Instrukcja stanowiskowa BHP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja stanowiskowa BHP"

Transkrypt

1 str. 1 z 23 I. Transport - charakterystyka Transport towarów stanowi bardzo ważny element w działalności każdego przedsiębiorstwa i możemy go podzielić na: transport zewnętrzny i wewnętrzny. Schematycznie przebieg transportu możemy przedstawić następująco Dostawa Przyjęcie materiałów i odpadów Rozmieszczenie odpadów i materiałów Rozładowania materiałów i odpadów Transport do składowiska wysypisko Transport odpadów na wysypisko Transport pojemników,palet i opakow Transport odpadów sortowanych Przemieszczanie ładunków (pionowo lub poziomo) łączy się z koniecznością ich załadunku i wyładunku a niekiedy też i przeładunku. Dlatego też transport zawsze wykazuje dużą energochłonność i pracochłonność (załadunek, wyładunek, przeładunek). W celu uproszczenia i usprawnienia transportu w hipermarkecie stosuje się powszechnie palety drewniane oraz wózki ręczne i wózki napędzane przystosowane do transportu palet (wyposażone w widły). Środki transportu wózki można podzielić w zależności od kierunku przemieszczania ładunku na służące do transportu pionowego i poziomego lub do transportu tylko poziomego. Jednostką ładunkową jest ładunek powstały z pewnej ilości mniejszych ładunków, traktowany jako zwarta całość. Jednostka ładunkowa musi być dostosowana pod względem wymiarów geometrycznych i masy do sposobu przemieszczania (przenoszenia, przewożenia wózkiem ręcznym lub wózkiem napędzanym itp.). Stosowane w transporcie wewnętrznym typem palet są palety płaskie o wymiarach 800 x 1200 mm.

2 str. 2 z 23 II. Transport ręczny. "Ręczne prace transportowe" - rozumie się przez to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie, Transport ręczny należy do prac wymagających wysiłku fizycznego, stwarza zagrożenie dla pracowników jeśli wykonywany jest w sposób nieprawidłowy. Transport ręczny możemy podzielić na: - transport ręczny bezpośredni, - transport ręczny przy użyciu sprzętu pomocniczego i narzędzi pomocniczych, - transport zmechanizowany o napędzie ręcznym. Podane rodzaje transportu mogą być wykonywane przez pojedyncze osoby lub grupy osób, dlatego transport ręczny możemy podzielić również na indywidualny i zespołowy. Przy transporcie zespołowym powinna być wyznaczona osoba kierująca zespołem, a na jednego pracownika przy przemieszczaniu towarów nie może przypadać ciężar większy niż określają to przepisy. Do prac transportowych ręcznych powinni być kierowani ludzie charakteryzujący się dobrym stanem zdrowia, zręcznością, zdyscyplinowaniem i szybkim refleksem. Nie wolno zatrudniać do prac transportowych osób o bardzo słabym wzroku, głuchych, cierpiących na choroby serca, zawroty głowy, nadmiernie otyłych, chorych na nadciśnienie. Osoba przyjmowana do pracy powinna zostać skierowana na badanie profilaktyczne - stwierdzające przydatność do pracy na stanowisku związanym z transportem Pracownicy przed zatrudnieniem w transporcie magazynowym przechodzą odpowiednie przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. szkolenie wstępne instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy - który ma przygotować pracownika do bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. Transport zakładowy dzielimy na ; - ręczny -za pomocą wózków widłowych i spycharko-ładowarki

3 str. 3 z 23 - samochodowy Zagrożenia wypadkowe występujące w zakładzie MPO.; w transporcie ręcznym - przyciśnięcie lub przygniecenie elementem kontenera - upadek kontenera -przyciśnięcie przez wózki widłowe i spycharki - urazy powysiłkowe ( przepuklina, dyskopatia, nerwobóle) Organizacja pracy powinna uwzględniać; - ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego - eliminowanie nadmiernego obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego - ograniczenie odległości transportowanego materiału transport za pomocą wózków widłowych - przyciśnięcie lub dociśnięcie wózkiem - przyciśnięcie transportowanym materiałem ( upadek lub zsunięcie się z wózka) - przewrócenie się wózka - uderzenie o element Organizacja pracy powinna uwzględniać; - dobry stan techniczny wózków potwierdzony wpisem do dokumentacji eksploatacji wózka - dobry stan techniczny nawierzchni po której poruszają się wózki - oznakowanie ciągów komunikacyjnych - odpowiednie przeszkolenie pracowników i posiadanie uprawnień

4 str. 4 z 23 - sprawna sygnalizacja wózka ( światła, sygnały dźwiękowe) - odpowiednie oświetlenie terenu - stosowanie tylko atestowanych elementów ( łańcuchy, liny, haki itp.) transport samochodowy - przygniecenie lub przyciśnięcie materiałem - upadek materiału - urazy powysiłkowe - upadek ze skrzyni samochodu - dociśnięcie przez pojazd lub ładowarkę - przyciśnięcie przez pojazd - wypadek drogowy Organizacja pracy powinna uwzględniać ; - dobry stan techniczny pojazdu - uwzględnianie czasu pracy kierowcy - dobry stan zdrowia i wypoczynek - posiadanie stosownych kwalifikacji i uprawnień - właściwe rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku na skrzyni - właściwą organizację prac podczas załadunku i rozładunku pojazdu ( zakaz przebywania na skrzyni podczas załadunków sprzętem) - stosowanie ochron osobistych i ostrzegawczych ( kasków, kamizelek ostrzegawczych) 1. SPOSÓB PODNOSZENIE CIĘŻARU: 1. należy oceniać masę ładunku, a następnie jak najbliżej do niego podejść, 2. przenoszenie przedmiotów ciężkich o dużej objętości może odbywać się przez obciążenie nimi obu ramion przy użyciu np. pasów nośnych.

5 str. 5 z w celu zachowania równowagi ciała przy podnoszeniu należy odpowiednio rozstawić nogi rozstawienie stóp powinno wynosić cm. 4. nogi w kolanach należy ugiąć i kucnąć koło ładunku, rozprostowując jednocześnie kręgosłup, 5. przedmiot należy mocno uchwycić dwiema rękami i prostując nogi w kolanach podnieść go, 6. podczas podnoszenia ładunku grzbiet (kręgosłup) powinien być przez cały czas wyprostowany. Postawa nieprawidłowa. Postawa prawidłowa 2. ZASADY PRAWIDŁOWEGO PRZENOSZENIA CIĘŻARÓW: 1. należy trzymać ciężar tak blisko ciała, jak to tylko możliwe - gdyż obciążenie wzrasta wraz z odległością między ciężarem a pracownikiem, 2. najlepiej jeżeli ciężar znajduję się na pewnej wysokości nad ziemią (na wys cm), wtedy łatwo podnosić nie zginając kręgosłupa, 3. należy się starać, aby jak najkrócej trzymać ciężar w rękach, 4. podczas podnoszenia trzeba minimalizować ruchy tułowia (pochylenie, skłony i skręcania), 5. utrudnione jest podnoszenia ciężarów z przemieszczającym się środkiem ciężkości, 6. przenosić ciężar na opuszczonych rękach, gdyż dźwiganie ciężaru przy zgiętych w stawie łokciowym rękach zwiększa dwukrotnie obciążenie zaangażowanych mięśni, 7. Przedmiot przemieszczany ręcznie nie powinien ograniczać pola widzenia pracownika. Długotrwałe napięcie mięśni powoduje ich zmęczenie, w związku z tym w transporcie ręcznym prace należy organizować tak aby pracownik miał czas na odpoczynek, pozwalający zapobiec nadmiernemu zmęczeniu. 3. SPRZĘT POMOCNICZY Sprzęt pomocniczy" - rozumie się przez to środki mające na celu ograniczenie zagrożeń i uciążliwości związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz ułatwienie wykonywania tych czynności; do środków

6 str. 6 z 23 tych zalicza się w szczególności: pasy, liny, łańcuchy, zawiesia, dźwignie, chwytaki, rolki, kleszcze, uchwyty, nosze, kosze, legary, ręczne wciągniki i wciągarki, krążki i wielokrążki linowe, przestawne pochylnie, taczki i wózki. Głównym sprzętem do transportu jest wózek ręczny przystosowany do transportu palet tzw. paleciak z hydraulicznym mechanizmem podnoszenia wideł z kołami przednimi samonastawnymi, dzięki czemu jest bardzo zwrotny. Załadunek odbywa się w ten sposób, że opuszczone w dolne położenie widły wózka wprowadza się w otwory palety następnie unosi się widły wraz z paletą i przewozi ładunek. Obsługa wózka jest bardzo prosta, jednak należy pamiętać o zagrożeniu, które występuje w przypadku: przekroczenia maksymalnego udźwigu sprzętu, nieostrożnego opuszczaniu ciężaru, niewłaściwego uformowania ładunku (zsunięcie ciężaru z palety), używania uszkodzonych niepełnosprawnych palet. Rzadziej do transportu są używane wózki specjalne przystosowane i przeznaczone do przewożenia jednego rodzaju określonych ładunków np. okien Normy przewożenia na wózkach ciężarów dla mężczyzn: 1. Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni nie może przekraczać 450 kg na pracownika, łącznie z masą wózka. 2. Przy przemieszczaniu ładunku na wózku po pochyleniach większych niż 5% masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 350 kg. 3. Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po pochyleniach powierzchni większych niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m. 4. Wózki powinny zapewniać stabilność przy załadunku i rozładunku. 4. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Pracownicy, którzy wykonują czynności transportowe otrzymują odzież roboczą i ochronną oraz obuwie zgodnie z tabelą przydziału obowiązującej w MPO. Przy wszystkich pracach związanych z ręcznym przenoszeniem ładunku należy stosować rękawice ochronne, których typ dobiera się w zależności od rodzaju transportowych artykułów. W przypadku transportu kwasów - ługów i innych substancji żrących lub

7 str. 7 z 23 parzących (np. środków do dezynfekcji) należy stosować środki ochrony zgodne ze wskazaniami producenta środka np. okulary typu szczelnego, w oprawie gumowej lub osłony twarzy, rękawice gumowe. 5. NORMY DŹWIGANIA CIĘŻARÓW A. dla mężczyzn (podane normy będą obowiązywały od r.) 1. Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać: 1) 30 kg - przy pracy stałej, 2) 50 kg - przy pracy dorywczej. 2. Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m. 3. Podczas oburęcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu nie może przekraczać wartości: 1) 300 N - przy pchaniu, 2) 250 N - przy ciągnięciu, przy czym podane wartości określają składową siły mierzoną równolegle do podłoża. 4. Wartości sił używanych przez pracownika do poruszania elementów urządzeń służących do ręcznego przemieszczania przedmiotów (w szczególności dźwigni, korb, kół) nie mogą przekraczać: 1) 250 N - w przypadku obsługi oburęcznej, 2) 120 N - w przypadku obsługi jednoręcznej. 5. Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie przekraczająca: 1) 25 kg - przy pracy stałej, 2) 42 kg - przy pracy dorywczej. Uwaga! praca dorywcza" - rozumie się przez to ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę,

8 str. 8 z 23 B. prace zabronione dla kobiet: 1. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5000 kj na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej - 20 kj/min. Uwaga: 1kJ = 0,24 kcal. 2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej: 1) 12 kg - przy pracy stałej, 2) 20 kg - przy pracy dorywczej. 3. Ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej: 1) 50 N - przy pracy stałej, 2) 100 N - przy pracy dorywczej. 4. Nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej: 1) 120 N - przy pracy stałej, 2) 200 N - przy pracy dorywczej. 5. Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej: 1) 8 kg - przy pracy stałej, 2) 15 kg - przy pracy dorywczej. 6. Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej: 1) 50 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych, 2) 80 kg - przy przewożeniu na wózkach 2, 3 i 4-kołowych, Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym: 2% - przy pracach wymienionych w pkt 1 i 2,

9 str. 9 z 23 Kobietom w ciąży i w okresie karmienia: 1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kj na zmianę roboczą, 2) prace wymienione w ust. 2-6, jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości, 3) prace w pozycji wymuszonej, 4) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej. Drogi transportowe, (przejścia) powinny być wykonane, oznakowane i oświetlone zgodnie z Polskimi Normami. III. Transport zmechanizowany 1. WÓZKI NAPĘDZANE Rodzaje wózków widłowych eksploatowanych w MPO: a) podział ze względu na przeznaczenie: podnoszące umożliwiające wysokie składowanie ładunków paletowych, unoszące służące jedynie do transportu ładunków paletowych. ładowarko-spycharki służące do spychania śmieci i ładowania śmieci na ciągi b) podział w zależności od rodzaju napędu napędzane silnikiem spalinowym, w tym gazem propan-butan, napędzane silnikiem elektrycznym - zasilane baterią akumulatorów. Wózki widłowe napędzane stanowią podstawowy środek transportu na zapleczu magazynowym. Bezpieczne wykonywanie czynności transportowych przy użyciu wózka jest obowiązkiem zarówno kierowcy (operatora) jak i pracowników uczestniczących w tych czynnościach. Zgodnie z przepisami przed przekazaniem wózka do użytkowania pracodawca powinien zapewnić kontrolę jego stanu technicznego, w tym kontrolę elementów, układów i mechanizmów; w szczególności należy sprawdzić:

