Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, Kraków, NIP: , REGON: reprezentowanym przez: 1. Prezesa Zarządu Małgorzatę Mrugałę 2. Zastępcę Prezesa Zarządu -... zwanym dalej Zamawiającym a.., z siedzibą w... wpisaną/ym do. pod numerem... w, NIP..., reprezentowaną/ym przez: zwaną/ym dalej Wykonawcą, wspólnie zwanymi dalej Stronami. 1 Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia roku. 2 Dla potrzeb niniejszej umowy Strony ustalają niżej określone definicje: - SI System Informatyczny WFOŚiGW Kraków w skład którego wchodzą moduły (podsystemy) takie jak: a. Umowy/Wnioski; b. Finanse Księgowość; c. Środki Trwałe; d. Generator Raportów. SI działa na serwerze w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie z wykorzystaniem bazy danych i spełnia co najmniej wszystkie funkcjonalności określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ jako funkcjonalność krytyczna; - Dokumentacja analizy przedwdrożeniowej - dokument zatwierdzony przez Zamawiającego, zawierający opis wszelkich konfiguracji i implementacji wdrażanego SI, będący równocześnie wykładnią zakresu i sposobu przeprowadzenia prac wdrożeniowych. Integralnym elementem dokumentacji jest analiza potrzeb Zamawiającego wynikających z realizowanych procedur i procesów występujących u Zamawiającego w obszarze objętym SI. Celem jest przygotowanie optymalnego zaspokojenia określonych potrzeb Zamawiającego a w tym sprawne przystąpienie do parametryzacji oferowanego SI lub jego modyfikacji dla potrzeb Zamawiającego; Wdrożenie całokształt prac podjętych przez Wykonawcę w celu doprowadzenia do samodzielnej eksploatacji SI przez pracowników Zamawiającego; czynności mające na celu wdrożenie SI, wykonanie analizy przedwdrożeniowej, dokumentacji, dostarczenie instrukcji użytkownika, dopisanie niezbędnych programów, wykonanie implementacji i modyfikacji oprogramowania SI, przetestowanie oprogramowania SI, przeszkolenie pracowników w celu 1

2 uzyskania przez nich dostatecznej znajomości i umiejętności w obsłudze SI. Zakres i funkcjonalność tych prac jest zdefiniowana przez dokumentację analizy przedwdrożeniowej; Oprogramowanie całość oprogramowania SI oraz bazy danych dostarczana Zamawiającemu w ramach przedmiotu niniejszej umowy, poszczególne elementy składowe wyszczególnione są w Załączniku nr 1 do SIWZ; Oprogramowanie narzędziowe oprogramowanie środowiska programistycznego lub jego część dostarczana integralnie wraz z SI lub jego bazą danych za pomocą którego można dokonać modyfikacji funkcji SI lub też utworzenia nowych funkcji działających w oparciu o dane zgromadzone w bazie danych SI, przyjmuje się że wszelkie modyfikacje jak i nowe funkcje muszą być zgodne z warunkami udzielenia licencji SI; Oprogramowanie dodatkowe całe oprogramowanie poza SI dostarczane Zamawiającemu (np. oprogramowanie narzędziowe itp.), Dzień roboczy dzień od poniedziałku do piątku, 8 godzin zegarowych od 7.30 do przy czym Strony w miarę potrzeb mogą go modyfikować. Modyfikacja może obejmować rozkład godzin a nie ich ilość. Modyfikacja dotyczyć może jedynie prac konsultacyjnych i szkoleniowych a nie usług serwisowych. Obszar funkcjonalny jeden z wyodrębnionych funkcjonalnie zakresów działań organizacji Zamawiającego (np. sprzedaż, produkcja, zaopatrzenie, księgowość), Awaria Oprogramowania niesprawność Oprogramowania uniemożliwiająca pracę lub wykorzystanie SI; jest to niesprawność, dla której nie ma możliwości obejścia problemu, Błąd Oprogramowania niesprawność uniemożliwiająca wykorzystanie jednego modułu lub funkcji w module co uniemożliwia obsługę części działalności operacyjnej Zamawiającego, lecz nie powoduje przerwy w działaniu jego przedsiębiorstwa, Usterka Oprogramowania działanie modułów niezgodne z właściwą dokumentacją, Modyfikacje Oprogramowania wszelkie zmiany kodu źródłowego powodujące działanie oprogramowania zgodne z deklaracjami funkcjonalnymi zawartymi w Załączniku nr 1 do SIWZ. Kastomizacja ustawienie parametrów sterujących systemem SI dla spełnienia indywidualnych potrzeb Zamawiającego lub konieczne modyfikacje kodu źródłowego. Etap jest to wyodrębniona część prac związanych z przygotowaniem wdrożenia lub też z samym wdrożeniem począwszy od analizy przedwdrożeniowej poprzez dostawę i prace instalacyjne oprogramowania aż po wszelkie działania wdrożeniowe zapisane w Harmonogramie Wdrożenia zgodne z podziałem zapisanym