pełni opłaconej licencji na (a) wykorzystywanie, reprodukcję, wykonywanie, wyświetlanie i dystrybuowanie Reklam Klienta i wszelkich informacji z nimi powiązanych, dostarczanych przez Klienta w związku i za pośrednictwem Usługi (zwane odtąd Materiałami Klienta ) i (b) zmianę, modyfikację, zmianę przeznaczenia, lub tworzenie dzieł pochodnych wobec Materiałów Klienta w zakresie koniecznym lub pożądanym w celu obsługi jednostek reklamowych i dostarczania informacji i innej zawartości do Usługi. Reklamy Klienta zawierają materiały chronione prawem autorskim, znakami handlowymi, usługowymi, logotypami innymi źródłami identyfikacji podmiotu gospodarczego zawartymi w nich (zwane odtąd Znakami Handlowymi ). Jeśli w niniejszej Umowie nie zapisano inaczej, licencje udzielane na podstawie niniejszego punktu obowiązują przez okres równy okresowi ZKR. 7.2 Reklama. W trakcie obowiązywania i po wygaśnięciu niniejszej Umowy, spółka Facebook może wykorzystywać Reklamy Klienta, nazwę oraz logotyp, praz może odnosić się do typu reklamy i przepływu danych podczas kampanii reklamowej, przeprowadzanej w imieniu Klienta, w sposób niedyskredytujący, w celach promocyjnych lub marketingowych. Spółka Facebook może również wykorzystywać wszelkie publicznie dostępne informacje o Kliencie w lub poza Usługą.

13 7.3 Zastrzeżenie Praw. W stosunkach pomiędzy spółką Facebook a Klientem, Klient zawsze wszelkie prawa do Reklam Klienta (włączając wszelkie Znaki Handlowe Klienta oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte), a po wygaśnięciu niniejszej Umowy, wszelkie prawa przeniesione na mocy niniejszej Umowy na spółkę Facebook, a dotyczące Reklam Klienta, przestaną istnieć i jako takie wrócą do Klienta, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych w niniejszej Umowie. Klient bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Facebook nie będzie w żaden sposób wykorzystywał, reprodukował, lub wyświetlał jakichkolwiek Znaków Towarowych spółki Facebook. 7.4 Utrzymanie. Niezależnie od wszelkich zapisów niniejszej Umowy stwierdzających inaczej, Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż Reklamy Klienta oraz inne Znaki Towarowe, które mają zostać wykorzystane i wyświetlone na Usłudze, nawet po zakończeniu przez Klienta kampanii lub wypowiedzeniu przez niego niniejszej Umowy, lud właściwego ZKR, Reklamy Klienta i Znaki Handlowe jako takie mogły zostać włączone do profili użytkowników, podajników wiadomości z list dyskusyjnych, lub innych usług i wówczas takie korzystanie może trwać przez czas nieokreślony. Artykuł 8 Wykorzystanie Stron i Pływających Ramek iframe. Zapisy niniejszego artykułu mają zastosowanie tylko do korzystania przez Klienta w związku z Usługą ze Stron oraz Pływających Ramek iframe (każde z pojęć zdefiniowano w punkcie 8.1): 8.1 Dozwolone używanie Stron i Pływających Ramek iframe. Klient może tworzyć Strony i wykorzystywać Pływające Ramki iframe na usłudze, pod warunkiem przestrzegania zapisów niniejszego artykułu oraz wszystkich właściwych wytycznych spółki Facebook dotyczących Stron i Pływających Ramek iframe (w tym tych przedstawionych pod adresem Niezależnie od powyższego korzystanie ze Stron i Pływających Ramek iframe podlega przeglądowi i każdorazowemu zatwierdzeniu przez spółkę Facebook, a Klient zapewnia, iż na pisemny wniosek spółki Facebook niezwłocznie usunie jakąkolwiek Pływającą Ramkę iframe lub Stronę, jeśli spółka Facebook wedle własnego uznania stwierdzi, iż takie korzystanie narusza jakikolwiek zapis wytycznej lub regulacji spółki Facebook. Strona oznacza profil dostosowany do potrzeb Klienta (lub marki Klienta) znajdujący się na Usłudze. Pływająca Ramka iframe oznacza ramkę strony internetowej, która pozwala na osadzenie w niej strony osoby trzeciej. 8.2 Promocje/Zawartość Komercyjna. Klient wyraża zgodę na to, aby wszelki konkursy, zakłady pieniężne bądź kupony lub inne promocje pojawiające się na lub promowane poprzez Stronę lub Pływającą Ramkę iframe Klienta były dla celów niniejszej Umowy określane terminem Promocja. Klient wyraża również zgodę na to, iż jakakolwiek Strona zawarta w Pływającej Ramce iframe była zgodna z właściwymi regulacjami dotyczącymi zawartości Reklam Klienta i nie stanowiła materiału łamiącego prawo, fałszywego, nieuczciwego, lu w jakikolwiek sposób wprowadzającego w błąd. 8.3 Zakaz Reklamowania Osób Trzecich. Klient nie będzie dołączał lub wyświetlał jakichkolwiek reklam, materiałów sponsorowanych, promocyjnych lub innych przekazów komercyjnych na rzecz lub w imieniu jakichkolwiek osób trzecich (włączając odpowiednio jakiekolwiek produkty bądź usługi osób trzecich) na jakiejkolwiek Stronie lub Pływającej Ramce iframe. 8.4 Wprowadzanie w błąd. Klient nie będzie prezentował swoich Pływających Ramek iframe, Stron lub zawartości takich Stron w sposób, który mógłby wprowadzić użytkownika w błąd i wzbudzić w nim przekonanie iż kontaktuje się ze spółką Facebook. Klient nie może (a) wykorzystywać nazw użytkowników, lub adresów w sposób, który mógłby wzbudzić u użytkownika przekonanie, iż to spółka Facebook lub Usługa wysyłają takie wiadomości, (b) odnosić się w jakikolwiek sposób do spółki Facebook, jej witryny, lub marki, (c) wykorzystywać jakichkolwiek logotypów, znaków handlowych

14 spółki Facebook, lub terminologii Usługi, (d) emulować jakiekolwiek cechy Usługi, lub (e) powodować u użytkownika mylne przekonanie, iż treści prezentowane przez Klienta zostały zamieszczone przez spółkę Facebook. 8.5 Bezpieczeństwo Pływających Ramek iframe. Klient zapewni, iż każda Pływająca Ramka iframe i jej zawartość nie będą stwarzały jakiegokolwiek ryzyka dla Strony, któregokolwiek z użytkowników portalu Facebook lub Usługi. Co więcej Klient za pomocą Pływającej Ramki iframe będzie pobierał treść tylko ze swojej witryny internetowej, jeśli treści zawarte na tej stronie są przechowywane w stabilnym środowisku i spełniają wymogi wszystkich wytycznych. Artykuł 9 Poufność 9.1 Informacje Poufne (a) Informacje Poufne oznaczają informacje ujawniane przez jedną ze stron (zwaną odtąd Stroną Ujawniającą ) (zarówno w formie ustnej, pisemnej lub innej, natury biznesowej, technicznej lub innej) drugiej stronie (zwanej odtąd Odbiorcą ), która została oznaczona jako poufna, lub biorąc pod uwagę naturę informacji lub okoliczności towarzyszące jej ujawnieniu, powinna być z uzasadnionych przyczyn traktowana jako poufna. Bez uszczerbku dla powyższego, do Informacji Poufnych spółki Facebook będą zaliczać się wszystkie specyfikacje techniczne spółki Facebook, Dane Kontaktowe, informacje dotyczące produktów oraz wszelkie informacje dotyczące wyrobów spółki Facebook. Odbiorca zachowa Informacje Poufne w tajemnicy i nie ujawni Informacji Poufnych żadnej osobie trzeciej (poza swoimi pracownikami, przedstawicielami, lub kontrahentami, którzy muszą je poznać i którzy wyrazili pisemną zgodę na ochronę Informacji Poufnych w zakresie zapisanym w niniejszej Umowie), lub wykorzystują, lub gromadzą tego typu Informacje Poufne dla jakiegokolwiek innego celu poza wykonaniem niniejszej Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Strony Ujawniającej. W celu uniknięcia wątpliwości, zapisy niniejszej Umowy stanowią Informacje Poufne obu stron. Niezależnie od powyższego: (i) powyższe restrykcje nie dotyczą jakichkolwiek informacji znajdujących się w posiadaniu Odbiorcy przed ujawnieniem ich przez Stronę Ujawniającą, które są lub stały się publicznie znane w sposób inny niż naruszenie zapisów niniejszej Umowy przez Odbiorcę, lub która została wytworzona przez Odbiorcę niezależnie, bez odnoszenia się do Informacji Poufnych oraz (ii) Odbiorca będzie mógł ujawnić Informacje Poufne w zakresie wymaganym przepisami prawa i procedur, pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia Stronie Ujawniającej pisemnego powiadomienia o tego typu ujawnieniu i udzieli Stronie Ujawniającej wszelkiej uzasadnionej pomocy w celu zakwestionowania lub ograniczenia zakresu takiego ujawnienia. (b) Odbiorca wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości to, iż jakiekolwiek naruszenie zapisów niniejszego artykułu spowoduje niedającą się naprawić szkodę u Strony Ujawniającej, której nie będzie można naprawić odszkodowaniem pieniężnym. Zgodnie z tym pokrzywdzona Strona Ujawniająca będzie uprawniona do dochodzenia i w razie przyznania, uzyskania i egzekwowania nakazu, bądź innego równoważnego środka (oprócz innych przysługujących jej środków naprawczych) w celu zadośćuczynienia wszelkim potencjalnym lub rzeczywistym naruszeniom zapisów niniejszego artykułu przez Odbiorcę, bez konieczności wykazywania jakichkolwiek powiązań lub wykazywania szkody, lub straty. Dodatkowo Odbiorca wyraża zgodę na niezwłoczne poinformowanie Strony Ujawniającej na piśmie o wszelkim nieautoryzowanym sprzeniewierzeniu, ujawnieniu lub wykorzystaniu przez jakąkolwiek osobę Informacji Poufnych, które mogły stać się mu znane i na własny koszt podjąć wszelkie uzasadnione kroki, o które poprosi Strona Ujawniająca, w celu ograniczenia, zaprzestania, lub naprawienia w inny sposób tego typu sprzeniewierzenia, ujawnienia lub wykorzystania. (c) Zobowiązania Odbiorcy wynikające z zapisów niniejszego artykułu, a dotyczące jakichkolwiek Informacji Poufnych zachowają moc wiążącą przez okres pięciu lat po otrzymaniu takiej informacji. Na

15 wniosek Strony Ujawniającej, Odbiorca zwróci, lub wedle uznania Strony Ujawniającej, zniszczy i potwierdzi zniszczenie wszystkich Informacji Poufnych (włączając wszelkie ich streszczenia bądź analizy) znajdujących się w posiadaniu Odbiorcy. 9.2 Informacje Zwrotne. Klient może okresowo przedstawiać propozycje, sugestie lub inne reakcje dotyczące Usługi (włączając te dotyczące jej usprawnienia lub modyfikacji). Obie strony zgadzają się, iż z wyjątkiem przypadków gdy spółka Facebook pisemnie stwierdzi inaczej, tego typu propozycje, sugestie lub inne reakcje nie będą stanowić Informacji Poufnych Klienta i spółka Facebook będzie uprawniona do wykorzystania, wprowadzenia w życie, ujawnienia oraz innego wykorzystywania tego typu informacji zwrotnych w dowolny sposób, bez ograniczenia lub obowiązku rozliczania się. 9.3 Ujawnienie Publiczne. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w punkcie 7.2 i 9.1 (a) (ii) żadna ze stron nie wyda żadnych komunikatów prasowych, lub w żaden inny sposób nie opublikuje oświadczeń lub komunikatów dotyczących niniejszej Umowy lub stosunków stron, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Artykuł 10 Oświadczenia i Odszkodowanie 10.1 Oświadczenia i Gwarancje. Każda ze stron oświadcz i gwarantuje iż,: (a) cieszy się dobrą reputacją, jest należycie założoną, prawnie istniejącą wedle przepisów właściwego prawa, (b) sporządzenie i zawarcie niniejszej Umowy oraz realizacja transakcji w niej zawartych jest zgodna z uprawnieniami korporacyjnymi oraz została należycie autoryzowana przez stosowne czynności oficjalne oraz (c) wykonywanie przez nią zapisów niniejszej Umowy oraz korzystanie z praw przysługujących jej na mocy niniejszych zapisów nie doprowadzi no naruszenia zapisów innych umów lub innych zobowiązań, którymi jest związana. Dodatkowo Klient oświadcza i gwarantuje spółce Facebook, iż: (x) Reklamy Klienta nie będą zawierały żadnych materiałów naruszających Wytyczne spółki Facebook, lub w inny niezgodny z prawem, oszczerczy lub obsceniczny sposób naruszały lub łamały prawa osób trzecich (włączając wszelkie prawa własności intelektualnej, prawo do prywatności oraz prawo do reklamy), lub które mogłyby zachęcać do popełnienia czynu zabronionego, lub w inny sposób stanowić podstawę do powstania odpowiedzialności cywilnej oraz (y) przy wykonywaniu zapisów niniejszej Umowy będzie przestrzegał wszelkich właściwych przepisów prawa (włączając wszelkie właściwe przepisy (i) prawa do prywatności i ochrony danych oraz (ii) praw i regulacji dotyczących Promocji) Zastrzeżenie prawne dotyczące Gwarancji. POZA PRZYPADKAMI WYRAŹNIE ZAPISANYMI W NINIEJSZEJ UMOWIE, ŻADNA ZE STRON NIE SKŁADA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ UMOWY LUB TRANSAKCJI W NIEJ PRZEWIDZIANYCH, WŁĄCZAJĄC WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO DANEGO CELU, LUB NIENARUSZANIA, ALBO DOMNIEMANYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z TOKU ROZMÓW, TOKU WYKONYWANIA, LUB PROWADZENIA HANDLU. SPÓŁKA FACEBOOK NIE GWARANTUJE, IŻ USŁUGA LUB PROWADZONA PRZEZ NIĄ NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY DOSTAWA REKLAM BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW, NIEPRZERWANA, LUB CIĄGŁA. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO ZAPISU, SPÓŁKA FACEBOOK NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OSZUKAŃCZE KLIKNIĘCIA LUB INNE NIEWŁAŚCIWE DZIAŁANIA OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOGĄ WPŁYNĄĆ NA KOSZTY REKLAMY. POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE PRAWNE DOTYCZĄCE GWARANCJI STANOWI FUNDAMENTALNY ELEMENT PODSTAWY NINIEJSZEJ TRANSAKCJI, A STRONY NIE MIAŁYBY INTENCJI ZAWIERANIA NINIEJSZEJ UMOWY BEZ TAKIEGO ZASTRZEŻENIA PRAWNEGO Zabezpieczenie. Klient wynagrodzi i zwolni od wszelkiej

16 odpowiedzialności spółkę Facebook i spółki z nią stowarzyszone oraz każdego z ich przedstawicieli, dyrektorów i pracowników (zwanych odtąd wspólnie Stronami zabezpieczonymi ), od wszelkich wydatków, odszkodowań i strat wszelkiego rodzaju (włączając uzasadnione koszty i opłaty prawników), poniesione przez Strony zabezpieczone, a powstałe w związku z jakimkolwiek roszczeniem osoby trzeciej (zwanym odtąd Roszczeniem Osoby Trzeciej ) przeciw którejkolwiek ze Stron zabezpieczonych, a wynikającym z: (a) jakiegokolwiek rzeczywistego lub rzekomego naruszenia oświadczeń i gwarancji Klienta zgodnie ze stosownymi zapisami punktów 10.1 i 2.2, (b) wszelkich Promocji lub Ofert, włączając roszczenia dotyczące dostarczenia, niedostarczenia, wad, korzystania lub niemożności korzystania z jakichkolwiek Wyrobów, lub nagród w Promocji, jakiegokolwiek naruszenia przepisów obowiązującego prawa przez Ofertą bądź Promocję, lub jakiegokolwiek wykorzystania Danych Kontaktowych, naruszającego punkt 3.6, (c) jakiejkolwiek Reklamy Klienta, lub innych materiałów dostarczonych przez Klienta lub materiałów do których użytkownicy mogą dotrzeć, lub produktów bądź usług udostępnianych użytkownikom poprzez Reklamy Klienta. Spółka Facebook niezwłocznie powiadomi Klienta o jakimkolwiek Roszczeniu Osoby Trzeciej, co do którego będzie dochodziła zabezpieczenia i pozwoli Klientowi kontrolować obronę w tym Roszczeniu Osoby Trzeciej, prowadzoną przez prawnika wybranego przez Klienta, pod warunkiem, iż Klient nie zawrze żadnej ugody zawierającej przyznanie się lub uznanie jakiejkolwiek winy, odpowiedzialności za złe postępowanie po stronie Strony zabezpieczonej, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Facebook. Artykuł 11 Ograniczenie odpowiedzialności POZA ZAKRESEM WYNIKAJĄCYM ZE ZŁAMANIA POUFNOŚCI, SPÓŁKA FACEBOOK NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRACONE ZYSKI LUB INNE SZKODY WTÓRNE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB INCYDENTALNE, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO, WŁĄCZAJĄC ZANIEDBANIE, GWARANCJI, CAŁKOWITEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, LUB INNEGO POWODU, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA ONA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO TYPU SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ZAGREGOWANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI FACEBOOK WOBEC KLIENTA, A WYNIKAJĄCA Z ZAPISÓW, LUB DOTYCZĄCA NINIEJSZEJ UMOWY NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA NA RZECZ SPÓŁKI FACEBOOK W OKRESIE DWUNASTU MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH DZIEŃ PODJĘCIA DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA, KTÓRE STANOWI PODSTAWĘ DLA ROSZCZENIA KLIENTA. Artykuł 12 Siła Wyższa Z wyjątkiem zobowiązania do zapłaty, żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie zobowiązania, w przypadku jeśli opóźnienie lub niewykonanie zobowiązania jest spowodowane przyczynami znajdującymi się poza ich kontrolą, włączając pożar, powódź, wypadek, trzęsienie ziemi, uszkodzenia linii telekomunikacyjnych, przerwy w dostawach energii elektrycznej, uszkodzenia sieci, lub zdarzenia losowe (zwane odtąd łącznie Siła Wyższą ). Jeśli wykonanie zobowiązania jest opóźnione o ponad trzydzieści dni w wyniku działania Siły Wyższej, strona niepozostająca w zwłoce będzie uprawniona do wypowiedzenia niniejszej Umowy w drodze pisemnego wypowiedzenia dostarczonego w dowolnym czasie przed podjęciem przez drugą stronę wykonywania zobowiązań zapisanych w niniejszej Umowie. Artykuł 13

17 Spory Spory wynikające z realizacji zapisów niniejszej Umowy będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w stanie Kalifornia, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Klient wyraża zgodę na poddanie wszelkich tego typu sporów pod wyłączną jurysdykcję sądów stanowych i federalnych z siedzibą w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia. Artykuł 14 Przepisy Ogólne. Z wyjątkiem przypadków, w których niniejsza Umowa wyraźnie stanowi inaczej, jeśli jakikolwiek zapis niniejszej Umowy zostanie uznany przez właściwy sąd za nieważny, lub niewykonalny, wówczas pozostałe zapisy niniejszej Umowy pozostaną w mocy, a sąd będzie interpretował jakikolwiek nieważny lub niewykonalny zapis w sposób możliwie dokładnie oddający skutek i intencje oryginalnego zapisu. Jeśli takie rozwiązanie okaże się niewykonalne, zapis taki zostanie usunięty z niniejszej Umowy, a pozostałe zapisy pozostaną w mocy. Niewyegzekwowanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek z zapisów niniejszej Umowy nie będzie w żadnym wypadku interpretowane jako obecne lub przyszłe zrzeczenie się praw wynikających z takiego zapisu, ani w żaden sposób nie wpłynie na możliwość tej strony do późniejszego skorzystania z tego zapisu. Klient nie może dokonywać cesji, ani w żaden inny sposób przenosić (włączając jakąkolwiek reorganizację, zmianę w sprawowaniu kontroli, połączenie, przejęcie, sprzedaż lub przeniesienie części lub całości aktywów bądź przedsiębiorstwa) swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, włączając jakiekolwiek ZKR, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody spółki Facebook, natomiast spółka Facebook w żadnym wypadku nie będzie zobowiązana do przekazania Reklam Klienta jakiejkolwiek osobie trzeciej. Spółka Facebook może swobodnie dokonywać cesji lub w inny sposób przenosić swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, włączając wszelkie ZKR, w całości lub w części. Każda sugerowana cesja lub inne przeniesienie sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy będzie bezskuteczne. Niniejsza Umowa wiąże i służy korzyści stron oraz ich dopuszczonych następców i cesjonariuszy. Każda ze spółek stowarzyszonych ze spółką Facebook jest wprost i pośrednio beneficjentem niniejszej Umowy i może egzekwować jej warunki oraz korzystać z praw w takim samym zakresie jak spółka Facebook. Klient i spółka Facebook są niezależnymi kontrahentami i żaden zapis niniejszej Umowy nie ma na celu, ani nie tworzy żadnego typu spółki joint venture, partnerstwa, lub stosunku pracy, pomiędzy Klientem a spółką Facebook i spółkami z nią stowarzyszonymi. Powiadomienia wynikające z zapisów niniejszej Umowy muszą być dostarczane w formie pisemnej i przesyłane za pomocą transmisji faksu, listu poleconego, lub przesyłki kurierskiej na właściwy adres stron, zapisany w niniejszej Umowie, a w przypadku spółki Facebook do wiadomości głównego radcy prawnego. Jeśli nie stwierdzono inaczej, za każdym razem gdy w niniejszej Umowie użyto zwrotów włączając, między innymi, np., na przykład i inny podobnych zwrotów, należy je traktować jako mające znaczenie synonimiczne o sformułowania w tym między innymi. Niniejsza Umowa została sporządzona wyłącznie w języku angielskim, który to język będzie językiem obowiązującym we wszystkich kwestiach związanych z niniejszą Umową. Inne wersje językowe niniejszej Umowy nie będą miały mocy wiążącej. Wszelkie powiadomienia i komunikaty przekazywane na podstawie zapisów niniejszej Umowy będą dokonywane w języku angielskim. Niniejsza Umowa (wraz z ZKR, porozumieniami, regulaminami i innymi dołączonymi do niej dokumentami) stanowi całość umowy zawartej pomiędzy Klientem a spółką Facebook, a dotyczącej jej przedmiotu i zastępuje wszelkie uprzednie i równoczesne oświadczenia, porozumienia, umowy bądź komunikaty istniejące

18 pomiędzy Klientem a spółką Facebook, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej, włączając wszelkie warunki karty stawek spółki Facebook lub inne opublikowane materiały dotyczące tego przedmiotu.

19 REGULAMIN KAMPANII PERFORMANCE 1. Planowanie kampanii: 1.1. Wymagane podanie przez reklamodawcę danych na temat: - klienta końcowego, - produktu, - modelu kampanii oraz jej celu, - czasu trwania kampanii, - targetu odbiorców reklamy W przypadku kampanii w modelu CPA wymagana jest możliwość wglądu w Landing Page m. in. w celu zasugerowania optymalizacji ze strony Goldbach Audience Każda kampania jest indywidualnie rozpatrywana przez Goldbach Audience Kampania testowa powinna być realizowana przed kampanią właściwą w celu zaplanowania kampanii oraz oszacowania możliwości realizacji jej celu Zlecenie kampanii ma wartość estymowaną, która jest poddawana korekcie w oparciu o faktyczny wynik zakończonej kampanii. 2. Formaty reklamowe: 2.1. Kreacja powinna spełniać następujące wymagania: - charakter sprzedażowy ( akcyjny - zachęcający do podjęcia akcji), a nie wizerunkowy promujący markę klienta; - buton wzywający do akcji, typu sprawdź, zobacz itp. powinien być stale dobrze widoczny, nie może zlewać się z tłem kreacji, nie powinien być migający; - animacja powinna być krótka, najlepiej nie więcej niż trzy slajdy; - informacja o produkcie i informacja o korzyściach dla użytkownika.(np. upust do 50%, itp.) 2.2. Goldbach Audience ma prawo do odmowy przyjęcia kreacji Goldbach Audience może zasugerować zmiany w kreacjach Klient powinien przesłać nowe/dodatkowe kreacje na prośbę Goldbach Audience Dostępne formaty reklamowe: - Billboard 750x100 px.; - Doublebilboard 750x200 px.; - Rectangle 300x250 px.; - Skyscraper 120x600 px., Skyscraper 160x600 px.; - Mailing; - inne, niestandardowe formy, 2.6. Wszelkie niestandardowe formy reklamy ustalane są indywidualnie z klientem. 2.7.Standardowe formaty powinny być zgodne ze specyfikacją form reklamowych Arbomedia dostępną na stronie -http://arbonetwork.pl/specyfikacja/pl 2.8. Wymagane jest, aby reklamodawca udostępnił działowi technicznemu Arbomedia gotowe materiały wymagane do uruchomienia kampanii. 3. Realizacja kampanii: 3.1. Wymagane jest, aby reklamodawca wpiął w Landing Page kody zliczające przesłane przez Goldbach Audience Natężenie emisji oraz wybór emitowanych form reklamowych dla potrzeb optymalizacji określa Goldbach Audience Czas kampanii określony jest na etapie planowania kampanii Goldbach Audience ma prawo do wyłączenia kampanii, przed jej planowanym zakończeniem, jeżeli CTR kampanii jest na poziomie poniżej 0,05% 3.5. Goldbach Audience ma prawo do wyłączenia kampanii bez podania innych przyczyn.

20 4. Statystyki kampanii: 4.1. W modelu CPC dostarczamy ilość kliknięć, bez pozostałych wskaźników W modelu CPL, CPA, CPS dostarczamy ilość wygenerowanych akcji oraz wartość dla wskaźników CR. 5. Emisja kampanii: 5.1. Kampanie mogą być emitowane w pakietach tematycznych oraz na RON Pakietem nie jest pojedyncza witryna Kampania może być targetowana geograficznie Goldbach Audience zastrzega sobie prawo do zmiany (usunięcia, dodania) witryn z pakietu dla potrzeb optymalizacji kampanii.

Regulamin Zlecania Emisji Reklam w Internetowej sieci reklamowej AdsPromar

Regulamin Zlecania Emisji Reklam w Internetowej sieci reklamowej AdsPromar Promar Regulamin Zlecania Emisji Reklam w Internetowej sieci reklamowej AdsPromar Podstawowe pojęcia zawarte w Regulaminie: Internetowa sieć reklamowa AdsPromar zbiór witryn współpracujących z firmą Promar

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o.

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o. Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o. Niniejszy dokument reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania emisji reklam

Regulamin zamawiania emisji reklam Regulamin zamawiania emisji reklam w sieci reklamy internetowej Evolution Media Net Warszawa, styczeń 2013 r. Niniejszy dokument porządkuje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń

Bardziej szczegółowo

Regulamin zlecania emisji reklamowych w PremiumAd (08.2011)

Regulamin zlecania emisji reklamowych w PremiumAd (08.2011) Regulamin zlecania emisji reklamowych w PremiumAd (08.2011) Online Ad Network sp. z o.o. Wandy Rutkiewicz 9, 02-956 Warszawa T+48 22 651 61 13 F +48 22 651 61 13 www.premiumad.pl Spis treści 1. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania i emisji reklam w sieci reklamowej IDMnet

Regulamin zamawiania i emisji reklam w sieci reklamowej IDMnet Regulamin zamawiania i emisji reklam w sieci reklamowej IDMnet Warszawa, 1.01.2009 r. Regulamin zamawiania emisji reklam w internetowej sieci reklamowej IDMnet 2 Wstęp Niniejszy dokument porządkuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zlecenia emisji reklam w internetowej sieci reklamowej Cormedia 09.01.2008

Regulamin zlecenia emisji reklam w internetowej sieci reklamowej Cormedia 09.01.2008 Regulamin zlecenia emisji reklam w internetowej sieci reklamowej Cormedia 09.01.2008 1 Spis treści 1 PODSTAWOWE POJĘCIA ZAWARTE W REGULAMINIE 3 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 3 REZERWACJA POWIERZCHNI 4 4 ZLECENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media Sp. z o.o.

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media Sp. z o.o. Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media Sp. z o.o. Niniejszy dokument reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLECENIA EMISJI REKLAM w serwisach www.rockmetal.pl i forum.rockmetal.pl

REGULAMIN ZLECENIA EMISJI REKLAM w serwisach www.rockmetal.pl i forum.rockmetal.pl REGULAMIN ZLECENIA EMISJI REKLAM w serwisach www.rockmetal.pl i forum.rockmetal.pl Podstawowe pojęcia zawarte w Regulaminie Serwisy www.rockmetal.pl i forum.rockmetal.pl - witryny, których powierzchnią

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania emisji reklam w firmie Mindcraft Michał Starzyk

Regulamin zamawiania emisji reklam w firmie Mindcraft Michał Starzyk Regulamin zamawiania emisji reklam w firmie Mindcraft Michał Starzyk Data ostatniej aktualizacji: 20.01.2013 Wstęp Niniejszy dokument porządkuje wszystkie sprawy związane ze składaniem i realizacją zamówień

Bardziej szczegółowo

Warunki umieszczania reklam na portalu Facebook

Warunki umieszczania reklam na portalu Facebook Warunki umieszczania reklam na portalu Facebook Niniejsze warunki umieszczania reklam na portalu Facebook (zwane odtąd Warunkami wraz ze Zleceniem Kampanii Reklamowej, podpisane przez obie strony zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zlecania Emisji Reklam

Regulamin Zlecania Emisji Reklam Regulamin Zlecania Emisji Reklam Niniejszy regulamin zlecania emisji reklam w społecznościowej sieci reklamowej Społeczności.pl jest zgodny z wytycznymi IAB Polska (Internet Advertising Bureau) - więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zlecania Emisji Reklam

Regulamin Zlecania Emisji Reklam Regulamin Zlecania Emisji Reklam Niniejszy regulamin dotyczy składania i realizacja zamówieo na emisje kampanii reklamowych na stronach internetowych Centrum Informacji o Leku (http://lekiinformacje.pl).

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych

Regulamin świadczenia usług reklamowych Regulamin świadczenia usług reklamowych Dokument ten reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych emitowanych w serwisach grupy Antygrupa.. Dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin zlecania i emisji reklam w sieci reklamowej Adexon. Warszawa, styczeń 2013 r.

Regulamin zlecania i emisji reklam w sieci reklamowej Adexon. Warszawa, styczeń 2013 r. Regulamin zlecania i emisji reklam w sieci reklamowej Adexon Warszawa, styczeń 2013 r. Celem niniejszego dokumentu jest sformalizowanie wszystkich zagadnień dotyczących zamawiania, realizowania i emitowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLECENIA I EMISJI REKLAM W PORTALU SPORTOWA BYDGOSZCZ

REGULAMIN ZLECENIA I EMISJI REKLAM W PORTALU SPORTOWA BYDGOSZCZ REGULAMIN ZLECENIA I EMISJI REKLAM W PORTALU SPORTOWA BYDGOSZCZ SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE POJĘCIA ZAWARTE W REGULAMINIE II. POSTANOWIENIA OGÓLNE III. REZERWACJA POWIERZCHNI IV. ZLECENIE EMISJI REKLAM I

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania emisji reklam w sieci reklamowej IDMnet

Regulamin zamawiania emisji reklam w sieci reklamowej IDMnet Regulamin zamawiania emisji reklam w sieci reklamowej IDMnet Data ostatniej aktualizacji: 23.10.2013 Spis treści Wstęp... 3 Definicje podstawowych pojęd zawartych w niniejszym Regulaminie:...... 3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl I. Podstawowe pojęcia II. Postanowienia ogólne III. Warunki realizacji reklam IV. Reklamacje V. Uwagi końcowe I. Podstawowe pojęcia Kampania reklamowa reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług reklamowych przez Innovaweb Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku

Regulamin. świadczenia usług reklamowych przez Innovaweb Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku Warszawa, styczeo 2012 r. Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Innovaweb Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku Niniejszy dokument porządkuje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH PRZEZ FASHION STUDIO RADIO POLSKA LIVE!

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH PRZEZ FASHION STUDIO RADIO POLSKA LIVE! OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH PRZEZ FASHION STUDIO RADIO POLSKA LIVE! Obowiązujące od dnia 1stycznia 2014 roku. Wszystkie umowy o świadczenie usług reklamowych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zamieszczania Emisji Reklam w Erotycznej sieci PINK POLAND Warszawa, 01-02-2012

Ogólne warunki zamieszczania Emisji Reklam w Erotycznej sieci PINK POLAND Warszawa, 01-02-2012 Ogólne warunki zamieszczania Emisji Reklam w Erotycznej sieci PINK POLAND Warszawa, 01-02-2012 1 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o współpracy. Ogólne warunki zamieszczania Emisji Reklam w Interaktywnej Sieci Reklamowej Ad-Vice.

Załącznik nr 1 do Umowy o współpracy. Ogólne warunki zamieszczania Emisji Reklam w Interaktywnej Sieci Reklamowej Ad-Vice. Załącznik nr 1 do Umowy o współpracy. Ogólne warunki zamieszczania Emisji Reklam w Interaktywnej Sieci Reklamowej Ad-Vice. I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

FIRMY LED-ON DEFINICJE

FIRMY LED-ON DEFINICJE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKU TELEBIM W MIĘDZYCHODZIE FIRMY LED-ON RYSZARD DURA UL.POWSTAŃCÓW WLKP.7 64-400 MIĘDZYCHÓD NIP: 595-106-33-27 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych I. DEFINICJE

Regulamin świadczenia usług reklamowych I. DEFINICJE Regulamin świadczenia usług reklamowych I. DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym dokumencie wyrażania mają następujące znaczenie: 1. BANKIER.PL - oznacza spółkę pod firmą: Bonnier Business Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH INTERNETOWYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O.

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH INTERNETOWYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH INTERNETOWYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. 1 DEFINICJE Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe sformułowania należy je rozumieć w sposób

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ads

Regulamin usługi Ads Regulamin usługi Ads I. DEFINICJE Następujące słowa i określenia występujące w treści niniejszego Regulaminu posiadają znaczenie wskazane poniżej: 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin określający

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamieszczania reklam na portalu GazetaSenior.pl obowiązujący dla klientów instytucjonalnych

Regulamin zamieszczania reklam na portalu GazetaSenior.pl obowiązujący dla klientów instytucjonalnych Regulamin zamieszczania reklam na portalu GazetaSenior.pl obowiązujący dla klientów instytucjonalnych 1 Definicje Wydawca Silver Store sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 35C, 50 011 Wrocław, NIP: 899-274-88-74,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Reklamy PLUSC

Regulamin Reklamy PLUSC Regulamin Reklamy PLUSC I. DEFINICJE 1. Technika IT S.A spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 2, 31-545 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ads

Regulamin usługi Ads Regulamin usługi Ads I. DEFINICJE Następujące słowa i określenia występujące w treści niniejszego Regulaminu posiadają znaczenie wskazane poniżej: 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin określający

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych w wortalu SUROWCE24.COM

Regulamin świadczenia usług reklamowych w wortalu SUROWCE24.COM Regulamin świadczenia usług reklamowych w wortalu SUROWCE24.COM 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym dokumencie wyrażenia mają następujące znaczenie: Surowce24.com internetowa giełda ogłoszeo surowców,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY USŁUGI PAKIET STRONA INTERNETOWA

OGÓLNE WARUNKI UMOWY USŁUGI PAKIET STRONA INTERNETOWA OGÓLNE WARUNKI UMOWY USŁUGI PAKIET STRONA INTERNETOWA Przedmiot umowy. Zamawiający zleca ESIM Sp. z o.o. lub firmie przez ESIM wyznaczonej (zwany dalej Operator"), na warunkach określonych poniżej oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH W WORTALU BANKMASZYN.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH W WORTALU BANKMASZYN.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH W WORTALU BANKMASZYN.PL 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym dokumencie wyrażenia mają następujące znaczenie: BankMaszyn.pl internetowa giełda ogłoszeo maszyn i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu www.fajnewesele.pl 1. DEFINICJE Zleceniobiorca firma Fajne Wesele s.c., ul. Łyżwiarska 75, 94-124 Łódź,

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym będącym własnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG REKLAMOWYCH

REGULAMIN USŁUG REKLAMOWYCH REGULAMIN USŁUG REKLAMOWYCH SPIS TREŚCI: 1. Definicje 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług reklamowych 3. Warunki Publikacji Reklamacja 4. Rezygnacja ze zlecenia 5. Warunki płatności 6. Reklamacje 7.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym GOK w Kłomnicach będącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamieszczania reklam na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Częstochowie www.pks-czestochowa.

Regulamin zamieszczania reklam na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Częstochowie www.pks-czestochowa. Regulamin zamieszczania reklam na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Częstochowie www.pks-czestochowa.pl -----------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NADAWANIA USŁUG REKLAMOWYCH W TELEWIZJI LUBUSZAN

REGULAMIN NADAWANIA USŁUG REKLAMOWYCH W TELEWIZJI LUBUSZAN REGULAMIN NADAWANIA USŁUG REKLAMOWYCH W TELEWIZJI LUBUSZAN 1. OKREŚLENIA I DEFINICJE Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin zlecania emisji reklam w mobilnej sieci reklamowej adrino

Regulamin zlecania emisji reklam w mobilnej sieci reklamowej adrino Regulamin zlecania emisji reklam w mobilnej sieci reklamowej adrino Data ostatniej aktualizacji: 01.02.2015 Definicje pojęć używanych w niniejszym regulaminie: Mobilna Sieć Reklamowa adrino - zbiór witryn

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamieszczania informacji z wykorzystaniem systemu E-Info w programach serii AUDYTOR firmy SANKOM Sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin zamieszczania informacji z wykorzystaniem systemu E-Info w programach serii AUDYTOR firmy SANKOM Sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin zamieszczania informacji z wykorzystaniem systemu E-Info w programach serii AUDYTOR firmy 1 Definicje 1.1. Poniższe sformułowania występujące w niniejszym Regulaminie należy rozumieć następująco:

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy

Regulamin współpracy Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: oraz 1. Wydawcą, 2. NetworkCenter Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAMPANII REKLAMOWYCH

REGULAMIN KAMPANII REKLAMOWYCH REGULAMIN REGULAMIN KAMPANII REKLAMOWYCH KAMPANII REKLAMOWYCH TELEBIM CZECHOWICE-DZIEDZICE skrzyżowanie ulic Węglowa i Katowicka Regulamin określa zasady wg, których emitowane są spoty reklamowe na telebimie

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne ` Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD 1 Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym Regulaminie emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD lub w Zleceniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH: I. DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH: I. DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH: I. DEFINICJE 1. INTERIA.PL - oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych

REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych na ekranie diodowym, będącym własnością firmy iled Reklama Irena

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Załącznik nr 4

Regulamin - Załącznik nr 4 Regulamin - Załącznik nr 4 Zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą Action S.A. a Użytkownikiem Zważywszy, że A. Użytkownik jest operatorem w pełni funkcjonalnego systemu sklepu internetowego dostępnego w

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o zamieszczanie reklam w gazecie DZIEŃ DOBRY WŁOCŁAWEK

Ogólne warunki umów o zamieszczanie reklam w gazecie DZIEŃ DOBRY WŁOCŁAWEK Ogólne warunki umów o zamieszczanie reklam w gazecie DZIEŃ DOBRY WŁOCŁAWEK Przedmiotem świadczonej przez Zleceniobiorcę usługi produkcji, druku i publikacji reklamy w gazecie DZIEŃ DOBRY WŁOCŁAWEK Wszystkie

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI REKLAM

REGULAMIN EMISJI REKLAM REGULAMIN EMISJI REKLAM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. DEFINICJE ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE ROZDZIAŁ III. WARUNKI ZAMIESZCZANIA REKLAM ROZDZIAŁ IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE ROZDZIAŁ VI. TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 zawarta w dniu.... pomiędzy : SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1. Dyrektora Szpitala mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. roku pomiędzy Starostą Braniewskim reprezentowanym przez osobę upoważnioną :

Umowa zawarta w dniu. roku pomiędzy Starostą Braniewskim reprezentowanym przez osobę upoważnioną : Numer ZP.PR.251/1/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa dotycząca wykonania usługi badania rynku Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim

Bardziej szczegółowo

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 76/ 67, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez LM Lokalne Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez LM Lokalne Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie Regulamin świadczenia usług reklamowych przez LM Lokalne Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie 1 I. Definicje Poniższe pojęcia rozumiane będą następująco: 1. Cennik cennik

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o świadczenie usług reklamowych w serwisie internetowym ModelDoggy

Ogólne warunki umów o świadczenie usług reklamowych w serwisie internetowym ModelDoggy Ogólne warunki umów o świadczenie usług reklamowych w serwisie internetowym ModelDoggy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki umów o świadczenie usług reklamowych znajdują zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez sieć Edi Net

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez sieć Edi Net Regulamin świadczenia usług reklamowych przez sieć Edi Net I. Definicje Poniższe pojęcia rozumiane będą następująco: 1. Cennik cennik świadczonych przez Edipresse usług reklamowych. 2. Kampania usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu Nr sprawy: MZO.271.18.2013 Załącznik nr 4 do SIWZ dotyczy: postępowania na przeprowadzenie zajęć doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu Nowatorska szkoła-nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży. dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r.

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży. dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r. Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży (dalej

Bardziej szczegółowo