Wykład 10. Wykład 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 10. Wykład 10"

Transkrypt

1 WSTĘP Informatyka w polskim biznesie jest wykorzystywana w sposób bardzo zróżnicowany. Istnieją nieliczne przedsiębiorstwa mające wdrożony nowoczesny, zintegrowany system informatyczny ale jest wiele takich, dla których informatyka zaczyna i kończy się na aplikacjach Word i Excel. Ostatnio obserwuje się coraz częściej rozpoczynanie procesów modernizacji, wdrażania nowych kompleksowych systemów informatycznych albo przynajmniej komputeryzacji niektórych działów. Zarządy dochodzą do wniosku, że te kosztowne inwestycje, to "być albo nie być przedsiębiorstwa. Oczywiście, gdy zapadnie decyzja o podjęciu takiej inwestycji, pojawia się problem wyboru odpowiedniego rozwiązania sprzętowego i programowego. Pierwszym kryterium, jakie musi spełnić system informatyczny, jest sprostanie wymaganiom zamawiającego. Dokładne określenie takich wymagań to dla dużego przedsiębiorstwa miesiące pracy i często konieczność skorzystania z pomocy firmy doradczej. Do dużych przedsiębiorstw docierają wprawdzie przedstawiciele większych i bogatszych producentów sprzętu i oprogramowania, ale wiadomo, że ichopinieniemogą być wpełni obiektywne, także firmy doradcze preferują bowiem określonych dostawców. Praktycy twierdzą, że najbardziej cenne są informacje zdobyte w zakładach o podobnym profilu, które mają taki problem już za sobą. Niestetysą to najczęściej zakłady konkurencyjne, które z natury rzeczy niezbyt chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. RÓŻNORODNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH Obecny stan krajowych zastosowań Systemów Informatycznych Zarządzania można scharakteryzować jako etap rozwoju technologii informatycznej, na którym w przeważającej części eksploatuje się zazwyczaj pojedyncze (dziedzinowe) systemy typu: finansowoksięgowe, kadrowo-płacowe, gospodarka materiałowa, elementy technicznego przygotowania produkcji itp. Systemy te, jako rozwiązania z gruntu cząstkowe, pochodzą od wielu dostawców i co się z tym wiąże wykazują zazwyczaj dużą niespójność funkcjonalną. Prowadzi to w prostej linii do słabego wspomagania procesów zarządzania w przedsiębiorstwie czy instytucji, czego widoczną oznaką jest brak rachunkowości zarządczej i controllingu. Docelową wizję zastosowań SIZ w przedsiębiorstwie należy ująć jako rozwiązania kompleksowe, bazujące na systemach zintegrowanych w pełni wspomagających procesy zarządzania, niezależne od platformy sprzętowej i realizujące rachunkowość zarządczą wraz z controllingiem, i uwzględniające TQM (Total Quality Management) oraz system jakości norm ISO Generalnie, docelowe cechy SIZ można ująć następująco: kompleksowość funkcjonalna obejmuje wszystkie sfery działalności technicznoekonomicznej obiektu (docelowo Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania); orientacja procesowa; integracja danych i procesów; elastyczność strukturalna i funkcjonalna; otwartość sprzętowa i systemowa; zaawansowanie technologiczne; spełnianie wymogów MRP II; realizacja idei controllingu. Koncepcja MRP II polega na logicznej procedurze określania (na podstawie oszacowania przyszłych potrzeb rynku) planów produkcji wyrobów oraz obliczania (na podstawie struktur wyrobu) zapotrzebowania na składniki i zdolności produkcyjne do wytworzenia tych wyrobów. Idea ta ma w założeniu umożliwić przedsiębiorstwu sprawne i szybkie reagowanie na potrzeby klientów przy jednoczesnej redukcji zapasów dzięki planowaniu produkcji określonych wyrobów iichskładników dokładnie w wymaganej wielkości oraz dokładnie na okres ich zapotrzebowania. Spełnienie wymogów MRP II rozumie się następująco: 1. Wariant minimalny planowanie sprzedaży, zarządzanie popytem, planowanie potrzebnych zasobów, wstępne planowanie zdolności produkcyjnych, interface do modułówfinansowych; 2. Wariant rozwinięty dochodzą dodatkowo: moduły harmonogramowania spływu produkcji, zarządzanie stanowiskiem roboczym, planowanie zasobów dystrybucyjnych, zarządzanie pomocami warsztatowymi, moduły pomiaru i symulacji; 1 2

2 3. Wariant zaawansowany dochodzą dodatkowo: zarządzanie zmianami konstrukcyjnymi i technologicznymi, integracja z systemami CAD/CAM, zarządzanie remontami, jakością, serwisem, dystrybucją, rachunkowość, controlling, generowanie raportów, zarządzanie strumieniami środkówpłatniczych, multimedia, przeglądarki baz danych itp. Ukazując ewolucję rozwiązań systemów MRP, warto wskazać tendencje rozwojowe, uwzględniane już wniektórych systemach: MRP I (Material Requirements Planning) planowanie potrzeb materiałowych; MRP II (Manufacturing Resource Planning) planowanie zasobów produkcyjnych standard zdefiniowany przez APICS w l989r.; MRP II Plus lub MRP III (Money Resource Planning) lub ERP (Enterprise Resource Planning) planowanie zasobów finansowych; brak jeszcze formalnej definicji standardu; rozwinięcie MRP II o procedury finansowe (rachunkowość zarządcza, cash flow, rachunek kosztówdziałania). Jest rzeczą zrozumiałą, że w zależności od specyfiki działalności i rozwiązań organizacyjnych konkretnego użytkownika Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania różnie będzie rozkładał się punkt ciężkości integracji modułów systemu inaczej wprzedsiębiorstwach produkcyjnych, a inaczej w handlowych i usługowych. W literaturze przedmiotu panuje zgodna opinia, że omawiana klasa rozwiązań w swojej ewolucji osiągnęła najwyższy poziom, za który uważa się aktualnie systemy zintegrowane, np. R/3 (SAP), Baan IV (Baan) czy JBA System 21 (JBA). WDRAŻANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA JAKO ZŁOŻONE PRZEDSIĘWZIĘCIE INFORMATYCZNE Złożone przedsięwzięcie informatyczne (ZPI) będziemy rozumieli jako kompleks skoordynowanych działań stanowiących praktyczną realizację SIZ, w tym docelowo systemu zintegrowanego (ZSIZ) jako najwyższej formy ewolucji systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzania. Dokonuje się ono przy zaangażowaniu względnie dużych zasobów finansowo-czasowych określonego użytkownika, który przykłada doń wagę strategiczną, przy czym dostrzegalny jest kompleksowy zakres proponowanego rozwiązania. 3 Przedsięwzięcie takie obejmuje cały cykl życia SIZ: od momentu powstania potrzeby rozwiązania problemu za pomocą technologii informatycznej (zdefiniowanie zadania projektowego), poprzez analizę problemu i projekt SIZ (lub parametryzację w wypadku systemu powielarnego), jego wdrożenie aż po eksploatację użytkową, bieżącą konserwację i rozwój. Istotną jego cechą jest to, że z uwagi na stopień złożoności zagadnień organizacyjnotechnicznych wymagana jest pomoc specjalistów-konsultantów (najczęściej zewnętrznych) z zakresu zarządzania, rachunkowości i informatyki. Przedsięwzięcie informatyczne polegające na wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania musi być traktowane w kategoriach poważnej inwestycji, w ramach której oprócz koniecznej infrastruktury technicznej (serwer, stacje robocze, urządzenia peryferyjne itp.), zakupu odpowiedniej licencji na oprogramowanie aplikacyjne, odpowiednio duża część nakładów musi być przeznaczona na przeprowadzenie zmian organizacyjnych (iako efektu procesu modelowania obiektu) oraz odpowiednie szkolenie przyszłych użytkowników. W uproszczeniu można przyjąć, że choć ZSIZ jest tylko zbiorem urządzeń Iprogramów, to jednak wdrożenie takiego systemu oznacza nowy sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. Praktycznie takie rozwiązanie obejmuje zarząd I kierownictwo średniego szczebla, a także poziom operacyjny (bezpośrednich wykonawców). Naturalne konsekwencje takiego rozumienia wdrożenia są następujące: głównym czynnikiem sukcesu wdrażania ZSIZ są ludzie funkcjonujący w poprawnie opracowanym kontekście organizacyjnym, a nie sprzęt I oprogramowanie. Decyzja o wdrożeniu jest strategiczną decyzją (inwestycją) użytkownika, oznaczającą zmianę stylu działania przedsiębiorstwa. Oznacza to również, że decydując się na wybór ZSIZ, użytkownik musi być świadomy, iż wraz z zakupem oprogramowania aplikacyjnego przyjmuje niejako automatycznie filozofię funkcjonowania całego rozwiązania. Stądteż bardzo istotnym momentem jest etap wyboru Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania. 4

3 METODY DOBORU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMÓW KLASY MRP / MRP II / ERP Istnieją trzy najpopularniejsze metody dobru zintegrowanych systemów informatycznych klasy MRP / MRP II / ERP : 1. Samodzielna analiza potrzeb przeprowadzona przez przedsiębiorstwo oraz samodzielna analiza ofert produktów, rozwiązań proponowanych przez dostawców systemów. 2. Zatrudnienie wykwalifikowanej osoby z doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów klasy ERP i powierzenie jej funkcji PROJECT MANAGERA, który będzie doradzał zarządowi przedsiębiorstwa w procesie doboru i wdrożenia systemu. 3. Skorzystanie z usług firmy doradczej, konsultingowej w zakresie wyboru systemu ERP. 4. Powierzenie doboru systemu informatykowi zatrudnionemu w przedsiębiorstwie sposónb nie zalecany ale nadal spotykany. Ad.1.Wybór samodzielny Ze względu na brak doświadczeń przedsiębiorstwa w dziedzinie wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych sposób ten jest stosunkowo rzadki. Główną jego cechą jest bazowanie na wiadomościach uzyskanych od producenta systemu, a te nie zawsze są obiektywne. Przedsiębiorstwo żąda rozwiązań od dostawcy lidera całego przedsięwzięcia. Możemy wyróżnić dwie odmiany tej metody: a.) Bez wstępnego kształcenia W procesie wyboru systemu przedsiębiorstwo polega przede wszystkim na wiadomościach I rozwiązaniach przedstawianych przez potencjalnego dostawcę. Metoda jest zatem bardzo mało obiektywna, ale dosyć szybka. b.) Ze wstępnym kształceniem Zanim przedsiębiorstwo rozpocznie właściwą procedurę doboru systemu wprowadza edukację przedwdrożeniową. Korzystajączusług firmy szkoleniowej (najczęściej jest to firma konsultingowa) kształci własnych pracowników, którzy wejdą wskład przyszłego "komitetu doradczego". Będą oni doskonałymi członkami takiego zespołu, gdyż z jednej strony będą zorientowani w możliwościach I funkcjonalności proponowanych systemów, a z drugiej strony będą doskonale znały rzeczywiste problemy przedsiębiorstwa. Metoda ta jest teoretycznie jedną z najlepszych biorąc pod uwagę kryterium funkcjonalności I objektywności wyboru, ale zajmuje zbyt dużoczasuiwiążesię ze znacznymi wydatkami na szkolenie jeszcze przed implementacją jakiegokolwiek systemu. Ad. 2. Pomoc doświadczonego Project managera Firma zatrudnia osobę posiadającą doświadczenie we wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych. Najprawdopodobniej będzie to project manager przyszłej implementacji systemu. Osoba ta rozumie i zna doskonale problemy związane z wdrożeniami. Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa bez problemu określi wymagania, przygotuje zapytanie ofertowe, stworzy zespół doradczy, dokona recenzji przedstawionych ofert i zarekomenduje jedną znich.cały ten proces będzie jednocześnie etapem przygotowującym przedsiębiorstwo do wdrożenia. Jedynym niebezpieczeństwem jest fakt, iż jedna osoba ma ograniczoną wiedzę i doświadczenie jedynie w niektórych systemach. Znając tylko nieliczne produkty może się okazać, żedziałania i sam proces wyboru jest mało obiektywny. Ad. 3. Usługa firmy konsultingowej Przedsiębiorstwo zleca wybór zintegrowanego systemu informatycznego firmie konsultingowej. Firma doradcza monitoruje przedsiębiorstwo, określa wymagania, czasami szkoli pracowników, przygotowuje opis rozwiązań I przedstawia wyniki swojej analizy zarządowi, który podejmie ostateczną decyzję. Metoda ta jest najpopularniejsza, najszybsza I przynosząca zadowalające rezultaty. Mimo wszystko problemem może okazać się tzw. Nadmierne rozbudzenie oczekiwań. Firma doradcza mająca nieograniczony dostęp donajświeższych nowinek technologicznych może zaproponować rozwiązania, które okazać się mogą zbyt wymagające I wymuszające restrukturyzację całego przedsiębiorstwa. Takie zmiany z tych albo innych powodów nie mogą być w najbliższym czasie wprowadzone I przedsiębiorstwo pozostaje z niezaspokojonymi oczekiwaniami. 5 6

4 Kolejnym negatywnym punktem tej metody może być brak zaangażowania zarządu, który chce pozostawić wolną rękę konsultantom w procesie doboru systemu. Charakterystyka metod doboru zintegrowanych systemów informatycznych klasy MRP / MRP II / ERP. CHARAKTERYSTYKA SAMODZIELNY WYBÓR ZALETY WADY Pracownicy sami poznają systemy I ich możliwości Pracownicyczłonkowie komitetu doradczego, doskonale znają przedsiębiors two Bardzo długi czas potrzebny na edukację przedwdroże niową POMOC DOŚWIADCZONEGO PROJECT MANAGERA Osoba zatrudniona ma duże doświadczenie I zna problemy związane z implementacjami systemów Osoba zatrudniona wykonuje I przewodniczy całemu procesowi wyboru systemu Wybór może okazać się nieobiektywny ze względu na preferencje I doświadczenia zatrudnionej ososby USŁUGA FIRMY KONSULTINGOWEJ Szybka I profesjonalna pomoc przy doborze systemu w oparciu o bogate doświadczenia doradzających konsultantów Niebezpieczeństwo nadmiernego rozbudzenia oczekiwań Niebezpieczeństwo braku zaangażowania zarządu w proces wyboru systemu PROCEDURA WYBORU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Zdecydowana większość użytkowników informatycznych systemów zarządzania nie wyobraża sobie powrotu do tradycyjnej technologii przetwarzania danych, przyznając jednocześnie, że decyzja o wyborze eksploatowanego systemu należała do jednych z ważniejszych decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie. W obliczu dużej różnorodności oferowanych systemów tak spolonizowanych wersji produktów zagranicznych, jak i w pełni polskich bardzo trudno jest podjąć trafną decyzję, spełniającą odpowiednie wymagania funkcjonalno-techniczne [4]. Gdy potrzeby informatyczne użytkownika nie są szczegółowo sformułowane, to różne systemy będą preferowane przez poszczególne kręgi decydentów. Informatycy będą preferować np. rozwiązania bazujące na wielodostępnym systemie operacyjnym UNDC, a ścisłe kierownictwo będzie się opowiadało za produktem novell'owym, który w trakcie prezentacji wydał się najbardziej "przyjacielski". Brak sprecyzowanych wymagań funkcjonalno-technicznych może też być bardzo korzystny dla dostawcy systemu, który po zainstalowaniu standardowej wersji oprogramowania potraktuje późniejsze żądania jako modyfikacje, wymagające dodatkowych nakładów. Rozważanie nasze przeprowadzimy w odniesieniu do klasy zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania (ZSIZ), stanowiących najwyższą formę ewolucyjną zastosowania technologii komputerowej we wspomaganiu procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, np. systemy R/3 (SAP), BPCS (SSĄ) czy TRITON (Baan). Mówiąc o ZSIZ należy mieć na myśli modułowo zorganizowany kompleksowy system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery jego działalności, począwszy od marketingu i planowania oraz zaopatrzenia, poprzez techniczne przygotowanie produkcji i jej sterowanie, dystrybucję, sprzedaż, gospodarkę remontową do prac finansowo-księgowych i gospodarkę kadrami, umożliwiający m.in. realizację idei controllingu. Modułowa budowa systemu umożliwia etapowe wdrażanie tych składowych, które z uwagi na charakter przedsiębiorstwa i specyfikę jego działalności są niezbędne. Procedurę wyboru ZSIZ należy traktować jako początkową fazę złożonego przedsięwzięcia informatycznego, stanowiącego praktyczną realizację systemu przy zaangażowaniu względnie dużych zasobów finansowo-czasowych określonego użytkownika, przy czym: przyszłyużytkownik systemu przykłada doń wagę strategiczną, dostrzegalny jest kompleksowy zakres proponowanego rozwiązania, obejmuje całycyklżycia systemu od momentu powstania potrzeby rozwiązania problemu w technologii informatycznej, aż do eksploatacji użytkowej ZSIZ, wymaga pomocy specjalistów konsultantów z zakresu informatyki. W proponowanej poniżej procedurze wyboru ZSIZ wyróżnić można następujące etapy[6]: I. Ocena aktualnej technologii przetwarzania danych u przyszłego użytkownika systemu. II. Zdefiniowanie założeń systemu informatycznego. III. Opracowanie zapytania ofertowego oraz mechanizmu oceny. IV. Ocena odpowiedzi oferentów. V. Prezentacje i wizyty referencyjne. VI. Wybór preferowanego systemu. 7 8

5 ETAP I. Ocena aktualnej technologii przetwarzania danych u przyszłego użytkownika systemu Dokonuje się tutaj analizy funkcjonujących ZSIZ (lub tradycyjnych procedur przetwarzania danych). Jej rezultatem może być decyzja o zakupie nowego ZSIZ lub o wdrożeniu poprawek do funkcjonującego systemu przetwarzania danych łącznie z usprawnieniem procedur wewnątrz instytucji. Podkreślenia wymaga konieczność kompleksowości i staranności wykonywanych prac w ramach tej analizy, albowiem stanowi ona podstawę podjęcia i realizacji ważkich ustaleń całego przedsięwzięcia Z reguły nieodzowne staje się skorzystanie zusług zewnętrznych konsultantów (ekspertów), którzy wykonują prace samodzielnie lub przy czynnym współudziale doświadczonych pracowników zleceniodawcy. ETAP II. Zdefiniowanie założeń systemu informatycznego Określane tu są wymagania funkcjonalno techniczne przyszłego ZSIZ na wysokim stopniu uogólnienia. Obejmują one ustalenia m.in. odnośnie zakresu funkcjonowania przyszłego ZSIZ (struktury funkcjonalnej), bazy sprzętowej (struktury technicznej), zbiorów danych (struktury informacyjnej). Sprecyzowania wymaga także sposób wyborusystemu: skrócony proces przetargowy - sporządzane są tylko wymagania specyficzne dla danego użytkownika.zapytanie ofertowe jest kierowane do potencjalnych dostawców iwstępna selekcja odbywa się na podstawie przesyłanych odpowiedzi. Podejście to stosowane jest w sytuacjach, gdy zapytanie ofertowe jest wymagane, np. instytucje publiczne i rządowe; pełen proces przetargowy - przygotowywana jest pełna definicja wymagań funkcjonalnych, zapytanie ofertowe, ocena odpowiedzi, prezentacje, wizyty referencyjne i wybór systemu. Stosuje się w przypadku bardziej złożonych wymagań funkcjonalnych i przy założeniu przyszłych modyfikacji ofertowych ZSIZ. Tak przygotowana dokumentacja będzie przydatna na późniejszych etapach realizacji przedsięwzięcia. Wnastępnym kroku należy sformułować organizację procedury wyboru ZSIZ, czyli utworzyć zespół oceniający z precyzyjnym określeniem zakresu odpowiedzialności jego członków. Konieczne jest ponadto zdefiniowanie sposobu raportowania przebiegu prac z jednoznacznym określeniem efektów (produktów) w każdej fazie realizacji i sposób ich akceptacji przez zespół oraz kierownictwo użytkownika. ETAP III. Zapytanie ofertowe oraz mechanizm oceny Sporządzane są na bazie strategii danego przedsiębiorstwa (instytucji) i stanowi uszczegółowienie ustaleń z etapu poprzedniego. Realizacja tych prac wymaga przeprowadzenia wielu wywiadów z kluczowymi pracownikami przedsiębiorstwa (instytucji), uzupełnianych przeglądem funkcjonujących systemów przetwarzania danych (w tym procedur ręcznych). Efektem zebranych materiałów i analiz są zarówno bieżące, jak i przyszłe potrzeby instytucji w zakresie przetwarzania danych. Konieczne jest, by zostały one zatwierdzone przez kierownictwo użytkownika. Efektem końcowym tego etapu jest dokument zawierający specyfikację wymagań funkcjonalnych ZSIZ, obejmujący m.in.: funkcje realizowane przez ZSIZ, główne wejścia i wyjścia systemu wraz ze specyfikacją obecnego zakresu (wolumenu) operacji oraz ich przewidywanego wzrostu, zbiory danych wraz ze specyfikacją ich zawartości, wymagane sprzężenie (interface) z innymi (obecnymi lub przyszłościowymi,) systemami, wymagania w zakresie zabezpieczeń i kontroli, tj. hasła, archiwizacja danych, procedury kontrolne wprowadzanych danych itp. W celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu wyboru ZSIZ konieczne staje się opracowanie dokumentu, stanowiącego formalne zapytanie ofertowe (Request for Proposal RFP) lub zaproszenie do przetargu (Invitation to Tender ITT). Dokument powinien być tak sformułowany, ażeby odpowiedzi oferentów były jednoznaczne i wyczerpujące co ułatwi przeprowadzenie procesu oceny i selekcji nadesłanych materiałów. Zwykle zapytanie takie obejmuje: informacje wstępne dla oferenta (cel, zakres, osoby kontaktowe ze strony zleceniodawcy, termin nadsyłania opracowanych ofert), charakterystykę zleceniodawcy (przyszłego użytkownika ZSIZ), tj. informacje o instytucji, jej kierunkach rozwoju oraz ogólny zarys strategii ekonomicznej, stan zastosowań informatyki (jeżeli technologia komputerowa jest już wykorzystywana), docelową koncepcję zastosowań informatyki (jeżeli taki dokument został przez zleceniodawcę wcześniej opracowany). szczegółową specyfikację wymagań funkcjonalnych ZSIZ ( w tym ewentualne sprzężenia z innymi systemami), opis i objaśnienia odnośnie postaci oczekiwanych odpowiedzi, ogólne warunki handlowe (fakultatywnie). 9 10

6 Wzależności od przyjętego wariantu odnośnie formy przetargu (z etapu II) zaproszenie takie wysyłane jest do wybranych firm jako przyszłych oferentów, bądź ogłaszany jest stosowny komunikat w prasie (biuletynach). W pierwszym przypadku ważące będzie rozeznanie aktualnego rynku informatycznego. W drugim wariancie należy liczyć się również z odpowiedziami od "przypadkowych" firm. W dalszej kolejności istotne jest uzgodnienie mechanizmu oceny nadesłanych ofert. Wbrew pozorom może onistotniezaważyć na efektach końcowych całej procedury wyboru Zintegrowanych Systemów Informatycznego Zarządzania. Konieczne zatem staje się określenie wag (priorytetów w systemie punktowym) nadawanym poszczególnym elementom odpowiedzi (na przykład odnośnie wymagań funkcjonalnych rozwiązania, klasy sprzętu komputerowego czy systemu operacyjnego). Podkreślić należy, że mechanizm oceny powinien być ustalony jeszcze przed nadejściem pierwszych ofert. ETAP IV. Ocena odpowiedzi oferentów Obejmuje szczegółową analizę złożonych ofert i ich ocenę zgodnie z mechanizmem ustalonym na poprzednim etapie. W realizacji tej fazy stosuje się często metodę dwustopniową. W pierwszym etapie oceny lista oferentów redukowana jest do kilku, którzy najlepiej spełniają przedstawione wymagania. Lista taka następnie poddawana jest bardziej szczegółowej analizie i ocenie. Pomocne jest przy tym rozeznanie zespołu odnośnie aktualnej sytuacji rynku informatycznego w kraju, a zwłaszcza wiarygodności oferentów (dużą rolę odgrywa ranking firm Top200). Przyjętą normą zwyczajową jest poinformowanie wszystkich oferentów o rozstrzygnięciach pierwszego etapu oceny. ETAP V. Prezentacje i wizyty referencyjne Realizowane są zazwyczaj w następujących krokach: ustalenie kalendarza prezentacji systemów, szczegółowe przygotowanie programu prezentacji (łącznie z listą ewentualnych pytań) i przesłanie go oferentom, właściwe prezentacje systemów łącznie z weryfikacją przedłożonych dokumentacji. Dodać należy, że zwyczajowo prezentacje odbywają się uprzyszłego użytkownika ZSIZ, nie mniej bywają przypadki, że wskazane jest przeprowadzenie ich u oferenta lub u wskazanego przez niego dotychczasowego użytkownika systemu. Istotnym dopełnieniem procedury wyboru są wizyty referencyjne, co pochłania niestety sporo czasu na ich koordynację i przeprowadzenie, ale w końcowym rozrachunku bardzo się opłaca. 11 Potrafią bowiem one rzucić snop światła na istotne kwestie, które w dokumentacji ofertowej przedstawione zostały zbyt idealistycznie (np. rzeczywisty czas reakcji systemu na zapytania, współdziałanie poszczególnych modułów systemu i tym podobne). ETAP VI. Wybór preferowanego systemu Dokonywany jest w następujących krokach: weryfikacja ocen z uwzględnieniem zebranych informacji w trakcie prezentacji (wizyt referencyjnych), przegląd wszystkich wymagań uznanych za konieczne (z najwyższym priorytetem) i ranking systemów z uwagi na stopień ich spełnienia, przegląd ocen oraz identyfikacja głównych różnic między systemami, wskazanie preferowanego ZSIZ. Niekiedy zleceniodawcy zastrzegają sobie dokonanie ostatecznego wyboru spośród dwóch lub trzech równorzędnych systemów (oilewogóle takie wskazanie jest możliwe!), koncentrując się na strome handlowej oferty (warunki: zakupu, szkolenia, gwarancji itp.). Generalnie można stwierdzić, że powyższa procedura wyboru ZSIZ stanowi swego rodzaju wytyczne dla zespołu oceniającego, albowiem w konkretnych przypadkach liczba poszczególnych etapów, ich szczegółowość oraz czas realizacji możesię różnić. Jedno jest pewne, że warto procedurę tę wydłużyć o miesiące, aniżeli w wyniku zbyt pochopnego wskazania określonego ZSIZ wielokroć przepłacić jego konieczne modyfikacje [7], [8], [9]. W sytuacji, kiedy oferowane oprogramowanie zintegrowane kosztuje od kilkuset tysięcy do paru milionów złotych (plus koszty zakupu odpowiedniej infrastruktury technicznej) rozsądek podpowiada, by skorzystać z pomocy konsultantów(ekspertów) zewnętrznych. 12

7 UPROSZCZONY PRZEBIEG PROCESU WYBORU SYSTEMU ERP ZAPYTANIE OFERTOWE Łatwe (pytania ogólne, np Czy obsługuje finanse, zaopatrzenie) Trudne (pytania szczegółowe, np. Czy możecie rozwiązać dany problem? WSTĘPNA OFERTA OD WIELU DOSTAWCÓW WYBÓR KRÓTKIEJ LISTY (Spośród wszystkich ofert wstępnych wybiera się 2 3, które najbardziej odpowiadają wymaganiom). SZCZEGÓŁOWA ANALIZA SYSTEMÓW ZKRÓTKIEJ LISTY (Prezentacje, dodatkowe REKOMENDACJA JEDNEGO Z SYSTEMÓW PRZEZ GRUPĘ DORADCZĄ -KOMITET WYBORCZY KRYTERIA DOBORU SYSTEMÓW MRP/MRP II/ERP 1. Funkcjonalność systemu Analizując oferty otrzymane od dostawców (będące odpowiedzią na zapytanie ofertowe) wybiera się te, które najbardziej pokrywają się pod względem funkcjonalności z potrzebami przedsiębiorstwa. 2. Rozwiązanie istniejących problemów przedsiębiorstwa Uwagę przywiązuje się do zdolności proponowanego systemu do rozwiązania konkretnych problemów istniejących w przedsiębiorstwie. Analizuję się ofertę odpowiadającą na szczegółowe zapytanie ofertowe, zadaje się pytania na temat konkretnych przypadków Iżąda odpowiedzi. 3. Cena systemu I jego implementacji Wzależności od wielkości przedsiębiorstwa, cena systemu I jego implementacji możebyć większym lub mniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję. 4. "Rozwijalność" systemu Jeżeli system jest "nierozwijalny" tzn. nie przewiduje się dalszych jego modyfikacji i wprowadzania nowych wersji to istnieje niebezpieczeństwo, że w pewnym momencie rozwoju przedsiębiorstwa system nie będzie mógł sprostać jego wymaganiom lub nie będzie kompatybilny z systemami zewnętrznymi. 5. Wsparcie dostawcy Istotnym kryterium może być również możliwość korzystania z wsparcia ze strony dostawcy. informacji, pomocy i WYBÓR SYSTEMU DOKONYWANY PRZEZ ZARZĄD 6. Referencje firmy-dostawcy na rynku Rozpatruje się: Ilość wdrożeń danego systemu Efektywność dokonanych wdrożeń 13 14

8 Stosowalność systemu w danej branży 7. Metoda wdrożenia i jej wiarygodność Istotne jest czy dany system ma ustaloną, ustandaryzowaną metodę wdrożenia, np. metoda Implex dla systemu Movex lub procedura ASAP dla SAP R/3. [6] Adamczewski P.: Praktyczne uwagi konsultanta złażonych przedsięwzięć informatycznych. Mat kanf. lnfogryf'94. TMiK. Szczecie s [7] Adamczewski P.: Ryzyka w realizacji złożonych przedsięwzięć informatycznych, Przegląd Organizacji nr 3/1996, s Stabilność firmy-dostawcy systemu Wśród kilkudziesięciu dostawców systemów istniejących na rynku najczęściej wybiera się największe, posiadające gwarancje, będące częścią międzynarodowych firm. [8] Adamczewski P.: Zintegrowane Systemy Informatyczne, Wyd. Mikom, 1998, s Poziom reprezentowany przez firmę Ważnym elementem jest również poziom reprezentowany przez pracowników dostawcy, wzajemna komunikatywność i umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów jeszcze w fazie przedwdrożeniowej. LITERATURA [1] W. Wawrzanek "Przed wyborem systemu" "Informatyka" nr 6 / 1996, [2] Adamczewski P., "Wdrażanie systemu zintegrowanego jako złożone przedsięwzięcie informatyczne", Informatyka wydanie specjalne'98, str.23 [3]. Adamczewski P., "Determinanty metodologiczno-organizacyjne realizacji złożonych realizacji złożonych przedsięwzięć informatycznych", Mat.konf. Business Information Systems BIS'97, Poznań 1997, s [4]. Adamczewski P., "Realizacja zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, "Logistyka" nr 1, 1997, s [5] Adamczewski P., "Metodyka wdrażania systemów informatycznych wspomagających łańcuchy logistyczne", III Międzynarodowa Konferencja LOGISTICS'96, IliM Warszawa, str

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Waterfall model. (iteracyjny model kaskadowy) Marcin Wilk

Waterfall model. (iteracyjny model kaskadowy) Marcin Wilk Waterfall model (iteracyjny model kaskadowy) Marcin Wilk Iteracyjny model kaskadowy jeden z kilku rodzajów procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. Jego nazwa wprowadzona

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Wybór rozwiązania. Wdrożenie (studium przypadków) proalpha golive! - metoda i narzędzie

20-02-2008. Wprowadzenie. Wybór rozwiązania. Wdrożenie (studium przypadków) proalpha golive! - metoda i narzędzie 5. Wybór i wdrożenie u ERP Wprowadzenie Wybór rozwiązania Wdrożenie (studium przypadków) golive! - metoda i narzędzie Wymagania rynku; potrzeba wdrożenia nowych rozwiązań coraz krótsze terminy realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Ministerstwo Środowiska zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usług konsultingowych

Bardziej szczegółowo

Udane wdrożenie systemu IT

Udane wdrożenie systemu IT Udane wdrożenie systemu IT Maciej Guzek CMMS Department Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl To nie takie proste Czego klient potrzebował Co klient zamówił Co zrozumiał analityk Co opisywał projekt

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

www.omec.pl 1 Konferencja "Bezpieczny Projekt" Wrocław 22 czerwca 2010

www.omec.pl 1 Konferencja Bezpieczny Projekt Wrocław 22 czerwca 2010 Od kartki i ołówka do systemu informatycznego, czyli jak wdrażano zarządzanie projektami u klienta Rinf Sp. z o.o. www.omec.pl 1 Co my rozumiemy pod pojęciem: PROJEKT Projekt: Ciąg zadań nastawionych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Firma Polchip Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Polchip Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 10-01-2014 r. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma Polchip Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Warszawa, 20-12-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa technicznego,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Opis Usług Portfel IT Consulting

Opis Usług Portfel IT Consulting Opis Usług Portfel IT Consulting Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07 tel. (+48) 22 630 66 55

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak ćw. artur.olejniczak@wsl.com.pl Plan spotkań Data Godziny Rodzaj 18.03.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 14.04.2012 4 godziny ćw. 28.04.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 19.05.2012 4 godziny ćw.

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie 1 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie PROCES WDROŻENIOWY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 2 1. Wybór systemu informatycznego oraz firmy wdrożeniowej,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Łódź, dn. 10.10.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/3.3/081 (POWYŻEJ 14 tys. EURO) 1. Zamawiający Firma i adres: PL Europa S.A. NIP: 725-195-02-28 Regon: 100381252 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin Andrzej Feterowski Dyrektor Wydziału Informatyki Marek Dymek Z-ca Dyrektora Wydziału Informatyki CEL Przygotowanie i wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ocena controllingu w przedsiębiorstwie

Ocena controllingu w przedsiębiorstwie mgr Krzysztof Nowosielski Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw Akademia Ekonomiczna Wrocław Ocena controllingu w przedsiębiorstwie 1. Wprowadzenie Przedsiębiorstwa krajowe coraz częściej

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI SPIS TREŚCI Funkcje... 4 Ocena celów... 4 Definicja celów... 4 Procesowy model akceptacji -... 5 Ocena stopnia realizacji celu... 5 Ocena kompetencji... 5 Definicja

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Milatrans Sp z o.o. Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Milatrans Sp z o.o. Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142 Białystok 18-12-2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres Korespondencyjny zamawiającego: Milatrans Sp z o.o. Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Płońsk, 07.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1.

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1. 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 10.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 07.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Berolina Polska Sp. z o. o. ul Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego NIP 5213035120

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Kraków, 31.07.2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd i Administracja Nieruchomości "Dagoba" s.c. Kieć Beata, Jolanta Gablankowska-

Bardziej szczegółowo

Faza Określania Wymagań

Faza Określania Wymagań Faza Określania Wymagań Celem tej fazy jest dokładne określenie wymagań klienta wobec tworzonego systemu. W tej fazie dokonywana jest zamiana celów klienta na konkretne wymagania zapewniające osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: Temat: Budżetowanie - najlepsze praktyki. 30 Styczeń - 3 Luty Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: Koszt szkolenia: 1990.00 + 23% VAT Program Cykl dwóch

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Leszno, 3.07.2013 1. Nazwa i adres zamawiającego: TORA-Leszno Monika Ratajczak ul. Reja 75, 64-100 Leszno NIP 6972152551 REGON - 301414929

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 8.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: MMCOMP MAREK SZTAFA ul. Osowska 68/11 04-332 Warszawa NIP 113-25-01-550 REGON - 141912186

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Informatyczne. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Zintegrowane Systemy Informatyczne. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Zintegrowane Systemy Informatyczne Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Rozwór ZSI Formułowanie i wdrażanie strategii działania przedsiębiorstwa łącznie ze strategią

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 03-01-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP

Bardziej szczegółowo