w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Serwis gwarancyjny usługi serwisu obejmujące wszelkie prace konsultacyjne oraz instalacyjne wykonywane na podstawie gwarancji i rękojmi przez przedstawicieli Wykonawcy a dotyczące usuwania awarii, błędów oraz usterek oprogramowania narzędziowego oraz SI jak również wad konfiguracji i wdrożenia oprogramowania narzędziowego oraz SI. Prace te w okresie gwarancji i serwisu gwarancyjnego nie wiążą się z jakimikolwiek kosztami ponoszonymi przez Zamawiającego. Usługa serwisowa - bieżące serwisowanie SI, w tym modyfikacje, aktualizacje, konfiguracja, zabezpieczenie, kontrola i bieżące konsultacje w zakresie eksploatowanego SI oraz jego poszczególnych elementów, świadczenie usług konserwacji SI zdalnie szczegółowo opisane w paragrafie 5 ust. 16 umowy. Kody źródłowe obejmują: - kody źródłowe bazy danych w formatach powszechnie dostępnych, - kody warstwy transportowej w formacie powszechnie dostępnym, - definicje wizualizacji w formacie powszechnie dostępnym, - opisaną strukturę tabel oraz powiązania między nimi. Stabilność SI pewność, że upoważnieni użytkownicy Zamawiającego mają dostęp do wymaganych informacji SI zawsze, kiedy zachodzi taka potrzeba. 2

3 Analiza przedwdrożeniowa - etap prac, w trakcie którego wykonawca musi zdefiniować wszystkie procesy biznesowe zachodzące w WFOŚiGW w Krakowie, objęte zamawianymi modułami. W trakcie analizy przedwdrożeniowej wykonawca musi zlokalizować jak największą ilość obecnie przetwarzanych w WFOŚiGW danych zdatnych do przeniesienia do SI Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, wdrożenie Systemu Informatycznego wraz ze świadczeniem Usług Serwisowych i Serwisu Gwarancyjnego przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru oraz dokonaniem niezbędnej integracji z aktualnie eksploatowanymi systemami wspierającym zarządzanie Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 3. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do Umowy. 4. Wykonawca deklaruje, że SI posiada funkcjonalność zgodną ze Specyfikacją wymagań funkcjonalnych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 5. Wykonawca oświadcza, że SI dostarczony w ramach niniejszej oferty: a. jest zgodny z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz UE stanem prawnym, b. stanowi jego najnowszą wersję dostępną w dniu złożenia oferty Wykonawca oświadcza, że wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące przedmiotu umowy i niezbędne do jej wykonywania przez Wykonawcę należą do Wykonawcy, oraz że są one wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich, a ponadto nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw w przyszłości. 2. Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem, że SI narusza jego prawa własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie szkody jakie może ponieść Zamawiający lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem z tytułu naruszenia praw autorskich lub patentu Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem niniejszej umowy terminowo oraz z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, zasadami dostępnej wiedzy technicznej oraz dobrej praktyki wdrożeniowej. 2. Prace wdrożeniowe, będące przedmiotem niniejszej Umowy, będą świadczone przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest do planowania terminów prac wdrożeniowych (szkolenia, prace konsultacyjno-wdrożeniowe, asysta rozruchowa). Terminy te uzgadniane będą z Zamawiającym w formie lub faksem wspólnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem na okres jednego miesiąca. Przy czym strony uzgadniają, że w razie nagłej potrzeby u Zamawiającego termin ten może zostać stosownie skrócony. Wszelkie uzgodnienia dokonywane będą w formie lub faksem. 4. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia projektu harmonogramu prac wdrożeniowych wynikającego z aktualnego stanu zaawansowania prac wdrożeniowych. Szczegółowy zakres poszczególnych konsultacji ustalany będzie przez Strony. 3

