Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, Kraków, NIP: , REGON: reprezentowanym przez: 1. Prezesa Zarządu Małgorzatę Mrugałę 2. Zastępcę Prezesa Zarządu -... zwanym dalej Zamawiającym a.., z siedzibą w... wpisaną/ym do. pod numerem... w, NIP..., reprezentowaną/ym przez: zwaną/ym dalej Wykonawcą, wspólnie zwanymi dalej Stronami. 1 Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia roku. 2 Dla potrzeb niniejszej umowy Strony ustalają niżej określone definicje: - SI System Informatyczny WFOŚiGW Kraków w skład którego wchodzą moduły (podsystemy) takie jak: a. Umowy/Wnioski; b. Finanse Księgowość; c. Środki Trwałe; d. Generator Raportów. SI działa na serwerze w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie z wykorzystaniem bazy danych i spełnia co najmniej wszystkie funkcjonalności określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ jako funkcjonalność krytyczna; - Dokumentacja analizy przedwdrożeniowej - dokument zatwierdzony przez Zamawiającego, zawierający opis wszelkich konfiguracji i implementacji wdrażanego SI, będący równocześnie wykładnią zakresu i sposobu przeprowadzenia prac wdrożeniowych. Integralnym elementem dokumentacji jest analiza potrzeb Zamawiającego wynikających z realizowanych procedur i procesów występujących u Zamawiającego w obszarze objętym SI. Celem jest przygotowanie optymalnego zaspokojenia określonych potrzeb Zamawiającego a w tym sprawne przystąpienie do parametryzacji oferowanego SI lub jego modyfikacji dla potrzeb Zamawiającego; Wdrożenie całokształt prac podjętych przez Wykonawcę w celu doprowadzenia do samodzielnej eksploatacji SI przez pracowników Zamawiającego; czynności mające na celu wdrożenie SI, wykonanie analizy przedwdrożeniowej, dokumentacji, dostarczenie instrukcji użytkownika, dopisanie niezbędnych programów, wykonanie implementacji i modyfikacji oprogramowania SI, przetestowanie oprogramowania SI, przeszkolenie pracowników w celu 1

2 uzyskania przez nich dostatecznej znajomości i umiejętności w obsłudze SI. Zakres i funkcjonalność tych prac jest zdefiniowana przez dokumentację analizy przedwdrożeniowej; Oprogramowanie całość oprogramowania SI oraz bazy danych dostarczana Zamawiającemu w ramach przedmiotu niniejszej umowy, poszczególne elementy składowe wyszczególnione są w Załączniku nr 1 do SIWZ; Oprogramowanie narzędziowe oprogramowanie środowiska programistycznego lub jego część dostarczana integralnie wraz z SI lub jego bazą danych za pomocą którego można dokonać modyfikacji funkcji SI lub też utworzenia nowych funkcji działających w oparciu o dane zgromadzone w bazie danych SI, przyjmuje się że wszelkie modyfikacje jak i nowe funkcje muszą być zgodne z warunkami udzielenia licencji SI; Oprogramowanie dodatkowe całe oprogramowanie poza SI dostarczane Zamawiającemu (np. oprogramowanie narzędziowe itp.), Dzień roboczy dzień od poniedziałku do piątku, 8 godzin zegarowych od 7.30 do przy czym Strony w miarę potrzeb mogą go modyfikować. Modyfikacja może obejmować rozkład godzin a nie ich ilość. Modyfikacja dotyczyć może jedynie prac konsultacyjnych i szkoleniowych a nie usług serwisowych. Obszar funkcjonalny jeden z wyodrębnionych funkcjonalnie zakresów działań organizacji Zamawiającego (np. sprzedaż, produkcja, zaopatrzenie, księgowość), Awaria Oprogramowania niesprawność Oprogramowania uniemożliwiająca pracę lub wykorzystanie SI; jest to niesprawność, dla której nie ma możliwości obejścia problemu, Błąd Oprogramowania niesprawność uniemożliwiająca wykorzystanie jednego modułu lub funkcji w module co uniemożliwia obsługę części działalności operacyjnej Zamawiającego, lecz nie powoduje przerwy w działaniu jego przedsiębiorstwa, Usterka Oprogramowania działanie modułów niezgodne z właściwą dokumentacją, Modyfikacje Oprogramowania wszelkie zmiany kodu źródłowego powodujące działanie oprogramowania zgodne z deklaracjami funkcjonalnymi zawartymi w Załączniku nr 1 do SIWZ. Kastomizacja ustawienie parametrów sterujących systemem SI dla spełnienia indywidualnych potrzeb Zamawiającego lub konieczne modyfikacje kodu źródłowego. Etap jest to wyodrębniona część prac związanych z przygotowaniem wdrożenia lub też z samym wdrożeniem począwszy od analizy przedwdrożeniowej poprzez dostawę i prace instalacyjne oprogramowania aż po wszelkie działania wdrożeniowe zapisane w Harmonogramie Wdrożenia zgodne z podziałem zapisanym w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Serwis gwarancyjny usługi serwisu obejmujące wszelkie prace konsultacyjne oraz instalacyjne wykonywane na podstawie gwarancji i rękojmi przez przedstawicieli Wykonawcy a dotyczące usuwania awarii, błędów oraz usterek oprogramowania narzędziowego oraz SI jak również wad konfiguracji i wdrożenia oprogramowania narzędziowego oraz SI. Prace te w okresie gwarancji i serwisu gwarancyjnego nie wiążą się z jakimikolwiek kosztami ponoszonymi przez Zamawiającego. Usługa serwisowa - bieżące serwisowanie SI, w tym modyfikacje, aktualizacje, konfiguracja, zabezpieczenie, kontrola i bieżące konsultacje w zakresie eksploatowanego SI oraz jego poszczególnych elementów, świadczenie usług konserwacji SI zdalnie szczegółowo opisane w paragrafie 5 ust. 16 umowy. Kody źródłowe obejmują: - kody źródłowe bazy danych w formatach powszechnie dostępnych, - kody warstwy transportowej w formacie powszechnie dostępnym, - definicje wizualizacji w formacie powszechnie dostępnym, - opisaną strukturę tabel oraz powiązania między nimi. Stabilność SI pewność, że upoważnieni użytkownicy Zamawiającego mają dostęp do wymaganych informacji SI zawsze, kiedy zachodzi taka potrzeba. 2

