z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy Obywatel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy Obywatel"

Transkrypt

1 RM U C H WA Ł A N R 7 6 / R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy Obywatel Rada Ministrów uchwala, co następuje: Inicjatywa Obywatel obejmuje: 1) przygotowanie i wdrożenie rozszerzonego serwisu informacyjnego Portal obywatel.gov.pl, jego rozwój i utrzymanie; 2) utworzenie systemu Informacja dla obywatela ; 3) przygotowanie rekomendacji w zakresie doskonalenia sposobu prowadzenia korespondencji z obywatelami. 2. Portal obywatel.gov.pl, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zwany dalej Portalem, ma na celu zapewnienie obywatelom dostępu do podstawowego źródła informacji o sposobie realizacji usług publicznych. 3. System Informacja dla obywatela, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ma na celu ułatwienie obywatelom telefonicznego dostępu do informacji o usługach publicznych, z możliwością zgłaszania problemów, opinii i uwag. 4. Przygotowanie rekomendacji w zakresie doskonalenia sposobu prowadzenia korespondencji z obywatelami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, ma na celu usprawnienie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, komunikacji obywateli z administracją rządową w zakresie składanych przez nich: skarg, wniosków, petycji i innych spraw obywatelskich. 5. Opis działań, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 1 do uchwały Realizację inicjatywy Obywatel powierza się Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. 2. Organy administracji rządowej niewymienione w ust. 1, w zakresie swoich właściwości, współuczestniczą w realizacji działań, o których mowa w 1 ust Szczegółowy zakres zadań organów, o których mowa w ust. 1 i 2, w ramach realizacji działań, o których mowa w 1 ust. 1, określa załącznik nr 2 do uchwały.

2 2 3. Zadania w zakresie: nadzoru nad realizacją inicjatywy Obywatel oraz określania kierunku prac prowadzonych w jej ramach, pełni Komitet Sterujący do spraw inicjatywy Obywatel, powołany przez Prezesa Rady Ministrów. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PREZES RADY MINISTRÓW EWA KOPACZ

3 Załączniki do uchwały nr 76/2015 Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik nr 1 OPIS DZIAŁAŃ OBJĘTYCH INICJATYWĄ OBYWATEL I. DZIAŁANIE: PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE ROZSZERZONEGO SERWISU INFORMACYJNEGO PORTAL OBYWATEL.GOV.PL, JEGO ROZWÓJ I UTRZYMANIE 1. CEL Serwis informacyjny Portal obywatel.gov.pl ma na celu zapewnienie dostępu do podstawowego źródła informacji o sposobie załatwiania usług publicznych. Za pośrednictwem Internetu klient otrzyma profesjonalną i zrozumiałą informację o usługach publicznych, sposobie ich załatwienia, a także informację, która ułatwi ich realizację online. 2. GRUPA DOCELOWA Odbiorcami Portalu będą klienci usług publicznych mieszkańcy Polski, obywatele polscy i cudzoziemcy, znający język polski. 3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Portal będzie udostępniać informacje o popularnych usługach publicznych na rzecz obywatela. Będzie on przede wszystkim umożliwiać odnalezienie w jednym miejscu przystępnie sformułowanych informacji wyjaśniających, w jaki sposób można zrealizować usługi publiczne. Każda prezentowana usługa będzie opatrzona kartą informacyjną, tj. przewodnikiem, obejmującą: wymagane dokumenty, terminy i ewentualne koszty. Karty informacyjne będą stworzone na podstawie szczegółowych procedur administracyjnych, ale napisane językiem zrozumiałym dla możliwie najszerszego grona odbiorców. Portal będzie wykorzystywał efekty dotychczasowych działań administracji publicznej, związane z udostępnianiem usług publicznych. Portal zapewni jednorodną informację o usługach publicznych w Internecie, wskazując, gdzie można znaleźć informacje o tych usługach. 4. RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁANIA 1) I etap: przygotowanie i wdrożenie rozszerzonego profilu serwisu informacyjnego Portal obywatel.gov.pl do 31 lipca 2015 r.; 2) II etap: rozwój i utrzymanie serwisu informacyjnego Portal obywatel.gov.pl od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r.; 3) III etap: dalszy rozwój i utrzymanie serwisu informacyjnego Portal obywatel.gov.pl od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. 1