4 5. W razie wystąpienia konieczności rozwiązania istotnych i pilnych zagadnień Wykonawca zapewni przybycie konsultanta poza uzgodnionym terminem spotkań w najwcześniejszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 3 dni od dnia zgłoszenia takiej konieczności. 6. Prace wdrożeniowe (szkolenia, prace konsultacyjno-wdrożeniowe, asysta rozruchowa) planowane są co do dnia i godziny. Za dzień konsultacji uznaje się 8 godzin zegarowych pracy konsultanta od 7.30 do przy czym Strony w miarę potrzeb mogą go modyfikować po wcześniejszym uzgodnieniu. 7. Usługi związane z wdrożeniem SI będą obejmowały w szczególności: a) przekazanie Zamawiającemu wiedzy o systemie, a w szczególności o funkcjach, zasadach działania oraz możliwościach przez przedstawicieli biorących udział we wdrożeniu w taki sposób, aby osiągnęli oni niezbędne umiejętności w tym zakresie. b) pełną kastomizację i konfigurację SI dla spełnienia potrzeb Zamawiającego. c) Przeprowadzenie niezbędnych modyfikacji i uzupełnienia oprogramowania jeżeli wystąpi taka potrzeba dla spełnienia potrzeb Zamawiającego. d) przeprowadzenie testów poprawności działania SI w warunkach rzeczywistych panujących w firmie Zamawiającego aż do osiągnięcia pozytywnych rezultatów. e) zapewnienie pełnego nadzoru nad systemem w początkowej fazie jego eksploatacji (pierwsze 3 miesiące od startu produkcyjnego). 8. Na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zmieni osobę odpowiedzialną za bezpośredni kontakt z Zamawiającym oraz za wdrożenie SI. Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia. 9. Wykonawca odpowiedzialny jest za efektywne wykorzystywanie oferowanej kwoty oraz ustalanie i wykonania terminarza spotkań zgodnego z harmonogramem prac wdrożeniowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracy pracowników wchodzących w skład zespołu Zamawiającego, nie wywiązywania się z wcześniejszych ustaleń, niestosowania się do postanowień umowy, braku postępów pracy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania informacji na piśmie do wiadomości Zamawiającego. W przypadku nie przekazania tych informacji przyjmuje się, że nieprawidłowości takich nie było. 10. Wykonawca w ramach wdrożenia gwarantuje wykonanie migracji do SI wszystkich danych zawartych w obecnie eksploatowanych bazach danych i obejmujących wszystkie dane przetwarzane przez Zamawiającego od początku jego istnienia przy użyciu różnych systemów i w różnych formatach zapisu, a zwłaszcza w zakresie: a. Umowy/Wnioski; b. Finanse Księgowość; c. Środki Trwałe; d. Generator Raportów. 11. Wykonawca jest zobowiązany poprawić nieodpłatnie wszystkie błędy wynikające z wadliwie przeprowadzonej migracji. 12. Szczegółowy harmonogram realizacji umowy zgodny z wytycznymi Zamawiającego stanowi Załącznik nr 2 do umowy. 13. Czas odbioru poszczególnych etapów wdrożenia przez Zamawiającego wynosi 14 dni od momentu zgłoszenia danego etapu do odbioru. Zgłoszenie odbywa się w formie pisemnej, pocztą lub faksem. 14. Podstawą odbioru jest sprawdzenie funkcjonalności zapisanej w Specyfikacji wymagań funkcjonalnych zawartej w Załączniku nr 1 do SIWZ z dostarczonym i wdrożonym oprogramowaniem SI. 15. Wykonawca w ramach usług wdrożeniowych zapewnia szkolenia dla administratora SI, administratora bazy danych oraz użytkowników końcowych. Szczegółowy zakres i harmonogram szkoleń określi harmonogram wdrożenia. 16. W ramach świadczenia usług serwisowych Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do: 4

5 a) bieżących modyfikacji oprogramowania SI wynikających ze zmian przepisów prawa polskiego, UE wraz z wytycznymi do tych przepisów w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania, wraz z instalacją w SI w siedzibie Zamawiającego; b) aktualizacja dokumentacji użytkowej jeżeli zmiany przepisów prawnych wpływają na zmianę interfejsu oprogramowania SI; c) modyfikacje wszelkich wzorców wydruków, formularzy i szablonów; d) modyfikacje słowników zawartych w oprogramowaniu SI; e) dostarczania nowych wersji i poprawek wdrożonego oprogramowania SI; f) dostarczania nowych wersji SI, bazy danych oraz oprogramowania narzędziowego, g) dostarczanie zmian dokumentacji do nowych wersji oprogramowania SI; h) dostarczanie aktualnej dokumentacji technicznej oraz dokumentacji użytkownika do nowych wersji oprogramowania SI; i) naprawę bazy danych oraz konfiguracji serwerów i stacji roboczych; j) zabezpieczenia SI i jego danych na wypadek awarii; k) bieżącej pomocy w zakresie diagnozy problemów w eksploatacji SI; l) kontrola danych i ich spójności oraz uzgadnianie danych zawartych w SI; ł) świadczenie przez Wykonawcę serwisu w zakresie bazy danych oraz oprogramowania narzędziowego; m) świadczenia usługi merytorycznego wsparcia poprzez telefoniczne Biuro Obsługi Klienta (w godz. 7:30-15:30 w dniach od poniedziałku do piątku) w zakresie wszystkich systemów lub modułów tworzących SI jak i bazy danych. n) roczny limit 100 rb godzin do wykorzystania na prace dodatkowe np. modyfikacje, serwis w siedzibie Zamawiającego lub dodatkowe prace wdrożeniowe. 17. Strony dopuszczają, po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu, możliwość wykonywania usług serwisowych poprzez połączenie zdalne. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia danych zgromadzonych w systemie SI na swój koszt i odpowiedzialność. W pozostałym zakresie do zgłaszania zapotrzebowania na usługę serwisową oraz trybu ich wykonywania stosuje się odpowiednio 14 ust. 7 i nast. umowy Z tytułu realizacji zamówienia oraz udzielenia licencji, o której mowa w załaczniku nr 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie zł netto, tj. zł brutto (słownie: )., przy czym wypłata wynagrodzenia nastąpi w częściach, w ten sposób że: - 25% wynagrodzenia brutto - płatne po podpisaniu bezusterkowego protokołu dostawy. - 50% wynagrodzenia brutto - płatne po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia; - 25% wynagrodzenia brutto płatne proporcjonalnie miesięcznie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego przez cały okres świadczenia Serwisu Gwarancyjnego w kwocie miesięcznej.. zł brutto. 2. Powyższe ceny obejmują całość kosztów i realizacji przedmiotu umowy określonego w jej 1 i 3, są wynagrodzeniem całkowitym, które gwarantuje wdrożenie i uruchomienie całego SI zgodnie z umową oraz wyczerpują wszelkie roszczenia Wykonawcy, w tym uwzględniają wszystkie koszty związane z instalacją, modyfikacją, wdrożeniem, eksploatacją, licencjami, utrzymaniem i obsługą wszystkich elementów SI, oprogramowania bazy danych oraz dostarczenia serwera o ile będzie to niezbędne dla efektywnej, sprawnej i stabilnej pracy SI, koszt Usługi Serwisowej, Serwisu Gwarancyjnego oraz dostarczanych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy i Serwisu Gwarancyjnego aktualizacji oprogramowania. 3. Wynagrodzenie obejmuje także pracę Wykonawcy wszelkich osób działających w jego imieniu w zakresie szkolenia, prace konsultacyjno wdrożeniowych oraz asysty rozruchowej (wraz ze związanymi z tym wszelkimi kosztami dodatkowymi np. koszty dojazdu i noclegu). 5

6 4. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego pokrycia dodatkowych kosztów i zobowiązany jest dokończyć wdrożenie SI zgodnie z umową na własny koszt. 5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w Wykonawca wystawi, na podstawie bezusterkowych protokołów odbiorów wymienionych w 11, częściowe faktury obejmujące swoim zakresem zrealizowany etap zamówienia określony w ust. 1. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wynagrodzenie miesięczne za świadczenie usług Serwisu Gwarancyjnego płatne będzie na podstawie faktur wystawianych co miesiąc, płatnych w terminie 14 dni od daty ich wpływu do siedziby Zamawiającego Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę zł aktualna na dzień podpisania niniejszej umowy stanowi załącznik nr 10 do niniejszej umowy, przy czym Wykonawca zapewnia, że jego Ubezpieczenie OC będzie obejmować co najmniej cały okres wykonywania niniejszej umowy wraz z okresem gwarancji i serwisu gwarancyjnego. 2. Wykonawca przedstawi oryginał polisy i potwierdzenia opłacenia składki ubezpieczeniowej do wglądu Zamawiającemu. 3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu oryginał polisy potwierdzającej zawarcie kolejnej umowy OC w czasie obowiązywania niniejszej umowy, jak również potwierdzenie opłacenia składki ubezpieczeniowej oraz ich uwierzytelnione kopie Strony ustalają, że szczegółowy harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Strony ustanawiają następujące osoby do kontaktów w zakresie realizacji niniejszej umowy: a) ze strony Zamawiającego: - jako administrator SI odpowiedzialny za kontakt:...; - jako osoba odpowiedzialna przy tworzeniu specyfikacji i projektu kastomizacji i zatwierdzania ich zgodności z potrzebami Zamawiającego a po ich wykonaniu przy potwierdzeniu ich wykonania zgodnie z uzgodnionym wcześniej projektem; - odpowiedzialny za kontakt... b) ze strony Wykonawcy: c) - odpowiedzialny za kontakt...; d) - odpowiedzialny za kontakt Osoby wymienione w ust. 2 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 4. Zamawiający prowadzi dokumentację realizacji umowy, która stanowi rejestr zdarzeń i problemów zgłoszonych Wykonawcy do rozwiązania oraz sposobu i terminu ich rozwiązania przez Wykonawcę Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, ponosząc pełną odpowiedzialność za rezultat swoich działań. 2. Wykonawca zapewni udział w wykonaniu przedmiotu umowy wykwalifikowanej kadry tak dla realizacji przedmiotu umowy jak i przekazania Zamawiającemu niezbędnej wiedzy potrzebnej w 6

7 procesie wdrożenia, pozwalającej na posługiwanie się systemem przez pracowników Zamawiającego. 3. Wykonawca dołoży należytej staranności aby realizacja przedmiotu umowy w sposób nieuzasadniony nie wpływała negatywnie na pracę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 4. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym w celu optymalnego wykonania przedmiotu umowy. 10 Zamawiający zobowiązany jest do: a) wytypowania administratora SI; b) wytypowania osoby do współpracy z Wykonawcą przy tworzeniu specyfikacji i projektu kastomizacji i zatwierdzania ich zgodności z potrzebami Zamawiającego a po ich wykonaniu przy potwierdzeniu ich wykonania zgodnie z uzgodnionym wcześniej projektem; c) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wdrożenia; d) zapewnienia dyspozycyjności pracowników Zamawiającego w terminach i w zakresie ustalonym przez Strony Udokumentowaną podstawę stwierdzenia wykonania poszczególnych etapów prac jak i odbioru końcowego stanowić będą protokoły odbioru podpisane przez strony wg wzoru stanowiącego Załączniki do umowy od nr 5 do nr Wykonawca przedkłada Zamawiającemu bezusterkowy końcowy protokół odbioru po wykonaniu umowy. W razie stwierdzenia istnienia wad w ramach przeprowadzanego odbioru Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności oraz wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy niż 7 dni na ich usunięcie. Podpisanie protokołu może nastąpić nie wcześniej jak po całkowitym usunięciu wad. 3. Podstawą odbioru analizy przedwdrożeniowej będzie przedłożenie jej dokumentacji. 4. Podstawą bezusterkowego odbioru dostawy jest dostarczenie oprogramowania SI, bazy danych oraz oprogramowania narzędziowego na nośniku (płyta CD) oraz jego bezusterkowe zainstalowanie na serwerze w siedzibie Zamawiającego, dostarczenie dokumentacji użytkowej SI oraz dokumentacji technicznej SI, bazy danych i oprogramowania użytkowego oraz w razie potrzeby serwera umożliwiającego efektywne działanie SI. W razie stwierdzenia istnienia wad w ramach przeprowadzanego odbioru Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności oraz wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy niż 7 dni na ich usunięcie. Podpisanie protokołu może nastąpić nie wcześniej jak po całkowitym usunięciu wad. 5. Podstawą odbioru prac wdrożeniowych jest sprawdzenie zgodności działania SI z funkcjonalnością zapisaną w Specyfikacji wymagań funkcjonalnych czyli funkcjonalności określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu protokół odbioru prac wdrożeniowych po ich wykonaniu. W razie stwierdzenia istnienia wad w ramach przeprowadzanego odbioru Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności oraz wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy niż 7 dni na ich usunięcie. Podpisanie protokołu może nastąpić nie wcześniej jak po całkowitym usunięciu wad. 6. Odbiór prac w ramach Serwisu Gwarancyjnego następuje poprzez podpisanie protokołu potwierdzającego wykonanie prac wg wzoru w Załączniku nr 9 do umowy Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, z którymi zapoznał się w czasie realizacji przedmiotu umowy, a także sposobów ich zabezpieczenia. 7

8 3. Każda ze stron pouczy swoich pracowników, którzy w ramach swych obowiązków związani będą z realizacją niniejszej Umowy, o prawach autorskich firmy...i obowiązku zachowania tajemnicy. Strony zobowiążą także swoich pracowników do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 4. Strony zastrzegają sobie, dopiero po pozytywnym zakończeniu wdrożenia, prawo informowania o fakcie zawarcia umowy oraz udostępnienia w dobrej wierze informacji, które mają zachęcić Strony trzecie do zakupu oprogramowania Wykonawcy, przy czym obowiązki wynikające z ust. 1-3 trwają także w okresie po wykonaniu umowy lub jej rozwiązaniu z jakichkolwiek przyczyn. 13 Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego na poprawne wykonanie i funkcjonowanie SI oraz gwarantuje, że wszystkie nośniki oprogramowania, oprogramowanie SI oraz wykonane instalacje są odpowiedniej jakości, reprezentują najnowsze wersje, działają poprawnie, cechują się stabilnością i nie posiadają wad fizycznych i prawnych Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi Serwisu Gwarancyjnego w zakresie przedmiotu umowy w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania odbioru końcowego całości wdrożenia SI. 2. Wykonawca będzie świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego w miejscu użytkowania SI w siedzibie Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia stałego audytu SI w zakresie jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz przygotowania nowej wersji SI w przypadku zmian prawnych. 4. W ramach świadczenia serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do: a) usuwania awarii oprogramowania SI; b) usuwanie błędów i usterek oprogramowania SI; c) wymianę wadliwego oprogramowania wraz z nośnikiem na nowe; 5. Strony dopuszczają, po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu, możliwość wykonywania usług serwisowych poprzez połączenie zdalne. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia danych zgromadzonych w systemie SI na swój koszt i odpowiedzialność. 6. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy SI w następujących terminach: a) w razie awarii niezwłocznie a najdalej w terminie do 4 godzin od momentu zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem; b) w razie błędu niezwłocznie a najdalej w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem; c) w razie usterki niezwłocznie a najdalej w terminie 15 dni roboczych od daty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem. 7. Zgłoszenia potrzeby działań w ramach serwisu gwarancyjnego Zamawiający dokonywał będzie poprzez zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną na podany przez Wykonawcę adres hotline, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do umowy, na numer faksu: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie wynosi 2 godziny (powiadomienia drogą elektroniczną lub faksem o przyjęciu zlecenia). 9. Wykonawca na czas naprawy SI dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia jego funkcjonowania pomimo wystąpienia awarii, błędu lub usterki. 10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu nowe wersje SI związane lub wynikające ze zmian prawa w terminie do 30 dni przed wejściem zmiany w życie. W przypadku zmian prawa wchodzących niezwłocznie po ich ogłoszeniu mogą wystąpić krótkie opóźnienia jednakże nie dłuższe niż 30 dni. 8

9 11. Modyfikacje SI wynikające ze zmian prawnych dostarczane będą Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach serwisu gwarancyjnego bezpłatnego w okresie jego obowiązywania. Wykonawca gwarantuje, że dostarczenie i instalacja nowej wersji sytemu SI nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek dodatkowych opłat licencyjnych przez Zamawiającego W ramach Serwisu Gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego nadzoru autorskiego, eksploatacyjnego i serwisowego, który obejmuje: 2. Dostarczanie Zamawiającemu nośników z aktualizacjami oprogramowania SI lub nowych wersji SI wynikających z: a) rozwoju SI; b) zmian w obowiązujących przepisach prawa; c) zapewnienia poprawnego działania oprogramowania SI i usuwania jego wad, tj. napraw awarii krytycznych, błędów i usterek oprogramowania; d) dostarczania Zamawiającemu kodu źródłowego aktualnej wersji SI; e) bieżącego osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem Internetu wspomagania pracowników Zamawiającego w formie konsultacji i pomocy w zakresie użytkowania SI i administrowania nim; f) innych form wspomagania zaoferowanych przez Wykonawcę. 3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu aktualizacje lub nowe wersje SI w terminie 14 dni od dnia poinformowania o ich powstaniu wraz z aktualnymi kodami źródłowymi, aktualną dokumentacją techniczną oraz opisem sposobów ich zabezpieczenia. 4. W przypadku, o którym mowa w 9 pkt 1 lit. b, aktualizacje powinny być dostarczone i wdrożone u Zamawiającego w okresie poprzedzającym wejście w życie tych przepisów. 5. Każda nowa wersja SI dostarczonego Zamawiającemu musi zawierać udokumentowany opis zmian w funkcjonalności w porównaniu z wersją poprzednią. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia aktualizacji lub nowych wersji SI u Zamawiającego w sposób nie zakłócający bieżące użytkowanie przez niego SI. 7. Odebranie SI po dokonanej aktualizacji bądź w jego nowej wersji odbywa się na podstawie pisemnego protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia jego wdrożenia. W przypadku zastrzeżeń co do zakresu i jakości wykonanych prac uniemożliwiających dokonanie jej odbioru Zamawiający wskaże je w formie pisemnej. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w terminie 7 dni Ustala się odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych: a) w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonej w 6 ust. 1 umowy b) w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z 12, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonej w 6 ust. 1 umowy, a także Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym; c) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający może pomniejszyć kwotę wynagrodzenia maksymalnie o 25% całkowitej ceny brutto określonej w 6 ust. 1 umowy; 9

10 d) w przypadku niedostarczenia w terminie przedmiotu Zamówienia, zamawiający pomniejszy kwotę wynagrodzenia o 0,2% całkowitej ceny brutto określonej w 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; e) w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z 17 ust. 1-3 wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonej w 6 ust. 1 umowy. 3. W okresie Gwarancji i Serwisu Gwarancyjnego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne wynoszą: a) za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii 1 % podstawy naliczenia, b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu błędu 0,25 % podstawy naliczenia, c) za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterki 0,05% wartości podstawy naliczenia. 4. Podstawą naliczenia kar umownych są: a) w zakresie dostawy, wdrożenia, przekazania licencji 75% kwoty brutto zapisanej w 6 pkt 1; b) w zakresie Serwisu Gwarancyjnego 25% kwoty brutto zapisanej w 6 pkt Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. poprzedzających Niniejsza umowa zawarta została na czas realizacji przedmiotu umowy od dnia... do dnia Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy powyżej 30 dni w odniesieniu do Harmonogramu stanowiącego Załacznik nr 2. W takim wypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania prac z wykonaniem których jest w zwłoce wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy jednak niż 30 dni na ich wykonanie, po bezskutecznym upływie którego Zamawiający może odstąpić od umowy. 3. W trakcie trwania Gwarancji i Serwisu Gwarancyjnego Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia trzykrotnego naruszenia reguł świadczenia Gwarancji i Serwisu Gwarancyjnego. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłączne wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace i przekazać informacje techniczno eksploatacyjne dotyczące SI oraz bazy danych, które zabezpieczą interes Zamawiającego a zwłaszcza nie narażą go na utratę danych i przerwanie ciągłości ich przetwarzania w SI. 2. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca deklaruje przekazanie Zamawiającemu kopii wszelkiej dokumentacji wdrożenia, aktualnej dokumentacji użytkowej, aktualnej dokumentacji technicznej SI oraz bazy danych. Dokumentacje powinny być dostarczone w języku polskim w postaci wydruku oraz w postaci elektronicznej. 3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać pełną wiedzę o administrowaniu SI oraz bazą danych wyznaczonym pracownikom Zamawiającego w formie szkoleń oraz konsultacji. 4. Jeśli rozwiązanie umowy następuje w trakcie trwania wdrożenia lub gwarancji usługi z pkt. 1, 2 i 3 świadczone są nieodpłatnie. 10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Strona 1 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA WYKONAWCY Strona 2 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 3 TESTY AKCEPTACYJNE I ODBIORY 1 TESTY AKCEPTACYJNE 1.1 Testy Akceptacyjne będą realizowane dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/ 2012 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa

UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa UMOWA NR Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) Umowa Zawarta dnia: w Warszawie pomiędzy: Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Fińska 7, 72-602 Świnoujście, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo