Instrukcja stanowiskowa BHP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja stanowiskowa BHP"

Transkrypt

1 str. 1 z 23 I. Transport - charakterystyka Transport towarów stanowi bardzo ważny element w działalności każdego przedsiębiorstwa i możemy go podzielić na: transport zewnętrzny i wewnętrzny. Schematycznie przebieg transportu możemy przedstawić następująco Dostawa Przyjęcie materiałów i odpadów Rozmieszczenie odpadów i materiałów Rozładowania materiałów i odpadów Transport do składowiska wysypisko Transport odpadów na wysypisko Transport pojemników,palet i opakow Transport odpadów sortowanych Przemieszczanie ładunków (pionowo lub poziomo) łączy się z koniecznością ich załadunku i wyładunku a niekiedy też i przeładunku. Dlatego też transport zawsze wykazuje dużą energochłonność i pracochłonność (załadunek, wyładunek, przeładunek). W celu uproszczenia i usprawnienia transportu w hipermarkecie stosuje się powszechnie palety drewniane oraz wózki ręczne i wózki napędzane przystosowane do transportu palet (wyposażone w widły). Środki transportu wózki można podzielić w zależności od kierunku przemieszczania ładunku na służące do transportu pionowego i poziomego lub do transportu tylko poziomego. Jednostką ładunkową jest ładunek powstały z pewnej ilości mniejszych ładunków, traktowany jako zwarta całość. Jednostka ładunkowa musi być dostosowana pod względem wymiarów geometrycznych i masy do sposobu przemieszczania (przenoszenia, przewożenia wózkiem ręcznym lub wózkiem napędzanym itp.). Stosowane w transporcie wewnętrznym typem palet są palety płaskie o wymiarach 800 x 1200 mm.

2 str. 2 z 23 II. Transport ręczny. "Ręczne prace transportowe" - rozumie się przez to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie, Transport ręczny należy do prac wymagających wysiłku fizycznego, stwarza zagrożenie dla pracowników jeśli wykonywany jest w sposób nieprawidłowy. Transport ręczny możemy podzielić na: - transport ręczny bezpośredni, - transport ręczny przy użyciu sprzętu pomocniczego i narzędzi pomocniczych, - transport zmechanizowany o napędzie ręcznym. Podane rodzaje transportu mogą być wykonywane przez pojedyncze osoby lub grupy osób, dlatego transport ręczny możemy podzielić również na indywidualny i zespołowy. Przy transporcie zespołowym powinna być wyznaczona osoba kierująca zespołem, a na jednego pracownika przy przemieszczaniu towarów nie może przypadać ciężar większy niż określają to przepisy. Do prac transportowych ręcznych powinni być kierowani ludzie charakteryzujący się dobrym stanem zdrowia, zręcznością, zdyscyplinowaniem i szybkim refleksem. Nie wolno zatrudniać do prac transportowych osób o bardzo słabym wzroku, głuchych, cierpiących na choroby serca, zawroty głowy, nadmiernie otyłych, chorych na nadciśnienie. Osoba przyjmowana do pracy powinna zostać skierowana na badanie profilaktyczne - stwierdzające przydatność do pracy na stanowisku związanym z transportem Pracownicy przed zatrudnieniem w transporcie magazynowym przechodzą odpowiednie przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. szkolenie wstępne instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy - który ma przygotować pracownika do bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. Transport zakładowy dzielimy na ; - ręczny -za pomocą wózków widłowych i spycharko-ładowarki

3 str. 3 z 23 - samochodowy Zagrożenia wypadkowe występujące w zakładzie MPO.; w transporcie ręcznym - przyciśnięcie lub przygniecenie elementem kontenera - upadek kontenera -przyciśnięcie przez wózki widłowe i spycharki - urazy powysiłkowe ( przepuklina, dyskopatia, nerwobóle) Organizacja pracy powinna uwzględniać; - ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego - eliminowanie nadmiernego obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego - ograniczenie odległości transportowanego materiału transport za pomocą wózków widłowych - przyciśnięcie lub dociśnięcie wózkiem - przyciśnięcie transportowanym materiałem ( upadek lub zsunięcie się z wózka) - przewrócenie się wózka - uderzenie o element Organizacja pracy powinna uwzględniać; - dobry stan techniczny wózków potwierdzony wpisem do dokumentacji eksploatacji wózka - dobry stan techniczny nawierzchni po której poruszają się wózki - oznakowanie ciągów komunikacyjnych - odpowiednie przeszkolenie pracowników i posiadanie uprawnień

4 str. 4 z 23 - sprawna sygnalizacja wózka ( światła, sygnały dźwiękowe) - odpowiednie oświetlenie terenu - stosowanie tylko atestowanych elementów ( łańcuchy, liny, haki itp.) transport samochodowy - przygniecenie lub przyciśnięcie materiałem - upadek materiału - urazy powysiłkowe - upadek ze skrzyni samochodu - dociśnięcie przez pojazd lub ładowarkę - przyciśnięcie przez pojazd - wypadek drogowy Organizacja pracy powinna uwzględniać ; - dobry stan techniczny pojazdu - uwzględnianie czasu pracy kierowcy - dobry stan zdrowia i wypoczynek - posiadanie stosownych kwalifikacji i uprawnień - właściwe rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku na skrzyni - właściwą organizację prac podczas załadunku i rozładunku pojazdu ( zakaz przebywania na skrzyni podczas załadunków sprzętem) - stosowanie ochron osobistych i ostrzegawczych ( kasków, kamizelek ostrzegawczych) 1. SPOSÓB PODNOSZENIE CIĘŻARU: 1. należy oceniać masę ładunku, a następnie jak najbliżej do niego podejść, 2. przenoszenie przedmiotów ciężkich o dużej objętości może odbywać się przez obciążenie nimi obu ramion przy użyciu np. pasów nośnych.