4 5. WARUNKI REALIZACJI W Portalu, w I etapie realizacji, mają zostać udostępnione informacje o co najmniej 80 popularnych usługach dla obywatela. Dodatkowo mają znaleźć się tam uproszczone karty informacyjne, odsyłające do co najmniej 19 portali tematycznych. Kolejne etapy realizacji działania będą uwzględniały utrzymanie i rozwój Portalu. Przy realizacji działania, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 uchwały, będą współpracować: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji. Mając na uwadze, że minister właściwy do spraw wewnętrznych dysponuje infrastrukturą informatyczną, stworzoną w związku z realizacją Systemu Rejestrów Państwowych, zwanego dalej SRP, przez Centralny Ośrodek Informatyki (nadzorowana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych instytucja gospodarki budżetowej, zwana dalej COI ), główne zadania związane z przygotowaniem do rozszerzenia i wdrożeniem rozszerzonego Portalu, jego utrzymanie i rozwój realizowane będą przez urząd zapewniający obsługę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, co w sposób szczególny zapewni gospodarność dysponowania zasobami publicznymi. Utrzymanie Portalu będzie zapewnione w ramach SRP. Kluczowym zadaniem będzie zaangażowanie na każdym etapie wszystkich podmiotów, o których mowa w 2 ust. 1 i 2 uchwały, w szczególności podczas stałego procesu monitorowania aktualności opracowanych kart informacyjnych. 6. KOSZTY REALIZACJI 1) I etap: do 120 tys. zł; źródło: rezerwa celowa pod nazwą Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu, cz. 83 poz. 29 (podmiotem odpowiedzialnym za wystąpienie o przydział i rozliczenie środków z rezerwy celowej jest minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym ds. informatyzacji); 2) II etap: do 120 tys. zł; źródło: rezerwa celowa pod nazwą Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu, cz. 83 poz. 29 (podmiotem odpowiedzialnym za wystąpienie o przydział i rozliczenie środków z rezerwy celowej jest minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym ds. informatyzacji); 3) III etap: a) w 2016 r. do 600 tys. zł, w tym: do 500 tys. zł na realizację działania; źródło: rezerwa celowa na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu 2

5 (podmiotem odpowiedzialnym za wystąpienie o przydział i rozliczenie środków z rezerwy celowej jest minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym ds. informatyzacji), do 100 tys. zł na działania promocyjno-informacyjne; źródło: budżet państwa, cz.16, b) w 2017 r. do 400 tys. zł, w tym: do 300 tys. zł na realizację działania; źródło: rezerwa celowa na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu (podmiotem odpowiedzialnym za wystąpienie o przydział i rozliczenie środków z rezerwy celowej jest minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym ds. informatyzacji), do 100 tys. zł na działania promocyjno-informacyjne; źródło: budżet państwa, cz.16, c) w 2018 r. do 300 tys. zł; w tym: do 200 tys. zł na realizację działania; źródło: rezerwa celowa na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu (podmiotem odpowiedzialnym za wystąpienie o przydział i rozliczenie środków z rezerwy celowej jest minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym ds. informatyzacji), do 100 tys. zł na działania promocyjno-informacyjne; źródło: budżet państwa, cz.16. II. DZIAŁANIE: UTWORZENIE SYSTEMU INFORMACJA DLA OBYWATELA 1. CEL Celem utworzenia systemu Informacja dla obywatela jest ułatwienie obywatelom dostępu do informacji o usługach publicznych, z możliwością zgłaszania problemów, opinii i uwag, za pomocą sprofesjonalizowanego kontaktu telefonicznego. 2. GRUPA DOCELOWA Odbiorcami projektu będą klienci administracji publicznej mieszkańcy Polski, obywatele polscy i cudzoziemcy znający język polski. System uwzględnia w 3