3 Analiza przedwdrożeniowa - etap prac, w trakcie którego wykonawca musi zdefiniować wszystkie procesy biznesowe zachodzące w WFOŚiGW w Krakowie, objęte zamawianymi modułami. W trakcie analizy przedwdrożeniowej wykonawca musi zlokalizować jak największą ilość obecnie przetwarzanych w WFOŚiGW danych zdatnych do przeniesienia do SI Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, wdrożenie Systemu Informatycznego wraz ze świadczeniem Usług Serwisowych i Serwisu Gwarancyjnego przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru oraz dokonaniem niezbędnej integracji z aktualnie eksploatowanymi systemami wspierającym zarządzanie Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 3. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do Umowy. 4. Wykonawca deklaruje, że SI posiada funkcjonalność zgodną ze Specyfikacją wymagań funkcjonalnych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 5. Wykonawca oświadcza, że SI dostarczony w ramach niniejszej oferty: a. jest zgodny z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz UE stanem prawnym, b. stanowi jego najnowszą wersję dostępną w dniu złożenia oferty Wykonawca oświadcza, że wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące przedmiotu umowy i niezbędne do jej wykonywania przez Wykonawcę należą do Wykonawcy, oraz że są one wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich, a ponadto nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw w przyszłości. 2. Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem, że SI narusza jego prawa własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie szkody jakie może ponieść Zamawiający lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem z tytułu naruszenia praw autorskich lub patentu Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem niniejszej umowy terminowo oraz z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, zasadami dostępnej wiedzy technicznej oraz dobrej praktyki wdrożeniowej. 2. Prace wdrożeniowe, będące przedmiotem niniejszej Umowy, będą świadczone przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest do planowania terminów prac wdrożeniowych (szkolenia, prace konsultacyjno-wdrożeniowe, asysta rozruchowa). Terminy te uzgadniane będą z Zamawiającym w formie lub faksem wspólnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem na okres jednego miesiąca. Przy czym strony uzgadniają, że w razie nagłej potrzeby u Zamawiającego termin ten może zostać stosownie skrócony. Wszelkie uzgodnienia dokonywane będą w formie lub faksem. 4. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia projektu harmonogramu prac wdrożeniowych wynikającego z aktualnego stanu zaawansowania prac wdrożeniowych. Szczegółowy zakres poszczególnych konsultacji ustalany będzie przez Strony. 3

4 5. W razie wystąpienia konieczności rozwiązania istotnych i pilnych zagadnień Wykonawca zapewni przybycie konsultanta poza uzgodnionym terminem spotkań w najwcześniejszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 3 dni od dnia zgłoszenia takiej konieczności. 6. Prace wdrożeniowe (szkolenia, prace konsultacyjno-wdrożeniowe, asysta rozruchowa) planowane są co do dnia i godziny. Za dzień konsultacji uznaje się 8 godzin zegarowych pracy konsultanta od 7.30 do przy czym Strony w miarę potrzeb mogą go modyfikować po wcześniejszym uzgodnieniu. 7. Usługi związane z wdrożeniem SI będą obejmowały w szczególności: a) przekazanie Zamawiającemu wiedzy o systemie, a w szczególności o funkcjach, zasadach działania oraz możliwościach przez przedstawicieli biorących udział we wdrożeniu w taki sposób, aby osiągnęli oni niezbędne umiejętności w tym zakresie. b) pełną kastomizację i konfigurację SI dla spełnienia potrzeb Zamawiającego. c) Przeprowadzenie niezbędnych modyfikacji i uzupełnienia oprogramowania jeżeli wystąpi taka potrzeba dla spełnienia potrzeb Zamawiającego. d) przeprowadzenie testów poprawności działania SI w warunkach rzeczywistych panujących w firmie Zamawiającego aż do osiągnięcia pozytywnych rezultatów. e) zapewnienie pełnego nadzoru nad systemem w początkowej fazie jego eksploatacji (pierwsze 3 miesiące od startu produkcyjnego). 8. Na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zmieni osobę odpowiedzialną za bezpośredni kontakt z Zamawiającym oraz za wdrożenie SI. Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia. 9. Wykonawca odpowiedzialny jest za efektywne wykorzystywanie oferowanej kwoty oraz ustalanie i wykonania terminarza spotkań zgodnego z harmonogramem prac wdrożeniowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracy pracowników wchodzących w skład zespołu Zamawiającego, nie wywiązywania się z wcześniejszych ustaleń, niestosowania się do postanowień umowy, braku postępów pracy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania informacji na piśmie do wiadomości Zamawiającego. W przypadku nie przekazania tych informacji przyjmuje się, że nieprawidłowości takich nie było. 10. Wykonawca w ramach wdrożenia gwarantuje wykonanie migracji do SI wszystkich danych zawartych w obecnie eksploatowanych bazach danych i obejmujących wszystkie dane przetwarzane przez Zamawiającego od początku jego istnienia przy użyciu różnych systemów i w różnych formatach zapisu, a zwłaszcza w zakresie: a. Umowy/Wnioski; b. Finanse Księgowość; c. Środki Trwałe; d. Generator Raportów. 11. Wykonawca jest zobowiązany poprawić nieodpłatnie wszystkie błędy wynikające z wadliwie przeprowadzonej migracji. 12. Szczegółowy harmonogram realizacji umowy zgodny z wytycznymi Zamawiającego stanowi Załącznik nr 2 do umowy. 13. Czas odbioru poszczególnych etapów wdrożenia przez Zamawiającego wynosi 14 dni od momentu zgłoszenia danego etapu do odbioru. Zgłoszenie odbywa się w formie pisemnej, pocztą lub faksem. 14. Podstawą odbioru jest sprawdzenie funkcjonalności zapisanej w Specyfikacji wymagań funkcjonalnych zawartej w Załączniku nr 1 do SIWZ z dostarczonym i wdrożonym oprogramowaniem SI. 15. Wykonawca w ramach usług wdrożeniowych zapewnia szkolenia dla administratora SI, administratora bazy danych oraz użytkowników końcowych. Szczegółowy zakres i harmonogram szkoleń określi harmonogram wdrożenia. 16. W ramach świadczenia usług serwisowych Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do: 4

5 a) bieżących modyfikacji oprogramowania SI wynikających ze zmian przepisów prawa polskiego, UE wraz z wytycznymi do tych przepisów w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania, wraz z instalacją w SI w siedzibie Zamawiającego; b) aktualizacja dokumentacji użytkowej jeżeli zmiany przepisów prawnych wpływają na zmianę interfejsu oprogramowania SI; c) modyfikacje wszelkich wzorców wydruków, formularzy i szablonów; d) modyfikacje słowników zawartych w oprogramowaniu SI; e) dostarczania nowych wersji i poprawek wdrożonego oprogramowania SI; f) dostarczania nowych wersji SI, bazy danych oraz oprogramowania narzędziowego, g) dostarczanie zmian dokumentacji do nowych wersji oprogramowania SI; h) dostarczanie aktualnej dokumentacji technicznej oraz dokumentacji użytkownika do nowych wersji oprogramowania SI; i) naprawę bazy danych oraz konfiguracji serwerów i stacji roboczych; j) zabezpieczenia SI i jego danych na wypadek awarii; k) bieżącej pomocy w zakresie diagnozy problemów w eksploatacji SI; l) kontrola danych i ich spójności oraz uzgadnianie danych zawartych w SI; ł) świadczenie przez Wykonawcę serwisu w zakresie bazy danych oraz oprogramowania narzędziowego; m) świadczenia usługi merytorycznego wsparcia poprzez telefoniczne Biuro Obsługi Klienta (w godz. 7:30-15:30 w dniach od poniedziałku do piątku) w zakresie wszystkich systemów lub modułów tworzących SI jak i bazy danych. n) roczny limit 100 rb godzin do wykorzystania na prace dodatkowe np. modyfikacje, serwis w siedzibie Zamawiającego lub dodatkowe prace wdrożeniowe. 17. Strony dopuszczają, po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu, możliwość wykonywania usług serwisowych poprzez połączenie zdalne. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia danych zgromadzonych w systemie SI na swój koszt i odpowiedzialność. W pozostałym zakresie do zgłaszania zapotrzebowania na usługę serwisową oraz trybu ich wykonywania stosuje się odpowiednio 14 ust. 7 i nast. umowy Z tytułu realizacji zamówienia oraz udzielenia licencji, o której mowa w załaczniku nr 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie zł netto, tj. zł brutto (słownie: )., przy czym wypłata wynagrodzenia nastąpi w częściach, w ten sposób że: - 25% wynagrodzenia brutto - płatne po podpisaniu bezusterkowego protokołu dostawy. - 50% wynagrodzenia brutto - płatne po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia; - 25% wynagrodzenia brutto płatne proporcjonalnie miesięcznie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego przez cały okres świadczenia Serwisu Gwarancyjnego w kwocie miesięcznej.. zł brutto. 2. Powyższe ceny obejmują całość kosztów i realizacji przedmiotu umowy określonego w jej 1 i 3, są wynagrodzeniem całkowitym, które gwarantuje wdrożenie i uruchomienie całego SI zgodnie z umową oraz wyczerpują wszelkie roszczenia Wykonawcy, w tym uwzględniają wszystkie koszty związane z instalacją, modyfikacją, wdrożeniem, eksploatacją, licencjami, utrzymaniem i obsługą wszystkich elementów SI, oprogramowania bazy danych oraz dostarczenia serwera o ile będzie to niezbędne dla efektywnej, sprawnej i stabilnej pracy SI, koszt Usługi Serwisowej, Serwisu Gwarancyjnego oraz dostarczanych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy i Serwisu Gwarancyjnego aktualizacji oprogramowania. 3. Wynagrodzenie obejmuje także pracę Wykonawcy wszelkich osób działających w jego imieniu w zakresie szkolenia, prace konsultacyjno wdrożeniowych oraz asysty rozruchowej (wraz ze związanymi z tym wszelkimi kosztami dodatkowymi np. koszty dojazdu i noclegu). 5