5 str. 5 z w celu zachowania równowagi ciała przy podnoszeniu należy odpowiednio rozstawić nogi rozstawienie stóp powinno wynosić cm. 4. nogi w kolanach należy ugiąć i kucnąć koło ładunku, rozprostowując jednocześnie kręgosłup, 5. przedmiot należy mocno uchwycić dwiema rękami i prostując nogi w kolanach podnieść go, 6. podczas podnoszenia ładunku grzbiet (kręgosłup) powinien być przez cały czas wyprostowany. Postawa nieprawidłowa. Postawa prawidłowa 2. ZASADY PRAWIDŁOWEGO PRZENOSZENIA CIĘŻARÓW: 1. należy trzymać ciężar tak blisko ciała, jak to tylko możliwe - gdyż obciążenie wzrasta wraz z odległością między ciężarem a pracownikiem, 2. najlepiej jeżeli ciężar znajduję się na pewnej wysokości nad ziemią (na wys cm), wtedy łatwo podnosić nie zginając kręgosłupa, 3. należy się starać, aby jak najkrócej trzymać ciężar w rękach, 4. podczas podnoszenia trzeba minimalizować ruchy tułowia (pochylenie, skłony i skręcania), 5. utrudnione jest podnoszenia ciężarów z przemieszczającym się środkiem ciężkości, 6. przenosić ciężar na opuszczonych rękach, gdyż dźwiganie ciężaru przy zgiętych w stawie łokciowym rękach zwiększa dwukrotnie obciążenie zaangażowanych mięśni, 7. Przedmiot przemieszczany ręcznie nie powinien ograniczać pola widzenia pracownika. Długotrwałe napięcie mięśni powoduje ich zmęczenie, w związku z tym w transporcie ręcznym prace należy organizować tak aby pracownik miał czas na odpoczynek, pozwalający zapobiec nadmiernemu zmęczeniu. 3. SPRZĘT POMOCNICZY Sprzęt pomocniczy" - rozumie się przez to środki mające na celu ograniczenie zagrożeń i uciążliwości związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz ułatwienie wykonywania tych czynności; do środków

6 str. 6 z 23 tych zalicza się w szczególności: pasy, liny, łańcuchy, zawiesia, dźwignie, chwytaki, rolki, kleszcze, uchwyty, nosze, kosze, legary, ręczne wciągniki i wciągarki, krążki i wielokrążki linowe, przestawne pochylnie, taczki i wózki. Głównym sprzętem do transportu jest wózek ręczny przystosowany do transportu palet tzw. paleciak z hydraulicznym mechanizmem podnoszenia wideł z kołami przednimi samonastawnymi, dzięki czemu jest bardzo zwrotny. Załadunek odbywa się w ten sposób, że opuszczone w dolne położenie widły wózka wprowadza się w otwory palety następnie unosi się widły wraz z paletą i przewozi ładunek. Obsługa wózka jest bardzo prosta, jednak należy pamiętać o zagrożeniu, które występuje w przypadku: przekroczenia maksymalnego udźwigu sprzętu, nieostrożnego opuszczaniu ciężaru, niewłaściwego uformowania ładunku (zsunięcie ciężaru z palety), używania uszkodzonych niepełnosprawnych palet. Rzadziej do transportu są używane wózki specjalne przystosowane i przeznaczone do przewożenia jednego rodzaju określonych ładunków np. okien Normy przewożenia na wózkach ciężarów dla mężczyzn: 1. Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni nie może przekraczać 450 kg na pracownika, łącznie z masą wózka. 2. Przy przemieszczaniu ładunku na wózku po pochyleniach większych niż 5% masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 350 kg. 3. Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po pochyleniach powierzchni większych niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m. 4. Wózki powinny zapewniać stabilność przy załadunku i rozładunku. 4. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Pracownicy, którzy wykonują czynności transportowe otrzymują odzież roboczą i ochronną oraz obuwie zgodnie z tabelą przydziału obowiązującej w MPO. Przy wszystkich pracach związanych z ręcznym przenoszeniem ładunku należy stosować rękawice ochronne, których typ dobiera się w zależności od rodzaju transportowych artykułów. W przypadku transportu kwasów - ługów i innych substancji żrących lub

7 str. 7 z 23 parzących (np. środków do dezynfekcji) należy stosować środki ochrony zgodne ze wskazaniami producenta środka np. okulary typu szczelnego, w oprawie gumowej lub osłony twarzy, rękawice gumowe. 5. NORMY DŹWIGANIA CIĘŻARÓW A. dla mężczyzn (podane normy będą obowiązywały od r.) 1. Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać: 1) 30 kg - przy pracy stałej, 2) 50 kg - przy pracy dorywczej. 2. Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m. 3. Podczas oburęcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu nie może przekraczać wartości: 1) 300 N - przy pchaniu, 2) 250 N - przy ciągnięciu, przy czym podane wartości określają składową siły mierzoną równolegle do podłoża. 4. Wartości sił używanych przez pracownika do poruszania elementów urządzeń służących do ręcznego przemieszczania przedmiotów (w szczególności dźwigni, korb, kół) nie mogą przekraczać: 1) 250 N - w przypadku obsługi oburęcznej, 2) 120 N - w przypadku obsługi jednoręcznej. 5. Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie przekraczająca: 1) 25 kg - przy pracy stałej, 2) 42 kg - przy pracy dorywczej. Uwaga! praca dorywcza" - rozumie się przez to ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę,

8 str. 8 z 23 B. prace zabronione dla kobiet: 1. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5000 kj na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej - 20 kj/min. Uwaga: 1kJ = 0,24 kcal. 2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej: 1) 12 kg - przy pracy stałej, 2) 20 kg - przy pracy dorywczej. 3. Ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej: 1) 50 N - przy pracy stałej, 2) 100 N - przy pracy dorywczej. 4. Nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej: 1) 120 N - przy pracy stałej, 2) 200 N - przy pracy dorywczej. 5. Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej: 1) 8 kg - przy pracy stałej, 2) 15 kg - przy pracy dorywczej. 6. Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej: 1) 50 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych, 2) 80 kg - przy przewożeniu na wózkach 2, 3 i 4-kołowych, Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym: 2% - przy pracach wymienionych w pkt 1 i 2,