6 szczególności potrzeby osób wykluczonych cyfrowo lub mających kłopot ze zrozumieniem zawiłości procedur administracyjnych. 3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA System Informacja dla obywatela będzie jednolitym systemem zarządzania połączeniami telefonicznymi oraz bazą wiedzy niezbędną do udzielania profesjonalnych odpowiedzi. W ramach działania powstanie centralny (w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) i resortowy (funkcjonujący we wszystkich ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich) system telefonów informacyjnych. System centralny będzie obsługiwany przez 10 pracowników (członków korpusu służby cywilnej) zatrudnionych w nowo utworzonym Wydziale Informacji Obywatelskiej (w Departamencie Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), posiadających rozległą wiedzę dotyczącą funkcjonowania administracji oraz znajomość usług opisanych w Portalu. Zapewniona zostanie baza wiedzy oraz odpowiednie oprogramowanie potrzebne konsultantom do pracy. System resortowy zostanie zorganizowany przy wykorzystaniu dotychczasowych zasobów kadrowych, w tym już funkcjonujących infolinii. W I etapie realizacji działania opracowany zostanie katalog pozwalający na wskazywanie urzędów właściwych do rozpatrzenia danej sprawy (gdzie załatwić sprawę). Istotną część bazy wiedzy będzie stanowił Portal. Na tym etapie udzielana będzie informacja dotycząca usług opisanych w Portalu obywatel.gov.pl oraz informacje o właściwych infoliniach tematycznych już istniejących w administracji publicznej (np. infolinia Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Obywatelskich, infolinia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów itp.). Zapewniona będzie obsługa telefonów obywateli skierowanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uwzględniająca w razie konieczności przełączanie do telefonów informacyjnych właściwych ministerstw i urzędów wojewódzkich. Odnotowywane będą przez osoby obsługujące infolinie najczęstsze i najbardziej problematyczne sprawy. Pozyskiwane informacje będą mogły zostać wykorzystane do poprawy pracy administracji. Między innymi w ramach analizy zgłaszanych problematycznych spraw wypracowywane będą przez właściwe organy wnioski o ewentualne dokonanie zmian prawnych. Ponadto nawiązana zostanie współpraca z organizacjami pozarządowymi (na poziomie ogólnopolskim i lokalnym), co dodatkowo pozwoli na wspieranie obywateli w rozwiązywaniu ich codziennych problemów. W kolejnych etapach system Informacja dla obywatela będzie rozwijany między innymi przez rozbudowę bazy wiedzy oraz jej aktualizację oraz, w miarę możliwości, zapewnianie obywatelom dostępu do wielu ważnych dla nich informacji dotyczących działalności administracji publicznej (podobnie jak w innych krajach europejskich). Systemem zarządzania połączeniami telefonicznymi zostaną objęte również urzędy centralne. 4

7 4. RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁANIA 1) I etap: a) uruchomienie systemu Informacja dla obywatela do 31 lipca 2015 r., b) nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi do 31 grudnia 2015 r.; 2) II etap: rozwój i utrzymanie systemu Informacja dla obywatela od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.; 3) III etap: rozwój i utrzymanie systemu Informacja dla obywatela od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 5. WARUNKI REALIZACJI W I etapie realizacji działania, zostanie opracowany katalog pozwalający na wskazywanie urzędów właściwych do rozpatrzenia danej sprawy (gdzie załatwić sprawę). Jego opracowanie będzie wymagało współpracy ministerstw oraz urzędów wojewódzkich oraz zaangażowania pracowników zatrudnionych przy projekcie. Istotną część bazy wiedzy będzie stanowił Portal. Konieczne będzie zapewnienie odpowiedniego oprogramowania potrzebnego do pracy konsultantom. Obsługę systemu będzie zapewniać 10 pracowników Departamentu Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; wynagrodzenia siedmiu z nich finansowane będą w 2015 r. z rezerwy celowej na zmiany organizacyjne i nowe zadania, a w kolejnych latach z budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kluczowym zadaniem będzie również przeszkolenie pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pozostałych organów administracji rządowej zapewniających obsługę systemu. Odpowiednie środki na szkolenia dla 10 pracowników Kancelarii oraz 124 pracowników pozostałych organów zostały zaplanowane w kwocie ok. 338 tys. zł w Planie Szkoleń Centralnych w Służbie Cywilnej na 2015 r.; ich źródłem będzie rezerwa celowa na funkcjonowanie służby cywilnej. Komputery, meble oraz aparaty telefoniczne niezbędne do funkcjonowania systemu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały zabezpieczone w ramach zasobów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Koszty związane z utrzymaniem i rozwojem systemu obsługującego system Informacja dla obywatela zostaną ujęte w rezerwie celowej na realizację inicjatywy Obywatel. 6. KOSZTY REALIZACJI 1) I etap: do 824 tys. zł, w tym: a) do 458 tys. zł na dodatkowe 7 etatów; źródło: rezerwa celowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania, cz. 83 poz. 19, b) do 338 tys. zł na szkolenia dla konsultantów; źródło: rezerwa celowa na funkcjonowanie służby cywilnej, cz. 83 poz. 20, 5

8 c) do 28 tys. zł, na wdrożenie i utrzymanie systemu obsługującego Informację dla obywatela ; źródło: budżet państwa, cz.16; 2) II etap: do 768 tys. zł; w tym: 3) III etap: a) do 726 tys. zł na wynagrodzenia dla 7 konsultantów; źródło: budżet państwa, cz. 16, b) do 42 tys. zł na utrzymanie i rozwój systemu obsługującego Informację dla obywatela ; źródło: budżet państwa, cz. 16; a) w 2017 r.: do 788 tys. zł, w tym: do 746 tys. zł na wynagrodzenia dla 7 konsultantów; źródło: budżet państwa, cz. 16, do 42 tys. zł na utrzymanie i rozwój systemu obsługującego Informację dla obywatela ; źródło: budżet państwa, cz. 16, b) w 2018 r.: do 788 tys. zł, w tym: do 746 tys. zł na wynagrodzenia dla 7 konsultantów; źródło: budżet państwa, cz. 16, do 42 tys. zł na utrzymanie i rozwój systemu obsługującego Informację dla obywatela ; źródło: budżet państwa, cz. 16. III. DZIAŁANIE: PRZYGOTOWANIE REKOMENDACJI W ZAKRESIE DOSKONALENIA SPOSOBU PROWADZENIA KORESPONDENCJI Z OBYWATELAMI 1. CEL Konieczna jest zmiana sposobu postrzegania i wykorzystywania informacji, które wynikają z sygnałów kierowanych przez obywateli do urzędów. Informacje zawarte w tych sygnałach powinny być wykorzystywane do stałego doskonalenia wykonywania zadań publicznych przez administrację. Powinno to również sprzyjać wzmocnieniu tzw. czynnika partycypacji, czyli czynnego udziału obywateli w ulepszaniu administracji. Natomiast przygotowywane w urzędach odpowiedzi na sygnały obywatelskie powinny świadczyć o profesjonalnym podejściu i nastawieniu na rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez obywateli. Równorzędnym celem jest zmiana komunikowania się urzędów. Informacje pisemne przekazywane przez administrację publiczną obywatelowi powinny być zrozumiałe. Dziś często osoby bez wiedzy prawniczej nie są w stanie samodzielnie analizować korespondencji otrzymywanej z urzędów. W tym celu zostaną przygotowane rekomendacje dotyczące komunikacji pisemnej oraz rozpatrywania sygnałów obywatelskich. 6

9 2. GRUPA DOCELOWA Adresatami rekomendacji będą przede wszystkim dyrektorzy generalni urzędów administracji rządowej, odpowiedzialni za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędów i ich organizację pracy. Rekomendacje będą również służyć dyrektorom komórek organizacyjnych, których zadaniem jest koordynacja procesu rozpatrywania sygnałów obywatelskich, oraz innych komórek zaangażowanych w proces komunikacji z obywatelami. Zostaną one także upowszechnione wśród wszystkich członków korpusu służby cywilnej. Beneficjentami opracowanych i wdrożonych rekomendacji będą wszyscy obywatele komunikujący się z urzędem w formie pisemnej. 3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Osiągnięcie założonych celów wymaga wspólnych i jednoczesnych działań wszystkich urzędów administracji rządowej. Wsparciem będą rekomendacje dotyczące komunikacji pisemnej oraz rozpatrywania sygnałów obywatelskich, które jednoznacznie określą cechy systemu komunikacji, oraz rekomendacje dotyczące wszystkich etapów tej komunikacji (organizacji przyjmowania, rozpatrywania sygnałów obywatelskich, wykorzystywania wynikających z nich informacji, zasad przygotowywania profesjonalnych odpowiedzi na sygnały). Dokument powinien uwzględniać obowiązki wszystkich uczestników tego procesu, tj. kierowników jednostek, dyrektorów generalnych, dyrektorów komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za koordynację rozpatrywania sygnałów obywatelskich oraz pracowników administracji rządowej. Zapewnienie wdrożenia i stosowania rekomendacji będzie należało do wszystkich podmiotów wymienionych w uchwale. Dokument musi zawierać wyraźne wskazania dotyczące komunikatywności dokumentów kierowanych do obywateli osoby kontaktujące się z urzędem powinny otrzymywać proste i zrozumiałe odpowiedzi. 4. HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁANIA 1) przygotowanie projektu rekomendacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do 1 czerwca 2015 r.; 2) przekazanie projektu rekomendacji do ministerstw i urzędów wojewódzkich do 8 czerwca 2015 r.; 3) przekazanie gotowych rekomendacji do urzędów do 31 lipca 2015 r. 5. WARUNKI REALIZACJI Rekomendacje dotyczące komunikacji pisemnej oraz rozpatrywania sygnałów obywatelskich zostaną przygotowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. W proces opiniowania dokumentu zostaną zaangażowane wszystkie ministerstwa i urzędy wojewódzkie. 7

10 6. KOSZTY REALIZACJI W 2015 r.: do 15 tys. zł na prace redaktorskie i graficzne; źródło: budżet państwa, cz

11 Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PRZY REALIZACJI INICJATYWY OBYWATEL I. DZIAŁANIE: PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE ROZSZERZONEGO SERWISU INFORMACYJNEGO PORTAL OBYWATEL.GOV.PL, JEGO ROZWÓJ I UTRZYMANIE 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia: 1) realizację działania przez nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych COI, w tym w szczególności: a) w ramach przygotowania do rozszerzenia: optymalizację serwisu pod kątem potrzeb Portalu i opracowanie koncepcji nowych funkcjonalności, przeprowadzenie prac programistycznych i implementacja maksymalnie 5 funkcjonalności, przygotowanie i przeprowadzenie testów akceptacyjnych, opracowanie i implementację min. 35 kart informacyjnych, w I etapie realizacji, opracowanie i implementację do 30 kart informacyjnych o serwisach tematycznych, przeprowadzenie badań z użytkownikami wybranych kart informacyjnych, b) w ramach rozwoju: prowadzenie prac zgodnie z procesem projektowania zorientowanego na użytkownika (projektowanie UX), bieżącą aktualizację treści kart informacyjnych poprzez implementację na Portalu informacji dostarczanych do COI przez ministerstwa, zgodnie z ich właściwością, konfigurację narzędzia statystycznego, opracowanie i implementację kart informacyjnych, w tym o e-usługach, opracowanie i implementację kart informacyjnych o serwisach tematycznych, przeprowadzenie badań z użytkownikami, zakończonych raportem; 2) w ramach utrzymania zapewnienie funkcjonowania Portalu, które zostanie zlecone COI na podstawie odrębnej umowy; 3) środki finansowe niezbędne do przygotowania rozszerzenia, utrzymania i rozwoju Portalu; 9

12 4) warunki udostępniania usług jednostkom administracji publicznej oraz innym instytucjom publicznym; 5) niezbędną infrastrukturę Portalu i jej utrzymanie w ramach funkcjonującej infrastruktury systemowej SRP; 6) okresowe przeglądy infrastruktury informatycznej, na której funkcjonuje Portal; 7) udział swoich przedstawicieli w pracach zespołów roboczych w zakresie związanym z przygotowaniem kart informacyjnych pozostających w zakresie właściwości ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w tym dostarczenie aktualnych danych merytorycznych niezbędnych do opracowania karty informacyjnej; 8) nadzór merytoryczny nad treścią kart informacyjnych publikowanych na Portalu, pozostających we właściwości ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 9) aktualizację treści kart informacyjnych pozostających w zakresie właściwości ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapewnia: 1) koordynację zakresu funkcjonalnego Portalu; 2) obsługę biurową Komitetu Sterującego do spraw inicjatywy Obywatel oraz zespołów roboczych; 3) koordynację prac zespołów roboczych; 4) koordynację prac graficznych dotyczących wyglądu graficznego Portalu; 5) koordynację działań informacyjno-promocyjnych Portalu; 6) udział swoich przedstawicieli w zespołach roboczych. 3. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia: 1) koordynację prac w ramach projektów realizowanych przez urząd zapewniający obsługę ministra właściwego do spraw informatyzacji, zwany dalej MAiC, w zakresie związanym z przygotowaniem i udostępnianiem e-usług publicznych z pracami prowadzonymi nad Portalem; 2) przygotowanie do udostępnienia na potrzeby Portalu przez organy administracji rządowej priorytetowych e-usług publicznych w ramach projektów realizowanych przez MAiC, do końca maja 2015 roku; 3) udział swoich przedstawicieli w pracach zespołów roboczych w zakresie związanym z przygotowaniem kart informacyjnych pozostających we właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji, w tym dostarczenie aktualnych danych merytorycznych niezbędnych do opracowania karty informacyjnej; 4) nadzór merytoryczny nad treścią kart informacyjnych publikowanych w Portalu, pozostających we właściwości MAiC; 5) dostarczanie do COI informacji aktualizujących zamieszczone na Portalu treści kart informacyjnych pozostających w zakresie właściwości MAiC. 4. Organy administracji rządowej, o których mowa w 2 ust. 2 zgodnie z właściwością, zapewniają: 1) udział swoich przedstawicieli w pracach zespołów roboczych w zakresie związanym z przygotowaniem kart informacyjnych pozostających w zakresie ich właściwości, w tym dostarczenie aktualnych danych merytorycznych niezbędnych do opracowania karty informacyjnej; 10

13 2) nadzór merytoryczny nad treścią kart informacyjnych publikowanych w Portalu, pozostających w ich właściwościach; 3) dostarczanie do COI informacji aktualizujących zamieszczone w Portalu treści kart informacyjnych pozostających w zakresie ich właściwości. II. DZIAŁANIE: UTWORZENIE SYSTEMU INFORMACJA DLA OBYWATELA 1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapewnia: 1) koordynację zakresu funkcjonalnego systemu Informacja dla obywatela ; 2) funkcjonowanie oraz rozwój centralnego systemu informacji telefonicznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 3) koordynację w zakresie sieci infolinii i telefonów informacyjnych ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich; 4) koordynację prac zespołów roboczych; 5) koordynację działań informacyjno-promocyjnych systemu Informacja dla obywatela ; 6) udział swoich przedstawicieli w zespołach roboczych. 2. Organy administracji rządowej, zgodnie z właściwością, zapewniają: 1) funkcjonowanie infolinii i telefonów informacyjnych w ramach systemu informacji telefonicznej; 2) udział swoich przedstawicieli w pracach zespołu roboczego opracowującego bazę wiedzy, w tym dostarczenie aktualnych danych merytorycznych niezbędnych do jej opracowania, w zakresie swojej właściwości; 3) nadzór merytoryczny nad zawartością bazy wiedzy; 4) aktualizację treści merytorycznej bazy wiedzy pozostających w zakresie ich właściwości. III. DZIAŁANIE: PRZYGOTOWANIE REKOMENDACJI W ZAKRESIE DOSKONALENIA SPOSOBU PROWADZENIA KORESPONDENCJI Z OBYWATELAMI 1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapewnia: 1) opracowanie rekomendacji dotyczących komunikacji pisemnej oraz rozpatrywania sygnałów obywatelskich; 2) przeprowadzenie konsultacji w ramach ministerstw i urzędów wojewódzkich projektu rekomendacji; 3) koordynację działań informacyjno-promocyjnych służących wdrażaniu rekomendacji. 2. Organy administracji rządowej zapewniają: 1) udział swoich przedstawicieli w procesie konsultacji projektu rekomendacji; 2) rozpowszechnienie informacji na temat rekomendacji wśród swoich pracowników; 3) wdrożenie i stosowanie opisanych w rekomendacjach zasad: a) organizacji przyjmowania, 11

14 b) rozpatrywania sygnałów obywatelskich, c) wykorzystywania wynikających z nich informacji, d) przygotowywania profesjonalnych odpowiedzi na sygnały, e) wzmocnienia potencjału zespołu pracowników zaangażowanych w proces, f) redagowania korespondencji pisemnej kierowanej do obywatela. 12

CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych

CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych I etap podsumowanie CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych do osiągnięcia przez: - rozbudowę funkcjonalną portalu obywatel.gov.pl - uruchomienie Informacji

Bardziej szczegółowo

CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych

CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych I etap podsumowanie CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych do osiągnięcia przez: - rozbudowę funkcjonalną portalu obywatel.gov.pl - uruchomienie Informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI. z dnia... 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI. z dnia... 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI z dnia... 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI SŁUŻBY CYWILNEJ

PLAN KOMUNIKACJI SŁUŻBY CYWILNEJ PLAN KOMUNIKACJI SŁUŻBY CYWILNEJ Cel: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych rozbudowa portalu obywatel.gov.pl Informacja dla Obywatela 222 500 115 rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/71/2013 Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Działu Rekrutacji na Studia UJ i w Regulaminie organizacyjnym UJ

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r.

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r. Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r.

PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r. PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia projekt Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia w sprawie przyjęcia na rok 2014 programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata PROJEKT UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia. 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

2 Cel główny i cele szczegółowe Programu

2 Cel główny i cele szczegółowe Programu PROJEKT Program współpracy Gminy Grabów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 17

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 17 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 17 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1 3 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica UCHWAŁA NR X.68.2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY. 1. Stanowisko: Stanowisko pracy do spraw kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi - podinspektor.

FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY. 1. Stanowisko: Stanowisko pracy do spraw kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi - podinspektor. FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY A. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY 1. Stanowisko: Stanowisko pracy do spraw kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi - podinspektor. B. WYMOGI KWALIFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ OPIS ZADAŃ WYMAGANIA ROZWÓJ WIEDZY I KOMPETENCJI Budżetu i Finansów praca w systemie księgowym Fortech przygotowywanie zestawień w arkuszu kalkulacyjnym Excel archiwizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 DYREKTORA BIURA POZNAŃ KONTAKT z dnia 4 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 DYREKTORA BIURA POZNAŃ KONTAKT z dnia 4 stycznia 2016r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 DYREKTORA BIURA POZNAŃ KONTAKT z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Poznań Kontakt. Na podstawie 27 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, iż działania związane z zarządzaniem Miastem odbywają się w sposób planowy, zgodny z przyjętą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr LVIII/407/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r.

PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r. WÓJT GMINY BEŁŻEC Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 22 września 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu

Bardziej szczegółowo

TELEINFORMATYCZNE CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW URZĘDU MIASTA RZESZOWA

TELEINFORMATYCZNE CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW URZĘDU MIASTA RZESZOWA TELEINFORMATYCZNE CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW URZĘDU MIASTA RZESZOWA 1 77 88 99 00 Urząd Miasta Rzeszowa przeprowadza corocznie anonimowe badania ankietowe wśród Klientów Urzędu Miasta. Na pytanie, jaki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA z dnia.. 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia...

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia Dz.Urz.MZ.08.8.50 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. MZ z dnia 29 lipca 2008 r.) Na podstawie art. 33j

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI

RAPORT Z KONSULTACJI Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych RAPORT Z KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/61/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/61/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/61/2015 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania petycji w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania petycji w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. ZARZĄDZENIE Nr 270 WOJEWODY WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania petycji w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY OSIEK

UCHWAŁA NR... RADY GMINY OSIEK Projekt z dnia 21 września 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY OSIEK z dnia 14 września 2015 r. z dnia w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Krynek z dnia 1 września 2015 r. PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr: 166337. Data ukazania się ogłoszenia: 27 stycznia 2015 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie. Dyrektor Generalny

Ogłoszenie nr: 166337. Data ukazania się ogłoszenia: 27 stycznia 2015 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie. Dyrektor Generalny Ogłoszenie nr: 166337 Data ukazania się ogłoszenia: 27 stycznia 2015 r. w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw rozwoju infrastruktury turystycznej

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ZARZĄDZENIE NR 6 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 listopada 2015 r. PROJEKT w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA IIP W TEMATACH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA

BUDOWA IIP W TEMATACH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA BUDOWA IIP W TEMATACH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA Ewa Madej-Popiel Departament Informacji o Środowisku, Przewodnicząca Zespołu ds. IIP w resorcie środowiska Warszawa, 4.12.2013 r. ORGANY WIODĄCE

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w służbie cywilnej, czyli rola najwyższej kadry zarządczej w kształtowaniu efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi

Przywództwo w służbie cywilnej, czyli rola najwyższej kadry zarządczej w kształtowaniu efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi Przywództwo w służbie cywilnej, czyli rola najwyższej kadry zarządczej w kształtowaniu efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi Ewa Puzyna Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu zatrudnienia kadr na rok 2014 przewidzianych do realizacji zadań z zarządzaniem i wdrażaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ CENTRALNYCH

PLAN SZKOLEŃ CENTRALNYCH PLAN SZKOLEŃ CENTRALNYCH w służbie cywilnej na 2009 r. Warszawa, dnia 28 maja 2009 r. I. RAMY PRAWNE REALIZACJI SZKOLEŃ CENTRALNYCH W SŁUŻBIE CYWILNEJ Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych REGULAMIN Prowadzenia konsultacji społecznych przez Gminę Miasto Elbląg Konsultacje społeczne powinny tworzyć płaszczyznę do partycypacji publicznej mieszkańców miasta Elbląga oraz elbląskich organizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 63

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 63 Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 63 ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 października 2012 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, 5 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVII / /2014. RADY GMINY KOTLIN z dnia... 2014 roku

UCHWAŁA Nr XLVII / /2014. RADY GMINY KOTLIN z dnia... 2014 roku - P R O J E K T - UCHWAŁA Nr XLVII / /2014 RADY GMINY KOTLIN z dnia... 2014 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kotlin z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Zalecenia Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych - nowe obowiązki zamawiających. 20 listopada 2015 r.

Zalecenia Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych - nowe obowiązki zamawiających. 20 listopada 2015 r. Zalecenia Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych - nowe obowiązki zamawiających 20 listopada 2015 r. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Instytucje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379 zarządzenie nr 48 prezesa rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie działań IT MF

Przedstawienie działań IT MF Przedstawienie działań IT MF Paweł Oracz Ministerstwa Finansów Maciej Puto Ministerstwa Finansów Radom, dn. 2 kwietnia 2009 r. Agenda spotkania Przedstawienie struktury IT resortu i roli poszczególnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ I DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA. Jacek Orłowski, redaktor naczelny IT w Administracji

INFORMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ I DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA. Jacek Orłowski, redaktor naczelny IT w Administracji INFORMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ I DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA 2015 Jacek Orłowski, redaktor naczelny IT w Administracji Miesięcznik IT w Administracji Branżowe pismo dla działów

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Miasta Ostrołęki

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Miasta Ostrołęki Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Miasta Ostrołęki Ostrołęka, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 1, Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie.3 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia r. Projekt z dnia 2 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z organizacjami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały UCHWAŁA NR. RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ. z dnia. r.

Projekt Uchwały UCHWAŁA NR. RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ. z dnia. r. Projekt Uchwały UCHWAŁA NR. RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ z dnia. r. w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Informator o projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, marzec 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 46

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 46 Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 26 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie polityki informacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obszarze mediów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE Nr 271 WOJEWODY WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków, interwencji poselskich i senatorskich oraz

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

a) działania związane z oceną administracji jednostki w zakresie jej działań istotnym z punktu widzenia studentów;

a) działania związane z oceną administracji jednostki w zakresie jej działań istotnym z punktu widzenia studentów; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Sprawozdanie z oceny własnej monitorowanie, przegląd i podnoszenie zasobów do nauki oraz zasady publikowania informacji na temat kształcenia na UW (2015)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzyresortowa i koordynacja Pełnomocnika MSZ

Współpraca międzyresortowa i koordynacja Pełnomocnika MSZ Współpraca międzyresortowa i koordynacja Pełnomocnika MSZ Artykuł 46 Konwencji Moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków 1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania ostatecznego wyroku

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Projekt poddany konsultacjom sektora pozarządowego w czerwcu 2015 WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Strategiczna Mapa Drogowa ma charakter

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 24 lipca 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące działań promocyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Kompetencje, przeciwdziałanie dyskryminacji Romów

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Kompetencje, przeciwdziałanie dyskryminacji Romów Załącznik nr 2 do protokołu z X posiedzenia Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Warszawa, 22 czerwca 2010 r.) Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo