INFORMATYCZNY SYSTEM OSŁONY KRAJU PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATYCZNY SYSTEM OSŁONY KRAJU PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI"

Transkrypt

1 INFORMATYCZNY SYSTEM OSŁONY KRAJU PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI

2 PARTNERZY KONSORCJUM PROJEKTU

3 SZCZEBLE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

4 SYTUACJA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO brak jednolitej struktury zarządzania kryzysowego brak odpowiednich map i baz danych oraz skutecznego sposobu ich zasilania brak standardów gromadzenia informacji o groźnych zdarzeniach brak dedykowanego systemu łączności dla wymiany informacji o groźnych zdarzeniach brak map oceny ryzyka wszelkich możliwych do wystąpienia w Polsce zagrożeń brak ujednoliconego i gotowego do powszechnego użycia sytemu informatycznego wspomagającego zarządzanie kryzysowe brak skutecznego systemu informowania społeczeństwa o występujących lub prognozowanych zagrożeniach niewystarczające powiązanie ochrony przed powodzią z planowaniem przestrzennym brak kompleksowej informacji o zagrożeniu powodziowym niski poziom wiedzy społeczeństwa o zagrożeniach

5 GŁÓWNY CEL PROJEKTU Stworzenie systemu osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami poprzez stworzenie elektronicznej platformy informatycznej, która stanowić będzie narzędzie wspomagające centra zarządzania kryzysowego

6 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

7 IDEA REALIZACJI PROJEKTU 1. Rozszerzenie skali działania i możliwości wykorzystania wdrożonego systemu SMOK W latach IMGW zrealizował kompleksowy i wielowątkowy projekt informatyczny pod nazwą System Monitoringu i Osłony Kraju (SMOK). Komponenty SMOK: systemy pomiarowe, pracujące w czasie rzeczywistym ponad 1000 automatycznych, telemetrycznych stacji hydrologicznych i meteorologicznych system radarowy POLRAD składający się z ośmiu radarów meteorologicznych system wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN stacja odbioru zdjęć satelitarnych EUMETSAT i NOAA; sieć pomiarów aerologicznych

8 IDEA REALIZACJI PROJEKTU wdrożenie systemu teleinformatycznego obejmujący systemy pomiarowe, biura prognoz oraz stacje hydrologiczno meteorologiczne, umożliwiający niezawodne przekazywanie produktów IMGW do odbiorców zakup 100-procesorowego superkomputera SGI Origin 3800 do obliczania modeli meteorologicznych ALADIN i LM-COSMO wyposażenie ekip pomiarowych, technicznych i serwisowych system przetwarzania i prezentacji danych meteorologicznych LEADS wspomaganie synoptyków meteorologicznych przy opracowywaniu ostrzeżeń i prognoz meteorologicznych Wdrożenie systemu hydrologii (SH) gromadzący i przetwarzający dane z systemów pomiarowych niezbędnych dla osłony przeciwpowodziowej oraz wykonywania prognoz hydrologicznych z wykorzystaniem matematycznych modeli hydrologicznych

9 IDEA REALIZACJI PROJEKTU 2. Warunki ekonomiczne i potrzeby społeczne zwiększające się obszary zurbanizowane i uprzemysłowione zwiększona gęstość szlaków komunikacyjnych i znaczący wzrost liczby poruszających się po nich środków transportu, przewożących często niebezpieczne substancje ogromna ilość środków łączności (głównie prywatnych rozwój telefonii komórkowej) do przekazywania informacji o zdarzeniach oraz aktywność mediów, które wykorzystują każdą informację by przyciągnąć czytelnika, widza czy słuchacza widokiem lub opisem ekstremalnych sytuacji intensywność zjawisk atmosferycznych i hydrologicznych, która wynika ze zmienności lub być może zmiany klimatu

10 ISTOTA PROJEKTU ujednolicenie i wielotematyczność map georeferencyjnych baz danych oraz dostęp do baz danych georeferencyjnych numerycznego modelu rzeźby i pokrycia terenu oraz obiektów topograficznych; dostępność do zasobów map kilkunastu ryzyk dla niektórych zagrożeń objętych katalogiem zagrożeń i siatki bezpieczeństwa; zasilanie danymi o zagrożeniach, pochodzącymi od wielu podmiotów, które gromadzą je w ramach obowiązków statutowych; ustalenie jednolitych standardów dotyczących dostępu do baz danych, z których w przyszłości będzie korzystał ISOK; wizualizacja występujących lub prognozowanych zagrożeń w otoczeniu warunków hydrologicznych i meteorologicznych, a równocześnie prezentacja otoczenia przemysłowego, urbanistycznego, użytkowania terenu oraz osadnictwa w rejonie zagrożenia.

11 POZIOMY ODBIORCÓW Centralny: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Komenda Główna Policji, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Komenda Główna Straży Granicznej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Morska Służba Poszukiwań i Ratownictwa, Ogólnopolski koordynator Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Ogólnopolski koordynator Górskiego (i Tatrzańskiego) Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Polskie Sieci Energetyczne S.A. Krajowa Dyspozycja Mocy, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Krajowa Dyspozycja Gazu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Wojewódzki: Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego (16), Wojewódzkie Komendy PSP (16), Wojewódzkie Komendy Policji (16), Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych (16) Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego (16)

12 POZIOMY ODBIORCÓW Powiatowy: Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego (379) Gminny: Gminne Zespoły Reagowania Kryzysowego (2 478) (wizualizacja aktualnych i historycznych informacji o występowaniu zagrożeń oraz o prognozach 1. dotyczących. ich rozprzestrzeniania) Inne: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (7) (wizualizacja aktualnych i historycznych informacji o występowaniu zagrożeń oraz o prognozach dotyczących ich rozprzestrzeniania, raporty z systemu dotyczące aktualnych i historycznych danych o zagrożeniach) Ludność: (wizualizacja informacji o strefach występowania zagrożeń, odbieranie informacji i ostrzeżeń o zagrożeniach)

13 OGÓLNY ZAKRES PROJEKTU ISOK składa się z: jednego, centralnego węzła zlokalizowanego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytucie Badawczym, obsługującego wszystkich odbiorców danych i usług na wszystkich szczeblach administracji w państwie czterech Centrów Modelowania Powodziowego (CMP) działających w IMGW-PIB Systemu Informatycznego Gospodarki Wodnej (SIGW), który zostanie zbudowany i wdrożony w strukturach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej

14 MODUŁY SYSTEMU ISOK 1. Moduł odpowiadający za zarządzanie i realizację procedur reagowania: identyfikowanie potencjalnych zagrożeń, przygotowanie planów reagowania kryzysowego, zapewnienie sił i środków niezbędnych do realizacji planów reagowania 2. Moduł zarządzający danymi: gromadzenie, przetwarzanie danych dla obszarów zarządzanymi przez system (przestrzenne, liczbowe, opisowe) 3. Zasoby sytemu: repozytorium danych (relacyjne bazy danych) i repozytorium plików 4. Portal: prezentowanie informacji zastrzeżonych dla uprawnionych użytkowników oraz informacji publicznych dla wszystkich zainteresowanych 5. Moduł wspomagający wytwarzanie produktów systemu: dane wejściowe dla komponentów wytwarzających produkty systemu (obiekty przestrzenne, mapy, opracowania prognostyczne i analizy, raporty) 6. Moduł odpowiadający za administrację systemu: usługi katalogowe repozytoria przechowujące informacje o tożsamościach, uprawnieniach zarządzanie dostępem procesy weryfikacji uwierzytelnień, kontroli dostępu do zasobów i usług 7. Warstwa dostępu do danych: interakcja poszczególnych komponentów systemu z zewnętrznymi źródłami danych 8. Warstwa usług SOA: architektura zorientowana na usługi

15 ZAKRES POTENCJALNEJ FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU ISOK Bardzo silny wiatr, Powódź Podtopienie Intensywny opad śniegu Intensywny opad gradu Gołoledź/oblodzenie Silna burza Mróz Upał Susza Osuwisko/lawina błotna Pożar Smog Trzęsienie ziemi Skażenie chemiczne na lądzie Skażenie chemiczne na morzu Skażenie chemiczne z sąsiednich krajów Skażenie radiacyjne (w kraju i z sąsiednich krajów) Katastrofa drogowa Katastrofa kolejowa Katastrofa lotnicza na lotnisku i poza nim Katastrofa wodna na morzu i na wodach śródlądowych Katastrofa wodna na wodach śródlądowych Katastrofa budowlana na lądzie i awaria urządzeń hydrotechnicznych Zakłócenie w systemie gazowym Zakłócenie w sieci telekomunikacyjnej Zakłócenie w systemie energetycznym Zakłócenie w systemie paliwowym Niepokoje społeczne Choroby zwierząt Choroby ludzi Choroby roślin

16 Relatywna wartość strat KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU 1. Ograniczenie strat spowodowanych występowaniem zagrożeń strat bezpośrednich strat pośrednich 2. Usprawnienie funkcjonowania zarządzania kryzysowego 3. Wzrost poczucia bezpieczeństwa ludności 4. Ograniczenie strat wynikających z utraty zdrowia ludności na skutek występowania zagrożeń nadzwyczajnych Społeczeństwo nieprzygotowane Relatywny poziom strat występujący w społecznościach dotkniętych przez powódź Społeczeństwo przygotowane Źródło: Conducting Flood Loss Assessments, WMO, marzec 2007 Czas ostrzeżenia

17 TERMINY WYPEŁNIENIA DYREKTYWY POWODZIOWEJ

18 ETAPY PROJEKTU ETAP 1 Opracowanie Studium Wykonalności i Zaakceptowanie Projektu do realizacji ETAP 2 - Budowa bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) - Opracowanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT) - Wdrożenie sytemu zarządzania NMT - Opracowanie ortofotomapy ETAP 3 - Wykonanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego - Opracowanie map zagrożenia powodziowego (MZP), ryzyka powodziowego (MRP), zagrożeń meteorologicznych oraz map innych zagrożeń - Opracowanie Mapy Hydrograficznego Podziału Polski (MPHP) ETAP 4 - Opracowanie projektu funkcjonalno-technicznego systemu ISOK oraz SIGW - Budowa systemu ISOK wraz z interfejsami - Zapewnienie sprzętu oraz serwerowni - Przeprowadzenie szkoleń - Przygotowanie sieci teleinformatycznej - Doposażenie KZGW i RZGW - Przeprowadzenie testów akceptacyjnych i Uruchomienie systemu ETAP 5-5 letni okres użytkowania produktów Projektu, w czasie którego będzie dokonywana okresowa ocena rezultatów

19 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRÓW MODELOWANIA POWODZI I SUSZY 1. Opracowanie Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego Określenie stopnia niebezpieczeństwa powodzi umożliwia przejście do kolejnego etapu wdrażania Dyrektywy Powodziowej, a więc Map Zagrożenia i Ryzyka Powodziowego 2. Mapy zagrożenia powodziowego Dla wybranych zlewni, lub odcinków rzek zostanie przeprowadzone modelowanie 1D lub 2D którego wynikiem będą mapy zalewu powodziowego. Zostaną one przygotowane dla trzech scenariuszy reprezentujących odpowiedni stopień prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi: wysokie ( Q 10% ), średnie (Q 1% ), niskie (Q 0,2% ) lub ewentualnie zdarzenie ekstremalne 3. Mapy ryzyka powodziowego Mapy ryzyka powodziowego mają pokazać potencjalnie negatywne skutki powodzi w ujęciu ekonomicznym. W zależności od głębokości zalewu, prędkości przepływu oraz wskaźników ekonomicznych danej parceli mają być generowane wartości strat dla analizowanego obszaru.

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jacek Gierczak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu ul. Parkowa Wrocław Tel. (71)

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) 3 WSTĘP Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) Cel projektu ISOK ma na celu optymalizację gromadzenia informacji o zagrożeniach. Będzie profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Produkty IMGW-PIB dla zarządzania kryzysowego. 14 kwietnia 2014 r.

Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Produkty IMGW-PIB dla zarządzania kryzysowego. 14 kwietnia 2014 r. Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Produkty IMGW-PIB dla zarządzania kryzysowego 14 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji Projekt Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi

Bardziej szczegółowo

Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Cechy gospodarki wodnej: Dotyka całego obszaru kraju Dotyka wszystkich sektorów gospodarki

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu. Warszawa, 24 czerwca 2014 r.

Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu. Warszawa, 24 czerwca 2014 r. Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu Warszawa, 24 czerwca 2014 r. 1. Cele Podprojektu ISOK 2. Zespół realizujący ISOK 3. Użytkownicy ISOK 4. Funkcjonalności ISOK 5. Architektura

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ TYTUŁ : Produkty IMGW dla administracji samorządowej i rządowej AUTOR: Roman Skąpski DATA: Gdańsk 19.11.2009 1 1997 8,07 Racibórz "Chleb i woda Fot. Andrzej Iwańczuk

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na:

Opis przedmiotu zamówienia na: OPZ-Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na: "Opracowanie algorytmów tworzenia map innych zagrożeń z uwagi na zagrożenia meteorologiczne Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy

Bardziej szczegółowo

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 1 SPIS TREŚCI II. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych 1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Sprawozdanie z działalności w roku 2012

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Sprawozdanie z działalności w roku 2012 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z działalności w roku 2012 Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1 Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna i Oceanograficzna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 Powiatowy

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Dr hab. inż. Edward Kołodziński prof. UWM Katedra Informatyki Stosowanej WNT Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie www.uwm.edu.pl/kis ekolodzinski@wp.pl WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z działalności w roku 2013 Warszawa, kwiecień 2014 Wzór sprawozdania.indd 1 2014-04-01 09:15:37 Wzór sprawozdania.indd

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol SYNTEZA: Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki Praca została wykonana na zlecenie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Lubuski Urząd Wojewódzki - Gorzów Wlkp. 2011 r. Spis treści: II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 WYDZIAŁ ANALIZ BIULETYN KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2013 Spis treści WSTĘP..4 CZĘŚĆ I PLAN GŁÓWNY.6 Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej... 7 POWÓDŹ...

Bardziej szczegółowo

Działalność jednostek naukowych realizujących działania na rzecz polityki morskiej w 2013 r.

Działalność jednostek naukowych realizujących działania na rzecz polityki morskiej w 2013 r. Załącznik nr 2 Działalność jednostek naukowych realizujących działania na rzecz polityki morskiej w 2013 r. Według obowiązujących ustaw przywoływane w raporcie jednostki naukowe realizujące działania na

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM W REGIONIE WODNYM

PROGRAM W REGIONIE WODNYM PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY PROJEKT (wersja pierwsza poprawiona) Warszawa, grudzień 2012 r. Status dokumentu Niniejszy dokument jest pierwszą wersją Programu Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci telekomunikacyjnych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci telekomunikacyjnych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci Praca nr: 10300011 Warszawa, grudzień 2011 r. Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci

Bardziej szczegółowo

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY ZATWIERDZAM Nowe Piekuty, 24.10.2013 r. Szef Obrony Cywilnej IK.5550.1.2013 PLAN OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY UZGODNIONO 1 I PLAN GŁÓWNY 2 Spis treści. I PLAN GŁÓWNY... 2 1) Zarządzenie wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na Wrocław 2012 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Katarzyny Oszańcy mgr Urszula Chmura mgr

Bardziej szczegółowo