9 str. 9 z 23 Kobietom w ciąży i w okresie karmienia: 1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kj na zmianę roboczą, 2) prace wymienione w ust. 2-6, jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości, 3) prace w pozycji wymuszonej, 4) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej. Drogi transportowe, (przejścia) powinny być wykonane, oznakowane i oświetlone zgodnie z Polskimi Normami. III. Transport zmechanizowany 1. WÓZKI NAPĘDZANE Rodzaje wózków widłowych eksploatowanych w MPO: a) podział ze względu na przeznaczenie: podnoszące umożliwiające wysokie składowanie ładunków paletowych, unoszące służące jedynie do transportu ładunków paletowych. ładowarko-spycharki służące do spychania śmieci i ładowania śmieci na ciągi b) podział w zależności od rodzaju napędu napędzane silnikiem spalinowym, w tym gazem propan-butan, napędzane silnikiem elektrycznym - zasilane baterią akumulatorów. Wózki widłowe napędzane stanowią podstawowy środek transportu na zapleczu magazynowym. Bezpieczne wykonywanie czynności transportowych przy użyciu wózka jest obowiązkiem zarówno kierowcy (operatora) jak i pracowników uczestniczących w tych czynnościach. Zgodnie z przepisami przed przekazaniem wózka do użytkowania pracodawca powinien zapewnić kontrolę jego stanu technicznego, w tym kontrolę elementów, układów i mechanizmów; w szczególności należy sprawdzić:

10 str. 10 z 23 1) prawidłowość działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, mechanizmów podnoszenia oraz osprzętu, 2) sprawność oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowość działania urządzeń pomiarowo-kontrolnych oraz elementów i urządzeń zabezpieczających kierowcę i osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych. Obowiązuje w firmie MPO książka kontroli wózka. Kierowcy rozpoczynający pracę obowiązani są sprawdzać podzespoły mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji. Ewentualne usterki zauważone w trakcie przeglądu, operator zobowiązany jest wpisać do książki kontroli i niezwłocznie zgłosić swojemu przełożonemu. Przed usunięciem usterek, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu ruchu nie wolno wózka uruchamiać. Wózki eksploatowane w hipermarkecie dostarczyła oraz prowadzi ich okresowe przeglądy i naprawy wyspecjalizowana firma. 2. KIEROWCY - OPERATORZY WÓZKÓW NAPĘDZANYCH Kierowcą operatorem wózka w MPO może być tylko osoba która: ukończyła kurs dla kierowców wózków i otrzymała świadectwo stwierdzające nabycie kwalifikacji w zawodzie kierowcy jednego lub kilku typów wózków, w przypadku wózków podnoszących konieczne uprawnienia UDT lub zezwolenie pracodawcy w przypadku gdy pracodawca organizuje kurs, albo kwalifikacje uzyskane przed październikiem 2003r. (wejście w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych), uzyskała świadectwo lekarskie badania wstępnego potwierdzające zdolność do pracy w zawodzie kierowcy wózka jezdniowego, została dopuszczona do pracy po odbyciu szkolenia stanowiskowego i w ramach tego szkolenia została zapoznana: z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy kierowcy operatora wózków napędzanych, z instrukcją stanowiskową bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji wózków z napędem silnikowym.

11 str. 11 z 23 Po spełnieniu powyższych warunków każdy kierowca operator otrzymuje zezwolenie wewnętrzne na prowadzenie wózków na terenie firmy MPO Łódź sp z o.o Zezwolenie wydaje specjalista bhp po sprawdzeniu dołączonych do akt osobowych dokumentów świadczących o spełnieniu ww. warunków. Zezwolenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. Uwaga! Zezwolenie może być w trakcie trwania stosunku pracy cofnięte w przypadku nieprzestrzegania przepisów i procedur wewnętrznych lub w przypadku spowodowania zagrożenia dla życia lub zdrowia. Prawo do wnioskowania do dyrektora o cofnięcia zezwolenia zakładowego przysługuje przełożonemu pracownika, którego wniosek dotyczy, Specjaliście bhp, Kierownikowi zakładu 3. ZARZĄDZANIE WÓZKAMI PROCEDURA DLA OPERATORÓW WÓZKÓW NAPĘDZANYCH JEZDNIOWYCH Informacje ogólne Z wózków napędzanych jezdniowych unoszących i podnoszących mogą korzystać jedynie osoby posiadające imienne zezwolenie kierownika Zakładu. Informacje dla operatora Operator wózka napędzanego jezdniowego przed rozpoczęciem pracy powinien być zaznajomiony z instrukcją transportu i magazynowania Pobieranie i zdawanie klucza przez operatora wózka napędzanego 1. Operator zgłasza się z zezwoleniem identyfikatorem do recepcji pracowniczej, 2. Pobiera klucz do odpowiedniego wózka oznaczonego numerem działu w którym pracuje, 3. Wpisuje godzinę pobrania klucza oraz potwierdza to podpisem w zeszycie pobrań kluczy,

12 str. 12 z Podczas pracy zabrania się udostępniania klucza do wózka napędzanego jezdniowego przez operatora innym pracownikom. Po pobraniu klucza operator odpowiada za stan techniczny wózka, 5. Po zakończeniu pracy podłącza (jeżeli jest taka potrzeba) w akumulatorowni wózek do ładowania akumulatora i zdaje klucz na recepcji pracowniczej potwierdzając to podpisem, 6. Wszelkie usterki i niesprawności wózków należy wpisać w znajdującej się na recepcji pracowniczej książce usterek. OPERATORZY WÓZKÓW ZOBOWIĄZANI SĄ PRZESTRSZEGAĆ POSTANOWIEŃ ROCEDURY, W PRZECIWNYM WYPADKU GROŻĄ IM KARY PORZĄDKOWE ZASADY ROZŁADUNKU TOWARÓW 1. Ruchem pojazdów na placu manewrowym kierują kierownicy Działów, oni też decydują o kolejności rozładunku samochodów biorąc pod uwagę plan dostaw i zapotrzebowanie na artykuły. Dyrektor 2. Dostawca przekazuje dokumenty (WZ) strażnikowi lub asystentowi po czym czeka na wezwanie. Po otrzymaniu wezwania i informacji, na którym stanowisku odbywał się będzie rozładunek kierowca podjeżdża pod wskazany pomost rozładunkowy (rampę rozładunkową). 3. Pracownik przyjmujący dostawę ustawia ruchomy pomost rampy na odpowiednią wysokość, daje kierowcy sygnał o zakończeniu manewru podstawiania. Uwaga! Przy podjeżdżaniu samochodu pod pomost halę rozładunkową kierowca pojazdu podjeżdżając tyłem ma ograniczoną widoczność, należy zachować szczególną ostrożność i wcześniej ustalić z kierowcą znaczenie sygnałów dawanych mu podczas manewru. Nikt nie może przebywać między pomostem rozładunkowym a tyłem pojazdu. Nie wolno również stać na pomoście, składowisku i hali magazynowej podczas jego podnoszenia i spychania. 4. Gdy manewr podstawiania samochodu pod rampę - halę rozładowczą zostanie zakończony, kierowca pojazdu przed opuszczeniem kabiny ma obowiązek unieruchomić pojazd hamulcem postojowym.

13 str. 13 z W przypadku towaru dostarczonego do składowania na palecie, ma być on ułożony w ten sposób aby umożliwić bezpieczny transport i magazynowanie. Jeśli paleta jest uszkodzona obowiązkiem dostawcy jest przełożenie towaru na inną paletę i zabezpieczenie go np. przez zafoliowanie lub związanie. 6. Zdarza się, że rozładunek przy pomoście jest niemożliwy, wówczas rozładunku dokonuje się przy pomocy wózka widłowego napędzanego. Operator wózka przewozi towar z samochodu na pomost rozładunkowy, skąd jest dalej transportowany. Decyzję o sposobie rozładunku podejmuje asystent działu przyjęcia towaru. 7. Towar z pomostu przeładunkowego transportowany jest na halę sprzedaży lub do magazynu celem składowania. Do transportu stosuje się wózki widłowe napędzane lub wózki ręczne tzw. paleciaki. 8. Dopuszcza się transport towarów przez pracowników stoisk handlowych po uzyskaniu zgody kierownika działu przyjęcia towaru. Obsługiwać wózki napędzane mogą tylko pracownicy, którzy mają odpowiednie kwalifikacje (jest o tym mowa w rozdziale 6). 9. Wszelkie prace magazynowe powinny się odbywać z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 6. WARUNKI I SPOSOBY SKŁADOWANIA ŁADUNKÓW PALETOWYCH. Większość ładunków składowana jest na paletach umieszczonych na półkach regałowych przystosowanych do tego celu - należy pamiętać o dopuszczalnym obciążeniu belek regałów, którego nie wolno pod żadnym pozorem przekraczać. Podczas składowania należy pamiętać: aby ciężar ładunku mieścił się w dozwolonym udźwigu wózka, o układaniu towarów w ten sposób by: ciężkie znajdowały się na spodzie, lżejsze na górze, przewożeniu tylko takich ładunków, które są stabilne i bezpieczne. Należy szczególnie uważać na ładunki długie i wysokie oraz szkło i okna podczas jazdy wózkiem z wysokimi ładunkami należy jechać wolno i ostrożnie, należy pamiętać, że wystające ładunki poza obrys wózka mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla innych pracowników, ładunek dłużycowy wystający poza wózek należy odpowiednio oznakować. w warunkach ograniczonej widoczności konieczne jest zapewnienie pomocy innego pracownika.

14 str. 14 z 23 Przy składowaniu na regałach należy pamiętać również, iż ładunek powinien być uniesiony co najmniej na wysokość 200 mm ponad górną powierzchnią półki, a opuścić go można tylko po sprawdzeniu, iż został on prawidłowo ustawiony. Sposób podejmowania i składania ładunku jest uzależniony od typu i rodzaju wózka. Należy jednak tak wprowadzać i wycofywać widły aby nie dotykały wejść palety. Część ładunków składowana jest w stertach i należy pamiętać, że: - stertować wolno jedynie spaletyzowane ładunki mające kształt prostopadłościanu o płaszczyźnie górnej równoległej do płaszczyzny palety. - stos paletowy należy tak formować, aby jego obrys tworzył figurę trapezu, daje to dośrodkowy rozkład sił ciążenia i powoduje większą zwartość stosu. - w przypadku składowania ładunków o różnym ciężarze, w pierwszej warstwie należy umieszczać ładunki najcięższe a następnie lżejsze - w ostatniej najwyższej warstwie powinny być umieszczane ładunki najlżejsze. Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić do zawalenia się stosu. - niedopuszczalne jest opieranie stosów o ściany i konstrukcje nośne magazynu, minimalna odległość stosu od ściany lub konstrukcji nośnej wynosi 1000 mm. W magazynach dwukondygnacyjnych należy pamiętać o dopuszczalnych obciążeniach stropów, oraz o maksymalnym obciążeniu wind towarowych - żadna z tych wartości nie może być przekroczona. Bezpieczne wykonywanie czynności transportowych przy użyciu wózka jezdniowego jest obowiązkiem zarówno kierowcy, jak i osób współuczestniczących w tych czynnościach. Wskazówki dla operatora: operator wózka powinien dbać o należyty stan techniczny wózka, przestrzegać instrukcji obsługi oraz instrukcji transportowej i magazynowania, stosować się do wskazówek osób nadzorujących prace transportowe, operator wózka uczestniczący w czynnościach transportowych (jazda z ładunkiem, układanie towaru na regałach) powinien pracować w kasku ochronnym, podnoszenie osób za pomocą wózków podnośnikowych jest dopuszczalne na pomostach dostosowanych specjalnie do tego celu przez producenta wózków i zamocowanych zgodnie z dokumentacją producenta,

15 str. 15 z 23 wysokość podnoszenia, oraz udźwig wózka wyposażonego w pomost nie może przekraczać wielkości podanych przez producenta, zabrania się przewożenia osób na wózku w miejscu nie przeznaczonym do tego celu. opuszczanie ładunku i zatrzymanie go na dowolnej wysokości należy wykonywać bez szarpnięć i skoków, łagodnie operując dźwigniami rozdzielacza 7. PRZEMIESZCZANIE ŁADUNKÓW PO DROGACH TRANSPORTOWYCH. Bezpieczeństwo przy eksploatacji wszelkiego rodzaju pojazdów silnikowych opiera się w zasadzie na przepisach ruchu dla pojazdów obowiązujących na drogach publicznych. W zakładzie ustala się dla wózków: - szybkość dopuszczalną wewnątrz pomieszczeń magazynowych na 5 km/godz. - w miejscach ograniczonej widoczności 3 km/godz. - na zewnątrz obiektu od strony rampy przeładunkowej szybkość maksymalną ustala się na 10 km/godz. W stosunku do winnych przekraczania szybkości ustalonej będą stosowane kary przewidziane Regulaminem Pracy a w drastycznych przypadkach będzie zatrzymywane zezwolenie zakładowe. Operatorzy wózków nie wyposażonych w szybkościomierz są obowiązani poruszać się z szybkością bezpieczną w danych warunkach. Podczas pracy, kierowcy - operatorzy oraz osoby biorące udział w pracach pomocniczych powinni się stosować do wskazówek osób nadzorujących prace. 8. DROGI TRANSPORTOWE Zarówno wewnątrz obiektu jak i na zewnątrz drogi powinny być utwardzone i równe. Jeśli operator wózka zauważy nierówności stwarzające zagrożenie dla wózka obowiązany jest zgłosić to kierownikowi lub asystentowi w dziale przyjęcia towaru. Szerokość dróg transportowych powinna być co najmniej o 60 cm większa niż szerokość naładowanego wózka przy ruchu jednokierunkowym i co najmniej o 90 cm większa niż podwójna szerokość naładowanego wózka przy ruchu dwukierunkowym. Szerokość dróg komunikacyjnych w magazynie powinna zapewniać swobodne i

16 str. 16 z 23 bezpieczne wykonanie skrętu o 90 0 wózka widłowego wraz z ładunkiem złożonym na palecie. W zakładzie powinny być oznakowane: - elementy budynku słupy, o które może zawadzić wózek z ładunkiem oraz krawędzie bram, obrzeża ramp, pasami czarno - żółtymi - główne drogi transportowe wewnątrz magazynu ciągłymi pasami żółtymi. Na drogach transportowych wewnętrznych: - operator wózka musi przestrzegać obowiązujące przepisy drogowe, - w przypadku powstania awarii któregoś układu należy natychmiast zatrzymać wózek i wyłączyć wyłącznik główny, niezwłocznie poinformować przełożonego i jeżeli jest to możliwe, wózek należy odprowadzić w miejsce gdzie nie będzie przeszkadzał innym użytkownikom drogi transportowej. - podczas jazdy wózkiem nie wolno dokonywać jakichkolwiek napraw, lub regulacji jego mechanizmów, - zabrania się składania ładunku na drogach transportowych i pochyłościach, - zatrzymanie i postój pojazdu - wózka jezdniowego dozwolone jest tylko w miejscach, w których jest on dostatecznie widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie, - zabrania się parkowania wózka w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd na rampy i do wnęk postojowych a także w miejscach utrudniających dostęp do prawidłowo zaparkowanego wózka lub wyjazd tego wózka, - kierującemu wózkiem zabrania się pozostawiania pojazdu na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku i zapobieżenia uruchomienia wózka przez osoby niepowołane, - jeżeli widoczność jest ograniczona przez wysoki ładunek, to należy jechać tyłem. Nigdy nie wolno kontynuować jazdy bez dostatecznej widoczności drogi, - przy zjeździe z rampy lub pochyłości wózka z ładunkiem należy jechać tyłem. - zabronione jest gwałtowne hamowanie wózkiem. Grozi to zsunięciem się ładunku z wideł wózka

17 Ruch jednokierunkowy Instrukcja stanowiskowa BHP str. 17 z 23 - na śliskiej i mokrej nawierzchni należy jechać wolno i ostrożnie. - zabrania się wykonywania ostrych zakrętów (dostosować prędkość jazdy), gdyż grozi to wywróceniem wózka. - niedozwolone jest skręcanie wózkiem na pochyłościach - grozi to przewróceniem się wózka. Należy pamiętać, że podczas zjeżdżania ze wzniesienia zwiększa się droga hamowania. Szerokość dróg transportowych ilustruje rysunek: Przeznaczenie drogi Tylko dla środków transportowych Dla silnikowych środków transportowych szerokość = a+60cm minimum 120 cm Szkic 30 a 3 0 szerokość 20 drogi a Dla środków transportu i ruchu pieszego szerokość = a+100cm szerokość drogi

18 Ruch dwukierunkowy Instrukcja stanowiskowa BHP str. 18 z 23 Tylko dla środków transportowych szerokość = a+100cm 30 a a a szerokość drogi drogi a Dla środków transportu i ruchu pieszego szerokość =2a+200cm szerokość drogi szerokość drogi IV. ZAGROŻENIE POŻAROWE W ZAJEZDNI WÓZKÓW AKUMULATOROWYCH Do podstawowej powierzchni zajezdni zalicza się pomieszczenia przeznaczone do postoju wózków, ładowania akumulatorów oraz ustawiania prostowników. W zajezdniach, a w szczególności przy ładowaniu akumulatorów kwasowych wydziela się wodór, który z powietrzem może tworzyć mieszaninę wybuchową. Niebezpieczeństwo pożarowe w akumulatorniach, wynika z tego, że kwas siarkowy w zetknięciu z palnymi materiałami zwęgla je, co połączone jest z wydzielaniem ciepła. Ponadto należy pamiętać, że opary żrące, wydzielające się z kwasu, powodują niszczenie izolacji, co może być przyczyną zwarć.

19 str. 19 z 23 Stosowanie nowoczesnych akumulatorów bezobsługowych znacznie zagrożenie pożarem i praktycznie eliminuje możliwość powstania mieszaniny wybuchowej powietrza z wodorem. Przyłączanie wózków do ładowania powinno odbywać się za pośrednictwem gniazd wtykowych lub tabliczek zaciskowych dostosowanych do typu wózka. Do gaszenia ewentualnego pożaru w zajezdni - 1 gaśnica proszkowa 6 kg na 5 wózków akumulatorowych. Na drzwiach wejściowych do pomieszczenia powinien być umieszczony znak Zakaz używania ognia otwartego. Przepisy przeciwpożarowe zabraniają: 1. Przechowywać produktów naftowych w pomieszczeniach, w których garażują wózki. 2. Palić papierosy, zbliżać się z otwartym ogniem do wózka w czasie wymiany butli z gazem, napełnianiu zbiornika - dotyczy wózków napędzanych paliwem ciekłym. 3. Przechowywać w pomieszczeniach, w których garażują wózki materiały nasycone naftą, benzyną, olejem (szmaty, pakuły itp.) 4. Pracować wózkiem jeżeli przewody wydechowe silnika są zanieczyszczone. 5. Dokonywać napraw instalacji elektrycznej wózków bez odłączenia baterii. Instalować dodatkowych odbiorników energii elektrycznej we własnym zakresie, szczególnie dużej mocy. 6. Pracować wózkiem z niesprawnym układem zasilania i uszkodzoną instalacją elektryczną. W przypadku uszkodzenia izolacji przewodów może dojść do zwarcia instalacji elektrycznej (statystyki wykazują, iż zwarcie instalacji elektrycznej jest najczęstszą przyczyną powstania pożaru środków transportu)

20 str. 20 z 23 INSTRUKCJABEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY EKSPLOATACJI WÓZKA WIDŁOWEGO Z SILNIKIEM NA GAZ PROPAN-BUTAN I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Pracę kierowcy wózka może wykonywać tylko osoba pełnoletnia, która: ukończyła kurs dla kierowców wózków i otrzymała świadectwo stwierdzające nabycie kwalifikacji w zawodzie kierowcy wózka napędzanego paliwem gazowym (LPG), została dopuszczona przez lekarza do pracy w zawodzie operatora wózka jezdniowego, została zapoznana z ryzykiem zawodowym na stanowisku i instrukcją bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji wózków z napędem silnikowym. II. BHP PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI 1. Codziennie przed przystąpieniem do eksploatacji wózka należy dokładnie sprawdzić elementy, układy i mechanizmy mające decydujący wpływ na bezpieczeństwo pracy, a mianowicie: szczelność układu paliwa - połączenia butli prawidłowość działania układów: kierowniczego, hamulcowego, napędowego, mechanizmu podnoszenia oraz osprzętu, stan oświetlenia, prawidłowość działania urządzeń kontrolno - pomiarowych. 2. Uwagi dotyczące funkcjonowania układów i mechanizmów wózka należy odnotować w " książce eksploatacyjnej ". III. BHP PODCZAS WYKONYWANIA PRACY WÓZKIEM 1. Wózkiem nie można przewozić ani podnosić innych osób, chyba że korzysta się z pomocy specjalnego urządzenia do tego celu przeznaczonego i przystosowanego przez producenta. 2. W przypadku unieruchomienia wózka na dłuższy postój należy zamknąć zawór doprowadzający paliwo z butli.

RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE

RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE PODSTAWOWE INFORMACJE RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE Ręczne prace transportowe- to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 14 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 14 marca 2000 r. Dz.U.00.26.313 2000.10.04 zm. Dz.U.00.82.930 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 9 stycznia 2014 roku DOP-0212-6/2014

Poznań, 9 stycznia 2014 roku DOP-0212-6/2014 DOP-0212-6/2014 Poznań, 9 stycznia 2014 roku Zarządzenie nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 9 stycznia 2014 roku w sprawie instrukcji BHP przy ręcznych pracach transportowych Na

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny

ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT RĘCZNY I MECHANICZNY NORMY DŹWIGANIA

TRANSPORT RĘCZNY I MECHANICZNY NORMY DŹWIGANIA TRANSPORT RĘCZNY I MECHANICZNY NORMY DŹWIGANIA Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac transportowych. UWAGA Prace transportowe wiążą się

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

(Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 i Nr 82, poz. 930, z 2009

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne. 3) dopuszczalne masy przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów,

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne. 3) dopuszczalne masy przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów, brzmienie od 2009-04-22 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych z dnia 14 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 26, poz. 313)

Bardziej szczegółowo

BHP-ręczne prace transportowe

BHP-ręczne prace transportowe BHP-ręczne prace transportowe Określenie "ręczne prace transportowe" - oznacza każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników,

Bardziej szczegółowo

3) ograniczenie do minimum odległości ręcznego przemieszczania przedmiotów, 4) uwzględnienie wymagań ergonomii. 2. Przy ręcznym przemieszczaniu

3) ograniczenie do minimum odległości ręcznego przemieszczania przedmiotów, 4) uwzględnienie wymagań ergonomii. 2. Przy ręcznym przemieszczaniu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym 1) z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym. Dz.U.2000.26.313 z dnia 2000.04.10 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 maja 2017

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutek zagrożenia Sposób ochrony przed zagrożeniem Poparzenie kwasem siarkowym

Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutek zagrożenia Sposób ochrony przed zagrożeniem Poparzenie kwasem siarkowym Identyfikacja i charakterystyka czynników środowiska pracy na stanowisku pracy pracownika magazynowego operatora wózka jezdniowego (uprawnionego do prowadzenia procesów ładowania akumulatorów wózków jezdniowych)

Bardziej szczegółowo

Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo

Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo Vademecum BHP Lesław Zieliński Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo Lesław Zieliński Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo Autor: Lesław Zieliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Godziny realizacji zajęć od-do. Data realizacji. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali)

1. Harmonogram. Godziny realizacji zajęć od-do. Data realizacji. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 28.03.2017 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs obsługi wózków widłowych Człowiek najlepsza inwestycja "Kalejdoskop wiedzy" POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

Ręczne prace transportowe

Ręczne prace transportowe KONFERENCJA Nowoczesna Służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy Warszawa, 18.06.2015 r. Ręczne prace transportowe mgr inż. Krzysztof Zamajtys Główny specjalista ds. bhp Inspektor ds. ppoż.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych

Szkolenie okresowe - OSP. Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych 1 Definicje Szkolenie okresowe - OSP Prawne definicje pojęć Maszyna są to wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH

INSTRUKCJA BHP PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH INSTRUKCJA BHP PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM WEWNĄTRZZAKŁADOWYM. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 90

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM WEWNĄTRZZAKŁADOWYM. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 90 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM WEWNĄTRZZAKŁADOWYM Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 90 Transport wewnątrzzakładowy Transport jest to zespół czynności organizacyjno technicznych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA Nazwa i adres instytucji szkolącej: Nazwa kursu: Miejsce realizacji: HARMONOGRAM SZKOLENIA Grupa CARGO Sp. z o.o. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego i kasy fiskalnej Termin realizacji szkolenia: Łódź,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 16 I TRANSPORT SAMOCHODOWY 1. Uwagi ogólne 1.1 Postanowienia instrukcji w zakresie transportu samochodowego jak i transportu ręcznego dotyczą wszystkich kierowców w MPO Łódź, oraz osób pełniących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1364 /2017 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku

ZARZĄDZENIE Nr 1364 /2017 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku ZARZĄDZENIE Nr 1364 /2017 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie art. 104, 104¹, 104², ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Liczba godzin lekcyjnych

PROGRAM SZKOLENIA. Liczba godzin lekcyjnych PROGRAM SZKOLENIA KURS KIEROWCY I OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM WRAZ Z BEZPIECZNĄ OBSŁUGĄ I WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH WRAZ Z UPRAWNIENIAMI ENERGETYCZNYMI GRUPY I Lp. 1. Tematyka Typy stosowanych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych Obsługa wózków jezdniowych Ramowy program szkolenia Blok programowy A B C D E F G zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych Naładownych, ciągnikowych, unoszących

Bardziej szczegółowo

Wózek widłowy Wskazówki dla użytkownika

Wózek widłowy Wskazówki dla użytkownika Wózek widłowy Wskazówki dla użytkownika Tylko wykwalifikowani operatorzy Tylko osoby uprawnione i przeszkolone mogą prowadzić wózki widłowe. Upewnij się, że używasz właściwego wózka widłowego, na jakim

Bardziej szczegółowo

Nakazy obowiązujące na terenie Terminala Paliw

Nakazy obowiązujące na terenie Terminala Paliw Załącznik nr 1 do Regulaminu Kart stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy nr OP/WWW/B/.../ /2015 na Korzystanie z Aplikacji do Przekazywania Danych Związanych z Planowaniem Odbiorów Paliw z Terminali Paliw

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w życie "Instrukcję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Ręcznych Prac Transportowych".

Wprowadzam w życie Instrukcję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Ręcznych Prac Transportowych. ZARZĄDZENIE NR.iAi./10 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 10-09-2010 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy ręcznych prac transportowych". W oparciu o Kodeks

Bardziej szczegółowo

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera.

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. . (Nazwa zakładu pracy)... (Sporządził) Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. 1. Opis stanowiska. Podstawowym stanowiskiem pracy magazyniera jest budynek parterowy o wysokości powyżej 3,3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wentylacja sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem siłowni dz. nr 188 obr. Centrum ul. Piłsudskiego 10 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA I SKŁADOWANIA TOWARÓW W MARKETACH DINO

INSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA I SKŁADOWANIA TOWARÓW W MARKETACH DINO a 1 10 Napisana przez: Sprawdzona przez: Zatwierdzona przez: Osoby objęte procedurą: Komórki/osoby odpowiedzialne za wdrożenie i działanie procedury: Marcin Gierusz ZWP Szymon Piduch Pracownicy marketów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Celem kształcenia kursowego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień (pozytywny wynik egzaminu

Bardziej szczegółowo

Nieszczęśliwe wpadki i uszkodzenia przy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych

Nieszczęśliwe wpadki i uszkodzenia przy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO oddział w Poznaniu Nieszczęśliwe wpadki i uszkodzenia przy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych I KONFERENCJA PANELOWA WSOZZ 2013-2020 OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY Kart analizy Data: Wydział: Autor: Stanowisko pracy: operator widłowego A. Opis stanowiska pracy Pracownik

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu.

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. Zgodnie z klasyfikacją podaną w PN-ISO 5053 marzec 1999 oraz postanowieniami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 6 1.Dla stacji nadawczej: 1. Zanim samochód bezpylny wjedzie na stację nadawczą sortowni odpadów musi zatrzymać się przed bramą. 2. Dopiero na sygnał sygnalisty samochód bezpylny może wjechać

Bardziej szczegółowo

(obr. 13 Trzebinia) w granicy istn. pasa drogowego.

(obr. 13 Trzebinia) w granicy istn. pasa drogowego. INFORMACJA BIOZ do dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy ul. Targowej na os. ZWM przed blokiem nr 18 w Trzebini wraz z przebudową istn. oświetlenia na działce nr 191/308 (obr. 13

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny Pojęcie dobrych praktyk w magazynie jest terminem, który należy rozumieć dwojako. Ze względu na funkcję

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzający przegląd. (stanowisko i nazwisko) Przedstawiciel służby bhp, SIP lub pracownik (stanowisko i nazwisko)

Przeprowadzający przegląd. (stanowisko i nazwisko) Przedstawiciel służby bhp, SIP lub pracownik (stanowisko i nazwisko) LISTA KONTROLNA PRZEGLĄDU WARUNKÓW PRACY KIEROWCY WÓZKA JEZDNEGO Przeprowadzający przegląd. (stanowisko i nazwisko) Przedstawiciel służby bhp, SIP lub pracownik (stanowisko i nazwisko) Data kontroli. Zasady

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 2 Z081 81 Znak ten (linia ciągła): A. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu, Tak B. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu, Nie C. zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu. Nie Z082

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TESTÓW NA WÓZEK WIDŁOWY 2009 ZESTAW I

ZESTAW TESTÓW NA WÓZEK WIDŁOWY 2009 ZESTAW I ZESTAW TESTÓW NA WÓZEK WIDŁOWY 2009 ZESTAW I 1.Imienne zezwolenie do prowadzenia wózka kierujący otrzymuje: a po zdaniu egzaminu ze znajomości obsługi wózka, przed zakładową komisją b po ukończeniu kursu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Tytuł opracowania: Adaptacja budynku internatu na cele mieszkaniowe adres: Ul. Ks. Sajny 2B Góra Kalwaria INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Umowy nr.. I. Zasady ruchu kołowego i pieszego na drogach wewnątrzzakładowych PP

Załącznik nr 16 do Umowy nr.. I. Zasady ruchu kołowego i pieszego na drogach wewnątrzzakładowych PP Załącznik nr 16 do Umowy nr.. Zasady poruszania się w obiektach Poczty Polskiej S.A. i bezpiecznego użytkowania sprzętu I. Zasady ruchu kołowego i pieszego na drogach wewnątrzzakładowych PP A. Drogi na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY TRANSPORCIE RĘCZNYM. Ocena ryzyka zawodowego przy transporcie ręcznym

INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY TRANSPORCIE RĘCZNYM. Ocena ryzyka zawodowego przy transporcie ręcznym 1 z 25 INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY TRANSPORCIE RĘCZNYM Ocena ryzyka zawodowego przy transporcie ręcznym Opracował: Sprawdził: Piotr Janczewski Kierownik Biura BHP Imię i nazwisko Data

Bardziej szczegółowo

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Instrukcje Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Odbiór WAŻNE Dostawę sprzętu od firmy Rockwell Automation do przewoźnika traktuje się jak dostawę do nabywcy.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

Wózki jezdniowe : praktyczny poradnik do szkoleń / Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. wyd. 4. Kraków ; Tarnobrzeg, Spis treści.

Wózki jezdniowe : praktyczny poradnik do szkoleń / Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. wyd. 4. Kraków ; Tarnobrzeg, Spis treści. Wózki jezdniowe : praktyczny poradnik do szkoleń / Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. wyd. 4. Kraków ; Tarnobrzeg, 2015 Spis treści Wstęp 9 1. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP w magazynie Wydanie 2 Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Julita Lewandowska-Tomasiuk Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek

Bardziej szczegółowo

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowe wyposażenie mające na celu ułatwić rozładunek i przemieszczanie towarów na różnych poziomach budynku lub budowli.

Bardziej szczegółowo

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne:

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: Materiały niebezpieczne pożarowo Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C),

Bardziej szczegółowo

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 1 Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BHP MAJ 2017

BIULETYN BHP MAJ 2017 BIULETYN BHP MAJ 2017 1 MINUTY DLA BEZPIECZEŃSTWA 2 MINUTY DLA BEZPIECZEŃSTWA to kilkuminutowe rozmowy niewielkiej grupy pracowników (najczęściej brygady), z osobą z bezpośredniego dozoru dotyczące zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego na budowie Inspektorzy prowadzący: Dariusz Kwiatkowski, Marek Kamiński Podstawy prawne: - Ustawa o dozorze technicznym

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 Zakres robót. Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dróg wewnętrznych (dz. nr 84/8, 84/24, 86/9, 82/6 k.m. 7) do projektowanych

Bardziej szczegółowo

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW Regały i podnośniki do magazynowania opon Regały do składowania opon: stacjonarne Regały pojedyncze i podwójne z możliwością składowania

Bardziej szczegółowo

ORLEN LIETUVA S.A. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY BDS-9 TANKOWANIE PALIW. Wydanie 1

ORLEN LIETUVA S.A. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY BDS-9 TANKOWANIE PALIW. Wydanie 1 ZATWIERDZIŁ Dyrektor ds. jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ORLEN Lietuva S.A. Zarządzenie nr TV1(1.2-1)-99 z dnia 24-04-2012 r. ORLEN LIETUVA S.A. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA DOSTAWCY realizującego dostawę /usługę dla BCT

INSTRUKCJA DLA DOSTAWCY realizującego dostawę /usługę dla BCT 22 INSTRUKCJ DL DOSTWCY RELIZUJĄCEGO DOSTWĘ/USŁUGĘ STRON 1 INSTRUKCJ DL DOSTWCY realizującego dostawę /usługę dla BCT Spis treści: 1. Cel 22 INSTRUKCJ DL DOSTWCY RELIZUJĄCEGO DOSTWĘ/USŁUGĘ STRON 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BHP LIPIEC 2017

BIULETYN BHP LIPIEC 2017 BIULETYN BHP LIPIEC 2017 PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE To prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie

Bardziej szczegółowo

Maszyny i pojazdy budowlane

Maszyny i pojazdy budowlane Maszyny i pojazdy budowlane 1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem Przed spotkaniem zapoznaj się z niniejszym skryptem. Przeczytaj go i przemyśl co i jak przekażesz słuchaczom. Skopiuj

Bardziej szczegółowo

PRACE MURARSKIE. Główne zagrożenia 1. Upadek przedmiotu z wysokości. Planowanie i organizowanie prac w sposób minimalizujący ryzyko

PRACE MURARSKIE. Główne zagrożenia 1. Upadek przedmiotu z wysokości. Planowanie i organizowanie prac w sposób minimalizujący ryzyko PRACE MURARSKIE Główne zagrożenia 1. Upadek przedmiotu z wysokości 2. Upadek z wysokości 3. Przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas transportu ręcznego materiałów 4. Uderzenie, przygniecenie,

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści Spis treści 1. INWESTOR... 2 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWY REMONTU ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPÓW... 2 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady

Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZAŁĄCZNIKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE Imię i nazwisko... Stanowisko / funkcja... Oświadczam, że zostałem/am/ zapoznany/a/ z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego plan ewakuacji. Treść powyższej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. ZAKRES ROBÓT. Zakres robót obejmuje przebudowę Instalacji Elektrycznej w Przedszkolu Gminnym w Krosnowicach. 1.1. Kolejność wykonywania robót. zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

A. stwarza zagrożenie wybuchem w przypadku ogrzewania B. stwarza zagrożenie pożarem i wybuchem w przypadku kontaktu z wodą C. jest gazem trującym

A. stwarza zagrożenie wybuchem w przypadku ogrzewania B. stwarza zagrożenie pożarem i wybuchem w przypadku kontaktu z wodą C. jest gazem trującym Egzamin podstawowy w zakresie przewozu drogowego wszystkich klas Test nr 002 ROK 2017 1. Dokument przewozowy powinien zawierać: A. liczbę i określenie sztuk przesyłki B. opis trasy przewozu C. wykaz osób

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW Przepisy dla rowerzystów Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem Art.33 ust 5 jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20.

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X 1. WSTĘP Użytkownicy mogą kontrolować urządzenie, przyspieszać, zwalniać, hamować poprzez pochylenie się do przodu lub do tyłu. Podobnie do techniki jazdy na rowerze, gdzie

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-17/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 lutego 2009 r.

Zarządzenie Nr R-17/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 lutego 2009 r. Zarządzenie Nr R-17/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-45/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 5 września 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, ul. Błękitna 5, tel./fax , kom , e- NIP : N INFORMACJA BIOZ

Olsztyn, ul. Błękitna 5, tel./fax , kom , e- NIP : N INFORMACJA BIOZ EGZ. Nr. 1 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE I Z O T E R M A USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE. 10-137 Olsztyn, ul. Błękitna 5, tel./fax 89 527 32 52, kom. 502 323 969, e- mail:izkon@neostrada.pl NIP : 739-050-91-16

Bardziej szczegółowo

STANDARDY BHP. Temat: Drogi wewnętrzne, wjazd, wyjazd i ciągi komunikacyjne na budowie

STANDARDY BHP. Temat: Drogi wewnętrzne, wjazd, wyjazd i ciągi komunikacyjne na budowie Temat: STANDARDY BHP Drogi wewnętrzne, wjazd, wyjazd i ciągi komunikacyjne na budowie 1 Podstawowe definicje Zagospodarowanie terenu budowy to rozmieszczenie na terenie budowy maszyn i innych urządzeń

Bardziej szczegółowo