10 str. 10 z 23 1) prawidłowość działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, mechanizmów podnoszenia oraz osprzętu, 2) sprawność oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowość działania urządzeń pomiarowo-kontrolnych oraz elementów i urządzeń zabezpieczających kierowcę i osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych. Obowiązuje w firmie MPO książka kontroli wózka. Kierowcy rozpoczynający pracę obowiązani są sprawdzać podzespoły mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji. Ewentualne usterki zauważone w trakcie przeglądu, operator zobowiązany jest wpisać do książki kontroli i niezwłocznie zgłosić swojemu przełożonemu. Przed usunięciem usterek, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu ruchu nie wolno wózka uruchamiać. Wózki eksploatowane w hipermarkecie dostarczyła oraz prowadzi ich okresowe przeglądy i naprawy wyspecjalizowana firma. 2. KIEROWCY - OPERATORZY WÓZKÓW NAPĘDZANYCH Kierowcą operatorem wózka w MPO może być tylko osoba która: ukończyła kurs dla kierowców wózków i otrzymała świadectwo stwierdzające nabycie kwalifikacji w zawodzie kierowcy jednego lub kilku typów wózków, w przypadku wózków podnoszących konieczne uprawnienia UDT lub zezwolenie pracodawcy w przypadku gdy pracodawca organizuje kurs, albo kwalifikacje uzyskane przed październikiem 2003r. (wejście w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych), uzyskała świadectwo lekarskie badania wstępnego potwierdzające zdolność do pracy w zawodzie kierowcy wózka jezdniowego, została dopuszczona do pracy po odbyciu szkolenia stanowiskowego i w ramach tego szkolenia została zapoznana: z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy kierowcy operatora wózków napędzanych, z instrukcją stanowiskową bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji wózków z napędem silnikowym.

11 str. 11 z 23 Po spełnieniu powyższych warunków każdy kierowca operator otrzymuje zezwolenie wewnętrzne na prowadzenie wózków na terenie firmy MPO Łódź sp z o.o Zezwolenie wydaje specjalista bhp po sprawdzeniu dołączonych do akt osobowych dokumentów świadczących o spełnieniu ww. warunków. Zezwolenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. Uwaga! Zezwolenie może być w trakcie trwania stosunku pracy cofnięte w przypadku nieprzestrzegania przepisów i procedur wewnętrznych lub w przypadku spowodowania zagrożenia dla życia lub zdrowia. Prawo do wnioskowania do dyrektora o cofnięcia zezwolenia zakładowego przysługuje przełożonemu pracownika, którego wniosek dotyczy, Specjaliście bhp, Kierownikowi zakładu 3. ZARZĄDZANIE WÓZKAMI PROCEDURA DLA OPERATORÓW WÓZKÓW NAPĘDZANYCH JEZDNIOWYCH Informacje ogólne Z wózków napędzanych jezdniowych unoszących i podnoszących mogą korzystać jedynie osoby posiadające imienne zezwolenie kierownika Zakładu. Informacje dla operatora Operator wózka napędzanego jezdniowego przed rozpoczęciem pracy powinien być zaznajomiony z instrukcją transportu i magazynowania Pobieranie i zdawanie klucza przez operatora wózka napędzanego 1. Operator zgłasza się z zezwoleniem identyfikatorem do recepcji pracowniczej, 2. Pobiera klucz do odpowiedniego wózka oznaczonego numerem działu w którym pracuje, 3. Wpisuje godzinę pobrania klucza oraz potwierdza to podpisem w zeszycie pobrań kluczy,

12 str. 12 z Podczas pracy zabrania się udostępniania klucza do wózka napędzanego jezdniowego przez operatora innym pracownikom. Po pobraniu klucza operator odpowiada za stan techniczny wózka, 5. Po zakończeniu pracy podłącza (jeżeli jest taka potrzeba) w akumulatorowni wózek do ładowania akumulatora i zdaje klucz na recepcji pracowniczej potwierdzając to podpisem, 6. Wszelkie usterki i niesprawności wózków należy wpisać w znajdującej się na recepcji pracowniczej książce usterek. OPERATORZY WÓZKÓW ZOBOWIĄZANI SĄ PRZESTRSZEGAĆ POSTANOWIEŃ ROCEDURY, W PRZECIWNYM WYPADKU GROŻĄ IM KARY PORZĄDKOWE ZASADY ROZŁADUNKU TOWARÓW 1. Ruchem pojazdów na placu manewrowym kierują kierownicy Działów, oni też decydują o kolejności rozładunku samochodów biorąc pod uwagę plan dostaw i zapotrzebowanie na artykuły. Dyrektor 2. Dostawca przekazuje dokumenty (WZ) strażnikowi lub asystentowi po czym czeka na wezwanie. Po otrzymaniu wezwania i informacji, na którym stanowisku odbywał się będzie rozładunek kierowca podjeżdża pod wskazany pomost rozładunkowy (rampę rozładunkową). 3. Pracownik przyjmujący dostawę ustawia ruchomy pomost rampy na odpowiednią wysokość, daje kierowcy sygnał o zakończeniu manewru podstawiania. Uwaga! Przy podjeżdżaniu samochodu pod pomost halę rozładunkową kierowca pojazdu podjeżdżając tyłem ma ograniczoną widoczność, należy zachować szczególną ostrożność i wcześniej ustalić z kierowcą znaczenie sygnałów dawanych mu podczas manewru. Nikt nie może przebywać między pomostem rozładunkowym a tyłem pojazdu. Nie wolno również stać na pomoście, składowisku i hali magazynowej podczas jego podnoszenia i spychania. 4. Gdy manewr podstawiania samochodu pod rampę - halę rozładowczą zostanie zakończony, kierowca pojazdu przed opuszczeniem kabiny ma obowiązek unieruchomić pojazd hamulcem postojowym.

13 str. 13 z W przypadku towaru dostarczonego do składowania na palecie, ma być on ułożony w ten sposób aby umożliwić bezpieczny transport i magazynowanie. Jeśli paleta jest uszkodzona obowiązkiem dostawcy jest przełożenie towaru na inną paletę i zabezpieczenie go np. przez zafoliowanie lub związanie. 6. Zdarza się, że rozładunek przy pomoście jest niemożliwy, wówczas rozładunku dokonuje się przy pomocy wózka widłowego napędzanego. Operator wózka przewozi towar z samochodu na pomost rozładunkowy, skąd jest dalej transportowany. Decyzję o sposobie rozładunku podejmuje asystent działu przyjęcia towaru. 7. Towar z pomostu przeładunkowego transportowany jest na halę sprzedaży lub do magazynu celem składowania. Do transportu stosuje się wózki widłowe napędzane lub wózki ręczne tzw. paleciaki. 8. Dopuszcza się transport towarów przez pracowników stoisk handlowych po uzyskaniu zgody kierownika działu przyjęcia towaru. Obsługiwać wózki napędzane mogą tylko pracownicy, którzy mają odpowiednie kwalifikacje (jest o tym mowa w rozdziale 6). 9. Wszelkie prace magazynowe powinny się odbywać z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 6. WARUNKI I SPOSOBY SKŁADOWANIA ŁADUNKÓW PALETOWYCH. Większość ładunków składowana jest na paletach umieszczonych na półkach regałowych przystosowanych do tego celu - należy pamiętać o dopuszczalnym obciążeniu belek regałów, którego nie wolno pod żadnym pozorem przekraczać. Podczas składowania należy pamiętać: aby ciężar ładunku mieścił się w dozwolonym udźwigu wózka, o układaniu towarów w ten sposób by: ciężkie znajdowały się na spodzie, lżejsze na górze, przewożeniu tylko takich ładunków, które są stabilne i bezpieczne. Należy szczególnie uważać na ładunki długie i wysokie oraz szkło i okna podczas jazdy wózkiem z wysokimi ładunkami należy jechać wolno i ostrożnie, należy pamiętać, że wystające ładunki poza obrys wózka mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla innych pracowników, ładunek dłużycowy wystający poza wózek należy odpowiednio oznakować. w warunkach ograniczonej widoczności konieczne jest zapewnienie pomocy innego pracownika.

14 str. 14 z 23 Przy składowaniu na regałach należy pamiętać również, iż ładunek powinien być uniesiony co najmniej na wysokość 200 mm ponad górną powierzchnią półki, a opuścić go można tylko po sprawdzeniu, iż został on prawidłowo ustawiony. Sposób podejmowania i składania ładunku jest uzależniony od typu i rodzaju wózka. Należy jednak tak wprowadzać i wycofywać widły aby nie dotykały wejść palety. Część ładunków składowana jest w stertach i należy pamiętać, że: - stertować wolno jedynie spaletyzowane ładunki mające kształt prostopadłościanu o płaszczyźnie górnej równoległej do płaszczyzny palety. - stos paletowy należy tak formować, aby jego obrys tworzył figurę trapezu, daje to dośrodkowy rozkład sił ciążenia i powoduje większą zwartość stosu. - w przypadku składowania ładunków o różnym ciężarze, w pierwszej warstwie należy umieszczać ładunki najcięższe a następnie lżejsze - w ostatniej najwyższej warstwie powinny być umieszczane ładunki najlżejsze. Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić do zawalenia się stosu. - niedopuszczalne jest opieranie stosów o ściany i konstrukcje nośne magazynu, minimalna odległość stosu od ściany lub konstrukcji nośnej wynosi 1000 mm. W magazynach dwukondygnacyjnych należy pamiętać o dopuszczalnych obciążeniach stropów, oraz o maksymalnym obciążeniu wind towarowych - żadna z tych wartości nie może być przekroczona. Bezpieczne wykonywanie czynności transportowych przy użyciu wózka jezdniowego jest obowiązkiem zarówno kierowcy, jak i osób współuczestniczących w tych czynnościach. Wskazówki dla operatora: operator wózka powinien dbać o należyty stan techniczny wózka, przestrzegać instrukcji obsługi oraz instrukcji transportowej i magazynowania, stosować się do wskazówek osób nadzorujących prace transportowe, operator wózka uczestniczący w czynnościach transportowych (jazda z ładunkiem, układanie towaru na regałach) powinien pracować w kasku ochronnym, podnoszenie osób za pomocą wózków podnośnikowych jest dopuszczalne na pomostach dostosowanych specjalnie do tego celu przez producenta wózków i zamocowanych zgodnie z dokumentacją producenta,

15 str. 15 z 23 wysokość podnoszenia, oraz udźwig wózka wyposażonego w pomost nie może przekraczać wielkości podanych przez producenta, zabrania się przewożenia osób na wózku w miejscu nie przeznaczonym do tego celu. opuszczanie ładunku i zatrzymanie go na dowolnej wysokości należy wykonywać bez szarpnięć i skoków, łagodnie operując dźwigniami rozdzielacza 7. PRZEMIESZCZANIE ŁADUNKÓW PO DROGACH TRANSPORTOWYCH. Bezpieczeństwo przy eksploatacji wszelkiego rodzaju pojazdów silnikowych opiera się w zasadzie na przepisach ruchu dla pojazdów obowiązujących na drogach publicznych. W zakładzie ustala się dla wózków: - szybkość dopuszczalną wewnątrz pomieszczeń magazynowych na 5 km/godz. - w miejscach ograniczonej widoczności 3 km/godz. - na zewnątrz obiektu od strony rampy przeładunkowej szybkość maksymalną ustala się na 10 km/godz. W stosunku do winnych przekraczania szybkości ustalonej będą stosowane kary przewidziane Regulaminem Pracy a w drastycznych przypadkach będzie zatrzymywane zezwolenie zakładowe. Operatorzy wózków nie wyposażonych w szybkościomierz są obowiązani poruszać się z szybkością bezpieczną w danych warunkach. Podczas pracy, kierowcy - operatorzy oraz osoby biorące udział w pracach pomocniczych powinni się stosować do wskazówek osób nadzorujących prace. 8. DROGI TRANSPORTOWE Zarówno wewnątrz obiektu jak i na zewnątrz drogi powinny być utwardzone i równe. Jeśli operator wózka zauważy nierówności stwarzające zagrożenie dla wózka obowiązany jest zgłosić to kierownikowi lub asystentowi w dziale przyjęcia towaru. Szerokość dróg transportowych powinna być co najmniej o 60 cm większa niż szerokość naładowanego wózka przy ruchu jednokierunkowym i co najmniej o 90 cm większa niż podwójna szerokość naładowanego wózka przy ruchu dwukierunkowym. Szerokość dróg komunikacyjnych w magazynie powinna zapewniać swobodne i

16 str. 16 z 23 bezpieczne wykonanie skrętu o 90 0 wózka widłowego wraz z ładunkiem złożonym na palecie. W zakładzie powinny być oznakowane: - elementy budynku słupy, o które może zawadzić wózek z ładunkiem oraz krawędzie bram, obrzeża ramp, pasami czarno - żółtymi - główne drogi transportowe wewnątrz magazynu ciągłymi pasami żółtymi. Na drogach transportowych wewnętrznych: - operator wózka musi przestrzegać obowiązujące przepisy drogowe, - w przypadku powstania awarii któregoś układu należy natychmiast zatrzymać wózek i wyłączyć wyłącznik główny, niezwłocznie poinformować przełożonego i jeżeli jest to możliwe, wózek należy odprowadzić w miejsce gdzie nie będzie przeszkadzał innym użytkownikom drogi transportowej. - podczas jazdy wózkiem nie wolno dokonywać jakichkolwiek napraw, lub regulacji jego mechanizmów, - zabrania się składania ładunku na drogach transportowych i pochyłościach, - zatrzymanie i postój pojazdu - wózka jezdniowego dozwolone jest tylko w miejscach, w których jest on dostatecznie widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie, - zabrania się parkowania wózka w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd na rampy i do wnęk postojowych a także w miejscach utrudniających dostęp do prawidłowo zaparkowanego wózka lub wyjazd tego wózka, - kierującemu wózkiem zabrania się pozostawiania pojazdu na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku i zapobieżenia uruchomienia wózka przez osoby niepowołane, - jeżeli widoczność jest ograniczona przez wysoki ładunek, to należy jechać tyłem. Nigdy nie wolno kontynuować jazdy bez dostatecznej widoczności drogi, - przy zjeździe z rampy lub pochyłości wózka z ładunkiem należy jechać tyłem. - zabronione jest gwałtowne hamowanie wózkiem. Grozi to zsunięciem się ładunku z wideł wózka

17 Ruch jednokierunkowy Instrukcja stanowiskowa BHP str. 17 z 23 - na śliskiej i mokrej nawierzchni należy jechać wolno i ostrożnie. - zabrania się wykonywania ostrych zakrętów (dostosować prędkość jazdy), gdyż grozi to wywróceniem wózka. - niedozwolone jest skręcanie wózkiem na pochyłościach - grozi to przewróceniem się wózka. Należy pamiętać, że podczas zjeżdżania ze wzniesienia zwiększa się droga hamowania. Szerokość dróg transportowych ilustruje rysunek: Przeznaczenie drogi Tylko dla środków transportowych Dla silnikowych środków transportowych szerokość = a+60cm minimum 120 cm Szkic 30 a 3 0 szerokość 20 drogi a Dla środków transportu i ruchu pieszego szerokość = a+100cm szerokość drogi

18 Ruch dwukierunkowy Instrukcja stanowiskowa BHP str. 18 z 23 Tylko dla środków transportowych szerokość = a+100cm 30 a a a szerokość drogi drogi a Dla środków transportu i ruchu pieszego szerokość =2a+200cm szerokość drogi szerokość drogi IV. ZAGROŻENIE POŻAROWE W ZAJEZDNI WÓZKÓW AKUMULATOROWYCH Do podstawowej powierzchni zajezdni zalicza się pomieszczenia przeznaczone do postoju wózków, ładowania akumulatorów oraz ustawiania prostowników. W zajezdniach, a w szczególności przy ładowaniu akumulatorów kwasowych wydziela się wodór, który z powietrzem może tworzyć mieszaninę wybuchową. Niebezpieczeństwo pożarowe w akumulatorniach, wynika z tego, że kwas siarkowy w zetknięciu z palnymi materiałami zwęgla je, co połączone jest z wydzielaniem ciepła. Ponadto należy pamiętać, że opary żrące, wydzielające się z kwasu, powodują niszczenie izolacji, co może być przyczyną zwarć.

19 str. 19 z 23 Stosowanie nowoczesnych akumulatorów bezobsługowych znacznie zagrożenie pożarem i praktycznie eliminuje możliwość powstania mieszaniny wybuchowej powietrza z wodorem. Przyłączanie wózków do ładowania powinno odbywać się za pośrednictwem gniazd wtykowych lub tabliczek zaciskowych dostosowanych do typu wózka. Do gaszenia ewentualnego pożaru w zajezdni - 1 gaśnica proszkowa 6 kg na 5 wózków akumulatorowych. Na drzwiach wejściowych do pomieszczenia powinien być umieszczony znak Zakaz używania ognia otwartego. Przepisy przeciwpożarowe zabraniają: 1. Przechowywać produktów naftowych w pomieszczeniach, w których garażują wózki. 2. Palić papierosy, zbliżać się z otwartym ogniem do wózka w czasie wymiany butli z gazem, napełnianiu zbiornika - dotyczy wózków napędzanych paliwem ciekłym. 3. Przechowywać w pomieszczeniach, w których garażują wózki materiały nasycone naftą, benzyną, olejem (szmaty, pakuły itp.) 4. Pracować wózkiem jeżeli przewody wydechowe silnika są zanieczyszczone. 5. Dokonywać napraw instalacji elektrycznej wózków bez odłączenia baterii. Instalować dodatkowych odbiorników energii elektrycznej we własnym zakresie, szczególnie dużej mocy. 6. Pracować wózkiem z niesprawnym układem zasilania i uszkodzoną instalacją elektryczną. W przypadku uszkodzenia izolacji przewodów może dojść do zwarcia instalacji elektrycznej (statystyki wykazują, iż zwarcie instalacji elektrycznej jest najczęstszą przyczyną powstania pożaru środków transportu)

20 str. 20 z 23 INSTRUKCJABEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY EKSPLOATACJI WÓZKA WIDŁOWEGO Z SILNIKIEM NA GAZ PROPAN-BUTAN I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Pracę kierowcy wózka może wykonywać tylko osoba pełnoletnia, która: ukończyła kurs dla kierowców wózków i otrzymała świadectwo stwierdzające nabycie kwalifikacji w zawodzie kierowcy wózka napędzanego paliwem gazowym (LPG), została dopuszczona przez lekarza do pracy w zawodzie operatora wózka jezdniowego, została zapoznana z ryzykiem zawodowym na stanowisku i instrukcją bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji wózków z napędem silnikowym. II. BHP PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI 1. Codziennie przed przystąpieniem do eksploatacji wózka należy dokładnie sprawdzić elementy, układy i mechanizmy mające decydujący wpływ na bezpieczeństwo pracy, a mianowicie: szczelność układu paliwa - połączenia butli prawidłowość działania układów: kierowniczego, hamulcowego, napędowego, mechanizmu podnoszenia oraz osprzętu, stan oświetlenia, prawidłowość działania urządzeń kontrolno - pomiarowych. 2. Uwagi dotyczące funkcjonowania układów i mechanizmów wózka należy odnotować w " książce eksploatacyjnej ". III. BHP PODCZAS WYKONYWANIA PRACY WÓZKIEM 1. Wózkiem nie można przewozić ani podnosić innych osób, chyba że korzysta się z pomocy specjalnego urządzenia do tego celu przeznaczonego i przystosowanego przez producenta. 2. W przypadku unieruchomienia wózka na dłuższy postój należy zamknąć zawór doprowadzający paliwo z butli.

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH

INSTRUKCJA BHP PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH INSTRUKCJA BHP PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA 1) z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE 03.0. 9 z m. Dz.U.03. 30 Dz.U.003.3.6 ROZPORZĄDZENIE ) ) MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Złote zasady ArcelorMittal. Ponieważ nie jesteśmy tak mocni jak nasze produkty, kwestie BHP są naszym priorytetem.

Złote zasady ArcelorMittal. Ponieważ nie jesteśmy tak mocni jak nasze produkty, kwestie BHP są naszym priorytetem. Złote zasady ArcelorMittal Ponieważ nie jesteśmy tak mocni jak nasze produkty, kwestie BHP są naszym priorytetem. Stalowe zasady bezpieczeństwa pracy Kwestia BHP ma fundamentalne znaczenie dla ArcelorMittal.

Bardziej szczegółowo

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY Samorząd Województwa Mazowieckiego MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Drodzy Młodzi Przyjaciele, Moje pierwsze prawo jazdy karta

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Tekst jednolity ze wszystkimi zmianami, które weszły w życie do dnia 6 maja 2011). Pobrano z http://testy-na-prawo-jazdy.com.pl DZIAŁ I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 30.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 257/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik, Sebastian Szadzewicz, Grzegorz Winnicki PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ Według stanu prawnego na maj 2006 r. (materiał dydaktyczny) Słupsk 2008

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opracowane w ramach kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI Organizatorem kampanii jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa K o m e n d a G ł ó w n a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM Załącznik do regulaminu pracy z dnia 30.06.2009 r Na podstawie Art. 190-206 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy tj. Dz.U.z 1998r Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Tomasz Rogowski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Tczycy PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W

Bardziej szczegółowo