6 4. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego pokrycia dodatkowych kosztów i zobowiązany jest dokończyć wdrożenie SI zgodnie z umową na własny koszt. 5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w Wykonawca wystawi, na podstawie bezusterkowych protokołów odbiorów wymienionych w 11, częściowe faktury obejmujące swoim zakresem zrealizowany etap zamówienia określony w ust. 1. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wynagrodzenie miesięczne za świadczenie usług Serwisu Gwarancyjnego płatne będzie na podstawie faktur wystawianych co miesiąc, płatnych w terminie 14 dni od daty ich wpływu do siedziby Zamawiającego Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę zł aktualna na dzień podpisania niniejszej umowy stanowi załącznik nr 10 do niniejszej umowy, przy czym Wykonawca zapewnia, że jego Ubezpieczenie OC będzie obejmować co najmniej cały okres wykonywania niniejszej umowy wraz z okresem gwarancji i serwisu gwarancyjnego. 2. Wykonawca przedstawi oryginał polisy i potwierdzenia opłacenia składki ubezpieczeniowej do wglądu Zamawiającemu. 3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu oryginał polisy potwierdzającej zawarcie kolejnej umowy OC w czasie obowiązywania niniejszej umowy, jak również potwierdzenie opłacenia składki ubezpieczeniowej oraz ich uwierzytelnione kopie Strony ustalają, że szczegółowy harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Strony ustanawiają następujące osoby do kontaktów w zakresie realizacji niniejszej umowy: a) ze strony Zamawiającego: - jako administrator SI odpowiedzialny za kontakt:...; - jako osoba odpowiedzialna przy tworzeniu specyfikacji i projektu kastomizacji i zatwierdzania ich zgodności z potrzebami Zamawiającego a po ich wykonaniu przy potwierdzeniu ich wykonania zgodnie z uzgodnionym wcześniej projektem; - odpowiedzialny za kontakt... b) ze strony Wykonawcy: c) - odpowiedzialny za kontakt...; d) - odpowiedzialny za kontakt Osoby wymienione w ust. 2 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 4. Zamawiający prowadzi dokumentację realizacji umowy, która stanowi rejestr zdarzeń i problemów zgłoszonych Wykonawcy do rozwiązania oraz sposobu i terminu ich rozwiązania przez Wykonawcę Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, ponosząc pełną odpowiedzialność za rezultat swoich działań. 2. Wykonawca zapewni udział w wykonaniu przedmiotu umowy wykwalifikowanej kadry tak dla realizacji przedmiotu umowy jak i przekazania Zamawiającemu niezbędnej wiedzy potrzebnej w 6

7 procesie wdrożenia, pozwalającej na posługiwanie się systemem przez pracowników Zamawiającego. 3. Wykonawca dołoży należytej staranności aby realizacja przedmiotu umowy w sposób nieuzasadniony nie wpływała negatywnie na pracę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 4. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym w celu optymalnego wykonania przedmiotu umowy. 10 Zamawiający zobowiązany jest do: a) wytypowania administratora SI; b) wytypowania osoby do współpracy z Wykonawcą przy tworzeniu specyfikacji i projektu kastomizacji i zatwierdzania ich zgodności z potrzebami Zamawiającego a po ich wykonaniu przy potwierdzeniu ich wykonania zgodnie z uzgodnionym wcześniej projektem; c) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wdrożenia; d) zapewnienia dyspozycyjności pracowników Zamawiającego w terminach i w zakresie ustalonym przez Strony Udokumentowaną podstawę stwierdzenia wykonania poszczególnych etapów prac jak i odbioru końcowego stanowić będą protokoły odbioru podpisane przez strony wg wzoru stanowiącego Załączniki do umowy od nr 5 do nr Wykonawca przedkłada Zamawiającemu bezusterkowy końcowy protokół odbioru po wykonaniu umowy. W razie stwierdzenia istnienia wad w ramach przeprowadzanego odbioru Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności oraz wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy niż 7 dni na ich usunięcie. Podpisanie protokołu może nastąpić nie wcześniej jak po całkowitym usunięciu wad. 3. Podstawą odbioru analizy przedwdrożeniowej będzie przedłożenie jej dokumentacji. 4. Podstawą bezusterkowego odbioru dostawy jest dostarczenie oprogramowania SI, bazy danych oraz oprogramowania narzędziowego na nośniku (płyta CD) oraz jego bezusterkowe zainstalowanie na serwerze w siedzibie Zamawiającego, dostarczenie dokumentacji użytkowej SI oraz dokumentacji technicznej SI, bazy danych i oprogramowania użytkowego oraz w razie potrzeby serwera umożliwiającego efektywne działanie SI. W razie stwierdzenia istnienia wad w ramach przeprowadzanego odbioru Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności oraz wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy niż 7 dni na ich usunięcie. Podpisanie protokołu może nastąpić nie wcześniej jak po całkowitym usunięciu wad. 5. Podstawą odbioru prac wdrożeniowych jest sprawdzenie zgodności działania SI z funkcjonalnością zapisaną w Specyfikacji wymagań funkcjonalnych czyli funkcjonalności określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu protokół odbioru prac wdrożeniowych po ich wykonaniu. W razie stwierdzenia istnienia wad w ramach przeprowadzanego odbioru Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności oraz wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy niż 7 dni na ich usunięcie. Podpisanie protokołu może nastąpić nie wcześniej jak po całkowitym usunięciu wad. 6. Odbiór prac w ramach Serwisu Gwarancyjnego następuje poprzez podpisanie protokołu potwierdzającego wykonanie prac wg wzoru w Załączniku nr 9 do umowy Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, z którymi zapoznał się w czasie realizacji przedmiotu umowy, a także sposobów ich zabezpieczenia. 7

8 3. Każda ze stron pouczy swoich pracowników, którzy w ramach swych obowiązków związani będą z realizacją niniejszej Umowy, o prawach autorskich firmy...i obowiązku zachowania tajemnicy. Strony zobowiążą także swoich pracowników do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 4. Strony zastrzegają sobie, dopiero po pozytywnym zakończeniu wdrożenia, prawo informowania o fakcie zawarcia umowy oraz udostępnienia w dobrej wierze informacji, które mają zachęcić Strony trzecie do zakupu oprogramowania Wykonawcy, przy czym obowiązki wynikające z ust. 1-3 trwają także w okresie po wykonaniu umowy lub jej rozwiązaniu z jakichkolwiek przyczyn. 13 Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego na poprawne wykonanie i funkcjonowanie SI oraz gwarantuje, że wszystkie nośniki oprogramowania, oprogramowanie SI oraz wykonane instalacje są odpowiedniej jakości, reprezentują najnowsze wersje, działają poprawnie, cechują się stabilnością i nie posiadają wad fizycznych i prawnych Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi Serwisu Gwarancyjnego w zakresie przedmiotu umowy w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania odbioru końcowego całości wdrożenia SI. 2. Wykonawca będzie świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego w miejscu użytkowania SI w siedzibie Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia stałego audytu SI w zakresie jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz przygotowania nowej wersji SI w przypadku zmian prawnych. 4. W ramach świadczenia serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do: a) usuwania awarii oprogramowania SI; b) usuwanie błędów i usterek oprogramowania SI; c) wymianę wadliwego oprogramowania wraz z nośnikiem na nowe; 5. Strony dopuszczają, po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu, możliwość wykonywania usług serwisowych poprzez połączenie zdalne. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia danych zgromadzonych w systemie SI na swój koszt i odpowiedzialność. 6. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy SI w następujących terminach: a) w razie awarii niezwłocznie a najdalej w terminie do 4 godzin od momentu zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem; b) w razie błędu niezwłocznie a najdalej w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem; c) w razie usterki niezwłocznie a najdalej w terminie 15 dni roboczych od daty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem. 7. Zgłoszenia potrzeby działań w ramach serwisu gwarancyjnego Zamawiający dokonywał będzie poprzez zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną na podany przez Wykonawcę adres hotline, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do umowy, na numer faksu: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie wynosi 2 godziny (powiadomienia drogą elektroniczną lub faksem o przyjęciu zlecenia). 9. Wykonawca na czas naprawy SI dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia jego funkcjonowania pomimo wystąpienia awarii, błędu lub usterki. 10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu nowe wersje SI związane lub wynikające ze zmian prawa w terminie do 30 dni przed wejściem zmiany w życie. W przypadku zmian prawa wchodzących niezwłocznie po ich ogłoszeniu mogą wystąpić krótkie opóźnienia jednakże nie dłuższe niż 30 dni. 8

9 11. Modyfikacje SI wynikające ze zmian prawnych dostarczane będą Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach serwisu gwarancyjnego bezpłatnego w okresie jego obowiązywania. Wykonawca gwarantuje, że dostarczenie i instalacja nowej wersji sytemu SI nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek dodatkowych opłat licencyjnych przez Zamawiającego W ramach Serwisu Gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego nadzoru autorskiego, eksploatacyjnego i serwisowego, który obejmuje: 2. Dostarczanie Zamawiającemu nośników z aktualizacjami oprogramowania SI lub nowych wersji SI wynikających z: a) rozwoju SI; b) zmian w obowiązujących przepisach prawa; c) zapewnienia poprawnego działania oprogramowania SI i usuwania jego wad, tj. napraw awarii krytycznych, błędów i usterek oprogramowania; d) dostarczania Zamawiającemu kodu źródłowego aktualnej wersji SI; e) bieżącego osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem Internetu wspomagania pracowników Zamawiającego w formie konsultacji i pomocy w zakresie użytkowania SI i administrowania nim; f) innych form wspomagania zaoferowanych przez Wykonawcę. 3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu aktualizacje lub nowe wersje SI w terminie 14 dni od dnia poinformowania o ich powstaniu wraz z aktualnymi kodami źródłowymi, aktualną dokumentacją techniczną oraz opisem sposobów ich zabezpieczenia. 4. W przypadku, o którym mowa w 9 pkt 1 lit. b, aktualizacje powinny być dostarczone i wdrożone u Zamawiającego w okresie poprzedzającym wejście w życie tych przepisów. 5. Każda nowa wersja SI dostarczonego Zamawiającemu musi zawierać udokumentowany opis zmian w funkcjonalności w porównaniu z wersją poprzednią. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia aktualizacji lub nowych wersji SI u Zamawiającego w sposób nie zakłócający bieżące użytkowanie przez niego SI. 7. Odebranie SI po dokonanej aktualizacji bądź w jego nowej wersji odbywa się na podstawie pisemnego protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia jego wdrożenia. W przypadku zastrzeżeń co do zakresu i jakości wykonanych prac uniemożliwiających dokonanie jej odbioru Zamawiający wskaże je w formie pisemnej. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w terminie 7 dni Ustala się odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych: a) w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonej w 6 ust. 1 umowy b) w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z 12, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonej w 6 ust. 1 umowy, a także Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym; c) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający może pomniejszyć kwotę wynagrodzenia maksymalnie o 25% całkowitej ceny brutto określonej w 6 ust. 1 umowy; 9

10 d) w przypadku niedostarczenia w terminie przedmiotu Zamówienia, zamawiający pomniejszy kwotę wynagrodzenia o 0,2% całkowitej ceny brutto określonej w 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; e) w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z 17 ust. 1-3 wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonej w 6 ust. 1 umowy. 3. W okresie Gwarancji i Serwisu Gwarancyjnego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne wynoszą: a) za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii 1 % podstawy naliczenia, b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu błędu 0,25 % podstawy naliczenia, c) za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterki 0,05% wartości podstawy naliczenia. 4. Podstawą naliczenia kar umownych są: a) w zakresie dostawy, wdrożenia, przekazania licencji 75% kwoty brutto zapisanej w 6 pkt 1; b) w zakresie Serwisu Gwarancyjnego 25% kwoty brutto zapisanej w 6 pkt Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. poprzedzających Niniejsza umowa zawarta została na czas realizacji przedmiotu umowy od dnia... do dnia Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy powyżej 30 dni w odniesieniu do Harmonogramu stanowiącego Załacznik nr 2. W takim wypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania prac z wykonaniem których jest w zwłoce wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy jednak niż 30 dni na ich wykonanie, po bezskutecznym upływie którego Zamawiający może odstąpić od umowy. 3. W trakcie trwania Gwarancji i Serwisu Gwarancyjnego Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia trzykrotnego naruszenia reguł świadczenia Gwarancji i Serwisu Gwarancyjnego. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłączne wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace i przekazać informacje techniczno eksploatacyjne dotyczące SI oraz bazy danych, które zabezpieczą interes Zamawiającego a zwłaszcza nie narażą go na utratę danych i przerwanie ciągłości ich przetwarzania w SI. 2. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca deklaruje przekazanie Zamawiającemu kopii wszelkiej dokumentacji wdrożenia, aktualnej dokumentacji użytkowej, aktualnej dokumentacji technicznej SI oraz bazy danych. Dokumentacje powinny być dostarczone w języku polskim w postaci wydruku oraz w postaci elektronicznej. 3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać pełną wiedzę o administrowaniu SI oraz bazą danych wyznaczonym pracownikom Zamawiającego w formie szkoleń oraz konsultacji. 4. Jeśli rozwiązanie umowy następuje w trakcie trwania wdrożenia lub gwarancji usługi z pkt. 1, 2 i 3 świadczone są nieodpłatnie. 10

11 19 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto tj. w kwocie. zł (słownie:. złotych) w formie. (zwane dalej zabezpieczeniem). 2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wypłaconego podwykonawcom, rękojmi za wady. 3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia Wykonawcy w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 4. Wykonawca jest uprawniony w każdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, że zmiana formy będzie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, a nowe zabezpieczenie będzie spełniać wymogi określone w SIWZ. 5. Jeżeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem każdego aneksu do umowy przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu. 6. W przypadku, gdy okres realizacji przedmiotu umowy okaże się dłuższy niż okres obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poręczenia, Wykonawca zobowiązany będzie przed upływem okresu obowiązywania pierwotnego zabezpieczenia do przedłożenia kolejnego zabezpieczenia (spełniającego wymogi określone w SIWZ) na dalszy okres. 7. W razie uchybienia zobowiązaniom określonym w ust. 5 lub 6, Zamawiający uprawniony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia, która zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Do wszystkich spraw nie unormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy szczególne. 2. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część. Zostaną one uzgodnione oraz podpisane przez obie Strony równocześnie z podpisaniem treści umowy. Załączniki do umowy stanowią: Załącznik nr 1 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych SI - załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji umowy dostawy i wdrożenia SI, Załącznik nr 3 Warunki zdalnego serwisu, Załącznik nr 4 Formularz zgłoszenia awarii, Załącznik nr 5 Protokół odbioru analizy przedwdrożeniowej, Załącznik nr 6 Protokół bezusterkowego odbioru dostawy, Załącznik nr 7 Protokół odbioru prac wdrożeniowych, Załącznik nr 8 Końcowy protokół bezusterkowego odbioru, Załącznik nr 9 Protokół odbioru Usługi Serwisowej. 3. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Zamawiający nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej. 6. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach dla każdej ze stron po jednym egzemplarzu. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 11

12 Załącznik nr 1 do umowy Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 12

13 Załącznik nr 2 do umowy Harmonogram realizacji umowy Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów prac, musi przebiegać nasępująco: I Etap Analiza przedwdrożeniowa. termin zakończenia etapu: do 1-go miesiąca od dnia podpisania umowy zakres prac do wykonania: Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z funkcjonującymi rozwiązaniami w WFOŚiGW w Krakowie celem zgromadzenia jak największego zbioru danych zdatnego do przeniesienia do SI. W oparciu o analizę, wykonawca musi również rozeznać temat raportów koniecznych i potrzebnych do przygotowania w SI, których nie przewidziano na w opisie przedmiotu zamówienia. termin spotkania roboczego Komitetu Sterującego: termin spotkania zwyczajnego Komitetu Sterującego: Protokół odbioru analizy przedwdrożeniowej. II Etap Przygotowanie i implementacja SI. termin zakończenia etapu: do 2-óch miesięcy od dnia ukończenia analizy przedwdrożeniowej zakres prac do wykonania: Implementacja ma na celu przeprowadzenie wdrożenia i integracji systemu z procesami zachodzącymi w WFOŚiGW, aby zminimalizować ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu Funduszu. Wykonawca zobowiązany jest zaimplementować system na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i inforamcji zgromadzonych podczas analizy przedwdrożeniowej. Etap II kończy się Protokółem odbioru analizy przedwdrożeniowej III Etap Dostarczenie i instalacja serwera (jeżeli jest to konieczne). termin zakończenia etapu: do 3-ech miesięcy od dnia podpisania umowy zakres prac do wykonania: Jeśli wykonawca uzna, że sprzęt zamawiającego opisany w przedmiocie zamówienia nie jest wystarczający, powinien dostarczyć serwer optymalny do wydajnego działania SI. IV Etap Konfiguracja systemu operacyjnego serwera, SI oraz oprogramowania bazy danych. termin zakończenia etapu: do 3-ech miesięcy od dnia podpisania umowy zakres prac do wykonania: Wykonawca zobowiązany jest zainstalować i skonfigurwać na serwerze zamawiającego (lub na dostarczonym przez wykonawcę) niezbędne do funkcjonowania SI oprogramowanie oraz bazę danych. Etapy III do IV kończą się protokołem bezusterkowego odbioru dostawy 13

14 V Etap Szkolenia administratora (40 godzin) i użytkowników SI (72 godzin). termin zakończenia etapu: do 5-ciu miesięcy od dnia podpisania umowy zakres prac do wykonania: w ramach etapu wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania dla użytkowników SI szkoleń z zakresu obsługi według następującego harmonogramu: Komórka AT: 2-gi poniedziałek 4-go miesiąca od dnia podpisania umowy (8 godzin szkolenia) 3-ci poniedziałek 4-go miesiąca od dnia podpisania umowy (8 godzin szkolenia) 4-ty poniedziałek 4-go miesiąca od dnia podpisania umowy (8 godzin szkolenia) Komórka AE: 2-gi wtorek 4-go miesiąca od dnia podpisania umowy (8 godzin szkolenia) 3-ci wtorek 4-go miesiąca od dnia podpisania umowy (8 godzin szkolenia) 4-ty wtorek 4-go miesiąca od dnia podpisania umowy (8 godzin szkolenia) Komórka FK: 2-ga środa 4-go miesiąca od dnia podpisania umowy (8 godzin szkolenia) 3-cia środa 4-go miesiąca od dnia podpisania umowy (8 godzin szkolenia) 4-ta środa 4-go miesiąca od dnia podpisania umowy (8 godzin szkolenia) Administrator SI: 1-wszy piątek 4-go miesiąca od dnia podpisania umowy (8 godzin szkolenia) 2-gi piątek 4-go miesiąca od dnia podpisania umowy (8 godzin szkolenia) 3-ci piątek 4-go miesiąca od dnia podpisania umowy (8 godzin szkolenia) 4-ty wtorek 4-go miesiąca od dnia podpisania umowy (8 godzin szkolenia) 1-wszy piątek 5-go miesiąca od dnia podpisania umowy (8 godzin szkolenia) Etap V kończy się protokółem odbioru prac wdrożeniowych VI Etap Asysta powdrożeniowa. termin zakończenia etapu: od 6-stego do 9-tego miesiąca od dnia podpisania umowy zakres prac do wykonania: na tym etapie prac Wykonawca zobowiązany jest do wsparcia technicznego i merytorycznego dla wszystkich użytkowników SI i rozwiązywania problemów związanych z użytkowaniem i ewentualnymi błędami SI. Etap VI kończy się końcowym protokołem bezusterkowego odbioru VII Etap Serwis gwarancyjny. termin zakończenia etapu: 12 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu bezusterkowego odbioru zakres prac do wykonania: paragraf 15 niniejszej umowy Etap VII kończy się protokołem odbioru prac serwisowych 14

15 . 15

16 Załącznik nr 3 do umowy Warunki zdalnego serwisu Zamawiający przygotuje łącze i będzie je udostępniał za porozumieniem Stron celem świadczenia przez <<WYKONAWCA>> usług serwisowych. Wykonawca określa wymogi zdalnego dostępu do SI w siedzibie Zamawiającego z siedziby <<WYKONAWCA>> niezbędne do realizacji umowy serwisowej: 1. Możliwość zdalnego połączenia TCP/IP ze stacji roboczej zlokalizowanej w siedzibie <<WYKONAWCA>> do sieci lokalnej Zamawiającego, w szczególności do serwerów bazy danych, serwerów plikowych, serwerów aplikacji oraz wzorcowej stacji roboczej (w przypadku architektury klient-serwer), wykorzystywanych dla potrzeb aplikacji <<NAZWA OPROGRAMOWANIA>>: a) przez publiczną komutowaną sieć telefoniczną, b) lub przez komutowane łącza ISDN, c) lub przez inne łącza, w tym również łącza stałe, po uzgodnieniu z <<WYKONAWCA>>. Należy przy tym zagwarantować bezpieczeństwo komunikacji SI. Dotyczy to zabezpieczenia danych w systemie podczas połączenia związanego z wykonywaniem usług zdalnego serwisu. 2. Możliwość przesyłania w obie strony plików pomiędzy stacją roboczą <<WYKONAWCA>> i serwerem/serwerami Zamawiającego. 3. Zdalny dostęp do środowiska systemów operacyjnych, motoru bazy danych oraz aplikacji <<NAZWA OPROGRAMOWANIA>> a) w trybie znakowym np. jako zdalny terminal systemu operacyjnego (konieczność zainstalowania dodatkowego oprogramowania), b) w trybie graficznym np. w postaci zdalnej kontroli serwera bazy danych i aplikacji oraz wzorcowej, graficznej stacji roboczej (konieczność zainstalowania dodatkowego oprogramowania), c) w trybie graficznym jako klient serwera aplikacji (np. typu Windows NT/2000 Terminal Serwer, jeśli jest stosowany). 16

17 Załącznik nr 4 do umowy Formularz zgłoszenia awarii Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Kanonicza 12, Kraków zgłasza wystąpienie awarii w Systemie Informatycznym polegającej na Data zgłoszenia:... Termin usunięcia awarii:... Imię i nazwisko zgłaszającego:... Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia: data i podpis wykonawcy:... 17

18 Załącznik nr 5 do umowy. (pieczęć Wykonawcy) Protokół odbioru analizy przedwdrożeniowej W dniu... r. w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie, ul. Kanonicza 12 komisja w składzie: 1. osoba odpowiedzialna za wdrożenie ze strony Zamawiającego: osoba odpowiedzialna za wdrożenie ze strony Dostawcy: potwierdza odbiór prac wykonanych w ramach analizy przedwdrożeniowej zakupionego SI Stwierdzono, że: - Analiza przedwdrożeniowa została wykonano zgodnie z umową z dnia... oraz ofertą z dnia... WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 18

19 Załącznik nr 6 do umowy. (pieczęć Wykonawcy) Protokół bezusterkowego odbioru dostawy W dniu... r. w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie, ul. Kanonicza 12 komisja w składzie: 1. osoba odpowiedzialna za wdrożenie ze strony Zamawiającego: osoba odpowiedzialna za wdrożenie ze strony Dostawcy: potwierdza odbiór prac wykonanych w ramach bezusterkowego odbioru dostawy zakupionego SI Stwierdzono, że: - Konfiguracja systemu operacyjnego serwera, oraz oprogramowania bazy danych SI została wykonano zgodnie/niezgodnie z umową z dnia... oraz ofertą z dnia... Uwagi: WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 19

20 Załącznik nr 7 do umowy. (pieczęć Wykonawcy) Protokół odbioru prac wdrożeniowych W dniu... r. w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie, ul. Kanonicza 12 komisja w składzie: 1. osoba odpowiedzialna za wdrożenie ze strony Zamawiającego: osoba odpowiedzialna za wdrożenie ze strony Dostawcy: potwierdza odbiór prac wdrożeniowych zakupionego SI Stwierdzono, że: - wdrożenie wykonano zgodnie/niezgodnie z umową z dnia... oraz ofertą z dnia... Uwagi: WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 20

WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy:

WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Załącznik nr 6 Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-002 ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, NIP: 676 10

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: PROJEKT U M O W A Zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. dr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawartej dnia.. roku w Stalowej Woli pomiędzy: GMINĄ STALOWA WOLA Stalowa Wola, ul Wolności 7, nr telefonu: do 66,

WZÓR UMOWY. zawartej dnia.. roku w Stalowej Woli pomiędzy: GMINĄ STALOWA WOLA Stalowa Wola, ul Wolności 7, nr telefonu: do 66, Załącznik nr 4 do SIWZ (pieczęć firmy) WZÓR UMOWY zawartej dnia.. roku w Stalowej Woli pomiędzy: GMINĄ STALOWA WOLA 37-450 Stalowa Wola, ul Wolności 7, nr telefonu: 15 643 35 65 do 66, Fax.: 15 643 34

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: ZAŁĄCZNIK nr 7 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Ostrowskim Parkiem Przemysłowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: WZÓR U M O W A Nr Załącznik nr 7 do SIWZ na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń drukujących zawarta w dniu... w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA nr zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy. 3 Warunki dostawy

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy. 3 Warunki dostawy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... Projekt Zawarta w dniu... w... pomiędzy:...regon...nip:..., reprezentowanym/ą przez: 1.... 2.... Zwanym/ą dalej Zamawiającym, a...regon...nip:......, reprezentowanym/ą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ZAŁ. NR 2 do SIWZ ZP 12/2013/CZP

Wzór umowy ZAŁ. NR 2 do SIWZ ZP 12/2013/CZP Wzór umowy ZAŁ. NR 2 do SIWZ ZP 12/2013/CZP UMOWA Nr zawarta w Rzeszowie dnia... r. roku pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy /../../2012 (dotyczy ZADANIA NR 1 2)

Wzór umowy /../../2012 (dotyczy ZADANIA NR 1 2) Wzór umowy /../../2012 (dotyczy ZADANIA NR 1 2) załącznik nr 7 zawarta w Tychach w dniu.. 2012 r. pomiędzy: Zespołem Szkół nr 7 w Tychach, mającą swoją siedzibę w /43-100/ Tychach, przy ul. Browarowej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr RAP.272.28.2014

Umowa Nr RAP.272.28.2014 RAP.272.28.2014 załącznik nr 5 do SIWZ Umowa Nr RAP.272.28.2014 Zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn. Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo